PROCES OPLOZENÍ. - oplození vajíčka musí předcházet kapacitace spermií a akrozomální reakce ( dochází k uvolnění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROCES OPLOZENÍ. - oplození vajíčka musí předcházet kapacitace spermií a akrozomální reakce ( dochází k uvolnění"

Transkript

1 PROCES OPLOZENÍ - oplození vajíčka musí předcházet kapacitace spermií a akrozomální reakce ( dochází k uvolnění enzymů z akrozomu) - takto připravená spermie nasedá na povrch vajíčka váže se primární vazbou a svými enzymy narušuje vaječné obaly hyaluronidáza rozvolňuje buňky corona radiata akrozín tráví hmotu zony pellucidy - po průniku do perivitelinního prostoru se hlavička spermie přikládá k vitelinní membráně a splývá s ní - do perivitelinního prostoru se uvolňují látky zonární reakce a vznik vitelinního bloku tyto procesy vyvolávají změny na zoně pellucidě a vitelinní membráně, které znemožňují průnik další spermie do vajíčka a vznik polyspermie - bičík zůstává mimo vajíčko a hmota spermie splývá s hmotou vajíčka - pak nastává bobtnání jader vajíčka i spermie a rozrušení jejich jaderných membrán tvoří se a splývají jadérka = dochází k výměně části jaderné hmoty spermie a vajíčka - pak se znovu formují jaderné membrány vzniká samčí a samičí prvojádro - prvojádra se zvětšují a vzájemně přibližují, jaderné membrány se opět rozpadají a jaderná hmota splývá v jedno jádro = vznik zygoty = oplozená diploidní buňka s dvěma sadami chromozomů - ihned nastupuje sled mitotických dělení mají za následek rýhování vajíčka a exponenciální nárůst počtu somatických buněk embrya - doba od počátku oplození do 1. rýhování vajíčka činí cca hodin Znázornění průběhu oplození vajíčka u krávy 1) kapacitovaná spermie se spojuje: a) s vnějším okrajem zony pellucidy (ZP) b) kortikální granuly

2 2) interakce spermie se ZP 3) první pólové tělísko je vyčleněno 4) kapacitovaná spermie penetruje skrz ZP k vitelinní membráně Obrázek č. 11 Oplození 5) po penetraci spermie do oocytu dochází k uvolnění endogenního vápníku a vytěsnění kortikálních granul do perivitelinního prostoru vzniká vitelinní blok 6) fúze spermie do oocytu ve fázi 2. zracího dělení, vyděluje se 2. pólové tělísko 7) zvětšování kortikálních granul 8) vytvoření bloku proti polyspermii 9) spermie podílející se na procesu oplození 10) zvětšování perivitelinního prostoru A. BIOLOGICKÉ HRANICE ŽIVOTNOSTI SPERMIE, VAJÍČKA - k určení nejvhodnější doby pro inseminaci se musí vycházet z délky životnosti spermií a vajíčka Spermie: v čerstvém stavu schopny oplození ve vejcovodu po dobu až 40 hodin u mraženého spermatu je tato doba kratší cca 22 hodin Ovulované vajíčko je schopno oplození jen velmi krátkou dobu 4 až 6 hodin B. TRANSPORT SPERMIÍ A VAJÍČKA V POHLAVNÍM TRAKTU PLEMENIC - na transportu spermií v pohlavním traktu se podílejí nasávací a peristaltické pohyby dělohy řízené oxytocinem, jejich pohyb usnadňuje vlhké prostředí hlenu děložních žlázek - část spermií proniká do vejcovodu ihned po inseminaci během 2-10 min větší část je pozdržena v oblasti uterotubálního spoje pak se postupně uvolňují během následujících 20 min. až 6 hodin - za optimální čas prostupu spermií pohlavním traktem plemenice se považuje doba 1-2 hodiny - vejcovodem se spermie pohybuje: aktivním pohybem s využitím vlastních energetických rezerv za současné pomoci peristaltických vln vycházejících z uterotubálního spoje (šíří se k vaječníkům) pomocí kmitavého pohybu řasinek epitelových buněk sliznice vejcovodu - v době po ovulaci se peristaltické vlny ve stěně vejcovodu obracejí směrem od vaječníků k děloze urychlují postup vajíčka vejcovodem C. KAPACITACE A DENUDACE SPERMIÍ A VAJÍČKA Spermie získávají oplozovací schopnost až po určité době styku se sekrety dělohy a vejcovodu

3 = kapacitace = komplex biochemických pochodů probíhajících na buněčné membráně spermie - doba potřebná pro uskutečnění těchto změn je přibližně 4-6 hodin a teprve po této době jsou spermie s hyperaktivním pohybem fyziologicky připraveny penetrovat zonou pellucidou do vajíčka - mezi významné aktivátory kapacitace patří: extracelulární Ca, Na, K enzymatické složky progesteron a další - kapacitace spermií vyvolá akrozomovou reakci (aktivaci enzymatického komplexu akrozomové čepičky hlavičky spermie) a mobilizaci energetických rezerv soustředěných v oblasti mitochondriální pochvy spermie - využití těchto energetických zásob pak indukuje hyperaktivní pohyb spermie - k indukci akrozomové reakce spermií dochází buď mimo oocyty, nebo přímo na povrchu jejich zony pellucidy po tzv. primární vazbě spermie na povrch oocytu - pak následuje pronikání spermie do oocytu - dalším předpokladem zdárného oplození je změna charakteru pohybu spermie - progresivní pohyb ejakulované spermie je pohyb vpřed za hlavičkou za současného otáčení spermie kolem své podélné osy takto se spermie pohybují od ejakulace po proniknutí k místu oplození v horní třetině vejcovodu - hyperaktivní pohyb je charakteristický vyšší frekvencí i amplitudou vlnění bičíku a otáčivý pohyb spermie kolem své osy přitom zaniká - spermie navázané na zonu pellucidu primární vazbou vykazují pohyb kruhový roztáčejí vajíčko proti směru hodinových ručiček Vajíčko postupující vejcovodem je zpočátku obaleno zonou pellucidou, na tu nasedají folikulární buňky corona radiata - těchto buněk se v průběhu postupu vejcovodem zbavuje = denudace (proces očišťování vajíčka)

4 1. Generace folikulů 2. Graafův folikul kotyledony 3. Corpus luteum 4. Ovulovaný oocyt 5. Oplození a 2. zrací dělení 6. Konjugace 7. Zygota 8. Embryo fáze 2 blastomer 9. Embryo fáze 4 blastomer 10. Časná fáze moruly 11. Pozdní morula 12. Blastocysta 13. Placentovaný plod Karunkuly, a děložní sliznice během gravidity Oplození a embryonální vývoj, placentace Marvan a kol A. HARMONOGRAM PRŮCHODU EMBRYA POHLAVNÍM TRAKTEM - oplozené vajíčko (resp. rané embryo) postupně prochází vejcovodem směrem k děloze za současného dalšího dělení buněk - v době prostupu vejcovodem jsou embryonální buňky stále ještě chráněny obalem zona pellucida - k prasknutí zona pellucida a exkluzi embrya dochází až v děloze mezi dnem po oplození ve stádiu expandované blastocysty

5 Vývojová stádia a místo vývoje embryí skotu 3-7den den 24 1,5 den 3 den 4-7 den 7-12 den 9-11 den hodin 24 1,3 den 2,5 den 3-4 den 4-10 den 7-8 den hodin 24 1,5 den 3 den 4-5 den 6-8 den 7-8 den hodin

6 den 8 den den h 1 den 2 den 3,5 den 4-5 den 6 den 24 2 den 3 den 4 den 5 den 5-6 den hodin Vývoj zárodků u jednotlivých druhů živočichů B. NIDACE A PLACENTACE - za 90 hodin po 1. rýhování sestupuje embryo do dělohy, kde 6-9 dní plave v děložní tekutině postupně ulpí na děložní stěně a den (u sudokopytníků) dochází k implantaci = nidace - do 30. dne tvorba plodových obalů + spojení se stěnou děložní vznik placenty = placentace - choriové klky se v oblasti karunkulů děložní sliznice zanořují do endometria narušují epitel děložní sliznice pronikají do její vazivové vrstvy - karunkul dělohy a kotyledon choria tak spolu vytvářejí placentární jednotku = placentom Krev plodu a matky jsou odděleny pěti bariérami: fetální bariéry endotel fetálních cév choriové vazivo epitel choria maternální bariéry endotel maternálních cév vazivo endometria - těsnost placentárního spojení (intimita) u přežvýkavců tedy není velká a existující bariéry bránící prostupu některých důležitých látek (imunoglobulinů nebo vitamínů rozpustných v tucích) Podle intimity spojení rozlišujeme několik typů placenty: epiteliochoriální (klisna, prasnice) syndesmochoriální (přežvýkavci) endoteliochoriální (šelmy) haemochoriální (primáti, hlodavci)

