Klikněte na odkaz "Registrovat" v horní části stránky, vyplňte příslušné údaje o své osobě či společnosti a vyplňte registrační formulář.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klikněte na odkaz "Registrovat" v horní části stránky, vyplňte příslušné údaje o své osobě či společnosti a vyplňte registrační formulář."

Transkript

1 Jak se přihlásit na postup a nápověda REGISTRACE UŽIVATELE Dříve než budete využívat služeb online dražebního systému drazby-exekutori.cz, musí předcházet nezbytná bezplatná registrace a seznámení se s Všeobecnými podmínkami portálu. Jakožto registrovaný uživatel se můžete účastnit každé dražby coby pozorovatel, tedy nanečisto. Klikněte na odkaz "Registrovat" v horní části stránky, vyplňte příslušné údaje o své osobě či společnosti a vyplňte registrační formulář. Tento formulář je obecný a vztahuje se pro možnou účast ke všem dražbám. Podle toho, jestli se registrujete jako fyzická nebo právnická osoba se Vám přizpůsobí i registrační formulář. Před tiskem je Váš formulář pouze předvyplněný a je třeba jej doplnit, přičemž vyplnění všech uvedených údajů je povinné. V případě, že dojde ke změně některých z Vámi vyplněných údajů, jste povinni příslušným způsobem v dostatečném předstihu před účastí na další dražbě editovat údaje svého účtu na serveru Dražby-exekutoři.cz, a zároveň doručit aktualizovaný registrační formulář Doklad o ověření totožnosti - tento dokument se objeví v levém menu serveru po vaší registraci. Dokument si stáhněte a vytiskněte. Jak a kam poslat ověřený doklad? 1. Ověření prostřednictvím dokladů zaslaných do datové schránky Registrační formulář převedete do formátu.pdf, dokument opatříte svým zaručeným elektronickým podpisem a v této formě ho doručíte, je-li to možné, provozovateli dražebního portálu do jeho datové schránky: dbdfdti. 2. Ověření prostřednictvím dokladů zaslaných poštou Vyplněný formulář s ověřeným vlastnoručním podpisem zašlete poštou jako doporučenou zásilku na adresu: NeutriCS a.s., Štětkova 1638/18, Praha 4 Nusle

2 3. Ověření prostřednictvím dokladů zaslaných elektronickou poštou Vyplněný formulář odešlete jako přílohu zprávy opatřené el. podpisem prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu na adresu: 4. Ověření pomocí autorizované konverze dokumentů S vyplněným formulářem navštivte kontaktní místo veřejné správy (např. Česká pošta) a po podpisu jej nechte převést do el. podoby prostřednictvím autorizované konverze. Konvertované dokumenty pak odešlete na adresu: 5. Ověření prostřednictvím dokladů zaslaných do datové schránky Registrační formulář osobně podepíšete před uživatelem, jehož dražby máte v úmyslu se účastnit a současně mu prokážete svoji totožnost platným osobním dokladem. Protokol předáte uživateli, který ho doručí do datové schránky provozovatele portálu převedený autorizovanou konverzí do elektronické podoby. Dokument o prověření totožnosti je nezbytné doručit nejpozději tři (3) pracovní dny před konáním dražby, aby mohlo včas dojít k jeho validaci, případně elektronické konverzi. O potvrzení doručení a přiložení dokumentu jste informováni samostatným em. Dokument je platný minimálně po dobu jednoho roku od jeho přiložení k účtu, pakliže nedojde ke změně žádných informací o subjektu v něm obsažených.

