Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Hlasování: 9 pro

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne 12.1.05 Hlasování: 9 pro"

Transkript

1 Příloha 30 Přehled Usnesení Rady ČRo v roce 2005 Usnesení 1/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 3/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 4/05 Rada ČRo schválila osnovu Výroční zprávy o činnosti ČRo za rok 2004, která je přílohou zápisu. Usnesení 5/05 Rada ČRo vzala na vědomí zprávu Dozorčí komise ČRo za IV. čtvrtletí 2004 Usnesení 6/05 Rada ČRo dle Statutu Českého rozhlasu čl.15 odst.1 vzala na vědomí, že generální ředitel ČRo jmenoval Jana Pokorného šéfredaktorem ČRo 1 Usnesení 7/05 Rada ČRo doporučuje generálnímu řediteli ČRo, aby Valná hromada Radioservisu zvolila navrženého pana Libora Svobodu, předsedu Dozorčí komise Rady ČRo, členem Dozorčí rady Radioservisu, a.s. Usnesení 8/05 Rada Českého rozhlasu svolává svou 2. řádnou schůzi v roce 2005 na 23.února 2005 Usnesení 9/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 10/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Příloha 30 1

2 Usnesení 11/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne s opravou bodu 2/ v tomto znění: 1. Předsednictvo Zpravodajskou zprávu k dokumentu Koncepce přípravy a pravděpodobného provozu digitálního vysílání Českého rozhlasu I. etapa projednalo, vzalo na vědomí a doporučuje dopracovat původní Koncepci podle připomínek zpravodajské zprávy, podle původního zadání jako projekt I. etapy digitalizace vysílání ČRo a rozvoje nových médií s definitivním termínem předložení Radě ČRo Předsednictvo Rady ČRo žádá generálního ředitele, aby poziční teze dle doporučení v závěru zpravodajské zprávy v rozsahu dvou stran obdrželi em všichni členové Rady ČRo v úterý po zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby tyto Poziční teze k I. etapě digitalzace rozhlasového vysílání a rozvoji nových technologií mohli na veřejném zasedání Rady ČRo dne schválit. Usnesení 12/05 Rada bere na vědomí Koncepci přípravy a pravděpodobného provozu digitálního vysílání Českého rozhlasu, I. etapa Generální ředitel Českého rozhlasu předloží Radě ČRo upřesněný Projekt I. etapy digitálního vysílání Českého rozhlasu a rozvoje nových médií k Rada ČRo schvaluje předloženou Strategii I. etapy digitalizace vysílání Českého rozhlasu a rozvoje nových médií. (Strategie je přílohou tohoto zápisu) Rada ČRo děkuje generálnímu řediteli ČRo a týmu pro digitální vysílání s koordinátorkou H. Havlíkovou za kvalitu odvedené práce na dokumentu. Usnesení 13/05 Rada českého rozhlasu vyhlašuje v souladu s ust. 9 odst. 4 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, v platném znění, výběrové řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu 1. PŘEDPOKLADY UCHAZEČE UMOŽŇUJÍCÍ ÚČAST NA VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ občanství České republiky neomezená způsobilost k právním úkonům trvalý pobyt na území České republiky bezúhonnost ve smyslu zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, v platném znění (dále jen Zákon ) vysokoškolské vzdělání aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka doložení manažerských zkušeností předložení kariérního životopisu předložení doporučení referencí předložení písemné úvahy sepsané uchazečem na téma Současný pohled na Český rozhlas v období přechodu na digitální vysílání, v jejímž závěru je uchazeč povinen zdůvodnit svůj zájem o funkci generálního ředitele Českého rozhlasu předložení písemné přihlášky uchazeče splňující náležitosti uvedené v těchto podmínkách výběrového řízení splnění předpokladů dle ust. 9 odst. 5 Zákona Předpokládané jmenování nového generálního ředitele Českého rozhlasu do funkce je ke dni Příloha 30 2

3 2. NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY Přihláška uchazeče musí obsahovat následující údaje a musí být doplněna o následující přílohy: jméno, příjmení akademický titul rodné číslo adresa trvalého bydliště adresa pro doručování, telefonické spojení, kopie platného dokladu prokazujícího občanství České republiky čestné prohlášení o neomezené způsobilosti k právním úkonům kopie platného dokladu prokazujícího trvalý pobyt na území České republiky originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů ne staršího tří měsíců ode podání přihlášky originál nebo úředně ověřená kopie osvědčení ve smyslu ust. 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (dále jen Lustrační zákon ), případně pouze čestné prohlášení o splnění podmínek stanovených Lustračním zákonem pro vydání tohoto osvědčení; toto čestné prohlášení je uchazeč povinen nejpozději do doložit originálem uvedeného osvědčení; toto čestné prohlášení je uchazeč nejpozději do doložit originálem nebo úředně ověřenou kopií uvedeného osvědčení (v případě nedoložení originálu uvedeného osvědčení nebo ověřené kopie uvedeného osvědčení do uvedené lhůty do místa pro doručování přihlášek bude uchazeč pro nesplnění formálních požadavků z výběrového řízení vyloučen); uvedená náležitost se nevztahuje na uchazeče narozené po čestné prohlášení ve smyslu 4 odst. 3 Lustračního zákona; uvedená náležitost se nevztahuje na uchazeče narozené po čestné prohlášení o splnění předpokladů dle ust. 9 odst. 5 Zákona, případně o tom, že ke dni jmenování generálním ředitelem Českého rozhlasu bude uchazeč tyto předpoklady splňovat ověřená kopie dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání strukturovaný životopis obsahující podrobnosti týkající se dosaženého vzdělání, profesních zkušeností, jazykových dovedností uchazeče a manažerských zkušeností jména, příjmení a adresy osob či názvy a adresy subjektů, kteří mohou na uchazeče podat reference pro případ, že budou dle rozhodnutí Rady Českého rozhlasu uchazeči v rámci 2. kola posuzováni také dle tohoto kritéria písemná úvaha na téma Současný pohled na Český rozhlas v období přechodu na digitální vysílání, v jejímž závěru je uchazeč povinen zdůvodnit svůj zájem o funkci generálního ředitele Českého rozhlasu; maximální rozsah písemné úvahy je 5 stran formátu A4 souhlas s podrobením se psychologickým testům pro případ, že budou dle rozhodnutí Rady Českého rozhlasu uchazeči v rámci 2. kola posuzováni také dle tohoto kritéria souhlas se zveřejněním svého jména, věku a současného povolání v seznamu přihlášených do výběrového řízení souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče, které poskytl Radě českého rozhlasu v souvislosti s výběrovým řízením, v uvedeném znění: Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů uvedených v předložené přihlášce Radou Českého rozhlasu, případně jí pověřenými třetími subjekty, a to pro účely výběrového řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu, přičemž tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou. jméno a příjmení adresa trvalého bydliště vlastnoruční podpis Příloha 30 3

