Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Hlasování: 9 pro

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne 12.1.05 Hlasování: 9 pro"

Transkript

1 Příloha 30 Přehled Usnesení Rady ČRo v roce 2005 Usnesení 1/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 3/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 4/05 Rada ČRo schválila osnovu Výroční zprávy o činnosti ČRo za rok 2004, která je přílohou zápisu. Usnesení 5/05 Rada ČRo vzala na vědomí zprávu Dozorčí komise ČRo za IV. čtvrtletí 2004 Usnesení 6/05 Rada ČRo dle Statutu Českého rozhlasu čl.15 odst.1 vzala na vědomí, že generální ředitel ČRo jmenoval Jana Pokorného šéfredaktorem ČRo 1 Usnesení 7/05 Rada ČRo doporučuje generálnímu řediteli ČRo, aby Valná hromada Radioservisu zvolila navrženého pana Libora Svobodu, předsedu Dozorčí komise Rady ČRo, členem Dozorčí rady Radioservisu, a.s. Usnesení 8/05 Rada Českého rozhlasu svolává svou 2. řádnou schůzi v roce 2005 na 23.února 2005 Usnesení 9/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 10/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Příloha 30 1

2 Usnesení 11/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne s opravou bodu 2/ v tomto znění: 1. Předsednictvo Zpravodajskou zprávu k dokumentu Koncepce přípravy a pravděpodobného provozu digitálního vysílání Českého rozhlasu I. etapa projednalo, vzalo na vědomí a doporučuje dopracovat původní Koncepci podle připomínek zpravodajské zprávy, podle původního zadání jako projekt I. etapy digitalizace vysílání ČRo a rozvoje nových médií s definitivním termínem předložení Radě ČRo Předsednictvo Rady ČRo žádá generálního ředitele, aby poziční teze dle doporučení v závěru zpravodajské zprávy v rozsahu dvou stran obdrželi em všichni členové Rady ČRo v úterý po zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby tyto Poziční teze k I. etapě digitalzace rozhlasového vysílání a rozvoji nových technologií mohli na veřejném zasedání Rady ČRo dne schválit. Usnesení 12/05 Rada bere na vědomí Koncepci přípravy a pravděpodobného provozu digitálního vysílání Českého rozhlasu, I. etapa Generální ředitel Českého rozhlasu předloží Radě ČRo upřesněný Projekt I. etapy digitálního vysílání Českého rozhlasu a rozvoje nových médií k Rada ČRo schvaluje předloženou Strategii I. etapy digitalizace vysílání Českého rozhlasu a rozvoje nových médií. (Strategie je přílohou tohoto zápisu) Rada ČRo děkuje generálnímu řediteli ČRo a týmu pro digitální vysílání s koordinátorkou H. Havlíkovou za kvalitu odvedené práce na dokumentu. Usnesení 13/05 Rada českého rozhlasu vyhlašuje v souladu s ust. 9 odst. 4 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, v platném znění, výběrové řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu 1. PŘEDPOKLADY UCHAZEČE UMOŽŇUJÍCÍ ÚČAST NA VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ občanství České republiky neomezená způsobilost k právním úkonům trvalý pobyt na území České republiky bezúhonnost ve smyslu zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, v platném znění (dále jen Zákon ) vysokoškolské vzdělání aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka doložení manažerských zkušeností předložení kariérního životopisu předložení doporučení referencí předložení písemné úvahy sepsané uchazečem na téma Současný pohled na Český rozhlas v období přechodu na digitální vysílání, v jejímž závěru je uchazeč povinen zdůvodnit svůj zájem o funkci generálního ředitele Českého rozhlasu předložení písemné přihlášky uchazeče splňující náležitosti uvedené v těchto podmínkách výběrového řízení splnění předpokladů dle ust. 9 odst. 5 Zákona Předpokládané jmenování nového generálního ředitele Českého rozhlasu do funkce je ke dni Příloha 30 2

