Část první Základní působnost Čl. 1 (1) Vyšší územní samosprávný celek vykonává ve svém územním obvodu samostatnou působnost stanovenou zákonem.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Část první Základní působnost Čl. 1 (1) Vyšší územní samosprávný celek vykonává ve svém územním obvodu samostatnou působnost stanovenou zákonem."

Transkript

1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 1995 I. volební období 1129 Vládní návrh Zákon ze dne 1995, o působnosti vyšších územních samosprávných celků Parlament České republiky se usnesl na tomto ústavním zákoně: Část první Základní působnost Čl. 1 (1) Vyšší územní samosprávný celek vykonává ve svém územním obvodu samostatnou působnost stanovenou zákonem. (2) Při výkonu samostatné působnosti se vyšší územní samosprávný celek řídí zákony a právními předpisy vydanými k jejich provedení. Čl. 2 Vyšší územní samosprávný celek zřizuje své orgány; způsob jejich vzniku, působnost, pravomoc a vztahy mezi nimi upraví zvláštní zákon. Vyšší územní samosprávný celek Čl. 3 a) schvaluje vlastní rozpočet a hospodaří podle něj;hospodaření s rozpočtovými prostředky upraví zvláštní zákon, b) schvaluje vyúčtování svého hospodaření za uplynulý kalendářní rok, c) kontroluje finanční hospodaření právnických osob a zařízení, jichž je zřizovatelem; d) přiděluje dotace z vlastních rozpočtových prostředků a kontroluje jejich použití. Čl. 4 Vyšší územní samosprávný celek může vstupovat do mezinárodních sdružení místních orgánů a spolupracovat se samosprávnými regiony jiných států. Činí tak jen v souladu s mezivládními dohodami a po předchozím souhlasu Ministerstva zahraničních věcí. Vyšší územní samosprávný celek může stanovit své symboly (znak a prapor) a způsob jejich užívání. Čl. 5 Čl. 6 Zajišťování veřejných služeb Vyšší územní samosprávný celek se pro potřeby rozvoje svého územního obvodu podílí na zajišťování veřejných služeb v oblasti sociální péče, zdravotnictví, dopravy, školství a kultury, zejména zřizováním právnických osob a zařízení podle tohoto ústavního zákona a podle zvláštních zákonů.

2 Část druhá Čl. 7 Přechod působnosti ze státu Pravomoc zřizovat a rušit právnické osoby a zařízení uvedené v příloze k tomuto ústavnímu zákonu, vykonávaná dosud ministerstvy, okresními úřady a školskými úřady, přechází na vyšší územní samosprávné celky, v jejichž územním obvodu mají tyto právnické osoby a zařízení sídlo. Dnem přechodu je první den kalendářního měsíce následujícího po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. Doplnění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Část třetí Čl. 8 Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě se doplňuje takto: 1. V 19 odst. 2 se za slovo "obcí" vkládají slova "vyšším územním samosprávným celkem". 2. V 19 odst. 4 se v první větě za slovo "obec" vkládají slova "vyšší územní samosprávný celek". Ve druhé větě se za slovo "obcí" vkládají slova "vyšších územních samosprávných celků". Část čtvrtá Doplnění a změna zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. Čl. 9 Zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství se doplňuje a mění takto: 1. V 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: "vyšší územní samosprávný celek,". Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c). 2. V 12 odst. 3 písmeno a) se slova "střední školy" vypouštějí. 3. V 12 se za odst. 3 vkládá odstavec 4, který zní: "(4) Ministerstvo může zřizovat a rušit střední odborné školy a gymnázia.". 4. V 12 dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a V 12 dosavadní odstavec 4 se doplňuje o písmeno f), které zní: "f) přiděluje vyššímu územnímu samosprávnému celku prostředky na neinvestiční výdaje hrazené státem.". 6. Nadpis nad 15a zní: "Působnost vyššího územního samosprávného celku". 7. Za 15 se vkládá nový 15a, který zní: " 15a (1) Vyšší územní samosprávný celek zřizuje a ruší střední odborné školy a gymnázia.