7 haemoendoteliální (králík) Podle uspořádání klkového choria rozlišujeme následující typy placenty: difusní (prase, kůň) kotyledonová (přežvýkavci) pásová (masožravci) diskoidní (hlodavci, primáti) C. VÝVOJ EMBRYA A PLODOVÝCH OBALŮ - u embrya ve fázi expandované blastocysty je patrná diferenciace buněk na: buňky základu embrya embryoblast buňky základu plodových obalů trofoblast 1. Embryoblast 2. trofoblast Schéma blastuly

8 - kolem embryoblastu se postupně vytvoří rýha a trofoblast se vyklenuje nad zárodek v podobě amniových řas - současně se množí buňky embryoblastu i trofoblastu dochází k diferenciaci na 3 zárodečné listy: ektoderm základ budoucí pokožky mezoderm základ kostní a chrupavčité tkáně entoderm základ měkkých tkání Obrázek č. 15 Diferenciace zárodečných listů Senger Pregnancy and parturition největší část trofoblastu se diferencuje ve vnější obal embrya chorion - z prvostřeva embrya se vychlipuje žloutkový váček stále se rozrůstá, přikládá se k choriu a spolu s ním v jeho klkaté části vytváří tzv. žloutkovou placentu s prvním (žloutkovým) krevním oběhem slouží výživě embrya do doby jeho nidace 1. Zárodek 2. Chorion 3. Amniové řasy 4. Žloutkový váček

9 Schéma placentace a počátek tvorby zárodečných obalů - později se k sobě amniové řasy nad embryem přikládají a srůstají vzniká uzavřená amniová dutina ohraničená vnitřním obalem embrya (amniem) - kaudálně od žloutkového váčku se ze zadního střeva vychlipuje další útvar alantois 1. Zárodek 2. Chorion 3. Amniové řasy 4. Žloutkový váček 5. Choriové klky 6. Žloutková placenta 7. Alantois Schéma placentace - tvorba plodových obalů - alantois se výrazně rozrůstá a vsouvá se mezi chorion a žloutkový váček zaniká žloutková placenta a současně kolem 30. dne srůstá alantois a choria vznik alantochoria s vlastním 2. krevním oběhem - napojení zárodku na alantochoriový krevní oběh zajišťuje pupeční provazec prochází 2 pupeční tepny, 2 žíly a urachus - alantochorion se po placentaci stává součástí placenty (tvoří její fetální část) 1. Zárodek 2. Amnion 3. Amniová dutina 4. Alantochorion 5. Choriové klky 6. Žloutkový váček Plodové obaly Funkce plodových obalů: mechanická ochrana (plodové vody) volný pohyb plodu izolace mateřského organismu a plodu

10 výměník látek mezi matkou a plodem (placenta) při porodu úprava porodní polohy, vlhčení porodních cest rovnoměrné rozložení tlaku na plod

Microsoft Word - 095_2015.09.26 什麼最快樂 (白話與經文加註)-ok .doc

Microsoft Word - 095_2015.09.26 什麼最快樂 (白話與經文加註)-ok .doc 釋 厚 觀 ( 福 嚴 推 廣 教 育 班,2015.9.26) 各 位 法 師 各 位 居 士, 大 家 好! 今 天 跟 大 家 分 享 一 則 佛 典 故 事, 這 故 事 出 自 法 句 譬 喻 經, 在 大 正 藏 第 4 冊 595 頁 中 欄 到 596 頁 上 欄 過 去, 佛 在 舍 衛 國 祇 園 精 舍 時, 有 四 位 新 學 比 丘 一 起 來 到 㮈 樹 下 坐 禪 修

Více

中餐烹調丙級95.6.27.doc

中餐烹調丙級95.6.27.doc 076029103013 92 12 2 93 3 9 93 9 7 93 10 22 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...26...32...34 3 6 6 6 () 6 () () () () () 1 () () () () 2 () 1 () 2 3 07602-910301 ( ) 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Více

中餐烹調乙級940930.doc

中餐烹調乙級940930.doc 076029102013 93 3 9 93 9 7 94 3 14 94 11 2 95 6 29 ...1...2...3...6...9...11...17 4 7 7 7 () 6 () () () () () 1 2 1 2 3 07602-910201 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4 07602-910202 1. 2. 3. 5 07602-910203 1. 2. 3. 4.

Více

2088

2088 ( 以 下 附 錄 節 錄 自 中 華 人 民 共 和 國 中 央 人 的 網 站, 全 文 可 參 閱 http://www.gov.cn/zwgk/2014-02/15/content_2602146.htm) 附 錄 国 务 院 关 于 和 下 放 一 批 行 政 审 批 项 目 的 决 定 国 发 2014 5 号 各 省 自 治 区 直 辖 市 人, 国 务 院 各 委 各 直 属 机 构

Více

上海浦~1

上海浦~1 上 海 浦 发 银 行 参 与 高 等 职 业 教 育 人 才 培 养 年 度 报 告 ( ) 一 校 企 合 作 概 况 ( 一 ) 企 业 简 介 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 浦 发 银 行 ) 是 1992 年 8 月 28 日 经 中 国 人 民 银 行 批 准 设 立 1993 年 1 月 9 日 开 业 1999 年 在 上 海 证 券

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A5F1A4FBA473A6DBA662C149AE76BB50B0A8AFAAB944A440AC78A67BA976C149BEC7ABE4B751AABAB56FAE692E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A5F1A4FBA473A6DBA662C149AE76BB50B0A8AFAAB944A440AC78A67BA976C149BEC7ABE4B751AABAB56FAE692E646F63> 伏 牛 山 自 在 禪 師 與 馬 祖 道 一 洪 州 宗 禪 學 思 想 的 發 展 台 灣 高 苑 科 技 大 學 黃 連 忠 撰 目 錄 一 前 言 二 從 六 祖 惠 能 到 洪 州 宗 伏 牛 山 自 在 禪 師 的 傳 承 法 系 南 宗 禪 傳 法 世 系 的 六 祖 與 七 祖 之 爭 宗 密 對 洪 州 宗 禪 史 與 禪 法 的 判 釋 與 批 評 伏 牛 山 自 在 禪 師 的

Více

1 3 6 10 14 16 22 28 30, 32 35 42 46 52 62 65 68 74 81 85 89 96 101 104 110 114 122 123 127 132 135 138 144 148 151 155 157 159 160 162 164 167 175 177 183 187 189 192 194 197 200 202 204 206 208 210 213

Více

untitled

untitled 38 39 40 41 43 44 45 0.025 m 3 0.0053 m 3 0.197 m 3 0.45m 3 0.22 m 3 0.23 m 3 0.31 m 2 0.066 m 2 0.24 m 2 64-74kg 44-54kg 20 kg m 2 H 210 2 1.5 3 5 575 3 21.7 2 3 31.3 3-12 6 1 1.3 5

Více

第四章 個案一 林SIR的故事與分析

第四章 個案一 林SIR的故事與分析 林 來 陸 理 歷 領 行 林 兩 林 年 領 理 陸 領 林 林 林 不 說 林 說 來 了 車 林 什 不 (A01-05-1239) 狀 不 什 不 不 年 不 說 )) 林 了 金 來 見 不 林 不 什 烙 來 都 不 不 說 不 51 (A01-05-1230) 林 老 不 不 老 來 年 不 六 年 年 林 來 裡 了 車 來 說 年 了 零 都 來 老 理 了 都 不 六 年 累 金

Více

COSTA 盈 科 店 COSTA 欧 陆 广 场 店 COSTA 利 星 行 店 COSTA 国 瑞 店 COSTA 远 洋 光 华 店 COSTA 京 汇 店 COSTA 金 地 中 心 店 COSTA 棕 榈 泉 店 COSTA 中 海 广 场 店 COSTA 凤 凰 城 店 COSTA 都

COSTA 盈 科 店 COSTA 欧 陆 广 场 店 COSTA 利 星 行 店 COSTA 国 瑞 店 COSTA 远 洋 光 华 店 COSTA 京 汇 店 COSTA 金 地 中 心 店 COSTA 棕 榈 泉 店 COSTA 中 海 广 场 店 COSTA 凤 凰 城 店 COSTA 都 地 区 商 户 名 特 享 权 益 商 户 地 址 商 户 联 系 电 话 海 淀 区 北 三 环 西 路 甲 18 COSTA 大 钟 寺 店 号 大 钟 寺 现 代 商 城 D-1-04 号 COSTA 双 安 店 COSTA 首 地 大 峡 谷 店 COSTA 望 京 NOVO COSTA 凯 晨 世 贸 店 COSTA 安 贞 华 联 店 COSTA 新 世 界 店 COSTA 翠 微 嘉

Více

6 8 12 16 18 42 74 100 128 164 220 241 242 7 10 14 16 18 42 74 100 128 164 220 241 242 22 23 1873 1908~1909 1904 1900 1915 1905 1908 1904-1905 1907 1898-1899 1910 1915~1926 1923 / 1924 1949

