Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)"

Transkript

1 Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) I. Úvodní ustanovení Tento tarif stanoví v systému Integrované dopravy Plzeňska (dále jen IDP ) způsob a postup při uplatňování maximálních cen jízdného v hromadné dopravě osob v Plzni dle Nařízení č.8/2007 statutárního města Plzně přijaté usnesením Rady města Plzně č. 1064/2007 ze dne o tarifu Integrovaného dopravního systému na území města Plzně a na příměstských autobusových linkách IDP a na tarifně integrovaných úsecích Českých drah, a. s. II. Tarifní zásady, pojmy a podmínky platné v provozu IDP 1. IDP je systém zajišťování dopravní obslužnosti města Plzně a příměstských oblastí jednotlivými dopravci společně v různých druzích dopravy. V IDP se dopravci podílejí na plnění přepravní smlouvy podle jednotných přepravních a tarifních podmínek. 2. Nejsou-li vztahy mezi cestujícím a dopravcem v systému IDP upraveny v Tarifu a tarifních zásadách IDP a Smluvních přepravních podmínkách IDP, řídí se jednotlivými ustanoveními tarifů a smluvních přepravních podmínek jednotlivých dopravců zapojených do IDP. 3. Tarif IDP je zónový. Území, na kterém jsou provozovány linky IDP, je rozděleno na tarifní zóny. 4. Zóna je území, které je vymezeno výčtem zastávek a stanic, na kterém u dopravců, na linkách, spojích, tratích a vlacích zařazených v IDP platí příslušný tarif IDP. Hranice zóny jsou určeny hraničními zastávkami. 5. Hraniční zastávka je zastávka, od které začínají platit jiné tarifní podmínky. 6. Jízdní doklad IDP je doklad osvědčující zaplacení jízdného nebo osvědčující právo na bezplatnou přepravu. Jízdním dokladem v systému IDP je: a) časová předplatní jízdenka aktivovaná na Plzeňské kartě nebo b) náhradní jízdenka opravňující držitele k přepravě prostředky IDP za nulové jízdné v zóně nebo zónách, pro které byla vystavena (jízdenka je vystavována zákazníkovi na dobu do vystavení duplikátu Plzeňské karty, nanejvýš však na pět dnů, pro zónu nebo zóny, na něž má tento zákazník zaplacenu časovou předplatní jízdenku) nebo c) doklad opravňující k bezplatné přepravě. 7. Časová předplatní jízdenka je jízdní doklad aktivovaný na Plzeňské kartě 8. Zónová platnost jízdenky končí a začíná v hraniční zastávce příslušné tarifní zóny. 9. Plzeňská karta (dále jen PK) je nosič jízdního dokladu, splňující obsahově náležitosti Přepravního řádu (vyhlášky č.175/2000 Sb.). Platnost je stanovena časovým obdobím a tarifní zónou, pro které je aktivována. 10. Aktivace PK je proces nahrání elektronické formy předplatného časového období a tarifní zóny na PK. strana 1 z 8

2 III. Jednotlivé jízdné Jízdenky pro jednotlivou jízdu nejsou jízdním dokladem v IDP. Cena jednotlivého jízdného u dopravců v IDP se řídí tarifními podmínkami těchto dopravců. IV. Časové jízdné 1. Časové předplatní jízdné aktivované na Plzeňské kartě pro vnitřní zónu P 1.1 Ceny základních časových předplatních jízdenek se stanovují podle jednotlivých a) roční (380 denní) Kč 3 460,- b) šestiměsíční (190 denní) Kč 2000,- c) volný tarif (1 123 dny) dle Ceníku č Ceny zlevněných časových předplatních jízdenek se stanovují podle jednotlivých a) roční (380 denní) Kč 1 730,- b) šestiměsíční (190 denní) Kč 1 000,- c) volný tarif (1 123 dny) dle Ceníku č Časové předplatní jízdné aktivované na Plzeňské kartě pro vnější zónu Z 2.1 Ceny základních časových předplatních jízdenek se stanovují podle jednotlivých a) roční (380 denní) Kč 3 500,- b) šestiměsíční (190 denní) Kč 2 000,- c) volný tarif (1 123 dny) dle Ceníku č Ceny zlevněných časových předplatních jízdenek se stanovují podle jednotlivých a) roční (380 denní) Kč 1 750,- b) šestiměsíční (190 denní) Kč 1 000,- c) volný tarif (1 123 dny) dle Ceníku č. 2 d) měsíční žákovské (do 15 let) Kč 165,- e) měsíční žákovské (15-26 let) Kč 220,- 3. Časové předplatní jízdné aktivované na Plzeňské kartě pro vnitřní a vnější zónu P+Z 3.1 Ceny základních časových předplatních jízdenek se stanovují podle jednotlivých a) roční (380 denní) Kč 6 960,- b) šestiměsíční (190 denní) Kč 4 000,- c) volný tarif (1 123 dny) dle Ceníku č Ceny zlevněných časových předplatních jízdenek se stanovují podle jednotlivých a) roční (380 denní) Kč 3 480,- b) šestiměsíční (190 denní) Kč 2 000,- c) volný tarif (1 123 dny) dle Ceníku č. 3 d) měsíční žákovské (do 15 let) Kč 360,- e) měsíční žákovské (15-26 let) Kč 415,- strana 2 z 8

