Likvidace èerných skládek stojí statisíce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Likvidace èerných skládek stojí statisíce"

Transkript

1 strana 2 strana 4 strana 7 strana 8 Radnice informuje Nejstarší žijící vojenský kapelník Jak jsme volili prezidenta V naší městské části dosáhla účast v prvním kole volby prezidenta, které proběhlo 11. a 12. ledna 2013, 64,58 %. Platných hlasů bylo odevzdáno U občanů Králova Pole zvítězil v 1. kole volby Karel Schwarzenberg, který získal 4561 hlasů (34,66 %), druhý postupující kandidát Miloš Zeman pak získal 2869 hlasů (21,8 %). Další pořadí bylo následující: 3. Jiří Dienstbier 1908 hlasů (14,5 %), 4. Jan Fischer 1418 hlasů (10,77 %), 5. Zuzana Roithová 720 hlasů (5,47 %), 6. Vladimír Franz 621 hlasů (4,71 %), 7. Taťána Fischerová 527 hlasů (4 %), 8. Přemysl Sobotka 337 hlasů (2,56 %), 9. Jana Bobošíková 196 hlasů (1,48 %). Ve druhém kole, které proběhlo 25. a , dosáhla volební účast 64,14 %, odevzdáno bylo platných hlasů. Občané Králova Pole dali 7232 hlasů (55,65 %) Karlu Schwarzenbergovi a 5763 hlasů (44,34 %) Miloši Zemanovi. (op), zdroj: čsú Slovaňák téměř stoletý Likvidace èerných skládek stojí statisíce Černé skládky jsou nešvar, jehož likvidace stála naši městskou část v minulém roce celkem Kč. Většina této částky byla pokryta účelovým příspěvkem z rozpočtu statutárního města Brna na likvidaci černých skládek do objemu 5 m 3, zbylá částka se našla v rozpočtu městské části. Černé skládky vznikají nejčastěji v okamžiku, kdy jsou do domácností pořízeny nové věci. A tak často na ulicích můžeme procházet kolem odložených starých televizorů, počítačů a monitorů, koberců, podlahových krytin či třeba sjetých pneumatik jednoduše řečeno věcí, které už dosloužily a nevejdou se do popelnice. Nejčastěji jsou místy černých skládek královopolské hlavní třídy a dále různá zákoutí, kde neprojde mnoho lidí. Např. na ulici Štefánikově vede jasně v počtu černých skládek úsek mezi ulicemi Kartouzská Domažlická (směr město). Nedávno zde byla přímo na chodník odložena celá pohovka a u popelnic se zde neskladný domovní odpad kupí takřka každý týden. Velkým hitem je odkládání pneumatik u parkovišť v době, kdy dochází k jejich přezouvání. Příklad z poslední doby odložené sjeté pneumatiky na parkovišti u Základní školy Herčíkova. Ještě více překvapující byl nález starého gauče, který někdo nelenil donést až k altánu nad rekreační a sportovní plochou Kolečko na ul. Herčíkova. Zvlášť nákladnou bývá likvidace černých skládek u garáží na ul. Budovcova vedle královopolského nádraží. Tam jsou několikrát ročně nalezeny nejen zbytky po údržbě vozového parku garážníků, ale i skládky suti firem, které jistě dobře dostaly zaplaceno za řádnou likvidaci odpadu. Skládky nezůstanou utajeny Černé skládky objevují pracovníci úřadu MČ Královo Pole při kontrolních obchůzkách městské části. Minimálně dvakrát týdně vyrážejí do terénu, aby zjistili i případné další nedostatky v ulicích. Také pochůzkáři městské policie, revíru Pole průběžně hlásí ÚMČ skládky. Nalezené skládky nebezpečného odpadu, jako jsou televizory či monitory, ihned telefonicky hlásí a úřad zajišťuje jejich okamžité odstranění z veřejných ploch. Černé skládky jsou nalézány a likvidovány i při údržbě veřejné zeleně v městské části. V neposlední řadě vypomáhají i sami občané, kteří telefonicky nebo em černé skládky úřadu také nahlašují. Kam s ním Na veřejná prostranství objemný domovní odpad, kam patří i dosloužilé věci z domácností, rozhodně nepatří. Občané je mohou odevzdat ve sběrných střediscích odpadů. Občané Králova Pole mohou využít sběrná střediska po celém území města Brna. Jejich seznam je k dispozici na www. sako.cz/sso/seznam/. Zde je uvedena také provozní doba, kontaktní telefon a informace, jaký sortiment odpadu je zde od občanů shromažďován. Obyvateli Králova Pole je nejčastěji využíváno sběrné středisko v Řečkovicích pod mostem při ulici Hapalova naproti nádraží ČD. Popelnice jako vizitka Další nehezkou vizitkou naší městské části jsou popelnice v ulicích. Dobrý zvyk popelnice uklízet do dvorů nebo do tzv. Motto měsíce: Čím více mluvíme, tím méně si lidé zapamatují. Fénelon Ples, který pomáhá popeláren v domech dodržují už jen někteří obyvatelé naší městské části. Velká část majitelů domů místa pro uložení popelnice v domě využila jiným, pro ně zajímavějším způsobem, a popelnice umístila na veřejné prostranství, kde nejenom hyzdí a překážejí (údržba zeleně, průchodnost chodníků apod.), ale stávají se často objektem vandalů nebo cílem bezdomovců, kteří je vysypávají, a vítr jejich obsah dále rozfoukává. Nešvar umisťování popelnic na veřejná prostranství se snažila městská část Královo Pole již několikrát řešit, a to například v souvislosti s rekonstrukcí ulice Skácelova v roce Zatím však bez výrazných výsledků s ohledem na zákonné možnosti. Jeden fakt je však neoddiskutovatelný čistota naší městské části je ve velké míře v rukou jejích obyvatel. Pozn. Odpadovým hospodářstvím se zabývá zákon 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V době uzávěrky tohoto vydání Královopolských listů stanovovala systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna obecně závazná vyhláška 14/2007. Novela vyhlášky byla schválena Zastupitelstvem statutárního města Brna , v době uzávěrky nenabyla účinnosti. Text a foto: (op) KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2013 1

