Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Hlasování: 9 pro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne 12.1.05 Hlasování: 9 pro"

Transkript

1 Příloha 30 Přehled Usnesení Rady ČRo v roce 2005 Usnesení 1/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 3/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 4/05 Rada ČRo schválila osnovu Výroční zprávy o činnosti ČRo za rok 2004, která je přílohou zápisu. Usnesení 5/05 Rada ČRo vzala na vědomí zprávu Dozorčí komise ČRo za IV. čtvrtletí 2004 Usnesení 6/05 Rada ČRo dle Statutu Českého rozhlasu čl.15 odst.1 vzala na vědomí, že generální ředitel ČRo jmenoval Jana Pokorného šéfredaktorem ČRo 1 Usnesení 7/05 Rada ČRo doporučuje generálnímu řediteli ČRo, aby Valná hromada Radioservisu zvolila navrženého pana Libora Svobodu, předsedu Dozorčí komise Rady ČRo, členem Dozorčí rady Radioservisu, a.s. Usnesení 8/05 Rada Českého rozhlasu svolává svou 2. řádnou schůzi v roce 2005 na 23.února 2005 Usnesení 9/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 10/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Příloha 30 1

2 Usnesení 11/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne s opravou bodu 2/ v tomto znění: 1. Předsednictvo Zpravodajskou zprávu k dokumentu Koncepce přípravy a pravděpodobného provozu digitálního vysílání Českého rozhlasu I. etapa projednalo, vzalo na vědomí a doporučuje dopracovat původní Koncepci podle připomínek zpravodajské zprávy, podle původního zadání jako projekt I. etapy digitalizace vysílání ČRo a rozvoje nových médií s definitivním termínem předložení Radě ČRo Předsednictvo Rady ČRo žádá generálního ředitele, aby poziční teze dle doporučení v závěru zpravodajské zprávy v rozsahu dvou stran obdrželi em všichni členové Rady ČRo v úterý po zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby tyto Poziční teze k I. etapě digitalzace rozhlasového vysílání a rozvoji nových technologií mohli na veřejném zasedání Rady ČRo dne schválit. Usnesení 12/05 Rada bere na vědomí Koncepci přípravy a pravděpodobného provozu digitálního vysílání Českého rozhlasu, I. etapa Generální ředitel Českého rozhlasu předloží Radě ČRo upřesněný Projekt I. etapy digitálního vysílání Českého rozhlasu a rozvoje nových médií k Rada ČRo schvaluje předloženou Strategii I. etapy digitalizace vysílání Českého rozhlasu a rozvoje nových médií. (Strategie je přílohou tohoto zápisu) Rada ČRo děkuje generálnímu řediteli ČRo a týmu pro digitální vysílání s koordinátorkou H. Havlíkovou za kvalitu odvedené práce na dokumentu. Usnesení 13/05 Rada českého rozhlasu vyhlašuje v souladu s ust. 9 odst. 4 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, v platném znění, výběrové řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu 1. PŘEDPOKLADY UCHAZEČE UMOŽŇUJÍCÍ ÚČAST NA VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ občanství České republiky neomezená způsobilost k právním úkonům trvalý pobyt na území České republiky bezúhonnost ve smyslu zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, v platném znění (dále jen Zákon ) vysokoškolské vzdělání aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka doložení manažerských zkušeností předložení kariérního životopisu předložení doporučení referencí předložení písemné úvahy sepsané uchazečem na téma Současný pohled na Český rozhlas v období přechodu na digitální vysílání, v jejímž závěru je uchazeč povinen zdůvodnit svůj zájem o funkci generálního ředitele Českého rozhlasu předložení písemné přihlášky uchazeče splňující náležitosti uvedené v těchto podmínkách výběrového řízení splnění předpokladů dle ust. 9 odst. 5 Zákona Předpokládané jmenování nového generálního ředitele Českého rozhlasu do funkce je ke dni Příloha 30 2

3 2. NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY Přihláška uchazeče musí obsahovat následující údaje a musí být doplněna o následující přílohy: jméno, příjmení akademický titul rodné číslo adresa trvalého bydliště adresa pro doručování, telefonické spojení, kopie platného dokladu prokazujícího občanství České republiky čestné prohlášení o neomezené způsobilosti k právním úkonům kopie platného dokladu prokazujícího trvalý pobyt na území České republiky originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů ne staršího tří měsíců ode podání přihlášky originál nebo úředně ověřená kopie osvědčení ve smyslu ust. 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (dále jen Lustrační zákon ), případně pouze čestné prohlášení o splnění podmínek stanovených Lustračním zákonem pro vydání tohoto osvědčení; toto čestné prohlášení je uchazeč povinen nejpozději do doložit originálem uvedeného osvědčení; toto čestné prohlášení je uchazeč nejpozději do doložit originálem nebo úředně ověřenou kopií uvedeného osvědčení (v případě nedoložení originálu uvedeného osvědčení nebo ověřené kopie uvedeného osvědčení do uvedené lhůty do místa pro doručování přihlášek bude uchazeč pro nesplnění formálních požadavků z výběrového řízení vyloučen); uvedená náležitost se nevztahuje na uchazeče narozené po čestné prohlášení ve smyslu 4 odst. 3 Lustračního zákona; uvedená náležitost se nevztahuje na uchazeče narozené po čestné prohlášení o splnění předpokladů dle ust. 9 odst. 5 Zákona, případně o tom, že ke dni jmenování generálním ředitelem Českého rozhlasu bude uchazeč tyto předpoklady splňovat ověřená kopie dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání strukturovaný životopis obsahující podrobnosti týkající se dosaženého vzdělání, profesních zkušeností, jazykových dovedností uchazeče a manažerských zkušeností jména, příjmení a adresy osob či názvy a adresy subjektů, kteří mohou na uchazeče podat reference pro případ, že budou dle rozhodnutí Rady Českého rozhlasu uchazeči v rámci 2. kola posuzováni také dle tohoto kritéria písemná úvaha na téma Současný pohled na Český rozhlas v období přechodu na digitální vysílání, v jejímž závěru je uchazeč povinen zdůvodnit svůj zájem o funkci generálního ředitele Českého rozhlasu; maximální rozsah písemné úvahy je 5 stran formátu A4 souhlas s podrobením se psychologickým testům pro případ, že budou dle rozhodnutí Rady Českého rozhlasu uchazeči v rámci 2. kola posuzováni také dle tohoto kritéria souhlas se zveřejněním svého jména, věku a současného povolání v seznamu přihlášených do výběrového řízení souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče, které poskytl Radě českého rozhlasu v souvislosti s výběrovým řízením, v uvedeném znění: Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů uvedených v předložené přihlášce Radou Českého rozhlasu, případně jí pověřenými třetími subjekty, a to pro účely výběrového řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu, přičemž tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou. jméno a příjmení adresa trvalého bydliště vlastnoruční podpis Příloha 30 3

