Zpráva o komunikačních aktivitách ROP SZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o komunikačních aktivitách ROP SZ - 2008"

Transkript

1 Zpráva o komunikačních aktivitách ROP SZ za rok 2008

2

3 Komunikační aktivity v roce 2008 Základním cílem komunikačních aktivit realizovaných v roce 2008 bylo a je zajištění informovanosti cílové skupiny příjemců a žadatelů v Ústeckém kraji a Karlovarském kraji o poskytování pomoci prostřednictvím ROP SZ v programovém období a o možnostech využití finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU určených pro rozvoj regionů. Souběžně s tím byla při realizaci komunikačních aktivit prezentována role EU při podpoře regionálního rozvoje ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj. Publicitu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad zajišťuje Odbor technické asistence a publicity v rámci projektu Publicita a absorpční kapacita v roce 2008 financovaného z prioritní osy 9.5 Technická asistence, oblasti podpory Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity (reg. č. CZ.1.09/5.2.00/ ) v celkové výši dotace ,- Kč. Obecný popis komunikačních aktivit V první fázi bylo nutné efektivně informovat implementační orgány programu, případně další subjekty, to znamená zaměstnance Regionální rady, partnerské organizace (rozvojová centra a rozvojové agentury) a zpracovatele projektů (odborné subjekty, jež jsou také zprostředkovateli informací o ROP SZ). Tyto cílové skupiny musely obdržet komplexní informace co nejdříve a v průběhu programovacího období je musejí kontinuálně prohlubovat. Potřebují co nejrozsáhlejší informace dříve než ostatní cílové skupiny, mimo jiné proto, že sekundárně budou sami sloužit jako zdroj informací pro ostatní cílové skupiny. Druhou fází v procesu komunikace ROP SZ bylo informování uživatelů, to znamená všech cílových skupin, jež jsou potenciálními žadateli o podporu z ROP SZ. Cílem bylo zprostředkovat těmto cílovým skupinám dostatečné množství informací pro rozhodnutí, zda se stát žadatelem o podporu, a motivovat potenciální žadatele ke skutečnému podání žádosti. V návaznosti na to poskytovat úspěšným žadatelům, tedy příjemcům pomoci, kvalitní informační servis pro zdárnou realizaci projektů. Průběžná komunikace s touto skupinou kulminovala především v průběhu vyhlašování výzev. Ve třetí fázi bylo důležité informovat o ROP SZ vnější cílové skupiny, především veřejnost, obyvatele regionu soudržnosti Severozápad. Tato cílová skupina nepotřebuje podrobné odborné informace, naopak bylo třeba klást důraz na maximální jednoduchost a názornost poskytovaných informací. Při informování bylo třeba minimalizovat dotační terminologii a naopak klást důraz na uvádění pozitivních příkladů z praxe a skutečných dopadů realizovaných projektů na zlepšení života v regionu. V informování veřejnosti měla nezastupitelnou roli média, proto bylo nutné efektivně realizovat aktivity media relations, tj. aktivně a systematicky se věnovat budování vztahů s novináři. Obsah nástrojů informovanosti a publicity Obsahová náplň nástrojů informovanosti a publicity, tedy komunikační sdělení a charakter obsahu komunikace vycházela z předem stanovených specifických cílů komunikačního plánu, reflektovala aktuální informovanost cílových skupin a zohledňovala komunikační potřeby ve vztahu k realizaci samotného ROP Severozápad. (např. informací o vyhlášených výzvách). Klíčová sdělení byla stanovena krátkodobě s ohledem na konkrétní komunikační cíle, neboť je bylo nutno přizpůsobovat aktuální situaci. Při realizaci komunikace byly zohledněny povinnosti vyplývající z Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince Na základě něj byly do ročních plánů zařazeny hlavní informační činnosti spočívající ve zveřejnění zahájení operačního programu, jedna větší informační aktivita ročně, která představí průběžné výsledky ROP SZ, vyvěšení vlajky Evropské unie na jeden týden ode dne 9. května před budovou řídícího orgánu a zveřejnění seznamu příjemců za použití vhodného a odpovídajícího nástroje (v případě ROP SZ webové stránky). Předtím, než byly zveřejněny první výzvy k podávání projektů, se komunikace zaměřila na tvorbu sdělení pro cílové skupiny implementačního orgánu a jeho partnerů. Ti museli získat informace o způsobech implementace ROP SZ a o možnostech čerpání finanční pomoci mimo jiné proto, aby následně mohli sami sloužit jako zdroj informací pro další cílové 1

