Část první Základní působnost Čl. 1 (1) Vyšší územní samosprávný celek vykonává ve svém územním obvodu samostatnou působnost stanovenou zákonem.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část první Základní působnost Čl. 1 (1) Vyšší územní samosprávný celek vykonává ve svém územním obvodu samostatnou působnost stanovenou zákonem."

Transkript

1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 1995 I. volební období 1129 Vládní návrh Zákon ze dne 1995, o působnosti vyšších územních samosprávných celků Parlament České republiky se usnesl na tomto ústavním zákoně: Část první Základní působnost Čl. 1 (1) Vyšší územní samosprávný celek vykonává ve svém územním obvodu samostatnou působnost stanovenou zákonem. (2) Při výkonu samostatné působnosti se vyšší územní samosprávný celek řídí zákony a právními předpisy vydanými k jejich provedení. Čl. 2 Vyšší územní samosprávný celek zřizuje své orgány; způsob jejich vzniku, působnost, pravomoc a vztahy mezi nimi upraví zvláštní zákon. Vyšší územní samosprávný celek Čl. 3 a) schvaluje vlastní rozpočet a hospodaří podle něj;hospodaření s rozpočtovými prostředky upraví zvláštní zákon, b) schvaluje vyúčtování svého hospodaření za uplynulý kalendářní rok, c) kontroluje finanční hospodaření právnických osob a zařízení, jichž je zřizovatelem; d) přiděluje dotace z vlastních rozpočtových prostředků a kontroluje jejich použití. Čl. 4 Vyšší územní samosprávný celek může vstupovat do mezinárodních sdružení místních orgánů a spolupracovat se samosprávnými regiony jiných států. Činí tak jen v souladu s mezivládními dohodami a po předchozím souhlasu Ministerstva zahraničních věcí. Vyšší územní samosprávný celek může stanovit své symboly (znak a prapor) a způsob jejich užívání. Čl. 5 Čl. 6 Zajišťování veřejných služeb Vyšší územní samosprávný celek se pro potřeby rozvoje svého územního obvodu podílí na zajišťování veřejných služeb v oblasti sociální péče, zdravotnictví, dopravy, školství a kultury, zejména zřizováním právnických osob a zařízení podle tohoto ústavního zákona a podle zvláštních zákonů.

2 Část druhá Čl. 7 Přechod působnosti ze státu Pravomoc zřizovat a rušit právnické osoby a zařízení uvedené v příloze k tomuto ústavnímu zákonu, vykonávaná dosud ministerstvy, okresními úřady a školskými úřady, přechází na vyšší územní samosprávné celky, v jejichž územním obvodu mají tyto právnické osoby a zařízení sídlo. Dnem přechodu je první den kalendářního měsíce následujícího po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Doplnění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Část třetí Čl. 8 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě se doplňuje takto: 1. V 19 odst. 2 se za slovo "obcí" vkládají slova "vyšším územním samosprávným celkem". 2. V 19 odst. 4 se v první větě za slovo "obec" vkládají slova "vyšší územní samosprávný celek". Ve druhé větě se za slovo "obcí" vkládají slova "vyšších územních samosprávných celků". Část čtvrtá Doplnění a změna zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. Čl. 9 Zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství se doplňuje a mění takto: 1. V 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: "vyšší územní samosprávný celek,". Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). 2. V 12 odst. 3 písmeno a) se slova "střední školy" vypouštějí. 3. V 12 se za odst. 3 vkládá odstavec 4, který zní: "(4) Ministerstvo může zřizovat a rušit střední odborné školy a gymnázia.". 4. V 12 dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a V 12 dosavadní odstavec 4 se doplňuje o písmeno f), které zní: "f) přiděluje vyššímu územnímu samosprávnému celku prostředky na neinvestiční výdaje hrazené státem.". 6. Nadpis nad 15a zní: "Působnost vyššího územního samosprávného celku". 7. Za 15 se vkládá nový 15a, který zní: " 15a (1) Vyšší územní samosprávný celek zřizuje a ruší střední odborné školy a gymnázia.

