Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě"

Transkript

1 Servis datvé sítě Zadávací dkumentace Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně Brn, Pekařská 53, Česká republika tel.: , fax: Nadlimitní veřejná zakázka na služby Servis datvé sítě Zadávací dkumentace dle ust. 44 a násl. zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn) k tevřenému řízení dle 27 zákna Zpracval: Ing. Ivan Mrkva Pdpis: Datum: Schválil: Ing. Petr Kška, MBA Pdpis Datum: Strana 1 (celkem 8)

2 Servis datvé sítě Zadávací dkumentace Obsah zadávací dkumentace 1. Infrmace zadavateli Kntaktní sby Vymezení veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky Rzdělení zakázky na části a variantní řešení Obchdní pdmínky veřejné zakázky Dba a míst plnění veřejné zakázky Dba plnění Míst plnění Pžadavky na prkázání kvalifikace Základní kvalifikační předpklady Prfesní kvalifikační předpklady Eknmické a finanční kvalifikační předpklady Technické kvalifikační předpklady Způsb hdncení nabídek pdle hdntících kritérií Elektrnická aukce Způsb zpracvání nabídky Způsb zpracvání nabídkvé ceny Cena měsíčníh paušálu Celkvá nabídkvá cena Pdávání nabídek, zadávací lhůta a tevírání bálek Dručvání nabídek Lhůta pr dručení nabídek Zadávací lhůta a datum tevírání bálek s nabídkami Další části zadávací dkumentace... 8 Strana 2 (celkem 8)

3 Servis datvé sítě Zadávací dkumentace 1. Infrmace zadavateli Název: Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně Sídl: Pekařská 53, Brn IČ: DIČ: CZ Statutární rgán: Ing. Petr Kška, MBA, ředitel Bankvní spjení: Kmerční banka, a.s., pbčka Brn-měst Čísl účtu: /0100 IBAN: CZ SWIFT: KOMBCZPP 2. Kntaktní sby Kntaktní sbu ve věcech medicínských je Martin Kejík, tel.: , Úsek infrmatiky. Kntaktní sbu ve věcech rganizačních a sučasně sbu právněnu činit elektrnické úkny je Ing. Ivan Mrkva, Odbr právních věcí, tel.: , fax: , 3. Vymezení veřejné zakázky 3.1 Předmět veřejné zakázky Předmětem zakázky je servis datvé sítě Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně. Servisem se rzumí pravy, úpravy, údržba a dbrné knzultace týkající se datvé sítě pdle ptřeb a pžadavků pracvníků zadavatele tak, aby byl zajištěn nepřetržitý a splehlivý chd datvé sítě. Pjmem datvá síť je myšlena datvá síť Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně, včetně detašvaných pracvišť. Servis se týká následujících kmpnent datvé sítě: UPS výrbců APC a PwerWare v celkvém rzsahu cca 85 ks různých kapacitách Servery HP řad DL385, DL158 v celkvém pčtu 20ks, VMware Infratructure verze 3.5 a Vmware vsphere Aktivní prvky: Switche Cisc Catalyst řad 29xx, 37xx, 49xx v celkvém rzsahu cca 125ks. ptické převdníky Allied Telesis v celkvém rzsahu 100ks FC switche QLgic další kmpnenty (SFP mduly, X2 mduly, atp.) Rzvaděče 73ks v celkvém rzsahu cca 2300U Optické trasy včetně kabeláží Metalické trasy včetně kabeláží Výkresvá dkumentace Další kmpnenty dle ptřeby a pžadavků pracvníků zadavatele Opravy znamenají prvedení pravy nefunkční části datvé sítě pdle pžadavku pracvníků zadavatele tj. dstranění vzniklé závady. Předpkládaný rzsah prací p dbu plnění veřejné zakázky je 1920 člvěkhdin. Pr účely hlášení závad a pžadavků na pravy zajistí ddavatel nn-stp kntaktní telefnní čísl, kde bude mžné hlásit závady. Ddavatel zahájí práce na dstranění závady pdle její pvahy a pžadavků pracvníků zadavatele takt: V případě závažných havárií a výpadků velkých částí datvé sítě nejpzději d 4 hdin d nahlášení. Strana 3 (celkem 8)

