Přítomni: členové ZMČ (15 omluveno) hosté.. 45

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45"

Transkript

1 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni: členové ZMČ (15 omluveno) hosté.. 45 účast celkem.. 75 Omluveni: pp. Mgr. Antonín, Ing. Čapka, Ing. Černý, Francová, Gottwaldová- Bayerová, Ing. Hasić, Ing. Hejkrlík, JUDr. Jaroš, Mgr. Koranda, Nosek, RNDr. Palečková, Palounková, JUDr. Penk, Mgr. Roubíček a Vojtová (= 15 členů ZMČ). 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 (dále též jen Zastupitelstvo MČ nebo ZMČ ) v 15:00 hodin zahájil a řídil Starosta Městské části Praha 8 (dále též jen Starosta MČ ) p. Ing. Janků: Vážení přítomní, zahajuji 13. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8. Vítám všechny přítomné členy zastupitelstva Městské části Praha 8, tajemníka a vedoucí odborů i vybraných oddělení a další zaměstnance městské části zařazené do Úřadu Městské části Praha 8 a ostatní přítomné hosty, zvláště pak občany Městské části Praha 8. Prohlašuji, že dnešní zasedání zastupitelstva městské části bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatuji, že podle prezenčních listin je při zahájení zasedání v jednacím sále přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva městské části, konkrétně 29 z celkového počtu 45, a zastupitelstvo městské části je tedy schopno se usnášet. Ověřením zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva městské části pověřuji 2 členy zastupitelstva městské části, a to paní Markétu Paulusovou a pana Zdeňka Ševčíka. Táži se obou jmenovaných členů zastupitelstva městské části, zda jsou přítomni v zasedacím sále a zda jim nic nebrání ve výkonu funkce ověřovatele zápisu, zejména budou-li přítomni až do konce dnešního zasedání? (Oba přítomní členové ZMČ potvrdili, že budou přítomni do konce zasedání a nic jim nebrání ve výkonu funkce ověřovatele zápisu.) Děkuji. strana 1/5

2 Nyní přistoupíme k volbě návrhového výboru pro dnešní zasedání zastupitelstva městské části. Navrhuji, aby na dnešním 13. zasedání zastupitelstva městské části pracoval návrhový výbor ve složení: předseda p. Mgr. Pavel Frouz, místopředseda členové tajemník Pan Musílek? p. Mgr. Radim Zátopek, pí Mgr. Dana Kvačková, p. Bc. Tomáš Bína, p. Mgr. Miroslav Koranda, p. MgA. Petr Vilgus, Ph.D., p. JUDr. Václav Vašák, právník organizačně-právního oddělení odboru kancelář starosty (OPO OKS) ÚMČ Praha 8. Pan JUDr. Musílek Pane starosto, pan Mgr. Koranda zatím není přítomen, takže bych navrhoval snížit počet členů o jeden. Děkuji za upozornění. Já se s tímto návrhem ztotožňuji a návrhový výbor navrhuji ve jmenovaném složení mimo nepřítomného p. Mgr. Miroslava Korandy. Má někdo z přítomných členů zastupitelstva městské části takto navrženému složení návrhového výboru zastupitelstva městské části nějakou připomínku, další doplňující, či pozměňující návrh nebo protinávrh? Není tomu tak. Dávám hlasovat o volbě navrženého složení návrhového výboru ZMČ pro dnešní zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo MČ zvolilo návrhový výbor ZMČ ve složení: předseda p. Mgr. Pavel Frouz, místopředseda p. Mgr. Radim Zátopek, členové pp. Mgr. Dana Kvačková, Bc. Tomáš Bína, MgA. Petr Vilgus, Ph.D.; tajemník p. JUDr. Václav Vašák jednomyslně (všemi 30 hlasy přítomných členů ZMČ). Konstatuji, že návrhový výbor zastupitelstva městské části pro dnešní zasedání zastupitelstva byl zvolen v navrženém složení. Tímto žádám členy právě zvoleného návrhového výboru zastupitelstva městské části, aby se ujali své funkce. Prosím opět ve vyhrazeném prostoru jednacího sálu. strana 2/5

3 Nyní přistoupíme ke schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva městské části. Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8, které se konalo dne 15. listopadu roku 2012 byl ověřen ověřovateli a vyložen v odboru kancelář starosty Úřadu Městské části Praha 8 k nahlédnutí. Do dnešního dne proti zápisu nikdo nepodal námitku ani připomínku. Proto se, v souladu s ust. 8 odst. 3 platného Jednacího řádu (JŘ) Zastupitelstva Městské části Praha 8, pokládá zápis z minulého zasedání zastupitelstva městské části za schválený. Schválení pořadu jednání 13. zasedání Zastupitelstva MČ Přistoupíme ke schválení pořadu jednání dnešního zasedání Zastupitelstva městské části. Informuji zastupitele i přítomné občany, že dnešní zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 jsem svolal v souladu s ustanovením 60 odst. 2, ve spojení s ustanovením 87 odst. 2 a 97 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a to na základě písemné žádosti členů Zastupitelstva Městské části Praha 8, která byla podatelně Úřadu Městské části Praha 8 doručena dne 15. listopadu roku V předmětném písemném podání byla jako předmět jednání zastupitelstva uvedena Žádost 15 členů zastupitelstva o projednání bodu: Jak bude Rada Městské části Praha 8 přistupovat k hledání politické podpory pro předkládané návrhy usnesení a zároveň o vyjádření, jak bude rada naplňovat své programové prohlášení. Navrhuji tedy zařadit jako první bod pořadu jednání dnešního 13. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8: 1. Projednání žádosti 15 členů Zastupitelstva Městské části Praha 8 o projednání bodu: Jak bude Rada Městské části Praha 8 přistupovat k hledání politické podpory pro předkládané návrhy usnesení, a zároveň o vyjádření, jak bude rada naplňovat své programové prohlášení. Jako druhý bod pořadu jednání navrhuji zařadit: 2. Dotazy (návrhy), připomínky a podněty členů Zastupitelstva Městské části Praha 8. S navrženým pořadem jednání byla seznámena Rada Městské části Praha 8 na své 63. schůzi dne 20. listopadu roku strana 3/5

4 Žádám přítomné členy zastupitelstva městské části, aby se k takto navrženému pořadu jednání a návrhu, aby diskuse probíhala ke každému bodu zvlášť vyjádřili, popřípadě vznesli své připomínky, doplňující či pozměňující návrhy nebo protinávrhy. Hlásí se pan zastupitel Petrus. Pan Petrus Vážený pane starosto, členové rady, kolegové, kolegyně. Já jsem chtěl původně vystoupit pouze s tím že na pozvánce bylo 16 členů zastupitelstva. Viděl jsem, že došlo k přepočítání. To byla má formální připomínka k dnešnímu návrhu programu jednání. Jinak prakticky je to pořád stejné, tak jako před čtrnácti dny. Myslím si, že všichni jsme tady byli a pořád chceme totéž slyšet, jak budete pokračovat dál. Děkuji. Dále přihlášený byl pan zastupitel Vašek. Ten není již přihlášen. Další přihlášku nevidím. Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu pořadu jednání dnešního zasedání zastupitelstva městské části a současně o návrhu opatření, aby diskuse probíhala ke každému bodu zvlášť. Zastupitelstvo MČ po projednání pořad jednání 13. zasedání ZMČ a opatření, aby diskuse probíhala ke každému bodu pořadu jednání zvlášť, neschválilo. (Ze 30 členů ZMČ přítomných hlasování bylo: 16 pro přijetí návrhu, 14 proti. Konstatuji, že pořad jednání 13. zasedání zastupitelstva městské části a opatření, aby diskuse probíhala ke každému bodu zvlášť nebyly schváleny. strana 4/5

5 poté zasedání v 15:15 hodin ukončil: Pořad jednání dnešního 13. zasedání zastupitelstva městské části byl vyčerpán, děkuji všem za účast a dnešní zasedání končím. Přeji hezký zbytek dne a příjemný víkend. Zapisovatelka: Olga Nová, referentka OPO OKS ÚMČ Ing. Jiří J a n k ů Starosta Městské části Praha 8 Ověřovatelé zápisu:.... Markéta P a u l u s o v á členka Zastupitelstva Městské části Praha Zdeněk Š e v č í k člen Zastupitelstva Městské části Praha 8 strana 5/5

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二,

种 印 证 方 式 正 是 体 现 了 鬼 搭 车 这 个 故 事 的 传 统 性, 如 无 论 古 今 中 外 的 异 文 都 有 冥 钞 这 一 细 节, 因 为 在 外 型 上, 人 们 难 以 把 人 与 鬼 区 别 开 来, 只 能 通 过 冥 钞 鉴 别 人 与 鬼 的 身 份 第 二, 1 为 什 么 说 传 统 节 日 是 时 空 以 外 的 时 空? 节 日 主 要 指 的 是 民 间 传 统 的 周 期 性 的 集 体 参 与 的 实 践 或 活 动 时 空 具 有 不 可 推 测 性, 没 有 明 确 的 起 点 和 终 点 所 谓 的 时 空 以 外 的 时 空 是 指 人 们 为 了 体 现 出 自 身 掌 控 自 然 的 能 力 而 规 定 了 一 个 人 文 的 时

