Oznámení o zakázce. Služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Oznámení o zakázce. Služby"

Transkript

1 1/8 Toto oznámení na webové stránce TED: B-Brusel: Poskytnutí podpory GSA v oblasti rozvoje segmentu pro uživatele systému a řízení podílníků 2012/S Oznámení o zakázce Služby Směrnice 2004/18/ES Oddíl I: Veřejný zadavatel I.1) Název, adresa a kontaktní místo/místa Agentura pro evropský GNSS rue de la Loi 56 K rukám: právní oddělení 1049 Brusel BELGIE Internetové adresy: Obecná adresa veřejného zadavatele: Další informace lze získat: na výše uvedená kontaktní místa Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: na výše uvedená kontaktní místa Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: Agentura pro evropský GNSS Janovského 438/2 K rukám: právní oddělení Praha 7 ČESKÁ REPUBLIKA Internetová adresa: I.2) I.3) I.4) Druh veřejného zadavatele Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace Hlavní předmět činnosti Služby pro širokou veřejnost Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne Oddíl II: Předmět zakázky II.1) Popis II.1.1) II.1.2) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem: Poskytnutí podpory GSA v oblasti rozvoje segmentu pro uživatele systému a řízení podílníků. Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění Služby Kategorie služeb č. 10: Průzkum trhu a veřejného mínění 1/8

2 2/8 II.1.3) II.1.4) II.1.5) II.1.6) II.1.7) II.1.8) II.1.9) II.2) II.2.1) II.2.2) II.2.3) II.3) Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Prostory zhotovitele. Kód NUTS Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS) Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy Informace o rámcové smlouvě Rámcová smlouva s jediným účastníkem Doba platnosti rámcové smlouvy Doba trvání v měsících: 48 Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: EUR Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) Poskytnutí specializované podpory pro činnosti rozvoje trhu GSA v oblasti rozvoje segmentu pro uživatele, řízení a koordinace vztahů s podílníky v rámci programů evropského GNSS podle nařízení (ES) č. 683/2008. Zhotovitelé budou muset poskytnout podporu prostřednictvím různých prostředků, jakými jsou tématicky zaměřené studie, vypracování konkrétních nástrojů, prezentace studií, zpráv a podpora na místě v režimu ad hoc. Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA) Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne Části zakázky Rozdělení zakázky na části: ano nabídky mohou být předkládány pro všechny části Informace o variantách Budou přijímány varianty: ne Množství nebo rozsah zakázky Celkové množství nebo rozsah: 4 oborné položky jsou následující: položka č. 1: uživatelský segment a rozvoj trhu v rámci e-gnss; položka č. 2: marketing mezi zainteresovanými činiteli; položka č. 3: uživatelská podpora v oblasti e-gnss; položka č. 4: uživatelé PRS a rozvoj trhu. Každá rámcová smlouva bude uzavřena na počáteční období 12 měsíců. Smlouva bude automaticky prodloužena až 3krát, pokaždé na dobu 12 měsíců, pokud smlouvu jedna strana nezruší ve formě písemného oznámení 3 měsíce před koncem každého 12měsíčního období. Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: EUR Informace o opcích Opce: ne Informace o obnovení zakázek Tuto zakázku lze obnovit: ano Počet možných obnovení: 3 Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení Doba trvání v měsících: 12 (ode dne zadání zakázky) 2/8

3 3/8 Informace o částech zakázky Část zakázky č.: 1 Název: uživatelský segment a rozvoj trhu v rámci E-GNSS 1) Stručný popis Kmenové kompetence zajišťované v položce č. 1 souvisejí s rozvojem uživatelských segmentů pro programy EGNOS a Galileo. Zhotovitel bude muset mít nezbytnou praxi a schopnosti k realizaci vymezení a rozvoje segmentu pro služby a uživatele se zaměřením na konkrétní technologie a konkrétní tržní segmenty (např. silnice, LBS, letectví, zařízení s vysokou přesností). 2) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) 3) Množství nebo rozsah Výstupy položky č. 1 budou převážně ekonomická a technická analýza zaměřená na různé služby programů EGNOS a Galileo. Mezi úkoly, které budou provedeny zhotovitelem, například patří: podrobné technické a marketingové vymezení služeb Galileo (např. SAR, CS), obchodní plán pro využití takových nových služeb, technická analýza konkurenčních / alternativních technologií a služeb, technická a tržní analýza aplikací, hodnocení jejich stavu vývoje a potřeb v oblasti výzkumu a vývoje, technická analýza potřeb v oblasti normalizace, analýza nákladů a přínosů, vymezení průmyslové politiky, vymezení a zavádění marketingových nástrojů pro služby Galileo, analýza cenových politik a obchodních modelů, konzultace se zainteresovanými činiteli a analýza zpětné vazby, analýza hodnotového řetězce od výroby k dodání a obráceně, vytvářením specifických zpráv o souvisejících průmyslech, určení tržních rozměrů a hodnocení trhu, hodnocení dopadu, hodnocení politiky týkající se práv duševního vlastnictví. Zhotovitel by měl disponovat technickými znalostmi a praxí v oblasti družicové navigace a procesů normalizace. Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: EUR 4) Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení 5) Další informace o částech zakázky Část zakázky č.: 2 Název: Marketing zainteresovaných činitelů 1) Stručný popis Kmenové kompetence zajišťované v položce č. 2 souvisejí s řízením společenství hlavních zainteresovaných činitelů zapojených do přijetí služeb EGNOS a Galileo. Od zhotovitele se bude očekávat podpora pro GSA při zavádění plánů na přijetí služeb EGNOS a Galileo. 2) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) 3) Množství nebo rozsah Výstupy položky č. 2 budou převážně technická / realizační analýza ze strany specifického segmentu (jako námořní, železniční, ITS atd.) a technické normy, včetně: 3/8

4 4/8 zřízení a podpory pro uživatelské a průmyslové pracovní skupiny a realizační platformy v oblasti plánu realizace GNSS, přezkumu potřeb v oblasti standardizace, iniciace a podpory opatření v oblasti standardizace, vymezení uživatelských požadavků a procesů pro certifikaci, přípravy technických dokumentů a pozičních dokumentů, vypracování vstupů pro tvůrce politiky na evropské, národní a regionální úrovni, vypracování vstupů pro vývoj evropského GNSS. Zhotovitel by měl disponovat technickými znalostmi o družicové navigaci a měl by mít zkušenosti se standardizací. Zhotovitel dále musí být schopen prokázat technické, regulační a právní znalosti v hlavních segmentech přijetí v případě programu Galileo (jako např.: letectví, ITS, námořnictví, železnice a sledování). Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: EUR 4) Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení 5) Další informace o částech zakázky Část zakázky č.: 3 Název: uživatelská podpora v oblasti E-GNSS 1) Stručný popis Položka č. 3 se zaměřuje na realizační opatření za účelem řízení uživatelských / tržních segmentů. Kmenové kompetence zajišťované v položce č. 3 jsou řízení projektu, zákaznický marketing a komunikace. 2) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) 3) Množství nebo rozsah Položka č. 3 se zaměří na 3 oblasti činností. 1. Podpora pro zřízení procesu týkajícího se licenční smlouvy OS ICD Současný veřejně dostupný dokument týkající se kontroly rozhraní vesmírných signálů (Open Service Signal In Space Interface Control Document - OS SIS ICD), vydání 1, Evropského GNSS (Galileo) obsahuje veřejně dostupné informace o vesmírných signálech Galileo. Je určen k použití uživatelskou komunitou Galileo a stanovuje rozhraní mezi vesmírným segmentem Galileo a uživatelským segmentem Galileo. V této oblasti má zhotovitel podporovat GSA v následujících činnostech: ICD správa: správa žádostí a licencí, zřízení a správa zapojených rozhraní zainteresovaných stran (např. ES, ESA, průmyslových podniků), podpora pro operace ICD helpdesku, návrh a realizace osvětové kampaně, podpora pro uživatele jiných služeb Galileo, podpora pro další související činnosti rozvoje trhu, konkrétně v souvislosti s procesem vytváření licenční dohody OS ICD. 2. zákaznický marketing a podpora v oblasti OS První družice Galileo jsou ve vesmíru a uživatelská komunita (věda a průmysl) zahajuje začleňování signálů Galileo do svých výrobků. To znamená technické dotazy k programu Galileo, které mohou pokrývat velkou škálu možných témat. Servisní středisko GNSS (GSC) v Madridu bude prvním kontaktním bodem pro první poskytování služeb Galileo. Během fáze zřizování střediska je nezbytná externí podpora pro budování a provozování těchto služeb. Úkoly zhotovitele v této oblasti budou zahrnovat: sběr technických informací o Galileo OS, 4/8

5 5/8 analýzu informací, které uživatelé EGNSS potřebují a zavedení informačního katalogu, správu databáze, vytvoření informační webové stránky Galileo, vývoj webových nástrojů, návrh systému elektronického označování požadavků uživatelů, analýzu požadavků v oblasti bezpečnosti a kapacity, vymezení úrovně služeb a sledování KPI, analýzu kvality služeb a průzkum spokojenosti uživatelů, provádění pravidelných statistik ohledně požadavků uživatelů a poskytování doporučení, koordinační činnosti mezi zapojenými zainteresovanými stranami, podporu pro další související činnosti v oblasti rozvoje trhu, které se konkrétně týkají marketingu a podpory OS zákazníků. 3. Podpora pro komunikaci v rámci trhu systémů EGNOS a Galileo Servisní středisko GNSS (GSC), které se nachází v Madridu, bude centrálou pro vyřizování žádostí uživatelů. Kromě těchto služeb v oblasti přicházející komunikace musí GSC rovněž komunikovat směrem navenek s různými segmenty uživatelů, analyzovat výsledky a poskytovat doporučení tak, aby neustále odpovídalo požadavkům uživatelů a činnosti systému. Dodavatel v rámci pokynů a směrnic ze strany GSA bude poskytovat podporu GSC v následujících úkolech: zřízení databáze se seznamem cílových uživatelů, spuštění a analýza průzkumů mezi uživateli, vedení odborných pohovorů a vytvoření workshopů pro skupiny uživatelů, udržování databáze možností financování na evropské a národní úrovni, koordinační činnosti mezi zapojenými zainteresovanými stranami, podpora pro další související činnosti rozvoje trhu, konkrétně týkajících se obchodní komunikace ohledně systémů EGNOS a Galileo v rámci GSC. Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: EUR 4) Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení 5) Další informace o částech zakázky Část zakázky č.: 4 Název: Uživatelé PRS a rozvoj trhu 1) Stručný popis Kmenové kompetence zajišťované v položce č. 4 se týkají vývoje uživatelského segmentu a rozvoje trhu pro služby Galileo PRS. Od zhotovitele pro položku č. 4 se bude požadovat provedení průzkumu a hodnocení trhu, vymezení strategie a plánu na přijetí PRS a technická / standardizační analýza. 2) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV) 3) Množství nebo rozsah Výstupy položky č. 4 budou zahrnovat tržní, ekonomickou a technickou analýzu a nástroje, včetně, ale nikoliv výlučně: obchodního plánu pro využití PRS, technická analýza konkurenčních / alternativních technologií a služeb, technické a tržní analýzy aplikací PRS, hodnocení jejich stavu vývoje a potřeb v oblasti výzkumu a vývoje, technickíé analýzy potřeb v oblasti normalizace, analýzy nákladů a přínosů, 5/8

6 6/8 vymezení průmyslové politiky, vymezení a zavádění marketingových nástrojů na propagaci PRS, analýzy cenových politik a obchodních modelů, konzultace se zainteresovanými činiteli a analýzy zpětné vazby, analýzy hodnotového řetězce od výroby k dodání a obráceně, vytvářením specifických zpráv o souvisejících průmyslech, určení tržních rozměrů a hodnocení trhu, hodnocení dopadu, hodnocení politiky týkající se práv duševního vlastnictví. Zhotovitel musí mít technické a obchodní znalosti o GNSS. Kromě toho zhotovitel musí mít specifické znalosti a zkušenosti v sektorech aplikace služeb PRS, včetně obrany, veřejné bezpečnosti a zabezpečení a základní infrastruktury. Zhotovitel musí mít bezpečnostní prověrku na správu utajovaných dokumentů a informací. Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: EUR 4) Údaj o odlišné době trvání zakázky nebo datu zahájení/dokončení 5) Další informace o částech zakázky Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace III.1) Podmínky vztahující se k zakázce III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) III.2) III.2.1) III.2.2) III.2.3) III.2.4) III.3) III.3.1) III.3.2) Požadované zálohy a záruky: Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují: Viz specifikace nabídkového řízení a přílohy. Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána: Viz specifikace nabídkového řízení a přílohy. Další zvláštní podmínky Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne Podmínky účasti Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz specifikace nabídkového řízení a přílohy. Ekonomická a finanční způsobilost Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz specifikace nabídkového řízení a přílohy. Technická způsobilost Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz specifikace nabídkového řízení a přílohy. Informace o vyhrazených zakázkách Podmínky vztahující se na zakázky na služby Informace o vyhrazení určité profesi Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne Zaměstnanci odpovědní za provedení služby 6/8

7 7/8 Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ano Oddíl IV: Řízení IV.1) Druh řízení IV.1.1) IV.1.2) IV.1.3) IV.2) IV.2.1) IV.2.2) IV.3) IV.3.1) IV.3.2) IV.3.3) IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Druh řízení Otevřené Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu Kritéria pro zadání zakázky Kritéria pro zadání zakázky hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu Informace o elektronické dražbě Bude použita elektronická dražba: ne Administrativní informace Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem: GSA/OP/08/12. Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky ne Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu Dokumentace za úplatu: ne Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány Jakýkoli úřední jazyk EU Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek) Podmínky pro otevírání nabídek Datum: :00 Místo: Kanceláře GSA, Janovského 438/2, Praha 7, ČESKÁ REPUBLIKA. Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Zmíněné otevírání nabídek proběhne veřejně. Otevírání nabídek se může účastnit 1 zástupce každého uchazeče. V závěru otevírání nabídek předseda výboru pro otevírání nabídek uvede jména uchazečů a rozhodnutí týkající se přijatelnosti každé obdržené nabídky. Ceny, uváděné v nabídkách, se veřejnosti sdělovat nebudou. Pokud máte v úmyslu se zúčastnit, zašlete žádost (alespoň 5 kalendářních dní před datem otevírání) na následující adresu elektronické pošty: a uveďte v ní název účastnící se osoby a uchazeče, kterého zastupuje. Oddíl VI: Doplňující informace VI.1) Informace o opakování zakázek 7/8

8 8/8 VI.2) VI.3) VI.4) VI.4.1) VI.4.2) VI.4.3) VI.5) Jde o opakovanou zakázku: ne Informace o financování z prostředků Evropské unie Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano uveďte odkaz na tyto projekty a/nebo programy: Galileo/EGNOS. Další informace Veškeré informace a dokumentaci lze bezplatně stáhnout na webové stránce GSA: gsa/procurement Odvolací řízení Subjekt odpovědný za odvolací řízení Tribunál Evropské unie Internetová adresa: Subjekt odpovědný za mediační řízení Evropský veřejný ochránce práv Internetová adresa: Podání odvolání Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání Agentura pro evropský GNSS Datum odeslání tohoto oznámení: /8

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh...

http://www.isvzus.cz/usisvz/usisvz01005prepare.do?znackaform=6005782802001&priloh... Page 1 of 6 Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací Subsystém Tisk Název zakázky: Zateplení objektu ZŠ Tolerance, Mochovská OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Značka formuláře: 6005782802001 Typ formuláře:

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém Stránka č. 1 z 20 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Informační Systém o Veřejných Zakázkách - Uveřejňovací subsystém Kontakty Odhlásit http://www.isvzus.cz/cs/account/settings Úvodní stránka Aktuality

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

CZ-Praha: Stavební úpravy budov mateřských škol 2009/S 72-104240 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

CZ-Praha: Stavební úpravy budov mateřských škol 2009/S 72-104240 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce 1/7 CZ-Praha: Stavební úpravy budov mateřských škol 2009/S 72-104240 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební práce ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL I.1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE: Městská část Praha 4, Praha 4, Táborská

Více

Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí

Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Letohrad - Ústí nad Orlicí Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem této zakázky je zpracování projektu a realizace

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

http://www.isvzus.cz/cs/form/display/375397

http://www.isvzus.cz/cs/form/display/375397 Page 1 of 8 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlásit Kontakty Zaregistrovat Úvodní stránka Aktuality Vyhledávání Podle více parametrů Podle data uveřejnění Podle evidenčních

Více

Koncese na stavební práce

Koncese na stavební práce Koncese na stavební práce Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 14.07.2014 Verze v03.3 Účinnost

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG Fax: +352 2929-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informace a on-line formuláře: http://simap.europa.eu

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

NÁVRH ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

NÁVRH ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ NÁVRH ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět zákona (1) Tento zákon zapracovává

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více