Zm ny jízdních ád 2009/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zm ny jízdních ád 2009/2010"

Transkript

1 Zm ny jízdních ád 2009/2010 V novém jízdním ádu ve ejné dopravy osob, platném od do , dochází na území Libereckého kraje k následujícím významn jším zm nám: Železni ní doprava tra 030 Liberec Turnov - Stará Paka Jarom - omezení po tu rychlík (objednávaných Ministerstvem dopravy R) v relaci Praha Turnov Tanvald o jeden pár spoj denn, v úseku Turnov Tanvald omezen provoz vybraných spoj o víkendech a svátcích rozsah dopravy odpovídá úrovni jízdního ádu 2007/8. - v úseku Stará Paka Horka u Staré Paky - Jarom na základ požadavku Královéhradeckého kraje omezení vybraných spoj s nízkou poptávkou (jeden pár spoj ve ve erních hodinách, ty i páry spoj o víkendech) tra 035 Železný Brod Tanvald - omezení po tu rychlík (objednávaných Ministerstvem dopravy R) v relaci Praha Turnov Tanvald (viz výše) rozsah dopravy odpovídá úrovni jízdního ádu 2007/8. tra 036 Liberec Tanvald Harrachov - zvýšení po tu zrychlených vlak v úseku Liberec - Jablonec n.n. (v denní dob od 6:00 do 20:00 všechny vlaky vyjma jednoho páru odpoledne pojedou jako zrychlené tzn. staví pouze v zast. Liberec,Rochlice a Vratislavice n.n.) - otev ení nových zastávek Jablonec n.n., centrum a Smržovka, Lu ní v pr hu platnosti J tra 037 Liberec Frýdlant - ernousy - zavedení nových vlak v pracovní dny - 1 zrychlený vlak ráno ve sm ru Frýdlant - Liberec, 3 vlaky v opa ném sm ru v odpoledních hodinách s p ímým pokra ováním ve sm ru Nové sto p.s. - Jind ichovice p.s. - jeden pár odpoledních vlak prodloužen z Viš ové do ernous a zp t tra 039 Frýdlant Jind ichovice p.s. - zm na asových poloh v pracovní dny v. zm ny omezení provozu (p izp sobení v i jízdnímu ádu trati Liberec Frýdlant) tra 040 Stará Paka Martinice v Krk. Kun ice n.l. - zrušení vybraných spoj s nízkou poptávkou, ponechání 2-hodinového intervalu sp šných vlak tra 041 Turnov Libu (- Ji ín) - v souvislosti s omezením dopravy v Královéhradeckém kraji zrušení vybraných spoj s nízkou poptávkou v úseku Rovensko pod Troskami Libu / Ji ín

2 tra 042 Martinice v Krk. Rokytnice n.jiz. - zrušení vybraných spoj s nízkou poptávkou, ponechání 2-hodinového intervalu osobních vlak tra 064 Stará Paka Lomnice n.pop. - Libu. - výrazné omezení dopravy v Královéhradeckém kraji se dotýká prakticky všech vlak v úseku Stará Paka - Lomnice n. Pop.- Libu, kde dochází ke snížení po tu spoj (na 9 pár v pracovní dny, 8 pár v sobotu, 7 pár v ned li a svátky). Po vzájemné dohod dopravce, Královéhradeckého a Libereckého kraje dojednán u v tšiny spoj návrat do stávajících asových poloh z technologických d vod však již nebylo možno zapracovat toto ešení do termínu vyhlášení platnosti nových jízdních ád, ale až v rámci ní mimo ádné zm ny s p edpokládanou platností od tra 080 Bakov n.jiz. eská Lípa - Jedlová - na vybrané spoje nasazení modernizovaných jednotek "regionova" - zrušení vybraných spoj s nízkou poptávkou, ponechání 2-hodinového intervalu osobních vlak tra 081 D ín - Benešov n.plou nicí eská Lípa eská Lípa - Liberec - obnovení p ímých spoj v trase Liberec - eská Lípa - D ín a zp t - nasazení modernizovaných jednotek "regionova" tra 089 Liberec Zittau - Varnsdorf - idání nového páru spoj Liberec - Varnsdorf v dopoledních hodinách Pravidelná linková autobusová doprava V rámci integrovaného dopravního systému IDOL je zaveden nový koncept jízdních ád následujících linek: Linka 141 Liberec Jablonec n.n. - pravidelný interval spoj - zvýšení po tu spoj - vybrané spoje vedeny p es zast. Jablonecké Paseky, nádraží s návazností na vlaky Liberec Tanvald Harrachov - vybrané spoje vedeny p es pr myslovou zónu Jablonec n.n., Rýnovice Linka 742 Jablonec n.n. Nová Ves Smržovka - pravidelný interval spoj - vybrané spoje vedeny k železni ní stanici Smržovka s návazností na vlaky Liberec Tanvald Harrachov a Smržovka Josef v D l Linka 744 Tanvald Desná Albrechtice - Ji etín p.buk. - Tanvald Linka 745 Tanvald eský Šumburk Pustiny - Desná Linka 748 Tanvald Desná,oto ka Linka 948 Jilemnice Benecko - Jilemnice Linka 949 Vrchlabí Benecko,Mrklov Linka 963 Jilemnice Horní Branná - Vrchlabí

3 Podrobný p ehled zm n v jízdních ádech linkové autobusové dopravy je uveden v tabulce níže: oblast eskolipsko a Novoborsko linka Trasa Spoj zm na posun odjezdu na 10:40 ze Cvikova z d vodu Lípa - Cvikov - Krompach 15 návaznosti na linku posun odjezdu z Krompachu na 11:05 hod - kv li 14 posunu spoje v opa ném sm ru Lípa - Nový Bor spoje budou zrušeny z d vodu nízké poptávky 5; 6; 58; 59 (posilové spoje) spoje budou vedeny p es zast. eská 42; 46 Lípa,nemocnice spoje budou vedeny p es zast. eská.lípa - Sloup v echách - Nový 50; 69 Lípa,nemocnice Bor 16 eká na p ípoj / Lípa - Stráž p.ralskem spoj bude zrušen z d vodu minimální poptávky prodloužení spoje do zast.stráž p.ralskem,johnson 9 Controls.Lípa - Stráž p.ralskem - Hamr na Jeze e 1 spoj bude zkrácen do Stráže p.r..lípa - Mimo - Stráž p.ralskem - Hamr na Jeze e Nový Bor - Jablonné v Podj. - Stráž p.ralskem - Hamr n.jez..lípa - Kamenický Šenov -.kamenice Lípa - Nový Bor - Rumburk Nový.Lípa - Doksy - Bezd z - B lá p.b Lípa - Blíževedly,Skalka Lípa - Jest ebí - Dubá 2 spoj bude zajížd t na zastávku Noviny p.r.,kovárna 12 posun odjezdu z Mimon 5 minut d íve (v 6:10) pouze v sobotu a v ned li bude spoj zajížd t do 36; 51 zast.zákupy,nové Zákupy zámek posun odjezdu spoje pouze v sobotu (požadavek provedení zm ny i v ned li technicky nelze realizovat) o 20 minut na 18:20 hodin ze Stráže p.r. posun odjezdu o 10 minut d íve na 6:30 hod. z.kamenice posun odjezdu o 10 minut d íve na 9:45 hod. z eské Lípy - spolehliv jší návaznost z N.Old ichova do N.Boru v Kam.Šenov posun odjezdu o 5 minut déle na 17:45 hod. z eské Lípy aut.nádr. - návaznost na vlaky od Liberce a Kolína v pracovní dny posun odjezdu o 15 minut déle na 19:45 hod. z eské Lípy aut.nádr. - návaznost na vlaky od Liberce a Kolína nový spoj pouze v pond lí ve dnech školního vyu ování od 4.1. do v 8:40 z.lípy posun odjezdu o 5 minut déle na 12:40 hod ze Starých Splav (Doksy,B.Labu 12:45) 4; 5; 6; 7 nová zastávka Holany, nám stí 1 zm na trasy p es Stvolínky a Krava e 6 prodloužení trasy až do eské Lípy,aut.nádr spoj zrušen v pracovní dny v celé trase; v ned li pouze v úseku Holany - eská Lípa z d vodu nízké poptávky. Cestující mohou využít linku , spoj 27 a vlak Os 6113 posun odjezdu o 10 minut pozd ji na 17:25 z eské Lípy