2 Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje INFORMACE K VYHLÁŠCE O MÍSTNÍM POPLATKU S účinností od přináší obecně závazná vyhláška schválená Zastupitelstvem města Brna následující změny v oblasti správy místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů: 1/ nové skupiny poplatníků; kromě fyzických osob, které mají na území 4/ zvýšení poplatku, které může činit až trojnásobek včas nezaplaceného poplatku města Brna evidován trvalý pobyt, jsou poplatníky nově: nebo jeho části a které je příslušenstvím poplatku. a) fyzické osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců 5/ číslo účtu /5400, variabilní symbol je rodné číslo poplatníka; na území České republiky povolen přechodný pobyt v obci na dobu úhradu převodem z účtu rozhodně doporučujeme při platbě poplatku delší než 90 dnů, v roce b) fyzické osoby, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na Další informace získáte na Oddělení správy poplatku za komunální odpad, území České republiky pobývají v obci přechodně po dobu delší 9. poschodí výškové budovy A, Šumavská 33, telefonicky na , 3 měsíců, , , , prostřednictvím pošty c) fyzické osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona stránky upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí dočasnou ochranu cizinců, d) fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není 36. a 37. schůze Rady městské části Brno-Královo Pole, 14. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Královo Pole hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. V pořadí 36. schůze RMČ Brno-Královo Pole proběhla 17. prosince Radní 2/ zvýšení horní hranice sazby poplatku na základě obligatorního výpočtu kromě jiného vzali na vědomí smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti SDH obce na rok stanoveného zákonem o místních poplatcích na částku 675 Kč za poplatníka a kalendářní rok 2013; sazba poplatku se skládá ze dvou částek: Poslední loňská schůze RMČ Brno-Královo Pole se uskutečnila 19. prosince. Radní projednávali zejména záležitosti týkající se pronájmů bytů. a) z částky s horní zákonnou hranicí až 250 Kč za poplatníka a kalendářní rok (stejně jako v uplynulých letech) a V loňském roce poslední zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Králo- zastupitelé schválili dodatky ke zřizo- Pole ve stávajícím znění. Královopolští b) z částky stanovené podle skutečných nákladů obce předchozího vo Pole mělo pořadové číslo 14 a konalo se 17. prosince. ských škol Slovanské nám. 2, Bulharská vacím listinám Základních a Mateř- roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu rozpočítaných na jednoho poplatníka; při celkových nákladech města Brna na sběr V úvodu jednání vzali zastupitelé na vědomí zprávu o činnosti RMČ je k předáván nemovitý ma- 62, Vackova 70 a Staňkova 14, kterým a svoz v předchozím roce ve výši Kč a počtu poplatníků , činí horní hranice této části poplatku pro rok 2013 částku Brno-Královo Pole za období od 30. jetek. U ZŠ Slovanské nám. 2 se jedná 425 Kč na poplatníka. schůze RMČ. Schválen byl rozpočet o technické zhodnocení odstranění 3/ změny v osvobození od placení poplatku pro tyto skupiny poplatníků: Městské části Královo Pole na rok 2013 zemní vlhkosti v přízemí objektu Základní školy do ulice Bulharská, u MŠ a) vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena a zastupitelé vzali na vědomí plán velkých k pobytu žádná fyzická osoba, z důvodu vlastnictví takové stav- by, a kteří současně mají trvalý pobyt na území města (doposud byli osvobozeni od placení poplatku vážícího se ke stavbě všichni vlastníci oprav bytového fondu MČ na rok Projednávány byly také pozemkové záležitosti, doprodeje bytových Bulharská 62 také technické zhodnocení zřízení koloběžkářské dráhy, koryta řeky a oplocení kolem kontejnerového staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci bez rozdílu), domů a domovních celků schválení stání, MŠ Vackova 70 oprava fasády, b) nezletilé fyzické osoby, které jsou na základě rozhodnutí soudu umístěny v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo i žádost o uzavření dohody na úhradu díla atp., ZŠ a MŠ Staňkova 14 zatep- kupní ceny. Na pořadu jednání byla zateplení objektu, zhotovení výtvarného v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v jiném obdobném dlužného nájemného a úhrad za plnění lení budovy Rybníček 9 a rekonstrukce poskytovaná s užíváním bytu, se kterou 3. nadzemního podlaží; a vzali na vědomí úplné znění Zřizovací listiny Základ- zařízení. zastupitelé souhlasili. Zastupitelé doporučili Zastupitelstvu města Brna schvání a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14. 4/ ohlašovací povinnost, neboli povinnost poplatníků ohlásit správci poplatku existenci skutečností mající za následek vznik, změnu nebo zánik lit novelu vyhlášky statutárního města Schválili termíny zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Královo Pole poplatkové povinnosti či nárok na osvobození od placení poplatku, je Brna, kterou se stanovují podmínky nově stanovena skupině cizinců, kteří pobývají v městě Brně přechodně po dobu delší 3 měsíců, všem vlastníkům zpoplatněných nemovitostí materiálů ve městě Brně v návaznosti schůzí Rady naší městské části v roce pro spalování suchých rostlinných v roce 2013 a vzali na vědomí termíny a nezletilým poplatníkům, resp. jejich zákonným zástupcům, kteří jsou na nový zákon o ovzduší č.201/ osvobozeni od placení poplatku z důvodu jejich umístění v zařízení pro Sb., ve znění účinném od Zápisy z 36. a 37. schůze RMČ výkon ústavní nebo ochranné výchovy či obdobném zařízení. 5/ nově zavedená společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku v případě, že je poplatník v době vzniku Také mu doporučili ponechat přílohu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.15/2007 o ochraně zeleně Brno-Královo Pole a 14. zasedání ZMČ naleznete na poplatkové povinnosti nezletilý. Zákonný zástupce má v takovém případě v městě Brně týkající se MČ Královo (op) stejné procesní postavení jako nezletilý poplatník a správce poplatku může v případě, že není poplatek zaplacen, vyměřit poplatek jednomu z nich. Dle zákona o místních poplatcích lze tuto společnou odpovědnost aplikovat až na poplatkové povinnosti vzniklé v roce 2013 a následující. Svatopetrská 22a, Brno-Komárov (u hotelu Bílá růže; tram. 12 zastávka Konopná) S účinností od se v oblasti správy poplatku nemění: 1/ poplatková povinnost pro všechny fyzické osoby mající na území města Brna trvalý pobyt zůstává zachována (tzn. tyto osoby zůstávají i nadále poplatníky), 2/ splatnost poplatku je stanovena pro rok 2013 opětovně na nejzazší datum pro poplatkové povinnosti vzniklé v období od do je poměrná část poplatku splatná do posledního dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti, 3/ osvobození těchto skupin poplatníků: a) fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu na úředních adresách, b) třetí a další dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci a které v příslušném kalendářním roce nedosáhlo věku 15 let,! IHNED proplácíme veškeré starožitnosti VHOTOVOSTI! OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, HODINY VEŠKERÉ KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ HODINKY DO R ZLATÉ A STŘÍBRNÉ MINCE, HODINKY, ŠPERKY, TABATĚRKY, PUDŘENKY, PŘÍBORY; NÁDOBÍ AJ. ČESKÉ GRANÁTY, BIŽUTERII, VYZNAMENÁNÍ, MEDAILE, BANKOVKY VEŠKERÉ SKLO, PORCELÁN, KERAMIKU, BRONZ, CÍN, SLONOVINU (figury, poháry, korbely, vázy, těžítka, lampy aj.) ČÍNSKÉ A JAPONSKÉ obrázky, figurky, vykuřovadla ALPAKU SE SKLEM, LUSTRY, RÁDIA, GRAMOFONY, FOTOAPARÁTY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, KNIHY, POHLEDY a spoustu dalších předmětů VŠE I POŠKOZENÉ ZE SKLEPŮ, PŮD, BYTŮ I CELÉ POZŮSTALOSTI! TEL.: ! OTEVŘENO: Po Čt Pá PŘIJEDEME ZAPLATÍME ODVEZEME 2 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2013

3 Rozsvítíme pøechody Přechod na Palackého třídě na nároží s ulicí Boženy Němcové Zejména v zimním období se přechody pro chodce mohou stát místem kolizí. Tato situace stála u zrodu myšlenky osvětlit vytipované přechody v naší Přechod na ulici Botanické už je osvětlený městské části. Královopolská radnice jednala v této věci se zástupci společnosti Technické sítě Brno, a. s. správcem veřejného osvětlení v městě Brně a následně byly zahájeny přípravy na realizaci prvního z nich, a to přechodu na ulici Botanická směrem k základní škole a gymnáziu u zastávky MHD. Realizace osvětlení tohoto přechodu byla naplánována v návaznosti na rekonstrukci veřejného osvětlení na ulici Kabátníkova. Městská část přispěla na tuto akci částkou Kč. Akce byla úspěšně dokončena těsně před koncem roku Prioritou pro rok 2013 je v rámci projektu Rozsvítíme přechody osvětlení přechodu na Palackého třídě na nároží s ulicí Boženy Němcové (naproti historickému výstavnímu domu vinárníka Edmunda Backa, téměř naproti Lídlu). Toto místo je velmi nebezpečné a již zde došlo k několika dopravním nehodám s chodci. V plánu je dále osvětlit dva přechody u parku na Slovanském náměstí, a to ze strany ulice Charvatské a ulice Srbské. Dalším osvětleným přechodem pro chodce by měl být přechod na ulici Skácelova na nároží s ulicí Vodovou. Text a foto: (op) ÚPRAVA VNITROBLOKU PURKYŇOVA HRADECKÁ REKONSTRUKCÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NESKONČILA V další fázi úpravy vnitrobloku Purkyňova-Hradecká, kde bylo na podzim loňského roku rekonstruováno zastaralé dětské hřiště, budou řešeny neudržované, zanedbané plochy bývalých zahrádek u bytových domů Purkyňova- Dobrovského a Dobrovského-Hradecká. V nejbližší době, v závislosti na počasí, budou tyto prostory ve vnitroblocích vyčištěny od náletových dřevin, z bezpečnostních důvodů budou asanovány stromy v havarijním stavu a stromy suché. Odstraněny budou také pozůstatky drobných staveb a nepořádek. Následně bude provedena v jarním období 2013 inventarizace stávajících dřevin a zpracována studie na úpravy těchto částí vnitrobloku. Návrh studie bude projednán v orgánech samosprávy MČ Brno-Královo Pole a předpokládá se i workshop s občany, aby vyjádřili svůj názor na budoucí řešení úprav těchto ploch. (op), foto: Helena Vařejková KRÁLOVO POLE SE POSTUPNĚ MĚNÍ Všechny proměny, kterými Královo Pole z iniciativy MČ prochází, nemusí být na první pohled vidět. O tom, které školní budovy dostaly nový kabát, okna, zahradu aj., jsme vás v loňském roce pravidelně informovali. Denně možná míjíte místa, kde se ještě nedávno pilně pracovalo. Chodíte-li občas kolem domů na Bystřinově 2 20, Herčíkově a Tábor 43 63, jistě jste zaznamenali, že zde bylo odstraněno graffiti. Plochy byly následně ošetřeny nátěrem antigraffiti. Likvidace následků po řádění sprejerů stálo naši městskou část v tomto případě přes 2 miliony korun. Po výměně oken a vstupních dveří v bytových domech Dobrovského 88, Hradecká 2 8, Purkyňova 1 7 je Královo Pole také o trochu hezčí. Totéž platí o opravě opěrné zdi v ulici Šumavská-Chlupova, či regeneraci bytového domu Chodská 3. Velká část odvedené práce však není vidět na první pohled, ale ti, komu úpravy pomohou, je ocení. Sem bychom mohli zahrnout výměnu oken a vstupních dveří do bytů v 6. a 7. nadzemním podlaží v domě na Antonína Macka 9, opravu zdravotechnických instalací a odstranění vlhkosti na Bulharské 102, opravu kanalizace na Herčíkově 1, odstranění vlhkosti Husitská 2 Palackého třída 61, opravu střechy domu Reissigova 3 či rekonstrukci výtahů v domech na ulicích Tábor a Bystřinova, o níž jsme již dříve podrobněji informovali. (op), foto: Kateřina Šplíchalová KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2013 3

