ANTONÍN TRUHLÁŘ ( ), LITERÁRNÍ HISTORIK, EDITOR HUMANISTICKÉ LITERATURY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANTONÍN TRUHLÁŘ (1849 1908), LITERÁRNÍ HISTORIK, EDITOR HUMANISTICKÉ LITERATURY"

Transkript

1 2005 MGOH RYCHNOV N. KN., ISBN ANTONÍN TRUHLÁŘ ( ), LITERÁRNÍ HISTORIK, EDITOR HUMANISTICKÉ LITERATURY Ludmila Žlábková Z pamětní desky umístěné na zdi mlýna č. p. 57 v Ličně na Rychnovsku na nás shlíží ušlechtilá a důstojná mužská tvář. Do bronzu byla odlita počátkem 30. let minulého století podle návrhu akademického sochaře Ladislava Beneše z Často lovic. Deska připomíná, že se tu 5. listopadu 1849 narodil český filolog a literární historik Antonín Truhlář, c. k. vládní rada a ředitel pražského Akademického gymnázia, řádný člen a sekretář III. třídy České akademie, člen Svatobora, České královské společnosti nauk, redaktor Časopisu Musea Království českého. Dnešní doba nepřeje květnatému slohu humanistické literatury, k níž se Truhlář tak rád obracel, neuznává ani takřka asketický životní styl, plně obětovaný vědě a učení, který vyznával. A právě v tomto svém celoživotním postoji k nám Truhlář dodnes promlouvá poukazuje na možnost oprostit se od malicherností a pseudo kauz dnešní doby a věnovat čas a zájem hodnotnějším kvalitám. Životní osudy A. Truhláře Budoucí pedagog a filolog se narodil v rodině ličenského mlynáře Václava Truhláře a jeho manželky Barbory, rozené Svobodové. Antonín Truhlář, děd budoucího vědce, začal v Ličně mlynařit roku O necelých patnáct let později, roku 1829, došlo k přestavbě původně zřejmě roubeného mlýna, který tak získal současnou zděnou podobu. Antonín Truhlář byl nejmladší ze tří dětí. Nejstarší Jan zdědil rodný mlýn. Sestra Marie se provdala za Josefa Hovorku, hostinského a představeného sousední obce Třebešov. Poté, co Jan mlýn roku 1873 prodal, ho Marie s manželem Josefem roku 1877 kupují zpět a začínají tu hospodařit. Díky sestře a švagrovi se Antonín, který zůstal svobodný a plně zasvětil život vědě, mohl do rodného domu vracet a hostit tu své přátele, mimo jiné i spisovatele Aloise Jiráska. Po studiích na rychnovském (v letech 1861 až 1865) a později královéhradeckém gymnáziu (v letech 1865 až 1869, maturitní zkoušku vykonal 1. srpna / ) se A. Truhlář zapsal na Filozofickou fakultu Univerzity Karlo Ferdinandovy, obor klasická filologie, kde ho mj. učili Jan Kvíčala a Martin Hattal. Dne 13. února 1873 se při c. k. vědecké zkušební komisi gymnazijní v Praze podrobil učitelské zkoušce z klasické filologie pro vyšší gymnázia, kterou zdárně ukončil, když se zkušební komise 4. července 1874 usnesla, že je Antonín Truhlář způsobilý vyučovat latině na nižších gymnáziích a řečtině na vyšších gymnáziích jazykem českým 2/. Ještě v závěru téhož roku se Truhlář podrobil doplňujícím zkouškám pedagogické odbornosti, takže od ledna 1875 mohl latině vyučovat i na vyšších gymnáziích. Již ve školních škamnách se projevoval jako vnímavý žák prahnoucí po vzdělání. Alespoň tak ho ve své korespondenci v dopise z 28. prosince 1876 vykresluje spolužák Rajmund Petr, pozdější ředitel gymnázia v Kyjevě: Právě tomu deset let, co jsme, opustivše rychnovské gymnasium, odebrali se na vyšší gymnasium do Králové Hradce. Čtyři roky zasedaje v jedněch síních, jedněch lavicích 323

