Farní zpravodaj. Bolest tvá nás napomíná nedbat ran, jež pominou, ale lkát, že naše vina je tvých strastí příčinou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní zpravodaj. Bolest tvá nás napomíná nedbat ran, jež pominou, ale lkát, že naše vina je tvých strastí příčinou."

Transkript

1 byli jedné mysli měli všechno společné Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í ročník X 1 doba postní 2009 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Střezimíř My, kdo dále hříchy svými těžším činíme tvůj kříž, s ženami teď plačícími čekáme, až promluvíš. Bolest tvá nás napomíná nedbat ran, jež pominou, ale lkát, že naše vina je tvých strastí příčinou.

2 naší kongregace Oblátů sv. Evžen říkal: jsme stvořeni jedině proto, abychom milovali. Milí Boží přátelé, vstupujeme do doby postní. Nedávno jsem několik dní ležel s chřipkou. Měl jsem horečku a tak mi nezbývalo nic jiného, než se vypotit. Na konci tohoto zápasu jsem byl slabý jako moucha a byl jsem vděčný spolubratrům, že se o mně starali. Když člověk leží, většinou má čas se zamyslet nad svým životem a vidí, co je doopravdy důležité. Ono člověku nakonec nic nezůstane. Všechno nám utíká: síly, rozum, naše koníčky atd. Uvědomil jsem si, jak je to úžasné, že Bůh si nás zamiloval a přijal za své děti. Zakladatel Přeji sobě i vám, abychom dobu postní přijali jako velký dar od Boha, kdy znovu můžeme zakusit Boží lásku, růst v Ní a milovat. žehná P. Jiří Můčka, omi Postní období v lidové tradici Postní období začíná Popeleční středou. Věřící si uvědomují pomíjivost života a v tento den to každému v kostele připomíná křížek z popela udělaný knězem na čelo. O půlnoci z úterý na středu zvanou Popeleční ponocný odtroubil konec masopustního veselí a oznámil začátek šestinedělního půstu. Neznamenalo to jen zřeknutí se jídla, ale čehokoliv, co odvádí od duchovních věcí. První postní neděle se nazývala Liščí nebo taky Černá. Liščí podle toho, že v mnohých krajích měly hospodyně zvyk upéct v noci preclíky, které rozvěsily po stromech. Ráno vyslaly děti, aby je hledaly, protože je tam prý nechala liška. Černá podle barvy, do níž se ten den ženy oblékaly. Barva i název vyjadřovaly vážnost nadcházejících postních dnů. Druhé postní neděli se říkalo Pražná. To podle pokrmu, který se v ten den připravoval kaše z praženého obilí. Třetí postní neděle byla Kýchavná. V tuto neděli se sloužily mše svaté za odvrácení moru, k jehož příznakům kdysi patřilo kýchání. Lidová pověra říkala, že kolikrát kdo v ten den kýchne, tolik roků ještě bude žít. Čtvrté postní neděli se říkalo Družebná. V ten den se mládež scházela na návsi. Pokud se někde chystala svatba, v tuto neděli chodil družba se ženichem navštívit rodiče budoucí nevěsty.

3 Pátá neděle byla Smrtná. Tuto neděli mládež vynášela ze vsi Smrtku slaměnou figurínu na tyči. Za všeobecného jásotu byla Smrtka vhozena do potoka, aby voda odnesla všechny nemoci a neštěstí. Současně tento zvyk symbolizoval ukončení vlády zimy. Poslední postní neděle je Květná. Je připomínkou Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma. V kostelech se světí větvičky kočičky, symbolizující palmové ratolesti, kterými obyvatelé Jeruzaléma vítali Ježíše. Následuje Svatý týden, v němž vrcholí postní období. Věřící si na Zelený čtvrtek připomínají Ježíšovu poslední večeři s apoštoly, jeho slova znamenající počátek slavení mší svatých a Jidášovu zradu. Velký pátek je den smutku. Ježíš byl odsouzen, zbičován a nucen nést kříž na vlastní popravu. Na kříži zemřel a byl pohřben. V kostelech utichnou zvony a varhany. Bílá sobota je dnem modliteb věřících u Ježíšova hrobu. Neslouží se mše svatá. Při mši svaté v noci ze soboty na neděli pak věřící oslavují Kristovo vzkříšení a tímto okamžikem začínají velikonoční svátky. Následuje neděle Zmrtvýchvstání Páně Boží hod velikonoční. Převzato z časopisu Nezbeda Narodila se v Římě roku Pocházela z patricijské rodiny a od mládí toužila po životě v klášteře. Rodiče ji však již ve třinácti letech provdali. Měla šest dětí, z nichž jen syn Jan Křtitel se dožil dospělosti. V té době prožívala církev velké západní schizma, kdy byla rozštěpena mezi dva a později i tři papeže. Řím byl pustošený válkou, hladem a morem. Františka a její švagrová Vanozza se začaly starat o chudé a nemocné. Františčin manžel Lorenzo di Ponziani byl velitelem papežského vojska a bránil Řím proti neapolskému králi. Ten však město dvakrát dobyl a změnil je téměř v trosky. V roce 1413 postihla Františku velká rána. Její manžel musel do vyhnanství a syn Jan byl odvlečen jako rukojmí. Jejich palác byl ze značné části vypálen. Sv. Františka Římská 9. března Následujícího roku vypukl v Římě mor a Františka zřídila v zachovalé části paláce nemocnici, kde se obětavě starala o postižené. Postupně se k ní přidávaly i jiné římské paní. Utvořily komunitu nevázanou na společný život v klášteře, z níž postupně vznikl jakýsi třetí řád v benediktinském stylu. Ženy, které již nebyly vázány povinnostmi k rodině, zde mohly žít společně bez řeholních slibů. Po manželově smrti se do společenství uchýlila i Františka a pečovala dále o své chudé a nemocné. Zde také 9. března 1440 zemřela a byla pochována v kostele Santa Maria Nuova nad zříceninami římského fóra. Svatořečena byla v roce Zobrazována bývá s těmito atributy: koš s chlebem, vyjadřující její dobročinnost a anděl. Mívala totiž vidění svého strážného anděla, který jí výrazem tváře dával najevo radost nad dobrými skutky nebo smutek nad nedokonalostmi. Pramen: Josef Heyduk Svatí církevního roku. J.V.

