Výroční zpráva. Jakub Hranický Datum uzávěrky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Jakub Hranický Datum uzávěrky: 31. 12. 2014"

Transkript

1 2014 Výroční zpráva Jakub Hranický Datum uzávěrky:

2 Slovo úvodem Váţení čtenáři, opět máme konec roku a je na čase zrekapitulovat vše co se nám v uplynulém roce povedlo. Během roku 2014 jsme se opět vydali do Malého světa techniky v Ostravě Vítkovicích, dále do libereckého dopravního podniku, kde nás uvítali bohatým programem, poprvé jsme navštívili také zahraničí a nakonec jsme navštívili muzeum městské hromadné dopravy Dopravního podniku hlavního města Prahy, muzeum Karla Zemana a dvě ze čtyř nových stanic prodlouţeného metra A. Jako bonbónek jsme ještě uspořádali prohlídku nově otevřeného Světa techniky v Ostravě Vítkovicích. Kdyţ se ohlédneme na začátek uplynulého roku, tak si jistě vzpomenete, ţe první naší novinkou byla změna designu celé internetové stránky. Stránky během roku byly stále vylepšovány o různé grafické prvky, jednalo se především o nové cedulky, nebo odkazy na jiné weby, které se chystáme v průběhu roku 2015 namnoţit a také se jednalo o důleţitou cedulku,,adresa, Kontakt. Samozřejmě i v následujícím roce budeme pokračovat v informování o dopravních akcích, jak přes sociální síť Facebook, tak nově i přes ovou adresu (viz. str. 9). Jako další v pořadí bych opět rád poděkoval nejen všem zúčastněným, ale také Michalovi Mikulovi, který pomáhá s organizací výletů a bez kterého by naše stránky nebyly tak atraktivní a mou velmi milou povinností je oznámit, ţe náš tým se opět během roku 2014 rozrostl o další organizátory, kterým děkuji za jejich zájem o spolupráci a věřím, ţe se jim bude s námi dobře pracovat a budou dělat Klubovým výletům dobré jméno. Do příštího roku Vám přeji hodně štěstí, zdraví, lásky a těším se, ţe v příštím roce s Klubovými výlety strávíte minimálně tolik času, co v předešlých létech. Hlavní organizátor Klubových výletů Jakub Hranický 2

3 Interaktivní expozice aneb za zábavou do U6,,2 I v roce 2014 jsme pro naše členy uspořádali výlet do Malého světa techniky v Ostravě Vítkovicích, do prostoru známého spíše pod zkratkou U6. Interaktivní expozici U6, bývalou VI. energetickou ústřednu můţete také znát z nového dětského pořadu České televize U6 Úţasný svět techniky. Malý svět techniky, jsme navštívili v sobotu 26. dubna. Sraz účastníků byl v 9:45 na zastávce Vítkovice Vysoké pece. Prohlídka U6 trvala šest hodin. V expozici Cesta do středu Země jsme si vyzkoušeli náš oblíbený křečkostroj, přikládání uhlí v lokomotivě, prohlédli jsme si mechanismus parního stroje, nebo bezvřetenový dopřádací stroj. Další z expozic je Tajemství ocelového města. V této části je moţné si prohlédnout velín vysokopecního provozu, malé repliky válcovacích strojů na plech, nebo atraktivní buchar. Asi nejrozšířenější expozicí, nebo aspoň s největšími exponáty patří Cesta okolo světa za 80 dní, do které patří plynová pístová dmýchadla z let 1938 a 1948, Cugnotův parovůz, lokomotiva 310 anebo důvěryhodný simulátor vlakové elektrické jednotky řady 451, která mezi léty 1972 a 2012 ujela na českých tratích přibliţně tři a půl miliónů kilometrů. Robur dobyvatel je další název expozice, kde najdeme jízdní kola s moţností vyzkoušet si na vlastní kůţi výrobu elektřiny. U čerpací stanice, auto trenaţéru, historického hasičského vozu Praga RN, nebo u kabiny autobusu Karosa B 932 Dopravního podniku Ostrava z roku 1997 se dozvíte vše důleţité o dopravě. V expozici Ze Země na Měsíc, můţeme narazit na ponorku Nautilus kapitána Nema, přistávací modul a simulátor letu letadla. Expozice pokračuje také ve sklepních prostorech Malého světa techniky U6 a to expozicí Plující město. Zde najdeme vodní kola a turbíny a fontánu a vodní hry. Poslední expozicí je Zmatek nad zmatek, kde je moţné zjistit vše o světle a zvuku. Zkusili jsme si míchání barev (RGB), telefonní sluchátko a decibelometr, frekvenční tunel, nebo jsme si prohlédli historii záznamové techniky. A ţe Vám něco říkají názvy expozicí? Ano, kdo slyšel o románech Julese Verna, tak bude jako doma, protoţe právě ten nás celou expozicí provázel. Text: Jakub Hranický Fotografie: Michal Mikula Video reportáž. 3

4 The Amazing Race in Ostrava 2014 Začátek letních prázdnin jsme si zpestřili ne jednou akcí. Jednou z nich byla světoznámá televizní soutěţ The Amazing Race: O milion kolem světa, kterou jsme upravili do ostravských podmínek. Sraz účastníků soutěţe byl ve 13:30 před vjezdem do trolejbusové vozovny na Sokolské třídě. Účastníci byli seznámení s přesnými pravidly soutěţe a mohlo se jít do boje. Prvním z úkolů bylo se dostat k soše horníka před Prokešovým náměstím. Zde soutěţící dostali druhou obálku s pořadovým číslem dva. Další úkol byl taky z těch jednodušších dojít k hlavnímu vchodu obchodního centra Forum Nová Karolina, kde dostali na výběr ze dvou úkolů. Buď to spočítat všechny široké schody v celém nákupním centru, nebo se vyfotit navzájem na jedné z průlezek, které se nachází v blízkosti obchodního centra. Za splnění úkolu dostali soutěţící jiţ čtvrtou obálku v pořadí, která je dovedla na ostravské hlavní nádraţí. U vstupu do hlavní haly je pomník s hrdiny padlých ţelezničářů, my jsme chtěli vědět počet kolik jich je na celém pomníku vyjmenovaných. Další z úkolů bylo dostat se na nejznámější ostravské náměstí pojmenovaného podle prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Zde se nachází několik pamětních tabulek s historií Ostravy. Nás zajímalo, ve kterém roce zemřela více neţ polovina obyvatel Ostravy na morovou epidemii. Jelikoţ se jednalo o jeden z jednodušších úkolů, tento úkol směl plnit pouze jeden z týmů. Jedním z posledních úkolů bylo se dostat před Slezskoostravský hrad, kde jsme chtěli vědět, jak se jmenuje ulice, na které leţí autobusová zastávka Hradní náměstí. Do cíle uţ chyběl jen jeden úkol a to dostat se na Náměstí SNP v Ostravě Zábřehu, kde byl cíl po vystoupání posledního schodu ke kulturnímu domu Akord. Celkem se zúčastnily 4 skupinky po dvou soutěţících. Jelikoţ soutěţ měla v uplynulém roce velký ohlas, rozhodli jsme se soutěţ zopakovat i v roce následujícím, tentokrát však v daleko větším rozsahu po celém městě. Text a fotografie: Jakub Hranický Grafické zpracování diplomu: Michal Mikula Logo soutěže: google.cz Fotografie z akce. 4

