k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění."

Transkript

1 Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových prostor pro provozování kavárny Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 1. Zadavatel Základní údaje název zadavatele: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. (dále jen SSČ ) sídlo zadavatele: Národní 1009/3, Praha 1 země: Česká republika IČ: DIČ: CZ jednající: JUDr. Jiří Malý, ředitel webové stránky: zapsané v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném ČR Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy: Kontaktní osoby: Šárka Holá, Milan Krček, 2. Předmět zakázky malého rozsahu 2.1 Zakázka malého rozsahu má dvě části, a to: - nájem nebytových prostor a provozování kavárny v Knihkupectví Academia ve Wiehlově domě na adrese Václavské náměstí. č. 792/ 34, Praha 1 a - podnájem nebytových prostor a provozování kavárny v Knihkupectví Academia v domě na adrese náměstí Svobody 79/13, Brno. - Podrobný popis jednotlivých částí veřejné zakázky tvoří přílohy č. 1 a č. 2 této výzvy. 2.2 Uchazeč může podat nabídku na obě části veřejné zakázky nebo jen na jednu část, přičemž na každou část veřejné zakázky je třeba podat samostatnou nabídku, a to na:

2 1) Nájem nebytových prostor a provozování kavárny v Knihkupectví Academia ve Wiehlově domě na adrese Václavské náměstí. č. 34, Praha 1 a 2) Podnájem nebytových prostor a provozování kavárny v Knihkupectví Academia v domě na adrese náměstí Svobody 13, Brno. 3. Místo a doba plnění zakázky 3.1 Místem plnění první části veřejné zakázky je Knihkupectví Academia ve Wiehlově domě na adrese Václavské náměstí č. 34, Praha Místem plnění druhé části veřejné zakázky je Knihkupectví Academia v domě na adrese náměstí Svobody 13, Brno. 3.3 Doba nájmu i podnájmu bude sjednána na dobu určitou jednoho roku, počínaje s možností opce na 1 rok. 4. Kvalifikace uchazečů 4.1 Základní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust. 53, odst. 1 ZVZ, a to předložením čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo za uchazeče (v tomto případě je nezbytná plná moc pro podepisujícího), z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč splňuje základní kvalifikační předpoklady v plném rozsahu. Vzor čestného prohlášení je uveden v příloze č. 3 této výzvy. 4.2 Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. 54 ZVZ prokáže uchazeč příslušným oprávněním k podnikání: a) kopií příslušných živnostenských listů souvisejících s předmětem veřejné zakázky; b) kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je uchazeč v takové evidenci zapsán, ne starším 90-ti dnů k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky. 4.3 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně Kč Zadavatel požaduje k prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložení účetní závěrky, včetně zprávy auditora, je-li zákonem požadována, sestavenou k poslednímu dni posledního ukončeného účetního období a dále požaduje, aby nebyl vykázán záporný hospodářský výsledek. 5. Návrh nájemní/podnájemní smlouvy pro každou část veřejné zakázky Uchazeč jako součást nabídky zpracuje návrh nájemní/podnájemní smlouvy (podle toho, které části veřejné zakázky se nabídka týká) podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče na základě plné moci (včetně originálu takové plné moci) s těmito podmínkami: - nájemné bude hrazeno měsíčně, vždy do 5. dne příslušného měsíce, bezhotovostním převodem na bankovní účet pronajímatele/nájemce (podle toho, zda se jedná o nabídku pro první nebo druhou část veřejné zakázky), a to na základě daňového dokladu pronajímatele/nájemce doručeného nájemci/podnájemci.

