Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě"

Transkript

1 Servis datvé sítě Zadávací dkumentace Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně Brn, Pekařská 53, Česká republika tel.: , fax: Nadlimitní veřejná zakázka na služby Servis datvé sítě Zadávací dkumentace dle ust. 44 a násl. zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn) k tevřenému řízení dle 27 zákna Zpracval: Ing. Ivan Mrkva Pdpis: Datum: Schválil: Ing. Petr Kška, MBA Pdpis Datum: Strana 1 (celkem 8)

2 Servis datvé sítě Zadávací dkumentace Obsah zadávací dkumentace 1. Infrmace zadavateli Kntaktní sby Vymezení veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky Rzdělení zakázky na části a variantní řešení Obchdní pdmínky veřejné zakázky Dba a míst plnění veřejné zakázky Dba plnění Míst plnění Pžadavky na prkázání kvalifikace Základní kvalifikační předpklady Prfesní kvalifikační předpklady Eknmické a finanční kvalifikační předpklady Technické kvalifikační předpklady Způsb hdncení nabídek pdle hdntících kritérií Elektrnická aukce Způsb zpracvání nabídky Způsb zpracvání nabídkvé ceny Cena měsíčníh paušálu Celkvá nabídkvá cena Pdávání nabídek, zadávací lhůta a tevírání bálek Dručvání nabídek Lhůta pr dručení nabídek Zadávací lhůta a datum tevírání bálek s nabídkami Další části zadávací dkumentace... 8 Strana 2 (celkem 8)

3 Servis datvé sítě Zadávací dkumentace 1. Infrmace zadavateli Název: Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně Sídl: Pekařská 53, Brn IČ: DIČ: CZ Statutární rgán: Ing. Petr Kška, MBA, ředitel Bankvní spjení: Kmerční banka, a.s., pbčka Brn-měst Čísl účtu: /0100 IBAN: CZ SWIFT: KOMBCZPP 2. Kntaktní sby Kntaktní sbu ve věcech medicínských je Martin Kejík, tel.: , Úsek infrmatiky. Kntaktní sbu ve věcech rganizačních a sučasně sbu právněnu činit elektrnické úkny je Ing. Ivan Mrkva, Odbr právních věcí, tel.: , fax: , 3. Vymezení veřejné zakázky 3.1 Předmět veřejné zakázky Předmětem zakázky je servis datvé sítě Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně. Servisem se rzumí pravy, úpravy, údržba a dbrné knzultace týkající se datvé sítě pdle ptřeb a pžadavků pracvníků zadavatele tak, aby byl zajištěn nepřetržitý a splehlivý chd datvé sítě. Pjmem datvá síť je myšlena datvá síť Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně, včetně detašvaných pracvišť. Servis se týká následujících kmpnent datvé sítě: UPS výrbců APC a PwerWare v celkvém rzsahu cca 85 ks různých kapacitách Servery HP řad DL385, DL158 v celkvém pčtu 20ks, VMware Infratructure verze 3.5 a Vmware vsphere Aktivní prvky: Switche Cisc Catalyst řad 29xx, 37xx, 49xx v celkvém rzsahu cca 125ks. ptické převdníky Allied Telesis v celkvém rzsahu 100ks FC switche QLgic další kmpnenty (SFP mduly, X2 mduly, atp.) Rzvaděče 73ks v celkvém rzsahu cca 2300U Optické trasy včetně kabeláží Metalické trasy včetně kabeláží Výkresvá dkumentace Další kmpnenty dle ptřeby a pžadavků pracvníků zadavatele Opravy znamenají prvedení pravy nefunkční části datvé sítě pdle pžadavku pracvníků zadavatele tj. dstranění vzniklé závady. Předpkládaný rzsah prací p dbu plnění veřejné zakázky je 1920 člvěkhdin. Pr účely hlášení závad a pžadavků na pravy zajistí ddavatel nn-stp kntaktní telefnní čísl, kde bude mžné hlásit závady. Ddavatel zahájí práce na dstranění závady pdle její pvahy a pžadavků pracvníků zadavatele takt: V případě závažných havárií a výpadků velkých částí datvé sítě nejpzději d 4 hdin d nahlášení. Strana 3 (celkem 8)

