Farní zpravodaj. Bolest tvá nás napomíná nedbat ran, jež pominou, ale lkát, že naše vina je tvých strastí příčinou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farní zpravodaj. Bolest tvá nás napomíná nedbat ran, jež pominou, ale lkát, že naše vina je tvých strastí příčinou."

Transkript

1 byli jedné mysli měli všechno společné Sk 4,32-35 Farní zpravodaj T á b o r a a o k o l í ročník X 1 doba postní 2009 Tábor, Sezimovo Ústí, Pohnání, Ratibořské Hory, Chotoviny, Hlasivo, Hoštice, Borotín, Střezimíř My, kdo dále hříchy svými těžším činíme tvůj kříž, s ženami teď plačícími čekáme, až promluvíš. Bolest tvá nás napomíná nedbat ran, jež pominou, ale lkát, že naše vina je tvých strastí příčinou.

2 naší kongregace Oblátů sv. Evžen říkal: jsme stvořeni jedině proto, abychom milovali. Milí Boží přátelé, vstupujeme do doby postní. Nedávno jsem několik dní ležel s chřipkou. Měl jsem horečku a tak mi nezbývalo nic jiného, než se vypotit. Na konci tohoto zápasu jsem byl slabý jako moucha a byl jsem vděčný spolubratrům, že se o mně starali. Když člověk leží, většinou má čas se zamyslet nad svým životem a vidí, co je doopravdy důležité. Ono člověku nakonec nic nezůstane. Všechno nám utíká: síly, rozum, naše koníčky atd. Uvědomil jsem si, jak je to úžasné, že Bůh si nás zamiloval a přijal za své děti. Zakladatel Přeji sobě i vám, abychom dobu postní přijali jako velký dar od Boha, kdy znovu můžeme zakusit Boží lásku, růst v Ní a milovat. žehná P. Jiří Můčka, omi Postní období v lidové tradici Postní období začíná Popeleční středou. Věřící si uvědomují pomíjivost života a v tento den to každému v kostele připomíná křížek z popela udělaný knězem na čelo. O půlnoci z úterý na středu zvanou Popeleční ponocný odtroubil konec masopustního veselí a oznámil začátek šestinedělního půstu. Neznamenalo to jen zřeknutí se jídla, ale čehokoliv, co odvádí od duchovních věcí. První postní neděle se nazývala Liščí nebo taky Černá. Liščí podle toho, že v mnohých krajích měly hospodyně zvyk upéct v noci preclíky, které rozvěsily po stromech. Ráno vyslaly děti, aby je hledaly, protože je tam prý nechala liška. Černá podle barvy, do níž se ten den ženy oblékaly. Barva i název vyjadřovaly vážnost nadcházejících postních dnů. Druhé postní neděli se říkalo Pražná. To podle pokrmu, který se v ten den připravoval kaše z praženého obilí. Třetí postní neděle byla Kýchavná. V tuto neděli se sloužily mše svaté za odvrácení moru, k jehož příznakům kdysi patřilo kýchání. Lidová pověra říkala, že kolikrát kdo v ten den kýchne, tolik roků ještě bude žít. Čtvrté postní neděli se říkalo Družebná. V ten den se mládež scházela na návsi. Pokud se někde chystala svatba, v tuto neděli chodil družba se ženichem navštívit rodiče budoucí nevěsty.

3 Pátá neděle byla Smrtná. Tuto neděli mládež vynášela ze vsi Smrtku slaměnou figurínu na tyči. Za všeobecného jásotu byla Smrtka vhozena do potoka, aby voda odnesla všechny nemoci a neštěstí. Současně tento zvyk symbolizoval ukončení vlády zimy. Poslední postní neděle je Květná. Je připomínkou Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma. V kostelech se světí větvičky kočičky, symbolizující palmové ratolesti, kterými obyvatelé Jeruzaléma vítali Ježíše. Následuje Svatý týden, v němž vrcholí postní období. Věřící si na Zelený čtvrtek připomínají Ježíšovu poslední večeři s apoštoly, jeho slova znamenající počátek slavení mší svatých a Jidášovu zradu. Velký pátek je den smutku. Ježíš byl odsouzen, zbičován a nucen nést kříž na vlastní popravu. Na kříži zemřel a byl pohřben. V kostelech utichnou zvony a varhany. Bílá sobota je dnem modliteb věřících u Ježíšova hrobu. Neslouží se mše svatá. Při mši svaté v noci ze soboty na neděli pak věřící oslavují Kristovo vzkříšení a tímto okamžikem začínají velikonoční svátky. Následuje neděle Zmrtvýchvstání Páně Boží hod velikonoční. Převzato z časopisu Nezbeda Narodila se v Římě roku Pocházela z patricijské rodiny a od mládí toužila po životě v klášteře. Rodiče ji však již ve třinácti letech provdali. Měla šest dětí, z nichž jen syn Jan Křtitel se dožil dospělosti. V té době prožívala církev velké západní schizma, kdy byla rozštěpena mezi dva a později i tři papeže. Řím byl pustošený válkou, hladem a morem. Františka a její švagrová Vanozza se začaly starat o chudé a nemocné. Františčin manžel Lorenzo di Ponziani byl velitelem papežského vojska a bránil Řím proti neapolskému králi. Ten však město dvakrát dobyl a změnil je téměř v trosky. V roce 1413 postihla Františku velká rána. Její manžel musel do vyhnanství a syn Jan byl odvlečen jako rukojmí. Jejich palác byl ze značné části vypálen. Sv. Františka Římská 9. března Následujícího roku vypukl v Římě mor a Františka zřídila v zachovalé části paláce nemocnici, kde se obětavě starala o postižené. Postupně se k ní přidávaly i jiné římské paní. Utvořily komunitu nevázanou na společný život v klášteře, z níž postupně vznikl jakýsi třetí řád v benediktinském stylu. Ženy, které již nebyly vázány povinnostmi k rodině, zde mohly žít společně bez řeholních slibů. Po manželově smrti se do společenství uchýlila i Františka a pečovala dále o své chudé a nemocné. Zde také 9. března 1440 zemřela a byla pochována v kostele Santa Maria Nuova nad zříceninami římského fóra. Svatořečena byla v roce Zobrazována bývá s těmito atributy: koš s chlebem, vyjadřující její dobročinnost a anděl. Mívala totiž vidění svého strážného anděla, který jí výrazem tváře dával najevo radost nad dobrými skutky nebo smutek nad nedokonalostmi. Pramen: Josef Heyduk Svatí církevního roku. J.V.

