ANTONÍN TRUHLÁŘ ( ), LITERÁRNÍ HISTORIK, EDITOR HUMANISTICKÉ LITERATURY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANTONÍN TRUHLÁŘ (1849 1908), LITERÁRNÍ HISTORIK, EDITOR HUMANISTICKÉ LITERATURY"

Transkript

1 2005 MGOH RYCHNOV N. KN., ISBN ANTONÍN TRUHLÁŘ ( ), LITERÁRNÍ HISTORIK, EDITOR HUMANISTICKÉ LITERATURY Ludmila Žlábková Z pamětní desky umístěné na zdi mlýna č. p. 57 v Ličně na Rychnovsku na nás shlíží ušlechtilá a důstojná mužská tvář. Do bronzu byla odlita počátkem 30. let minulého století podle návrhu akademického sochaře Ladislava Beneše z Často lovic. Deska připomíná, že se tu 5. listopadu 1849 narodil český filolog a literární historik Antonín Truhlář, c. k. vládní rada a ředitel pražského Akademického gymnázia, řádný člen a sekretář III. třídy České akademie, člen Svatobora, České královské společnosti nauk, redaktor Časopisu Musea Království českého. Dnešní doba nepřeje květnatému slohu humanistické literatury, k níž se Truhlář tak rád obracel, neuznává ani takřka asketický životní styl, plně obětovaný vědě a učení, který vyznával. A právě v tomto svém celoživotním postoji k nám Truhlář dodnes promlouvá poukazuje na možnost oprostit se od malicherností a pseudo kauz dnešní doby a věnovat čas a zájem hodnotnějším kvalitám. Životní osudy A. Truhláře Budoucí pedagog a filolog se narodil v rodině ličenského mlynáře Václava Truhláře a jeho manželky Barbory, rozené Svobodové. Antonín Truhlář, děd budoucího vědce, začal v Ličně mlynařit roku O necelých patnáct let později, roku 1829, došlo k přestavbě původně zřejmě roubeného mlýna, který tak získal současnou zděnou podobu. Antonín Truhlář byl nejmladší ze tří dětí. Nejstarší Jan zdědil rodný mlýn. Sestra Marie se provdala za Josefa Hovorku, hostinského a představeného sousední obce Třebešov. Poté, co Jan mlýn roku 1873 prodal, ho Marie s manželem Josefem roku 1877 kupují zpět a začínají tu hospodařit. Díky sestře a švagrovi se Antonín, který zůstal svobodný a plně zasvětil život vědě, mohl do rodného domu vracet a hostit tu své přátele, mimo jiné i spisovatele Aloise Jiráska. Po studiích na rychnovském (v letech 1861 až 1865) a později královéhradeckém gymnáziu (v letech 1865 až 1869, maturitní zkoušku vykonal 1. srpna / ) se A. Truhlář zapsal na Filozofickou fakultu Univerzity Karlo Ferdinandovy, obor klasická filologie, kde ho mj. učili Jan Kvíčala a Martin Hattal. Dne 13. února 1873 se při c. k. vědecké zkušební komisi gymnazijní v Praze podrobil učitelské zkoušce z klasické filologie pro vyšší gymnázia, kterou zdárně ukončil, když se zkušební komise 4. července 1874 usnesla, že je Antonín Truhlář způsobilý vyučovat latině na nižších gymnáziích a řečtině na vyšších gymnáziích jazykem českým 2/. Ještě v závěru téhož roku se Truhlář podrobil doplňujícím zkouškám pedagogické odbornosti, takže od ledna 1875 mohl latině vyučovat i na vyšších gymnáziích. Již ve školních škamnách se projevoval jako vnímavý žák prahnoucí po vzdělání. Alespoň tak ho ve své korespondenci v dopise z 28. prosince 1876 vykresluje spolužák Rajmund Petr, pozdější ředitel gymnázia v Kyjevě: Právě tomu deset let, co jsme, opustivše rychnovské gymnasium, odebrali se na vyšší gymnasium do Králové Hradce. Čtyři roky zasedaje v jedněch síních, jedněch lavicích 323