Více

循环经济发展战略及近期行动计划⤊⽃牥慴楯湄慴攠⡄㨲〱㌰㈲㘲㈵㌵㘫〸✰〧⤊⽐牯摵捥爠⡐䑆汩戠㜮〮㌠⡃⬫⽗楮㌲�

循环经济发展战略及近期行动计划⤊⽃牥慴楯湄慴攠⡄㨲〱㌰㈲㘲㈵㌵㘫〸✰〧⤊⽐牯摵捥爠⡐䑆汩戠㜮〮㌠⡃⬫⽗楮㌲� 循 环 经 济 发 展 战 略 及 近 期 行 动 计 划 前 言 发 展 循 环 经 济 是 我 国 的 一 项 重 大 战 略 决 策, 是 落 实 党 的 十 八 大 推 进 生 态 文 明 建 设 战 略 部 署 的 重 大 举 措, 是 加 快 转 变 经 济 发 展 方 式, 建 设 资 源 节 约 型 环 境 友 好 型 社 会, 实 现 可 持 续 发 展 的 必 然 选 择 近 年

Více

2016 186 2016 9 13 1 2 3 3 9 12 12 13 14 17 17 30 38 46 53 58 63 63 65 67 71 2016 63 2016 6 3 331 1.4 3.5% 0.6 1707 167 40 23 37 31 28 41 130 2011 91.2% 4 2015 95.2% 56 7.5 66 3 1 1 2011 2015 2015 568

Více

教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院

教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院 课 程 咨 询 电 话 :0531-86554188 教 师 资 格 考 试 之 面 试 备 考 指 导 中 公 教 育 教 师 考 试 研 究 院 面 试 基 础 知 识 -- 面 试 的 概 念 -- 面 试 的 本 质 -- 面 试 的 形 式 -- 考 试 的 现 状 -- 考 核 的 依 据 过 渡 页 请 思 考 面 试 是 什 么? 面 试 的 概 念 面 试 是 指 特 定 的

Více

福 建 福 州 市 长 乐 市 电 视 机 影 音 及 配 件 产 品 小 家 电 产 品 长 乐 市 吴 航 洪 鸣 家 用 电 器 维 修 店 长 乐 市 西 洋 北 路 69 号 0591-28805221 0591-350200 福 建 福 州 市 平 潭 县 电 视 机 影 音 及 配 件

福 建 福 州 市 长 乐 市 电 视 机 影 音 及 配 件 产 品 小 家 电 产 品 长 乐 市 吴 航 洪 鸣 家 用 电 器 维 修 店 长 乐 市 西 洋 北 路 69 号 0591-28805221 0591-350200 福 建 福 州 市 平 潭 县 电 视 机 影 音 及 配 件 市 / 县 可 服 务 产 品 服 务 中 心 名 称 服 务 中 心 地 址 联 系 电 话 传 真 邮 政 编 码 安 徽 安 庆 市 大 观 电 视 机 影 音 及 配 件 产 品 小 家 电 产 品 安 庆 市 仁 和 家 用 电 器 维 修 部 安 庆 市 德 宽 路 109 号 0556-5515163 0556-5515163 246004 安 徽 安 庆 市 潜 山 县 小 家 电

Více

廁所維護保養手冊

廁所維護保養手冊 公 廁 管 理 與 清 潔 維 護 講 義 台 灣 衛 浴 文 化 協 會 台 北 市 大 安 區 基 隆 路 四 段 43 號 建 築 系 電 話 :2737-6244 傳 真 :2737-6721 吳 明 修 台 灣 衛 浴 文 化 協 會 創 會 理 事 長 鄭 政 利 台 灣 衛 浴 文 化 協 會 名 譽 理 事 長 沈 英 標 台 灣 衛 浴 文 化 協 會 現 任 理 事 長 何 昆

Více

國立中山大學學位論文.PDF

國立中山大學學位論文.PDF 1 2 1 1 2 3 4 2 3 4 3 5 6 7 5 6 7 4 5 8 8 9 9 6 7 10 10 8 9 10 11 11 12 13 14 12 13 14 11 15 16 15 16 12 18 17 18 13 14 19 19 < > 15 16 20 20 17 21 21 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 22 22 30 23 24

Více

《益善行道 ─ 東華三院歷史專題文集》

《益善行道 ─ 東華三院歷史專題文集》 益 善 行 道 東 華 三 院 歷 史 專 題 文 集 一. 著 書 背 景 二. 獲 香 港 書 展 名 家 推 介 評 為 四 十 套 好 書 之 一 三. 益 善 行 道 的 九 個 專 題 四. 相 關 活 動 五. 訂 購 資 料 為 研 究 香 港 歷 史 提 供 珍 貴 文 獻 理 想 通 識 教 育 素 材 東 華 三 院 早 前 委 託 香 港 大 學 亞 洲 研 究 中 心 開

Více

15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33

15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 25 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 32 33 33 34 34 35 36 37 38 39 39 39 40 40 41 42 42 42 43 43 45 45 46 47 48 49 50 51 52

Více

,862,587 49,858,731 19,686,598 48,254,320 (12,568,178) (33,883,914) (13,289,409) (33,543,638) 6,

,862,587 49,858,731 19,686,598 48,254,320 (12,568,178) (33,883,914) (13,289,409) (33,543,638) 6, TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. * 0322 9 30 3 9 30 9 2018 2017 2018 2017 18,862,587 19,686,598 4.19% 49,858,731 48,254,320 3.32% (%) 33.37% 32.50% 0.87 32.04% 30.49% 1.55 6,294,409 6,397,189 1.61%

Více

校园之星

校园之星 G H A E F F F m G X M D XlO L G m F XlO AIDS T Y X A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XY X Y Y X X X X X X X X X X P

Více

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就

20 範, 乃 有 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 事 件 的 爆 發 奉 軍 秦 皇 島 劫 械 與 入 關 是 關 係 國 家 軍 政 的 大 事, 也 是 北 洋 時 期 皖 直 奉 三 系 軍 閥 縱 橫 捭 闔 加 劇 的 起 點, 對 政 局 的 發 展 極 具 重 要 性 就 1918年奉軍秦皇島劫械與入關 以皖奉合作為中心的探討* 葉惠芬 ** 壹 前言 1916年袁世凱帝制失敗 段祺瑞開始掌握北京政府軍政大權 他試 圖繼承袁的北洋系龍頭地位 惜個性剛愎 又在袁的北洋系久受薰染 並 無遠大的政治理想和寬廣的政治格局 因汲汲於個人權勢的擴張 以致統 攝北洋全局的努力遭到挫敗 政局走向複雜 非但形成南北對立 也使北 洋系分裂成以段為首的皖系和以馮國璋為首的直系 為了地盤的劃分及權力的爭奪

Více

不淨觀之探究----以《大度智論》為主

不淨觀之探究----以《大度智論》為主 不 淨 觀 之 探 究 ---- 以 大 度 智 論 為 主 釋 從 照 福 嚴 佛 學 院 研 究 所 一 年 級 大 綱 一 前 言... 2 二 不 淨 觀 之 意 義... 2 三 貪 欲 之 過 患 與 修 不 淨 觀 之 功 德 利 益... 4 ( 一 ) 貪 欲 之 過 患... 4 ( 二 ) 修 不 淨 觀 之 功 德 利 益... 6 四 不 淨 觀 之 修 學 方 法...

Více

Microsoft Word - 農業發展局

Microsoft Word - 農業發展局 桃 園 縣 議 會 第 17 屆 第 7 次 定 期 會 桃 園 縣 政 府 農 業 發 展 局 工 作 報 告 報 告 人 : 曾 榮 鑑 局 長 中 華 民 國 102 年 4 月 目 錄 前 言 P3 壹 現 階 段 重 要 工 作 執 行 情 形 P4 一 農 務 工 作 二 植 物 保 護 工 作 三 漁 牧 工 作 四 輔 導 工 作 五 農 地 管 理 工 作 六 動 物 防 疫 工

Více

健 康 是 人 全 面 发 展 的 基 础, 关 系 到 千 家 万 户 的 幸 福 为 进 一 步 推 广 普 及 医 药 卫 生 科 普 知 识, 提 高 人 民 群 众 自 我 卫 生 保 健 意 识 和 能 力, 根 据 国 家 科 学 技 术 普 及 法 全 民 科 学 素 质 发 展 纲 要 具 体 要 求, 结 合 原 卫 生 部 颁 布 的 中 国 公 民 健 康 素 养 基 本 知

Více

粤机编办〔2016〕 号 签发人:

粤机编办〔2016〕 号      签发人: 附 件 广 东 省 人 民 政 府 决 定 第 二 批 清 理 规 范 的 省 政 府 部 门 行 政 审 批 事 项 目 录 ( 共 计 68 项 ) 序 设 定 依 据 1 石 油 成 品 油 供 应 方 年 经 营 量 进 口 量 证 明 原 油 销 售 仓 储 成 品 油 仓 储 批 发 经 营 资 格 审 核 省 经 济 和 信 息 化 委 成 品 油 市 场 管 理 办 法 ( 商 务

Více

... 2009 9... 044 045 046 047 YY L L YY YY L YY 500 Sir 500 L YY 048 049 L YY Sir L YY 050 051 2014 10 052 053 2 013 3 WhatsApp 054 055 2014 12 18 056 057 Sir 058 059 FLORA 060 061 Sir Sir Sir Sir Sir