3 2. NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY Přihláška uchazeče musí obsahovat následující údaje a musí být doplněna o následující přílohy: jméno, příjmení akademický titul rodné číslo adresa trvalého bydliště adresa pro doručování, telefonické spojení, kopie platného dokladu prokazujícího občanství České republiky čestné prohlášení o neomezené způsobilosti k právním úkonům kopie platného dokladu prokazujícího trvalý pobyt na území České republiky originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů ne staršího tří měsíců ode podání přihlášky originál nebo úředně ověřená kopie osvědčení ve smyslu ust. 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (dále jen Lustrační zákon ), případně pouze čestné prohlášení o splnění podmínek stanovených Lustračním zákonem pro vydání tohoto osvědčení; toto čestné prohlášení je uchazeč povinen nejpozději do doložit originálem uvedeného osvědčení; toto čestné prohlášení je uchazeč nejpozději do doložit originálem nebo úředně ověřenou kopií uvedeného osvědčení (v případě nedoložení originálu uvedeného osvědčení nebo ověřené kopie uvedeného osvědčení do uvedené lhůty do místa pro doručování přihlášek bude uchazeč pro nesplnění formálních požadavků z výběrového řízení vyloučen); uvedená náležitost se nevztahuje na uchazeče narozené po čestné prohlášení ve smyslu 4 odst. 3 Lustračního zákona; uvedená náležitost se nevztahuje na uchazeče narozené po čestné prohlášení o splnění předpokladů dle ust. 9 odst. 5 Zákona, případně o tom, že ke dni jmenování generálním ředitelem Českého rozhlasu bude uchazeč tyto předpoklady splňovat ověřená kopie dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání strukturovaný životopis obsahující podrobnosti týkající se dosaženého vzdělání, profesních zkušeností, jazykových dovedností uchazeče a manažerských zkušeností jména, příjmení a adresy osob či názvy a adresy subjektů, kteří mohou na uchazeče podat reference pro případ, že budou dle rozhodnutí Rady Českého rozhlasu uchazeči v rámci 2. kola posuzováni také dle tohoto kritéria písemná úvaha na téma Současný pohled na Český rozhlas v období přechodu na digitální vysílání, v jejímž závěru je uchazeč povinen zdůvodnit svůj zájem o funkci generálního ředitele Českého rozhlasu; maximální rozsah písemné úvahy je 5 stran formátu A4 souhlas s podrobením se psychologickým testům pro případ, že budou dle rozhodnutí Rady Českého rozhlasu uchazeči v rámci 2. kola posuzováni také dle tohoto kritéria souhlas se zveřejněním svého jména, věku a současného povolání v seznamu přihlášených do výběrového řízení souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče, které poskytl Radě českého rozhlasu v souvislosti s výběrovým řízením, v uvedeném znění: Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů uvedených v předložené přihlášce Radou Českého rozhlasu, případně jí pověřenými třetími subjekty, a to pro účely výběrového řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu, přičemž tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou. jméno a příjmení adresa trvalého bydliště vlastnoruční podpis Příloha 30 3

4 3. LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK UCHAZEČŮ, FORMA PŘIHLÁŠEK Lhůta pro osobní doručení přihlášek uchazečů počíná dne v 9,00 hodin a končí dne v 16,00 hodin. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. Místem pro doručování přihlášek je: sekretariát Rady Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2 (ve dnech pondělí a čtvrtek 8,30 16,00 hod). Doručení zásilky obsahující přihlášku bude uchazeči na jeho žádost písemně potvrzeno. Přihláška může být doručena i poštou jako doporučená zásilka. Rozhodující poslední termín pro takto doručenou zásilku je datum podání na poštovním úřadě ( ) Přihláška musí být doručena v řádně zalepené obálce opatřené na přelepu podpisem uchazeče a označené jménem, příjmením a adresou uchazeče a nadepsané zvýrazněným textem: Výběrové řízení na funkci generální ředitele Českého rozhlasu neotevírat!!!". Přihláška a její přílohy musí být spojeny pevným sešitím neumožňujícím rozebrání a následné nové sešití listin tvořících přihlášku a její přílohy. Přihlášky se podávají ve čtyřech vyhotoveních (včetně všech příloh), z nichž postačí pouze jedno vyhotovení v originále, zbývající vyhotovení přihlášky postačí v kopii. 4. ZPŮSOB HODNOCENÍ UCHAZEČŮ Formální přezkum přihlášky Přihlášky uchazečů budou podrobeny formálnímu přezkumu. Uchazeči, jejichž přihlášky nebudou obsahovat předepsané náležitosti, či nebudou doloženy předepsanými přílohami, budou vyřazeni. 1. kolo hodnocení uchazečů Na základě předložených materiálů uchazečů budou na základě hlasování členů Rady Českého rozhlasu vybráni uchazeči, kteří postoupí do 2. kola hodnocení. 2. kolo hodnocení uchazečů Ve 2. kole budou uchazeči hodnoceni dle kritérií stanovených Radou Českého rozhlasu, sdělených uchazečům, kteří postoupili do 2. kola výběrového řízení. Na základě výsledků 2. kola hodnocení bude jmenován generálním ředitelem Českého rozhlasu ten uchazeč, který získá v tajné volbě nejméně 6 hlasů členů Rady ČRo, podle 7, odst. 2 Zákona o Českém rozhlase. O výsledcích výběrového řízení budou všichni uchazeči písemně informováni. Usnesení 14/05 5. PRÁVA VYHLAŠOVATELE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Rada Českého rozhlasu si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit. Rada ČRo schválila, že projednávání bodu 5 bude s výjimkou účasti zaměstnanců ČRo Plzeň neveřejné, protože se jedná o skutečnost chráněnou zákonem o ochraně osobních údajů. Hlasování : 5 pro Usnesení 15/05 Rada ČRo prohlásila bod 7) dnešního programu za neveřejný ve smyslu ustanovení 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních právních předpisů. Příloha 30 4

