Výroční zpráva. Jakub Hranický Datum uzávěrky:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Jakub Hranický Datum uzávěrky: 31. 12. 2014"

Transkript

1 2014 Výroční zpráva Jakub Hranický Datum uzávěrky:

2 Slovo úvodem Váţení čtenáři, opět máme konec roku a je na čase zrekapitulovat vše co se nám v uplynulém roce povedlo. Během roku 2014 jsme se opět vydali do Malého světa techniky v Ostravě Vítkovicích, dále do libereckého dopravního podniku, kde nás uvítali bohatým programem, poprvé jsme navštívili také zahraničí a nakonec jsme navštívili muzeum městské hromadné dopravy Dopravního podniku hlavního města Prahy, muzeum Karla Zemana a dvě ze čtyř nových stanic prodlouţeného metra A. Jako bonbónek jsme ještě uspořádali prohlídku nově otevřeného Světa techniky v Ostravě Vítkovicích. Kdyţ se ohlédneme na začátek uplynulého roku, tak si jistě vzpomenete, ţe první naší novinkou byla změna designu celé internetové stránky. Stránky během roku byly stále vylepšovány o různé grafické prvky, jednalo se především o nové cedulky, nebo odkazy na jiné weby, které se chystáme v průběhu roku 2015 namnoţit a také se jednalo o důleţitou cedulku,,adresa, Kontakt. Samozřejmě i v následujícím roce budeme pokračovat v informování o dopravních akcích, jak přes sociální síť Facebook, tak nově i přes ovou adresu (viz. str. 9). Jako další v pořadí bych opět rád poděkoval nejen všem zúčastněným, ale také Michalovi Mikulovi, který pomáhá s organizací výletů a bez kterého by naše stránky nebyly tak atraktivní a mou velmi milou povinností je oznámit, ţe náš tým se opět během roku 2014 rozrostl o další organizátory, kterým děkuji za jejich zájem o spolupráci a věřím, ţe se jim bude s námi dobře pracovat a budou dělat Klubovým výletům dobré jméno. Do příštího roku Vám přeji hodně štěstí, zdraví, lásky a těším se, ţe v příštím roce s Klubovými výlety strávíte minimálně tolik času, co v předešlých létech. Hlavní organizátor Klubových výletů Jakub Hranický 2

3 Interaktivní expozice aneb za zábavou do U6,,2 I v roce 2014 jsme pro naše členy uspořádali výlet do Malého světa techniky v Ostravě Vítkovicích, do prostoru známého spíše pod zkratkou U6. Interaktivní expozici U6, bývalou VI. energetickou ústřednu můţete také znát z nového dětského pořadu České televize U6 Úţasný svět techniky. Malý svět techniky, jsme navštívili v sobotu 26. dubna. Sraz účastníků byl v 9:45 na zastávce Vítkovice Vysoké pece. Prohlídka U6 trvala šest hodin. V expozici Cesta do středu Země jsme si vyzkoušeli náš oblíbený křečkostroj, přikládání uhlí v lokomotivě, prohlédli jsme si mechanismus parního stroje, nebo bezvřetenový dopřádací stroj. Další z expozic je Tajemství ocelového města. V této části je moţné si prohlédnout velín vysokopecního provozu, malé repliky válcovacích strojů na plech, nebo atraktivní buchar. Asi nejrozšířenější expozicí, nebo aspoň s největšími exponáty patří Cesta okolo světa za 80 dní, do které patří plynová pístová dmýchadla z let 1938 a 1948, Cugnotův parovůz, lokomotiva 310 anebo důvěryhodný simulátor vlakové elektrické jednotky řady 451, která mezi léty 1972 a 2012 ujela na českých tratích přibliţně tři a půl miliónů kilometrů. Robur dobyvatel je další název expozice, kde najdeme jízdní kola s moţností vyzkoušet si na vlastní kůţi výrobu elektřiny. U čerpací stanice, auto trenaţéru, historického hasičského vozu Praga RN, nebo u kabiny autobusu Karosa B 932 Dopravního podniku Ostrava z roku 1997 se dozvíte vše důleţité o dopravě. V expozici Ze Země na Měsíc, můţeme narazit na ponorku Nautilus kapitána Nema, přistávací modul a simulátor letu letadla. Expozice pokračuje také ve sklepních prostorech Malého světa techniky U6 a to expozicí Plující město. Zde najdeme vodní kola a turbíny a fontánu a vodní hry. Poslední expozicí je Zmatek nad zmatek, kde je moţné zjistit vše o světle a zvuku. Zkusili jsme si míchání barev (RGB), telefonní sluchátko a decibelometr, frekvenční tunel, nebo jsme si prohlédli historii záznamové techniky. A ţe Vám něco říkají názvy expozicí? Ano, kdo slyšel o románech Julese Verna, tak bude jako doma, protoţe právě ten nás celou expozicí provázel. Text: Jakub Hranický Fotografie: Michal Mikula Video reportáž. 3

4 The Amazing Race in Ostrava 2014 Začátek letních prázdnin jsme si zpestřili ne jednou akcí. Jednou z nich byla světoznámá televizní soutěţ The Amazing Race: O milion kolem světa, kterou jsme upravili do ostravských podmínek. Sraz účastníků soutěţe byl ve 13:30 před vjezdem do trolejbusové vozovny na Sokolské třídě. Účastníci byli seznámení s přesnými pravidly soutěţe a mohlo se jít do boje. Prvním z úkolů bylo se dostat k soše horníka před Prokešovým náměstím. Zde soutěţící dostali druhou obálku s pořadovým číslem dva. Další úkol byl taky z těch jednodušších dojít k hlavnímu vchodu obchodního centra Forum Nová Karolina, kde dostali na výběr ze dvou úkolů. Buď to spočítat všechny široké schody v celém nákupním centru, nebo se vyfotit navzájem na jedné z průlezek, které se nachází v blízkosti obchodního centra. Za splnění úkolu dostali soutěţící jiţ čtvrtou obálku v pořadí, která je dovedla na ostravské hlavní nádraţí. U vstupu do hlavní haly je pomník s hrdiny padlých ţelezničářů, my jsme chtěli vědět počet kolik jich je na celém pomníku vyjmenovaných. Další z úkolů bylo dostat se na nejznámější ostravské náměstí pojmenovaného podle prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Zde se nachází několik pamětních tabulek s historií Ostravy. Nás zajímalo, ve kterém roce zemřela více neţ polovina obyvatel Ostravy na morovou epidemii. Jelikoţ se jednalo o jeden z jednodušších úkolů, tento úkol směl plnit pouze jeden z týmů. Jedním z posledních úkolů bylo se dostat před Slezskoostravský hrad, kde jsme chtěli vědět, jak se jmenuje ulice, na které leţí autobusová zastávka Hradní náměstí. Do cíle uţ chyběl jen jeden úkol a to dostat se na Náměstí SNP v Ostravě Zábřehu, kde byl cíl po vystoupání posledního schodu ke kulturnímu domu Akord. Celkem se zúčastnily 4 skupinky po dvou soutěţících. Jelikoţ soutěţ měla v uplynulém roce velký ohlas, rozhodli jsme se soutěţ zopakovat i v roce následujícím, tentokrát však v daleko větším rozsahu po celém městě. Text a fotografie: Jakub Hranický Grafické zpracování diplomu: Michal Mikula Logo soutěže: google.cz Fotografie z akce. 4