4 Lípa - Provodín - Jest ebí Dubá 33 spoj bude zajížd t do H.Prysku, oto ka Lípa - Nový Bor - Cvikov Nový Bor - Jablonné v Podj ; 16; 18; 22 14; 16; Okrouhlá - Nový Bor - Sloup v echách - Chotovice - N.Bor 9 zrušení zajížd ní na zast. Svor,Oto ka, spoj zastaví na hl.silnici z d vodu nízkého po tu cestujících do Svoru, sou asn umožní zkrácení jízdní doby zrušení zajížd ní na zast. Svor,Oto ka, spoj zastaví na hl.silnici z d vodu nízkého po tu cestujících do Svoru, sou asn umožní zkrácení jízdní doby posun odjezdu o 20 minut na 11:20 ze Cvikova - spoj vy ká na p íjezd spoje / 3 ve Cvikov,aut.st. posun na 11:30 hodin z Kunratic - kv li posunu protijedoucího spoje zkrácení jízdní doby kv li zajišt ní návaznosti na spoj / 16 v zast. Sloup,ÚSP v 7:20 hod Nový Bor - Polevsko 12 spoj bude zrušen z d vodu minimální poptávky Nový Bor - Slune ná 3; 4 spoje budou zrušeny z d vodu minimální poptávky Dubá - Holany -.Lípa Dubá - Krava e -.Lípa nový posilový školní spoj do eské Lípy na Slovanku spoj bude zkrácen do Dubé,D ev ic, v další trase 5 minimální poptávka posun polohy o minut d íve - odjezd z eské Lípy v 6:35, p íjezd do Dubé v 7:15 z 6 technologických d vod prodloužení spoje do D ev ic a zp t. Odjezdu z 11; 12 ev ic v 12:25. zm na trasy p es zast..lípa,delphi, úprava 28 asové polohy nov zastavování v zast. Krava e a Krava e, 1 Sezímky 2 spoj bude zrušen z d vodu minimální poptávky 5 spoj nepojede v období prázdnin 17 spoj pojede i v období prázdnin 16 posun odjezdu na 17:25 hod. z Tuhan nový spoj ve ve erních hodinách (22:50 z nový Blíževedel,Skalky p es Stvolínky a Krava e) Dubá Blatce nový nový spoj z Dubé v 7:15 do Blatc,Tubož,rybník ve dnech škol.vyu ování 4 posun odjezdu na 7:35 hodin z Blatc Mimo - Jablonné v Podj. 4 spoj nepojede o prázdninách z d vodu minimální poptávky 7; 10 spoj budou zajížd t do zast. Ralsko,Hv zdov 12 zkrátit spoje do Ku ivod (do Dolní Krupé nikdo nejezdí) Mimo - alsko,ku ivody 12 spoj bude zajížd t do Hv zdova (jako sp. 8) 12; 15 spoje budou zrušeny v úseku Ralsko,Ku ivody - Dolní Krupá a nahrazeny spoji 9 a 10 v úseku Mimo - Ralsko,Hv zdov - Ralsko,Ku ivody a zp t Mimo - Ralsko, Hrad any více spoj nový jízdní ád - úpravy zejm. v dopoledních hodinách Liberec - Nový Bor - D ín 2; 4 zrušení zajížd ní na zast. Svor,oto ka z d vodu minimální poptávky a urychlení jízdní doby

5 oblast Liberecko a Frýdlantsko linka trasa spoj zm na Liberec - Jablonec nad Nisou a Liberec - Bed ichov/ Hrab tice Liberec - Mníšek - Chrastava Liberec - Chrastava - And lská Hora/ Horní Vítkov Liberec - Chrastava - Rynoltice/ Hrádek n.nis. Old ichov na Hranicích - Hrádek n.n. - Václavice - Chrastava Hrádek n.n. - Lou ná/ Horní Sedlo - Rynoltice Hrádek n.n. - Dolní Suchá všechny všechny spoje nahrazeny novou linkou IDS.141 všechny všechny spoje v období od do vedeny jako linka (Liberec - Bed ichov), od jako linka (Liberec - Bed ichov - Hrab tice) posun polohy o 5 min.pozd ji (Liberec AN 15:00, Chrastava,žel.st.15:50) posun polohy o 5 min.pozd ji (Chrastava,žel.st.15:20, Liberec AN 16:05) posun polohy o 5 min.pozd ji (Liberec AN 16:25,Chrastava žel.st.17:15) nový spoj v sobotu ráno úseku Chrastava,aut.nádr - Liberec,aut.nádr. (p es Bed ichovku, Liberec,R žodol a nový Šaldovo nám.) jako pokra ování z Frýdlantu a Mníšku 16 zm na trasy p es Machnín posun odjezdu z Chrastavy,žel.st. na 15:16, ostatní asy dle stávajícího J posun odjezdu z Chrastavy,žel.st. na 15:16, ostatní asy v úseku Liberec - Chrastava aut.nádr.beze zm ny, v úseku Chrastava,aut.nádr. - H.Vítkov jako spoj 27 posun polohy o 10 min. pozd ji (Liberec aut.nádr. 21:10, Chrastava žel.st.21:40) nová zastávka Bílý Kostel,žel.zast. (mezi zast.bílý Kostel všechny škola a Bílý Kostel,u viaduktu), zóna 0202 mírná úprava jízdní doby v koncovém úseku - p íjezd do 17 Hrádku n.n. o 4 min.pozd ji 12 posun polohy o 2 min. pozd ji (5:27 z Hrádku) posun polohy o 5 min. pozd ji (10:00 z Hrádku) - kv li 18 posunu /3 26 a 25 posun polohy o 5 min. pozd ji zastávka Lou ná,garáže zrušena a p esunuta k hostinci všechny Koruna spoj zrušen a nahrazen spojem / 6 ze Stráže p.r. 7 a Jablonného 19 spoj zrušen z d vodu minimální frekvence 3 posun polohy o 10 min.pozd ji (9:30 z Hrádku n.n.) 7 posun polohy o 5 min.pozd ji (13:05 z Hrádku n.n.) Libeerc - Chrastava - Václavice - Hrádek n.n. 9 posun polohy o 5 min. d íve (Liberec,aut.nádr. 12:20) Frýdlant - He manice Frýdlant - Bulovka - Dolní Old iš/ He manice posun odjezdu spoje 3 od Frýdlantu,žel.st. o 3 minuty pozd ji (na 7:45) z d vodu spolehliv jší návaznosti na vlak - ve vazb na to posun polohy i u spoje 6 (odjezd 8:10 z 3/ 6 He manic) 18 prodloužení do zast.frýdlant,žel.st. (návaznost na vlak) 47 odjezd z Frýdlantu,žel.st (!) v 23:18, nov vytvo ena návaznost na vlak 6334 z Liberce