5 Hlasování : 5 pro Usnesení 16/05 Rada Českého rozhlasu souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č.116/1990sb mezi Českým rozhlasem (ČRo Plzeň) a MUDr. Vladimírou Kohoutovou. Usnesení 17/05 Rada ČRo souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č.116/1990 Sb. mezi Českým rozhlasem (ČRo Ostrava) a Oldřichem Pelikánem. Usnesení 18/05 Rada Českého rozhlasu souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č.116/1990 Sb. mezi Českým rozhlasem (ČRo České Budějovice) a Františkem Zahradníkem SANY. Usnesení 19/05 Rada Českého rozhlasu souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. mezi Českým rozhlasem (ČRo Hradec Králové) a Žanetou Vorlovou. Usnesení 20/05 Na základě předběžné zprávy Dozorčí komise ze dne 23. února 2005 Rada konstatuje, že kladný hospodářský výsledek za r.2004 ve výši 5, 9 mil. Kč je splněním podmínky, kterou si Rada stanovila při schvalování rozpočtu na r pro zvýšení limitu mzdových prostředků včetně pojištění ve výši 20 mil Kč. Usnesení 21/05 Rada Českého rozhlasu svolává 3. řádnou schůzi v roce 2005 na 30. března 2005 od 14,00 v Národním muzeu. Usnesení 22/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 23/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 24/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 25/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Příloha 30 5

6 Usnesení 26/05 Rada ČRo prohlásila bod 4 a 5 dnešního programu za neveřejný ve smyslu ustanovení 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních právních předpisů (Zákon 101/2000 Sb. a Zákon 513/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků) Hlasování : 8 pro Usnesení 27/05 Rada Českého rozhlasu schvaluje podle 8 odst. 2 Zákona o ČRo č. 484/1991 Sb.ve znění přijatých pozdějších novel "Výroční zprávu Rady o činnosti Českého rozhlasu za rok 2004" Současně pověřuje svého předsedu, aby její znění předal do předsedovi poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a aby poté sekretariát Rady zveřejnil její znění na internetové stránce Rady Usnesení 28/05 Rada ČRo schválila na základě 8 odst. j Zákona o ČRo č. 484/1991 Sb. ve znění přijatých pozdějších novel mimořádnou odměnu generálnímu řediteli Českého rozhlasu ing.václavu Kasíkovi ve výši jednoho měsíčního platu za dosažení kladného hospodářského výsledku Českého rozhlasu v roce 2004 ve výši 5, 9 mil. Kč oproti původně plánovanému deficitu - 47 mil. 410 tis.kč Hlasování : 8 pro Usnesení 29/05 Rada Českého rozhlasu souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č.116/1990.sb mezi Českým rozhlasem (ČRo Ostrava) a Občanským sdružením Novináři dětem. Usnesení 30/05 Rada ČRo souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č.116/1990 Sb. mezi Českým rozhlasem (ČRo Ostrava) a Agenturou AAM Usnesení 31/05 Rada navrhuje generálnímu řediteli, aby paní Marii Šímové byla vyplacena mimořádná odměna ve výši jednoho měsíčního platu za práci nad běžný rámec jejích pracovních povinností při přípravě Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o činnosti ČRo za rok 2004 Usnesení 32/05 Rada ČRo konstatuje, že do se podle vyhlášených podmínek výběrového řízení na funkci generálního ředitele ČRo přihlásilo následujících 17 uchazečů: Ing. Jiří Makovec, ing. Michal Nikodem, Milan Bouška, Richard Medek, ing. Václav Kasík, Mgr. Alexandr Pícha, ing. Ivan Noveský, ing. Jaroslav Zvára, Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., PhDr. Ilja Šmíd, ing. Jakub Papírník, Jan Šmíd, dr. Milan Brunclík, Jiří Koubek, Jan Vávra, Rudolf Antonín Bruner, Vratislav Slavík. Dne se Rada Českého rozhlasu sejde na mimořádném zasedání od 13,00 hod. k posouzení formálních náležitostí přihlášek uchazečů o funkci generálního ředitele ČRo Usnesení 33/05 Rada Českého rozhlasu svolává 4. řádnou schůzi v roce 2005 na 27.dubna Pověřuje předsednictvo, aby stanovila hodinu a místo konání nejméně týden před zasedáním Příloha 30 6