4 Arciděkanský poutní kostel Navštívení Panna Marie Horní Police Při silnici mezi Českou Lípou a Děčínem v údolí řeky Ploučnice leží jedno z předních a nejkrásnějších poutních míst Litoměřické diecéze Horní Police. Poutní kostel Panny Marie se nachází na vyvýšeném místě nad obcí a působí tak velmi malebně. Od něj můžeme přehlédnout okolí obce i údolí řeky Ploučnice, což velmi zapůsobí na poutníka. Pověst vysvětlující vznik poutního místa nám připomene mohutný pískovcový sloup s pozlacenou mariánskou sochou kopie Panny Marie Polické. Nemůžeme ji přehlédnout při výstupu z vlaku či autobusu. Na tomto místě podle legendy roku 1523 řeka vyplavila sochu, kterou lidé umístili ve zdejší svatyni. Původní svatyně byla zbudována již v předhusitské době. Na tomto místě byl v letech barokní chrám přestavěný v letech do nynější podoby. Poutní chrám byl stavěn ve 2 etapách. Giulio Broccio postavil jádro kostela. Další etapu vedl Octavio Broccio a tím byly dostavěny boční lodě a sakristie. Celý nevelký poutní areál je rozložen kolem dvou nádvoří. Prvé je přístupné průjezdem ve vstupní věži s budovou arciděkanství na jedné straně, na druhé straně zeď a proti schodiště do druhého nádvoří, které je obklopeno na třech stranách ambity. Uvnitř stojí nevelký, ale členitý a pestrý poutní kostel. Vstupní věž je čtyřboká z roku Stavba kostela je trojlodní s hranolovou věží zastřešenou cibulovitou bání v západním průčelí. Trojboce ukončený presbytář má po straně sakristii. Hlavní loď je klenutá valeně s lunetami a pásy, po stranách presbytáře jsou oratoře. Na klenbách je ornamentální štuková výzdoba, zejména monumentální je nad vítězným obloukem. Na hlavním dřevěném a na řezby bohatém oltáři ze 17. století je zasklená vitrína, ve které je dřevěná socha Panny Marie bez dítěte 75 cm vysoká z počátku 16. století. V cenném oltáři jsou uchovány ostatky mučedníků Kristiána a Pavla, přenesené z římských katakomb v polovině 18. století. Další oltáře v lodi i kazatelna jsou z 18. století. Do nevelkého ambitu je vkomponováno sedm kaplí se štukovým ornamentem. Uvnitř kaplí jsou soudobé oltáře. V ambitu je umístněn silný řetěz zakončený masivními pouty. Podle zázraku zaznamenaném ve farní kronice byl za třicetileté války Švédy zajat poutník putující ze Zákup do Police. Byl odvlečen do Úštěku a tímto řetězem připoután.

5 Když stráže v noci usnuly, vymanil se od sloupu, ke kterému byl připoután, a s řetězem uprchl do Police, kde mu řetěz spadl. Tolik legenda. Pravdou je, že místo musí zapůsobit na každého svojí nenapodobitelností a polohou není zde vlhko. O poutní místo vzorně pečuje dlouhých 55 let duchovní správce P. Josef Stejskal. Areál na nás též zapůsobí čistotou a uspořádáním. Bohoslužby jsou zde slouženy každou neděli v 9 hod. pro lidí a ve všední dny podle ročního období. V nedaleké obci Jezvé se nachází krásný barokní kostel. J. Bartoň P. Adolf Pintíř generálním vikářem českobudějovické diecéze P. Mgr. Adolf Pintíř (* v Žihobcích) Adolf Pintíř se narodil jako 3. dítě v rodině učitele (sestry Marie, Anna a mladší sestra Ivana S. Angelika u sester sv. Karla Boromejského). Po maturitě na SVVŠ v Sušici (1970) nastoupil na CMBF v Litoměřicích. Během studií absolvoval základní vojenskou službu ( ). Kněžské svěcení přijal z rukou kardinála Františka Tomáška v Praze Po vysvěcení působil 5 let jako kaplan v Sušici ( ). Krátce působil v Týně nad Vltavou a v letech v Chotovinách, Hlasivě, Dražicích, Pohnání, Ratibořských Horách a dalších farnostech na Táborsku. 15. srpna 1997 nastoupil jako administrátor na děkanství u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Od r se ve spolupráci s Kongregací sester Římského řádu sv. Voršily S. Consilií Novákovou a Jiřím Zajícem podílel na semináři pro formaci českých katechetů v tehdejší NDR (Erfurthu) pod patronací biskupa J. Wankeho. Tyto zkušenosti využil po r při budování a vedení Diecézního katechetického střediska v Českých Budějovicích a vydávání katolického časopisu pro děti DUHA (ve spolupráci s doc. Ludmilou Muchovou). Kromě toto také vyučoval katechetiku na TF JU v Českých Budějovicích. Zkušenosti s vydáváním samizdatového časopisu Vzkříšení (v letech spolu se Zdeňkem Ciklerem a Vladimírem Feldmannem) využívá při vedení diecézního časopisu českobudějovické diecéze Aktuality Setkání. Byl členem komise Výboru Desetiletí duchovní obnovy. Jako vedoucí Diecézního katechetického střediska při českobudějovickém biskupství je členem Katechetické subkomise při Komisi ČBK pro katolickou výchovu a členem Rady pro sdělovací prostředky Převzato z webových stránek Biskupství českobudějovického

