Farní zpravodaj. Bolest tvá nás napomíná nedbat ran, jež pominou, ale lkát, že naše vina je tvých strastí příčinou.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní zpravodaj. Bolest tvá nás napomíná nedbat ran, jež pominou, ale lkát, že naše vina je tvých strastí příčinou."

Transkript

1 byli jedné mysli měli všechno společné Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í ročník X 1 doba postní 2009 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Střezimíř My, kdo dále hříchy svými těžším činíme tvůj kříž, s ženami teď plačícími čekáme, až promluvíš. Bolest tvá nás napomíná nedbat ran, jež pominou, ale lkát, že naše vina je tvých strastí příčinou.

2 naší kongregace Oblátů sv. Evžen říkal: jsme stvořeni jedině proto, abychom milovali. Milí Boží přátelé, vstupujeme do doby postní. Nedávno jsem několik dní ležel s chřipkou. Měl jsem horečku a tak mi nezbývalo nic jiného, než se vypotit. Na konci tohoto zápasu jsem byl slabý jako moucha a byl jsem vděčný spolubratrům, že se o mně starali. Když člověk leží, většinou má čas se zamyslet nad svým životem a vidí, co je doopravdy důležité. Ono člověku nakonec nic nezůstane. Všechno nám utíká: síly, rozum, naše koníčky atd. Uvědomil jsem si, jak je to úžasné, že Bůh si nás zamiloval a přijal za své děti. Zakladatel Přeji sobě i vám, abychom dobu postní přijali jako velký dar od Boha, kdy znovu můžeme zakusit Boží lásku, růst v Ní a milovat. žehná P. Jiří Můčka, omi Postní období v lidové tradici Postní období začíná Popeleční středou. Věřící si uvědomují pomíjivost života a v tento den to každému v kostele připomíná křížek z popela udělaný knězem na čelo. O půlnoci z úterý na středu zvanou Popeleční ponocný odtroubil konec masopustního veselí a oznámil začátek šestinedělního půstu. Neznamenalo to jen zřeknutí se jídla, ale čehokoliv, co odvádí od duchovních věcí. První postní neděle se nazývala Liščí nebo taky Černá. Liščí podle toho, že v mnohých krajích měly hospodyně zvyk upéct v noci preclíky, které rozvěsily po stromech. Ráno vyslaly děti, aby je hledaly, protože je tam prý nechala liška. Černá podle barvy, do níž se ten den ženy oblékaly. Barva i název vyjadřovaly vážnost nadcházejících postních dnů. Druhé postní neděli se říkalo Pražná. To podle pokrmu, který se v ten den připravoval kaše z praženého obilí. Třetí postní neděle byla Kýchavná. V tuto neděli se sloužily mše svaté za odvrácení moru, k jehož příznakům kdysi patřilo kýchání. Lidová pověra říkala, že kolikrát kdo v ten den kýchne, tolik roků ještě bude žít. Čtvrté postní neděli se říkalo Družebná. V ten den se mládež scházela na návsi. Pokud se někde chystala svatba, v tuto neděli chodil družba se ženichem navštívit rodiče budoucí nevěsty.

3 Pátá neděle byla Smrtná. Tuto neděli mládež vynášela ze vsi Smrtku slaměnou figurínu na tyči. Za všeobecného jásotu byla Smrtka vhozena do potoka, aby voda odnesla všechny nemoci a neštěstí. Současně tento zvyk symbolizoval ukončení vlády zimy. Poslední postní neděle je Květná. Je připomínkou Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma. V kostelech se světí větvičky kočičky, symbolizující palmové ratolesti, kterými obyvatelé Jeruzaléma vítali Ježíše. Následuje Svatý týden, v němž vrcholí postní období. Věřící si na Zelený čtvrtek připomínají Ježíšovu poslední večeři s apoštoly, jeho slova znamenající počátek slavení mší svatých a Jidášovu zradu. Velký pátek je den smutku. Ježíš byl odsouzen, zbičován a nucen nést kříž na vlastní popravu. Na kříži zemřel a byl pohřben. V kostelech utichnou zvony a varhany. Bílá sobota je dnem modliteb věřících u Ježíšova hrobu. Neslouží se mše svatá. Při mši svaté v noci ze soboty na neděli pak věřící oslavují Kristovo vzkříšení a tímto okamžikem začínají velikonoční svátky. Následuje neděle Zmrtvýchvstání Páně Boží hod velikonoční. Převzato z časopisu Nezbeda Narodila se v Římě roku Pocházela z patricijské rodiny a od mládí toužila po životě v klášteře. Rodiče ji však již ve třinácti letech provdali. Měla šest dětí, z nichž jen syn Jan Křtitel se dožil dospělosti. V té době prožívala církev velké západní schizma, kdy byla rozštěpena mezi dva a později i tři papeže. Řím byl pustošený válkou, hladem a morem. Františka a její švagrová Vanozza se začaly starat o chudé a nemocné. Františčin manžel Lorenzo di Ponziani byl velitelem papežského vojska a bránil Řím proti neapolskému králi. Ten však město dvakrát dobyl a změnil je téměř v trosky. V roce 1413 postihla Františku velká rána. Její manžel musel do vyhnanství a syn Jan byl odvlečen jako rukojmí. Jejich palác byl ze značné části vypálen. Sv. Františka Římská 9. března Následujícího roku vypukl v Římě mor a Františka zřídila v zachovalé části paláce nemocnici, kde se obětavě starala o postižené. Postupně se k ní přidávaly i jiné římské paní. Utvořily komunitu nevázanou na společný život v klášteře, z níž postupně vznikl jakýsi třetí řád v benediktinském stylu. Ženy, které již nebyly vázány povinnostmi k rodině, zde mohly žít společně bez řeholních slibů. Po manželově smrti se do společenství uchýlila i Františka a pečovala dále o své chudé a nemocné. Zde také 9. března 1440 zemřela a byla pochována v kostele Santa Maria Nuova nad zříceninami římského fóra. Svatořečena byla v roce Zobrazována bývá s těmito atributy: koš s chlebem, vyjadřující její dobročinnost a anděl. Mívala totiž vidění svého strážného anděla, který jí výrazem tváře dával najevo radost nad dobrými skutky nebo smutek nad nedokonalostmi. Pramen: Josef Heyduk Svatí církevního roku. J.V.