3 4. Nárok na zlevněnou časovou předplatní jízdenku mají: a) děti od 6 do 15 let včetně; Nárok na zlevněnou časovou předplatní jízdenku dle čl. IV odst. 2.2 písm. d) této přílohy a dle čl. IV odst. 3.2 písm. d) této přílohy vzniká osobám, které předloží platný žákovský průkaz. Zlevněné jízdné se neposkytuje v červenci a srpnu. b) žáci a studenti do 26 let včetně (viz. Zákon č.117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů) s následujícím upřesněním: - žáci základních a středních škol od 16 let podle Zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou škol uvedených v 172 tohoto zákona, - studenti vysokých škol podle Zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou studentů trvale pracovně činných a uvedených v 10 Zákona č.117/1995 Sb.o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, - žáci soukromých škol povolených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy; Nárok na zlevněnou časovou předplatní jízdenku nemají účastníci mimořádného krátkodobého studia, večerních škol a kurzů dálkového a rekvalifikačního studia a studia při zaměstnání. Nárok na zlevněnou časovou předplatní jízdenku dle čl. IV odst. 2.2 písm. e) této přílohy a dle čl. IV odst. 3.2 písm. e) této přílohy vzniká osobám, které předloží platný žákovský průkaz. Zlevněné jízdné se neposkytuje v červenci a srpnu. c) občané ČR a osoby s trvalým pobytem v ČR pobírající starobní nebo plný invalidní důchod. Od 70 let věku mají pak tito nárok na bezplatnou přepravu v zóně P viz článek VI této přílohy. Nárok na zlevněnou časovou předplatní jízdenku dle čl. IV odst. 1.2, 2.2, 3.2 písm. a), b), c) této přílohy vzniká osobám, které předloží občanský průkaz nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu a rozhodnutí z České správy sociálního zabezpečení o přiznání: - starobního důchodu (bez ohledu na jeho výši) nebo - plného invalidního důchodu. d) osoby, pobírající rodičovský příspěvek. Nárok na zlevněnou časovou předplatní jízdenku dle čl. IV odst. 1.2, 2.2, 3.2 písm. a), b), c) této přílohy vzniká osobám, které předloží kromě průkazu totožnosti i Oznámení o přiznání dávky státní sociální podpory potvrzené příslušným úřadem na daný kalendářní rok. Nárok vzniká osobám pobírajícím rodičovský příspěvek po celou dobu platnosti zlevněné časové předplatní jízdenky. V. Časová a územní platnost časových předplatních jízdenek 1. Časové předplatní jízdenky uvedené v článku IV této přílohy platí pouze v kalendářní dny a na území zóny nebo zón, na které jsou zaplaceny. Období je stanoveno prvním a posledním dnem platnosti. strana 3 z 8

4 VI. Bezplatná přeprava 1.1 Nárok na bezplatnou přepravu v provozu IDP mají: a) děti do 6 let (cestující s platnou jízdenkou má nárok na bezplatnou přepravu dvou dětí do 6 let); b) držitelé průkazu ZTP, c) držitelé průkazu ZTP/P včetně jejich průvodce nebo vodícího psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku (Vyhláška MPSV č. 182/91 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů); d) představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci, o nichž tak určí zvláštní právní předpis (Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů); e) držitelé zlaté Jánského plakety na základě průkazu vydaného příslušnou obcí s rozšířenou působností 1.2 V centrální zóně P se dále bezplatně přepravují: a) občané ČR starší 70 let a osoby s trvalým pobytem v ČR starší 70 let (důchodci) počínaje dnem dovršení věku 70 let; Nárok na bezplatnou přepravu dle tohoto bodu mají osoby, které při přepravě předkládají ke kontrole pověřené osobě dopravce platný průkaz totožnosti nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu. b) důchodci, kteří jsou držiteli platných průkazů vydaných ÚV Českého svazu bojovníků za svobodu, Konfederací politických vězňů ČR, Sdružením bývalých politických vězňů ČR, Ústřední radou Svazu PTP VTNP. 1.3 Nárok na bezplatné dovozné v zóně P i Z se stanoví pro případ přepravy: a) dětského kočárku s dítětem, b) jedné pojízdné tašky nebo zavazadla do rozměru 25 x 40 x 60 cm, předmětu tvaru desky do rozměru 5 x 80 x 100 cm, předmětu tvaru válce do délky 150 cm a průměru 20 cm nebo 1 páru lyží v obalu, přičemž uvedené velikosti nesmějí být překročeny ani jedním rozměrem. Dovozné při překročení těchto rozměrů se řídí tarifem příslušného dopravce. VII. Vrácení části jízdného 1. Za nevyužitou nebo částečně využitou časovou předplatní jízdenku se vrací poměrná část. Podmínky výpočtu a vrácení poměrné části jízdného jsou uvedeny ve Smluvních přepravních podmínkách IDP. 2. U časových předplatních jízdenek se vracení jízdného provádí pouze v síti prodejních míst časových jízdenek PMDP na základě ověření platnosti nevyužité jízdenky. 3. Cestující, který byl vyloučen z přepravy za porušení příslušných právních předpisů, nemá nárok na vrácení jízdného. strana 4 z 8