4 Nejstarší žijící vojenský kapelník Seznamte se: Karel Pitra se narodil 10. ledna 1918 v obci Pluhův Žďár v okrese Jindřichův Hradec. Dětská školní léta prožil v Červené Lhotě, potom navštěvoval vojenskou hudební školu v Praze. Po jejím absolutoriu v roce 1934 ho čekal pěší pluk 44 v Liberci a v Trutnově, kde působil jako výkonný hudebník na baryton a pozoun. MŠ Rozárka má nové prostory Když začala druhá světová válka, byl převelen k vládnímu vojsku v Lipníku nad Bečvou a v Kostelci nad Orlicí, kde poznal životní lásku Marii, s níž se v lednu 1943 oženil. Tehdy panoval mráz 27 C, nevěsta celá v bílém se třásla zimou, ale i štěstím. S manželkou Marií mají dva syny. Starší Miloš se narodil roku 1943, vystudoval pedagogiku, mladší syn Karel studoval konzervatoř a celý život se věnoval hudbě jako sólista Plzeňského rozhlasového orchestru. I oni jsou pyšní na své děti v Praze i v Plzni. Po válce nastoupil službu jako výkonný hudebník u Posádkové hudby v Olomouci. Roku 1951 byl jako poručík ustanoven kapelníkem Vojenské hudby v Šumperku, kterou tady založil. Po osmi měsících služby byl přemístěn s celou hudbou do Frýdku-Místku, ale už zas v roce 1951 byl tento útvar zrušen i s hudbou. V listopadu téhož roku těleso převzal Imrich Gažovič. Karel Pitra byl převelen jako kapelník k Posádkové hudbě Olomouc, kde vydržel do prosince, poté byl přemístěn k Posádkové hudbě Brno, od níž odešel roku 1975 do důchodu. Rád vzpomíná na své přátele a členy orchestru. Pochlubil se, že jejich kapela nahrála hudbu k filmu Karla Kachyni Už zase skáču přes kaluže. V té době vojenské hudby nenatáčely gramofonové desky, proto jejich sláva žila jen v srdcích a myslích posluchačů. Jako jedna z výtečných hudeb v republice byla hodnocena vyznamenáním Za vynikající práci. Připomíná, že v Moravance Jana Slabáka se uplatnila snad dobrá polovina jeho muzikantů. Za každého počasí koncertovali pro vojáky i civilisty, samozřejmě živě, nezapomínali ani na soutěže vojenských hudeb, které právě Brňané vyhrávali hlavně skladbami Miloše Machka. Obecenstvo vždy sledovalo, s čím se Pitra pochlubí, čím zaboduje. Žádná přehlídka ani přísaha se neobešly bez účasti vojenských hudebníků, komise hodnotily kvalitu výkonu kapelníka a symbiózu s orchestrem. Kapelník Karel Pitra žije v Králově Poli a je i v seniorském věku vždy pečlivě upravený, oholený, byl vždy v čisté uniformě s naleštěnými botami. Manželka Marie s ním bude příští rok sedmdesát let, mají spolu harmonické a šťastné manželství. Ptala jsem se jej také na jeho zájmy a záliby a dozvěděla jsem se, že kromě hudby neměl nic jiného. Bavila ho úprava skladeb, vždyť jejich repertoár zahrnoval skladby operní, operetní i pro vynikající sólisty orchestru. Kapelník musí stmelit kolektiv, vytvořit zázemí pro práci, vést hráče k vysokým metám. Tedy dramaturgie, rozpis not, citlivý přístup ke každému v orchestru. Vzpomíná, že na místě dnešní Janáčkovy opery stával v sadu altánek a oni mívali s Hudbou ministerstva vnitra promenádní koncerty. Kapela čítala obvykle čtyřicet, ale i šedesát umělců. Účastnili se soutěží hudeb v lázních Luhačovicích, v Táboře, v Trenčíně. S manželkou se rádi potěšili návštěvou divadel v Brně, oblíbili si operu, operetu, činohru. Dnes se rádi podívají na zajímavý pořad v televizi, protože zdraví neslouží už jako zamlada. Přesto Karel Pitra sleduje současné dění u nás i ve světě s velkým zájmem, ale i kriticky. Text: PhDr. Alena Šimková, CSc., foto: (op) INZERCE Internetové knihkupectví nakladatelství MOBA Arnaldur Indridason Propasti Island 2005 ekonomika prožívá dosud nepoznaný boom. Ctižádostiví mladí podnikatelé svými mazanými finanèními obchody na sebe upozoròují celý svìt. A Island obdivuje své expandující novodobé Vikingy. V tomto èase bezmezného rùstu se v horách ze strmé skály zøítí jistý bankéø a zahyne. Nehoda? Zanedlouho nato jakýsi vymahaè dluhù umlátí k smrti mladou ženu. Zpoèátku se zdá, že mezi obìma událostmi neexistuje souvislost. Jisté je jen jedno: v obou pøípadech šlo pøedevším o peníze. 299 Kè, 304 stran Johan Theorin Zkamenìlá krev Vápencem na pobøeží Ölandu probíhá krvavá žíla, sytì rudá vrstva, o níž se døíve tvrdilo, že je zkamenìlou krví, jež byla prolita v boji mezi skalními troly a vílami z planin. Všechny tyto povìsti zná také Per Mörner, který pøijíždí do Stenviku oslavit se svými dìtmi Velikonoce. Proti svým pùvodním plánùm sem nakonec pøiveze i svého problematického otce Jerryho, který je pozdìji zavraždìn. Zdá se, že ho zabil nìkdo, koho znal. Kdo ho ale mohl tak strašlivì nenávidìt? Pera Mörnera nenechává tato otázka v klidu. A to, co vypátrá, jím naprosto otøese. 349 Kè, 432 stran Mateřská škola Rozárka na Herčíkově ulici 12 rozšířila své prostory o sborovnu a učebnu pro děti, která bude využívána jako pracovna pro logopedii, výtvarné dílničky a podobně. Nově bude zřízen také archiv školky a knihovna. Nové prostory jakoby si symbolicky nadělila ředitelka mateřské školy Helena Strejčková k svému životnímu jubileu, a vlastně i ke kulatým narozeninám této budovy. Škola v tomto roce oslaví 40 let. Helena Strejčková v mateřské školce na Herčíkově 12 působí od roku 1981, kdy sem nastoupila jako řadový pedagogický pracovník. Při rozhovoru u příležitosti předání gratulace od vedení naší městské části zavzpomínala na své pedagogické začátky a neubránila se ani srovnání dnešní doby s minulostí třídy bývaly přeplněné bylo zde až 35 dětí a málokteří rodiče či prarodiče si například mohli dovolit děti vyzvedávat po obědě, jak je to v současné době běžné. Text a foto: (op) O èinnosti Klubu seniorù v Královì Poli V roce 2012 navštěvovalo Klub seniorů celkem 44 seniorů v rozpětí let a to: nad 90 let tři, od dvacet jedna, od třináct a do 70 let čtyři. Klub se schází každé pondělí v klubu na Štefánikově v Domě s pečova- Kamenici nad Lipou a po Moravě dolu a zámku v Českém Krumlově, telskou službou od do 16 hod. zámky Chropyně, Tovačov a podíval Činnost klubu je vyplněna besedami, se do Prostějova. Před prázdninami které pořádají sami aktivní členové byla návštěva hradu Veveří spojena klubu, za což je třeba vyslovit jim poděkování. V rámci zdraví Klub seniodě. Členové Klubu seniorů se podívali s projížďkou lodí po Brněnské přehrarů navštěvuje solnou jeskyni a pořádá do bylinkové zahrádky na Kraví hoře. cvičení pod vedením p. Valentové. Oblíbenou aktivitou je také zpěv a soutě- v Letohrádku Mitrovských, opery a či- Navštívili Kostnici u Jakuba, betlémy žení při nějakém kvízu. nohry v Janáčkově a Mahenově divadle. Činnost klubu seniorů je podporo- Za rok 2012 Klub seniorů absolvoval zájezdy za zdravím do termálních vána vedením Městské části Královo lázní na Slovensko a do Maďarska, Pole a odborem sociálních služeb. taky poznávací zájezdy do tuhového Alena Čípová Stanislav Èeška Mnohomluvná smrt Tøetí pøíbìh bývalého kapitána brnìnské kriminálky, nyní soukromého detektiva Stanislava Berky, zaèíná opìt na Berkovì milované Brnìnské pøehradì. Berka je zde na výletì lodí s pøítelkyní Lucií. Výlet však konèí neoèekávanì telefonátem podnikatele Klementa Chládka, známého z pøedchozího Berkova pøípadu. Chládek se totiž rozhodl rozšíøit své impérium novým smìrem. Dostal však znepokojivé informace, že èlovìk, který mu v tom má pomoci, mùže mít problémy se zákonem. Pøemluví proto Berku, aby vše provìøil, a detektiv nepøíliš ochotnì souhlasí. To, co ze zaèátku vypadalo pouze jako pátrací rutina, se však postupnì mìní v nepøíjemnou sondu do života jistých podnikatelských a umìleckých kruhù. Navíc se Berka dostane do situace, kdy musí bojovat o svùj život 239 Kè, 280 stran Vlastimil Vondruška Krev na kapradí Kniha navazuje na úspìšnou sbírku povídek Krev na lopuchu a skládá se ze dvou èástí. V té první je osm pøíbìhù, v nichž jako hlavní vyšetøovatel vystupuje Oldøich z Chlumu a jeho pomocníci panoš Ota a velitel Diviš, ale také jeho manželka Ludmila z Vartemberka. Všechny pøíbìhy nesou peèeť originálního myšlení Oldøicha z Chlumu, který se snaží nejen potrestat zloèince, ale souèasnì hledá opravdovou a nefalšovanou spravedlnost. To samozøejmì vede èasto k neèekanému rozuzlení pøíbìhù. Druhá èást knihy obsahuje deset støedovìkých soudnièek, inspirovaných skuteènými zloèiny. 269 Kè, 224 stran 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2013

