ANTONÍN TRUHLÁŘ ( ), LITERÁRNÍ HISTORIK, EDITOR HUMANISTICKÉ LITERATURY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANTONÍN TRUHLÁŘ (1849 1908), LITERÁRNÍ HISTORIK, EDITOR HUMANISTICKÉ LITERATURY"

Transkript

1 2005 MGOH RYCHNOV N. KN., ISBN ANTONÍN TRUHLÁŘ ( ), LITERÁRNÍ HISTORIK, EDITOR HUMANISTICKÉ LITERATURY Ludmila Žlábková Z pamětní desky umístěné na zdi mlýna č. p. 57 v Ličně na Rychnovsku na nás shlíží ušlechtilá a důstojná mužská tvář. Do bronzu byla odlita počátkem 30. let minulého století podle návrhu akademického sochaře Ladislava Beneše z Často lovic. Deska připomíná, že se tu 5. listopadu 1849 narodil český filolog a literární historik Antonín Truhlář, c. k. vládní rada a ředitel pražského Akademického gymnázia, řádný člen a sekretář III. třídy České akademie, člen Svatobora, České královské společnosti nauk, redaktor Časopisu Musea Království českého. Dnešní doba nepřeje květnatému slohu humanistické literatury, k níž se Truhlář tak rád obracel, neuznává ani takřka asketický životní styl, plně obětovaný vědě a učení, který vyznával. A právě v tomto svém celoživotním postoji k nám Truhlář dodnes promlouvá poukazuje na možnost oprostit se od malicherností a pseudo kauz dnešní doby a věnovat čas a zájem hodnotnějším kvalitám. Životní osudy A. Truhláře Budoucí pedagog a filolog se narodil v rodině ličenského mlynáře Václava Truhláře a jeho manželky Barbory, rozené Svobodové. Antonín Truhlář, děd budoucího vědce, začal v Ličně mlynařit roku O necelých patnáct let později, roku 1829, došlo k přestavbě původně zřejmě roubeného mlýna, který tak získal současnou zděnou podobu. Antonín Truhlář byl nejmladší ze tří dětí. Nejstarší Jan zdědil rodný mlýn. Sestra Marie se provdala za Josefa Hovorku, hostinského a představeného sousední obce Třebešov. Poté, co Jan mlýn roku 1873 prodal, ho Marie s manželem Josefem roku 1877 kupují zpět a začínají tu hospodařit. Díky sestře a švagrovi se Antonín, který zůstal svobodný a plně zasvětil život vědě, mohl do rodného domu vracet a hostit tu své přátele, mimo jiné i spisovatele Aloise Jiráska. Po studiích na rychnovském (v letech 1861 až 1865) a později královéhradeckém gymnáziu (v letech 1865 až 1869, maturitní zkoušku vykonal 1. srpna / ) se A. Truhlář zapsal na Filozofickou fakultu Univerzity Karlo Ferdinandovy, obor klasická filologie, kde ho mj. učili Jan Kvíčala a Martin Hattal. Dne 13. února 1873 se při c. k. vědecké zkušební komisi gymnazijní v Praze podrobil učitelské zkoušce z klasické filologie pro vyšší gymnázia, kterou zdárně ukončil, když se zkušební komise 4. července 1874 usnesla, že je Antonín Truhlář způsobilý vyučovat latině na nižších gymnáziích a řečtině na vyšších gymnáziích jazykem českým 2/. Ještě v závěru téhož roku se Truhlář podrobil doplňujícím zkouškám pedagogické odbornosti, takže od ledna 1875 mohl latině vyučovat i na vyšších gymnáziích. Již ve školních škamnách se projevoval jako vnímavý žák prahnoucí po vzdělání. Alespoň tak ho ve své korespondenci v dopise z 28. prosince 1876 vykresluje spolužák Rajmund Petr, pozdější ředitel gymnázia v Kyjevě: Právě tomu deset let, co jsme, opustivše rychnovské gymnasium, odebrali se na vyšší gymnasium do Králové Hradce. Čtyři roky zasedaje v jedněch síních, jedněch lavicích 323