4 3. LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK UCHAZEČŮ, FORMA PŘIHLÁŠEK Lhůta pro osobní doručení přihlášek uchazečů počíná dne v 9,00 hodin a končí dne v 16,00 hodin. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. Místem pro doručování přihlášek je: sekretariát Rady Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2 (ve dnech pondělí a čtvrtek 8,30 16,00 hod). Doručení zásilky obsahující přihlášku bude uchazeči na jeho žádost písemně potvrzeno. Přihláška může být doručena i poštou jako doporučená zásilka. Rozhodující poslední termín pro takto doručenou zásilku je datum podání na poštovním úřadě ( ) Přihláška musí být doručena v řádně zalepené obálce opatřené na přelepu podpisem uchazeče a označené jménem, příjmením a adresou uchazeče a nadepsané zvýrazněným textem: Výběrové řízení na funkci generální ředitele Českého rozhlasu neotevírat!!!". Přihláška a její přílohy musí být spojeny pevným sešitím neumožňujícím rozebrání a následné nové sešití listin tvořících přihlášku a její přílohy. Přihlášky se podávají ve čtyřech vyhotoveních (včetně všech příloh), z nichž postačí pouze jedno vyhotovení v originále, zbývající vyhotovení přihlášky postačí v kopii. 4. ZPŮSOB HODNOCENÍ UCHAZEČŮ Formální přezkum přihlášky Přihlášky uchazečů budou podrobeny formálnímu přezkumu. Uchazeči, jejichž přihlášky nebudou obsahovat předepsané náležitosti, či nebudou doloženy předepsanými přílohami, budou vyřazeni. 1. kolo hodnocení uchazečů Na základě předložených materiálů uchazečů budou na základě hlasování členů Rady Českého rozhlasu vybráni uchazeči, kteří postoupí do 2. kola hodnocení. 2. kolo hodnocení uchazečů Ve 2. kole budou uchazeči hodnoceni dle kritérií stanovených Radou Českého rozhlasu, sdělených uchazečům, kteří postoupili do 2. kola výběrového řízení. Na základě výsledků 2. kola hodnocení bude jmenován generálním ředitelem Českého rozhlasu ten uchazeč, který získá v tajné volbě nejméně 6 hlasů členů Rady ČRo, podle 7, odst. 2 Zákona o Českém rozhlase. O výsledcích výběrového řízení budou všichni uchazeči písemně informováni. Usnesení 14/05 5. PRÁVA VYHLAŠOVATELE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Rada Českého rozhlasu si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit. Rada ČRo schválila, že projednávání bodu 5 bude s výjimkou účasti zaměstnanců ČRo Plzeň neveřejné, protože se jedná o skutečnost chráněnou zákonem o ochraně osobních údajů. Hlasování : 5 pro Usnesení 15/05 Rada ČRo prohlásila bod 7) dnešního programu za neveřejný ve smyslu ustanovení 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních právních předpisů. Příloha 30 4

5 Hlasování : 5 pro Usnesení 16/05 Rada Českého rozhlasu souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č.116/1990sb mezi Českým rozhlasem (ČRo Plzeň) a MUDr. Vladimírou Kohoutovou. Usnesení 17/05 Rada ČRo souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č.116/1990 Sb. mezi Českým rozhlasem (ČRo Ostrava) a Oldřichem Pelikánem. Usnesení 18/05 Rada Českého rozhlasu souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č.116/1990 Sb. mezi Českým rozhlasem (ČRo České Budějovice) a Františkem Zahradníkem SANY. Usnesení 19/05 Rada Českého rozhlasu souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. mezi Českým rozhlasem (ČRo Hradec Králové) a Žanetou Vorlovou. Usnesení 20/05 Na základě předběžné zprávy Dozorčí komise ze dne 23. února 2005 Rada konstatuje, že kladný hospodářský výsledek za r.2004 ve výši 5, 9 mil. Kč je splněním podmínky, kterou si Rada stanovila při schvalování rozpočtu na r pro zvýšení limitu mzdových prostředků včetně pojištění ve výši 20 mil Kč. Usnesení 21/05 Rada Českého rozhlasu svolává 3. řádnou schůzi v roce 2005 na 30. března 2005 od 14,00 v Národním muzeu. Usnesení 22/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 23/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 24/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 25/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Příloha 30 5