5 Setkání se seniory 100 let oslavila 18. prosince 2012 Květoslava Lešikarová. V Domově důchodců Kociánka ji navštívil s přáním všeho nejlepšího také starosta Králova Pole Roman Vykoukal. Mezi gratulanty byli kromě vedení Domova také náměstkyně primátora statutárního města Brna Jana Bohuňovská, Vladimír Adam vedoucí sociálně kulturního úseku MMB a Alenka Jermářová z Vojenské zdravotní pojišťovny. Se 40 obyvateli Domovů s pečovatelskou službou, které provozuje MČ Královo Pole, se starosta setkal o den později při společném posezení v jídelně DPČ na ulici Ptašínského 11. Na závěr společného posezení obdrželi přítomní senioři drobný dárek. (op), foto: Hedvika Ludvíková Poradna rané péèe Vychováváte doma dítě se zdravotním postižením? Jak a kde získat informace? Také o tom jsou otázky a podněty, s nimiž se obracejí občané-rodiče postižených dětí na sociální odbor, oddělení péče o děti MČ Brno-Královo Pole. Zde je jim nabídnuto řešení např. využitím pomocí tzv. rané péče. Jejím poskytovatelem je Poradna rané péče DOREA. Služby Poradny rané péče DOREA jsou určené rodinám, které vychovávají děti s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením a děti s ohroženým psychomotorickým vývojem. Cílem služby je poskytovat rodině ucelenou podporu, aby zvládala péči o dítě v domácím prostředí, které je pro dítě přirozené, snížit negativní vliv postižení na rodinu dítěte a na jeho vývoj a vytvořit podmínky sociálního začleňování rodiny. Jedná se o terénní službu, která je případně doplněna ambulantní formou a je poskytovaná bezplatně. Stěžejní součást služby tvoří pravidelné konzultace v místě bydliště rodiny. Kromě námětů, jak podpořit vývoj dítěte, doporučuje poradce rané péče rodičům vhodné hračky, rehabilitační a kompenzační pomůcky a nabízí informace o dalších návazných službách. V případě zájmu a potřeby může rodina využít také sociální poradenství (příspěvek na péči, nárok Zvěřinové klobásky srnčí, dančí, jelení, z divočáka a další. Klobásky vepřové, jehněčí, koňské a desítky dalších druhů. Přijďte zdarma ochutnat a využijte slevu 5 % při předložení tohoto kupónu (pozn.: slevy se nesčítají a k jednomu nákupu lze využít právě jeden slevový kupón) Klobáskový svět, Skácelova 24, Brno Otevřeno po-pá 10,00 12,00 a 12,30 18,00 na průkaz mimořádných výhod, kompenzační pomůcky ), psychologické poradenství (zvládání dlouhodobé zátěže, rodinné vztahy, potřeby sourozenců dítěte s postižením, problémové chování dítěte ) nebo poradenství k odborné metodě (bazální stimulace, VOKS, Makaton). Rodiče si také mohou půjčovat domů hračky, didaktické pomůcky nebo odbornou literaturu. Součástí nabízených služeb je také pořádání akcí pro rodiny besedy a přednášky pro rodiče, společná setkání rodin, tvořivé dílny atd. Poradna rané péče DOREA poskytuje službu rané péče na území Jihomoravského kraje (Brno-město, Brnovenkov, Blansko, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Vyškov). Služba je podporována MČ Brno- Královo Pole. Podrobnější informace najdete na webových stránkách: www. dorea.cz (red) Vše bezlepkové!!! 5% SLEVA ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PEÈUJE O SENIORY Součástí odboru sociálních služeb je: Pečovatelská služba Denní stacionář Odlehčovací služba Kuchyň s jídelnou pro důchodce Pečovatelská služba se dělí na službu terénní a ambulantní. Terénní pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech klientů. Pečovatelky zajišťují běžné práce k udržování domácnosti (běžný úklid, luxování, mytí podlahy, mytí oken, vynášení odpadků, donáška uhlí a vody). Dále zajišťujeme obstarávání nákupů, pochůzek (lékař, čistírna, pošta), převlečení ložního prádla, mytí nádobí, pomoc při osobní hygieně, pedikúru, dohled nad dospělým občanem v domácnosti Stále častěji je také poskytována pomoc při podání jídla. Nejvíce využívanou službou je dovážka obědů auty pečovatelské služby. Ambulantní pečovatelská služba je poskytována v zařízeních pečovatelské služby, která se nacházejí na ulici Kabátníkova 8, Kartouzská 14 a Štefánikova 63a. Prádelny jsou umístěny v domech na ulici Kabátníkova 8 a Kartouzská 14. Prádelny jsou využívány k praní prádla od klientů z domácnosti a pereme také prádlo nutné k zajištění provozu pečovatelské služby. Střediska osobní hygieny (SOH) se nacházejí na ulici Kabátníkova 8 a Štefánikova 63a. SOH umožňují poskytovat hygienické služby občanům, kterým je nelze zajistit v jejich domácnostech pro nedostatečné vybavení a kteří pro svůj zdravotní stav nemohou využívat hygienická zařízení určená pro ostatní občany. Ve SOH zajišťujeme pomoc při osobní hygieně a pedikúru. Pečovatelská služba je občanům poskytována na základě doporučení lékaře. Úhrada za úkony pečovatelské služby je stanovena podle vyhlášky 505/2006 Sb. a zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Bezplatně se poskytuje účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let, osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č.119/1990sb., osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, a rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí. Pečujeme o klienty, kteří žijí v Brně-Králově Poli, Řečkovicích, Mokré Hoře, Ořešíně, Jehnicich, Ivanovicích, Medlánkách a Útěchově. V domě na ulici Kabátníkova 8 se dále nachází Denní stacionář a Odlehčovací služba. Denní stacionář (Domovinka) umožňuje rodinám, které pečují o staré občany, svěřit tuto péči pracovnicím pečovatelské služby po dobu, kdy jsou rodinní příslušníci v zaměstnání. Denní stacionář také mohou navštěvovat senioři, kteří jsou osamělí a chybí jim kontakt se společenským prostředím. Kapacita zařízení je 10 klientů. Provoz Denního stacionáře je jen v pracovní dny. Úhrada pobytu na Denním stacionáři činí 10 Kč/hod. Odlehčovací služba (přechodný pobyt pro seniory) lůžkové zařízení: umožňuje péči o osamělé občany, kteří pro svůj nepříznivý zdravotní stav nemohou zůstat ve vlastní domácnosti, nejsou a nemohou být umístěni ve zdravotnickém zařízení, není pro ně místo v domově důchodců a všechny jejich potřeby nemohou být zabezpečeny terénní pečovatelskou službou. Dále umožňuje rodinám, které pečují o seniory, pobyt těchto seniorů na přechodném pobytu po dobu jejich dovolené, nemoci, při rekonstrukci bytu po dobu až 3 měsíců. Kapacita přechodného pobytu je 15 klientů. Klienti mají zajištěnou péči po 24 hodin. Za stravu uhradí klient denně 130 Kč a za péči 150 Kč. Cílem těchto služeb je poskytovat kvalitní péči a podporovat soběstačnost občanů, aby mohli vést samostatný život a zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Dosáhnout u občanů odstranění pocitu osamocenosti a bezmocnosti. Zajistit občanům základní sociální poradenství a přispět tak k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Kuchyň s jídelnou pro důchodce se nachází na ulici Ptašínského 9/11. Cena oběda je 50 Kč a večeře 43 Kč. V kuchyni se připravuje normální strava, žlučníková a diabetická dieta. Stravu rozvážíme do bydliště auty PS, nebo je možné ji sníst v jídelně na Ptašínského ulici, či si ji odnést domů. Hlavním cílem pečovatelské služby je to, aby senioři mohli co nejdéle setrvat ve svých domácnostech, co nejblíže svým blízkým. Snažíme se, aby služby, které poskytujeme, byly kvalitní a na vysoké profesionální úrovni. Všichni pracovníci odboru sociálních služeb mají potřebnou kvalifikaci k výkonu své práce. Máte-li zájem o některou z výše uvedených služeb, volejte pro více informací na tel.: , (red) KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2013 5

