Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Václav Mentlík Josef Pihera Radek Polanský Pavel Prosr Pavel Trnka Diagnostika elektrických zaøízení Praha 2008

2 Moderní elektrotechnika potøebuje vydatné a vìrohodné informace o všech jevech, které se v její oblasti vyskytují. Jedná se o informace jak o prvcích (materiálech), tak systémech (strojích a zaøízeních) ve všech fázích jejich vzniku i provozního života. Dùležitost a význam diagnostických informací jsou tak zcela nezastupitelné. Svými výroky diagnostika ovlivòuje všechny fáze výrobních èinností a odhaduje pøíští chování diagnostikovaných objektù. Kniha pøedkládá obecná hlediska a zákonitosti diagnostiky elektrických zaøízení, dále pojednává o diagnostických signálech, a to jak o fenomenologických metodách, tak o strukturálních analýzách využitelných pøi sledování vývoje parametrù prvkù i systémù elektrických zaøízení. Dále se vìnuje specifikùm diagnostiky transformátorù a toèivých elektrických strojù všech výkonù. Pozornost je vìnována i klasifikaci a zobrazení deteriorace izolací elektrických zaøízení. Souèasná elektrotechnologická diagnostika je pojata jako progresivní a moderní vìda, jejíž výroky mají nejen technický, ale i výrazný ekonomický význam. Recenzenti: Prof. Ing. Ján Michalík, Ph.D. ŽU Žilina Doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. VUT Brno Václav Mentlík, Josef Pihera, Radek Polanský, Pavel Prosr, Pavel Trnka Diagnostika elektrických zaøízení Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenášena v jiné formì èi jinými prostøedky. Autoøi a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost tištìných materiálù. Pøedkládané informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob. Nároky na odškodnìní na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny. Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníkù. Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva. Veškerá práva vyhrazena Prof. Ing. Václav Mentlík, CSc.; Ing. Josef Pihera, Ph.D.; Doc. Ing. Radek Polanský; Ing. Pavel Prosr, Ph.D.; Doc. Ing. Pavel Trnka, Ph.D. Plzeò 2008 Nakladatelství BEN technická literatura, Vìšínova 5, Praha 10 Václav Mentlík, Josef Pihera, Radek Polanský, Pavel Prosr, Pavel Trnka: Diagnostika elektrických zaøízení BEN technická literatura, Praha vydání ISBN

3 Obsah 1 OBECNÉ ASPEKTY DIAGNOSTIKY ELEKTRICKÝCH ZAØÍZENÍ Souèasná diagnostika a její úkoly Diagnostický systém a jeho èásti Dùležité momenty diagnostických šetøení Diagnostika off-line a on-line Systém off-line testovací diagnostiky Systém on-line funkèní diagnostiky Možnosti pøedpovìdi dalšího chování diagnostikovaného objektu Literatura kapitola DIAGNOSTICKÉ SIGNÁLY Absorpèní a resorpèní charakteristiky a z nich urèované parametry Další vybrané metody mìøení odporu Ztrátový èinitel a permitivita Mìøení kapacity Napì ové zkoušky Zkoušky stejnosmìrným napìtím Zkoušky støídavým napìtím Zkoušky atmosférickým impulzním napìtím Elektrická pevnost Èásteèné výboje Typy èásteèných výbojù Velièiny charakterizující èásteèné výboje Velièiny vztažené k jednotlivým impulzùm Velièiny integrované Napìtí vztahovaná k èásteèným výbojùm A OBSAH 3

4 2.6.3 Modelování vnitøních èásteèných výbojù prùbìh napìtí na vnitøní nehomogenitì Gemant-Philippovùv model Böningùv pìtikapacitní model Pùsobení vnitøních èásteèných výbojù na materiály Rùst elektrického stromeèku Metody detekce èásteèných výbojù Elektrické metody detekce Neelektrické metody detekce Kalibrace mìøicích obvodù pøi mìøení èásteèných výbojù Literatura kapitola STRUKTURÁLNÍ METODY PRO DIAGNOSTIKU ELEKTRICKÝCH ZAØÍZENÍ Obecné aspekty aplikace strukturálních analýz v elektrotechnologické diagnostice Rozdìlení strukturálních analýz Diferenèní termická analýza (DTA) Princip DTA Popis konstrukèního uspoøádání Vliv podmínek mìøení Aplikace DTA v elektrotechnologické diagnostice Diferenèní skenovací kalorimetrie (DSC) s metodou DTA Základní principy DSC a jejich srovnání s metodou DTA Tepelnì modulovaná DSC (TMDSC) Aplikace DSC v elektrotechnologické diagnostice Termogravimetrie (TG) Princip metody Popis konstrukèního uspoøádání Vliv podmínek mìøení Aplikace TG v elektrotechnologické diagnostice Termomechanická analýza (TMA) MENTLÍK, PIHERA, POLANSKÝ, PROSR, TRNKA: DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH ZAØÍZENÍ A