Více

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了,

她 摸 了 摸 自 己 的 耳 朵, 看 着 自 己 戴 着 耳 钉 的 耳 朵, 心 中 不 免 有 些 自 豪, 挨 了 三 枪, 在 左 边 打 了 三 个 洞, 不 料 太 疼, 忍 不 下 去, 右 边 的 就 没 有 打 不 过, 还 挺 好 的, 对 称 什 么 的 最 讨 厌 了, 替 嫁 娘 子 好 痴 缠 / 作 者 : 菊 铭 锲 子 1 桃 树 结 缘 哦 买 噶! 我 终 于 280 级 了 某 女 子 顶 着 一 头 的 鸟 窝, 戴 着 副 天 然 黑 眼 镜, 坐 在 笔 记 本 面 前 大 叫 因 太 高 兴 了, 险 些 儿, 蹦 起 恰 恰 来 啪 门 被 踹 开 了 随 后, 一 欧 巴 桑, 双 手 叉 腰, 嘴 角 扭 曲, 眉 毛 竖 立 起 来,

Více

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關

SB 綱 領 : (1) 消 防 服 務 管 制 人 員 : 就 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中, 當 局 提 到 年 度 內, 消 防 處 會 啟 用 啟 德 新 建 並 設 有 救 護 設 施 的 消 防 局, 請 告 知 有 關 SB233 4865 綱 領 : (3) 救 護 服 務 管 制 人 員 : 處 方 表 示, 在 2013-14 年 度 會 啟 用 救 護 信 息 宣 傳 車, 以 繼 續 加 強 宣 傳 教 育 市 民 適 當 地 使 用 緊 急 救 護 服 務, 其 詳 情 及 為 何? 提 問 人 : 陳 家 洛 議 員 救 護 信 息 宣 傳 車 於 2013 年 年 初 投 入 服 務, 消 防 處

Více

1 1919 7 14 1 293 1984 66 67 1984 66 67 1982 148 457 1 1 1923 7 1 1982 261 312 372 528 651 721 671 1982 261 312 372 528 651 721 671 1982 261 312 372 528 651 721 671 1982 261 312 372 528 651 721 671 1982

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034B0EABB79A4E5B8D5C344BBBCB065AAA9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034B0EABB79A4E5B8D5C344BBBCB065AAA9> 嘉 義 縣 104 年 新 港 溪 北 六 興 宮 正 黑 麵 三 媽 盃 小 六 學 藝 競 試 國 文 試 卷 一 一 般 選 擇 題 : 1. 下 列 選 項 中, 哪 一 組 字 的 讀 音 是 相 同 的?(A) 躡 足 / 攝 影 (B) 淒 慘 / 妻 兒 (C) 漠 不 關 心 / 眼 角 膜 (D) 韋 編 / 偉 人 2. 下 列 內 的 部 首, 何 者 正 確?(A) 黎 明

Více

凡 例 一 高 淳 县 历 史 悠 久, 文 物 古 迹 颇 丰, 为 全 面 系 统 地 保 存 各 类 文 物 资 料, 介 绍 文 物 工 作 情 况, 达 到 教 育 后 人, 提 供 专 业 研 究 的 目 的, 特 编 纂 本 志 二 本 志 采 用 记 志 述 图 表 等 多 种 体 裁, 翔 实 记 载 高 淳 县 自 旧 石 器 时 代 至 民 国 年 间 的 文 化 遗 存 文

Více

康體藝術

康體藝術 320 321 0.12% (340 ) 3.44% (1.001 ) 0.30% (860 ) 5.93% (7.542 ) 7.83% (2.277 ) ( 7,960 1,810 ) 3.36% (9,770 ) 9.08% (2.642 ) 20.27% (5.898 ) ( ) 29.67% (8.63 ) 322 π 323 324 325 326 327 328 329 330 331

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6C0AE78B0EDAABAC0B8A740B8D65FA7EBA7BAA54EA4E5BEC7ACE3A873C24FA55AA15E2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B6C0AE78B0EDAABAC0B8A740B8D65FA7EBA7BAA54EA4E5BEC7ACE3A873C24FA55AA15E2E646F63> 黃 庭 堅 遷 謫 時 期 的 戲 作 詩 鍾 美 玲 高 苑 科 技 大 學 通 識 教 育 中 心 摘 要 受 北 宋 新 舊 黨 爭 的 影 響, 黃 庭 堅 於 紹 聖 元 年 責 授 涪 州 別 駕 黔 州 安 置, 從 此 展 開 一 連 串 遷 謫 的 命 運, 最 後 卒 於 遷 謫 地 宜 州 考 察 其 遷 謫 時 期 的 詩 歌, 有 許 多 以 戲 字 為 題 的 作 品,

Více

Microsoft Word - F5.docx

Microsoft Word - F5.docx 2 目錄 5A 5A 5A 5A 高慧冰 譚雅樂 余雅瑩 周子慧 劇本... P.4-P.5 奔跑人生... P.6 唐老師... P.7 唐老師... P.8 5B 5B 5B 5B 5B 5B 徐子盈 呂惠雅 黃智昭 熊雪瑩 鍾詠晴 吳博倫 敬愛的人... P.9 偶像... P.10 冬天... P.11 春夏秋冬... P.12 唐老師... P.13 安南讓決策從此變得簡單... P.14

Více

第十号 上市公司关联交易公告

第十号 上市公司关联交易公告 证 券 代 码 :600696 证 券 简 称 : 匹 凸 匹 编 号 : 临 2016-113 匹 凸 匹 金 融 信 息 服 务 ( 上 海 ) 股 份 有 限 公 司 关 于 出 售 匹 凸 匹 金 融 信 息 服 务 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 100% 股 权 暨 关 联 交 易 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 不 存 在 任 何 虚 假 记

Více

Microsoft Word - 朗诵诵材.doc

Microsoft Word - 朗诵诵材.doc 2014 年 全 港 春 華 杯 普 通 話 朗 誦 及 拼 音 认 读 大 賽 朗 誦 誦 材 幼 稚 園 K1- 散 文 組 娃 娃 的 夢 花 兒 的 夢, 是 紅 的, 小 樹 的 夢, 是 綠 的, 露 珠 的 夢, 是 圓 的, 娃 娃 的 夢, 是 甜 的 幼 稚 園 K1- 兒 歌 組 小 白 兔 小 白 兔, 白 又 白, 兩 隻 耳 朵 豎 起 來, 愛 吃 蘿 蔔 和 青 菜,

Více

06-07周年報告template.PDF

06-07周年報告template.PDF 06 07 P.2 P.3 () P.4 P.5 () P.6 20062007 6 (55%) 1 (9%) 1 (9%) 1 (9%) 1 (9%) 1 (9%) (P.1,P.2 ) 5 6 6 0.5 0.5 0.5 / 0.5 P.7 P.8 0.5 0.5 2 1 6 5 2 1 6 5 (P.3P.6) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 P.9 () 4 6 5 6 6

Více

<4D F736F F D20C8CBB8A3D2BDD2A9BCAFCDC5B9C9B7DDB9ABCBBECFEACABDC8A8D2E6B1E4B6AFB1A8B8E6CAE9A3A8CEE4BABAB5B1B4FABFC6BCBCB2FAD2B5BCA

<4D F736F F D20C8CBB8A3D2BDD2A9BCAFCDC5B9C9B7DDB9ABCBBECFEACABDC8A8D2E6B1E4B6AFB1A8B8E6CAE9A3A8CEE4BABAB5B1B4FABFC6BCBCB2FAD2B5BCA 600079 369 369 2015 4 7 15 16 15 16 A 2014 ... 2... 3... 9... 11... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 23... 24 1 / / 24.49% / / 2 1 2 369 3 4 5420100000024936 617806826-4 7 8 9 420101178068264 10 369

Více

P2 鳳凰花開 驪歌響起 訓育組長 顏欣怡 102 學年度溫馨感人的畢業典禮 這天 103 年 6 月 8 日 是本校畢業生的大日子 今天 他們是主角 今年的會場布置完全是由美工科畢業生一手包辦的 從草稿設計到完工 每個環節都是他們自己完成 老師只是在旁擔任協助的角色 另外還有全部的 節目演出 都是

P2 鳳凰花開 驪歌響起 訓育組長 顏欣怡 102 學年度溫馨感人的畢業典禮 這天 103 年 6 月 8 日 是本校畢業生的大日子 今天 他們是主角 今年的會場布置完全是由美工科畢業生一手包辦的 從草稿設計到完工 每個環節都是他們自己完成 老師只是在旁擔任協助的角色 另外還有全部的 節目演出 都是 P1 第 0017 期 103.05.23 6/30 結 業 式 9/1 始 業 式 畢 業 典 禮 P2 來 企 日 本 PAPAGO!! P3-P10 語 文 能 力 一 級 棒 P11-P13 生 日 的 祝 福 P14 一 起 探 索 DNA P15 看 這 學 期 的 努 力 成 果 滿 滿 P16 檢 定 認 證 技 能 保 證 P17 衝 破 迷 網 - 性 交 易 防 制 / 性 騷

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A3B1E6AAF8B9D82EA6FDA844B54CAF66B568>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A3B1E6AAF8B9D82EA6FDA844B54CAF66B568> 不 望 長 壽, 但 求 無 病 痛 假 如 花 10 分 鐘 看 完 這 篇 報 導, 然 而 它 確 能 讓 您 避 免 很 多 病 痛, 是 值 得 的 齊 國 力 教 授 談 養 生 保 健 我 在 醫 院 工 作 了 四 十 年, 絕 大 部 分 人 病 死 是 很 痛 苦 的 希 望 每 個 人 都 重 視 保 健 工 作 千 萬 不 要 死 於 無 知 很 多 人 死 於 無 知, 這

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A9202D20D4A4C5FBC2B62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A9202D20D4A4C5FBC2B62E646F63> 广 西 绿 城 水 务 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 西 壮 族 自 治 区 南 宁 市 江 南 区 体 育 路 4 号 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 ) 声 明 : 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说