3 (2) Vyšší územní samosprávný celek může zřizovat a rušit a) speciální školy s výjimkou těchto škol při zdravotnických zařízeních, a školská zařízení těmto školám sloužící, b) základní umělecké školy a školská zařízení těmto školám sloužící, c) domovy mládeže, d) dětské domovy, e) stálé školy v přírodě, f) pedagogicko-psychologické poradny.". 8. Za 15a se vkládá 15b, který zní: " 15b Vyšší územní samosprávný celek a) spravuje školy a školská zařízení uvedená v 15a zejména tím, že zabezpečuje investiční výdaje a neinvestiční výdaje kromě mzdových prostředků, popřípadě jiných výdajů hrazených státem, b) jmenuje a odvolává ředitele škol a školských zařízení uvedených v 15a. Při jmenování vychází z výsledků konkursního řízení a stanoviska ministerstva a při odvolávání ze stanoviska ministerstva.". 9. V 23 odst. 1 text první věty za slovy ".uvedené v." se nahrazuje slovy: " 12 odst. 4 a odst. 5 písm. a) až d) a písm. f) a odst. 6 písm. a) a c) a v 14 odst. 5.". 10. Poslední věta 24 se doplňuje těmito slovy: "pokud nejde o školy a školská zařízení zřizovaná vyšším územním samosprávným celkem.". Část pátá Doplnění zákona č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. Čl. 10 Zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, se doplňuje takto: V 10 se za odst. 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Muzea a galerie může zřizovat a rušit i vyšší územní samosprávný celek.". Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. Část šestá Doplnění zákona ČNR č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon),ve znění zákona ČNR č. 122/1989 Sb. a zákona ČNR č. 165/1992 Sb. Čl. 11 Zákon ČNR č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon) se doplňuje takto: V 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

4 "(4) Divadla může zřizovat a rušit rovněž vyšší územní samosprávný celek.". Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. Část sedmá Doplnění zákona č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. Čl. 12 Zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon), se doplňuje takto: 1. Dosavadní text 2 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní: "(2) Součástí jednotné soustavy knihoven jsou rovněž knihovny zřizované vyššími územními samosprávnými celky.". 2. V 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: "(3) Lidové knihovny může zřizovat a rušit rovněž vyšší územní samosprávný celek.". Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. Část osmá Doplnění zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 125/1990 Sb., zákona ČNR č. 210/1990 Sb., zákona ČNR č.425/1990 Sb., zákona ČNR č. 459/1990 Sb., zákona ČNR č. 9/1991 Sb., zákona ČNR č. 144/1991 Sb., zákona ČNR č. 582/1991 Sb., zákona č. 293/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb. Čl. 13 Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení se doplňuje takto: 1. V 1 odst.2 se za slovo "obce" připojují slova "a vyšší územní samosprávné celky". 2. Nadpis 4a zní: "Obce, okresní úřady a vyšší územní samosprávné celky". 3. V 4a se za odstavec 3 připojuje nový odstavec 4, který zní: "(4) Vyšší územní samosprávné celky se podílejí na poskytování sociální péče.". 4. V 44 odst. 1 písm. a) se za slovo "obcemi" vkládají slova "anebo vyššími územními samosprávnými celky". 5. V 46 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje středníkem a připojuje se věta: "zařízení uvedená v 45 písm. a) a b) mohou ve svém územním obvodu zřizovat též vyšší územní samosprávné celky." 6. V 48 se v první větě za slovo "obcemi" vkládají slova "nebo vyššími územními samosprávnými celky." Část devátá

5 Doplnění zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 210/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 548/1991 Sb., zákona ČNR č. 550/1991 Sb., zákona ČNR č. 590/1992 Sb., zákona ČNR č.15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb. Čl. 14 Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se doplňuje takto: V 39 odst. 1 se za první větu vkládá věta, která zní: "Zdravotnická zařízení může zřizovat rovněž vyšší územní samosprávný celek.". Část desátá Doplnění a změna zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona ČNR č. 137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 43/1994 Sb. Čl. 15 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) se doplňuje a mění takto: Ustanovení 26 odst. 1 zní: "(1) Územní plány a územní projekty velkých územních celků schvalují vyšší územní samosprávné celky.". Část jedenáctá Čl. 16 Účinnost Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků. V Praze dne 24. srpna 1994 předseda vlády: K l a u s v.r. místopředseda vlády pověřený řízením Úřadu pro legislativu a veřejnou správu: K a l v o d a v.r. P ř í l o h a k vládnímu návrhu ústavního zákona o působnosti vyšších územních samosprávných celků (čl. 7) Přechod působnosti zřizovat a rušit právnické osoby a zařízení na vyšší územní samosprávné celky k již zřízeným právnickým osobám a zařízením oblast dosavadní zřizovatel právnické osoby a zařízení

