Zpráva o komunikačních aktivitách ROP SZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o komunikačních aktivitách ROP SZ - 2008"

Transkript

1 Zpráva o komunikačních aktivitách ROP SZ za rok 2008

2

3 Komunikační aktivity v roce 2008 Základním cílem komunikačních aktivit realizovaných v roce 2008 bylo a je zajištění informovanosti cílové skupiny příjemců a žadatelů v Ústeckém kraji a Karlovarském kraji o poskytování pomoci prostřednictvím ROP SZ v programovém období a o možnostech využití finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU určených pro rozvoj regionů. Souběžně s tím byla při realizaci komunikačních aktivit prezentována role EU při podpoře regionálního rozvoje ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj. Publicitu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad zajišťuje Odbor technické asistence a publicity v rámci projektu Publicita a absorpční kapacita v roce 2008 financovaného z prioritní osy 9.5 Technická asistence, oblasti podpory Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity (reg. č. CZ.1.09/5.2.00/ ) v celkové výši dotace ,- Kč. Obecný popis komunikačních aktivit V první fázi bylo nutné efektivně informovat implementační orgány programu, případně další subjekty, to znamená zaměstnance Regionální rady, partnerské organizace (rozvojová centra a rozvojové agentury) a zpracovatele projektů (odborné subjekty, jež jsou také zprostředkovateli informací o ROP SZ). Tyto cílové skupiny musely obdržet komplexní informace co nejdříve a v průběhu programovacího období je musejí kontinuálně prohlubovat. Potřebují co nejrozsáhlejší informace dříve než ostatní cílové skupiny, mimo jiné proto, že sekundárně budou sami sloužit jako zdroj informací pro ostatní cílové skupiny. Druhou fází v procesu komunikace ROP SZ bylo informování uživatelů, to znamená všech cílových skupin, jež jsou potenciálními žadateli o podporu z ROP SZ. Cílem bylo zprostředkovat těmto cílovým skupinám dostatečné množství informací pro rozhodnutí, zda se stát žadatelem o podporu, a motivovat potenciální žadatele ke skutečnému podání žádosti. V návaznosti na to poskytovat úspěšným žadatelům, tedy příjemcům pomoci, kvalitní informační servis pro zdárnou realizaci projektů. Průběžná komunikace s touto skupinou kulminovala především v průběhu vyhlašování výzev. Ve třetí fázi bylo důležité informovat o ROP SZ vnější cílové skupiny, především veřejnost, obyvatele regionu soudržnosti Severozápad. Tato cílová skupina nepotřebuje podrobné odborné informace, naopak bylo třeba klást důraz na maximální jednoduchost a názornost poskytovaných informací. Při informování bylo třeba minimalizovat dotační terminologii a naopak klást důraz na uvádění pozitivních příkladů z praxe a skutečných dopadů realizovaných projektů na zlepšení života v regionu. V informování veřejnosti měla nezastupitelnou roli média, proto bylo nutné efektivně realizovat aktivity media relations, tj. aktivně a systematicky se věnovat budování vztahů s novináři. Obsah nástrojů informovanosti a publicity Obsahová náplň nástrojů informovanosti a publicity, tedy komunikační sdělení a charakter obsahu komunikace vycházela z předem stanovených specifických cílů komunikačního plánu, reflektovala aktuální informovanost cílových skupin a zohledňovala komunikační potřeby ve vztahu k realizaci samotného ROP Severozápad. (např. informací o vyhlášených výzvách). Klíčová sdělení byla stanovena krátkodobě s ohledem na konkrétní komunikační cíle, neboť je bylo nutno přizpůsobovat aktuální situaci. Při realizaci komunikace byly zohledněny povinnosti vyplývající z Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 ze dne 8. prosince Na základě něj byly do ročních plánů zařazeny hlavní informační činnosti spočívající ve zveřejnění zahájení operačního programu, jedna větší informační aktivita ročně, která představí průběžné výsledky ROP SZ, vyvěšení vlajky Evropské unie na jeden týden ode dne 9. května před budovou řídícího orgánu a zveřejnění seznamu příjemců za použití vhodného a odpovídajícího nástroje (v případě ROP SZ webové stránky). Předtím, než byly zveřejněny první výzvy k podávání projektů, se komunikace zaměřila na tvorbu sdělení pro cílové skupiny implementačního orgánu a jeho partnerů. Ti museli získat informace o způsobech implementace ROP SZ a o možnostech čerpání finanční pomoci mimo jiné proto, aby následně mohli sami sloužit jako zdroj informací pro další cílové 1