Více

股票简称:清华紫光 股票代码:000938 公告编号:2005-007

股票简称:清华紫光  股票代码:000938  公告编号:2005-007 股 票 简 称 : 紫 光 股 份 股 票 代 码 :000938 公 告 编 号 :2013-039 紫 光 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2013 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 准 确 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 一 召 开 会 议

Více

幻灯片 1

幻灯片 1 常用食物的性能 功效及药膳 食物疗法 是利用食物进行防病治病 或促进病体康复 是以食品的形式来具体 应用 它既不同于药物疗法 也与普通的 膳食有很大的差别 就是通过辨证 结合体质 有目的用食物或药物的性能和功效来调整 身体阴阳 达到保健强身目的 一 食物疗法与药物疗法的关系 食物疗法和药物疗法有很大的不同 食物治 病最显著的特点之一 就是 有病治病 无病强身 对人体基本上无毒副作用 也就是说 利用食

Více

158 中 極 學 刊 一 前言 清末著名的改良戲曲 黑籍冤魂 原為清末小說家吳趼人寫的短篇小說 名 伶夏月珊將其稍易節目 並搬演於舞臺 由於劇情發人深省 反映社會之弊 故 引 起 當 時 熱 烈 的 迴 響 黑 籍 冤 魂 可 說 是 晚 清 啟 蒙 儀 式 中 最 為 重 要 的 片 段 之 一

158 中 極 學 刊 一 前言 清末著名的改良戲曲 黑籍冤魂 原為清末小說家吳趼人寫的短篇小說 名 伶夏月珊將其稍易節目 並搬演於舞臺 由於劇情發人深省 反映社會之弊 故 引 起 當 時 熱 烈 的 迴 響 黑 籍 冤 魂 可 說 是 晚 清 啟 蒙 儀 式 中 最 為 重 要 的 片 段 之 一 中極學刊 第八輯 國立暨南國際大學 中 國 語 文 學 系 2 0 1 4 年 1 2 月 張純梅 暨南國際大學中文所 摘 要 晚 清 戲 曲 改 良 運 動 為 近 代 戲 曲 奠 定 了 現 代 性 之 基 礎 尤 其 是 於 清 末 1908 年 上 海 竣 工 的 新 式 劇 場 新 舞 臺 不 僅 使 觀 劇 空 間 硬 體 設 備 如 燈 光 照 明 道 具 舞臺設計等改變 演員 表演形態

Více

余姚城投集团有限公司

余姚城投集团有限公司 余 姚 城 投 集 团 有 限 公 司 工 作 简 报 第 十 二 期 ( 总 第 24 期 ) 余 姚 城 投 集 团 有 限 公 司 综 合 办 公 室 编 2015 年 12 月 20 日 目 录 党 员 组 织 生 活 日 专 栏 坚 定 理 想 信 念 筑 牢 思 想 防 线 集 团 公 司 召 开 新 党 规 党 纪 学 习 会 活 动 快 讯 集 团 简 讯 集 团 公 司 率 先 尝

Více

<4D F736F F D20B2C4A4BBB3B920ADB9AB7EBDC3A5CDA4CEB0EAA5C1C0E7BE692E646F63>

<4D F736F F D20B2C4A4BBB3B920ADB9AB7EBDC3A5CDA4CEB0EAA5C1C0E7BE692E646F63> 食 衛 生 及 國 民 營 養 169 第 六 章 食 衛 生 及 國 民 營 養 第 一 節 餐 飲 衛 生 管 理 近 年 來 工 商 發 達 國 民 經 濟 條 件 生 活 質 日 益 提 昇, 工 業 化 的 社 會 環 境, 飲 食 習 慣 的 改 變 造 成 外 食 人 口 與 日 俱 增, 隨 著 消 費 層 次 的 提 高, 吃 由 充 飢 而 成 為 一 種 享 受, 要 求 可

Více

1989 7 2 1952 522 3 1 1976 241 1920 227 1981 422 1931 9 8 1985 380 7 8 251 1931 136 137 1958 92 . 1932 39 1961 243 1962 1 313 1947 11 1 5 21 1981 1 374 375 1 2 1939 8 15 367 1981 5 526 458 526 458

Více

大 学 生 入 党 教 材 主 编 毛 杏 云 施 恩 望 撰 稿 人 孙 至 谅 李 祖 齐 徐 宁 施 恩 望 沈 光 远 陈 庆 文 吕 伦 渝 刘 以 兴 毛 杏 云 唐 小 军 钱 仁 美

大 学 生 入 党 教 材 主 编 毛 杏 云 施 恩 望 撰 稿 人 孙 至 谅 李 祖 齐 徐 宁 施 恩 望 沈 光 远 陈 庆 文 吕 伦 渝 刘 以 兴 毛 杏 云 唐 小 军 钱 仁 美 大 学 生 入 党 教 材 主 编 毛 杏 云 施 恩 望 撰 稿 人 孙 至 谅 李 祖 齐 徐 宁 施 恩 望 沈 光 远 陈 庆 文 吕 伦 渝 刘 以 兴 毛 杏 云 唐 小 军 钱 仁 美 内 容 提 要 本 书 是 根 据 邓 小 平 党 的 建 设 理 论 党 的 十 五 大 报 告 和 新 党 草 :( 中 国 共 产 党 第 十 五 次 全 国 代 表 大 会 修 汀 通 过 )

Více

关于2014年一级建造师《建筑工程管理与实务》科目的直播说明

关于2014年一级建造师《建筑工程管理与实务》科目的直播说明 2014 年 一 级 建 造 师 建 筑 工 程 管 理 与 实 务 科 目 新 教 材 颁 布 直 播 内 容 2014 年 一 级 建 造 师 新 教 材 已 于 近 日 颁 布, 这 是 自 2004 年 开 考 以 来 的 第 四 版 教 材, 对 于 今 年 报 名 参 加 考 试 的 学 员 来 说, 集 中 关 心 的 问 题 : 有 什 么 变 化? 如 何 学 习? 如 何 应 考?

Více

鳴 謝 對 於 澳 門 各 中 文 報 社, 為 廉 政 公 署 開 闢 廉 政 園 地 專 題 欄 目, 積 極 履 行 社 會 責 任, 宏 揚 廉 潔 風 尚, 廉 政 公 署 謹 此 致 以 衷 心 謝 意! 期 望 新 聞 界 朋 友 繼 續 對 廉 政 工 作 提 出 意 見 和 建 議

鳴 謝 對 於 澳 門 各 中 文 報 社, 為 廉 政 公 署 開 闢 廉 政 園 地 專 題 欄 目, 積 極 履 行 社 會 責 任, 宏 揚 廉 潔 風 尚, 廉 政 公 署 謹 此 致 以 衷 心 謝 意! 期 望 新 聞 界 朋 友 繼 續 對 廉 政 工 作 提 出 意 見 和 建 議 1 鳴 謝 對 於 澳 門 各 中 文 報 社, 為 廉 政 公 署 開 闢 廉 政 園 地 專 題 欄 目, 積 極 履 行 社 會 責 任, 宏 揚 廉 潔 風 尚, 廉 政 公 署 謹 此 致 以 衷 心 謝 意! 期 望 新 聞 界 朋 友 繼 續 對 廉 政 工 作 提 出 意 見 和 建 議, 齊 心 合 力 共 建 廉 潔 社 會 2 引 言 澳 門 各 大 中 文 報 社 為 推 動

Více

untitled

untitled 3-1-1 3-1-2 3-1-3 3-1-4 3-1-5 3-1-6 3-1-7 3-1-8 3-1-9 3-1-10 3-1-11 1 2 3 98%2,300 73.5% 3-1-12 4 520052007 23.52%24.83%28.75%2008 1 19979123,000199799 97130 3,0001,0002,000 200112001116 200102820011 16

Více

常州市建设工程招标公告

常州市建设工程招标公告 常 州 市 建 设 工 程 招 标 公 告 一 招 标 条 件 长 荡 湖 水 厂 及 配 套 管 网 项 目 ( 项 目 名 称 ) 长 荡 湖 水 厂 新 建 工 程 ( 标 段 名 称 ) 已 由 江 苏 省 发 展 和 改 革 委 员 会 ( 项 目 审 批 核 准 或 备 案 机 关 名 称 ) 以 省 发 展 改 革 委 关 于 金 坛 市 城 乡 水 务 有 限 公 司 长 荡 湖 水

Více

Shenzhen Benelux Enterprise Co.,Ltd

Shenzhen Benelux Enterprise Co.,Ltd 2002 2 3 5 7 9 11 13 18 19 20 20 1 Shenzhen Benelux Enterprise Co.,Ltd. 755-26068614 26068025 755-26068031 szshbshi@public.szptt.net.cn 518054 szshbshi@public.szptt.net.cn http://www.cninfo.com.cn B 200041

Více

目 錄 序... 李 葉 文 慧 校 長...5 00-01 年 度 婆 婆, 我 懷 念 您... 李 麗 芬...8 記 一 次 我 患 病 的 經 過 和 感 受... 王 良 雄...9 我 敬 佩 的 老 師... 巫 雪 玲...10 家 裏 的 一 件 小 擺 設... 何 玉 媚..