3 - náklady na služby spojené s nájmem/podnájmem budou hrazeny (vodné a stočné, elektrická energie, teplo a odvoz odpadu) zálohově měsíčně, vždy do 5. dne příslušného měsíce, bezhotovostním převodem na účet nájemce; výše paušálu za služby spojené s nájmem je uvedena na příloze č. 1 a č. 2 pro každou část této veřejné zakázky, - nájem bude sjednán na dobu určitou, a to od do s možností opce nájmu a podnájmu o 1 rok za podmínek stanovených zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 6. Prohlídka prostor Zadavatel umožní zájemcům prohlídku nebytových prostor pro provozování kavárny takto: Knihkupectví Academia v Praze, ve Wiehlově domě, Václavské nám. 792/34, Praha 1 dne 8. 4., 10 hod. Knihkupectví Academia v Brně, nám. Svobody 79/13, Brno dne 8. 4., 10 hod. 7. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky pro každou část veřejné zakázky a) Identifikační údaje uchazeče (název/firma, IČ, DIČ, telefon, , fax, kontaktní osoba), b) čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust. 53 ZVZ podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, popř. podepsaná osobou oprávněnou jednat za uchazeče, ale v tom případě musí být nedílnou součástí nabídky plná moc nebo pověření k zastupování uchazeče, c) prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů, d) prokázání splnění ekonomických a kvalifikačních předpokladů, e) nabídku nájemného za nebytové prostory, popř. související zařízení v členění bez DPH a včetně DPH, není-li nájemce plátcem DPH, potom daň nevyčíslí a skutečnost, že není plátcem DPH, výslovně uvede v cenové nabídce, f) návrh nájemní/podnájemní smlouvy smlouvy. 8. Lhůta pro podání nabídky Nabídky na jednu nebo obě části veřejné zakázky malého rozsahu je třeba zaslat nebo osobně doručit do podatelny v sídle zadavatele na adrese: Národní 1009/3, Praha 1, PSČ nejpozději do do 15 hod. 9. Kritéria pro hodnocení nabídek Předložené nabídky na jednotlivé části veřejné zakázky malého rozsahu budou hodnoceny samostatně na každou část podle kritéria výše nájemného. Uchazeči s nejvyšší nabídkovou cenou nájmu bude přiděleno 100 bodů, ostatní nabídky získají počet bodů odpovídající poměru nejvyšší nabídkové ceny a nabídkové ceny, pro hodnocení bude výsledek násoben číslem 100 a zaokrouhlen na dvě desetinná místa Závěrečná ustanovení Uchazeči podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo, upřesnit, doplnit podmínky zadávacího řízení, dále zadávací řízení do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zrušit a to z jakéhokoliv důvodu. Zadavatel je povinen o všech změnách informovat všechny známé účastníky zadávacího řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované účastníky v nabídkách. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění nájemní smlouvy.

4 V Praze dne Jméno, funkce

5 Příloha č. 1 k výzvě č. j. : S-35113/Ř/11 Specifikace nájmu nebytových prostor a požadované služby ve Knihkupectví Academia Václavské nám, 34, Praha 1 Rozsah nebytových prostor : kavárna - 50, 80 m2 zázemí a toalety - 42, 27 m2 Provozní doba: Po-Pá 9:00-20:00 So 9:30-19:00 Ne 9:30-18 Služby : pouze studená kuchyně Úhrada poskytovaných služeb ve výši: ,-Kč plus DPH měsíčně Všechny prostory kavárny i knihkupectví jsou nekuřácké.

6 Příloha č. 2 k výzvě č. j. : S-35113/Ř/11 Specifikace nájmu nebytových prostor a požadované služby ve Knihkupectví Academia nám. Svobody 13, Brno Rozsah nebytových prostor : kavárna - 54,10 m2 zázemí a toalety - 16,00 m2 Provozní doba: Po-Pá 9:00-19:00 So 9:00-19:00 Ne zavřeno Služby : pouze studená kuchyně Úhrada poskytovaných služeb ve výši: 6 254,-Kč plus DPH měsíčně Všechny prostory kavárny i knihkupectví jsou nekuřácké.

7 Příloha č. 3 k výzvě č. j.: S-35113/Ř/11 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Tímto čestně prohlašuji, že jsem uchazeč: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby a

8 j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. Titul, jméno, příjmení: Toto prohlášení podepisuji jako (funkce - např. jednatel společnosti) V dne. podpis

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

"Prezentace plnění projektu Nová Palmovka"

Prezentace plnění projektu Nová Palmovka se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8- Libeň Městská část Praha 8 Vás tímto, v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve mění pozdějších předpisů (dále též

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Zadávací dokumentace. Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem Poskytnutí úvěru na financování zateplování nemovitostí města

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Kateřinice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Brusné (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn (MIS) Zakázka: Druh zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu Název: Dodávka moderního informačního systému CK a hotelových provozů pro fiktivní kancelář Ev. číslo:

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více