2 v Rychnově, jsme se hašteřili co děti, tentýž poměr trval i v Hradci a co říci v univerzitě? Ty vždy býval pilným, pracoval jsi mnoho a to Ti přineslo velmi hojného ovoce. A já, byv odkázán v materiálním ohledu na sebe, musil jsem se starati jen o vezdejší chléb i zanedbati studia svá. Ovšem že mezi námi přátelství, jež jsme však přece vespolek cítili i takřka za nevyhnutelné pokládali, se utvrditi nemohlo, poněvadž Ty, podporován jsa šťastným materiálním postavením, nesl ses duchem k vyšším sférám, nenávidě vše co trmácelo se v hnusném pro Tebe materiálně, kdežto já, následkem neblahých okolností, musil jsem hledati to cos Ty nenáviděl, i nevšímati si toho, ač s těžkým srdcem k čemu Ty vší duší jsi přilnul 3/ Po absolvování univerzity se vydal na pedagogickou dráhu. Nejprve nastoupil jako suplující učitel na gymnáziu v Litomyšli ( ) 4/, poté již coby řádný učitel na obecné gymnázium v Domažlicích ( ). Byl třídním čtvrté třídy, v níž vyučoval latině, řečtině a češtině, a ve třetí třídě učil řečtinu. Jeho žákem byl mimo jiné spisovatel Karel Matěj Čapek Chod. Po roce se vrací zpět do východních Čech na státní gymnázium v Jičíně, kde se setkává s ředitelem, rovněž vynikajícím filologem Janem Lepařem. V Jičíně, kde kromě jiného roku 1880 spoluzakládal Literární jednotu, působil do roku 1883, aby od tohoto roku až do konce života se upsal Akademickému gymnáziu v Praze. Zde nejen vyučoval, ale byl i knihovníkem gymnazijní knihovny, pro kterou vypracoval podrobný katalog. V archivech se dochovala řada dokumentů, v nichž je hodnocena Truhlářova pedagogická praxe. Uznale se o něm vyslovil i ředitel jičínského gymnázia Jan Lepař. Ocenil osmileté působení Truhláře v Jičíně jako blahodárné, vykonávané se vzornou horlivostí: Vyučuje jazykům klasickým a oběma zemským dle potřeby ve třídách vyšších a nižších methodou velmi rozvážnou a žákům vždy příslušnou, obzvláště pak se snahou nejpečlivější písemní úlohy žákům opravuje a k opravám jejich důkladně přihlížeje, docházel jste vědeckého prospěchu žáků velmi zdárného, a sám jsa povahy stálé i smýšlení loyálního, znamenitě jste přispíval k dobré kázni, ku mravnímu zdokonalování a ku patriotickému i loyálnímu smýšlení žactva vůbec. 5/ Žáky byl i přes značnou přísnost uznáván pro své znalosti, pedagogické schop nosti, ale i obecné lidské vlastnosti. Řádný žák má vždycky k učiteli svému posvátnou úctu a vždy vidí v něm velikého duchovního dobrodince. Já lituji velice, že mně nebylo popřáno, abyste Vy byl býval mým professorem po celé gymnasium. Škoda těch ostatních let Když jsem byl starší, viděl jsem rozdíl mezi pedagogem a pedagogem. A později na universitě mluvívali jsme o Vás s mladými professory jako o vzoru českého profesora a učitele. A tady, milý můj dobrý pane profesore, Vy jste mi řekl, když jsme se v tercii loučili, že jsem seriosní člověk, abych pracoval, že ze mne něco řádného může být. Naučil jsem se od Vás práci a mravnému nazírání na život. To mám od Vás a Jagiče a já jsem vždycky na to hrd, že jsem zrovna Vaším a jeho žákem, svěřil se v dopise z 13. prosince 1901, adresovaném Truhláři z Vídně, spisovatel Josef Karásek. 6/ Jiný důkaz Truhlářova charismatu přinesl ve svých vzpomínkách J. S. Machar: V sextě byl mým profesorem češtiny Antonín Truhlář. Citlivá podivínská duše: četli jsme při nějaké příležitosti Kollárovu znělku Zalkání nad smrtí Jungmannovou, Truhlář vykládal, najednou se mu zlomil hlas a slzy veliké jako hráchy vyvalily se mu z očí. Úžasný specialista ve všelijakých těch Alexandreidách, Evangeliích, Žaltářích, Mastičkářích, knihách starého pána z Rosenberka, Satirách o řemeslnících, Tkadlečcích a jak se všecka ta stará skripta jmenují. Pravověrná duše v Rukopisech, nadšený tlumočník a hajitel jejich. Jedna z těch povah, jež si našla svůj svět, zavřela se v něj a nyní se může Rusko pustit do války s Anglií, Bismarck opustit služby pruské a vstoupit jako praktikant třeba do rakouského ministerstva obchodu, dra Podlipného mohou si Francouzi zvolit za presidenta republiky poslechne to, 324

3 ŽLÁBKOVÁ L.: ANTONÍN TRUHLÁŘ ( )... pokývne hlavou a za minutu neví, co se vlastně stalo; ale vzbudíte li jej za mrazu 20 C ve 3 hodiny ráno a řeknete li mu, že v Heidelberku mají český rukopis nějaké té Alexandreidy a že jsou v něm nějaké nez námé staročeské aoristy tu se mu duše poplaší a neusne už do rána a hned bude psát, pak telegrafovat a potom si ještě sedne na vlak a zajede si tam sám. Odborník ale bez komiky těch odborníků. Vykládal tichým příjemným hlasem, v tonu toho hlasu chvěla se jeho láska a maně jste cítili, že nevykládá pro vás, ale že jest mu vůbec rozkoší mluvit o věcech mu milých. A tato upřímnost přesvědčení a vnitřní pravda tak působily, že neměl v češtině ani jednoho slabého žáka. 7/ Roku 1906 postihla Truhláře zá važná choroba byl raněn mrtvicí. Nedobrý zdravotní stav si o rok poz Obr. č. 1: Antonín Truhlář ( ) ději vyžádal ukončení pedagogické praxe a odchod do penze. Ne však rezignaci na vědeckou práci, neboť se plně hodlal ponořit do výzkumu. Jako výzva a obrovský úkol před ním stálo zejména dokončení Rukověti latinského písemnictví v Čechách ve století XVI. Přesto právě toto dílo zůstalo v torzu. Antonín Truhlář, c. k. vládní rada, ředitel pražského Akademického gymnázia ve výslužbě, svobodný, umírá ne zaopatřen ve věku 59 let na zkornatění tepen dne 10. září 1908 v Praze na Královských Vinohradech, čp. 59. Pohřben byl o tři dny později na Vinohradech. Odtud byl v prosinci téhož roku převezen na hřbitov do svého tolik milovaného Lična, kde v rodinném hrobě odpočívá dodnes. Pátráme li po osobnostních rysech Antonína Truhláře, neměla by naší pozor nosti uniknout jeho lidumilnost a ochota pomoci potřebným. Dochovala se řada dopisů, v nichž se na něho více či méně blízcí lidé obracejí o pomoc. Ať již to byla bývalá bytná Apolonie Andrlová z Litomyšle, jež ho oslovila v březnu 1882 s líčením, jak se jim špatně žije, syna dali ze studií, nemají na živobytí, zdali by jim neposlal obnošené šatstvo, nebo o necelých deset let později vlastenec, setník a redaktor Patrik Blažek 8/, jehož Truhlář finančně podpořil. V tomto duchu působil i coby starosta Spolku ku podporování chudých žáků středních škol pražských. Díky skromnému životnímu stylu ukládal část svého platu a odměny za literární činnost s cílem založit studentskou nadaci. Tento šlechetný plán se mu bohužel nepodařilo zrealizovat, neboť vinou krachu finančního ústavu o tyto úspory přišel. V mezích možností nešetřil podporou ani na rodině nejbližší. Na děti své sestry Marie Hovorkové, žijící s rodinou na rodném ličenském mlýně, kam Truhlář celý život rád jezdil, měl vliv i jeho osobní příklad. Zatímco nejstarší synovec Josef Hovorka zdědil mlýn, mladší Jaroslav vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a později se stal ředitelem Okresního finančního ředitelství v Hradci Králové. Nejmladší Václav studoval v Praze lékařskou fakultu, studia však nedo končil a společně s Josefem se věnoval mlynářské živnosti. Zřejmě krásy a bohatství podorlické krajiny, která od časného mládí působila na Antonína Truhláře a formovala jeho estetické cítění, se odrazily na Truhlářově zálibě v botanice. Život na samotě, uprostřed přírody ho přímo předurčoval, aby si 325