4 3. LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK UCHAZEČŮ, FORMA PŘIHLÁŠEK Lhůta pro osobní doručení přihlášek uchazečů počíná dne v 9,00 hodin a končí dne v 16,00 hodin. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel. Místem pro doručování přihlášek je: sekretariát Rady Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2 (ve dnech pondělí a čtvrtek 8,30 16,00 hod). Doručení zásilky obsahující přihlášku bude uchazeči na jeho žádost písemně potvrzeno. Přihláška může být doručena i poštou jako doporučená zásilka. Rozhodující poslední termín pro takto doručenou zásilku je datum podání na poštovním úřadě ( ) Přihláška musí být doručena v řádně zalepené obálce opatřené na přelepu podpisem uchazeče a označené jménem, příjmením a adresou uchazeče a nadepsané zvýrazněným textem: Výběrové řízení na funkci generální ředitele Českého rozhlasu neotevírat!!!". Přihláška a její přílohy musí být spojeny pevným sešitím neumožňujícím rozebrání a následné nové sešití listin tvořících přihlášku a její přílohy. Přihlášky se podávají ve čtyřech vyhotoveních (včetně všech příloh), z nichž postačí pouze jedno vyhotovení v originále, zbývající vyhotovení přihlášky postačí v kopii. 4. ZPŮSOB HODNOCENÍ UCHAZEČŮ Formální přezkum přihlášky Přihlášky uchazečů budou podrobeny formálnímu přezkumu. Uchazeči, jejichž přihlášky nebudou obsahovat předepsané náležitosti, či nebudou doloženy předepsanými přílohami, budou vyřazeni. 1. kolo hodnocení uchazečů Na základě předložených materiálů uchazečů budou na základě hlasování členů Rady Českého rozhlasu vybráni uchazeči, kteří postoupí do 2. kola hodnocení. 2. kolo hodnocení uchazečů Ve 2. kole budou uchazeči hodnoceni dle kritérií stanovených Radou Českého rozhlasu, sdělených uchazečům, kteří postoupili do 2. kola výběrového řízení. Na základě výsledků 2. kola hodnocení bude jmenován generálním ředitelem Českého rozhlasu ten uchazeč, který získá v tajné volbě nejméně 6 hlasů členů Rady ČRo, podle 7, odst. 2 Zákona o Českém rozhlase. O výsledcích výběrového řízení budou všichni uchazeči písemně informováni. Usnesení 14/05 5. PRÁVA VYHLAŠOVATELE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Rada Českého rozhlasu si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit. Rada ČRo schválila, že projednávání bodu 5 bude s výjimkou účasti zaměstnanců ČRo Plzeň neveřejné, protože se jedná o skutečnost chráněnou zákonem o ochraně osobních údajů. Hlasování : 5 pro Usnesení 15/05 Rada ČRo prohlásila bod 7) dnešního programu za neveřejný ve smyslu ustanovení 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních právních předpisů. Příloha 30 4

5 Hlasování : 5 pro Usnesení 16/05 Rada Českého rozhlasu souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č.116/1990sb mezi Českým rozhlasem (ČRo Plzeň) a MUDr. Vladimírou Kohoutovou. Usnesení 17/05 Rada ČRo souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č.116/1990 Sb. mezi Českým rozhlasem (ČRo Ostrava) a Oldřichem Pelikánem. Usnesení 18/05 Rada Českého rozhlasu souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č.116/1990 Sb. mezi Českým rozhlasem (ČRo České Budějovice) a Františkem Zahradníkem SANY. Usnesení 19/05 Rada Českého rozhlasu souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. mezi Českým rozhlasem (ČRo Hradec Králové) a Žanetou Vorlovou. Usnesení 20/05 Na základě předběžné zprávy Dozorčí komise ze dne 23. února 2005 Rada konstatuje, že kladný hospodářský výsledek za r.2004 ve výši 5, 9 mil. Kč je splněním podmínky, kterou si Rada stanovila při schvalování rozpočtu na r pro zvýšení limitu mzdových prostředků včetně pojištění ve výši 20 mil Kč. Usnesení 21/05 Rada Českého rozhlasu svolává 3. řádnou schůzi v roce 2005 na 30. března 2005 od 14,00 v Národním muzeu. Usnesení 22/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 23/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 24/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 25/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Příloha 30 5