6 Frýdlant - Hejnice - Nové sto p.s. Nové M sto p.s. - Frýdlant - Liberec Frýdlant - Mníšek - Chrastava Frýdlant - Horní asnice, Srbská/ Jind ichovice p.s. Nové M sto p.s. - Horní asnice, Srbská/ Jind ichovice p.s. posun odjezdu v úseku Frýdlant - Hejnice - Ferdinandov - Hejnice o 5 minut (Frýdlant 6:05); po návratu z Ferdinandova vy ká 10 minut v Hejnicích; v úseku Hejnice - Nové M sto p.s. o minut pozd ji (tzn. Hejnice 5 6:42, Nové M sto p.s. 7:00) 45 posun asové polohy o 8 min.pozd ji (21.58 z Frýdlantu) 5 spoj veden p es D ichov 21 a 32 spoj nepojede o prázdninách posun asové polohy o min.pozd ji (ve vazb na 51 posun spoje 52) 52 posun asové polohy o 22 min.pozd ji (D ichov 21:50) 3 4, 10 a 12 7 a Liberec - Hodkovice - eský Dub Liberec - Ose ná - Stráž p.r eský Dub - Ose ná - Ralsko,Náhlov/ Stráž p.r. eský Dub - Ose ná - ižany - Žib idice/ Zdislava nové spoje 5 6 Nový spoj, vedený v úseku Frýdlant - Mníšek jako náhrada spoje /2; z Chrastavy pokra uje dále po lince do Liberce spoje prodlouženy do zast.frýdlant,žel.st. (návaznost na vlak) spoje prodlouženy ze zast.frýdlant,žel.st. (návaznost od vlaku) spoj prodloužen ze zast.frýdlant,žel.st. (návaznost od vlaku), drobná úprava asové polohy posun asové polohy o cca 8 min.pozd ji (ve vazb na posun spoje / 45) zm na asové polohy i trasy - odjezd z N.M sta,nám. v 5:36 (navazuje na spoj /1), jede mimo zast. N.M sto p.s.,hajništ,obratišt až Dolní asnice,škola, ze zast Horní asnice,žpsv pokra uje až do Jind ichovic p.s. zm na asové polohy i trasy - jede již z Jind ichovic p.s. do zast.horní asnice,pískovna, dále p es Dolní asnici,škola; v zast.dolní asnice farma navazuje na spoj / 8 do Frýdlantu a Liberce, odtud dále pokra uje do N.M sta p.s. posun asové polohy o cca 8 min.pozd ji (ve vazb na posun spoje / 45) Úprava asové polohy o 7-10 min. d íve, nov zajíždí do zast.bílá,obec Posun odjezdu ze Stráže p.r.,an o 5 minut d íve (6:25), dále v nové trase p es zast. Stráž p.r.,ab Diamo a Johnson Controls; spoj vynechá zast. Stráž p.r.,smp. Od zast.hamr na Jez.,aut.st. dále po své trase ve stávající poloze. idány nové spoje v úseku eský Dub - Ose ná - Ralsko,Náhlov v ranních a odpoledních hodinách z K ižan,žel.st.odjezd o 5 min. d íve, nov zajíždí do zast.k ižany,žib idice,k iž. posun asové polohy o 5 min.d íve (v souvislosti se úpravou trasy a polohy spoje.5) nov zavedené dálkové linky: Liberec - Hradec Králové Chrudim - Jihlava 1; Liberec - Ústí n.l./ eská Lípa - Most - Karlovy Vary 1; Liberec - Praha - Brno (nová dálková linka v provozu od 15.11) (nová dálková linka v provozu od od nový pár spoj Liberec - Chrudim v pracovní dny) (nová dálková linka v provozu od od spoje.1 a 2 zrušeny a nahrazeny linkou )

7 oblast Jablonecko, Tanvaldsko a Železnobrodsko linka trasa spoj zm na Jablonec n.n. - Nová Ves n.n. - Smržovka - Josef v D l Jablonec n.n. - Tanvald - Plavy - Zlatá Olešnice Jablonec n.n. - Tanvald - Ko enov - Harrachov Jablonec n.n. - Tanvald - Ko enov - Vysoké n.jiz. Jablonec n.n. - Dolní.Studnice - Brat íkov - Železný Brod všechny mimo 40/41 spoje budou nahrazeny linkami IDS 742 a jede o 30 minut pozd ji a pokra uje p ímo do Prahy 3 zrušen v sobotu z d vodu nízké poptávky 4 veden v Jablonci n.n. p es Horní nám stí 8 ukon en v Jablonci n.n.,aut.nádr. 11 pojede i o prázdninách 14 odjezd o 5 minut d ív, zkrácen do Tanvaldu 25 veden i v pátek 26 prodloužen do Rýnovic 27 posunut odjezd až na 8:00 z Jablonce n.n. 28 Zrušen 34 veden v Jablonci n.n. p es Horní nám stí 3 pojede i posunut na 15:50 a veden p es P íchovice,motorest 22 pojede denn 26 zrušen a nahrazen spojem zrušen z d vodu nízké poptávky a soub hu s vlakem 28 veden p es P íchovice,motorest 2 veden ze Smržovky po lince zrušen v celé délce 5 zrušen 6 zrušen v úseku Tanvald - Jablonec nepojedou o hlavních prázdninách (b hem váno ních, 11; 33; 52;56 jarních i velikono ních prázdnin spoje pojedou) veden v Jablonci n.n. p es Horní nám stí a dále do Rýnovic jede v pracovní dny jen do Desné,odb. veden již z Vysokého n.jiz. (p echází od spoje z Jilemnice) zrušen v úseku Desná - Tanvald a zrušen v úseku Tanvald - Jablonec n.n., ve zbytku trasy posunuta asová poloha z d vodu vytvo ení p ípoje od vlaku eveden na linku v upravené asové poloze (o 25 min. d íve) v úseku Tanvald - Desná posun asové polohy o 5 min.pozd ji, v zast.tanvald,žel.st.návaznost na vlak nov vedený spoj v 17:10 z Desné, z Tanvaldu (v 17:20) místo / 16 nový spoj místo spoje 15 v 11:05 z Tanvaldu (v sobotu 55 veden již z Jablonce n.n. po lince ) 26 zrušen z d vodu nízké poptávky 20 Jede o 5 minut pozd ji Jablonec n.n. - Držkov Železný Brod 12 úprava asové polohy Jablonec n.n. - Rádlo 19; 22 posun o 5 minut pozd ji Tanvald - Tanvald sídlišt - Desná 5 posun odjezdu na 6:00 z Tanvaldu,aut.st. 7 posun odjezdu na 6:30 z Tanvaldu,aut.st. 9 posun odjezdu na 7:15 z Tanvaldu,aut.st.