4 skupiny. V tomto začátku programovacího období byl kladen důraz na informování potencionálních žadatelů a příjemců pomoci o možnostech využití ROP SZ. Sdělení byla přitom co možná nejpřesnější pro jednotlivé cílové skupiny potencionálních žadatelů, V rámci strategických aktivit komunikace jsme se soustředili také na s potencionálních žadatelů a příjemců pomoci prostřednictvím především edukativních sdělení. To znamená, že byly připraveny metodické příručky, vzdělávací semináře, školení a osobní konzultace pro zpracovatele projektů a žadatele pomoci. Metodické příručky, zejména ty, u kterých se předpokládala jejich častější aktualizace, byly distribuovány elektronicky prostřednictvím internetu. Sdělení na seminářích a školeních bylo nutné přizpůsobit stavu informovanosti cílových skupin, pro které jsou uspořádané semináře a školení určeny. Tím byl naplněn záměr efektivního vzdělávání a prohlubování znalostí jednotlivých cílových skupin. Konkrétně to znamená, že semináře uspořádané např. pro žadatele bez jakýchkoliv předcházejících znalostí a zkušeností byly pojímány jako kurz pro začátečníky, ovšem neomezovali se jen na základní teoretické informace, které lze nastudovat na dostupných informačních zdrojích (např. internet), ale uváděly srozumitelné příklady, např. z minulého programovacího období. Konkrétní realizace Komunikační aktivity ROP SZ vycházely z dlouhodobé koncepce komunikace dané KOP a Komunikační plán akční na rok Tyto dokumenty schválené Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad a vzaté na vědomí Monitorovacím výborem Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad definovaly jak základní komunikační cíle a priority tak i prostředky komunikace. Základní cíle komunikačních aktivit ROP SZ pro rok 2008: zajištění informovanosti o možnostech čerpání finančních pomoci ROP SZ; zajištění informovanosti o realizaci projektů provedených na základě pomoci ze Strukturálních fondů EU určených pro rozvoj regionů a jejich výsledcích; komunikace a informací pro příjemce a žadatele dotací; informovanosti o podpoře účelného využití finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU určených pro rozvoj regionů. Za účelem naplnění výše popsaných komunikačních cílů byla připravena a realizována Iniciační mediální kampaň (dále jen Kampaň). Jejím primárním cílem bylo v souladu s koncepčními dokumenty zajištění informovanosti o poskytování pomoci prostřednictvím ROP SZ v období let a o možnostech využití finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU určených pro rozvoj regionů. Kampaň byla realizována převážně dodavatelsky (firma RING group a.s., smlouva s dodavatelem byla uzavřená na základě podlimitní veřejné zakázky Iniciační mediální kampaň ). Kampaň byla realizována prostřednictvím Mediaplánu zpracovaného dodavatelem dle požadavků Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad (viz příloha 1). Aplikace jednotné vizuální identity Aplikace jednotné vizuální identity předcházela dalším komunikačním aktivitám tak, aby veškerá komunikace ROP SZ probíhala za použití jednotného stylu. Vytvoření a definici tohoto stylu podává samostatný dokument Metodický pokyn pro publicitu OTAP. Stanovuje především podobu loga ROP SZ, pravidla jeho využití a další složky grafické stránky komunikace související s ROP SZ. Jednotná vizuální identita vytváří předpoklad jednotného vnímání ROP SZ od úvodních informací až po prezentaci výsledných projektů. Je důležitá pro dosažení synergického efektu komunikačních aktivit. Veškeré materiály (tisková prezentace a inzerce, Internetové bannery a odkazy, billboardy, letáky, brožury, propagační předměty atp.) mají jednotný grafický styl zaručující propojenost jednotlivých forem kampaně a jejich nezaměnitelnost a obsahovaly veškeré povinné znaky publicity. Načasování kampaně se vztahovalo k vyhlášeným výzvám k předkládání projektů do ROP SZ (1. vlna: Výzva IPRM , 2. výzva zima 2008/2009). Vlny mediální kampaně byly průběžně po celé období doplněny a podpořeny realizací tiskových konferencí a PR aktivit a dále distribucí propagačních a informačních tiskovin. 2