4 Arciděkanský poutní kostel Navštívení Panna Marie Horní Police Při silnici mezi Českou Lípou a Děčínem v údolí řeky Ploučnice leží jedno z předních a nejkrásnějších poutních míst Litoměřické diecéze Horní Police. Poutní kostel Panny Marie se nachází na vyvýšeném místě nad obcí a působí tak velmi malebně. Od něj můžeme přehlédnout okolí obce i údolí řeky Ploučnice, což velmi zapůsobí na poutníka. Pověst vysvětlující vznik poutního místa nám připomene mohutný pískovcový sloup s pozlacenou mariánskou sochou kopie Panny Marie Polické. Nemůžeme ji přehlédnout při výstupu z vlaku či autobusu. Na tomto místě podle legendy roku 1523 řeka vyplavila sochu, kterou lidé umístili ve zdejší svatyni. Původní svatyně byla zbudována již v předhusitské době. Na tomto místě byl v letech barokní chrám přestavěný v letech do nynější podoby. Poutní chrám byl stavěn ve 2 etapách. Giulio Broccio postavil jádro kostela. Další etapu vedl Octavio Broccio a tím byly dostavěny boční lodě a sakristie. Celý nevelký poutní areál je rozložen kolem dvou nádvoří. Prvé je přístupné průjezdem ve vstupní věži s budovou arciděkanství na jedné straně, na druhé straně zeď a proti schodiště do druhého nádvoří, které je obklopeno na třech stranách ambity. Uvnitř stojí nevelký, ale členitý a pestrý poutní kostel. Vstupní věž je čtyřboká z roku Stavba kostela je trojlodní s hranolovou věží zastřešenou cibulovitou bání v západním průčelí. Trojboce ukončený presbytář má po straně sakristii. Hlavní loď je klenutá valeně s lunetami a pásy, po stranách presbytáře jsou oratoře. Na klenbách je ornamentální štuková výzdoba, zejména monumentální je nad vítězným obloukem. Na hlavním dřevěném a na řezby bohatém oltáři ze 17. století je zasklená vitrína, ve které je dřevěná socha Panny Marie bez dítěte 75 cm vysoká z počátku 16. století. V cenném oltáři jsou uchovány ostatky mučedníků Kristiána a Pavla, přenesené z římských katakomb v polovině 18. století. Další oltáře v lodi i kazatelna jsou z 18. století. Do nevelkého ambitu je vkomponováno sedm kaplí se štukovým ornamentem. Uvnitř kaplí jsou soudobé oltáře. V ambitu je umístněn silný řetěz zakončený masivními pouty. Podle zázraku zaznamenaném ve farní kronice byl za třicetileté války Švédy zajat poutník putující ze Zákup do Police. Byl odvlečen do Úštěku a tímto řetězem připoután.

