Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem"

Transkript

1 Zadávací dokumentace (v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) k veřejné zakázce Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Planá nad Lužnicí Zákostelní 720 Kněžská 365/ Planá nad Lužnicí České Budějovice IČ: IČ:

2 Obsah 1 Identifikační údaje zadavatele Zadavatel Zástupce zadavatele Odkaz na kontaktní osobu zadavatele Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů Prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů Obchodní, platební a ostatní podmínky Technické podmínky Prohlídka místa plnění Požadavky na varianty nabídek Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Otevírání obálek Posouzení a hodnocení nabídek Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Jiné požadavky zadavatele, ostatní ustanovení Seznam zkratek

3 1 Identifikační údaje zadavatele 1.1 Zadavatel Obchodní firma / název / jméno: Město Planá nad Lužnicí Sídlo: Zákostelní 720, Planá nad Lužnicí IČ: Statutární zástupce: Ing. Jiří Šimánek, starosta 1.2 Zástupce zadavatele Zástupcem zadavatele v tomto řízení se na základě příkazní smlouvy a plné moci stala společnost GARANTA CZ a.s. Zástupce zadavatele Obchodní firma / název: Kněžská 365/ České Budějovice Sídlo / kancelář: GPS: 48 58'31.695"N, 14 28'37.025"E (1. patro, nad obchodem Tommy Hilfiger) IČ: DIČ: CZ Web: 1.3 Odkaz na kontaktní osobu zadavatele Odkaz na kontaktní osobu zadavatele Jméno, funkce: Mgr. Ing. Alena Prášková, projektový manažer GARANTA CZ a.s. Kněžská 365/22 Adresa: České Budějovice GPS: 48 58'31.695"N, 14 28'37.025"E (1. patro, nad obchodem Tommy Hilfiger) Mobil: Telefon:

4 2 Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky Informace o druhu veřejné zakázky Název VZ: Druh VZ dle předmětu: Druh VZ dle výše její předpokládané hodnoty: Druh řízení: Druh zadavatele: Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem VZ na stavební práce podlimitní dle 12 ZVZ otevřené řízení dle 27 ZVZ veřejný zadavatel Lokalita Nad Hejtmanem je území na jižním okraji Plané nad Lužnicí určené pro zástavbu cca 250 RD. Tato výstavba zde již několik let probíhá. V současné době jsou na celé lokalitě provedeny inženýrské sítě. Komunikace se provádějí postupně v návaznosti na probíhající výstavbu RD. Předmětem této zakázky jsou stavby úseky 7, 8, 9, 10 a 11 místních komunikací, které jsou dosud nezpevněné. Více než polovina rodinných domků podél těchto místních komunikací je již provedena nebo se provádí. Dokončení místních obslužných komunikací, jako součást dopravní infrastruktury, je podmínkou pro obslužnost stávající i budoucí zástavby. Předmětem této stavby jsou vozovky místních obslužných komunikací. V případě, že nebude zadavateli přislíbena dotace, budou po podpisu smlouvy realizovány pouze úseky ulic 8-11, úsek ulice 7 bude realizován až v roce V případě přislíbení dotace bude zároveň s úseky ulic 8-11 realizován i úsek ulice 7. Předmětem zakázky jsou rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, vyjádření správců sítí (jsou-li propadlá), souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací. Kód předmětu VZ dle klasifikace CPV: Stavební práce Práce spojené s přípravou staveniště Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace Stavební úpravy pro komunikace Dláždění a asfaltování Práce na povrchové úpravě ulic Podrobný popis předmětu veřejné zakázky vyplývá z projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr, které jsou součástí této ZD. 4