3 (2) Vyšší územní samosprávný celek může zřizovat a rušit a) speciální školy s výjimkou těchto škol při zdravotnických zařízeních, a školská zařízení těmto školám sloužící, b) základní umělecké školy a školská zařízení těmto školám sloužící, c) domovy mládeže, d) dětské domovy, e) stálé školy v přírodě, f) pedagogicko-psychologické poradny.". 8. Za 15a se vkládá 15b, který zní: " 15b Vyšší územní samosprávný celek a) spravuje školy a školská zařízení uvedená v 15a zejména tím, že zabezpečuje investiční výdaje a neinvestiční výdaje kromě mzdových prostředků, popřípadě jiných výdajů hrazených státem, b) jmenuje a odvolává ředitele škol a školských zařízení uvedených v 15a. Při jmenování vychází z výsledků konkursního řízení a stanoviska ministerstva a při odvolávání ze stanoviska ministerstva.". 9. V 23 odst. 1 text první věty za slovy ".uvedené v." se nahrazuje slovy: " 12 odst. 4 a odst. 5 písm. a) až d) a písm. f) a odst. 6 písm. a) a c) a v 14 odst. 5.". 10. Poslední věta 24 se doplňuje těmito slovy: "pokud nejde o školy a školská zařízení zřizovaná vyšším územním samosprávným celkem.". Část pátá Doplnění zákona č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. Čl. 10 Zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, se doplňuje takto: V 10 se za odst. 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Muzea a galerie může zřizovat a rušit i vyšší územní samosprávný celek.". Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. Část šestá Doplnění zákona ČNR č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon),ve znění zákona ČNR č. 122/1989 Sb. a zákona ČNR č. 165/1992 Sb. Čl. 11 Zákon ČNR č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon) se doplňuje takto: V 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

4 "(4) Divadla může zřizovat a rušit rovněž vyšší územní samosprávný celek.". Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. Část sedmá Doplnění zákona č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. Čl. 12 Zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon), se doplňuje takto: 1. Dosavadní text 2 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní: "(2) Součástí jednotné soustavy knihoven jsou rovněž knihovny zřizované vyššími územními samosprávnými celky.". 2. V 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Lidové knihovny může zřizovat a rušit rovněž vyšší územní samosprávný celek.". Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. Část osmá Doplnění zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 125/1990 Sb., zákona ČNR č. 210/1990 Sb., zákona ČNR č.425/1990 Sb., zákona ČNR č. 459/1990 Sb., zákona ČNR č. 9/1991 Sb., zákona ČNR č. 144/1991 Sb., zákona ČNR č. 582/1991 Sb., zákona č. 293/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb. Čl. 13 Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení se doplňuje takto: 1. V 1 odst.2 se za slovo "obce" připojují slova "a vyšší územní samosprávné celky". 2. Nadpis 4a zní: "Obce, okresní úřady a vyšší územní samosprávné celky". 3. V 4a se za odstavec 3 připojuje nový odstavec 4, který zní: "(4) Vyšší územní samosprávné celky se podílejí na poskytování sociální péče.". 4. V 44 odst. 1 písm. a) se za slovo "obcemi" vkládají slova "anebo vyššími územními samosprávnými celky". 5. V 46 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje středníkem a připojuje se věta: "zařízení uvedená v 45 písm. a) a b) mohou ve svém územním obvodu zřizovat též vyšší územní samosprávné celky." 6. V 48 se v první větě za slovo "obcemi" vkládají slova "nebo vyššími územními samosprávnými celky." Část devátá