6 Zapření Petrovo Země je rudá od krve a mlčí stromy v Nazaretu vždy naposled i poprvé jak v neskutečném kabaretu jsme příliš slabí ve víře byť třeba Krista na kříž vlekou a zabijí-li pastýře pak se i ovce rozutekou. Kříže se tyčí k měsíci a trny zdraví Mesiáše v zahradě pějí slavíci je noc jež čeká na Jidáše měsíc se třpytí perletí a třebas věrnost přísaháme teď podruhé i potřetí Krista i sebe zapíráme. rec.: Zapřeme poprvé ruce se dosud chvějí zapřeme podruhé chválíce beznaději potřetí zapíráme už jen tak ze zvyku a slzy polykáme pláč místo výkřiku. Země je rudá od krve kokrhá kohout v Galileji vždy znovu a vždy poprvé prosíme s Petrem o naději jsme příliš slabí ve víře a svatou pravdu na kříž vlekou neb zabijí-li pastýře jsme ovce jež se rozutekou. Z knihy: Písně Karla Kryla od A do Ž Tříkrálová sbírka v Sezimově Ústí Ve dnech od 6. do 10. ledna probíhala Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Česká katolická charita také na území města Sezimovo Ústí. Po městě se pohybovalo celkem devět skupinek. Každou skupinku měl na starosti jeden vedoucí, který dohlížel na bezpečnost malých koledníků. Tříkrálová sbírka je konkrétní způsob žité solidarity. Děti z našeho města věnují svůj čas a schopnosti, aby získaly peníze, které jdou na pomoc jiným dětem, které naši pomoc potřebují. Výtěžek letošní sbírky bude věnován na tzv. Adopci na dálku a na pomoc občanskému sdružení Kaňka. Celkem se vybralo Kč, všechny peníze byly odeslány na účet Charity, která většinu výtěžku pošle zpět a poté budou peníze rozděleny na určené účely. Na středu 4. února ve 14:00 bylo naplánováno setkání koledníků a organizátorů Tříkrálové sbírky s dětmi a pracovníky centra Kaňka. Mělo proběhnout přímo v prostorách centra (Helsinská 2731) nedaleko zastávky MHD sídliště Nad Lužnicí, ale zatím se neuskutečnilo. Chtěl bych tímto způsobem poděkovat všem dárcům, kteří na toto dobré dílo přispěli. Velký dík samozřejmě patří všem koledníkům, kteří byli ochotni věnovat námahu a čas pro druhé. jáhen Stanislav Brožka - 6 -

7 Zajímavé knihy Pojďme se společně podívat na několik zajímavých knižních titulů, které si zaslouží naši pozornost. V roce 2008 vyšla ve vydavatelství Vyšehrad krásná kniha Zdeňky Hledíkové Arnošt z Pardubic arcibiskup, zakladatel, rádce. První pražský arcibiskup a rádce císaře Karla IV. Arnošt z Pardubic patří mezi obecně známé postavy našich dějin. Měl veliký podíl na aktivitách císaře Karla a na spoluutváření a ovlivňování jeho politiky. Autorka sleduje původ Arnošta z Pardubic, jeho cestu za vzděláváním i mnohostranné aktivity na poli politickém a církevním. Arnošt se podílel na založení pražské univerzity, Nového Města Pražského, ovlivňoval stavbu Karlštejna i pražské katedrály a samozřejmě se zasloužil o povýšení pražského biskupství na arcibiskupství. Vztah Arnošta k papežské kurii, sídlící tehdy v Avignonu, ukazuje pražského arcibiskupa jako osobnost uznávanou v celoevropském kontextu. V knize můžeme sledovat také každodenní stránku činnosti pražského metropolity, jeho neúnavnou zakladatelskou a organizační práci. Svého vzdělání nabyl Arnošt na předních universitách v Boloni a Padově. Sledujeme jeho zbožnost a mariánskou úctu, o níž svědčí i celá řada uměleckých děl s postavou arcibiskupa spojených. Knihu doprovází bohatá obrazová příloha a slovníček vybraných pojmů. Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková CSc., historička a archivářka, ředitelka Českého biblického ústavu v Římě a vyučující na Filosofické fakultě UK v Praze se specializuje na církevní dějiny pozdního středověku, zvláště pak na české církevní dějiny a vztah českých zemí k papežské kurii. Giuseppe Fiorini Morasini je autorem knihy Svatý František z Pauly. Kniha vyšla v Karmelitánském nakladatelství Kostelní Vydří v roce 2008 v edici Osudy. František z Pauly ( ) se jako sedmnáctiletý rozhodl odejít do jeskyně u Cosenzy v Kalabrii, kde potom žil dlouhá léta jako poustevník. Svým kajícím životem získal velký počet následovníků a založil poustevnickou kongregaci, změněnou později v přísný Řád Nejmenších bratří. Papež Alexandr VI. nazýval Františka z Pauly věrným napodobitelem Krista a druhým Františkem z Assisi. Prostí lidé z Kalábrie ho nazývali otcem. Spolubratři, kteří s ním přicházeli do styku, poznali na vlastní kůži pevnost jeho charakteru, rozhodnost i zdravou tvrdohlavost, s kterou usiloval o život v duchu řehole. Vyžadoval pokoru a odříkání především od sebe. Proto jeho spolubratřím nevadila určitá přísnost, s kterou je řeholním životem provázel. V knize jsou přístupným a poutavým způsobem zachyceny rozhodující události světcova života i doby, v níž žil. Elias Vella je autorem knihy Svatost je pro každého. Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří v roce Autor v knize představuje hlavní téma související s vnitřním uzdravováním a obnovou v Duchu svatém: různé druhy setkání s Ježíšem (v bližním, v Bibli, ve svátosti smíření a eucharistii)