6 Usnesení 26/05 Rada ČRo prohlásila bod 4 a 5 dnešního programu za neveřejný ve smyslu ustanovení 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních právních předpisů (Zákon 101/2000 Sb. a Zákon 513/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků) Hlasování : 8 pro Usnesení 27/05 Rada Českého rozhlasu schvaluje podle 8 odst. 2 Zákona o ČRo č. 484/1991 Sb.ve znění přijatých pozdějších novel "Výroční zprávu Rady o činnosti Českého rozhlasu za rok 2004" Současně pověřuje svého předsedu, aby její znění předal do předsedovi poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a aby poté sekretariát Rady zveřejnil její znění na internetové stránce Rady Usnesení 28/05 Rada ČRo schválila na základě 8 odst. j Zákona o ČRo č. 484/1991 Sb. ve znění přijatých pozdějších novel mimořádnou odměnu generálnímu řediteli Českého rozhlasu ing.václavu Kasíkovi ve výši jednoho měsíčního platu za dosažení kladného hospodářského výsledku Českého rozhlasu v roce 2004 ve výši 5, 9 mil. Kč oproti původně plánovanému deficitu - 47 mil. 410 tis.kč Hlasování : 8 pro Usnesení 29/05 Rada Českého rozhlasu souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č.116/1990.sb mezi Českým rozhlasem (ČRo Ostrava) a Občanským sdružením Novináři dětem. Usnesení 30/05 Rada ČRo souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č.116/1990 Sb. mezi Českým rozhlasem (ČRo Ostrava) a Agenturou AAM Usnesení 31/05 Rada navrhuje generálnímu řediteli, aby paní Marii Šímové byla vyplacena mimořádná odměna ve výši jednoho měsíčního platu za práci nad běžný rámec jejích pracovních povinností při přípravě Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o činnosti ČRo za rok 2004 Usnesení 32/05 Rada ČRo konstatuje, že do se podle vyhlášených podmínek výběrového řízení na funkci generálního ředitele ČRo přihlásilo následujících 17 uchazečů: Ing. Jiří Makovec, ing. Michal Nikodem, Milan Bouška, Richard Medek, ing. Václav Kasík, Mgr. Alexandr Pícha, ing. Ivan Noveský, ing. Jaroslav Zvára, Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., PhDr. Ilja Šmíd, ing. Jakub Papírník, Jan Šmíd, dr. Milan Brunclík, Jiří Koubek, Jan Vávra, Rudolf Antonín Bruner, Vratislav Slavík. Dne se Rada Českého rozhlasu sejde na mimořádném zasedání od 13,00 hod. k posouzení formálních náležitostí přihlášek uchazečů o funkci generálního ředitele ČRo Usnesení 33/05 Rada Českého rozhlasu svolává 4. řádnou schůzi v roce 2005 na 27.dubna Pověřuje předsednictvo, aby stanovila hodinu a místo konání nejméně týden před zasedáním Příloha 30 6

7 Usnesení 34/05 Rada Českého rozhlasu doporučuje při vyřazení uchazečů na funkci generálního ředitele přijmout metodiku advokátní kanceláře HHŘ a spol. (posouzení z hlediska, zda obsahují předepsané náležitosti a předepsané přílohy dle bodu 2. podmínek výběrového řízení), 1 proti, 1 se zdržel Pan Štěpán Kotrba požaduje vrátit návrh advokátní kanceláře HHK a spol. k doplnění o posouzení k bodu 3. podmínek výběrového řízení a ty, kteří nevyhověli všem bodům zadání, vyřadit Hlasování: 1 pro, 6 proti, 2 se zdrželi Usnesení 35/05 Rada Českého rozhlasu na základě přijetí předchozího usnesení vyřadila z dalších kol výběrového řízení tyto uchazeče: Milana Boušku, Rudolfa Antonína Brunera, Doc. PhDr. Petra Saka, CSc., Vratislava Slavíka, Mgr. Jana Šmída Důvody budou sděleny jednotlivých kandidátům doporučeným dopisem Usnesení 36/05 Pro první kolo hodnocení uchazečů na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu přijímá Rada ČRo následující postup: Každý člen Rady obdrží kandidátku s 12 jmény uchazečů seřazených podle abecedy Každý člen Rady ČRo označí na kandidátce maximálně 6 jmen uchazečů, kteří přicházejí v úvahu pro postup do 2. kola Uchazeči, kteří touto cestou získají 5 hlasů (nadpoloviční většina členů Rady), postupují do 2. kola Hlasování proběhne tajně Výsledky hlasování budou zveřejněny Usnesení 37/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 38/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 39/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 40/05 Rada Českého rozhlasu projednala námitky Jana Šmída proti jeho vyřazení z výběrového řízení na funkci generálního ředitele ČRo. Projednala je na základě formálního přezkumu, který je obsažen v usnesení Rady 35/05 ze dne Příloha 30 7