7 Usnesení 34/05 Rada Českého rozhlasu doporučuje při vyřazení uchazečů na funkci generálního ředitele přijmout metodiku advokátní kanceláře HHŘ a spol. (posouzení z hlediska, zda obsahují předepsané náležitosti a předepsané přílohy dle bodu 2. podmínek výběrového řízení), 1 proti, 1 se zdržel Pan Štěpán Kotrba požaduje vrátit návrh advokátní kanceláře HHK a spol. k doplnění o posouzení k bodu 3. podmínek výběrového řízení a ty, kteří nevyhověli všem bodům zadání, vyřadit Hlasování: 1 pro, 6 proti, 2 se zdrželi Usnesení 35/05 Rada Českého rozhlasu na základě přijetí předchozího usnesení vyřadila z dalších kol výběrového řízení tyto uchazeče: Milana Boušku, Rudolfa Antonína Brunera, Doc. PhDr. Petra Saka, CSc., Vratislava Slavíka, Mgr. Jana Šmída Důvody budou sděleny jednotlivých kandidátům doporučeným dopisem Usnesení 36/05 Pro první kolo hodnocení uchazečů na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu přijímá Rada ČRo následující postup: Každý člen Rady obdrží kandidátku s 12 jmény uchazečů seřazených podle abecedy Každý člen Rady ČRo označí na kandidátce maximálně 6 jmen uchazečů, kteří přicházejí v úvahu pro postup do 2. kola Uchazeči, kteří touto cestou získají 5 hlasů (nadpoloviční většina členů Rady), postupují do 2. kola Hlasování proběhne tajně Výsledky hlasování budou zveřejněny Usnesení 37/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 38/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 39/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 40/05 Rada Českého rozhlasu projednala námitky Jana Šmída proti jeho vyřazení z výběrového řízení na funkci generálního ředitele ČRo. Projednala je na základě formálního přezkumu, který je obsažen v usnesení Rady 35/05 ze dne Příloha 30 7

8 Rada došla znovu k závěru, že uvedený uchazeč Mgr. Jan Šmíd předložil přihlášku, aniž jediné z jejích vyhotovení obsahovalo náležitost dle bodu 2. podmínek výběrového řízení, a to náležitost originál nebo úředně ověřená kopie osvědčení ve smyslu ust. 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, případně pouze čestné prohlášení o splnění podmínek stanovených lustračním zákonem pro vydání takového osvědčení. Přihláška obsahovala pouze čestné prohlášení ve smyslu 4 odst. 3 Lustračního zákona a dále kopii podání žádosti o vydání lustračního osvědčení ve smyslu ust. 4 odst. 1 Lustračního zákona. Toto také uchazeč uvádí ve svém podání a tuto skutečnost nezpochybňuje. Fakt, že požadované čestné prohlášení nahradil neověřenou kopií podání žádosti o lustrační osvědčení, nelze akceptovat, neboť takto definovaná příloha přihlášky byla v bodě 2. vyhlášení výběrového řízení stanovena jako povinná právě pro případ, že uchazeč k datu podání přihlášky lustrační osvědčení nemá. Proto Rada nepovažuje za relevantní ani důvody uvedené v námitkách uchazeče, že totiž Lustrační zákon takovéto čestné prohlášení nezná. Rada proto nevidí důvod, proč by své usnesení revidovala, a žádost Jana Šmída zamítá., 1 nehlasoval Usnesení 41/05 K provedení tajné volby na základě usnesení 36/05 ze dne 6.4. o průběhu prvního kola výběrového řízení na generálního ředitele ČRo byla dle Jednacího řádu Rady Českého rozhlasu článku V. odst.3 zvolena volební komise Rady v tomto složení: Jiří Florian, Štěpán Kotrba, Michal Pavlata (předseda) Hlasování : 6 pro, 3 se zdrželi Usnesení 42/05 Rada ČRo na základě svého usnesení 36/05 ze dne provedla tajnou volbou do druhého kola výběr kandidátů na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu. Na základě výsledků tajné volby provedené podle Jednacího řádu ČRo článku V. odst.3 postoupili do tohoto kola tito kandidáti: ing. Václav Kasík, Richard Medek, Mgr. Alexandr Pícha. Rada dále stanoví postup volby ve 2. kole: Veřejné slyšení kandidátů proběhne na mimořádném zasedání Rady ČRo dne 11. května Dne 18. května 2005 na další mimořádné schůzi Rady ČRo proběhne neveřejné slyšení kandidátů. Kandidáti budou podrobeni psychologickým testům, které by se měly uskutečnit v týdnu mezi oběma slyšeními, tedy mezi 11. až 18. květnem Rada ČRo pověřuje předsedu pana Prokopa, aby podnikl kroky nutné k realizaci. Vlastní volba generálního ředitele Českého rozhlasu se uskuteční na řádném zasedání Rady ČRo dne 25. května Hlasování : 9 pro Usnesení 43/05 V návaznosti na usnesení 12/05 přijaté Radou dne a v souladu s 3 odst. b) a 8 odst. e) Zákona o Českém rozhlase 484/1991 Sb. v pozdějším znění k "Projektu I.etapy digitálního vysílání Českého rozhlasu a rozvoje nových médií" rada schvaluje a) vznik nových stanic, jejich programovou skladbu a započetí příprav k realizaci dle projektu; jde o a1) zpravodajskou stanici Česko - s výhradou názvu a2) hudební stanici D-dur a3) vzdělávací stanici Leonardo b) časový harmonogram započetí vysílání schválených stanic jako závazný dokument c) zbytek dokumentu jako strategický řídící dokument, který bude aktualizován v detailech průběžně dle vývoje legislativy a dosažených jednání s příslušnými subjekty. Rada si Příloha 30 8