5 3.6.1 Princip metody Popis konstrukèního uspoøádání Vliv podmínek mìøení Aplikace TMA v elektrotechnologické diagnostice Dynamická mechanická analýza (DMA) Princip metody Popis konstrukèního uspoøádání Vliv podmínek mìøení Aplikace DMA v elektrotechnologické diagnostice Infraèervená spektroskopie (IR) Obecná teorie infraèervené spektroskopie Teorie molekulových vibrací Konstrukèní uspoøádání IÈ spektrometrù Výbìr techniky a pøíprava vzorkù pro FT-IR mìøení Aplikace IÈ spektroskopie v elektrotechnogické diagnostice Rentgenová fluorescenèní spektrometrie (XRF) Obecné principy rentgenové spektrometrie Princip rentgenové fluorescenèní spektrometrie Konstrukèní uspoøádání Pøíprava vzorkù Aplikace XRF v elektrotechnologické diagnostice Chromatografické techniky Rozdìlení chromatografických technik Popis chromatogramu Plynová chromatografie Kapalinová chromatografie Aplikace chromatografie v elektrotechnologické diagnostice Literatura kapitola DIAGNOSTIKA TRANSFORMÁTORÙ Zkoušky transformátorù Mìøení èinného odporu vinutí A OBSAH 5

6 4.1.2 Kontrola sledu fází Kontrola natoèení fází urèení hodinového úhlu Mìøení pøevodu, napìtí naprázdno a ztrát naprázdno Mìøení ztrát nakrátko a napìtí nakrátko Mìøení nulové složky reaktance Oteplovací zkouška Provedení zkoušek Mìøení teploty chladiva Urèení teploty vinutí Teplota horní vrstvy oleje Støední teplota oleje Teplota konstrukèních prvkù, magnetického obvodu a oleje v jejich blízkosti Mìøení izolaèního odporu, urèení polarizaèního indexu a èasové konstanty transformátoru Mìøení ztrátového èinitele tg δ a kapacity vinutí Poznámky k mìøení izolaèních odporù a ztrátového èinitele Mìøení pomìru kapacit C 2 /C Napì ové zkoušky vinutí Zkouška pøiloženým napìtím z cizího zdroje Zkouška indukovaným napìtím Výsledky zkoušek pøiloženým napìtím a jejich hodnocení Zkouška elektrické pevnosti izolace atmosférickým impulzem Zkouška elektrické pevnosti vnitøní izolace spínacími impulzy Mìøení hladin èásteèných výbojù výkonových transformátorù pøi støídavém napìtí Galvanická metoda mìøení Akustická emise èásteèných výbojù v olejových transformátorech MENTLÍK, PIHERA, POLANSKÝ, PROSR, TRNKA: DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH ZAØÍZENÍ A

7 Detekce poruch vinutí Metoda referenèního impulzu Metoda pøenosové funkce Metoda nízkonapì ových impulzù Metody vycházející z mìøení reaktance vinutí Metoda frekvenèních charakteristik (Sweep Frequency Response Analyzer SFRA) Kapalné izolanty a jejich diagnostika Metodika odbìru vzorkù Diagnostika izolaèních kapalin Barva kapalných izolantù Hustota Viskozita Bod vzplanutí Bod tuhnutí Obsah vody v oleji Èíslo kyselosti Mezipovrchové napìtí na rozhraní voda kapalina Usazeniny a rozpustné kaly Mikroskopické stanovení velikosti a poètu èástic neèistot Elektrická pevnost Oxidaèní stabilita Obsah inhibitoru Vnitøní rezistivita Ztrátový èinitel a relativní permitivita Pøítomnost síry Obsah polycyklických aromátù a polychlorovaných bifenylù Plynování Analýza plynù plynovou chromatografií Regenerace kapalných izolantù Technologie regenerace náplnì Inhibování olejù A OBSAH 7