8 Rada došla znovu k závěru, že uvedený uchazeč Mgr. Jan Šmíd předložil přihlášku, aniž jediné z jejích vyhotovení obsahovalo náležitost dle bodu 2. podmínek výběrového řízení, a to náležitost originál nebo úředně ověřená kopie osvědčení ve smyslu ust. 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, případně pouze čestné prohlášení o splnění podmínek stanovených lustračním zákonem pro vydání takového osvědčení. Přihláška obsahovala pouze čestné prohlášení ve smyslu 4 odst. 3 Lustračního zákona a dále kopii podání žádosti o vydání lustračního osvědčení ve smyslu ust. 4 odst. 1 Lustračního zákona. Toto také uchazeč uvádí ve svém podání a tuto skutečnost nezpochybňuje. Fakt, že požadované čestné prohlášení nahradil neověřenou kopií podání žádosti o lustrační osvědčení, nelze akceptovat, neboť takto definovaná příloha přihlášky byla v bodě 2. vyhlášení výběrového řízení stanovena jako povinná právě pro případ, že uchazeč k datu podání přihlášky lustrační osvědčení nemá. Proto Rada nepovažuje za relevantní ani důvody uvedené v námitkách uchazeče, že totiž Lustrační zákon takovéto čestné prohlášení nezná. Rada proto nevidí důvod, proč by své usnesení revidovala, a žádost Jana Šmída zamítá., 1 nehlasoval Usnesení 41/05 K provedení tajné volby na základě usnesení 36/05 ze dne 6.4. o průběhu prvního kola výběrového řízení na generálního ředitele ČRo byla dle Jednacího řádu Rady Českého rozhlasu článku V. odst.3 zvolena volební komise Rady v tomto složení: Jiří Florian, Štěpán Kotrba, Michal Pavlata (předseda) Hlasování : 6 pro, 3 se zdrželi Usnesení 42/05 Rada ČRo na základě svého usnesení 36/05 ze dne provedla tajnou volbou do druhého kola výběr kandidátů na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu. Na základě výsledků tajné volby provedené podle Jednacího řádu ČRo článku V. odst.3 postoupili do tohoto kola tito kandidáti: ing. Václav Kasík, Richard Medek, Mgr. Alexandr Pícha. Rada dále stanoví postup volby ve 2. kole: Veřejné slyšení kandidátů proběhne na mimořádném zasedání Rady ČRo dne 11. května Dne 18. května 2005 na další mimořádné schůzi Rady ČRo proběhne neveřejné slyšení kandidátů. Kandidáti budou podrobeni psychologickým testům, které by se měly uskutečnit v týdnu mezi oběma slyšeními, tedy mezi 11. až 18. květnem Rada ČRo pověřuje předsedu pana Prokopa, aby podnikl kroky nutné k realizaci. Vlastní volba generálního ředitele Českého rozhlasu se uskuteční na řádném zasedání Rady ČRo dne 25. května Hlasování : 9 pro Usnesení 43/05 V návaznosti na usnesení 12/05 přijaté Radou dne a v souladu s 3 odst. b) a 8 odst. e) Zákona o Českém rozhlase 484/1991 Sb. v pozdějším znění k "Projektu I.etapy digitálního vysílání Českého rozhlasu a rozvoje nových médií" rada schvaluje a) vznik nových stanic, jejich programovou skladbu a započetí příprav k realizaci dle projektu; jde o a1) zpravodajskou stanici Česko - s výhradou názvu a2) hudební stanici D-dur a3) vzdělávací stanici Leonardo b) časový harmonogram započetí vysílání schválených stanic jako závazný dokument c) zbytek dokumentu jako strategický řídící dokument, který bude aktualizován v detailech průběžně dle vývoje legislativy a dosažených jednání s příslušnými subjekty. Rada si Příloha 30 8

9 vyhrazuje právo být trvale informována o aktuálním stavu, schvalovat dodatky a změny k tomuto dokumentu Rada bere na vědomí d) započetí vysílání stanice d-radiožurnál, d-praha a d-vltava v multiplexu DVB-T e) přípravu projektu stanice pro mladé s termínem dokončení projektu f) nutnost postupné změny rozpočtu Českého rozhlasu v souvislosti s digitálním vysíláním v systému DVB-T a dalších systémech dle dosaženého stavu, projektu a v něm přiložených rozpočtových rámců s přihlédnutím k aktuálním cenám vysílatele Rada žádá na základě paragrafů výše uvedeného Zákona o Českém rozhlase generálního ředitele, g) aby neprodleně zahájil spolupráci s Českou televizí pro koordinaci kroků vedoucích k naplnění zákona ZEK č.127/2005 Sb. h) aby předložil návrh aktualizace rozpočtu týkající se těch ukazatelů rozpočtu, které schvaluje Rada ČRo, a to ve variantě dle reálných finančních možností ČRo. i) aby pokračoval v přípravě strategie digitalizace pro další etapu s přihlédnutím k nutnosti reorganizace a restrukturalizace výroby, doprovodných činností, rozšíření technických prostředků vysílání, rozšíření multimediálního obsahu a doplňkových služeb pro cílový stav daný termínem červen 2007 Rada pověřuje j) Předsednictvo Rady nadále podrobně sledovat toto téma a žádá generálního ředitele o poskytnutí nezbytné součinnosti jím pověřených osob. Usnesení 44/05 Rada ČRo vzala na vědomí stížnosti pana Františka Koňárka na generálního ředitele pod čj ze dne a posoudila je na základě Zákona o Českém rozhlase 484/1991 Sb. v pozdějším znění podle 9 odst.6. V prvém případě není Rada účastníkem soudního sporu mezi stěžovatelem a Českým rozhlasem, což vyplývá jednoznačně z usnesení Policie ČR pod Čj. OR3-70/MO1-TČ-2002, a tudíž celá záležitost spadá do kompetence příslušného soudu. V druhém, ve kterém si stěžuje na skladbu pořadu"o kom se mluví" na ČRo 1, však Rada podle Zákona o Českém rozhlase 484/1991 Sb. v pozdějším znění podle 8 odst.4. nemůže "přímo zasahovat do tvorby a vysílání rozhlasových pořadů". Protože ani v jednom případě generální ředitel neporušil 9 odst. 6 Zákona o ČRo, považuje Rada stížnost za bezpředmětnou. Pokud jde o pořad "O kom se mluví", předává ji generálnímu řediteli k vyjádření. Žádá, aby odpověď stěžovateli byla dána na vědomí Radě. Hlasování : 9 pro Usnesení 45/05 Rada Českého rozhlasu bere na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise za 1. čtvrtletí roku Usnesení 46/ 05 Rada Českého rozhlasu svolává 5. řádnou schůzi v roce 2005 na 25.května Pověřuje předsednictvo, aby stanovilo hodinu a místo konání nejméně týden před zasedáním. Příloha 30 9