4 vypěstoval široké znalosti české květeny. S mnoha spřízněnými dušemi si o botanice dopisoval, vyměňovali si znalosti, rady i dokonce rostliny. V několika případech Truhlář publikoval v odborných přírodovědných časopisech. 9/ Vědecká dráha Vedle pedagogické činnosti vyvíjel Antonín Truhlář bohatou činnost vědeckou ve středu jeho zájmu stála především bohemikální latinská literatura 16. století a překlady z latiny, publikoval studie o české literatuře 16. a 17. století a také vydal některé památky starší české literatury. Vlastní vědeckou činnost zahájil překlady z latiny a životopisy národních buditelů (František Šír 1882, Josef Chmela 1882, K. S. Macháček 1887). Prvním vydaným dílem byl překlad Ovidiových Metamorfos, kniha první až pátá, vyšla 1879 a 1885 v Kvíčalově bibliotéce klasiků. Dokončení, ač bylo připraveno, Truhlář nevytiskl. V letech 1885 až 1887 sestavil soupis českých překladů starověkých literatur. Bibliografie z klasických literatur obsahovala překlady do češtiny od nejstarších dob do 80. let 18. století. Pokračování bibliografie se týkalo českých překladů z antických básníků. Pro školní účely byl určen Výbor z literatury české nové doby z roku 1886, který nahrazoval již zastaralou třídílnou antalogii Josefa Jirečka 10/. Kniha byla rozhodnutím c. k. Ministerstva kultu a vyučování ve Vídni schválena (poprvé v roce 1886) a zavedena na všech gymnáziích a reálkách s českým jazykem coby vyučovací řečí. Hlavním tématem Truhlářova výzkumu se stal humanismus. Zatímco studium české latinské literatury století 14. a 15. přenechal svému staršímu jmenovci Josefu Truhlářovi, 11/ sám se plně ponořil do studia a rozboru této literatury století 16. a 17. až do bělohorské porážky českých stavů, jež ukončila dosavadní vývoj české humanistické literatury. Životním dílem Antonína Truhláře se v tomto duchu stala abecedně sestavená Rukověť latinského písemnictví v Čechách ve století XVI., na níž začal pracovat roku Aby se práci mohl plně věnovat, vzdal se dokonce redigování Musejníka. Předčasná smrt mu nedovolila dílo dokončit. Až posmrtně byl vydán první díl (1908), obsahující asi čtvrtinu díla, respektive hesla A Caucalius. O deset let později doplnil hesla Cautius Collinus z Truhlářovy pozůstalosti Karel Hrdina, ale celé dílo muselo na dokončení ještě půl století počkat. Až v 60. letech 20. století dopracovali s použitím rukopisných poznámek svých předchůdců a vlastních výzku mů Josef Hejnic a Jan Martínek, Truhlářův vzdálený nepokrevní příbuzný byl synem sestry manželky Truhlářova synovce Jaroslava Hovorky. 12/ Roku 1901 byly nákladem České akademie vydány jeho Jana Albína Ezopovy fabule a Brantovy rozprávky s rozsáhlým úvodem a rozborem pramenů, výsledek dvanácti letého výzkumu inspirovaného krátkou poznámkou Jana Lepaře, jenž při překladu Ezopových bajek upozornil na některé překlady starší. Antonínu Truhláři se při mravenčí práci v archivech mimo jiné podařilo objevit nový rukopisný překlad z 16. století 13/ či nalézt nezvěstné listy strahovského prvotisku, který datoval do roku Antonín Truhlář se spolupodílel i na tvorbě některých hesel v Ottově slovníku dějiny české středověké literatury, životopis Dobrovského či Balbínův. Obraz českého písemnictví podal i v německém díle Öesterreichisch ungarische Monar chie in Wort und Bild (1893). 326