3 4. PŘIHLÁŠENÍ SE K ÚČASTI NA DRAŽBĚ Dokument o prověření totožnosti je nezbytné nám doručit nejpozději tři (3) pracovní dny před konáním dražby, aby mohlo včas dojít k jeho validaci, případně elektronické konverzi. O potvrzení doručení a přiložení dokumentu jste informováni samostatným em. Jste-li již registrovaným a ověřeným dražitelem, přihlaste se pomocí svého uživatelského jména a hesla na svůj uživatelský účet. Zvolte si dražbu, které se chcete účastnit a klikněte na tlačítko "Účastnit se dražby". K dražbě musí být dražitel přihlášen 30 minut před jejím zahájením. Pokud se přihlašujete k dražbě se specifickými právy jako dražení do společného jmění manželů (SJM) nebo společné vlastnictví (SV), je Vám v tomto kroku nabídnut příslušný formulář ke stažení a vyplnění. V případě, že je požadováno složení dražební jistoty, jsou účastníci dražby povinni způsobem stanoveným v dražební vyhlášce doložit i složení dražební jistoty. Po připsání dražební jistoty na bankovní účet dražebníka a splnění podmínek účasti na dražbě dle dražební vyhlášky Vás dražebník (exekutor) autorizuje pro účast na Vámi zvolené dražbě a jste oprávnění účastnit se aktivně dražby a činit podání a potvrdí Vám složení dražební jistoty. O této skutečnosti budete informováni prostřednictvím dvou samostatných ů na Vámi zvolené adrese. V případě, že by Vaše účast na dražbě byla následně zamítnuta, budete o této skutečnosti opět informováni em. Je obvyklé, že exekutor kontroluje a povoluje účast v dražbě a složení dražební jistoty až v samotný den dražby či den předcházející. zpět na obsah 5. PŘEDKUPNÍ PRÁVO / VÝHRADA ZPĚTNÉ KOUPĚ Má-li některý z účastníků dražby předkupní právo či výhradu zpětné koupě vůči předmětu dražby a doloží-li to dražebníkovi (exekutorovi) před zahájením dražby způsobem stanoveným v dražební vyhlášce, není tento účastník vázán stanoveným příhozem; v případě, že pouze nejvyšší podání dorovná, bude příklep udělen tomuto dražiteli. Bude-li se účastnit dražby více dražitelů s předkupním právem nebo výhradou zpětné koupě a všichni učiní stejné nejvyšší podání, bude za vítěze dražby označen ten dražitel, jehož podání zaznamenal systém el. dražby jako první. zpět na obsah 6. PRŮBĚH DRAŽBY Zákon umožňuje provádění pouze dražby anglického typu, kde se draží od nejnižšího podaní směrem nahoru o stanovený minimální příhoz. Účastníkovi dražby s nejvyšší nabídkou následně udělí dražebník příklep. Uhradí-li tento vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.