2 v Rychnově, jsme se hašteřili co děti, tentýž poměr trval i v Hradci a co říci v univerzitě? Ty vždy býval pilným, pracoval jsi mnoho a to Ti přineslo velmi hojného ovoce. A já, byv odkázán v materiálním ohledu na sebe, musil jsem se starati jen o vezdejší chléb i zanedbati studia svá. Ovšem že mezi námi přátelství, jež jsme však přece vespolek cítili i takřka za nevyhnutelné pokládali, se utvrditi nemohlo, poněvadž Ty, podporován jsa šťastným materiálním postavením, nesl ses duchem k vyšším sférám, nenávidě vše co trmácelo se v hnusném pro Tebe materiálně, kdežto já, následkem neblahých okolností, musil jsem hledati to cos Ty nenáviděl, i nevšímati si toho, ač s těžkým srdcem k čemu Ty vší duší jsi přilnul 3/ Po absolvování univerzity se vydal na pedagogickou dráhu. Nejprve nastoupil jako suplující učitel na gymnáziu v Litomyšli ( ) 4/, poté již coby řádný učitel na obecné gymnázium v Domažlicích ( ). Byl třídním čtvrté třídy, v níž vyučoval latině, řečtině a češtině, a ve třetí třídě učil řečtinu. Jeho žákem byl mimo jiné spisovatel Karel Matěj Čapek Chod. Po roce se vrací zpět do východních Čech na státní gymnázium v Jičíně, kde se setkává s ředitelem, rovněž vynikajícím filologem Janem Lepařem. V Jičíně, kde kromě jiného roku 1880 spoluzakládal Literární jednotu, působil do roku 1883, aby od tohoto roku až do konce života se upsal Akademickému gymnáziu v Praze. Zde nejen vyučoval, ale byl i knihovníkem gymnazijní knihovny, pro kterou vypracoval podrobný katalog. V archivech se dochovala řada dokumentů, v nichž je hodnocena Truhlářova pedagogická praxe. Uznale se o něm vyslovil i ředitel jičínského gymnázia Jan Lepař. Ocenil osmileté působení Truhláře v Jičíně jako blahodárné, vykonávané se vzornou horlivostí: Vyučuje jazykům klasickým a oběma zemským dle potřeby ve třídách vyšších a nižších methodou velmi rozvážnou a žákům vždy příslušnou, obzvláště pak se snahou nejpečlivější písemní úlohy žákům opravuje a k opravám jejich důkladně přihlížeje, docházel jste vědeckého prospěchu žáků velmi zdárného, a sám jsa povahy stálé i smýšlení loyálního, znamenitě jste přispíval k dobré kázni, ku mravnímu zdokonalování a ku patriotickému i loyálnímu smýšlení žactva vůbec. 5/ Žáky byl i přes značnou přísnost uznáván pro své znalosti, pedagogické schop nosti, ale i obecné lidské vlastnosti. Řádný žák má vždycky k učiteli svému posvátnou úctu a vždy vidí v něm velikého duchovního dobrodince. Já lituji velice, že mně nebylo popřáno, abyste Vy byl býval mým professorem po celé gymnasium. Škoda těch ostatních let Když jsem byl starší, viděl jsem rozdíl mezi pedagogem a pedagogem. A později na universitě mluvívali jsme o Vás s mladými professory jako o vzoru českého profesora a učitele. A tady, milý můj dobrý pane profesore, Vy jste mi řekl, když jsme se v tercii loučili, že jsem seriosní člověk, abych pracoval, že ze mne něco řádného může být. Naučil jsem se od Vás práci a mravnému nazírání na život. To mám od Vás a Jagiče a já jsem vždycky na to hrd, že jsem zrovna Vaším a jeho žákem, svěřil se v dopise z 13. prosince 1901, adresovaném Truhláři z Vídně, spisovatel Josef Karásek. 6/ Jiný důkaz Truhlářova charismatu přinesl ve svých vzpomínkách J. S. Machar: V sextě byl mým profesorem češtiny Antonín Truhlář. Citlivá podivínská duše: četli jsme při nějaké příležitosti Kollárovu znělku Zalkání nad smrtí Jungmannovou, Truhlář vykládal, najednou se mu zlomil hlas a slzy veliké jako hráchy vyvalily se mu z očí. Úžasný specialista ve všelijakých těch Alexandreidách, Evangeliích, Žaltářích, Mastičkářích, knihách starého pána z Rosenberka, Satirách o řemeslnících, Tkadlečcích a jak se všecka ta stará skripta jmenují. Pravověrná duše v Rukopisech, nadšený tlumočník a hajitel jejich. Jedna z těch povah, jež si našla svůj svět, zavřela se v něj a nyní se může Rusko pustit do války s Anglií, Bismarck opustit služby pruské a vstoupit jako praktikant třeba do rakouského ministerstva obchodu, dra Podlipného mohou si Francouzi zvolit za presidenta republiky poslechne to, 324

3 ŽLÁBKOVÁ L.: ANTONÍN TRUHLÁŘ ( )... pokývne hlavou a za minutu neví, co se vlastně stalo; ale vzbudíte li jej za mrazu 20 C ve 3 hodiny ráno a řeknete li mu, že v Heidelberku mají český rukopis nějaké té Alexandreidy a že jsou v něm nějaké nez námé staročeské aoristy tu se mu duše poplaší a neusne už do rána a hned bude psát, pak telegrafovat a potom si ještě sedne na vlak a zajede si tam sám. Odborník ale bez komiky těch odborníků. Vykládal tichým příjemným hlasem, v tonu toho hlasu chvěla se jeho láska a maně jste cítili, že nevykládá pro vás, ale že jest mu vůbec rozkoší mluvit o věcech mu milých. A tato upřímnost přesvědčení a vnitřní pravda tak působily, že neměl v češtině ani jednoho slabého žáka. 7/ Roku 1906 postihla Truhláře zá važná choroba byl raněn mrtvicí. Nedobrý zdravotní stav si o rok poz Obr. č. 1: Antonín Truhlář ( ) ději vyžádal ukončení pedagogické praxe a odchod do penze. Ne však rezignaci na vědeckou práci, neboť se plně hodlal ponořit do výzkumu. Jako výzva a obrovský úkol před ním stálo zejména dokončení Rukověti latinského písemnictví v Čechách ve století XVI. Přesto právě toto dílo zůstalo v torzu. Antonín Truhlář, c. k. vládní rada, ředitel pražského Akademického gymnázia ve výslužbě, svobodný, umírá ne zaopatřen ve věku 59 let na zkornatění tepen dne 10. září 1908 v Praze na Královských Vinohradech, čp. 59. Pohřben byl o tři dny později na Vinohradech. Odtud byl v prosinci téhož roku převezen na hřbitov do svého tolik milovaného Lična, kde v rodinném hrobě odpočívá dodnes. Pátráme li po osobnostních rysech Antonína Truhláře, neměla by naší pozor nosti uniknout jeho lidumilnost a ochota pomoci potřebným. Dochovala se řada dopisů, v nichž se na něho více či méně blízcí lidé obracejí o pomoc. Ať již to byla bývalá bytná Apolonie Andrlová z Litomyšle, jež ho oslovila v březnu 1882 s líčením, jak se jim špatně žije, syna dali ze studií, nemají na živobytí, zdali by jim neposlal obnošené šatstvo, nebo o necelých deset let později vlastenec, setník a redaktor Patrik Blažek 8/, jehož Truhlář finančně podpořil. V tomto duchu působil i coby starosta Spolku ku podporování chudých žáků středních škol pražských. Díky skromnému životnímu stylu ukládal část svého platu a odměny za literární činnost s cílem založit studentskou nadaci. Tento šlechetný plán se mu bohužel nepodařilo zrealizovat, neboť vinou krachu finančního ústavu o tyto úspory přišel. V mezích možností nešetřil podporou ani na rodině nejbližší. Na děti své sestry Marie Hovorkové, žijící s rodinou na rodném ličenském mlýně, kam Truhlář celý život rád jezdil, měl vliv i jeho osobní příklad. Zatímco nejstarší synovec Josef Hovorka zdědil mlýn, mladší Jaroslav vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a později se stal ředitelem Okresního finančního ředitelství v Hradci Králové. Nejmladší Václav studoval v Praze lékařskou fakultu, studia však nedo končil a společně s Josefem se věnoval mlynářské živnosti. Zřejmě krásy a bohatství podorlické krajiny, která od časného mládí působila na Antonína Truhláře a formovala jeho estetické cítění, se odrazily na Truhlářově zálibě v botanice. Život na samotě, uprostřed přírody ho přímo předurčoval, aby si 325