5 Liberec V sobotu 28. června jsme se vydali na výlet do severních Čech, konkrétně do Liberce. Náš výlet začal krátce po třetí hodině ranní na ostravském hlavním nádraţí, kde jsme se sešli před odjezdem vlaku R 442 Šírava, kterým jsme zamířili do města perníku, do Pardubic. Zde jsme měli přibliţně čtyřicet minut čas a tak jsme se vydali před nádraţní budovu nafotit nějaké trolejbusy. Čas plynul jako voda a my se přemístili vlakem R 1274 do Liberce, kde následoval hlavní program výletu. Po příjezdu jsme se přemístili do vozovny, která je od nádraţí vzdálená přibliţně 10 minut chůze. Po příchodu jsme se uvítali s místními organizátory, kteří nám v prvé řadě zajistili projíţďku novou článkovou tramvají, jedinou svého druhu typu EVO 2 v trase: Vozovna Mrštíkova Nádraží Viadukt Dolní Hanychov Horní Hanychov. Program pokračoval pěším přesunem ke stanici lanové dráhy na Ještěd, kde nás čekal průvodce, který nám zajistil exkurzi ve strojovně a na stanovišti,,strojvedoucího lanové dráhy. Proč zrovna strojvedoucího? Lanovou dráhu na Ještěd vlastní společnost České dráhy. Obsluha lanové dráhy, která sedí za pultem v horní stanici na Ještědu, musí mít z hlediska drážních předpisů zkoušky na řízení lokomotivy i když ji v budoucnu nikdy řídit nebude. Proto se obsluze lanové dráhy na Ještěd dá říkat strojvedoucí. Málo komu se podaří nahlédnout do zákulisí lanové dráhy, která v roce 2013 oslavila nádherných 80 let od svého zprovoznění. To ţe lanová dráha převáţí cestující tak dlouhou dobu není znát, protoţe obě kabinky prošly rekonstrukcí a dostaly obě nový nátěr. Jedna z nich je v laku Najbrt, kombinace bílé a modré barvy a druhá je celá modrá v reklamním nátěru. Po absolvování prohlídky stanoviště strojvedoucího jsme si dali hodinový rozchod, kdy byla příleţitost si nafotit okolí libereckého kraje hezky z výšky, nebo navštívit restauraci v hotelu Ještěd. I kdyţ počasí moc nepřálo, spokojenost byla obrovská. Po přesunu lanovou dráhou zpátky do dolní stanice, jsme ještě nahlédli do strojovny, kde jsou ukotvená lana. Tímto jsme se s lanovou dráhou rozloučili a následoval návrat tramvají EVO 2 do vozovny. Tam nás uţ čekala další, tentokrát historická tramvaj 6MT (původní jablonecký vůz), kterou jsme se projeli na smyčku k Viaduktu a zpět. Následovala exkurze ve vozovně, prohlídka historických vozů: Bovera,,,té-dva er, tétři em, vlečného dvounápravového vozu,, Plecháč, dílen na rekonstrukci tramvají 5

6 Tatra T3 na modernizované vozy Tatra T3R.SLF i poslední ex. ostravské vozy T2R ev.č. 18 a 19 (ex. 613 a 694). Souprava vozů T2 byla však dlouhodobě odstavená kvůli dlouhodobé rekonstrukci tramvajové tratě do Jablonce. Na celou exkurzi ve vozovně byli pozváni také členové místního krouţku mladých dopraváků, pro moţnost seznámení. Na konec výletu jsme se zúčastnili jízdy historickou tramvají T2R ev.č. 17, která je také původně z Ostravy (ex. 640). Dojeli jsme na smyčku Lidové sady, kde proběhlo focení vozu jak členy krouţku mladých dopraváků z Liberce, tak účastníků Klubových výletů. Z Liberce jsme se vydali vlakem R 1273 do Pardubic a IC 541 Hutník do Ostravy, kde byl návrat krátce před 22. hodinou. Výlet se setkal s mimořádně velkým úspěchem z obou stran a tak v průběhu roku 2015 provedeme na oplátku my návštěvu z Liberce v Ostravě. Text a fotografie: Jakub Hranický Fotografie z akce. 6

7 Klubové výlety poprvé v zahraničí Během několika let působení Klubových výletů jsme se ještě nepodívali do zahraničí a tak během roku 2013 jsme se rozhodli domluvit exkurzi v polském městě Tychy. Tychy jsme si vybrali především kvůli toho, že nás již před pár lety fascinovaly ne jen svým vozovým parkem, ale taky celou trolejbusovou sítí. Od poslední osobní návštěvy nám bylo oznámeno, že v rámci dotací z Evropské unie začali celou trolejbusovou síť rekonstruovat. A tak jsme si řekli, že se ještě naposledy musíme povozit pod starými dráty trolejbusy Jelcz a novými vozy Solaris. Poprvé jsme se za hranice České republiky dostali dne 3. července 2014, kdy jsme navštívili polské město Tychy. První část naší výpravy vyjíţděla zpoţděným vlakem R 406 Chopin z ostravského hlavního nádraţí krátce po půl čtvrté ráno. Jeli jsme nejprve do Katowic, kde jsme si prohlédli nově zrekonstruované nádraţí PKP a následovně jsme se vydali pěšky do města k sportovní hale Rondo. Po cestě jsme si udělali ne jednu fotku nejrozšířenějšího typu tramvají v celém Polsku takzvaného Konstalu. Po asi dvouhodinových toulkách po Katowicích jsme nasedli na vlak směr Tychy. Po příjezdu nás uţ z dálky vítalo nově zrekonstruované nádraţí. Jelikoţ jsme měli stále dostatek času, neţ naše druhá část výpravy dorazí autem, vyrazili jsme na projíţďku po skromné síti místního dopravce. Zdejší dopravní podnik je rozdělen do tří firem. První firma Tyskie Linie Trolejbusowe (dále jen TLT), vlastní veškerá vozidla trolejbusů a celou trolejbusovou síť. Druhá firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej (dále jen PKM), vlastní veškeré autobusy. Třetí firma Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach ( dále jen MZK), má na starost jízdní řády a vše ohledně jízdenek. Krátce před 10. hodinou ranní jsme se obě dvě skupiny sešli před vozovnou a garáţemi u zastávky Nexteer. Následovala projíţďka po celé trolejbusové síti s vozem Solaris Trollino 12MB čísla 39. Vozy nás ohromili vlastností, která těm ostravským chybí. V zádi vozu jsou zabudovány baterie, na které je moţno dojet se staţenými sběrači aţ dalších 6 km. První z překvapení byla zajíţďka na nové stanoviště před nádraţní budovou, která v té době ještě byla ve výstavbě. Vydali jsme se také do míst, kde se do budoucna plánují trolejbusy. Po první projíţďce po městě jsme absolvovali prohlídku vozovny včetně dílny na opravy vozů. Dílny na rozdíl od rozsáhle odstavné plochy nebyly tak náročné na prohlídku a tak jsme se po chvíli vydali opět do města a to vozem Jelcz, který zasahuje do pravidelného provozu uţ jen 7