Více

跨 境 犯 罪 案 例 報 告 擄 人 勒 贖 案 件 檢 座 約 晚 上 12 點 半 在 辦 公 室 可 以 嗎? 24 日 清 晨 見 過 證 據 資 料 後, 同 意 緊 急 上 線, 並 立 即 製 作 聲 請 書, 並 獲 得 法 院 准 許, 此 後 一 路 積 極 續 線 及 擴 線

跨 境 犯 罪 案 例 報 告 擄 人 勒 贖 案 件 檢 座 約 晚 上 12 點 半 在 辦 公 室 可 以 嗎? 24 日 清 晨 見 過 證 據 資 料 後, 同 意 緊 急 上 線, 並 立 即 製 作 聲 請 書, 並 獲 得 法 院 准 許, 此 後 一 路 積 極 續 線 及 擴 線 雄 踞 檢 察 偵 查 實 務 篇 跨 境 犯 罪 案 例 報 告 - 擄 人 勒 贖 案 件 檢 察 官 林 俊 傑 壹 序 言 - 神 隱 少 女 檢 座, 有 一 件 擄 人 勒 贖 案 件, 一 位 台 商 在 大 陸 地 區 被 擄 人 勒 贖,100 年 1 月 10 日 高 雄 市 刑 大 員 警 到 辦 公 室 來 訪, 看 過 員 警 整 理 的 偵 查 報 告 與 初 步 之 證

Více

5. 閱 讀 下 文, 推 斷 內 最 適 合 填 入 的 詞 語 依 序 為 何? 人 也 真 是 一 個 絕 字, 一 邊 向 左, 一 邊 向 右, 一 副 的 樣 子, 偏 又 相 連 著, 各 說 各 話 各 走 各 路, 卻 又 人, 這 麼 一 個 簡 單 的 字, 竟 包 含 如 此

5. 閱 讀 下 文, 推 斷 內 最 適 合 填 入 的 詞 語 依 序 為 何? 人 也 真 是 一 個 絕 字, 一 邊 向 左, 一 邊 向 右, 一 副 的 樣 子, 偏 又 相 連 著, 各 說 各 話 各 走 各 路, 卻 又 人, 這 麼 一 個 簡 單 的 字, 竟 包 含 如 此 103 學 年 度 四 技 二 專 統 一 入 學 測 驗 國 文 試 題 一 選 擇 題 ( 一 ) 綜 合 測 驗 20 題 1. 下 列 各 組 內 的 字, 何 者 讀 音 不 同? (A) 諮 諏 善 道 / 渡 大 海, 入 荒 陬 (B) 傴 僂 提 攜 / 嘔 啞 嘲 哳 難 為 聽 (C) 跫 音 不 響 / 秋 蟬 兒 噪 罷 寒 蛩 兒 叫 (D) 形 容 枯 槁 / 阿 縞

Více

涓浗鏂囧寲

涓浗鏂囧寲 第 三 部 分 中 国 文 化 一 选 择 题 111. 中 国 古 代 伟 大 的 思 想 家 和 教 育 家 被 联 合 国 教 科 文 组 织 列 为 世 界 十 大 文 化 名 人 之 一 A. 庄 子 B. 老 子 C. 韩 非 子 D. 孔 子 答 案 :D 112. 第 一 部 被 介 绍 到 西 方 去 的 中 国 古 代 戏 曲 是, 它 是 著 名 的 元 杂 剧 四 大 悲 剧

Více

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 - 143-1. 2. 1 60 30 1959 8 1998 pp.544~48 - 144-3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ( ) 10. 11. 12. 13. - 145 - -i 2. 13. -i -ii 2 1993 6 pp.46~51 3 1993 pp.69~76 p.552 4 1985 5 pp.257~58 - 146-1. 3. 5. 7. 9. ( ) 11.

Více

2009年

2009年 公民參與是否能挽救流域公共道德急速滑落的危機 以東港溪流域公民參與運動參與式觀察分析 周克任1柳詩盈2 第一章 緣起 台灣在 1960 年代進入工業化時期後 西部大部分主要可以提供公共用水的 河川 開始佈滿大小工業區 而農業也轉化為使用化學藥品的高經濟農畜養殖產 業 復加上缺乏污水下水道系統 其所產生的事業及生活等總體廢水 造成各大 小河川流域中 下游 中度至高度的嚴重污染狀況 並使得水資源管理機構不得

Více

如 果 說 乃 東 和 藏 巴 王 對 包 括 康 和 安 多 的 整 個 西 藏 之 統 治 更 多 是 名 義 上 或 間 接 的 統 治, 那 麼, 噶 登 頗 章 政 府 則 是 對 這 些 地 區 直 接 實 施 統 治 在 西 藏 東 部 的 康 區, 五 世 達 賴 喇 嘛 建 立 噶

如 果 說 乃 東 和 藏 巴 王 對 包 括 康 和 安 多 的 整 個 西 藏 之 統 治 更 多 是 名 義 上 或 間 接 的 統 治, 那 麼, 噶 登 頗 章 政 府 則 是 對 這 些 地 區 直 接 實 施 統 治 在 西 藏 東 部 的 康 區, 五 世 達 賴 喇 嘛 建 立 噶 血 祭 雪 域 第 一 章 西 藏 西 藏 民 族 的 產 生 根 據 史 書 記 載, 西 藏 民 族 是 猿 猴 與 羅 剎 女 的 後 代 1, 由 他 們 衍 生 出 黨 ( 黨 項 人 即 為 此 姓 氏 ) 冬 色 木 遠 古 四 氏 族 以 及 古 代 六 氏 族 等, 排 除 其 中 的 神 話 部 分, 西 藏 人 認 為 自 己 的 民 族 從 一 開 始 就 生 活 在 雪 域

Více

1-28(长江二号)

1-28(长江二号) 海 航 集 团 官 方 网 站 二 维 码 海 航 集 团 官 方 微 博 二 维 码 海 航 集 团 官 方 微 信 二 维 码 CONTENTS P03-P17 P21-P37 P39-P50 P51-P55 02 03 04 05 06 6 7 13 15 8 14 1 12 9 5 10 2 3 11 17 4 16 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Více

国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业

国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业 党建与员工活动 党建工作 反腐倡廉 工会工作 共青团工作 离退休干部工作 年度掠影 国家图书馆年鉴2014 党建与员工活动 一 党建工作 2013 年 国家图书馆党委 以下简称馆党委 深入学习贯彻党的十八大精神 以开展党的群 众路线教育实践活动 学习贯彻十八届三中全会精神为主线 全面加强基层组织建设 努力创新 党建工作思路 充分发挥围绕中心 服务大局的重要作用 为国家图书馆各项事业发展提供坚强 的思想动力和组织保障

Více

关于印发广东省“互联网+”现代农业行动计划(2016-2018年)的通知

关于印发广东省“互联网+”现代农业行动计划(2016-2018年)的通知 关 于 印 发 广 东 省 互 联 网 + 现 代 农 业 行 动 计 划 (2016-2018 年 ) 的 通 知 各 地 级 以 上 市 ( 顺 德 区 ) 农 业 局, 深 圳 市 经 济 贸 易 和 信 息 化 委, 厅 有 关 处 室 及 事 业 单 位 : 为 加 快 转 变 农 业 发 展 方 式, 打 造 创 新 协 调 绿 色 开 放 共 享 的 现 代 农 业 发 展 新 格 局,

Více

出國報告電子檔規格

出國報告電子檔規格 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 學 術 交 流 ) 亞 太 事 務 英 語 碩 士 學 位 學 程 廣 州 市 參 訪 交 流 報 告 服 務 機 關 : 亞 太 事 務 英 語 碩 士 學 位 學 程 姓 名 職 稱 : 林 德 昌 / 教 授 派 赴 國 家 : 中 國 大 陸 出 國 期 間 :103.3.3-103.3.6 報 告 日 期 :103.3.26 摘 要 本 次 參 訪

Více

出國報告電子檔規格

出國報告電子檔規格 嘉 義 縣 政 府 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 考 察 ) 赴 日 參 訪 蔬 菜 產 地 及 通 路 案 服 務 機 關 : 嘉 義 縣 政 府 姓 名 職 稱 : 李 秋 瑩 科 長 派 赴 國 家 : 日 本 出 國 期 間 :103 年 5 月 12 日 至 16 日 報 告 日 期 :103 年 7 月 8 日 摘 要 農 委 會 為 協 助 農 民 與 外 銷 業 者 了 解

Více

( 总 第 1124 期 ) 浙 江 省 人 民 政 府 主 办 2016 年 7 月 18 日 出 版 目 省 政 府 令 浙 江 省 行 政 执 法 证 件 管 理 办 法 ( 浙 江 省 人 民 政 府 令 第 346 号 ) (3) 省 政 府 办 公 厅 文 件 浙 江 省 人 民 政 府

( 总 第 1124 期 ) 浙 江 省 人 民 政 府 主 办 2016 年 7 月 18 日 出 版 目 省 政 府 令 浙 江 省 行 政 执 法 证 件 管 理 办 法 ( 浙 江 省 人 民 政 府 令 第 346 号 ) (3) 省 政 府 办 公 厅 文 件 浙 江 省 人 民 政 府 ( 总 第 1124 期 ) 浙 江 省 人 民 政 府 主 办 2016 年 7 月 18 日 出 版 目 省 政 府 令 浙 江 省 行 政 执 法 证 件 管 理 办 法 ( 浙 江 省 人 民 政 府 令 第 346 号 ) (3) 省 政 府 办 公 厅 文 件 浙 江 省 人 民 政 府 办 公 厅 转 发 省 总 工 会 等 部 门 关 于 在 全 省 开 展 激 发 职 工 创 业

Více

奇特的一生(Эта странная жизнь)

奇特的一生(Эта странная жизнь) 凡 剑 (Ken777) 藏 书 奇 特 的 一 生 苏 格 拉 宁 著 侯 焕 闳 唐 其 慈 译 外 国 文 学 出 版 社 一 九 八 三 年 北 京 ДАНИИЛ ГРАНИН ЗТА СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 据 Д. ГРАНИН: ВЬІБОР ЦЕЛИ (СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,1975) 译 出 封 面 扉 页 :

Více

穨資料題_中三_中五適用__慈禧太后的功過_林麗貞_20

穨資料題_中三_中五適用__慈禧太后的功過_林麗貞_20 ( )...P.1. - (1)-(8).. P.2-P.14 1. (1) (2) (3) (4) (5) (6) 2. (7) -- (8). - (1) (3) P.15-P.17 (1) (2) (3)....P.18-P.22..P.23 1 (1835-1908) 15 ( ) ( ) (1) 3 ( 1997 ) 50. 3 ( 1970 ) 182-183 2 1. 1. 1. 2.