目 錄 序... 李 葉 文 慧 校 長...5 00-01 年 度 婆 婆, 我 懷 念 您... 李 麗 芬...8 記 一 次 我 患 病 的 經 過 和 感 受... 王 良 雄...9 我 敬 佩 的 老 師... 巫 雪 玲...10 家 裏 的 一 件 小 擺 設... 何 玉 媚.. 禮 賢 雅 集 二 二 六 學 生 佳 作 結 集 目 錄 序... 李 葉 文 慧 校 長...5 00-01 年 度 婆 婆, 我 懷 念 您... 李 麗 芬...8 記 一 次 我 患 病 的 經 過 和 感 受... 王 良 雄...9 我 敬 佩 的 老 師... 巫 雪 玲...10 家 裏 的 一 件 小 擺 設... 何 玉 媚...11 外 祖 父 的 皺 紋... 梁 詩 華...12

Více

中華民國第 54 屆中小學科學展覽會

中華民國第 54 屆中小學科學展覽會 中 華 民 國 第 54 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 科 別 : 化 學 科 組 別 : 高 中 組 作 品 名 稱 : 吸 金 大 法 膠 體 溶 液 對 重 金 屬 離 子 的 探 討 關 鍵 詞 : 膠 體 溶 液 重 金 屬 離 子 編 號 : 摘 要 本 實 驗 的 目 標 : 比 較 不 同 種 類 及 不 同 的 膠 體 溶 液 與 重 金 屬 離 子 混

Více

God's Masterpiece- the Cross

God's Masterpiece- the Cross 神 的 杰 作 基 督 的 十 字 架 介 绍 内 住 在 里 面 的 罪 / 肉 体 / 自 我, 不 亚 于 一 个 肮 脏 的 暴 君 给 我 们 命 令 去 遵 行 对 于 许 多 信 徒 来 说, 这 所 有 的 事 实 已 经 成 为 了 多 年 来 一 个 继 续 不 停 的 问 题 我 们 为 此 而 挣 扎 而 斗 争 我 们 曾 在 无 价 值 的 努 力 去 摆 脱 我 们 自

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BFECCBD9B7A2D5B9D3D0CFDFCAFDD7D6B5E7CAD3D3C3BBA7CAC7B9D8BCFCA3ACD3D0CFDFCAFDD7D6BBFAB6A5BAD0D4F2CAC7B1D8D0E85044462E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BFECCBD9B7A2D5B9D3D0CFDFCAFDD7D6B5E7CAD3D3C3BBA7CAC7B9D8BCFCA3ACD3D0CFDFCAFDD7D6BBFAB6A5BAD0D4F2CAC7B1D8D0E85044462E646F63> 注 意 : 限 于 篇 幅 原 因, 只 节 选 部 分 内 容, 如 您 感 兴 趣, 请 E-MAIL 至 sales@sunnisky.com 索 取 快 速 发 展 有 线 数 字 电 视 用 户 是 关 键, 有 线 数 字 机 顶 盒 则 是 必 需 北 京 阳 天 宽 频 网 络 技 术 有 限 公 司 杨 天 喜 从 世 界 范 围 来 看, 以 美 国 和 欧 洲 为 代 表 的

Více

Application Form for Operating

Application Form for Operating 沙 田 大 會 堂 開 放 舞 台 沙 田 大 會 堂 的 戶 外 廣 場 開 放 特 定 免 費 表 演 區, 提 供 公 共 空 間 予 表 演 者 一 展 才 華, 讓 市 民 寫 意 舒 適 地 近 距 離 欣 賞 表 演 藝 術, 豐 富 社 區 文 化 氣 息 計 劃 詳 情 及 申 請 表 於 沙 田 大 會 堂 備 索, 亦 可 於 沙 田 大 會 堂 網 頁 下 載 計 劃 內 容

Více

Top

Top 清 流 月 刊 中 華 民 國 九 十 九 年 五 月 號 論 述 大 陸 現 況 法 令 天 地 資 通 安 全 科 技 新 知 健 康 生 活 生 態 保 育 文 與 藝 傳 播 溝 通 新 視 野 其 他 飲 酒 文 化 深 深 紮 根 於 民 間, 不 僅 是 物 質 生 活 所 需, 也 是 一 種 精 神 享 受 漫 談 飲 酒 自 有 人 類 就 因 水 果 發 酵 而 知 有 酒 的

Více

第十二章 女性生殖系统肿瘤妇女的护理

第十二章  女性生殖系统肿瘤妇女的护理 第 十 二 章 女 性 生 殖 系 统 肿 瘤 妇 女 的 护 理 [ 教 学 目 标 ] 1. 掌 握 子 宫 肌 瘤 卵 巢 肿 瘤 的 护 理 评 估 护 理 措 施 2. 理 解 子 宫 肌 瘤 卵 巢 肿 瘤 的 临 床 表 现 处 理 原 则 及 护 理 诊 断 3. 理 解 子 宫 内 膜 癌 的 临 床 表 现 处 理 原 则 及 护 理 4. 了 解 子 宫 肌 瘤 子 宫 内 膜

Více

国 学 经 典 通 俗 读 本 中 国 中 铁 四 局 集 团 前 言 中 华 文 明 源 远 流 长 国 学 经 典 灿 若 群 星 遨 游 在 中 华 文 明 的 长 河 里 是 一 种 心 灵 的 洗 涤 翱 翔 在 国 学 经 典 的 天 空 里 是 一 份 精 神 的 超 越 国 学 包 括 中 国 一 切 固 有 的 思 想 文 化 学 说 是 中 华 民 族 优 秀 传 统 文 化

Více

2003 2003 8 9 ... 3... 4... 6... 7... 12... 13... 28 2 1 : :TANGSHAN IRON AND STEEL CO. LTD 2 : : :000709 3 : 9 063016 4 : 5 : 9 :0315 2701188 :0315 2702198 TGYANG@HEINFO.NET 6 http://www.cninfo.com.cn

Více

标题

标题 中国电子政务年鉴 2013 全监管体系更加系统化 科学化 能更好地服务于普通消费者 生产企业和相关职能监管 机构 武汉市信息产业办公室 武汉市科技信息资源服务平台 一 引言 十二五 时期 是武汉市全面推动国家创新型试点城市 东湖国家自主创新示范区和 两型社会 建设的关键时期 科学制定和有效实施科技发展 十二五 规划 对于抓住新 一轮国家战略调整带来的历史机遇 全面提高武汉自主创新能力和科技竞争能力

Více

Mezimoja 90,

Mezimoja 90, MUS Mezimoja 2017 1 1. 1.1 Mezimoja 90,. 500 800 2 ., 7 12 C10 30 C. 35 C 5-8 C. 1.2 Zira - Mbeya-Tabor Д 5000.. 1000-1,500 3 2. 2.1 MSU 1950-2017 3 3.1 MSU Co Ltd 1. Mezimoja 2.,,, ; 4., ; 6. ; 7. «Mezimoja»

Více

80 30 40 60 70 80 60 30 40 50 80 7 3 1 50 70 8 30 40 70 80 1985 1 3 50 1 2 52 7 52 3 16 11 3 2 52 8 8 9 1 80 80 7 8 80 4 10 6 10 1985 1 3 1 19 87 2 17 62 3 19 64 67 1 3 1 3 33 4 5 7 2 3 7 13 50 8 2 4 70

Více

中国防痨杂志年月第)卷第期C -EF ; G A; 4 ) 5+ 11B 肝细胞内微粒体酶转变成反应介质与细胞蛋白结 I2 I 二 FP[ 的类型 合导致肝细胞变性和坏死引起药物性肝炎 高尿酸血症占 FP[ 的 B)I 左右 +我国抗结 核药所 致 药 物 性 肝 损 伤 PWUW的 发 生 率 较

中国防痨杂志年月第)卷第期C -EF ; G A; 4 ) 5+ 11B 肝细胞内微粒体酶转变成反应介质与细胞蛋白结 I2 I 二 FP[ 的类型 合导致肝细胞变性和坏死引起药物性肝炎 高尿酸血症占 FP[ 的 B)I 左右 +我国抗结 核药所 致 药 物 性 肝 损 伤 PWUW的 发 生 率 较 中国防痨杂志年月第)卷第期C -EF ; G A; 4 ) 5+ 11 专家论坛 我国结核病化疗药物不良反应的防治现状与进展 雷建平 摘要抗结核治疗中药物不良反应较为常见其发生原因复杂多样应熟悉相关危险因素完善实验室检查 发现手段探讨合理地调整抗结核治疗+不良反应的防范措施+不良反应的治疗处理及停药措施努力实现预防+治 疗和管理措施的与时俱进 关键词药物副作用和不良反应预防和控制抗结核药副作用 C4

Více

- 2-2- HCO HPO SO 3 4 4 P P R P QR Q R Q + - - H HCO3 - HCO 3 - - Cl HCO 3 HCO - 3 - HCO - 3 - HCO 3 - = 100 2- SO 4 - H 2 PO 4 HPO 4 - HPO 4 2- Na