4 Arciděkanský poutní kostel Navštívení Panna Marie Horní Police Při silnici mezi Českou Lípou a Děčínem v údolí řeky Ploučnice leží jedno z předních a nejkrásnějších poutních míst Litoměřické diecéze Horní Police. Poutní kostel Panny Marie se nachází na vyvýšeném místě nad obcí a působí tak velmi malebně. Od něj můžeme přehlédnout okolí obce i údolí řeky Ploučnice, což velmi zapůsobí na poutníka. Pověst vysvětlující vznik poutního místa nám připomene mohutný pískovcový sloup s pozlacenou mariánskou sochou kopie Panny Marie Polické. Nemůžeme ji přehlédnout při výstupu z vlaku či autobusu. Na tomto místě podle legendy roku 1523 řeka vyplavila sochu, kterou lidé umístili ve zdejší svatyni. Původní svatyně byla zbudována již v předhusitské době. Na tomto místě byl v letech barokní chrám přestavěný v letech do nynější podoby. Poutní chrám byl stavěn ve 2 etapách. Giulio Broccio postavil jádro kostela. Další etapu vedl Octavio Broccio a tím byly dostavěny boční lodě a sakristie. Celý nevelký poutní areál je rozložen kolem dvou nádvoří. Prvé je přístupné průjezdem ve vstupní věži s budovou arciděkanství na jedné straně, na druhé straně zeď a proti schodiště do druhého nádvoří, které je obklopeno na třech stranách ambity. Uvnitř stojí nevelký, ale členitý a pestrý poutní kostel. Vstupní věž je čtyřboká z roku Stavba kostela je trojlodní s hranolovou věží zastřešenou cibulovitou bání v západním průčelí. Trojboce ukončený presbytář má po straně sakristii. Hlavní loď je klenutá valeně s lunetami a pásy, po stranách presbytáře jsou oratoře. Na klenbách je ornamentální štuková výzdoba, zejména monumentální je nad vítězným obloukem. Na hlavním dřevěném a na řezby bohatém oltáři ze 17. století je zasklená vitrína, ve které je dřevěná socha Panny Marie bez dítěte 75 cm vysoká z počátku 16. století. V cenném oltáři jsou uchovány ostatky mučedníků Kristiána a Pavla, přenesené z římských katakomb v polovině 18. století. Další oltáře v lodi i kazatelna jsou z 18. století. Do nevelkého ambitu je vkomponováno sedm kaplí se štukovým ornamentem. Uvnitř kaplí jsou soudobé oltáře. V ambitu je umístněn silný řetěz zakončený masivními pouty. Podle zázraku zaznamenaném ve farní kronice byl za třicetileté války Švédy zajat poutník putující ze Zákup do Police. Byl odvlečen do Úštěku a tímto řetězem připoután.

5 Když stráže v noci usnuly, vymanil se od sloupu, ke kterému byl připoután, a s řetězem uprchl do Police, kde mu řetěz spadl. Tolik legenda. Pravdou je, že místo musí zapůsobit na každého svojí nenapodobitelností a polohou není zde vlhko. O poutní místo vzorně pečuje dlouhých 55 let duchovní správce P. Josef Stejskal. Areál na nás též zapůsobí čistotou a uspořádáním. Bohoslužby jsou zde slouženy každou neděli v 9 hod. pro lidí a ve všední dny podle ročního období. V nedaleké obci Jezvé se nachází krásný barokní kostel. J. Bartoň P. Adolf Pintíř generálním vikářem českobudějovické diecéze P. Mgr. Adolf Pintíř (* v Žihobcích) Adolf Pintíř se narodil jako 3. dítě v rodině učitele (sestry Marie, Anna a mladší sestra Ivana S. Angelika u sester sv. Karla Boromejského). Po maturitě na SVVŠ v Sušici (1970) nastoupil na CMBF v Litoměřicích. Během studií absolvoval základní vojenskou službu ( ). Kněžské svěcení přijal z rukou kardinála Františka Tomáška v Praze Po vysvěcení působil 5 let jako kaplan v Sušici ( ). Krátce působil v Týně nad Vltavou a v letech v Chotovinách, Hlasivě, Dražicích, Pohnání, Ratibořských Horách a dalších farnostech na Táborsku. 15. srpna 1997 nastoupil jako administrátor na děkanství u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Od r se ve spolupráci s Kongregací sester Římského řádu sv. Voršily S. Consilií Novákovou a Jiřím Zajícem podílel na semináři pro formaci českých katechetů v tehdejší NDR (Erfurthu) pod patronací biskupa J. Wankeho. Tyto zkušenosti využil po r při budování a vedení Diecézního katechetického střediska v Českých Budějovicích a vydávání katolického časopisu pro děti DUHA (ve spolupráci s doc. Ludmilou Muchovou). Kromě toto také vyučoval katechetiku na TF JU v Českých Budějovicích. Zkušenosti s vydáváním samizdatového časopisu Vzkříšení (v letech spolu se Zdeňkem Ciklerem a Vladimírem Feldmannem) využívá při vedení diecézního časopisu českobudějovické diecéze Aktuality Setkání. Byl členem komise Výboru Desetiletí duchovní obnovy. Jako vedoucí Diecézního katechetického střediska při českobudějovickém biskupství je členem Katechetické subkomise při Komisi ČBK pro katolickou výchovu a členem Rady pro sdělovací prostředky Převzato z webových stránek Biskupství českobudějovického