2 v Rychnově, jsme se hašteřili co děti, tentýž poměr trval i v Hradci a co říci v univerzitě? Ty vždy býval pilným, pracoval jsi mnoho a to Ti přineslo velmi hojného ovoce. A já, byv odkázán v materiálním ohledu na sebe, musil jsem se starati jen o vezdejší chléb i zanedbati studia svá. Ovšem že mezi námi přátelství, jež jsme však přece vespolek cítili i takřka za nevyhnutelné pokládali, se utvrditi nemohlo, poněvadž Ty, podporován jsa šťastným materiálním postavením, nesl ses duchem k vyšším sférám, nenávidě vše co trmácelo se v hnusném pro Tebe materiálně, kdežto já, následkem neblahých okolností, musil jsem hledati to cos Ty nenáviděl, i nevšímati si toho, ač s těžkým srdcem k čemu Ty vší duší jsi přilnul 3/ Po absolvování univerzity se vydal na pedagogickou dráhu. Nejprve nastoupil jako suplující učitel na gymnáziu v Litomyšli ( ) 4/, poté již coby řádný učitel na obecné gymnázium v Domažlicích ( ). Byl třídním čtvrté třídy, v níž vyučoval latině, řečtině a češtině, a ve třetí třídě učil řečtinu. Jeho žákem byl mimo jiné spisovatel Karel Matěj Čapek Chod. Po roce se vrací zpět do východních Čech na státní gymnázium v Jičíně, kde se setkává s ředitelem, rovněž vynikajícím filologem Janem Lepařem. V Jičíně, kde kromě jiného roku 1880 spoluzakládal Literární jednotu, působil do roku 1883, aby od tohoto roku až do konce života se upsal Akademickému gymnáziu v Praze. Zde nejen vyučoval, ale byl i knihovníkem gymnazijní knihovny, pro kterou vypracoval podrobný katalog. V archivech se dochovala řada dokumentů, v nichž je hodnocena Truhlářova pedagogická praxe. Uznale se o něm vyslovil i ředitel jičínského gymnázia Jan Lepař. Ocenil osmileté působení Truhláře v Jičíně jako blahodárné, vykonávané se vzornou horlivostí: Vyučuje jazykům klasickým a oběma zemským dle potřeby ve třídách vyšších a nižších methodou velmi rozvážnou a žákům vždy příslušnou, obzvláště pak se snahou nejpečlivější písemní úlohy žákům opravuje a k opravám jejich důkladně přihlížeje, docházel jste vědeckého prospěchu žáků velmi zdárného, a sám jsa povahy stálé i smýšlení loyálního, znamenitě jste přispíval k dobré kázni, ku mravnímu zdokonalování a ku patriotickému i loyálnímu smýšlení žactva vůbec. 5/ Žáky byl i přes značnou přísnost uznáván pro své znalosti, pedagogické schop nosti, ale i obecné lidské vlastnosti. Řádný žák má vždycky k učiteli svému posvátnou úctu a vždy vidí v něm velikého duchovního dobrodince. Já lituji velice, že mně nebylo popřáno, abyste Vy byl býval mým professorem po celé gymnasium. Škoda těch ostatních let Když jsem byl starší, viděl jsem rozdíl mezi pedagogem a pedagogem. A později na universitě mluvívali jsme o Vás s mladými professory jako o vzoru českého profesora a učitele. A tady, milý můj dobrý pane profesore, Vy jste mi řekl, když jsme se v tercii loučili, že jsem seriosní člověk, abych pracoval, že ze mne něco řádného může být. Naučil jsem se od Vás práci a mravnému nazírání na život. To mám od Vás a Jagiče a já jsem vždycky na to hrd, že jsem zrovna Vaším a jeho žákem, svěřil se v dopise z 13. prosince 1901, adresovaném Truhláři z Vídně, spisovatel Josef Karásek. 6/ Jiný důkaz Truhlářova charismatu přinesl ve svých vzpomínkách J. S. Machar: V sextě byl mým profesorem češtiny Antonín Truhlář. Citlivá podivínská duše: četli jsme při nějaké příležitosti Kollárovu znělku Zalkání nad smrtí Jungmannovou, Truhlář vykládal, najednou se mu zlomil hlas a slzy veliké jako hráchy vyvalily se mu z očí. Úžasný specialista ve všelijakých těch Alexandreidách, Evangeliích, Žaltářích, Mastičkářích, knihách starého pána z Rosenberka, Satirách o řemeslnících, Tkadlečcích a jak se všecka ta stará skripta jmenují. Pravověrná duše v Rukopisech, nadšený tlumočník a hajitel jejich. Jedna z těch povah, jež si našla svůj svět, zavřela se v něj a nyní se může Rusko pustit do války s Anglií, Bismarck opustit služby pruské a vstoupit jako praktikant třeba do rakouského ministerstva obchodu, dra Podlipného mohou si Francouzi zvolit za presidenta republiky poslechne to, 324

3 ŽLÁBKOVÁ L.: ANTONÍN TRUHLÁŘ ( )... pokývne hlavou a za minutu neví, co se vlastně stalo; ale vzbudíte li jej za mrazu 20 C ve 3 hodiny ráno a řeknete li mu, že v Heidelberku mají český rukopis nějaké té Alexandreidy a že jsou v něm nějaké nez námé staročeské aoristy tu se mu duše poplaší a neusne už do rána a hned bude psát, pak telegrafovat a potom si ještě sedne na vlak a zajede si tam sám. Odborník ale bez komiky těch odborníků. Vykládal tichým příjemným hlasem, v tonu toho hlasu chvěla se jeho láska a maně jste cítili, že nevykládá pro vás, ale že jest mu vůbec rozkoší mluvit o věcech mu milých. A tato upřímnost přesvědčení a vnitřní pravda tak působily, že neměl v češtině ani jednoho slabého žáka. 7/ Roku 1906 postihla Truhláře zá važná choroba byl raněn mrtvicí. Nedobrý zdravotní stav si o rok poz Obr. č. 1: Antonín Truhlář ( ) ději vyžádal ukončení pedagogické praxe a odchod do penze. Ne však rezignaci na vědeckou práci, neboť se plně hodlal ponořit do výzkumu. Jako výzva a obrovský úkol před ním stálo zejména dokončení Rukověti latinského písemnictví v Čechách ve století XVI. Přesto právě toto dílo zůstalo v torzu. Antonín Truhlář, c. k. vládní rada, ředitel pražského Akademického gymnázia ve výslužbě, svobodný, umírá ne zaopatřen ve věku 59 let na zkornatění tepen dne 10. září 1908 v Praze na Královských Vinohradech, čp. 59. Pohřben byl o tři dny později na Vinohradech. Odtud byl v prosinci téhož roku převezen na hřbitov do svého tolik milovaného Lična, kde v rodinném hrobě odpočívá dodnes. Pátráme li po osobnostních rysech Antonína Truhláře, neměla by naší pozor nosti uniknout jeho lidumilnost a ochota pomoci potřebným. Dochovala se řada dopisů, v nichž se na něho více či méně blízcí lidé obracejí o pomoc. Ať již to byla bývalá bytná Apolonie Andrlová z Litomyšle, jež ho oslovila v březnu 1882 s líčením, jak se jim špatně žije, syna dali ze studií, nemají na živobytí, zdali by jim neposlal obnošené šatstvo, nebo o necelých deset let později vlastenec, setník a redaktor Patrik Blažek 8/, jehož Truhlář finančně podpořil. V tomto duchu působil i coby starosta Spolku ku podporování chudých žáků středních škol pražských. Díky skromnému životnímu stylu ukládal část svého platu a odměny za literární činnost s cílem založit studentskou nadaci. Tento šlechetný plán se mu bohužel nepodařilo zrealizovat, neboť vinou krachu finančního ústavu o tyto úspory přišel. V mezích možností nešetřil podporou ani na rodině nejbližší. Na děti své sestry Marie Hovorkové, žijící s rodinou na rodném ličenském mlýně, kam Truhlář celý život rád jezdil, měl vliv i jeho osobní příklad. Zatímco nejstarší synovec Josef Hovorka zdědil mlýn, mladší Jaroslav vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a později se stal ředitelem Okresního finančního ředitelství v Hradci Králové. Nejmladší Václav studoval v Praze lékařskou fakultu, studia však nedo končil a společně s Josefem se věnoval mlynářské živnosti. Zřejmě krásy a bohatství podorlické krajiny, která od časného mládí působila na Antonína Truhláře a formovala jeho estetické cítění, se odrazily na Truhlářově zálibě v botanice. Život na samotě, uprostřed přírody ho přímo předurčoval, aby si 325