6 Usnesení 26/05 Rada ČRo prohlásila bod 4 a 5 dnešního programu za neveřejný ve smyslu ustanovení 7, odst. 3 Zákona o Českém rozhlase, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních právních předpisů (Zákon 101/2000 Sb. a Zákon 513/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků) Hlasování : 8 pro Usnesení 27/05 Rada Českého rozhlasu schvaluje podle 8 odst. 2 Zákona o ČRo č. 484/1991 Sb.ve znění přijatých pozdějších novel "Výroční zprávu Rady o činnosti Českého rozhlasu za rok 2004" Současně pověřuje svého předsedu, aby její znění předal do předsedovi poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a aby poté sekretariát Rady zveřejnil její znění na internetové stránce Rady Usnesení 28/05 Rada ČRo schválila na základě 8 odst. j Zákona o ČRo č. 484/1991 Sb. ve znění přijatých pozdějších novel mimořádnou odměnu generálnímu řediteli Českého rozhlasu ing.václavu Kasíkovi ve výši jednoho měsíčního platu za dosažení kladného hospodářského výsledku Českého rozhlasu v roce 2004 ve výši 5, 9 mil. Kč oproti původně plánovanému deficitu - 47 mil. 410 tis.kč Hlasování : 8 pro Usnesení 29/05 Rada Českého rozhlasu souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č.116/1990.sb mezi Českým rozhlasem (ČRo Ostrava) a Občanským sdružením Novináři dětem. Usnesení 30/05 Rada ČRo souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č.116/1990 Sb. mezi Českým rozhlasem (ČRo Ostrava) a Agenturou AAM Usnesení 31/05 Rada navrhuje generálnímu řediteli, aby paní Marii Šímové byla vyplacena mimořádná odměna ve výši jednoho měsíčního platu za práci nad běžný rámec jejích pracovních povinností při přípravě Výroční zprávy Rady Českého rozhlasu o činnosti ČRo za rok 2004 Usnesení 32/05 Rada ČRo konstatuje, že do se podle vyhlášených podmínek výběrového řízení na funkci generálního ředitele ČRo přihlásilo následujících 17 uchazečů: Ing. Jiří Makovec, ing. Michal Nikodem, Milan Bouška, Richard Medek, ing. Václav Kasík, Mgr. Alexandr Pícha, ing. Ivan Noveský, ing. Jaroslav Zvára, Doc. PhDr. Petr Sak, CSc., PhDr. Ilja Šmíd, ing. Jakub Papírník, Jan Šmíd, dr. Milan Brunclík, Jiří Koubek, Jan Vávra, Rudolf Antonín Bruner, Vratislav Slavík. Dne se Rada Českého rozhlasu sejde na mimořádném zasedání od 13,00 hod. k posouzení formálních náležitostí přihlášek uchazečů o funkci generálního ředitele ČRo Usnesení 33/05 Rada Českého rozhlasu svolává 4. řádnou schůzi v roce 2005 na 27.dubna Pověřuje předsednictvo, aby stanovila hodinu a místo konání nejméně týden před zasedáním Příloha 30 6

7 Usnesení 34/05 Rada Českého rozhlasu doporučuje při vyřazení uchazečů na funkci generálního ředitele přijmout metodiku advokátní kanceláře HHŘ a spol. (posouzení z hlediska, zda obsahují předepsané náležitosti a předepsané přílohy dle bodu 2. podmínek výběrového řízení), 1 proti, 1 se zdržel Pan Štěpán Kotrba požaduje vrátit návrh advokátní kanceláře HHK a spol. k doplnění o posouzení k bodu 3. podmínek výběrového řízení a ty, kteří nevyhověli všem bodům zadání, vyřadit Hlasování: 1 pro, 6 proti, 2 se zdrželi Usnesení 35/05 Rada Českého rozhlasu na základě přijetí předchozího usnesení vyřadila z dalších kol výběrového řízení tyto uchazeče: Milana Boušku, Rudolfa Antonína Brunera, Doc. PhDr. Petra Saka, CSc., Vratislava Slavíka, Mgr. Jana Šmída Důvody budou sděleny jednotlivých kandidátům doporučeným dopisem Usnesení 36/05 Pro první kolo hodnocení uchazečů na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu přijímá Rada ČRo následující postup: Každý člen Rady obdrží kandidátku s 12 jmény uchazečů seřazených podle abecedy Každý člen Rady ČRo označí na kandidátce maximálně 6 jmen uchazečů, kteří přicházejí v úvahu pro postup do 2. kola Uchazeči, kteří touto cestou získají 5 hlasů (nadpoloviční většina členů Rady), postupují do 2. kola Hlasování proběhne tajně Výsledky hlasování budou zveřejněny Usnesení 37/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 38/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 39/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 40/05 Rada Českého rozhlasu projednala námitky Jana Šmída proti jeho vyřazení z výběrového řízení na funkci generálního ředitele ČRo. Projednala je na základě formálního přezkumu, který je obsažen v usnesení Rady 35/05 ze dne Příloha 30 7