5 Komunikační aktivity realizované v rámci Iniciační mediální kampaně: Tisková kampaň: Plošná inzerce: Plošná inzerce byla v rámci Kampaně realizována v regionálních mutacích Deníku, MF Dnes, Práva, dále v týdeníku Metropol, Labský a Krušnohorský zpravodaj, Dotace. Celkem bylo dosud v rámci kampaně zveřejněno 36 inzerátů. V rámci druhé vlny (zima 2008) se předpokládá zveřejnění dalších 12 inzerátů v souvislosti s vyhlášením další výzvy k předkládání projektů. Prvotním kritériem pro výběr jednotlivých titulů určených k propagaci ROP SZ a efektů pomoci ze Strukturálních fondů, byla distribuce tisku odpovídající dané regionální působnosti kampaně. Vzhledem ke struktuře kampaně byl hlavní důraz kladen na tituly s denní periodicitou. U části kampaně byla užita metoda odpočítávání s cílem zdůraznit blížící se termín ukončení přijímání projektů. Dalším ukazatelem výběru je čtenost, která představuje počet příslušníků cílové skupiny, kteří v určitém časovém období (tím rozumíme poslední měsíc u deníků a poslední 3 měsíce u týdeníků) alespoň jednou četli uvedený titul. V hodnocení čtenosti regionálních deníků jsou na předním místě tituly Deník a Mladá Fronta. Jejich lokální mutace pro Ústecký a Karlovarský kraj zaručují přesné zaměření na cílovou skupinu specifikovanou zadavatelem. Inzerce byla graficky řešena v souladu s jednotnou vizuální identitou propagace. Oslovení potenciálních žadatelů prostřednictvím tiskové inzerce se jeví jako efektivní forma a vychází z předpokladů Komunikačního plánu Regionálního operačního programu Severozápad, který považuje tuto aktivitu v rámci informovanosti a publicity za jeden ze základních prostředků iniciace zájmu žadatelů o ROP SZ a budování povědomí o ROP SZ u veřejnosti. Inzerci v tisku byla v některých případech doplněna fotografiemi předsedy Regionální rady Ing. Jiřího Šulce v Ústeckém kraji a místopředsedy Regionální rady JUDr. Josefa Pavla v Karlovarském kraji, coby zvolených zástupců ÚRR z důvodu užší vazby ROP SZ k regionu. Celkové náklady na plošnou inzerci byly (ke dni ) ,85 Kč. PR články, krátké zprávy, propagace významných projektů, zkušenosti subjektů čerpajících pomoc ze Strukturálních fondů EU Cílem této aktivity byla tzv. spontánní publicita, neboli stav kdy se ve vybraných médiích objevovaly požadované informace nikoliv proto, že by si je podavatel platil jako inzerci, ale z vlastní vůle novinářů, pro které budou podávané informace představovat atraktivní témata z hlediska jejich čtenářů, posluchačů. Nutnou podmínkou byl rozvoj kvalitních vztahů s médii (media relations) cílená aktivní práce s vybranými tituly nebo ještě lépe konkrétními novináři. Podávání informací mělo různou formu (tisková zpráva, tisková konference, osobní rozhovor, návštěva realizovaného projektu apod.) Výhodou je větší důvěryhodnost redakčního materiálu ve srovnání s inzercí v očích čtenářů (diváků, posluchačů) a nižší finanční náklady. Nevýhodou je, že podavatel informace (ÚRR) má jen velmi omezené možnosti kontroly celkového vyznění publikovaného materiálu. V rámci této části komunikačních aktivit byly tedy publikovány a médiím distribuovány tiskové zprávy a informace s cílem seznámit žadatele a veřejnost o existenci a funkci ROP SZ, činnosti Regionální rady regionu soudržnosti SZ a další souvisejících tématech (podmínky operačního programu, odborné semináře pro žadatele, publicita atp.). Distribuce informací mediím v Ústeckém a Karlovarském kraji byla prováděna prostřednictvím elektronické pošty. Celkem bylo publikováno 23 tiskových zpráv, další související informace byly souběžně zveřejňovány na na internetových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti. Zveřejňované informace byly médii poměrně dobře přejímány a publikovány v tištěných regionálních mediích bylo jen v období červen 2008 až září 2008 publikováno přes 80 článků s tématikou ROP SZ nebo do něj podaných projektů. Zveřejňované informace byly přejímány také internetovými portály a dalšími médii. Prezentace na internetových portálech: Oddělení komunikace a publicity v rámci inzerce a šíření povědomí o ROP SZ zapojilo do své prezentace také internetové portály informující o čerpání finančních prostředků z Evropské unie. Zveřejňování aktualit 3