4 Servis datvé sítě Zadávací dkumentace V případě méně závažných havárií nejpzději v průběhu následujícíh pracvníh dne p nahlášení. Odstranění závady je pžadván nejpzději d 24 hdin d nahlášení pžadavku v případě závažných havárií a nejpzději d 72 hdin v případě méně závažných havárií. Závažnst havárie určují pracvníci zadavatele, přičemž zhlední závažnst havárie, zejména pčet zaměstnanců zadavatele, kterým závada tvří překážky v práci. Za zahájení prací na dstranění závady se pvažuje buď zahájení prací vzdáleným přístupem (bude-li t technicky mžné) neb kamžik, kdy servisní technik ddavatele drazí d místa sídla zadavatele. Pr případ závažné havárie pskytne ddavatel zadavateli d 4 hdin aktivní prvky, splňujících níže uvedené parametry: alespň 44 metalických Ethernet prtů 10/100/1000 alespň 2 prty X2 10Gbit alespň 12 SFP prtů Ethernet 1Gb 4x samstatný ptický převdník 1000T Ethernet na 1000SX (SC knektry) se zdrjem Úpravy znamenají prvedení plánvaných úprav datvé sítě pdle pžadavků pracvníků zadavatele. Jedná se například reknfigurace aktivních prvků, upgrade/update firmware aktivních prvků, preventivní výměny UPS a baterií v UPS, revize UPS, přepjvání a revize rzvaděčů datvé sítě i rzvaděčů elektr pkud jsu umístěny v servervých místnstech a pdbně. Sučástí úprav je u prměřvání kabeláží typu Cat5e, Cat6a, SM, MM a ddání měřících prtklů. Předpkládaný rzsah úprav je 1536 člvěkhdin p dbu plnění veřejné zakázky Údržba zahrnuje údržbu a vyčištění všech datvých rzvaděčů sítě, přičemž každý rzvaděč musí být vyčištěn alespň jedenkrát rčně. Rzvaděč bude dle ptřeby úplně/částečně rzebrán, aktivní prvky vymntvány, nečistty budu dstraněny stlačeným vzduchem a dsáty vysavačem. Tyt práce budu prbíhat pdle ptřeb prvzu zadavatele a dle dhdy s pracvníky zadavatele i ve dnech pracvníh klidu a svátků. Sučástí Údržby bude též správa prjektvé dkumentace, tj. pstupné úpravy, změny a dplňvání stávající výkresvé dkumentace datvé sítě tak, aby tat byla ve stavu zbrazujícím aktuální stav. Ddavatel ddá 2x rčně kmpletní aktuální výkresvu dkumentaci datvé sítě na elektrnickém nsiči v editvatelném frmátu běžně pužívaných SW (AutCAD, MicrStatin, atp ) Help-Desk Pr účely hlášení závad a pžadavků na úpravy, údržbu a dbrné knzultace zajistí ddavatel elektrnicku (frmu WWW) službu Help-Desk p dbu 24 hdin denně a 7 dní v týdnu. Sučástí systému Help-Desk bude i systém evidence a aktualizace vyhdncvání pžadavků a jejich dstupnst pr zadavatele. V evidenci pžadavků bude také evidence člvěkhdin strávených prací na zakázce s funkcí ptvrzvání/schvalvání zadavatelem Odbrné knzultace: Ddavatel bude pskytvat zaměstnancům zadavatele knzultace a pradenství hledně knfigurace a prvzu datvé sítě v prstrách zadavatele, a t v minimálním rzsahu 8 hdin měsíčně uveďte Ddavatel bude pskytvat pracvníkům zadavatele nnstp ht-line pradenství (telefnicky, faxem, em) při řešení prvzu, prblémů a závad sítě a t v minimálním rzsahu 8 hdin měsíčně uveďte Minimálně 1x za 6 měsíců se ddavatel zavazuje zajistit pr zaměstnance zadavatele šklení v místě zvleném ddavatelem, se zaměřením na bsluhu a správu datvé sítě, nejnvější trendy v blasti pčítačvých sítí a další dle pžadavku zaměstnanců zadavatele Tt šklení bude v rzsahu pr minimálně 5 zaměstnanců zadavatele a jeh délka bude minimálně 8 hdin. Sučástí šklení bude i předání materiálů a prezentací ze šklení v elektrnické frmě pracvníkům zadavatele. Ddavatel se zaváže pskytvat pracvníkům zadavatele infrmace cenách ICT kmpnent, sftware a služeb, zejména těch, které nejsu veřejně přístupné. Tyt infrmace bude pskytvat bez th, že by zadavatel tyt ICT kmpnenty, sftware neb služby musel pzději zakupit. Sučástí servisu jsu veškeré další, výše nezmíněné suvisející náklady spjené s prváděním servisu a t včetně cestvních nákladů. Hardware, kabeláže a další technicky přesně specifikvatelné plžky mhu, ale nemusí, být předmětem ddávky, zadavatel si vyhrazuje mžnst zakupení jedntlivých plžek u jiných ddavatelů. V takvém případě bude ddavatel pvinen specifikvat typ a mnžství ptřebnéh materiálu k pravě a p jeh ddání pracvníky zadavatele jej pužije k realizaci pravy. Strana 4 (celkem 8)