5 Když stráže v noci usnuly, vymanil se od sloupu, ke kterému byl připoután, a s řetězem uprchl do Police, kde mu řetěz spadl. Tolik legenda. Pravdou je, že místo musí zapůsobit na každého svojí nenapodobitelností a polohou není zde vlhko. O poutní místo vzorně pečuje dlouhých 55 let duchovní správce P. Josef Stejskal. Areál na nás též zapůsobí čistotou a uspořádáním. Bohoslužby jsou zde slouženy každou neděli v 9 hod. pro lidí a ve všední dny podle ročního období. V nedaleké obci Jezvé se nachází krásný barokní kostel. J. Bartoň P. Adolf Pintíř generálním vikářem českobudějovické diecéze P. Mgr. Adolf Pintíř (* v Žihobcích) Adolf Pintíř se narodil jako 3. dítě v rodině učitele (sestry Marie, Anna a mladší sestra Ivana S. Angelika u sester sv. Karla Boromejského). Po maturitě na SVVŠ v Sušici (1970) nastoupil na CMBF v Litoměřicích. Během studií absolvoval základní vojenskou službu ( ). Kněžské svěcení přijal z rukou kardinála Františka Tomáška v Praze Po vysvěcení působil 5 let jako kaplan v Sušici ( ). Krátce působil v Týně nad Vltavou a v letech v Chotovinách, Hlasivě, Dražicích, Pohnání, Ratibořských Horách a dalších farnostech na Táborsku. 15. srpna 1997 nastoupil jako administrátor na děkanství u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Od r se ve spolupráci s Kongregací sester Římského řádu sv. Voršily S. Consilií Novákovou a Jiřím Zajícem podílel na semináři pro formaci českých katechetů v tehdejší NDR (Erfurthu) pod patronací biskupa J. Wankeho. Tyto zkušenosti využil po r při budování a vedení Diecézního katechetického střediska v Českých Budějovicích a vydávání katolického časopisu pro děti DUHA (ve spolupráci s doc. Ludmilou Muchovou). Kromě toto také vyučoval katechetiku na TF JU v Českých Budějovicích. Zkušenosti s vydáváním samizdatového časopisu Vzkříšení (v letech spolu se Zdeňkem Ciklerem a Vladimírem Feldmannem) využívá při vedení diecézního časopisu českobudějovické diecéze Aktuality Setkání. Byl členem komise Výboru Desetiletí duchovní obnovy. Jako vedoucí Diecézního katechetického střediska při českobudějovickém biskupství je členem Katechetické subkomise při Komisi ČBK pro katolickou výchovu a členem Rady pro sdělovací prostředky Převzato z webových stránek Biskupství českobudějovického

6 Zapření Petrovo Země je rudá od krve a mlčí stromy v Nazaretu vždy naposled i poprvé jak v neskutečném kabaretu jsme příliš slabí ve víře byť třeba Krista na kříž vlekou a zabijí-li pastýře pak se i ovce rozutekou. Kříže se tyčí k měsíci a trny zdraví Mesiáše v zahradě pějí slavíci je noc jež čeká na Jidáše měsíc se třpytí perletí a třebas věrnost přísaháme teď podruhé i potřetí Krista i sebe zapíráme. rec.: Zapřeme poprvé ruce se dosud chvějí zapřeme podruhé chválíce beznaději potřetí zapíráme už jen tak ze zvyku a slzy polykáme pláč místo výkřiku. Země je rudá od krve kokrhá kohout v Galileji vždy znovu a vždy poprvé prosíme s Petrem o naději jsme příliš slabí ve víře a svatou pravdu na kříž vlekou neb zabijí-li pastýře jsme ovce jež se rozutekou. Z knihy: Písně Karla Kryla od A do Ž Tříkrálová sbírka v Sezimově Ústí Ve dnech od 6. do 10. ledna probíhala Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Česká katolická charita také na území města Sezimovo Ústí. Po městě se pohybovalo celkem devět skupinek. Každou skupinku měl na starosti jeden vedoucí, který dohlížel na bezpečnost malých koledníků. Tříkrálová sbírka je konkrétní způsob žité solidarity. Děti z našeho města věnují svůj čas a schopnosti, aby získaly peníze, které jdou na pomoc jiným dětem, které naši pomoc potřebují. Výtěžek letošní sbírky bude věnován na tzv. Adopci na dálku a na pomoc občanskému sdružení Kaňka. Celkem se vybralo Kč, všechny peníze byly odeslány na účet Charity, která většinu výtěžku pošle zpět a poté budou peníze rozděleny na určené účely. Na středu 4. února ve 14:00 bylo naplánováno setkání koledníků a organizátorů Tříkrálové sbírky s dětmi a pracovníky centra Kaňka. Mělo proběhnout přímo v prostorách centra (Helsinská 2731) nedaleko zastávky MHD sídliště Nad Lužnicí, ale zatím se neuskutečnilo. Chtěl bych tímto způsobem poděkovat všem dárcům, kteří na toto dobré dílo přispěli. Velký dík samozřejmě patří všem koledníkům, kteří byli ochotni věnovat námahu a čas pro druhé. jáhen Stanislav Brožka - 6 -