6 a tiskových zpráv na níže uvedených webových stránkách je zcela bezplatné. Rozhlasová kampaň: Na základě koncepce dané KOP a Komunikační akční plán na rok 2008 byly v rámci Iniciační mediální kampaně využity také rozhlasové spoty. Po zadání cílové skupiny jsme vyhodnotili regionální i celoplošné rozhlasové stanice. Podle hledisek nejvyšší poslechovosti a nejnižšího CPT (ceny za zasažení posluchačů cílové skupiny) jednoznačně zvítězila lokální vysílání celoplošné stanice Impuls, Frekvence 1 a Evropa 2 (Trio Sever Ústecký kraj, Trio Západ Karlovarský kraj). Rozhlasová kampaň byla realizována koordinovaně s tiskovou kampaní červnu 2008 v délce přibližně dva týdny. Byly využity 30 rozhlasové spoty se základním sdělením o výzvách k předkládání projektů, provázaný hudebním motivem. Rádia Trio Sever Impuls, Evropa 2, Frekvence 1 (Ústecký kraj), Rádia Trio Západ Impuls, Evropa 2 Karlovy Vary, Evropa 2 Plzeň, Frekvence 1 (Karlovarský kraj) Text spotu: Chcete změnit tvář vašeho města či obce, modernizovat dopravu, rekonstruovat silnice nebo přilákat do vašeho regionu turisty? K realizaci těchto záměrů můžete využít finanční prostředky z Regionálního operačního programu Severozápad. Vaše projekty předkládejte nejpozději do 20. června. Podrobné informace o podmínkách naleznete na Využijte Regionálního operačního programu Severozápad a vize přestane být snem. Celkem spotů na Rádiích Trio Sever: 222 Celkem spotů na Rádiích Trio Západ: 176 Cena za odvysílání kampaně ,- Kč Outdoor reklama: Součástí Iniciační mediální kampaně bylo také oslovení cílových skupin (veřejnosti a potenciálních žadatelů) prostřednictvím billboardů. Tyto aktivity vychází z Komunikačního plánu Regionálního operačního programu Severozápad, který předpokládá tuto aktivitu v rámci informovanosti a publicity jako jeden z prvků iniciace zájmu o ROP SZ a budování povědomí o ROP SZ u veřejnosti. Aktivita při realizaci (grafická podoba) vycházela z Nařízení Komise (ES) č.1828/2006. Billboardová kampaň byla koncipovaná jako jedna z velkých ročních akcí na podporu ROP SZ, je zaměřena na jednotlivé prioritní osy. Kampaň byla vzhledem k úsporám prostředků za výrobu polepů a opětovnou instalaci realizována kontinuálně po dobu pěti měsíců, a to červenec, srpen, září, říjen, listopad, čímž zároveň pokrývá první a druhou vlnu iniciační mediální kampaně. Výběr vhodných billboardových nosičů byl proveden dle hodnocení účinnosti ploch metodou G-wert a dle ukazatele OTS. Vybrané plochy jsou situované zejména v centru jednotlivých měst vzhledem ke snaze zasáhnout sdělením co nejširší cílovou skupinu. Celkem bylo pronajato 43 ks billboardových nosičů v uvedených městech po dobu pěti měsíců v celkových nákladech ,- Kč. Grafická podoba plakátů zahrnovala povinné prvky publicity a splňuje podmínky vycházející z Metodické příručky pro publicitu ROP SZ. Použité slogany: 746 mil. z EU pro region Severozápad měníme tvář regionu Regenerace a rozvoj měst kvalitní život ve městech Podpora místního rozvoje šance pro venkov Dostupnost a dopravní obslužnost kvalitní silnice v regionu Rozvoj cestovního ruchu podporujeme lázeňství v regionu Rozvoj cestovního ruchu atraktivnější region Newsletter Regionální operační program se prezentoval také prostřednictvím vlastního zpravodaje AeROPlán. Cílem bylo informování široké i odborné veřejnosti o průběhu implementace ROP SZ, novinkách, apod. Zajišťuje kontinuální informovanost především potenciálních žadatelů, žadatelů a příjemců. První číslo 4