8 Ukazuje hodnotu utrpení, kořeny hříchu, vnitřní zranění a odpuštění, lásku a Boží obraz v nás, duchovní boj a povolání ke svatosti. Vella ve svých úvahách vychází z hlubokých osobních zkušeností pastýře a hlasatele Božího slova. Na stránkách této knihy mohou čtenáři poznávat Ducha, který vede ke spáse. Autor však upozorňuje i na síly, které působení Ducha svatého naopak omezují a nabízí způsob, jak dojít k osvobození. Sám Kristus nám dává klíč k řešení každé těžkosti. Z knih vybírala M. Skopcová Ráda bych, abychom se lépe znali. Napadá mě to vždy, když vycházím z kostela a kolem mě se hrne ven sto i víc lidí, o kterých toho moc nevím; většinou utečou, než jim člověk stačí říct dobrý den. Je to škoda, protože jsme rodina, tak nás přece oslovuje Ježíš, bratři a sestry. Co na tom, že bratru po mé pravici je pět a půl a po mé levici sedmdesát pět. Zajímají mě lidé, které potkávám. A vím toho o nich žalostně málo: paní X o pár lavic za mnou nosí každý týden jiný klobouček, pan Y má tik v pravém oku, a nemá rád, když děti běhají po kostele, paní YX nalevo má fialové vlasy a má děti ráda, pan XY, ten s brýlemi kolem třiceti, přijde jen občas a stojí vždycky u sloupu, jako by se bál, paní Z si pořád něco zapisuje do malého sešitku, paní YZ vídám se starou Rozhovor z kostelní lavice maminkou, pan ZY vždycky chodí pozdě a odchází první, pan ZYX vždycky dává do kasičky stokorunu... Každý z nich má přitom jedinečný příběh a nosí s sebou paměť své rodiny, svého města, svého rodného místa, událostí které prožil, svých soukromých dramat a štěstí... Tyhle krátké a stručné rozhovory mají být pobídkou pro nás všechny, pobídkou k malému zastavení. Poznat člověka, který žije vedle tebe, nebo vedle tebe sedává v lavici při mši, je lepší než číst noviny, dívat se na zprávy, jezdit na nákupy, uklízet, aby to vypadalo, lepší než spoustu jiných věcí, za kterými spěcháme. Díky všem, kteří mě neodmítnou, když za nimi budu chodit se žádostí o Rozhovor z kostelní lavice... Je to nádhera, když člověk vystoupá vzhůru, kde je jen klid a může více vnímat Boží přítomnost.

9 Rozhovor s dětskou lékařkou Marií Křemenovou Maruško, pocházíš z Tábora? Ne, já jsem náplava. Narodila jsem se ve Strakonicích, ale považuji se za rodačku ze Šumavy, protože celé mé příbuzenstvo z maminčiny i tatínkovy strany pochází ze Stach a okolí, takže se hlásím k tomu, že jsem z hor. Pak mě studium, práce a také rodina zavedly do Zlivi, Prahy, Vimperka, Strakonic a do Tábora. Takhle jsem procestovala celé Jižní Čechy. Když jsem byla malá, hodně jsme jezdili na Šumavu a to mi zůstalo. Na hory se vracíme s rodinou každý rok. Jsi z věřící rodiny? Ano. Takže jsi byla vychovaná ve víře? Ano, mé duchovní směřování ovlivnila především rodina a nedávná cesta do Říma. Rodiče měli i mnoho přátel mezi kněžími, ale ty už jsem moc nezažila. Vyrůstala jsem v padesátých letech, jsem o sedmnáct let mladší než moje sestry, nečekané dítě... Jak se během komunismu vyrovnávali rodiče s proticírkevní atmosférou? Měli jste problémy... Tatínek měl samozřejmě problémy se zaměstnáním, pracoval i v Jáchymovských dolech, sestry se nemohly dostat na školy, ale do kostela jsme chodili pravidelně, každou neděli. Za mého dětství v padesátých letech byly u nás, snad proto, že to bylo na Šumavě, ještě nabité kostely a na náboženství chodilo dost dětí ze školy. Ještě mám schovanou fotku z prvního svatého přijímání a je nás tam opravdu hodně. Pak to samozřejmě odeznělo. Kdy ses rozhodla, že budeš studovat medicínu? V první třídě jsem ležela v nemocnici a od té doby jsem věděla, že chci pracovat ve zdravotnictví. Po gymnáziu jsem šla na medicínu... Jak sis vybrala pediatrii? Na začátku jsme samozřejmě všichni chtěli pracovat v nemocnici jako chirurgové, ale nakonec jsem se, asi hlavně proto, že jsem měla ráda děti, rozhodla pro dětské lékařství. Vybrala sis obor, který od člověka vyžaduje celoživotní studium a velké nasazení. Jak jsi skloubila rodinu a práci? K téhle práci potřebuje člověk velkou podporu své rodiny. Byly doby, především po roce 1989, kdy nejen do medicíny přicházelo spoustu nových věcí. Abych se mohla dále vzdělávat, bývala jsem soboty i neděle pryč. Nikoho na hlídání jsme neměli, a tak se o děti v té době staral muž, bez kterého bych to nezvládla. Myslím, že pokud se má ženalékařka věnovat naplno medicíně a vědě, musí rodina zákonitě pokulhávat. Obojí se nedá se zvládnout stoprocentně Léta běží, člověk se chce vdát a mít rodinu, a tak ze svých ideálů nakonec sleví. Co dělá tvůj muž? Je strojvůdce. Často jsme si doma podávali dveře. On měl noční, ráno pak vodil děti do školky, později do školy. Museli jsme se doplňovat... Někdy si říkám, jak jsme to mohli zvládnout, ale zvládli.