7 Zajímavé knihy Pojďme se společně podívat na několik zajímavých knižních titulů, které si zaslouží naši pozornost. V roce 2008 vyšla ve vydavatelství Vyšehrad krásná kniha Zdeňky Hledíkové Arnošt z Pardubic arcibiskup, zakladatel, rádce. První pražský arcibiskup a rádce císaře Karla IV. Arnošt z Pardubic patří mezi obecně známé postavy našich dějin. Měl veliký podíl na aktivitách císaře Karla a na spoluutváření a ovlivňování jeho politiky. Autorka sleduje původ Arnošta z Pardubic, jeho cestu za vzděláváním i mnohostranné aktivity na poli politickém a církevním. Arnošt se podílel na založení pražské univerzity, Nového Města Pražského, ovlivňoval stavbu Karlštejna i pražské katedrály a samozřejmě se zasloužil o povýšení pražského biskupství na arcibiskupství. Vztah Arnošta k papežské kurii, sídlící tehdy v Avignonu, ukazuje pražského arcibiskupa jako osobnost uznávanou v celoevropském kontextu. V knize můžeme sledovat také každodenní stránku činnosti pražského metropolity, jeho neúnavnou zakladatelskou a organizační práci. Svého vzdělání nabyl Arnošt na předních universitách v Boloni a Padově. Sledujeme jeho zbožnost a mariánskou úctu, o níž svědčí i celá řada uměleckých děl s postavou arcibiskupa spojených. Knihu doprovází bohatá obrazová příloha a slovníček vybraných pojmů. Prof. PhDr. Zdeňka Hledíková CSc., historička a archivářka, ředitelka Českého biblického ústavu v Římě a vyučující na Filosofické fakultě UK v Praze se specializuje na církevní dějiny pozdního středověku, zvláště pak na české církevní dějiny a vztah českých zemí k papežské kurii. Giuseppe Fiorini Morasini je autorem knihy Svatý František z Pauly. Kniha vyšla v Karmelitánském nakladatelství Kostelní Vydří v roce 2008 v edici Osudy. František z Pauly ( ) se jako sedmnáctiletý rozhodl odejít do jeskyně u Cosenzy v Kalabrii, kde potom žil dlouhá léta jako poustevník. Svým kajícím životem získal velký počet následovníků a založil poustevnickou kongregaci, změněnou později v přísný Řád Nejmenších bratří. Papež Alexandr VI. nazýval Františka z Pauly věrným napodobitelem Krista a druhým Františkem z Assisi. Prostí lidé z Kalábrie ho nazývali otcem. Spolubratři, kteří s ním přicházeli do styku, poznali na vlastní kůži pevnost jeho charakteru, rozhodnost i zdravou tvrdohlavost, s kterou usiloval o život v duchu řehole. Vyžadoval pokoru a odříkání především od sebe. Proto jeho spolubratřím nevadila určitá přísnost, s kterou je řeholním životem provázel. V knize jsou přístupným a poutavým způsobem zachyceny rozhodující události světcova života i doby, v níž žil. Elias Vella je autorem knihy Svatost je pro každého. Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří v roce Autor v knize představuje hlavní téma související s vnitřním uzdravováním a obnovou v Duchu svatém: různé druhy setkání s Ježíšem (v bližním, v Bibli, ve svátosti smíření a eucharistii)

8 Ukazuje hodnotu utrpení, kořeny hříchu, vnitřní zranění a odpuštění, lásku a Boží obraz v nás, duchovní boj a povolání ke svatosti. Vella ve svých úvahách vychází z hlubokých osobních zkušeností pastýře a hlasatele Božího slova. Na stránkách této knihy mohou čtenáři poznávat Ducha, který vede ke spáse. Autor však upozorňuje i na síly, které působení Ducha svatého naopak omezují a nabízí způsob, jak dojít k osvobození. Sám Kristus nám dává klíč k řešení každé těžkosti. Z knih vybírala M. Skopcová Ráda bych, abychom se lépe znali. Napadá mě to vždy, když vycházím z kostela a kolem mě se hrne ven sto i víc lidí, o kterých toho moc nevím; většinou utečou, než jim člověk stačí říct dobrý den. Je to škoda, protože jsme rodina, tak nás přece oslovuje Ježíš, bratři a sestry. Co na tom, že bratru po mé pravici je pět a půl a po mé levici sedmdesát pět. Zajímají mě lidé, které potkávám. A vím toho o nich žalostně málo: paní X o pár lavic za mnou nosí každý týden jiný klobouček, pan Y má tik v pravém oku, a nemá rád, když děti běhají po kostele, paní YX nalevo má fialové vlasy a má děti ráda, pan XY, ten s brýlemi kolem třiceti, přijde jen občas a stojí vždycky u sloupu, jako by se bál, paní Z si pořád něco zapisuje do malého sešitku, paní YZ vídám se starou Rozhovor z kostelní lavice maminkou, pan ZY vždycky chodí pozdě a odchází první, pan ZYX vždycky dává do kasičky stokorunu... Každý z nich má přitom jedinečný příběh a nosí s sebou paměť své rodiny, svého města, svého rodného místa, událostí které prožil, svých soukromých dramat a štěstí... Tyhle krátké a stručné rozhovory mají být pobídkou pro nás všechny, pobídkou k malému zastavení. Poznat člověka, který žije vedle tebe, nebo vedle tebe sedává v lavici při mši, je lepší než číst noviny, dívat se na zprávy, jezdit na nákupy, uklízet, aby to vypadalo, lepší než spoustu jiných věcí, za kterými spěcháme. Díky všem, kteří mě neodmítnou, když za nimi budu chodit se žádostí o Rozhovor z kostelní lavice... Je to nádhera, když člověk vystoupá vzhůru, kde je jen klid a může více vnímat Boží přítomnost.