4 vypěstoval široké znalosti české květeny. S mnoha spřízněnými dušemi si o botanice dopisoval, vyměňovali si znalosti, rady i dokonce rostliny. V několika případech Truhlář publikoval v odborných přírodovědných časopisech. 9/ Vědecká dráha Vedle pedagogické činnosti vyvíjel Antonín Truhlář bohatou činnost vědeckou ve středu jeho zájmu stála především bohemikální latinská literatura 16. století a překlady z latiny, publikoval studie o české literatuře 16. a 17. století a také vydal některé památky starší české literatury. Vlastní vědeckou činnost zahájil překlady z latiny a životopisy národních buditelů (František Šír 1882, Josef Chmela 1882, K. S. Macháček 1887). Prvním vydaným dílem byl překlad Ovidiových Metamorfos, kniha první až pátá, vyšla 1879 a 1885 v Kvíčalově bibliotéce klasiků. Dokončení, ač bylo připraveno, Truhlář nevytiskl. V letech 1885 až 1887 sestavil soupis českých překladů starověkých literatur. Bibliografie z klasických literatur obsahovala překlady do češtiny od nejstarších dob do 80. let 18. století. Pokračování bibliografie se týkalo českých překladů z antických básníků. Pro školní účely byl určen Výbor z literatury české nové doby z roku 1886, který nahrazoval již zastaralou třídílnou antalogii Josefa Jirečka 10/. Kniha byla rozhodnutím c. k. Ministerstva kultu a vyučování ve Vídni schválena (poprvé v roce 1886) a zavedena na všech gymnáziích a reálkách s českým jazykem coby vyučovací řečí. Hlavním tématem Truhlářova výzkumu se stal humanismus. Zatímco studium české latinské literatury století 14. a 15. přenechal svému staršímu jmenovci Josefu Truhlářovi, 11/ sám se plně ponořil do studia a rozboru této literatury století 16. a 17. až do bělohorské porážky českých stavů, jež ukončila dosavadní vývoj české humanistické literatury. Životním dílem Antonína Truhláře se v tomto duchu stala abecedně sestavená Rukověť latinského písemnictví v Čechách ve století XVI., na níž začal pracovat roku Aby se práci mohl plně věnovat, vzdal se dokonce redigování Musejníka. Předčasná smrt mu nedovolila dílo dokončit. Až posmrtně byl vydán první díl (1908), obsahující asi čtvrtinu díla, respektive hesla A Caucalius. O deset let později doplnil hesla Cautius Collinus z Truhlářovy pozůstalosti Karel Hrdina, ale celé dílo muselo na dokončení ještě půl století počkat. Až v 60. letech 20. století dopracovali s použitím rukopisných poznámek svých předchůdců a vlastních výzku mů Josef Hejnic a Jan Martínek, Truhlářův vzdálený nepokrevní příbuzný byl synem sestry manželky Truhlářova synovce Jaroslava Hovorky. 12/ Roku 1901 byly nákladem České akademie vydány jeho Jana Albína Ezopovy fabule a Brantovy rozprávky s rozsáhlým úvodem a rozborem pramenů, výsledek dvanácti letého výzkumu inspirovaného krátkou poznámkou Jana Lepaře, jenž při překladu Ezopových bajek upozornil na některé překlady starší. Antonínu Truhláři se při mravenčí práci v archivech mimo jiné podařilo objevit nový rukopisný překlad z 16. století 13/ či nalézt nezvěstné listy strahovského prvotisku, který datoval do roku Antonín Truhlář se spolupodílel i na tvorbě některých hesel v Ottově slovníku dějiny české středověké literatury, životopis Dobrovského či Balbínův. Obraz českého písemnictví podal i v německém díle Öesterreichisch ungarische Monar chie in Wort und Bild (1893). 326

5 ŽLÁBKOVÁ L.: ANTONÍN TRUHLÁŘ ( )... V sedmdesátých letech devatenáctého sto letí byl Truhlář starostou Jednoty českých filologů a z jeho iniciativy začaly vycházet Listy filologické, 14/ významné pro další rozvoj české filologie. Návrh na jejich vydávání po dal v letech 1871 až Roku 1880, jak jsme se již zmínili, spoluzakládal Literární jednotu v Jičíně. Krátce po příchodu do Prahy začal Truhlář pracovat pro Národní muzeum. Stal se revi zorem muzejní knihovny a členem kuratoria Matice české. V letech 1891 až 1900 redigoval Časopis Českého musea. K této práci přistu poval velmi odpovědně, což dokládá v prvé řadě samotný časopis, ale i rozsah korespon dence spojené s touto činností. Důslednost, s níž přistupoval ke každému uloženému úko lu, představovala i obrovský časový prostor, který musel této činnosti věnovat. Proto po téměř desetiletém působení ve funkci re daktora Musejníka začal uvažovat o rezignaci. Uznávám, že to na Tebe mnoho a jmenovitě cítím, že Tvá vlastní práce tím trpí, tj. že nemůže na světlo, že bys spíš ji mohl ukončiti, kdybys neměl starostí redaktorských. A zase pustit Musejníky, list tak důležitý a vážný, jejž by tak mnohý rád sebral, pustit ho, když Jsi mu tolik už práce věnoval, a jej pozvedl, to je na pováženou, 15/ napsal mu k tomuto rozhodnutí přítel Alois Jirásek. Řádným členem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění byl zvolen 3. července / Od 30. listopadu 1897 zastával funkci sekretáře III. třídy Akademie, v níž byli sdruženi vědci zabývající se jazykovědou s hlavním zřetelem na vývoj české řeči a na prozkoumání její literatury, jejích památek a dějin. Řádným členem Královské české společnosti nauk byl Truhlář zvolen 8. ledna / V průběhu života byl členem řady dalších spolků, organizací a jednot. Legiti mace uchované v pozůstalosti dokládají jeho členství například v Akademickém čtenářském spolku, Besedě měšťanské v Praze, Československé jednotě v Praze, Historickém spolku v Praze, Jednotě českých filologů v Praze, Literárním řeč nickém spolku Slavia, ve Společnosti Muzea Království českého, Jednotě Sokol v Praze, Matici školské v Litoměřicích či pražském Spolku šachistů. 18/ Pamětní deska Obr. č. 2: Pamětní deska Antonína Truhláře na rodném mlýně v Ličně č. p. 57. Myšlenku uctít památku Antonína Truhláře osazením pamětní desky na rodném mlýně přednesl kustod muzea v Kostelci nad Orlicí Václav Morávek na schůzi Muzejního spolku 23. února Návrh byl přijat, a proto již v polovině následu jícího roku byla zahájena sbírka. Do června 1930 bylo takto vybráno 9880 Kč, celkový výtěžek sbírky byl nakonec ,75 Kč. 19/ Mezi dárci byl mj. Alois Jirásek, prezident Tomáš G. Masaryk a jeho syn Jan, tehdejší vyslanec v Londýně a bývalý Truhlářův žák, pedagogické sbory řady středních škol, včetně gymnázií, na nichž Truhlář působil, Bohuslav Kolowrat, Arne Novák, Česká královská společnost nauk, spolek Svatobor a celá řada dalších větších či drobnějších dárců. V této době 327