5 Doplnění zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 210/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 548/1991 Sb., zákona ČNR č. 550/1991 Sb., zákona ČNR č. 590/1992 Sb., zákona ČNR č.15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb. Čl. 14 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se doplňuje takto: V 39 odst. 1 se za první větu vkládá věta, která zní: "Zdravotnická zařízení může zřizovat rovněž vyšší územní samosprávný celek.". Část desátá Doplnění a změna zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona ČNR č. 137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 43/1994 Sb. Čl. 15 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) se doplňuje a mění takto: Ustanovení 26 odst. 1 zní: "(1) Územní plány a územní projekty velkých územních celků schvalují vyšší územní samosprávné celky.". Část jedenáctá Čl. 16 Účinnost Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. V Praze dne 24. srpna 1994 předseda vlády: K l a u s v.r. místopředseda vlády pověřený řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu: K a l v o d a v.r. P ř í l o h a k vládnímu návrhu ústavního zákona o působnosti vyšších územních samosprávných celků (čl. 7) Přechod působnosti zřizovat a rušit právnické osoby a zařízení na vyšší územní samosprávné celky k již zřízeným právnickým osobám a zařízením oblast dosavadní zřizovatel právnické osoby a zařízení

6 silniční hospodářství Ministerstvo dopravy Správy a údržby silnic stanovené zvláštním zákonem kultura Ministerstvo kultury státní vědecké knihovny: Hradec Králové, České Budějovice, Kladno, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Moravská zemská knihovna v Brně galerie a muzea: Galerie Klatovy/Klenová Galerie Hradec Králové Galerie výtvarných umění Olomouc Horácká Galerie Oblastní galerie Vysočiny Oblastní galerie Liberec Orlická galerie Rychnov n/kněžnou Státní galerie Zlín České muzeum výtvarných umění Východočeská galerie Pardubice Západočeská galerie Plzeň Alšova jihočeská galerie

7 Galerie výtvarných umění Ostrava Galerie výtvarných umění Náchod Galerie výtvarných umění Litoměřice Oblastní galerie v Roudnici n/labem Galerie výtvarných umění Havlíčkův Brod Galerie výtvarných umění Cheb Galerie B.Rejta v Lounech Galerie výtvarných umění Hodonín Jihočeské muzeum České Budějovice Muzeum J.A.Komenského Muzeum loutkářských kultur Chrudim Muzeum Východních Čech Hradec Králové Regionální muzeum Teplice Severočeské muzeum Liberec Středočeské muzeum Roztoky Technické muzeum Brno Valašské muzeum v přírodě Vlastivědné muzeum Olomouc Východočeské muzeum Pardubice Západočeské muzeum Plzeň Průmyslové muzeum Ostrava právnické osoby pro správu hradů, zámků a jiných památkových objektů: Státní zámek Sychrov Okresní úřady divadla: Krušnohorské divadlo Teplice

8 Horácké divadlo Jihlava Slovácké divadlo Uherské Hradiště Těšínské divadlo Český Těšín galerie a muzea: Okresní muzeum Beroun Okresní muzeum Plzeň-jih, Blovice Okresní muzeum Praha-východ, Brandýs n.l. St.Boleslav Muzeum v Bruntále, Bruntál Okresní vlastivědné muzeum, Česká Lípa Okresní muzeum Český Krumlov Muzeum Těšínska, Český Těšín Okresní muzeum, Děčín IV Muzeum Chodska, Domažlice Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek Okresní vlastivědné muzeum, Havlíčkův Brod Muzeum Hodonínska, Hodonín Chebské muzeum, Cheb Okresní muzeum Chomutov Okresní muzeum Chrudim Muzeum skla a bižuterie, Jablonec n.nisou Okresní muzeum a galerie Jičín Muzeum Vysočiny v Jihlavě, Jihlava Regionální muzeum Jílové u Prahy Okresní muzeum Jindřichův Hradec Galerie umění Karlovy Vary