Více

1957 1976 36 1957 678 1958 1445 1959 524 1960 298 1961 192 1962 149 1963 68 1964 297 1965 591 1966 756 1967 55 1968 5 1969 1972 1973 1113 1974 1129 19

1957 1976 36 1957 678 1958 1445 1959 524 1960 298 1961 192 1962 149 1963 68 1964 297 1965 591 1966 756 1967 55 1968 5 1969 1972 1973 1113 1974 1129 19 1957 1976 1977 8 1992 2 1 9 19 2 119 1977 1957 1976 36 1957 678 1958 1445 1959 524 1960 298 1961 192 1962 149 1963 68 1964 297 1965 591 1966 756 1967 55 1968 5 1969 1972 1973 1113 1974 1129 1975 657 1976

Více

2004年05月28日

2004年05月28日 2015 年 1 月 30 日 2015 年 第 1 期 总 第 48 期 主 责 编 : 戴 益 聪 编 : 方 兴 承 办 部 门 : 法 律 合 规 部 顾 问 机 构 : 德 恒 律 师 事 务 所 栏 目 及 目 录 私 募 基 金 板 块 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 证 券 期 货 经 营 机 构 资 产 管 理 业 务 登 记 备 案 和 自 律 管 理 办 法

Více

2014年融360中国小微企业“普惠”指数

2014年融360中国小微企业“普惠”指数 2014 年 中 国 小 微 企 业 普 惠 指 数 报 告 出 品 : 融 360 金 融 搜 索 平 台 一 导 语 近 年 来, 小 微 企 业 融 资 难 融 资 成 本 高 问 题 引 起 了 国 务 院 银 监 会 地 方 政 府 等 各 个 层 面 政 府 机 构 的 高 度 关 注 今 年 以 来, 国 务 院 召 开 的 常 务 会 议 提 及 小 微 企 业 的 有 9 次 乊

Více

Chapter 1 選 用 好 的 燜 燒 罐 選 用 好 的 燜 燒 罐 是 做 好 燜 燒 罐 料 理 最 重 要 的 步 驟, 除 了 須 注 意 使 用 的 材 質 是 否 符 合 食 器 使 用 標 準, 也 須 注 意 燜 燒 罐 的 保 溫 效 果, 才 能 安 心 享 用 燜 燒 罐

Chapter 1 選 用 好 的 燜 燒 罐 選 用 好 的 燜 燒 罐 是 做 好 燜 燒 罐 料 理 最 重 要 的 步 驟, 除 了 須 注 意 使 用 的 材 質 是 否 符 合 食 器 使 用 標 準, 也 須 注 意 燜 燒 罐 的 保 溫 效 果, 才 能 安 心 享 用 燜 燒 罐 作 者 序 不 僅 吃 得 好, 瘦 身 成 效 更 好 在 學 校 指 導 學 生 飲 食 控 制 的 時 候, 發 現 外 宿 的 學 生 不 能 自 己 開 伙, 只 能 吃 學 生 餐 廳 或 在 校 外 隨 便 吃 一 般 學 生 餐 廳 提 供 的 自 助 餐, 相 較 於 其 他 餐 點 較 為 天 然 健 康 便 宜, 但 是 學 生 多, 常 常 去 得 晚 了 就 沒 菜 了,

Více

1. 我 们 是 按 照 神 的 形 象 被 造, 意 味 着 我 们 被 造 就 是 要 去 管 理 丶 去 带 领 神 照 他 的 形 象 造 我 们, 那 麽 神 的 形 象 是 什 麽 样 的 呢? 新 约 歌 罗 西 书 1:16-18 说 : 万 有 都 是 靠 他 造 的 丶 无 论

1. 我 们 是 按 照 神 的 形 象 被 造, 意 味 着 我 们 被 造 就 是 要 去 管 理 丶 去 带 领 神 照 他 的 形 象 造 我 们, 那 麽 神 的 形 象 是 什 麽 样 的 呢? 新 约 歌 罗 西 书 1:16-18 说 : 万 有 都 是 靠 他 造 的 丶 无 论 领 袖 训 练 初 级 课 程 第 一 课 神 为 何 呼 召 我 们 起 来 带 领 我 们 要 照 着 我 们 的 形 象, 按 着 我 们 的 样 式 造 人, 使 他 们 管 理 ( 创 1:26) 感 谢 主, 让 您 我 生 在 这 个 世 代, 这 个 世 代, 每 一 天 决 志 信 主 归 入 三 一 真 神 名 下 的 信 徒 人 数, 比 人 类 有 历 史 以 来 任 何 一

Více

2017ÅàÑø·½°¸

2017ÅàÑø·½°¸ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 4, Ph.D. 170 44 115 11 155 290 1 44 (1) 14 10610183 3 10610193 3 10610204 4 10610224 4 (2) 4 1-4 (1)-(4) 1 5-8 5-6 7-8 1-4 2017 (3) 8+2 6 8 2 1 2 8 2 3 4 8 2 4 4 6 4 13

Více

深 圳 蓝 皮 书 (2008) 的 企 业 向 境 外 拓 展, 出 台 了 一 系 列 资 金 外 汇 等 扶 持 政 策, 鼓 励 企 业 向 境 外 拓 展, 逐 步 放 宽 对 外 投 资 管 理 下 放 权 力 简 化 程 序, 由 审 批 管 理 向 核 准 制 转 变, 开 始 构

深 圳 蓝 皮 书 (2008) 的 企 业 向 境 外 拓 展, 出 台 了 一 系 列 资 金 外 汇 等 扶 持 政 策, 鼓 励 企 业 向 境 外 拓 展, 逐 步 放 宽 对 外 投 资 管 理 下 放 权 力 简 化 程 序, 由 审 批 管 理 向 核 准 制 转 变, 开 始 构 深圳企业实施 走出去 战略研究 深圳企业实施 走出去 战略研究 查振祥 摘 要: 深圳企业向境外拓展总体上还处于初级阶段, 现阶段深圳企业 采用贸易途径以及投资建厂等方式实施 走出去 战略的较多, 以资本运 营模式 ( 主要是收购兼并 股权置换 境内外上市等方式) 进行的较少 其主要原因是: 项目审批核准难度大; 企业层面与东道国或者异地的政府沟 通渠道有限; 本土金融中介服务机构对企业资本运营支持力度相对欠缺;

Více

高級中等進修學校課程大綱

高級中等進修學校課程大綱 高 級 中 等 進 學 課 程 大 綱 中 華 民 國 76 年 4 月 29 日 教 育 台 (76) 技 18657 號 函 中 華 民 國 95 年 4 月 12 日 授 教 中 ( 四 ) 字 0950500589C 號 令 正 中 華 民 國 97 年 5 月 16 日 授 教 中 ( 四 ) 字 第 0970506403B 號 令 正 教 育 標 高 級 中 等 進 學, 以 充 實 國

Více

untitled

untitled 成 功 大 學 典 範 傳 承 ~ 講 座 教 授 的 故 事 成 大 憶 往 黃 定 加 教 授 接 到 圖 書 館 典 範 傳 承 的 邀 稿 時, 提 筆 之 間, 內 心 猶 豫 著 要 寫 些 什 麼 呢? 時 光 飛 逝, 彈 指 間 已 經 退 休 十 多 年 了 對 年 輕 的 學 子 而 言, 我 們 這 輩 師 長 所 處 的 時 代 已 然 遙 不 可 及, 所 經 歷 的 人

Více

A1

A1 北京社区报社出版 统一刊号 CN11-0191 邮发代号 1-166 2016 年 5 月 4 日 星期三 农历丙申年三月廿八 总第 3286 期 第 1786 期 81-166 刊 老年 北京日报报业集团主管主办 第五届中国国际养老服务业博览会开幕 全国老博会上 不仅有众多服务商家 也有许 多老年市民前来咨询养老事宜 全国老博会上丰富多彩的活动让外国观众也情不自禁地融入其中 昨天 由民政部 全国老龄办主

Více

Untitled

Untitled 339_1 339_2 339_3 cd 1 2 339_4 339_5 339_6 339_7 339_8 3 339_9 339_10 4 5 339_11 fh fi ze fu 339_21 339_22 339_23 339_24 6 339_25 339_26 7 339_27 339_28 8 339_29 9 339_30 339_31 10 339_32 339_33 11 339_34

Více

喉 的 饮 品, 又 是 聚 会 待 客 的 必 备, 被 誉 为 国 饮 A. 豆 浆 B. 茶 C. 可 乐 D. 酒 9. 中 国 是 世 界 文 明 古 国 之 一, 指 南 针 造 纸 术 印 刷 术 和 这 四 大 发 明 展 现 了 中 国 古 代 灿 烂 的 科 技 文 化 A. 日