8 4.2.4 Diagnostika pevné složky transformátorových izolantù Olej jako diagnostické medium pro pevné složky izolaèního systému Analýza furanových složek v transformátorovém oleji Sušení transformátorù v provozu Sušení horkým vzduchem kombinované s vakuem Sušení parami solventu Sušení transformátorù metodou kombinovaného nízkofrekvenèního sušení Vysoušení transformátoru metodou Oil-Spray Diagnostika kondenzátorových prùchodek Izolaèní odpor Kapacita a ztrátový èinitel Mìøení izolaèního oleje Èásteèné výboje Pøepínaè odboèek On-line diagnostika transformátorù Volba parametrù pro sledování Mìøení základních provozních velièin napìtí a proudù Mìøení teplot Teplota oleje v horní èásti transformátoru a teplota okolí Teplota vinutí Rozložení teplot magneticky montovaný senzor teploty Hot-Spot teplota Stárnutí izolace Kontrola stavu chlazení intenzita chlazení Zabudování dotykových teplomìrù Mìøení výšky hladiny v dilataèní nádobì MENTLÍK, PIHERA, POLANSKÝ, PROSR, TRNKA: DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH ZAØÍZENÍ A

9 4.5.5 Obsah plynù v oleji Vlhkost v oleji Senzory pro on-line monitoring plynù a vlhkosti Princip analyzátorù plynù Princip analyzátorù vlhkosti Literatura kapitola DIAGNOSTIKA MALÝCH A STØEDNÍCH TOÈIVÝCH STROJÙ Výrobní zkoušky malých a støedních toèivých strojù Mezioperaèní zkoušky Mechanické mezioperaèní zkoušky Elektrické mezioperaèní zkoušky Zkoušky kusové Pøehled provádìných výrobních zkoušek Profylaktická šetøení Speciální zkouška vodní test Vibrodiagnostika Aspekty provozování malých a støedních toèivých strojù namáhání pulzním napìtím Diagnostika pulznì namáhaných toèivých strojù Dùsledky pulzního namáhání izolaèních systémù toèivých strojù Elektrické namáhání On-line diagnostický systém Literatura kapitola DIAGNOSTIKA VELKÝCH TOÈIVÝCH STROJÙ Diagnostická šetøení Mìøení na nových strojích vstupní diagnostika Profylaktická mìøení Diagnostická mìøení velkých toèivých strojù v režimu off-line Vizuální kontrola statorového vinutí A OBSAH 9

10 6.2.2 Izolaèní odpor statorového vinutí Izolaèní odpor rotorového vinutí Napì ová závislost izolaèního odporu vinutí na stejnosmìrném napìtí Ztrátový èinitel tg δ, kapacita a èasová konstanta statorového vinutí Mìøení èásteèných výbojù statorového vinutí galvanickou metodou Mìøení èásteèných výbojù statorového vinutí akustickou sondou Mìøení èásteèných výbojù statorového vinutí diferenciální elektromagnetickou sondou Mìøení èásteèných výbojù statorového vinutí induktivnì vázanou sondou Zkouška statorového vinutí støídavým napìtím 50 Hz Zkouška rotorového vinutí støídavým napìtím 50 Hz Zkouška statorového vinutí stejnosmìrným napìtím Zkouška statorového vinutí napìtím velmi nízkého kmitoètu Zkouška závitové izolace statorového vinutí proudovými impulzy Zkouška závitové izolace rotorového vinutí s vyniklými póly Strukturální analýzy v diagnostice velkých toèivých strojù Diagnostická mìøení velkých toèivých strojù v režimu on-line Detekce ozónu Detekce pøímìsí v chladícím vodíku turboalternátorù Frekvenèní analýza proudu a rozptylového magnetického pole Analýza rozbìhového proudu Mìøení hluku On-line monitoring èásteèných výbojù

11 Galvanická metoda on-line mìøení èásteèných výbojù Používané senzory pro on-line mìøení èásteèných výbojù Elektrická rušení pøi on-line mìøení èásteèných výbojù On-line monitoring generátorù a VN motorù Získání a vyhodnocení dat Vibrace èel vinutí Sledování vzduchové mezery Tribodiagnostika Literatura kapitola DETERIORACE IZOLACÍ A JEJÍ KLASIFIKACE Hodnocení a tøídìní elektroizolaèních systémù Tepelné stárnutí a urèení tepelné odolnosti Modely stárnutí Otázka souhrnné klasifikace Literatura kapitola REJSTØÍK INZERCE KNIHY BEN TECHNICKÁ LITERATURA Kontakty na prodejny technické literatury Pár slov o nakladatelství A OBSAH 11