10 Usnesení 47/05 Rada prohlásila dnešní mimořádné jednání za neveřejné ve smyslu 7, odst. 3 Zákona o českém rozhlase (ochrana osobních údajů) Před Radu Českého rozhlasu předstoupili podle vylosovaného pořadí tři postupující kandidáti na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu: 1. od 14,00 hod. pan Václav Kasík 2. od 15,00 hod. pan Richard Medek 3. od 16,00 hod. pan Alexandr Pícha Všichni tři kandidáti měli úvodní slovo, dále pak odpovídali na otázky členů Rady ČRo. Usnesení 48/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 49/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 50/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 51/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 52/05 Rada ČRo prohlásila bod 3 dnešního programu za neveřejný ve smyslu ustanovení 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních právních předpisů (zákon 513/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků) Usnesení 53/05 Rada Českého rozhlasu souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č.116/1990 Sb. mezi Českým rozhlasem a Radioservisem, a.s. Usnesení 54/05 Rada Českého rozhlasu souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. mezi Českým rozhlasem a Studiem Moderna, s.r.o., 1 se zdržel Usnesení 55/05 Usnesení Rady ČRo k volbě generálního ředitele ČRo na období Příloha 30 10

11 Usnesení 56/05 Volba generálního ředitele se děje podle ustanovení zákona o Českém rozhlase 484/1991 Sb. v pozdějším znění, a to podle 9 odst.4, ve kterém se praví, že generálního ředitele jmenuje Rada z kandidátů splňujících předpoklady podle 4 odst.3 na základě výběrového řízení na funkční období 6 let, k němuž podle 7 odst. 2 je zapotřebí alespoň 6 hlasů členů Rady. Způsob volby je pak určen Jednacím řádem Rady Českého rozhlasu v posledním znění, a to podle článku V. odst 1, 2 a 3. Volba generálního ředitele na období od do bude provedena následujícím způsobem: 1. Do prvého kola hlasování budou zařazeni tři vybraní kandidáti z prvního kola výběrového řízení ze dne , kteří prošli veřejným i neveřejným slyšením ve dnech 11. a Jejich jména budou v abecedním pořadí uvedena na hlasovacích lístcích. Člen Rady může označit kroužkem jméno jednoho kandidáta, kterému odevzdá v tajném hlasování svůj hlas. Pokud některý z kandidátů získá alespoň šest hlasů, je zvolen generálním ředitelem. 2. Pokud žádný z kandidátů neobdrží potřebných šest hlasů, pak ti dva, kteří obdrží v prvém kole nejvíce hlasů, postupují do druhého kola volby. Pokud by v prvním kole hlasování obdrželi všichni tři kandidáti stejný počet hlasů, hlasování se bude opakovat. Pokud ani v druhém kole nezíská žádný z kandidátů šest hlasů způsobem uvedeným v bodě 1., hlasování se bude s přestávkami opakovat až do dosažení potřebných šesti hlasů pro některého z kandidátů, a to tak, aby byla volba uzavřena nejpozději ke dni Pokud by se Radě nepodařilo do této doby zvolit generálního ředitele, pak by na své výroční schůzi dne postupovala podle 9 odst. 11 zákona 484/1991 Sb. v pozdějším znění, a to tak, že by jmenovala prozatímního ředitele a vyhlásila nové výběrové řízení tak, aby do tří měsíců jmenovala nového generálního ředitele podle podmínek stanovených zákonem. Výsledky hlasování vyhlašuje předseda volební komise a volba nového generálního ředitele vstupuje v platnost poté, co Rada Českého rozhlasu přijme usnesení kvalifikovanou většinou hlasů. K provedení tajné volby na základě usnesení 55/05 o průběhu voleb generálního ředitele ČRo byla dle Jednacího řádu Rady Českého rozhlasu článku V. odst. 3 zvolena volební komise Rady ČRo v tomto složení: Jiří Florian, Štěpán Kotrba, Michal Pavlata (předseda) Usnesení 57/05 Rada ČRo na základě svého usnesení 55/05 provedla tajnou volbu generálního ředitele Českého rozhlasu. Na základě výsledků hlasování byl zvolen ing. Václav Kasík, který obdržel 7 hlasů, druhý kandidát Mgr. Richard Medek obdržel 2 hlasy Usnesení 58/05 Rada Českého rozhlasu svolává 6. řádnou schůzi v roce 2005 na 29.červen Pověřuje předsednictvo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání., 1 se zdržel Usnesení 59/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Příloha 30 11

12 Usnesení 60/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 61/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 62/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 63/05 Rada Českého rozhlasu schvaluje Výroční zprávu předsednictva za období Zpráva bude uveřejněna na internetové stránce Rady Českého rozhlasu. Usnesení 64/05 Rada Českého rozhlasu se rozhodla na základě článku IV. Bod 10 Jednacího řádu Rady ČRo v současném znění prodloužit volební období předsednictva v současném složení do Usnesení 65/05 Rada Českého rozhlasu svolává 7. řádnou schůzi v roce 2005 na 13.červenec Pověřuje předsedu Rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovil hodinu a místo konání. Usnesení 66/05 Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady ČRo za II. čtvrtletí r.2005 Usnesení 67/05 Rada Českého rozhlasu na doporučení Dozorčí komise Rady ČRo schvaluje předloženou aktualizaci rozpočtu na rok 2005, aby bylo umožněno naplňovat úkoly schválené Radou ČRo v oblasti digitálního vysílání. Aktualizovaný rozpočet je přílohou tohoto zápisu. Usnesení 68/05 Rada Českého rozhlasu prohlásila bod 5) dnešního programu za neveřejný ve smyslu ustanovení 7 odst.3 Zákona o Českém rozhlase, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních právních předpisů Příloha 30 12