6 silniční hospodářství Ministerstvo dopravy Správy a údržby silnic stanovené zvláštním zákonem kultura Ministerstvo kultury státní vědecké knihovny: Hradec Králové, České Budějovice, Kladno, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Moravská zemská knihovna v Brně galerie a muzea: Galerie Klatovy/Klenová Galerie Hradec Králové Galerie výtvarných umění Olomouc Horácká Galerie Oblastní galerie Vysočiny Oblastní galerie Liberec Orlická galerie Rychnov n/kněžnou Státní galerie Zlín České muzeum výtvarných umění Východočeská galerie Pardubice Západočeská galerie Plzeň Alšova jihočeská galerie

7 Galerie výtvarných umění Ostrava Galerie výtvarných umění Náchod Galerie výtvarných umění Litoměřice Oblastní galerie v Roudnici n/labem Galerie výtvarných umění Havlíčkův Brod Galerie výtvarných umění Cheb Galerie B.Rejta v Lounech Galerie výtvarných umění Hodonín Jihočeské muzeum České Budějovice Muzeum J.A.Komenského Muzeum loutkářských kultur Chrudim Muzeum Východních Čech Hradec Králové Regionální muzeum Teplice Severočeské muzeum Liberec Středočeské muzeum Roztoky Technické muzeum Brno Valašské muzeum v přírodě Vlastivědné muzeum Olomouc Východočeské muzeum Pardubice Západočeské muzeum Plzeň Průmyslové muzeum Ostrava právnické osoby pro správu hradů, zámků a jiných památkových objektů: Státní zámek Sychrov Okresní úřady divadla: Krušnohorské divadlo Teplice

8 Horácké divadlo Jihlava Slovácké divadlo Uherské Hradiště Těšínské divadlo Český Těšín galerie a muzea: Okresní muzeum Beroun Okresní muzeum Plzeň-jih, Blovice Okresní muzeum Praha-východ, Brandýs n.l. St.Boleslav Muzeum v Bruntále, Bruntál Okresní vlastivědné muzeum, Česká Lípa Okresní muzeum Český Krumlov Muzeum Těšínska, Český Těšín Okresní muzeum, Děčín IV Muzeum Chodska, Domažlice Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek Okresní vlastivědné muzeum, Havlíčkův Brod Muzeum Hodonínska, Hodonín Chebské muzeum, Cheb Okresní muzeum Chomutov Okresní muzeum Chrudim Muzeum skla a bižuterie, Jablonec n.nisou Okresní muzeum a galerie Jičín Muzeum Vysočiny v Jihlavě, Jihlava Regionální muzeum Jílové u Prahy Okresní muzeum Jindřichův Hradec Galerie umění Karlovy Vary

9 Karlovarské muzeum, Karlovy Vary Okresní muzeum Kladno Okresní muzeum Klatovy Regionální muzeum Kolín Muzeum okresu Plzeň-sever, Kralovice Muzeum Kroměřížska, Kroměříž Okresní muzeum Kutná Hora Okresní vlastivědné muzeum Litoměřice Okresní muzeum Louny Okresní muzeum Mělník Regionální muzeum Mikulov Okresní muzeum Mladá Boleslav Okresní muzeum Most Okresní vlastivědné muzeum Nový Jičín Okresní muzeum Náchod Okresní muzeum Pelhřimov Prácheňské muzeum v Písku, Písek Polabské muzeum, Poděbrady Okresní muzeum Prachatice Muzeum Prostějovska, Prostějov Okresní muzeum Brno-venkov, Předklášteří Okresní vlastivědné muzeum, Přerov Okresní muzeum v Příbrami Okresní muzeum Rakovník Rabasova galerie, Rakovník Muzeum dr. B. Horáka, Rokycany