6 Diskuze o přijímacím řízení na SPŠEIT Brno Před časem se v prostorách Střední průmyslové školy elektrotechnické a informačních technologií Brno (SPŠEIT), sídlící v Králově Poli na ulici Purkyňova, uskutečnilo setkání ředitelů a výchovných poradců základních škol. Cílem tohoto setkání, na jehož účasti se podílelo asi 50 zástupců různých škol, bylo především seznámení se změnami v přijímacím řízení na SPŠEIT, ale i ukázka školy aj. Pozvání přijala rovněž 1. místostarostka Králova Pole Andrea Pazderová. Zasedání bylo zahájeno úvodním projevem ředitele školy Antonínem Douškem. Předložené informace o přijímacím řízení byly v rámci zasedání následně doplněny např. prezentací Kateřiny Pernicové z odboru školství Krajského úřadu. Představen byl mj. portál (op) Zimní údržba komunikací Letošní zima je na sněhovou nadílku poměrně štědrá. Na ÚMČ Brno-Královo Pole se v přímé úměře s typicky zimním počasím se sněhem, případně i náledím obracejí občané s dotazy a kritikou údržby vozovek v Králově Poli. Jedním z dotazů je například, proč některé vozovky jsou po sněžení mokré a na jiných je vidět sníh. Mají pocit, že ne všem vozovkám v Králově Poli je věnována v zimě dostatečná pozornost. Jako první je třeba říci, že ze zákona o pozemních komunikacích se zimní údržbou silnic zmírňují závady ve sjízdnosti komunikací vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami v zimním období. Nikoliv zcela odstraňují, jak si mnozí řidiči i chodci stále myslí. Zimní údržba komunikací je prováděna v období od listopadu do konce března, případně do odvolání. O zimní údržbu vozovek se v Králově Poli starají Brněnské komunikace a.s. a Městská část Královo Pole prostřednictvím smluvního partnera. Komunikace 1. třídy a trasy MHD jsou ošetřovány chemicky (sůl, solanka), proto jsou komunikace mokré a bez sněhu, ostatní komunikace (tzn. komunikace, které nepatří do tzv. základního komunikačního systému) se pluhují a ošetřují zdrsňujícími materiály (drť, písek). Chemické prostředky (sůl) zde mohou být použity jen v kalamitních situacích. Důvodem je ochrana životního prostředí, neboť chemické prostředky se při aplikaci i po ní dostávají často do ploch zeleně. V naší městské části jsou typickým příkladem zimní údržbou komunikací poškozených ploch zeleně okrajové trávníky parku na Slovanském náměstí. Zimní údržbou silnic, resp. jejich solením jsou mimo trávníky poškozovány i dřeviny, především pak stromy v uličním stromořadí. Proto také u nově vysazovaných dřevin do městských stromořadí je jedním z důležitých kritérií pro výběr jejich druhová odolnost vůči zasolení. Naštěstí díky šlechtění se sortiment odolnějších dřevin stále rozšiřuje. (op) OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Palackého třída 70, Brno Fagotový koncert Školní kolo soutěže ve hře na akordeon Žákovský večer Klavírní koncert žáků konzervatoře Okresní kolo soutěže ve hře na akordeon Žákovský večer SEMILASSO 7. 2, Karneval se Šášou pořad V. Janče KRÁLOVOPOLKA SBB legendární polská kapela Herci jsou unaveni francouzská komedie (S. Skopal, S. Postlerová/V. Křížová, M. Zahálka, V. Vydra/J. Čenský, N. Konvalinková/J. Boušková, L. Zahradnická/B. Petrová, A. Vágnerová/M. Pachlová) David KOLLER unplugged V. benefiční cyklistický ples pro NF Krtek MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE, Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: , Otevřeno po pá hod Antonín GAVLAS PROMĚNY SVĚTLA, vernisáž v 17 hod Marie HLADNÁ a Jarmila KOMÁRKOVÁ, vernisáž v 17 hod Alexander DOME klavírní koncert (Beethoven-Bach-Schubert-Liszt) Bezbariérové divadlo BARKA Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole, rezervace , sms rezervace DELTA DUNAJE mizející přírodní ráj MANASLU zasněžená perla v srdci HIMALÁJE VEČER IRSKÝCH TANCŮ ALJAŠKA a YUKON TERRITORIES nejodlehlejší místa planety ULTRABETON ULTRABETON ULTRABETON Tipy pro volný čas Z toulání výstava fotografií Darka Laciny, KJM, pobočka Královo Pole, Palackého 164. Po hod., út a čt 10 12, hod., pá hod Slavnosti Moravského uzeného, hrad Veveří uzenáři z celé Moravy chtějí lidem připomenout, jak chutná tato vyhlášená krajová specialita. Návštěvníci také rozhodnou, které uzené bylo nejlepší. Na programu je mj. pestrý masopustní průvod. POHOTOVOSTNÍ LINKA V případě, že například o víkendu obyvatelé naší městské části zjistí, že vozovky jsou v blízkosti jejich bydliště v zimním období špatně sjízdné, mohou se obrátit na telefonickou pohotovostní službu. V případě základního komunikačního systému (komunikace 1. třídy, trasy MHD) volejte na telefonní číslo: (pohotovostní linka Brněnských komunikací a. s.), u ostatních komunikací na území MČ Brno-Královo Pole je možné volat na číslo: (pohotovostní linka smluvního partnera MČ Brno-Královo Pole, společnosti Falky, s. r. o.). Dispečink zimní údržby chodníků v MČ Brno-Královo Pole tel. č.: (firma Park, v. o. s.) nepřetržitý 24 hodinový telefonní kontakt. Toto číslo je zvláště vyhrazeno pro zefektivnění zimní údržby po celý průběh zimního období od do Všechny přijaté hovory budou zaznamenávány a budou provedena nezbytná požadovaná opatření (např. opakovaný posyp chodníku apod.). INZERCE Internetové knihkupectví nakladatelství MOBA Alena Jakoubková Poslední tango s Carmen Do života Carmen Berkové, úspìšné zubní lékaøky, zasáhne osud v podobì sympatického muže, s nímž protanèí noc v cizím mìstì. Když se ráno Carmen probudí v cizí posteli, uvìdomí si, že jediný detail z uplynulé noci, který si pamatuje, je to, že svého milence oslovovala Vikingu. Strašnì se stydí, v panice se rychle oblékne a tiše se vyplíží z bytu, zatímco Viking ještì spí. Její dobrodružství má však pøekvapivou dohru 239 Kè, 224 stran Vlastimil Vondruška Fiorella a Bratrstvo køišťálu Dobrodružný historický román s detektivní zápletkou pro mládež, ale i pro dospìlé. Do Prahy pøijíždí z Itálie dvorní alchymista císaøe Rudolfa II. Giovanni da Ponte. Jeho dcera Fiorella mu pomáhá v laboratoøi, kam však dívky nesmìjí. Pøevléká se proto za uèedníka Rafaela. Jejich nový domov je nedaleko Staromìstského rynku, kde Fiorella pozná dva nerozluèné kamarády Lukáše a Martina. I pøed nimi se musí vydávat za chlapce, jinak by ji do své party nepøijali. Záhy se s novými pøáteli ujímá pátrání po ukradeném støíbøe z mìstské radnice a po nelítostném vrahovi. Sestupují do pražských katakomb, ohrožuje je støelec s kuší i nepøátelská parta klukù. K odhalení zloèince je nakonec pøivede nejen odvaha a chytrost, ale také Fiorelliny znalosti alchymie. 259 Kè, 320 stran Lydia Adamson Koèka ve sklenìném domì Alice Nestleton po letech strávených v divadle Off-Off Broadway tuší, že by se mohla koneènì náležitì proslavit. Její agent ji poslal do módní èínské restaurace Triheca v New Yorku, aby se zde setkala s jedním z nejznámìjších filmových producentù. Místo toho se Alice znovu zaplete do osidel zloèinu. Než si stihne objednat, zahlédne ve sklenìné dekoraci záhadnou èervenou mourovatou koèku. V té chvíli však do restaurace vtrhnou tøi mladí gauneøi, vytáhnou své zbranì a zasypou hosty sprškou výstøelù. Krásná servírka je mrtvá a mourovatá koèka zmizí. Alice, nadìjná hereèka a skvìlá koèièí chùva, zaène spolupracovat s pohledným pøíležitostným poradcem newyorského policejního oddìlení, který ovládá èínštinu 209 Kè, 160 stran František Niedl Past Válka nezná vítìzù, jenom poražených. A kdo je v ní hrdinou a kdo obìtí? Románem se jako èervená nit odvíjejí životní pøíbìhy tøí hlavních postav. Georga von Wasserhof, majora wehrmachtu, který zažil bìsnìní u Stalingradu a tìsnì pøed jeho pádem byl odvolán do Berlína. Kapitána nìmecké ponorky Kurta Tallera, vyplouvajícího s vlèími smeèkami do vod nemilosrdného Atlantiku potápìt plavidla spojeneckých konvojù, s nimiž nacházejí smrt na dnì moøe stovky a tisíce lidí, mnohdy nevinných civilistù, a kapitána britské váleèné lodì Harryho Holma, který naopak tyto konvoje chrání. Co nakonec svede tyto tøi muže dohromady, kdy jsou si navzájem nepøáteli a zároveò jsou jejich životy závislé na tom druhém? Je to jen zpravodajská hra se smrtí odehrávající se mezi nìmeckými a britskými tajnými službami? 259 Kè, 296 stran 6 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2013