13 Usnesení 69/05 Rada ČRo schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých s Nadačním fondem Českého rozhlasu Usnesení 70/05 Rada Českého rozhlasu svolává 8. řádnou schůzi v roce 2005 na 31. srpna Pověřuje předsedu Rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovil hodinu a místo konání. Usnesení 71/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 72/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 73/05 Rada ČRo po projednání v Dozorčí komisi Rady schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2004 a na základě 8 odst. 2 Zákona o Českém rozhlase (č. 484/1991 Sb. v současném znění) ji předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Rada konstatuje, že hospodaření Českého rozhlasu bylo v roce 2004 úspěšné, což zejména umožnilo, aby plnil své hlavní úkoly vyplývající z 2 a 3 Zákona o Českém rozhlase (č. 484/1991 Sb. v současném znění). Rada pověřuje sekretariát Rady, aby Výroční zprávu dodal předsedovi PSPČR v termínu určeném zákonem a zveřejnil na internetové stránce Rady www. rozhlas.cz/rada. Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu. Usnesení 74/05 Rada ČRo po projednání v Dozorčí komisi Rady na základě ustanovení 8 písm.b) Zákona o Českém rozhlase (č. 484/1991 Sb. v současném znění) výsledky hospodaření Českého rozhlasu za I.pololetí 2005 s uspokojením bere na vědomí. Usnesení 75/05 Rada ČRo vzala na vědomí bez připomínek průběžnou informaci o hospodaření Rady ČRo za měsíc Usnesení 76/05 Rada Českého rozhlasu prohlásila bod 6) dnešního programu za neveřejný ve smyslu ustanovení 7 odst.3 Zákona o Českém rozhlase ( č.484/1991 Sb. v současném znění), neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních právních předpisů Příloha 30 13

14 Usnesení 77/05 Rada ČRo uděluje souhlas generálnímu řediteli podle 9 odst. 7 Zákona o Českém rozhlase (č. 484/1991 Sb. v současném znění) uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor Českého rozhlasu Plzeň s ICZ a.s. poskytující služby v oblasti informačních technologií. Usnesení 78/05 Rada ČRo zaujala odmítavé stanovisko k Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání z , jímž napomenula Český rozhlas za porušení 32 odst 1, písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. v pořadu Ptá se Ester Kočičková dne Text prohlášení je přílohou tohoto zápisu., 1 se zdržel Usnesení 79/05 Rada Českého rozhlasu svolává 9. řádnou schůzi v roce 2005 na 21. září Pověřuje předsednictvo Rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání zasedání. Usnesení 80/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 81/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze Usnesení 82/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze Usnesení 83/05 Rada ČRo schválila na základě Jednacího řádu Rady článku XI/1 předběžný vlastní rozpočet na rok 2006, který dle článku XI/2 je v rámci rozpočtu ČRo kontrolován a podléhá auditu Usnesení 84/05 Rada Českého rozhlasu svolává 10. řádnou schůzi v roce 2005 na 26.říjen Pověřuje předsednictvo Rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo zasedání. Usnesení 86/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 87/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Příloha 30 14

15 Usnesení 88/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z , 3 se zdrželi Usnesení 89/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 90/05 Rada Českého rozhlasu prohlásila bod 5 a 6 dnešního programu za neveřejný ve smyslu ustanovení 7 odst.3 Zákona o Českém rozhlase ( č.484/1991 Sb. v současném znění), neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních právních předpisů Usnesení 91/05 Po vyslechnutí informace generálního ředitele o zahájení řádného digitálního vysílání ČRo dne 21. října 2005 vyslovuje Rada ČRo poděkování generálnímu řediteli Václavu Kasíkovi, vedení digitálního týmu, poradkyni Heleně Havlíkové, všem programovým a technickým pracovníkům, kteří svým úsilím umožnili zahájení tohoto vysílání. Rada Českého rozhlasu považuje počátek řádného vysílání v systému DVB-T za historický okamžik v existenci média veřejné služby. Rada ČRo v této souvislosti oceňuje činnost Rady a vedení ČTÚ i Rady RTV. Usnesení 92/05 Rada ČRo schválila osnovu Výroční zprávy (Programová část) za rok 2005 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a žádá generálního ředitele, aby na základě osnovy vypracoval podklady s ohledem na to, že zpráva musí být zpracována do Osnova je přílohou tohoto zápisu. Usnesení 93/05 Rada ČRo uděluje podle 9 odst. 7 Zákona o Českém rozhlase ( č.484/1991 Sb. v současném znění) generálnímu řediteli souhlas uzavřít smlouvu na pronájem garáží ve 2.suterénu objektu Českého rozhlasu v Praze - Římská společnosti Středočeská energetická a.s. (STE) Usnesení 94/05 Rada ČRo uděluje podle 9 odst. 7 Zákona o Českém rozhlase ( č.484/1991 Sb. v současném znění) generálnímu řediteli souhlas uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově Českého rozhlasu Plzeň firmě Zdeněk Sýkora poskytující především služby v oboru a údržby panelových domů. Firma bude prostory užívat jako kancelář. Usnesení 95/05 Rada Českého rozhlasu svolává 11. řádnou schůzi v roce 2005 na 30.listopad. Pověřuje předsednictvo Rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání zasedání., 1 se zdržel Usnesení 96/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Příloha 30 15

16 Usnesení 97/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 98/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 99/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 100/05 Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí závěry 34. řádného jednání Dozorčí komise Českého rozhlasu včetně jejího doporučení projednat "2.aktualizaci rozpočtu na rok 2005" a "Výhled hospodaření ČRo na léta ". Návrh rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2006 pak projedná na své řádné prosincové schůzi. Usnesení 101/05 Rada Českého rozhlasu schválila návrh" 2.aktualizace rozpočtu na rok 2005" doplněného po jednání dozorčí komise dne 16. listopadu Materiál je přílohou tohoto zápisu. Usnesení 102/05 Rada Českého rozhlasu projednala "Výhled hospodaření Českého rozhlasu na léta jako orientační střednědobý koncepční materiál a přerušila jednání tohoto bodu s tím, že definitivní schválení provede na svém prosincovém zasedání. Usnesení 103/05 Rada Českého rozhlasu schválila programové schéma vysílání stanice ČRo 4 vysílání pro mladé (platné od ), které Radě předložil generální ředitel ČRo pan Václav Kasík. Usnesení 104/05 Rada ČRo navrhuje generálnímu řediteli, aby tajemnici Rady ČRo paní Marii Šímové byla vyplacena mimořádná odměna ve výši jednoho měsíčního platu za práce nad běžný rámec jejích pracovních povinností spojené s volbou ředitele a přípravou a odesláním Výroční zprávy ČRo o hospodaření r Usnesení 105/05 Rada Českého rozhlasu svolává 12. řádnou schůzi v roce 2005 na 14.prosinec. Pověřuje předsednictvo Rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání zasedání. Usnesení 106/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Příloha 30 16