10 Myslíš si že léčíš jinak než nevěřící lékaři? Myslím, že nezáleží jen na tělesné stránce nemoci. Záleží také na tom, jak k nemoci člověk přistupuje, s jakými problémy se v dané situaci potýká. Duchovní stránka dělá mnoho a víra člověka v době nemoci hodně podporuje. V tomhle smyslu tedy léčím trošku jinak. Možná i proto jsem rozhodla založit soukromou praxi, abych pro pacienty mohla dělat něco navíc, poradit jim, vcítit se do jejich potíží, být jim blíž, být s nimi jako doma. To ve státní službě moc nejde. Máš nějaký sen, který souvisí s lékařstvím a chtěla by sis ho naplnit? Teď už ne, splnila jsem si ho vlastní praxí. Sama jsi prodělala vážnou nemoc, změnilo to nějak tvůj přístup k léčení? Ne, já myslím, že mě to poposunulo především ve víře, v modlitbě... I když jsi podporovaná ze všech stran a především svou rodinou, s takovou nemocí se člověk musí vypořádat především sám v sobě. V tom ti nikdo nepomůže, jsi sám se sebou a s Bohem. Existuje nějaké místo, kde by ses cítila úplná, celá, kde je ti vždycky dobře? V Táboře jsem se dlouho necítila moc dobře, nemívala jsem tu žádnou spřízněnou duši. Dobře mi bylo vždycky v horách, na Šumavě a hlavně ve Vysokých Tatrách, kam jezdíme téměř každý rok v létě. Je to nádhera, když člověk vystoupá vzhůru, kde je jen klid a může více vnímat Boží přítomnost. Děkuji za rozhovor. Tereza Horváthová Děkujeme všem z táborské farnosti za štědrost, s jakou jste podpořili sbírku na Adopci na dálku pro Míšu Kannana z Indie. Tento rok jste na Míšu přispěli částkou Kč, kterou jsme celou odeslali na Arcidiecézní charitu Praha. Všem vám moc děkujeme! Bylo od vás velmi milé a příjemné, že jste se v předvánočním shonu zastavili a přispěli na takovouto věc. Na nedělní ráno jsme měli napečeno a nachystáno hodně koláčků a různých dobrot. Děkujeme maminkám, které pekly, za pomoc. Bylo skutečně těžké ty čerstvé a voňavé dobroty neujídat už doma a donést je až v neděli před kostel. Těšili jsme se, že vám budou chutnat a chtěli jsme jich mít dost takže se neujídalo a neuštipovalo (nebo jen malinko ). Děkujeme rovněž za připravený vynikající turecký RIZE čaj, který nám daroval a osobně připravil čajovník Jirka Loskot. Děkujeme i Jurajovi Horváthovi za pomoc s čajem. Podával se také punč a grog. Piškoti děkují Děkujeme i za krásné společenství během dětské vánoční na Štědrý den. Vánoční koledy jsme nacvičovali pod skvělým vedením Jirky Sychy Jirko děkujeme! Scénář a režii vánočního příběhu si vzal za své jeden z našich vedoucích Vojta Janda. Příští rok bychom chtěli divadlo s koledami

11 připravit znovu a moc nás potěší, když se sejdeme zase v takovém počtu. Přejeme vám všem požehnání, pokoj a klid v roce 2009 Holky a kluci Piškoti V českobudějovické diecézi vznikl nový letní tábor pro mládež: ENTER Od 5. 7 do se v Bavorově uskuteční první ročník letního táboru ENTER pro mladé křesťany ve věku 15 až 22 let. Od ledna je již možné se přihlásit. Více informací na Zdá se vám název ENTER také zvláštní? Pro dnešní mládež se jedná o slovo, s kterým se běžně setkávají na svých počítačích. V překladu znamená Vstup a letní tábor ENTER chce být také vstupem do světa modlitby a křesťanského života pro mladé katolíky ve věku 15 až 22 let. Žijeme v sekularizované společnosti, kde se s křesťanskými hodnotami až tak často nesetkáváme, natožpak, že by byl čas na jejich sdílení a popovídání si o úskalích křesťanského života. ENTER chce inspirovat mladé a (znovu) prohloubit jejich víru, jejich vztah s Bohem. Z celostátních a světových setkání mládeže se účastníci vrací naplněni nadšením a novou silou. To byl jeden z podnětů pro pořadatele k zahájení příprav na tábor ENTER. ENTER-tým, který se skládá z 10 mladých animátorů a dalších dobrovolníků pod vedením P. Romana Dvořáka z Prachatic a bohoslovce Tomáše Zavřela, již od léta připravuje zajímavou a rozmanitou nabídku: soudobá křesťanská liturgická hudba pro mládež, zajímavé katecheze na témata z života mladých, tematické, sportovní a tvořivé dílny, skupinky na sdílení, duchovní rozhovory a sv. smíření s mladými kněžími, výlet do krásné přírody, modlitby chval, malé skupinky s možností se sdílet a diskutovat a mnoho dalšího. Podle programu a skladby pořadatelů to vypadá, že ENTER bude opravdu dynamickým a inspirujícím táborem, kterým chce být. Budeme rádi, když tuto akci podpoříte modlitbou a/nebo finančním darem ( /6210). Bavorov je malebné městečko v Jižních Čechách, v jehož centru stojí krásný renovovaný chrám a prostorná opravená fara. Nedaleko je hrad Helfenburk a poutní místo Lomec. Bydlet se bude ve stanech v campu, který má přírodní bazén. Přednostně umisťujeme mladé z diecéze České Budějovice a vítáme všechny ostatní, kteří se chtějí přidat a tvořit s námi dobrou partu. Cena tábora zahrnuje ubytování ve (vlastním) stanu, 3 jídla a 2 svačiny denně a bohatý program. Do 15. dubna činí cena Kč a po té Kč. Upozorňujeme na to, že pojišťovna VZP proplácí až Kč po předložení účtenky. Informujte se u vaší pojišťovny. Ti, kteří by chtěli více informací o táboru ENTER odkazujeme na kde je možné se také přihlásit. Neváhejte příliš dlouho: míst je omezeně a podobných táborů není mnoho. Tomáš Zavřel, bohoslovec