9 vyhrazuje právo být trvale informována o aktuálním stavu, schvalovat dodatky a změny k tomuto dokumentu Rada bere na vědomí d) započetí vysílání stanice d-radiožurnál, d-praha a d-vltava v multiplexu DVB-T e) přípravu projektu stanice pro mladé s termínem dokončení projektu f) nutnost postupné změny rozpočtu Českého rozhlasu v souvislosti s digitálním vysíláním v systému DVB-T a dalších systémech dle dosaženého stavu, projektu a v něm přiložených rozpočtových rámců s přihlédnutím k aktuálním cenám vysílatele Rada žádá na základě paragrafů výše uvedeného Zákona o Českém rozhlase generálního ředitele, g) aby neprodleně zahájil spolupráci s Českou televizí pro koordinaci kroků vedoucích k naplnění zákona ZEK č.127/2005 Sb. h) aby předložil návrh aktualizace rozpočtu týkající se těch ukazatelů rozpočtu, které schvaluje Rada ČRo, a to ve variantě dle reálných finančních možností ČRo. i) aby pokračoval v přípravě strategie digitalizace pro další etapu s přihlédnutím k nutnosti reorganizace a restrukturalizace výroby, doprovodných činností, rozšíření technických prostředků vysílání, rozšíření multimediálního obsahu a doplňkových služeb pro cílový stav daný termínem červen 2007 Rada pověřuje j) Předsednictvo Rady nadále podrobně sledovat toto téma a žádá generálního ředitele o poskytnutí nezbytné součinnosti jím pověřených osob. Usnesení 44/05 Rada ČRo vzala na vědomí stížnosti pana Františka Koňárka na generálního ředitele pod čj ze dne a posoudila je na základě Zákona o Českém rozhlase 484/1991 Sb. v pozdějším znění podle 9 odst.6. V prvém případě není Rada účastníkem soudního sporu mezi stěžovatelem a Českým rozhlasem, což vyplývá jednoznačně z usnesení Policie ČR pod Čj. OR3-70/MO1-TČ-2002, a tudíž celá záležitost spadá do kompetence příslušného soudu. V druhém, ve kterém si stěžuje na skladbu pořadu"o kom se mluví" na ČRo 1, však Rada podle Zákona o Českém rozhlase 484/1991 Sb. v pozdějším znění podle 8 odst.4. nemůže "přímo zasahovat do tvorby a vysílání rozhlasových pořadů". Protože ani v jednom případě generální ředitel neporušil 9 odst. 6 Zákona o ČRo, považuje Rada stížnost za bezpředmětnou. Pokud jde o pořad "O kom se mluví", předává ji generálnímu řediteli k vyjádření. Žádá, aby odpověď stěžovateli byla dána na vědomí Radě. Hlasování : 9 pro Usnesení 45/05 Rada Českého rozhlasu bere na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise za 1. čtvrtletí roku Usnesení 46/ 05 Rada Českého rozhlasu svolává 5. řádnou schůzi v roce 2005 na 25.května Pověřuje předsednictvo, aby stanovilo hodinu a místo konání nejméně týden před zasedáním. Příloha 30 9

10 Usnesení 47/05 Rada prohlásila dnešní mimořádné jednání za neveřejné ve smyslu 7, odst. 3 Zákona o českém rozhlase (ochrana osobních údajů) Před Radu Českého rozhlasu předstoupili podle vylosovaného pořadí tři postupující kandidáti na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu: 1. od 14,00 hod. pan Václav Kasík 2. od 15,00 hod. pan Richard Medek 3. od 16,00 hod. pan Alexandr Pícha Všichni tři kandidáti měli úvodní slovo, dále pak odpovídali na otázky členů Rady ČRo. Usnesení 48/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 49/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 50/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 51/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 52/05 Rada ČRo prohlásila bod 3 dnešního programu za neveřejný ve smyslu ustanovení 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních právních předpisů (zákon 513/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků) Usnesení 53/05 Rada Českého rozhlasu souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č.116/1990 Sb. mezi Českým rozhlasem a Radioservisem, a.s. Usnesení 54/05 Rada Českého rozhlasu souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. mezi Českým rozhlasem a Studiem Moderna, s.r.o., 1 se zdržel Usnesení 55/05 Usnesení Rady ČRo k volbě generálního ředitele ČRo na období Příloha 30 10