4 skupiny. V tomto začátku programovacího období byl kladen důraz na informování potencionálních žadatelů a příjemců pomoci o možnostech využití ROP SZ. Sdělení byla přitom co možná nejpřesnější pro jednotlivé cílové skupiny potencionálních žadatelů, V rámci strategických aktivit komunikace jsme se soustředili také na s potencionálních žadatelů a příjemců pomoci prostřednictvím především edukativních sdělení. To znamená, že byly připraveny metodické příručky, vzdělávací semináře, školení a osobní konzultace pro zpracovatele projektů a žadatele pomoci. Metodické příručky, zejména ty, u kterých se předpokládala jejich častější aktualizace, byly distribuovány elektronicky prostřednictvím internetu. Sdělení na seminářích a školeních bylo nutné přizpůsobit stavu informovanosti cílových skupin, pro které jsou uspořádané semináře a školení určeny. Tím byl naplněn záměr efektivního vzdělávání a prohlubování znalostí jednotlivých cílových skupin. Konkrétně to znamená, že semináře uspořádané např. pro žadatele bez jakýchkoliv předcházejících znalostí a zkušeností byly pojímány jako kurz pro začátečníky, ovšem neomezovali se jen na základní teoretické informace, které lze nastudovat na dostupných informačních zdrojích (např. internet), ale uváděly srozumitelné příklady, např. z minulého programovacího období. Konkrétní realizace Komunikační aktivity ROP SZ vycházely z dlouhodobé koncepce komunikace dané KOP a Komunikační plán akční na rok Tyto dokumenty schválené Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad a vzaté na vědomí Monitorovacím výborem Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad definovaly jak základní komunikační cíle a priority tak i prostředky komunikace. Základní cíle komunikačních aktivit ROP SZ pro rok 2008: zajištění informovanosti o možnostech čerpání finančních pomoci ROP SZ; zajištění informovanosti o realizaci projektů provedených na základě pomoci ze Strukturálních fondů EU určených pro rozvoj regionů a jejich výsledcích; komunikace a informací pro příjemce a žadatele dotací; informovanosti o podpoře účelného využití finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU určených pro rozvoj regionů. Za účelem naplnění výše popsaných komunikačních cílů byla připravena a realizována Iniciační mediální kampaň (dále jen Kampaň). Jejím primárním cílem bylo v souladu s koncepčními dokumenty zajištění informovanosti o poskytování pomoci prostřednictvím ROP SZ v období let a o možnostech využití finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU určených pro rozvoj regionů. Kampaň byla realizována převážně dodavatelsky (firma RING group a.s., smlouva s dodavatelem byla uzavřená na základě podlimitní veřejné zakázky Iniciační mediální kampaň ). Kampaň byla realizována prostřednictvím Mediaplánu zpracovaného dodavatelem dle požadavků Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (viz příloha 1). Aplikace jednotné vizuální identity Aplikace jednotné vizuální identity předcházela dalším komunikačním aktivitám tak, aby veškerá komunikace ROP SZ probíhala za použití jednotného stylu. Vytvoření a definici tohoto stylu podává samostatný dokument Metodický pokyn pro publicitu OTAP. Stanovuje především podobu loga ROP SZ, pravidla jeho využití a další složky grafické stránky komunikace související s ROP SZ. Jednotná vizuální identita vytváří předpoklad jednotného vnímání ROP SZ od úvodních informací až po prezentaci výsledných projektů. Je důležitá pro dosažení synergického efektu komunikačních aktivit. Veškeré materiály (tisková prezentace a inzerce, Internetové bannery a odkazy, billboardy, letáky, brožury, propagační předměty atp.) mají jednotný grafický styl zaručující propojenost jednotlivých forem kampaně a jejich nezaměnitelnost a obsahovaly veškeré povinné znaky publicity. Načasování kampaně se vztahovalo k vyhlášeným výzvám k předkládání projektů do ROP SZ (1. vlna: Výzva IPRM , 2. výzva zima 2008/2009). Vlny mediální kampaně byly průběžně po celé období doplněny a podpořeny realizací tiskových konferencí a PR aktivit a dále distribucí propagačních a informačních tiskovin. 2