4 Servis datvé sítě Zadávací dkumentace V případě méně závažných havárií nejpzději v průběhu následujícíh pracvníh dne p nahlášení. Odstranění závady je pžadván nejpzději d 24 hdin d nahlášení pžadavku v případě závažných havárií a nejpzději d 72 hdin v případě méně závažných havárií. Závažnst havárie určují pracvníci zadavatele, přičemž zhlední závažnst havárie, zejména pčet zaměstnanců zadavatele, kterým závada tvří překážky v práci. Za zahájení prací na dstranění závady se pvažuje buď zahájení prací vzdáleným přístupem (bude-li t technicky mžné) neb kamžik, kdy servisní technik ddavatele drazí d místa sídla zadavatele. Pr případ závažné havárie pskytne ddavatel zadavateli d 4 hdin aktivní prvky, splňujících níže uvedené parametry: alespň 44 metalických Ethernet prtů 10/100/1000 alespň 2 prty X2 10Gbit alespň 12 SFP prtů Ethernet 1Gb 4x samstatný ptický převdník 1000T Ethernet na 1000SX (SC knektry) se zdrjem Úpravy znamenají prvedení plánvaných úprav datvé sítě pdle pžadavků pracvníků zadavatele. Jedná se například reknfigurace aktivních prvků, upgrade/update firmware aktivních prvků, preventivní výměny UPS a baterií v UPS, revize UPS, přepjvání a revize rzvaděčů datvé sítě i rzvaděčů elektr pkud jsu umístěny v servervých místnstech a pdbně. Sučástí úprav je u prměřvání kabeláží typu Cat5e, Cat6a, SM, MM a ddání měřících prtklů. Předpkládaný rzsah úprav je 1536 člvěkhdin p dbu plnění veřejné zakázky Údržba zahrnuje údržbu a vyčištění všech datvých rzvaděčů sítě, přičemž každý rzvaděč musí být vyčištěn alespň jedenkrát rčně. Rzvaděč bude dle ptřeby úplně/částečně rzebrán, aktivní prvky vymntvány, nečistty budu dstraněny stlačeným vzduchem a dsáty vysavačem. Tyt práce budu prbíhat pdle ptřeb prvzu zadavatele a dle dhdy s pracvníky zadavatele i ve dnech pracvníh klidu a svátků. Sučástí Údržby bude též správa prjektvé dkumentace, tj. pstupné úpravy, změny a dplňvání stávající výkresvé dkumentace datvé sítě tak, aby tat byla ve stavu zbrazujícím aktuální stav. Ddavatel ddá 2x rčně kmpletní aktuální výkresvu dkumentaci datvé sítě na elektrnickém nsiči v editvatelném frmátu běžně pužívaných SW (AutCAD, MicrStatin, atp ) Help-Desk Pr účely hlášení závad a pžadavků na úpravy, údržbu a dbrné knzultace zajistí ddavatel elektrnicku (frmu WWW) službu Help-Desk p dbu 24 hdin denně a 7 dní v týdnu. Sučástí systému Help-Desk bude i systém evidence a aktualizace vyhdncvání pžadavků a jejich dstupnst pr zadavatele. V evidenci pžadavků bude také evidence člvěkhdin strávených prací na zakázce s funkcí ptvrzvání/schvalvání zadavatelem Odbrné knzultace: Ddavatel bude pskytvat zaměstnancům zadavatele knzultace a pradenství hledně knfigurace a prvzu datvé sítě v prstrách zadavatele, a t v minimálním rzsahu 8 hdin měsíčně uveďte Ddavatel bude pskytvat pracvníkům zadavatele nnstp ht-line pradenství (telefnicky, faxem, em) při řešení prvzu, prblémů a závad sítě a t v minimálním rzsahu 8 hdin měsíčně uveďte Minimálně 1x za 6 měsíců se ddavatel zavazuje zajistit pr zaměstnance zadavatele šklení v místě zvleném ddavatelem, se zaměřením na bsluhu a správu datvé sítě, nejnvější trendy v blasti pčítačvých sítí a další dle pžadavku zaměstnanců zadavatele Tt šklení bude v rzsahu pr minimálně 5 zaměstnanců zadavatele a jeh délka bude minimálně 8 hdin. Sučástí šklení bude i předání materiálů a prezentací ze šklení v elektrnické frmě pracvníkům zadavatele. Ddavatel se zaváže pskytvat pracvníkům zadavatele infrmace cenách ICT kmpnent, sftware a služeb, zejména těch, které nejsu veřejně přístupné. Tyt infrmace bude pskytvat bez th, že by zadavatel tyt ICT kmpnenty, sftware neb služby musel pzději zakupit. Sučástí servisu jsu veškeré další, výše nezmíněné suvisející náklady spjené s prváděním servisu a t včetně cestvních nákladů. Hardware, kabeláže a další technicky přesně specifikvatelné plžky mhu, ale nemusí, být předmětem ddávky, zadavatel si vyhrazuje mžnst zakupení jedntlivých plžek u jiných ddavatelů. V takvém případě bude ddavatel pvinen specifikvat typ a mnžství ptřebnéh materiálu k pravě a p jeh ddání pracvníky zadavatele jej pužije k realizaci pravy. Strana 4 (celkem 8)