12 Krátké zprávy Křížové cesty v postní době: Tábor: pátek neděle Sezimovo Ústí: čtvrtek neděle 9.45 Pohnání: sobota neděle Ratibořské Hory: 1/2 hod. před každou mší svatou Ratibořice: 1/2 hod. před každou mší svatou V době postní budou bohoslužby v táborské farnosti pondělí až čtvrtek v kapli na děkanství takto: pondělí: mše sv. s rytmikou středa: mše sv ekumenická bohoslužba (na různých místech) čtvrtek: 8.00 mše sv. s breviářem V pátek se bude konat v děkanském kostele v Táboře od 15 hod. pobožnost křížové cesty pro děti. Svátost smíření lze slavit kdykoliv podle domluvy. Příležitost je také pravidelně 1/2 před mší svatou ve všední den (ve Svatém týdnu 1. hod). Postní duchovní obnova na téma Život pod vládou Kristovou podle sv. Pavla bude probíhat každou neděli Udělej si čas! Udělej si čas na lásku, je to tajemství věčného mládí! Udělej si čas na smích, je to hudba srdce! Udělej si čas na pláč, je to znamení velikého srdce! Udělej si čas na čtení, je to pramen vědění! Udělej si čas na poslechnutí jiných, je to síla inteligence! Udělej si čas na sebedůvěru, je to klíček k úspěchu! Udělej si čas na hraní, je to svěžest dětství! Udělej si čas na snění, je to dech štěstí! Udělej si čas na svůj život, protože čas rychle letí a nikdy se nedá vrátit! Převzato z Ave z Lomečku v postní době od hod. na děkanství. Povede ji P. Ing. Jan Kuník, farář chotovinský. Manželské večery jsou tématická setkání pro manželské dvojice, která budou probíhat v osmi nedělích od 8. března do 29. května v prostorách Církve bratrské v Bechyňské ul. Motto: Manželství je živý organismus, potřebuje péči. Více na Ve čtvrtek 9. dubna se bude konat v poutním domě Emauzy velikonoční dílna. Začátek je v 9.00 hod. Děti se mohou naučit vyrobit různé velikonoční ozdoby. Omlouvám se všem čtenářům a čtenářkám Farního zpravodaje za nedodání přehledu příjmů a výdajů za rok 2009 pro farnosti Chotoviny, Borotín, Hlasivo, Hoštice a Střezimíř. Pokusím se vše napravit v příštím čísle FZ. Děkuji za pochopení. P. Jan Kuník, administrátor

13 Postní ekumenická setkávání vždy ve středu v hod. Den setkání místo konání kazatel dne 4. března sbor ČCE, Bílkova ul. Eva Červená, Církev čs. husitská 11. března sbor CČSH, Farského ul. Václav Hes, římskokatolická církev 18. března kaple ŘKC, Děkanská ul. Josef Dvořák, Církev adventistů s.d. 25. března sbor CASD, nám. Mikuláše z Husi Petr Jareš, Církev bratrská 1. dubna sbor CB, Bechyňská ul. Ondřej Soběslavský, Církev českobratrská evangelická P o s p o l ečné bohoslužbě bude čas přátelsky posedět a p o p o v í d a t o různých křesťanských tém a t e c h Mladí pro církev - církev pro mladé Týden modliteb za mládež března Materiál připravený k tomuto týdnu obsahuje 3 části: 1. společenství mladých lidí s animátory Každý den má osm základních částí, které mohou provést mladého člověka osobní modlitbou nebo mohou vytvořit strukturu malého společenství. Jednotlivé části slouží jako inspirace ke konkrétním aktivitám. Důraz je položen na Božím slově vybraném z listů apoštola Pavla nebo ze Skutků apoštolů. 2. věřící, kteří si podněty budou rozebírat sami 3. společné slavení Diecézní setkání mládeže 2009 České Budějovice března Máme naději v živém Bohu. (1Tim 4,10) pátek katedrála sv. Mikuláše Program večera: Společná modlitba Mše sv. při svíčkách Vigilie se svědectvími Křížová cesta a uctívání kříže Svátost smíření a duchovní rozhovor Adorace Nejsvětější svátosti Večer otevřených srdcí Postní duchovní obnova nejen pro mladé Udělejte si čas na sebe a Boha Zbavte se svého balvanu Zapomeňte na chvíli na uspěchaný svět Duchovní očista před Velikonocemi Poslechněte si životní příběhy jiných sobota 9.15 katedrála sv. Mikuláše uvedení do tématu a katecheze Biskupské gymnázium dopolední skupinky jídelna BIGY oběd Biskupské gymnázium odpolední skupinky katedrála sv. Mikuláše závěrečná bohoslužba