5 Místo plnění veřejné zakázky Územní jednotka Název uzemní jednotky Kód územní jednotky NUTS 1 Česká republika CZ NUTS 2 Jihozápad CZ03 NUTS 3 Jihočeský kraj CZ031 NUTS 4 (LAU 1) Okres Tábor CZ0317 NUTS 5 (LAU 2) Město Planá nad Lužnicí CZ Zakázka bude v případě obdržení dotace spolufinancována ze zdrojů Evropské unie, z ROP NUTS II Jihozápad. Předpokládaná hodnota úseku ulice 7: Kč. Předpokládaná hodnota úseků ulice 8-11: Kč. Předpokládaná hodnota celé zakázky je Kč bez DPH. 3 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele se řídí 51 ZVZ. Podání společné několika dodavateli se řídí 51, odst. 5 a 6 ZVZ. Pravost a stáří dokladů se řídí 57 ZVZ. Je-li zadavatelem vyžadováno prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem uchazeče. V případě podpisu jinou osobou musí být zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Při nesplnění kvalifikace bude postupováno dle 60 ZVZ. 3.1 Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů Uchazeč musí splnit základní kvalifikační předpoklady uvedené v 53, odst. 1 ZVZ, tyto základní kvalifikační předpoklady tedy splňuje dodavatel, který: a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby 5

6 b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující 1 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů e) není v likvidaci f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele i) odpovědný(í) zástupce(i) nebo osoba(y) odpovídající za činnost dodavatele, prostřednictvím kterých dodavatel prokazuje odbornou způsobilost podle zvláštních právních předpisů, nebyli v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestáni či jim nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu 2 Výše uvedené základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč v souladu s 62 odst. 2 ZVZ předložením čestného prohlášení. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této ZD. 1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadu a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 2 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 6

7 3.2 Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů Splnění profesních kvalifikačních předpokladů Rozsah požadovaných informací a dokladů Způsob prokázání splnění Minimální úroveň Odkaz na část zákona, ze které požadavek vychází 1) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán prostou kopií dokladu - ZVZ, 54, písm. a) 2) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, zejména doklad prokazující příslušné prostou kopií dokladu v rozsahu odpovídajícím předmětu VZ ZVZ, 54, písm. b) živnostenské oprávnění či licenci prostou kopií dokladu; pokud není z dokladů doložených v nabídce jednoznačně patrné, že je osoba zabezpečující odbornou způsobilost 3) Doklad(y) osvědčující odbornou způsobilost dodavatele dodavatele zaměstnancem či členem v oboru nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou statutárního orgánu, doloží uchazeč dopravní stavby způsobilost zabezpečuje čestné prohlášení, že je tato osoba jeho ZVZ, 54, písm. d) zaměstnancem; pokud tato osoba není jeho zaměstnancem či členem statutárního orgánu, platí, že jde o subdodavatele 7

8 3.3 Prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (př. 3 ZD). 3.4 Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů je dodavatel povinen dodat doklady uvedené v následující tabulce: Splnění technických kvalifikačních předpokladů Rozsah požadovaných informací a dokladů Způsob prokázání splnění Minimální úroveň Odkaz na část zákona, ze které požadavek vychází seznamem stavebních prací (uchazeč vyplní formulář Seznam 1) Seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let referenčních staveb realizovaných dodavatelem, který je přílohou zadávací dokumentace); přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších 3 z těchto stavebních prací (osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, minimálně 3 stavební práce zahrnující výstavbu, rekonstrukci či modernizaci komunikací; každá stavba musí být v celkové hodnotě min. 5 mil. Kč bez DPH 4 ZVZ, 56 odst. 3, písm. a) zda byly tyto práce provedeny řádně a odborně) 3 nejvýznamnějšími jsou myšleny stavební práce, které jsou požadovány pro splnění minimální úrovně 4 každá z těchto stavebních prací musí být uvedena v referenčním seznamu stavebních prací a ke každé musí být doloženo osvědčení objednatele 8