5 Liberec V sobotu 28. června jsme se vydali na výlet do severních Čech, konkrétně do Liberce. Náš výlet začal krátce po třetí hodině ranní na ostravském hlavním nádraţí, kde jsme se sešli před odjezdem vlaku R 442 Šírava, kterým jsme zamířili do města perníku, do Pardubic. Zde jsme měli přibliţně čtyřicet minut čas a tak jsme se vydali před nádraţní budovu nafotit nějaké trolejbusy. Čas plynul jako voda a my se přemístili vlakem R 1274 do Liberce, kde následoval hlavní program výletu. Po příjezdu jsme se přemístili do vozovny, která je od nádraţí vzdálená přibliţně 10 minut chůze. Po příchodu jsme se uvítali s místními organizátory, kteří nám v prvé řadě zajistili projíţďku novou článkovou tramvají, jedinou svého druhu typu EVO 2 v trase: Vozovna Mrštíkova Nádraží Viadukt Dolní Hanychov Horní Hanychov. Program pokračoval pěším přesunem ke stanici lanové dráhy na Ještěd, kde nás čekal průvodce, který nám zajistil exkurzi ve strojovně a na stanovišti,,strojvedoucího lanové dráhy. Proč zrovna strojvedoucího? Lanovou dráhu na Ještěd vlastní společnost České dráhy. Obsluha lanové dráhy, která sedí za pultem v horní stanici na Ještědu, musí mít z hlediska drážních předpisů zkoušky na řízení lokomotivy i když ji v budoucnu nikdy řídit nebude. Proto se obsluze lanové dráhy na Ještěd dá říkat strojvedoucí. Málo komu se podaří nahlédnout do zákulisí lanové dráhy, která v roce 2013 oslavila nádherných 80 let od svého zprovoznění. To ţe lanová dráha převáţí cestující tak dlouhou dobu není znát, protoţe obě kabinky prošly rekonstrukcí a dostaly obě nový nátěr. Jedna z nich je v laku Najbrt, kombinace bílé a modré barvy a druhá je celá modrá v reklamním nátěru. Po absolvování prohlídky stanoviště strojvedoucího jsme si dali hodinový rozchod, kdy byla příleţitost si nafotit okolí libereckého kraje hezky z výšky, nebo navštívit restauraci v hotelu Ještěd. I kdyţ počasí moc nepřálo, spokojenost byla obrovská. Po přesunu lanovou dráhou zpátky do dolní stanice, jsme ještě nahlédli do strojovny, kde jsou ukotvená lana. Tímto jsme se s lanovou dráhou rozloučili a následoval návrat tramvají EVO 2 do vozovny. Tam nás uţ čekala další, tentokrát historická tramvaj 6MT (původní jablonecký vůz), kterou jsme se projeli na smyčku k Viaduktu a zpět. Následovala exkurze ve vozovně, prohlídka historických vozů: Bovera,,,té-dva er, tétři em, vlečného dvounápravového vozu,, Plecháč, dílen na rekonstrukci tramvají 5

6 Tatra T3 na modernizované vozy Tatra T3R.SLF i poslední ex. ostravské vozy T2R ev.č. 18 a 19 (ex. 613 a 694). Souprava vozů T2 byla však dlouhodobě odstavená kvůli dlouhodobé rekonstrukci tramvajové tratě do Jablonce. Na celou exkurzi ve vozovně byli pozváni také členové místního krouţku mladých dopraváků, pro moţnost seznámení. Na konec výletu jsme se zúčastnili jízdy historickou tramvají T2R ev.č. 17, která je také původně z Ostravy (ex. 640). Dojeli jsme na smyčku Lidové sady, kde proběhlo focení vozu jak členy krouţku mladých dopraváků z Liberce, tak účastníků Klubových výletů. Z Liberce jsme se vydali vlakem R 1273 do Pardubic a IC 541 Hutník do Ostravy, kde byl návrat krátce před 22. hodinou. Výlet se setkal s mimořádně velkým úspěchem z obou stran a tak v průběhu roku 2015 provedeme na oplátku my návštěvu z Liberce v Ostravě. Text a fotografie: Jakub Hranický Fotografie z akce. 6

7 Klubové výlety poprvé v zahraničí Během několika let působení Klubových výletů jsme se ještě nepodívali do zahraničí a tak během roku 2013 jsme se rozhodli domluvit exkurzi v polském městě Tychy. Tychy jsme si vybrali především kvůli toho, že nás již před pár lety fascinovaly ne jen svým vozovým parkem, ale taky celou trolejbusovou sítí. Od poslední osobní návštěvy nám bylo oznámeno, že v rámci dotací z Evropské unie začali celou trolejbusovou síť rekonstruovat. A tak jsme si řekli, že se ještě naposledy musíme povozit pod starými dráty trolejbusy Jelcz a novými vozy Solaris. Poprvé jsme se za hranice České republiky dostali dne 3. července 2014, kdy jsme navštívili polské město Tychy. První část naší výpravy vyjíţděla zpoţděným vlakem R 406 Chopin z ostravského hlavního nádraţí krátce po půl čtvrté ráno. Jeli jsme nejprve do Katowic, kde jsme si prohlédli nově zrekonstruované nádraţí PKP a následovně jsme se vydali pěšky do města k sportovní hale Rondo. Po cestě jsme si udělali ne jednu fotku nejrozšířenějšího typu tramvají v celém Polsku takzvaného Konstalu. Po asi dvouhodinových toulkách po Katowicích jsme nasedli na vlak směr Tychy. Po příjezdu nás uţ z dálky vítalo nově zrekonstruované nádraţí. Jelikoţ jsme měli stále dostatek času, neţ naše druhá část výpravy dorazí autem, vyrazili jsme na projíţďku po skromné síti místního dopravce. Zdejší dopravní podnik je rozdělen do tří firem. První firma Tyskie Linie Trolejbusowe (dále jen TLT), vlastní veškerá vozidla trolejbusů a celou trolejbusovou síť. Druhá firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej (dále jen PKM), vlastní veškeré autobusy. Třetí firma Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach ( dále jen MZK), má na starost jízdní řády a vše ohledně jízdenek. Krátce před 10. hodinou ranní jsme se obě dvě skupiny sešli před vozovnou a garáţemi u zastávky Nexteer. Následovala projíţďka po celé trolejbusové síti s vozem Solaris Trollino 12MB čísla 39. Vozy nás ohromili vlastností, která těm ostravským chybí. V zádi vozu jsou zabudovány baterie, na které je moţno dojet se staţenými sběrači aţ dalších 6 km. První z překvapení byla zajíţďka na nové stanoviště před nádraţní budovou, která v té době ještě byla ve výstavbě. Vydali jsme se také do míst, kde se do budoucna plánují trolejbusy. Po první projíţďce po městě jsme absolvovali prohlídku vozovny včetně dílny na opravy vozů. Dílny na rozdíl od rozsáhle odstavné plochy nebyly tak náročné na prohlídku a tak jsme se po chvíli vydali opět do města a to vozem Jelcz, který zasahuje do pravidelného provozu uţ jen 7