12 12 MENTLÍK, PIHERA, POLANSKÝ, PROSR, TRNKA: DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH ZAØÍZENÍ A

13 ÚVOD Vyspìlá lidská spoleènost potøebuje ke své úspìšnosti dokonalé informace na všech úrovních svých èinností. Stejnì tak je tomu i v elektrotechnice. Elektrická zaøízení, kterých je celá øada a svými charakteristikami se mnohdy znaènì liší, si systémovým pøístupem pøedstavujeme jako systémy s jejich èástmi podsystémy až posléze prvky. Škála elektrických zaøízení zaèíná u zdrojù elektrické energie, aby pokraèovala k zaøízením, která podle okamžité potøeby pøemìòují elektrickou energii na jiný energetický druh využívaný pøi lidských èinnostech. Další skupinu pak tvoøí elektronická zaøízení, která jsou jiného charakteru, odlišných technologií vzniku i technologií zpracovatelských a uživatelských. I tato zaøízení však pro svùj provoz potøebují základní energetické medium napájecí napìtí pro své zdroje vyrobené výše uvedenými energetickými jednotkami. Základní elektrická zaøízení používaná pøi výrobì i pøemìnì elektrické energie na jiný druh energie, která jsou svým charakterem klíèová pro svìt elektrotechniky, lze považovat za sériové spolehlivostní øetìzce, u nichž selhání jednoho prvku znamená vyøazení celého zaøízení z funkèní èinnosti. Pro zajištìní bezchybného chodu zmínìných zaøízení je nutné znát vývoj jejich vlastností, který obecnì nemusí být vždy pøíznivý. Tyto potøebné informace zajiš uje disciplína vìnující se studiu dìjù probíhajících pøi interakcích dotyèných zaøízení s výrobou a posléze provozními podmínkami diagnostika. Je-li zamìøena na elektrická zaøízení jako v našem pøípadì, jedná se o diagnostiku elektrických zaøízení, jejímž aspektùm je vìnován následující text této knihy. Vìnuje se jak obecným aspektùm diagnostiky, tak metodám a zpùsobùm zjiš ování stavu elektrických zaøízení, která jsou pochopitelnì rozdìlena do úèelových skupin. Nedílnou souèástí moderních diagnostických šetøení a systémù, zejména v pøípadì pøímé on-line diagnostiky, je aplikace umìlé inteligence expertních systémù, neuronových sítí a dalších. Vzhledem k tomu, že témìø souèasnì s touto knihou vychází také v nakladatelství BEN technická literatura Praha kniha Doc. Ing. Miloše Hammera, CSc. Prvky umìlé inteligence v diagnostice elektrických zaøízení, není tato problematika v následujícím textu zahrnuta. Na tomto místì je povinností autorù knihy upøímnì podìkovat za cenné pøipomínky a pomoc pøi jejím vzniku kolegùm Ing. Miroslavu Burianovi, Ph.D., Ing. Jaroslavu Fronkovi, Ing. Evì Müllerové, Ph.D., Ing. Petru Pondìlíkovi, Ing. Lumíru Šaškovi, CSc. a Pavlu Šebíkovi. Za svùj vznik kniha dìkuje výzkumnému zámìru MŠMT Èeské republiky MSM Diagnostika interaktivních dìjù v elektrotechnice, jehož jsou autoøi øešiteli. A OBSAH 13

14 14 MENTLÍK, PIHERA, POLANSKÝ, PROSR, TRNKA: DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH ZAØÍZENÍ A

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík LINEÁRNÍ NAPÁJECÍ ZDROJE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zapojení s diodami LED, zapojení s optoèleny, rùzná zapojení, rejstøík 4. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 4. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics s

Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics s Pavel Nevøiva ANALÝZA SIGNÁLÙ A SOUSTAV Praha 2000 Autor by chtìl podìkovat všem svým spolupracovníkùm a kolegùm, kteøí mu pomohli s pøípravou textu. K vydání knihy pøispìla firma Newport Electronics spol.