14 Vybrané bohoslužby v postní době ve farnostech Chotoviny, Borotín, Hlasivo, Hoštice a Střezimíř Popeleční středa 17:00 Chotoviny mše svatá s označováním věřících popelem sobota před první nedělí postní 16:30 Hlasivo mše svatá spojená s označováním věřících popelem První neděle postní 8:15 Chotoviny mše svatá spojená s přijetím mezi čekatele křtu a s označováním věřících popelem 10:00 Borotín mše svatá s označováním věřících popelem 12:00 Střezimíř mše svatá s označováním věřících popelem Druhá neděle postní 14:00 Hoštice mše svatá s označováním věřících popelem čtvrtek sobota před 4. nedělí postní Chotoviny duchovní obnova čtvrtek :00 Chotoviny mše sv.; po ní 1. duchovní přednáška a příležitost k sv. smíření pátek dopol. Chotoviny návštěvy nemocných 16:00 Chotoviny adorace 17:00 Chotoviny mše sv.; po ní 2. duchovní přednáška a příležitost k sv. smíření sobota :00 Chotoviny sv. smíření 10:00 Chotoviny mše svatá Čtvrtá neděle postní 11:00 Hlasivo mše svatá; po ní příležitost k udělení sv. smíření 14:00 Hoštice mše svatá; při ní příležitost k udělení sv. smíření sobota před pátou nedělí postní 18:00 Kostelec mše svatá Pátá. neděle postní 10:00 Borotín mše svatá; po ní příležitost ke sv. smíření 12:00 Střezimíř mše svatá; po ní příležitost ke sv. smíření 14:30 Chotoviny, ekumenická bohoslužba sv. Petr a Pavel bohoslužby Květné neděle sobota :30 Borotín mše svatá s průvodem s ratolestmi neděle :15 Chotoviny mše svatá s průvodem s ratolestmi 11:00 Borotín mše svatá s průvodem s ratolestmi 12:00 Střezimíř bohoslužba slova 14:00 Hoštice mše svatá s průvodem s ratolestmi

15 HOSPODAŘENÍ FARNOSTÍ V ROCE 2008 Název položky (údaje v Kč) Tábor Sez. Ústí Pohnání Rat. Hory Nájemné 45400, ,00 0, ,00 Sbírky , , , ,00 Dary fyzických i právnických osob , , ,00 600,00 Příspěvky (od státu, kraje, obcí, diecéze) ,00 0, , ,00 Ostatní příjmy 35534,25 359,42 71,28 98,25 Příjmy celkem , , , ,25 Bohoslužebné a režijní výdaje , , , ,00 z toho: elektřina a plyn 84429, , , ,00 Opravy budov a mobiliáře ,98 0, , ,00 Odeslané sbírky a příspěvky , , , ,00 z toho: Svatopetrský haléř na potřeby diecéze na charitativní účely na bohoslovce svépomocný a havarijní fond na misie odvody z nájmů na pomoc Svaté zemi na Domov důchodců Veselí n.l. adopce na dálku mozaika AktIv8 (SÚ: tříkrál.sb.) církevní ZŠ Orbis-Pictus (ACEBB) 8200, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 900, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 820,00 660, , , , , , ,00 0,00 0,00 600,00 Ostatní výdaje (SÚ: varhany) 50524, , ,00 0,00 Výdaje celkem , , , ,00 Nájmy Tábor: Kč: Nájmy ostatních farností: Kč: věž kostela p. Kroužek ,00 SÚ: pošta ,00 věž kostela Numitor (internet) ,00 SÚ: zahrada 3.265,00 byty duchovních ,00 SÚ: byt M. Bláhová ,00 koncerty v kostele 5.000,00 RH: věž kostela (internet) ,00 Velké opravy: Cena: Příspěvky od: Výše přísp.: ,00 finanční mech. EHP/Norska ,00 město Tábor ,00 biskupství českobudějovické ,00 TA: krov a střecha děkanského kostela pokračování z tzv. Norských fondů (provádí firma DOLMEN-CB, s.r.o.) TA: hlavní oltář klášterního kostela Narození Panny Marie VII. etapa ministerstvo kultury , ,00 město Tábor ,00 PO: oprava kaple ,00 jihočeský kraj ,00 jihočeský kraj ,00 RH: stěna kostela v Ratibořicích ,00 obecní úřad ,00 RH: restaurování soch z hlavního oltáře ,00 jihočeský kraj ,00 Přehled některých úkonů duchovní správy za rok 2008 v porovnání s rokem 2007 Tábor Sez. Ústí Pohnání Rat. Hory Křty Svatby Pomazání nemocných - individuálně společně Pohřby - do země kremace