5 Servis datvé sítě Zadávací dkumentace Předpkládaná hdnta veřejné zakázky bez DPH: ,- Kč. 3.2 Rzdělení zakázky na části a variantní řešení Zakázka není rzdělena na části. Zadavatel nepřipuští variantní řešení. 4. Obchdní pdmínky veřejné zakázky 4.1 Způsb plnění Servis musí splňvat pžadavky právních předpisů a technických nrem ČSN a EN Ddavatel se zavazuje na své náklady dstraňvat dpady vzniklé prváděním servisu a ddržvat limity hlučnsti prváděných prací v suladu s hygienickými nrmami Ddavatel zajistí, aby všichni jeh zaměstnanci phybující se v areálu zadavatele byli dstatečně identifikvatelní (pracvní děv, visačky apd.) Ddavatel je pvinen při realizaci tét smluvy činit takvá patření a pčínat si tak, aby nedcházel ke vzniku škd. Pkud ddavatel neb jeh subddavatelé způsbí škdu zadavateli neb jiným subjektům, je ddavatel pvinen bez zbytečnéh dkladu škdu dstranit a není-li t mžné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spjené nese ddavatel. Vlba způsbu náhrady škdy náleží zadavateli. Ddavatel prhlašuje, že je pjištěn prti škdám způsbeným jeh činnstí Ddavatel dpvídá za bezpečnst a chranu zdraví svých zaměstnanců při práci a za ddržvání prvzníh řádu a pžárních směrnic zadavatel. Zajištění prstředků bezpečnsti a chrany zdraví při práci, jakž i prstředků pžární chrany je plně pvinnstí ddavatele. Ohlašvna pžáru pr areál zadavatele je vrátnice z Mendlva náměstí, tel Nevyčerpané služby se kumulativně převádějí d dalších měsíců a t p celu dbu platnsti smluvy Materiál k prvádění servisních služeb není předmětem tét veřejné zakázky. Ddavatel je pvinen před servisním zásahem, při němž bude ptřeba materiál, vždy prvést jeh nacenění, které pdléhá předchzímu písemnému schválení právněným pracvníkem zadavatele. Bez tht schválení není ddavatel právněn materiál pužít. Pkud nebudu ceny materiálu dpvídat cenám bvyklým v místě plnění, ddavatel na základě pžadavku zadavatele pužije materiál určený neb zakupený zadavatelem. 4.2 Platební pdmínky Zadavatel bude hradit cenu za servis na základě měsíční fakturace se splatnstí 120 dnů. Cena materiálu bude fakturvána samstatně Závazek splatnsti je splněn kamžikem deslání příslušné částky z účtu zadavatele na účet ddavatele. Faktura musí mít veškeré náležitsti daňvéh a účetníh dkladu. 4.3 Sankce Smluvní pkuta při prdlení s dstraněním závady neb s pskytnutím aktivních prvků ve výši 1000,- Kč za hdinu, přičemž nárk na náhradu škdy, která přesahuje smluvní pkutu, není dtčen Úrk z prdlení při neddržení data splatnsti ceny zadavatelem ve výši 0,01 % z fakturvané částky za každý zapčatý den prdlení. 4.4 Záruka Záruka na servis bude minimálně 6 měsíců. Strana 5 (celkem 8)

