ARCHIVACE A SKARTACE V OBCHODNĚ- PODNIKATELSKÉ PRAXI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ARCHIVACE A SKARTACE V OBCHODNĚ- PODNIKATELSKÉ PRAXI"

Transkript

1 Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA ARCHIVACE A SKARTACE V OBCHODNĚ- PODNIKATELSKÉ AKTUALIZACE Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch. Aktualizaci zpracoval: DRING Consulting s.r.o. Poslední aktualizace: září 2009

2 OBSAH ARCHIVACE A SKARTACE V OBCHODNĚ-PODNIKATELSKÉ 1. Úvod Právní úprava Základní pojmy Povinnost uchovávat dokumenty a umoţnit jejich výběr Zákon o archivnictví a spisové sluţbě Zákon o účetnictví dokumenty účetní povahy Zákon o DPH daňové doklady Správa dokumentů původce Výběr archiválií Postup při výběru archiválií Dokumenty se specifickým obsahem Dokumenty v digitální podobě Státní dozor a uplatnění sankcí Elektronické datové schránky Přístup do datové schránky Czech POINT a datová schránka Informace a osobní údaje Konverze Ověřovací doloţka Evidence provedených konverzí Společná, přechodná a závěrečná ustanovení Náklady spojené s odesíláním datových zpráv ZMĚNY K DATOVÝM SCHRÁNKÁM Příloha 1 Seznam místně příslušných oblastních archivů

3 1. ÚVOD Problematika archivace a skartace v obchodně-podnikatelské praxi je v současnosti často diskutována a to zejména z důvodu nabytí účinnosti nového zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (s účinností od 1. července 2009), zákona č. 301/2008 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, jakoţ i zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ke stejnému datu nabude účinnosti jiţ také schválená novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonů. Připraveny jsou rovněţ prováděcí předpisy k zákonu č. 300/2008 Sb. a zákonu č. 499/2004 Sb. Uvedené právní předpisy přinášejí zásadní změny v komunikaci mezi orgány veřejné moci a adresáty veřejné správy a v oblasti nakládání s dokumenty v rámci orgánů veřejné moci. Cílem této publikace je podat ucelený přehled nejen základních povinností vyplývajících z přijetí nové legislativy, ale také hlavních doporučení. Dále publikace podává přehled právních norem, které podnikatelským subjektům stanovují povinnost uchovávat dokumenty a z těchto následně umoţnit výběr archiválií. Na tomto místě dodejme, ţe úschova dokumentů nevyplývá pouze ze zákona o archivnictví a spisové sluţbě, ale i z dalších právních předpisů mj. zákona o účetnictví, zákona o DPH apod. Na závěr dodejme, ţe legislativní proces v oblasti archivace a skartace je nutno chápat jako neustále se měnící proces. Proto doporučujeme soustavně sledovat vývoj v této oblasti, popř. kontaktovat místně příslušný veřejný archiv, který podnikatelským subjektům v této oblasti poskytuje základní metodickou pomoc. 2

4 2. PRÁVNÍ ÚPRAVA Problematika archivace a skartace v obchodně-podnikatelské praxi je upravena následujícími právními předpisy: Zákon č. 499/2004 o archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 112/2006 Sb., zákonem č. 181/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 32/2008 Sb. a zákonem č. 190/2009 Sb., (úplné znění - zákon č. 309/2009 Sb.), Vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb., Vyhláška MV ČR č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové sluţby, Vyhláška MV ČR č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, Vyhláška MV ČR č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností uţívání a provozování informačního systému datových schránek, Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 3. ZÁKLADNÍ POJMY Archiv zařízení, které slouţí k ukládání archiválií a péči o ně. Zákon o archivnictví a spisové sluţbě rozlišuje: veřejné archivy zahrnují: Národní archiv, státní oblastní archivy, specializované archivy, bezpečnostní archivy a archivy územních samosprávních celků; a soukromé archivy ostatní archivy zřizované fyzickými a právnickými osobami. 3

5 Archivace obor lidské činnosti, který je zaměřen na péči o archiválie s cílem zajistit jejich správní, informační, vědeckou a kulturní funkci. Archiválie takový záznam, který vzešel z činnosti subjektu, a vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům či trvalé hodnotě byl vybrán ve veřejném zájmu k trvalému uložení. Dokument (písemnost) - kaţdý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať jiţ v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti podnikatelského subjektu nebo do subjektu došel (technická dokumentace, účetnictví, korespondence, smlouvy apod.). Původce kaţdý subjekt, z jehoţ činnosti dokument vznikl. Skartace odborné posouzení dokumentů, při kterém jsou vyřazovány dokumenty pro činnost podnikatelského subjektu nadále nepotřebné. Při tom se oddělují archiválie od písemností bezcenných, které jsou určeny ke zničení, tj. takové znehodnocení znemoţňující rekonstrukci a identifikaci obsahu dokumentu. Skartační lhůta určuje se počtem let od 1. ledna roku následujícího po vyřízení dokumentu nebo po uzavření spisu. Během skartační lhůty je vyřízený dokument uloţen ve spisovně podnikatelského subjektu, po jejím uplynutí se pak zařadí do skartačního řízení. Skartační lhůta se označuje číslicí a řadí se za skartační znak. Skartační znak určuje, jakým způsobem se po uplynutí skartační lhůty s dokumentem naloţí: skartační znak A (archiv) označuje dokument s trvalou hodnotou. skartační znak V (výběr) označuje dokument, který bude ve skartačním řízení posouzen a rozdělen mezi dokumenty se skartačním znakem A nebo S. skartační znak S (stoupa) označuje dokument bez trvalé hodnoty, který bude po ukončení skartačního řízení fyzicky zničen. Spis soubor písemností téţe věci, který tvoří uzavřený věcný celek. Spisová služba zajištění odborné správy dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činnost. 4