5 Servis datvé sítě Zadávací dkumentace Předpkládaná hdnta veřejné zakázky bez DPH: ,- Kč. 3.2 Rzdělení zakázky na části a variantní řešení Zakázka není rzdělena na části. Zadavatel nepřipuští variantní řešení. 4. Obchdní pdmínky veřejné zakázky 4.1 Způsb plnění Servis musí splňvat pžadavky právních předpisů a technických nrem ČSN a EN Ddavatel se zavazuje na své náklady dstraňvat dpady vzniklé prváděním servisu a ddržvat limity hlučnsti prváděných prací v suladu s hygienickými nrmami Ddavatel zajistí, aby všichni jeh zaměstnanci phybující se v areálu zadavatele byli dstatečně identifikvatelní (pracvní děv, visačky apd.) Ddavatel je pvinen při realizaci tét smluvy činit takvá patření a pčínat si tak, aby nedcházel ke vzniku škd. Pkud ddavatel neb jeh subddavatelé způsbí škdu zadavateli neb jiným subjektům, je ddavatel pvinen bez zbytečnéh dkladu škdu dstranit a není-li t mžné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spjené nese ddavatel. Vlba způsbu náhrady škdy náleží zadavateli. Ddavatel prhlašuje, že je pjištěn prti škdám způsbeným jeh činnstí Ddavatel dpvídá za bezpečnst a chranu zdraví svých zaměstnanců při práci a za ddržvání prvzníh řádu a pžárních směrnic zadavatel. Zajištění prstředků bezpečnsti a chrany zdraví při práci, jakž i prstředků pžární chrany je plně pvinnstí ddavatele. Ohlašvna pžáru pr areál zadavatele je vrátnice z Mendlva náměstí, tel Nevyčerpané služby se kumulativně převádějí d dalších měsíců a t p celu dbu platnsti smluvy Materiál k prvádění servisních služeb není předmětem tét veřejné zakázky. Ddavatel je pvinen před servisním zásahem, při němž bude ptřeba materiál, vždy prvést jeh nacenění, které pdléhá předchzímu písemnému schválení právněným pracvníkem zadavatele. Bez tht schválení není ddavatel právněn materiál pužít. Pkud nebudu ceny materiálu dpvídat cenám bvyklým v místě plnění, ddavatel na základě pžadavku zadavatele pužije materiál určený neb zakupený zadavatelem. 4.2 Platební pdmínky Zadavatel bude hradit cenu za servis na základě měsíční fakturace se splatnstí 120 dnů. Cena materiálu bude fakturvána samstatně Závazek splatnsti je splněn kamžikem deslání příslušné částky z účtu zadavatele na účet ddavatele. Faktura musí mít veškeré náležitsti daňvéh a účetníh dkladu. 4.3 Sankce Smluvní pkuta při prdlení s dstraněním závady neb s pskytnutím aktivních prvků ve výši 1000,- Kč za hdinu, přičemž nárk na náhradu škdy, která přesahuje smluvní pkutu, není dtčen Úrk z prdlení při neddržení data splatnsti ceny zadavatelem ve výši 0,01 % z fakturvané částky za každý zapčatý den prdlení. 4.4 Záruka Záruka na servis bude minimálně 6 měsíců. Strana 5 (celkem 8)

