Část první Základní působnost Čl. 1 (1) Vyšší územní samosprávný celek vykonává ve svém územním obvodu samostatnou působnost stanovenou zákonem.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část první Základní působnost Čl. 1 (1) Vyšší územní samosprávný celek vykonává ve svém územním obvodu samostatnou působnost stanovenou zákonem."

Transkript

1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 1995 I. volební období 1129 Vládní návrh Zákon ze dne 1995, o působnosti vyšších územních samosprávných celků Parlament České republiky se usnesl na tomto ústavním zákoně: Část první Základní působnost Čl. 1 (1) Vyšší územní samosprávný celek vykonává ve svém územním obvodu samostatnou působnost stanovenou zákonem. (2) Při výkonu samostatné působnosti se vyšší územní samosprávný celek řídí zákony a právními předpisy vydanými k jejich provedení. Čl. 2 Vyšší územní samosprávný celek zřizuje své orgány; způsob jejich vzniku, působnost, pravomoc a vztahy mezi nimi upraví zvláštní zákon. Vyšší územní samosprávný celek Čl. 3 a) schvaluje vlastní rozpočet a hospodaří podle něj;hospodaření s rozpočtovými prostředky upraví zvláštní zákon, b) schvaluje vyúčtování svého hospodaření za uplynulý kalendářní rok, c) kontroluje finanční hospodaření právnických osob a zařízení, jichž je zřizovatelem; d) přiděluje dotace z vlastních rozpočtových prostředků a kontroluje jejich použití. Čl. 4 Vyšší územní samosprávný celek může vstupovat do mezinárodních sdružení místních orgánů a spolupracovat se samosprávnými regiony jiných států. Činí tak jen v souladu s mezivládními dohodami a po předchozím souhlasu Ministerstva zahraničních věcí. Vyšší územní samosprávný celek může stanovit své symboly (znak a prapor) a způsob jejich užívání. Čl. 5 Čl. 6 Zajišťování veřejných služeb Vyšší územní samosprávný celek se pro potřeby rozvoje svého územního obvodu podílí na zajišťování veřejných služeb v oblasti sociální péče, zdravotnictví, dopravy, školství a kultury, zejména zřizováním právnických osob a zařízení podle tohoto ústavního zákona a podle zvláštních zákonů.

2 Část druhá Čl. 7 Přechod působnosti ze státu Pravomoc zřizovat a rušit právnické osoby a zařízení uvedené v příloze k tomuto ústavnímu zákonu, vykonávaná dosud ministerstvy, okresními úřady a školskými úřady, přechází na vyšší územní samosprávné celky, v jejichž územním obvodu mají tyto právnické osoby a zařízení sídlo. Dnem přechodu je první den kalendářního měsíce následujícího po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Doplnění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Část třetí Čl. 8 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě se doplňuje takto: 1. V 19 odst. 2 se za slovo "obcí" vkládají slova "vyšším územním samosprávným celkem". 2. V 19 odst. 4 se v první větě za slovo "obec" vkládají slova "vyšší územní samosprávný celek". Ve druhé větě se za slovo "obcí" vkládají slova "vyšších územních samosprávných celků". Část čtvrtá Doplnění a změna zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. Čl. 9 Zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství se doplňuje a mění takto: 1. V 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: "vyšší územní samosprávný celek,". Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). 2. V 12 odst. 3 písmeno a) se slova "střední školy" vypouštějí. 3. V 12 se za odst. 3 vkládá odstavec 4, který zní: "(4) Ministerstvo může zřizovat a rušit střední odborné školy a gymnázia.". 4. V 12 dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a V 12 dosavadní odstavec 4 se doplňuje o písmeno f), které zní: "f) přiděluje vyššímu územnímu samosprávnému celku prostředky na neinvestiční výdaje hrazené státem.". 6. Nadpis nad 15a zní: "Působnost vyššího územního samosprávného celku". 7. Za 15 se vkládá nový 15a, který zní: " 15a (1) Vyšší územní samosprávný celek zřizuje a ruší střední odborné školy a gymnázia.