6 Zapření Petrovo Země je rudá od krve a mlčí stromy v Nazaretu vždy naposled i poprvé jak v neskutečném kabaretu jsme příliš slabí ve víře byť třeba Krista na kříž vlekou a zabijí-li pastýře pak se i ovce rozutekou. Kříže se tyčí k měsíci a trny zdraví Mesiáše v zahradě pějí slavíci je noc jež čeká na Jidáše měsíc se třpytí perletí a třebas věrnost přísaháme teď podruhé i potřetí Krista i sebe zapíráme. rec.: Zapřeme poprvé ruce se dosud chvějí zapřeme podruhé chválíce beznaději potřetí zapíráme už jen tak ze zvyku a slzy polykáme pláč místo výkřiku. Země je rudá od krve kokrhá kohout v Galileji vždy znovu a vždy poprvé prosíme s Petrem o naději jsme příliš slabí ve víře a svatou pravdu na kříž vlekou neb zabijí-li pastýře jsme ovce jež se rozutekou. Z knihy: Písně Karla Kryla od A do Ž Tříkrálová sbírka v Sezimově Ústí Ve dnech od 6. do 10. ledna probíhala Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Česká katolická charita také na území města Sezimovo Ústí. Po městě se pohybovalo celkem devět skupinek. Každou skupinku měl na starosti jeden vedoucí, který dohlížel na bezpečnost malých koledníků. Tříkrálová sbírka je konkrétní způsob žité solidarity. Děti z našeho města věnují svůj čas a schopnosti, aby získaly peníze, které jdou na pomoc jiným dětem, které naši pomoc potřebují. Výtěžek letošní sbírky bude věnován na tzv. Adopci na dálku a na pomoc občanskému sdružení Kaňka. Celkem se vybralo Kč, všechny peníze byly odeslány na účet Charity, která většinu výtěžku pošle zpět a poté budou peníze rozděleny na určené účely. Na středu 4. února ve 14:00 bylo naplánováno setkání koledníků a organizátorů Tříkrálové sbírky s dětmi a pracovníky centra Kaňka. Mělo proběhnout přímo v prostorách centra (Helsinská 2731) nedaleko zastávky MHD sídliště Nad Lužnicí, ale zatím se neuskutečnilo. Chtěl bych tímto způsobem poděkovat všem dárcům, kteří na toto dobré dílo přispěli. Velký dík samozřejmě patří všem koledníkům, kteří byli ochotni věnovat námahu a čas pro druhé. jáhen Stanislav Brožka - 6 -

7 Zajímavé knihy Pojďme se společně podívat na několik zajímavých knižních titulů, které si zaslouží naši pozornost. V roce 2008 vyšla ve vydavatelství Vyšehrad krásná kniha Zdeňky Hledíkové Arnošt z Pardubic arcibiskup, zakladatel, rádce. První pražský arcibiskup a rádce císaře Karla IV. Arnošt z Pardubic patří mezi obecně známé postavy našich dějin. Měl veliký podíl na aktivitách císaře Karla a na spoluutváření a ovlivňování jeho politiky. Autorka sleduje původ Arnošta z Pardubic, jeho cestu za vzděláváním i mnohostranné aktivity na poli politickém a církevním. Arnošt se podílel na založení pražské univerzity, Nového Města Pražského, ovlivňoval stavbu Karlštejna i pražské katedrály a samozřejmě se zasloužil o povýšení pražského biskupství na arcibiskupství. Vztah Arnošta k papežské kurii, sídlící tehdy v Avignonu, ukazuje pražského arcibiskupa jako osobnost uznávanou v celoevropském kontextu. V knize můžeme sledovat také každodenní stránku činnosti pražského metropolity, jeho neúnavnou zakladatelskou a organizační práci. Svého vzdělání nabyl Arnošt na předních universitách v Boloni a Padově. Sledujeme jeho zbožnost a mariánskou úctu, o níž svědčí i celá řada uměleckých děl s postavou arcibiskupa spojených. Knihu doprovází bohatá obrazová příloha a slovníček vybraných pojmů. Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková CSc., historička a archivářka, ředitelka Českého biblického ústavu v Římě a vyučující na Filosofické fakultě UK v Praze se specializuje na církevní dějiny pozdního středověku, zvláště pak na české církevní dějiny a vztah českých zemí k papežské kurii. Giuseppe Fiorini Morasini je autorem knihy Svatý František z Pauly. Kniha vyšla v Karmelitánském nakladatelství Kostelní Vydří v roce 2008 v edici Osudy. František z Pauly ( ) se jako sedmnáctiletý rozhodl odejít do jeskyně u Cosenzy v Kalabrii, kde potom žil dlouhá léta jako poustevník. Svým kajícím životem získal velký počet následovníků a založil poustevnickou kongregaci, změněnou později v přísný Řád Nejmenších bratří. Papež Alexandr VI. nazýval Františka z Pauly věrným napodobitelem Krista a druhým Františkem z Assisi. Prostí lidé z Kalábrie ho nazývali otcem. Spolubratři, kteří s ním přicházeli do styku, poznali na vlastní kůži pevnost jeho charakteru, rozhodnost i zdravou tvrdohlavost, s kterou usiloval o život v duchu řehole. Vyžadoval pokoru a odříkání především od sebe. Proto jeho spolubratřím nevadila určitá přísnost, s kterou je řeholním životem provázel. V knize jsou přístupným a poutavým způsobem zachyceny rozhodující události světcova života i doby, v níž žil. Elias Vella je autorem knihy Svatost je pro každého. Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří v roce Autor v knize představuje hlavní téma související s vnitřním uzdravováním a obnovou v Duchu svatém: různé druhy setkání s Ježíšem (v bližním, v Bibli, ve svátosti smíření a eucharistii)