9 Rozhovor s dětskou lékařkou Marií Křemenovou Maruško, pocházíš z Tábora? Ne, já jsem náplava. Narodila jsem se ve Strakonicích, ale považuji se za rodačku ze Šumavy, protože celé mé příbuzenstvo z maminčiny i tatínkovy strany pochází ze Stach a okolí, takže se hlásím k tomu, že jsem z hor. Pak mě studium, práce a také rodina zavedly do Zlivi, Prahy, Vimperka, Strakonic a do Tábora. Takhle jsem procestovala celé Jižní Čechy. Když jsem byla malá, hodně jsme jezdili na Šumavu a to mi zůstalo. Na hory se vracíme s rodinou každý rok. Jsi z věřící rodiny? Ano. Takže jsi byla vychovaná ve víře? Ano, mé duchovní směřování ovlivnila především rodina a nedávná cesta do Říma. Rodiče měli i mnoho přátel mezi kněžími, ale ty už jsem moc nezažila. Vyrůstala jsem v padesátých letech, jsem o sedmnáct let mladší než moje sestry, nečekané dítě... Jak se během komunismu vyrovnávali rodiče s proticírkevní atmosférou? Měli jste problémy... Tatínek měl samozřejmě problémy se zaměstnáním, pracoval i v Jáchymovských dolech, sestry se nemohly dostat na školy, ale do kostela jsme chodili pravidelně, každou neděli. Za mého dětství v padesátých letech byly u nás, snad proto, že to bylo na Šumavě, ještě nabité kostely a na náboženství chodilo dost dětí ze školy. Ještě mám schovanou fotku z prvního svatého přijímání a je nás tam opravdu hodně. Pak to samozřejmě odeznělo. Kdy ses rozhodla, že budeš studovat medicínu? V první třídě jsem ležela v nemocnici a od té doby jsem věděla, že chci pracovat ve zdravotnictví. Po gymnáziu jsem šla na medicínu... Jak sis vybrala pediatrii? Na začátku jsme samozřejmě všichni chtěli pracovat v nemocnici jako chirurgové, ale nakonec jsem se, asi hlavně proto, že jsem měla ráda děti, rozhodla pro dětské lékařství. Vybrala sis obor, který od člověka vyžaduje celoživotní studium a velké nasazení. Jak jsi skloubila rodinu a práci? K téhle práci potřebuje člověk velkou podporu své rodiny. Byly doby, především po roce 1989, kdy nejen do medicíny přicházelo spoustu nových věcí. Abych se mohla dále vzdělávat, bývala jsem soboty i neděle pryč. Nikoho na hlídání jsme neměli, a tak se o děti v té době staral muž, bez kterého bych to nezvládla. Myslím, že pokud se má ženalékařka věnovat naplno medicíně a vědě, musí rodina zákonitě pokulhávat. Obojí se nedá se zvládnout stoprocentně Léta běží, člověk se chce vdát a mít rodinu, a tak ze svých ideálů nakonec sleví. Co dělá tvůj muž? Je strojvůdce. Často jsme si doma podávali dveře. On měl noční, ráno pak vodil děti do školky, později do školy. Museli jsme se doplňovat... Někdy si říkám, jak jsme to mohli zvládnout, ale zvládli.

10 Myslíš si že léčíš jinak než nevěřící lékaři? Myslím, že nezáleží jen na tělesné stránce nemoci. Záleží také na tom, jak k nemoci člověk přistupuje, s jakými problémy se v dané situaci potýká. Duchovní stránka dělá mnoho a víra člověka v době nemoci hodně podporuje. V tomhle smyslu tedy léčím trošku jinak. Možná i proto jsem rozhodla založit soukromou praxi, abych pro pacienty mohla dělat něco navíc, poradit jim, vcítit se do jejich potíží, být jim blíž, být s nimi jako doma. To ve státní službě moc nejde. Máš nějaký sen, který souvisí s lékařstvím a chtěla by sis ho naplnit? Teď už ne, splnila jsem si ho vlastní praxí. Sama jsi prodělala vážnou nemoc, změnilo to nějak tvůj přístup k léčení? Ne, já myslím, že mě to poposunulo především ve víře, v modlitbě... I když jsi podporovaná ze všech stran a především svou rodinou, s takovou nemocí se člověk musí vypořádat především sám v sobě. V tom ti nikdo nepomůže, jsi sám se sebou a s Bohem. Existuje nějaké místo, kde by ses cítila úplná, celá, kde je ti vždycky dobře? V Táboře jsem se dlouho necítila moc dobře, nemívala jsem tu žádnou spřízněnou duši. Dobře mi bylo vždycky v horách, na Šumavě a hlavně ve Vysokých Tatrách, kam jezdíme téměř každý rok v létě. Je to nádhera, když člověk vystoupá vzhůru, kde je jen klid a může více vnímat Boží přítomnost. Děkuji za rozhovor. Tereza Horváthová Děkujeme všem z táborské farnosti za štědrost, s jakou jste podpořili sbírku na Adopci na dálku pro Míšu Kannana z Indie. Tento rok jste na Míšu přispěli částkou Kč, kterou jsme celou odeslali na Arcidiecézní charitu Praha. Všem vám moc děkujeme! Bylo od vás velmi milé a příjemné, že jste se v předvánočním shonu zastavili a přispěli na takovouto věc. Na nedělní ráno jsme měli napečeno a nachystáno hodně koláčků a různých dobrot. Děkujeme maminkám, které pekly, za pomoc. Bylo skutečně těžké ty čerstvé a voňavé dobroty neujídat už doma a donést je až v neděli před kostel. Těšili jsme se, že vám budou chutnat a chtěli jsme jich mít dost takže se neujídalo a neuštipovalo (nebo jen malinko ). Děkujeme rovněž za připravený vynikající turecký RIZE čaj, který nám daroval a osobně připravil čajovník Jirka Loskot. Děkujeme i Jurajovi Horváthovi za pomoc s čajem. Podával se také punč a grog. Piškoti děkují Děkujeme i za krásné společenství během dětské vánoční na Štědrý den. Vánoční koledy jsme nacvičovali pod skvělým vedením Jirky Sychy Jirko děkujeme! Scénář a režii vánočního příběhu si vzal za své jeden z našich vedoucích Vojta Janda. Příští rok bychom chtěli divadlo s koledami