8 jako záloţní vozidlo. Vůz Jelcz jsme si pro druhou jízdu vybrali sami, jelikoţ uţ jsou zde jenom dva a zachytit je v terénu uţ nebude dlouho moţné. Vyjeli jsme si proto s vozem na nejbliţší konečnou zastávku Paprocany Pętla, kde běţně končí linky B a E. Po návratu do vozovny s trolejbusem Jelcz nám byly předány firemní upomínkové předměty TLT. Kaţdý z nás obdrţel propisku, tričko s logem a nakonec i hrníček s fotografií trolejbusů Solaris Trollino 12 MB. Jako malou pozornost pro starší účastníky našeho výletu, bylo také 10 lahví místního piva. Po rozdání upomínkových předmětů jsme nasedli do vozu Solaris Trollino 12DC R, které jsou na světě pouze ve třech kusech. Čím ţe jsou tyto vozy zvláštní? Vozy 003, 007 a 011 jsou vybaveny stykačovou výzbrojí z vozů Jelcz. V první chvíli jsme nevěřili vlastním uším, proto nám náš průvodce otevřel místa poklopy vozu, abychom uvěřili. S vozem 003 jsme se tak vydali na projíţďku na Dworzec PKP, kde jsme se opět rozdělili na dvě skupinky. Ta, která přijela vlakem se bohuţel uţ musela odpojit a jet na zpět do Ostravy a ta, která přijela autem. Ti, kteří zůstali, měli moţnost se ještě svézt trolejbusem se stykačovou výzbrojí do vozovny a aby pořád neobdarovávali místní nás, tak kolegové z Brna, kteří se účastnili našeho výletu, přichystali také malé překvapení. Na konec celého výletu byl představen model trolejbusu Škoda 22Tr, který si přivezli brňáci na ukázku. Kaţdý kdo zůstal, si mohl s modelem, který je na dálkové ovládání zajezdit. Tím byl náš celodenní výlet u konce. Naše první část výpravy se do Ostravy navrátila kolem 5. hodiny odpolední a druhá část asi o dvě hodiny později. O tom, ţe tento výlet se setkal s velkým úspěchem, svědčí i to, ţe na stránkách TLT byl následně vyvěšen článek o naší návštěvě i s fotografiemi. Text: Jakub Hranický Fotografie: Jakub Hranický a Tomasz Sieniek Fotografie z akce. 8

9 Během let 2012 aţ 2014 začaly postupně Klubové výlety spolupracovat se sdruţením pořádající dopravní akce, které zaloţil náš člen a spoluorganizátor výletů Michal Mikula. Během roku 2014 se Dopravní akce sjednotili na jeden web s Klubovými výlety a začali jsme pro vás propagovat veškeré dopravní akce v České republice, vytvořili jsme pro vás seznam těch nejzajímavějších dopravních akcí za uplynulý rok a zahrnuli jsme pod tuto stránku také seznam pravidelných nostalgických linek, které provozuje například Dopravní podnik hlavního města Prahy a Dopravní podnik města Brna. Sestavili jsme také seznam muzeí s dopravní tématikou, které jsou v letní sezónu otevřeny buď pro veřejnost, nebo po písemné, případně telefonické domluvě. Rozhodli jsme se věnovat větší část výroční zprávy také Dopravním akcím, díky kterým naše internetové stránky také ţijí, vybrali jsme ty nejzajímavější za rok let autobusové linky Praha Poděbrady 25. ledna 2014 se uskutečnily jízdy historickými autobusy na trase linky 398 Praha, Černý Most Poděbrady. Na zvláštní spoje linky byly vypraveny autobusy Škoda 706 RTO s vlekem a Škoda 706 RO, které v celkem 7 spojích během dne převezly zdarma cestující mezi Prahou a Poděbrady. 115 let MHD v Olomouci 5. dubna 2014 otevřel Dopravní podnik města Olomouce dveře svým cestujícím jak v tramvajové vozovně, tak i autobusových garáţích. Celé velkolepé akce se zúčastnil i ostravský autobus Škoda 706 RTO, který na akci zapůjčil Krouţek přátel MHD v Ostravě. Svézt jsme se mohli také historickou tramvají Ringhoffer na novou tramvajovou trať na Nové sady, kde byla pro veřejnost přístupná měnírna elektrického proudu. 40 let od zahájení provozu pražského metra V roce 1974 vyjelo poprvé praţské metro a tak Dopravní podnik hlavního města Prahy uspořádal k tomuto výročí Den otevřených dveří v depu Kačerov a jízdy historických souprav metra EČS a 81-71, které probíhaly na lince C. Spoje jezdily tak, aby si lidi připomněli otevírání jednotlivých etap této linky. Provoz byl zahájen v 9:55 se současným odjezdem obou historických souprav ze stanice Kačerov. 145 let MHD v Brně Také brňáci si v průběhu roku 2014 připomněli velké výročí v městské hromadné dopravě. V květnu proběhl křest knížky Dobrodružství pod pantografem, v červnu proběhl Den otevřených dveří v Pisárkách a v září byla akce zakončena výstavou v Galerii Vaňkovka. 9