8 jako záloţní vozidlo. Vůz Jelcz jsme si pro druhou jízdu vybrali sami, jelikoţ uţ jsou zde jenom dva a zachytit je v terénu uţ nebude dlouho moţné. Vyjeli jsme si proto s vozem na nejbliţší konečnou zastávku Paprocany Pętla, kde běţně končí linky B a E. Po návratu do vozovny s trolejbusem Jelcz nám byly předány firemní upomínkové předměty TLT. Kaţdý z nás obdrţel propisku, tričko s logem a nakonec i hrníček s fotografií trolejbusů Solaris Trollino 12 MB. Jako malou pozornost pro starší účastníky našeho výletu, bylo také 10 lahví místního piva. Po rozdání upomínkových předmětů jsme nasedli do vozu Solaris Trollino 12DC R, které jsou na světě pouze ve třech kusech. Čím ţe jsou tyto vozy zvláštní? Vozy 003, 007 a 011 jsou vybaveny stykačovou výzbrojí z vozů Jelcz. V první chvíli jsme nevěřili vlastním uším, proto nám náš průvodce otevřel místa poklopy vozu, abychom uvěřili. S vozem 003 jsme se tak vydali na projíţďku na Dworzec PKP, kde jsme se opět rozdělili na dvě skupinky. Ta, která přijela vlakem se bohuţel uţ musela odpojit a jet na zpět do Ostravy a ta, která přijela autem. Ti, kteří zůstali, měli moţnost se ještě svézt trolejbusem se stykačovou výzbrojí do vozovny a aby pořád neobdarovávali místní nás, tak kolegové z Brna, kteří se účastnili našeho výletu, přichystali také malé překvapení. Na konec celého výletu byl představen model trolejbusu Škoda 22Tr, který si přivezli brňáci na ukázku. Kaţdý kdo zůstal, si mohl s modelem, který je na dálkové ovládání zajezdit. Tím byl náš celodenní výlet u konce. Naše první část výpravy se do Ostravy navrátila kolem 5. hodiny odpolední a druhá část asi o dvě hodiny později. O tom, ţe tento výlet se setkal s velkým úspěchem, svědčí i to, ţe na stránkách TLT byl následně vyvěšen článek o naší návštěvě i s fotografiemi. Text: Jakub Hranický Fotografie: Jakub Hranický a Tomasz Sieniek Fotografie z akce. 8

9 Během let 2012 aţ 2014 začaly postupně Klubové výlety spolupracovat se sdruţením pořádající dopravní akce, které zaloţil náš člen a spoluorganizátor výletů Michal Mikula. Během roku 2014 se Dopravní akce sjednotili na jeden web s Klubovými výlety a začali jsme pro vás propagovat veškeré dopravní akce v České republice, vytvořili jsme pro vás seznam těch nejzajímavějších dopravních akcí za uplynulý rok a zahrnuli jsme pod tuto stránku také seznam pravidelných nostalgických linek, které provozuje například Dopravní podnik hlavního města Prahy a Dopravní podnik města Brna. Sestavili jsme také seznam muzeí s dopravní tématikou, které jsou v letní sezónu otevřeny buď pro veřejnost, nebo po písemné, případně telefonické domluvě. Rozhodli jsme se věnovat větší část výroční zprávy také Dopravním akcím, díky kterým naše internetové stránky také ţijí, vybrali jsme ty nejzajímavější za rok let autobusové linky Praha Poděbrady 25. ledna 2014 se uskutečnily jízdy historickými autobusy na trase linky 398 Praha, Černý Most Poděbrady. Na zvláštní spoje linky byly vypraveny autobusy Škoda 706 RTO s vlekem a Škoda 706 RO, které v celkem 7 spojích během dne převezly zdarma cestující mezi Prahou a Poděbrady. 115 let MHD v Olomouci 5. dubna 2014 otevřel Dopravní podnik města Olomouce dveře svým cestujícím jak v tramvajové vozovně, tak i autobusových garáţích. Celé velkolepé akce se zúčastnil i ostravský autobus Škoda 706 RTO, který na akci zapůjčil Krouţek přátel MHD v Ostravě. Svézt jsme se mohli také historickou tramvají Ringhoffer na novou tramvajovou trať na Nové sady, kde byla pro veřejnost přístupná měnírna elektrického proudu. 40 let od zahájení provozu pražského metra V roce 1974 vyjelo poprvé praţské metro a tak Dopravní podnik hlavního města Prahy uspořádal k tomuto výročí Den otevřených dveří v depu Kačerov a jízdy historických souprav metra EČS a 81-71, které probíhaly na lince C. Spoje jezdily tak, aby si lidi připomněli otevírání jednotlivých etap této linky. Provoz byl zahájen v 9:55 se současným odjezdem obou historických souprav ze stanice Kačerov. 145 let MHD v Brně Také brňáci si v průběhu roku 2014 připomněli velké výročí v městské hromadné dopravě. V květnu proběhl křest knížky Dobrodružství pod pantografem, v červnu proběhl Den otevřených dveří v Pisárkách a v září byla akce zakončena výstavou v Galerii Vaňkovka. 9

10 V průběhu uplynulého roku jsme pro vás sledovali také výstavy dráţní techniky, autobusů a nechyběly informace o Dnech NATO & Dnech vzdušných sil AČR v Ostravě. Ovšem nejsledovanější akcí bylo 120. výročí MHD v Ostravě. 120 let MHD v Ostravě Oslavy tohoto výročí byly propagovány uţ od počátku roku vylepením loga oslav na všechny vozy Dopravního podniku Ostrava. První z výstav historie proběhla v rámci Ostravské muzejní noci ve speciálně upraveném autobusu Karosa B932 čísla 6485, do kterého byly namontovány tabule pro vyvěšení plakátů s historií MHD. Obdobně byla vybavena také tramvaj Vario LF2R.S čísla 1402, do které byly na místo reklam nainstalovány fotografie s historií MHD a na celou tramvaj byl nanesen celovozový polep s reklamou na Den otevřených dveří, který proběhl v sobotu 13. září. Avšak dnu otevřených dveří předcházely ještě dvě výstavy. Jedna, která probíhala téměř po celou dobu letních prázdnin v ostravské radnici na Masarykově náměstí a přibliţně od srpna také v přízemí Nové radnice na Prokešově náměstí. Poslední akcí, před samotnými oslavami byl konvoj historických vozidel, který proběhl ve čtvrtek 11. září se začátkem v 15 hodin na Výstavišti. Celý rok byl tradičně zakončen ve většině měst jízdou zvláštních vozů s Mikulášem a čertem. Seznam dopravních akcí. Návštěvnost internetových stránek Uţ tři roky Vás informujeme o aktualitách také pomocí internetové stránky Klubových výletů. Od ledna 2014 jsme se však rozhodli stránky přemístit na placený server, který nám zajišťuje jeden známý za velmi příznivou cenu. Díky tomu vám můţeme nabídnout mnohem více fotografií i videí z našich akcí a také jsme rozšířili své sluţby na informování o dopravních akcích ne jen na území České a Slovenské republiky. Novinkou od prosince je rozesílání informací o dopravních akcích na Vaše e- mailové adresy. Stačí si najít formulář na naších stránkách, vyplnit ovou adresu a odeslat. Okamţitě vám začnou chodit informace o připravovaných dopravních akcích. Tuto sluţbu jsme pro Vás zavedli především díky změně pravidel na sociální síti Facebook. Dovolili jsme si také opět trochu poupravit vzhled našich stránek především v sekcích Plánované výlety a Dopravní akce. To, ţe je o informace velký zájem, o tom svědčí velká návštěvnost našich stránek, která čítá za uplynulý rok bezmála návštěv. 10

11 Graf návštěvnosti webu: návštěvy za rok 2013 zhlédnutí návštěvy Text: Jakub Hranický 11

12 Praha Muzeum Karla Zemana Původním záměrem tohoto výletu bylo se dostat do zákulisí mnoha známých filmů, seriálů, pohádek a jiných televizních pořadů. Měli jsme navštívit jedny z největších filmových ateliérů v Evropě. Bohužel návštěva filmových ateliérů v Barrandově je možná jen v pracovní dny a za návštěvu o víkendu po nás chtěli stoprocentní příplatek za celou exkurzi. Vzhledem ke všem okolnostem a kvůli aktuálnímu počasí v den výletu, jsme byli nuceni program poupravit do následujícího provedení. V sobotu 4. října jsme se v brzkých ranních hodinách vydali vlakem Šírava R442 do Prahy. Po příjezdu do hlavního města a zakoupení lístků, jsme došli po ulici Jeruzalémské na tramvajovou zastávku Jindřišská, kde jsme vyčkali na spoj linky 14, která nás dovezla na zastávku K Barrandovu. Vzhledem k nepřízni počasí a sníţené viditelnosti, jsme po příchodu k Barrandovským ateliérům usoudili, ţe bychom z venkovní prohlídky nic neměli a tak jsme se vydali autobusem linky 105 zpět na Smíchovské nádraţí. Po příjezdu na Smíchovské nádraţí jsme se vydali linkou metra B do stanice Můstek linkou A do stanice Dejvická a tramvajovou linkou 36 do zastávky Nádraţí Veleslavín, kde probíhal Den otevřených dveří ve stejnojmenné rozestavěné stanici prodlouţené linky V. A. Stanice Nádraţí Veleslavín však nebyla jedinou přístupnou stanicí, prodlouţené linky A. Mezi rozestavěnými stanicemi jezdila mimořádně vypravena linka 744, pomoci které jsme se dopravili do stanice Nemocnice Motol, která bude pro V. úsek linky A konečnou. Linka pražského metra A se od roku 2010 rozrůstá o svůj již pátý úsek ze stanice Dejvická v severní části města Praha 6 do stanice Nemocnice Motol. Na lince přibydou stanice Bořislavka (pracovní název Červený vrch), Nádraží Veleslavín (pracovní název Veleslavín), Petřiny a Nemocnice Motol (pracovní název Motol). Linka se po dokončení této části bude v následujících letech prodlužovat o další dva úseky: VI. A Nemocnice Motol Dlouhá Míle a úsek VII. A Dlouhá Míle Letiště Václava Havla. Název stanice Dlouhá Míle je zatím jen pracovní. Prohlídka rozestavěných stanic nás velmi zaujala, bylo moţné nahlédnout do zákulisí velké stavby a na místa kde denně projde několik tisíc lidí. Prohlídka obou stanic zabrala přibliţně hodinu a půl. Do muzea městské hromadné dopravy, které bylo naším dalším cílem, jsme se přemístili další mimořádně vypravenou linkou 745, která spojovala stanici Nemocnice Motol se současně otevřeným vstupem do tunelu Blanka a s Trojským mostem, kde také probíhaly Dny otevřených dveří. Muzeum městské hromadné dopravy jsme navštívili na přání účastníků našich výletů, protoţe v roce 2012, při návštěvě Prahy a České televize na Kavčích Horách uţ na prohlídku nezbylo dostatek času. Prohlídka muzea je časově náročná. Po prohlídce veřejně přístupné části jsme navštívili pro běţného návštěvníka nepřístupnou dílnu, kde čekají vozy na svou modernizaci, na uvedení do provozního stavu, nebo jsou zde odstavené vozy, které se uţ do běţné expozice nevešly, mezi které patří vůz metra EČS ev. č. 1009, který představuje jeden z prvních vozů, který v roce 1974 zahajoval dopravu metra. Patří mezi ně také jeho typový 12

13 nástupce vůz ev. č. 2374, tramvajový motorový vůz KT8D5 ev. č. 9048, který jako poslední nerekonstruovaný v Praze dojezdil, nebo také vůz Ikarus E91 ev. č Po vyčerpávající prohlídce v muzeu MHD a ještě vyčerpávajícím komentáři našeho průvodce muzeem, jsme navštívili Hostinec na Staré vozovně, který je součástí areálu Střešovické vozovny, kde se muzeum MHD nachází. Jako poslední plánovanou zastávku jsme si nechali návštěvu muzea Karla Zemana, které se nachází na levém konci Karlova mostu na Malé Straně. V muzeu byly k vidění kostýmy z filmů: Cesta do Pravěku, Baron Prášil, Ukradená vzducholoď a mnoho dalších, které právě Karel Zeman natočil. Karel Zeman byl český filmový režisér, výtvarník, loutkář, animátor a reklamní grafik. Vystudoval obchodní školu a kurs reklamního kreslení. S animací a trikovými záběry, kterými se proslavil ve filmu Cesta do Pravěku, začal profesionálně v roce 1943 ve filmových ateliérech ve Zlíně. Již předtím si však doma natáčel amatérské loutkové filmy. V muzeu byly k vidění také loutky s kterými filmy natáčel, byly zde poslechové i video ukázky z jeho filmů a návštěvníci muzea si mohli vyzkoušet na vlastní kůţi vznik mnoha filmových triků, mohli jste se vznést na létajícím stroji, přenést se do Pravěku, kde ţili mamuti anebo pročíst se ţivotopisem reţiséra. Po ukončení návštěvy muzea Karla Zemana, jak vnitřní, tak i venkovní expozice jsme se vydali do nákupního centra Palladium, kde jsme si ještě prohlídli studio jinak ostravské televize Relax, která z nákupního centra vysílá denně přímé přenosy. S přibývajícím časem a blíţícím se časem návratu do Ostravy jsme se přibliţovali k hlavnímu nádraţí. Zpáteční cestu jsme absolvovali vlakem Super City Pendolino SC 517 s pravidelným příjezdem do Ostravy ve 22:43. To, ţe výlet byl vyčerpávající, se na některých podepsalo ve zpátečním vlaku, kteří cestu prospali a věříme, ţe se zúčastněným výlet líbil. Ten kdo se nestihl na tento výlet zaregistrovat, nebo naopak nemohl se zúčastnit z jiných například zdravotních důvodů, tak pro něj máme ještě jednu dobrou zprávu. Jelikoţ v následujícím roce 2015 se do Prahy chystáme na výročí 140 let městské hromadné dopravy, bude moţnost si například muzeum Karla Zemana projít ještě jednou. Text, fotografie: Jakub Hranický Fotografie z akce. 13

14 Svět techniky Science and Technology Center Ostrava Do Světa techniky nás vedla hlavně zvědavost. Velmi propagovaný projekt druhé části dvou světů techniky v Dolní oblasti Vítkovic jsme navštívili v sobotu 25. října. I kdyţ se jednalo o neplánovaný program Klubových výletů, účast byla velká a zábavy ještě víc. Nové Science and Technology Center (dále jen STC) je opět vzdělávací herna pro děti od útlého věku aţ po ty nejstarší, kteří si myslí, ţe ví všechno a ţe je ve světě uţ nemá co překvapit, ale opak je pravdou. Na ploše metrů čtverečních najdete Dětský svět, Svět civilizace, Svět vědy a objevů, největší nekomerční 3D kino a dokonce i Divadlo vědy - Show&Demo. Návštěvu jsme jiţ tradičně začali srazem účastníků v 9:45 na zastávce MHD Vítkovice Vysoké pece,,,zdravé jádro, které vydrţelo aţ do konce, (protoţe je opravdu co obdivovat) se vydalo k večeru ještě na prohlídku trojhalí v blízkosti nového obchodního centra na území bývalé koksovny Karolina. Co jde v tak prázdných halách zaţít za srandy, to by jste se divili, ale o tom zase někdy jindy. Text, fotografie: Jakub Hranický Fotografie z akce. 14

15 Exkurze v Dopravním podniku Ostrava V sobotu 6. prosince, jsme ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava a.s. provedli skupinu dětí z okrajových částí Ostravy po třech provozovnách Dopravního podniku Ostrava. Za účelem prohlédnout si historické vozy, které dopravní podnik vlastní a Krouţek přátel MHD v Ostravě udrţuje v provozu, nás poprosila šestičlenná skupina lidí o pomoc při zajištění exkurze v areálech DPO. Navštívili jsme tak autobusové garáţe Hranečník, kde prohlídka začala krátce po 9. hodině ranní. Prohlídku jsme začali v přístřešku s historickými autobusy, kde se mimo jiné skrývá také historický trolejbus Škoda 14Tr, který čeká na přelakování do původního červeno krémového nátěru, ve kterém byly tyto prohlédnout odstavené vozy uvnitř. Vzhledem k tomu, ţe skupinku provázel také jeden z řidičů trolejbusů, měli děti moţnost odzkoušet si na vlastní kůţi funkčnost palubního počítače Mypol, o který byl nečekaný zájem. Aby byla prohlídka kompletní, nemohla chybět moţnost nasazování sběračů u trolejbusů a ukázka funkčnosti stahováků. Ve čtvrté hale čekaly na naše návštěvníky historické trolejbusy, u kterých uchvátily pokladny průvodčích v zadních částech vozu Škoda 8Tr a vozu Tatra T400 a také místa řidičů, kde se většina z nich posadila. Prohlídka trolejbusové vozovny byla opravdu vyčerpávající jak pro organizátory, tak pro návštěvníky, proto kolem 13. hodiny jsme zakotvili v obchodním centru Forum Nová Karolina, kde jsme odpočinuli a děti měli aspoň chvíli moţnost zpracovat nově nabyté informace. Po přibliţně hodinové přestávce, jsme se vydali linkou 11 na Vítkovické nádraţí, kde jsme uţ jen vozy do Ostravy dodávány. Následovala venkovní prohlídka odstavné plochy autobusů a nakonec také dílna s údrţbou vozidel. Krátce po 10. hodině jsme se přemístili do areálu vozovny trolejbusů, kde jsme prohlídku začali v 1. hale, kde se nachází mycí linka a kanál denní údrţby. Návštěvníci měli moţnost prohlídky vozu Škoda 14Tr také zespod. 2. hala byla pro svou rekonstrukci uzavřena a tak jsme navštívili halu 3., kde si mohli návštěvníci 15

16 chvíli vyčkali příjezdu historické tramvaje Barborka, která v ten den jezdila s Mikulášem a čertem okruh po jiţní části města. Projeli jsme se jedno kolečko, které trvalo necelou půlhodinu a poté jsme přestoupili do záloţní tramvaje, kterou pro tentokrát byl historický dvounápravový vůz Brňák a svezli jsme se do posledního areálu dopravního podniku v Martinově, kde jsme měli přislíbenou prohlídku historických tramvají. Celý program jsme zakončili kolem páté hodiny večerní přesunem historickou tramvají Barborka zpátky do centra města. Text: Jakub Hranický Fotografie: Radoslav Kaduk a Jakub Hranický Fotografie z akce. 16

17 Co nás čeká a nemine v následujícím roce? První velkou akcí bude po roce a půl fotojízda Dopravních akcí pod vedením Michala Mikuly. Tentokrát se povozíme autobusem Karosa Renault Citybus, který se s Ostravou v letošním roce rozloučí. Doufáme, ţe se vám naše,,retro jízda bude líbit a ţe rádi na ni budete vzpomínat, tak jako na první nízkopodlaţní autobusy v Ostravě. Naš první výlet bude směřovat do nedalekého Štramberka, kde si prohlédneme hrad Štramberk a vyšlápneme si na,,trúbu. Program bude pokračovat prohlídkou města. Po loňském úspěchu uspořádáme ve spolupráci s mladšími členy Krouţku přátel MHD červnovou soutěţ The Amazing Race in Ostrava, coţ bude napodobení soutěţe, kterou známe z televize pod názvem The Amazing Race o milion kolem světa. Před soutěţícími bude stát několik úkolů s a otázek o rodném městě Ostravě, které musí vyřešit nebo zodpovědět. Tým, který dorazí do cíle s nejlepším časem vyhrává. Náším hlavním výletem bude dvoudenní výlet do Vysokých Tater, kde Vás seznámíme s místní dopravou, prohlédneme si depo TEŢ, nebo se projdeme na Štrbské Pleso či na Hrebienok. Moţná se svezéme i legendární elektrickou jednotkou Československé výroby ČKD EMU 89.0, které brázdily po síti TEŢ od roku Posledním naším výletem pro následující rok bude výlet do Prahy, kde v letošním roce oslaví krásné kulaté výročí 140 let městské hromadné dopravy. Budete mít moţnost s námi nahlédnout do zákulisí místních vozoven, garáţí a depa metra. Nebudou chybět ani jízdy historických vozů. Text: Jakub Hranický Fotografie: Martin Večeřa a Jakub Hranický Podrobné informace k plánovaným výletům. 17

18 Výroční zpráva 2014 Šéfredaktor: Jakub Hranický. Redaktoři: Michal Mikula Fotografie: Archiv Klubových výletů. Jazyková úprava: Michal Mikula. Grafická úprava: Jakub Hranický Michal Mikula. Kontakt na redakci: Časopis je neprodejný. Zveřejňování článků a fotografií z tohoto časopisu za účelem vlastního použití je přísně zakázáno. Články jsou napsány podle skutečnosti a pouze pro účely Klubových výletů. Klubové výlety

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 1. Výstavní sezóna 2014 sezóna 2014 sezóna 2013 celkový počet výstavních dní 43 74 počet návštěvníků: - celkem 15 130 23 510 - z toho během výstavních dnů (so, ne,

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

NA ŽELEZNICI DĚJOU SE VĚCI

NA ŽELEZNICI DĚJOU SE VĚCI NA ŽELEZNICI DĚJOU SE VĚCI Stanislav Perkner Konference Marketing Management Žofín, Praha 14. 5. 2013 Soutěž marketérů v Train Invaders Hra z wi-fi palubního portálu ve vlacích SC Pendolino Pouze dnes

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Jakub Hradil. Václav Brejška

Jakub Hradil. Václav Brejška 100 let vozovny Strašnice 8. 10. 1908 2008 Jakub Hradil Václav Brejška Jakub Hradil Václav Brejška Spolek pražské kolejové dopravy Praha 2008-2 - Předmluva Dne 8. 10. 2008 oslavila pražská tramvajová doprava

Více

Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015

Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015 Pobytové soustředění Praha 15. 3. 21. 3. 2015 Naše skupina Kateřina Mayerová Josef Svoboda Tomáš Mastný Petra Waldová Adéla Popelínská Martin Straka Neděle Odjezd ze Studené v 14:50 hodin Praha Roztyly

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

Cena za odstranění folií nebo pouze nástřik zpět: 38 500.- (krátké vozy) 46 000.- (kloubové a dlouhé vozy)

Cena za odstranění folií nebo pouze nástřik zpět: 38 500.- (krátké vozy) 46 000.- (kloubové a dlouhé vozy) CELOVOZOVÁ REKLAMA Tramvaje 1. rok 2. rok 3. a další roky T3 125 000.- 115 000.- 105 000.- Souprava 2 x T3 220 000.- 208 000.- 195 000.- Astra (nízkopodlažní) 180 000.- 160 000.- 140 000.- Trio (nízkopodlažní)*

Více

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama Venkovní reklama Provozujeme a neustále aktualizujeme vlastní síť reklamních nosičů billboardů a megabordů. V oblasti velkoplošné reklamy disponujeme nejširší nabídkou ploch v Libereckém kraji. Webové

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

Run-Up 2010: Dokument pro partnery

Run-Up 2010: Dokument pro partnery Run-Up 2010: Dokument pro partnery Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu

Více

VOZOVÝ PARK AUTOBUSŮ

VOZOVÝ PARK AUTOBUSŮ EV. Č. ZAŘAZENÍ VÝROBY VOZOVÝ PARK AUTOBUSŮ PŘEČÍSLOVÁNÍ VYŘAZENÍ TYP EV. Č. 1 I Praga N 1925 1936 2 I Praga N 1925 1935 3 I Praga NO 1927 1935 4 I Praga NO 1927 1935 5 I Škoda 505 1927 1939 6 I Škoda

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Výlet do Prahy. Naše škola vyhrála v prestižní soutěži a získala cenu. Výhrou je dvoudenní výlet do hlavního města naší republiky Prahy.

Výlet do Prahy. Naše škola vyhrála v prestižní soutěži a získala cenu. Výhrou je dvoudenní výlet do hlavního města naší republiky Prahy. Naše škola vyhrála v prestižní soutěži a získala cenu. Výhrou je dvoudenní výlet do hlavního města naší republiky Prahy. Výlet do Prahy Michal Žůrek ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov-Bludovice Kategorie A 2 Vý

Více

Olomouc 2. 5. dubna 2015

Olomouc 2. 5. dubna 2015 Velikonoce s Olomouc 2. 5. dubna 2015 UBYTOVÁNÍ, REGISTRACE Registrace a ubytování proběhne ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 17.30 hodin Domově mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Úvod ceník 2013 Ostrava

Úvod ceník 2013 Ostrava Ceník 203 Ostrava Úvod ceník 203 Ostrava Úvod Rencar Praha, a.s. patří společně se společnostmi JCDecaux, Městský mobiliář, Avenir, Europlakat a CLV ČR do celosvětové skupiny JCDecaux. JCDecaux je celosvětovým

Více

Nabídka štítových stěn

Nabídka štítových stěn Nabídka štítových stěn Praha Náměstí hrdinů - 5. května Magistrála směr centrum Prahy, před Nuselským mostem a Kongresovým palácem Popis: Nejznámější příjezd do centra Prahy po hlavní tepně České republiky

Více

ceník 2012 úvod Plzeň

ceník 2012 úvod Plzeň Plzeň Ceníky 2012 W W W. E U R O P L A K A T. C Z W W W. A V E N I R. C Z W W W. R E N C A R. C Z W W W. C I T Y L I G H T. C Z W W W. J C D E C A U X. C Z ceník 2012 úvod Plzeň úvod Rencar Praha, a.s.