11 připravit znovu a moc nás potěší, když se sejdeme zase v takovém počtu. Přejeme vám všem požehnání, pokoj a klid v roce 2009 Holky a kluci Piškoti V českobudějovické diecézi vznikl nový letní tábor pro mládež: ENTER Od 5. 7 do se v Bavorově uskuteční první ročník letního táboru ENTER pro mladé křesťany ve věku 15 až 22 let. Od ledna je již možné se přihlásit. Více informací na Zdá se vám název ENTER také zvláštní? Pro dnešní mládež se jedná o slovo, s kterým se běžně setkávají na svých počítačích. V překladu znamená Vstup a letní tábor ENTER chce být také vstupem do světa modlitby a křesťanského života pro mladé katolíky ve věku 15 až 22 let. Žijeme v sekularizované společnosti, kde se s křesťanskými hodnotami až tak často nesetkáváme, natožpak, že by byl čas na jejich sdílení a popovídání si o úskalích křesťanského života. ENTER chce inspirovat mladé a (znovu) prohloubit jejich víru, jejich vztah s Bohem. Z celostátních a světových setkání mládeže se účastníci vrací naplněni nadšením a novou silou. To byl jeden z podnětů pro pořadatele k zahájení příprav na tábor ENTER. ENTER-tým, který se skládá z 10 mladých animátorů a dalších dobrovolníků pod vedením P. Romana Dvořáka z Prachatic a bohoslovce Tomáše Zavřela, již od léta připravuje zajímavou a rozmanitou nabídku: soudobá křesťanská liturgická hudba pro mládež, zajímavé katecheze na témata z života mladých, tematické, sportovní a tvořivé dílny, skupinky na sdílení, duchovní rozhovory a sv. smíření s mladými kněžími, výlet do krásné přírody, modlitby chval, malé skupinky s možností se sdílet a diskutovat a mnoho dalšího. Podle programu a skladby pořadatelů to vypadá, že ENTER bude opravdu dynamickým a inspirujícím táborem, kterým chce být. Budeme rádi, když tuto akci podpoříte modlitbou a/nebo finančním darem ( /6210). Bavorov je malebné městečko v Jižních Čechách, v jehož centru stojí krásný renovovaný chrám a prostorná opravená fara. Nedaleko je hrad Helfenburk a poutní místo Lomec. Bydlet se bude ve stanech v campu, který má přírodní bazén. Přednostně umisťujeme mladé z diecéze České Budějovice a vítáme všechny ostatní, kteří se chtějí přidat a tvořit s námi dobrou partu. Cena tábora zahrnuje ubytování ve (vlastním) stanu, 3 jídla a 2 svačiny denně a bohatý program. Do 15. dubna činí cena Kč a po té Kč. Upozorňujeme na to, že pojišťovna VZP proplácí až Kč po předložení účtenky. Informujte se u vaší pojišťovny. Ti, kteří by chtěli více informací o táboru ENTER odkazujeme na kde je možné se také přihlásit. Neváhejte příliš dlouho: míst je omezeně a podobných táborů není mnoho. Tomáš Zavřel, bohoslovec

12 Krátké zprávy Křížové cesty v postní době: Tábor: pátek neděle Sezimovo Ústí: čtvrtek neděle 9.45 Pohnání: sobota neděle Ratibořské Hory: 1/2 hod. před každou mší svatou Ratibořice: 1/2 hod. před každou mší svatou V době postní budou bohoslužby v táborské farnosti pondělí až čtvrtek v kapli na děkanství takto: pondělí: mše sv. s rytmikou středa: mše sv ekumenická bohoslužba (na různých místech) čtvrtek: 8.00 mše sv. s breviářem V pátek se bude konat v děkanském kostele v Táboře od 15 hod. pobožnost křížové cesty pro děti. Svátost smíření lze slavit kdykoliv podle domluvy. Příležitost je také pravidelně 1/2 před mší svatou ve všední den (ve Svatém týdnu 1. hod). Postní duchovní obnova na téma Život pod vládou Kristovou podle sv. Pavla bude probíhat každou neděli Udělej si čas! Udělej si čas na lásku, je to tajemství věčného mládí! Udělej si čas na smích, je to hudba srdce! Udělej si čas na pláč, je to znamení velikého srdce! Udělej si čas na čtení, je to pramen vědění! Udělej si čas na poslechnutí jiných, je to síla inteligence! Udělej si čas na sebedůvěru, je to klíček k úspěchu! Udělej si čas na hraní, je to svěžest dětství! Udělej si čas na snění, je to dech štěstí! Udělej si čas na svůj život, protože čas rychle letí a nikdy se nedá vrátit! Převzato z Ave z Lomečku v postní době od hod. na děkanství. Povede ji P. Ing. Jan Kuník, farář chotovinský. Manželské večery jsou tématická setkání pro manželské dvojice, která budou probíhat v osmi nedělích od 8. března do 29. května v prostorách Církve bratrské v Bechyňské ul. Motto: Manželství je živý organismus, potřebuje péči. Více na Ve čtvrtek 9. dubna se bude konat v poutním domě Emauzy velikonoční dílna. Začátek je v 9.00 hod. Děti se mohou naučit vyrobit různé velikonoční ozdoby. Omlouvám se všem čtenářům a čtenářkám Farního zpravodaje za nedodání přehledu příjmů a výdajů za rok 2009 pro farnosti Chotoviny, Borotín, Hlasivo, Hoštice a Střezimíř. Pokusím se vše napravit v příštím čísle FZ. Děkuji za pochopení. P. Jan Kuník, administrátor