8 Rada došla znovu k závěru, že uvedený uchazeč Mgr. Jan Šmíd předložil přihlášku, aniž jediné z jejích vyhotovení obsahovalo náležitost dle bodu 2. podmínek výběrového řízení, a to náležitost originál nebo úředně ověřená kopie osvědčení ve smyslu ust. 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, případně pouze čestné prohlášení o splnění podmínek stanovených lustračním zákonem pro vydání takového osvědčení. Přihláška obsahovala pouze čestné prohlášení ve smyslu 4 odst. 3 Lustračního zákona a dále kopii podání žádosti o vydání lustračního osvědčení ve smyslu ust. 4 odst. 1 Lustračního zákona. Toto také uchazeč uvádí ve svém podání a tuto skutečnost nezpochybňuje. Fakt, že požadované čestné prohlášení nahradil neověřenou kopií podání žádosti o lustrační osvědčení, nelze akceptovat, neboť takto definovaná příloha přihlášky byla v bodě 2. vyhlášení výběrového řízení stanovena jako povinná právě pro případ, že uchazeč k datu podání přihlášky lustrační osvědčení nemá. Proto Rada nepovažuje za relevantní ani důvody uvedené v námitkách uchazeče, že totiž Lustrační zákon takovéto čestné prohlášení nezná. Rada proto nevidí důvod, proč by své usnesení revidovala, a žádost Jana Šmída zamítá., 1 nehlasoval Usnesení 41/05 K provedení tajné volby na základě usnesení 36/05 ze dne 6.4. o průběhu prvního kola výběrového řízení na generálního ředitele ČRo byla dle Jednacího řádu Rady Českého rozhlasu článku V. odst.3 zvolena volební komise Rady v tomto složení: Jiří Florian, Štěpán Kotrba, Michal Pavlata (předseda) Hlasování : 6 pro, 3 se zdrželi Usnesení 42/05 Rada ČRo na základě svého usnesení 36/05 ze dne provedla tajnou volbou do druhého kola výběr kandidátů na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu. Na základě výsledků tajné volby provedené podle Jednacího řádu ČRo článku V. odst.3 postoupili do tohoto kola tito kandidáti: ing. Václav Kasík, Richard Medek, Mgr. Alexandr Pícha. Rada dále stanoví postup volby ve 2. kole: Veřejné slyšení kandidátů proběhne na mimořádném zasedání Rady ČRo dne 11. května Dne 18. května 2005 na další mimořádné schůzi Rady ČRo proběhne neveřejné slyšení kandidátů. Kandidáti budou podrobeni psychologickým testům, které by se měly uskutečnit v týdnu mezi oběma slyšeními, tedy mezi 11. až 18. květnem Rada ČRo pověřuje předsedu pana Prokopa, aby podnikl kroky nutné k realizaci. Vlastní volba generálního ředitele Českého rozhlasu se uskuteční na řádném zasedání Rady ČRo dne 25. května Hlasování : 9 pro Usnesení 43/05 V návaznosti na usnesení 12/05 přijaté Radou dne a v souladu s 3 odst. b) a 8 odst. e) Zákona o Českém rozhlase 484/1991 Sb. v pozdějším znění k "Projektu I.etapy digitálního vysílání Českého rozhlasu a rozvoje nových médií" rada schvaluje a) vznik nových stanic, jejich programovou skladbu a započetí příprav k realizaci dle projektu; jde o a1) zpravodajskou stanici Česko - s výhradou názvu a2) hudební stanici D-dur a3) vzdělávací stanici Leonardo b) časový harmonogram započetí vysílání schválených stanic jako závazný dokument c) zbytek dokumentu jako strategický řídící dokument, který bude aktualizován v detailech průběžně dle vývoje legislativy a dosažených jednání s příslušnými subjekty. Rada si Příloha 30 8

9 vyhrazuje právo být trvale informována o aktuálním stavu, schvalovat dodatky a změny k tomuto dokumentu Rada bere na vědomí d) započetí vysílání stanice d-radiožurnál, d-praha a d-vltava v multiplexu DVB-T e) přípravu projektu stanice pro mladé s termínem dokončení projektu f) nutnost postupné změny rozpočtu Českého rozhlasu v souvislosti s digitálním vysíláním v systému DVB-T a dalších systémech dle dosaženého stavu, projektu a v něm přiložených rozpočtových rámců s přihlédnutím k aktuálním cenám vysílatele Rada žádá na základě paragrafů výše uvedeného Zákona o Českém rozhlase generálního ředitele, g) aby neprodleně zahájil spolupráci s Českou televizí pro koordinaci kroků vedoucích k naplnění zákona ZEK č.127/2005 Sb. h) aby předložil návrh aktualizace rozpočtu týkající se těch ukazatelů rozpočtu, které schvaluje Rada ČRo, a to ve variantě dle reálných finančních možností ČRo. i) aby pokračoval v přípravě strategie digitalizace pro další etapu s přihlédnutím k nutnosti reorganizace a restrukturalizace výroby, doprovodných činností, rozšíření technických prostředků vysílání, rozšíření multimediálního obsahu a doplňkových služeb pro cílový stav daný termínem červen 2007 Rada pověřuje j) Předsednictvo Rady nadále podrobně sledovat toto téma a žádá generálního ředitele o poskytnutí nezbytné součinnosti jím pověřených osob. Usnesení 44/05 Rada ČRo vzala na vědomí stížnosti pana Františka Koňárka na generálního ředitele pod čj ze dne a posoudila je na základě Zákona o Českém rozhlase 484/1991 Sb. v pozdějším znění podle 9 odst.6. V prvém případě není Rada účastníkem soudního sporu mezi stěžovatelem a Českým rozhlasem, což vyplývá jednoznačně z usnesení Policie ČR pod Čj. OR3-70/MO1-TČ-2002, a tudíž celá záležitost spadá do kompetence příslušného soudu. V druhém, ve kterém si stěžuje na skladbu pořadu"o kom se mluví" na ČRo 1, však Rada podle Zákona o Českém rozhlase 484/1991 Sb. v pozdějším znění podle 8 odst.4. nemůže "přímo zasahovat do tvorby a vysílání rozhlasových pořadů". Protože ani v jednom případě generální ředitel neporušil 9 odst. 6 Zákona o ČRo, považuje Rada stížnost za bezpředmětnou. Pokud jde o pořad "O kom se mluví", předává ji generálnímu řediteli k vyjádření. Žádá, aby odpověď stěžovateli byla dána na vědomí Radě. Hlasování : 9 pro Usnesení 45/05 Rada Českého rozhlasu bere na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise za 1. čtvrtletí roku Usnesení 46/ 05 Rada Českého rozhlasu svolává 5. řádnou schůzi v roce 2005 na 25.května Pověřuje předsednictvo, aby stanovilo hodinu a místo konání nejméně týden před zasedáním. Příloha 30 9