16 Potkali se dva kamarádi, zapálení rybáři. Půl hodiny jsem bojoval, než jsem tu rybu dostal ven, chlubí se jeden. To znám, i já mám vždycky problémy s otvíračem na konzervy, s pochopením přikyvuje druhý. Majitel restaurace přijde první den na kontrolu a ptá se číšníka: Byl tu někdo? Ano, já. Ptám se, jestli někdo přišel! Ano, vy. Tak a teď napíšeme kontrolní test, říká učitelka. Doufám, že nikoho nepřistihnu při opisování! Taky doufám, ozve se tiše z poslední lavice. Je mezi cestujícími lékař? táže se letuška. Když jeden cestující vstane, spěšně jej odvede do pilotní kabiny. Po čtvrt hodině se objeví znovu: Je mezi cestujícími pilot? Mladá žena hovoří k druhé: Už si ani nekupuji žádný parfém, manžel reaguje jen na vůni z kuchyně. Ptá se jeden podnikatel druhého: Tak jaký byl letošní rok? Ušlo to, budou mě vyšetřovat na svobodě. Nádhera Až se mi z toho podlamují nohy. Maminka přišla domů a vidí, jak syn s mokrým hadrem pobíhá po domě. Co to děláš, Dušánku? Dneska jsme měli ve škole lékařskou přednášku a pan doktor říkal, že máme dávat studené obklady na místa, kde jsme se udeřili. Tak co, Bille, ptá se farmář souseda, poškodila ti ta včerejší vichřice stodolu? Ještě nevím, zatím jsem ji nenašel. Synek se ptá tatínka: Tati, kdy si indiáni malují obličeje? Když se chystají do boje. Tak si dej pozor na mámu, stojí před zrcadlem... Zákazník se ptá prodavačky v květinářství: Slečno, máte bramboříky? Bohužel ne, ale mohu vám nabídnout krásné africké fialky nebo azalky... To mi nepomůže, posmutní zákazník. Slíbil jsem ženě, než odjela do lázní, že budu zalévat její bramboříky. Honzíku, když kašleš, tak si dávej ruku před pusu, napomíná babička svého vnuka. No, já jsem to zkoušel, ale ono to stejně nepomáhá! Farní zpravodaj Tábora a okolí vydávají římskokatolické farnosti uvedené v hlavičce. Redakce: Tábor, Děkanská 305, tel vede Petr Svoboda. Farní zpravodaj na internetu: Náklad 500 výtisků. Bezplatné.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ

ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ ČAS POSTNÍ A ČAS VELIKONOČNÍ KALENDÁŘ PRO MALÁ DÍTKA ke stejnojmenné výstavě Muzea Mladoboleslavska 3-4/2014 Text a grafika: Alice Karbanová 4 jméno vlastníka kalendáře Velikonoce se slaví na jaře. V kalendáři

Více

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490

Velikonoce I. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 VY_32_INOVACE_PRV_490 VY_32_INOVACE_PRV_490 S2 Velikonoce I. Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování:10. 3. 2013 Datum pilotáže: 21. 3. 2013 Metodika: Žáci si společně s učitelem prohlížejí prezentaci,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !DÁREK! CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: soutěžní osmisměrka svaté celebrity životopis o svatém Františku z Pauly mše svatá liturgický rok připravme se na následují mše svaté křížovka, vtípek komiks na pokračování

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

POUTNICKÝ PAS České Budějovice. Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice POUTNICKÝ PAS České Budějovice Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice 1 Kostel Panny Marie Růžencové Žižkova třída 250/4, 370 01 České Budějovice 2 Klášterní kostel Obětování

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

ÚNOR 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

ÚNOR 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM ÚNOR 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Existuje?............. 02 Rosteme v poznání............ 03 Ohlédnutí za rokem 2010.......... 04 Pohled dopředu.......... 08 Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou...

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

leden v naší farnosti

leden v naší farnosti Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz leden 2015 leden v naší farnosti Milí přátelé, Nový rok jsme očekávali společně s mladými poutníky z různých evropských států (Polska, Maďarska, Německa, Srbska) v

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie

zárí Zastavení Slovo kněze www.farnostcechtice.cz v Římskokatolické farnosti Vršovice Legenda Aurea na Narození Panny Marie Slovo kněze Legenda Aurea na Narození Panny Marie Na jedné faře žil ve vší počestnosti kněz, který neznal žádnou jinou mši než cti Panny Marie, a tu horlivě sloužil. Udali ho u biskupa a ten si ho spěšně

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

01 Úvodní slovo kardinála. 5 Údaje o organizaci. 6 Biskupové. 6 Profil 7 Milníky roku 2005 8 Pastorace 11

01 Úvodní slovo kardinála. 5 Údaje o organizaci. 6 Biskupové. 6 Profil 7 Milníky roku 2005 8 Pastorace 11 OBSAH 01 Úvodní slovo kardinála 5 0 2 Údaje o organizaci 6 0 3 Biskupové 6 0 4 Profil 7 0 5 Milníky roku 2005 8 0 6 Pastorace 11 0 7 Komunikační media 12 0 8 Stavební akce 2005 14 0 9 Církevní školství

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

vykonané práci, je rovněž nezapomenutelná. od 1. července letošního roku. S P. Jendou Turkem tedy přestaneme k tomuto datu do Choustníka jezdit.

vykonané práci, je rovněž nezapomenutelná. od 1. července letošního roku. S P. Jendou Turkem tedy přestaneme k tomuto datu do Choustníka jezdit. Farní zpravodaj Letnice 2014 TÁBOR, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Choustník a Malšice s přílohou DIALOG V CÍRKVI Kostel Navštívení Panny Marie v Choustníku loučení s choustnickou farností V tomto vydání

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Z D I V A VELIKONOCE 2013

Z D I V A VELIKONOCE 2013 1 Z D I V A VELIKONOCE 2013 Slavnost Božího milosrdenství Na první neděli po Velikonocích připadá svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. dne 30. dubna 2000,

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

FARNÍ LISTY MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH, FARNÍ LISTY květen 2014 MARIA, POMOZ, PŘIŠEL ČAS MILOSTNÁ MATKO, SLYŠ NÁŠ HLAS. V NEBEZPEČÍ A STRÁDÁNÍ PŘÍMLUVA TVÁ NÁS OCHRÁNÍ. LIDSKÁ KDE SÍLA BEZMOCNÁ, TVÁ KYNE RUKA POMOCNÁ. NEOSLYŠ PROSEB DÍTEK SVÝCH,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více