6 Spisový a skartační plán obsahuje seznam typů dokumentů roztříděných do věcných skupin s vyznačenými spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami. Spisový znak zařazuje dokumenty do věcných skupin pro účely jejich budoucího vyhledávání, ukládání a vyřazován. Výběr archiválie provádí archiv podle své působnosti a to v rámci skartačního řízení nebo mimo skartační řízení. Výběr zahrnuje posouzení hodnoty dokumentu, rozhodnutí o vybrání za archiválii a zařazení do evidence archiválií. Pro odborné posouzení je rozhodující nejen trvalá hodnota, ale i doba vzniku dokumentu, jeho obsah, původ a provedení (vnější znaky). 4. POVINNOST UCHOVÁVAT DOKUMENTY A UMOŢNIT JEJICH VÝBĚR 4.1 ZÁKON O ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÉ SLUŽBĚ Tento zákon stanovuje povinnost uchovávat dokumenty a umoţnit výběr archiválií všem podnikatelským subjektům zapsaným v obchodním rejstříku. 1 Tyto subjekty jsou povinni uchovávat: 1. Statut, dokumenty o vzniku a zániku podnikatelského subjektu: a) zakladatelské dokumenty, b) statuty, stanovy, jednací řády, organizační řády a schémata, c) dokumenty o přeměnách právnických osob, d) dokumentace likvidace a zániku podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku. 2. Protokoly a zápisy z jednání statutárního orgánu a dozorčího orgánu, zprávy dozorčího orgánu, zápisy z valných hromad s přílohami, zápisy z porad vedení, zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku, zprávy o auditu, nejsou-li zahrnuty do výroční zprávy; výroční zprávy. 3. Dokumenty o majetku podnikatelského subjektu, dokumenty dokládající vlastnictví nemovitého majetku, ochranné známky, uţitného vzoru apod. 1 Subjekty, na které se vztahuje povinnost zápisu do obchodního rejstříku, taxativně vymezuje 34 Obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Ostatní podnikatelské subjekty se mohou zapsat dobrovolně na vlastní ţádost. 5

7 4. Finanční dokumenty, účetní závěrky a roční statistické výkazy. 5. Dokumenty z propagační činnosti podnikatelského subjektu, zejména letáky, publikace, prospekty, katalogy, reklamy, vzorkovnice, filmy, fotografie. 6. Výrobní program podnikatelské záměry, vývojové studie, plány výroby, dokumentace výrobků, výkresy sestavení či sestav, vlastní normy, ocenění výrobků. 4.2 ZÁKON O ÚČETNICTVÍ DOKUMENTY ÚČETNÍ POVAHY Tento zákon ukládá povinnost uchovávat dokumenty v obecné rovině a to i kaţdému podnikatelskému subjektu účetní jednotce. Zejména pro účely vedení účetnictví jsou tyto subjekty povinni uchovávat: 1. Účetní závěrku a výroční zprávu, po dobu 10 let počínající koncem účetního období, kterého se týkají. 2. Účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy, po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. 3. Účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. 4.3 ZÁKON O DPH DAŇOVÉ DOKLADY Dle tohoto zákona se povinnost uchování dokumentů vztahuje také na kaţdý podnikatelský subjekt plátce daně (DPH). Uchovávají se: 1. Všechny daňové doklady rozhodné pro stanovení daně, po dobu nejméně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na její odpočet. Po tuto dobu plátce odpovídá za věrohodnost původu dokladů, neporušitelnost jejich obsahu, jejich čitelnost a na ţádost správce daně za umoţnění přístupu k nim bez zbytečného odkladu. 5. SPRÁVA DOKUMENTŮ PŮVODCE Povinnost vést spisovou sluţbu zákon o archivnictví a spisové sluţbě, jakoţ i provádějící vyhlášky, soukromoprávním subjektům přímo neukládá. Pokud se ovšem podnikatelský subjekt ze své vlastní vůle rozhodne spisovou sluţbu vést, musí naplnit všechny povinnosti stanovené v Hlavě III. zákona o archivnictví a spisové sluţbě a také povinnosti stanovené vyhláškou 191/2009 Sb. Z povahy věci (mj. 6

8 vnitropodnikové směrnice, normy ISO) a ve vlastním zájmu podnikatelského subjektu se však u kaţdého vyžaduje odborná správa dokumentů, která v kaţdém okamţiku zajistí dostatečnou kontrolu nad jejich oběhem a zároveň zamezí neoprávněné manipulaci s nimi. 6. VÝBĚR ARCHIVÁLIÍ Výběr archiválií z dokumentů původců provádí příslušný archiv ve skartačním řízení nebo mimo skartační řízení. Ve skartačním řízení a to ze souboru dokumentů původce, který má povinnost vykonávat spisovou službu, nebo z dokumentů jeho právního předchůdce, který tuto povinnost měl; Mimo skartační řízení a to z dokumentů: a) původce nebo vlastníka, který povinnost vykonávat spisovou službu nemá; b) původce, jeţ povinnost vykonávat spisovou sluţbu má, ale dokumenty neprošly skartačním řízením (tzn. zapomenuté písemnosti); c) nabídnutých České republice nebo jinému zřizovateli veřejného archivu darem, do úschovy nebo ke koupi; d) nalezených. V případech ad a) a ad c) se výběr archiválií mimo skartační řízení provádí na žádost původce nebo vlastníka dokumentu. V případech ad b) a ad d) a současně v případě, kdy dojde k zániku původce bez právního nástupce, se provádí výběr archiválií z moci úřední, tzn. o termínu výběru archiválií rozhoduje příslušný veřejný archiv. Z pohledu výkonu spisové sluţby můţeme tedy soukromoprávní subjekty původce dokumentů zapsané v obchodním rejstříku rozdělit do dvou skupin: 1. Původci, kteří nemají povinnost vést spisovou sluţbu, a také ji nevedou. Tyto subjekty vyřazují dokumenty a umoţňují provést výběr archiválií příslušnému veřejnému archivu mimo skartační řízení, na vlastní ţádost a v termínu, který sami určí. 7