17 Usnesení 107/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 108/05 Rada Českého rozhlasu schválila "Výhled hospodaření Českého rozhlasu na léta jako orientační střednědobý koncepční materiál. Materiál je přílohou tohoto zápisu. Usnesení 109/05 Rada Českého rozhlasu schválila rozpočet Českého rozhlasu na rok 2006, který zveřejňuje v příloze zápisu. Doporučuje generálnímu řediteli, aby nový programový ředitel ČRo v prvním čtvrtletí 2006 informoval Radu o svém stanovisku k tomuto rozpočtu. Usnesení 110/05 Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí nové organizační členění ČRo. Rada žádá generálního ředitele ČRo, aby do 15. ledna 2006 předložil návrh novely Statutu Českého rozhlasu, který bude zobrazovat toto nové organizační členění ČRo. Zároveň Rada ČRo bere na vědomí prohlášení generálního ředitele, že nezřídil žádnou funkci, která by byla v rozporu s existujícím Statutem Českého rozhlasu. Usnesení 111/05 Rada ČRo na základě svého usnesení č. 38/04 vzala na vědomí oznámení generálního ředitele o darech ČRo ve výši ,-Kč. Rada konstatuje, že z předloženého materiálu vyplývá, že dary poskytnuté Českým rozhlasem jsou financovány z výnosů obchodní činnosti Českého rozhlasu a že poskytnutí těchto darů je v souladu s 11 odst.1 zákona o Českém rozhlase. Přehled darů je přílohou tohoto zápisu. Usnesení 112/05 Rada ČRo prohlásila bod č.6 dnešního programu za neveřejný ve smyslu ustanovení 7 odst.3 Zákona o Českém rozhlase (č.484/1991 Sb. v současném znění), neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů. Usnesení 113/05 Rada ČRo uděluje souhlas generálnímu řediteli ČRo podle 9, odst. 7 Zákona o Českém rozhlase (č.484/1991 Sb. v současném znění) uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor a věcí movitých ČRo České Budějovice s paní Jitkou Ulrichovou. Usnesení 114/05 Rada Českého rozhlasu svolává 1. řádnou schůzi v roce 2006 na 25.leden Pověřuje předsednictvo Rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze. Příloha 30 17

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Zápis z 3. jednání Rady České televize dne 3. 7. 2001

Zápis z 3. jednání Rady České televize dne 3. 7. 2001 Zápis z 3. jednání Rady České televize dne 3. 7. 2001 Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman. M. Horálek, Z. Hůlová, S. Karásek, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Presl, J. Šilerová,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Rada hlavního města Prahy plnící úkoly zřizovatele příspěvkových organizací podle 68 odst. 2

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání

78. Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení v oddělení 3003 Organizace a právní podpora v odboru 30 - Personální Č.j.: MF-57909/2015/3002-1 Datum:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY. Evropský den sousedů 2015 pořadatel programového Ohniska Společnost Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, vyhlašuje VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů, které jsou v souladu s

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada/odborný rada (právník) oddělení právní a kontrolní Ostrava č.j.: KHSMS/44078/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Společnost Plzeň 2015, o. p. s. vyhlašuje VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI EHMK PRO SPECIFICKÉ OBLASTI PODPORY Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů, které jsou v souladu s vizí a cíli projektu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada oddělení Bankovnictví, odboru 27 Finanční trhy I Č.j.: MF-50763/2015/3002 Datum: 9. listopadu 2015 Státní tajemník v Ministerstvu

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace DIVADLO NA VINOHRADECH Kvalifikační dokumentace k Oznámení veřejné zakázky č. 202011008789 ze dne 05/03/2012 na akci Rekonstrukce technického zázemí Divadla na Vinohradech metodou EPC Zpracovatel: ENVIROS,

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele 258 16 977 CZ 258 16 977. Článek 2 Vymezení předmětu veřejné zakázky Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 700 30 Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Vrchní ministerský rada odboru 35 Finanční trhy II Č.j.: MF-44131/2015/3002 Datum: 6. října 2015 Státní tajemník v Ministerstvu financí ČR jako

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávanou

Více

I. Poslání a náplň činnosti

I. Poslání a náplň činnosti Statut lokální etické komise při PRVNÍM PRIVÁTNÍM CHIRURGICKÉM CENTRU, spol. s r.o., se sídlem Labská kotlina 1220/69, 500 02 Hradec Králové (dále jen SANUS nebo poskytovatel ), IČ 49813692, zapsaném v

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000 Spr 2647/2013 Předseda Krajského soudu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou funkcí

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP

JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP JEDNACÍ ŘÁD NÁRODNÍ RADY VILP Záznam změn: Datum Autor Verze Popis změny 16. 10. 2012 Kreuterová 1 Vytvoření návrhu Jednacího řádu 28. 11. 2012 Kreuterová 2 Implementace doporučení a doporučujících komentářů

Více

S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů

S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů pro obchodní veřejnou soutěž Nájem kancelářských prostor pro TA ČR (dále jen Soutěž ) Soutěž je vyhlášena podle 281 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem 6/2 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem Úplné znění s barevně vyznačenými změnami Schváleno