4 vypěstoval široké znalosti české květeny. S mnoha spřízněnými dušemi si o botanice dopisoval, vyměňovali si znalosti, rady i dokonce rostliny. V několika případech Truhlář publikoval v odborných přírodovědných časopisech. 9/ Vědecká dráha Vedle pedagogické činnosti vyvíjel Antonín Truhlář bohatou činnost vědeckou ve středu jeho zájmu stála především bohemikální latinská literatura 16. století a překlady z latiny, publikoval studie o české literatuře 16. a 17. století a také vydal některé památky starší české literatury. Vlastní vědeckou činnost zahájil překlady z latiny a životopisy národních buditelů (František Šír 1882, Josef Chmela 1882, K. S. Macháček 1887). Prvním vydaným dílem byl překlad Ovidiových Metamorfos, kniha první až pátá, vyšla 1879 a 1885 v Kvíčalově bibliotéce klasiků. Dokončení, ač bylo připraveno, Truhlář nevytiskl. V letech 1885 až 1887 sestavil soupis českých překladů starověkých literatur. Bibliografie z klasických literatur obsahovala překlady do češtiny od nejstarších dob do 80. let 18. století. Pokračování bibliografie se týkalo českých překladů z antických básníků. Pro školní účely byl určen Výbor z literatury české nové doby z roku 1886, který nahrazoval již zastaralou třídílnou antalogii Josefa Jirečka 10/. Kniha byla rozhodnutím c. k. Ministerstva kultu a vyučování ve Vídni schválena (poprvé v roce 1886) a zavedena na všech gymnáziích a reálkách s českým jazykem coby vyučovací řečí. Hlavním tématem Truhlářova výzkumu se stal humanismus. Zatímco studium české latinské literatury století 14. a 15. přenechal svému staršímu jmenovci Josefu Truhlářovi, 11/ sám se plně ponořil do studia a rozboru této literatury století 16. a 17. až do bělohorské porážky českých stavů, jež ukončila dosavadní vývoj české humanistické literatury. Životním dílem Antonína Truhláře se v tomto duchu stala abecedně sestavená Rukověť latinského písemnictví v Čechách ve století XVI., na níž začal pracovat roku Aby se práci mohl plně věnovat, vzdal se dokonce redigování Musejníka. Předčasná smrt mu nedovolila dílo dokončit. Až posmrtně byl vydán první díl (1908), obsahující asi čtvrtinu díla, respektive hesla A Caucalius. O deset let později doplnil hesla Cautius Collinus z Truhlářovy pozůstalosti Karel Hrdina, ale celé dílo muselo na dokončení ještě půl století počkat. Až v 60. letech 20. století dopracovali s použitím rukopisných poznámek svých předchůdců a vlastních výzku mů Josef Hejnic a Jan Martínek, Truhlářův vzdálený nepokrevní příbuzný byl synem sestry manželky Truhlářova synovce Jaroslava Hovorky. 12/ Roku 1901 byly nákladem České akademie vydány jeho Jana Albína Ezopovy fabule a Brantovy rozprávky s rozsáhlým úvodem a rozborem pramenů, výsledek dvanácti letého výzkumu inspirovaného krátkou poznámkou Jana Lepaře, jenž při překladu Ezopových bajek upozornil na některé překlady starší. Antonínu Truhláři se při mravenčí práci v archivech mimo jiné podařilo objevit nový rukopisný překlad z 16. století 13/ či nalézt nezvěstné listy strahovského prvotisku, který datoval do roku Antonín Truhlář se spolupodílel i na tvorbě některých hesel v Ottově slovníku dějiny české středověké literatury, životopis Dobrovského či Balbínův. Obraz českého písemnictví podal i v německém díle Öesterreichisch ungarische Monar chie in Wort und Bild (1893). 326