9 Karlovarské muzeum, Karlovy Vary Okresní muzeum Kladno Okresní muzeum Klatovy Regionální muzeum Kolín Muzeum okresu Plzeň-sever, Kralovice Muzeum Kroměřížska, Kroměříž Okresní muzeum Kutná Hora Okresní vlastivědné muzeum Litoměřice Okresní muzeum Louny Okresní muzeum Mělník Regionální muzeum Mikulov Okresní muzeum Mladá Boleslav Okresní muzeum Most Okresní vlastivědné muzeum Nový Jičín Okresní muzeum Náchod Okresní muzeum Pelhřimov Prácheňské muzeum v Písku, Písek Polabské muzeum, Poděbrady Okresní muzeum Prachatice Muzeum Prostějovska, Prostějov Okresní muzeum Brno-venkov, Předklášteří Okresní vlastivědné muzeum, Přerov Okresní muzeum v Příbrami Okresní muzeum Rakovník Rabasova galerie, Rakovník Muzeum dr. B. Horáka, Rokycany

10 Okresní muzeum Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou Okresní muzeum Sokolov Muzeum středního Pootaví, Strakonice Muzeum Šumavy, Sušice Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk Muzeum husitského revolučního hnutí, Tábor Okresní muzeum Tachov Muzeum Podkrkonoší, Trutnov Západomoravské muzeum, Třebíč-Podklášteří Okresní muzeum Českého ráje, Turnov Slovácké muzeum, Uherské Hradiště Muzeum Podblanicka, Vlašim Okresní vlastivědné muzeum Vsetín Okresní muzeum Vysoké Mýto Muzeum Vyškovska, Vyškov Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín Jihomoravské muzeum, Znojmo právnické osoby pro správu hradů, zámků a jiných památkových objektů: Státní hrad Bouzov Státní zámek Frýdlant Správa památkových objektů okresu Litoměřice (Libochovice, Ploskovice, Házmburk) Památková správa okresu Uh. Hradiště (Buchlov, Buchlovice) Státní zámek Náměšť n/o.

11 Státní zámek Hradec n/moravicí (Hradec n/m., Raduň) hvězdárny a planetária: Hvězdárna a planetárium České Budějovice Hvězdárna a planerárium Hradec Králové Lidová hvězdárna Prostějov Hvězdárna Rokycany Hvězdárna Úpice Hvězdárna Valašské Meziřičí Hvězdárna Vsetín školství Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy střední odborné školy a gymnázia s výjimkou zdravotnických škol, speciální základní školy, a školská zařízení těmto školám sloužící; dětské domovy. Ministerstvo hospodářství střední odborná učiliště stanovená zvláštním zákonem Školské úřady speciální základní školy při zdravotnickýchzařízeních, základní umělecké školy a školská zařízení těmto školám sloužící; domovy mládeže, stálé školy v přírodě a pedagogicko-psychologické poradny. Obecná část Důvodová zpráva