6 již byla zhotovena i vlastní deska, jejímž autorem byl akademický sochař Ladislav Beneš z Častolovic. Autor se vzdal padesáti procent honoráře vyplaceno mu bylo 3500 korun. Beneš desku navrhl a vytvořil model, do bronzu ji odlil Franta Anýž v Praze. Kromě sbírky se na podporu záměru, respektive na uspořádání oslavy spojené s odhalením desky, uskutečnil 14. března 1931 v kostelecké sokolovně koncert. Čistý zisk byl 980 Kč. U příležitosti oslav byl vydán Truhlářův životopis Památník Antonína Truhláře. Vyšel v nákladu 500 kusů. Oslavy se uskutečnily 3. až 4. června /. Vlastnímu odhalení, na němž hlavní proslov přednesl kustod Václav Morávek, předcházel večírek v sokolovně spojený s koncertem. Rodná obec Lično se k odkazu slavného rodáka připojila závazkem přijmout záruku ochrany nad pamětní deskou. Tato záruka ochrany měla být vtělena do pozemkových knih, jak v dopise z 1. června 1931 uvádí tehdejší starosta Josef Votroubek. 21/ Jak již bylo výše zmíněno, mezi dárci na zhotovení pamětní desky byl i spiso vatel Alois Jirásek, jehož s Truhlářem pojilo vřelé přátelství již od dob studií. Spisovatel ho mimo jiné navštívil v rodném mlýně, 22/ oba muži se vzájemně informovali o tvorbě, půjčovali si literaturu. Byl to právě Antonín Truhlář, kdo upozornil Jiráska na chodskou tematiku, díky čemuž později vznikl román Psohlavci. V rodinné pozůstalosti se zachovalo několik knih osobně podepsaných a věnovaných Jiráskem A. Truhlářovi, kterému také připsal čtyřiadvacátý svazek svých sebraných spisů Domů a jiné obrázky. 23/ Kromě finanční podpory ocenil Jirásek i úsilí kustoda Morávka o propagaci Truhlářova díla a shromáždění jeho pozůstalosti a ačkoliv se vlastního odhalení desky již nedožil, byl o aktuálním stavu příprav oslav do poslední chvíle infor mován. Faksimile jeho dopisu se slovy podpory byla použita i na oficiální pozvánku: Dne 25. ledna 1930 v Praze Vážený pane, stále churavím, psaní mne namáhá, proto jen stručně odpovídám na Váš list ze dne 13. t. m. Jsem Vám upřímně vděčen za to, že se tak staráte, aby památka na vzácného mého přítele Ant. Truhláře byla zachována. Archiv Truhlářův je tady v dobrém opatrování. Díky Vám. Snad časem bude možná alespoň to nejdůležitější z Truhlářovy korespondence vydati tiskem. Na slavnost odhalení pamětní desky na rodném mlýně Truhlářově, na který rád vzpomínám, kde jsem před léty navštívil ušlechtilého, zvláště milého přítele, sotva přijdu. Zdraví nedá. Na desku posílám Spořitelně v Kostelci nad Orlicí tisíc Kč. Přijměte laskavě ten příspěvek. Pozdravuje Vás a všeho zdaru při Vašem podnikání Vám přeje v upřímné úctě oddaný Alois Jirásek. Pozůstalost Systematičnost Truhlářova i úcta příbuzných k jeho osobě a dílu způsobily, že nebyla zničena bohatá korespondence Truhláře s jazykovědci, historiky, peda gogy, ale i studenty či jejich rodiči. Četba těchto dopisů, korespondenčních lístků i pohlednic nám nejen pomůže nahlédnout do světa Truhlářova, ale i tehdejší společnosti. Zasloužil se o to velkou měrou kustod Městského muzea v Kostelci nad Orlicí Václav Morávek. Nejenže do sbírek muzea získal velkou část vědcovy pozůstalosti, ale také ji uspořádal a podrobně popsal. 328