5 ŽLÁBKOVÁ L.: ANTONÍN TRUHLÁŘ ( )... V sedmdesátých letech devatenáctého sto letí byl Truhlář starostou Jednoty českých filologů a z jeho iniciativy začaly vycházet Listy filologické, 14/ významné pro další rozvoj české filologie. Návrh na jejich vydávání po dal v letech 1871 až Roku 1880, jak jsme se již zmínili, spoluzakládal Literární jednotu v Jičíně. Krátce po příchodu do Prahy začal Truhlář pracovat pro Národní muzeum. Stal se revi zorem muzejní knihovny a členem kuratoria Matice české. V letech 1891 až 1900 redigoval Časopis Českého musea. K této práci přistu poval velmi odpovědně, což dokládá v prvé řadě samotný časopis, ale i rozsah korespon dence spojené s touto činností. Důslednost, s níž přistupoval ke každému uloženému úko lu, představovala i obrovský časový prostor, který musel této činnosti věnovat. Proto po téměř desetiletém působení ve funkci re daktora Musejníka začal uvažovat o rezignaci. Uznávám, že to na Tebe mnoho a jmenovitě cítím, že Tvá vlastní práce tím trpí, tj. že nemůže na světlo, že bys spíš ji mohl ukončiti, kdybys neměl starostí redaktorských. A zase pustit Musejníky, list tak důležitý a vážný, jejž by tak mnohý rád sebral, pustit ho, když Jsi mu tolik už práce věnoval, a jej pozvedl, to je na pováženou, 15/ napsal mu k tomuto rozhodnutí přítel Alois Jirásek. Řádným členem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění byl zvolen 3. července / Od 30. listopadu 1897 zastával funkci sekretáře III. třídy Akademie, v níž byli sdruženi vědci zabývající se jazykovědou s hlavním zřetelem na vývoj české řeči a na prozkoumání její literatury, jejích památek a dějin. Řádným členem Královské české společnosti nauk byl Truhlář zvolen 8. ledna / V průběhu života byl členem řady dalších spolků, organizací a jednot. Legiti mace uchované v pozůstalosti dokládají jeho členství například v Akademickém čtenářském spolku, Besedě měšťanské v Praze, Československé jednotě v Praze, Historickém spolku v Praze, Jednotě českých filologů v Praze, Literárním řeč nickém spolku Slavia, ve Společnosti Muzea Království českého, Jednotě Sokol v Praze, Matici školské v Litoměřicích či pražském Spolku šachistů. 18/ Pamětní deska Obr. č. 2: Pamětní deska Antonína Truhláře na rodném mlýně v Ličně č. p. 57. Myšlenku uctít památku Antonína Truhláře osazením pamětní desky na rodném mlýně přednesl kustod muzea v Kostelci nad Orlicí Václav Morávek na schůzi Muzejního spolku 23. února Návrh byl přijat, a proto již v polovině následu jícího roku byla zahájena sbírka. Do června 1930 bylo takto vybráno 9880 Kč, celkový výtěžek sbírky byl nakonec ,75 Kč. 19/ Mezi dárci byl mj. Alois Jirásek, prezident Tomáš G. Masaryk a jeho syn Jan, tehdejší vyslanec v Londýně a bývalý Truhlářův žák, pedagogické sbory řady středních škol, včetně gymnázií, na nichž Truhlář působil, Bohuslav Kolowrat, Arne Novák, Česká královská společnost nauk, spolek Svatobor a celá řada dalších větších či drobnějších dárců. V této době 327

6 již byla zhotovena i vlastní deska, jejímž autorem byl akademický sochař Ladislav Beneš z Častolovic. Autor se vzdal padesáti procent honoráře vyplaceno mu bylo 3500 korun. Beneš desku navrhl a vytvořil model, do bronzu ji odlil Franta Anýž v Praze. Kromě sbírky se na podporu záměru, respektive na uspořádání oslavy spojené s odhalením desky, uskutečnil 14. března 1931 v kostelecké sokolovně koncert. Čistý zisk byl 980 Kč. U příležitosti oslav byl vydán Truhlářův životopis Památník Antonína Truhláře. Vyšel v nákladu 500 kusů. Oslavy se uskutečnily 3. až 4. června /. Vlastnímu odhalení, na němž hlavní proslov přednesl kustod Václav Morávek, předcházel večírek v sokolovně spojený s koncertem. Rodná obec Lično se k odkazu slavného rodáka připojila závazkem přijmout záruku ochrany nad pamětní deskou. Tato záruka ochrany měla být vtělena do pozemkových knih, jak v dopise z 1. června 1931 uvádí tehdejší starosta Josef Votroubek. 21/ Jak již bylo výše zmíněno, mezi dárci na zhotovení pamětní desky byl i spiso vatel Alois Jirásek, jehož s Truhlářem pojilo vřelé přátelství již od dob studií. Spisovatel ho mimo jiné navštívil v rodném mlýně, 22/ oba muži se vzájemně informovali o tvorbě, půjčovali si literaturu. Byl to právě Antonín Truhlář, kdo upozornil Jiráska na chodskou tematiku, díky čemuž později vznikl román Psohlavci. V rodinné pozůstalosti se zachovalo několik knih osobně podepsaných a věnovaných Jiráskem A. Truhlářovi, kterému také připsal čtyřiadvacátý svazek svých sebraných spisů Domů a jiné obrázky. 23/ Kromě finanční podpory ocenil Jirásek i úsilí kustoda Morávka o propagaci Truhlářova díla a shromáždění jeho pozůstalosti a ačkoliv se vlastního odhalení desky již nedožil, byl o aktuálním stavu příprav oslav do poslední chvíle infor mován. Faksimile jeho dopisu se slovy podpory byla použita i na oficiální pozvánku: Dne 25. ledna 1930 v Praze Vážený pane, stále churavím, psaní mne namáhá, proto jen stručně odpovídám na Váš list ze dne 13. t. m. Jsem Vám upřímně vděčen za to, že se tak staráte, aby památka na vzácného mého přítele Ant. Truhláře byla zachována. Archiv Truhlářův je tady v dobrém opatrování. Díky Vám. Snad časem bude možná alespoň to nejdůležitější z Truhlářovy korespondence vydati tiskem. Na slavnost odhalení pamětní desky na rodném mlýně Truhlářově, na který rád vzpomínám, kde jsem před léty navštívil ušlechtilého, zvláště milého přítele, sotva přijdu. Zdraví nedá. Na desku posílám Spořitelně v Kostelci nad Orlicí tisíc Kč. Přijměte laskavě ten příspěvek. Pozdravuje Vás a všeho zdaru při Vašem podnikání Vám přeje v upřímné úctě oddaný Alois Jirásek. Pozůstalost Systematičnost Truhlářova i úcta příbuzných k jeho osobě a dílu způsobily, že nebyla zničena bohatá korespondence Truhláře s jazykovědci, historiky, peda gogy, ale i studenty či jejich rodiči. Četba těchto dopisů, korespondenčních lístků i pohlednic nám nejen pomůže nahlédnout do světa Truhlářova, ale i tehdejší společnosti. Zasloužil se o to velkou měrou kustod Městského muzea v Kostelci nad Orlicí Václav Morávek. Nejenže do sbírek muzea získal velkou část vědcovy pozůstalosti, ale také ji uspořádal a podrobně popsal. 328