8 Ukazuje hodnotu utrpení, kořeny hříchu, vnitřní zranění a odpuštění, lásku a Boží obraz v nás, duchovní boj a povolání ke svatosti. Vella ve svých úvahách vychází z hlubokých osobních zkušeností pastýře a hlasatele Božího slova. Na stránkách této knihy mohou čtenáři poznávat Ducha, který vede ke spáse. Autor však upozorňuje i na síly, které působení Ducha svatého naopak omezují a nabízí způsob, jak dojít k osvobození. Sám Kristus nám dává klíč k řešení každé těžkosti. Z knih vybírala M. Skopcová Ráda bych, abychom se lépe znali. Napadá mě to vždy, když vycházím z kostela a kolem mě se hrne ven sto i víc lidí, o kterých toho moc nevím; většinou utečou, než jim člověk stačí říct dobrý den. Je to škoda, protože jsme rodina, tak nás přece oslovuje Ježíš, bratři a sestry. Co na tom, že bratru po mé pravici je pět a půl a po mé levici sedmdesát pět. Zajímají mě lidé, které potkávám. A vím toho o nich žalostně málo: paní X o pár lavic za mnou nosí každý týden jiný klobouček, pan Y má tik v pravém oku, a nemá rád, když děti běhají po kostele, paní YX nalevo má fialové vlasy a má děti ráda, pan XY, ten s brýlemi kolem třiceti, přijde jen občas a stojí vždycky u sloupu, jako by se bál, paní Z si pořád něco zapisuje do malého sešitku, paní YZ vídám se starou Rozhovor z kostelní lavice maminkou, pan ZY vždycky chodí pozdě a odchází první, pan ZYX vždycky dává do kasičky stokorunu... Každý z nich má přitom jedinečný příběh a nosí s sebou paměť své rodiny, svého města, svého rodného místa, událostí které prožil, svých soukromých dramat a štěstí... Tyhle krátké a stručné rozhovory mají být pobídkou pro nás všechny, pobídkou k malému zastavení. Poznat člověka, který žije vedle tebe, nebo vedle tebe sedává v lavici při mši, je lepší než číst noviny, dívat se na zprávy, jezdit na nákupy, uklízet, aby to vypadalo, lepší než spoustu jiných věcí, za kterými spěcháme. Díky všem, kteří mě neodmítnou, když za nimi budu chodit se žádostí o Rozhovor z kostelní lavice... Je to nádhera, když člověk vystoupá vzhůru, kde je jen klid a může více vnímat Boží přítomnost.