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

strážník městské policie

strážník městské policie Výběrové řízení na obsazení pozice strážníka městské policie Město Rotava vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice strážník městské policie Předpoklady: 1. Tělesná a zdravotní způsobilost k výkonu

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP

JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP JEDNACÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti ČLS JEP 1 Východiska a působnost (1) Jednací řád Psychiatrické společnosti ČLS JEP (dále jen PS ) vychází z příslušných ustanovení Stanov PS (dále jen Stanov ). (2)

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky - Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Diplomatická akademie Rytířská 31, 110 00 Praha 1 tel.: +420 224 186 252, fax: +420 224 186 251 www.mzv.cz VŠEOBECNÁ VNĚJŠÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ DO DIPLOMATICKÉ

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVNKA NA MIMOŘDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. IČ: 45273448, se sídlem Ortenovo náměstí 542/16, PSČ 170 04 Praha 7 Holešovice, zapsaná v obchodním

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Stálá muzejní expozice Příroda pro budoucnost reg. č. projektu CZ.1.14/3.2.00/05.01603 ZADAVATEL: Muzeum

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015

J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y. Č.j.: ZŠ 95/2015 J E D N A C Í Ř Á D Š K O L S K É R A D Y Č.j.: ZŠ 95/2015 Brno, 19. 2. 2015 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád školské Rady Základní školy, Brno, Botanická 70, 602 00 Brno upravuje přípravu, obsah

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele Město Vysoké nad Jizerou Náměstí Dr. Karla Kramáře 227, 512 11 Vysoké nad Jizerou IČ, DIČ: 00276294, CZ 00276294 VÝZVA ZÁJEMCE O PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení ÚMČ Praha 11 Odbor správy majetku P O P T Á V K O V Ý L I S T Výtisk č. 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Administrace a organizace zadávacích řízení Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION MĚSTO LITOMĚŘICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE UST. 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

Více

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád. 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010. Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 23. schůze rady MČ dne 15. 12. 2010 Jednací řád Rady městské části Praha 10 ----------------------------------- 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Rady městské části Praha 10 (dále jen rada) upravuje způsob

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

P o z v á n k a. která se koná

P o z v á n k a. která se koná P o z v á n k a Představenstvo společnosti svolává řádnou valnou hromadu akcionářů akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. zkráceně VRV a. s. se sídlem Praha 5, Nábřežní ul. č. 4, PSČ

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč.

Gorkého 867, 53002 Pardubice. Email: reditelna@waldorfpardubice.cz Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - ředitel odboru 30 Personální Č.j.: MF-46354/2015/3002-2 Datum: 22. října 2015 Státní tajemník v Ministerstvu financí ČR

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb,

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce elektroinstalace v objektu SOkA Cheb, Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-0503/2011 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 21.2.2011 Písemná výzva

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV.

Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura. I. Název a sídlo. II. Charakter sdružení. III. Základní cíle sdružení. IV. Stanovy sdružení Otevřená GeoInfrastruktura Název: Otevřená GeoInfrastruktura Název anglicky: Open GeoInfrastructure Zkratka: osgeo.cz Sídlo: Podevsí 33, Dolní Lhota, 747 66 I. Název a sídlo II. Charakter

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA č. j.: TACR/8803/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM ALFA, OMEGA Zveřejněno dne: 1. 10. 2012 Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace projektů Dne: 1.

Více

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu.

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu. CZ LOKO, a.s. se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2584 Pozvánka

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní životní styl dětí a školáků v Olomouckém kraji Výzva k podání nabídek zakázka je zadávána dle zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) čj. 041/PB/OVZ/2015 Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem

Více

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Z á p i s z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 53. zasedání Akademické rady

Více

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO

JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO JEDNACÍ ŘÁD PREZIDIA CDO Čl. I. Úvodní ustanovení Jednání Prezidia CDO jsou řízena podle tohoto jednacího řádu Prezidia CDO. Prezident, popřípadě 1.viceprezident, jsou povinni 4x ročně svolat osobní jednání

Více

ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA TA ČR Ročník: 2014 Číslo: RAD-06 Vypracoval/a: Drahuše Rottová DiS. Podpis Garant: Mgr. Martin Kobert Podpis Schválil/a: Ing. Rut Bízková

Více

KRPT-212905/ČJ-2013-0700VZ Ostrava 11. 10. 2013. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRPT- 212905/ČJ-2013-0700VZ

KRPT-212905/ČJ-2013-0700VZ Ostrava 11. 10. 2013. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRPT- 212905/ČJ-2013-0700VZ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE KRPT-212905/ČJ-2013-0700VZ Ostrava 11. 10. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky: Název zakázky:

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je: Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastního archivu v Plzni

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů souvisejících s touto veřejnou zakázkou je: Mgr. Petr Hubka, ředitel Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň NAŠE ZN.: SOAP/002-1192/2014 VYŘIZUJE: Miroslav Pluhovský TEL: 605 247 077 MAIL: pluhovsky@soaplzen.cz ID DS: b9xaiw4 DATUM: 21. 7. 2014 sss Písemná

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO ŘEDITELE ODBORU HYGIENY PRÁCE VE SLUŽEBNÍM ÚŘADĚ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICI LIBERECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V LIBERCI V Praze dne 23. 3. 2016 č.j. MZDR

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Číslo jednací zadavatele: 1/120/827992 2014 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU podle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková /544 528 642 Brno, 20.3.2013

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková /544 528 642 Brno, 20.3.2013 Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Veverková /544 528 642 Brno, 20.3.2013 Věc: Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu na služby s označením V 000453 - Provedení auditu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část. Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE textová část k podlimitní veřejné zakázce ve smyslu ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), na zakázku: Dodávka a montáž nábytku do výdejny jídel 2013/0180

Více