5 Komunikační aktivity realizované v rámci Iniciační mediální kampaně: Tisková kampaň: Plošná inzerce: Plošná inzerce byla v rámci Kampaně realizována v regionálních mutacích Deníku, MF Dnes, Práva, dále v týdeníku Metropol, Labský a Krušnohorský zpravodaj, Dotace. Celkem bylo dosud v rámci kampaně zveřejněno 36 inzerátů. V rámci druhé vlny (zima 2008) se předpokládá zveřejnění dalších 12 inzerátů v souvislosti s vyhlášením další výzvy k předkládání projektů. Prvotním kritériem pro výběr jednotlivých titulů určených k propagaci ROP SZ a efektů pomoci ze Strukturálních fondů, byla distribuce tisku odpovídající dané regionální působnosti kampaně. Vzhledem ke struktuře kampaně byl hlavní důraz kladen na tituly s denní periodicitou. U části kampaně byla užita metoda odpočítávání s cílem zdůraznit blížící se termín ukončení přijímání projektů. Dalším ukazatelem výběru je čtenost, která představuje počet příslušníků cílové skupiny, kteří v určitém časovém období (tím rozumíme poslední měsíc u deníků a poslední 3 měsíce u týdeníků) alespoň jednou četli uvedený titul. V hodnocení čtenosti regionálních deníků jsou na předním místě tituly Deník a Mladá Fronta. Jejich lokální mutace pro Ústecký a Karlovarský kraj zaručují přesné zaměření na cílovou skupinu specifikovanou zadavatelem. Inzerce byla graficky řešena v souladu s jednotnou vizuální identitou propagace. Oslovení potenciálních žadatelů prostřednictvím tiskové inzerce se jeví jako efektivní forma a vychází z předpokladů Komunikačního plánu Regionálního operačního programu Severozápad, který považuje tuto aktivitu v rámci informovanosti a publicity za jeden ze základních prostředků iniciace zájmu žadatelů o ROP SZ a budování povědomí o ROP SZ u veřejnosti. Inzerci v tisku byla v některých případech doplněna fotografiemi předsedy Regionální rady Ing. Jiřího Šulce v Ústeckém kraji a místopředsedy Regionální rady JUDr. Josefa Pavla v Karlovarském kraji, coby zvolených zástupců ÚRR z důvodu užší vazby ROP SZ k regionu. Celkové náklady na plošnou inzerci byly (ke dni ) ,85 Kč. PR články, krátké zprávy, propagace významných projektů, zkušenosti subjektů čerpajících pomoc ze Strukturálních fondů EU Cílem této aktivity byla tzv. spontánní publicita, neboli stav kdy se ve vybraných médiích objevovaly požadované informace nikoliv proto, že by si je podavatel platil jako inzerci, ale z vlastní vůle novinářů, pro které budou podávané informace představovat atraktivní témata z hlediska jejich čtenářů, posluchačů. Nutnou podmínkou byl rozvoj kvalitních vztahů s médii (media relations) cílená aktivní práce s vybranými tituly nebo ještě lépe konkrétními novináři. Podávání informací mělo různou formu (tisková zpráva, tisková konference, osobní rozhovor, návštěva realizovaného projektu apod.) Výhodou je větší důvěryhodnost redakčního materiálu ve srovnání s inzercí v očích čtenářů (diváků, posluchačů) a nižší finanční náklady. Nevýhodou je, že podavatel informace (ÚRR) má jen velmi omezené možnosti kontroly celkového vyznění publikovaného materiálu. V rámci této části komunikačních aktivit byly tedy publikovány a médiím distribuovány tiskové zprávy a informace s cílem seznámit žadatele a veřejnost o existenci a funkci ROP SZ, činnosti Regionální rady regionu soudržnosti SZ a další souvisejících tématech (podmínky operačního programu, odborné semináře pro žadatele, publicita atp.). Distribuce informací mediím v Ústeckém a Karlovarském kraji byla prováděna prostřednictvím elektronické pošty. Celkem bylo publikováno 23 tiskových zpráv, další související informace byly souběžně zveřejňovány na na internetových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti. Zveřejňované informace byly médii poměrně dobře přejímány a publikovány v tištěných regionálních mediích bylo jen v období červen 2008 až září 2008 publikováno přes 80 článků s tématikou ROP SZ nebo do něj podaných projektů. Zveřejňované informace byly přejímány také internetovými portály a dalšími médii. Prezentace na internetových portálech: Oddělení komunikace a publicity v rámci inzerce a šíření povědomí o ROP SZ zapojilo do své prezentace také internetové portály informující o čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Zveřejňování aktualit 3