10 Okresní muzeum Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou Okresní muzeum Sokolov Muzeum středního Pootaví, Strakonice Muzeum Šumavy, Sušice Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk Muzeum husitského revolučního hnutí, Tábor Okresní muzeum Tachov Muzeum Podkrkonoší, Trutnov Západomoravské muzeum, Třebíč-Podklášteří Okresní muzeum Českého ráje, Turnov Slovácké muzeum, Uherské Hradiště Muzeum Podblanicka, Vlašim Okresní vlastivědné muzeum Vsetín Okresní muzeum Vysoké Mýto Muzeum Vyškovska, Vyškov Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín Jihomoravské muzeum, Znojmo právnické osoby pro správu hradů, zámků a jiných památkových objektů: Státní hrad Bouzov Státní zámek Frýdlant Správa památkových objektů okresu Litoměřice (Libochovice, Ploskovice, Házmburk) Památková správa okresu Uh. Hradiště (Buchlov, Buchlovice) Státní zámek Náměšť n/o.

11 Státní zámek Hradec n/moravicí (Hradec n/m., Raduň) hvězdárny a planetária: Hvězdárna a planetárium České Budějovice Hvězdárna a planerárium Hradec Králové Lidová hvězdárna Prostějov Hvězdárna Rokycany Hvězdárna Úpice Hvězdárna Valašské Meziřičí Hvězdárna Vsetín školství Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy střední odborné školy a gymnázia s výjimkou zdravotnických škol, speciální základní školy, a školská zařízení těmto školám sloužící; dětské domovy. Ministerstvo hospodářství střední odborná učiliště stanovená zvláštním zákonem Školské úřady speciální základní školy při zdravotnickýchzařízeních, základní umělecké školy a školská zařízení těmto školám sloužící; domovy mládeže, stálé školy v přírodě a pedagogicko-psychologické poradny. Obecná část Důvodová zpráva

12 Navrhovaný ústavní zákon o působnosti vyšších územních samosprávných celků patří, spolu s ústavním zákonem o jejich vytvoření, k základním právním předpisům, kterými je realizována reforma územní správy v České republice. Návrh zásad ústavního zákona o působnosti vyšších územních samosprávných celků schválený usnesením vlády ČR č. 219 z 27. dubna 1994 byl projednán výbory Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konkrétně ústavněprávním výborem, výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výborem petičním, pro lidská práva a národnosti, výborem pro sociální politiku a zdravotnictví, branným a bezpečnostním výborem, zahraničním výborem, zemědělským výborem, hospodářským výborem a rozpočtovým výborem. V předkládaném návrhu bylo přihlédnuto k doporučení použít pro vymezení povinnosti zřizovat právnické osoby a zařízení formulaci "zřizuje" a stanovenímožnosti zřizovat právnické osoby a zařízení vyjádřit obratem "může zřizovat" (zásada č , tj. čl návrhu ústavního zákona). V návrhu ústavního zákona není uváděna působnost vyšších územních samosprávných celků, která je zakotvena v Ústavě a v dalších zákonech: - rozhodnout o názvu vyššího územního samosprávného celku (čl.103 Ústavy), - podávat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (čl.41 odst. 2 Ústavy), - vydávat obecně závazné vyhlášky (čl. 104 odst. 3 Ústavy), - předkládat Ústavnímu soudu návrhy týkající se nezákonnostiprávních předpisů a kompetenčních sporů mezi státema samosprávnými celky navzájem (zákon č. 182/1993 Sb.,o Ústavním soudu - 64 odst. 2 písm. e), odst. 3 a 120). Ústavní zákon neřeší soustavu orgánů, které budou výkon působností svěřených těmto celkům zajišťovat. O tomto zúženém pojetí právní úpravy rozhodla vláda na svém jednání dne 13. dubna (bod 2 a/aa/ Záznamu z jednání schůze vlády ČR z 13.dubna 1994). Podle Seznamu základních doprovodných legislativních dokumentů, které bude nutné vydat v souvislosti s vytvořením vyšších územních samosprávných celků (schváleného vládou usnesením č července 1994), se předpokládá vydání samostatného zákona o orgánech vyšších územních samosprávných celků a jejich působnosti ve státní správě. Navrhovaný ústavní zákon se předkládá za situace, kdy dosud neexistují dvě důležité související právní normy, a to ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku vyšších územních samosprávných celků. Vládní návrh cit. ústavního zákona byl předložen Parlamentu ČR 30.června 1994 a k jeho projednávání dosud nedošlo. Návrh zákona, jímž bude vymezen majetek vyšších územních samosprávných celků, připraví Ministerstvo financí v souladu s cit. Seznamem základních doprovodných legislativních dokumentů. Předkládaný návrh ústavního zákona stanoví vyššímu územnímu samosprávnému celku působnost dosud nezajišťovanou jiným subjektem, jako je schvalování vlastního rozpočtu, účast na mezinárodních sdruženích apod. Vedle této působnosti vymezuje ústavní zákon další působnost, která přechází na vyšší územní samosprávné celky ze státu, resp. z příslušných orgánů státní správy. S decentralizací této působnosti souvisejí i změny a doplnění právních předpisů, které jsou uvedeny ve druhé části předloženého návrhu a v příloze k tomuto ústavnímu zákonu. Přijetí navrhovaného ústavního zákona nevyvolá nároky na zvýšení celkového objemu souhrnu státního rozpočtu a rozpočtů místních. Přesun působností z centra na vyšší územní samosprávné celky bude provázen přesunem prostředků do jejich rozpočtů v objemu nezbytně nutném na výkon této působnosti. Prostředky rozpočtu vyšších