6 Servis datvé sítě Zadávací dkumentace 4.5 Zveřejňvání, sučinnst a mlčenlivst Ddavatel suhlasí se zpřístupněním neb zveřejněním všech náležitstí buducích smluvních vztahů a jejich změn, které vyplynu z tét veřejné zakázky Ddavatel pskytne zadavateli a kntrlním a bdbným rgánům veškeru ptřebnu sučinnst a dkumentaci při výknu kntrl týkajících se tét veřejné zakázky a smluv a ddatků, které z ní vyplynu. Pvinnst sučinnsti zajistí ddavatel i u subddavatelů, kteří se budu pdílet na realizaci tét veřejné zakázky Ddavatel se zavazuje zachvávat mlčenlivst vůči třetím sbám infrmacích získaných v suvislsti s plněním tét veřejné zakázky. 5. Dba a míst plnění veřejné zakázky 5.1 Dba plnění Dba plnění zakázky je 48 měsíců pčínaje dnem Míst plnění Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 65691, Brn a detašvaná pracviště: Výstavní 17/19 KPECH, Berkva 34 ÚSL, Tvrdéh 2a Budva Stmatcentra, Vinařská 6 DRO, Zubkva 18 ICRC, Husva 6 6. Pžadavky na prkázání kvalifikace Ddavatel předlží dklady prkazující splnění kvalifikace v suladu s 51, 52 a 57 zákna. Zadavatel akceptuje i bdbné dklady ddavatelů z jiných členských států EU neb EHP prkazující rvncennu kvalifikaci. 6.1 Základní kvalifikační předpklady Ddavatel prkáže základní kvalifikační předpklady uvedené v 53 dst. 1 zákna předlžením dkladů uvedených v 53 dst. 2 zákna. 6.2 Prfesní kvalifikační předpklady Ddavatel prkáže prfesní kvalifikační předpklady dle 54 zákna předlžením výpisu z bchdníh rejstříku ( 54 písm. a) zákna), který nesmí být starší 90 dnů, předlžením výpisu z živnstenskéh rejstříku, předlžením svědčení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. dbrné způsbilsti v elektrtechnice pr alespň 1 sbu a předlžením certifikace pr alespň 2 sby pr prvádění ddávek, prací a služeb suvisejících s plněním veřejné zakázky, tak aby byla zaručena kmpatibilita se stávající datvu sítí zadavatele a dále certifikace ddavatele pr prvádění ddávek, prací a služeb suvisejících s plněním veřejné zakázky, tak aby byla zaručena kmpatibilita se stávající datvu sítí zadavatele ( 54 písm. d) zákna). 6.3 Eknmické a finanční kvalifikační předpklady Ddavatel prkáže eknmické a finanční kvalifikační předpklady dle 55 dst. 1 písm. a) zákna předlžením pjistné smluvy, jejímž předmětem je pjištění dpvědnsti za škdu způsbenu ddavatelem třetí sbě. Částka uhrazená pjistitelem za ddavatele v případě pjistné událsti bude činit minimálně ,-Kč. Strana 6 (celkem 8)

7 Servis datvé sítě Zadávací dkumentace 6.4 Technické kvalifikační předpklady Ddavatel prkáže technické kvalifikační předpklady dle 56 dst. 2 písm. a) zákna předlžením seznamu významných služeb pskytnutých ddavatelem v psledních 3 letech s uvedením jejich rzsahu a dby pskytnutí; přílhu tht seznamu musí být: - svědčení vydané veřejným zadavatelem, pkud byly služby pskytvány veřejnému zadavateli, neb - svědčení vydané jinu sbu, pkud byly služby pskytvány jiné sbě než veřejnému zadavateli, neb - čestné prhlášení ddavatele, pkud byly služby pskytvány jiné sbě než veřejnému zadavateli a není-li sučasně mžné svědčení pdle předešléh bdu d tét sby získat z důvdů spčívajících na její straně. Sučástí seznamu musí být minimálně 2 zakázky na zajištění bdbných prací, služeb (viz předmět plnění veřejné zakázky), jejíž finanční hdnta přesáhla 2 mil.kč včetně DPH v každém rce. 7. Způsb hdncení nabídek pdle hdntících kritérií Hdncení nabídek bude prveden pdle základníh hdntícíh kritéria, kterým je nejnižší nabídkvá cena včetně DPH. 7.1 Elektrnická aukce Pr hdncení nabídek bude v suladu s 96 zákna pužita elektrnická aukce. Nabídky budu v elektrnické aukci hdnceny dle čl. 7 tét zadávací dkumentace. V elektrnické aukci bude stanven minimální rzdíl cenvých pdání aukčních hdnt ve výši 1 000,-Kč a dále maximální rzdíl cenvých pdání ve výši 50 % cenvéh pdání. Veškeré infrmace týkající se průběhu elektrnické aukce a jejíh nastavení budu uvedeny ve výzvě, která bude elektrnicky deslána všem nevylučeným ddavatelům na kntaktní uvedený v krycím listu nabídky (viz přílha zadávací dkumentace). Ddavatelé jsu pvinni vlžit nabídkvu cenu z listinné nabídky d aukční síně v zadávacím kle v suladu s 97 dst. 5 věty druhé zákna. Elektrnická aukce bude prbíhat na e-aukčním prtálu E-ZAK, jehž technické pžadavky na ddavatele jsu uvedeny v uživatelské příručce a manuálu elektrnickéh pdpisu, které lze stáhnut zde: https://ezak.fnusa.cz/ 8. Způsb zpracvání nabídky Celá nabídka musí být v českém jazyce, musí být svázána d jednh svazku a musí zejména bsahvat: Dklady k prkázání splnění kvalifikačních předpkladů. Vyplněný a statutárním zástupcem ddavatele pdepsaný krycí list nabídky, viz Přílha č. 1 tét zadávací dkumentace. Návrh smluvy v suladu s bchdními pdmínkami čl. 4 vymezenými tut zadávací dkumentací vč. cenvéh návrhu v rzsahu a členění stanveném v čl. 9 tét zadávací dkumentace. Návrh smluvy a cenvý návrh budu pdepsány sbu právněnu za ddavatele jednat a patřeny razítkem ddavatele. 9. Způsb zpracvání nabídkvé ceny Ddavatel je pvinen stanvit veškeré nabídkvé ceny abslutní částku v českých krunách v členění nabídkvá cena bez daně z přidané hdnty (DPH), sazba DPH, výše DPH a celkvá nabídkvá cena včetně DPH. Ddavatel dpvídá za t, že jeh nabídka, a tedy nabídkvé ceny, zahrnují všechny práce, ddávky a služby vymezené v pdmínkách sutěže a v zadávací dkumentaci. Strana 7 (celkem 8)