11 Usnesení 56/05 Volba generálního ředitele se děje podle ustanovení zákona o Českém rozhlase 484/1991 Sb. v pozdějším znění, a to podle 9 odst.4, ve kterém se praví, že generálního ředitele jmenuje Rada z kandidátů splňujících předpoklady podle 4 odst.3 na základě výběrového řízení na funkční období 6 let, k němuž podle 7 odst. 2 je zapotřebí alespoň 6 hlasů členů Rady. Způsob volby je pak určen Jednacím řádem Rady Českého rozhlasu v posledním znění, a to podle článku V. odst 1, 2 a 3. Volba generálního ředitele na období od do bude provedena následujícím způsobem: 1. Do prvého kola hlasování budou zařazeni tři vybraní kandidáti z prvního kola výběrového řízení ze dne , kteří prošli veřejným i neveřejným slyšením ve dnech 11. a Jejich jména budou v abecedním pořadí uvedena na hlasovacích lístcích. Člen Rady může označit kroužkem jméno jednoho kandidáta, kterému odevzdá v tajném hlasování svůj hlas. Pokud některý z kandidátů získá alespoň šest hlasů, je zvolen generálním ředitelem. 2. Pokud žádný z kandidátů neobdrží potřebných šest hlasů, pak ti dva, kteří obdrží v prvém kole nejvíce hlasů, postupují do druhého kola volby. Pokud by v prvním kole hlasování obdrželi všichni tři kandidáti stejný počet hlasů, hlasování se bude opakovat. Pokud ani v druhém kole nezíská žádný z kandidátů šest hlasů způsobem uvedeným v bodě 1., hlasování se bude s přestávkami opakovat až do dosažení potřebných šesti hlasů pro některého z kandidátů, a to tak, aby byla volba uzavřena nejpozději ke dni Pokud by se Radě nepodařilo do této doby zvolit generálního ředitele, pak by na své výroční schůzi dne postupovala podle 9 odst. 11 zákona 484/1991 Sb. v pozdějším znění, a to tak, že by jmenovala prozatímního ředitele a vyhlásila nové výběrové řízení tak, aby do tří měsíců jmenovala nového generálního ředitele podle podmínek stanovených zákonem. Výsledky hlasování vyhlašuje předseda volební komise a volba nového generálního ředitele vstupuje v platnost poté, co Rada Českého rozhlasu přijme usnesení kvalifikovanou většinou hlasů. K provedení tajné volby na základě usnesení 55/05 o průběhu voleb generálního ředitele ČRo byla dle Jednacího řádu Rady Českého rozhlasu článku V. odst. 3 zvolena volební komise Rady ČRo v tomto složení: Jiří Florian, Štěpán Kotrba, Michal Pavlata (předseda) Usnesení 57/05 Rada ČRo na základě svého usnesení 55/05 provedla tajnou volbu generálního ředitele Českého rozhlasu. Na základě výsledků hlasování byl zvolen ing. Václav Kasík, který obdržel 7 hlasů, druhý kandidát Mgr. Richard Medek obdržel 2 hlasy Usnesení 58/05 Rada Českého rozhlasu svolává 6. řádnou schůzi v roce 2005 na 29.červen Pověřuje předsednictvo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání., 1 se zdržel Usnesení 59/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Příloha 30 11

12 Usnesení 60/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 61/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 62/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 63/05 Rada Českého rozhlasu schvaluje Výroční zprávu předsednictva za období Zpráva bude uveřejněna na internetové stránce Rady Českého rozhlasu. Usnesení 64/05 Rada Českého rozhlasu se rozhodla na základě článku IV. Bod 10 Jednacího řádu Rady ČRo v současném znění prodloužit volební období předsednictva v současném složení do Usnesení 65/05 Rada Českého rozhlasu svolává 7. řádnou schůzi v roce 2005 na 13.červenec Pověřuje předsedu Rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovil hodinu a místo konání. Usnesení 66/05 Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady ČRo za II. čtvrtletí r.2005 Usnesení 67/05 Rada Českého rozhlasu na doporučení Dozorčí komise Rady ČRo schvaluje předloženou aktualizaci rozpočtu na rok 2005, aby bylo umožněno naplňovat úkoly schválené Radou ČRo v oblasti digitálního vysílání. Aktualizovaný rozpočet je přílohou tohoto zápisu. Usnesení 68/05 Rada Českého rozhlasu prohlásila bod 5) dnešního programu za neveřejný ve smyslu ustanovení 7 odst.3 Zákona o Českém rozhlase, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních právních předpisů Příloha 30 12

13 Usnesení 69/05 Rada ČRo schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých s Nadačním fondem Českého rozhlasu Usnesení 70/05 Rada Českého rozhlasu svolává 8. řádnou schůzi v roce 2005 na 31. srpna Pověřuje předsedu Rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovil hodinu a místo konání. Usnesení 71/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 72/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 73/05 Rada ČRo po projednání v Dozorčí komisi Rady schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2004 a na základě 8 odst. 2 Zákona o Českém rozhlase (č. 484/1991 Sb. v současném znění) ji předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Rada konstatuje, že hospodaření Českého rozhlasu bylo v roce 2004 úspěšné, což zejména umožnilo, aby plnil své hlavní úkoly vyplývající z 2 a 3 Zákona o Českém rozhlase (č. 484/1991 Sb. v současném znění). Rada pověřuje sekretariát Rady, aby Výroční zprávu dodal předsedovi PSPČR v termínu určeném zákonem a zveřejnil na internetové stránce Rady www. rozhlas.cz/rada. Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu. Usnesení 74/05 Rada ČRo po projednání v Dozorčí komisi Rady na základě ustanovení 8 písm.b) Zákona o Českém rozhlase (č. 484/1991 Sb. v současném znění) výsledky hospodaření Českého rozhlasu za I.pololetí 2005 s uspokojením bere na vědomí. Usnesení 75/05 Rada ČRo vzala na vědomí bez připomínek průběžnou informaci o hospodaření Rady ČRo za měsíc Usnesení 76/05 Rada Českého rozhlasu prohlásila bod 6) dnešního programu za neveřejný ve smyslu ustanovení 7 odst.3 Zákona o Českém rozhlase ( č.484/1991 Sb. v současném znění), neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních právních předpisů Příloha 30 13