7 bylo vydáno v září 2008 v nákladu 550 výtisků. Distribuce byla zajištěna prostřednictvím institucí veřejné správy zainteresovaných na problematice využívání pomoci ze Strukturálních fondů prostřednictvím ROP SZ. Souběžně byl zpravodaj distribuován elektronicky em a prostřednictvím internetových stránek. Tiskové konference V rámci prezentace ROP SZ a pro podporu komunikace s médii byly realizovány dvě tiskové konference. V souladu se záměrem prezentovat veřejnosti prostřednictvím medií konkrétní projekty a dopady operačního programu, byly konference vázány na podpisy smluv o poskytnutí dotace pro významné podpořené projekty. Konference měly u medií pozitivní odezvu a na jejich základě bylo publikovány několik článků a TV spotů (včetně spotu v celostátní vysílán ČT1). Další komunikace s medii Nedílnou součástí realizovaných komunikačních aktivit byla komunikace s médii na základě jejich zájmu o ROP SZ. Probíhala koncepčně, na základě předem stanovených pravidel, její hlavní část a koordinace byla zajišťována Oddělením komunikace a publicity Odboru technické asistence a publicity ÚRR. Významná část komunikace spočívala především v přípravě odpovědí na dotazy novinářů směřující především k ROP SZ, činnosti RR, podpořeným projektům a způsobu hodnocení a jejich výběru. Celkem bylo zodpovězeno (prostřednictvím elektronické pošty či telefonicky přibližně 60 dotazů především ze strany regionálních medií. Semináře pro žadatele Realizované akce byly zaměřeny na konkrétní oblasti informací, obsah byl připraven dle potřeb jednotlivých cílových skupin a termíny konání korespondovaly s vyhlášením jednotlivých výzev. Semináře pro žadatele a příjemce dotace z ROP SZ zajišťuje územní Odbor realizace programu Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, a to na svých dvou územních pracovištích v Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a v Karlových Varech pro Karlovarský kraj. Souhrnnou hodnotící zprávu o seminářích naleznete v bodě 4. Konzultační aktivity Komunikační aktivity se žadateli a příjemci dotace z ROP SZ zajišťuje územní Odbor realizace a kontroly projektů Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, a to na svých dvou územních pracovištích v Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a v Karlových Varech pro Karlovarský kraj. Souhrnnou hodnotící zprávu o seminářích naleznete v bodě 4. Reklamní materiály Tento komunikační nástroj buduje povědomí a vztah k ROP SZ. Cílem je především posilování povědomí o ROP SZ a ÚRR SZ. Tento nástroj podporuje a doplňuje zejména nástroje přímé komunikace. V rámci komunikačních aktivit byly proto vyrobeny reklamní a propagační materiály s tématikou ROP SZ. Tyto materiály budou využity při komunikaci s potenciálními žadateli (semináře), příjemci dotací (semináře pro příjemce), účastníky konference ROP SZ, veřejností (soutěže), médii (tiskové konference, prezentace, presstripy). Web Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na jaře roku 2008 spustil novou podobu internetových stránek Nová podoba webových stránek se může pochlubit nejen moderní grafikou, ale také především přehledným uspořádáním jednotlivých kapitol. Publicitě ROP SZ je zde věnováno hned několik položek v menu jako např. Pro média, Tiskové zprávy, Fotogalerie a také ve složce Pro Příjemce menu Publicita, kde jsou příjemci dotace seznámeni vždy s aktuální verzí Metodického pokynu pro publicitu a mají zde k dispozici ke stažení propagační banner informující o podpoře z ROP SZ. 5