10 Usnesení 47/05 Rada prohlásila dnešní mimořádné jednání za neveřejné ve smyslu 7, odst. 3 Zákona o českém rozhlase (ochrana osobních údajů) Před Radu Českého rozhlasu předstoupili podle vylosovaného pořadí tři postupující kandidáti na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu: 1. od 14,00 hod. pan Václav Kasík 2. od 15,00 hod. pan Richard Medek 3. od 16,00 hod. pan Alexandr Pícha Všichni tři kandidáti měli úvodní slovo, dále pak odpovídali na otázky členů Rady ČRo. Usnesení 48/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 49/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 50/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 51/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 52/05 Rada ČRo prohlásila bod 3 dnešního programu za neveřejný ve smyslu ustanovení 7, odst. 3 zákona o Českém rozhlase, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních právních předpisů (zákon 513/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků) Usnesení 53/05 Rada Českého rozhlasu souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č.116/1990 Sb. mezi Českým rozhlasem a Radioservisem, a.s. Usnesení 54/05 Rada Českého rozhlasu souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. mezi Českým rozhlasem a Studiem Moderna, s.r.o., 1 se zdržel Usnesení 55/05 Usnesení Rady ČRo k volbě generálního ředitele ČRo na období Příloha 30 10

11 Usnesení 56/05 Volba generálního ředitele se děje podle ustanovení zákona o Českém rozhlase 484/1991 Sb. v pozdějším znění, a to podle 9 odst.4, ve kterém se praví, že generálního ředitele jmenuje Rada z kandidátů splňujících předpoklady podle 4 odst.3 na základě výběrového řízení na funkční období 6 let, k němuž podle 7 odst. 2 je zapotřebí alespoň 6 hlasů členů Rady. Způsob volby je pak určen Jednacím řádem Rady Českého rozhlasu v posledním znění, a to podle článku V. odst 1, 2 a 3. Volba generálního ředitele na období od do bude provedena následujícím způsobem: 1. Do prvého kola hlasování budou zařazeni tři vybraní kandidáti z prvního kola výběrového řízení ze dne , kteří prošli veřejným i neveřejným slyšením ve dnech 11. a Jejich jména budou v abecedním pořadí uvedena na hlasovacích lístcích. Člen Rady může označit kroužkem jméno jednoho kandidáta, kterému odevzdá v tajném hlasování svůj hlas. Pokud některý z kandidátů získá alespoň šest hlasů, je zvolen generálním ředitelem. 2. Pokud žádný z kandidátů neobdrží potřebných šest hlasů, pak ti dva, kteří obdrží v prvém kole nejvíce hlasů, postupují do druhého kola volby. Pokud by v prvním kole hlasování obdrželi všichni tři kandidáti stejný počet hlasů, hlasování se bude opakovat. Pokud ani v druhém kole nezíská žádný z kandidátů šest hlasů způsobem uvedeným v bodě 1., hlasování se bude s přestávkami opakovat až do dosažení potřebných šesti hlasů pro některého z kandidátů, a to tak, aby byla volba uzavřena nejpozději ke dni Pokud by se Radě nepodařilo do této doby zvolit generálního ředitele, pak by na své výroční schůzi dne postupovala podle 9 odst. 11 zákona 484/1991 Sb. v pozdějším znění, a to tak, že by jmenovala prozatímního ředitele a vyhlásila nové výběrové řízení tak, aby do tří měsíců jmenovala nového generálního ředitele podle podmínek stanovených zákonem. Výsledky hlasování vyhlašuje předseda volební komise a volba nového generálního ředitele vstupuje v platnost poté, co Rada Českého rozhlasu přijme usnesení kvalifikovanou většinou hlasů. K provedení tajné volby na základě usnesení 55/05 o průběhu voleb generálního ředitele ČRo byla dle Jednacího řádu Rady Českého rozhlasu článku V. odst. 3 zvolena volební komise Rady ČRo v tomto složení: Jiří Florian, Štěpán Kotrba, Michal Pavlata (předseda) Usnesení 57/05 Rada ČRo na základě svého usnesení 55/05 provedla tajnou volbu generálního ředitele Českého rozhlasu. Na základě výsledků hlasování byl zvolen ing. Václav Kasík, který obdržel 7 hlasů, druhý kandidát Mgr. Richard Medek obdržel 2 hlasy Usnesení 58/05 Rada Českého rozhlasu svolává 6. řádnou schůzi v roce 2005 na 29.červen Pověřuje předsednictvo, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání., 1 se zdržel Usnesení 59/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Příloha 30 11

12 Usnesení 60/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 61/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 62/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne Usnesení 63/05 Rada Českého rozhlasu schvaluje Výroční zprávu předsednictva za období Zpráva bude uveřejněna na internetové stránce Rady Českého rozhlasu. Usnesení 64/05 Rada Českého rozhlasu se rozhodla na základě článku IV. Bod 10 Jednacího řádu Rady ČRo v současném znění prodloužit volební období předsednictva v současném složení do Usnesení 65/05 Rada Českého rozhlasu svolává 7. řádnou schůzi v roce 2005 na 13.červenec Pověřuje předsedu Rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovil hodinu a místo konání. Usnesení 66/05 Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí Zprávu o činnosti Dozorčí komise Rady ČRo za II. čtvrtletí r.2005 Usnesení 67/05 Rada Českého rozhlasu na doporučení Dozorčí komise Rady ČRo schvaluje předloženou aktualizaci rozpočtu na rok 2005, aby bylo umožněno naplňovat úkoly schválené Radou ČRo v oblasti digitálního vysílání. Aktualizovaný rozpočet je přílohou tohoto zápisu. Usnesení 68/05 Rada Českého rozhlasu prohlásila bod 5) dnešního programu za neveřejný ve smyslu ustanovení 7 odst.3 Zákona o Českém rozhlase, neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních právních předpisů Příloha 30 12