13 územních samosprávných celků tedy nebudou získány zavedením nových daní nebo zvýšením sazeb existujících daní ve prospěch vyšších územních samosprávných celků. Zvláštní část Část první Čl. 1 Ústavní zákon upravuje pouze samostatnou působnost vyšších územních samosprávných celků, kterou vykonávají ve svých územních obvodech. Při výkonu stanovených působností jsou vyšší územní samosprávné celky povinny řídit se pouze zákony a právními předpisy, které byly vydány k jejich provedení. Čl. 2 Vyššímu územnímu samosprávnému celku se svěřuje působnost vytvářet si orgány pro zajištění svých úkolů. Soustavu orgánů vyššího územního samosprávného celku, způsob jejich vytváření, jejich působnost a pravomoc, jakož i vztahy mezi nimi však tento návrh ústavního zákona neupravuje a budou řešeny zvláštním zákonem. Čl. 3 Vymezuje se působnost vyššího územního samosprávného celku na úseku rozpočtového hospodaření. Tvorbu a funkci rozpočtu vyššího územního samosprávného celku, vyúčtování hospodaření, jakož i příjmy a výdaje tohoto rozpočtu stanoví zvláštní zákon. Příjmy vyšších územních samosprávných celků budou tvořit zejména vlastní příjmy, jako jsou podíly na daních stanovené zvláštním zákonem, příjmy vyplývající z majetkové účasti vyššího územního samosprávného celku na podnikání jiných právnických osob, příjmy z hospodaření s vlastním majetkem, půjčky, dary a dotace ze státního rozpočtu. Výdaje vyššího územního samosprávného celku budou tvořit zejména výdaje spojené se zabezpečováním úkolů plynoucích z působností vyššího územního samosprávného celku, poskytování příspěvků např. jiným nestátním provozovatelům sociálních služeb, příspěvků na rozvoj zásobování pitnou vodou, na rozvoj čištění a odvádění odpadních vod, na protipovodňová a protierozní opatření, příspěvků obcím na kulturní akce zajišťované obcemi či jinými subjekty v případech, kdy obce nemají dostatečné finanční zdroje, a dotace poskytované z vlastních prostředků. Čl. 4 Návrh umožňuje, aby vyšší územní samosprávné celky, obdobně jako je tomu u obcí, působily jako členové v mezinárodních sdruženích místních orgánů. Může jít např. o Pracovní sdružení evropských příhraničních regionů, Stálou konferenci evropských obcí a regionů při Radě Evropy, příp. jiná sdružení. Vzhledem k tomu, že jde o vztahy překračující hranice státu, a tedy součást zahraniční politiky státu, je nezbytné, aby při této spolupráci bylo zajištěno respektování státních zájmů České republiky. Proto se vyžaduje soulad s příslušnými mezivládními dohodami uzavíranými v této oblasti a souhlas Ministerstva zahraničních věcí před navázáním spolupráce. Čl. 5