8 Nové internetové stránky ( jsou páteřním nástrojem on-line komunikace ve vztahu k ROP SZ. Tyto stránky umožnily oslovit široké spektrum cílových skupin ve značné hloubce a rozsahu sdělení, přitom s nízkými náklady. Při jejich tvorbě a správě bylo nutné dbát na to, aby obsah stránek byl přehledný z pohledu relevantních cílových skupin. Návštěvníky stránek byly především potenciální a skuteční žadatelé o dotace a příjemci dotace. Informace, jež jsou pro ně významné, musejí být proto webu rychle a snadno k nalezení. Webové stránky nabízejí například : detailní informace o ROP SZ, legislativní rámec ve vztahu k ROP SZ, informace o implementaci ROP SZ, programovou dokumentaci, pokyny a metodiky, podrobné informace o postupu při podávání žádosti, zveřejňování aktuálních výzev ROP SZ, výběrová kritéria, zveřejnění seznamu příjemců pomoci dle Prováděcího nařízení, zprávy o provádění ROP SZ, výsledky evaluací ROP SZ, odpovědi na často kladené otázky, kalendář vzdělávacích a informačních akci, vydané publikace v elektronické podobě, elektronický zpravodaj, odkazy na další stránky, týkající se strukturálních fondů. Strategické aktivity (dokumentace) Tento nástroj umožňující značnou hloubku sdělení byl využit především pro subjekty zapojené do implementace programů (je nutné odlišit) a subjekty zapojené do přípravy a realizace projektů (žadatelé, příjemci). Čerpání projektu Publicita a absorpční kapacita v roce 2008 Poměr čerpání z finančních prostředků projektu Publicita a absorpční kapacita v roce 2008 z prioritní osy 9.5 Technická asistence, oblast podpory Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity (reg. č. CZ.1.09/5.2.00/ ). Poměr čerpání z projektu Vyčerpané způsobilé výdaje projektu Nevyčerpané způsobilé výdaje projektu Celkové způsobilé výdaje na projekt Částka v Kč , , ,00 6

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 378/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY

POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY POSTUPY PRO ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROGRAM ŠVÝCARSKO ČESKÉ SPOLUPRÁCE Platné od 15.2.2010 SEZNAM ZKRATEK BG CHF CZP F IP KP MF NKJ PRG SDC SECO ZP ZS Blokový grant Švýcarský frank Centrum pro zahraniční pomoc

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 1. 3. 2013 1 Manažerské shrnutí Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován společností RegioPartner, s.r.o. Cílem realizovaného

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center

Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Analýza kampaně Propagace sítě environmentálních informačních a poradenských center Zpracovatel: ENVIC, občanské sdružení Prešovská 8, 301 00 Plzeň Kontaktní osoba: Tomáš Popp 1. úvod Kampaň zaměřená na

Více

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad

ZÁPIS ze 30. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Červený Hrádek, 27. dubna 2009 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Mgr. Arno Fišera Jaroslav Komínek Ing. Pavel Kouda Josef Macík Ing. Martin Strakoš Ing. Jiří Šulc Jana Vaňhová Ing. Josef

Více

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě

Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Zápis z 18. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, konaném dne 22. 4. 2009 v Jihlavě Program zasedání: 1. Schválení návrhu programu jednání 2. Schválení ověřovatelů zápisu 3. Zpráva

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2011 Leden 2011 Praha 1 OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. STRATEGIE

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1.

Pravidla publicity FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE. Příloha č. 13.1. FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Příloha č. 13.1. Pravidla publicity Obsah: 1. Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 1 2. Informační výstupy 2 3. Webové stránky 2 4.