3 (2) Vyšší územní samosprávný celek může zřizovat a rušit a) speciální školy s výjimkou těchto škol při zdravotnických zařízeních, a školská zařízení těmto školám sloužící, b) základní umělecké školy a školská zařízení těmto školám sloužící, c) domovy mládeže, d) dětské domovy, e) stálé školy v přírodě, f) pedagogicko-psychologické poradny.". 8. Za 15a se vkládá 15b, který zní: " 15b Vyšší územní samosprávný celek a) spravuje školy a školská zařízení uvedená v 15a zejména tím, že zabezpečuje investiční výdaje a neinvestiční výdaje kromě mzdových prostředků, popřípadě jiných výdajů hrazených státem, b) jmenuje a odvolává ředitele škol a školských zařízení uvedených v 15a. Při jmenování vychází z výsledků konkursního řízení a stanoviska ministerstva a při odvolávání ze stanoviska ministerstva.". 9. V 23 odst. 1 text první věty za slovy ".uvedené v." se nahrazuje slovy: " 12 odst. 4 a odst. 5 písm. a) až d) a písm. f) a odst. 6 písm. a) a c) a v 14 odst. 5.". 10. Poslední věta 24 se doplňuje těmito slovy: "pokud nejde o školy a školská zařízení zřizovaná vyšším územním samosprávným celkem.". Část pátá Doplnění zákona č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. Čl. 10 Zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, se doplňuje takto: V 10 se za odst. 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Muzea a galerie může zřizovat a rušit i vyšší územní samosprávný celek.". Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. Část šestá Doplnění zákona ČNR č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon),ve znění zákona ČNR č. 122/1989 Sb. a zákona ČNR č. 165/1992 Sb. Čl. 11 Zákon ČNR č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon) se doplňuje takto: V 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

4 "(4) Divadla může zřizovat a rušit rovněž vyšší územní samosprávný celek.". Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. Část sedmá Doplnění zákona č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. Čl. 12 Zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon), se doplňuje takto: 1. Dosavadní text 2 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní: "(2) Součástí jednotné soustavy knihoven jsou rovněž knihovny zřizované vyššími územními samosprávnými celky.". 2. V 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Lidové knihovny může zřizovat a rušit rovněž vyšší územní samosprávný celek.". Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. Část osmá Doplnění zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 125/1990 Sb., zákona ČNR č. 210/1990 Sb., zákona ČNR č.425/1990 Sb., zákona ČNR č. 459/1990 Sb., zákona ČNR č. 9/1991 Sb., zákona ČNR č. 144/1991 Sb., zákona ČNR č. 582/1991 Sb., zákona č. 293/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb. Čl. 13 Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení se doplňuje takto: 1. V 1 odst.2 se za slovo "obce" připojují slova "a vyšší územní samosprávné celky". 2. Nadpis 4a zní: "Obce, okresní úřady a vyšší územní samosprávné celky". 3. V 4a se za odstavec 3 připojuje nový odstavec 4, který zní: "(4) Vyšší územní samosprávné celky se podílejí na poskytování sociální péče.". 4. V 44 odst. 1 písm. a) se za slovo "obcemi" vkládají slova "anebo vyššími územními samosprávnými celky". 5. V 46 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje středníkem a připojuje se věta: "zařízení uvedená v 45 písm. a) a b) mohou ve svém územním obvodu zřizovat též vyšší územní samosprávné celky." 6. V 48 se v první větě za slovo "obcemi" vkládají slova "nebo vyššími územními samosprávnými celky." Část devátá

5 Doplnění zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 210/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 548/1991 Sb., zákona ČNR č. 550/1991 Sb., zákona ČNR č. 590/1992 Sb., zákona ČNR č.15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb. Čl. 14 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se doplňuje takto: V 39 odst. 1 se za první větu vkládá věta, která zní: "Zdravotnická zařízení může zřizovat rovněž vyšší územní samosprávný celek.". Část desátá Doplnění a změna zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona ČNR č. 137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 43/1994 Sb. Čl. 15 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) se doplňuje a mění takto: Ustanovení 26 odst. 1 zní: "(1) Územní plány a územní projekty velkých územních celků schvalují vyšší územní samosprávné celky.". Část jedenáctá Čl. 16 Účinnost Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. V Praze dne 24. srpna 1994 předseda vlády: K l a u s v.r. místopředseda vlády pověřený řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu: K a l v o d a v.r. P ř í l o h a k vládnímu návrhu ústavního zákona o působnosti vyšších územních samosprávných celků (čl. 7) Přechod působnosti zřizovat a rušit právnické osoby a zařízení na vyšší územní samosprávné celky k již zřízeným právnickým osobám a zařízením oblast dosavadní zřizovatel právnické osoby a zařízení