6 a tiskových zpráv na níže uvedených webových stránkách je zcela bezplatné. Rozhlasová kampaň: Na základě koncepce dané KOP a Komunikační akční plán na rok 2008 byly v rámci Iniciační mediální kampaně využity také rozhlasové spoty. Po zadání cílové skupiny jsme vyhodnotili regionální i celoplošné rozhlasové stanice. Podle hledisek nejvyšší poslechovosti a nejnižšího CPT (ceny za zasažení posluchačů cílové skupiny) jednoznačně zvítězila lokální vysílání celoplošné stanice Impuls, Frekvence 1 a Evropa 2 (Trio Sever Ústecký kraj, Trio Západ Karlovarský kraj). Rozhlasová kampaň byla realizována koordinovaně s tiskovou kampaní červnu 2008 v délce přibližně dva týdny. Byly využity 30 rozhlasové spoty se základním sdělením o výzvách k předkládání projektů, provázaný hudebním motivem. Rádia Trio Sever Impuls, Evropa 2, Frekvence 1 (Ústecký kraj), Rádia Trio Západ Impuls, Evropa 2 Karlovy Vary, Evropa 2 Plzeň, Frekvence 1 (Karlovarský kraj) Text spotu: Chcete změnit tvář vašeho města či obce, modernizovat dopravu, rekonstruovat silnice nebo přilákat do vašeho regionu turisty? K realizaci těchto záměrů můžete využít finanční prostředky z Regionálního operačního programu Severozápad. Vaše projekty předkládejte nejpozději do 20. června. Podrobné informace o podmínkách naleznete na Využijte Regionálního operačního programu Severozápad a vize přestane být snem. Celkem spotů na Rádiích Trio Sever: 222 Celkem spotů na Rádiích Trio Západ: 176 Cena za odvysílání kampaně ,- Kč Outdoor reklama: Součástí Iniciační mediální kampaně bylo také oslovení cílových skupin (veřejnosti a potenciálních žadatelů) prostřednictvím billboardů. Tyto aktivity vychází z Komunikačního plánu Regionálního operačního programu Severozápad, který předpokládá tuto aktivitu v rámci informovanosti a publicity jako jeden z prvků iniciace zájmu o ROP SZ a budování povědomí o ROP SZ u veřejnosti. Aktivita při realizaci (grafická podoba) vycházela z Nařízení Komise (ES) č.1828/2006. Billboardová kampaň byla koncipovaná jako jedna z velkých ročních akcí na podporu ROP SZ, je zaměřena na jednotlivé prioritní osy. Kampaň byla vzhledem k úsporám prostředků za výrobu polepů a opětovnou instalaci realizována kontinuálně po dobu pěti měsíců, a to červenec, srpen, září, říjen, listopad, čímž zároveň pokrývá první a druhou vlnu iniciační mediální kampaně. Výběr vhodných billboardových nosičů byl proveden dle hodnocení účinnosti ploch metodou G-wert a dle ukazatele OTS. Vybrané plochy jsou situované zejména v centru jednotlivých měst vzhledem ke snaze zasáhnout sdělením co nejširší cílovou skupinu. Celkem bylo pronajato 43 ks billboardových nosičů v uvedených městech po dobu pěti měsíců v celkových nákladech ,- Kč. Grafická podoba plakátů zahrnovala povinné prvky publicity a splňuje podmínky vycházející z Metodické příručky pro publicitu ROP SZ. Použité slogany: 746 mil. z EU pro region Severozápad měníme tvář regionu Regenerace a rozvoj měst kvalitní život ve městech Podpora místního rozvoje šance pro venkov Dostupnost a dopravní obslužnost kvalitní silnice v regionu Rozvoj cestovního ruchu podporujeme lázeňství v regionu Rozvoj cestovního ruchu atraktivnější region Newsletter Regionální operační program se prezentoval také prostřednictvím vlastního zpravodaje AeROPlán. Cílem bylo informování široké i odborné veřejnosti o průběhu implementace ROP SZ, novinkách, apod. Zajišťuje kontinuální informovanost především potenciálních žadatelů, žadatelů a příjemců. První číslo 4