6 Servis datvé sítě Zadávací dkumentace 4.5 Zveřejňvání, sučinnst a mlčenlivst Ddavatel suhlasí se zpřístupněním neb zveřejněním všech náležitstí buducích smluvních vztahů a jejich změn, které vyplynu z tét veřejné zakázky Ddavatel pskytne zadavateli a kntrlním a bdbným rgánům veškeru ptřebnu sučinnst a dkumentaci při výknu kntrl týkajících se tét veřejné zakázky a smluv a ddatků, které z ní vyplynu. Pvinnst sučinnsti zajistí ddavatel i u subddavatelů, kteří se budu pdílet na realizaci tét veřejné zakázky Ddavatel se zavazuje zachvávat mlčenlivst vůči třetím sbám infrmacích získaných v suvislsti s plněním tét veřejné zakázky. 5. Dba a míst plnění veřejné zakázky 5.1 Dba plnění Dba plnění zakázky je 48 měsíců pčínaje dnem Míst plnění Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 65691, Brn a detašvaná pracviště: Výstavní 17/19 KPECH, Berkva 34 ÚSL, Tvrdéh 2a Budva Stmatcentra, Vinařská 6 DRO, Zubkva 18 ICRC, Husva 6 6. Pžadavky na prkázání kvalifikace Ddavatel předlží dklady prkazující splnění kvalifikace v suladu s 51, 52 a 57 zákna. Zadavatel akceptuje i bdbné dklady ddavatelů z jiných členských států EU neb EHP prkazující rvncennu kvalifikaci. 6.1 Základní kvalifikační předpklady Ddavatel prkáže základní kvalifikační předpklady uvedené v 53 dst. 1 zákna předlžením dkladů uvedených v 53 dst. 2 zákna. 6.2 Prfesní kvalifikační předpklady Ddavatel prkáže prfesní kvalifikační předpklady dle 54 zákna předlžením výpisu z bchdníh rejstříku ( 54 písm. a) zákna), který nesmí být starší 90 dnů, předlžením výpisu z živnstenskéh rejstříku, předlžením svědčení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. dbrné způsbilsti v elektrtechnice pr alespň 1 sbu a předlžením certifikace pr alespň 2 sby pr prvádění ddávek, prací a služeb suvisejících s plněním veřejné zakázky, tak aby byla zaručena kmpatibilita se stávající datvu sítí zadavatele a dále certifikace ddavatele pr prvádění ddávek, prací a služeb suvisejících s plněním veřejné zakázky, tak aby byla zaručena kmpatibilita se stávající datvu sítí zadavatele ( 54 písm. d) zákna). 6.3 Eknmické a finanční kvalifikační předpklady Ddavatel prkáže eknmické a finanční kvalifikační předpklady dle 55 dst. 1 písm. a) zákna předlžením pjistné smluvy, jejímž předmětem je pjištění dpvědnsti za škdu způsbenu ddavatelem třetí sbě. Částka uhrazená pjistitelem za ddavatele v případě pjistné událsti bude činit minimálně ,-Kč. Strana 6 (celkem 8)

