O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích"

Transkript

1 O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

2 OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Čučice schválilo na svém 11. zasedání dne 22. prosince 2003 podle ust. 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku : Obec Čučice vybírá tyto místní poplatky : ODDÍL I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 a) poplatek ze psů b) poplatek za užívání veřejného prostranství ODDÍL II. POPLATEK ZE PSÚ Čl. 2 POPLATNÍK, PŘEDMĚT POPLATKU Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo. Poplatku podléhají psi starší šesti měsíců.

3 Čl. 3 Sazby poplatku Poplatek ze psa činí ročně: a) za prvního psa 200,- Kč b) za psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu 100,- Kč c) za druhého a každého dalšího psa v domácnosti 400,- Kč 1/ Poplatek se n e p l a t í ze psů : Čl. 4 Osvobození od poplatku a) jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP-P b) jejichž vlastníkem je obec c) jejichž vlastníky jsou rozpočtové nebo příspěvkové organizacím, jejichž zřizovatelem je obec 2/ Poplatník je povinen správci poplatku prokázat do 15. dubna každého roku, že důvod osvobození trvá. 3/ Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození. Čl. 5 Ohlašovací povinnost 1/ Vlastník psa je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů nabytí psa do vlastnictví. Po dovršení šesti měsíců stáří psa je poplatník povinen podat přiznání k poplatku ze psů, a to do 15 dnů. 2/ Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví a povinnost podání přiznání k poplatku má i vlastník psa, na něhož se vztahuje osvobození od poplatku podle čl. 4 této vyhlášky a splnění podmínek pro osvobození od poplatku musí v oznámení správci poplatku prokázat. 3/ Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou jinou skutečnost, která má vliv na existenci poplatkové povinnosti (např. změna trvalého bydliště nebo sídla vlastníka psa, úhyn psa apod.), výši poplatku nebo na osvobození od poplatku, a to do 15 dnů poté, co taková skutečnost nastane. Čl. 6 Splatnost poplatku, vznik a zánik poplatkové povinnosti 1/ Poplatek je splatný vždy do 15. dubna každého roku.

4 2/ Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, platí se poplatek ze psů od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené roční sazby, nejméně však 50,-Kč. 3/ Zanikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, platí se poplatek ze psů období do konce kalendářního měsíce, v němž poplatková povinnost zanikla, a to za jednotlivé měsíce 1/12 stanovené roční sazby, nejméně však 50.-Kč. 4/ Zjištěný přeplatek na poplatku ze psa se vrátí, činí-li více než 50,-Kč. Čl. 7 Identifikace psů Obecní úřad vydá vlastníkům psů evidenční známky pro psy s vyznačením názvu obce a evidenčního čísla známky. Evidenční známkou jsou vlastníci povinni označit svého psa i v případě, že poplatku nepodléhá nebo je od poplatku osvobozen. ODDÍL III. POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ Čl. 8 Předmět poplatku, poplatník 1/ Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění prodejních a reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl. 2/ Veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky jsou všechna náměstí, silnice, ulice, obecní komunikace, veřejná zeleň, parky a jiné prostory v obci, které jsou volně přístupné všem bez omezení. 3/ Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsoben uvedeným v odst. 1. Užívá-li tutéž část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich. Čl. 9 Vznik a zánik poplatkové povinnosti Poplatek se platí za období od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 8 až do dne, kdy užívání veřejného prostranství skončilo, zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu (odstranění lešení, zaházení výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánků a pod.).

5 Čl. 10 Sazby poplatku Poplatek za užívání veřejného prostranství činí: 1/ Za užívání veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům včetně manipulačního prostoru, skládek zboží a vystaveného zboží : a) za dlouhodobé užívání za m 2 a den 5,- Kč b) za krátkodobé užívání za m 2 a den 10,- Kč Za dlouhodobé užívání se považuje užívání po dobu nejméně 7 dnů. 2/ Za užívání veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení : a) za týden a m 2 50,- Kč b) za měsíc a m 2 150,- Kč c) za rok a m ,- Kč 3/ Za vyhrazení trvalého parkovacího místa na jeden rok v době od 1. ledna do 31. prosince : a) osobní auto 300,- Kč b) osobní auto firemní 500,.-Kč c) nákladní auto - autobus 1000,- Kč (Je-li doba parkování v roce kratší šesti měsíců může být podána písemná žádost o snížení sazby na polovinu - ohledně snížení poplatku platí čl. 16, bod 2, tento text je nadbytečný). 4/ Za užívání veřejného prostranství k umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí za : 1 m 2 a jeden den 5,- Kč a) Při nárazové skládce na veřejné prostranství jako je uhlí, dřevo, stavební a jiný materiál se za prvních 7 dnů poplatek neplatí. b) Na povolenou skládku může obec stanovit paušální poplatek. (viz výše poznámka o paušální sazbě poplatku) Čl. 11 Osvobození od poplatku Od poplatků za užívání veřejného prostranství jsou osvobození : a) uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného nebo jejíchž výtěžek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely b) invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném prostranství Čl. 12