Více

Microsoft Word - oracle-financials-accounting-hub-data-sheet_cn_Oracle财务会计平台_.doc

Microsoft Word - oracle-financials-accounting-hub-data-sheet_cn_Oracle财务会计平台_.doc Oracle 财 务 会 计 平 台 主 要 特 性 : 财 务 变 革 解 决 方 案 集 成 的 会 计 规 则 信 息 库 为 每 个 GAAP 创 建 会 计 规 则 会 计 引 擎 多 种 记 账 方 法 复 杂 的 错 误 处 理 支 持 参 考 信 息 将 会 计 规 则 从 测 试 系 统 导 出 和 导 入 到 生 产 系 统 子 分 类 账 会 计 查 询 人 工 调 整 预 定

Více

中 国 废 塑 料 2015 12 废 塑 料 那 些 事 微 信 新 媒 体 前 言 我 国 是 可 再 生 利 用 资 源 ( 废 物 原 料 ) 的 进 口 大 国, 其 中 废 塑 料 是 可 用 作 原 料 的 固 体 废 物 的 重 要 组 成, 废 塑 料 进 口 管 理 工 作 一

中 国 废 塑 料 2015 12 废 塑 料 那 些 事 微 信 新 媒 体 前 言 我 国 是 可 再 生 利 用 资 源 ( 废 物 原 料 ) 的 进 口 大 国, 其 中 废 塑 料 是 可 用 作 原 料 的 固 体 废 物 的 重 要 组 成, 废 塑 料 进 口 管 理 工 作 一 1 2015 年 全 年 中 国 废 塑 料 进 口 批 文 汇 总 中 国 废 塑 料 2015 12 废 塑 料 那 些 事 微 信 新 媒 体 前 言 我 国 是 可 再 生 利 用 资 源 ( 废 物 原 料 ) 的 进 口 大 国, 其 中 废 塑 料 是 可 用 作 原 料 的 固 体 废 物 的 重 要 组 成, 废 塑 料 进 口 管 理 工 作 一 直 以 来 由 国 家 环 保

Více

7

7 7 3000 7 - E L E V E N 8 7 - E L E V E N 7 - E L E V E N 9 10 7-ELEVEN 7 - E L E V E N 7 - E L E V E N ( ) 7-ELEVEN 2002 31,979,357 12% 7 - E L E V E N OSC 12% 2002 4,161,207 T 832 W 2002 % 3,901,704 re

Více

629 GB

629 GB UDC GB P GB50414-2007 Code for Design of Fire Protection and Prevention for Iron Steel Metallurgy Enterprises 2007-04-13 2008-01-01 629 GB50414-2007 2008 1 1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 5.2.2 5.3.1 6.6.1 6.6.4 16.7.2

Více

2004 20 14 价 格 评 估 人 员 执 业 国 务 院 对 确 需 保 留 资 格 认 定 的 行 政 项 目 设 定 行 政 许 可 的 决 定 ( 国 务 院 令 第 412 15 电 力 用 户 向 发 电 企 国 家 能 源 局 国 家 电 力 监 管 委 员 业 直 接 购 电

2004 20 14 价 格 评 估 人 员 执 业 国 务 院 对 确 需 保 留 资 格 认 定 的 行 政 项 目 设 定 行 政 许 可 的 决 定 ( 国 务 院 令 第 412 15 电 力 用 户 向 发 电 企 国 家 能 源 局 国 家 电 力 监 管 委 员 业 直 接 购 电 2013 年 5 月 15 日 国 务 院 关 于 和 下 放 一 批 行 政 项 目 等 事 项 的 决 定 国 发 2013 19 号 (1) 和 下 放 管 理 层 级 的 行 政 项 目 目 录 ( 共 91 项, 其 中 71 项 下 放 20 项 ) 序 号 项 目 名 称 实 施 机 关 设 定 依 据 处 理 决 定 1 企 业 投 资 扩 建 民 用 机 场 项 目 核 准 2004

Více

L A TEX 2003 Tang 2

L A TEX 2003 Tang 2 The Sad One PDF Tang L A TEX 2003 Tang 2 1 C C C C C 3 4 2 5 C 6 3 7 C C 8 4 9 10 5 11 12 6 13 14 7 15 8 16 25380 17 18 9 19 10 20 21 11 22 12 23 ( ) ( ) 13 24 25 14 26 C 27 28 15 29 1 1 G 10 9 30 1831

Více

公开转让说明书

公开转让说明书 主 办 券 商 二 〇 一 五 年 四 月 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开

Více

序 号 收 费 项 目 收 费 范 围 收 费 标 准 1 2 3 4 5 6 大 学 英 语 四 六 级 考 试 报 名 费 在 职 攻 读 硕 士 学 位 全 国 联 考 费 高 等 教 育 考 试 报 名 费 ( 含 成 人 高 校 ) 高 等 教 育 考 试 考 试 费 ( 含 成 人 高

序 号 收 费 项 目 收 费 范 围 收 费 标 准 1 2 3 4 5 6 大 学 英 语 四 六 级 考 试 报 名 费 在 职 攻 读 硕 士 学 位 全 国 联 考 费 高 等 教 育 考 试 报 名 费 ( 含 成 人 高 校 ) 高 等 教 育 考 试 考 试 费 ( 含 成 人 高 2015 年 秋 季 复 旦 大 学 教 育 收 费 公 示 表 - 本 科 生 序 号 收 费 项 目 收 费 范 围 收 费 标 准 1 普 通 高 校 学 费 一 般 专 业 5000 元 / 人 2 普 通 高 校 学 费 热 门 专 业 5500 元 / 人 3 普 通 高 校 学 费 医 学 专 业 6500 元 / 人 4 普 通 高 校 学 费 艺 术 专 业 10000 元 / 人

Více

600580.SH 卧 龙 电 气 63.99% 资 料 来 源 :WIND 资 讯 此 外, 公 司 近 两 年 来 生 产 规 模 逐 步 扩 大, 资 金 需 求 也 随 之 不 断 提 高, 其 短 期 借 款 金 额 从 2013 年 末 156,176.85 万 元 增 加 至 2015

600580.SH 卧 龙 电 气 63.99% 资 料 来 源 :WIND 资 讯 此 外, 公 司 近 两 年 来 生 产 规 模 逐 步 扩 大, 资 金 需 求 也 随 之 不 断 提 高, 其 短 期 借 款 金 额 从 2013 年 末 156,176.85 万 元 增 加 至 2015 卧 龙 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 可 行 性 分 析 报 告 ( 修 订 稿 ) 为 进 一 步 提 升 卧 龙 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 卧 龙 电 气 公 司 ) 的 持 续 发 展 能 力, 促 进 公 司 发 展, 公 司 六 届 七 次 临 时 董 事 会 和 2015 年 第 一 次 临

Více

兽医临床诊断学实验指导

兽医临床诊断学实验指导 兽 医 临 床 诊 断 学 实 验 指 导 河 北 科 技 师 范 学 院 动 物 科 学 系 临 床 兽 医 学 实 验 室 2009 年 2 月 目 录 学 生 实 验 守 则... 3 实 习 一 动 物 的 接 近 保 定 和 基 本 检 查 法...4 实 习 二 临 床 基 本 检 查 法 及 一 般 检 查...10 实 习 三 循 环 系 统 的 临 床 检 查...15 实 习 四

Více

2014年印順導師思想巡迴講座暨座談會

2014年印順導師思想巡迴講座暨座談會 金 剛 般 若 波 羅 蜜 經 講 記 >> 明 心 菩 提 ( 之 二 )/ 厚 觀 法 師 35T 己 三 賢 聖 無 為 同 證 (pp.53-74)35t... B-2 35T 丙 二 勸 發 奉 持 (pp.74-103)35t... B-14 35T 丁 一 示 奉 持 行 相 (pp.74-82)35t... B-14 35T 戊 一 問 (pp.74-75)35t... B-14 35T

Více

9 江 苏 沙 钢 集 团 2500M3 高 炉 冷 风 管 系 荒 煤 气 系 统 喷 煤 系 统 5800M3 高 炉 2500M3 高 炉 送 风 装 置 1800M3 高 炉 送 风 装 置 10 宣 化 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 送 风 装 置 1350M3 高 炉 送 风

9 江 苏 沙 钢 集 团 2500M3 高 炉 冷 风 管 系 荒 煤 气 系 统 喷 煤 系 统 5800M3 高 炉 2500M3 高 炉 送 风 装 置 1800M3 高 炉 送 风 装 置 10 宣 化 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 送 风 装 置 1350M3 高 炉 送 风 冶 金 行 业 业 绩 列 表 高 炉 用 膨 胀 节 业 绩 1 首 钢 京 唐 钢 铁 联 合 有 限 公 司 2 座 5500 M3 高 炉 煤 气 管 系 2 鞍 山 钢 铁 公 司 3200 M3 高 炉 高 炉 煤 气 管 系 3 邯 郸 钢 铁 集 团 有 限 责 任 公 司 2 座 3200 M3 4 本 溪 钢 铁 公 司 5 太 原 钢 铁 ( 集 团 ) 有 限 公 司 6 天