喉 的 饮 品, 又 是 聚 会 待 客 的 必 备, 被 誉 为 国 饮 A. 豆 浆 B. 茶 C. 可 乐 D. 酒 9. 中 国 是 世 界 文 明 古 国 之 一, 指 南 针 造 纸 术 印 刷 术 和 这 四 大 发 明 展 现 了 中 国 古 代 灿 烂 的 科 技 文 化 A. 日 第 三 部 分 文 化 常 识 一 选 择 题 1. 中 国 古 代 伟 大 的 思 想 家 和 教 育 家 被 联 合 国 教 科 文 组 织 列 为 世 界 十 大 文 化 名 人 之 一 A. 庄 子 B. 老 子 C. 韩 非 子 D. 孔 子 答 案 :D 2. 中 国 历 史 上, 曾 是 13 个 王 朝 的 首 都 在 1 千 多 年 前 就 已 成 为 人 口 超 过 百 万 的

Více

(CIP) /,. 2. :, 2003 () ISBN R36 44 CIP (2003) (2) ( ) 850 mm1168 mm 1/

(CIP) /,. 2. :, 2003 () ISBN R36 44 CIP (2003) (2) ( ) 850 mm1168 mm 1/ (2 ) () (CIP) /,. 2. :, 2003 () ISBN 7 81010 769 0............. R36 44 CIP (2003) 087410 (2) (530 200032 ) 850 mm1168 mm 1/ 32 15.75 456 1 3 000 1999 3 1 2003 11 2 2003 11 3 ISBN 7 81010 769 0/ R733 :

Více

虎克定律實驗 楊勝斐

虎克定律實驗           楊勝斐 虎 克 定 律 實 驗 楊 勝 斐 1. 目 地 : 測 試 彈 簧 的 虎 克 定 律, 並 從 彈 簧 作 簡 諧 運 動 的 特 性, 以 求 其 彈 性 係 數. 儀 器 : 彈 簧 一 條, 砝 碼 一 組, 虎 克 定 律 儀 一 組, 碼 錶 一 個, 米 尺 一 支 圖 1. 虎 克 定 律 儀 器 全 圖 與 零 件 圖 1 圖. 彈 簧 受 外 力 產 生 反 彈 力 與 變 形

Více

園 整 體 安 全 二 記 錄 校 園 內 曾 經 發 生 性 侵 害 性 騷 擾 及 性 霸 凌 事 件 之 空 間, 並 依 實 際 需 要 繪 製 校 園 危 險 地 圖 前 項 第 1 款 檢 討 校 園 空 間 與 設 施 之 規 劃, 應 考 量 學 生 之 身 心 功 能 或 語 言

園 整 體 安 全 二 記 錄 校 園 內 曾 經 發 生 性 侵 害 性 騷 擾 及 性 霸 凌 事 件 之 空 間, 並 依 實 際 需 要 繪 製 校 園 危 險 地 圖 前 項 第 1 款 檢 討 校 園 空 間 與 設 施 之 規 劃, 應 考 量 學 生 之 身 心 功 能 或 語 言 101-1 校 務 提 案 一 附 件 國 立 高 雄 師 範 大 學 校 園 性 侵 害 性 騷 擾 或 性 霸 凌 防 治 辦 法 96 年 1 月 12 日 95 學 年 度 第 1 學 期 校 務 會 議 通 過 100 年 6 月 17 日 99 學 年 度 第 2 學 期 校 務 會 議 修 正 通 過 101 年 6 月 15 日 100 學 年 第 2 學 期 校 務 會 議 修 正

Více

06-5_119-135_横組-唐.indd

06-5_119-135_横組-唐.indd 119 以 吉 田 松 阴 的 东 坡 策 批 评 为 中 心 北 京 大 学 历 史 系 唐 利 国 吉 田 松 阴 是 日 本 幕 末 时 期 倒 幕 志 士 的 著 名 先 驱 他 是 长 州 藩 的 兵 学 师 范 ( 教 官 ), 其 门 下 涌 现 了 久 坂 玄 瑞, 高 杉 晋 作, 木 户 孝 允, 伊 藤 博 文, 山 县 有 朋 等 倒 幕 维 新 运 动 的 重 要 领 导

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0AAA4A4C075BDE8A4C6BEC7AED5B2A6B77EB14DAED12D2DBCE9A4C9BCE9C16E5FB0EAA5DFB0A8A4BDB0AAA4A45FA64CBB73AAA92E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0AAA4A4C075BDE8A4C6BEC7AED5B2A6B77EB14DAED12D2DBCE9A4C9BCE9C16E5FB0EAA5DFB0A8A4BDB0AAA4A45FA64CBB73AAA92E646F63> 國 立 馬 公 高 中 高 中 優 質 化 執 行 六 年 成 果 專 書 潮 升 潮 聲 - 海 洋 的 響 板 撰 寫 團 隊 薛 東 埠 校 長 黃 肇 國 主 任 林 澤 鴻 主 任 歐 棟 烈 主 任 1 潮 升 潮 聲 - 海 洋 的 響 板 摘 要 其 實 就 馬 公 高 中 言, 常 態 教 學 是 一 種 優 良 的 傳 統, 但 就 是 因 為 過 於 常 態, 所 以, 一 些

Více

Microsoft Word - 1-1《國文》試題評析.doc

Microsoft Word - 1-1《國文》試題評析.doc 國 文 試 題 評 析 王 冕 老 師 一 形 式 範 疇 : 序 別 類 別 題 數 配 分 備 註 字 字 音 2 4 形 聲 偏 旁 外 來 語 音 譯 詞 字 形 1 2 六 書 ( 會 意 ) 一 測 字 義 3 6 同 字 異 義 通 同 字 驗 成 語 3 6 字 形 改 錯 文 義 運 用 二 修 辭 6 12 對 偶 轉 品 鑲 嵌 ( 增 字 ) 借 代 ( 年 齡 ) 設 問

Více

Book1

Book1 經 辦 網 點 名 稱 網 點 位 址 第 一 支 行 營 業 室 廣 東 省 廣 州 市 越 秀 區 沿 江 中 路 193 號 第 二 支 行 營 業 室 廣 東 省 廣 州 市 沿 江 西 路 145 號 吉 祥 支 行 廣 東 省 廣 州 市 東 風 中 路 313 號 荔 灣 支 行 營 業 室 廣 東 省 廣 州 市 荔 灣 區 南 岸 路 63 號 三 樓 北 京 路 支 行 營 業

Více

的 ( 四 ) 非 法 集 资 有 哪 些 主 要 表 现 形 式? 非 法 集 资 活 动 涉 及 内 容 广 泛, 表 现 形 式 多 样, 主 要 有 以 下 几 种 : 1 不 具 有 房 产 销 售 的 真 实 内 容 或 者 不 以 房 产 销 售 为 主 要 目 的, 以 返 本 销

的 ( 四 ) 非 法 集 资 有 哪 些 主 要 表 现 形 式? 非 法 集 资 活 动 涉 及 内 容 广 泛, 表 现 形 式 多 样, 主 要 有 以 下 几 种 : 1 不 具 有 房 产 销 售 的 真 实 内 容 或 者 不 以 房 产 销 售 为 主 要 目 的, 以 返 本 销 非 法 集 资 基 础 知 识 及 案 例 一 如 何 识 别 非 法 集 资 ( 一 ) 什 么 是 非 法 集 资? 根 据 最 高 人 民 法 院 关 于 审 理 非 法 集 资 刑 事 案 件 具 体 应 用 法 律 若 干 问 题 的 解 释, 非 法 集 资 是 违 反 国 家 金 融 管 理 法 律 规 定, 向 社 会 公 众 ( 包 括 单 位 和 个 人 ) 吸 收 资 金 的

Více

国盛证券投资报告

国盛证券投资报告 主 题 策 略 研 究 地 方 国 企 改 革 : 改 革 春 风 吹 投 资 正 当 时 ( 下 ) 2016 年 4 月 8 日 第 6 期 核 心 观 点 : 我 们 在 上 期 的 报 告 中 为 投 资 者 阐 述 了 地 方 国 企 改 革 的 投 资 逻 辑 以 及 五 大 区 域 板 块 中 泛 长 三 角 地 区 和 泛 珠 三 角 地 区 重 点 关 注 的 相 关 上 市 公

Více

crouching_tiger_k2opt.pdf

crouching_tiger_k2opt.pdf 臣 卜 虎 藏 龙, 臣 卜 虎 藏 龙 曰 龟 祟 三 乏 o 李 安 空 丸 导 白 勺 写 L 日 勺 王 元 午 宁, 茎 Z 叮 喜 中, James schamus 享 B 荣 斐 辰 才 艮 手 居 王 度 厂 声 白 勺 / \i 兑 CAST 李 慕 白 周 汀 蜀 发, 连 于 车 俞 术 寥 J 炬 义 章 子 l 台 罗 弓 长 B 东 Sir 牛 寺 龙 女 台 兴 玉 彗

Více

海 運 港 口 物 流 與 商 港 自 由 貿 易 港 區 發 展 策 略 之 規 劃 及 研 析 國 際 公 約 之 蒐 集 研 析 編 冊 管 理 及 國 內 法 制 化 作 業 海 運 國 際 合 作 事 務 之 研 析 及 我 國 海 運 業 者 參 與 國 際 合 作 事 務 之 輔 導