9 2. Původci, kteří nevedou spisovou sluţbu, ale v rámci odborné správy dokumentů sledují jejich oběh od samotného vzniku, resp. doručení aţ po jejich uloţení. Těmto subjektům zákon o archivnictví a spisové sluţbě umoţňuje vyřazovat dokumenty a provádět výběr archiválií ve skartačním řízení, považují-li to za účelné. V opačném případě se vyřazování dokumentů a výběr archiválií provádí mimo skartační řízení. Metodickou pomoc při vyřazování dokumentů ve skartačním řízení na poţádání poskytuje příslušný veřejný archiv. 6.1 POSTUP PŘI VÝBĚRU ARCHIVÁLIÍ Před provedením vlastního výběru archiválií má podnikatelský subjekt povinnost rozdělit dokumenty na ty, z nichţ bude proveden výběr archiválií, a na ty bez archivní hodnoty (písemnosti dokumentárně bezcenné). Konkrétně se rozdělují všechny dokumenty, kterým uplynula skartační lhůta, a také razítka vyřazená z evidence podnikatelského subjektu. Razítko se vyřazuje v případech: ztráty jeho platnosti; jeho ztráty nebo jeho opotřebování. Dokumenty, popřípadě spisy, v digitální podobě zařazené do skartačního řízení se ukládají ve výstupních datových formátech stanovených v 20 vyhlášky č. 191/2009 SB., a opatřují se metadaty (data popisující souvislosti, obsah a strukturu dokumentů a jejich správu v průběhu času) stanovenými v národním standardu pro elektronické systémy spisové sluţby. Dokumenty obsahující utajované informace, které byly označeny skartačním znakem S, se zařazují do skartačního řízení bez zrušení stupně utajení. Pokud je pro účely posouzení dokumentů v rámci skartačního řízení nutné seznámit se s jejich obsahem, původce tyto dokumenty ze skartačního řízení vyřadí, změní u nich skartační lhůtu a zařadí je do skartačního řízení poté, kdy důvod pro utajení informace pominul a u těchto dokumentů tedy byl stupeň utajení zrušen. Dokumenty obsahující utajované informace, které byly označeny skartačním znakem A, u nichţ nelze zrušit stupeň utajení, se po dobu trvání důvodů utajení do skartačního řízení nezařazují, pokud není k jejich výběru oprávněn příslušný bezpečnostní archiv podle 53 zákona. 8

10 Způsob přípravy a průběh skartačního řízení stanoví původce ve spisovém řádu, nebo vnitřním předpise. Přípravy skartačního řízení se vţdy účastní posuzovatel skartační operace, kterým je osoba odpovědná původci za provedení procesu výběru archiválií, popřípadě osoba pověřená vedením spisovny nebo správního archivu. Původce předloţí skartační návrh na vyřazení dokumentů, popřípadě razítek, včetně seznamu dokumentů příslušnému archivu. Předkládá-li původce skartační návrh v listinné podobě, připojí k němu seznamy dokumentů ve dvojím vyhotovení. Na základě předloţeného skartačního návrhu provede pověřený zaměstnanec z příslušného archivu odbornou archivní prohlídku dokumentů, popřípadě úředních razítek, navrhovaných k vyřazení. Při odborné archivní prohlídce: a) posoudí, zda dokumenty se skartačním znakem A odpovídají poţadavkům stanoveným zákonem k výběru za archiválie; pokud zjistí, ţe trvalou hodnotu nemají, přeřadí je k dokumentům navrţeným ke zničení, b) posoudí, zda dokumenty se skartačním znakem S nemají trvalou hodnotu; pokud zjistí, ţe trvalou hodnotu mají, přeřadí je mezi dokumenty se skartačním znakem A, c) posoudí zařazení dokumentů se skartačním znakem V mezi dokumenty určené k prohlášení za archiválie nebo mezi dokumenty určené ke zničení, d) posoudí, zda úřední razítka zařazená do skartačního řízení mají trvalou hodnotu, e) stanoví v součinnosti s původcem dobu a způsob předání archiválií k uloţení do příslušného archivu. Po provedené archivní prohlídce sepíše zaměstnanec příslušného archivu protokol o provedeném skartačním řízení. V jeho příloze uvede seznam dokumentů, popřípadě úředních razítek, vybraných za archiválie a vydá souhlas se zničením dokumentů, popřípadě úředních razítek, označených skartačním znakem S. Původce předá příslušnému archivu dokumenty, popřípadě úřední razítka, vybrané jako archiválie. O předání se sepíše úřední záznam o předání archiválií k trvalému uloţení v archivu. Původce na základě souhlasu ke zničení dokumentů označených skartačním znakem S, popřípadě úředních razítek, zabezpečí jejich zničení. 9