10 V průběhu uplynulého roku jsme pro vás sledovali také výstavy dráţní techniky, autobusů a nechyběly informace o Dnech NATO & Dnech vzdušných sil AČR v Ostravě. Ovšem nejsledovanější akcí bylo 120. výročí MHD v Ostravě. 120 let MHD v Ostravě Oslavy tohoto výročí byly propagovány uţ od počátku roku vylepením loga oslav na všechny vozy Dopravního podniku Ostrava. První z výstav historie proběhla v rámci Ostravské muzejní noci ve speciálně upraveném autobusu Karosa B932 čísla 6485, do kterého byly namontovány tabule pro vyvěšení plakátů s historií MHD. Obdobně byla vybavena také tramvaj Vario LF2R.S čísla 1402, do které byly na místo reklam nainstalovány fotografie s historií MHD a na celou tramvaj byl nanesen celovozový polep s reklamou na Den otevřených dveří, který proběhl v sobotu 13. září. Avšak dnu otevřených dveří předcházely ještě dvě výstavy. Jedna, která probíhala téměř po celou dobu letních prázdnin v ostravské radnici na Masarykově náměstí a přibliţně od srpna také v přízemí Nové radnice na Prokešově náměstí. Poslední akcí, před samotnými oslavami byl konvoj historických vozidel, který proběhl ve čtvrtek 11. září se začátkem v 15 hodin na Výstavišti. Celý rok byl tradičně zakončen ve většině měst jízdou zvláštních vozů s Mikulášem a čertem. Seznam dopravních akcí. Návštěvnost internetových stránek Uţ tři roky Vás informujeme o aktualitách také pomocí internetové stránky Klubových výletů. Od ledna 2014 jsme se však rozhodli stránky přemístit na placený server, který nám zajišťuje jeden známý za velmi příznivou cenu. Díky tomu vám můţeme nabídnout mnohem více fotografií i videí z našich akcí a také jsme rozšířili své sluţby na informování o dopravních akcích ne jen na území České a Slovenské republiky. Novinkou od prosince je rozesílání informací o dopravních akcích na Vaše e- mailové adresy. Stačí si najít formulář na naších stránkách, vyplnit ovou adresu a odeslat. Okamţitě vám začnou chodit informace o připravovaných dopravních akcích. Tuto sluţbu jsme pro Vás zavedli především díky změně pravidel na sociální síti Facebook. Dovolili jsme si také opět trochu poupravit vzhled našich stránek především v sekcích Plánované výlety a Dopravní akce. To, ţe je o informace velký zájem, o tom svědčí velká návštěvnost našich stránek, která čítá za uplynulý rok bezmála návštěv. 10

11 Graf návštěvnosti webu: návštěvy za rok 2013 zhlédnutí návštěvy Text: Jakub Hranický 11

12 Praha Muzeum Karla Zemana Původním záměrem tohoto výletu bylo se dostat do zákulisí mnoha známých filmů, seriálů, pohádek a jiných televizních pořadů. Měli jsme navštívit jedny z největších filmových ateliérů v Evropě. Bohužel návštěva filmových ateliérů v Barrandově je možná jen v pracovní dny a za návštěvu o víkendu po nás chtěli stoprocentní příplatek za celou exkurzi. Vzhledem ke všem okolnostem a kvůli aktuálnímu počasí v den výletu, jsme byli nuceni program poupravit do následujícího provedení. V sobotu 4. října jsme se v brzkých ranních hodinách vydali vlakem Šírava R442 do Prahy. Po příjezdu do hlavního města a zakoupení lístků, jsme došli po ulici Jeruzalémské na tramvajovou zastávku Jindřišská, kde jsme vyčkali na spoj linky 14, která nás dovezla na zastávku K Barrandovu. Vzhledem k nepřízni počasí a sníţené viditelnosti, jsme po příchodu k Barrandovským ateliérům usoudili, ţe bychom z venkovní prohlídky nic neměli a tak jsme se vydali autobusem linky 105 zpět na Smíchovské nádraţí. Po příjezdu na Smíchovské nádraţí jsme se vydali linkou metra B do stanice Můstek linkou A do stanice Dejvická a tramvajovou linkou 36 do zastávky Nádraţí Veleslavín, kde probíhal Den otevřených dveří ve stejnojmenné rozestavěné stanici prodlouţené linky V. A. Stanice Nádraţí Veleslavín však nebyla jedinou přístupnou stanicí, prodlouţené linky A. Mezi rozestavěnými stanicemi jezdila mimořádně vypravena linka 744, pomoci které jsme se dopravili do stanice Nemocnice Motol, která bude pro V. úsek linky A konečnou. Linka pražského metra A se od roku 2010 rozrůstá o svůj již pátý úsek ze stanice Dejvická v severní části města Praha 6 do stanice Nemocnice Motol. Na lince přibydou stanice Bořislavka (pracovní název Červený vrch), Nádraží Veleslavín (pracovní název Veleslavín), Petřiny a Nemocnice Motol (pracovní název Motol). Linka se po dokončení této části bude v následujících letech prodlužovat o další dva úseky: VI. A Nemocnice Motol Dlouhá Míle a úsek VII. A Dlouhá Míle Letiště Václava Havla. Název stanice Dlouhá Míle je zatím jen pracovní. Prohlídka rozestavěných stanic nás velmi zaujala, bylo moţné nahlédnout do zákulisí velké stavby a na místa kde denně projde několik tisíc lidí. Prohlídka obou stanic zabrala přibliţně hodinu a půl. Do muzea městské hromadné dopravy, které bylo naším dalším cílem, jsme se přemístili další mimořádně vypravenou linkou 745, která spojovala stanici Nemocnice Motol se současně otevřeným vstupem do tunelu Blanka a s Trojským mostem, kde také probíhaly Dny otevřených dveří. Muzeum městské hromadné dopravy jsme navštívili na přání účastníků našich výletů, protoţe v roce 2012, při návštěvě Prahy a České televize na Kavčích Horách uţ na prohlídku nezbylo dostatek času. Prohlídka muzea je časově náročná. Po prohlídce veřejně přístupné části jsme navštívili pro běţného návštěvníka nepřístupnou dílnu, kde čekají vozy na svou modernizaci, na uvedení do provozního stavu, nebo jsou zde odstavené vozy, které se uţ do běţné expozice nevešly, mezi které patří vůz metra EČS ev. č. 1009, který představuje jeden z prvních vozů, který v roce 1974 zahajoval dopravu metra. Patří mezi ně také jeho typový 12