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Praha 2001 Alexandr Krejèiøík DC/DC MÌNIÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Oldøich Kováø ELEKTRONIKA sbírka pøíkladù Oldøich Kováø ELEKTRONIKA - sbírka pøíkladù Recenzent èeského vydání: Ing Jiøí Hozman Recenzenti pùvodního slovenského vydání: Prof Ing Milan Kejzlar, CSc Doc

Více

ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Praha 2002 ELEKTROTECHNICKÁ MÌØENÍ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm

Více

Daniel Mayer ELEKTRODYNAMIKA V ENERGETICE Praha 2005 Publikace je urèena vysokoškolským i støedoškolským studentùm elektrotechniky a pracovníkùm v energetice, kteøí se vìnují teoretickým problémùm. Navazuje

Více

Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmno

Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmno Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Praha 2002 Jan Humlhans NÁBOJOVÉ PUMPY funkce, pøehled a použití Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Tomáš Fukátko Jaroslav Fukátko TEPLO A CHLAZENÍ V ELEKTRONICE II. Praha 2006 Kniha má umožnit ètenáøi získat rychlý pøehled o problematice tepla a chlazení v oblasti elektroniky. Obsahuje øadu øešených

Více

Marcel Kreidl MÌØENÍ TEPLOTY SENZORY A MÌØICÍ OBVODY Kniha tvoøí první díl pøipravované edice senzorù neelektrických velièin. V knize jsou pøehlednì zpracovány fyzikální principy senzorù teploty a dle

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Hana Šlachtová SUCHÉ STVBY konstrukce ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek Praha 2005 Kniha Suché stavby je zamìøena na základní systémy konstrukcí ze sádrokartonových a sádrovláknitých materiálù.

Více

Podìkování: Výsledkù publikovaných v této knize bylo dosaženo také za podpory projektù GAÈR 101/06/P108 Výzkum simulaèního a experimentálního modelová

Podìkování: Výsledkù publikovaných v této knize bylo dosaženo také za podpory projektù GAÈR 101/06/P108 Výzkum simulaèního a experimentálního modelová Robert Grepl MODELOVÁNÍ MECHATRONICKÝCH SYSTÉMÙ V MATLAB SIMMECHANICS Praha 2007 Podìkování: Výsledkù publikovaných v této knize bylo dosaženo také za podpory projektù GAÈR 101/06/P108 Výzkum simulaèního

Více

Tomáš Fukátko DETEKCE A MÌØENÍ RÙZNÝCH DRUHÙ ZÁØENÍ Praha 2006 Publikace byla napsána na základì poznámek, nahromadìných autorem bìhem jeho celoživotní odborné èinnosti. Znamená to, že kniha není psána

Více

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško

Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice pro studenty støedních a vysokých ško Jiøí Myslík Elektrické obvody (Pøíruèka pro praxi a uèebnice pro støední a vysoké školy) Kniha je urèena všem zájemcùm o teorii elektrických obvodù Poslouží jako pøíruèka pro praxi, ale i jako uèebnice

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY Operaèní zesilovaèe a komparátory 5. díl Praha 2007 Jaroslav Doleèek Moderní uèebnice elektroniky 5. díl Operaèní zesilovaèe a komparátory Bez pøedchozího

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Josef Kameš ALTERNATIVNÍ POHON AUTOMOBILÙ 2004 Josef Kameš ALTERNATIVNÍ POHON AUTOMOBILÙ Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli

Více

Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2000, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ZVUKY S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 PRAKTICKÁ ZAPOJENÍ SE DVÌMA ÈASOVAÈI Praha 1998, AA Praha a BEN - technická literatura Jan Hájek 2 ÈASOVAÈ 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

PODROBNÝ OBSAH 1 PØENOSOVÉ VLASTNOSTI PASIVNÍCH LINEÁRNÍCH KOMPLEXNÍCH JEDNOBRANÙ A DVOJBRANÙ... 9 1.1 Úvod... 10 1.2 Èasové charakteristiky obvodu pøechodné dìje... 10 1.3 Pøechodné charakteristiky obvodù

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Generátory, pøístrojové zesilovaèe, mìøicí pøípravky a testery 2. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 2. díl Bez pøedchozího písemného svolení

Více

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního

ELEKTRONICKÉ PRVKY 7 Výkonové a spínací aplikace tranzistorů 7.1 Ztrátový výkon a chlazení součástky... 7-1 7.2 První a druhý průraz bipolárního Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ELEKTRONICKÉ PRVKY Praha 2011 Tato monografie byla vypracována a publikována s podporou Rozvojového projektu VŠPJ na rok 2011. Bohumil Brtník, David Matoušek Elektronické

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Praha 2006, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek BLIKAÈE S ÈASOVAÈEM 555 Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Michal Dobeš ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ALGORITMY V C# Praha 2008 Michal Dobeš Zpracování obrazu a algoritmy v C# Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Alexandr Krejèiøík Napájecí zdroje III Pasivní souèástky v napájecích zdrojích a preregulátory - aktivní harmonické filtry Praha 1999 Alexandr Krejèiøík NAPÁJECÍ ZDROJE III - - Pasivní souèástky v napájecích

Více

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11.