海 運 港 口 物 流 與 商 港 自 由 貿 易 港 區 發 展 策 略 之 規 劃 及 研 析 國 際 公 約 之 蒐 集 研 析 編 冊 管 理 及 國 內 法 制 化 作 業 海 運 國 際 合 作 事 務 之 研 析 及 我 國 海 運 業 者 參 與 國 際 合 作 事 務 之 輔 導 類 科 : 交 通 行 政 科 目 : 交 通 行 政 概 要 101 公 務 人 員 普 通 考 試 試 題 汪 博 老 師 解 題 一 請 簡 述 交 通 部 航 港 局 之 組 織 架 構 及 業 務 職 掌? 交 通 部 航 港 局 及 臺 灣 港 務 股 份 有 限 公 司 成 立, 這 是 我 國 航 港 體 制 改 革 的 重 要 里 程 碑 ; 本 次 改 制 主 要 經 參 考 海

Více

Untitled

Untitled 429_1 429_2 429_3 429_4 1 429_5 429_6 429_7 429_8 2 429_9 429_10 429_11 429_12 3 429_13 429_14 429_15 4 429_16 429_17 429_18 5 429_19 429_20 429_21 429_22 6 429_23 429_24 429_25 7 429_26 429_27 429_28

Více

(CIP) 50 / :, I SB N 50 : : : : : : : (027 ) : : : : / 32 : : : : : I SBN : (, )

(CIP) 50 / :, I SB N 50 : : : : : : : (027 ) : : : : / 32 : : : : : I SBN : (, ) (CIP) 50 / :, I SB N 50 : : : : : : 430074 : (027 )87542624 : : : : 850 1168 1/ 32 : : : 2001 1 : 2001 1 : I SBN 7 5609 : (, ) 50,, 50 50,,,,,,, 50, 50, : 1999 10 50 50 50 :,,,,,,,,,, 50,,,, 50, 50,, 50,

Více

1912 1985 ( ) ( ) ( ) (486 75 ) (1) (6) (39) (41) (45) (45) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (57) (62) (62) (62) (64) (68) (73) (75) (75) l (76) (78) (81) (82) (83) (83) (83) (84) (84) (85) (85) (85)

Více

2013 年 大 陸 書 市 觀 察 2013 年, 新 笑 傲 江 湖 也 引 起 熱 烈 討 論, 首 播 當 晚 已 居 黃 金 檔 電 視 劇 收 視 冠 軍, 進 而 帶 動 了 該 作 品 的 圖 書 銷 量, 之 後 隋 唐 英 雄 傳 精 忠 嶽 飛 等 也 紛 紛 改 編 成 電

2013 年 大 陸 書 市 觀 察 2013 年, 新 笑 傲 江 湖 也 引 起 熱 烈 討 論, 首 播 當 晚 已 居 黃 金 檔 電 視 劇 收 視 冠 軍, 進 而 帶 動 了 該 作 品 的 圖 書 銷 量, 之 後 隋 唐 英 雄 傳 精 忠 嶽 飛 等 也 紛 紛 改 編 成 電 2013 年 大 陸 書 市 觀 察 閩 南 師 範 大 學 教 師 萬 麗 慧 2014 年 1 月 9 日 北 京 圖 書 訂 貨 會 上, 北 京 開 卷 公 司 發 佈 了 2013 年 中 國 圖 書 零 售 市 場 報 告 報 告 顯 示,2013 年 中 國 圖 書 零 售 市 場 同 比 增 長 -1.39%, 這 是 繼 2012 年 後 再 次 出 現 的 負 增 長, 且 負

Více

200 16 300 1978 6 1990 1 35 5267 1903 1 720 1903 2 320 1958 2 850 1958 1 917 7 1958 1 1173 1971 3 2400 1980 3 4000 1980 7 10050 1984 4 2076 1984 6 247

200 16 300 1978 6 1990 1 35 5267 1903 1 720 1903 2 320 1958 2 850 1958 1 917 7 1958 1 1173 1971 3 2400 1980 3 4000 1980 7 10050 1984 4 2076 1984 6 247 5 1 5 6 2 6 6 6 19 24 27 0 7 1966 1 8 1978 1981 219 2 06 1985 7 8 1990 9 46 7410 100 50 1897 13 2 200 16 300 1978 6 1990 1 35 5267 1903 1 720 1903 2 320 1958 2 850 1958 1 917 7 1958 1 1173 1971 3 2400

Více

宝龙三期环评报告表..doc

宝龙三期环评报告表..doc 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 ( 试 行 ) 项 目 名 称 : 天 津 宝 龙 欧 洲 公 园 4-1 地 块 住 宅 项 目 ( 三 期 ) 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 天 津 宝 龙 城 房 地 产 开 发 有 限 公 司 编 制 日 期 : 2014 年 8 月 国 家 环 境 保 护 总 局 制 建 设 项 目 基 本 概 况 项 目 名 称 天 津 宝 龙 欧 洲 公

Více

Microsoft Word - 課程發展委員會(選版本).doc

Microsoft Word - 課程發展委員會(選版本).doc 104 1 花 蓮 縣 富 里 鄉 富 里 國 民 小 學 103 度 第 二 學 期 程 發 展 委 員 會 會 議 紀 錄 會 議 時 間 :104 年 5 月 21 日 ( 三 ) 下 午 1:30 會 議 地 點 : 校 會 議 室 討 論 事 項 : 案 由 : 討 論 104 度 審 定 教 科 書 選 用 ( ) 實 施 年 級 之 領 域 教 科 書 選 用 覽 表 紅 色 字 體

Více

第 2 章 奪 星 應 試 步 驟 全 卷 考 試 時 間 約 1 小 時 30 分 鐘, 同 學 須 處 理 甲 部 聆 聽 及 乙 部 寫 作 兩 部 分, 所 以 大 家 需 要 集 中 精 神 處 理 各 部 分 的 任 務 1. 甲 部 審 題 圈 起 甲 部 聆 聽 題 目 的 關 鍵

第 2 章 奪 星 應 試 步 驟 全 卷 考 試 時 間 約 1 小 時 30 分 鐘, 同 學 須 處 理 甲 部 聆 聽 及 乙 部 寫 作 兩 部 分, 所 以 大 家 需 要 集 中 精 神 處 理 各 部 分 的 任 務 1. 甲 部 審 題 圈 起 甲 部 聆 聽 題 目 的 關 鍵 各 練 習 及 模 擬 試 卷 含 思 想 價 值 及 主 題 一 覽 表 含 思 想 價 值 及 主 題 中 華 文 化 品 德 情 意 社 會 時 事 校 園 生 活 聆 聽 應 試 技 巧 訓 練 1 聆 聽 應 試 技 巧 訓 練 2 應 試 技 巧 訓 練 1 應 試 技 巧 訓 練 2 模 擬 試 卷 1 模 擬 試 卷 2 模 擬 試 卷 3 模 擬 試 卷 4 模 擬 試 卷 5 第

Více

蝌幻新时代

蝌幻新时代 寄 语 科 幻 小 说 刘 兴 诗 从 晚 清 民 初 以 来, 科 幻 小 说 在 中 国 已 经 有 上 百 年 的 历 史 了 然 而 大 发 展 却 是 新 中 国 建 立 后, 特 别 是 改 革 开 放 以 来, 随 着 社 会 生 活 不 断 开 放, 科 幻 作 品 也 不 断 发 展, 形 成 一 派 欣 欣 向 荣 的 景 象 在 新 的 形 势 下, 涌 现 了 许 多 优 秀

Více

PowerPoint 演示文稿

PowerPoint 演示文稿 1 那 些 年 那 些 事 儿 ~ 2 3 欧 巴 来 自 公 元 前 1600 年 4 妈 妈 再 也 不 用 担 心 我 了 ~ 扁 担 低 碳 环 保 零 排 放, 省 时 省 力 又 省 心 出 门 旅 行, 自 卫 防 身, 必 备 良 器 有 木 有 5 扁 担 扁 担 的 发 明 使 得 中 国 比 欧 洲 更 现 进 入 封 建 时 代 并 在 那 时 建 立 的 比 欧 洲 更 为

Více

石 家 庄 石 家 庄 恒 翼 电 子 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 市 民 族 路 69 号 颐 高 数 码 广 场 三 楼 3109 室 0311-87221411 石 家 庄 石 家 庄 三 合 办 公 设 备 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 中 山 东 路 126 号 (

石 家 庄 石 家 庄 恒 翼 电 子 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 市 民 族 路 69 号 颐 高 数 码 广 场 三 楼 3109 室 0311-87221411 石 家 庄 石 家 庄 三 合 办 公 设 备 有 限 公 司 河 北 省 石 家 庄 中 山 东 路 126 号 ( 城 市 名 称 地 址 电 话 北 京 北 京 北 佳 兴 科 科 贸 有 限 公 司 北 京 市 朝 阳 区 建 外 南 郎 家 园 1 号 大 北 写 字 楼 309 室 和 311 室 010-65660406 北 京 北 京 冬 雪 天 地 数 码 科 技 有 限 公 司 北 京 市 朝 阳 区 和 平 里 西 苑 20 号 楼 豪 威 家 园 B 座 14 层 400-810-1526 北

Více

國立交通大學96學年度第1次校務會議(各單位報告事項)

國立交通大學96學年度第1次校務會議(各單位報告事項) 國 立 交 通 大 學 102 學 年 度 第 27 次 行 政 會 議 紀 錄 時 間 :103 年 5 月 30 日 ( 五 ) 上 午 10 時 10 分 地 點 : 浩 然 圖 書 資 訊 中 心 8 樓 第 一 會 議 室 主 席 : 吳 妍 華 校 長 出 席 : 許 千 樹 副 校 長 ( 請 假 ) 黃 志 彬 副 校 長 台 聯 大 謝 漢 萍 副 校 長 台 南 分 部 陳 信