Více

Komunikační plán ROP Severozápad 2015

Komunikační plán ROP Severozápad 2015 Komunikační plán ROP Severozápad 2015 Verze 1 31. října 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika zpracování ročního komunikačního plánu... 4 Analýza výchozího stavu... 6 Komunikační cíle pro rok 2015... 8 Definice

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu

11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu 11. Pravidla pro provádění informačních a propagačních aktivit 11.1 Obecná pravidla zajišťování publicity projektu Příjemce podpory z OP VK financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) je v souladu s

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRIORITNÍ OSA 4a, 4b, OBLAST INTERVENCE 4.1a, 4.1b Národní podpora cestovního ruchu 9. kontinuální výzva datum vyhlášení: 29. června 2010 Příloha č. 2 Pravidla pro provádění

Více

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 43n/2007 ze dne 15.6.2007 Tabulka č. 1 - Rozpočet v třídění dle položek a paragrafů Příjmy celkem

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Komunikační plán IROP 2015-2023

Komunikační plán IROP 2015-2023 Komunikační plán IROP 2015-2023 vypracoval: Mgr. David Palivec, Oddělení podpory OP schválil dne. 2015: Ing. Rostislav Mazal, ředitel OŘOP Seznam zkratek: CRR ČR. Centrum pro regionální rozvoj ČR ESIF.

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Regionální rada RS Severozápad

Regionální rada RS Severozápad ROP Severozápad 2007-13 Regionální rada RS Severozápad RR je řídícím orgánem Regionálního operačního programu Postavení a působnost RR upravuje: 16 zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře ř regionálního rozvoje,

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I.

Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Hodnocení systému implementace ROP SZ část I. Předkladatel: HOPE E.S., v.o.s., divize EUservis.cz Sídlo, kancelář Brno: Palackého 10 612 00 Brno V Praze dne 21. 11. 2008 Strana: 1 Stručné shrnutí výsledků,

Více

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah

Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah Manažerské shrnutí VÝROČNÍ ZPRÁVY REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ZA ROK 2007 Obsah 1. Identifikace operačního programu...2 1.1 Základní údaje o programu......2 Základní

Více

FINÁLNÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD

FINÁLNÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD FINÁLNÍ EX-ANTE HODNOCENÍ ROP NUTS II SEVEROZÁPAD NA PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2007-2013 (SHRNUTÍ) Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 6. 12. 2006 Úvod Tato zpráva je shrnutím hlavních výsledků,

Více

Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů EU Zadávací podmínky výběrového řízení Vytvoření manuálu vizuální identity a webové prezentace operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku

vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku oblast podpory: zaměření výzvy: vyhlášení výzvy: 20. února 2012 3.4 Veřejné služby regionálního významu Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku příjem žádostí: od 19. března 2012

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU. červen 2011 manažerské shrnutí

Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU. červen 2011 manažerské shrnutí Průběžná analýza komunikačních potřeb Ministerstva vnitra v oblasti strukturálních fondů EU červen 2011 manažerské shrnutí Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR odbor strukturálních fondů Nad Štolou 3 170

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Oznámení o vyhlášení kola

Oznámení o vyhlášení kola Královéhradecký kraj Oznámení o vyhlášení kola Grantové schéma na podporu medializace Královéhradeckého kraje prostřednictvím propagačních a informačních kampaní (podopatření 4.1.2 Podpora regionálních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.

Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62. Podpora v oblasti strategického řízení a plánování na úrovni krajů a krajských úřadů Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00010 Stručný popis projektu Projekt Podpora v oblasti strategického řízení

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů.

Součástí projektu je webová stránka, která díky propojení s nejčtenějším zpravodajským týdeníkem v ČR Týdnem zaručuje zásah u klíčových zadavatelů. MarketingSalesMedia je první titul v České republice určený primárně pro zadavatele reklamy s řízenou distribucí, která pokrývá 5000 odběratelů na Českém trhu. Projekt MarketingSalesMedia dodává lidem

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE

PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PŘÍLOHA č. 3 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PRAVIDLA PRO PUBLICITU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE SEZNAM ZMĚN Strana Změny v textu oproti verzi 3.0 3 4 1. Text v bodě

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Marketing a komunikace. Luděk Lopour, březen, duben 2015

Marketing a komunikace. Luděk Lopour, březen, duben 2015 Program: 1) Přivítání, seznámení 2) Organizační záležitosti tajemnice komise 3) Vize města: co máme dělat? 4) Případné prezentace členů komise 5) Příprava plánu co nejvíce hoří 6) Stanovení termínů příštích

Více

Závěrečná zpráva projektu

Závěrečná zpráva projektu Závěrečná zpráva projektu Analýza absorpční kapacity a návrh cílových hodnot indikátorů Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ HaskoningDHV Czech Republic,