12 Navrhovaný ústavní zákon o působnosti vyšších územních samosprávných celků patří, spolu s ústavním zákonem o jejich vytvoření, k základním právním předpisům, kterými je realizována reforma územní správy v České republice. Návrh zásad ústavního zákona o působnosti vyšších územních samosprávných celků schválený usnesením vlády ČR č. 219 z 27. dubna 1994 byl projednán výbory Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konkrétně ústavněprávním výborem, výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výborem petičním, pro lidská práva a národnosti, výborem pro sociální politiku a zdravotnictví, branným a bezpečnostním výborem, zahraničním výborem, zemědělským výborem, hospodářským výborem a rozpočtovým výborem. V předkládaném návrhu bylo přihlédnuto k doporučení použít pro vymezení povinnosti zřizovat právnické osoby a zařízení formulaci "zřizuje" a stanovenímožnosti zřizovat právnické osoby a zařízení vyjádřit obratem "může zřizovat" (zásada č , tj. čl návrhu ústavního zákona). V návrhu ústavního zákona není uváděna působnost vyšších územních samosprávných celků, která je zakotvena v Ústavě a v dalších zákonech: - rozhodnout o názvu vyššího územního samosprávného celku (čl.103 Ústavy), - podávat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (čl.41 odst. 2 Ústavy), - vydávat obecně závazné vyhlášky (čl. 104 odst. 3 Ústavy), - předkládat Ústavnímu soudu návrhy týkající se nezákonnostiprávních předpisů a kompetenčních sporů mezi státema samosprávnými celky navzájem (zákon č. 182/1993 Sb.,o Ústavním soudu - 64 odst. 2 písm. e), odst. 3 a 120). Ústavní zákon neřeší soustavu orgánů, které budou výkon působností svěřených těmto celkům zajišťovat. O tomto zúženém pojetí právní úpravy rozhodla vláda na svém jednání dne 13. dubna (bod 2 a/aa/ Záznamu z jednání schůze vlády ČR z 13.dubna 1994). Podle Seznamu základních doprovodných legislativních dokumentů, které bude nutné vydat v souvislosti s vytvořením vyšších územních samosprávných celků (schváleného vládou usnesením č července 1994), se předpokládá vydání samostatného zákona o orgánech vyšších územních samosprávných celků a jejich působnosti ve státní správě. Navrhovaný ústavní zákon se předkládá za situace, kdy dosud neexistují dvě důležité související právní normy, a to ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku vyšších územních samosprávných celků. Vládní návrh cit. ústavního zákona byl předložen Parlamentu ČR 30.června 1994 a k jeho projednávání dosud nedošlo. Návrh zákona, jímž bude vymezen majetek vyšších územních samosprávných celků, připraví Ministerstvo financí v souladu s cit. Seznamem základních doprovodných legislativních dokumentů. Předkládaný návrh ústavního zákona stanoví vyššímu územnímu samosprávnému celku působnost dosud nezajišťovanou jiným subjektem, jako je schvalování vlastního rozpočtu, účast na mezinárodních sdruženích apod. Vedle této působnosti vymezuje ústavní zákon další působnost, která přechází na vyšší územní samosprávné celky ze státu, resp. z příslušných orgánů státní správy. S decentralizací této působnosti souvisejí i změny a doplnění právních předpisů, které jsou uvedeny ve druhé části předloženého návrhu a v příloze k tomuto ústavnímu zákonu. Přijetí navrhovaného ústavního zákona nevyvolá nároky na zvýšení celkového objemu souhrnu státního rozpočtu a rozpočtů místních. Přesun působností z centra na vyšší územní samosprávné celky bude provázen přesunem prostředků do jejich rozpočtů v objemu nezbytně nutném na výkon této působnosti. Prostředky rozpočtu vyšších

13 územních samosprávných celků tedy nebudou získány zavedením nových daní nebo zvýšením sazeb existujících daní ve prospěch vyšších územních samosprávných celků. Zvláštní část Část první Čl. 1 Ústavní zákon upravuje pouze samostatnou působnost vyšších územních samosprávných celků, kterou vykonávají ve svých územních obvodech. Při výkonu stanovených působností jsou vyšší územní samosprávné celky povinny řídit se pouze zákony a právními předpisy, které byly vydány k jejich provedení. Čl. 2 Vyššímu územnímu samosprávnému celku se svěřuje působnost vytvářet si orgány pro zajištění svých úkolů. Soustavu orgánů vyššího územního samosprávného celku, způsob jejich vytváření, jejich působnost a pravomoc, jakož i vztahy mezi nimi však tento návrh ústavního zákona neupravuje a budou řešeny zvláštním zákonem. Čl. 3 Vymezuje se působnost vyššího územního samosprávného celku na úseku rozpočtového hospodaření. Tvorbu a funkci rozpočtu vyššího územního samosprávného celku, vyúčtování hospodaření, jakož i příjmy a výdaje tohoto rozpočtu stanoví zvláštní zákon. Příjmy vyšších územních samosprávných celků budou tvořit zejména vlastní příjmy, jako jsou podíly na daních stanovené zvláštním zákonem, příjmy vyplývající z majetkové účasti vyššího územního samosprávného celku na podnikání jiných právnických osob, příjmy z hospodaření s vlastním majetkem, půjčky, dary a dotace ze státního rozpočtu. Výdaje vyššího územního samosprávného celku budou tvořit zejména výdaje spojené se zabezpečováním úkolů plynoucích z působností vyššího územního samosprávného celku, poskytování příspěvků např. jiným nestátním provozovatelům sociálních služeb, příspěvků na rozvoj zásobování pitnou vodou, na rozvoj čištění a odvádění odpadních vod, na protipovodňová a protierozní opatření, příspěvků obcím na kulturní akce zajišťované obcemi či jinými subjekty v případech, kdy obce nemají dostatečné finanční zdroje, a dotace poskytované z vlastních prostředků. Čl. 4 Návrh umožňuje, aby vyšší územní samosprávné celky, obdobně jako je tomu u obcí, působily jako členové v mezinárodních sdruženích místních orgánů. Může jít např. o Pracovní sdružení evropských příhraničních regionů, Stálou konferenci evropských obcí a regionů při Radě Evropy, příp. jiná sdružení. Vzhledem k tomu, že jde o vztahy překračující hranice státu, a tedy součást zahraniční politiky státu, je nezbytné, aby při této spolupráci bylo zajištěno respektování státních zájmů České republiky. Proto se vyžaduje soulad s příslušnými mezivládními dohodami uzavíranými v této oblasti a souhlas Ministerstva zahraničních věcí před navázáním spolupráce. Čl. 5