Více

Microsoft Word - 第18屆第7次定期會議事錄981019-1104-修正本.doc

Microsoft Word - 第18屆第7次定期會議事錄981019-1104-修正本.doc 中 華 民 國 九 十 八 年 十 月 十 九 日 羅 東 鎮 民 代 表 會 第 十 八 屆 第 七 次 定 期 會 議 事 錄 宜 蘭 縣 羅 東 鎮 民 代 表 會 編 印 會 議 日 期 :98 年 10 月 19 日 至 11 月 4 日 前 言 一 本 刊 係 依 據 本 會 第 十 八 屆 第 七 次 定 期 會 會 議 紀 錄 編 輯 而 成 二 內 容 按 其 會 議 性 質 區

Více

女性健美保健(中).doc

女性健美保健(中).doc ...1...4... 11...12...13...15 3...16...19 6...22 10...25...29...32 31...33...40...45...48...50...55 10...58 I ...61...63...64...67...69...72...76 30...77...81...86 D...92...94 4...95... 102 10... 104 PP

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3520D6F7B0ECC8AFC9CCCDC6BCF6B1A8B8E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3520D6F7B0ECC8AFC9CCCDC6BCF6B1A8B8E62E646F63> 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 推 荐 佛 山 市 盈 博 莱 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 进 入 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 挂 牌 并 公 开 转 让 的 推 荐 报 告 二 零 一 六 年 五 月 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 关 于 推 荐 佛 山 市 盈 博 莱 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 进 入 全 国 中 小 企 业

Více

2 老 年 新 闻 2014 年 11 月 19 日 责 编 张 蕙 俪 排 版 李 世 聪 电 话 65395342 投 稿 邮 箱 12 月 起 北 京 全 面 推 进 养 老 券 变 卡 预 计 发 卡 52 万 张 补 贴 按 月 打 入 卡 内 本 报

2 老 年 新 闻 2014 年 11 月 19 日 责 编 张 蕙 俪 排 版 李 世 聪 电 话 65395342 投 稿 邮 箱 12 月 起 北 京 全 面 推 进 养 老 券 变 卡 预 计 发 卡 52 万 张 补 贴 按 月 打 入 卡 内 本 报 北 京 日 报 报 业 集 团 主 办 统 一 刊 号 :CN11-0191 邮 发 代 号 :1-166 2014 年 11 月 19 日 星 期 三 农 历 甲 午 年 闰 九 月 廿 七 总 第 3143 期 第 1643 期 12 月 起 北 京 全 面 推 进 养 老 券 变 卡 02 照 料 服 务 三 年 之 内 全 覆 盖 02 落 户 海 淀 健 康 服 务 老 年 人 03 晨

Více

Microsoft Word - ???????.doc

Microsoft Word - ???????.doc al_zhang@citiz.net 0 / / 1. 2. 3. 4. 5. g b p 100 ) 1 2 3 5 6 2. 7 8 7 2. 9 1. 2. - 1 - - 2 3 - 1 2 - ) 6 2. 7 12 8 7 2. 9 1. 2. - 1 - - 2 3 - 1 2 - 4 - - - - - - n n 5 - - - - - - - - 6 - 5

Více

目 录 内 容 摘 要...1 第 一 部 分 区 域 金 融 运 行 情 况... 3 一 各 地 区 银 行 业... 3 二 各 地 区 证 券 业... 12 三 各 地 区 保 险 业... 13 四 资 金 流 向 和 融 资 结 构... 15 五 金 融 改 革 创 新... 17

目 录 内 容 摘 要...1 第 一 部 分 区 域 金 融 运 行 情 况... 3 一 各 地 区 银 行 业... 3 二 各 地 区 证 券 业... 12 三 各 地 区 保 险 业... 13 四 资 金 流 向 和 融 资 结 构... 15 五 金 融 改 革 创 新... 17 2014 年 中 国 区 域 金 融 运 行 报 告 中 国 人 民 银 行 货 币 政 策 分 析 小 组 2015 年 7 月 3 日 目 录 内 容 摘 要...1 第 一 部 分 区 域 金 融 运 行 情 况... 3 一 各 地 区 银 行 业... 3 二 各 地 区 证 券 业... 12 三 各 地 区 保 险 业... 13 四 资 金 流 向 和 融 资 结 构... 15 五

Více

untitled

untitled 3 5. 1. 7077.5% 2. 3 8. 9. 10. 14155 4. 1. 2. 3. 4. 5. Shanghai Market Research 1118 A 27F 200042 02152385000 02152987700 Page 1 of 25 1118 A 27F 200042 02152385000 02152987700 Page 2 of 25 1118 A 27F

Více

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc)

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc) 國 立 屏 北 高 級 中 學 101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 紀 錄 壹 會 議 名 稱 :101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 貳 時 間 :102 年 6 月 28 日 ( 星 期 五 ) 下 午 13 時 10 分 參 地 點 : 本 校 圖 書 館 四 樓 視 聽 會 議 室 肆 出 列 席 人 員 : 詳 如 簽 到 簿 伍 主

Více

untitled

untitled , 5 55-% 8-8 8-45% - 7 7 U- 4 4 4in 5 co 5 4in lim lim co 5 5 in a, d, a in lim lim 4.4..4. d www.inghaor.com 5 79 755 d d 5 7 7 7..7 4 c 7 5, d d 9.9, 4- A E B BA B E B BA B E B A E E B A E E 4 A E B

Více

经华名家讲堂

经华名家讲堂 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1. 3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1 14 1 1.1 1.1.1 1.1.2 l-1 2 14 l-1 3 14 1.1.3 1-2 4 14 1.2 1.2.1 1-4 5 14 1.2.2 1.2.3 1 2 3 4 6 14 5 6 7 1.2.4 Value = Cost + Profit

Více

番禺會所華仁小學

番禺會所華仁小學 番 禺 會 所 華 仁 小 學 2010-11 年 度 健 康 校 園 政 策 本 校 一 向 注 重 培 育 學 生 全 人 發 展, 包 括 學 生 的 生 理 和 心 理 健 康 ; 除 了 全 面 發 展 學 生 的 多 元 智 能, 激 發 學 生 探 究 知 識 的 興 趣 和 終 身 學 習 的 態 度 外, 更 着 重 協 助 他 們 建 立 正 面 的 人 生 觀 價 值 觀 和

Více

1 1 2 [ ] 1 2~6 6~12 1 3 4 7 10 11 14 7 1 2 6.64 6.50 50.56 49.91 33.73 34.38 33.32 33.08 1 9.99 9.26 56.64 55.25 38.08 37.33 38.05 37.20 2 11.84 11.10 58.98 58.38 39.88 39.21 40.28 39.28 3 13.06 12.04

Více

关于2014年一级建造师《建筑工程管理与实务》科目的直播说明

关于2014年一级建造师《建筑工程管理与实务》科目的直播说明 2014 年 一 级 建 造 师 建 筑 工 程 管 理 与 实 务 科 目 新 教 材 颁 布 直 播 内 容 2014 年 一 级 建 造 师 新 教 材 已 于 近 日 颁 布, 这 是 自 2004 年 开 考 以 来 的 第 四 版 教 材, 对 于 今 年 报 名 参 加 考 试 的 学 员 来 说, 集 中 关 心 的 问 题 : 有 什 么 变 化? 如 何 学 习? 如 何 应 考?

Více

10 p p p p p p p pp

10 p p p p p p p pp 2012 4 234 THE NORTHERN FORUM No. 4 2012 Total No. 234 999078 I206 A 1000-3541 2012 04-0001 - 15 1 p. 2482 2 p. 48 3 p. 1306 2012-05 - 18 1 10 p. 1008 4 p. 544 5 p. 280 11 p. 1339 6 p. 897 11 p. 731 7

Více

達文西密碼

達文西密碼 THE DA VINCI CODE 立 年 年 黎 了 切 利 度 羅 來 了 說 了 行 行 紐 了 黎 羅 羅 廊 賈 索 見 離 拉 老 金 力 拉 了 來 索 不 料 了 廊 了 了 了 了 來 洞 不 來 不 裡 若 欄 裡 欄 了 不 不 裡 裡 了 說 不 說 什 說 了 不 不 1 了 了 索 連 不 索 了 說 切 練 了 不 說 了 不 了 了 了 不 老 索 說 了 立 識 了

Více

Microsoft Word - 20160602.docx

Microsoft Word - 20160602.docx 搭立榮 FUN 假趣 獨立出團 不湊團 馬祖卡蹓趣三日遊 厭倦行軍般的行程嗎?本次旅遊將特別安排芹壁午茶時光 徐徐的海風搭配著迷人閩東愛情海風情 將是這次旅行最棒的回憶 馬祖卡蹓趣-南竿 DAY. 壹 台灣 南竿 240 大砲連 南竿遊客中心 北海坑道(不含船) 鐵堡 雲台山軍情館 民俗文物館 乘船前往北竿 入住飯店 早餐 午餐 晚餐 飯店 北竿-龍福山莊或同級 固守北疆的雷霆巨砲 240 大砲連

Více

55

55 A n n u a l C o n f e r e n c e F o r u m 200529 11 VOL.29 NO.11 NOV.2005 54 CITY PLANNING REVIEW 55 A n n u a l C o n f e r e n c e F o r u m 200529 11 VOL.29 NO.11 NOV.2005 56 CITY PLANNING REVIEW 57

Více

103 年 臺 南 市 低 碳 城 市 自 治 條 例 第 23 條 公 告 用 戶 名 冊 編 號 用 戶 名 稱 1 台 灣 積 體 電 路 製 造 股 份 有 限 公 司 ( 十 四 P3 廠 ) 臺 南 市 善 化 區 南 科 北 路 1-2 號 2 群 創 光 電 股 份 有 限 公 司 樹 谷 分 公 司 (E 廠 - 六 廠 ) 臺 南 市 新 市 區 紫 楝 路 21 號 3 台 灣