7 bylo vydáno v září 2008 v nákladu 550 výtisků. Distribuce byla zajištěna prostřednictvím institucí veřejné správy zainteresovaných na problematice využívání pomoci ze Strukturálních fondů prostřednictvím ROP SZ. Souběžně byl zpravodaj distribuován elektronicky em a prostřednictvím internetových stránek. Tiskové konference V rámci prezentace ROP SZ a pro podporu komunikace s médii byly realizovány dvě tiskové konference. V souladu se záměrem prezentovat veřejnosti prostřednictvím medií konkrétní projekty a dopady operačního programu, byly konference vázány na podpisy smluv o poskytnutí dotace pro významné podpořené projekty. Konference měly u medií pozitivní odezvu a na jejich základě bylo publikovány několik článků a TV spotů (včetně spotu v celostátní vysílán ČT1). Další komunikace s medii Nedílnou součástí realizovaných komunikačních aktivit byla komunikace s médii na základě jejich zájmu o ROP SZ. Probíhala koncepčně, na základě předem stanovených pravidel, její hlavní část a koordinace byla zajišťována Oddělením komunikace a publicity Odboru technické asistence a publicity ÚRR. Významná část komunikace spočívala především v přípravě odpovědí na dotazy novinářů směřující především k ROP SZ, činnosti RR, podpořeným projektům a způsobu hodnocení a jejich výběru. Celkem bylo zodpovězeno (prostřednictvím elektronické pošty či telefonicky přibližně 60 dotazů především ze strany regionálních medií. Semináře pro žadatele Realizované akce byly zaměřeny na konkrétní oblasti informací, obsah byl připraven dle potřeb jednotlivých cílových skupin a termíny konání korespondovaly s vyhlášením jednotlivých výzev. Semináře pro žadatele a příjemce dotace z ROP SZ zajišťuje územní Odbor realizace programu Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, a to na svých dvou územních pracovištích v Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a v Karlových Varech pro Karlovarský kraj. Souhrnnou hodnotící zprávu o seminářích naleznete v bodě 4. Konzultační aktivity Komunikační aktivity se žadateli a příjemci dotace z ROP SZ zajišťuje územní Odbor realizace a kontroly projektů Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, a to na svých dvou územních pracovištích v Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a v Karlových Varech pro Karlovarský kraj. Souhrnnou hodnotící zprávu o seminářích naleznete v bodě 4. Reklamní materiály Tento komunikační nástroj buduje povědomí a vztah k ROP SZ. Cílem je především posilování povědomí o ROP SZ a ÚRR SZ. Tento nástroj podporuje a doplňuje zejména nástroje přímé komunikace. V rámci komunikačních aktivit byly proto vyrobeny reklamní a propagační materiály s tématikou ROP SZ. Tyto materiály budou využity při komunikaci s potenciálními žadateli (semináře), příjemci dotací (semináře pro příjemce), účastníky konference ROP SZ, veřejností (soutěže), médii (tiskové konference, prezentace, presstripy). Web Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na jaře roku 2008 spustil novou podobu internetových stránek Nová podoba webových stránek se může pochlubit nejen moderní grafikou, ale také především přehledným uspořádáním jednotlivých kapitol. Publicitě ROP SZ je zde věnováno hned několik položek v menu jako např. Pro média, Tiskové zprávy, Fotogalerie a také ve složce Pro Příjemce menu Publicita, kde jsou příjemci dotace seznámeni vždy s aktuální verzí Metodického pokynu pro publicitu a mají zde k dispozici ke stažení propagační banner informující o podpoře z ROP SZ. 5