14 Umožňuje se, aby si vyšší územní samosprávné celky mohly stanovit vlastní symboly (znak, prapor) a určit způsob jejich užívání. Důvodem je snaha posílit vědomí sounáležitosti občanů k určitému vyššímu územnímu samosprávnému celku. Čl. 6 Vymezují se oblasti, v nichž se vyšší územní samosprávný celek podílí na zajišťování veřejných služeb. Pro plnění tohoto úkolu se zakládá možnost vyššího územního samosprávného celku podle tohoto ústavního zákona a podle zvláštních zákonů zřizovat (rušit) potřebné právnické osoby a zařízení, jako jsou ústavy sociální péče, zdravotnická zařízení, některé druhy škol, právnické osoby ke správě a údržbě silnic, které budou ve vlastnictví vyššího územního samosprávného celku, muzea, galerie, divadla a jiná kulturní zařízení. V oblastech, kde je vyšším územním samosprávným celkům dána možnost zřizovat právnické osoby a zařízení, je zachována primární odpovědnost státu za zajišťování těchto veřejných služeb. Část druhá Čl. 7 Tímto ústavním zákonem se převádí z orgánů státu na vyšší územní samosprávné celky zřizovatelská funkce k právnickým osobám a zařízením, poskytujícím veřejné služby, které napříště mají spadat do působnosti vyšších územních samosprávných celků. Tyto právnické osoby a zařízení jsou uvedeny v příloze k návrhu ústavního zákona, která je nedílnou součástí tohoto ústavního zákona. Navrhuje se, aby působnost přešla na vyšší územní samosprávné celky po uplynutí šesti měsíců od jejich vzniku. Umožňuje se tím, aby se mohly na převzetí této působnosti připravit. V souvislosti s převedením zřizovatelské funkce se předpokládá i převedení majetku, k němuž mají tyto právnické osoby a zařízení právo hospodaření. Převedení majetku upraví zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku vyšších územních samosprávných celků. Část třetí Čl. 8 Oprávnění vyššího územního samosprávného celku uzavírat dohodu s dopravcem v linkové osobní dopravě se zakládá novelou zákona o silniční dopravě. Účelem úpravy je umožnit vznik závazků veřejné služby mezi vyšším územním samosprávným celkem a právnickými osobami veřejného i soukromého sektoru (závazky provozní, přepravní a tarifní) ve prospěch pohybu obyvatelstva daného regionu. Část čtvrtá až devátá Čl Upřesňuje se, jaké právnické osoby a zařízení v příslušných oblastech veřejné správy vyšší územní samosprávné celky mohou zřizovat (rušit) tak, aby mohly v rámci svého územního obvodu zajišťovat veřejné služby. Zároveň s tím se navrhují změny zákonů upravujících dotčené oblasti veřejné správy. Část čtvrtá Čl. 9

15 Bod 3 Zřizování (rušení) středních odborných škol a gymnázií se vyšším územním samosprávným celkům stanoví jako povinnost. Zřizovatelskou funkci k nim nebude nadále povinně zajišťovat stát; stejně je tomu u základních škol. Státu se však ponechává v těchto případech možnost takové školy zřizovat s ohledem na jeho povinnost zajišťovat právo na vzdělání. Podle vlastního uvážení mohou vyšší územní samosprávné celky zakládat jiné školy a školská zařízení, které jsou uvedeny v 15a odst. 2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb. (čl. 9 bod 3 tohoto návrhu ústavního zákona). Část pátá až sedmá Čl. 10, 11 a 12 V oblasti kultury se vyšší územní samosprávný celek bude podílet na kulturním rozvoji svého území; v rámci svých možností a potřeb daného územního obvodu může zřizovat (rušit) kulturní zařízení, např. divadla, muzea a galerie. Část osmá Čl. 13 Zakládá se oprávnění vyšších územních samosprávných celků zřizovat podle svého uvážení zařízení sociální péče, např. domovy důchodců, ústavy sociální péče pro zdravotně postižené občany pro poskytování speciálních poradenských služeb a jiná zařízení podle 45 zákona ČNR č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení (ve znění pozdějších předpisů). Půjde zejména o taková zařízení, jejichž zřízení přesahuje kapacitní možnosti jednotlivé obce. Pro poskytování specializovaných poradenských služeb mohou vyšší územní samosprávné celky zřizovat další zařízení, např. manželské a předmanželské poradny ( 45 zákona ČNR č.114/1988 Sb.). Část devátá Čl. 14 V rozsahu stanoveném zvláštním zákonem mohou vyšší územní samosprávné celky zřizovat zdravotnická zařízení. Část desátá Čl. 15 Důležitým nástrojem pro zajištění rozvoje vyššího územního celku je územně plánovací dokumentace velkých územních celků, která řeší funkční využití území a stanoví zásady jeho rozvoje. Územně plánovací dokumentace zahrne i řešení využití rozvoje regionálních zdrojů zásobování pitnou vodou a regionálních systémů odpadních vod. Podle navrhovaného ústavního zákona přísluší vyššímu územnímu samosprávnému celku schvalování územně plánovací dokumentace velkého územního celku. Pořizování této územně plánovací dokumentace zůstává v působnosti státní správy. Toto řešení zajišťuje ochranu zájmů státu při využívání území.