5 VIII. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 1. Při bezplatné přepravě nebo tarifním zvýhodnění je cestující povinen na výzvu pověřeného pracovníka doložit skutečnosti, které ho k nároku na takovou přepravu nebo druh jízdného opravňují. Bez doložení nároku na bezplatnou přepravu nebo zvýhodněný jízdní doklad nesplňuje cestující podmínky pro bezplatnou nebo zvýhodněnou přepravu. 2. Jízdní doklady IDP se aktivují na místech určených správcem Plzeňské karty. Tato místa správce PK aktualizuje, zveřejňuje a označuje obvyklým způsobem. 3. Reklamace jízdného se uplatňuje u dopravce nebo prodejce, u kterého byla jízdenka zakoupena. 4. Tento tarif nabývá účinnosti dnem Nedílnou součástí Přílohy č.4 jsou Ceníky č.1 vnitřní zóny P, Ceník č.2 vnější zóny Z a Ceník č. 3 vnitřní a vnější zóny P+Z. strana 5 z 8

6 Vnitřní zóna P Ceník č. 1 Tarifu a tarifních zásad IDP Volný tarif dny Dnů základní zlevněná dnů základní zlevněná dnů základní zlevněná 1 40 Kč 20 Kč Kč 334 Kč Kč 546 Kč 2 86 Kč 43 Kč Kč 342 Kč Kč 548 Kč Kč 59 Kč Kč 348 Kč Kč 550 Kč Kč 75 Kč Kč 354 Kč Kč 552 Kč Kč 89 Kč Kč 358 Kč Kč 554 Kč Kč 101 Kč Kč 362 Kč Kč 556 Kč Kč 112 Kč Kč 366 Kč Kč 557 Kč Kč 122 Kč Kč 369 Kč Kč 560 Kč Kč 130 Kč Kč 372 Kč Kč 560 Kč Kč 136 Kč Kč 375 Kč Kč 560 Kč Kč 142 Kč Kč 378 Kč Kč 577 Kč Kč 148 Kč Kč 380 Kč Kč 594 Kč Kč 153 Kč Kč 382 Kč Kč 610 Kč Kč 157 Kč Kč 385 Kč Kč 624 Kč Kč 161 Kč Kč 386 Kč Kč 636 Kč Kč 165 Kč Kč 388 Kč Kč 648 Kč Kč 169 Kč Kč 389 Kč Kč 658 Kč Kč 172 Kč Kč 390 Kč Kč 668 Kč Kč 175 Kč Kč 390 Kč Kč 678 Kč Kč 178 Kč Kč 390 Kč Kč 687 Kč Kč 181 Kč Kč 390 Kč Kč 696 Kč Kč 184 Kč Kč 409 Kč Kč 704 Kč Kč 186 Kč Kč 425 Kč Kč 711 Kč Kč 188 Kč Kč 439 Kč Kč 716 Kč Kč 190 Kč Kč 452 Kč Kč 721 Kč Kč 192 Kč Kč 463 Kč Kč 725 Kč Kč 194 Kč Kč 473 Kč Kč 728 Kč Kč 195 Kč Kč 482 Kč Kč 731 Kč Kč 195 Kč Kč 489 Kč Kč 734 Kč Kč 195 Kč Kč 496 Kč Kč 737 Kč Kč 195 Kč Kč 503 Kč Kč 740 Kč Kč 215 Kč Kč 509 Kč Kč 742 Kč Kč 232 Kč Kč 515 Kč Kč 745 Kč Kč 248 Kč Kč 520 Kč Kč 747 Kč Kč 262 Kč Kč 523 Kč Kč 748 Kč Kč 274 Kč Kč 527 Kč Kč 750 Kč Kč 286 Kč Kč 531 Kč Kč 751 Kč Kč 296 Kč Kč 534 Kč Kč 752 Kč Kč 306 Kč Kč 537 Kč Kč 753 Kč Kč 316 Kč Kč 540 Kč Kč 753 Kč Kč 325 Kč Kč 543 Kč Kč 753 Kč strana 6 z 8