11 Zničením dokumentů, popřípadě úředních razítek, se rozumí jejich znehodnocení tak, aby byla znemoţněna jejich rekonstrukce a identifikace obsahu. Při zániku firmy (likvidace, vyhlášení konkursu) odpovídá za vyřazování dokumentů, jeţ jsou pro činnost podnikatelského subjektu nadále nepotřebné, jeho právní nástupce, likvidátor, správce konkursní podstaty nebo ten, na něhoţ přešla působnost zaniklého podnikatelského subjektu. V případě výmazu společnosti z obchodního rejstříku je povinností likvidátora připojit k samotnému návrhu na výmaz také potvrzení příslušného veřejného archivu, ţe s ním bylo projednáno zabezpečení archivu a dokumentů zanikající společnosti. 6.2 DOKUMENTY SE SPECIFICKÝM OBSAHEM U dokumentů, které obsahují utajované skutečnosti (zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů), lze do skartačního řízení zařadit pouze dokumenty navrţené k vyřazení a zničení; u ostatních dokumentů lze výběr archiválií provést aţ po zrušení stupně utajení. Výběr archiválií, u nichţ nebyl zrušen stupeň utajení nebo nelze stupeň utajení zrušit, provádějí příslušné bezpečnostní archivy. Dokumenty, které obsahují obchodní ( 17 obchodního zákoníku, v platném znění), bankovní ( 38 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) nebo obdobné tajemství, lze zahrnout do skartačního řízení a tedy umoţnit výběr archiválií teprve po předchozím souhlasu osoby, které ochrana tajemství svědčí. U dokumentů, které obsahují osobní údaje, lze výběr provést bez souhlasu fyzické osoby podle 5 odst. 2 a 9 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 6.3 DOKUMENTY V DIGITÁLNÍ PODOBĚ Dokumenty v elektronické podobě musí být opatřeny uznávaným elektronickým podpisem, elektronickou značkou nebo kvalifikovaným časovým razítkem. Uchovávaní takového dokumentu probíhá postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu a čitelnost dokumentu, a to včetně údajů prokazujících existenci dokumentu v digitální podobě v čase. Převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak, je potřebné ověřit platnost uznávaného elektronického podpisu, elektronické značky 10

12 nebo kvalifikovaného časového razítka, je-li jimi dokument v digitální podobě opatřen. Neprokáţe-li se opak, dokument v digitální podobě se povaţuje za pravý, byl-li podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo označen platnou elektronickou značkou osoby, která k tomu byla v okamţiku podepsání nebo označení oprávněna, osoby odpovědné za převedení z dokumentu v analogové podobě nebo změnu formátu dokumentu v digitální podobě nebo osoby odpovědné za provedení autorizované konverze dokumentů a opatřen kvalifikovaným časovým razítkem. 7. STÁTNÍ DOZOR A UPLATNĚNÍ SANKCÍ Kontrolou dodrţování povinností na úseku archivnictví (popř. na úseku spisové sluţby, jestliţe tuto podnikatelský subjekt vede) jsou pověřeni místně příslušné státní oblastní archivy. Místní příslušnost státního oblastního archivu se řídí: místem podnikání, je-li původcem, vlastníkem nebo drţitelem archiválie fyzická osoba podnikající; nebo sídlem podnikatelského subjektu, je-li původcem, vlastníkem nebo drţitelem archiválie právnická osoba. Archivní inspektor (zaměstnanec státního oblastního archivu) se při kontrole prokazuje oprávněním ke kontrolní činnosti, na základě provedené kontroly je pak oprávněn rozhodnutím: a) zakázat činnosti, které by mohly způsobit poškození nebo zničení dokumentů nebo archiválií a nebo b) uloţit příslušná opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Za správní delikt se uloţí pokuta, pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba: neprodleně a předem neoznámí příslušnému státnímu oblastnímu archivu zamýšlený převod vlastnictví k archiválii nebo uzavření smlouvy o úschově archiválie - pokuta aţ do výše Kč; v rozporu s 3 zákona č. 499/2004 Sb. ve znění zákona č. 309/2009, neuchová dokument nebo neumoţní výběr archiválie, pokud určený původce nevykonává spisovou sluţbu, nevydá spisový řád nebo spisový a skartační plán, a nebo neoznačuje dokumenty podle skartačního řádu a spisového a skartačního plánu 11

13 spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami, nebo nedodrţí podmínky pro ukládání dokumentů podle 68 - pokuta aţ do výše Kč; nepečuje o archiválii, nezajistí konzervaci nebo restaurování poškozené nebo ohroţené archivní kulturní památky nebo národní kulturní památky a nebo tím, ţe nenabídne archiválii přednostně ke koupi České republice prostřednictvím Národního archivu, Archivu bezpečnostních sloţek nebo příslušného státního oblastního archivu ( 28, odst. 1 a 2 zákona č. 499/2004 Sb. ve znění zákona č. 309/2009) - pokuta aţ do výše Kč. v rozporu s 30 odst. 1 zákona nepořídí na vlastní náklady bezpečnostní kopii archiválie prohlášené za archivní kulturní památku nebo za národní kulturní památku - pokuta aţ do výše Kč. 8. ELEKTRONICKÉ DATOVÉ SCHRÁNKY Datová schránka je elektronické úloţiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra ČR. Pomocí datové schránky je moţné posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) od orgánů veřejné moci. Tento způsob komunikace vynahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud si tedy zaloţíte datovou schránku, bude se Vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručovat elektronicky. Do datové schránky jsou dodávány úřední listiny v elektronické podobě, které jsou opatřeny elektronickým podpisem odesílatele (orgánů veřejné moci). Pokud budete posílat dokument (např. odvolání k soudu), musíte označit Vámi vytvořený dokument zaručeným elektronickým podpisem. Identifikátor datové schránky zaručuje integritu dokumentu. V datové schránce jsou obsaţeny veškeré písemnosti, které jsou jiţ vyplněné Vašimi osobními údaji. Datová schránka není ová schránka, nemůţete s její pomocí komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, pouze s celým úřadem. Pomocí datové schránky také nemůţete komunikovat s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou. 12