7 ŽLÁBKOVÁ L.: ANTONÍN TRUHLÁŘ ( )... Jmenovitě si s Truhlářem dopisovali jeho literárně činní spolužáci (Alois Jirásek, Patrik Blažek), kolegové profesoři spisovatelé (Zikmund Winter, Josef Král, Karel Wenig, Josef Zubatý, Jan Lepař, Jan Kvíčala), politici (Tomáš G. Masaryk), básníci (Jaroslav Vrchlický, Svatopluk Čech, Josef Václav Sládek), spisovatelé (Karolína Světlá, Teréza Nováková), slavisté (Josef Karásek, Vatroslav Jagič) komeniologové (Jan Kvíčala), mecenáši (Josef Hlávka), zahraniční vědci, různé vědecké společnosti české i zahraniční a mnozí další. Množství korespondence se úzce váže k Truhlářově činnosti coby sekretáře III. třídy České akademie a redaktora Musejníka, mj. se tu objevují materiály vztahující se k boji o rukopisy 24/, ke vzniku Jiráskových Psohlavců či Wintrova Mistra Kampána. Pozůstalost uložená v archivu rychnovského muzea by si vzhledem k bohatství v ní obsažených informací, týkajících se událostí a osobností české vědy a kultury přelomu 19. a 20. století, zasloužila podrobnější průzkum: Truhlářova korespondence ukládaná plných 40 let, byla po smrti Truhlářově od roku 1908 opatrována v rodném mlýně v Ličně. Ostatní literární pozůstalost, jakož i bohatá knihovna a cenná sbírka starých tisků, darována byla příbuznými hned po pohřbu Museu království českého. V roce 1923 dozvěděl jsem se o této korespondenci a získal ji od majitele mlýna, Truhlářova synovce Hovorky, po přímluvě jeho starší sestry pro kostelecké muzeum. Zdůrazněno budiž, že zdarma. S korespondencí se mlynář těžko loučil a musil jsem proto po celý rok pouze v neděli, dopisy po částkách odnášet. Je ale nyní celá, tak ji Truhlář zanechal. Jako náhradu za vzácný tento dar splnil jsem slib Hovorkovi daný: Musejní spolek v Kostelci nad Orlicí zasadil v roce 1931 na rodný mlýn Truhlářův pamětní desku, nikoliv však svým nákladem, nýbrž sbírkou učiněnou mezi přáteli a žáky Truhlářovými, uvádí V. Morávek v úvodu Inventáře Truhlářova fondu 25/, nyní uloženého v Muzeu Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, kam byl přesunut po zrušení kosteleckého muzea. To bylo likvidováno roku 1964 a sbírky byly rozděleny mezi tehdejší Okresní vlastivědné muzeum v Rychnově nad Kněžnou (dnes Muzeum a galerie Orlických hor) a Státní okresní archiv tamtéž. Převážná část pozůstalosti Antonína Truhláře je uchovávána na dvou místech v Muzeu Orlických hor a v literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově. Oba fondy jsou uspořádány. V Památníku národního písemnictví se nachází celkem sedm archivních kartonů v časovém rozsahu s přesahem k rokům 1826 a Dochovaný soubor archiválií obsahuje osobní doklady, přijatou a odeslanou korespondenci, rukopisy, zejména vlastní (odborné práce, poznámky, kartotéky k humanistické literatuře), tisky a výstřižky. Dochované dokumenty jsou zajímavé i z hlediska dějin pedagogiky, neboť obsahují Truhlářovy přípravy na vyučování, obrazový materiál, studentské práce (například i překladové cvičení Arne Nováka z jeho středo školských studií), klasifikační archy. Obdobné schéma vykazují i dochované mate riály v Muzeu Orlických hor, ovšem mnohem větší je zastoupení dochované korespondence. Ačkoliv převážná část pozůstalosti A. Truhláře je uložena v archivech výše jmenovaných institucí, několik dokumentů (úmrtní list, poznámky, opis odevzdací listiny dědictví po Antonínu Truhlářovi) zůstalo v rodině a jsou zařazeny ve fondu Hovorkovi rodinná pozůstalost ve Státním okresním archivu v Hradci Králové. 329

8 Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republi ce 26/ odkazuje na čtvrtou část Truhlářovi pozůstalosti, uchovávanou ve Státním okresním archivu v Rychnově nad Kněžnou. Ve fondu Pozůstalost Antonína Truhláře (Státní okresní archiv v Rychnově n. K., 1 fascikl, , sdružený inventář Drobné fondy města Rychnov nad Kněžnou z roku 1968) je uložen zlomek osobních dokladů (maturitní vysvědčení, protokoly o složení učitelské zkoušky z klasické filologie pro nižší a vyšší gymnázia), korespondence spojená s jeho učitelskou praxí, působením v Národním muzeu v Praze, dokumenty doklá dající členství v Akademii věd ad. Odkaz Antonína Truhláře dnešku Sté výročí úmrtí Antonína Truhláře, které připadá na rok 2008, je vítanou příležitostí nejen připomenout osobnost tohoto ličenského rodáka, ale i zhodnotit jeho přínos české literární vědě. V roce 1998 upozornil na devadesáté výročí jeho úmrtí regionální tisk zhruba deseti řádky v rubrice Výročí Rychnovska. 27/ Krátká informace ale nemohla našim současníkům tohoto významného rodáka z Rych novska přiblížit. Přestože Truhlářův žák Arne Novák ve svých dějinách české literatury nehodno til dílo Truhlářovo bezvýhradně kladně, přiznává mu i kvality: Ve všech pracích těch jeví se hojnost materiálu neúnavně sebraného, důkladnost bibliografická, ale i nedostatek hlubšího proniknutí a srovnávacího pojetí. 28/ Jde však o více než osm desetiletí staré hodnocení Truhlářovy tvorby. Je na generaci dnešních literárních vědců zhodnotit znovu jeho dílo a zařadit do kontextu regionální i české literární vědy. Na vytěžení čeká zejména Truhlářova pozůstalost v archivu Muzea a galerie Orlických hor i v literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze. Pozůstalost je sice uspořádána, ale ne adekvátně rozebrána. Přitom odkaz Antonína Truhláře je nejen v jeho vědecké a literární činnosti, ale právě i v bohaté kores pondenci s řadou významných osobností českého kulturního života konce 19. a počátku 20. století, z níž bude jistě možné vyčíst řadu informací přibližujících tehdejší dobu a události. Jenom v archivu rychnovského muzea se jedná o kores pondenci celkem s 620 osobami. Poznámky 1/ Pročež vydává se mu následující vysvědčení. Mravné chování: chvalitebné. Prospěch v jednotlivých předmětech: v náboženství: výborný, v latinském jazyku: chvalitebný, v řeckém jazyku: výborný, v českém jazyku: chvalitebný, v německém jazyku: dobrý, v děje a zeměpisu: chvalitebný, v mathematice: dostatečný, v silozpytu: dobrý, v přírodopisu: výborný, v pedagogické propaedeutice: výborný. Státní okresní archiv (dále jen SOkA), Rychnov nad Kněžnou, Drobné fondy města Rychnov nad Kněžnou Pozůstalost Ant. Truhláře (dále DF A. Truhlář), č. kartonu 166, inv. č. 62 2/2. 2/ Tamtéž, inv. č. 62 2/2. 3/ Muzeum a galerie Orlických hor (dále jen MGOH), Rychnov nad Kněžnou, Fond A. Truhlář, sign. K 21, bal. 389, inv. č / Velecněný pane, dnes ustanoven jste zemskou školní radou při gymnasii Litomyšlském náměstsným učitelem. Dekret zašlu zpříma do Litomyšle, kamž se račte nejdéle do dne 29. září dostaviti, abyste přísahu před prvním dnem října vykonati mohl. O Našem ustanovení též panu řediteli Dru Tillovi ještě dnes zprávu podám. Přeju Vám zdárného působení. Se vší úctou Vašnostem oddaný Václav Svoboda, zemský inspektor. Tamtéž, sign. K 21, bal. 497, inv. č. 2127, dopis z / SOkA, Rychnov nad Kněžnou, DF A. Truhlář, č. kartonu 166, inv. č. 62 2/2, dopis z