13 Postní ekumenická setkávání vždy ve středu v hod. Den setkání místo konání kazatel dne 4. března sbor ČCE, Bílkova ul. Eva Červená, Církev čs. husitská 11. března sbor CČSH, Farského ul. Václav Hes, římskokatolická církev 18. března kaple ŘKC, Děkanská ul. Josef Dvořák, Církev adventistů s.d. 25. března sbor CASD, nám. Mikuláše z Husi Petr Jareš, Církev bratrská 1. dubna sbor CB, Bechyňská ul. Ondřej Soběslavský, Církev českobratrská evangelická P o s p o l ečné bohoslužbě bude čas přátelsky posedět a p o p o v í d a t o různých křesťanských tém a t e c h Mladí pro církev - církev pro mladé Týden modliteb za mládež března Materiál připravený k tomuto týdnu obsahuje 3 části: 1. společenství mladých lidí s animátory Každý den má osm základních částí, které mohou provést mladého člověka osobní modlitbou nebo mohou vytvořit strukturu malého společenství. Jednotlivé části slouží jako inspirace ke konkrétním aktivitám. Důraz je položen na Božím slově vybraném z listů apoštola Pavla nebo ze Skutků apoštolů. 2. věřící, kteří si podněty budou rozebírat sami 3. společné slavení Diecézní setkání mládeže 2009 České Budějovice března Máme naději v živém Bohu. (1Tim 4,10) pátek katedrála sv. Mikuláše Program večera: Společná modlitba Mše sv. při svíčkách Vigilie se svědectvími Křížová cesta a uctívání kříže Svátost smíření a duchovní rozhovor Adorace Nejsvětější svátosti Večer otevřených srdcí Postní duchovní obnova nejen pro mladé Udělejte si čas na sebe a Boha Zbavte se svého balvanu Zapomeňte na chvíli na uspěchaný svět Duchovní očista před Velikonocemi Poslechněte si životní příběhy jiných sobota 9.15 katedrála sv. Mikuláše uvedení do tématu a katecheze Biskupské gymnázium dopolední skupinky jídelna BIGY oběd Biskupské gymnázium odpolední skupinky katedrála sv. Mikuláše závěrečná bohoslužba

14 Vybrané bohoslužby v postní době ve farnostech Chotoviny, Borotín, Hlasivo, Hoštice a Střezimíř Popeleční středa 17:00 Chotoviny mše svatá s označováním věřících popelem sobota před první nedělí postní 16:30 Hlasivo mše svatá spojená s označováním věřících popelem První neděle postní 8:15 Chotoviny mše svatá spojená s přijetím mezi čekatele křtu a s označováním věřících popelem 10:00 Borotín mše svatá s označováním věřících popelem 12:00 Střezimíř mše svatá s označováním věřících popelem Druhá neděle postní 14:00 Hoštice mše svatá s označováním věřících popelem čtvrtek sobota před 4. nedělí postní Chotoviny duchovní obnova čtvrtek :00 Chotoviny mše sv.; po ní 1. duchovní přednáška a příležitost k sv. smíření pátek dopol. Chotoviny návštěvy nemocných 16:00 Chotoviny adorace 17:00 Chotoviny mše sv.; po ní 2. duchovní přednáška a příležitost k sv. smíření sobota :00 Chotoviny sv. smíření 10:00 Chotoviny mše svatá Čtvrtá neděle postní 11:00 Hlasivo mše svatá; po ní příležitost k udělení sv. smíření 14:00 Hoštice mše svatá; při ní příležitost k udělení sv. smíření sobota před pátou nedělí postní 18:00 Kostelec mše svatá Pátá. neděle postní 10:00 Borotín mše svatá; po ní příležitost ke sv. smíření 12:00 Střezimíř mše svatá; po ní příležitost ke sv. smíření 14:30 Chotoviny, ekumenická bohoslužba sv. Petr a Pavel bohoslužby Květné neděle sobota :30 Borotín mše svatá s průvodem s ratolestmi neděle :15 Chotoviny mše svatá s průvodem s ratolestmi 11:00 Borotín mše svatá s průvodem s ratolestmi 12:00 Střezimíř bohoslužba slova 14:00 Hoštice mše svatá s průvodem s ratolestmi