7 Vnější zóna Z Ceník č. 2 Tarifu a tarifních zásad IDP Volný tarif dny Dnů základní zlevněná dnů základní zlevněná dnů základní Zlevněná 1 50 Kč 25 Kč Kč 376 Kč Kč 592 Kč 2 94 Kč 47 Kč Kč 385 Kč Kč 595 Kč Kč 67 Kč Kč 393 Kč Kč 597 Kč Kč 84 Kč Kč 400 Kč Kč 600 Kč Kč 100 Kč Kč 404 Kč Kč 602 Kč Kč 113 Kč Kč 408 Kč Kč 603 Kč Kč 127 Kč Kč 413 Kč Kč 604 Kč Kč 137 Kč Kč 416 Kč Kč 605 Kč Kč 146 Kč Kč 419 Kč Kč 605 Kč Kč 153 Kč Kč 422 Kč Kč 605 Kč Kč 160 Kč Kč 426 Kč Kč 633 Kč Kč 166 Kč Kč 429 Kč Kč 651 Kč Kč 172 Kč Kč 431 Kč Kč 668 Kč Kč 177 Kč Kč 433 Kč Kč 683 Kč Kč 182 Kč Kč 436 Kč Kč 696 Kč Kč 186 Kč Kč 437 Kč Kč 710 Kč Kč 190 Kč Kč 438 Kč Kč 721 Kč Kč 194 Kč Kč 439 Kč Kč 732 Kč Kč 197 Kč Kč 440 Kč Kč 743 Kč Kč 200 Kč Kč 440 Kč Kč 752 Kč Kč 204 Kč Kč 440 Kč Kč 762 Kč Kč 207 Kč Kč 444 Kč Kč 771 Kč Kč 209 Kč Kč 461 Kč Kč 779 Kč Kč 212 Kč Kč 476 Kč Kč 784 Kč Kč 215 Kč Kč 491 Kč Kč 790 Kč Kč 217 Kč Kč 503 Kč Kč 794 Kč Kč 218 Kč Kč 514 Kč Kč 798 Kč Kč 220 Kč Kč 523 Kč Kč 801 Kč Kč 220 Kč Kč 530 Kč Kč 804 Kč Kč 220 Kč Kč 538 Kč Kč 807 Kč Kč 220 Kč Kč 546 Kč Kč 811 Kč Kč 243 Kč Kč 553 Kč Kč 813 Kč Kč 262 Kč Kč 559 Kč Kč 815 Kč Kč 280 Kč Kč 564 Kč Kč 818 Kč Kč 295 Kč Kč 568 Kč Kč 820 Kč Kč 309 Kč Kč 572 Kč Kč 822 Kč Kč 322 Kč Kč 576 Kč Kč 823 Kč Kč 333 Kč Kč 580 Kč Kč 824 Kč Kč 346 Kč Kč 583 Kč Kč 825 Kč Kč 355 Kč Kč 586 Kč Kč 825 Kč Kč 366 Kč Kč 590 Kč Kč 825 Kč strana 7 z 8

8 Vnitřní a vnější zóna P+Z Ceník č. 3 Tarifu a tarifních zásad IDP Volný tarif dny Dnů základní zlevněná dnů základní zlevněná dnů základní zlevněná 1 90 Kč 45 Kč Kč 710 Kč Kč Kč Kč 90 Kč Kč 727 Kč Kč Kč Kč 126 Kč Kč 741 Kč Kč Kč Kč 159 Kč Kč 754 Kč Kč Kč Kč 189 Kč Kč 762 Kč Kč Kč Kč 214 Kč Kč 770 Kč Kč Kč Kč 239 Kč Kč 779 Kč Kč Kč Kč 259 Kč Kč 785 Kč Kč Kč Kč 276 Kč Kč 791 Kč Kč Kč Kč 289 Kč Kč 797 Kč Kč Kč Kč 302 Kč Kč 804 Kč Kč Kč Kč 314 Kč Kč 809 Kč Kč Kč Kč 325 Kč Kč 813 Kč Kč Kč Kč 334 Kč Kč 818 Kč Kč Kč Kč 343 Kč Kč 822 Kč Kč Kč Kč 351 Kč Kč 825 Kč Kč Kč Kč 359 Kč Kč 827 Kč Kč Kč Kč 366 Kč Kč 829 Kč Kč Kč Kč 372 Kč Kč 830 Kč Kč Kč Kč 378 Kč Kč 830 Kč Kč Kč Kč 385 Kč Kč 830 Kč Kč Kč Kč 391 Kč Kč 853 Kč Kč Kč Kč 395 Kč Kč 886 Kč Kč Kč Kč 400 Kč Kč 915 Kč Kč Kč Kč 405 Kč Kč 943 Kč Kč Kč Kč 409 Kč Kč 966 Kč Kč Kč Kč 412 Kč Kč 987 Kč Kč Kč Kč 415 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 415 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 415 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 415 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 458 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 494 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 528 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 557 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 583 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 608 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 629 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 652 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 671 Kč Kč Kč Kč Kč Kč 691 Kč Kč Kč Kč Kč strana 8 z 8

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

Článek Veškeré níže uvedené ceny jsou stanoveny včetně aktuální platné sazby DPH.

Článek Veškeré níže uvedené ceny jsou stanoveny včetně aktuální platné sazby DPH. Nařízení statutárního města Plzně č. 9/2011 Rada města Plzně svým usnesením č. 1062 ze dne 18. srpna 2011 schválila podle 4a odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

Nařízení statutárního města Plzně č. 7/2015 O TARIFU INTEGROVANÉ DOPRAVY PLZEŇSKA NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ

Nařízení statutárního města Plzně č. 7/2015 O TARIFU INTEGROVANÉ DOPRAVY PLZEŇSKA NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ Nařízení statutárního města Plzně č. 7/2015 Rada města Plzně svým usnesením č. 775 ze dne 25.6.2015 schválila podle 4a odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterým se stanovuje

Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterým se stanovuje Úplné znění 1/2018 Nařízení statutárního města č. 1/2018, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Jablonci nad v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje ve znění nařízení č. 1/2019

Více

Příloha č. 4 k Provozně-ekonomické Smlouvě Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Příloha č. 4 k Provozně-ekonomické Smlouvě Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Příloha č. 4 k Provozně-ekonomické Smlouvě Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy

Více

Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterým se stanovuje

Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterým se stanovuje 1/2018 Nařízení statutárního města č. 1/2018, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města se usnesla dne 23.července

Více

2018/1 - TARIF MHD V JABLONCI NAD NISOU (ÚPLNÉ ZNĚNÍ)

2018/1 - TARIF MHD V JABLONCI NAD NISOU (ÚPLNÉ ZNĚNÍ) 2018/1 - TARIF MHD V JABLONCI NAD NISOU (ÚPLNÉ ZNĚNÍ) Nařízení statutárního města č. 1/2018, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) od

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) od Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) od 1. 1. 2016 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP)

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012

Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012 Počet zón Zlevněné 25% Zavazadlo Počet zón Zlevněné 25% Zavazadlo Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012 Ceník jednotlivého SID Platba v hotovosti Kč Kč Kč Kč Kč Kč 1 12 9 6 4 3 6 2

Více

Tarif městské dopravy v Liberci

Tarif městské dopravy v Liberci Nařízení Statutárního města Liberec č. 2/2013 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2. dubna

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2.6.2009

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterým se stanovuje

Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterým se stanovuje Úplné znění 1/2018 Nařízení statutárního města č. 1/2018, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje ve znění nařízení

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012. Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012

Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012. Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012 Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Tarifu integrovaného dopravního systému IDOL Rada města Liberce se usnesla dne 4. prosince 2012

Více

Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2015

Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2015 Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2015, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 21. července

Více

Nařízení statutárního města Liberec č. 2/2017

Nařízení statutárního města Liberec č. 2/2017 NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. 2/2017, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 7. listopadu

Více

Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2019

Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2019 NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. 1/2019, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 19. 2.

Více

Tarif městské dopravy v Liberci

Tarif městské dopravy v Liberci Nařízení statutárního města Liberec č. xxxxx/2018 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 31.

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. 1. 2004 Tarif IDS JMK Platí od 1. 1. 2004 Obsah: I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní pojmy... 3 III. Tarifní pravidla... 4 IV.

Více

Informace o změnách v tarifu MHD Kladno od zavedení zvýhodněného jízdného pro vybrané skupiny cestujících

Informace o změnách v tarifu MHD Kladno od zavedení zvýhodněného jízdného pro vybrané skupiny cestujících Informace o změnách v tarifu MHD Kladno od 1.9.2016 - zavedení zvýhodněného jízdného pro vybrané skupiny cestujících Zvýhodněné jízdné je určené pro žáky, učně, studenty denního studia středních škol,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ Nařízení města Hradec Králové č. o maximálních cenách jízdného městské hromadné dopravy ve městě Hradec Králové a v dopravně připojených obcích Rada města Hradec Králové

Více

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Cestující v MHD v Jihlavě může k tarifnímu odbavení ve vozidle použít

Více

Stručný průvodce MHD Žďár nad Sázavou

Stručný průvodce MHD Žďár nad Sázavou Stručný průvodce MHD Žďár nad Sázavou (platí od 1. 1. 2018) Dopravce: ZDAR, a.s. Jihlavská 759/4 Žďár nad Sázavou 591 01 URL: www.zdar.cz Obsah: Tarifní podmínky MHD ve Žďáru nad Sázavou Stručný výňatek

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska Dopravci: SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. ČSAD autobusy Plzeň a.s. České dráhy, a.s. PROBO BUS a.s. Autobusová doprava-miroslav

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky, za nichž dopravce nabízí

Více

Ceník jízdenek MHD Zlín (ZID)

Ceník jízdenek MHD Zlín (ZID) Ceník jízdenek MHD Zlín (ZID) 1. Jízdenky základní nepřestupní Jízdenky základní nepřestupní doba platnosti typ jízdenky / bližší specifikace cena 20 minut pro jednu jízdu 9,- Kč 20 minut pro dvě jízdy

Více

ZKOUŠKA. PK-Tarif. Tarif a tarifní zásady. Jméno: ID testu: Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B: 1 b. a) ID otázky: 3677

ZKOUŠKA. PK-Tarif. Tarif a tarifní zásady. Jméno: ID testu: Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B: 1 b. a) ID otázky: 3677 ZKOUŠKA Jméno: ID testu: PK-Tarif Os. č. Útvar: Tarif a tarifní zásady 1) Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B: ID otázky: 3674 pro jednotlivé jízdné započítávají samostatně (tedy jako dvě pásm a

Více

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 11. 2016 Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Cestující v MHD v Jihlavě může k tarifnímu odbavení ve vozidle

Více

Tarifní a přepravní podmínky Městské hromadné dopravy Orlová platné od

Tarifní a přepravní podmínky Městské hromadné dopravy Orlová platné od Tarifní a přepravní podmínky Městské hromadné dopravy Orlová platné od 01.09.2018 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného včetně DPH a) Jednotlivé jízdné ORLOVÁ XL ODISka

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. PK-Tarif

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. PK-Tarif ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ PK-Tarif Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Tarif a tarifní zásady 1) Pro účely Tarifu PID se pásmo 0 a pásmo B: 1 b. a) ID otázky: 3674 a) pro jednotlivé jízdné započítávají samostatně