9 4 Obchodní, platební a ostatní podmínky Veškeré obchodní, platební a ostatní podmínky jsou dány návrhem smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této ZD. Uchazeč je povinen vyplnit návrh smlouvy o dílo na zvýrazněných místech. TERMÍNY REALIZACE V PŘÍPADĚ PŘISLÍBENÍ DOTACE: KOMUNIKACE V LOKALITĚ NAD HEJTMANEM PLANÁ NAD LUŽNICÍ; ULICE 7, 8, 9, 10, 11 Termín předání a převzetí staveniště: Termín zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy o dílo po podpisu smlouvy o dílo Termín dokončení stavebních prací a termín předání díla, nejpozději do: max. do 90 dní od podpisu smlouvy o dílo TERMÍNY REALIZACE V PŘÍPADĚ NEPŘISLÍBENÍ DOTACE: KOMUNIKACE V LOKALITĚ NAD HEJTMANEM PLANÁ NAD LUŽNICÍ; ULICE 8, 9, 10, 11 Termín předání a převzetí staveniště: Termín zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy o dílo po podpisu smlouvy o dílo Termín dokončení stavebních prací a termín předání díla, nejpozději do: max. do 60 dní od podpisu smlouvy o dílo KOMUNIKACE V LOKALITĚ NAD HEJTMANEM PLANÁ NAD LUŽNICÍ; ULICE 7 Termín předání a převzetí staveniště: nejdříve leden 2015 Termín zahájení stavebních prací: nejdříve leden 2015 Termín dokončení stavebních prací a termín předání díla, nejpozději do: max. do Termíny v přesnostech na dny mohou být upřesněny při podpisu smlouvy či dodatkem ke smlouvě Přislíbením dotace se rozumí informace poskytovatele dotace o výběru projektu k financování. Objednatel si vyhrazuje právo v případě nepřislíbení dotace, nepodepsání smlouvy s poskytovatelem dotace, krácení dotace či neobdržení dotace od smlouvy odstoupit či změnit rozsah předmětu plnění. 9

10 5 Technické podmínky Technické podmínky jsou dány projektovou dokumentací a soupisem prací s výkazem výměr, jež jsou nedílnou součástí této ZD. Materiály jmenovitě uvedené v zadávací resp. projektové dokumentaci a výkazu výměr nejsou závazné, ale jsou reprezentanty určitého kvalitativního standardu. Pokud ZD, resp. projektová dokumentace a výkazy výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu. Zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry. Důvodem, proč jsou materiály či výrobky takto vymezeny, je, že je nebylo možné dostatečně přesně a srozumitelně popsat. Technický dozor nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. 6 Prohlídka místa plnění Prohlídka místa plnění se není řešena organizovaně. Místo výstavby je veřejně přístupné. 7 Požadavky na varianty nabídek Předložení variantního řešení je nepřípustné. 8 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny Celková nabídka bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné realizaci předmětu zakázky. Uchazeč vyplní kompletní soupis prací s výkazem výměr, který je součástí této ZD. Jednotlivé položky soupisu prací s výkazem výměr, měrné jednotky a množství ve výkazu výměr nesmí být měněny. Dále výkaz výměr nesmí obsahovat žádné dodatky, změny či vymazání položek (kromě těch, které zadavatel umožnil v rámci vydané změny/dodatečných informací). Za správnost výpočtů ve výkazu výměr odpovídá zájemce. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a PD, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr. Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. Uchazeč je povinen ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí PD a případné rozpory si vyjasnit. Cena bude stanovená jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace zakázky. V návrhu smlouvy o dílo uvede uchazeč členění nabídkové ceny dle předepsané formy, tedy: 10

11 KOMUNIKACE V LOKALITĚ NAD HEJTMANEM PLANÁ NAD LUŽNICÍ; ULICE 8, 9, 10, 11 Cena bez daně v Kč Sazba DPH v % i v Kč Cena vč. DPH v Kč KOMUNIKACE V LOKALITĚ NAD HEJTMANEM PLANÁ NAD LUŽNICÍ; ULICE 7 Cena bez daně v Kč Sazba DPH v % i v Kč Cena vč. DPH v Kč CENA DÍLA: KOMUNIKACE V LOKALITĚ NAD HEJTMANEM PLANÁ NAD LUŽNICÍ; ULICE 7, 8, 9, 10, 11 Cena bez daně celkem v Kč Sazba DPH v % i v Kč Cena vč. DPH celkem v Kč Nabídkovou cenu včetně DPH je možné změnit pouze v souvislosti se zákonnou změnou sazby daně z přidané hodnoty, jinak pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo a to pouze v odůvodněných případech, kdy se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle 82 odst. 7 ZVZ. 9 Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Nabídka musí být podána písemně poštou nebo osobně. Poštou podaná nabídka musí být doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky. Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí zástupcem zadavatele. Zadavatel neumožňuje elektronické podání nabídky, neboť nedisponuje elektronickými prostředky, které by toto umožňovaly. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, na které musí být viditelně uvedeno: název veřejné zakázky Komunikace v lokalitě Nad Hejtmanem text Veřejná zakázka Nabídka Neotevírat adresa, na níž je možné zaslat oznámení (uchazeč může použít vzor nadepsání obálky) Kompletní nabídka musí být dodána ve dvou vyhotoveních: 1x v originále 1x v kopii 11