7 ŽLÁBKOVÁ L.: ANTONÍN TRUHLÁŘ ( )... Jmenovitě si s Truhlářem dopisovali jeho literárně činní spolužáci (Alois Jirásek, Patrik Blažek), kolegové profesoři spisovatelé (Zikmund Winter, Josef Král, Karel Wenig, Josef Zubatý, Jan Lepař, Jan Kvíčala), politici (Tomáš G. Masaryk), básníci (Jaroslav Vrchlický, Svatopluk Čech, Josef Václav Sládek), spisovatelé (Karolína Světlá, Teréza Nováková), slavisté (Josef Karásek, Vatroslav Jagič) komeniologové (Jan Kvíčala), mecenáši (Josef Hlávka), zahraniční vědci, různé vědecké společnosti české i zahraniční a mnozí další. Množství korespondence se úzce váže k Truhlářově činnosti coby sekretáře III. třídy České akademie a redaktora Musejníka, mj. se tu objevují materiály vztahující se k boji o rukopisy 24/, ke vzniku Jiráskových Psohlavců či Wintrova Mistra Kampána. Pozůstalost uložená v archivu rychnovského muzea by si vzhledem k bohatství v ní obsažených informací, týkajících se událostí a osobností české vědy a kultury přelomu 19. a 20. století, zasloužila podrobnější průzkum: Truhlářova korespondence ukládaná plných 40 let, byla po smrti Truhlářově od roku 1908 opatrována v rodném mlýně v Ličně. Ostatní literární pozůstalost, jakož i bohatá knihovna a cenná sbírka starých tisků, darována byla příbuznými hned po pohřbu Museu království českého. V roce 1923 dozvěděl jsem se o této korespondenci a získal ji od majitele mlýna, Truhlářova synovce Hovorky, po přímluvě jeho starší sestry pro kostelecké muzeum. Zdůrazněno budiž, že zdarma. S korespondencí se mlynář těžko loučil a musil jsem proto po celý rok pouze v neděli, dopisy po částkách odnášet. Je ale nyní celá, tak ji Truhlář zanechal. Jako náhradu za vzácný tento dar splnil jsem slib Hovorkovi daný: Musejní spolek v Kostelci nad Orlicí zasadil v roce 1931 na rodný mlýn Truhlářův pamětní desku, nikoliv však svým nákladem, nýbrž sbírkou učiněnou mezi přáteli a žáky Truhlářovými, uvádí V. Morávek v úvodu Inventáře Truhlářova fondu 25/, nyní uloženého v Muzeu Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, kam byl přesunut po zrušení kosteleckého muzea. To bylo likvidováno roku 1964 a sbírky byly rozděleny mezi tehdejší Okresní vlastivědné muzeum v Rychnově nad Kněžnou (dnes Muzeum a galerie Orlických hor) a Státní okresní archiv tamtéž. Převážná část pozůstalosti Antonína Truhláře je uchovávána na dvou místech v Muzeu Orlických hor a v literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově. Oba fondy jsou uspořádány. V Památníku národního písemnictví se nachází celkem sedm archivních kartonů v časovém rozsahu s přesahem k rokům 1826 a Dochovaný soubor archiválií obsahuje osobní doklady, přijatou a odeslanou korespondenci, rukopisy, zejména vlastní (odborné práce, poznámky, kartotéky k humanistické literatuře), tisky a výstřižky. Dochované dokumenty jsou zajímavé i z hlediska dějin pedagogiky, neboť obsahují Truhlářovy přípravy na vyučování, obrazový materiál, studentské práce (například i překladové cvičení Arne Nováka z jeho středo školských studií), klasifikační archy. Obdobné schéma vykazují i dochované mate riály v Muzeu Orlických hor, ovšem mnohem větší je zastoupení dochované korespondence. Ačkoliv převážná část pozůstalosti A. Truhláře je uložena v archivech výše jmenovaných institucí, několik dokumentů (úmrtní list, poznámky, opis odevzdací listiny dědictví po Antonínu Truhlářovi) zůstalo v rodině a jsou zařazeny ve fondu Hovorkovi rodinná pozůstalost ve Státním okresním archivu v Hradci Králové. 329