5 ŽLÁBKOVÁ L.: ANTONÍN TRUHLÁŘ ( )... V sedmdesátých letech devatenáctého sto letí byl Truhlář starostou Jednoty českých filologů a z jeho iniciativy začaly vycházet Listy filologické, 14/ významné pro další rozvoj české filologie. Návrh na jejich vydávání po dal v letech 1871 až Roku 1880, jak jsme se již zmínili, spoluzakládal Literární jednotu v Jičíně. Krátce po příchodu do Prahy začal Truhlář pracovat pro Národní muzeum. Stal se revi zorem muzejní knihovny a členem kuratoria Matice české. V letech 1891 až 1900 redigoval Časopis Českého musea. K této práci přistu poval velmi odpovědně, což dokládá v prvé řadě samotný časopis, ale i rozsah korespon dence spojené s touto činností. Důslednost, s níž přistupoval ke každému uloženému úko lu, představovala i obrovský časový prostor, který musel této činnosti věnovat. Proto po téměř desetiletém působení ve funkci re daktora Musejníka začal uvažovat o rezignaci. Uznávám, že to na Tebe mnoho a jmenovitě cítím, že Tvá vlastní práce tím trpí, tj. že nemůže na světlo, že bys spíš ji mohl ukončiti, kdybys neměl starostí redaktorských. A zase pustit Musejníky, list tak důležitý a vážný, jejž by tak mnohý rád sebral, pustit ho, když Jsi mu tolik už práce věnoval, a jej pozvedl, to je na pováženou, 15/ napsal mu k tomuto rozhodnutí přítel Alois Jirásek. Řádným členem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnost a umění byl zvolen 3. července / Od 30. listopadu 1897 zastával funkci sekretáře III. třídy Akademie, v níž byli sdruženi vědci zabývající se jazykovědou s hlavním zřetelem na vývoj české řeči a na prozkoumání její literatury, jejích památek a dějin. Řádným členem Královské české společnosti nauk byl Truhlář zvolen 8. ledna / V průběhu života byl členem řady dalších spolků, organizací a jednot. Legiti mace uchované v pozůstalosti dokládají jeho členství například v Akademickém čtenářském spolku, Besedě měšťanské v Praze, Československé jednotě v Praze, Historickém spolku v Praze, Jednotě českých filologů v Praze, Literárním řeč nickém spolku Slavia, ve Společnosti Muzea Království českého, Jednotě Sokol v Praze, Matici školské v Litoměřicích či pražském Spolku šachistů. 18/ Pamětní deska Obr. č. 2: Pamětní deska Antonína Truhláře na rodném mlýně v Ličně č. p. 57. Myšlenku uctít památku Antonína Truhláře osazením pamětní desky na rodném mlýně přednesl kustod muzea v Kostelci nad Orlicí Václav Morávek na schůzi Muzejního spolku 23. února Návrh byl přijat, a proto již v polovině následu jícího roku byla zahájena sbírka. Do června 1930 bylo takto vybráno 9880 Kč, celkový výtěžek sbírky byl nakonec ,75 Kč. 19/ Mezi dárci byl mj. Alois Jirásek, prezident Tomáš G. Masaryk a jeho syn Jan, tehdejší vyslanec v Londýně a bývalý Truhlářův žák, pedagogické sbory řady středních škol, včetně gymnázií, na nichž Truhlář působil, Bohuslav Kolowrat, Arne Novák, Česká královská společnost nauk, spolek Svatobor a celá řada dalších větších či drobnějších dárců. V této době 327

6 již byla zhotovena i vlastní deska, jejímž autorem byl akademický sochař Ladislav Beneš z Častolovic. Autor se vzdal padesáti procent honoráře vyplaceno mu bylo 3500 korun. Beneš desku navrhl a vytvořil model, do bronzu ji odlil Franta Anýž v Praze. Kromě sbírky se na podporu záměru, respektive na uspořádání oslavy spojené s odhalením desky, uskutečnil 14. března 1931 v kostelecké sokolovně koncert. Čistý zisk byl 980 Kč. U příležitosti oslav byl vydán Truhlářův životopis Památník Antonína Truhláře. Vyšel v nákladu 500 kusů. Oslavy se uskutečnily 3. až 4. června /. Vlastnímu odhalení, na němž hlavní proslov přednesl kustod Václav Morávek, předcházel večírek v sokolovně spojený s koncertem. Rodná obec Lično se k odkazu slavného rodáka připojila závazkem přijmout záruku ochrany nad pamětní deskou. Tato záruka ochrany měla být vtělena do pozemkových knih, jak v dopise z 1. června 1931 uvádí tehdejší starosta Josef Votroubek. 21/ Jak již bylo výše zmíněno, mezi dárci na zhotovení pamětní desky byl i spiso vatel Alois Jirásek, jehož s Truhlářem pojilo vřelé přátelství již od dob studií. Spisovatel ho mimo jiné navštívil v rodném mlýně, 22/ oba muži se vzájemně informovali o tvorbě, půjčovali si literaturu. Byl to právě Antonín Truhlář, kdo upozornil Jiráska na chodskou tematiku, díky čemuž později vznikl román Psohlavci. V rodinné pozůstalosti se zachovalo několik knih osobně podepsaných a věnovaných Jiráskem A. Truhlářovi, kterému také připsal čtyřiadvacátý svazek svých sebraných spisů Domů a jiné obrázky. 23/ Kromě finanční podpory ocenil Jirásek i úsilí kustoda Morávka o propagaci Truhlářova díla a shromáždění jeho pozůstalosti a ačkoliv se vlastního odhalení desky již nedožil, byl o aktuálním stavu příprav oslav do poslední chvíle infor mován. Faksimile jeho dopisu se slovy podpory byla použita i na oficiální pozvánku: Dne 25. ledna 1930 v Praze Vážený pane, stále churavím, psaní mne namáhá, proto jen stručně odpovídám na Váš list ze dne 13. t. m. Jsem Vám upřímně vděčen za to, že se tak staráte, aby památka na vzácného mého přítele Ant. Truhláře byla zachována. Archiv Truhlářův je tady v dobrém opatrování. Díky Vám. Snad časem bude možná alespoň to nejdůležitější z Truhlářovy korespondence vydati tiskem. Na slavnost odhalení pamětní desky na rodném mlýně Truhlářově, na který rád vzpomínám, kde jsem před léty navštívil ušlechtilého, zvláště milého přítele, sotva přijdu. Zdraví nedá. Na desku posílám Spořitelně v Kostelci nad Orlicí tisíc Kč. Přijměte laskavě ten příspěvek. Pozdravuje Vás a všeho zdaru při Vašem podnikání Vám přeje v upřímné úctě oddaný Alois Jirásek. Pozůstalost Systematičnost Truhlářova i úcta příbuzných k jeho osobě a dílu způsobily, že nebyla zničena bohatá korespondence Truhláře s jazykovědci, historiky, peda gogy, ale i studenty či jejich rodiči. Četba těchto dopisů, korespondenčních lístků i pohlednic nám nejen pomůže nahlédnout do světa Truhlářova, ale i tehdejší společnosti. Zasloužil se o to velkou měrou kustod Městského muzea v Kostelci nad Orlicí Václav Morávek. Nejenže do sbírek muzea získal velkou část vědcovy pozůstalosti, ale také ji uspořádal a podrobně popsal. 328