14 Usnesení 77/05 Rada ČRo uděluje souhlas generálnímu řediteli podle 9 odst. 7 Zákona o Českém rozhlase (č. 484/1991 Sb. v současném znění) uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor Českého rozhlasu Plzeň s ICZ a.s. poskytující služby v oblasti informačních technologií. Usnesení 78/05 Rada ČRo zaujala odmítavé stanovisko k Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání z , jímž napomenula Český rozhlas za porušení 32 odst 1, písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. v pořadu Ptá se Ester Kočičková dne Text prohlášení je přílohou tohoto zápisu., 1 se zdržel Usnesení 79/05 Rada Českého rozhlasu svolává 9. řádnou schůzi v roce 2005 na 21. září Pověřuje předsednictvo Rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání zasedání. Usnesení 80/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 81/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze Usnesení 82/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze Usnesení 83/05 Rada ČRo schválila na základě Jednacího řádu Rady článku XI/1 předběžný vlastní rozpočet na rok 2006, který dle článku XI/2 je v rámci rozpočtu ČRo kontrolován a podléhá auditu Usnesení 84/05 Rada Českého rozhlasu svolává 10. řádnou schůzi v roce 2005 na 26.říjen Pověřuje předsednictvo Rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo zasedání. Usnesení 86/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 87/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Příloha 30 14

15 Usnesení 88/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z , 3 se zdrželi Usnesení 89/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 90/05 Rada Českého rozhlasu prohlásila bod 5 a 6 dnešního programu za neveřejný ve smyslu ustanovení 7 odst.3 Zákona o Českém rozhlase ( č.484/1991 Sb. v současném znění), neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních právních předpisů Usnesení 91/05 Po vyslechnutí informace generálního ředitele o zahájení řádného digitálního vysílání ČRo dne 21. října 2005 vyslovuje Rada ČRo poděkování generálnímu řediteli Václavu Kasíkovi, vedení digitálního týmu, poradkyni Heleně Havlíkové, všem programovým a technickým pracovníkům, kteří svým úsilím umožnili zahájení tohoto vysílání. Rada Českého rozhlasu považuje počátek řádného vysílání v systému DVB-T za historický okamžik v existenci média veřejné služby. Rada ČRo v této souvislosti oceňuje činnost Rady a vedení ČTÚ i Rady RTV. Usnesení 92/05 Rada ČRo schválila osnovu Výroční zprávy (Programová část) za rok 2005 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a žádá generálního ředitele, aby na základě osnovy vypracoval podklady s ohledem na to, že zpráva musí být zpracována do Osnova je přílohou tohoto zápisu. Usnesení 93/05 Rada ČRo uděluje podle 9 odst. 7 Zákona o Českém rozhlase ( č.484/1991 Sb. v současném znění) generálnímu řediteli souhlas uzavřít smlouvu na pronájem garáží ve 2.suterénu objektu Českého rozhlasu v Praze - Římská společnosti Středočeská energetická a.s. (STE) Usnesení 94/05 Rada ČRo uděluje podle 9 odst. 7 Zákona o Českém rozhlase ( č.484/1991 Sb. v současném znění) generálnímu řediteli souhlas uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově Českého rozhlasu Plzeň firmě Zdeněk Sýkora poskytující především služby v oboru a údržby panelových domů. Firma bude prostory užívat jako kancelář. Usnesení 95/05 Rada Českého rozhlasu svolává 11. řádnou schůzi v roce 2005 na 30.listopad. Pověřuje předsednictvo Rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání zasedání., 1 se zdržel Usnesení 96/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Příloha 30 15