12 Zadavatel požaduje, aby obě vyhotovení nabídky byla podána společně (v jedné obálce (obalu)). Kopie musí být obsahově shodná s originálem nabídky. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Zadavatel doporučuje, aby jednotlivé strany nabídky byly očíslovány vzestupně od čísla 1 a pevně spojeny proti manipulaci. Nabídka nesmí obsahovat přepisy ani jiné nesrovnalosti, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Dodavatelé, kteří podávají nabídku společně, se považují za jednoho uchazeče. Zadavatel po zájemcích nepožaduje poskytnutí jistoty ve smyslu 67 ZVZ. Nabídka bude obsahovat!!!!!!!!!!!!!!!!! 1) Krycí list nabídky (možno použít přiložený vzor) 2) Doklady a informace prokazující splnění kvalifikace (možno použít přiložený vzor čestného prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, uchazeč může použít formulář Seznam referenčních staveb realizovaných dodavatelem ) 3) Seznam dle 68, odst. 3, písm. a) zákona Seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele (nemá-li uchazeč žádné statutární orgány nebo členy statutárních orgánů, doloží prohlášení, že kterého bude tato skutečnost jednoznačně vyplývat možno použít přiložený vzor) 4) Seznam dle 68, odst. 3, písm. b) zákona Má-li uchazeč formu akciové společnosti, doloží seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek možno použít přiložený vzor 5) Prohlášení dle 68, odst. 3, písm. c) zákona Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu 5 v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou možno použít přiložený vzor 6) Cenovou nabídku (vyplněný kompletní soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou této ZD; položky a výměry nesmí být měněny) 7) Návrh smlouvy v písemné podobě podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, či za uchazeče - v tomto případě bude součástí nabídky zmocnění této osoby (uchazeč musí použít přiložený vzor smlouvy) 8) Zmocnění v případě, že nabídku, prohlášení, smlouvu či jakoukoli jinou část nabídky podepsala jiná osoba než osoba(y) oprávněná(é) jednat jménem uchazeče dle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence 9) Případně další doplnění nabídky Zadavatel stanovuje, že vítězný uchazeč doloží nejpozději při podpisu smlouvy objednateli průběžný časový harmonogram prací, který bude tvořit přílohu smlouvy o dílo. Součástí nabídky tedy nemusí průběžný časový harmonogram být, bude doložen až uchazečem vítězným, se kterým bude podepsána smlouva o dílo. 5 zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů 12