13 nástupce vůz ev. č. 2374, tramvajový motorový vůz KT8D5 ev. č. 9048, který jako poslední nerekonstruovaný v Praze dojezdil, nebo také vůz Ikarus E91 ev. č Po vyčerpávající prohlídce v muzeu MHD a ještě vyčerpávajícím komentáři našeho průvodce muzeem, jsme navštívili Hostinec na Staré vozovně, který je součástí areálu Střešovické vozovny, kde se muzeum MHD nachází. Jako poslední plánovanou zastávku jsme si nechali návštěvu muzea Karla Zemana, které se nachází na levém konci Karlova mostu na Malé Straně. V muzeu byly k vidění kostýmy z filmů: Cesta do Pravěku, Baron Prášil, Ukradená vzducholoď a mnoho dalších, které právě Karel Zeman natočil. Karel Zeman byl český filmový režisér, výtvarník, loutkář, animátor a reklamní grafik. Vystudoval obchodní školu a kurs reklamního kreslení. S animací a trikovými záběry, kterými se proslavil ve filmu Cesta do Pravěku, začal profesionálně v roce 1943 ve filmových ateliérech ve Zlíně. Již předtím si však doma natáčel amatérské loutkové filmy. V muzeu byly k vidění také loutky s kterými filmy natáčel, byly zde poslechové i video ukázky z jeho filmů a návštěvníci muzea si mohli vyzkoušet na vlastní kůţi vznik mnoha filmových triků, mohli jste se vznést na létajícím stroji, přenést se do Pravěku, kde ţili mamuti anebo pročíst se ţivotopisem reţiséra. Po ukončení návštěvy muzea Karla Zemana, jak vnitřní, tak i venkovní expozice jsme se vydali do nákupního centra Palladium, kde jsme si ještě prohlídli studio jinak ostravské televize Relax, která z nákupního centra vysílá denně přímé přenosy. S přibývajícím časem a blíţícím se časem návratu do Ostravy jsme se přibliţovali k hlavnímu nádraţí. Zpáteční cestu jsme absolvovali vlakem Super City Pendolino SC 517 s pravidelným příjezdem do Ostravy ve 22:43. To, ţe výlet byl vyčerpávající, se na některých podepsalo ve zpátečním vlaku, kteří cestu prospali a věříme, ţe se zúčastněným výlet líbil. Ten kdo se nestihl na tento výlet zaregistrovat, nebo naopak nemohl se zúčastnit z jiných například zdravotních důvodů, tak pro něj máme ještě jednu dobrou zprávu. Jelikoţ v následujícím roce 2015 se do Prahy chystáme na výročí 140 let městské hromadné dopravy, bude moţnost si například muzeum Karla Zemana projít ještě jednou. Text, fotografie: Jakub Hranický Fotografie z akce. 13

14 Svět techniky Science and Technology Center Ostrava Do Světa techniky nás vedla hlavně zvědavost. Velmi propagovaný projekt druhé části dvou světů techniky v Dolní oblasti Vítkovic jsme navštívili v sobotu 25. října. I kdyţ se jednalo o neplánovaný program Klubových výletů, účast byla velká a zábavy ještě víc. Nové Science and Technology Center (dále jen STC) je opět vzdělávací herna pro děti od útlého věku aţ po ty nejstarší, kteří si myslí, ţe ví všechno a ţe je ve světě uţ nemá co překvapit, ale opak je pravdou. Na ploše metrů čtverečních najdete Dětský svět, Svět civilizace, Svět vědy a objevů, největší nekomerční 3D kino a dokonce i Divadlo vědy - Show&Demo. Návštěvu jsme jiţ tradičně začali srazem účastníků v 9:45 na zastávce MHD Vítkovice Vysoké pece,,,zdravé jádro, které vydrţelo aţ do konce, (protoţe je opravdu co obdivovat) se vydalo k večeru ještě na prohlídku trojhalí v blízkosti nového obchodního centra na území bývalé koksovny Karolina. Co jde v tak prázdných halách zaţít za srandy, to by jste se divili, ale o tom zase někdy jindy. Text, fotografie: Jakub Hranický Fotografie z akce. 14

15 Exkurze v Dopravním podniku Ostrava V sobotu 6. prosince, jsme ve spolupráci s Dopravním podnikem Ostrava a.s. provedli skupinu dětí z okrajových částí Ostravy po třech provozovnách Dopravního podniku Ostrava. Za účelem prohlédnout si historické vozy, které dopravní podnik vlastní a Krouţek přátel MHD v Ostravě udrţuje v provozu, nás poprosila šestičlenná skupina lidí o pomoc při zajištění exkurze v areálech DPO. Navštívili jsme tak autobusové garáţe Hranečník, kde prohlídka začala krátce po 9. hodině ranní. Prohlídku jsme začali v přístřešku s historickými autobusy, kde se mimo jiné skrývá také historický trolejbus Škoda 14Tr, který čeká na přelakování do původního červeno krémového nátěru, ve kterém byly tyto prohlédnout odstavené vozy uvnitř. Vzhledem k tomu, ţe skupinku provázel také jeden z řidičů trolejbusů, měli děti moţnost odzkoušet si na vlastní kůţi funkčnost palubního počítače Mypol, o který byl nečekaný zájem. Aby byla prohlídka kompletní, nemohla chybět moţnost nasazování sběračů u trolejbusů a ukázka funkčnosti stahováků. Ve čtvrté hale čekaly na naše návštěvníky historické trolejbusy, u kterých uchvátily pokladny průvodčích v zadních částech vozu Škoda 8Tr a vozu Tatra T400 a také místa řidičů, kde se většina z nich posadila. Prohlídka trolejbusové vozovny byla opravdu vyčerpávající jak pro organizátory, tak pro návštěvníky, proto kolem 13. hodiny jsme zakotvili v obchodním centru Forum Nová Karolina, kde jsme odpočinuli a děti měli aspoň chvíli moţnost zpracovat nově nabyté informace. Po přibliţně hodinové přestávce, jsme se vydali linkou 11 na Vítkovické nádraţí, kde jsme uţ jen vozy do Ostravy dodávány. Následovala venkovní prohlídka odstavné plochy autobusů a nakonec také dílna s údrţbou vozidel. Krátce po 10. hodině jsme se přemístili do areálu vozovny trolejbusů, kde jsme prohlídku začali v 1. hale, kde se nachází mycí linka a kanál denní údrţby. Návštěvníci měli moţnost prohlídky vozu Škoda 14Tr také zespod. 2. hala byla pro svou rekonstrukci uzavřena a tak jsme navštívili halu 3., kde si mohli návštěvníci 15