15 HOSPODAŘENÍ FARNOSTÍ V ROCE 2008 Název položky (údaje v Kč) Tábor Sez. Ústí Pohnání Rat. Hory Nájemné 45400, ,00 0, ,00 Sbírky , , , ,00 Dary fyzických i právnických osob , , ,00 600,00 Příspěvky (od státu, kraje, obcí, diecéze) ,00 0, , ,00 Ostatní příjmy 35534,25 359,42 71,28 98,25 Příjmy celkem , , , ,25 Bohoslužebné a režijní výdaje , , , ,00 z toho: elektřina a plyn 84429, , , ,00 Opravy budov a mobiliáře ,98 0, , ,00 Odeslané sbírky a příspěvky , , , ,00 z toho: Svatopetrský haléř na potřeby diecéze na charitativní účely na bohoslovce svépomocný a havarijní fond na misie odvody z nájmů na pomoc Svaté zemi na Domov důchodců Veselí n.l. adopce na dálku mozaika AktIv8 (SÚ: tříkrál.sb.) církevní ZŠ Orbis-Pictus (ACEBB) 8200, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 900, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 820,00 660, , , , , , ,00 0,00 0,00 600,00 Ostatní výdaje (SÚ: varhany) 50524, , ,00 0,00 Výdaje celkem , , , ,00 Nájmy Tábor: Kč: Nájmy ostatních farností: Kč: věž kostela p. Kroužek ,00 SÚ: pošta ,00 věž kostela Numitor (internet) ,00 SÚ: zahrada 3.265,00 byty duchovních ,00 SÚ: byt M. Bláhová ,00 koncerty v kostele 5.000,00 RH: věž kostela (internet) ,00 Velké opravy: Cena: Příspěvky od: Výše přísp.: ,00 finanční mech. EHP/Norska ,00 město Tábor ,00 biskupství českobudějovické ,00 TA: krov a střecha děkanského kostela pokračování z tzv. Norských fondů (provádí firma DOLMEN-CB, s.r.o.) TA: hlavní oltář klášterního kostela Narození Panny Marie VII. etapa ministerstvo kultury , ,00 město Tábor ,00 PO: oprava kaple ,00 jihočeský kraj ,00 jihočeský kraj ,00 RH: stěna kostela v Ratibořicích ,00 obecní úřad ,00 RH: restaurování soch z hlavního oltáře ,00 jihočeský kraj ,00 Přehled některých úkonů duchovní správy za rok 2008 v porovnání s rokem 2007 Tábor Sez. Ústí Pohnání Rat. Hory Křty Svatby Pomazání nemocných - individuálně společně Pohřby - do země kremace

16 Potkali se dva kamarádi, zapálení rybáři. Půl hodiny jsem bojoval, než jsem tu rybu dostal ven, chlubí se jeden. To znám, i já mám vždycky problémy s otvíračem na konzervy, s pochopením přikyvuje druhý. Majitel restaurace přijde první den na kontrolu a ptá se číšníka: Byl tu někdo? Ano, já. Ptám se, jestli někdo přišel! Ano, vy. Tak a teď napíšeme kontrolní test, říká učitelka. Doufám, že nikoho nepřistihnu při opisování! Taky doufám, ozve se tiše z poslední lavice. Je mezi cestujícími lékař? táže se letuška. Když jeden cestující vstane, spěšně jej odvede do pilotní kabiny. Po čtvrt hodině se objeví znovu: Je mezi cestujícími pilot? Mladá žena hovoří k druhé: Už si ani nekupuji žádný parfém, manžel reaguje jen na vůni z kuchyně. Ptá se jeden podnikatel druhého: Tak jaký byl letošní rok? Ušlo to, budou mě vyšetřovat na svobodě. Nádhera Až se mi z toho podlamují nohy. Maminka přišla domů a vidí, jak syn s mokrým hadrem pobíhá po domě. Co to děláš, Dušánku? Dneska jsme měli ve škole lékařskou přednášku a pan doktor říkal, že máme dávat studené obklady na místa, kde jsme se udeřili. Tak co, Bille, ptá se farmář souseda, poškodila ti ta včerejší vichřice stodolu? Ještě nevím, zatím jsem ji nenašel. Synek se ptá tatínka: Tati, kdy si indiáni malují obličeje? Když se chystají do boje. Tak si dej pozor na mámu, stojí před zrcadlem... Zákazník se ptá prodavačky v květinářství: Slečno, máte bramboříky? Bohužel ne, ale mohu vám nabídnout krásné africké fialky nebo azalky... To mi nepomůže, posmutní zákazník. Slíbil jsem ženě, než odjela do lázní, že budu zalévat její bramboříky. Honzíku, když kašleš, tak si dávej ruku před pusu, napomíná babička svého vnuka. No, já jsem to zkoušel, ale ono to stejně nepomáhá! Farní zpravodaj Tábora a okolí vydávají římskokatolické farnosti uvedené v hlavičce. Redakce: Tábor, Děkanská 305, tel vede Petr Svoboda. Farní zpravodaj na internetu: Náklad 500 výtisků. Bezplatné.

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

V tomto čísle se dočtete...

V tomto čísle se dočtete... Duben V tomto čísle se dočtete... Neuvěřitelné hlavolamy a záhady stereogramy Zajímavosti Velikonoce Vtipné obrázky klasika (jako vždy) Moudro měsíce... pozoooor!!!! (1) Neuvěřitelné hlavolamy a záhady

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Jiří Kuře Král (* 1934)

Jiří Kuře Král (* 1934) Jiří Kuře Král (* 1934) vypracovali: Josef Crkal, Hana Landová Žofie Nováková Radka Staňková Tomáš Taybner Základní škola Mladá Boleslav, Komenského náměstí 91 pedagogické vedení: PhDr. Adam Krupička,

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více