9 Rozhovor s dětskou lékařkou Marií Křemenovou Maruško, pocházíš z Tábora? Ne, já jsem náplava. Narodila jsem se ve Strakonicích, ale považuji se za rodačku ze Šumavy, protože celé mé příbuzenstvo z maminčiny i tatínkovy strany pochází ze Stach a okolí, takže se hlásím k tomu, že jsem z hor. Pak mě studium, práce a také rodina zavedly do Zlivi, Prahy, Vimperka, Strakonic a do Tábora. Takhle jsem procestovala celé Jižní Čechy. Když jsem byla malá, hodně jsme jezdili na Šumavu a to mi zůstalo. Na hory se vracíme s rodinou každý rok. Jsi z věřící rodiny? Ano. Takže jsi byla vychovaná ve víře? Ano, mé duchovní směřování ovlivnila především rodina a nedávná cesta do Říma. Rodiče měli i mnoho přátel mezi kněžími, ale ty už jsem moc nezažila. Vyrůstala jsem v padesátých letech, jsem o sedmnáct let mladší než moje sestry, nečekané dítě... Jak se během komunismu vyrovnávali rodiče s proticírkevní atmosférou? Měli jste problémy... Tatínek měl samozřejmě problémy se zaměstnáním, pracoval i v Jáchymovských dolech, sestry se nemohly dostat na školy, ale do kostela jsme chodili pravidelně, každou neděli. Za mého dětství v padesátých letech byly u nás, snad proto, že to bylo na Šumavě, ještě nabité kostely a na náboženství chodilo dost dětí ze školy. Ještě mám schovanou fotku z prvního svatého přijímání a je nás tam opravdu hodně. Pak to samozřejmě odeznělo. Kdy ses rozhodla, že budeš studovat medicínu? V první třídě jsem ležela v nemocnici a od té doby jsem věděla, že chci pracovat ve zdravotnictví. Po gymnáziu jsem šla na medicínu... Jak sis vybrala pediatrii? Na začátku jsme samozřejmě všichni chtěli pracovat v nemocnici jako chirurgové, ale nakonec jsem se, asi hlavně proto, že jsem měla ráda děti, rozhodla pro dětské lékařství. Vybrala sis obor, který od člověka vyžaduje celoživotní studium a velké nasazení. Jak jsi skloubila rodinu a práci? K téhle práci potřebuje člověk velkou podporu své rodiny. Byly doby, především po roce 1989, kdy nejen do medicíny přicházelo spoustu nových věcí. Abych se mohla dále vzdělávat, bývala jsem soboty i neděle pryč. Nikoho na hlídání jsme neměli, a tak se o děti v té době staral muž, bez kterého bych to nezvládla. Myslím, že pokud se má ženalékařka věnovat naplno medicíně a vědě, musí rodina zákonitě pokulhávat. Obojí se nedá se zvládnout stoprocentně Léta běží, člověk se chce vdát a mít rodinu, a tak ze svých ideálů nakonec sleví. Co dělá tvůj muž? Je strojvůdce. Často jsme si doma podávali dveře. On měl noční, ráno pak vodil děti do školky, později do školy. Museli jsme se doplňovat... Někdy si říkám, jak jsme to mohli zvládnout, ale zvládli.

10 Myslíš si že léčíš jinak než nevěřící lékaři? Myslím, že nezáleží jen na tělesné stránce nemoci. Záleží také na tom, jak k nemoci člověk přistupuje, s jakými problémy se v dané situaci potýká. Duchovní stránka dělá mnoho a víra člověka v době nemoci hodně podporuje. V tomhle smyslu tedy léčím trošku jinak. Možná i proto jsem rozhodla založit soukromou praxi, abych pro pacienty mohla dělat něco navíc, poradit jim, vcítit se do jejich potíží, být jim blíž, být s nimi jako doma. To ve státní službě moc nejde. Máš nějaký sen, který souvisí s lékařstvím a chtěla by sis ho naplnit? Teď už ne, splnila jsem si ho vlastní praxí. Sama jsi prodělala vážnou nemoc, změnilo to nějak tvůj přístup k léčení? Ne, já myslím, že mě to poposunulo především ve víře, v modlitbě... I když jsi podporovaná ze všech stran a především svou rodinou, s takovou nemocí se člověk musí vypořádat především sám v sobě. V tom ti nikdo nepomůže, jsi sám se sebou a s Bohem. Existuje nějaké místo, kde by ses cítila úplná, celá, kde je ti vždycky dobře? V Táboře jsem se dlouho necítila moc dobře, nemívala jsem tu žádnou spřízněnou duši. Dobře mi bylo vždycky v horách, na Šumavě a hlavně ve Vysokých Tatrách, kam jezdíme téměř každý rok v létě. Je to nádhera, když člověk vystoupá vzhůru, kde je jen klid a může více vnímat Boží přítomnost. Děkuji za rozhovor. Tereza Horváthová Děkujeme všem z táborské farnosti za štědrost, s jakou jste podpořili sbírku na Adopci na dálku pro Míšu Kannana z Indie. Tento rok jste na Míšu přispěli částkou Kč, kterou jsme celou odeslali na Arcidiecézní charitu Praha. Všem vám moc děkujeme! Bylo od vás velmi milé a příjemné, že jste se v předvánočním shonu zastavili a přispěli na takovouto věc. Na nedělní ráno jsme měli napečeno a nachystáno hodně koláčků a různých dobrot. Děkujeme maminkám, které pekly, za pomoc. Bylo skutečně těžké ty čerstvé a voňavé dobroty neujídat už doma a donést je až v neděli před kostel. Těšili jsme se, že vám budou chutnat a chtěli jsme jich mít dost takže se neujídalo a neuštipovalo (nebo jen malinko ). Děkujeme rovněž za připravený vynikající turecký RIZE čaj, který nám daroval a osobně připravil čajovník Jirka Loskot. Děkujeme i Jurajovi Horváthovi za pomoc s čajem. Podával se také punč a grog. Piškoti děkují Děkujeme i za krásné společenství během dětské vánoční na Štědrý den. Vánoční koledy jsme nacvičovali pod skvělým vedením Jirky Sychy Jirko děkujeme! Scénář a režii vánočního příběhu si vzal za své jeden z našich vedoucích Vojta Janda. Příští rok bychom chtěli divadlo s koledami