9 ŽLÁBKOVÁ L.: ANTONÍN TRUHLÁŘ ( )... 6/ MGOH, Rychnov nad Kněžnou. Fond Antonín Truhlář, sign. K 19, bal. 213, inv. č / Machar, J. S.: Konfese literáta. 2. díl. 3. vyd., Praha, G. Dubský, / Jarka Patrik Blažek, důstojník rakouské armády, novinář a vlastenec, narozen v Rychnově nad Kněžnou, zemřel v Praze, jeho pamětní deska je umístěna na Národním domě v Rychnově nad Kněžnou. 9/ Např. Čelakovský, L.: Resultate der botanischen Durchforchschung Böhmens im Jahre S. B. Onigl. Böhm. Ges. Wiss, Prag, cl. Math. natur., 1887, ss Přispěli Hausler (Kostelec n.orl), A. Truhlář (Rychnovsko) ad. Čelakovský, L.: Resultate der botanischen Durchforchschung Böhmens im Jahre S. B. Onigl. Böhm. Ges. Wiss, Prag, cl. Math. natur., 1887, ss /Josef Jireček ( ): Anthologie z literatury české, svazek 1 doba stará, 1879, 192 s, svazek 2 doba střední, 1881, 432 s, 4. vydání, Praha, F. Tempský. Svazek 3 doba nová, 5. vydání, 1881, Praha 1881, 280s. 11/Josef Truhlář (1840 v Tálíně 1914 v Praze) nebyl s Antonínem Truhlářem v příbu zenském vztahu. V letech byl úředníkem Univerzitní knihovny v Praze (1870 skriptor, 1896 kustod, 1907 bibliotékář). Z díla: Počátky humanismu v Čechách, Humanismus za krále Vladislava II., Listář Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, Dva listáře humanistické. Provedl vědeckou katalogizaci rukopisů klementinské knihovny Catalogus codicum manu scriptorum latinorum a Katalog českých rukopisů universitní knihovny pražské. 12/Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě, založili Antonín Truhlář a Karel Hrdina, pokračovali Josef Hejnic a Jan Martínek. Academia, Praha , 1. vydání, 5 sv. 13/Informoval o tom v článku Truhlář, Antonín: Některé bajky aesopské v českém překladě v XVI. Stol. In Krok, roč. 3, č. 4, 1889, s /Flajšhans, V.: Antonín Truhlář. In Památník Antonína Truhláře, vydal Musejní spolek města Kostelce nad Orlicí, 1931, s /MGOH, Rychnov nad Kněžnou, Fond Antonín Truhlář, sign. K 19, bal 192, inv. č /SOkA, Rychnov nad Kněžnou, DF A. Truhlář, č. kartonu 166, inv. č. 62 2/6. 17/Tamtéž, inv. č. 62 2/6. 18/MGOH, Rychnov nad Kněžnou, fond Antonín Truhlář, sign K 23, bal. 625, ivn. č /Ladislav Hladký: Z dějin muzea a muzejního spolku v Kostelci nad Orlicí. In Orlické hory, Podorlicko. Sborník vlastivědných prací, č. 2, Okresní archiv a Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, 1969, s /Posel z Podhoří, roč. 45, č. 22, , s. 2: Slavnost odhalení pamětní desky literárnímu historiku a řediteli akademického gymnasia Antonínu Truhlářovi na rodném jeho mlýně v Ličně pořádá ve dnech 3. a 4. června musejní spolek města Kostelce n. O. Ve středu 3. června Pietní večer v kostelecké sokolovně, ve čtvrtek 4. června o 2 hod. odp. odhalení a odevzdání pamětní desky, která je uměleckým dílem mistra Ladislava Beneše, v ochranu obce ličenské a kostelecké. 21/MGOH, Rychnov nad Kněžnou, Fond Antonín Truhlář, sign. K 24, bal. 654, inv. č /V Hronově : Rád bych přijel, netřeba ujišťovati, neboť se mi u vás líbilo a neobtěžoval bych, jak jsi mne ujistil, ale ten času nedostatek... Srdečné pozdravení všem ve mlýně. Rád si na ně vzpomínám. Tamtéž, sign. K 19, bal. 192, inv. č /Jirásek, Alois: Domů a jiné obrázky. Praha, J. Otto, / My a ti, kdo se ozvali proti pravosti, dáni jsme byli do národní klatby. To se jevilo všude v časopisech, ve spolcích, v učené společnosti atd. Obhájci se při tom postavili pod velení toho, jenž se nejhůře zachoval, věře i nevěře, nevěře i věře jedním dechem. To dosud nepřestalo. Mně zdá se, že to vše souvisí. Kdyby tato druhá věc přestala, spor by nás již méně dělil. Jsem jist, že obhájci z velké části, kdyby nyní věc nově uvážili, hájiti by přestali a pokud by se tak nestalo, že by až na některé výminky, zavládla tolerance. A tím by zase společná práce možnou se stala. Oddávám se rád naději, že se věci tak dál vyvinou, dříve nebo později. Ve vší úctě Jar. Goll. MGOH, Rychnov nad 331