7 Slovaòák témìø stoletý Veď, chraň, vzdoruj odvážné, až patetické heslo vytkli si naši předkové do štítu budovy, která bude v příštím školním roce slavit jubilejní sezonu. Ano, Základní škole na Slovanském náměstí bude neuvěřitelných a krásných sto let. V jaké kondici ji zastihlo toto číslo Královopolských listů? Budova dívčí a chlapecké obecné a měšťanské školy, jež dominuje spodní části náměstí, byla z valné části dokončena v průběhu roku Pravidelná školní výuka v ní začala 3. února Vstoupíte-li, i dnes Vám bude imponovat důmysl jejích tvůrců, oceníte její účelnost i krásu. Totéž platí i pro pozdější přístavbu z roku Během oněch bezmála sta let doznaly obě budovy několika šťastných i méně šťastných zásahů. K těm rozumným patří třeba proměna osvětového sálu, který měl svažující se podlahu a byl vybaven pódiem a promítací technikou, ve druhou tělocvičnu. Prostor s jevištěm však zůstal a mnozí z vás, čtenářů, si jistě vybaví školní akademie, jichž jste se zúčastnili v roli účinkujících, či rodičů v obecenstvu. Anebo v obou rolích, vždyť mnoho královopolských rodin je spjato s životem této školy již po generace. K přeměnám méně příjemným patří někdejší využití suterénních prostor jako krytu, poprvé v časech druhé světové války a poté v době války studené. Opětovné navrácení této části budovy žádoucímu účelu bude velmi náročné. Díky péči zřizovatele školy městské části Královo Pole se činí zásadní kroky k jejímu dalšímu zvelebení. Nejvýraznějšími a nejviditelnějšími počiny z poslední doby jsou rekonstrukce dveří a portálů obou hlavních vstupů, výměna všech oken směrem do dvorního traktu za velmi kvalitní nová dřevěná okna a též repliky či rekonstrukce původních dveří v této části budovy. Za ta léta se samozřejmě proměnily učebny i jejich technické zázemí. Dnes je například v každé učebně možno využít kromě klasické tabule i tabuli interaktivní. Po stu letech tedy budova ve své podstatě velmi zdárně slouží svému účelu, byť někde již narážíme na její limity a určitá omezení. Co však dělá školu školou, není jen budova, byť sebekrásnější a sebeúčelnější. Dnes ji navštěvuje více než 800 žáků, což zcela naplňuje její kapacitu, vyučuje zde na padesát učitelek a učitelů, o odpolední program se stará deset vychovatelek ve školní družině a důležité provozní zázemí tvoří téměř dvacítka dalších zaměstnanců. Ti všichni vdechují staré budově život, vtahují ji do naší současnosti. K čemu tedy dnes, v duchu onoho hesla na průčelí, škola děti vede? Její základní profilací je rozšířená výuka jazyků dominuje angličtina s němčinou, dalšími jazyky jsou francouzština a ruština. Důraz je však již po mnohá desetiletí kladen na kvalitní všeobecné vzdělání a výchovu, jež jsou postaveny na tradičních a ověřených základech, ale pomáhají též moderní přístupy i technologie. Cílem je vybavit žáky do života tak, aby se v něm, jednoduše řečeno, neztratili. A všichni jistě v dnešních časech citlivě vnímáme, že zdaleka nejde jen o vědomosti a dovednosti, ale i oblast hodnot a mezilidských vztahů. Před čím škola dnes žáky chrání? V ideálním případě by asi každá škola měla být chráněným místem, jakousi laboratoří, kde si děti mohou vyzkoušet spoustu činností a vztahových zážitků ještě nanečisto, bez onoho přímého rizika, jemuž jsme pak vystaveni všichni po celý dospělý život a to nejlépe pod jasným, ale laskavým vedením někoho, kdo je přece jen o něco déle na světě a leccos o něm ví. Měly by se naučit vítězit i prohrávat, najít ty oblasti, v nichž vynikají, nebát se přiznat chybu vědomostní i vztahovou a poučit se z ní. Měly by být chráněny před extrémy všeho druhu. A jak je to dnes s oním vzdorováním? Uteklo století, během nějž se okruh významové působnosti tohoto slova mnohokrát proměnil v časech války snad měla být ona část hesla okupanty dokonce odstraněna. I dnes je však toto slovo možno vztáhnout na skutečnost kolem nás. Škola obecně je dnes možná téměř posledním, někdy snad v této souvislosti i trochu vysmívaným místem, které ještě má ambici klást na děti přiměřené, leč systematické nároky, vede od plánování nějaké činnosti k jejímu počátku a zejména k úplnému dokončení a k zodpovědnosti za ono dílo. Děti nejsou malí dospělí, ale jsou každopádně budoucími dospělými čím méně budou povrchní a nestálí ve vztazích i v díle, tím méně povrchní bude naše doba. Školní budova na Slovanském náměstí tedy téměř po stu letech stojí a je plná života. My všichni, kteří máme tu čest navázat na práci generací obětavých pedagogů a mnoha vynikajících ředitelek a ředitelů, věříme, že je to důkaz, že naše úsilí, byť není jednoduché ani bezchybné, má smysl. Závěrem, nikoliv však v poslední řadě: Rádi bychom v souvislosti s blížícím se jubileem oslovili vás, bývalé absolventy, ale i všechny, kteří máte k naší škole vztah. Podílejte se na přípravě oslav s námi: vzpomínkou, fotografií či informací týkající se nějak života školy v minulosti dávné i nedávné, či pomozte jakkoliv jinak dle vašeho uvážení. David Jalový, foto: (op) ŘÁDKOVÁ INZERCE VÝSTAVA VÍN s ochutnávkou v sobotu 23. února v kongresovém centru BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ 9 18 hodin MALÍŘ pokojů, mobil.: , Kr. Pole, Řečkovice KOSMETIKA BABOR, líčení, péče o tělo, otevřeno na ulici Berkova 16, tel.: , Vás zve Švecová V. NABÍZÍM doučování matematiky pro ZŠ, SŠ, Vackova ul., tel.: DOPRAVA PRO SENIORY nabízím seniorům odvoz k lékaři, na úřady, nákupy apod. (vč. SO, NE a SVÁTKŮ). P. Zouhar, tel , www dopravaproseniory.cz MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů aj. Královo Pole a okolí. Tel.: , , MED kupujte u včelaře. Sv. Čecha 36, Út, St, Čt: hodin. Tel.: HOKEJISTA New Jersey má svoje víno: Ochutnejte Eliáše, vítěze Stanley cupu! Vyrobena byla exkluzivní limitovaná série na počest hráčova zápasu v NHL v počtu pouhých 200 lahví Cabernetu Sauvignon a stejný počet Sauvignonu Blanc. Jedinečná šance i archivovat!, POCTIVÁ mokrá pedikúra a manikúra v budově plastické chirurgie LAUERA, Bulharská 29, Brno. Tel.: , Šárka Křenková KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2013 7