8 Servis datvé sítě Zadávací dkumentace Zadavatel dpručuje ddavatelům stanvit cenu s hledem na veškeré náklady a zisk a přitm zhlednit všechny klnsti, které mhu mít vliv na výši cen tét nabídky. Nabídkvé ceny zahrnují: pravy datvé sítě - práce v rzsahu 40 člvěkhdin za měsíc nn-stp kntakt pr hlášení pžadavků na pravy úpravy datvé sítě v rzsahu minimálně 32 člvěkhdin za měsíc údržbu a čištění datvých rzvaděčů sítě (1x za rk) dbrné knzultace v prstrách FNUSA minimálně 8 hdin za měsíc nnstp ht-line knzultace minimálně 8 hdin za měsíc šklení minimálně 8 hdin 1x za 6 měsíců dpravu materiálu a pracvníků ddavatele mezi jedntlivými pracvišti FNUSA a sídlem ddavatele ptřebné k realizaci prav, úprav a údržby a knzultací 9.1 Cena měsíčníh paušálu Ddavatel uvede měsíční paušální částku za ddávky, práce a služby v rzsahu stanveném v zadávací dkumentaci. Tat cena včetně DPH bude rvněž aukční hdntu a bude také sučástí rámcvé smluvy. 9.2 Celkvá nabídkvá cena Celkvá nabídkvá cenu bude stanvena jak sučin měsíčníh paušálu a pčtu 48 měsíců. Tat cena bude dplněna d Krycíh listu nabídky viz Přílha. 10. Pdávání nabídek, zadávací lhůta a tevírání bálek 10.1 Dručvání nabídek Nabídku lze zadavateli dručit sbně neb dpručeně pštu (při dručení pštu na bálku uvést netevírat veřejná zakázka ) v řádně uzavřených bálkách značených názvem veřejné zakázky Servis datvé sítě a plnu adresu ddavatele na adresu: Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně, Odbr právních věcí a kntrly, budva L, 1. patr, dv. č. 16, k rukám pí Hany Hnkvé, Pekařská 53, Brn Lhůta pr dručení nabídek Dle známení zakázce zveřejněnéh v uveřejňvacím subsystému infrmačníh systému veřejných zakázkách Zadávací lhůta a datum tevírání bálek s nabídkami Dle známení zakázce zveřejněnéh v uveřejňvacím subsystému infrmačníh systému veřejných zakázkách. 11. Další části zadávací dkumentace Přílha - Krycí list nabídky Strana 8 (celkem 8)

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool Pdmínky - TaskPl Verze 2012.2 Obchdní a prvzní pdmínky pr systém TaskPl I. Terminlgie Objednatel uživatel systému TaskPl Pskytvatel subjekt pskytující Objednateli služby suvisející s prvzem, údržbu, správu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY Na základě 6 a 12 dst.3) zákna čísl 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění (dále Zákn), pr účely realizace prjektu Pdpra rzvje reginálních knzultačních a krdinačních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kntaktní sba: Martin Adámek Telefn: 267 994 447 Fax: 272 936 597 E-mail: martin.adamek@sfzp.cz Datum: 7. 1. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanvení 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 88/2010 Název prgramu: Reginální perační prgram a Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst Registrační čísl prjektu CZ.1.10/2.1.00/08.00762 a CZ.1.07/1.1.07/02.0053

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER

Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER Metdický manuál Mravská cesta (Litvelsk Pmraví),. s. pr příjemce dtace v prgramu LEADER 1/ Pdpis dhdy 2/ Pvinnsti příjemce 3/ Pvinná publicita 4/ Zadávání zakázek 5/ Realizace prjektu 6/ Žádst prplacení

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více