14 Jakmile je do Vaší datové schránky dodán nový dokument (datová zpráva), dle Vašeho nastavení se doručí na Váš mobilní telefon (za poplatek), popřípadě do Vaší ové schránky (zdarma), oznámení o doručení. Toto je obdoba upozornění o uloţení listovní zásilky. Dokument (datová zpráva), který je dodán do datové schránky, je doručen okamţikem přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. Obdobně jako u listovních zásilek funguje fikce doručení. Nepřihlásíte-li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, povaţuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Pokud ve stanovené lhůtě nevyzvednete datovou zprávu z datové schránky z důvodu dočasné nepřítomnosti nebo z jiného váţného důvodu, můţete poţádat o prominutí zmeškání úkonu (do 15 dnů ode dne, kdy vznikla překáţka, která podateli bránila úkon učinit. Doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. Po odeslání datové zprávy je odesílateli oznámeno, zda zpráva byla doručena, případně ţe nemohla být doručena z těchto důvodů: Datová schránka adresáta neexistuje nebo je znepřístupněna nebo byla zrušena. Toto oznámení je označeno e- značkou ministerstva. Všechny datové zprávy jsou evidovány. Jestliţe bude mít datová zpráva chybný formát nebo bude obsahovat počítačový program, bude zničena. O zničení datové zprávy ministerstvo neprodleně vyrozumí odesílatele. 8.1 PŘÍSTUP DO DATOVÉ SCHRÁNKY Přístup do datové schránky mají osoby oprávněné, pověřené a administrátor. 8.2 CZECH POINT A DATOVÁ SCHRÁNKA Czech POINT je kontaktní místo, kde kromě zřízení datové schránky můţete také udělat výpis z: katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, ţivnostenského rejstříku, rejstříku trestů, přijetí podání podle ţivnostenského zákona apod. 13

15 Na kontaktních místech Czech POINT můţete zaţádat o nové přihlašovací údaje, zneplatnění přístupových údajů nebo znepřístupnění datové schránky. Datovou schránku lze znepřístupnit pouze subjektům, které o datovou schránku zaţádaly. Seznam Czech POINTů naleznete v seznamu na stránkách nebo na místech označených logem. 8.3 INFORMACE A OSOBNÍ ÚDAJE Veškeré údaje vedené v datových schránkách jsou neveřejné a nelze je poskytnout jiným osobám, s výjimkou kontaktní adresy, na niţ má být adresátu doručováno, bylli dán souhlas k jejímu zveřejnění. Ministerstvo vnitra umoţní orgánům veřejné moci identifikovat datovou schránku, aby do ní mohlo být doručováno. Správce a provozovatel informačního systému datových schránek zajišťuje náleţitá opatření v oblasti bezpečnosti informačního systému datových schránek. Správce ani provozovatel nejsou oprávněni k přístupu do datových schránek jiných subjektů. Správcem informačního systému datových schránek je Ministerstvo vnitra. Provozovatelem informačního systému datových schránek je držitel poštovní licence (Česká pošta, s.p.). Ministerstvo vnitra za účelem správy informačního systému datových schránek vyuţívá údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel. 8.4 KONVERZE Konverze se neprovádí: jde-li o dokument v listinné podobě, jehoţ jedinečnost nelze konverzí nahradit (občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou kníţku, sluţební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní kníţku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby), jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost, není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o prvopis, vidimovaný dokument, opis nebo kopii pořízenou ze spisu nebo stejnopis 14

16 ARCHIVACE A SKARTACE V OBCHODNĚ-PODNIKATELSKÉ písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu, je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka, v případě provedení konverze na ţádost, nebyl-li dokument obsaţený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil, jde-li o dokument, který nelze konvertovat do listinné podoby, například o zvukový nebo audiovizuální záznam. Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsaţených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy. 8.5 OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA Ověřovací doloţka konverze do dokumentu obsaţeného v datové zprávě je součástí výstupu a obsahuje: a) název subjektu, který konverzi provedl, b) pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí, c) údaj o ověření toho, ţe obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu, d) údaj o tom, z kolika listů se skládá vstup, e) údaj o tom, zda vstup obsahuje vodoznak, reliéfní tisk nebo embossing, suchou pečeť nebo reliéfní raţbu, opticky variabilní prvek nebo jiný zajišťovací prvek, f) datum vyhotovení ověřovací doloţky, g) jméno, případně jména, a příjmení osoby, která konverzi provedla. Ověřovací doloţka konverze do dokumentu v listinné podobě je součástí výstupu a obsahuje: a) název subjektu, který konverzi provedl, b) pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí, c) údaj o ověření toho, ţe obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu, d) údaj o tom, z kolika listů se skládá výstup, e) datum vyhotovení ověřovací doloţky, f) údaj o tom, zda byl vstup podepsán platným uznávaným elektronickým podpisem nebo označen platnou uznávanou elektronickou značkou, číslo kvalifikovaného 15