8 Jablonec n.n. - Skuhrov, Huntí ov - Železný Brod Jablonec n.n. - P ín, Alšovice - Železný Brod Jablonec n.n. - Držkov - Plavy - Tanvald/ Vysoké n.jiz. - Jilemnice Desná - Tanvald - Zásada - Železný Brod - Semily 33 veden v sobotu i ned li 65 zrušen z d vodu nízké poptávky 69 zrušen - místo n ho jede spoj posun polohy o 10 minut d íve 17 veden v Žel.Brod až k nádraží 11; 12 posun polohy o 10 minut pozd ji 40 Posun polohy posledního spoje ze Žel.Bordu již v 21:25 posun odjezdu o 5 min.d íve, v Žel.Brod veden až k 13 nádraží nový spoj v 5:35 z Jilemnice do Vysokého n.jiz. (odtud nový jako spoj 18 linky ) nový spoj v 5:55 z Jilemnice do Tanvaldu (6:55) v nový sobotu a ned li 14 úprava jízdní doby Nov vedený spoj v 13:50 z Žel.Brodu p es Držkov do 24 Jablonce n.n. 3; 4; 13; 14; 22; 25; 32 zrušen v úseku Tanvald - Desná odb. 21 zrušen v úseku Tanvald - Desná odb. a posunut o 10 minut pozd ji Vlastibo - Držkov - Tanvald - Ji etín pod Bukovou Desná - Tanvald - Loužnice - Železný Brod Tanvald - eský Šumburk - Pustiny - 3, 4; 7, 10; 14; 17; 20, 21; 22, 24; 28; 29, 31 všechny spoje v úseku Tanvald - Ji etín zrušeny a nahrazeny linkou ; 41 zrušen v úseku Tanvald, aut.st. - Tanvald, žel.st. 6; 18; 27; 28; 30; 37 zrušen 23 posun odjezdu o 5 minut pozd ji 31 zrušen v úseku Desná - Tanvald Desná všechny spoje spoje zrušeny a nahrazeny linkou 745 1; 5; 10; 14 spoje zrušeny a nahrazeny linkou Jablonec n.n. - Liberec 3; 6; 7; 8; 9; 12 spoje p evedeny na linku Jablonec n.n Frýdštejn - Hodkovice/ 43 Turnov 22 posun odjezdu o 5 minut pozd ji Jablonec n.n. - Liberec - Turnov/ Nová Paka - Hradec Králové - Brno 5; 10; 15 úprava asové polohy Jablonec n.n. - Liberec - Nový Bor - D ín - Ústí n.l. Liberec - Jablonec n.n. - Tanvald - Vrchlabí - Trutnov Harrachov - Tanvald - Turnov - Praha všechny spoje posun odjezdu na 17:55 z Jablonce n.n.; jede mimo zast. Turnov,H. Rohozec a šroubárny dopln ny zastávky Práche, Kunratice u Cvikova; úprava asových poloh v úseku Tanvald - Jablonec nahradí spoj 4 dosavadní 3; 4 spoj 20 na lince zm na trasy p es Polubný - p íjezd do Jilemnice o 5 6; 11 min. d íve 10 zrušen 12 zm na trasy p es P íchovice,motorest všechny spoje spoje p evedeny na novou linku Rokytnice n.jiz. - Harrachov - Tanvald - Turnov - Praha

9 oblast Jilemnicko, Semilsko, Turnovsko linka trasa spoj zm na Vysoké n.jiz. - Semily - Turnov Praha 6 úprava jízdních dob (do 10 minut) Semily - Víchová n.j. - Jilemnice v období prázdnin spoje zkráceny do úseku Semily - Benešov; v provozu po celé období letních prázdnin ; Lomnice n.pop. - Semily 41 a 42 spoje nepojedou o prázdninách Jilemnice - Vysoké n.jiz Plavy - Držkov - Jablonec n.n. - Liberec 3 a 14 spoje p evedeny z linky Jilemnice - Benecko - Vrchlabí Jilemnice - Dolní Míse ky - Horní Míse ky všechny spoje Jilemnice - Víchová n.j. - Víchovská Lhota 9 zrušen Rokytnice n.jiz. - Jablonec n.jiz. - Jilemnice - Vrchlabí 22 Rokytnice n.jiz. - Jablonec n.jiz. 20 provoz linky pouze o víkendech; v pracovní dny všechny spoje nahrazeny linkami 948 a zrušen 7 zrušen - sjednocen se spojem.5 nový spoj ve dnech školního vyu ování z Vrchlabí do Jilemnice zm na asové polohy - spoj pojede o cca 35 min. d íve Semily - Lomnice n.pop. - Nová Paka/ Ji ín - Hradec Králové spoje nov zastaví v zast. Stará 2; 5 Paka,odb.žel.st., resp. Stará Paka,žel.st Turnov - Vyske 13 posun asové polohy o cca 10 min.pozd ji Jablonec n.n. Frýdštejn - Zm na trasy v Turnov spoj veden p es Turnov 6 zastávku U masny Turnov - P íšovice - Svijany 3; 8; 20 mírné úpravy asových poloh (do 5 minut) Turnov - Ohrazenice 26; 39 ztráta frekvencí (cestující využívají d ív jší spoj) Turnov - Malá Skála - Jablonec 1 úprava asové polohy - jede o 5 minut d íve n.nisou 5; 6 zm na omezení provozu - spoje nepojedou v ned li a svátek do 28.III.a od 5.X. Turnov - Kacanovy - Vše,Ploukonice 6 úprava asové polohy - jede o 5 minut d íve MHD Turnov (linka 1) Aut.nádr. - Mašov 3 mírná úprava asové polohy (o 3 minuty d íve) Vrchlabí - Jilemnice - Jablonec n.n. - Liberec - Nový Bor - Ústí n.l. 11; 12; 13; 14 Nov zavedené spoje (již od 1.11.) vedené náhradou za zrušenou linku dopravce DPÚK

Změny jízdních řádů 2009/2010

Změny jízdních řádů 2009/2010 KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Změny jízdních řádů 2009/2010 V novém jízdním řádu veřejné dopravy osob, platném od 13.12.2009 do 11.12.2010,

Více

Změny jízdních řádů 2009/2010

Změny jízdních řádů 2009/2010 Změny jízdních řádů 2009/2010 V novém jízdním řádu veřejné dopravy osob, platném od 13.12.2009 do 11.12.2010, dochází na území Libereckého kraje k následujícím významnějším změnám: Železniční doprava trať

Více

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 15.12.2013 - Českolipsko a Novoborsko 1) železniční doprava V Liberci dne 2.12.

Více

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2 Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 28.11 2016 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ OD 11. PROSINCE 2016 Českolipsko + Novoborsko Seznam změn platných od neděle

Více

Přehled změn jízdních řádů k 2.celostátní změně platné od

Přehled změn jízdních řádů k 2.celostátní změně platné od KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Přehled změn jízdních řádů k 2.celostátní změně platné od 14.6.2009 Autobusové linky provozované společností

Více

1) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

1) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 5.12 2016 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2016 Novoborsko: SEZNAM ZMĚN PLATNÝCH OD NEDĚLE 11.

Více

Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL

Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL Seznam linek a traťových úseků zapojených do integrovaného dopravního systému IDOL (stav k 9.12.2012) 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati/ Název trati/ 030/

Více

Horka u Staré Paky - Stará Paka - Turnov - Liberec 034 Smržovka - Josefův Důl Smržovka - Josefův Důl 035 Železný Brod - Tanvald Železný Brod - Tanvald

Horka u Staré Paky - Stará Paka - Turnov - Liberec 034 Smržovka - Josefův Důl Smržovka - Josefův Důl 035 Železný Brod - Tanvald Železný Brod - Tanvald Seznam linek a traťových úseků zapojených do integrovaného dopravního systému IDOL (stav k 3.9.2012) 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati Název trati 030 (Pardubice-)

Více

příloha Zpravodaje města Cvikova - leden 2016 Jízdní řády autobusů platné od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016

příloha Zpravodaje města Cvikova - leden 2016 Jízdní řády autobusů platné od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016 Jízdní řády autobusů platné od 13. 12. 2015 do 10. 12. 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Změny jízdních řádů Novoborsko IDOL č. Trasa Linka Spoj Změna 240 Česká Lípa Nový Bor Liberec 240 7; 57 10 14 Pouze o prázdninách

Více

Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009

Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009 Změny jízdních řádů ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. od 13. prosince 2009 Neděle 13. prosince 2009 je termínem celostátní změny jízdních řádů. K tomuto datu dochází i ke změnám v jízdních řádech linek ČSAD

Více

Změny jízdních řádů od 10.6.2007 ČSAD Česká Lípa, a.s.