13 Zadavatel doporučuje, aby uchazeči předložili oceněný soupis prací s výkazem výměr a vyplněný návrh smlouvy na CD/DVD. 10 Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií 10.1 Otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ihned po konci lhůty pro podání nabídek, tj v 7:30 hodin na adrese sídla zástupce zadavatele. Podání nabídek je uvedeno v Oznámení o zakázce, tj. do do 7:30 hodin. Místem podání je adresa sídla zástupce zadavatele, osobně lze nabídku podat v provozní dobu zástupce zadavatele či po předchozí domluvě. Při otevírání obálek s nabídkami jsou oprávněny být přítomné pouze tyto osoby: členové komise pro otevírání obálek, zástupci zadavatele, zplnomocnění zástupci zájemců, kteří doručili nabídky ve lhůtě pro podání nabídek; za každého zájemce může být přítomna pouze jedna osoba. Komise pro otevírání obálek s nabídkami provede kontrolu obálek a kontrolu podaných nabídek dle ZVZ. Uchazečům budou sděleny nabídkové ceny uchazečů. Pokud byly některé nabídky podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise tyto nabídky neotevírá a informuje o této skutečnosti zadavatele. Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro podání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotevírá. Po provedení kontroly obálek a úplnosti každé nabídky sdělí komise pro otevírání obálek s nabídkami přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splnila zákonné požadavky na úplnost nabídky. Nesplní-li nabídka požadavky na úplnost, komise nabídku vyřadí Posouzení a hodnocení nabídek Hodnotící komise na svém jednání posoudí nabídky z hlediska splnění požadavků: stanovených platnými právními předpisy, zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. V případě, že hodnotící komise posoudí, že nabídka uchazeče nesplňuje požadavky stanovené zákonem nebo zadavatelem, nabídku uchazeče vyřadí. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Hodnotící komise provede hodnocení nabídek podle výše nabídkových cen jednotlivých uchazečů tak, že sestaví pořadí uchazečů od prvého k poslednímu s ohledem na nabídnuté výše nabídkové ceny v Kč bez DPH; nejvýhodnější nabídkou je pak ta, která nabízí nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Hodnocena bude celková cena uvedená v návrhu smlouvy o dílo, která bude odpovídat součtu všech položek v oceněném soupisu prací s výkazem výměr. 13

14 11 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Dodatečné informace je možné požadovat písemně. Písemná žádost musí být doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu nebo zástupce zadavatele. Dodatečné informace budou v souladu s 49 odst. 3 ZVZ uveřejněny na profilu zadavatele. 12 Jiné požadavky zadavatele, ostatní ustanovení Zadávací lhůta je stanovena na 90 dní od uplynutí lhůty pro doručení nabídek. Ustanovení, která nejsou uvedena v této ZD, se řídí ZVZ, případně dalšími relevantními platnými právními předpisy. Vítězný uchazeč má povinnost poskytnout v souladu s 82 odst. 4 ZVZ řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena v zákonné lhůtě. Uchazeči jsou povinni si případné rozpory či formální nedostatky v zadávací dokumentaci, které mohou mít vliv na správné pochopení uchazečem, vyjasnit před podáním nabídky. V Českých Budějovicích, zástupce zadavatele na základě příkazní smlouvy a plné moci Přílohy: - příloha č. 1 Formulář Krycí list nabídky - příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů - příloha č. 3 Čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti - příloha č. 4 Formulář Seznam referenčních staveb realizovaných dodavatelem - příloha č. 5 Formuláře Seznamy dle 68 ZVZ - příloha č. 6 Vzor nadepsání obálky - příloha č. 7 Návrh smlouvy o dílo - příloha č. 8 Soupis stavebních prací s výkazem výměr - příloha č. 9 Projektová dokumentace Seznam zkratek PD... projektová dokumentace PS... provozní soubor SO... stavební objekt VZ... veřejná zakázka ZD... zadávací dokumentace ZVZ... zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 14

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část

ČZU Centrum ekonomicko-manažerských studií 2. část ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (dále jen Dokumentace ) zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) pro veřejnou zakázku na

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Želešice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Kateřinice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Úmyslovice (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro obec Brusné (MIS) Zakázka: Druh zakázky podle jejího předmětu:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADAVATEL: Město Stříbro Sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Zastoupený: starostou města Bc. Karlem Lukešem IČ: 00260177 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE:

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Písemná výzva k podání nabídky PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn (MIS) Zakázka: Druh zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Plzeňský kraj. zastoupený panem Milanem Chovancem, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II OPERAČNÍ. INTEGROVANÝ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE ŠANCE PRO váš ROZVOJ Plzeňský kraj I~ti č.j. 2430/11/CN zastoupený panem Milanem Chovancem, se sídlem Skroupova 18, 306 13 Plzeň, IC 70890366, ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo

:::: Preambule. Název veřejné zakázky: Publicita integrovaného plánu rozvoje města Liberec. Zadavatel. I Obchodní firma nebo Atraktivní Základní údaje zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více