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel // REGIOJET S T U D E N T A G E N C Y ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí

Více

Příloha č. 3 k Provozně-ekonomické Smlouvě Integrované dopravy Plzeňska (IDP) SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska

Příloha č. 3 k Provozně-ekonomické Smlouvě Integrované dopravy Plzeňska (IDP) SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska Příloha č. 3 k Provozně-ekonomické Smlouvě Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Dopravci: SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY v systému Integrované dopravy Plzeňska Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. ČSAD autobusy

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Schváleno dne 1. 11. 2013 Základní ustanovení 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky,

Více

Jízdenkyzákladnípøestupné

Jízdenkyzákladnípøestupné Jízdenkyzákladnínepøestupné lplatí pro cestující od 15 let včetně, kteří nemají právo na bezplatnou přepravu nebo jinou slevu v MHD 12, Kč 46, Kč (nákup u řidiče) 20, Kč Jízdenkyzákladnípøestupné lplatí

Více

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet a.s. pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Schváleno dne 28. 11. 2018 Článek I, Základní ustanovení 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR.

Více

Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Schváleno dne 1. 11. 2013 Základní ustanovení 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky,

Více

Dlouhodobé časové jízdné (EM CARD/ODISka)

Dlouhodobé časové jízdné (EM CARD/ODISka) Tarifní a přepravní podmínky městské autobusové dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 11.12.2016 A. Linky městské autobusové dopravy (MAD) číslo 877511 až 877520 I. Ceny jízdného včetně DPH

Více

Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti RegioJet, a. s., pro železniční přepravu cestujících a zavazadel Schváleno dne 1. 11. 2013 Základní ustanovení 1. Tarif dopravce se řídí platným výměrem Ministerstva financí ČR. Podmínky,

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. 1. 2006 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 II. ZÁKLADNÍ POJMY...3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA...4 IV. CENA JÍZDNÉHO A DOVOZNÉHO...7 V. SLEVY

Více

Tarif integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje

Tarif integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje Tarif integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje platný od 1. 1. 2017 1 OBSAH: 1. Preambule... 4 2. Úvodní ustanovení... 4 3. Základní pojmy... 4 4. Druhy jízdného... 6 5. Tarifní pravidla... 8

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje platný od 1. září 2018 1 OBSAH: 1. Preambule... 4 2. Úvodní ustanovení... 4 3. Základní pojmy... 4 4. Druhy jízdného... 6 5. Tarifní pravidla...

Více

KŽCD-07 TARIF. pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o.

KŽCD-07 TARIF. pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. KŽCD-07 TARIF pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. Účinnost od 30. 3. 2018 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Změna Předpis č.j. účinnost od Opravil Dne podpis 1 2 3 23.7.2016 1.5.2017 30. 3.

Více

Určené podmínky pro veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu

Určené podmínky pro veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu Určené podmínky pro veřejnou linkovou osobní vnitrostátní pravidelnou silniční dopravu ČÁST I. Všeobecné podmínky 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou linkovou osobní vnitrostátní

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. ledna 2008 od 28. června 2008 změna přílohy 3 Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 II. ZÁKLADNÍ POJMY...3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA...4 IV.

Více

ke Smlouvě o podmínkách přepravy v integrovaném dopravním systému IREDO a zajištění činností a služeb souvisejících s jeho provozováním: T A R I F

ke Smlouvě o podmínkách přepravy v integrovaném dopravním systému IREDO a zajištění činností a služeb souvisejících s jeho provozováním: T A R I F OREDO s.r.o. I Nerudova 104 I 500 02 Hradec Králové Příloha číslo 2 ke Smlouvě o podmínkách přepravy v integrovaném dopravním systému IREDO a zajištění činností a služeb souvisejících s jeho provozováním:

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: bod programu: 1. 7. 2019 38 věc : DPmÚL Změna smluvních aktů dopad na rozpočet: Ne zpracoval: Tereza Skokanová referentka oddělení evidence majetku ODM předkládá:

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 2 ke Smluvním přepravním podmínkám Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. Zlín úplné znění s platností k datu 1. 7. 2014 I. ZÁKLADNÍ

Více

Tarifní podmínky MHD a ceny jízdného v Hradci Králové a v dopravně připojených obcích :

Tarifní podmínky MHD a ceny jízdného v Hradci Králové a v dopravně připojených obcích : Příloha č. 5 Smlouvy o veřejných službách přepravy osob na roky 2016-2025 Tarifní podmínky MHD a ceny jízdného v Hradci Králové a v dopravně připojených obcích : Čl. 1 Tímto nařízením se stanoví maximální

Více

Slevy ve veřejné linkové a železniční vnitrostátní dopravě od

Slevy ve veřejné linkové a železniční vnitrostátní dopravě od Slevy ve veřejné linkové a železniční vnitrostátní dopravě od 1.9.2018 Na základě usnesení vlády ČR ze dne 23. dubna 2018 a vydaným Cenovým výměrem MF č.02/2018 ze dne 10.5.2018 jsou s účinností od 1.9.2018

Více

TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU IREDO

TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU IREDO TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU IREDO platný od 1. 9. 2018 Strana 1 z 10 Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO platný od 1. 9. 2018 I. Úvodní ustanovení 1. Integrovaný dopravní systém IREDO

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. ledna 2007 ve znění platném od 4. března 2007 Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 II. ZÁKLADNÍ POJMY...3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA...4 IV.