13 Usnesení 69/05 Rada ČRo schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor a nájmu věcí movitých s Nadačním fondem Českého rozhlasu Usnesení 70/05 Rada Českého rozhlasu svolává 8. řádnou schůzi v roce 2005 na 31. srpna Pověřuje předsedu Rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovil hodinu a místo konání. Usnesení 71/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 72/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 73/05 Rada ČRo po projednání v Dozorčí komisi Rady schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2004 a na základě 8 odst. 2 Zákona o Českém rozhlase (č. 484/1991 Sb. v současném znění) ji předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Rada konstatuje, že hospodaření Českého rozhlasu bylo v roce 2004 úspěšné, což zejména umožnilo, aby plnil své hlavní úkoly vyplývající z 2 a 3 Zákona o Českém rozhlase (č. 484/1991 Sb. v současném znění). Rada pověřuje sekretariát Rady, aby Výroční zprávu dodal předsedovi PSPČR v termínu určeném zákonem a zveřejnil na internetové stránce Rady www. rozhlas.cz/rada. Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu. Usnesení 74/05 Rada ČRo po projednání v Dozorčí komisi Rady na základě ustanovení 8 písm.b) Zákona o Českém rozhlase (č. 484/1991 Sb. v současném znění) výsledky hospodaření Českého rozhlasu za I.pololetí 2005 s uspokojením bere na vědomí. Usnesení 75/05 Rada ČRo vzala na vědomí bez připomínek průběžnou informaci o hospodaření Rady ČRo za měsíc Usnesení 76/05 Rada Českého rozhlasu prohlásila bod 6) dnešního programu za neveřejný ve smyslu ustanovení 7 odst.3 Zákona o Českém rozhlase ( č.484/1991 Sb. v současném znění), neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních právních předpisů Příloha 30 13

14 Usnesení 77/05 Rada ČRo uděluje souhlas generálnímu řediteli podle 9 odst. 7 Zákona o Českém rozhlase (č. 484/1991 Sb. v současném znění) uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor Českého rozhlasu Plzeň s ICZ a.s. poskytující služby v oblasti informačních technologií. Usnesení 78/05 Rada ČRo zaujala odmítavé stanovisko k Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání z , jímž napomenula Český rozhlas za porušení 32 odst 1, písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. v pořadu Ptá se Ester Kočičková dne Text prohlášení je přílohou tohoto zápisu., 1 se zdržel Usnesení 79/05 Rada Českého rozhlasu svolává 9. řádnou schůzi v roce 2005 na 21. září Pověřuje předsednictvo Rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání zasedání. Usnesení 80/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 81/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze Usnesení 82/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze Usnesení 83/05 Rada ČRo schválila na základě Jednacího řádu Rady článku XI/1 předběžný vlastní rozpočet na rok 2006, který dle článku XI/2 je v rámci rozpočtu ČRo kontrolován a podléhá auditu Usnesení 84/05 Rada Českého rozhlasu svolává 10. řádnou schůzi v roce 2005 na 26.říjen Pověřuje předsednictvo Rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo zasedání. Usnesení 86/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 87/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Příloha 30 14

15 Usnesení 88/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z , 3 se zdrželi Usnesení 89/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 90/05 Rada Českého rozhlasu prohlásila bod 5 a 6 dnešního programu za neveřejný ve smyslu ustanovení 7 odst.3 Zákona o Českém rozhlase ( č.484/1991 Sb. v současném znění), neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních právních předpisů Usnesení 91/05 Po vyslechnutí informace generálního ředitele o zahájení řádného digitálního vysílání ČRo dne 21. října 2005 vyslovuje Rada ČRo poděkování generálnímu řediteli Václavu Kasíkovi, vedení digitálního týmu, poradkyni Heleně Havlíkové, všem programovým a technickým pracovníkům, kteří svým úsilím umožnili zahájení tohoto vysílání. Rada Českého rozhlasu považuje počátek řádného vysílání v systému DVB-T za historický okamžik v existenci média veřejné služby. Rada ČRo v této souvislosti oceňuje činnost Rady a vedení ČTÚ i Rady RTV. Usnesení 92/05 Rada ČRo schválila osnovu Výroční zprávy (Programová část) za rok 2005 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a žádá generálního ředitele, aby na základě osnovy vypracoval podklady s ohledem na to, že zpráva musí být zpracována do Osnova je přílohou tohoto zápisu. Usnesení 93/05 Rada ČRo uděluje podle 9 odst. 7 Zákona o Českém rozhlase ( č.484/1991 Sb. v současném znění) generálnímu řediteli souhlas uzavřít smlouvu na pronájem garáží ve 2.suterénu objektu Českého rozhlasu v Praze - Římská společnosti Středočeská energetická a.s. (STE) Usnesení 94/05 Rada ČRo uděluje podle 9 odst. 7 Zákona o Českém rozhlase ( č.484/1991 Sb. v současném znění) generálnímu řediteli souhlas uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově Českého rozhlasu Plzeň firmě Zdeněk Sýkora poskytující především služby v oboru a údržby panelových domů. Firma bude prostory užívat jako kancelář. Usnesení 95/05 Rada Českého rozhlasu svolává 11. řádnou schůzi v roce 2005 na 30.listopad. Pověřuje předsednictvo Rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání zasedání., 1 se zdržel Usnesení 96/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Příloha 30 15