7 Servis datvé sítě Zadávací dkumentace 6.4 Technické kvalifikační předpklady Ddavatel prkáže technické kvalifikační předpklady dle 56 dst. 2 písm. a) zákna předlžením seznamu významných služeb pskytnutých ddavatelem v psledních 3 letech s uvedením jejich rzsahu a dby pskytnutí; přílhu tht seznamu musí být: - svědčení vydané veřejným zadavatelem, pkud byly služby pskytvány veřejnému zadavateli, neb - svědčení vydané jinu sbu, pkud byly služby pskytvány jiné sbě než veřejnému zadavateli, neb - čestné prhlášení ddavatele, pkud byly služby pskytvány jiné sbě než veřejnému zadavateli a není-li sučasně mžné svědčení pdle předešléh bdu d tét sby získat z důvdů spčívajících na její straně. Sučástí seznamu musí být minimálně 2 zakázky na zajištění bdbných prací, služeb (viz předmět plnění veřejné zakázky), jejíž finanční hdnta přesáhla 2 mil.kč včetně DPH v každém rce. 7. Způsb hdncení nabídek pdle hdntících kritérií Hdncení nabídek bude prveden pdle základníh hdntícíh kritéria, kterým je nejnižší nabídkvá cena včetně DPH. 7.1 Elektrnická aukce Pr hdncení nabídek bude v suladu s 96 zákna pužita elektrnická aukce. Nabídky budu v elektrnické aukci hdnceny dle čl. 7 tét zadávací dkumentace. V elektrnické aukci bude stanven minimální rzdíl cenvých pdání aukčních hdnt ve výši 1 000,-Kč a dále maximální rzdíl cenvých pdání ve výši 50 % cenvéh pdání. Veškeré infrmace týkající se průběhu elektrnické aukce a jejíh nastavení budu uvedeny ve výzvě, která bude elektrnicky deslána všem nevylučeným ddavatelům na kntaktní uvedený v krycím listu nabídky (viz přílha zadávací dkumentace). Ddavatelé jsu pvinni vlžit nabídkvu cenu z listinné nabídky d aukční síně v zadávacím kle v suladu s 97 dst. 5 věty druhé zákna. Elektrnická aukce bude prbíhat na e-aukčním prtálu E-ZAK, jehž technické pžadavky na ddavatele jsu uvedeny v uživatelské příručce a manuálu elektrnickéh pdpisu, které lze stáhnut zde: 8. Způsb zpracvání nabídky Celá nabídka musí být v českém jazyce, musí být svázána d jednh svazku a musí zejména bsahvat: Dklady k prkázání splnění kvalifikačních předpkladů. Vyplněný a statutárním zástupcem ddavatele pdepsaný krycí list nabídky, viz Přílha č. 1 tét zadávací dkumentace. Návrh smluvy v suladu s bchdními pdmínkami čl. 4 vymezenými tut zadávací dkumentací vč. cenvéh návrhu v rzsahu a členění stanveném v čl. 9 tét zadávací dkumentace. Návrh smluvy a cenvý návrh budu pdepsány sbu právněnu za ddavatele jednat a patřeny razítkem ddavatele. 9. Způsb zpracvání nabídkvé ceny Ddavatel je pvinen stanvit veškeré nabídkvé ceny abslutní částku v českých krunách v členění nabídkvá cena bez daně z přidané hdnty (DPH), sazba DPH, výše DPH a celkvá nabídkvá cena včetně DPH. Ddavatel dpvídá za t, že jeh nabídka, a tedy nabídkvé ceny, zahrnují všechny práce, ddávky a služby vymezené v pdmínkách sutěže a v zadávací dkumentaci. Strana 7 (celkem 8)