17 certifikátu, na němţ je uznávaný elektronický podpis zaloţen, nebo číslo kvalifikovaného systémového certifikátu, na němţ je uznávaná elektronická značka zaloţena, a obchodní firmu akreditovaného poskytovatele certifikačních sluţeb, který kvalifikovaný certifikát nebo kvalifikovaný systémový certifikát vydal, g) datum a čas uvedené v kvalifikovaném časovém razítku, číslo kvalifikovaného časového razítka a obchodní firmu akreditovaného poskytovatele certifikačních sluţeb, který kvalifikované časové razítko vydal, byl-li vstup kvalifikovaným časovým razítkem opatřen, h) otisk úředního razítka, jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která konverzi provedla. 8.6 EVIDENCE PROVEDENÝCH KONVERZÍ Tyto údaje jsou v evidenci provedených konverzí uchovávány po dobu 10 let od provedení konverze. 8.7 SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Úředně ověřený podpis je vyţadován na kaţdé písemné ţádosti fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku nebo nebyly zřízeny zákonem. Ţádost, která je podána elektronicky na adresu musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, který je zaloţen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních sluţeb. Příjem ţádostí nebo oznámení prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy a vydávání přístupových údajů o ztrátě či odcizení s výjimkou opětovného vydání přístupových údajů je bezplatné. Vedou-li orgány veřejné moci spisovou sluţbu elektronicky, činí tak způsobem umoţňujícím doručování dokumentů a provádění úkonů prostřednictvím datové schránky, ledaţe je z bezpečnostních důvodů nezbytné vést spisovou sluţbu odděleně. Přístup do datové schránky prostřednictvím elektronického systému spisové sluţby nebo jiné elektronické aplikace třetí osoby je moţné činit rovněţ prostřednictvím systémového certifikátu za podmínek stanovených v provozní dokumentaci informačního systému datových schránek. V takovém případě se ustanovení o 16

18 pověřených osobách nepouţijí, přístup prostřednictvím systémového certifikátu zahrnuje i přístup k dokumentům určeným do vlastním rukou adresáta. Zřizují-li orgány veřejné moci elektronickou podatelnu, elektronická podatelna umoţňuje doručování dokumentů a provádění úkonů prostřednictvím datové schránky. Konverzi na ţádost provádí u drţitele poštovní licence a Hospodářské komory České republiky zaměstnanec, který sloţil zkoušku. Sloţení zkoušky se nevyţaduje, splňuje-li zaměstnanec poţadavky pro provádění vidimace a legalizace. Obsahem zkoušky je ověření znalostí tohoto zákona (č. 300/2008 Sb.), vybraných ustanovení právních předpisů týkajících se správních poplatků a správního řádu a schopnosti, jejich aplikace. Provádění zkoušky zabezpečuje ministerstvo. Sloţení zkoušky se prokazuje osvědčením o vykonání zkoušky. Vzor osvědčení stanoví ministerstvo vyhláškou. Neuspěl-li zaměstnanec při zkoušce, můţe zkoušku dvakrát opakovat. Opakovanou zkoušku je moţno vykonat nejdříve za 60 dnů a nejpozději do 90 dnů ode dne konání zkoušky, při níţ zaměstnanec neuspěl. 8.8 NÁKLADY SPOJENÉ S ODESÍLÁNÍM DATOVÝCH ZPRÁV Součástí smluv mezi Českou poštou a Ministerstvem vnitra, které byly podepsány , bylo i stanovení nákladů za odesílání zpráv prostřednictvím datových schránek. Budou celkem čtyři druhy datových schránek: - datová schránka orgánů veřejné moci (ZDARMA vše), - datová schránka pro právnické osoby (ZDARMA vše), - datová schránka pro fyzické osoby podnikající (ZDARMA vše), - datová schránka pro fyzické osoby (ZDARMA vše). 8.9 ZMĚNY K DATOVÝM SCHRÁNKÁM Dne schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, které je součástí vládního návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové sluţbě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 17

19 Schválení této novely, přináší několik změn v projektu datových schránek. Především: náklady spojené s provozováním ISDS bude hradit stát ze státního rozpočtu z kapitoly všeobecná pokladní správa a nikoli orgány veřejné moci. Zároveň by mělo vzniknout tzv. přechodné období, které od umoţní přihlášení do datové schránky, ale nikoli její aktivaci. K té můţe dojít později, nejpozději však do Novela rovněţ od umoţní komunikaci mezi právnickými osobami navzájem. PŘÍLOHA 1 SEZNAM MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÝCH OBLASTNÍCH ARCHIVŮ Vnitřní organizační jednotky státních oblastních archivů: a) Státního oblastního archivu v Praze 6. Státní okresní archiv Strakonice, 1. Státní okresní archiv Benešov, 7. Státní okresní archiv Tábor, 2. Státní okresní archiv Beroun, c) Státního oblastního archivu v Plzni 3. Státní okresní archiv Kladno, 1. Státní okresní archiv Domaţlice se 4. Státní okresní archiv Kolín, sídlem v Horšovském Týně, 5. Státní okresní archiv Kutná Hora, 2. Státní okresní archiv Cheb, 6. Státní okresní archiv Nymburk se 3. Státní okresní archiv Karlovy Vary, sídlem v Lysé nad Labem, 4. Státní okresní archiv Klatovy, 7. Státní okresní archiv Mělník, 5. Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem 8. Státní okresní archiv Mladá Boleslav, v Blovicích, 9. Státní okresní archiv Praha-východ se 6. Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Přemyšlení, sídlem v Plasích, 10. Státní okresní archiv Praha-západ se 7. Státní okresní archiv Rokycany, sídlem v Praze, 8. Státní okresní archiv Sokolov se sídlem 11. Státní okresní archiv Příbram, v Jindřichovicích, 12. Státní okresní archiv Rakovník, 9. Státní okresní archiv Tachov, b) Státního oblastního archivu v d) Státního oblastního archivu v Třeboni Litoměřicích 1. Státní okresní archiv České Budějovice, 1. Státní okresní archiv Česká Lípa, 2. Státní okresní archiv Český Krumlov, 2. Státní okresní archiv Děčín, 3. Státní okresní archiv Jindřichův Hradec, 3. Státní okresní archiv Chomutov se 4. Státní okresní archiv Písek, sídlem v Kadani, 5. Státní okresní archiv Prachatice, 18