16 Usnesení 97/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 98/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 99/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 100/05 Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí závěry 34. řádného jednání Dozorčí komise Českého rozhlasu včetně jejího doporučení projednat "2.aktualizaci rozpočtu na rok 2005" a "Výhled hospodaření ČRo na léta ". Návrh rozpočtu Českého rozhlasu na rok 2006 pak projedná na své řádné prosincové schůzi. Usnesení 101/05 Rada Českého rozhlasu schválila návrh" 2.aktualizace rozpočtu na rok 2005" doplněného po jednání dozorčí komise dne 16. listopadu Materiál je přílohou tohoto zápisu. Usnesení 102/05 Rada Českého rozhlasu projednala "Výhled hospodaření Českého rozhlasu na léta jako orientační střednědobý koncepční materiál a přerušila jednání tohoto bodu s tím, že definitivní schválení provede na svém prosincovém zasedání. Usnesení 103/05 Rada Českého rozhlasu schválila programové schéma vysílání stanice ČRo 4 vysílání pro mladé (platné od ), které Radě předložil generální ředitel ČRo pan Václav Kasík. Usnesení 104/05 Rada ČRo navrhuje generálnímu řediteli, aby tajemnici Rady ČRo paní Marii Šímové byla vyplacena mimořádná odměna ve výši jednoho měsíčního platu za práce nad běžný rámec jejích pracovních povinností spojené s volbou ředitele a přípravou a odesláním Výroční zprávy ČRo o hospodaření r Usnesení 105/05 Rada Českého rozhlasu svolává 12. řádnou schůzi v roce 2005 na 14.prosinec. Pověřuje předsednictvo Rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání zasedání. Usnesení 106/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Příloha 30 16

17 Usnesení 107/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z Usnesení 108/05 Rada Českého rozhlasu schválila "Výhled hospodaření Českého rozhlasu na léta jako orientační střednědobý koncepční materiál. Materiál je přílohou tohoto zápisu. Usnesení 109/05 Rada Českého rozhlasu schválila rozpočet Českého rozhlasu na rok 2006, který zveřejňuje v příloze zápisu. Doporučuje generálnímu řediteli, aby nový programový ředitel ČRo v prvním čtvrtletí 2006 informoval Radu o svém stanovisku k tomuto rozpočtu. Usnesení 110/05 Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí nové organizační členění ČRo. Rada žádá generálního ředitele ČRo, aby do 15. ledna 2006 předložil návrh novely Statutu Českého rozhlasu, který bude zobrazovat toto nové organizační členění ČRo. Zároveň Rada ČRo bere na vědomí prohlášení generálního ředitele, že nezřídil žádnou funkci, která by byla v rozporu s existujícím Statutem Českého rozhlasu. Usnesení 111/05 Rada ČRo na základě svého usnesení č. 38/04 vzala na vědomí oznámení generálního ředitele o darech ČRo ve výši ,-Kč. Rada konstatuje, že z předloženého materiálu vyplývá, že dary poskytnuté Českým rozhlasem jsou financovány z výnosů obchodní činnosti Českého rozhlasu a že poskytnutí těchto darů je v souladu s 11 odst.1 zákona o Českém rozhlase. Přehled darů je přílohou tohoto zápisu. Usnesení 112/05 Rada ČRo prohlásila bod č.6 dnešního programu za neveřejný ve smyslu ustanovení 7 odst.3 Zákona o Českém rozhlase (č.484/1991 Sb. v současném znění), neboť jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů. Usnesení 113/05 Rada ČRo uděluje souhlas generálnímu řediteli ČRo podle 9, odst. 7 Zákona o Českém rozhlase (č.484/1991 Sb. v současném znění) uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor a věcí movitých ČRo České Budějovice s paní Jitkou Ulrichovou. Usnesení 114/05 Rada Českého rozhlasu svolává 1. řádnou schůzi v roce 2006 na 25.leden Pověřuje předsednictvo Rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze. Příloha 30 17

Zápis z 3. jednání Rady České televize dne 3. 7. 2001

Zápis z 3. jednání Rady České televize dne 3. 7. 2001 Zápis z 3. jednání Rady České televize dne 3. 7. 2001 Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman. M. Horálek, Z. Hůlová, S. Karásek, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Presl, J. Šilerová,

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Část první Úvodní ustanovení Článek 1 Akademický senát 1. Akademický senát (dále jen AS) je orgánem akademické samosprávy,

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SNĚMU AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY Akademický sněm Akademie věd České republiky (dále jen Sněm ) přijal na svém XXXVII. zasedání dne 14. prosince 2010 v souladu se Stanovami

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od: 25.04.2011 Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/11 OBSAH : Název str.: 1. Článek 1 Volební

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM Příspěvková organizace (zřízená podle 86 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění) MOSKEVSKÁ 15, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361 Oznámení

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů

S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů S O U T Ě Ž N Í P O D M Í N K Y - Č Á S T K V A L I F I K A C E U C H A Z E Č Ů pro obchodní veřejnou soutěž Nájem kancelářských prostor pro TA ČR (dále jen Soutěž ) Soutěž je vyhlášena podle 281 a násl.

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec

VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec VOLEBNÍ Ř ÁD pro volby orgánů Spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec na funkční období od roku 2015 (dále jen spolek či SLH JH ) (zpracovaný v souladu se stanovami SLH JH schválenými zakládající schůzí

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem 6/2 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem Úplné znění s barevně vyznačenými změnami Schváleno

Více

Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY Základní organizace OS KOVO Třinecké železárny VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY Schválený konferencí ZO OS KOVO TŽ 24.4.2012 Seznam použitých zkratek: ZO TŽ OS KOVO VZO P-VZO

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2013 č. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení Předmět úpravy 1. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE podle 7 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Systémové řešení dopravy v klidu v areálu FNKV Praha 1. ZADAVATEL Zadavatel Název: Fakultní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 *UOHSX003FM5X* UOHSX003FM5X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S414/2010/VZ-2606/2011/540/PVé V Brně dne: 29. dubna 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou

Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí funkce v příspěvkových organizacích zřízených hlavním městem Prahou Rada hlavního města Prahy plnící úkoly zřizovatele příspěvkových organizací podle 68 odst. 2

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni

ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000. předseda Krajského soudu v Plzni ČESKÁ REPUBLIKA KRAJSKÝ SOUD V PLZNI Veleslavínova 40, 306 17 Plzeň, tel.: 377 868 888, fax: 377 868 000 Spr 2647/2013 Předseda Krajského soudu v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou funkcí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád

Volební a jednací řád akademického senátu fakulty. Část II. Základní ustanovení. Volební řád Vnitřní předpis fakulty Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Volební a jednací řád akademického senátu fakulty Část I. Základní ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Zápis z 18. jednání Rady České televize ze dne 10. 10. 2012

Zápis z 18. jednání Rady České televize ze dne 10. 10. 2012 Zápis z 18. jednání Rady České televize ze dne 10. 10. 2012 Přítomni: Omluveni: Sekretariát Rady ČT: Předsedající: Hosté: A. Bajaja, J. Brandejs, J. Dědič, D. Eklová, M. Jankovec, P. Koutný, J. Kratochvíl,

Více

Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002

Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Šilerová, P. Žáček. Část: J.