16 chvíli vyčkali příjezdu historické tramvaje Barborka, která v ten den jezdila s Mikulášem a čertem okruh po jiţní části města. Projeli jsme se jedno kolečko, které trvalo necelou půlhodinu a poté jsme přestoupili do záloţní tramvaje, kterou pro tentokrát byl historický dvounápravový vůz Brňák a svezli jsme se do posledního areálu dopravního podniku v Martinově, kde jsme měli přislíbenou prohlídku historických tramvají. Celý program jsme zakončili kolem páté hodiny večerní přesunem historickou tramvají Barborka zpátky do centra města. Text: Jakub Hranický Fotografie: Radoslav Kaduk a Jakub Hranický Fotografie z akce. 16

17 Co nás čeká a nemine v následujícím roce? První velkou akcí bude po roce a půl fotojízda Dopravních akcí pod vedením Michala Mikuly. Tentokrát se povozíme autobusem Karosa Renault Citybus, který se s Ostravou v letošním roce rozloučí. Doufáme, ţe se vám naše,,retro jízda bude líbit a ţe rádi na ni budete vzpomínat, tak jako na první nízkopodlaţní autobusy v Ostravě. Naš první výlet bude směřovat do nedalekého Štramberka, kde si prohlédneme hrad Štramberk a vyšlápneme si na,,trúbu. Program bude pokračovat prohlídkou města. Po loňském úspěchu uspořádáme ve spolupráci s mladšími členy Krouţku přátel MHD červnovou soutěţ The Amazing Race in Ostrava, coţ bude napodobení soutěţe, kterou známe z televize pod názvem The Amazing Race o milion kolem světa. Před soutěţícími bude stát několik úkolů s a otázek o rodném městě Ostravě, které musí vyřešit nebo zodpovědět. Tým, který dorazí do cíle s nejlepším časem vyhrává. Náším hlavním výletem bude dvoudenní výlet do Vysokých Tater, kde Vás seznámíme s místní dopravou, prohlédneme si depo TEŢ, nebo se projdeme na Štrbské Pleso či na Hrebienok. Moţná se svezéme i legendární elektrickou jednotkou Československé výroby ČKD EMU 89.0, které brázdily po síti TEŢ od roku Posledním naším výletem pro následující rok bude výlet do Prahy, kde v letošním roce oslaví krásné kulaté výročí 140 let městské hromadné dopravy. Budete mít moţnost s námi nahlédnout do zákulisí místních vozoven, garáţí a depa metra. Nebudou chybět ani jízdy historických vozů. Text: Jakub Hranický Fotografie: Martin Večeřa a Jakub Hranický Podrobné informace k plánovaným výletům. 17

18 Výroční zpráva 2014 Šéfredaktor: Jakub Hranický. Redaktoři: Michal Mikula Fotografie: Archiv Klubových výletů. Jazyková úprava: Michal Mikula. Grafická úprava: Jakub Hranický Michal Mikula. Kontakt na redakci: Časopis je neprodejný. Zveřejňování článků a fotografií z tohoto časopisu za účelem vlastního použití je přísně zakázáno. Články jsou napsány podle skutečnosti a pouze pro účely Klubových výletů. Klubové výlety

Trasa průvodu. Den otevřených dveří v areálech DPP. Slavností průvod tramvají. Fotosoutěž! Výročí MHD objektivem cestujících

Trasa průvodu. Den otevřených dveří v areálech DPP. Slavností průvod tramvají. Fotosoutěž! Výročí MHD objektivem cestujících Sobota 19. září 2015 od 10.00 do 16.00 hodin Den otevřených dveří v areálech DPP Den otevřených dveří Dopravního podniku se tentokrát koná ve třech areálech - v depu metra Hostivař, autobusové garáži Hostivař

Více

Den otevřených dveří Martinov 60 LET DOPRAVNÍHO PODNIKU V OSTRAVĚ

Den otevřených dveří Martinov 60 LET DOPRAVNÍHO PODNIKU V OSTRAVĚ Den otevřených dveří Martinov 60 LET DOPRAVNÍHO PODNIKU V OSTRAVĚ Dne 23.května 2009 od 9:00-16:00 jsme se s kamarády,co mají rádi vše o MHD,společně vydali na Den otevřených dveří DPO v Ostravě.Přehlídku

Více

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2016

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2016 Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2016 1. Výstavní sezóna 2016 sezóna 2015 sezóna 2016 celkový počet výstavních dní 57 75 počet návštěvníků: - celkem 21 018 22 610 - z toho během výstavních dnů (so, ne,

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

Zpravodaj klubu Dopravní historie

Zpravodaj klubu Dopravní historie Zpravodaj klubu Dopravní historie Ročník 1 Číslo 2 1 Obsah 3. Něco z historie tratí a lokomotiv 4. Mezinárodní označení hnacích vozidel 5. Historie dny tramvají v Praţské MHD 6. Výlet do Ústí nad Labem

Více

Drobné úpravy v nočních linkách od 17. 10. 2015

Drobné úpravy v nočních linkách od 17. 10. 2015 Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 19 / 2015 Vyšlo 19. 10. 2015 Drobné úpravy v nočních linkách od 17. 10. 2015... 1 Železniční výluka na Posázavském pacifiku od 18. 10. 2015... 1 Podzimní prázdninový provoz

Více

Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010

Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 18/2010 Vyšlo 1.10.2010 Obsah Změny v dopravě v oblasti Prahy 6 od 1.10.2010... 1 Posílení tramvajových linek 17 a 25 od 1.10.2010... 1 Novinky ve vlacích PID od 1.10.2010...

Více

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy Odbor komunikace tiskové oddělení Ondřej Kubala, T: 972 232 299, M: 724 977 822, e-mail: kubala@cd.cz Brno, 12. února 2008 Na nádraží v Brně-Horních Heršpicích se staví, vlaky dočasně nahradí autobusy

Více

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014

Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 Výroční zpráva o Muzeu MHD za rok 2014 1. Výstavní sezóna 2014 sezóna 2014 sezóna 2013 celkový počet výstavních dní 43 74 počet návštěvníků: - celkem 15 130 23 510 - z toho během výstavních dnů (so, ne,

Více

Akce se uskutečnila v sobotu 9. března a lidé se mohli do prostor jinak veřejnosti nepřístupných podívat od do hodin.