Více

2013 年 底 機 器 設 備 1,046,154 累 計 折 舊 - 機 器 設 備 196,154 重 估 價 盈 餘 850,000 (2) 減 損 前 資 產 帳 面 價 值 =$4,100,000-($4,100,000-250,000) 16=$3,859,375 資 產 價 值 減

2013 年 底 機 器 設 備 1,046,154 累 計 折 舊 - 機 器 設 備 196,154 重 估 價 盈 餘 850,000 (2) 減 損 前 資 產 帳 面 價 值 =$4,100,000-($4,100,000-250,000) 16=$3,859,375 資 產 價 值 減 高點新會報 第四單元 考題大解密 NO.1 考 題 大 解 密 研究所 高普考 會計師 地方特考 全盤大解析 讓你一次掌握所有考情脈動 中 級 會 計 學 徐 樂 主題一 個別資產重估價與減損 題目出處 100 淡江會研所改編 常見考試範圍 高普考 地特 研究所 考題重要性 個別資產重估價與減損自 95 年開始 已是各類國考與研究所考試重點 其題型由 以觀念為主選擇題題型至今年特考及研究所的計算申論題均有多種變化

Více

新光綜合醫療保險附約條款樣本

新光綜合醫療保險附約條款樣本 新 光 人 壽 綜 合 醫 療 保 險 附 約 條 款 樣 本 ( 本 條 款 僅 供 參 考 )( 本 附 約 須 附 加 訂 約 始 生 效 力 ) 主 要 給 付 項 目 :1. 住 院 保 險 金 2. 手 術 保 險 金 本 商 品 經 本 公 司 合 格 簽 署 人 員 檢 視 其 內 容 業 已 符 合 一 般 精 算 原 則 及 保 險 法 令, 惟 為 確 保 權 益, 基 於 保

Více

黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 规 划 局 与 黑 龙 江 汇 丰 实 业 发 展 有 限 公 司 行 政 处 罚 纠 纷 上 诉 案 中 华 人 民 共 和 国 最 高 人 民 法 院 行 政 判 决 书 (1999) 行 终 字 第 20 号 上 诉 人 ( 原 审 被 告 ) 黑 龙 江 省

黑 龙 江 省 哈 尔 滨 市 规 划 局 与 黑 龙 江 汇 丰 实 业 发 展 有 限 公 司 行 政 处 罚 纠 纷 上 诉 案 中 华 人 民 共 和 国 最 高 人 民 法 院 行 政 判 决 书 (1999) 行 终 字 第 20 号 上 诉 人 ( 原 审 被 告 ) 黑 龙 江 省 案 例 目 录 : 第 一 章 : 行 政 法 基 本 原 则 1. 黑 龙 江 省 汇 丰 实 业 发 展 有 限 公 司 诉 哈 尔 滨 市 规 划 局 行 政 处 罚 案 (P2-P6) 第 二 章 : 行 政 法 主 体 1 湖 南 省 溆 浦 县 中 医 院 诉 溆 浦 县 邮 电 局 不 履 行 法 定 职 责 案 (P7-P9) 2 田 永 诉 北 京 科 技 大 学 拒 绝 履 行

Více

记 忆 126 期 教 育 专 辑 ( 三 ) 目 录 编 者 按 大 家 来 讨 论, 什 么 是 狼 奶? 专 稿 何 蜀 文 革 时 期 的 重 庆 教 育 评 论 潘 祛 病 红 色 读 物 读 解 ( 一 ) 革 命 新 人 斗 志 昂 : 读 新 来 的 小 石 柱 述 往 李 南 央

记 忆 126 期 教 育 专 辑 ( 三 ) 目 录 编 者 按 大 家 来 讨 论, 什 么 是 狼 奶? 专 稿 何 蜀 文 革 时 期 的 重 庆 教 育 评 论 潘 祛 病 红 色 读 物 读 解 ( 一 ) 革 命 新 人 斗 志 昂 : 读 新 来 的 小 石 柱 述 往 李 南 央 1 记 忆 126 期 教 育 专 辑 ( 三 ) 目 录 编 者 按 大 家 来 讨 论, 什 么 是 狼 奶? 专 稿 何 蜀 文 革 时 期 的 重 庆 教 育 评 论 潘 祛 病 红 色 读 物 读 解 ( 一 ) 革 命 新 人 斗 志 昂 : 读 新 来 的 小 石 柱 述 往 李 南 央 培 养 有 社 会 主 义 觉 悟 有 文 化 的 劳 动 者 忆 北 京 第 十 女 子 中 学

Více

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 长 城 双 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 22 日 1 重 要 提 示 本 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3BFC8D5BEADBCC3D0C5CFA2BFECB5DDA3A832303135C4EA38D4C23238C8D5A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3BFC8D5BEADBCC3D0C5CFA2BFECB5DDA3A832303135C4EA38D4C23238C8D5A3A9> 2015 年 8 月 28 日 发 展 研 究 部 专 题 分 析 : 外 贸 形 势 严 峻 超 预 期 多 地 紧 急 部 署 加 码 稳 外 贸 信 息 精 粹 : P2P 平 台 寻 求 行 业 融 合 欲 借 供 应 链 式 金 融 模 式 厦 门 银 行 与 91 金 融 联 合 发 行 首 张 互 联 网 金 融 理 财 银 行 卡 商 业 保 理 急 拓 中 小 企 市 场 应 收

Více

福建中联房地产开发集团有限公司

福建中联房地产开发集团有限公司 宁 德 市 中 维 房 地 产 开 发 有 限 公 司 泰 禾 红 树 林 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 简 本 ) 建 设 单 位 : 宁 德 市 中 维 房 地 产 开 发 有 限 公 司 评 价 单 位 : 北 京 中 安 质 环 技 术 评 价 中 心 有 限 公 司 国 环 评 证 乙 字 第 1029 号 二 O 一 三 年 O 十 月 1. 建 设 项 目 概 况 1.1 项

Více

卫生洁具

卫生洁具 I...1...2...13...15...17...25...29...35...37...39...42...54...56...58...61...62...64...73...74...79...81...83 ...87...93...95...98... 100... 102... 103... 106... 108... 112... 114... 116... 119... 124...

Více

生 命 的 终 止 是 人 生 必 经 的 阶 段, 然 而 辞 世 后 的 世 界, 却 是 我 们 一 无 所 知 的 你 对 死 亡 感 到 好 奇 吗? 你 想 不 想 知 道 濒 临 死 亡 的 真 实 情 境? 你 相 不 相 信 的 确 有 人 经 历 过 死 亡, 却 又 起 死 回

生 命 的 终 止 是 人 生 必 经 的 阶 段, 然 而 辞 世 后 的 世 界, 却 是 我 们 一 无 所 知 的 你 对 死 亡 感 到 好 奇 吗? 你 想 不 想 知 道 濒 临 死 亡 的 真 实 情 境? 你 相 不 相 信 的 确 有 人 经 历 过 死 亡, 却 又 起 死 回 DEATH S DOOR( 生 死 之 门 ) 网 页 版 http://deaths-door.book.fixfate.com 琴. 芮 特 旭 目 录 第 一 章 何 谓 DNE... 2 第 二 章 光 芒 的 启 示... 8 第 三 章 NDE 遍 及 世 界... 10 第 四 章 名 人 的 濒 死 经 历... 15 第 五 章 我 的 亲 身 体 验... 20 第 六 章 世

Více

华 发 股 份 美 好 集 团 等! 昨 日 煤 炭 板 块 全 天 领 跌 行 业 指 数 下 跌 1.86%, 一 举 成 为 了 两 市 跌 幅 最 大 品 种 其 中 神 火 股 份 西 山 煤 电 潞 安 环 能 等 品 种 成 为 杀 跌 重 灾 区 煤 炭 板 块 是 昨 日 拖 累

华 发 股 份 美 好 集 团 等! 昨 日 煤 炭 板 块 全 天 领 跌 行 业 指 数 下 跌 1.86%, 一 举 成 为 了 两 市 跌 幅 最 大 品 种 其 中 神 火 股 份 西 山 煤 电 潞 安 环 能 等 品 种 成 为 杀 跌 重 灾 区 煤 炭 板 块 是 昨 日 拖 累 2016 年 02 月 04 日 一 风 行 视 点 1. 市 场 研 判 昨 日 盘 面 权 重 板 块 分 化 明 显, 房 地 产 的 领 涨 以 及 煤 炭 板 块 的 领 跌 形 成 鲜 明 对 比, 但 我 们 判 断 这 种 权 重 的 分 化 不 可 持 续, 在 市 场 短 期 杀 跌 告 一 段 落 的 背 景 下, 操 作 机 会 开 始 逐 步 呈 现 2. 策 略 建 议

Více

殖民地風俗管理:以纏足習慣為例

殖民地風俗管理:以纏足習慣為例 殖 民 地 台 灣 的 文 化 統 治 : 以 纏 足 習 慣 為 例 政 治 大 學 台 灣 史 研 究 所 博 士 班 學 生 張 安 琪 摘 要 筆 者 想 透 過 台 灣 人 習 慣 ( 以 纏 足 為 例 ) 在 日 本 時 代 變 遷 之 分 析, 來 解 明 帝 國 風 俗 教 化 政 策 的 局 限 性, 文 明 啟 蒙 未 必 具 有 施 政 的 絕 對 優 先 性, 而 是 在

Více

49 赵令时   四首

49 赵令时   四首 01 5 02 7 03 8 04 10 05 11 06 15 07 17 08 24 09 26 10 35 11 37 12 38 13 40 14 41 15 xiong4 43 16 yi3 46 17 47 18 48 19 xun2 49 20 53 21 55 22 60 1 23 62 24 jing3 73 25 75 26 82 27 85 28 86 29 88 30 96

Více