8 Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republi ce 26/ odkazuje na čtvrtou část Truhlářovi pozůstalosti, uchovávanou ve Státním okresním archivu v Rychnově nad Kněžnou. Ve fondu Pozůstalost Antonína Truhláře (Státní okresní archiv v Rychnově n. K., 1 fascikl, , sdružený inventář Drobné fondy města Rychnov nad Kněžnou z roku 1968) je uložen zlomek osobních dokladů (maturitní vysvědčení, protokoly o složení učitelské zkoušky z klasické filologie pro nižší a vyšší gymnázia), korespondence spojená s jeho učitelskou praxí, působením v Národním muzeu v Praze, dokumenty doklá dající členství v Akademii věd ad. Odkaz Antonína Truhláře dnešku Sté výročí úmrtí Antonína Truhláře, které připadá na rok 2008, je vítanou příležitostí nejen připomenout osobnost tohoto ličenského rodáka, ale i zhodnotit jeho přínos české literární vědě. V roce 1998 upozornil na devadesáté výročí jeho úmrtí regionální tisk zhruba deseti řádky v rubrice Výročí Rychnovska. 27/ Krátká informace ale nemohla našim současníkům tohoto významného rodáka z Rych novska přiblížit. Přestože Truhlářův žák Arne Novák ve svých dějinách české literatury nehodno til dílo Truhlářovo bezvýhradně kladně, přiznává mu i kvality: Ve všech pracích těch jeví se hojnost materiálu neúnavně sebraného, důkladnost bibliografická, ale i nedostatek hlubšího proniknutí a srovnávacího pojetí. 28/ Jde však o více než osm desetiletí staré hodnocení Truhlářovy tvorby. Je na generaci dnešních literárních vědců zhodnotit znovu jeho dílo a zařadit do kontextu regionální i české literární vědy. Na vytěžení čeká zejména Truhlářova pozůstalost v archivu Muzea a galerie Orlických hor i v literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze. Pozůstalost je sice uspořádána, ale ne adekvátně rozebrána. Přitom odkaz Antonína Truhláře je nejen v jeho vědecké a literární činnosti, ale právě i v bohaté kores pondenci s řadou významných osobností českého kulturního života konce 19. a počátku 20. století, z níž bude jistě možné vyčíst řadu informací přibližujících tehdejší dobu a události. Jenom v archivu rychnovského muzea se jedná o kores pondenci celkem s 620 osobami. Poznámky 1/ Pročež vydává se mu následující vysvědčení. Mravné chování: chvalitebné. Prospěch v jednotlivých předmětech: v náboženství: výborný, v latinském jazyku: chvalitebný, v řeckém jazyku: výborný, v českém jazyku: chvalitebný, v německém jazyku: dobrý, v děje a zeměpisu: chvalitebný, v mathematice: dostatečný, v silozpytu: dobrý, v přírodopisu: výborný, v pedagogické propaedeutice: výborný. Státní okresní archiv (dále jen SOkA), Rychnov nad Kněžnou, Drobné fondy města Rychnov nad Kněžnou Pozůstalost Ant. Truhláře (dále DF A. Truhlář), č. kartonu 166, inv. č. 62 2/2. 2/ Tamtéž, inv. č. 62 2/2. 3/ Muzeum a galerie Orlických hor (dále jen MGOH), Rychnov nad Kněžnou, Fond A. Truhlář, sign. K 21, bal. 389, inv. č / Velecněný pane, dnes ustanoven jste zemskou školní radou při gymnasii Litomyšlském náměstsným učitelem. Dekret zašlu zpříma do Litomyšle, kamž se račte nejdéle do dne 29. září dostaviti, abyste přísahu před prvním dnem října vykonati mohl. O Našem ustanovení též panu řediteli Dru Tillovi ještě dnes zprávu podám. Přeju Vám zdárného působení. Se vší úctou Vašnostem oddaný Václav Svoboda, zemský inspektor. Tamtéž, sign. K 21, bal. 497, inv. č. 2127, dopis z / SOkA, Rychnov nad Kněžnou, DF A. Truhlář, č. kartonu 166, inv. č. 62 2/2, dopis z