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS Platnost: od 1. ledna 2016 Obsah I. Úvodní ustanovení... 3 II. Základní pojmy... 4 III. Platnost a pravidla příslušných jízdenek ODIS...

Více

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Dodatek č. 1 (úplné znění)

Tarif. Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Dodatek č. 1 (úplné znění) Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje Dodatek č. 1 (úplné znění) Platnost od 1. dubna 2016 Obsah I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní pojmy 4 III. Platnost a pravidla příslušných

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 2 k Tarifu PID vydanému k 1. 2. 2016 platný od 2. 7. 2016 na základě provozních potřeb 1/6 1. Mění se čl. VIII. a nově zní takto: VIII. Neobsazeno 2. V čl.

Více

/ f / W ^ f ^ ^., KUJCP019U4BR

/ f / W ^ f ^ ^., KUJCP019U4BR Á / f / W ^ f ^ ^., KUJCP019U4BR Smlouva o zavazku verejne služby k zajištění základní dopravní obslužnosti Jihočeského kraje linkovou osobní dopravou č. 010/09/59/00/08 (dodatek č.8) uzavřená podle 19

Více

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y platné v obvodu integrovaného dopravního systému (IDS) MHD Orlová od 1.7.2014 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 2 k Tarifu PID vydanému k 3. 2. 2015 platný od 1. 7. 2015 na základě provozních potřeb 1/6 1. V čl. II. se mění odst. 1. písm. k) a nově zní takto: k) Stanice

Více

Tarif Dopravy Ústeckého kraje platný od 1. července 2016

Tarif Dopravy Ústeckého kraje platný od 1. července 2016 Tarif Dopravy Ústeckého kraje platný od 1. července 2016 Preambule Tarif integrovaného dopravního systému Doprava Ústeckého kraje (dále jen Tarif DÚK ) je vyhlášen v souladu s Výměrem MF č. 01/2016 ze

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Jízdenky pro jednotlivou jízdu Typ jízdného jízdné Kč počet pásmová platnost přestupnost možnost použití a časová platnost sleva pro kategorii

Více

TARIF, TARIFNÍ PODMÍNKY A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA

TARIF, TARIFNÍ PODMÍNKY A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA TARIF, TARIFNÍ PODMÍNKY A BEZPLATNÁ PŘEPRAVA v MHD Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. Zlín úplné znění s platností k datu 01.05. 2017 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tímto tarifem se stanovuje maximální

Více

Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel Schváleno jednatelem Arriva vlaky dne 12. 2. 2016 Účinnost od 16. 2. 2016 Článek 1: Rozsah platnosti Společnost ARRIVA vlaky s.r.o. (dále

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO platný od

Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO platný od Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO platný od 10. 12. 2017 I. Úvodní ustanovení 1. Integrovaný dopravní systém IREDO (dále jen IDS IREDO ) je systém veřejné osobní linkové dopravy spojující jednotlivé

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

Ceník předplatních časových jízdenek - stručný přehled

Ceník předplatních časových jízdenek - stručný přehled http://www.ropid.cz/article.php?doit=print&aid=0&sid=89&lang=cs Page of Ceník předplatních časových jízdenek - stručný přehled platí od..0 Obsah Ceny předplatních jízdenek pro cestování po Praze - nepřenosné

Více

KŽCD-07 TARIF. pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s..r.o.

KŽCD-07 TARIF. pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s..r.o. KŽCD-07 TARIF pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s..r.o. Účinnost od 1. 9. 2018 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Změna Předpis č.j. účinnost od Opravil Dne podpis 1 2 3 4 23.7.2016 1.5.2017 30.

Více

TARIF LANOVÁ DRÁHA VĚTRUŠE

TARIF LANOVÁ DRÁHA VĚTRUŠE TARIF LANOVÁ DRÁHA VĚTRUŠE Výtisk číslo: Datum vydání: 1. 7. 2019 Vypracoval: Karel Mařík. náčelník Lanová dráha Větruše Milan Hrudka. vedoucí střediska přepravní kontrola, tarif a odbavovací systémy Kontroloval:

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. 9. 2018 Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 II. ZÁKLADNÍ POJMY... 3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA... 4 IV. CENA JÍZDNÉHO A DOVOZNÉHO... 8 V.

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. 1. 2017 Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 II. ZÁKLADNÍ POJMY... 3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA... 4 IV. CENA JÍZDNÉHO A DOVOZNÉHO... 8 V.

Více

Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel Schváleno jednatelem Arriva vlaky dne 27. 8. 2018 Účinnost od 1. 9. 2018 Článek 1: Rozsah platnosti Společnost ARRIVA vlaky s.r.o. (dále

Více

TARIF. společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel. ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě

TARIF. společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel. ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě TARIF společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě platný od 1.11.2016 ROZSAH PLATNOSTI Společnost ARRIVA TEPLICE s.r.o.

Více

Tarif pro přepravu na sezónních turistických linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.