Změny jízdních řádů od 10.6.2007 ČSAD Česká Lípa, a.s. Druhá změna v jízdních řádech veřejné osobní dopravy v Libereckém kraji (10.6.2007) Změny v železničních jízdních řádech: Trať Spoj Změna 030 Jaroměř - Liberec 5450 Spoj nebude veden v době od 30.6. do

Více

1) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

1) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 28.11 2016 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2016 Českolipsko: SEZNAM ZMĚN PLATNÝCH OD NEDĚLE 11.

Více

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2015 Semilsko, Jilemnicko, Turnovsko KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 1. 12. 2015 Seznam změn platných

Více

Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek)

Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek) Příloha č. 4 Přehled počtu přepravených cestujících na vybraných linkách osobní dopravy na území Libereckého kraje v typický den roku (dle prodaných jízdenek) datum pro počet cestujících dle prodaných

Více

Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 21. 11. 2013 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2013 Semilsko V následujících odstavcích je uveden

Více

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou

Poř. Obec s rozšíř. Poř. 3. Jablonec n.n. 1. Jablonec nad Nisou 1 Bedřichov 1 2 Dalešice 1 48 (nově k 3 Jablonec nad Nisou POÚ Poř. č. Obec - Město Počet okrsků 1. Česká Lípa 1. Česká Lípa 1 Blíževedly 1 2 Bohatice 1 3 Česká Lípa 47 4 Holany 1 5 Horní Libchava 1 6 Horní Police 1 7 Jestřebí 1 8 Kozly 1 9 Kravaře 2 10 Kvítkov

Více

1 1 500 001 Kravaře - Česká Lípa 31.12.2012 2

1 1 500 001 Kravaře - Česká Lípa 31.12.2012 2 Příloha č. 5 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem pravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní pravy na území Libereckého kraje platných v roce 2008 1 1 500 001

Více

Kravaře - Česká Lípa x) Česká Lípa - Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře

Kravaře - Česká Lípa x) Česká Lípa - Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře Příloha č. 7 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem pravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní pravy na území Libereckého kraje platných v roce 2009 1 1 500 001

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje v roce 2006

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje v roce 2006 1 / 12 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e v roce 2006 1 000 218 2 000 233 3 000 269 4 000 404 5 000 427 Špindlerův Mlýn Harrachov - -Bautzen - Dresden - Berlin -

Více

150 530150 Jablonec n.nisou-rychnov u Jablonce n.n. -Hodkovice n.mohelkou Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015

150 530150 Jablonec n.nisou-rychnov u Jablonce n.n. -Hodkovice n.mohelkou Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015 ..-- isy Jablonec n.nisou-ychnov u Jablonce n.n. -Hkovice n.mohelkou Platí.. do.. Přepravu zajišt uje : BusLine a.s.,na ovinkách,semily, stř. Jablonec nad Nisou, Luční, tel., Jablonec n.nisou,aut.nádr......

Více

Vážení cestující, Stávající linky (do 10. 12. 2011): KORID LK, spol. s r.o. PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách

Vážení cestující, Stávající linky (do 10. 12. 2011): KORID LK, spol. s r.o. PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 PŘEHLED ZMĚN V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA FRÝDLANTSKU po linkách Vážení cestující, pro přehlednost změn

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

31.12.2018 Tanvald Harrachov 10 10 530743

31.12.2018 Tanvald Harrachov 10 10 530743 Příloha č. 1 Přehled licencí vydaných Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy, k provozování veřejné vnitrostátní linkové osobní dopravy na území Libereckého kraje platných v roce 2015 P.č.

Více

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ

5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 HOSPODÁŘSKY SLABÉ OBLASTI VYMEZENÍ 5 Hospodářsky podprůměrné a slabé oblasti Libereckého kraje Na území Libereckého kraje se projevují významné rozdíly mezi jednotlivými obcemi a regiony, především z

Více

Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL

Příloha č. 2 SPP IDOL: Seznam linek zapojených v IDOL Seznam linek a traťových úseků zapojených do integrovaného dopravního systému IDOL (stav k 15.12.2013) 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati/ Název trati/ 030/

Více

5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek 8. Horní Mísečky, Špindlerův Mlýn, Praha

5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek 8. Horní Mísečky, Špindlerův Mlýn, Praha 1. Zájezdy 2. zájezdy 3. Horní Branná, Vrchlabí, Trutnov 4. Zálesní Lhota, Jablonec n.n., Liberec, Ústí nad Labem 5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek

Více

ZMĚNY VEŘEJNÉ DOPRAVY NA TANVALDSKU, ANEB CO SE MĚNÍ A PROČ

ZMĚNY VEŘEJNÉ DOPRAVY NA TANVALDSKU, ANEB CO SE MĚNÍ A PROČ ZMĚY VEŘEJÉ DOPRAVY A TAVALDSKU, AEB CO SE MĚÍ A PROČ Vážení cestující, s platností nových jízdních řádů, tj neděle prosince dojde na Tanvaldsku ke změnám jízdních řádů v železniční dopravě i na navazujících

Více

Podmínky Programu č. 20 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Podmínky Programu č. 20 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Příloha č. 1 Podmínky Programu č. 20 Program rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích Správce programu Odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje Hodnotící orgán Výbor dopravy

Více

1. Železniční doprava

1. Železniční doprava 1. Železniční doprava České dráhy, a.s. PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ A SPĚŠNÉ VLAKY trati/ Název trati/ 030/ L3 (Pardubice-) Jaroměř - Turnov - Liberec Horka u Staré Paky - Stará Paka - Turnov - Liberec 034/

Více

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje

Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje V současné době aktuální vymezení hospodářsky slabých a podprůměrných oblastí vyšlo z prací na aktualizaci Programu rozvoje Libereckého kraje na období 2007-2013.