8 HUDEBNÍ VZPOMÍNKA NA ZÁVĚR MINULÉHO ROKU V sobotu 15. prosince v šest hodin večer se Sál Břetislava Bakaly v brněnském Bílém domě zaplnil fanoušky folkové vokální skupiny MOŠNY. Skupina, která se může pochlubit královopolskými kořeny, oslavila v září 2012 dvacáté výročí svého vzniku a u této příležitosti uspořádala Vzpomínkový koncert. Ze svého bohatého repertoáru, který tvoří zejména vícehlasé původní písně z dílny Ivo Cicvárka a skladby různých žánrů ve vokální úpravě kapelníka Jiřího Kačera Mrázka (spirituály, gospely, skotské a irské balady, písně z muzikálů, kousky z klasické hudby), řada z nich v cappellové úpravě, uvedla třicet písniček, z větší části starších, některých už pozapomenutých. Úvodem koncertu zazněly ty nejznámější: Petrov, Válka s mloky, Svratka. Na jevišti se vystřídalo jedenáct účinkujících, současných i bývalých členů skupiny. V úžasné atmosféře sepjetí jeviště s hledištěm se se třemi přídavky koncertovalo a tleskalo až do čtvrt na deset. Téhož dne v sedm hodin večer se v čele sálu královopolského Husova sboru seřadili pěvkyně a pěvci pěveckého sboru LUMÍR (založen v Králově Poli v roce 1864, tenkrát pod názvem Čtenářský slovanský spolek), aby návštěvníky Předvánočního koncertu povznesli hudbou svých hlasů do vznešených sfér blížících se svátků. Pod vedením nového mladičkého dirigenta Jiřího Najvara, studenta JAMU v Brně, zapěl Lumír duchovní písně starších i soudobých autorů, jako první byla uvedena skladba Ave Verum francouzského hudebního skladatele Charlese Camilla Saint Saënse. Koncert uzavřela hudba lidová koledy ukrajinská, polská, z prostředí Jidisch a hudba naší lidové tradice ze souboru koled Vánoční muzika z roku 1661 od Adama Michny z Otradovic. Již tradičně přispěl k sváteční náladě konce roku i královopolský Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ se svými sólisty a Orchestrem lidových nástrojů. Pod záštitou Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského, a Michaela Hrbaty, náměstka obrany ČR, uvedl soubor 26. prosince v Katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově koncert s názvem Vánoční vinšování s Ondrášem. Co na tom záleželo, že v parku kolem chrámu zbytky předcházející bělostné sněhové nadílky pod mrholením pomaloučku tály a šedly tady zněly v podání svižného mládí a koloritu národních krojů malé klasické skladby a písně, mj. i Ave Maria Giulia Cacciniho, české a moravské koledy, předváděly se lidové vánoční hry, trošku se i tancovalo. Zcela zaplněnými starobylými prostorami chrámu se nesla pravá sváteční nálada, radost. Jana Novotná PLES, KTERÝ POMÁHÁ Pod záštitou městské části Brno-Královo Pole se v KC Semilasso uskuteční 1. března 2013 v pořadí již 5. benefi ční cyklistický ples pro Nadační fond dětské onkologie KRTEK. Celá částka ze vstupného bude darem nadačnímu fondu. Za celou dobu konání benefi čních plesů byla získána částka Kč. U příležitosti akce, pod níž jsou podepsáni známí cyklisté Ján Svorada, Ludo Nazarej a Pavel Padrnos, jsme položili několik otázek manažerce nadačního fondu Ing. Stanislavě Martínkové. Na co se mohou hosté letošního ročníku plesu těšit? Večerem splněných přání, což je podtitul akce, bude provázet herečka Hanka Holišová a Pavel Mrázek. K tanci bude hrát hudební skupina Brand New Band, vystoupí umělecké gymnastky, na programu je tombola aj. Ráda bych také upozornila, že v ceně vstupenky je občerstvení formou rautu v průběhu celého večera, výběr vín a nealkoholické nápoje. Můžete našim čtenářům tento nadační fond blíže představit? Fond je úzce spjatý s Klinikou dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno, která je jedním ze dvou akreditovaných pracovišť v České republice, specializujících se na dětská nádorová onemocnění. Léčí se zde zhruba 45% všech dětských nádorových onemocnění v ČR. V roce 1999 fond zakládal přednosta kliniky prof. MUDr. Jaroslav Štěrba. Přímo v prostorách nemocnice má fond i své zázemí. Jak vaše pomoc konkrétně probíhá? Lze ji rozdělit do několika oblastí. Naší hlavní prioritou je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky. Pořádáme pobytové akce, na nichž je vždy přítomen zdravotnický personál přímo z kliniky a lékař. Cílem je zajistit nemocným nebo čerstvě vyléčeným dětem kontakt s vrstevníky, který jim při dlouhodobých pobytech v nemocnici chybí, obnovení vztahu se sourozenci, rodiči. Rodinné pobyty umožňují výměnu zkušeností, rodiny mají možnost být po dlouhé léčbě konečně zase spolu, ale v jiném prostředí. Na tyto projekty je určeno cca 41 % nákladů z nadace Krtek. Na výzkum, vzdělávání a podporu zdravotnického personálu putuje cca 17 % nákladů. To je také velmi důležitá oblast naší činnosti. Farmaceutické firmy nemají o výzkum v této oblasti zájem. Dětští pacienti jsou pro ně malým vzorkem z celkového počtu nemocných, navíc se specifickými formami nádorů. Spolupráce v oblasti výzkumu je navázána prakticky s celým světem, v prvé řadě s klinikami evropskými, intenzivní je také s USA. Na sociální výpomoc a tzv. domácí péči putuje cca 12 % z nákladů. Domácí péče je unikátní projekt, kdy se snažíme pobyt dítěte v nemocnici zkrátit na minimum a víme, že je pro ně nejlepší v mnoha ohledech prožívat léčbu ve známém prostředí domova. V současné době jde především o zapůjčení léčebných pomůcek a podpůrných přístrojů, jako jsou antidekubitální podložky, rehabilitační pomůcky, motorové dlahy či koncentrátory kyslíku. Ovšem cílem projektu domácí péče je vytvoření a vybavení skupiny lékařů a sester, kteří v kteroukoli denní i noční dobu na výzvu rodiče navštíví nemocné dítě, zhodnotí jeho stav a podniknou nezbytné kroky k vyřešení problémů. Ve většině případů nebude nutný transport ani následná hospitalizace dítěte, což je důležité pro celou rodinu zejména v období paliativní péče. Domácí péče je v současné době zavedena v Brně a v cca 70km okruhu. Pro pacienty ze vzdálenějších míst funguje tato služba formou konzultací s příslušnými lékaři v místě bydliště. Tato činnost není financována zdravotními pojišťovnami, náklady jsou proto v plné výši pokrývány ze zdrojů nadace. Můžeme u čísel, i když jsou velmi smutná, ještě chvíli zůstat? Ročně se u nás nově objeví cca 150 dětí od 0 18 let s nádorovým onemocněním, Vyléčí se přes 80 % dětí, což je dvakrát více než v 80. letech 20. století. Jak Vy tuto práci zvládáte? Musím se přiznat, že jsem měla strach ze setkání s dětmi, které často bojují o život. S odstupem času mohu říct, že mě tato práce velmi posílila. Denně se setkávám s rváči nabitými energií, kteří mají úplně jiné žebříčky hodnot. I proto jsem ráda, že jim můžeme pomáhat, a benefiční ples je jednou z možností, jak zajistit potřebné finance. Čím více lidí 1. března do Semilassa přijde, tím více prostředků pro dětské onkologické pacienty získáme. Srdečně zveme a těšíme se na viděnou ve 20 hodin. (op), foto: archiv nadačního fondu Vydává Statutární město Brno Městská část Brno-Královo Pole, Editor: Petr Podroužek. Redakce časopisu Královopolské listy, Palackého tř. 59, Brno, tel.: , pro příspěvky inzerce: příjem inzerce: pondělí 10 12, hodin, 4. patro dveře č. 60. Registrováno MK ČR E Počet výtisků: Cena: ZDARMA. Uzávěrka je vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel. Kontakt na úřad tel.:

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 10/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 10/2015, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních datum nabytí účinnosti: 1. 1. 2016 STATUTÁRNÍ

Více

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů PRÁVNÍ PŘEDPISY 2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 12/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních datum nabytí

Více

OBEC BŘEZINA. Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015,

OBEC BŘEZINA. Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015, OBEC BŘEZINA Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Březina

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ze dne 28.12.2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice

Obec Tuchlovice U Staré školy Tuchlovice OBEC TUCHLOVICE Obecně závazná vyhláška Obce Tuchlovice č. 02/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Zhoř č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Zhoř se na svém

Více

OBEC LABUTY. Zastupitelstvo obce Labuty Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

OBEC LABUTY. Zastupitelstvo obce Labuty Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, OBEC LABUTY Zastupitelstvo obce Labuty Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2015 Město Třebíč OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třebíč se na

Více

Město NYMBURK. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Město NYMBURK. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 Město NYMBURK Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Nymburka se

Více

OBEC Moravské Knínice Kuřimská 99, Moravské Knínice, Kuřim, okres Brno-venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2015

OBEC Moravské Knínice Kuřimská 99, Moravské Knínice, Kuřim, okres Brno-venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2015 OBEC Moravské Knínice Kuřimská 99, Moravské Knínice, 664 34 Kuřim, okres Brno-venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3/2015 obce Moravské Knínice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Město Nová Role. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Nová Role. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Nová Role Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Nová Role

Více

MĚSTO SADSKÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO SADSKÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO SADSKÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA SADSKÁ č. 2/ 2015 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo města

Více

Město Holešov. Zastupitelstvo města Holešova

Město Holešov. Zastupitelstvo města Holešova Město Holešov Zastupitelstvo města Holešova Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Město TRHOVÉ SVINY Obecně závazná vyhláška č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Trhové

Více

Obec Kynice Obecně závazná vyhláška obce Kynice č. 1/2016,

Obec Kynice Obecně závazná vyhláška obce Kynice č. 1/2016, Obec Kynice Obecně závazná vyhláška obce Kynice č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC SKLENÉ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Sklené se na

Více

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015,

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC LOUKOV. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LOUKOV. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LOUKOV Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Loukov se na

Více

Obec Staré Město Zastupitelstvo obce Staré Město Obecně závazná vyhláška Obce Staré Město č. 3/2015,

Obec Staré Město Zastupitelstvo obce Staré Město Obecně závazná vyhláška Obce Staré Město č. 3/2015, Obecně závazná vyhlášky obce Staré Město o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obec Staré Město Zastupitelstvo obce Staré

Více

Vydává město Šumperk

Vydává město Šumperk MĚSTO ŠUMPERK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2016, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (OZV o místním poplatku za odpad)

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Halenkovice Zastupitelstvo obce Halenkovice Obecně závazná vyhláška obce Halenkovice č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015, Město Králův Dvůr OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Králův

Více

MĚSTO MOHELNICE. Zastupitelstvo města Mohelnice. Obecně závazná vyhláška města Mohelnice. č. 3/2015

MĚSTO MOHELNICE. Zastupitelstvo města Mohelnice. Obecně závazná vyhláška města Mohelnice. č. 3/2015 MĚSTO MOHELNICE Zastupitelstvo města Mohelnice Obecně závazná vyhláška města Mohelnice č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník MĚSTO VELKÉ HAMRY Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Velké

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 6 /2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

2) Řízení o poplatku vykonává Městský úřad v Sezimově Ústí (dále jen správce poplatku ). 1. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí 2 :

2) Řízení o poplatku vykonává Městský úřad v Sezimově Ústí (dále jen správce poplatku ). 1. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí 2 : MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Kovářov č. 3/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Kovářov č. 3/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Kovářov č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kovářov se na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Velký Týnec Zastupitelstvo obce Velký Týnec Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 11/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Schváleno: 04.12.2012

Více

město Dobruška Článek 2 Poplatník

město Dobruška Článek 2 Poplatník město Dobruška Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Dobrušky