PROGRAMOVÁNÍ V JAZYCE C V PŘÍKLADECH 11 Dynamické datové struktury 11.1 Spojové struktury... 11-1 11.2 Příklad PROG_11-01... 11-2 11. David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Praha 2011 David Matoušek Programování v jazyce C v pøíkladech Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

Ing Petr Kuba Ing Vladimír Vít TELEVIZNÍ TECHNIKA studiové zpracování televizního signálu Praha 2000 ANOTACE V rámci souboru publikací TELEVIZNÍ TECHNIKA vychází jako kniha D2 další díl popisující televizní

Více

INFORMACE A VNITØNÍ STRUKTURA VESMÍRU Prùzkum v informaèní fyzice Tom Stonier Praha 2002 Professor Tom Stonier, BA, MSc, PhD, FRSA University of Bradford West Yorkshire, DB7 1DP, UK Translation from the

Více

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8.

OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PŘÍKLADECH 8 Proudová knihovna 8.1 Hierarchie proudů... 8-1 8.2 Standardně zavedené proudy... 8-1 8. David MATOUŠEK OBJEKTOVÉ PROGRAMOVÁNÍ V C++ V PØÍKLADECH Praha 2011 David Matoušek Objektové programování v C++ v pøíkladech Lektoroval Ing. Bohumil Brtník, Ph.D. Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Praha 2004 Radislav Martinek SENZORY V PRÙMYSLOVÉ PRAXI Ilustrace Viktorie Vlachová Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Zdroje a mìnièe, nabíjení a baterie 1. díl Praha 2005 Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ 1. díl Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Jan Humlhans ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ INSPIRACE KONSTRUKTÉRÙM Senzory a mìøení neelektrických velièin, usmìròovaèe a filtry, elektronické potenciometry, aktivní filtry, komparátory 3. díl Praha 2005 Jan Humlhans

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována ne

David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována ne David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA ZÁKLADY KONSTRUKTÉRSKÉ PRAXE Praha 2001 David Matoušek ÈÍSLICOVÁ TECHNIKA základy konstruktérské praxe Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou Jan Hájek Elektronické hledaèe Praha 2001, AA Praha a BEN technická literatura Jan Hájek ELEKTRONICKÉ HLEDAÈE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku

Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci základního výzku PSYCHOTRONIKA ZÁKLADNÍ TEORETICKÁ KONCEPCE Oldøich Válek Praha 2002 Tato kniha popisuje výchozí stanoviska psychotroniky jako potenciální vìdní disciplíny Tvoøí ucelenou pracovní hypotézu pro realizaci

Více

Ladislav Šmejkal Marie Martinásková PLC a automatizace 1 díl Základní pojmy, úvod do programování Kniha je prvním dílem trilogie o programovatelných automatech (systémech PLC, SPS), které jsou dnes jedním

Více

Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Praha 2003 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB TVORBA UŽIVATELSKÝCH APLIKACÍ Praha 2004 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB tvorba uživatelských aplikací Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX

APLIKACE MIKROKONTROLÉRŮ PIC32MX David Matoušek APLIKACE MIKROKONTROLÉRÙ PIC32MX Praha 2014 David Matoušek Aplikace mikrokontrolérù PIC32MX Recenzent Bohumil Brtník Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy

3.3.2 Základní pojmy a teorie Kódování Principy, znaky a využití genetických algoritmù Expertní systémy OBSAH 1 STRUÈNÁ HISTORIE UMÌLÉ INTELIGENCE... 9 2 DIAGNOSTIKA ELEKTRICKÝCH STROJÙ... 13 2.1 Rozdìlení diagnostických metod... 14 2.2 Pøehled používaných diagnostických metod... 16 2.2.1 Diagnostické metody

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

ZDENÌK VLEÈKO KOL. BIOELEKTRONIK Praha 2005 Zdenìk Valeèko a kol. BIOELEKTRONIK Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Manfred Frohn Wolfgang Oberthür Hans-Jobst Siedler Manfred Wiemer Peter Zastrow ELEKTRONIK souèástky a základní zapojení Praha 2006 Rozsáhlá uèebnice elektroniky, pokrývající zamìøená na základní polovodièové

Více

Vydání podpoøili Doc. Ing. Josef Šavel, CSc. Elektrotechnologie Materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice 3. rozšíøené vydání Schválilo MŠMT èj. 25 734/2003-23 dne 1. 9. 2003 k zaøazení