8 Nové internetové stránky (www.nuts2severozapad.cz) jsou páteřním nástrojem on-line komunikace ve vztahu k ROP SZ. Tyto stránky umožnily oslovit široké spektrum cílových skupin ve značné hloubce a rozsahu sdělení, přitom s nízkými náklady. Při jejich tvorbě a správě bylo nutné dbát na to, aby obsah stránek byl přehledný z pohledu relevantních cílových skupin. Návštěvníky stránek byly především potenciální a skuteční žadatelé o dotace a příjemci dotace. Informace, jež jsou pro ně významné, musejí být proto webu rychle a snadno k nalezení. Webové stránky nabízejí například : detailní informace o ROP SZ, legislativní rámec ve vztahu k ROP SZ, informace o implementaci ROP SZ, programovou dokumentaci, pokyny a metodiky, podrobné informace o postupu při podávání žádosti, zveřejňování aktuálních výzev ROP SZ, výběrová kritéria, zveřejnění seznamu příjemců pomoci dle Prováděcího nařízení, zprávy o provádění ROP SZ, výsledky evaluací ROP SZ, odpovědi na často kladené otázky, kalendář vzdělávacích a informačních akci, vydané publikace v elektronické podobě, elektronický zpravodaj, odkazy na další stránky, týkající se strukturálních fondů. Strategické aktivity (dokumentace) Tento nástroj umožňující značnou hloubku sdělení byl využit především pro subjekty zapojené do implementace programů (je nutné odlišit) a subjekty zapojené do přípravy a realizace projektů (žadatelé, příjemci). Čerpání projektu Publicita a absorpční kapacita v roce 2008 Poměr čerpání z finančních prostředků projektu Publicita a absorpční kapacita v roce 2008 z prioritní osy 9.5 Technická asistence, oblast podpory Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity (reg. č. CZ.1.09/5.2.00/ ). Poměr čerpání z projektu Vyčerpané způsobilé výdaje projektu Nevyčerpané způsobilé výdaje projektu Celkové způsobilé výdaje na projekt Částka v Kč , , ,00 6

ROP Severozápad Komunikační plán ROP Severozápad 2009

ROP Severozápad Komunikační plán ROP Severozápad 2009 ROP Severozápad Komunikační plán ROP Severozápad 2009 1. Zdůvodnění existence Akčního plánu komunikace Akční plán komunikace Komunikačního plánu Regionálního operačního programu Severozápad pro rok 2009(dále

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad Akční plán komunikace 2008 Verze 1.0 Obsah Zdůvodnění existence Akčního plánu komunikace.. 3 Administrativní zajištění Akčního plánu

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Roční komunikační plán 2011

Roční komunikační plán 2011 Roční komunikační plán 2011 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 1 Seznam 1. Úvod... 3 2. Cílové skupiny... 3 3. Hlavní komunikační aktivita...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008 OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST KOMUNIKAČNÍ PLÁN ČERVENEC 2008 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Přístupy k vyhlašování a řízení výzev Definovat metodická doporučení pro řízení a