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Č.j.: SOŠSOU-TU/ Vyřizuje: V Trutnově

Č.j.: SOŠSOU-TU/ Vyřizuje: V Trutnově Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 tel.: 499 315 111, e-mail: sekretariat@sou-trutnov.cz, www.sou-trutnov.cz Č.j.: SOŠSOU-TU/ Vyřizuje: V Trutnově Věc: Veřejná zakázka

Více

JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s.

JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s. JEDNACÍ ŘÁD ELSA BRNO o. s. ČÁST PRVÁ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek I. ELSA Brno o.s. (dále jen ELSA Brno ) Článek II. Jednací řád ELSA Brno (dále jen Jednací řád ) je vnitřní normou, která doplňuje Stanovy

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

Statut Českého rozhlasu

Statut Českého rozhlasu Statut Českého rozhlasu 1. Název: ČESKÝ ROZHLAS Cizojazyčné názvy: anglicky: Czech Radio německy: Tschechischer Rundfunk francouzsky: Rádio Tchéque španělsky: Radio Checa italsky: Radio Ceca rusky: Чешскоe

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D

Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D Lidové bytové družstvo v Plzni V O L E B N Í Ř Á D I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tento volební řád je vnitřním předpisem Lidového bytového družstva v Plzni, IČO: 00055891, se sídlem Plzeň, Prokopova 13/15,

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE

LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE LIBERECKÝ KRAJ RADA KRAJE VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÝCH RAD (ZÁKLADNÍCH, STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL) Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY

JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY Výzkumný ústav pro hnědé uhlí akciová společnost M o s t předkládáno valné hromadě dne 18. května 2015 Část A - Úvod Jednací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00

Název - sídlo - obvody činnosti. Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení. Novozámecká 715, Hostavice Praha 9, 198 00 STANOVY SVAZU UČITELU TANCE PRAHA, občanské sdružení 1 Název - sídlo - obvody činnosti Název organizace : Právní forma: Používaná zkratka: Sídlo organizace: Svaz učitelů tance Praha, občanské sdružení

Více

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu

ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK. Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK Veřejná zakázka: Poradenské služby v oblasti jednotného účetnictví státu Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ:

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

Jednací řád Členské schůze ČADG

Jednací řád Členské schůze ČADG Jednací řád Členské schůze ČADG Obsah Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Příprava zasedání ČS Článek 3: Jednání ČS Článek 4: Hlasování ČS Článek 5: Volby orgánů spolku Článek 6: Zápis ČS Článek 7: Závěrečné

Více

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení

Stavovský předpis. Exekutorské komory České republiky. ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Stavovský předpis Exekutorské komory České republiky ze dne 1. května 2001, kterým se stanoví postup při vyhlašování a organizaci výběrového řízení Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle 126 a 127 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně schválil podle

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4

S P O L K O V É S T A N O V Y 2 0 1 4 SP OLKOVÉ STANOVY 2 0 1 4 Stanovy Vševltavského spolku 1. Název spolku Vševltavský spolek, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova).

Hradec Králové-výměna oken trakt A (administrativní budova). VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Vazební věznice Hradec Králové Hradební 860, poštovní přihrádka62, 500 01 Hradec Králové Tel.: 495 758 111, Fax: 495 758 211, 210ISDS: tjfd4ke NAŠE č.j.: VS 88/002/002/2015-20/LOG/500

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách Spr. 534/2015 O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení č. I/3410/000085 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi movitého majetku osobního automobilu, tovární značka Škoda Superb 2,0 TDI Elegance včetně

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti. Ing. Tomáš Návrat (tajemník) tajemnik@bosonohy.brno.

Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti. Ing. Tomáš Návrat (tajemník) tajemnik@bosonohy.brno. NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ Název nabídkového řízení: Název vyhlašovatele: IČ vyhlašovatele: 44992785-24 Sídlo vyhlašovatele: Kontaktní adresa vyhlašovatele: Odpovědný vyhlašovatele: zástupce Kontaktní osoba vyhlašovatele:

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice

STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice STATUT KOMISÍ Rady městské části Brno Židenice Brno, prosinec 2006 Ing. Roman Vašina starosta MČ Brno - Židenice 2 Obsah: článek strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Postavení komisí 3 3. Členové komisí 3

Více

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM

JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM S T A T U T Á R N Í M Ě S T O O S T R A V A JEDNACÍ ŘÁD ŘÍDÍCÍHO VÝBORU IPRM Ostrava, červen 2009 (změna č. 1) 1 OBSAH: 1. Úvodní ustanovení 2. Status ŘV IPRM 3. Členové ŘV IPRM 4. Manažer IPRM 5. Úkoly

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd

Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky Pronájem objektů k provozování restauračních služeb ve Sportovním areálu Ještěd Výzva k podání nabídky a Základní dokumentace pro uchazeče Sportovní areál Ještěd a.s. Obsah 1. Identifikace

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION MĚSTO LITOMĚŘICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE UST. 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více