Více

Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2016

Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2016 Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2016 1. OBSAH ÚVOD... 3 1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC VEŘEJNÉ DOPRAVY... 4 1 CHARAKTERISTIKA LIBERECKÉHO KRAJE... 5 2 POPIS ZAJIŠŤOVANÝCH

Více

PŘÍLOHA 2 SPP IDOL SEZNAM LINEK A TRATÍ, NA KTERÝCH PLATÍ TARIF IDOL

PŘÍLOHA 2 SPP IDOL SEZNAM LINEK A TRATÍ, NA KTERÝCH PLATÍ TARIF IDOL PŘÍL. 2 SPP SEZNAM LINEK A TRATÍ, NA KTERÝCH PLATÍ TARIF - PLATÍ OD 13.12.2015 OBSAH: PŘÍLOHA 2 SPP SEZNAM LINEK A TRATÍ, NA KTERÝCH PLATÍ TARIF 1. Vlaky dopravce České dráhy, a.s. ( PLATÍ POUZE NA OSOBNÍ

Více

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny

Příloha č.5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón. Označení Nadzóny. Číslo zóny. Název nadzóny 0001 Liberec,,Fügnerova 00 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice,,křiž. 00 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n.nisou,,aut.nádr. 01 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně,,u mostu 01 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103

Více

Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2016

Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2016 Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období let 2012 až 2016 2 OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 4 1 ZÁKLADNÍ LEGISLATIVNÍ RÁMEC VEŘEJNÉ DOPRAVY... 5 1 CHARAKTERISTIKA LIBERECKÉHO KRAJE... 6 2 POPIS

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2011

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2011 Analýza stavu dopravy na území kého e Příloha č. 10 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e během roku 2011 1 000 218 Špindlerův Mlýn - Harrachov - - Bautzen - Dresden

Více

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec

ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec České dráhy, a.s. - Generální ředitelství ODBOR OSOBNÍ DOPRAVY A PŘEPRAVY Krajské centrum Liberec Zpracovatel : Ing. Pavel Jaško, tel. 972 365 045 Dne 10. prosince 2006 vstoupí v platnost nové jízdní řády

Více

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5)

obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) okres LIBEREC okres ČESKÁ LÍPA obec (NUTS 5) min max cena obec (NUTS 5) Bílá 60 100 80 Bezděz Bílý Kostel nad Nisou 80 100 90 Blatce Bílý Potok 70 150 110 Blíževedly Bulovka 60 100 80 Bohatice Cetenov

Více

Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón

Příloha č. 5 SPP IDOL: Seznam zón a jejich přiřazení do nadzón Albrechtice v J. h. 7015 70 TA Tanvald Bedřichov 1023 10 JN Jablonec nad Nisou Benecko 9024 90 JI Jilemnice Benecko - Dolní Štěpanice 9023 90 JI Jilemnice Benešov u Semil 5015 50 SE Semily Bezděz 2220

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE LIBERECKÉHO KRAJE AKTUALIZACE PŘÍLOHOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY SRPEN 2009 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 www.enviros.cz OBSAH PŘÍLOHY 1. Příloha č.1: Administrativní

Více

Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících základní vzdělávání v Libereckém kraji

Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících základní vzdělávání v Libereckém kraji Příloha č. 2 Místo trvalého pobytu žáků ve vybraných školách Základní vzdělávání, tedy povinnou školní docházku uskutečňovanou v základních školách a základních školách praktických (dříve označovaných

Více

Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets (Stand 11.12.2005)

Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets (Stand 11.12.2005) Linienverzeichnis EURO-NEISSE-Tickets (Stand 11.12.2005) Geltungsbereich der EURO-NEISSE-Tickets VBB Hoyerswerda Spremberg Kromlau WEM Bad Muskau Weißwasser 220 Republik Polen Gozdnica 1795 1799 Ruszów

Více

PŘÍLOHA 7 SPP IDOL SEZNAM TARIFNÍCH ZÓN IDOL A JEJICH PŘIŘAZENÍ DO NADZÓN

PŘÍLOHA 7 SPP IDOL SEZNAM TARIFNÍCH ZÓN IDOL A JEJICH PŘIŘAZENÍ DO NADZÓN PŘÍLOHA 7 SPP IDOL SEZNAM TARIFNÍCH ZÓN IDOL A JEJICH PŘIŘAZENÍ DO NADZÓN 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N.

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Ing. Václav Gebouský, dopravní specialista Servisní organizace pro zakladatele Liberecký kraj Člen České asociace organizátorů

Více

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7

KORID LK, spol. s r.o. 2015 1/7 Číslo zóny Název zóny Název nadzóny 0001 Liberec Liberec 0011 Jeřmanice Liberec 0101 Hrádek n. N. Hrádek nad Nisou 0102 Chotyně Hrádek nad Nisou 0103 Hrádek n. N. - Václavice Hrádek nad Nisou 0104 Hrádek

Více

Seznam ploch na shromažďování povodňových odpadů

Seznam ploch na shromažďování povodňových odpadů Okres Jablonec nad Nisou Desná ppč. 634, 635 kú. Desná III uježděná částečně oplocená plocha zrekultivované skládky Merklov Držkov 364/1 - parkoviště u kulturního obě plochy neoplocené domu 229/4 - parkoviště

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje ke konci roku 2007

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje ke konci roku 2007 Příloha č. 5 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého kraje ke konci roku 2007 1 Špindlerův Mlýn - Harrachov - - Bautzen 000 218 - Dresden - Berlin MD ČR 2 - Jablonec nad

Více

Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 2016

Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 2016 Sociální služby podpořené z rozpočtu kraje z prostředků MPSV na r. 206 IČ 6563559 6563559 722007 Rumunská 4/6, Liberec IV- Perštýn, 460 0 Liberec Rumunská 4/6, Liberec IV- Perštýn, 460 0 Liberec Zeyerova

Více

Fotodokumentace k akcím podpořených z Programu rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích realizovaných v roce 2006

Fotodokumentace k akcím podpořených z Programu rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích realizovaných v roce 2006 Příloha č. 1 Fotodokumentace k akcím podpořených z Programu rozvoje LK ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích realizovaných v roce 2006 osvětlení přechodu pro chodce na pozemní komunikaci

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa Bezděz všechna Blíževedly všechna Bohatice všechna Česká všechna Lípa Doksy všechna Dubá všechna Hamr všechna na Jezeře Holany všechna Horní všechna Libchava Horní všechna Police Kravaře všechna Mimoň

Více

Zavedení volebních okrsků

Zavedení volebních okrsků Zavedení volebních okrsků Jiří Formánek Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) RÚIAN registr územní identifikace Projekt Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace

Více

030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec

030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec 030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec VYDIS Jaroměř - Jaroměř zastávka km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5430 5400 5733 5402 IDS IREDO Jaroměř - Stará Paka IDOL Horka u Staré Paky - Liberec

Více

Barvy dresů Článek 23 RS LKFS: A1A Krajský přebor

Barvy dresů Článek 23 RS LKFS: A1A Krajský přebor Barvy dresů Článek 23 RS LKFS: 1.Hostující družstvo v soutěžích dospělých musí respektovat tradiční barvy dresů domácího klubu uvedené v RS LKFS a na webových stránkách LKFS, případně upřesněné úřední

Více

+$ 030,036,037, # dopravce D, a.s. jízdenek zajišt n ve vlaku dle tarifu dopravce. 48 Dolní Podluží 3 Ý { 3 54 { 6 09 { 8 09 {10 09

+$ 030,036,037, # dopravce D, a.s. jízdenek zajišt n ve vlaku dle tarifu dopravce. 48 Dolní Podluží 3 Ý { 3 54 { 6 09 { 8 09 {10 09 189 089 u u 089 Liberec - Zittau - Rybništ, Varnsdorf - Seifhennersdorf h IDOL Liberec - Hrádek nad Nisou 20950 20900 20934 20902 Ze stanice 8 38 8 47 8 55 8 59 9 10 0 Liberec +$ h0001 5 02 W 5 32 6 02

Více

ANALÝZA POPTÁVKOVÉ DOPRAVY VYHODNOCENÍ PROVOZU SYSTÉMU V OBDOBÍ LEDEN ČERVENEC 2013. Ing. Otto Pospíšil. KORID LK, spol. s r.o. 23. 8.