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 378/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava

Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Pravidla pro publicitu v rámci Operačního programu Doprava Praha - březen 2011 Verze 1.7 Ministerstvo dopravy www.opd.cz OBSAH Úvod...3 Obecná pravidla...4 Legislativní rámec...4 Obecné požadavky a podmínky...4

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRIORITNÍ OSA 4a, 4b, OBLAST INTERVENCE 4.1a, 4.1b Národní podpora cestovního ruchu 9. kontinuální výzva datum vyhlášení: 29. června 2010 Příloha č. 2 Pravidla pro provádění

Více

Manuál pro konečné uživatele Zajištění publicity projektu ve Fondu malých projektů

Manuál pro konečné uživatele Zajištění publicity projektu ve Fondu malých projektů Manuál pro konečné uživatele Zajištění publicity projektu ve Fondu malých projektů Program Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 verze platná od 1.11.2011 Obsah Co je to publicita

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ z 29. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 27. března 2009 Usnesení č. 1/29/2009 zápis z 28. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu: 1; Oblast podpory: 1.1a a 1.1.

Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu: 1; Oblast podpory: 1.1a a 1.1. Příručka pro žadatele a příjemce finanční podpory v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní osu: 1; Oblast podpory: 1.1a a 1.1.b Výzva číslo 10 časově uzavřená ELEKTRONIZACE SLUŽEB VEŘEJNÉ

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad USNESENÍ ze 37. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 14127/2009 Usnesení č. 1/37/2009 Červený Hrádek u Jirkova, 11. prosince 2009 zápis z 36. zasedání Výboru

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRIORITNÍ OSA 3, OBLAST INTERVENCE 3.4 SLUŽBY V OBLASTI BEZPEČNOSTI, PREVENCE A ŘEŠENÍ RIZIK 11. kontinuální výzva datum vyhlášení: 1. července 2010 Příloha č. 4 PRAVIDLA

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Příručka k informačním a komunikačním předpisům

Příručka k informačním a komunikačním předpisům Příručka k informačním a komunikačním předpisům Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

Oznámení o vyhlášení kola

Oznámení o vyhlášení kola Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení kola Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní (podopatření 4.1.2 Podpora regionálních

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013

Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Základní charakteristika programovacího období 2007-2013 Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II.

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II. Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center II. Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Druhá fáze kampaně

Více

Publicita. Proč je publicita tolik důležitá?

Publicita. Proč je publicita tolik důležitá? Proč je publicita tolik důležitá? Publicita Petra Vodičková, Společný technický sekretariát zvýšení povědomí o evropských projektech zlepšení image Evropské unie kvalitní přeshraniční projekty dobrovolná

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ

PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Obecná pravidla PRAVIDLA PUBLICITY PROJEKTŮ Na základě Nařízení Evropské komise č. 1159/2000 je každý příjemce podpory povinen informovat širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 2. 6. 2014 1 Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován interně pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad. Cílem realizovaného

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

PR a ICT podpora v projektu

PR a ICT podpora v projektu PR a ICT podpora v projektu Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání CSŘ SVČ Kroměříž, 21.11.2008 Radek Maca INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

Příloha číslo 2 usnesení číslo 7/14/2007

Příloha číslo 2 usnesení číslo 7/14/2007 Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídící orgán IOP IČ: 66 00 22 22 se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 zastoupený Jiřím Čunkem, 1. místopředsedou vlády a ministrem pro místní

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Leden 2011 Praha 1 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. STRATEGIE

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ 2013-2015 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran: Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Interní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Publicita. Společný technický sekretariát

Publicita. Společný technický sekretariát Publicita Společný technický sekretariát Obsah 1. Všeobecné požadavky EK 2. Publicita na úrovni projektu 3. Publicita na úrovni programu 1. Všeobecné požadavky EK veřejnost musí být informována o podpoře

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení na dodavatele zakázky na službu publicity pro projekty ESF OP LZZ V padesáti nekončíme a První šance.