Akce se uskutečnila v sobotu 9. března a lidé se mohli do prostor jinak veřejnosti nepřístupných podívat od do hodin. PRAHA - Poměrně skromnou oslavu připravil Dopravní podnik hlavního města Prahy v rámci 40. výročí vzniku autobusových gráží Klíčov, ze které každý pracovní den vyjíždí přes více jak 200 vozů. Akce se uskutečnila

Více

Výroční zpráva. Jakub Hranický Datum uzávěrky: 31.12. 2013

Výroční zpráva. Jakub Hranický Datum uzávěrky: 31.12. 2013 2013 Výroční zpráva Jakub Hranický Datum uzávěrky: 31.12. 2013 Slovo úvodem Vážení čtenáři, právě se vám do ruky dostala výroční zpráva Klubových výletů za rok 2013. Rádi bychom vám touto cestou sdělili

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. v Dopravním podniku města Pardubic a.s.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. v Dopravním podniku města Pardubic a.s. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Dopravním podniku města Pardubic a.s. u příležitosti 55 let trolejbusové dopravy a 57 let MHD v Pardubicích Vozové jízdní řády pro mimořádné jízdy historických a moderních autobusů

Více

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009

Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 15/2009 Vyšlo 11.9.2009 Obsah Tramvajová výluka v Modřanech... 1 Evropský týden mobility Den Eska... 1 Program Dne Eska v pondělí 21.9.2009... 2 Evropský týden mobility... 3

Více

Veletržní sraz Chytej cesta na ubytovnu

Veletržní sraz Chytej cesta na ubytovnu Veletržní sraz Chytej 2017 - cesta na ubytovnu Protože předpokládám, že většina z vás přijede autem, tak nejdřív popis jak se dostat k ubytovně, aby jste si před návštěvou osvěžovny mohli svého čtyřkolového

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Vánoční a novoroční provoz PID. Číslo 23 / 2016 Vyšlo Obsah. 24. prosince 2016 (sobota)

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Vánoční a novoroční provoz PID. Číslo 23 / 2016 Vyšlo Obsah. 24. prosince 2016 (sobota) Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 23 / 2016 Vyšlo 15. 12. 2016 Vánoční a novoroční provoz PID... 1 3. ledna 2017 vyjedou poprvé autobusy PID do Roudnice nad Labem... 3 Další trvalé změny PID od 3. 1. 2017...

Více

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS. Terminál Hranečník

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS. Terminál Hranečník Terminál Hranečník Ostrava 2015 Cíle dopravního řešení pro Terminál Hranečník Ukončení autobusových linek v přestupním bodě mimo centrum, odkud dopravu do centra a dalších částí města zajistí ekologická

Více

Informace k demonstraci ProAlt

Informace k demonstraci ProAlt Informace k demonstraci ProAlt 22.10.2011 Je potvrzeno Svolavatelem akce je ProAlt termín 22.10.2011 místo konání Náměstí republiky čas zahájení 14:00 hod. OS KOVO cca 3.000 účastníků Problém reforem a

Více

Obsah. Redakční sloupek

Obsah. Redakční sloupek Ročník:1 Číslo:3 1 Obsah 3. Něco z historie tratí a lokomotiv 4. Historické dny tramvají v Pražské MHD 5. Zajímavosti z metra 6. Historie železnice v Českých zemích 8. Foto čísla, sběratelská karta Redakční

Více

ZÁZNAM. Ing. John přivítal všechny účastníky jednání, omluvil nepřítomnost předsedy OST Ing. Prokeše a popřál účastníkům úspěšné jednání OS TRAM.

ZÁZNAM. Ing. John přivítal všechny účastníky jednání, omluvil nepřítomnost předsedy OST Ing. Prokeše a popřál účastníkům úspěšné jednání OS TRAM. Drahobejlova 6/2215, 190 00 Praha 9 ODBORNÁ SKUPINA T R A M V A J E SDP-ČR ZÁZNAM ze 41. zasedání odborné skupiny TRAMVAJE při SDP ČR, konaného ve dnech 20. 21. DUBNA 2011 v hotelu Angelo hotel Pilsen

Více

Tramvajová výluka Kubánské náměstí Průběžná

Tramvajová výluka Kubánské náměstí Průběžná INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 21/2013 Vyšlo 15. 11. 2013 Obsah Tramvajová výluka Kubánské náměstí Průběžná... 1 Praha a Středočeský kraj: na cestě ke sloučení obou dopravních systémů... 1 ROPID oslaví 20

Více

Vozový park - Dopravní podnik Ostrava a.s. Poslední aktualizace: 21.7.2014

Vozový park - Dopravní podnik Ostrava a.s. Poslední aktualizace: 21.7.2014 Vozový park - Dopravní podnik Ostrava a.s. Poslední aktualizace: 21.7.2014 Ev.č. SPZ Model,typ Rok zařazení Rok vyřazení Poznámky 7301 5T3 2439 Fiat MAVE CiBus ENA MV 54 A 2007 7302 5T3 3834 Fiat MAVE

Více

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama Venkovní reklama Provozujeme a neustále aktualizujeme vlastní síť reklamních nosičů billboardů a megabordů. V oblasti velkoplošné reklamy disponujeme nejširší nabídkou ploch v Libereckém kraji. Webové

Více

Akce spolku Posázavský Pacifik

Akce spolku Posázavský Pacifik Akce spolku Posázavský Pacifik V sobotu 29.8.2015 se koná několik železničních akcí a 2 z nich pořádá i spolek Posázavský Pacifik. Jedná se o oslavy výročí 120 let od zahájení provozu na trati Benešov

Více

autobus Škoda 706 RTO + vlek Jelcz DPMP a.s. 28+5 nástup odjezd ukončení výkon celkem počet kol ujeté km 7:35 7:55 4+1 100

autobus Škoda 706 RTO + vlek Jelcz DPMP a.s. 28+5 nástup odjezd ukončení výkon celkem počet kol ujeté km 7:35 7:55 4+1 100 Kurs A01 autobus Škoda 706 RTO + vlek Jelcz DPMP a.s. 28+5 7:35 7:55 4+1 100 1. kolo Po trase linek 14 a 15 7:55 9:05 31 km Dukla, vozovna odj. 7:55 přes zastávky Teplého, Palackého a K Polabinám do zast.

Více

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem:

Podobně jako v předcházejících letech bude během letošních Vánoc a Silvestra upraven provoz Pražské integrované dopravy, a to následujícím způsobem: INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 22/2012 Vyšlo 17.12.2012 Obsah Předvánoční posílení tramvají a autobusů PID... 1 Vánoční a novoroční provoz PID 2012... 1 Zřízení druhé zastávky Strašnická pro linku 196... 3

Více

Zelená a čistá Ostrava 2025

Zelená a čistá Ostrava 2025 Zelená a čistá Ostrava 2025 Strategie ekologizace a modernizace MHD v Ostravě Ing. Roman Kadlučka, Ph.D. září 2013 OSTRAVA metropole Moravskoslezského kraje Počet obyvatel k 31.12.2012 : 305 998 Rozloha:

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

VRATIMOV, les Důlňák. ÚTERÝ v 17:30 hod.