6 silniční hospodářství Ministerstvo dopravy Správy a údržby silnic stanovené zvláštním zákonem kultura Ministerstvo kultury státní vědecké knihovny: Hradec Králové, České Budějovice, Kladno, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Moravská zemská knihovna v Brně galerie a muzea: Galerie Klatovy/Klenová Galerie Hradec Králové Galerie výtvarných umění Olomouc Horácká Galerie Oblastní galerie Vysočiny Oblastní galerie Liberec Orlická galerie Rychnov n/kněžnou Státní galerie Zlín České muzeum výtvarných umění Východočeská galerie Pardubice Západočeská galerie Plzeň Alšova jihočeská galerie

7 Galerie výtvarných umění Ostrava Galerie výtvarných umění Náchod Galerie výtvarných umění Litoměřice Oblastní galerie v Roudnici n/labem Galerie výtvarných umění Havlíčkův Brod Galerie výtvarných umění Cheb Galerie B.Rejta v Lounech Galerie výtvarných umění Hodonín Jihočeské muzeum České Budějovice Muzeum J.A.Komenského Muzeum loutkářských kultur Chrudim Muzeum Východních Čech Hradec Králové Regionální muzeum Teplice Severočeské muzeum Liberec Středočeské muzeum Roztoky Technické muzeum Brno Valašské muzeum v přírodě Vlastivědné muzeum Olomouc Východočeské muzeum Pardubice Západočeské muzeum Plzeň Průmyslové muzeum Ostrava právnické osoby pro správu hradů, zámků a jiných památkových objektů: Státní zámek Sychrov Okresní úřady divadla: Krušnohorské divadlo Teplice

8 Horácké divadlo Jihlava Slovácké divadlo Uherské Hradiště Těšínské divadlo Český Těšín galerie a muzea: Okresní muzeum Beroun Okresní muzeum Plzeň-jih, Blovice Okresní muzeum Praha-východ, Brandýs n.l. St.Boleslav Muzeum v Bruntále, Bruntál Okresní vlastivědné muzeum, Česká Lípa Okresní muzeum Český Krumlov Muzeum Těšínska, Český Těšín Okresní muzeum, Děčín IV Muzeum Chodska, Domažlice Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek Okresní vlastivědné muzeum, Havlíčkův Brod Muzeum Hodonínska, Hodonín Chebské muzeum, Cheb Okresní muzeum Chomutov Okresní muzeum Chrudim Muzeum skla a bižuterie, Jablonec n.nisou Okresní muzeum a galerie Jičín Muzeum Vysočiny v Jihlavě, Jihlava Regionální muzeum Jílové u Prahy Okresní muzeum Jindřichův Hradec Galerie umění Karlovy Vary

9 Karlovarské muzeum, Karlovy Vary Okresní muzeum Kladno Okresní muzeum Klatovy Regionální muzeum Kolín Muzeum okresu Plzeň-sever, Kralovice Muzeum Kroměřížska, Kroměříž Okresní muzeum Kutná Hora Okresní vlastivědné muzeum Litoměřice Okresní muzeum Louny Okresní muzeum Mělník Regionální muzeum Mikulov Okresní muzeum Mladá Boleslav Okresní muzeum Most Okresní vlastivědné muzeum Nový Jičín Okresní muzeum Náchod Okresní muzeum Pelhřimov Prácheňské muzeum v Písku, Písek Polabské muzeum, Poděbrady Okresní muzeum Prachatice Muzeum Prostějovska, Prostějov Okresní muzeum Brno-venkov, Předklášteří Okresní vlastivědné muzeum, Přerov Okresní muzeum v Příbrami Okresní muzeum Rakovník Rabasova galerie, Rakovník Muzeum dr. B. Horáka, Rokycany

10 Okresní muzeum Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou Okresní muzeum Sokolov Muzeum středního Pootaví, Strakonice Muzeum Šumavy, Sušice Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk Muzeum husitského revolučního hnutí, Tábor Okresní muzeum Tachov Muzeum Podkrkonoší, Trutnov Západomoravské muzeum, Třebíč-Podklášteří Okresní muzeum Českého ráje, Turnov Slovácké muzeum, Uherské Hradiště Muzeum Podblanicka, Vlašim Okresní vlastivědné muzeum Vsetín Okresní muzeum Vysoké Mýto Muzeum Vyškovska, Vyškov Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín Jihomoravské muzeum, Znojmo právnické osoby pro správu hradů, zámků a jiných památkových objektů: Státní hrad Bouzov Státní zámek Frýdlant Správa památkových objektů okresu Litoměřice (Libochovice, Ploskovice, Házmburk) Památková správa okresu Uh. Hradiště (Buchlov, Buchlovice) Státní zámek Náměšť n/o.