7 ŽLÁBKOVÁ L.: ANTONÍN TRUHLÁŘ ( )... Jmenovitě si s Truhlářem dopisovali jeho literárně činní spolužáci (Alois Jirásek, Patrik Blažek), kolegové profesoři spisovatelé (Zikmund Winter, Josef Král, Karel Wenig, Josef Zubatý, Jan Lepař, Jan Kvíčala), politici (Tomáš G. Masaryk), básníci (Jaroslav Vrchlický, Svatopluk Čech, Josef Václav Sládek), spisovatelé (Karolína Světlá, Teréza Nováková), slavisté (Josef Karásek, Vatroslav Jagič) komeniologové (Jan Kvíčala), mecenáši (Josef Hlávka), zahraniční vědci, různé vědecké společnosti české i zahraniční a mnozí další. Množství korespondence se úzce váže k Truhlářově činnosti coby sekretáře III. třídy České akademie a redaktora Musejníka, mj. se tu objevují materiály vztahující se k boji o rukopisy 24/, ke vzniku Jiráskových Psohlavců či Wintrova Mistra Kampána. Pozůstalost uložená v archivu rychnovského muzea by si vzhledem k bohatství v ní obsažených informací, týkajících se událostí a osobností české vědy a kultury přelomu 19. a 20. století, zasloužila podrobnější průzkum: Truhlářova korespondence ukládaná plných 40 let, byla po smrti Truhlářově od roku 1908 opatrována v rodném mlýně v Ličně. Ostatní literární pozůstalost, jakož i bohatá knihovna a cenná sbírka starých tisků, darována byla příbuznými hned po pohřbu Museu království českého. V roce 1923 dozvěděl jsem se o této korespondenci a získal ji od majitele mlýna, Truhlářova synovce Hovorky, po přímluvě jeho starší sestry pro kostelecké muzeum. Zdůrazněno budiž, že zdarma. S korespondencí se mlynář těžko loučil a musil jsem proto po celý rok pouze v neděli, dopisy po částkách odnášet. Je ale nyní celá, tak ji Truhlář zanechal. Jako náhradu za vzácný tento dar splnil jsem slib Hovorkovi daný: Musejní spolek v Kostelci nad Orlicí zasadil v roce 1931 na rodný mlýn Truhlářův pamětní desku, nikoliv však svým nákladem, nýbrž sbírkou učiněnou mezi přáteli a žáky Truhlářovými, uvádí V. Morávek v úvodu Inventáře Truhlářova fondu 25/, nyní uloženého v Muzeu Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, kam byl přesunut po zrušení kosteleckého muzea. To bylo likvidováno roku 1964 a sbírky byly rozděleny mezi tehdejší Okresní vlastivědné muzeum v Rychnově nad Kněžnou (dnes Muzeum a galerie Orlických hor) a Státní okresní archiv tamtéž. Převážná část pozůstalosti Antonína Truhláře je uchovávána na dvou místech v Muzeu Orlických hor a v literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově. Oba fondy jsou uspořádány. V Památníku národního písemnictví se nachází celkem sedm archivních kartonů v časovém rozsahu s přesahem k rokům 1826 a Dochovaný soubor archiválií obsahuje osobní doklady, přijatou a odeslanou korespondenci, rukopisy, zejména vlastní (odborné práce, poznámky, kartotéky k humanistické literatuře), tisky a výstřižky. Dochované dokumenty jsou zajímavé i z hlediska dějin pedagogiky, neboť obsahují Truhlářovy přípravy na vyučování, obrazový materiál, studentské práce (například i překladové cvičení Arne Nováka z jeho středo školských studií), klasifikační archy. Obdobné schéma vykazují i dochované mate riály v Muzeu Orlických hor, ovšem mnohem větší je zastoupení dochované korespondence. Ačkoliv převážná část pozůstalosti A. Truhláře je uložena v archivech výše jmenovaných institucí, několik dokumentů (úmrtní list, poznámky, opis odevzdací listiny dědictví po Antonínu Truhlářovi) zůstalo v rodině a jsou zařazeny ve fondu Hovorkovi rodinná pozůstalost ve Státním okresním archivu v Hradci Králové. 329