20 4. Státní okresní archiv Jablonec nad 4. Státní okresní archiv Havlíčkův Brod, Nisou, 5. Státní okresní archiv Hodonín, 5. Státní okresní archiv Liberec, 6. Státní okresní archiv Jihlava, 6. Státní okresní archiv Litoměřice se 7. Státní okresní archiv Kroměříţ, sídlem v Lovosicích, 8. Státní okresní archiv Pelhřimov, 7. Státní okresní archiv Louny, 9. Státní okresní archiv Třebíč, 8. Státní okresní archiv Most, 10. Státní okresní archiv Uherské 9. Státní okresní archiv Semily, Hradiště, 10. Státní okresní archiv Teplice, 11. Státní okresní archiv Vsetín, e) Státního oblastního archivu v 12. Státní okresní archiv Vyškov se sídlem Zámrsku ve Slavkově u Brna, 1. Státní okresní archiv Hradec Králové, 13. Státní okresní archiv Zlín, 2. Státní okresní archiv Chrudim, 14. Státní okresní archiv Znojmo, 3. Státní okresní archiv Jičín, 15. Státní okresní archiv Ţďár nad 4. Státní okresní archiv Náchod, Sázavou, 5. Státní okresní archiv Pardubice, g) Zemského archivu v Opavě 6. Státní okresní archiv Rychnov nad 1. Státní okresní archiv Bruntál se sídlem Kněţnou, v Krnově, 7. Státní okresní archiv Svitavy se sídlem 2. Státní okresní archiv Frýdek-Místek, v Litomyšli, 3. Státní okresní archiv Jeseník, 8. Státní okresní archiv Trutnov, 4. Státní okresní archiv Karviná, 9. Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí, 5. Státní okresní archiv Nový Jičín, f) Moravského zemského archivu v 6. Státní okresní archiv Olomouc, Brně 7. Státní okresní archiv Opava, 1. Státní okresní archiv Blansko, 8. Státní okresní archiv Prostějov, 2. Státní okresní archiv Brno-venkov se 9. Státní okresní archiv Přerov, sídlem v Rajhradě, 10. Státní okresní archiv Šumperk. 3. Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, 19

Identifikátor datové schránky

Identifikátor datové schránky 21 K 20 odst. 1 Ustanovení konkretizuje všechny činnosti ministerstva, které jako správce informačního systému datových schránek musí provádět. Ministerstvo zajišťuje průkaznost doručování datových zpráv

Více

11/1 Elektronizace veřejné správy

11/1 Elektronizace veřejné správy str. 1 11/1 Elektronizace veřejné správy Obce a zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Dnem 1. července 2009 nabývá účinnosti zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno Skartační řízení Osnova popisu postupu na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. 1. Identifikační

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 300/2008 Sb. - poslední stav textu 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované

Více

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Sbírka zákonů Předpis č. 300/2008 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2008, částka 98, ze dne 19.8.2008 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu Tento text je prvotním zněním předpisu

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů

CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů CzechPOINT autorizovaná konverze dokumentů Právní předpisy zákon 365/200 Sb. o ISVS zákon 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu zákon 500/2004 Sb. správní řád zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ZÁKON. ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 300/2008 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 změněno s účinností od poznámka zákonem č. 190/2009 Sb. 1.7.2009 zákonem č. 219/2009 Sb. 1.9.2009 zákonem č. 190/2009 Sb. 1.1.2010 300 ZÁKON ze dne

Více

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů...

Spisový řád. Úřad městyse Brankovice Náměstí 101. Obsah: I. Obecná ustanovení... 2. II. Úvodní ustanovení... 2. III. Příjem dokumentů... Spisový řád Úřad městyse Brankovice Náměstí 101 Obsah: I. Obecná ustanovení...... 2 II. Úvodní ustanovení...... 2 III. Příjem dokumentů.... 2 IV. Autorizovaná konverze dokumentů... 3 V. Evidence dokumentů......

Více

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz

Spisová a archivní služba v roce 2012 Státní okresní archiv Hodonín. Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz Mgr. Galina Rucká rucka@mza.cz 1. Úvod 2. Legislativa 3. Základní pojmy 4. Legislativní změny 5. Přestávka 6. Postup při vyřazování dokumentů 7. Diskuse zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Tento zákon upravuje 1 Předmět úpravy a)

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy

300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Předmět úpravy 300/2008 Sb. ZÁKON ze dne 17. července 2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Tento zákon upravuje 1 Předmět úpravy a)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p.