Oznámení o zahájení výběrového řízení na dodavatele zakázky na službu publicity pro projekty ESF OP LZZ V padesáti nekončíme a První šance. Oznámení o zahájení výběrového řízení na dodavatele zakázky na službu publicity pro projekty ESF OP LZZ V padesáti nekončíme a První šance. 1. Identifikační údaje zadavatele: Česká republika - organizační

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Příloha č. 5 k č. j.: MV-120113-11/VZ-2014 Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise č. 1828/2006

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Zlín, 26. května 2015

Zlín, 26. května 2015 Zlín, 26. května 2015 Ivana Pavelová Zlínský kraj EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Projekt Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012-2015 - III.etapa, registrační

Více

Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism -

Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism - Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism - Fondy EU jako zdroj finančních prostředků pro podporu CR v ČR I. ESF Evropský

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva

Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR. Závěrečná zpráva Analýza zefektivnění čerpání strukturálních fondů v gesci OSF MV ČR Závěrečná zpráva Září 2009 1. Výchozí situace a zdůvodnění zpracování analýzy Ministerstvo vnitra České republiky se v rámci Integrovaného

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Komunikační strategie MAS

Komunikační strategie MAS Komunikační strategie MAS Obsah komunikační strategie: Cíle komunikace Mezi cíle komunikace obvykle patří informovat relevantní zainteresované strany o podstatě a harmonogramu projektu, přesvědčit je o

Více

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření

Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Příloha č. 3 Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě Nařízení Komise 1828/2006 a 846/2009 je příjemce povinen

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby. Prezentace a propagace SKI/SPORT areálu Špičák

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby. Prezentace a propagace SKI/SPORT areálu Špičák VÝZVA k podání nabídky na zakázku na služby Prezentace a propagace SKI areálu Špičák Vážená paní, vážený pane, Společnost SPORT SERVICE, spol. s r.o., v rámci realizace projektu PODPORA ROZVOJE SLUŽEB

Více

Komunikační plán IROP 2015-2023

Komunikační plán IROP 2015-2023 Komunikační plán IROP 2015-2023 vypracoval: Mgr. David Palivec, Oddělení podpory OP schválil dne. 2015: Ing. Rostislav Mazal, ředitel OŘOP Seznam zkratek: CRR ČR. Centrum pro regionální rozvoj ČR ESIF.

Více

PŘÍLOHA Č. 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.1 Revize: 1 Strana 1 z 9

PŘÍLOHA Č. 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.1 Revize: 1 Strana 1 z 9 PŘÍLOHA Č. 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ Řízená kopie elektronická Vydání: 1.1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření Na základě

Více

Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s.

Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s. 16. 9. 2012 RRJV 11212/2012 27. 9. 2012 Žádost o informace dle zákona 106/99 - Podivné aspekty v kauze dotace pro Thermal Pasohlávky a. s. Vážený pane předsedo, na základě Vaší žádosti o informace ze dne

Více

Č. j.: MMR-25553/2013-21

Č. j.: MMR-25553/2013-21 Metodický pokyn ke vzdělávání zaměstnanců v rámci Systému vzdělávání zaměstnanců realizujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007 2013 a Dohodu o partnerství v programovém období

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

12. výzva Ministerstva životního prostředí

12. výzva Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.3 Podpořit kapacity pro

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Možnosti financování vašich projektů z Evropského sociálního fondu Podporujeme vaši budoucnost Obsah prezentace Prioritní osy a oblasti podpory

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Komunikační plán OPŽP na období 2007 2013 Červenec 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI /

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele

Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Evropské fondy Aktuálně pomocná ruka k evropským dotacím pro firmy a živnostníky Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Finanční prostředky ze SF a FS v ČR v období 2007 2013 Strukturální

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad verze 1.0. Komunikační plán

Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad verze 1.0. Komunikační plán Komunikační plán Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad verze 1.0 Komunikační plán Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti Severozápad pro období 2007-2013 Obsah: 1. Úvod 2 1.1.

Více