11 připravit znovu a moc nás potěší, když se sejdeme zase v takovém počtu. Přejeme vám všem požehnání, pokoj a klid v roce 2009 Holky a kluci Piškoti V českobudějovické diecézi vznikl nový letní tábor pro mládež: ENTER Od 5. 7 do se v Bavorově uskuteční první ročník letního táboru ENTER pro mladé křesťany ve věku 15 až 22 let. Od ledna je již možné se přihlásit. Více informací na Zdá se vám název ENTER také zvláštní? Pro dnešní mládež se jedná o slovo, s kterým se běžně setkávají na svých počítačích. V překladu znamená Vstup a letní tábor ENTER chce být také vstupem do světa modlitby a křesťanského života pro mladé katolíky ve věku 15 až 22 let. Žijeme v sekularizované společnosti, kde se s křesťanskými hodnotami až tak často nesetkáváme, natožpak, že by byl čas na jejich sdílení a popovídání si o úskalích křesťanského života. ENTER chce inspirovat mladé a (znovu) prohloubit jejich víru, jejich vztah s Bohem. Z celostátních a světových setkání mládeže se účastníci vrací naplněni nadšením a novou silou. To byl jeden z podnětů pro pořadatele k zahájení příprav na tábor ENTER. ENTER-tým, který se skládá z 10 mladých animátorů a dalších dobrovolníků pod vedením P. Romana Dvořáka z Prachatic a bohoslovce Tomáše Zavřela, již od léta připravuje zajímavou a rozmanitou nabídku: soudobá křesťanská liturgická hudba pro mládež, zajímavé katecheze na témata z života mladých, tematické, sportovní a tvořivé dílny, skupinky na sdílení, duchovní rozhovory a sv. smíření s mladými kněžími, výlet do krásné přírody, modlitby chval, malé skupinky s možností se sdílet a diskutovat a mnoho dalšího. Podle programu a skladby pořadatelů to vypadá, že ENTER bude opravdu dynamickým a inspirujícím táborem, kterým chce být. Budeme rádi, když tuto akci podpoříte modlitbou a/nebo finančním darem ( /6210). Bavorov je malebné městečko v Jižních Čechách, v jehož centru stojí krásný renovovaný chrám a prostorná opravená fara. Nedaleko je hrad Helfenburk a poutní místo Lomec. Bydlet se bude ve stanech v campu, který má přírodní bazén. Přednostně umisťujeme mladé z diecéze České Budějovice a vítáme všechny ostatní, kteří se chtějí přidat a tvořit s námi dobrou partu. Cena tábora zahrnuje ubytování ve (vlastním) stanu, 3 jídla a 2 svačiny denně a bohatý program. Do 15. dubna činí cena Kč a po té Kč. Upozorňujeme na to, že pojišťovna VZP proplácí až Kč po předložení účtenky. Informujte se u vaší pojišťovny. Ti, kteří by chtěli více informací o táboru ENTER odkazujeme na kde je možné se také přihlásit. Neváhejte příliš dlouho: míst je omezeně a podobných táborů není mnoho. Tomáš Zavřel, bohoslovec

12 Krátké zprávy Křížové cesty v postní době: Tábor: pátek neděle Sezimovo Ústí: čtvrtek neděle 9.45 Pohnání: sobota neděle Ratibořské Hory: 1/2 hod. před každou mší svatou Ratibořice: 1/2 hod. před každou mší svatou V době postní budou bohoslužby v táborské farnosti pondělí až čtvrtek v kapli na děkanství takto: pondělí: mše sv. s rytmikou středa: mše sv ekumenická bohoslužba (na různých místech) čtvrtek: 8.00 mše sv. s breviářem V pátek se bude konat v děkanském kostele v Táboře od 15 hod. pobožnost křížové cesty pro děti. Svátost smíření lze slavit kdykoliv podle domluvy. Příležitost je také pravidelně 1/2 před mší svatou ve všední den (ve Svatém týdnu 1. hod). Postní duchovní obnova na téma Život pod vládou Kristovou podle sv. Pavla bude probíhat každou neděli Udělej si čas! Udělej si čas na lásku, je to tajemství věčného mládí! Udělej si čas na smích, je to hudba srdce! Udělej si čas na pláč, je to znamení velikého srdce! Udělej si čas na čtení, je to pramen vědění! Udělej si čas na poslechnutí jiných, je to síla inteligence! Udělej si čas na sebedůvěru, je to klíček k úspěchu! Udělej si čas na hraní, je to svěžest dětství! Udělej si čas na snění, je to dech štěstí! Udělej si čas na svůj život, protože čas rychle letí a nikdy se nedá vrátit! Převzato z Ave z Lomečku v postní době od hod. na děkanství. Povede ji P. Ing. Jan Kuník, farář chotovinský. Manželské večery jsou tématická setkání pro manželské dvojice, která budou probíhat v osmi nedělích od 8. března do 29. května v prostorách Církve bratrské v Bechyňské ul. Motto: Manželství je živý organismus, potřebuje péči. Více na Ve čtvrtek 9. dubna se bude konat v poutním domě Emauzy velikonoční dílna. Začátek je v 9.00 hod. Děti se mohou naučit vyrobit různé velikonoční ozdoby. Omlouvám se všem čtenářům a čtenářkám Farního zpravodaje za nedodání přehledu příjmů a výdajů za rok 2009 pro farnosti Chotoviny, Borotín, Hlasivo, Hoštice a Střezimíř. Pokusím se vše napravit v příštím čísle FZ. Děkuji za pochopení. P. Jan Kuník, administrátor