16 Příloha k návrhu ústavního zákona o působnosti vyšších územních samosprávných celků (čl. 7) Příloha obsahuje výčet již existujících právnických osob a zařízení, k nimž se převádí zřizovatelská funkce z dosavadních zřizovatelů na vyšší územní samosprávné celky.

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy,

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, Obsah SPOI 2003/2004 1. Organizace školního roku 2003/2004 (Gesce odbor 20,22,23)... 85 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)... 89 3. Organizace výuky v základních školách pro

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ I. etapa Analýza současného plánování rozvoje na obecní úrovni Část I.a: Zhodnocení současného systému regionální podpory, analýza databází, právní analýza Výstup části I.a1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí.

(1) Tento zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České republiky, kraje 1) a obce a dále postavení městských částí. 131/2000 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2000 o hlavním městě Praze Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb.,

Více

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY UČEBNÍ TEXT Č. 8 PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Helena Čornejová AUTOŘI

Více

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20

Obsah SPOI 2004/2005. č.j. 12711/2004-20 Obsah SPOI 2004/2005 1. Organizace školního roku 2004/2005 (Gesce odbor 20,22,23)...2 2. Vzdělávací programy pro základní vzdělávání (Gesce odbor 22)...6 3. Organizace výuky v základních školách pro školní

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Rozeslána dne 15. června 2012 Cena 26,- Kč OBSAH: 3. 4. 5. 6. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2004 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2005 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 778 Sbírka zákonů č. 73 / 2011 73 ZÁKON ze dne 9. února 2011 o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚŘAD PRÁCE

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2012 I. díl KULTURNÍ DĚDICTVÍ MUZEA, GALERIE A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVI ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2010 Cena: 72 Kč OBSAH Část oznamovací Vydání rámcových vzdělávacích programů (č. j. 1 606/2010-23

Více

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele

Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele Kapitoly o řízení výchovy a vzdělávání pro vychovatele PaedDr. Zdeňka Hanková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p edf UK

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2011 I. díl KULTURNÍ DĚDICTVÍ MUZEA, GALERIE A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska -Euroregion Glacensis (dále jen Stanovy ) čl. I Název, sídlo, územní vymezení a postavení sdružení Název: Euroregion

Více

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005

1. Organizace školního roku 2005/2006 (Gesce odbor 20, 22, 23) učitelské noviny 28/2005 ...MŠMT, č.j. 12295/2005-20 SOUBOR PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÍCH INFORMACÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY, KONZERVATOŘE, VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM

Více

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů

Příloha číselné označení a názvy gesčních útvarů Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 DŮLEŽITÁ DATA A TERMÍNY Organizace školního roku, kterou každoročně vyhlašuje MŠMT, se týká ZŠ, SŠ, ZUŠ a konzervatoří (vysoké školy si organizují řád a přijímačky každá jinak) Období

Více

Část A OBECNÁ ČÁST. A 2. Obecné zásady pro poskytování účelových dotací (dále jen dotace) A 2.1. Podmínky pro poskytnutí dotace

Část A OBECNÁ ČÁST. A 2. Obecné zásady pro poskytování účelových dotací (dále jen dotace) A 2.1. Podmínky pro poskytnutí dotace Program obnovy venkova Zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova (č.j. 11295/97-- 22 ze dne 27. 11. 1997) ve znění

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková

9 Školství. 9.1 Kdo školství spravuje. PhDr. Marcela Štiková Školství PhDr. Marcela Štiková Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol, říká J. A. Komenský, protože má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. Škola bývá historicky nedílnou součástí obce. Je

Více