VRATIMOV, les Důlňák. ÚTERÝ v 17:30 hod. Info PRO Vratimov (2014-6) 31. ročník běžeckého závodu v lese Důlňáku Organizátor jednoho z nejpopulárnějších běžeckých závodů v našem kraji, Zdeněk Fejgl, Vás zve na již 31. ročník Jakubáku. Tento oblíbený

Více

Cena za odstranění folií nebo pouze nástřik zpět: 38 500.- (krátké vozy) 46 000.- (kloubové a dlouhé vozy)

Cena za odstranění folií nebo pouze nástřik zpět: 38 500.- (krátké vozy) 46 000.- (kloubové a dlouhé vozy) CELOVOZOVÁ REKLAMA Tramvaje 1. rok 2. rok 3. a další roky T3 125 000.- 115 000.- 105 000.- Souprava 2 x T3 220 000.- 208 000.- 195 000.- Astra (nízkopodlažní) 180 000.- 160 000.- 140 000.- Trio (nízkopodlažní)*

Více

Pojďme se ve čtvrtém díle seriálu Informačního portálu Vlčoun.cz podívat na novinky, jaké přinesl čtvrtek 15. srpna 2002.

Pojďme se ve čtvrtém díle seriálu Informačního portálu Vlčoun.cz podívat na novinky, jaké přinesl čtvrtek 15. srpna 2002. PRAHA - Ačkoli Vltava má již po kulminaci a hladina začíná klesat, pod zemí se dokonává dílo zkázy. Postupně jsou zaplavovány stanice metra, kde byla voda jen v kolejišti. Autobusy se naopak pomalu vrací

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM V PRAZE JAKO INFORMAČNÍ A MOTIVAČNÍ ZDROJ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA TECHNICKÝCH ŠKOLÁCH Luboš FLÉGL Katedra technických předmětů PdF UHK 2015 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Jedná se

Více

Kurs A 01 autobus Škoda 706 RTO, DPmP a.s. 28

Kurs A 01 autobus Škoda 706 RTO, DPmP a.s. 28 Kurs A 01 autobus Škoda 706 RTO, DPmP a.s. 28 08:05 08:25 17:30 9,4 4 + 1 xx + 15,5 1. kolo jedeme pro zájemce do Přelouče 8:25 prázdný přes Popkovice, Staré Čívice, Valy do Přelouče na autobusové nádraží,

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 105.000,- 2. rok 98.000,- 3. rok 90.000,- Lak zpět do barev MHD: 75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE Strana 1 24.11.2014 PŮJČOVNY KOL ČD Doplňková služba ČD funguje již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku (některé půjčovny celoročně) V roce 2014 aktuálně

Více

Školní KURÝR č. č. 1401 reportáž str. str. 2

Školní KURÝR č. č. 1401 reportáž str. str. 2 Školní KURÝR č. č. 1401 reportáž str. str. 2 Mladí geografové na výpravách V minulých dnech se členové kroužku Mladý geograf vypravili na dvě velmi zajímavé exkurze do Plzně. Při první navštívili Plzeňské

Více

Komunikační vagón rozpis jízd od

Komunikační vagón rozpis jízd od PONDĚLÍ - ČTVRTEK SMĚR DEPO HOSTIVAŘ - NEMOCNICE MOTOL linka A DEPO HOSTIVAŘ 9:49:05 11:05:10 SKALKA 6:44:15 7:40:15 8:39:05 9:51:30 11:07:40 STRAŠNICKÁ 6:46:50 7:42:50 8:41:40 9:54:05 11:10:25 ŽELIVSKÉHO

Více

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY

CENÍK SLUŽEB A REKLAMY CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA KLOUBOVÝCH VOZECH MHD 01 Jedná se o kompletní celopolep vozidla mimo okenní části. 1. rok 2. rok 3. rok Lak zpět do barev MHD: 105.000,98.000,90.000,75.000,- CELOPLOŠNÁ REKLAMA NA

Více

Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2013

Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2013 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 08/2014 Vyšlo 14. 4. 2014 Obsah Velikonoční prázdninový a sváteční provoz PID 2013... 1 Velikonoční výluka metra A... 1 Velikonoční vlaková výluka na linkách S1 a S7... 2 50

Více

Integrace Neratovic a Mělníka

Integrace Neratovic a Mělníka Integrace Neratovic a Mělníka Obsah dnešní prezentace Co se dozvíte? 1 Výhody integrované dopravy 2 Historie integrace Neratovicka na Ládví 3 Stav po 7.4.2015 dokončení integrace Neratovicka a Mělnicka

Více

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek

Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ. www.hracky-ostrava.cz. za podpory Moravskoslezského kraje. facebook.com/ostravskyveletrhhracek Ostravské výstaviště 1. OSTRAVSKÉ DESKOHRANÍ za podpory Moravskoslezského kraje DÁDA PATRASOVÁ HOST VELETRHU 2012 Hlavní partneři veletrhu 2012: Partneři veletrhu 2012: AUTOCENTRÁLA PF Mediální partneři

Více

Výlet do Prahy. Naše škola vyhrála v prestižní soutěži a získala cenu. Výhrou je dvoudenní výlet do hlavního města naší republiky Prahy.

Výlet do Prahy. Naše škola vyhrála v prestižní soutěži a získala cenu. Výhrou je dvoudenní výlet do hlavního města naší republiky Prahy. Naše škola vyhrála v prestižní soutěži a získala cenu. Výhrou je dvoudenní výlet do hlavního města naší republiky Prahy. Výlet do Prahy Michal Žůrek ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov-Bludovice Kategorie A 2 Vý

Více

Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o.

Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. Městská doprava v letech 2006 až 2010 Předchozí čtyři roky byly pro Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. zásadní ve všech směrech, ať už jde o řízení společnosti, smluvní vztah s městem, vozový park

Více

NA ŽELEZNICI DĚJOU SE VĚCI

NA ŽELEZNICI DĚJOU SE VĚCI NA ŽELEZNICI DĚJOU SE VĚCI Stanislav Perkner Konference Marketing Management Žofín, Praha 14. 5. 2013 Soutěž marketérů v Train Invaders Hra z wi-fi palubního portálu ve vlacích SC Pendolino Pouze dnes

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

PRŮBĚH ODBORNÉ PRAXE ŽÁKŮ TŘÍDY EPE4 STUDIJNÍHO OBORU ELEKTROTECHNIKA

PRŮBