Výroční zpráva. Jakub Hranický Datum uzávěrky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Jakub Hranický Datum uzávěrky: 31. 12. 2014"

Transkript

1 2014 Výroční zpráva Jakub Hranický Datum uzávěrky:

2 Slovo úvodem Váţení čtenáři, opět máme konec roku a je na čase zrekapitulovat vše co se nám v uplynulém roce povedlo. Během roku 2014 jsme se opět vydali do Malého světa techniky v Ostravě Vítkovicích, dále do libereckého dopravního podniku, kde nás uvítali bohatým programem, poprvé jsme navštívili také zahraničí a nakonec jsme navštívili muzeum městské hromadné dopravy Dopravního podniku hlavního města Prahy, muzeum Karla Zemana a dvě ze čtyř nových stanic prodlouţeného metra A. Jako bonbónek jsme ještě uspořádali prohlídku nově otevřeného Světa techniky v Ostravě Vítkovicích. Kdyţ se ohlédneme na začátek uplynulého roku, tak si jistě vzpomenete, ţe první naší novinkou byla změna designu celé internetové stránky. Stránky během roku byly stále vylepšovány o různé grafické prvky, jednalo se především o nové cedulky, nebo odkazy na jiné weby, které se chystáme v průběhu roku 2015 namnoţit a také se jednalo o důleţitou cedulku,,adresa, Kontakt. Samozřejmě i v následujícím roce budeme pokračovat v informování o dopravních akcích, jak přes sociální síť Facebook, tak nově i přes ovou adresu (viz. str. 9). Jako další v pořadí bych opět rád poděkoval nejen všem zúčastněným, ale také Michalovi Mikulovi, který pomáhá s organizací výletů a bez kterého by naše stránky nebyly tak atraktivní a mou velmi milou povinností je oznámit, ţe náš tým se opět během roku 2014 rozrostl o další organizátory, kterým děkuji za jejich zájem o spolupráci a věřím, ţe se jim bude s námi dobře pracovat a budou dělat Klubovým výletům dobré jméno. Do příštího roku Vám přeji hodně štěstí, zdraví, lásky a těším se, ţe v příštím roce s Klubovými výlety strávíte minimálně tolik času, co v předešlých létech. Hlavní organizátor Klubových výletů Jakub Hranický 2

3 Interaktivní expozice aneb za zábavou do U6,,2 I v roce 2014 jsme pro naše členy uspořádali výlet do Malého světa techniky v Ostravě Vítkovicích, do prostoru známého spíše pod zkratkou U6. Interaktivní expozici U6, bývalou VI. energetickou ústřednu můţete také znát z nového dětského pořadu České televize U6 Úţasný svět techniky. Malý svět techniky, jsme navštívili v sobotu 26. dubna. Sraz účastníků byl v 9:45 na zastávce Vítkovice Vysoké pece. Prohlídka U6 trvala šest hodin. V expozici Cesta do středu Země jsme si vyzkoušeli náš oblíbený křečkostroj, přikládání uhlí v lokomotivě, prohlédli jsme si mechanismus parního stroje, nebo bezvřetenový dopřádací stroj. Další z expozic je Tajemství ocelového města. V této části je moţné si prohlédnout velín vysokopecního provozu, malé repliky válcovacích strojů na plech, nebo atraktivní buchar. Asi nejrozšířenější expozicí, nebo aspoň s největšími exponáty patří Cesta okolo světa za 80 dní, do které patří plynová pístová dmýchadla z let 1938 a 1948, Cugnotův parovůz, lokomotiva 310 anebo důvěryhodný simulátor vlakové elektrické jednotky řady 451, která mezi léty 1972 a 2012 ujela na českých tratích přibliţně tři a půl miliónů kilometrů. Robur dobyvatel je další název expozice, kde najdeme jízdní kola s moţností vyzkoušet si na vlastní kůţi výrobu elektřiny. U čerpací stanice, auto trenaţéru, historického hasičského vozu Praga RN, nebo u kabiny autobusu Karosa B 932 Dopravního podniku Ostrava z roku 1997 se dozvíte vše důleţité o dopravě. V expozici Ze Země na Měsíc, můţeme narazit na ponorku Nautilus kapitána Nema, přistávací modul a simulátor letu letadla. Expozice pokračuje také ve sklepních prostorech Malého světa techniky U6 a to expozicí Plující město. Zde najdeme vodní kola a turbíny a fontánu a vodní hry. Poslední expozicí je Zmatek nad zmatek, kde je moţné zjistit vše o světle a zvuku. Zkusili jsme si míchání barev (RGB), telefonní sluchátko a decibelometr, frekvenční tunel, nebo jsme si prohlédli historii záznamové techniky. A ţe Vám něco říkají názvy expozicí? Ano, kdo slyšel o románech Julese Verna, tak bude jako doma, protoţe právě ten nás celou expozicí provázel. Text: Jakub Hranický Fotografie: Michal Mikula Video reportáž. 3

4 The Amazing Race in Ostrava 2014 Začátek letních prázdnin jsme si zpestřili ne jednou akcí. Jednou z nich byla světoznámá televizní soutěţ The Amazing Race: O milion kolem světa, kterou jsme upravili do ostravských podmínek. Sraz účastníků soutěţe byl ve 13:30 před vjezdem do trolejbusové vozovny na Sokolské třídě. Účastníci byli seznámení s přesnými pravidly soutěţe a mohlo se jít do boje. Prvním z úkolů bylo se dostat k soše horníka před Prokešovým náměstím. Zde soutěţící dostali druhou obálku s pořadovým číslem dva. Další úkol byl taky z těch jednodušších dojít k hlavnímu vchodu obchodního centra Forum Nová Karolina, kde dostali na výběr ze dvou úkolů. Buď to spočítat všechny široké schody v celém nákupním centru, nebo se vyfotit navzájem na jedné z průlezek, které se nachází v blízkosti obchodního centra. Za splnění úkolu dostali soutěţící jiţ čtvrtou obálku v pořadí, která je dovedla na ostravské hlavní nádraţí. U vstupu do hlavní haly je pomník s hrdiny padlých ţelezničářů, my jsme chtěli vědět počet kolik jich je na celém pomníku vyjmenovaných. Další z úkolů bylo dostat se na nejznámější ostravské náměstí pojmenovaného podle prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Zde se nachází několik pamětních tabulek s historií Ostravy. Nás zajímalo, ve kterém roce zemřela více neţ polovina obyvatel Ostravy na morovou epidemii. Jelikoţ se jednalo o jeden z jednodušších úkolů, tento úkol směl plnit pouze jeden z týmů. Jedním z posledních úkolů bylo se dostat před Slezskoostravský hrad, kde jsme chtěli vědět, jak se jmenuje ulice, na které leţí autobusová zastávka Hradní náměstí. Do cíle uţ chyběl jen jeden úkol a to dostat se na Náměstí SNP v Ostravě Zábřehu, kde byl cíl po vystoupání posledního schodu ke kulturnímu domu Akord. Celkem se zúčastnily 4 skupinky po dvou soutěţících. Jelikoţ soutěţ měla v uplynulém roce velký ohlas, rozhodli jsme se soutěţ zopakovat i v roce následujícím, tentokrát však v daleko větším rozsahu po celém městě. Text a fotografie: Jakub Hranický Grafické zpracování diplomu: Michal Mikula Logo soutěže: google.cz Fotografie z akce. 4

5 Liberec V sobotu 28. června jsme se vydali na výlet do severních Čech, konkrétně do Liberce. Náš výlet začal krátce po třetí hodině ranní na ostravském hlavním nádraţí, kde jsme se sešli před odjezdem vlaku R 442 Šírava, kterým jsme zamířili do města perníku, do Pardubic. Zde jsme měli přibliţně čtyřicet minut čas a tak jsme se vydali před nádraţní budovu nafotit nějaké trolejbusy. Čas plynul jako voda a my se přemístili vlakem R 1274 do Liberce, kde následoval hlavní program výletu. Po příjezdu jsme se přemístili do vozovny, která je od nádraţí vzdálená přibliţně 10 minut chůze. Po příchodu jsme se uvítali s místními organizátory, kteří nám v prvé řadě zajistili projíţďku novou článkovou tramvají, jedinou svého druhu typu EVO 2 v trase: Vozovna Mrštíkova Nádraží Viadukt Dolní Hanychov Horní Hanychov. Program pokračoval pěším přesunem ke stanici lanové dráhy na Ještěd, kde nás čekal průvodce, který nám zajistil exkurzi ve strojovně a na stanovišti,,strojvedoucího lanové dráhy. Proč zrovna strojvedoucího? Lanovou dráhu na Ještěd vlastní společnost České dráhy. Obsluha lanové dráhy, která sedí za pultem v horní stanici na Ještědu, musí mít z hlediska drážních předpisů zkoušky na řízení lokomotivy i když ji v budoucnu nikdy řídit nebude. Proto se obsluze lanové dráhy na Ještěd dá říkat strojvedoucí. Málo komu se podaří nahlédnout do zákulisí lanové dráhy, která v roce 2013 oslavila nádherných 80 let od svého zprovoznění. To ţe lanová dráha převáţí cestující tak dlouhou dobu není znát, protoţe obě kabinky prošly rekonstrukcí a dostaly obě nový nátěr. Jedna z nich je v laku Najbrt, kombinace bílé a modré barvy a druhá je celá modrá v reklamním nátěru. Po absolvování prohlídky stanoviště strojvedoucího jsme si dali hodinový rozchod, kdy byla příleţitost si nafotit okolí libereckého kraje hezky z výšky, nebo navštívit restauraci v hotelu Ještěd. I kdyţ počasí moc nepřálo, spokojenost byla obrovská. Po přesunu lanovou dráhou zpátky do dolní stanice, jsme ještě nahlédli do strojovny, kde jsou ukotvená lana. Tímto jsme se s lanovou dráhou rozloučili a následoval návrat tramvají EVO 2 do vozovny. Tam nás uţ čekala další, tentokrát historická tramvaj 6MT (původní jablonecký vůz), kterou jsme se projeli na smyčku k Viaduktu a zpět. Následovala exkurze ve vozovně, prohlídka historických vozů: Bovera,,,té-dva er, tétři em, vlečného dvounápravového vozu,, Plecháč, dílen na rekonstrukci tramvají 5

6 Tatra T3 na modernizované vozy Tatra T3R.SLF i poslední ex. ostravské vozy T2R ev.č. 18 a 19 (ex. 613 a 694). Souprava vozů T2 byla však dlouhodobě odstavená kvůli dlouhodobé rekonstrukci tramvajové tratě do Jablonce. Na celou exkurzi ve vozovně byli pozváni také členové místního krouţku mladých dopraváků, pro moţnost seznámení. Na konec výletu jsme se zúčastnili jízdy historickou tramvají T2R ev.č. 17, která je také původně z Ostravy (ex. 640). Dojeli jsme na smyčku Lidové sady, kde proběhlo focení vozu jak členy krouţku mladých dopraváků z Liberce, tak účastníků Klubových výletů. Z Liberce jsme se vydali vlakem R 1273 do Pardubic a IC 541 Hutník do Ostravy, kde byl návrat krátce před 22. hodinou. Výlet se setkal s mimořádně velkým úspěchem z obou stran a tak v průběhu roku 2015 provedeme na oplátku my návštěvu z Liberce v Ostravě. Text a fotografie: Jakub Hranický Fotografie z akce. 6

7 Klubové výlety poprvé v zahraničí Během několika let působení Klubových výletů jsme se ještě nepodívali do zahraničí a tak během roku 2013 jsme se rozhodli domluvit exkurzi v polském městě Tychy. Tychy jsme si vybrali především kvůli toho, že nás již před pár lety fascinovaly ne jen svým vozovým parkem, ale taky celou trolejbusovou sítí. Od poslední osobní návštěvy nám bylo oznámeno, že v rámci dotací z Evropské unie začali celou trolejbusovou síť rekonstruovat. A tak jsme si řekli, že se ještě naposledy musíme povozit pod starými dráty trolejbusy Jelcz a novými vozy Solaris. Poprvé jsme se za hranice České republiky dostali dne 3. července 2014, kdy jsme navštívili polské město Tychy. První část naší výpravy vyjíţděla zpoţděným vlakem R 406 Chopin z ostravského hlavního nádraţí krátce po půl čtvrté ráno. Jeli jsme nejprve do Katowic, kde jsme si prohlédli nově zrekonstruované nádraţí PKP a následovně jsme se vydali pěšky do města k sportovní hale Rondo. Po cestě jsme si udělali ne jednu fotku nejrozšířenějšího typu tramvají v celém Polsku takzvaného Konstalu. Po asi dvouhodinových toulkách po Katowicích jsme nasedli na vlak směr Tychy. Po příjezdu nás uţ z dálky vítalo nově zrekonstruované nádraţí. Jelikoţ jsme měli stále dostatek času, neţ naše druhá část výpravy dorazí autem, vyrazili jsme na projíţďku po skromné síti místního dopravce. Zdejší dopravní podnik je rozdělen do tří firem. První firma Tyskie Linie Trolejbusowe (dále jen TLT), vlastní veškerá vozidla trolejbusů a celou trolejbusovou síť. Druhá firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej (dále jen PKM), vlastní veškeré autobusy. Třetí firma Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach ( dále jen MZK), má na starost jízdní řády a vše ohledně jízdenek. Krátce před 10. hodinou ranní jsme se obě dvě skupiny sešli před vozovnou a garáţemi u zastávky Nexteer. Následovala projíţďka po celé trolejbusové síti s vozem Solaris Trollino 12MB čísla 39. Vozy nás ohromili vlastností, která těm ostravským chybí. V zádi vozu jsou zabudovány baterie, na které je moţno dojet se staţenými sběrači aţ dalších 6 km. První z překvapení byla zajíţďka na nové stanoviště před nádraţní budovou, která v té době ještě byla ve výstavbě. Vydali jsme se také do míst, kde se do budoucna plánují trolejbusy. Po první projíţďce po městě jsme absolvovali prohlídku vozovny včetně dílny na opravy vozů. Dílny na rozdíl od rozsáhle odstavné plochy nebyly tak náročné na prohlídku a tak jsme se po chvíli vydali opět do města a to vozem Jelcz, který zasahuje do pravidelného provozu uţ jen 7

8 jako záloţní vozidlo. Vůz Jelcz jsme si pro druhou jízdu vybrali sami, jelikoţ uţ jsou zde jenom dva a zachytit je v terénu uţ nebude dlouho moţné. Vyjeli jsme si proto s vozem na nejbliţší konečnou zastávku Paprocany Pętla, kde běţně končí linky B a E. Po návratu do vozovny s trolejbusem Jelcz nám byly předány firemní upomínkové předměty TLT. Kaţdý z nás obdrţel propisku, tričko s logem a nakonec i hrníček s fotografií trolejbusů Solaris Trollino 12 MB. Jako malou pozornost pro starší účastníky našeho výletu, bylo také 10 lahví místního piva. Po rozdání upomínkových předmětů jsme nasedli do vozu Solaris Trollino 12DC R, které jsou na světě pouze ve třech kusech. Čím ţe jsou tyto vozy zvláštní? Vozy 003, 007 a 011 jsou vybaveny stykačovou výzbrojí z vozů Jelcz. V první chvíli jsme nevěřili vlastním uším, proto nám náš průvodce otevřel místa poklopy vozu, abychom uvěřili. S vozem 003 jsme se tak vydali na projíţďku na Dworzec PKP, kde jsme se opět rozdělili na dvě skupinky. Ta, která přijela vlakem se bohuţel uţ musela odpojit a jet na zpět do Ostravy a ta, která přijela autem. Ti, kteří zůstali, měli moţnost se ještě svézt trolejbusem se stykačovou výzbrojí do vozovny a aby pořád neobdarovávali místní nás, tak kolegové z Brna, kteří se účastnili našeho výletu, přichystali také malé překvapení. Na konec celého výletu byl představen model trolejbusu Škoda 22Tr, který si přivezli brňáci na ukázku. Kaţdý kdo zůstal, si mohl s modelem, který je na dálkové ovládání zajezdit. Tím byl náš celodenní výlet u konce. Naše první část výpravy se do Ostravy navrátila kolem 5. hodiny odpolední a druhá část asi o dvě hodiny později. O tom, ţe tento výlet se setkal s velkým úspěchem, svědčí i to, ţe na stránkách TLT byl následně vyvěšen článek o naší návštěvě i s fotografiemi. Text: Jakub Hranický Fotografie: Jakub Hranický a Tomasz Sieniek Fotografie z akce. 8

9 Během let 2012 aţ 2014 začaly postupně Klubové výlety spolupracovat se sdruţením pořádající dopravní akce, které zaloţil náš člen a spoluorganizátor výletů Michal Mikula. Během roku 2014 se Dopravní akce sjednotili na jeden web s Klubovými výlety a začali jsme pro vás propagovat veškeré dopravní akce v České republice, vytvořili jsme pro vás seznam těch nejzajímavějších dopravních akcí za uplynulý rok a zahrnuli jsme pod tuto stránku také seznam pravidelných nostalgických linek, které provozuje například Dopravní podnik hlavního města Prahy a Dopravní podnik města Brna. Sestavili jsme také seznam muzeí s dopravní tématikou, které jsou v letní sezónu otevřeny buď pro veřejnost, nebo po písemné, případně telefonické domluvě. Rozhodli jsme se věnovat větší část výroční zprávy také Dopravním akcím, díky kterým naše internetové stránky také ţijí, vybrali jsme ty nejzajímavější za rok let autobusové linky Praha Poděbrady 25. ledna 2014 se uskutečnily jízdy historickými autobusy na trase linky 398 Praha, Černý Most Poděbrady. Na zvláštní spoje linky byly vypraveny autobusy Škoda 706 RTO s vlekem a Škoda 706 RO, které v celkem 7 spojích během dne převezly zdarma cestující mezi Prahou a Poděbrady. 115 let MHD v Olomouci 5. dubna 2014 otevřel Dopravní podnik města Olomouce dveře svým cestujícím jak v tramvajové vozovně, tak i autobusových garáţích. Celé velkolepé akce se zúčastnil i ostravský autobus Škoda 706 RTO, který na akci zapůjčil Krouţek přátel MHD v Ostravě. Svézt jsme se mohli také historickou tramvají Ringhoffer na novou tramvajovou trať na Nové sady, kde byla pro veřejnost přístupná měnírna elektrického proudu. 40 let od zahájení provozu pražského metra V roce 1974 vyjelo poprvé praţské metro a tak Dopravní podnik hlavního města Prahy uspořádal k tomuto výročí Den otevřených dveří v depu Kačerov a jízdy historických souprav metra EČS a 81-71, které probíhaly na lince C. Spoje jezdily tak, aby si lidi připomněli otevírání jednotlivých etap této linky. Provoz byl zahájen v 9:55 se současným odjezdem obou historických souprav ze stanice Kačerov. 145 let MHD v Brně Také brňáci si v průběhu roku 2014 připomněli velké výročí v městské hromadné dopravě. V květnu proběhl křest knížky Dobrodružství pod pantografem, v červnu proběhl Den otevřených dveří v Pisárkách a v září byla akce zakončena výstavou v Galerii Vaňkovka. 9

10 V průběhu uplynulého roku jsme pro vás sledovali také výstavy dráţní techniky, autobusů a nechyběly informace o Dnech NATO & Dnech vzdušných sil AČR v Ostravě. Ovšem nejsledovanější akcí bylo 120. výročí MHD v Ostravě. 120 let MHD v Ostravě Oslavy tohoto výročí byly propagovány uţ od počátku roku vylepením loga oslav na všechny vozy Dopravního podniku Ostrava. První z výstav historie proběhla v rámci Ostravské muzejní noci ve speciálně upraveném autobusu Karosa B932 čísla 6485, do kterého byly namontovány tabule pro vyvěšení plakátů s historií MHD. Obdobně byla vybavena také tramvaj Vario LF2R.S čísla 1402, do které byly na místo reklam nainstalovány fotografie s historií MHD a na celou tramvaj byl nanesen celovozový polep s reklamou na Den otevřených dveří, který proběhl v sobotu 13. září. Avšak dnu otevřených dveří předcházely ještě dvě výstavy. Jedna, která probíhala téměř po celou dobu letních prázdnin v ostravské radnici na Masarykově náměstí a přibliţně od srpna také v přízemí Nové radnice na Prokešově náměstí. Poslední akcí, před samotnými oslavami byl konvoj historických vozidel, který proběhl ve čtvrtek 11. září se začátkem v 15 hodin na Výstavišti. Celý rok byl tradičně zakončen ve většině měst jízdou zvláštních vozů s Mikulášem a čertem. Seznam dopravních akcí. Návštěvnost internetových stránek Uţ tři roky Vás informujeme o aktualitách také pomocí internetové stránky Klubových výletů. Od ledna 2014 jsme se však rozhodli stránky přemístit na placený server, který nám zajišťuje jeden známý za velmi příznivou cenu. Díky tomu vám můţeme nabídnout mnohem více fotografií i videí z našich akcí a také jsme rozšířili své sluţby na informování o dopravních akcích ne jen na území České a Slovenské republiky. Novinkou od prosince je rozesílání informací o dopravních akcích na Vaše e- mailové adresy. Stačí si najít formulář na naších stránkách, vyplnit ovou adresu a odeslat. Okamţitě vám začnou chodit informace o připravovaných dopravních akcích. Tuto sluţbu jsme pro Vás zavedli především díky změně pravidel na sociální síti Facebook. Dovolili jsme si také opět trochu poupravit vzhled našich stránek především v sekcích Plánované výlety a Dopravní akce. To, ţe je o informace velký zájem, o tom svědčí velká návštěvnost našich stránek, která čítá za uplynulý rok bezmála návštěv. 10

11 Graf návštěvnosti webu: návštěvy za rok 2013 zhlédnutí návštěvy Text: Jakub Hranický 11

12 Praha Muzeum Karla Zemana Původním záměrem tohoto výletu bylo se dostat do zákulisí mnoha známých filmů, seriálů, pohádek a jiných televizních pořadů. Měli jsme navštívit jedny z největších filmových ateliérů v Evropě. Bohužel návštěva filmových ateliérů v Barrandově je možná jen v pracovní dny a za návštěvu o víkendu po nás chtěli stoprocentní příplatek za celou exkurzi. Vzhledem ke všem okolnostem a kvůli aktuálnímu počasí v den výletu, jsme byli nuceni program poupravit do následujícího provedení. V sobotu 4. října jsme se v brzkých ranních hodinách vydali vlakem Šírava R442 do Prahy. Po příjezdu do hlavního města a zakoupení lístků, jsme došli po ulici Jeruzalémské na tramvajovou zastávku Jindřišská, kde jsme vyčkali na spoj linky 14, která nás dovezla na zastávku K Barrandovu. Vzhledem k nepřízni počasí a sníţené viditelnosti, jsme po příchodu k Barrandovským ateliérům usoudili, ţe bychom z venkovní prohlídky nic neměli a tak jsme se vydali autobusem linky 105 zpět na Smíchovské nádraţí. Po příjezdu na Smíchovské nádraţí jsme se vydali linkou metra B do stanice Můstek linkou A do stanice Dejvická a tramvajovou linkou 36 do zastávky Nádraţí Veleslavín, kde probíhal Den otevřených dveří ve stejnojmenné rozestavěné stanici prodlouţené linky V. A. Stanice Nádraţí Veleslavín však nebyla jedinou přístupnou stanicí, prodlouţené linky A. Mezi rozestavěnými stanicemi jezdila mimořádně vypravena linka 744, pomoci které jsme se dopravili do stanice Nemocnice Motol, která bude pro V. úsek linky A konečnou. Linka pražského metra A se od roku 2010 rozrůstá o svůj již pátý úsek ze stanice Dejvická v severní části města Praha 6 do stanice Nemocnice Motol. Na lince přibydou stanice Bořislavka (pracovní název Červený vrch), Nádraží Veleslavín (pracovní název Veleslavín), Petřiny a Nemocnice Motol (pracovní název Motol). Linka se po dokončení této části bude v následujících letech prodlužovat o další dva úseky: VI. A Nemocnice Motol Dlouhá Míle a úsek VII. A Dlouhá Míle Letiště Václava Havla. Název stanice Dlouhá Míle je zatím jen pracovní. Prohlídka rozestavěných stanic nás velmi zaujala, bylo moţné nahlédnout do zákulisí velké stavby a na místa kde denně projde několik tisíc lidí. Prohlídka obou stanic zabrala přibliţně hodinu a půl. Do muzea městské hromadné dopravy, které bylo naším dalším cílem, jsme se přemístili další mimořádně vypravenou linkou 745, která spojovala stanici Nemocnice Motol se současně otevřeným vstupem do tunelu Blanka a s Trojským mostem, kde také probíhaly Dny otevřených dveří. Muzeum městské hromadné dopravy jsme navštívili na přání účastníků našich výletů, protoţe v roce 2012, při návštěvě Prahy a České televize na Kavčích Horách uţ na prohlídku nezbylo dostatek času. Prohlídka muzea je časově náročná. Po prohlídce veřejně přístupné části jsme navštívili pro běţného návštěvníka nepřístupnou dílnu, kde čekají vozy na svou modernizaci, na uvedení do provozního stavu, nebo jsou zde odstavené vozy, které se uţ do běţné expozice nevešly, mezi které patří vůz metra EČS ev. č. 1009, který představuje jeden z prvních vozů, který v roce 1974 zahajoval dopravu metra. Patří mezi ně také jeho typový 12

13 nástupce vůz ev. č. 2374, tramvajový motorový vůz KT8D5 ev. č. 9048, který jako poslední nerekonstruovaný v Praze dojezdil, nebo také vůz Ikarus E91 ev. č Po vyčerpávající prohlídce v muzeu MHD a ještě vyčerpávajícím komentáři našeho průvodce muzeem, jsme navštívili Hostinec na Staré vozovně, který je součástí areálu Střešovické vozovny, kde se muzeum MHD nachází. Jako poslední plánovanou zastávku jsme si nechali návštěvu muzea Karla Zemana, které se nachází na levém konci Karlova mostu na Malé Straně. V muzeu byly k vidění kostýmy z filmů: Cesta do Pravěku, Baron Prášil, Ukradená vzducholoď a mnoho dalších, které právě Karel Zeman natočil. Karel Zeman byl český filmový režisér, výtvarník, loutkář, animátor a reklamní grafik. Vystudoval obchodní školu a kurs reklamního kreslení. S animací a trikovými záběry, kterými se proslavil ve filmu Cesta do Pravěku, začal profesionálně v roce 1943 ve filmových ateliérech ve Zlíně. Již předtím si však doma natáčel amatérské loutkové filmy. V muzeu byly k vidění také loutky s kterými filmy natáčel, byly zde poslechové i video ukázky z jeho filmů a návštěvníci muzea si mohli vyzkoušet na vlastní kůţi vznik mnoha filmových triků, mohli jste se vznést na létajícím stroji, přenést se do Pravěku, kde ţili mamuti anebo pročíst se ţivotopisem reţiséra. Po ukončení návštěvy muzea Karla Zemana, jak vnitřní, tak i venkovní expozice jsme se vydali do nákupního centra Palladium, kde jsme si ještě prohlídli studio jinak ostravské televize Relax, která z nákupního centra vysílá denně přímé přenosy. S přibývajícím časem a blíţícím se časem návratu do Ostravy jsme se přibliţovali k hlavnímu nádraţí. Zpáteční cestu jsme absolvovali vlakem Super City Pendolino SC 517 s pravidelným příjezdem do Ostravy ve 22:43. To, ţe výlet byl vyčerpávající, se na některých podepsalo ve zpátečním vlaku, kteří cestu prospali a věříme, ţe se zúčastněným výlet líbil. Ten kdo se nestihl na tento výlet zaregistrovat, nebo naopak nemohl se zúčastnit z jiných například zdravotních důvodů, tak pro něj máme ještě jednu dobrou zprávu. Jelikoţ v následujícím roce 2015 se do Prahy chystáme na výročí 140 let městské hromadné dopravy, bude moţnost si například muzeum Karla Zemana projít ještě jednou. Text, fotografie: Jakub Hranický Fotografie z akce. 13

14 Svět techniky Science and Technology Center Ostrava Do Světa techniky nás vedla hlavně zvědavost. Velmi propagovaný projekt druhé části dvou světů techniky v Dolní oblasti Vítkovic jsme navštívili v sobotu 25. října. I kdyţ se jednalo o neplánovaný program Klubových výletů, účast byla velká a zábavy ještě víc. Nové Science and Technology Center (dále jen STC) je opět vzdělávací herna pro děti od útlého věku aţ po ty nejstarší, kteří si myslí, ţe ví všechno a ţe je ve světě uţ nemá co překvapit, ale opak je pravdou. Na ploše metrů čtverečních najdete Dětský svět, Svět civilizace, Svět vědy a objevů, největší nekomerční 3D kino a dokonce i Divadlo vědy - Show&Demo. Návštěvu jsme jiţ tradičně začali srazem účastníků v 9:45 na zastávce MHD Vítkovice Vysoké pece,,,zdravé jádro, které vydrţelo aţ do konce, (protoţe je opravdu co obdivovat) se vydalo k večeru ještě na prohlídku trojhalí v blízkosti nového obchodního centra na území bývalé koksovny Karolina. Co jde v tak prázdných halách zaţít za srandy, to by jste se divili, ale o tom zase někdy jindy. Text, fotografie: Jakub Hranický Fotografie z akce. 14

15 Exkurze v Dopravním podniku Ostrava V sobotu 6. prosince, jsme ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava a.s. provedli skupinu dětí z okrajových částí Ostravy po třech provozovnách Dopravního podniku Ostrava. Za účelem prohlédnout si historické vozy, které dopravní podnik vlastní a Krouţek přátel MHD v Ostravě udrţuje v provozu, nás poprosila šestičlenná skupina lidí o pomoc při zajištění exkurze v areálech DPO. Navštívili jsme tak autobusové garáţe Hranečník, kde prohlídka začala krátce po 9. hodině ranní. Prohlídku jsme začali v přístřešku s historickými autobusy, kde se mimo jiné skrývá také historický trolejbus Škoda 14Tr, který čeká na přelakování do původního červeno krémového nátěru, ve kterém byly tyto prohlédnout odstavené vozy uvnitř. Vzhledem k tomu, ţe skupinku provázel také jeden z řidičů trolejbusů, měli děti moţnost odzkoušet si na vlastní kůţi funkčnost palubního počítače Mypol, o který byl nečekaný zájem. Aby byla prohlídka kompletní, nemohla chybět moţnost nasazování sběračů u trolejbusů a ukázka funkčnosti stahováků. Ve čtvrté hale čekaly na naše návštěvníky historické trolejbusy, u kterých uchvátily pokladny průvodčích v zadních částech vozu Škoda 8Tr a vozu Tatra T400 a také místa řidičů, kde se většina z nich posadila. Prohlídka trolejbusové vozovny byla opravdu vyčerpávající jak pro organizátory, tak pro návštěvníky, proto kolem 13. hodiny jsme zakotvili v obchodním centru Forum Nová Karolina, kde jsme odpočinuli a děti měli aspoň chvíli moţnost zpracovat nově nabyté informace. Po přibliţně hodinové přestávce, jsme se vydali linkou 11 na Vítkovické nádraţí, kde jsme uţ jen vozy do Ostravy dodávány. Následovala venkovní prohlídka odstavné plochy autobusů a nakonec také dílna s údrţbou vozidel. Krátce po 10. hodině jsme se přemístili do areálu vozovny trolejbusů, kde jsme prohlídku začali v 1. hale, kde se nachází mycí linka a kanál denní údrţby. Návštěvníci měli moţnost prohlídky vozu Škoda 14Tr také zespod. 2. hala byla pro svou rekonstrukci uzavřena a tak jsme navštívili halu 3., kde si mohli návštěvníci 15

16 chvíli vyčkali příjezdu historické tramvaje Barborka, která v ten den jezdila s Mikulášem a čertem okruh po jiţní části města. Projeli jsme se jedno kolečko, které trvalo necelou půlhodinu a poté jsme přestoupili do záloţní tramvaje, kterou pro tentokrát byl historický dvounápravový vůz Brňák a svezli jsme se do posledního areálu dopravního podniku v Martinově, kde jsme měli přislíbenou prohlídku historických tramvají. Celý program jsme zakončili kolem páté hodiny večerní přesunem historickou tramvají Barborka zpátky do centra města. Text: Jakub Hranický Fotografie: Radoslav Kaduk a Jakub Hranický Fotografie z akce. 16

17 Co nás čeká a nemine v následujícím roce? První velkou akcí bude po roce a půl fotojízda Dopravních akcí pod vedením Michala Mikuly. Tentokrát se povozíme autobusem Karosa Renault Citybus, který se s Ostravou v letošním roce rozloučí. Doufáme, ţe se vám naše,,retro jízda bude líbit a ţe rádi na ni budete vzpomínat, tak jako na první nízkopodlaţní autobusy v Ostravě. Naš první výlet bude směřovat do nedalekého Štramberka, kde si prohlédneme hrad Štramberk a vyšlápneme si na,,trúbu. Program bude pokračovat prohlídkou města. Po loňském úspěchu uspořádáme ve spolupráci s mladšími členy Krouţku přátel MHD červnovou soutěţ The Amazing Race in Ostrava, coţ bude napodobení soutěţe, kterou známe z televize pod názvem The Amazing Race o milion kolem světa. Před soutěţícími bude stát několik úkolů s a otázek o rodném městě Ostravě, které musí vyřešit nebo zodpovědět. Tým, který dorazí do cíle s nejlepším časem vyhrává. Náším hlavním výletem bude dvoudenní výlet do Vysokých Tater, kde Vás seznámíme s místní dopravou, prohlédneme si depo TEŢ, nebo se projdeme na Štrbské Pleso či na Hrebienok. Moţná se svezéme i legendární elektrickou jednotkou Československé výroby ČKD EMU 89.0, které brázdily po síti TEŢ od roku Posledním naším výletem pro následující rok bude výlet do Prahy, kde v letošním roce oslaví krásné kulaté výročí 140 let městské hromadné dopravy. Budete mít moţnost s námi nahlédnout do zákulisí místních vozoven, garáţí a depa metra. Nebudou chybět ani jízdy historických vozů. Text: Jakub Hranický Fotografie: Martin Večeřa a Jakub Hranický Podrobné informace k plánovaným výletům. 17

18 Výroční zpráva 2014 Šéfredaktor: Jakub Hranický. Redaktoři: Michal Mikula Fotografie: Archiv Klubových výletů. Jazyková úprava: Michal Mikula. Grafická úprava: Jakub Hranický Michal Mikula. Kontakt na redakci: Časopis je neprodejný. Zveřejňování článků a fotografií z tohoto časopisu za účelem vlastního použití je přísně zakázáno. Články jsou napsány podle skutečnosti a pouze pro účely Klubových výletů. Klubové výlety

ArRevue. Elektrobus ARRIVA MORAVA ČASOPIS SKUPINY ARRIVA. Fotbalový turnaj ARRIVA CUP 2014. Elektrobus. v Jeseníkách

ArRevue. Elektrobus ARRIVA MORAVA ČASOPIS SKUPINY ARRIVA. Fotbalový turnaj ARRIVA CUP 2014. Elektrobus. v Jeseníkách ArRevue 2014 ČASOPIS SKUPINY ARRIVA Elektrobus Rozhovor s generálním ředitelem Danielem Adamkou Elektrobus v Jeseníkách Fotbalový turnaj ARRIVA CUP 2014 Strana 3 Strana 10 Strana 14 ÚVODNÍ SLOVO STALO

Více

kontakt Ledovka: svědectví přímých účastníků 140 let historickým objektivem Fakta o pátém áčku seriál Letem dopravním světem na stranách 8 až 13

kontakt Ledovka: svědectví přímých účastníků 140 let historickým objektivem Fakta o pátém áčku seriál Letem dopravním světem na stranách 8 až 13 Časopis zaměstnanců Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti DP LEDEN 2015 kontakt ročník 20 1 140 let historickým objektivem Fakta o pátém áčku seriál Letem dopravním světem Ledovka:

Více

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/

Dvacetiny historické linky č. 91. Výstup a nástup bez bariér. Autobus čistý ze všech stran. červen 2011. číslo 6/ /strana 12 a 13/ /strana 16 a 17/ číslo 6/ červen 2011 Časopis pro zaměstnance Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Výstup a nástup bez bariér /strana 12 a 13/ Autobus čistý ze všech stran /strana 16 a 17/ Dvacetiny historické

Více

ŠKODOVÁK ŠKODA BIKE. Den otevřených dveří? Zábava pro celou rodinu! si užily stovky lidí. ocenil škodováky. volný čas. Událost PREZIDENT V PLZNI

ŠKODOVÁK ŠKODA BIKE. Den otevřených dveří? Zábava pro celou rodinu! si užily stovky lidí. ocenil škodováky. volný čas. Událost PREZIDENT V PLZNI Den otevřených dveří? Zábava pro celou rodinu! ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ŠKODA TRANSPORTATION ČÍSLO 92 2014 ŠKODOVÁK volný čas ŠKODA BIKE si užily stovky lidí Událost PREZIDENT V PLZNI ocenil škodováky

Více

Škodovák. Na návštěvu Škodovky přijel švédský král

Škodovák. Na návštěvu Škodovky přijel švédský král Škodovák číslo 77 Informační časopis skupiny ŠKODA 5/2012 Na návštěvu Škodovky přijel švédský král Rekordmanka mezi tramvajemi zamířila do Rigy ŠKODA BIKE Marathony jelo více než 2000 lidí! Vážení spolupracovníci,

Více

říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími

říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími říjen 2010 / ročník 15 / zdarma číslo 10/ 2010 DP kont@kt Časopis pracovníků Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti Tramvaj Škoda 15T ForCity jezdí s cestujícími Nová tramvaj poprvé svezla

Více

KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE

KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE Cena děkana Fakulty dopravní ČVUT 4. ročník soutěže ZPRACOVALI: Petr Blažek Martin Kebza Gymnázium Špitálská 2/700, Praha 9 Vysočany OBSAH Úvod Uvedení

Více

Vážení spoluobčané, červen 2009. Hledá se maskot městské části Brno-střed str. 13. Senior-akademie. Dětské muzeum: Expedice středověk str.

Vážení spoluobčané, červen 2009. Hledá se maskot městské části Brno-střed str. 13. Senior-akademie. Dětské muzeum: Expedice středověk str. červen 2009 Při slavnostním otevření nového lanového centra Jungle Park v Pisárkách se to v sobotu 23. května doslova hemžilo celebritami. Pásku stříhali Janek Ledecký, Miss ČR 2004 Jana Doleželová, Miss

Více

COLOURS 2012 V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC?

COLOURS 2012 V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC? COLOURS 2012 V DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC? ROČENKA 2012 rozhovory zlata Holušová Jan Světlík ilona Rozehnalová Petr hruška Eva Dřízgová 1 NAVŠTIVTE NÁS NA POBOČCE GE MONEY BANK. Nabízíme bankovní produkty

Více

Škodovák. Praha předvedla tramvaje a metro ze Škodovky. Slovenské dráhy slavnostně představily push-pull z Ostravy ŠKODA CROSS je tu!

Škodovák. Praha předvedla tramvaje a metro ze Škodovky. Slovenské dráhy slavnostně představily push-pull z Ostravy ŠKODA CROSS je tu! Škodovák číslo 70 Informační časopis skupiny ŠKODA 9/2011 Praha předvedla tramvaje a metro ze Škodovky Slovenské dráhy slavnostně představily push-pull z Ostravy ŠKODA CROSS je tu! Vážení spolupracovníci,

Více

Dálkové ovládání pomáhá i šetří

Dálkové ovládání pomáhá i šetří T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 2 R o č n í k X V I I 2 5. B Ř E Z N A 2 0 1 0 C e n a 5 K č Nezapomeňte na změnu času v noci ze soboty 27. na neděli 28. března. Výhodná

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového www.cesbrod.cz. Ze společnosti Jak dál s odpadem? Osobnosti Helena Procházková.