4 Vstup do dražby - Virtuální dražební místnost se otevře všem účastníkům 30 minut před zahájením dané dražby. V průběhu dražby lze virtuální dražební místnost kdykoliv opouštět a opětovně do ní vstupovat. Informace o dražbě se obnovují samy v definovaném intervalu cca 4,5 sekundy. Příhozy - Od chvíle, kdy je dražba zahájena, mohou dražitelé činit svá podání. Přihazovat můžete tlačítkem "Provést minimální příhoz" (výše minimálního příhozu je stanovena dražebníkem) nebo vyplněním jiné koncové částky nabízeného podání, kdy do příslušného okénka vepíšete částku ve výši, která převyšuje poslední nejvýše učiněné podání. To neplatí v případě prvního podání, které může být učiněno ve výši nejnižšího podání. Účastníci s doloženým předkupním právem nebo výhradou zpětné koupě, mají možnost vždy pouze dorovnat dosavadní nejvyšší učiněné podání. Protokolace - Vámi učiněné podání se zobrazí v protokolu průběhu dražby jako nejvyšší podání spolu s Vaším uživatelským jménem (ostatním účastníkům dražby se zobrazuje pouze Vaše identifikační číslo dále jen ID; účastníci vystupují anonymně), celkovou částkou a uvedeným přesným časem příhozu. Dražitel, kterému svědčí předkupní právo či výhrada zpětné koupě, může tato práva uplatnit a dorovnat nejvyšší nabídku. Tomuto dražiteli se navíc zobrazuje tlačítko "Dorovnat cenu". Systém zároveň zobrazuje historii podání všech dražitelů s příslušnými údaji. Automatické prodloužení času dražby - Dražba probíhá, dokud dražitelé činí podání, nejméně však do doby uvedené u příslušné dražby a stanovené v Usnesení o dražbě. Je-li v posledních pěti minutách před stanoveným okamžikem konce dražby učiněno podání, doba skončení dražby se posouvá o pět minut od posledního podání. Jsou-li i poté činěna další podání, opakuje se postup prodloužení doby trvání dražby o dalších pět minut. V posledních pěti minutách před koncem dražby jsou zobrazovány upozornění "Do konce dražby zbývá 5 minut, do konce dražby zbývají 2 minuty a 30 vteřin.". Pokud uplyne od posledního podání více jak pět minut aniž bylo učiněno další podání, dražba končí. Podrobný popis viz níže. Ukončení / Příklep - Po uplynutí doby pro příhozy je dražba ukončena a na detailu příslušné dražby je zveřejněno ID dražitele, který učinil nejvyšší podání a ostatní účastníci jsou zároveň dražebníkem vyzváni, aby uplatnili ve stanovené lhůtě případné námitky proti udělení příklepu vydražiteli (platí pouze pro dražby zahájené do r dle starší právní úpravy). Po uplynutí lhůty pro námitky a případném vyjádření exekutora je oznámen vítěz dražby, kterému následně dražebník udělí příklep. Po nabytí právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podání následuje zápis do katastru nemovitostí. Intervaly dražby / automatické prodlužování času dražby: Obecně platí, že dražba trvá v čase, který je uveden ve vyhlášce. Jelikož je však třeba zabránit tomu, aby byl někdo přehozen v poslední minutě bez možnosti reakce, je systém automaticky nastaven tak, že jestliže někdo provede příhoz v posledních 5 - ti minutách dražby, je čas dražby automaticky prodloužen o dalších pět minut do takovéhoto příhozu (jestliže dražba měla končit v 11:00 a jeden z účastníků přihodil v 10:58, tak je dražba prodloužena a skončí nejdříve v 11:03). K takovémuto prodloužení může dojít i opakovaně, a to až do doby, kdy nikdo po posledním příhozu neučiní další podání. Poté následuje první upozornění. V té chvíli mají účastníci 2,5 minuty na to, aby učinili svůj příhoz. Pakliže některý z účastníků přihodí, vrací se průběh opět do stavu před prvním upozorněním. Jestliže žádný z účastníků neučiní po prvním upozornění do 2,5 minuty podání, následuje druhé upozornění, opět v délce trvání 2,5 minuty. Jestliže dojde k příhozu, dražba se opět vrací do stavu před prvním upozorněním. Nedojde-li k podání, jsou v případě dražeb pořádaných dle starší právní úpravy účastníci vyzváni, aby případně podali své námitky proti příklepu. Po vypořádání případných námitek dojde k oznámení vítěze dražby nebo navrácení průběhu dražby do stavu, kdy je možné pokračovat v dražbě. V případě dražeb pořádaných dle nové právní úpravy následuje po druhém upozornění ukončení dražby a oznámení vítěze dražby.