8 Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republi ce 26/ odkazuje na čtvrtou část Truhlářovi pozůstalosti, uchovávanou ve Státním okresním archivu v Rychnově nad Kněžnou. Ve fondu Pozůstalost Antonína Truhláře (Státní okresní archiv v Rychnově n. K., 1 fascikl, , sdružený inventář Drobné fondy města Rychnov nad Kněžnou z roku 1968) je uložen zlomek osobních dokladů (maturitní vysvědčení, protokoly o složení učitelské zkoušky z klasické filologie pro nižší a vyšší gymnázia), korespondence spojená s jeho učitelskou praxí, působením v Národním muzeu v Praze, dokumenty doklá dající členství v Akademii věd ad. Odkaz Antonína Truhláře dnešku Sté výročí úmrtí Antonína Truhláře, které připadá na rok 2008, je vítanou příležitostí nejen připomenout osobnost tohoto ličenského rodáka, ale i zhodnotit jeho přínos české literární vědě. V roce 1998 upozornil na devadesáté výročí jeho úmrtí regionální tisk zhruba deseti řádky v rubrice Výročí Rychnovska. 27/ Krátká informace ale nemohla našim současníkům tohoto významného rodáka z Rych novska přiblížit. Přestože Truhlářův žák Arne Novák ve svých dějinách české literatury nehodno til dílo Truhlářovo bezvýhradně kladně, přiznává mu i kvality: Ve všech pracích těch jeví se hojnost materiálu neúnavně sebraného, důkladnost bibliografická, ale i nedostatek hlubšího proniknutí a srovnávacího pojetí. 28/ Jde však o více než osm desetiletí staré hodnocení Truhlářovy tvorby. Je na generaci dnešních literárních vědců zhodnotit znovu jeho dílo a zařadit do kontextu regionální i české literární vědy. Na vytěžení čeká zejména Truhlářova pozůstalost v archivu Muzea a galerie Orlických hor i v literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze. Pozůstalost je sice uspořádána, ale ne adekvátně rozebrána. Přitom odkaz Antonína Truhláře je nejen v jeho vědecké a literární činnosti, ale právě i v bohaté kores pondenci s řadou významných osobností českého kulturního života konce 19. a počátku 20. století, z níž bude jistě možné vyčíst řadu informací přibližujících tehdejší dobu a události. Jenom v archivu rychnovského muzea se jedná o kores pondenci celkem s 620 osobami. Poznámky 1/ Pročež vydává se mu následující vysvědčení. Mravné chování: chvalitebné. Prospěch v jednotlivých předmětech: v náboženství: výborný, v latinském jazyku: chvalitebný, v řeckém jazyku: výborný, v českém jazyku: chvalitebný, v německém jazyku: dobrý, v děje a zeměpisu: chvalitebný, v mathematice: dostatečný, v silozpytu: dobrý, v přírodopisu: výborný, v pedagogické propaedeutice: výborný. Státní okresní archiv (dále jen SOkA), Rychnov nad Kněžnou, Drobné fondy města Rychnov nad Kněžnou Pozůstalost Ant. Truhláře (dále DF A. Truhlář), č. kartonu 166, inv. č. 62 2/2. 2/ Tamtéž, inv. č. 62 2/2. 3/ Muzeum a galerie Orlických hor (dále jen MGOH), Rychnov nad Kněžnou, Fond A. Truhlář, sign. K 21, bal. 389, inv. č / Velecněný pane, dnes ustanoven jste zemskou školní radou při gymnasii Litomyšlském náměstsným učitelem. Dekret zašlu zpříma do Litomyšle, kamž se račte nejdéle do dne 29. září dostaviti, abyste přísahu před prvním dnem října vykonati mohl. O Našem ustanovení též panu řediteli Dru Tillovi ještě dnes zprávu podám. Přeju Vám zdárného působení. Se vší úctou Vašnostem oddaný Václav Svoboda, zemský inspektor. Tamtéž, sign. K 21, bal. 497, inv. č. 2127, dopis z / SOkA, Rychnov nad Kněžnou, DF A. Truhlář, č. kartonu 166, inv. č. 62 2/2, dopis z