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového www.cesbrod.cz. Ze společnosti Jak dál s odpadem? Osobnosti Helena Procházková. Ročník 52. / listopad 2013 / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového www.cesbrod.cz Ze společnosti Jak dál s odpadem? Osobnosti Helena Procházková Píšete nám Petice 7 24 35 38 Foto: Zdenka

Více

listopad 2000 ročník 5 číslo 11 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

listopad 2000 ročník 5 číslo 11 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti listopad 2000 ročník 5 číslo 11 zdarma DP kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze

Více

PIONÝRA 7 VYPALOVANÍ DO DŘEVA. březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ. 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24)

PIONÝRA 7 VYPALOVANÍ DO DŘEVA. březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ. 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24) PIONÝRA 7 březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ VYPALOVANÍ DO DŘEVA 2013 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24) Pionýři na Ledovce Když jsem v minulém čísle Mozaiky

Více

leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Program kvality služby v našem podniku v roce 1999 Program kvality služby uzavřel

Více

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004

INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ZÁ Í 2004 Jízdní policie soutûïily ve Staré Bûlé o ãtyfii poháry Dvacet jezdců ze sedmi policejních oddílů se utkalo 28. srpna v areálu Jezdeckého klubu Baníku Ostrava

Více

Obsah IX/01. Úvodník 3

Obsah IX/01. Úvodník 3 Obsah Úvodník 3 Ze života školy a parlamentu 4 Exkurze, výlety, školní akce 8 Projekty 17 Soutěže 21 Studenti a věda 22 Sport 24 Filmy, seriály, fandom 27 Příspěvky studentů 29 2 IX/01 Úvodník Abych se

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

BusLetter. Společnost BusLine reaguje na své úspěchy. Kvalita služeb je esencí naší práce

BusLetter. Společnost BusLine reaguje na své úspěchy. Kvalita služeb je esencí naší práce BusLetter Interní noviny firmy BusLine Rozhovor: Nad nekvalitní prací nemohu přivírat oči str. 5 Máte rádi cyklistiku? Vydejte se na kolo autobusem Znáte pracovní manuál e? str. 3 Nejmladší středisko BusLine

Více

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Škodovák číslo 67 Informační časopis skupiny ŠKODA 5/2011 Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Vážené

Více

Nová vozidla za miliardy

Nová vozidla za miliardy T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 3 6 R o č n í k X V I I 1 6. Z Á Ř Í 2 0 1 0 C e n a 5 K č Nezapomeňte na letošní Den železnice 25. září. Znojmo dostalo moderní terminál

Více

Přinášíme vám novinky v dálkové dopravě 2014

Přinášíme vám novinky v dálkové dopravě 2014 Č í sl o 2 3 R o č n í k X X ČT R NÁCT I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 2 1. lis t o p a d u 2 0 1 3 C e n a 1 2 K č sloupek V příštím roce zvýšíme kvalitu našich vozidel S oblibou říkáme,

Více

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení

Valtičtí hasiči ukázali profesionální přístup a obětavé nasazení Valtický zpravodaj 2. října 2014 Letošní dýňobraní utrpělo deštěm Valtické dýňobraní probíhá každoročně díky podpoře města. Pracovníci technických služeb každoročně naváží dýně do jednotlivých ulic, mateřské

Více

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti MO.

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti MO. Vratislavický 7 8 2011 zpravodaj V tomto čísle naleznete E Čištění Nisy 2011 5 E Z činnosti seniorů 6 E Navštivte knihovnu 9 E Z historie pivovaru 10 E Kulturní centrum 101010 12 E Křížovka 18 E Koupaliště

Více

Nasloucháme cestujícím

Nasloucháme cestujícím T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 3 5 R o č n í k X V I I 9. Z Á Ř Í 2 0 1 0 C e n a 5 K č Na Den železnice vstup do Království železnic zdarma se služební In-kartou. Budeme

Více

S MICHALEM DAVIDEM VYRÁŽÍME NA TURNÉ. busline dětem Přivezeme dětem divadlo!

S MICHALEM DAVIDEM VYRÁŽÍME NA TURNÉ. busline dětem Přivezeme dětem divadlo! Číslo 4 květen 2013 ročník 3 interní noviny firmy busline Str. 5 busline dětem Přivezeme dětem divadlo! Rozhovor s Ivanem Vyskočilem VYRÁŽÍME NA TURNÉ S MICHALEM DAVIDEM Michal David si vybral BusLine

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!!

VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postiţením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník III., číslo 3, říjen 2010 VŠECHNY BARVY DUHY POČTVRTÉ!!! Do posledního místečka vyprodané Divadlo

Více

Olomouc a Olšany. Věž. nová cyklos-učiteltezka. kostela. strana 7 strana 3. produkty. převzali ceny. na Šantovce. Ročník 14. Číslo 4 Duben 2015

Olomouc a Olšany. Věž. nová cyklos-učiteltezka. kostela. strana 7 strana 3. produkty. převzali ceny. na Šantovce. Ročník 14. Číslo 4 Duben 2015 Číslo 4 Duben 2015 Ročník 14 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Ceny kultury Olomouckého kraje předány strana 8 Věž děkanského Regionální produkty kostela na Šantovce

Více

Cestování bez bariér

Cestování bez bariér T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 4 2 R o č n í k X V I 2 9. Ř Í J N A 2 0 0 9 C e n a 5 K č Napište nám, co chcete vědět od vedení Českých drah. zeleznicar@cd.cz Silák z

Více