Více

METODIKA DÍLNY ZVLÁDNU TO

METODIKA DÍLNY ZVLÁDNU TO Tato publikace vznikla v rámci projektu Partnerství bez předsudků (CZ.1.07/1.2.13/02.0008), spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tento projekt realizovala

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Odjezd z Jihlavského autobusového nádraží v sobotu 9.6. 2012 v 10:40 hod. z nástupiště 30 Očekávaný příjezd do Prahy na Aut. Nádraží Florenc je okolo

Odjezd z Jihlavského autobusového nádraží v sobotu 9.6. 2012 v 10:40 hod. z nástupiště 30 Očekávaný příjezd do Prahy na Aut. Nádraží Florenc je okolo Odjezd z Jihlavského autobusového nádraží v sobotu 9.6. 2012 v 10:40 hod. z nástupiště 30 Očekávaný příjezd do Prahy na Aut. Nádraží Florenc je okolo 12:10 hod. Pojede se autobusem STUDENT AGENCY, s.r.o.

Více

Výroční zpráva. Jakub Hranický Klubové výlety Datum uzávěrky: 31.12. 2012

Výroční zpráva. Jakub Hranický Klubové výlety Datum uzávěrky: 31.12. 2012 2012 Výroční zpráva PF 2013 Jakub Hranický Klubové výlety Datum uzávěrky: 31.12. 2012 Slovo úvodem Úvodem bych chtěl především poděkovat všem, kteří se v roce 2012 zúčastnili aspoň jednoho z našich výletů.

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

APEX spol. s r.o., tel. 24109 0619, 24109 0640, Fax 24109 0610 e-mail: info@apex-jesenice.cz, http://www.apex-jesenice.cz. ZISy 12_2011.

APEX spol. s r.o., tel. 24109 0619, 24109 0640, Fax 24109 0610 e-mail: info@apex-jesenice.cz, http://www.apex-jesenice.cz. ZISy 12_2011. Instalace elektronických vizuálních a akustických systémů informování cestujících na nádražích ČD, autobusových a tramvajových zastávkách a letištních terminálech realizované firmou APEX spol. s r.o. v

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ

STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ STOJAN PRO BICYKLY V OSTRAVĚ 2014 Materiál pro vznik STOJANu!!! Materiál k prvním jednáním sledujícím vznik oficiálního a městem požadovaného kvalitního a bezpečného stojanu pro jízdní kola STOJAN PRO

Více

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím

Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Děti byly za své soutěžní příspěvky odměněny tajnými výlety a dobrodružstvím Středa a pátek byli v minulém týdnu u dopravního podniku ve znamení tajných výletů. Tajných a dobrodružných výletů pro školní

Více

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ J I H L A V A C E N Í K Y 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ C E N Í K Y 2 0 1 3 2 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V JIHLAVĚ JIHLAVA Statutární město Jihlava má 53 000 obyvatel a rozkládá se na 58 km 2. V městské hromadné dopravě je

Více

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Anketa: Nejpřehlednější vývěska? Nejméně přehledná? A B C D Standardy obsaditelnosti o Midibus 30 osob o Standardní autobus 60 osob o Kloubový autobus

Více

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1.

Vyhláška PTV. 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. Vyhláška PTV 030/13/2015 AKVIZIČNÍ SLEVY, ČD Šumava 2015, změna č. 1. S platností od 3. 7. 2015 vstupuje v účinnost změna č. 1 akční nabídky ČD Šumava 2015 v Jihočeském kraji za těchto podmínek: 1. ČD

Více

Školní zpravodaj. Všechna vydaná čísla jsou ke stažení na adrese: www.sosasou-vlasim.cz/zpravodaj

Školní zpravodaj. Všechna vydaná čísla jsou ke stažení na adrese: www.sosasou-vlasim.cz/zpravodaj Školní zpravodaj Elektronický zpravodaj přinášející nejdůležitější novinky z dění v SOŠ a SOU Vlašim. měsíčník 5. číslo 01 07 2013 Vychází každé první pondělí v měsíci. vydavatel: SOŠ a SOU Vlašim, Zámek

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Dopravní omezení v době konání MS

Dopravní omezení v době konání MS Dopravní omezení v době konání MS Dopravní opatření respektují požadavky na bezpečnost a dopravní obsluhu v souvislosti s konáním mistrovství. Týkají se přemisťování přímých účastníků sportovních disciplin,

Více

Dny za školou. Cyklovýlety

Dny za školou. Cyklovýlety Dny za školou Cyklovýlety Kam? Okoř Nelahozeves - Veltrusy Levý Hradec Sraz: v 8 hod. před školou Rozchod: ve 14 hod. před školou S sebou: helma, kolo v dobrém stavu, pití, svačina Přihlášky: Jana Vomáčková,

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz

Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE. více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně, 16. - 18. ledna 2015 PRAKTICKÉ INFORMACE více informací na www.plzen2015.cz Slavnostní otevření města Plzně 16. - 18. ledna 2015 otevíráme plzeňský ráj PRAKTICKÉ INFORMACE

Více

Turistické aktivity. Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur.

Turistické aktivity. Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur. Turistické aktivity Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur.cz Otevírací doba : leden, únor ZAVŘENO - březen květen

Více

km vyjel z téhož místa o 3 hodiny později h km. Za jak dlouho dohoní cyklista chodce? h km vyjede z téhož místa o 2 hodiny h

km vyjel z téhož místa o 3 hodiny později h km. Za jak dlouho dohoní cyklista chodce? h km vyjede z téhož místa o 2 hodiny h ÚLOHY O POHYBU-řešení 1. Za codcem jdoucím průměrnou ryclostí 5 vyjel z téož místa o 3 odiny později cyklista průměrnou ryclostí 20. Za jak dlouo dooní cyklista codce? v 1 =5, t1 =(x+3), s 1 =v 1.t 1 v

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

POVINNÉ OZNAČENÍ VOZŮ

POVINNÉ OZNAČENÍ VOZŮ POVINNÉ OZNAČENÍ VOZŮ Tramvaj T3 přední a, pes apod.) Tramvaj KT8 přední a, 2 ks levý a 2 ks pravý bok 2 ks levý a 2 ks pravý bok karosérie u dveří (nástup, výstup, kočárek, pes apod.) okno u dveří Tramvaj