Datové schránky. Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Datové schránky Petr Stiegler ředitel sekce egovernmentu, Česká pošta, s.p. Aktuální informace V souladu se zákonem č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech byla 1. listopadu provedena aktivace datových

Více

jsou b) rodné příjmení,

jsou b) rodné příjmení, Zákon č. 300/2008 Sb. ve znění změn čl. VI návrhu zákona dle senátního tisku č. 74/2008, schváleného Senátem dne 28. 5. 2009. Zkonsolidovaný text vytvořil Vojtěch Kment dne 4. 6. 2009. Nové části textu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Nová reglementace spisové služby

Nová reglementace spisové služby Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh vyhlášky o podrobnostech

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček

Státní okresní archiv Chrudim. http:\\vychodoceskearchivy.cz. archivní inspektor Mgr. Petr Boček Státní okresní archiv Chrudim http:\\vychodoceskearchivy.cz archivní inspektor Mgr. Petr Boček tel. 469 660 411 sekretariát tel. 469 660 406 přímá linka petr.bocek@soka-cr.cz Spisová služba u veřejnoprávních

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy

Návrh. ČÁST PRVNÍ Elektronické úkony, osobní čísla a autorizovaná konverze dokumentu. Hlava I Předmět úpravy Návrh ZÁKON ze dne...2007 o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Elektronické

Více

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s.

Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu. 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Jaké nároky na podniky přinese zákon o egovernmentu 20.3. 2009 Jan Heisler, CNZ, o.s. Obsah prezentace: Úvod Legislativa Datové schránky Dopad na podniky Info o CNZ Úvod Na počátku bylo slovo Snahy o elektronizaci

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Úvod do egovernmentu. Jana Třísková Zuzana Hamzová

Úvod do egovernmentu. Jana Třísková Zuzana Hamzová Úvod do egovernmentu Jana Třísková Zuzana Hamzová Obsah semináře: Úvod do egovernmentu Datové schránky a informační systém datových schránek Co potřebuje vědět klient o své datové schránce Změny ve spisové

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce.

Každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce. 6.4 Slovník archiv původce dokument archiválie Zařízení podle Zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně. Každý, z jehož

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 98 Rozeslána dne 19. srpna 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 299. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

Nová archivní legislativa

Nová archivní legislativa Nová archivní legislativa Jana Hájková, Ministerstvo vnitra Miroslav Kunt, Národní archiv Důvody a důsledky Rozvoj e-govermentu a zákon 300/2008 Sb. (novela archivního zákona mění i tento zákon) Zkušenosti

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Elektronické dokumenty a spisová služba

Elektronické dokumenty a spisová služba N_SAS / VŠFS / LS 2013 / PS Přednáška č. 20 Elektronické dokumenty a spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Novelizace AZ v roce 2009: elektronické dokumenty v legislativě SSl a ASL II. Současná SSL

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

Bezpapírová kancelář. Ing. Miroslav Řepa

Bezpapírová kancelář. Ing. Miroslav Řepa legislativa č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví ve znění č. 410/2010 Sb. č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění č. 199/2010 Sb. č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění soc. zabezpečení

Více

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů II. Tento zákon upravuje PLATNÁ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a) výběr, evidenci a kategorizaci

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s.

ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s. ARCHIVNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ, o.s. Úvod Ve smyslu zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb., prováděcí vyhlášky č. 645/2004 Sb. a zákona o účetnictví č. 536/1991 Sb., vše

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009

191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 Obsah a text 191/2009 Sb. - poslední stav textu 191/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2009 o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle 86 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 57 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 57 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 57 Rozeslána dne 26. června 2009 Cena Kč 63, O B S A H : 190. Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU METODICKÝ LIST ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ Sněmovní 1, 746 22 OPAVA ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví?

Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví? Brání něco používání digitálních dokumentů ve zdravotnictví? Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M. člen Legislativní rady vlády ČR soudní znalec Právní východiska Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu Pouze pro vnitřní potřebu 1 ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení (1) Organizační řád Státní energetické inspekce - organizační složky státu

Více

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon

Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Datové schránky, změny doručování, autorizovaná konverze, archivní zákon Legislativní změny a metodika MV Velké Meziříčí 16.9.2009 Tuto prezentaci a další informace k datovým schránkám a CzechPOINTu naleznete

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o archivnictví a spisové službě. Čl. I ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země):

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země): N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 4 Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba (správa dokumentů) obecný základ II. Skartační řízení a výběr

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz Metodický pokyn k archivaci dokumentů Zpracovali: Ing. Václav Jiřinec Český rybářský svaz, Západočeský uzemní svaz Mgr. David Zdvořáček,

Více

Variace. Datové schránky

Variace. Datové schránky Variace 1 Datové schránky Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Datové schránky Datová schránka je

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

Datové schránky. Základní informace

Datové schránky. Základní informace Datové schránky Základní informace 1. Úvod Datové schránky mění díky informačním technologiím způsob doručování (přijímání a podávání) úředních dokumentů. Jejich pomocí bude možné zasílat dokumenty v elektronické

Více

499/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 2004. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

499/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 2004. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 499/2004 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna:

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Směrnice o spisové službě - Spisový řád

Směrnice o spisové službě - Spisový řád Obec Přísnotice Vranovická 75 Přísnotice 664 63 Žabčice IČO: 488283 Směrnice o spisové službě - Spisový řád Projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce Přísnotice dne 17. 2. 2011. Účinnost ode dne 17.

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby. Martina Macek

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby. Martina Macek Ukládání dokumentů v digitální podobě v systémech elektronické spisové služby Martina Macek Novela zákona 499/2004 Sb. Jsme již více jak 7 měsíců po konci přechodného období. To znamená, že již více jak

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více