14 Umožňuje se, aby si vyšší územní samosprávné celky mohly stanovit vlastní symboly (znak, prapor) a určit způsob jejich užívání. Důvodem je snaha posílit vědomí sounáležitosti občanů k určitému vyššímu územnímu samosprávnému celku. Čl. 6 Vymezují se oblasti, v nichž se vyšší územní samosprávný celek podílí na zajišťování veřejných služeb. Pro plnění tohoto úkolu se zakládá možnost vyššího územního samosprávného celku podle tohoto ústavního zákona a podle zvláštních zákonů zřizovat (rušit) potřebné právnické osoby a zařízení, jako jsou ústavy sociální péče, zdravotnická zařízení, některé druhy škol, právnické osoby ke správě a údržbě silnic, které budou ve vlastnictví vyššího územního samosprávného celku, muzea, galerie, divadla a jiná kulturní zařízení. V oblastech, kde je vyšším územním samosprávným celkům dána možnost zřizovat právnické osoby a zařízení, je zachována primární odpovědnost státu za zajišťování těchto veřejných služeb. Část druhá Čl. 7 Tímto ústavním zákonem se převádí z orgánů státu na vyšší územní samosprávné celky zřizovatelská funkce k právnickým osobám a zařízením, poskytujícím veřejné služby, které napříště mají spadat do působnosti vyšších územních samosprávných celků. Tyto právnické osoby a zařízení jsou uvedeny v příloze k návrhu ústavního zákona, která je nedílnou součástí tohoto ústavního zákona. Navrhuje se, aby působnost přešla na vyšší územní samosprávné celky po uplynutí šesti měsíců od jejich vzniku. Umožňuje se tím, aby se mohly na převzetí této působnosti připravit. V souvislosti s převedením zřizovatelské funkce se předpokládá i převedení majetku, k němuž mají tyto právnické osoby a zařízení právo hospodaření. Převedení majetku upraví zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku vyšších územních samosprávných celků. Část třetí Čl. 8 Oprávnění vyššího územního samosprávného celku uzavírat dohodu s dopravcem v linkové osobní dopravě se zakládá novelou zákona o silniční dopravě. Účelem úpravy je umožnit vznik závazků veřejné služby mezi vyšším územním samosprávným celkem a právnickými osobami veřejného i soukromého sektoru (závazky provozní, přepravní a tarifní) ve prospěch pohybu obyvatelstva daného regionu. Část čtvrtá až devátá Čl Upřesňuje se, jaké právnické osoby a zařízení v příslušných oblastech veřejné správy vyšší územní samosprávné celky mohou zřizovat (rušit) tak, aby mohly v rámci svého územního obvodu zajišťovat veřejné služby. Zároveň s tím se navrhují změny zákonů upravujících dotčené oblasti veřejné správy. Část čtvrtá Čl. 9