11 Státní zámek Hradec n/moravicí (Hradec n/m., Raduň) hvězdárny a planetária: Hvězdárna a planetárium České Budějovice Hvězdárna a planerárium Hradec Králové Lidová hvězdárna Prostějov Hvězdárna Rokycany Hvězdárna Úpice Hvězdárna Valašské Meziřičí Hvězdárna Vsetín školství Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy střední odborné školy a gymnázia s výjimkou zdravotnických škol, speciální základní školy, a školská zařízení těmto školám sloužící; dětské domovy. Ministerstvo hospodářství střední odborná učiliště stanovená zvláštním zákonem Školské úřady speciální základní školy při zdravotnickýchzařízeních, základní umělecké školy a školská zařízení těmto školám sloužící; domovy mládeže, stálé školy v přírodě a pedagogicko-psychologické poradny. Obecná část Důvodová zpráva

12 Navrhovaný ústavní zákon o působnosti vyšších územních samosprávných celků patří, spolu s ústavním zákonem o jejich vytvoření, k základním právním předpisům, kterými je realizována reforma územní správy v České republice. Návrh zásad ústavního zákona o působnosti vyšších územních samosprávných celků schválený usnesením vlády ČR č. 219 z 27. dubna 1994 byl projednán výbory Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konkrétně ústavněprávním výborem, výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výborem petičním, pro lidská práva a národnosti, výborem pro sociální politiku a zdravotnictví, branným a bezpečnostním výborem, zahraničním výborem, zemědělským výborem, hospodářským výborem a rozpočtovým výborem. V předkládaném návrhu bylo přihlédnuto k doporučení použít pro vymezení povinnosti zřizovat právnické osoby a zařízení formulaci "zřizuje" a stanovenímožnosti zřizovat právnické osoby a zařízení vyjádřit obratem "může zřizovat" (zásada č , tj. čl návrhu ústavního zákona). V návrhu ústavního zákona není uváděna působnost vyšších územních samosprávných celků, která je zakotvena v Ústavě a v dalších zákonech: - rozhodnout o názvu vyššího územního samosprávného celku (čl.103 Ústavy), - podávat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (čl.41 odst. 2 Ústavy), - vydávat obecně závazné vyhlášky (čl. 104 odst. 3 Ústavy), - předkládat Ústavnímu soudu návrhy týkající se nezákonnostiprávních předpisů a kompetenčních sporů mezi státema samosprávnými celky navzájem (zákon č. 182/1993 Sb.,o Ústavním soudu - 64 odst. 2 písm. e), odst. 3 a 120). Ústavní zákon neřeší soustavu orgánů, které budou výkon působností svěřených těmto celkům zajišťovat. O tomto zúženém pojetí právní úpravy rozhodla vláda na svém jednání dne 13. dubna (bod 2 a/aa/ Záznamu z jednání schůze vlády ČR z 13.dubna 1994). Podle Seznamu základních doprovodných legislativních dokumentů, které bude nutné vydat v souvislosti s vytvořením vyšších územních samosprávných celků (schváleného vládou usnesením č července 1994), se předpokládá vydání samostatného zákona o orgánech vyšších územních samosprávných celků a jejich působnosti ve státní správě. Navrhovaný ústavní zákon se předkládá za situace, kdy dosud neexistují dvě důležité související právní normy, a to ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku vyšších územních samosprávných celků. Vládní návrh cit. ústavního zákona byl předložen Parlamentu ČR 30.června 1994 a k jeho projednávání dosud nedošlo. Návrh zákona, jímž bude vymezen majetek vyšších územních samosprávných celků, připraví Ministerstvo financí v souladu s cit. Seznamem základních doprovodných legislativních dokumentů. Předkládaný návrh ústavního zákona stanoví vyššímu územnímu samosprávnému celku působnost dosud nezajišťovanou jiným subjektem, jako je schvalování vlastního rozpočtu, účast na mezinárodních sdruženích apod. Vedle této působnosti vymezuje ústavní zákon další působnost, která přechází na vyšší územní samosprávné celky ze státu, resp. z příslušných orgánů státní správy. S decentralizací této působnosti souvisejí i změny a doplnění právních předpisů, které jsou uvedeny ve druhé části předloženého návrhu a v příloze k tomuto ústavnímu zákonu. Přijetí navrhovaného ústavního zákona nevyvolá nároky na zvýšení celkového objemu souhrnu státního rozpočtu a rozpočtů místních. Přesun působností z centra na vyšší územní samosprávné celky bude provázen přesunem prostředků do jejich rozpočtů v objemu nezbytně nutném na výkon této působnosti. Prostředky rozpočtu vyšších