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ČÍŽOV Obecně závazná vyhláška č. 01/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Čížov se na

Více

Statutární město Mladá Boleslav

Statutární město Mladá Boleslav Statutární město Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška č. 7/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO ZBIROH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Zbiroh se

Více

OBEC STUDENEC ZASTUPITELSTVO OBCE STUDENEC

OBEC STUDENEC ZASTUPITELSTVO OBCE STUDENEC OBEC STUDENEC ZASTUPITELSTVO OBCE STUDENEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

MĚSTO RYCHVALD Obecně závazná vyhláška č. 02/2015

MĚSTO RYCHVALD Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 MĚSTO RYCHVALD Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Rychvald

Více

Obec Hůry. Na Sadech 155, Hůry IČ: Obecně závazná vyhláška obce Hůry č. 2/2016,

Obec Hůry. Na Sadech 155, Hůry IČ: Obecně závazná vyhláška obce Hůry č. 2/2016, Obec Hůry Na Sadech 155, 37371 Hůry IČ: 00581381 Obecně závazná vyhláška obce Hůry č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

OBEC KUNŽAK. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC KUNŽAK. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC KUNŽAK Obecně závazná vyhláška obce KUNŽAK č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Město Janovice nad Úhlavou

Město Janovice nad Úhlavou Město Janovice nad Úhlavou OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo 04/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Rozsochatec Zastupitelstvo obce Rozsochatec Obecně závazná vyhláška obce Rozsochatec č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Čl. 2 Poplatník (1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:

Čl. 2 Poplatník (1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2: OBEC Zhořec Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Zhořec se na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ludslavice č. 2/2016. o místním poplatku. za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška obce Ludslavice č. 2/2016. o místním poplatku. za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška obce Ludslavice č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Ludslavice

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.3/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Ivančice

Více

o místních poplatcích ) 1 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

o místních poplatcích ) 1 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Obec Vranov Zastupitelstvo obce Vranov Obecně závazná vyhláška obce Vranov č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obec Teplice nad Bečvou. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2016,

Obec Teplice nad Bečvou. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2016, Strana 1 Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou se na svém zasedání dne 8. 2. 2016 usnesením č. 102 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC DVORCE Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvorce se na

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Hamry č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Hamry se na svém

Více

Obec V r á t o OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Obec V r á t o OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec V r á t o OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA číslo 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vráto se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO H RANICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice

Více

M ĚS TO S EM I LY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015

M ĚS TO S EM I LY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 M ĚS TO S EM I LY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Semily

Více

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů M Ě S T O H O D O N Í N M a s a r y k o v o n á m. 1 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A Evidenční číslo: 8/2015 Vypracoval Zkontroloval Schválil Milena Jurigová odbor ekonomiky a financí Ing. Marián

Více

č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů O b e c n ě z á v a z n á Vy h l á š k a č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Pečky se

Více

Obec Dolní Těšice Zastupitelstvo obce Dolní Těšice Obecně závazná vyhláška obce 3/2015,

Obec Dolní Těšice Zastupitelstvo obce Dolní Těšice Obecně závazná vyhláška obce 3/2015, Obec Dolní Těšice Zastupitelstvo obce Dolní Těšice Obecně závazná vyhláška obce 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

O b e c L e l e k o v i c e. číslo 2/2012,

O b e c L e l e k o v i c e. číslo 2/2012, O b e c L e l e k o v i c e Hlavní 75/7, 664 31 Lelekovice Okres Brno venkov www.lelekovice.cz O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A číslo 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

OBEC Kněžnice. Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice č. 1/2016,

OBEC Kněžnice. Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice č. 1/2016, OBEC Kněžnice Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

OBEC JOSEFŮV DŮL ZASTUPITELSTVO OBCE JOSEFŮV DŮL

OBEC JOSEFŮV DŮL ZASTUPITELSTVO OBCE JOSEFŮV DŮL OBEC JOSEFŮV DŮL ZASTUPITELSTVO OBCE JOSEFŮV DŮL Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

OBEC SUŠICE Zastupitelstvo obce Sušice Obecně závazná vyhláška obce Sušice č. 3/2016,

OBEC SUŠICE Zastupitelstvo obce Sušice Obecně závazná vyhláška obce Sušice č. 3/2016, OBEC SUŠICE Zastupitelstvo obce Sušice Obecně závazná vyhláška obce Sušice č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

č. 3/2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Poplatník

č. 3/2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Poplatník č. 3/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Heřmanovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016,

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška města Bělá nad Radbuzou číslo 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města

Více

OBEC BUDÍKOV. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC BUDÍKOV. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC BUDÍKOV Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Budíkov

Více

MĚSTO OSEČNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSEČNÁ

MĚSTO OSEČNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSEČNÁ MĚSTO OSEČNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo města

Více

Obec Lipová - lázně Zastupitelstvo obce Lipová - lázně

Obec Lipová - lázně Zastupitelstvo obce Lipová - lázně Obec Lipová - lázně Zastupitelstvo obce Lipová - lázně Obecně závazná vyhláška obce Lipová lázně č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky

Článek 1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška Obce Krasová č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Krasová podle

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Čl. 1. Úvodní ustanovení

Čl. 1. Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lanškroun

Více

1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í 1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBEC RAJNOCHOVICE Zastupitelstvo Obce Rajnochovice

OBEC RAJNOCHOVICE Zastupitelstvo Obce Rajnochovice Obecně závazná vyhláška obce Rajnochovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC RAJNOCHOVICE Zastupitelstvo Obce

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Zastupitelstvo obce Hovězí Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Obec Hoštejn Zastupitelstvo obce Hoštejn

Obec Hoštejn Zastupitelstvo obce Hoštejn Obec Hoštejn Zastupitelstvo obce Hoštejn Obecně závazná vyhláška obce Hoštejn č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obec Želetice Zastupitelstvo obce Želetice Obecně závazná vyhláška obce Želetice č. 1/2015,

Obec Želetice Zastupitelstvo obce Želetice Obecně závazná vyhláška obce Želetice č. 1/2015, Obec Želetice Zastupitelstvo obce Želetice Obecně závazná vyhláška obce Želetice č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Obec Dolní Tošanovice

Obec Dolní Tošanovice Obec Dolní Tošanovice Obecně závazná vyhláška obce Dolní Tošanovice č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obec Huzová Zastupitelstvo obce huzová Obecně závazná vyhláška obce Huzová č. 1/2016,

Obec Huzová Zastupitelstvo obce huzová Obecně závazná vyhláška obce Huzová č. 1/2016, Obec Huzová Zastupitelstvo obce huzová Obecně závazná vyhláška obce Huzová č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

Obec Osek nad Bečvou

Obec Osek nad Bečvou Obec Osek nad Bečvou Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC ROZTOKY U JILEMNICE ZASTUPITELSTVO OBCE ROZTOKY U JILEMNICE

OBEC ROZTOKY U JILEMNICE ZASTUPITELSTVO OBCE ROZTOKY U JILEMNICE OBEC ROZTOKY U JILEMNICE ZASTUPITELSTVO OBCE ROZTOKY U JILEMNICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

OBEC OKNA ZASTUPITELSTVO OBCE OKNA č.jedn. OúO/284/2015

OBEC OKNA ZASTUPITELSTVO OBCE OKNA č.jedn. OúO/284/2015 OBEC OKNA ZASTUPITELSTVO OBCE OKNA č.jedn. OúO/284/2015 obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBEC BŘEZINA. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC BŘEZINA. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC BŘEZINA Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Březina se

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení OBEC MEZIŘÍČÍ Obecně závazná vyhláška Obce Meziříčí č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

OBEC CHODSKÝ ÚJEZD Chodský Újezd 71, Planá

OBEC CHODSKÝ ÚJEZD Chodský Újezd 71, Planá OBEC CHODSKÝ ÚJEZD Chodský Újezd 71, 348 15 Planá Zastupitelstvo Obce Chodský Újezd Obecně závazná vyhláška Obce Chodský Újezd č. 1 / 2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Křtěnov Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Křtěnov se na

Více

Obec Bučí Obecně závazná vyhláška č. 2/2016,

Obec Bučí Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, Obec Bučí Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Bučí se na svém

Více

Město Nové Hrady. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Město Nové Hrady. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 Město Nové Hrady Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Nové Hrady

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DUBLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dublovice

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Malá Morávka Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Malá Morávka

Více

Město Jaroměř. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Jaroměř. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Jaroměř Obecně závazná vyhláška města Jaroměře č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za komunální odpad

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za komunální odpad MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Jana Nehybová

Více

Aktuální novely zákona o místních poplatcích

Aktuální novely zákona o místních poplatcích Aktuální novely zákona o místních poplatcích Nová úprava místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Přehled aktuálních změn

Více

M ě s t o Světlá n. S.

M ě s t o Světlá n. S. M ě s t o Světlá n. S. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Světlá

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník MĚSTO DOKSY Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Doksy se na

Více

MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 5/2015

MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 5/2015 MĚSTO CHEB O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A 5/2015 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Zastupitelstvo města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Účinnost od: 1.1.2016 Určeno: Zpracoval: Název odboru (oddělení) zpracovatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA. Účinnost od: 1.1.2016 Určeno: Zpracoval: Název odboru (oddělení) zpracovatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2015, O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Účinnost od: 1.1.2016

Více