15 Bod 3 Zřizování (rušení) středních odborných škol a gymnázií se vyšším územním samosprávným celkům stanoví jako povinnost. Zřizovatelskou funkci k nim nebude nadále povinně zajišťovat stát; stejně je tomu u základních škol. Státu se však ponechává v těchto případech možnost takové školy zřizovat s ohledem na jeho povinnost zajišťovat právo na vzdělání. Podle vlastního uvážení mohou vyšší územní samosprávné celky zakládat jiné školy a školská zařízení, které jsou uvedeny v 15a odst. 2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb. (čl. 9 bod 3 tohoto návrhu ústavního zákona). Část pátá až sedmá Čl. 10, 11 a 12 V oblasti kultury se vyšší územní samosprávný celek bude podílet na kulturním rozvoji svého území; v rámci svých možností a potřeb daného územního obvodu může zřizovat (rušit) kulturní zařízení, např. divadla, muzea a galerie. Část osmá Čl. 13 Zakládá se oprávnění vyšších územních samosprávných celků zřizovat podle svého uvážení zařízení sociální péče, např. domovy důchodců, ústavy sociální péče pro zdravotně postižené občany pro poskytování speciálních poradenských služeb a jiná zařízení podle 45 zákona ČNR č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení (ve znění pozdějších předpisů). Půjde zejména o taková zařízení, jejichž zřízení přesahuje kapacitní možnosti jednotlivé obce. Pro poskytování specializovaných poradenských služeb mohou vyšší územní samosprávné celky zřizovat další zařízení, např. manželské a předmanželské poradny ( 45 zákona ČNR č.114/1988 Sb.). Část devátá Čl. 14 V rozsahu stanoveném zvláštním zákonem mohou vyšší územní samosprávné celky zřizovat zdravotnická zařízení. Část desátá Čl. 15 Důležitým nástrojem pro zajištění rozvoje vyššího územního celku je územně plánovací dokumentace velkých územních celků, která řeší funkční využití území a stanoví zásady jeho rozvoje. Územně plánovací dokumentace zahrne i řešení využití rozvoje regionálních zdrojů zásobování pitnou vodou a regionálních systémů odpadních vod. Podle navrhovaného ústavního zákona přísluší vyššímu územnímu samosprávnému celku schvalování územně plánovací dokumentace velkého územního celku. Pořizování této územně plánovací dokumentace zůstává v působnosti státní správy. Toto řešení zajišťuje ochranu zájmů státu při využívání území.

16 Příloha k návrhu ústavního zákona o působnosti vyšších územních samosprávných celků (čl. 7) Příloha obsahuje výčet již existujících právnických osob a zařízení, k nimž se převádí zřizovatelská funkce z dosavadních zřizovatelů na vyšší územní samosprávné celky.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 89_619_2.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2 3) Uvede se

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Podpora bydlení segmentace trhu

Podpora bydlení segmentace trhu C. Grafická příloha Podpora bydlení segmentace trhu Cílová skupina Forma bydlení Forma podpory Domácnosti s vyššími příjmy Vlastnické bydlení Soukromý nájemní ziskový sektor Daňové úlevy Úrokové dotace

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech,

ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech, ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 107/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 62/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., zákona č.

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 1995 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 1997 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 54 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky

Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Statistická roèenka pùdního fondu Èeské republiky Èeský úøad zemìmìøický a katastrální Praha 22 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy ze

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

12/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 24. ledna 1997

12/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 24. ledna 1997 12/1997 Sb. ZÁKON ze dne 24. ledna 1997 o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva duben 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých

Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických ústavů. Čl. 2 Rozmísťování dětí a mladistvých Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k upřesnění činností školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (č.j. 25 503/98-24) Čl. 1 Územní obvody spádové působnosti diagnostických

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracoval: Mgr. Miriam Majdyšová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2016 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více