9 ŽLÁBKOVÁ L.: ANTONÍN TRUHLÁŘ ( )... 6/ MGOH, Rychnov nad Kněžnou. Fond Antonín Truhlář, sign. K 19, bal. 213, inv. č / Machar, J. S.: Konfese literáta. 2. díl. 3. vyd., Praha, G. Dubský, / Jarka Patrik Blažek, důstojník rakouské armády, novinář a vlastenec, narozen v Rychnově nad Kněžnou, zemřel v Praze, jeho pamětní deska je umístěna na Národním domě v Rychnově nad Kněžnou. 9/ Např. Čelakovský, L.: Resultate der botanischen Durchforchschung Böhmens im Jahre S. B. Onigl. Böhm. Ges. Wiss, Prag, cl. Math. natur., 1887, ss Přispěli Hausler (Kostelec n.orl), A. Truhlář (Rychnovsko) ad. Čelakovský, L.: Resultate der botanischen Durchforchschung Böhmens im Jahre S. B. Onigl. Böhm. Ges. Wiss, Prag, cl. Math. natur., 1887, ss /Josef Jireček ( ): Anthologie z literatury české, svazek 1 doba stará, 1879, 192 s, svazek 2 doba střední, 1881, 432 s, 4. vydání, Praha, F. Tempský. Svazek 3 doba nová, 5. vydání, 1881, Praha 1881, 280s. 11/Josef Truhlář (1840 v Tálíně 1914 v Praze) nebyl s Antonínem Truhlářem v příbu zenském vztahu. V letech byl úředníkem Univerzitní knihovny v Praze (1870 skriptor, 1896 kustod, 1907 bibliotékář). Z díla: Počátky humanismu v Čechách, Humanismus za krále Vladislava II., Listář Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, Dva listáře humanistické. Provedl vědeckou katalogizaci rukopisů klementinské knihovny Catalogus codicum manu scriptorum latinorum a Katalog českých rukopisů universitní knihovny pražské. 12/Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě, založili Antonín Truhlář a Karel Hrdina, pokračovali Josef Hejnic a Jan Martínek. Academia, Praha , 1. vydání, 5 sv. 13/Informoval o tom v článku Truhlář, Antonín: Některé bajky aesopské v českém překladě v XVI. Stol. In Krok, roč. 3, č. 4, 1889, s /Flajšhans, V.: Antonín Truhlář. In Památník Antonína Truhláře, vydal Musejní spolek města Kostelce nad Orlicí, 1931, s /MGOH, Rychnov nad Kněžnou, Fond Antonín Truhlář, sign. K 19, bal 192, inv. č /SOkA, Rychnov nad Kněžnou, DF A. Truhlář, č. kartonu 166, inv. č. 62 2/6. 17/Tamtéž, inv. č. 62 2/6. 18/MGOH, Rychnov nad Kněžnou, fond Antonín Truhlář, sign K 23, bal. 625, ivn. č /Ladislav Hladký: Z dějin muzea a muzejního spolku v Kostelci nad Orlicí. In Orlické hory, Podorlicko. Sborník vlastivědných prací, č. 2, Okresní archiv a Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, 1969, s /Posel z Podhoří, roč. 45, č. 22, , s. 2: Slavnost odhalení pamětní desky literárnímu historiku a řediteli akademického gymnasia Antonínu Truhlářovi na rodném jeho mlýně v Ličně pořádá ve dnech 3. a 4. června musejní spolek města Kostelce n. O. Ve středu 3. června Pietní večer v kostelecké sokolovně, ve čtvrtek 4. června o 2 hod. odp. odhalení a odevzdání pamětní desky, která je uměleckým dílem mistra Ladislava Beneše, v ochranu obce ličenské a kostelecké. 21/MGOH, Rychnov nad Kněžnou, Fond Antonín Truhlář, sign. K 24, bal. 654, inv. č /V Hronově : Rád bych přijel, netřeba ujišťovati, neboť se mi u vás líbilo a neobtěžoval bych, jak jsi mne ujistil, ale ten času nedostatek... Srdečné pozdravení všem ve mlýně. Rád si na ně vzpomínám. Tamtéž, sign. K 19, bal. 192, inv. č /Jirásek, Alois: Domů a jiné obrázky. Praha, J. Otto, / My a ti, kdo se ozvali proti pravosti, dáni jsme byli do národní klatby. To se jevilo všude v časopisech, ve spolcích, v učené společnosti atd. Obhájci se při tom postavili pod velení toho, jenž se nejhůře zachoval, věře i nevěře, nevěře i věře jedním dechem. To dosud nepřestalo. Mně zdá se, že to vše souvisí. Kdyby tato druhá věc přestala, spor by nás již méně dělil. Jsem jist, že obhájci z velké části, kdyby nyní věc nově uvážili, hájiti by přestali a pokud by se tak nestalo, že by až na některé výminky, zavládla tolerance. A tím by zase společná práce možnou se stala. Oddávám se rád naději, že se věci tak dál vyvinou, dříve nebo později. Ve vší úctě Jar. Goll. MGOH, Rychnov nad 331

10 Kněžnou, fond Antonín Truhlář, sign. K 19, bal. 118, inv. č. 456, dopis ze Antonín Truhlář patřil k zastáncům pravosti Rukopisů (více Truhlář, Antonín: Několik slov o našich starých Rukopisech. In Národní listy 26, , č. 193, přil. s. 1). 25/Antonín Truhlář, Městské muzeum v Kostelci nad Orlicí, Tr. Č I 3172, Inventář a katalog korespondence a jiné pozůstalosti, jakož i materiálu týkajícího se zasazení pamětní desky literárnímu historiku a badateli o českém humanismu Antonínu Truhlářovi, vládnímu radovi a řediteli akad. gymnasia, řádnému členu a sekretáři III. třídy České akademie, členu Svatobora, královské české společ. nauk, redaktoru Časopisu musea král. českého atd., rodáku ličenskému. Vypracoval Václav Morávek, správce a archivář musea města Kostelce nad Orlicí, Dnes uloženo v MGOH, Rychnov nad Kněžnou, Fond Antonín Truhlář, sign. K /Hanzalová, J.: Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republice. Praha 1995, s /Výročí Rychnovska. In Orlický týdeník (Jiskra Rychnovska), Rychnov nad Kněžnou, roč. 39, č. 62, , s /NOVÁK, Arne, NOVÁK, Jan V.: Přehledné dějiny české literatury. Olomouc, R. Prom berger 1922, s Adresa autorky: Mgr. Ludmila Žlábková, Bratří Čapků 877, Hradec Králové 1, Obr. č. 3: Fotografie ze slavnostního odhalení pamětní desky A. Truhláře v černu Obr. č. 4: Rodný mlýn Antonína Truhláře. 332

MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ

MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ Ladislav Hladký Z DĚJIN MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ Rok 1968 byl mj. také rokem významným pro československé muzejnictví; probíhal ve znamení Jubilejního roku československých muzeí

Více

Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7. Ladislav Miček

Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7. Ladislav Miček Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Ladislav Miček JAN RABYŠKA, UČiTEL Z KOSTELCE NAD ORLICí Jan RABYŠKA (1822-1896) byl jedním z mnoha učitelů, kteří v min~lém století šířili po našich vsích a venkovských

Více

KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/

KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/ 2009 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/ Jana Oppeltová 1/ Věra Slavíková 2/ 1/ Katedry historie FF UP, Na Hradě 5, 771 80 Olomouc, oppeltova.jana@centrum.cz

Více

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Historický ústav FF Diplomová práce Lukáš Kopecký FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany Vedoucí diplomové

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková Bakalářská práce 2008 1 University of Pardubice Faculty of Philosophy Zdeněk Bičík (1926 1990) Jana Sládková Bachelor paper

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč. Slovo starosty na prahu nového roku Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XVI Číslo 1 Leden 2015 10,- Kč Vážení čtenáři Kojetínského zpravodaje, vážení spoluobčané! Rok 2015 se stal realitou a to, co jsme v roce minulém nestihli učinit, již musíme

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ

SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM A STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU V KLADNĚ R O Č N Í K 1 1 ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA POD VEDENÍM ZORY DVOŘÁKOVÉ S L A N Ý 2 0 0 4 S L Á N S K

Více

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference

OBSAH. Editorial... 1. Významná událost roku. Věda a výzkum. Zahraniční kontakty a spolupráce. Konference OBSAH Editorial... 1 Významná událost roku Pět set padesát let mise Jiřího z Poděbrad... 2 Dvůr krále Jiřího z Poděbrad I. kulatý stůl Dvory a rezidence ve středověku (Dana Dvořáčková-Malá)... 2 Mezinárodní

Více

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Strana Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 - únor 2009 Ročník 11 Cena 5,- Kč Zvonička sv. Václava ve Štěpánovské

Více

VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO

VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO VÝZNAMNÝ RYCHNOVSKÝ PIARISTA ŘÁDOVÝ PROVINCIÁL P. FRANTIŠEK FRIESE A S. GERARDO Václav Bartůšek 2007 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 Národní archiv Praha, Archivní 4, 140 00 Praha 4 Chodovec, e mail:

Více

Ve dvou zahraničních časopisech

Ve dvou zahraničních časopisech Úvodní slovo Proč se nám narodil Ve dvou zahraničních časopisech jsem sledoval anketu Moje pojetí Boha. Bylo mně z toho smutno. Lidé se pokoušeli o duchaplné odpovědi, ale zřejmě nechali bokem (nebo nikdy

Více

Otvíráme nový ročník bulletinu

Otvíráme nový ročník bulletinu Úvodní slovo Změna nezměna Otvíráme nový ročník bulletinu Jezuité, prostředku naší komunikace s přáteli, dobrodinci, spolupracovníky a sympatizanty. Ani tentokrát se nový ročník nevyhnul změnám, které

Více

Sport na ČVUT kdysi a dnes

Sport na ČVUT kdysi a dnes Sport na ČVUT kdysi a dnes PaedDr. Zdeněk Valjent, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze 2012 Publikace byla vydána při příležitosti výročí 60 let existence katedry tělesné výchovy Českého vysokého

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně Církev - teologie - sněm Soubor přednášek z teologické konference v Brně Červen 2014 Obsah: Slovo na úvod................................................. 3 (ThDr. Tomáš Butta) Dokončit reformaci českou.

Více

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY

SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY SDRUŽENÍ KNIHOVEN ČESKÉ REPUBLIKY THE CZECH REPUBLIC LIBRARY ASSOCIATION BIBLIOTHEKSVERBAND DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ROK 2006 ISBN 80-86249-40-9 OBSAH KOLOKVIUM ČESKÝCH, MORAVSKÝCH A SLOVENSKÝCH BIBLIOGRAFŮ

Více

1 / 2015. Duha online: http://duha.mzk.cz. Informace o knihách a knihovnách z Moravy

1 / 2015. Duha online: http://duha.mzk.cz. Informace o knihách a knihovnách z Moravy Informace o knihách a knihovnách z Moravy studie/články veřejné knihovny medailon konference/akce informace pro knihovny z činnosti MZK recenze rozhovor 1 / 2015 Duha online: http://duha.mzk.cz Obsah Studie/články

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU 1 1999 OBSAH Úvodní slovo Alena Matějová: Nad minulostí i současností Státního okresního archivu ve Frýdku Místku Tomáš Adamec Kateřina Lepíková: Místek

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědná fakulta Jana Kazíková Obor: Knihovnictví a informatika Dějiny veřejných knihoven ve Studénce Bakalářská práce The history of public libraries in Studénka

Více

Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta

Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Josef Svatopluk Machar a Řím. Podněty z italské cesty v tvorbě českého literáta Jana Matasová Plzeň 2014 Západočeská univerzita v Plzni

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf

České moře. Až všechno ztichlo. Trochu jako modlitba. Epitaf České moře České moře, dárek od Shakespeara, pohádkový omyl, který potěší, cosi jako láska, naděje a víra, moře pro neplavce, moře pro pěší, moře bez vody a bez příboje, nekonečné moře všeho, co bys chtěl,

Více

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 V Praze dne 28. 2. 2009 Číslo 1 OBSAH: ČLÁNKY, KOMENTÁŘE: 28. říjen a dnešek (J. Žitná) K ZAMYŠLENÍ: Využije Sokol myšlenky z konference k 90. výročí republiky? Možné závěry proběhnuvší konference

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Zpráva o průběhu oslav 150. výročí založení první české reálky v Rakovníku Záštita nad oslavami Okresní národní výbor v Rakovníku Městský národní výbor v Rakovníku Delegace na oslavách Ministr školství

Více

přednesených na odborných sympoziích v roce 2008 a 2009

přednesených na odborných sympoziích v roce 2008 a 2009 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z DĚJIN FARMACIE přednesených na odborných sympoziích v roce 2008 a 2009 Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP Praha 2009 Sborník obsahuje příspěvky přednesené

Více