13 územních samosprávných celků tedy nebudou získány zavedením nových daní nebo zvýšením sazeb existujících daní ve prospěch vyšších územních samosprávných celků. Zvláštní část Část první Čl. 1 Ústavní zákon upravuje pouze samostatnou působnost vyšších územních samosprávných celků, kterou vykonávají ve svých územních obvodech. Při výkonu stanovených působností jsou vyšší územní samosprávné celky povinny řídit se pouze zákony a právními předpisy, které byly vydány k jejich provedení. Čl. 2 Vyššímu územnímu samosprávnému celku se svěřuje působnost vytvářet si orgány pro zajištění svých úkolů. Soustavu orgánů vyššího územního samosprávného celku, způsob jejich vytváření, jejich působnost a pravomoc, jakož i vztahy mezi nimi však tento návrh ústavního zákona neupravuje a budou řešeny zvláštním zákonem. Čl. 3 Vymezuje se působnost vyššího územního samosprávného celku na úseku rozpočtového hospodaření. Tvorbu a funkci rozpočtu vyššího územního samosprávného celku, vyúčtování hospodaření, jakož i příjmy a výdaje tohoto rozpočtu stanoví zvláštní zákon. Příjmy vyšších územních samosprávných celků budou tvořit zejména vlastní příjmy, jako jsou podíly na daních stanovené zvláštním zákonem, příjmy vyplývající z majetkové účasti vyššího územního samosprávného celku na podnikání jiných právnických osob, příjmy z hospodaření s vlastním majetkem, půjčky, dary a dotace ze státního rozpočtu. Výdaje vyššího územního samosprávného celku budou tvořit zejména výdaje spojené se zabezpečováním úkolů plynoucích z působností vyššího územního samosprávného celku, poskytování příspěvků např. jiným nestátním provozovatelům sociálních služeb, příspěvků na rozvoj zásobování pitnou vodou, na rozvoj čištění a odvádění odpadních vod, na protipovodňová a protierozní opatření, příspěvků obcím na kulturní akce zajišťované obcemi či jinými subjekty v případech, kdy obce nemají dostatečné finanční zdroje, a dotace poskytované z vlastních prostředků. Čl. 4 Návrh umožňuje, aby vyšší územní samosprávné celky, obdobně jako je tomu u obcí, působily jako členové v mezinárodních sdruženích místních orgánů. Může jít např. o Pracovní sdružení evropských příhraničních regionů, Stálou konferenci evropských obcí a regionů při Radě Evropy, příp. jiná sdružení. Vzhledem k tomu, že jde o vztahy překračující hranice státu, a tedy součást zahraniční politiky státu, je nezbytné, aby při této spolupráci bylo zajištěno respektování státních zájmů České republiky. Proto se vyžaduje soulad s příslušnými mezivládními dohodami uzavíranými v této oblasti a souhlas Ministerstva zahraničních věcí před navázáním spolupráce. Čl. 5