ANALÝZA POPTÁVKOVÉ DOPRAVY VYHODNOCENÍ PROVOZU SYSTÉMU V OBDOBÍ LEDEN ČERVENEC 2013. Ing. Otto Pospíšil. KORID LK, spol. s r.o. 23. 8. . ANALÝZA POPTÁVKOVÉ DOPRAVY VYHODNOCENÍ PROVOZU SYSTÉMU V OBDOBÍ LEDEN ČERVENEC 2013 Ing. Otto Pospíšil KORID LK, spol. s r.o. 23. 8. 2013 Obsah Podsystémy poptávkové dopravy... 4 Českolipsko... 5 RadioStop...

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2009

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2009 Analýza stavu dopravy na území kého e Příloha č. 9 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e během roku 2009 1 Špindlerův Mlýn - Harrachov - - Bautzen 000 218 - Dresden

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Ing. Otto Pospíšil, zástupce

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Ing. Otto Pospíšil, zástupce Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Financování dopravní obslužnosti Smlouvy s dopravci

Více

Věc: Vyjádření k uzavírkám při Rally Bohemia 2011 (z hlediska veřejné linkové dopravy)

Věc: Vyjádření k uzavírkám při Rally Bohemia 2011 (z hlediska veřejné linkové dopravy) Krajský úřad Libereckého kraje Odbor dopravy č.j.: KULK: OD 21622/2011/280.8/Sa Petr Pavlát 21622/2011 AUTODROM Česká Lípa vaše žádost ze dne 3.3.2011 Sosnová 200 V Liberci dne: 23.3.2011 470 01 Česká

Více

ZASTUPITELSTVO LIBERECKÉHO KRAJE RADA LIBERECKÉHO KRAJE. Člen rady pro sociální oblast. Krajská poradní skupina

ZASTUPITELSTVO LIBERECKÉHO KRAJE RADA LIBERECKÉHO KRAJE. Člen rady pro sociální oblast. Krajská poradní skupina ZASTUPITELSTVO RADA VÝBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A MENŠIN Manažer KKS Člen rady pro sociální oblast Krajská poradní LIBERECKO JABLONECKO SEMILSKO ČESKOLIPSKO FRÝDLANTSKO JILEMNICKO NOVOBORSKO TANVALDSKO TURNOVSKO

Více

Plán plošnéhoo pokrytí území Libereckého. kraje z výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje

Plán plošnéhoo pokrytí území Libereckého. kraje z výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Plán plošnéhoo pokrytí území Libereckého kraje z výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje 1 Obsah: I. Legislativní rámec... 3 II. Výjezdové základny... 3 Typy výjezdových skupin...

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 íslo usnesení vy izuje termín 342/10 Rada m sta bere na v domí provedenou p. B lonožník ihned kontrolu usnesení. 343/10

Více

Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v-neratovice-mělník-kokořín-mšeno-houska-doksy-mladá Boleslav/Česká Lípa Letní prázdniny - sobota

Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v-neratovice-mělník-kokořín-mšeno-houska-doksy-mladá Boleslav/Česká Lípa Letní prázdniny - sobota Návrhy souhrnného jízdních řádů Praha/Kralupy n/v--mělník--mšeno-houska--mladá Boleslav/Česká Lípa Linka / Trať t 076 t 076 250086 t 070 t 072 t 076 t 070 t 072 155731 250017 t 092 250086 t 070 t 072 t

Více

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2008

Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území Libereckého kraje během roku 2008 Analýza stavu dopravy na území kého e Příloha č. 7 Přehled linek veřejné linkové osobní dopravy provozovaných na území kého e během roku 2008 1 000 218 2 000 233 3 000 269 4 000 334 Špindlerův Mlýn - Harrachov

Více

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření PŘÍLOHA Č. P4-02-03 DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření rychlé spojení Liberec Turnov Železný Brod

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Financování dopravní obslužnosti Smlouvy s dopravci Plán dopravní obslužnosti Centrální

Více

Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji k

Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. třídy v Libereckém kraji k Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II a III třídy v Libereckém kraji k PavEx Consulting, sro Úvodní list ZPRACOVATEL: PavEx Consulting, sro, Srbská,

Více

071 Liberec - Mníšek - Chrastava - Chrastava,Andělská Hora Platí od 11.12.2011 do 8.12.2012

071 Liberec - Mníšek - Chrastava - Chrastava,Andělská Hora Platí od 11.12.2011 do 8.12.2012 Linka číslo 540071 býv. linka 540060 071 Liberec - Mníšek - Chrastava - Chrastava,Andělská Hora spoj 1 3 53 5 7 31 9 33 11 61 13 63 15 17 Zóna pozn. W W 40 W 39 W W W 40 W W 40 W 40 W 39 W 40 W 39 W W

Více

KONCEPCE SPOJENÍ. (Harrachov -) Rokytnice n.jiz. Jilemnice ( Horka u St.P.) MěÚ Jilemnice,

KONCEPCE SPOJENÍ. (Harrachov -) Rokytnice n.jiz. Jilemnice ( Horka u St.P.) MěÚ Jilemnice, KONCEPCE SPOJENÍ (Harrachov -) Rokytnice n.jiz. Jilemnice ( Horka u St.P.) MěÚ Jilemnice, 22. 9. 2016 Zpracoval: Ing. Pavel Blažek, jednatel Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti: Tomáš

Více

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista

Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Zpracoval: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele Technolog oblasti za KORID LK : Jan Roženský, dopravní specialista Financování dopravní obslužnosti Smlouvy s dopravci Plán dopravní obslužnosti Centrální

Více

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 06/2016 Českolipsko SEZNAM ZMĚN PLATNÝCH OD NEDĚLE 12. ČERVNA 2016

ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 06/2016 Českolipsko SEZNAM ZMĚN PLATNÝCH OD NEDĚLE 12. ČERVNA 2016 KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 64/a, 46 80 Liberec V Liberci dne 0.06 06 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 06/06 Českolipsko SEZNAM ZMĚN PLATNÝCH OD NEDĚLE. ČERVNA 06 IDOL

Více

Ubytování a stravování

Ubytování a stravování Ubytování a stravování Penziony Horská chata Orlík Pec pod Sněžkou 5, 542 21 +420 606 618 827 info@chataorlik.cz www.chataorlik.cz Chata Ludmila Bedřichov 1703, 468 12 +420 483 380 281, +420 6 108 338

Více

Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. tøídy v Libereckém kraji k 30. 6. 2014

Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II. a III. tøídy v Libereckém kraji k 30. 6. 2014 Krajský úøad Libereckého kraje, odbor dopravy Zpráva o stavu povrchu vozovek na silnicích II a III tøídy v Libereckém kraji k PavEx Consulting, sro Úvodní list ZPRACOVATEL: PavEx Consulting, sro, Srbská,

Více

041 Hradec Králové - Ji ín - Turnov

041 Hradec Králové - Ji ín - Turnov 041 Hradec Králové - Ji ín - Turnov VYDIS Hradec Králové - Sadová IDS IREDO Hradec Králové - Semínova Lhota, IDOL Rovensko pod Troskami - Turnov km SŽDC, státní organizace / D, a.s. Vlak 5552 5500 5502

Více

Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko

Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko Jana Nastoupilová, Sdružení Českolipsko ČESKOLIPSKO - v západní části Libereckého kraje - dvě oblasti: Máchův kraj a Lužické hory s Ještědským hřbetem - sousední turistické regiony: České Švýcarsko České

Více

Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje

Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Kategorizace železničních tratí na území Libereckého kraje KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné

Více

Zpráva o stavu povrchu vozovek Plán údržby a oprav na silnicích II. a III. tøídy v Libereckém kraji k 31.12. 2015

Zpráva o stavu povrchu vozovek Plán údržby a oprav na silnicích II. a III. tøídy v Libereckém kraji k 31.12. 2015 Krajský úøad Libereckého kraje, odbor dopravy Zpráva o stavu povrchu vozovek Plán údržby a oprav na silnicích II a III tøídy v Libereckém kraji k PavEx Consulting, sro Úvodní list ZPRACOVATEL: PavEx Consulting,

Více

18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013

18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013 18. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 15.10.2013 Pořadí jednání č. 9 Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 277/13 poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v rámci podprogramu Podpora jednotek požární obcí

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 Měsíční

Více

*MVCRX01MFN0E* MVCRX01MFN0E prvotní identifikátor

*MVCRX01MFN0E* MVCRX01MFN0E prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č.ú.: 8908-881/0710

Více

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434

Úterý: 8:00-11:00 12:00-15:00 PSČ 471 54 mobil: 604 92 36 32 Počet obyvatel: 4 434 Bezděz Obecní úřad: tel.: 487 87 31 20 starostka: Bezděz 102 fax: Věra Ambrožová PSČ 472 01 mobil: 723 32 40 47 Počet obyvatel: 316 Doksy obec@bezdez.cz Rozloha: 237 ha IDDS: www.obecbezdez.cz První písemná

Více

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa

Liberecký kraj Obec s rozšířenou působností Česká Lípa ký kraj s rozšířenou působností Bezděz všechna k.ú. ÚPO Městský úřad Blatce všechna k.ú. ÚP Městský úřad TENET, spol. s r.o., architektonický ateliér Ing. arch. VLADIMÍR SMILNICKÝ Blíževedly všechna k.ú.

Více

Viadukt - Fügnerova - Vratislavice n.n. výh.

Viadukt - Fügnerova - Vratislavice n.n. výh. Viadukt - Fügnerova - Vratislavice n.n. výh. Mrštíkova, Liberec, Tel:85, e-mail: dpmlj@dpmlj.cz. Informace tel: 85, Tato linka je zařazena do tarifního systému IDOL. 7 9 a Rybníček LIB Pro nákup jízdenky

Více

Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007

Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007 Výlukový jízdní řád na benešovské trati od 17. května 2007 Od 17. května do 23. září 2007 budou v úseku Říčany Uhříněves a na nádraží v Říčanech probíhat dlouhodobé nepřetržité výluky kolejí. V této souvislosti

Více

www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu

www.interregiorail.eu info@interregiorail.eu 12. 11. 2014 1 Foto: ČD, a.s., J. Berounský INTER-Regio-Rail Liberecký kraj 2014 Pavel Blažek KORID LK This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF This project

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

030 Liberec - Jaroměř (- Hradec Králové)

030 Liberec - Jaroměř (- Hradec Králové) km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 5431 5465 R 950 R 1261 VYDIS Jaroměř zastávka - Jaroměř IDOL Liberec - Horka u Staré Paky, IDS IREDO Stará Paka - Jaroměř 5401 5467 R 932 R 1263 5403 5469 R 930

Více

Oznámení koncepce AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006-2020

Oznámení koncepce AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006-2020 Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE LIBERECKÉHO KRAJE 2006-2020 Předkladatel:

Více

Viadukt - Fügnerova - Vratislavice n.n. výh.

Viadukt - Fügnerova - Vratislavice n.n. výh. Viadukt - Fügnerova - Vratislavice n.n. výh. Mrštíkova, Liberec, Tel:85, e-mail: dpmlj@dpmlj.cz. Informace tel: 85, Tato linka je zařazena do tarifního systému IDOL. 7 9 a Rybníček LIB UPOZORNĚNÍ: Pro

Více

PŘÍLOHA Č. P : KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P : KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) Součástí této přílohy je dopravní koncepce pro obce DSOJ, jejímž cílem je definovat rozsah standardního spojení (hrazeného Libereckým krajem)

Více

První změna jízdního řádu od 6. března: regionální i dálková doprava jen s drobnými úpravami

První změna jízdního řádu od 6. března: regionální i dálková doprava jen s drobnými úpravami Praha, 1. března 2011 První změna jízdního řádu od 6. března: regionální i dálková doprava jen s drobnými úpravami První změna vlakového jízdního řádu platná od neděle 6. března 2011 přinese v regionální

Více

D23 silnice II/278, obchvat Český Dub

D23 silnice II/278, obchvat Český Dub PŘÍLOHA Č. 2 Vyhodnocení střetů koridorů a ploch s limity využití území Příloha č.2 Jsou uvedeny významné potenciální střety při zohlednění měřítka mapového podkladu 1:100 000. Byly posuzovány významné

Více

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ

POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH KOLEKTIVŮ 3. ROČNÍK TROJBOJE VŠESTRANNOSTI PRO ŽÁKY 1. 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE pod patronací Mgr. Petra Doležala, náměstka hejtmana Libereckého kraje POHÁR NÁMĚSTKA LIBERECKÉHO KRAJE SOUTĚŽ TŘÍDNÍCH

Více

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama Venkovní reklama Provozujeme a neustále aktualizujeme vlastní síť reklamních nosičů billboardů a megabordů. V oblasti velkoplošné reklamy disponujeme nejširší nabídkou ploch v Libereckém kraji. Webové

Více

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014

Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Z á p i s č. 17 ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje konaného dne 30. 9. 2014 Přítomno: Ověřovatelé: Zapisovatelka: 9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík, Mgr. Josef

Více

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa

DATABÁZE BROWNFIELDS LIBERECKÉHO KRAJE. Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa Obrázek na pozadí: Cihelna / Česká Lípa 2006-2007 DATABÁZE BROWNFIELDS Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území Libereckého kraje Zadavatelé studie: Liberecký kraj Agentura pro podporu podnikání

Více

VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE

VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE VÝSLEDKY ŠKOLNÍCH KOL 5. ROČNÍKU TROJBOJE VŠESTRANNOSTI ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL LIBERECKÉHO KRAJE Celkové výsledky 1. tříd ZŠ, MŠ a ZUŠ Jablonec nad Jizerou 2531 6 421,83 ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem

Více

č. OLP/304/2013 takto: Článek I. Předmět dohody

č. OLP/304/2013 takto: Článek I. Předmět dohody Dohoda o úplném znění Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od roku 2004 do roku

Více

volby do Senátu PČR PŘEHLED o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu senátního obvodu č. 35

volby do Senátu PČR PŘEHLED o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu senátního obvodu č. 35 volby do Senátu PČR 12.-13.10.2012 PŘEHLED o telefonním spojení do každé volební místnosti v územním obvodu senátního obvodu č. 35 se sídlem Jablonec nad Nisou podle 13 odst. 1 písm. g) zák. č. 247/1995

Více

vyřizuje Tomáš Fiala 725 552 380

vyřizuje Tomáš Fiala 725 552 380 Krajské centrum osobní dopravy Riegrovo náměstí 914, Hradec Králové 500 02 Příloha č.1 v Hradci Králové dne 05.04.2013 vyřizuje Tomáš Fiala 725 552 380 fiala@kcod.cd.cz Opatření pro náhradní autobusovou

Více

Rozvoj železniční sítě v Libereckém kraji

Rozvoj železniční sítě v Libereckém kraji 1 Rozvoj železniční sítě v Libereckém kraji Jiří HRUBOŇ KORID LK (CZ) This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF This project is supported by the German Federal

Více