9 ŽLÁBKOVÁ L.: ANTONÍN TRUHLÁŘ ( )... 6/ MGOH, Rychnov nad Kněžnou. Fond Antonín Truhlář, sign. K 19, bal. 213, inv. č / Machar, J. S.: Konfese literáta. 2. díl. 3. vyd., Praha, G. Dubský, / Jarka Patrik Blažek, důstojník rakouské armády, novinář a vlastenec, narozen v Rychnově nad Kněžnou, zemřel v Praze, jeho pamětní deska je umístěna na Národním domě v Rychnově nad Kněžnou. 9/ Např. Čelakovský, L.: Resultate der botanischen Durchforchschung Böhmens im Jahre S. B. Onigl. Böhm. Ges. Wiss, Prag, cl. Math. natur., 1887, ss Přispěli Hausler (Kostelec n.orl), A. Truhlář (Rychnovsko) ad. Čelakovský, L.: Resultate der botanischen Durchforchschung Böhmens im Jahre S. B. Onigl. Böhm. Ges. Wiss, Prag, cl. Math. natur., 1887, ss /Josef Jireček ( ): Anthologie z literatury české, svazek 1 doba stará, 1879, 192 s, svazek 2 doba střední, 1881, 432 s, 4. vydání, Praha, F. Tempský. Svazek 3 doba nová, 5. vydání, 1881, Praha 1881, 280s. 11/Josef Truhlář (1840 v Tálíně 1914 v Praze) nebyl s Antonínem Truhlářem v příbu zenském vztahu. V letech byl úředníkem Univerzitní knihovny v Praze (1870 skriptor, 1896 kustod, 1907 bibliotékář). Z díla: Počátky humanismu v Čechách, Humanismus za krále Vladislava II., Listář Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic, Dva listáře humanistické. Provedl vědeckou katalogizaci rukopisů klementinské knihovny Catalogus codicum manu scriptorum latinorum a Katalog českých rukopisů universitní knihovny pražské. 12/Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě, založili Antonín Truhlář a Karel Hrdina, pokračovali Josef Hejnic a Jan Martínek. Academia, Praha , 1. vydání, 5 sv. 13/Informoval o tom v článku Truhlář, Antonín: Některé bajky aesopské v českém překladě v XVI. Stol. In Krok, roč. 3, č. 4, 1889, s /Flajšhans, V.: Antonín Truhlář. In Památník Antonína Truhláře, vydal Musejní spolek města Kostelce nad Orlicí, 1931, s /MGOH, Rychnov nad Kněžnou, Fond Antonín Truhlář, sign. K 19, bal 192, inv. č /SOkA, Rychnov nad Kněžnou, DF A. Truhlář, č. kartonu 166, inv. č. 62 2/6. 17/Tamtéž, inv. č. 62 2/6. 18/MGOH, Rychnov nad Kněžnou, fond Antonín Truhlář, sign K 23, bal. 625, ivn. č /Ladislav Hladký: Z dějin muzea a muzejního spolku v Kostelci nad Orlicí. In Orlické hory, Podorlicko. Sborník vlastivědných prací, č. 2, Okresní archiv a Muzeum Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, 1969, s /Posel z Podhoří, roč. 45, č. 22, , s. 2: Slavnost odhalení pamětní desky literárnímu historiku a řediteli akademického gymnasia Antonínu Truhlářovi na rodném jeho mlýně v Ličně pořádá ve dnech 3. a 4. června musejní spolek města Kostelce n. O. Ve středu 3. června Pietní večer v kostelecké sokolovně, ve čtvrtek 4. června o 2 hod. odp. odhalení a odevzdání pamětní desky, která je uměleckým dílem mistra Ladislava Beneše, v ochranu obce ličenské a kostelecké. 21/MGOH, Rychnov nad Kněžnou, Fond Antonín Truhlář, sign. K 24, bal. 654, inv. č /V Hronově : Rád bych přijel, netřeba ujišťovati, neboť se mi u vás líbilo a neobtěžoval bych, jak jsi mne ujistil, ale ten času nedostatek... Srdečné pozdravení všem ve mlýně. Rád si na ně vzpomínám. Tamtéž, sign. K 19, bal. 192, inv. č /Jirásek, Alois: Domů a jiné obrázky. Praha, J. Otto, / My a ti, kdo se ozvali proti pravosti, dáni jsme byli do národní klatby. To se jevilo všude v časopisech, ve spolcích, v učené společnosti atd. Obhájci se při tom postavili pod velení toho, jenž se nejhůře zachoval, věře i nevěře, nevěře i věře jedním dechem. To dosud nepřestalo. Mně zdá se, že to vše souvisí. Kdyby tato druhá věc přestala, spor by nás již méně dělil. Jsem jist, že obhájci z velké části, kdyby nyní věc nově uvážili, hájiti by přestali a pokud by se tak nestalo, že by až na některé výminky, zavládla tolerance. A tím by zase společná práce možnou se stala. Oddávám se rád naději, že se věci tak dál vyvinou, dříve nebo později. Ve vší úctě Jar. Goll. MGOH, Rychnov nad 331

10 Kněžnou, fond Antonín Truhlář, sign. K 19, bal. 118, inv. č. 456, dopis ze Antonín Truhlář patřil k zastáncům pravosti Rukopisů (více Truhlář, Antonín: Několik slov o našich starých Rukopisech. In Národní listy 26, , č. 193, přil. s. 1). 25/Antonín Truhlář, Městské muzeum v Kostelci nad Orlicí, Tr. Č I 3172, Inventář a katalog korespondence a jiné pozůstalosti, jakož i materiálu týkajícího se zasazení pamětní desky literárnímu historiku a badateli o českém humanismu Antonínu Truhlářovi, vládnímu radovi a řediteli akad. gymnasia, řádnému členu a sekretáři III. třídy České akademie, členu Svatobora, královské české společ. nauk, redaktoru Časopisu musea král. českého atd., rodáku ličenskému. Vypracoval Václav Morávek, správce a archivář musea města Kostelce nad Orlicí, Dnes uloženo v MGOH, Rychnov nad Kněžnou, Fond Antonín Truhlář, sign. K /Hanzalová, J.: Soupis osobních písemných pozůstalostí a rodinných archivů v České republice. Praha 1995, s /Výročí Rychnovska. In Orlický týdeník (Jiskra Rychnovska), Rychnov nad Kněžnou, roč. 39, č. 62, , s /NOVÁK, Arne, NOVÁK, Jan V.: Přehledné dějiny české literatury. Olomouc, R. Prom berger 1922, s Adresa autorky: Mgr. Ludmila Žlábková, Bratří Čapků 877, Hradec Králové 1, Obr. č. 3: Fotografie ze slavnostního odhalení pamětní desky A. Truhláře v černu Obr. č. 4: Rodný mlýn Antonína Truhláře. 332

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod

Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod Josef Krapka Náchodský (1862 1909) Já ve tmách světla rozžíhal... Projekt pracovní skupiny OVV ČSSD Náchod duben 2014, aktualizace prosinec 2014 úvodem: Okresní konference ČSSD Náchod potvrdila v březnu

Více

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

T. G. Masaryk. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka T. G. Masaryk AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP na základě přečteného textu stručně charakterizuje osobnost T. G. Masaryka, zjistí některé události týkající se života této významné osobnosti - porozumění

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Knihovna = dokumenty Písmo a písemnictví (paleografie) Předstupeň písma např. piktografy, uzlové, klínové, hieroglyfy Vznik písma před cca 5000 lety Materiály kámen,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla

V roce 1919 byl povolán jako jediný v úvahu přicházející kandidát na post profesora tehdy se tvořící Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, která byla prof. Antonín Hrůza Prof. AntonínHrůza se narodil 1. ledna 1865 v Plzni. Rodina Hrůzova zde bydlela na nádraží. Otec prof. Hrůzy byl poštovním expeditorem, s čímž souvisela i lokalita jejich bydliště,

Více

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č.