14 Umožňuje se, aby si vyšší územní samosprávné celky mohly stanovit vlastní symboly (znak, prapor) a určit způsob jejich užívání. Důvodem je snaha posílit vědomí sounáležitosti občanů k určitému vyššímu územnímu samosprávnému celku. Čl. 6 Vymezují se oblasti, v nichž se vyšší územní samosprávný celek podílí na zajišťování veřejných služeb. Pro plnění tohoto úkolu se zakládá možnost vyššího územního samosprávného celku podle tohoto ústavního zákona a podle zvláštních zákonů zřizovat (rušit) potřebné právnické osoby a zařízení, jako jsou ústavy sociální péče, zdravotnická zařízení, některé druhy škol, právnické osoby ke správě a údržbě silnic, které budou ve vlastnictví vyššího územního samosprávného celku, muzea, galerie, divadla a jiná kulturní zařízení. V oblastech, kde je vyšším územním samosprávným celkům dána možnost zřizovat právnické osoby a zařízení, je zachována primární odpovědnost státu za zajišťování těchto veřejných služeb. Část druhá Čl. 7 Tímto ústavním zákonem se převádí z orgánů státu na vyšší územní samosprávné celky zřizovatelská funkce k právnickým osobám a zařízením, poskytujícím veřejné služby, které napříště mají spadat do působnosti vyšších územních samosprávných celků. Tyto právnické osoby a zařízení jsou uvedeny v příloze k návrhu ústavního zákona, která je nedílnou součástí tohoto ústavního zákona. Navrhuje se, aby působnost přešla na vyšší územní samosprávné celky po uplynutí šesti měsíců od jejich vzniku. Umožňuje se tím, aby se mohly na převzetí této působnosti připravit. V souvislosti s převedením zřizovatelské funkce se předpokládá i převedení majetku, k němuž mají tyto právnické osoby a zařízení právo hospodaření. Převedení majetku upraví zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku vyšších územních samosprávných celků. Část třetí Čl. 8 Oprávnění vyššího územního samosprávného celku uzavírat dohodu s dopravcem v linkové osobní dopravě se zakládá novelou zákona o silniční dopravě. Účelem úpravy je umožnit vznik závazků veřejné služby mezi vyšším územním samosprávným celkem a právnickými osobami veřejného i soukromého sektoru (závazky provozní, přepravní a tarifní) ve prospěch pohybu obyvatelstva daného regionu. Část čtvrtá až devátá Čl Upřesňuje se, jaké právnické osoby a zařízení v příslušných oblastech veřejné správy vyšší územní samosprávné celky mohou zřizovat (rušit) tak, aby mohly v rámci svého územního obvodu zajišťovat veřejné služby. Zároveň s tím se navrhují změny zákonů upravujících dotčené oblasti veřejné správy. Část čtvrtá Čl. 9

15 Bod 3 Zřizování (rušení) středních odborných škol a gymnázií se vyšším územním samosprávným celkům stanoví jako povinnost. Zřizovatelskou funkci k nim nebude nadále povinně zajišťovat stát; stejně je tomu u základních škol. Státu se však ponechává v těchto případech možnost takové školy zřizovat s ohledem na jeho povinnost zajišťovat právo na vzdělání. Podle vlastního uvážení mohou vyšší územní samosprávné celky zakládat jiné školy a školská zařízení, které jsou uvedeny v 15a odst. 2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb. (čl. 9 bod 3 tohoto návrhu ústavního zákona). Část pátá až sedmá Čl. 10, 11 a 12 V oblasti kultury se vyšší územní samosprávný celek bude podílet na kulturním rozvoji svého území; v rámci svých možností a potřeb daného územního obvodu může zřizovat (rušit) kulturní zařízení, např. divadla, muzea a galerie. Část osmá Čl. 13 Zakládá se oprávnění vyšších územních samosprávných celků zřizovat podle svého uvážení zařízení sociální péče, např. domovy důchodců, ústavy sociální péče pro zdravotně postižené občany pro poskytování speciálních poradenských služeb a jiná zařízení podle 45 zákona ČNR č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení (ve znění pozdějších předpisů). Půjde zejména o taková zařízení, jejichž zřízení přesahuje kapacitní možnosti jednotlivé obce. Pro poskytování specializovaných poradenských služeb mohou vyšší územní samosprávné celky zřizovat další zařízení, např. manželské a předmanželské poradny ( 45 zákona ČNR č.114/1988 Sb.). Část devátá Čl. 14 V rozsahu stanoveném zvláštním zákonem mohou vyšší územní samosprávné celky zřizovat zdravotnická zařízení. Část desátá Čl. 15 Důležitým nástrojem pro zajištění rozvoje vyššího územního celku je územně plánovací dokumentace velkých územních celků, která řeší funkční využití území a stanoví zásady jeho rozvoje. Územně plánovací dokumentace zahrne i řešení využití rozvoje regionálních zdrojů zásobování pitnou vodou a regionálních systémů odpadních vod. Podle navrhovaného ústavního zákona přísluší vyššímu územnímu samosprávnému celku schvalování územně plánovací dokumentace velkého územního celku. Pořizování této územně plánovací dokumentace zůstává v působnosti státní správy. Toto řešení zajišťuje ochranu zájmů státu při využívání území.