6 Ohlašovací povinnost 1/ Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 3 dny před jeho započetím. 2/ Povinnost oznámit užívání veřejného prostranství má i poplatník, na kterého se vztahuje osvobození od poplatku podle čl. 11 této vyhlášky a splnění podmínek pro osvobození od poplatku musí v oznámení správci poplatku prokázat. 3/ Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou jinou skutečnost, která má vliv na existenci poplatkové povinnosti, výši poplatku nebo na osvobození od poplatku, a to do 15 dnů poté, co taková skutečnost nastane. Poplatek je splatný: Čl. 13 Splatnost poplatku a/ při užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 1 měsíc nejpozději v den, kdy bylo s užívání veřejného prostranství započato b/ při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 1 měsíc v měsíčních splátkách, z nichž každá je splatná k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce. ODDÍL IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ Čl. 14 1) Ohlašovací povinnost splní poplatník na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na obecním úřadě. Čl. 15 1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené ) poplatky až o 50 %. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. 2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 16

7 1) Správu poplatků vykonává obecní úřad v Čučicích. Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb.. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 2) Správce poplatku může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti. Čl. 17 1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací (poplatkovou) povinnost podle této vyhlášky, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla. Pro ostatní promlčecí lhůty platí zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 18 Dnem účinnosti této vyhlášky se zrušuje vyhláška Obce Čučice č. 3/2003 ze dne o místních poplatcích. Tato vyhláška nabývá účinnosti V Čučicích, dne 22. prosince Zdeněk P E T Ř Í K Peter P O L L Á K místostarosta starosta obce Čučice Vyvěšeno dne : Sňato dne :

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ludgeřovice rozhodlo na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.4. vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Ostřetín se na svém zasedání dne 23.3. 2011 usnesením č. 16//03/2011 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

Obecne zavazna vyhlaska obce Hradcovice cislo 2/2008 0 mistnich poplatcich. CAST PRVNi ZAKLADNi USTANOVENi

Obecne zavazna vyhlaska obce Hradcovice cislo 2/2008 0 mistnich poplatcich. CAST PRVNi ZAKLADNi USTANOVENi Obecne zavazna vyhlaska obce Hradcovice cislo 2/2008 0 mistnich poplatcich Zastupitelstvo obce Hradcovice se na svem zasedani dne 13.11.2008 usneslo vydat a podle ustanoveni 14 odst. 2 zakona c. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 357/1992 Sb Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Více

ČÁST PRVNÍ DAŇ Z POZEMKŮ

ČÁST PRVNÍ DAŇ Z POZEMKŮ Zákon České národní rady o dani z nemovitostí Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 1 Úvodní ustanovení Tento zákon upravuje daň z nemovitostí, kterou tvoří a) daň z pozemků, b) daň ze staveb.

Více

Zákon České národní rady o dani z nemovitostí

Zákon České národní rady o dani z nemovitostí Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o dani z nemovitostí 338/1992 Sb Zákon o dani z nemovitostí Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 1 Úvodní ustanovení Tento

Více

Zákon České národní rady o dani silniční

Zákon České národní rady o dani silniční Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o dani silniční 16/1993 Sb Zákon o dani silniční Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 1 Zrušen 1.1.2003 novelou č. 207/2002

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy 348/2005 Sb. ZÁKON ze dne 5. srpna 2005 o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů ve znění zákonů č. 112/2006 Sb., č. 235/2006 Sb., č. 304/2007 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční se zapracovanými změnami ze zákona č. 246/2008 Sb. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 302/1993 Sb., č. 243/1994

Více

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 592/1992 Sb. - o pojistném na zdravotní pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 592/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 338/1992, ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ

1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 338/1992, ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ 1 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 338/1992, ZÁKON O DANI Z NEMOVITOSTÍ Formuláře pro podání daňového přiznání k dani z nemovitostí naleznete v naší sekci Daně a daňová přiznání, a to konkrétně zde. Zobrazit seznam

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz

Obecně závazná vyhláška. obce Kamenný Přívoz Obecně závazná vyhláška obce Kamenný Přívoz č. 02/2011 kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území obce Kamenný Přívoz Zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz v souladu s 84 odst. 2, písm. h) a 10

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ZÁKON č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : 397. Zákon o pojistném na důchodové spoření 398. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o pojistném

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č.320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Úplné znění

Více

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků

S e n á t n í n á v r h ZÁKON. ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních poplatků S e n á t n í n á v r h ZÁKON ze dne o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Zrušení rozhlasových a televizních

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více