13 Postní ekumenická setkávání vždy ve středu v hod. Den setkání místo konání kazatel dne 4. března sbor ČCE, Bílkova ul. Eva Červená, Církev čs. husitská 11. března sbor CČSH, Farského ul. Václav Hes, římskokatolická církev 18. března kaple ŘKC, Děkanská ul. Josef Dvořák, Církev adventistů s.d. 25. března sbor CASD, nám. Mikuláše z Husi Petr Jareš, Církev bratrská 1. dubna sbor CB, Bechyňská ul. Ondřej Soběslavský, Církev českobratrská evangelická P o s p o l ečné bohoslužbě bude čas přátelsky posedět a p o p o v í d a t o různých křesťanských tém a t e c h Mladí pro církev - církev pro mladé Týden modliteb za mládež března Materiál připravený k tomuto týdnu obsahuje 3 části: 1. společenství mladých lidí s animátory Každý den má osm základních částí, které mohou provést mladého člověka osobní modlitbou nebo mohou vytvořit strukturu malého společenství. Jednotlivé části slouží jako inspirace ke konkrétním aktivitám. Důraz je položen na Božím slově vybraném z listů apoštola Pavla nebo ze Skutků apoštolů. 2. věřící, kteří si podněty budou rozebírat sami 3. společné slavení Diecézní setkání mládeže 2009 České Budějovice března Máme naději v živém Bohu. (1Tim 4,10) pátek katedrála sv. Mikuláše Program večera: Společná modlitba Mše sv. při svíčkách Vigilie se svědectvími Křížová cesta a uctívání kříže Svátost smíření a duchovní rozhovor Adorace Nejsvětější svátosti Večer otevřených srdcí Postní duchovní obnova nejen pro mladé Udělejte si čas na sebe a Boha Zbavte se svého balvanu Zapomeňte na chvíli na uspěchaný svět Duchovní očista před Velikonocemi Poslechněte si životní příběhy jiných sobota 9.15 katedrála sv. Mikuláše uvedení do tématu a katecheze Biskupské gymnázium dopolední skupinky jídelna BIGY oběd Biskupské gymnázium odpolední skupinky katedrála sv. Mikuláše závěrečná bohoslužba

14 Vybrané bohoslužby v postní době ve farnostech Chotoviny, Borotín, Hlasivo, Hoštice a Střezimíř Popeleční středa 17:00 Chotoviny mše svatá s označováním věřících popelem sobota před první nedělí postní 16:30 Hlasivo mše svatá spojená s označováním věřících popelem První neděle postní 8:15 Chotoviny mše svatá spojená s přijetím mezi čekatele křtu a s označováním věřících popelem 10:00 Borotín mše svatá s označováním věřících popelem 12:00 Střezimíř mše svatá s označováním věřících popelem Druhá neděle postní 14:00 Hoštice mše svatá s označováním věřících popelem čtvrtek sobota před 4. nedělí postní Chotoviny duchovní obnova čtvrtek :00 Chotoviny mše sv.; po ní 1. duchovní přednáška a příležitost k sv. smíření pátek dopol. Chotoviny návštěvy nemocných 16:00 Chotoviny adorace 17:00 Chotoviny mše sv.; po ní 2. duchovní přednáška a příležitost k sv. smíření sobota :00 Chotoviny sv. smíření 10:00 Chotoviny mše svatá Čtvrtá neděle postní 11:00 Hlasivo mše svatá; po ní příležitost k udělení sv. smíření 14:00 Hoštice mše svatá; při ní příležitost k udělení sv. smíření sobota před pátou nedělí postní 18:00 Kostelec mše svatá Pátá. neděle postní 10:00 Borotín mše svatá; po ní příležitost ke sv. smíření 12:00 Střezimíř mše svatá; po ní příležitost ke sv. smíření 14:30 Chotoviny, ekumenická bohoslužba sv. Petr a Pavel bohoslužby Květné neděle sobota :30 Borotín mše svatá s průvodem s ratolestmi neděle :15 Chotoviny mše svatá s průvodem s ratolestmi 11:00 Borotín mše svatá s průvodem s ratolestmi 12:00 Střezimíř bohoslužba slova 14:00 Hoštice mše svatá s průvodem s ratolestmi

15 HOSPODAŘENÍ FARNOSTÍ V ROCE 2008 Název položky (údaje v Kč) Tábor Sez. Ústí Pohnání Rat. Hory Nájemné 45400, ,00 0, ,00 Sbírky , , , ,00 Dary fyzických i právnických osob , , ,00 600,00 Příspěvky (od státu, kraje, obcí, diecéze) ,00 0, , ,00 Ostatní příjmy 35534,25 359,42 71,28 98,25 Příjmy celkem , , , ,25 Bohoslužebné a režijní výdaje , , , ,00 z toho: elektřina a plyn 84429, , , ,00 Opravy budov a mobiliáře ,98 0, , ,00 Odeslané sbírky a příspěvky , , , ,00 z toho: Svatopetrský haléř na potřeby diecéze na charitativní účely na bohoslovce svépomocný a havarijní fond na misie odvody z nájmů na pomoc Svaté zemi na Domov důchodců Veselí n.l. adopce na dálku mozaika AktIv8 (SÚ: tříkrál.sb.) církevní ZŠ Orbis-Pictus (ACEBB) 8200, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 900, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 820,00 660, , , , , , ,00 0,00 0,00 600,00 Ostatní výdaje (SÚ: varhany) 50524, , ,00 0,00 Výdaje celkem , , , ,00 Nájmy Tábor: Kč: Nájmy ostatních farností: Kč: věž kostela p. Kroužek ,00 SÚ: pošta ,00 věž kostela Numitor (internet) ,00 SÚ: zahrada 3.265,00 byty duchovních ,00 SÚ: byt M. Bláhová ,00 koncerty v kostele 5.000,00 RH: věž kostela (internet) ,00 Velké opravy: Cena: Příspěvky od: Výše přísp.: ,00 finanční mech. EHP/Norska ,00 město Tábor ,00 biskupství českobudějovické ,00 TA: krov a střecha děkanského kostela pokračování z tzv. Norských fondů (provádí firma DOLMEN-CB, s.r.o.) TA: hlavní oltář klášterního kostela Narození Panny Marie VII. etapa ministerstvo kultury , ,00 město Tábor ,00 PO: oprava kaple ,00 jihočeský kraj ,00 jihočeský kraj ,00 RH: stěna kostela v Ratibořicích ,00 obecní úřad ,00 RH: restaurování soch z hlavního oltáře ,00 jihočeský kraj ,00 Přehled některých úkonů duchovní správy za rok 2008 v porovnání s rokem 2007 Tábor Sez. Ústí Pohnání Rat. Hory Křty Svatby Pomazání nemocných - individuálně společně Pohřby - do země kremace