Více

Tomáš Flajzar GSM ALARM pøenos poplachu na mobilní telefon kompletní stavební návod GSM pageru vèetnì zdrojového programu 2005 www.flajzar.cz www.ben.cz Tomáš Flajzar GSM alarm pøenos poplachu na mobilní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL

APLIKACE ALGORITMŮ ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ 1. DÍL David Matoušek, Bohumil Brtník APLIKACE ALGORITMÙ ÈÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLÙ 1 Praha 2014 David Matoušek, Bohumil Brtník Aplikace algoritmù èíslicového zpracování signálù 1. díl Bez pøedchozího písemného

Více

Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM mající pøímo vztah ke knize, které

Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM mající pøímo vztah ke knize, které David Matoušek PRÁCE S MIKROKONTROLÉRY ATMEL AT89LP2052, AT89LP4052 5. díl Praha 2006 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD ROM

Více

ALGORITMY ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ

ALGORITMY ČÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ Bohumil BRTNÍK, David MATOUŠEK ALGORITMY ÈÍSLICOVÉHO ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLÙ Praha 2011 Tato monografie vznikla pøedevším pro podporu výuky oboru Poèítaèové systémy na Vysoké škole polytechnické v Jihlavì.

Více

ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE pro zaèáteèníky JOSEF LDMN Praha 2001 Ing Josef Ladman ELEKTRONICKÉ KONSTRUKCE PRO ZÈÁTEÈNÍKY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována

Více

Jaroslav Doleèek MODERNÍ UÈEBNICE ELEKTRONIKY 2. díl Polovodièové prvky a elektronky dioda bipolární tranzistor unipolární tranzistor tyristor triak diak trioda vícemøížkové elektronky obrazovka Hallova

Více

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo

Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožo C++ BUILDER v pøíkladech ROMAN NERUDA TOMÁŠ HOLAN Praha 2002 Roman Neruda a Tomáš Holan C++ BUILDER V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Více

HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Wolfgang Matthes HLEDÁNÍ A ODSTRAÒOVÁNÍ PORUCH Mìøení a testování v poèítaèové a èíslicové technice èeské vydání 2001 Pøíspìvky uveøejnìné v této knize, zejména všechny èlánky

Více

Burkhard Kainka ELEKTRONIKA S PODPOROU PC Visual Basic v praxi 2004 Segment B V, Beek (Lb), The Netherlands, 2004, www segment nl Kniha je pøekladem nìmeckého originálu Elektronik am PC (ISBN 3-89576-113-3)

Více

Jiøí Hrbáèek Moderní uèebnice programování jednoèipových mikrokontrolérù PIC 1. díl První krùèky pøi tvorbì aplikace Praha 2004 První díl uèebnice se zabývá úplnými základy programování. Výuka probíhá

Více

INTELIGENTNÍ INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY SYSTÉMY PAVEL PØIBYL MIROSLAV SVÍTEK Praha 2001 Pavel Pøibyl, Miroslav Svítek INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

Publikace prezentuje nìkteré poznatky z obsáhlé oblasti analogových soustav, které v poslední dobì prodìlávají rozvoj. Z toho dùvodu ani nemùže podat

Publikace prezentuje nìkteré poznatky z obsáhlé oblasti analogových soustav, které v poslední dobì prodìlávají rozvoj. Z toho dùvodu ani nemùže podat Bohumil BRTNÍK ANALOGOVÉ SOUSTAVY Praha 2013 Publikace prezentuje nìkteré poznatky z obsáhlé oblasti analogových soustav, které v poslední dobì prodìlávají rozvoj. Z toho dùvodu ani nemùže podat úplný

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Ota Roubíèek ELEKTRICKÉ MOTORY A POHONY pøíruèka techniky, volby a užití vybraných druhù Praha 2004 Ota Roubíèek ELEKTRICKÉ MOTORY A POHONY pøíruèka techniky, volby a užití vybraných druhù Bez pøedchozího

Více

Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE návrhový systém plošných spojù pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní pøíruèka 2005 Antonín Juránek, Miroslav Hrabovský EAGLE pro zaèáteèníky uživatelská a referenèní

Více

Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All Rights Reserv

Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All Rights Reserv Pøekroèení milníku Pochopení energie nového milénia Kryon Kniha 8 Translation from the English language edition: Passing the marker Understanding the New Millennium Energy Copyright 2000 Lee Carroll All

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB zaèínáme se signály Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo

Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB zaèínáme se signály Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo KAREL ZAPLATÍLEK A BOHUSLAV DOÒAR MATLAB ZAÈÍNÁME SE SIGNÁLY Praha 2006 Karel Zaplatílek a Bohuslav Doòar MATLAB zaèínáme se signály Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

TOMÁŠ HOLAN DELPHI v pøíkladech Praha 2001 Tomáš Holan DELPHI V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk,

Více

Michal Geisler a kolektiv Bezdrátové ovládání elektrických spotøebièù duben 2001 Veškeré vysílaèe a pøijímaèe øady BOSys vyrábí a dodává firma ENIKA spol s r o Nádražní 609, Nová Paka 509 01, http://www

Více

Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémù VÁCLAV KÙS, JIØÍ SKÁLA, JIØÍ HAMMERBAUER ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA VÝKONOVÝCH ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMÙ Praha 2013 Publikace je výstupem

Více

Alexandr Krejèiøík SMS GSM pagery a alarmy Princip použití, návody, pøíklady Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu a SMS Praha 2004 Alexandr Krejèiøík SMS Støežení a ovládání objektù pomocí mobilu

Více

Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Vladimír Váòa Praha 2004 Vladimír Váòa Mikrokontroléry ATMEL AVR programování v jazyce Bascom Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí

Více

Ladislav Szántó: Maxwellovy rovnice, 2. vydání

Ladislav Szántó: Maxwellovy rovnice, 2. vydání Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE 2. vydání Praha 2012 Ladislav Szántó MAXWELLOVY ROVNICE Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obsah 1 ÚVOD... 11 2 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA: ZÁKLADNÍ POJMY... 13 2.1 Diagnostické prostøedky... 14 2.2 Technický stav objektu... 15 2.3 Porucha, vada, provozuschopnost, funkènost... 16 2.4 Údržba objektu...

Více

Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Luboš Èermák STOPY - FAKTA - SVÌDECTVÍ z historie trati CHOCEÒ - BROUMOV v datech a obrazech Bez pøedchozího

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, Podle smìrnice Rady EU 89/336/EEC je povinností výrobcù a distributorù elektrických a elektronických zaøízení a pøístrojù zajistit, e tyto výrobky nebudou zdrojem rušení

Více

Diagnostika a zkušebnictví

Diagnostika a zkušebnictví Diagnostika a zkušebnictví 1 Technická diagnostika Diagnostika izolačních systémů elektrických strojů Izolační systém z hlediska spolehlivosti je nejslabším místem Spolehlivost je pravděpodobnost, že v

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ

PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ PØÍMOÈARÝ ŠOUPÁTKOVÝ ROZVÁDÌÈ RSE 4-10 D n 10 p max 32 MPa Q max 100 dm 3 /min KT 2019 05/02 nahrazuje 07/97 Hydraulické pøímoèaré šoupátkové rozvádìèe RSE 4-10 s elektromagnetickým ovládáním na stejnosmìrné

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\

3/ %,1'(& 83'1 &( &3 )XQNFH. + ; ; ; ; / ; ; + ; EH]H]PuQ\ Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SOLID STATE RELÉ Alexandr Krejèiøík Praha 2002 Na konci knihy je jako pøíloha doplnìn katalogový pøehled nejpoužívanìjších a nejdostupnìjších optotriakù a Solid State relé, které jsou v Èeské republice

Více

Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek. Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie

Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek. Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie Václav Mentlík Pavel Trnka, Magdaléna Trnková Lumír Šašek Spolehlivostní aspekty elektrotechnologie Praha 2011 Kniha navazuje na dříve vydané Dielektrické prvky a systémy ISBN 80-7300- 189-6, Praha:BEN

Více

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní. MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 4 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

OBSAH PØEDMLUVA... 11

OBSAH PØEDMLUVA... 11 Josef Punèocháø OPERAÈNÍ ZESILOVAÈE V ELEKTRONICE 5 vydání Kniha je úvodem do problematiky a není rozhodnì vyèerpávající To ani není možné Vždy pøi aplikacích operaèních zesilovaèù lze projít celou elektronikou

Více

Obsah Seznam použitých znakù a symbolù... 9 Seznam použitých zkratek... 10 Úvod... 11 úvod 1 ELEKTROSTTICKÉ GENERÁTORY... 15 1.1 Holtzova tøecí elektrika (též Winterova)... 17 1.2 Jednoduchý elektrostatický

Více

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ

NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBÌ ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ NZZ-12 DYNASIG Zálohovaný zdroj NZZ-12 urèen pro napájení zaøízení dopravní signalizace (zejména návìstidly zvýraznìných dopravníchn znaèek ),tam kde

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více