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I Křížkovského 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 477/PJ/OVZ/2014 dne: 25. července 2014 Věc : Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2 K podlimitní veřejné

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace Zadavatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění grafických prací

Více

PR KAMPAŇ /FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH/

PR KAMPAŇ /FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH/ PŘEDMLUVA PR KAMPAŇ /FORMULE 1 VE ŠKOLÁCH/ 1 PŘEDMLUVA OBSAH PŘEDMLUVA... 3 ZADÁNÍ... 4 FINANČNÍ PROSTŘEDKY... 5 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRO VOLBU MÉDIA... 6 TELEVIZNÍ REKLAMA... 7 TISK... 10 INTERNETOVÁ REKLAMA...

Více

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby. Prezentace a propagace SKI/SPORT areálu Špičák

VÝZVA. k podání nabídky na zakázku na služby. Prezentace a propagace SKI/SPORT areálu Špičák VÝZVA k podání nabídky na zakázku na služby Prezentace a propagace SKI areálu Špičák Vážená paní, vážený pane, Společnost SPORT SERVICE, spol. s r.o., v rámci realizace projektu PODPORA ROZVOJE SLUŽEB

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI

Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2009-2012 projekt programu Marketing OPPI

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu PŘÍLOHA Č. 5 USNESENÍ A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 25.11.2008 do 12.03.2009 projekty v následujících oblastech

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO

ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO ROZVOJ TURISTICKÉHO REGIONU ČESKOLIPSKO Na realizaci projektu byla podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV), prioritní osy 13. 3 Cestovní ruch, oblasti

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 4. 12. 2014 1 1. Úvod Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován interně pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad.

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Konference sociální psychiatrie, Karlovy Vary 4. - 6. 11. 2010 Název projektu : Rozvoj péče o osoby s duševním

Více

Regionální potravina 2012-2013

Regionální potravina 2012-2013 Regionální potravina 2012-2013 Kampaň v roce 2012 Cíle marketingové, mediální a PR kampaně: zvýšit povědomí o značce Regionální potravina mezi spotřebiteli zvýšit povědomí o oceněných produktech a producentech

Více

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY

PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY STRUČNÁ METODIKA PRO SPOLKY ZUZANA PROUZOVÁ, KRISTÝNA ŠENFELDOVÁ Materiál vznikl v rámci projektu OP Praha adaptabilita CZ.2.17/2.1.00/36252 Profesionalizace pražského

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha

Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Prezentace Österreich Werbung pro Hospitality & Tourism Summit 08. červen 2010, Praha Ingrid Sieder ředitelka Rakouské národní turistické centrály Österreich Werbung Praha Obsah hlavní body 1. Organizační

Více

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH

Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH Plán Public Relations FOKUS Vysočina 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 0 Metodika 1 Oblast Organizace FOKUS Vysočina 1.1 Cíle 1.2 Cílová skupina 1.3 Cílové priority na rok 2013 1.4 Aktivity 2 Oblast Sociální

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. InstoreRadio vzbuzuje emoce! InstoreRadio je přes satelit vysílaný hudební a informační program, díky kterému supermarket zpříjemňuje nákup zákazníkům. Tyto programy jsou oblíbené,

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Komunikační strategie města Hranic

Komunikační strategie města Hranic 1 Komunikační strategie města Hranic 1. Úvod 2. Analýza současného stavu komunikace města 3. Cílové skupiny 4. Hlavní cíle 5. Navržená opatření 1. Úvod Komunikační strategie města Hranic si klade za cíl

Více

ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti

ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ZÁPIS ze 38. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad PID: č. j.: RRSZ 2089/2009 Červený Hrádek u u Jirkova, 5. 29. listopadu ledna 2009 2010 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

VI. výzva Státního fondu životního prostředí ČR. v Programu č. 3 neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP

VI. výzva Státního fondu životního prostředí ČR. v Programu č. 3 neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP VI. výzva Státního fondu životního prostředí ČR Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje VI. výzvu pro předkládání žádostí v Programu č. 3 neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020)

Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Obecný přehled: Evropské strukturální a investiční fondy (2014-2020) Mgr. Hana Bláhová Eurocentrum Ostrava Úřad vlády ČR Odbor komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Ministerstvo pro

Více