10 Kněžnou, fond Antonín Truhlář, sign. K 19, bal. 118, inv. č. 456, dopis ze Antonín Truhlář patřil k zastáncům pravosti Rukopisů (více Truhlář, Antonín: Několik slov o našich starých Rukopisech. In Národní listy 26, , č. 193, přil. s. 1). 25/Antonín Truhlář, Městské muzeum v Kostelci nad Orlicí, Tr. Č I 3172, Inventář a katalog korespondence a jiné pozůstalosti, jakož i materiálu týkajícího se zasazení pamětní desky literárnímu historiku a badateli o českém humanismu Antonínu Truhlářovi, vládnímu radovi a řediteli akad. gymnasia, řádnému členu a sekretáři III. třídy České akademie, členu Svatobora, královské české společ. nauk, redaktoru Časopisu musea král. českého atd., rodáku ličenskému. Vypracoval Václav Morávek, správce a archivář musea města Kostelce nad Orlicí, Dnes uloženo v MGOH, Rychnov nad Kněžnou, Fond Antonín Truhlář, sign. K /Hanzalová, J.: Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republice. Praha 1995, s /Výročí Rychnovska. In Orlický týdeník (Jiskra Rychnovska), Rychnov nad Kněžnou, roč. 39, č. 62, , s /NOVÁK, Arne, NOVÁK, Jan V.: Přehledné dějiny české literatury. Olomouc, R. Prom berger 1922, s Adresa autorky: Mgr. Ludmila Žlábková, Bratří Čapků 877, Hradec Králové 1, Obr. č. 3: Fotografie ze slavnostního odhalení pamětní desky A. Truhláře v černu Obr. č. 4: Rodný mlýn Antonína Truhláře. 332

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR

35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR 35. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG ČR K r á l o v é h r a d e c k ý k r a j 6. až 8. září 2011 Muzeum Těšínska, Český Těšín Česká Skalice Muzeum Boženy Němcové Maloskalická 47 552 03 Česká Skalice

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MINKA PODHAJSKÁ (* 1881 1963) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1903-1961 Značka fondu: 29 Číslo evidenčního listu NAD: 91 Evidenční číslo inventáře: 112 Zpracovala:

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

VILÍM AMORT (* ) Inventář osobního fondu

VILÍM AMORT (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VILÍM AMORT (* 1864-1913) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1884-1913 (1970) Značka fondu: 119 Číslo evidenčního listu NAD: 92 Evidenční číslo inventáře: 82 Zpracovala:

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* 1857-1914) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1895-1912 Značka fondu: 63 Číslo evidenčního listu NAD: 104 Evidenční číslo inventáře: 113 Zpracovala: Lucie

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Základní škola Veselá - Národní škola Veselá EL NAD č.: 415 AP.: 242

Základní škola Veselá - Národní škola Veselá EL NAD č.: 415 AP.: 242 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Základní škola Veselá - Národní škola Veselá 1877-1953 Dílčí inventář EL NAD č.: 415 AP.: 242 Olga Čiháková, PhDr. Hana Hrachová, Ph.D. Rokycany

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_28_Magdalena Dobromila Rettigová Tematický okruh: I/2 Čtenářská

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_29_Alois Jirásek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632 Živnostenská škola pokračovací Čížkov 1910-1946 Číslo listu NAD: 632 19 I. Vývoj původce archivního souboru S přípravou otevření Živnostenské školy pokračovací v Čížkově bylo započato již v roce 1910 na

Více

Místní školní rada Roupov

Místní školní rada Roupov Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Roupov 1897-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 344 Evidenční pomůcka č. 392 Jana Mašková Blovice

Více

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422 Státní okresní archiv Klatovy Pedagogická škola Sušice 1950-1966 Inventář EL NAD č.: 1390 AP č.: 422 Klatovy 2011 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního fondu 3 III.

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Záložna - Kampelička Hřešihlavy 1908-1953 Inventář EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Petr Zárobský, Mgr. Hana Hrachová Rokycany 2007 Obsah Úvod:

Více

Rodinný archiv Valentů Inventář

Rodinný archiv Valentů Inventář Státní oblastní archiv v Plzni 5.oddělení Rodinný archiv Valentů 1850 1943 Inventář č. EL NAD: 20254 Číslo AP: 599 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století 10 Česká literatura druhé poloviny 19. století Otázka číslo: 1 Po revolučním roce 1848 zavádí rakouský ministerský předseda Bach policejní absolutismus, což se projevuje také markantním úbytkem původní

Více

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) 1958-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1028 Evidenční číslo pomůcky: 153 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARTIN SALCMAN (* 1896 1979) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1933 1974 Značka fondu: 71 Číslo evidenčního listu NAD: 111 Evidenční číslo inventáře: 63 Zpracovala:

Více

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození Emilie Heyduková narozena 3.10.1859 v Písku 150. výročí narození Narodila se v rodině píseckého restauratéra Petra Reinera. Navštěvovala vyšší dívčí školu v Písku, kde působil jako profesor Adolf Heyduk,

Více

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH

JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JMÉNA ULIC PODLE VÝZNAMNÝCH JINDŘICHOHRADECKÝCH OBČANŮ ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je

Více

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza

10. REALISMUS. D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let. a)historická próza 10. REALISMUS D)Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let a)historická próza a)historická próza za nejvýznamnější české autory historických próz jsou považováni: Alois Jirásek a Zikmund Winter. Alois

Více

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885) Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)1891-1952 EL NAD č.: 1172 24 I. Vývoj původce archivního fondu První poradní schůze hostinských a výčepníků z Klatov a soudního okresu klatovského se

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502 Státní okresní archiv Klatovy Národní škola Zhůří 1946-1952 Inventář EL NAD č.: 1421 AP č.: 502 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner

JOSEF HLÁVKA. Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner JOSEF HLÁVKA Štěpánka Bočanová Jakub Hudek Petr Lintner 126TERI 2013/2014 1 ŽIVOTOPIS rakousko-uherský, resp. český, architekt, stavební podnikatel a politik narozen 15. února 1831 v Přešticích zemřel

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_14_Karel Jaromír Erben Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum.