Více

cc.pdf

cc.pdf ! 閱讀理解文言文練習 一 閱讀 唐雎不辱使命 完成1 4題 秦王使人謂安陵君曰 寡人欲以五百里之地易安陵 安陵君其許寡 人 安陵君曰 大王加惠 以大易小 甚善 雖然 受地於先王 願 終守之 弗敢易 秦王不說 安陵君因使唐雎使於秦 秦王謂唐雎曰 寡人以五百里之地易安陵 安陵君不聽寡人 何也 且秦滅韓亡魏 而君以五十里之地存者 以君為長者 故不錯意也 今吾 以十倍之地 請廣於君 而君逆寡人者 輕寡人與

Více

A5-«e¨¥¥Ø¿ý-5000w-990921

A5-«e¨¥¥Ø¿ý-5000w-990921 五 居家 護 理服 務 六 自醫療 珍愛婦女醫學影像中心 >> 服務對象 >> 1. 病患只能維持有限之自我照顧能力 活動限制在床上或椅子上 2. 有明確之醫療與護理服務項目需要服務者 台北榮總於 6 年成立 珍愛婦女醫學影像中心 結合頂尖的專業醫療 3. 病情穩定 能在家中進行醫療措施者 4. 患者居住地區 距離本院單向車程半小時內者 人員 技術與設備 於優質 舒適 獨立的環境中 專門提供女性朋友們完

Více

2007年锌市场年度报告

2007年锌市场年度报告 2007 年 锌 市 场 年 度 报 告 在 供 应 紧 张 需 求 快 速 增 长 的 推 动 下,2006 年 锌 价 持 续 上 涨. 在 经 历 了 2007 年 上 半 年 消 费 旺 季 后, 由 于 供 应 过 剩, 需 求 增 速 放 缓, 锌 价 开 始 了 漫 长 的 下 跌 过 程 LME 三 月 期 锌 也 有 由 上 半 年 从 4000 美 元 / 吨 以 上 历 史 高

Více

代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决, 该 股 东 代 理 人 不 必 是 本 公 司 股 东 ; (2) 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ; (3) 本 公 司 聘 请 的 律 师 : 7. 会 议 地 点 : 吉 林 市 吉 林 市 高 新 区 恒 山 西 路 10

代 理 人 出 席 会 议 和 参 加 表 决, 该 股 东 代 理 人 不 必 是 本 公 司 股 东 ; (2) 本 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 ; (3) 本 公 司 聘 请 的 律 师 : 7. 会 议 地 点 : 吉 林 市 吉 林 市 高 新 区 恒 山 西 路 10 股 票 简 称 : 领 先 科 技 股 票 代 码 :000669 公 告 编 号 :2012-013 吉 林 领 先 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 会 议 通 知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 吉 林

Více

gf

gf Code for construction and acceptance of city indoor gas engineering CJJ 94 2003 J 264 2003 2003 1 Code for construction and acceptance of city indoor gas engineering CJJ 94 2003 2003 8 1 2003 2 143 CJJ

Více

交易机制:标准与国际比较

交易机制:标准与国际比较 上 海 证 券 交 易 所 期 权 全 真 模 拟 交 易 业 务 方 案 ( 非 正 式 版 ) 上 海 证 券 交 易 所 V2.0 2014 年 4 月 1 修 改 说 明 序 号 涉 及 内 容 参 考 页 码 1 标 的 选 择 的 相 关 指 标 和 工 作 机 制 11 2 异 常 情 况 下 ( 最 后 交 易 日 或 交 收 日 停 牌 ) 才 允 许 部 分 现 金 结 算 32

Více

中华人民共和国石油天然气行业标准

中华人民共和国石油天然气行业标准 ICS 75.200 23.040.10 P 94 6996 2000 SY 0402 2000 Standard for construction and acceptance of oil and natural gas station procedure pipeline project SY 0402 2000 SYJ4002 90 SY/T4067 93 SYJ4023 89 2000-03-31

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031362D30323020C6BDB0B2D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303136C4EAB5DAD2BBBCBEB6C8B1A8B8E620323031362D30342D3231>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20323031362D30323020C6BDB0B2D2F8D0D0B9C9B7DDD3D0CFDEB9ABCBBE32303136C4EAB5DAD2BBBCBEB6C8B1A8B8E620323031362D30342D3231> 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 一 重 要 提 示 1.1 本 行 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1.2 本 行 第 九 届 董 事

Více

( ) 1. HCO - 3 ( OH - ) ( 1.3) 2. ( 1.4) -64-

( ) 1. HCO - 3 ( OH - ) ( 1.3) 2. ( 1.4) -64- -63- (antagonism) Berger(1962) 21 11 3 9 ph 0.1% 0.1% 0.1mg/kg ( ) 1. HCO - 3 ( OH - ) ( 1.3) 2. ( 1.4) -64- ( 1.5) 3. CO 2 +K + Ca 2+ + N 4 1.3 H+ K + Ca 2+ NH 4+ +4 H 2 O CO 2 +HCO - 3 K + K + HCO -

Více

同 一 股 份 只 能 选 择 其 中 一 种 方 式 6. 出 席 对 象 : (1) 截 止 2012 年 3 月 16 日 下 午 收 市 时 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 股 东 上 述 本 公 司 全

同 一 股 份 只 能 选 择 其 中 一 种 方 式 6. 出 席 对 象 : (1) 截 止 2012 年 3 月 16 日 下 午 收 市 时 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 登 记 在 册 的 本 公 司 全 体 股 东 上 述 本 公 司 全 股 票 简 称 : 领 先 科 技 股 票 代 码 :000669 公 告 编 号 :2012-024 吉 林 领 先 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 提 示 性 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 吉

Více

汉王PDF转换RTF文档

汉王PDF转换RTF文档 天 长 市 377 品, 多 次 获 得 省 部 级 优 质 产 品 称 号, 产 品 远 销 日 本 韩 国 马 来 西 亚 等 国, 也 是 旅 游 购 物 佳 品 日 月 牌 贡 品 保 健 粉 丝 原 为 明 洪 武 年 间 宫 廷 御 膳 精 品, 现 为 国 家 认 证 的 绿 色 食 品, 其 特 点 是 久 煮 不 煳, 复 煮 不 碎, 晶 莹 透 明, 柔 韧 爽 口, 具 有

Více

准 6 会 议 出 席 对 象 : 1 在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 股 东 本 次 股 东 大 会 股 权 登 记 日 为 2012 年 3 月 1 日 ( 星 期 四 ), 股 权 登 记 日 下 午 交 易 结 束 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公

准 6 会 议 出 席 对 象 : 1 在 股 权 登 记 日 持 有 公 司 股 份 的 股 东 本 次 股 东 大 会 股 权 登 记 日 为 2012 年 3 月 1 日 ( 星 期 四 ), 股 权 登 记 日 下 午 交 易 结 束 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 苏 州 扬 子 江 新 型 材 料 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 - 更 正 版 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 没 有 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 苏 州 扬 子 江 新 型 材 料 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称

Více

環境監測與除污方式介紹

環境監測與除污方式介紹 摘 要 環 境 監 測 與 除 污 方 式 介 紹 馬 偕 醫 院 核 子 醫 學 科 杜 高 瑩 自 然 背 景 輻 射 游 離 輻 射 的 傷 害 人 員 輻 射 防 護 環 境 監 測 輻 射 污 染 自 然 背 景 輻 射 劑 量 游 離 輻 射 的 傷 害 人 類 生 存 的 自 然 環 境, 會 產 生 天 然 輻 射 照 射 劑 量, 稱 為 自 然 背 景 輻 射 劑 量, 通 常

Více

#$ %" " &$ " ( ) ( ) % " *$ )" ) " +$ )",-*#!..# " % -$ (" ( ) %,/$, " (,.$ (" ) % "! / ",! /, ",0$,!",,$ %" "!! "! ",!$ %" " " "!..#!..&,#$! " " " "

#$ % &$ ( ) ( ) % *$ ) ) +$ ),-*#!..# % -$ ( ( ) %,/$, (,.$ ( ) % ! / ,! /, ,0$,!,,$ % !! ! ,!$ %  !..#!..&,#$!  #$$% " #$$% &! #$$ " #$$ # #$$ $ #$$ #$$!# #$$% " " " "!($!#$ )!#*!!$ )!!*!$$ )!$* " " " $+, -,!(!. (.!-. #&. " " #$$ ( #$$& # #!!&!$ ( #$$& &% ($ &# #$$% ($!**#!** #,!**% ($ #$$!%, ($ ( (! #$$% ($ ($

Více

ICS \5h03.220.20 R80 GB/T19056 2003 vehicle travelling data recorder 2003-04-15 2003-09-01 ... III... IV 1... 1 2... 1 3... 1 4... 2 4.1... 2 4.2... 2 4.3... 3 4.4... 3 4.5... 6 4.6... 7 4.7... 7 4.8...