Tarif pro přepravu na sezónních turistických linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. Tarif pro přepravu na sezónních turistických linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. Výtisk číslo: Datum vydání: 18. května 2018 Vypracoval: Milan Hrudka. vedoucí střediska přepravní

Více

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU Čl. I. Základní ustanovení Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu cestujících a zavazadel u dopravce ČSAD Frýdek-Místek

Více

TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH

TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH TARIF PRO MHD V PARDUBICÍCH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Představenstvo Dopravního podniku města Pardubic a.s. (dále jen dopravce) svým usnesením č. 1169-137/09 ze dne 29. 4. 2009 s účinností od 1.6. 2009

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Dodatek č. 9 k Tarifu PID vydanému k 1. 2. 2016 platný od 26. 8. 2017 na základě provozních potřeb 1/5 1. V čl. III.A. se mění v odst. 4 a nově zní takto: 4. Pro kategorie

Více

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864

Číslo 7/2014, ročník LXX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 18. dubna 2014 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 7/2014, ročník LXX 18. dubna 2014 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice věci

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. dubna 2009 Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 II. ZÁKLADNÍ POJMY...3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA...4 IV. CENA JÍZDNÉHO A DOVOZNÉHO...7 V. SLEVY

Více

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště ceník č. 1 CENÍK JÍZDNÉHO PRAVIDELNÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY (PAD) PLATNÝ OD 1. 1. 2015 PRO LINKY DO 100 KM Údaje v Kč Zlevněné jízdné obyčejné jízdné poloviční jízdné ZTP žákovské studentské Zavazadla nad

Více

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU Čl. I. Základní ustanovení Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu cestujících a zavazadel u dopravce ČSAD Frýdek-Místek

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor dopravy V Písku dne: 16.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nový ceník jízdného MHD Písek NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města přílohu č. 5

Více

Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje (IDS JK)

Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje (IDS JK) Jihočeský koordinátor dopravy Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje (IDS JK) konference na téma Mobilita v česko-rakouském přeshraničním regionu organizovaná v rámci projektu Connecting Regions

Více

Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06.

Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06. Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06.2013 A. Linky městské autobusové dopravy (MAD) číslo 877511

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. dubna 2011 Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 II. ZÁKLADNÍ POJMY...3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA...4 IV. CENA JÍZDNÉHO A DOVOZNÉHO...7 V. SLEVY

Více

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského 874, Uherské Hradiště

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského 874, Uherské Hradiště ceník č. 1 CENÍK JÍZDNÉHO PRAVIDELNÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY (PAD) PLATNÝ OD 1. 9. 2018 PRO LINKY DO 110 KM Údaje v Kč rodiče k návštěvě dětí Zlevněné jízdné Ceník dovozného ZTP žáci 6-18 studenti 18-26 senioři

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 2 ke Smluvním přepravním podmínkám Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. Zlín úplné znění s platností k datu 1.1.2012 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského 874, Uherské Hradiště

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského 874, Uherské Hradiště ceník č. 1 CENÍK JÍZDNÉHO PRAVIDELNÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY (PAD) PLATNÝ OD 23. 11. 2016 PRO LINKY DO 100 KM Údaje v Kč Zlevněné jízdné obyčejné jízdné poloviční jízdné ZTP žákovské studentské Zavazadla nad

Více

TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU LIBERECKÉHO KRAJE (TARIF IDOL)

TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU LIBERECKÉHO KRAJE (TARIF IDOL) TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU LIBERECKÉHO KRAJE (TARIF IDOL) OBSAH : 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Základní pojmy... 2 3. Přehled jízdních dokladů IDOL, kategorií cestujících a druhů jízdného...

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. 1. 2012 Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 II. ZÁKLADNÍ POJMY...3 III. TARIFNÍ PRAVIDLA...4 IV. CENA JÍZDNÉHO A DOVOZNÉHO...7 V. SLEVY

Více

Čl. 2. Tarifní zásady. 1) Tarif ARRIVA MORAVA a.s. je rozčleněn na:

Čl. 2. Tarifní zásady. 1) Tarif ARRIVA MORAVA a.s. je rozčleněn na: TARIF ARRIVA MORAVA A.S. Účinnost od 15. 01. 2019 Čl. 1. Úvodní ustanovení Tarif ARRIVA MORAVA a.s. (dále jen Tarif ) stanoví výši jízdného a dovozného, způsob nabytí a použití jízdních dokladů a jejich

Více

TARIF ARRIVA MORAVA A.S. Účinnost od 14.6.2015

TARIF ARRIVA MORAVA A.S. Účinnost od 14.6.2015 TARIF ARRIVA MORAVA A.S. Účinnost od 14.6.2015 Čl. 1. Úvodní ustanovení Tarif ARRIVA MORAVA a.s. (dále jen Tarif ) stanoví výši jízdného a dovozného, způsob nabytí a použití jízdních dokladů a jejich platnost

Více

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje

Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Tarif Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje Platí od 1. 2. 2014 (od 1. 5. 2014 doplnění oddílu VI. čl. 1 o písmeno r) Obsah I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ...3 II. ZÁKLADNÍ POJMY...3 III. TARIFNÍ

Více

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU

URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU 35 URČENÉ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU ČÁST I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Uvedené podmínky platí pro dopravce provozující veřejnou vnitrostátní silniční linkovou osobní

Více