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Jízdenky pro jednotlivou jízdu Typ jízdného jízdné Kč počet pásmová platnost přestupnost možnost použití a časová platnost sleva pro kategorii

Více

specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení

specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení specializovaný dopravní software IDOS informace o dopravním spojení Rozvržení Struktura prezentace: 1. Evropský kontext vyhledávání v jízdních řádech 2. České řešení vyhledávače (IDOS, resp. CIS) Obsah

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ

8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ 8. 10. 2011 EXKURZE NA LETIŠTI RUZYNĚ Na tento den jsme se všichni těšili. Exkurze na mezinárodním letišti je něco, o čem jsme zatím jen snili. Při prohlídce jsme měli možnost poznat pracovní zázemí mnoha

Více

Модуль 5. Veřejná doprava

Модуль 5. Veřejná doprava Модуль 5. Veřejná doprava Veřejná doprava v Evropě je jednoduchá na pochopení. Měli byste se jen naučit jak ji využívat. Zabere to trochu času, ale nebudete pak mít problém ji použít. Městská hromadná

Více

Kaplan International Vancouver

Kaplan International Vancouver Kaplan International Vancouver Vítejte v Kaplan International Vancouver! Škola se nachází v centru města, poblíž slavné Robson Street, Stanleyparku a pláží. Protože ze školy do slavných lyžařských areálů

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Sezónní posílení autobusů na letiště Václava Havla Praha

Sezónní posílení autobusů na letiště Václava Havla Praha INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 11 / 2014 Vyšlo 2. 6. 2014 Obsah Sezónní posílení autobusů na letiště Václava Havla Praha... 1 Metrobusová linka 125 zrychlí díky preferenci... 1 Začíná zkouškové období na vysokých

Více

Interfilière a le Salon International de la Lingerie

Interfilière a le Salon International de la Lingerie Technická univerzita v Liberci Fakulta textilní Produktový management Textilní veletrh Interfilière a le Salon International de la Lingerie 2010 1.12.2009 Novotná Jana Obsah: 1 Úvod... 2 2 Základní informace

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Píjezd automobilem. Link projekt s.r.o. Adresa: Makovského námstí 2, CZ 616 00 Brno Tel.: +420 539 090 010. Smr od Prahy (D1, E 50, E 65)

Píjezd automobilem. Link projekt s.r.o. Adresa: Makovského námstí 2, CZ 616 00 Brno Tel.: +420 539 090 010. Smr od Prahy (D1, E 50, E 65) Link projekt s.r.o. Adresa: Makovského námstí 2, CZ 616 00 Brno Tel.: +420 539 090 010 Píjezd automobilem Smr od Prahy (D1, E 50, E 65) Z dálnice D1 sjet na Exit 190 Brno-západ, Svitavy, Výstavišt, pokraovat

Více

Celostátní konference projektu SPINNET

Celostátní konference projektu SPINNET Celostátní konference projektu SPINNET Srdečně Vás zveme na celostátní konferenci projektu SPINNET, která se uskuteční v rámci mezinárodní porady ředitelů VTP, v hotelu Park Inn by Radisson Hotel Ostrava

Více

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz

...pozvánka s volnou vstupenkou. www.reklama-fair.cz ...pozvánka s volnou vstupenkou Pořadatel: Hlavní partner: www.reklama-fair.cz 18. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů Poukázka na volnou vstupenku Zde je místo pro nalepení vizitky! Výstaviště

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Po stopách Michala Olšiaka na Ţďársku

Po stopách Michala Olšiaka na Ţďársku Po stopách Michala Olšiaka na Ţďársku Projekt volnočasových aktivit Regionální sdruţení mládeţe pro stolní hokej a stolní kopanou Vysočina Projekt po stopách Michala Olšiaka na Ţďársku vypracováváme z

Více

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ B R N O C E N Í K Y 0 6 / 2 0 1 3

REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ B R N O C E N Í K Y 0 6 / 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ DOPRAVĚ C E N Í K Y 0 6 / 2 0 1 3 REKLAMA V MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVĚ V BRNĚ BRNO Statutární město Brno včetně obsluhovaného území leží na 230 km 2 s 405 000 obyvatel. MHD s celkovou délkou

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ za podpory Moravskoslezského kraje DÁDA PATRASOVÁ HOST VELETRHU 2012 Hlavní partneři veletrhu 2012: Partneři veletrhu 2012: AUTOCENTRÁLA PF Mediální partneři

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o.

Projekt KORIS. Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Koordinátor veřejné dopravy ZK s.r.o. Projekt KORIS Setkání starostů Zlínského kraje Luhačovice 15.4.2010 Co je KORIS? KORIS komplexní odbavovací, řídící a informační systém Kdo ho připravuje? Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.

Více

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová

Milá TV Noe!!! Bůh Vás ochraňuj a pomáhej Vám!!! Jana Kučerová, Jan Kresta, Petra Olšovská, Ondřej Muroň, Tereza Műnsterová Milá TV Noe!!! Zdravíme Vás z třídy tercie Biskupského gymnázia (jestli si nevzpomínáte, tak jsem to my, co Vám v pondělí 7.5.2012, narušili denní program). Chtěli bychom Vám poděkovat za Vaši vstřícnost

Více

Střední zdravotnická škola,brno, Jaselská 7/9 602 00 Brno, Jaselská 7/9

Střední zdravotnická škola,brno, Jaselská 7/9 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Střední zdravotnická škola,brno, Jaselská 7/9 602 00 Brno, Jaselská 7/9 Střední zdravotnická škola Informace XII. ročník celostátního kola soutěže první pomoci s mezinárodní účastí Vážené kolegyně a kolegové,

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

FLYIN 2013. Mezinárodní výstava leteckého průmyslu NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE VYSTAVUJTE NA NEJVĚTŠÍ LETECKÉ AKCI V ČESKÉ REPUBLICE

FLYIN 2013. Mezinárodní výstava leteckého průmyslu NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE VYSTAVUJTE NA NEJVĚTŠÍ LETECKÉ AKCI V ČESKÉ REPUBLICE VYSTAVUJTE NA NEJVĚTŠÍ LETECKÉ AKCI V ČESKÉ REPUBLICE Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN 2013 NABÍDKA PRO VYSTAVOVATELE FLYIN & Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády ČR Mezinárodní výstava

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID

Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Ceny jízdného, přepravného a parkovného v PID Příloha č. 3 Níže uvedené tabulky jsou stručným přehledem. Podrobnosti použití jízdních dokladů a poskytovaných služeb jsou uvedeny v příslušných článcích

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 5. června 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 23-24/2013, ročník LXIX. 5. června 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Motto: Naše ulice, naše město. Evropský týden mobility je kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více