Krátký jest blábol, dlouhý jest žal, dříve rozumně zápol a nerozum z beder svých sval. Sval blábol a nerozum s rozumem svým se dorozum. Jakub Hron Naše vlast měla i má mnoho vynálezců, objevitelů a zlepšovatelů. Někteří jsou téměř zapomenuti, jiné zná celý národ. K těm prvním můžeme zařadit jihočeského rodáka, profesora, vynálezce a libomudruna

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK MACHÁČEK (* 1882-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1806 1931 Značka fondu: 104 Číslo evidenčního listu NAD: 122 Evidenční číslo inventáře: 73

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Rudolf Kopecký (1869-1984) Prozatímní inventární soupis NAD č. 668 evidenční pomůcka č. 258 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Rudolf

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* 1877-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1904-1937 Značka fondu: 22 Číslo evidenčního listu NAD: 17 Evidenční číslo inventáře: 91

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zákrejs Vladimír (1904-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 323 evidenční pomůcka č. 114 Holanová Eva Praha 1950 I. Studie a doktorát na

Více

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU Václav Pumprla Úvod Oblastí výzkumu mého zájmu je česky a slovensky psaná literatura raného novověku, konkrétněji literární produkce obsažená v Knihopisu českých

Více

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ALMA DE LA VERA (* 1878-1934) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1895-1934 Značka fondu: 74 Číslo evidenčního listu NAD: 71 Evidenční číslo inventáře: 104 Zpracovala:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) [Zadejte text.] Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) Prozatímní inventární seznam NAD č. 583 evidenční pomůcka č. 214 Honzáková Valerie Praha 1971 [Zadejte

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Základní devítiletá škola Skapce (1936)

Základní devítiletá škola Skapce (1936) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Skapce (1936) 1945-1978 Inventář Číslo EL NAD: 662 Evidenční číslo pomůcky: 110 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

LADISLAV MACHOŇ (* ) Inventář osobního fondu

LADISLAV MACHOŇ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE LADISLAV MACHOŇ (* 1888-1973) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1906 1973 Značka fondu: 125 Číslo evidenčního listu NAD: 123 Evidenční číslo inventáře: 97 Zpracovala:

Více

Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) Číslo listu NAD: 460

Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) Číslo listu NAD: 460 Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) 1869-1976 Číslo listu NAD: 460 294 I. Vývoj a původce archivního souboru Kdy přesně škola v Žákavě vznikla, se z dochovaných dokumentů nepodařilo zjistit. Až do

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy 1924-1948 EL NAD č.: 1187 102 I. Vývoj původce archivního fondu Mimořádná ustavující valná hromada spolku zahradnicko-štěpařského o utvoření Společenstva zahradníků-pěstitelů

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

Netal Mojmír. EL NAD č.: AP č.: 566

Netal Mojmír. EL NAD č.: AP č.: 566 Státní okresní archiv Klatovy Netal Mojmír 1882 2004 Manipulační seznam prvního typu EL NAD č.: 2471 AP č.: 566 Šárka Hlůžková Klatovy 2015 Úvod Původcem fondu je Mojmír Netal narozený v Petrovičkách 12.

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Nickel Emil Časové rozmezí: 1906-1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 718 Evidenční číslo pomůcky: 1386 Zpracovala:

Více

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká státní škola národní Planá (1919) 1921-1938 Inventář Číslo EL NAD: 864 Evidenční číslo pomůcky: 140 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Lippert Walter Časové rozmezí: (1908) 1930 1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 827 Evidenční číslo pomůcky: 1369

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Jan

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Jan Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Novák Jan (1858-1910) Prozatímní inventární seznam NAD č. 618 evidenční pomůcka č. 206 Honzáková Valerie Praha 1971 Jan Novák (1837-1910) C.

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VIKTOR BARVITIUS (* 1834-1902) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1864-1902 (1932) Značka fondu: 118 Číslo evidenčního listu NAD: 69 Evidenční číslo inventáře:

Více

Národní škola Zvíkovec (1817)

Národní škola Zvíkovec (1817) Národní škola Zvíkovec (1817) 1867-1960 EL NAD 1301 259 I. Vývoj původce archivního souboru První zmínka o škole ve Zvíkovci je z roku 1742, kdy je při křtu Žida Isáka Lébla uveden jako kmotr místní učitel

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 12. OBECNÁ ŠKOLA DÍVČÍ PRAHA XI., NA JAROVĚ Č.P Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 12. OBECNÁ ŠKOLA DÍVČÍ PRAHA XI., NA JAROVĚ Č.P Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/22 12. OBECNÁ ŠKOLA DÍVČÍ PRAHA XI., NA JAROVĚ Č.P. 1966 1930-1948 Inventář (NAD : 2929) (Č. pomůcky: 555) Zora Damová Praha 2014 I. Vývoj původce fondu

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Veselý Jaroslav

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Veselý Jaroslav Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Veselý Jaroslav (1903-1906) Prozatímní inventární seznam NAD č. 62 evidenční pomůcka č. 33 Bohoněk Miloslav, J. Škoula a J. Havlík, Eva Čakrtová

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Další zastávkou v našem pátrání by měl být Státní okresní archiv v Havlíčkové Brodě (www.mza.cz/havlickuvbrod), kde je mimo jiné uložen i

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická oblast Česká a světová literatura v počátku 19. století

Více

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549 Státní okresní archiv Klatovy Rodinná škola Kašperské Hory 1991-1999 Inventář EL NAD č.: 1926 AP č.: 549 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479 Státní okresní archiv Klatovy Základní škola Těšov 1923-1982 Inventář EL NAD č.: 1789 AP č.: 479 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Odborná škola pokračovací pro ženské živnosti oděvní Klatovy

Odborná škola pokračovací pro ženské živnosti oděvní Klatovy Odborná škola pokračovací pro ženské živnosti oděvní Klatovy 1909 1939 Číslo evidenčního listu NAD: 1323-631 - Úvod I. Vývoj původce archivního fondu Škola byla založena v roce 1909 jako Průmyslová škola

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Rott František, Ing. ((1858) 1921-1979) Inventář NAD č. 689 evidenční pomůcka č. 187 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. František Rott (1902-1983)

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ADOLF ZAHEL (* 1888-1958) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1909-1958 (1959) Značka fondu: 133 Číslo evidenčního listu NAD: 147 Evidenční číslo inventáře: 99

Více