16 Usnesení 97/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 98/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 99/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 100/05 Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí závěry 34. řádného jednání Dozorčí komise Českého rozhlasu včetně jejího doporučení projednat "2.aktualizaci rozpočtu na rok 2005" a "Výhled hospodaření ČRo na léta ". Návrh rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2006 pak projedná na své řádné prosincové schůzi. Usnesení 101/05 Rada Českého rozhlasu schválila návrh" 2.aktualizace rozpočtu na rok 2005" doplněného po jednání dozorčí komise dne 16. listopadu Materiál je přílohou tohoto zápisu. Usnesení 102/05 Rada Českého rozhlasu projednala "Výhled hospodaření Českého rozhlasu na léta jako orientační střednědobý koncepční materiál a přerušila jednání tohoto bodu s tím, že definitivní schválení provede na svém prosincovém zasedání. Usnesení 103/05 Rada Českého rozhlasu schválila programové schéma vysílání stanice ČRo 4 vysílání pro mladé (platné od ), které Radě předložil generální ředitel ČRo pan Václav Kasík. Usnesení 104/05 Rada ČRo navrhuje generálnímu řediteli, aby tajemnici Rady ČRo paní Marii Šímové byla vyplacena mimořádná odměna ve výši jednoho měsíčního platu za práce nad běžný rámec jejích pracovních povinností spojené s volbou ředitele a přípravou a odesláním Výroční zprávy ČRo o hospodaření r Usnesení 105/05 Rada Českého rozhlasu svolává 12. řádnou schůzi v roce 2005 na 14.prosinec. Pověřuje předsednictvo Rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání zasedání. Usnesení 106/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Příloha 30 16

17 Usnesení 107/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 108/05 Rada Českého rozhlasu schválila "Výhled hospodaření Českého rozhlasu na léta jako orientační střednědobý koncepční materiál. Materiál je přílohou tohoto zápisu. Usnesení 109/05 Rada Českého rozhlasu schválila rozpočet Českého rozhlasu na rok 2006, který zveřejňuje v příloze zápisu. Doporučuje generálnímu řediteli, aby nový programový ředitel ČRo v prvním čtvrtletí 2006 informoval Radu o svém stanovisku k tomuto rozpočtu. Usnesení 110/05 Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí nové organizační členění ČRo. Rada žádá generálního ředitele ČRo, aby do 15. ledna 2006 předložil návrh novely Statutu Českého rozhlasu, který bude zobrazovat toto nové organizační členění ČRo. Zároveň Rada ČRo bere na vědomí prohlášení generálního ředitele, že nezřídil žádnou funkci, která by byla v rozporu s existujícím Statutem Českého rozhlasu. Usnesení 111/05 Rada ČRo na základě svého usnesení č. 38/04 vzala na vědomí oznámení generálního ředitele o darech ČRo ve výši ,-Kč. Rada konstatuje, že z předloženého materiálu vyplývá, že dary poskytnuté Českým rozhlasem jsou financovány z výnosů obchodní činnosti Českého rozhlasu a že poskytnutí těchto darů je v souladu s 11 odst.1 zákona o Českém rozhlase. Přehled darů je přílohou tohoto zápisu. Usnesení 112/05 Rada ČRo prohlásila bod č.6 dnešního programu za neveřejný ve smyslu ustanovení 7 odst.3 Zákona o Českém rozhlase (č.484/1991 Sb. v současném znění), neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů. Usnesení 113/05 Rada ČRo uděluje souhlas generálnímu řediteli ČRo podle 9, odst. 7 Zákona o Českém rozhlase (č.484/1991 Sb. v současném znění) uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor a věcí movitých ČRo České Budějovice s paní Jitkou Ulrichovou. Usnesení 114/05 Rada Českého rozhlasu svolává 1. řádnou schůzi v roce 2006 na 25.leden Pověřuje předsednictvo Rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze. Příloha 30 17

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znění stanov společnosti ve znění změn schválených valnou hromadou dne 24 června 2013 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í čl.1 Založení

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s. Příloha č. 1 dopisu č. j. PV/80/2014/VA NÁVRH USNESENÍ akcionáře - Český Aeroholding, a.s. - k zařazenému bodu 3 pořadu jednání mimořádné valné hromady Rozhodnutí o změně stanov Českých aerolinií a.s.

Více

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování

Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování DESET KROKŮ PROCESEM KOMUNITNÍHO PLANOVÁNÍ krok č.10 Přílohy k metodice č.10 Právní a obdobné vztahy vzniklé, měnící se a zanikající v procesu komunitního plánování PROGRAMOVÝ TÝM PROJEKTU EQUAL 0076 Centrum

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Strana 3554 Sbírka zákonů č. 275 / 2012 275 ZÁKON ze dne 18. července 2012 o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY. Čl. I. Úvodní ustanovení JEDNACÍ ŘÁD VLÁDY schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610, usnesením vlády ze dne 22. května 2000 č. 506, usnesením vlády ze dne 13. září 2000 č. 913, usnesením vlády ze dne 10. ledna 2001

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Změna: 93/2004 Sb. Změna: 163/2006

Více

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení č. 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Ve znění: Předpis č. K datu

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------ -------------------------------------------- strana jedna -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- N 159/2015

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH:

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti OBSAH: ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF)

Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) spolek Úplné znění ke dni 17. 9. 2014 Článek I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Asociace pro evropské fondy, z.s. (dále jen spolek nebo také APEF ) 2. Spolek

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více