5

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í

Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě U S N E S E N Í Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk se sídlem Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě tel: 583 550 263 ID Datové schránky 9ikgf4b fax: 583 411 350 e-mail: urad@exekucesumperk.cz

Více

U S N E S E N Í. Obec: 558044 Merklín Kat. území: 693197 Merklín u Přeštic List vlastnictví: 336

U S N E S E N Í. Obec: 558044 Merklín Kat. území: 693197 Merklín u Přeštic List vlastnictví: 336 Exekutorský úřad Plzeň sever, 312 00 Plzeň, Pod Vrchem 51 Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške Tel: 377 235 155, mobil: 728 135 509, e-mail: jpeske@volny.cz, www.exekutor-plzen.cz, ID DS: xy4g8ux U S N

Více

U S N E S E N Í VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ)

U S N E S E N Í VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA (O ELEKTRONICKÉ DRAŽBĚ) U S N E S E N Í Číslo jednací: 064 EX-159/06-24 Soudní exekutor JUDr. Jaromír Peške, Exekutorský úřad Plzeň - sever se sídlem Pod Vrchem 51, 312 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení

Více

USNESENÍ. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná)

USNESENÍ. usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška opakovaná) ~------------~----:----~ Obecnf útad CI.;,i"Á USNESENÍ :.. ::;ŠIO, Pfi/ohf! č.j.: 167 EX 21999/ 0-9~ J?./O.!.o12. ---L~ 2.J..r-/1012."'...;.;, ~n4k. Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad

Více

t a k t o : www.e-drazby.cz včetně spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ideální 772091/40114053 ke společným částem domu a pozemku, a to:

t a k t o : www.e-drazby.cz včetně spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ideální 772091/40114053 ke společným částem domu a pozemku, a to: Číslo jednací: 156 EX 3067/14-27 Uvádějte při veškeré korespondenci Značka oprávněného: 260575/1, Mgr. Jan Moravec U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ,

Více

t a k t o : www.e-drazby.cz Výsledná cena nemovitých věcí byla určena ve výši 330.000,- Kč.

t a k t o : www.e-drazby.cz Výsledná cena nemovitých věcí byla určena ve výši 330.000,- Kč. Číslo jednací: 156 EX 2811/14-34 Uvádějte při veškeré korespondenci U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5, na

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby nedobrovolné (ve smyslu 43 zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách) č. ND346

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby nedobrovolné (ve smyslu 43 zák. č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách) č. ND346 DRS IMMO a.s., se sídlem v Brně, Zábrdovice, Příkop 843/4, PSČ: 602 00 doručovací adresa: nám. Práce 2512, Zlín, PSČ: 760 01 www.drsimmo.cz, tel.: 602 77 96 55, e-mail: immo@zln.cz DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o

Více

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU

Usnesení. Majer Jaroslav, nar. 28.8.1962, bytem Obytce 4, 339 01 Obytce. rozhodl takto: vydává DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU Usnesení Č. j. 099 EX 554/03-99 Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, pověřený vedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu Klatovy

Více

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci

Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci U s n e s e n í Číslo jednací: 156 EX 3118/13-34 Uvádějte při veškeré korespondenci Soudní exekutor JUDr. Milan Makarius Exekutorského úřadu Praha-západ, se sídlem Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5, na

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9, 326 00 Plzeň S o u d n í e x e k u t o r J U D r. J i t k a W o l f o v á tel.: 377 449 457, tel.fax: 377 445 742, e-mail:e-podatelna@soudniexekutor.com,id DS:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 1 EX 03987/03 U S N E S E N Í Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

Ilona Hraničková, nar. 14.11.1965, IČ:13513923, Mečichov 59, 387 36 Mečichov, okres Strakonice, t a k t o :

Ilona Hraničková, nar. 14.11.1965, IČ:13513923, Mečichov 59, 387 36 Mečichov, okres Strakonice, t a k t o : sp. zn. 095 Ex 432/11/U 08-080 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Tk698 Číslo jednací: 164 EX 7272/13-70 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU Č.j. 094 EX 01563/14-039 číslo návrhu 9100319322 U S N E S E N Í Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce

Více

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ

Zn. oprávněného: Naše zn.: V Praze dne: 3762/2011 101 EX 7926/11-103 11.4.2014 USNESENÍ Mgr. Daniel Vlček, soudní exekutor Exekutorský úřad Praha 7 Vrchlabská 28/17, 197 00 Praha 19 - Kbely tel: 220 802 310, e-mail: podatelna@dvlcek.eu, ID datové schránky: ue8g86f Zn. oprávněného: Naše zn.:

Více

U S N E S E N Í. ve věci. proti. rozhodl o změně dražební vyhlášky č.j. 108 EX 00935/08-47 ze dne 5.10.2012 takto:

U S N E S E N Í. ve věci. proti. rozhodl o změně dražební vyhlášky č.j. 108 EX 00935/08-47 ze dne 5.10.2012 takto: U S N E S E N Í Č.j. 108 EX 00935/08 Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení

Více

U S N E S E N Í. ve věci DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU

U S N E S E N Í. ve věci DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU U S N E S E N Í Č.j. 108 EX 04429/12 číslo návrhu S-VS-VZP-12-00227698-S8F9 Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem Palackého nám. 28, 301 00 Plzeň, pověřený provedením

Více

Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ

Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Pozemky pro bydlení a hospodaření Jílové u Prahy Praha východ Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: P/1/3/14 Dražebník

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 1367/13-121 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9, 326 00 Plzeň S o u d n í e x e k u t o r J U D r. J i t k a W o l f o v á tel.: 377 449 457, tel.fax: 377 445 742, e-mail:e-podatelna@soudniexekutor.com,id DS:

Více

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 22.7.2015 v 10:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby.

USNESENÍ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU. dne 22.7.2015 v 10:00 hod. prostřednictvím elektronického systému dražeb na internetové adrese www.exdrazby. EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz Spisová značka: 134 EX 03475/12-491

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1185/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA

U S N E S E N Í DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA - ELEKTRONICKÁ DRAŽBA Exekutorský úřad Plzeň - město Radyňská 9, 326 00 Plzeň S o u d n í e x e k u t o r J U D r. J i t k a W o l f o v á tel.: 377 449 457, tel.fax: 377 445 742, e-mail:e-podatelna@soudniexekutor.com,id DS:

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA

EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice. ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ,, V' DRAZEBNIVYHLASKA ~:. 25023217, zapsaná: MSv Praze, ~~~íl B, vložka_1l941 ř d y,)(~_.. : 11\ Té.. 800900490, 234 769000, e-mazl. mfo@eurodwzby.cz -M-Ě-S-T-S-KÁ~-Č~Á-S-T-P~RAH~~A~8:::í'f'J a m 4 U První den zveřejnění: Cf

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PLZEŇ-MĚSTO Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek Rychtaříkova 1, 326 00 Plzeň Tel: +420 377 464 009, fax: +420 377 464 223, E-mail: info@exekutors.cz USNESENÍ Spisová značka: 134 EX 05322/09-216

Více

jsem rozhodl takto: I. Opakovaná elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v článku II. se koná dne 21.05.2015,

jsem rozhodl takto: I. Opakovaná elektronická dražba nemovitých věcí uvedených v článku II. se koná dne 21.05.2015, EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC Soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu V Olomouci dne 10.04.2015 Vyhotovil:

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo jednací: 164 EX 3208/13-75 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce na základě

Více

Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce)

Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce) JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Pozemek 19.567 m 2 se stavebním povolením v průmyslové zóně Konice (u Olomouce) Dražební vyhláška pro dražbu dobrovolnou (dle zákona č. 26/2000 Sb.)

Více

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 3800373698 Číslo jednací: 164 EX 3267/13-63 USNESENÍ - DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc se sídlem Dvořákova 222/32, 779 00 Olomouc, pověřený provedením exekuce

Více

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D

RAŽEBNíVYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 419/2015-D MĚSTSKÁ ČÁST PRAH. Úřad městské části (1) Prvnl den zveřejnění: Poslednl den zveřejněni: Počet listí!: C; /r.~,tfb If EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 IČ: 25023217, zapsaná: MSv

Více