16 Příloha k návrhu ústavního zákona o působnosti vyšších územních samosprávných celků (čl. 7) Příloha obsahuje výčet již existujících právnických osob a zařízení, k nimž se převádí zřizovatelská funkce z dosavadních zřizovatelů na vyšší územní samosprávné celky.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 89_619_2.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2 3) Uvede se

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (č.j. 25 503/98-24) Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den

Sreality.cz. Jednorázová inzerce pro soukromé osoby. Inzerce pro klienty s aktivací na IČ. Modelový příklad nákladů klienta na inzerci/den Sreality.cz Jednorázová inzerce pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 60 Kč/inzerát Inzerce pro klienty s aktivací na IČ Ceník Další možnosti pro klienty aktivací na IČ Počet inzerátů Cena / den

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 04/2014 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.4.2014

Více

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb Oddělení pobytových agend Jihočeský kraj Oddělení pobytových agend České Budějovice působnost: okresy České Budějovice, Prachatice a Český Krumlov Oddělení pobytových agend Písek působnost: okresy Písek

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL Platnost od 1. 10. 2015 PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A DOPRAVA STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Paletové hospodářství Hebel Typ palety Označení Rozměr Objednávkové číslo Cena při prodeji

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku Změny a doplňky předpisu: vyhláškou č. 111/2012 Sb. s účinností dnem 5. 4. 2012 Za tímto zněním je uvedena příloha, která byla doplněna vyhláškou č.

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ010. Hlavní město Praha. Praha1 CZ0101. Praha 2 CZ0102. Praha 3 CZ0103 CZ0104. Praha 4 CZ0105. Praha 5. POPIS ČÍSELNÍKU : BA0100 NUTS4 Název: Územní statistické jednotky NUTS Charakteristika: Územní statistické jednotky na úrovni NUTS4- okresy doplněné o Hl. město Praha z úrovně NUTS3 a Českou republiku

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl.m. Prahu Měsíční statistická zpráva 2/24 Zpracovala: Ing. Hana Václavíková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 28.2.24

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA 38/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení,

Více

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17

1. Pojištěnci Pojiš ovny 5 A Pojištěnci Pojiš ovny a jejich pohyb 7 B Pojištěnci Pojiš ovny dle způsobu platby pojistného 11. 2. Výběr pojistného 17 Vážení přátelé, dnes se vám dostává do rukou Ročenka Všeobecné zdravotní pojiš ovny České republiky za rok 2003. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové podobě. Pokud máte zájem o Ročenku za rok 2001 a

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

Za bod 5 se vkládají nové body 5a až 5c, které znějí:

Za bod 5 se vkládají nové body 5a až 5c, které znějí: Parlament České republiky Poslanecká sněmovna výbor pro zdravotnictví 6. volební období 2011 USNESENÍ č. 16 ze 4. schůze konané dne 19. ledna 2011 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou půjčka žatec česka pozice. Peníze jsou vaše Po podpisu smlouvy vám budou peníze poslan obratem na váš účet Více informací Proč požádat o půjčku online. Potřebujete půjčku na půjčka žatec česka pozice auto,byt

Více

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku.

Data inzerátů. Cena v Kč jako oddělovač desetinných míst je možné použít jak tečku, tak čárku. Data inzerátů Položky označené * jsou povinné! int seller_id * ID makléře z databáze OpenSystem.cz int type * 1 prodej 2 pronájem int property_type * Typ nemovitosti 1 byty 2 rodinné domy a vily 3 chaty

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Měsíční statistická zpráva

Měsíční statistická zpráva Podíl nezaměstnaných osob v % Krajská pobočka v Olomouci Měsíční statistická zpráva Duben 2015 11,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Olomoucký

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016

Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva únor 2016 Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2016 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zdroj: Geoportál Praha (www.geoportalpraha.cz) Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva listopad 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 322/2008 Sb. a č. 111/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005,

ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, ZÁKON 253/2005 Sb. ze dne 3. května 2005, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce Změna: 138/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více