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č. Inventáře Archivu hlavního města Prahy 090400/03 OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948 Inventář (NAD č.: 2652) (Č. pomůcky: 496) Petra Krátká Praha 2009 Obecná škola Praha XI. Hrdlořezy,

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1.

ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. ČESKÉ NÁRODNÍ OBROZENÍ 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 13 České národní

Více

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři,

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři, 1 2 Předmluva a poděkování Milí čtenáři, děkujeme panu profesoru Josefu Tomíčkovi, dlouholetému předsedovi Ještědu, že v hodině dvanácté zachránil historii sboru, neúnavnou korespondencí se zakládajícími

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/03 NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2653) (Č. pomůcky: 530) Petra Krátká Praha 2012 I Národní škola

Více

NOVÉ PRVOTISKY VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI

NOVÉ PRVOTISKY VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI Nové prvotisky ve Vědecké knihovně v Olomouci NOVÉ PRVOTISKY VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI Rostislav Krušinský Po skončení retrokonverze lístkového katalogu starých tisků se začala skupina historiků pracujících

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2011 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY září prosinec 2011 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY STŘEDNÍCH ŠKOL Z 19. STOLETÍ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V NK ČR

VÝROČNÍ ZPRÁVY STŘEDNÍCH ŠKOL Z 19. STOLETÍ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V NK ČR VÝROČNÍ ZPRÁVY STŘEDNÍCH ŠKOL Z 19. STOLETÍ A JEJICH ZPRACOVÁNÍ V NK ČR Zdenka Bosáková Současný stav zpracování fondu 19. století v NK ČR V Oddělení jmenného popisu NK ČR probíhá již několik let retrospektivní

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_06_CJL_M

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_06_CJL_M Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_06_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Historická próza 19. století

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Historická próza 19. století Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/11_Literatura 17. 19. století Téma: Historická próza 19. století Číslo projektu:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

počátek 19.století 1830

počátek 19.století 1830 počátek 19.století 1830 UDÁLOSTI FAKTA dění v Evropě ovlivněno napoleonskými válkami po zrušení nevolnictví masívní stěhování z venkova do měst rozvoj řemesel, manufaktur, obchodu celoevropská tendence

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Eukleidovy Základy, jejich vydání a překlady

Eukleidovy Základy, jejich vydání a překlady Eukleidovy Základy, jejich vydání a překlady František Servít In: Martina Bečvářová (author): Eukleidovy Základy, jejich vydání a překlady. (Czech). Praha: Prometheus, 2002. pp. 201--205. Persistent URL:

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

JOHANN RADON a počítačová tomografie

JOHANN RADON a počítačová tomografie JOHANN RADON a počítačová tomografie Alena Šolcová 26. listopadu 2013 Dětství Narodil se 16. prosince 1887 v Děčíně. Rodiče: Anton a Anna, otec bankovní úředník. Vyrůstal s dcerami otce z prvního manželství.

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.13 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Moravské zemské muzeum. Železné meteority. Věstonická venuše. Hlava keltského héroa. 7.třída

Moravské zemské muzeum. Železné meteority. Věstonická venuše. Hlava keltského héroa. 7.třída Moravské zemské muzeum Železné meteority Věstonická venuše Hlava keltského héroa 7.třída 1 NÁVŠTĚVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA V BRNĚ Dne 24. 9. 2014 jsme se s celou sedmou třídou vydali na exkurzi do muzea

Více

Československá filmová společnost I

Československá filmová společnost I Československá filmová společnost I 1936 1938 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Československá filmová společnost I Časový rozsah pomůcky: 1936 1938

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

VY_32_INOVACE_D 10 14

VY_32_INOVACE_D 10 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR.

3. 12. 1992 Československé státní občanství dr. Josefu Colloredo-Mannsfeldovi potvrzeno MV ČR. Žalovaná strana: I. Národní památkový ústav právní zástupce: JUDr. Miloš Hošek, advokát Žalující strana: II. Colloredo-Mannsfeldové Dědicové: 1) Kristina Colloredo-Mansfeldová nemovitosti po dr. Josefu

Více

Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA

Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA Společnost Franze Kafky občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 1 2 Přehled činnosti Společnosti Franze Kafky v oblasti kultury a umění v roce 2004 Galerijní činnost: Galerie Franze Kafky je z důvodu nedostatku

Více

Christian Andreas Doppler. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU

Christian Andreas Doppler. MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU Christian Andreas Doppler MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM, FN Brno, LF MU Prudce rostoucí využití ultrazvuku v technických oborech a v medicíně je spojeno se jménem Christiana Dopplera. 29.11.1803 Salzburg

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

František Čáda (1895 1975)

František Čáda (1895 1975) František Čáda (1895 1975) Monografie Čáda, F.: Aforismy a myšlenky/e.tilsch, doslov F. Čáda. Praha, Právnická Jednota 1916, 79 s. Čáda, F.: K osobní exekuci podle českého práva zemského. Část I. Práce

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vydrova továrna na výrobu poživatin (1896-1938) Prozatímní inventární seznam NAD č. 453 evidenční pomůcka č. 167 Čakrtová Eva Praha 1955 František

Více

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata.

Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2001 Personální situace Ke dni 1. 1. 2001 se stal vedoucím Archivu Pražského hradu Mgr. Martin Halata. Uvolněné místo odborného správce sbírky plánové dokumentace

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1)

Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Moderní umělecké směry (Prezentace 4-CJL - Česká moderna uplatňované směry 1) Stanislav Kostka Neumann (1875 1947) Na počátek, protože: - Finančně zajištěný (rodina zámožného advokáta - Olšanská fila =

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více