16 Potkali se dva kamarádi, zapálení rybáři. Půl hodiny jsem bojoval, než jsem tu rybu dostal ven, chlubí se jeden. To znám, i já mám vždycky problémy s otvíračem na konzervy, s pochopením přikyvuje druhý. Majitel restaurace přijde první den na kontrolu a ptá se číšníka: Byl tu někdo? Ano, já. Ptám se, jestli někdo přišel! Ano, vy. Tak a teď napíšeme kontrolní test, říká učitelka. Doufám, že nikoho nepřistihnu při opisování! Taky doufám, ozve se tiše z poslední lavice. Je mezi cestujícími lékař? táže se letuška. Když jeden cestující vstane, spěšně jej odvede do pilotní kabiny. Po čtvrt hodině se objeví znovu: Je mezi cestujícími pilot? Mladá žena hovoří k druhé: Už si ani nekupuji žádný parfém, manžel reaguje jen na vůni z kuchyně. Ptá se jeden podnikatel druhého: Tak jaký byl letošní rok? Ušlo to, budou mě vyšetřovat na svobodě. Nádhera Až se mi z toho podlamují nohy. Maminka přišla domů a vidí, jak syn s mokrým hadrem pobíhá po domě. Co to děláš, Dušánku? Dneska jsme měli ve škole lékařskou přednášku a pan doktor říkal, že máme dávat studené obklady na místa, kde jsme se udeřili. Tak co, Bille, ptá se farmář souseda, poškodila ti ta včerejší vichřice stodolu? Ještě nevím, zatím jsem ji nenašel. Synek se ptá tatínka: Tati, kdy si indiáni malují obličeje? Když se chystají do boje. Tak si dej pozor na mámu, stojí před zrcadlem... Zákazník se ptá prodavačky v květinářství: Slečno, máte bramboříky? Bohužel ne, ale mohu vám nabídnout krásné africké fialky nebo azalky... To mi nepomůže, posmutní zákazník. Slíbil jsem ženě, než odjela do lázní, že budu zalévat její bramboříky. Honzíku, když kašleš, tak si dávej ruku před pusu, napomíná babička svého vnuka. No, já jsem to zkoušel, ale ono to stejně nepomáhá! Farní zpravodaj Tábora a okolí vydávají římskokatolické farnosti uvedené v hlavičce. Redakce: Tábor, Děkanská 305, tel vede Petr Svoboda. Farní zpravodaj na internetu: Náklad 500 výtisků. Bezplatné.

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. únor 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2013 ročník XXIII. Jak se postit dnes? Čtyřicetidenní postní dobu bychom neměli rozmělňovat pouze sbíráním

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2014 Číslo 2 Ročník 20 Úvodník P. Bedřich Horák Liturgický kalendář Rosteme ve víře - Desatero Světec měsíce Rosteme ve víře Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Leden 2011 Číslo 1 Ročník 17 Úvodník P. Pavel Hofírek, děkan Liturgický kalendář Putování na významná i méně známá poutní místa Vranov u Brna Rosteme ve víře - Liturgika Slovo

Více

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice

Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013. sv. Jan. Prachatický. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. Cena 25 Kč. Prachatice sv. Jan Číslo 1 září 2012 Ročník 2012 2013 Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Cena 25 Kč Prachatice Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA (pokračování) Ti nejlepší kněží

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK Žijme s jasně stanoveným cílem!.. 4 Pomalu se blížíme ke konci roku 2006, v němž každý z nás prožil různé události. Pro někoho to byl rok narození, vstupu do základní

Více

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007

Nebojte se! do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 1 Vyšlo 1.4.2007 Nebojte se! Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší, než veškeré zlo, z něhož by

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 5 květen 2013 ročník XXIII. Mons. Pavel Posád se zdraví se Svatým otcem Františkem. Více o pouti katechetů najdete

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible

Manželské společenství v Dačicích. Katolický dům informuje. Co odpoví? P. Josef Stuchlý. Článek odjinud - - Svědectví. a k poznávání Bible DUBEN 2006 Dačická farnost, 1. 4. 2006, VII. ročník / 33. číslo, náklad 200 ks, vychází pro vnitřní potřebu farnosti 1 Katolický dům informuje 3 Manželské společenství v Dačicích Zamyšlení otce Jaroslava

Více