Více

NY.FIT)

NY.FIT) 8 月 运 粤 晕 郧 月 粤 杂 匀 陨 杂 匀 耘 匀 哉 陨 运 耘 载 哉 耘 康 巴 什 新 区 党 工 委 康 巴 什 新 区 管 委 会 主 办 8 月 运 粤 晕 郧 月 粤 杂 匀 陨 杂 匀 耘 匀 哉 陨 运 耘 载 哉 耘 康 巴 什 新 区 党 工 委 康 巴 什 新 区 管 委 会 主 办 8 月 目 录 CONTENTS 刊 号 题 字 : 王 凤 山 名 誉 主 任

Více

大事记

大事记 DA SHI JI 16-11 11 771) 770-476) 221-207 90> 30 216 560-566 589) 625 765 1105) 1127-1130) 1131-1162) 1187) 1192) 1207) 28 6 1232) 1271) (1296) 1276 36 1351) 3 9 4.5 9999 1368) 50 Q 1000 (1467) 1511) 3

Více

泰州市建设工程施工

泰州市建设工程施工 兴 化 市 工 程 建 设 施 工 ( 房 建 市 政 项 目 ) 招 标 文 件 ( 合 理 价 随 机 确 定 中 标 人 办 法 ) 编 号 :3212811609200103 工 程 名 称 : 城 投 公 司 办 公 用 房 改 造 装 修 工 程 招 标 人 ( 盖 章 ): 兴 化 市 城 市 建 设 投 资 有 限 公 司 法 定 代 表 人 或 其 委 托 代 理 人 : 郑 国

Více

德 泉 院 士 事 迹 材 料 于 德 泉 院 士 是 我 国 著 名 的 天 然 药 物 化 学 家, 中 国 工 程 院 院 士 从 事 天 然 药 物 化 学 研 究 工 作 50 余 年, 完 成 了 71 属 91 种 常 用 中 药 化 学 成 分 研 究, 发 现 并 鉴 定 了 40

德 泉 院 士 事 迹 材 料 于 德 泉 院 士 是 我 国 著 名 的 天 然 药 物 化 学 家, 中 国 工 程 院 院 士 从 事 天 然 药 物 化 学 研 究 工 作 50 余 年, 完 成 了 71 属 91 种 常 用 中 药 化 学 成 分 研 究, 发 现 并 鉴 定 了 40 全 国 杰 出 专 业 技 术 人 才 推 荐 表 姓 名 于 德 泉 性 别 男 出 生 年 月 1932.1 最 高 学 历 大 学 本 科 职 称 研 究 员 工 作 单 位 中 国 医 学 科 学 院 药 物 研 究 所 政 治 面 貌 中 共 党 员 电 话 63165224 手 机 电 子 邮 箱 dqyu@imm.ac.cn 学 习 工 作 经 历 主 要 事 迹 获 奖 情 况 1956

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf y X DN A DNA A B C D A B C D A B C D Party Nike A B Yes A B C A B C A B C A B C A B C A B C D A B C E l A A B C A B C A B C A B C A B C A B C D A B C D E F AB AB AB AB AB

Více

生 命 的 终 止 是 人 生 必 经 的 阶 段, 然 而 辞 世 后 的 世 界, 却 是 我 们 一 无 所 知 的 你 对 死 亡 感 到 好 奇 吗? 你 想 不 想 知 道 濒 临 死 亡 的 真 实 情 境? 你 相 不 相 信 的 确 有 人 经 历 过 死 亡, 却 又 起 死 回

生 命 的 终 止 是 人 生 必 经 的 阶 段, 然 而 辞 世 后 的 世 界, 却 是 我 们 一 无 所 知 的 你 对 死 亡 感 到 好 奇 吗? 你 想 不 想 知 道 濒 临 死 亡 的 真 实 情 境? 你 相 不 相 信 的 确 有 人 经 历 过 死 亡, 却 又 起 死 回 DEATH S DOOR( 生 死 之 门 ) 网 页 版 http://deaths-door.book.fixfate.com 琴. 芮 特 旭 目 录 第 一 章 何 谓 DNE... 2 第 二 章 光 芒 的 启 示... 8 第 三 章 NDE 遍 及 世 界... 10 第 四 章 名 人 的 濒 死 经 历... 15 第 五 章 我 的 亲 身 体 验... 20 第 六 章 世

Více

摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 中 华 人 民 共 和 国 道 路 交 通 安 全 法 释 义 / 张 世 诚 主 编. - 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2003. 10 摇 ISBN 7-80175-117-5 摇 玉. 中... 域. 张... 芋. 公 路 运

摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 中 华 人 民 共 和 国 道 路 交 通 安 全 法 释 义 / 张 世 诚 主 编. - 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2003. 10 摇 ISBN 7-80175-117-5 摇 玉. 中... 域. 张... 芋. 公 路 运 中 华 人 民 共 和 国 道 路 交 通 安 全 法 释 义 主 摇 编 摇 张 世 诚 撰 稿 人 摇 张 世 诚 李 摇 敏 张 摇 岩 摇 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 摇 中 华 人 民 共 和 国 道 路 交 通 安 全 法 释 义 / 张 世 诚 主 编. - 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2003. 10 摇 ISBN 7-80175-117-5 摇 玉. 中...

Více

《安全自助手册》

《安全自助手册》 1 1...1...1...2...7...8...10...11...16...16...20...28...30...30...35...42...44...107...107...107 2...110...115...117...120...120...122...128...128...129...131...140...140...140...149...149...153...154...156...158...160...163...165...165...165...166

Více

1 S P Cl Pro 2 K Na Ca Mg K Na Ca Mg % 1 6%-9% 2 1%-3% 3 70%-80% 4 P Ca Fe Cu Co Zn Se Mn Mo Ni Cr P Ca 5 VB V B1 Vpp V B2 B3 VE

1 S P Cl Pro 2 K Na Ca Mg K Na Ca Mg % 1 6%-9% 2 1%-3% 3 70%-80% 4 P Ca Fe Cu Co Zn Se Mn Mo Ni Cr P Ca 5 VB V B1 Vpp V B2 B3 VE 1 2 1 V Pro 2 3 1 Pro 2 Fe2+ Fe3+ 3 Vc 4 Vc 5 1-12% 45-64% 4 1 S P Cl Pro 2 K Na Ca Mg K Na Ca Mg 3 1-2 11-14% 1 6%-9% 2 1%-3% 3 70%-80% 4 P Ca Fe Cu Co Zn Se Mn Mo Ni Cr P Ca 5 VB V B1 Vpp V B2 B3 VE

Více

附4

附4 附 4 普 通 高 等 学 校 本 科 专 业 设 置 申 请 表 ( 审 批 专 业 适 用 ) 学 校 名 称 ( 盖 章 ): 上 海 交 通 大 学 学 校 主 管 部 门 : 教 育 部 专 业 名 称 : 生 物 医 学 科 学 专 业 代 码 : 100103( 推 荐 ) 所 属 学 科 门 类 及 专 业 类 : 医 学 / 基 础 医 学 类 学 位 授 予 门 类 : 理 学

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A9202D20D4A4C5FBC2B62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A9202D20D4A4C5FBC2B62E646F63> 广 西 绿 城 水 务 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 西 壮 族 自 治 区 南 宁 市 江 南 区 体 育 路 4 号 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) ( 上 海 市 浦 东 新 区 商 城 路 618 号 ) 声 明 : 本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说

Více

11年3月上.FIT)

11年3月上.FIT) 科 技 前 沿 1 三 维 显 微 测 量 系 统 在 药 物 晶 型 鉴 别 上 的 应 用 闻 浩 万 晓 新 高 健 2IPTV 运 营 与 营 销 的 探 索 孙 曼 馨 3 工 业 污 水 管 线 系 统 压 力 试 验 探 讨 隋 箴 5 浅 谈 电 气 自 动 化 的 现 状 及 发 展 严 世 平 6 浅 谈 电 气 系 统 的 安 装 与 调 试 田 清 7 红 外 技 术 诊 断

Více

(CIP) 1000 /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3326-1.... R169.1-44 R715.3-44 CIP (2005) 152955 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / / / / 370 2006 1

(CIP) 1000 /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3326-1.... R169.1-44 R715.3-44 CIP (2005) 152955 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / / / / 370 2006 1 1000 (CIP) 1000 /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3326-1.... R169.1-44 R715.3-44 CIP (2005) 152955 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / / / / 370 2006 1 1 2006 1 1 24.80 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1000,,,,,,,,

Více

太平洋安泰人寿保险有限公司

太平洋安泰人寿保险有限公司 建 信 人 寿 保 险 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 建 信 人 寿 [2011] 疾 病 保 险 第 015 号 附 加 美 丽 人 生 定 期 重 大 疾 病 保 险 条 款 目 录 请 扫 描 以 查 询 验 证 条 款 第 一 条 附 加 合 同 的 构 成 第 八 条 受 益 人 第 二 条 保 险 责 任 第 九 条 保 险 金 申 请 第 三 条 责 任 免 除

Více