8 Servis datvé sítě Zadávací dkumentace Zadavatel dpručuje ddavatelům stanvit cenu s hledem na veškeré náklady a zisk a přitm zhlednit všechny klnsti, které mhu mít vliv na výši cen tét nabídky. Nabídkvé ceny zahrnují: pravy datvé sítě - práce v rzsahu 40 člvěkhdin za měsíc nn-stp kntakt pr hlášení pžadavků na pravy úpravy datvé sítě v rzsahu minimálně 32 člvěkhdin za měsíc údržbu a čištění datvých rzvaděčů sítě (1x za rk) dbrné knzultace v prstrách FNUSA minimálně 8 hdin za měsíc nnstp ht-line knzultace minimálně 8 hdin za měsíc šklení minimálně 8 hdin 1x za 6 měsíců dpravu materiálu a pracvníků ddavatele mezi jedntlivými pracvišti FNUSA a sídlem ddavatele ptřebné k realizaci prav, úprav a údržby a knzultací 9.1 Cena měsíčníh paušálu Ddavatel uvede měsíční paušální částku za ddávky, práce a služby v rzsahu stanveném v zadávací dkumentaci. Tat cena včetně DPH bude rvněž aukční hdntu a bude také sučástí rámcvé smluvy. 9.2 Celkvá nabídkvá cena Celkvá nabídkvá cenu bude stanvena jak sučin měsíčníh paušálu a pčtu 48 měsíců. Tat cena bude dplněna d Krycíh listu nabídky viz Přílha. 10. Pdávání nabídek, zadávací lhůta a tevírání bálek 10.1 Dručvání nabídek Nabídku lze zadavateli dručit sbně neb dpručeně pštu (při dručení pštu na bálku uvést netevírat veřejná zakázka ) v řádně uzavřených bálkách značených názvem veřejné zakázky Servis datvé sítě a plnu adresu ddavatele na adresu: Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně, Odbr právních věcí a kntrly, budva L, 1. patr, dv. č. 16, k rukám pí Hany Hnkvé, Pekařská 53, Brn Lhůta pr dručení nabídek Dle známení zakázce zveřejněnéh v uveřejňvacím subsystému infrmačníh systému veřejných zakázkách Zadávací lhůta a datum tevírání bálek s nabídkami Dle známení zakázce zveřejněnéh v uveřejňvacím subsystému infrmačníh systému veřejných zakázkách. 11. Další části zadávací dkumentace Přílha - Krycí list nabídky Strana 8 (celkem 8)

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1:

Podrobné technické specifikace a požadavky k dílčímu plnění 1: Pdrbné technické specifikace a pžadavky k dílčímu plnění : a) Zálžní server včetně UPS pr virtuální server b) Zálžní file server včetně UPS pr fungvání virtuálních serverů c) Knslidace LAN navýšení ptických

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9. C.j. VPSA-305/EU-2015/OVZI Praha, 30. bfezna 2015 Pocet listu: 5 Pfilohy: 7/>4^ n

Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9. C.j. VPSA-305/EU-2015/OVZI Praha, 30. bfezna 2015 Pocet listu: 5 Pfilohy: 7/>4^ n DY90P00054A4 Vyssi plicejni skla Ministerstva vnitra v Praze Pd Tabrem 102/5 190 24 Praha 9 C.j. VPSA-05/EU-2015/VZI Praha, 0. bfezna 2015 Pcet listu: 5 Pfilhy: 7/>4^ n ZPRAVA PSUZENI A HDNCENI NABIDEK

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brno 13. července 2015 *UOHSX007884F* UOHSX007884F PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R234/2014/VZ-17406/2015/323/RBu Brn 13. července 2015 V řízení rzkladu ze dne 25. 6. 2014, dručeném Úřadu

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ

C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ C.A.P. PRŮVODCE ŠKOLOU V PŘÍRODĚ OBSAH: Dprava Ubytvání Stravvání Zdravtnický dhled Výchvný persnál Celdenní prgram Servis pedaggickým pracvníkům a infrmace pr rdiče a šklu Pjištění Kntakty DOPRAVA Splupracujeme

Více

Smlouvu o zajištění provozu IS SVS a správy datového skladu IS SVS a manažerských sestav. č. 33/013. (dále jen smlouva)

Smlouvu o zajištění provozu IS SVS a správy datového skladu IS SVS a manažerských sestav. č. 33/013. (dále jen smlouva) SVS/2013/082483-G Dnešníh dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 00 Praha 2 IČ: 018562 DIČ: není plátcem DPH bankvní spjení: ČNB Č. účtu: 4221011/0710 Zastupená:

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015

FOND VYSOČINY INFRASTRUKTURA ICT 2015 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání prjektů vyhlášená v suladu se Statutem účelvéh Fndu Vysčiny 1) Název prgramu: INFRASTRUKTURA ICT 2015 Grantvý prgram na pdpru rzvje ICT v Kraji Vysčina 2) Celkvý bjem

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více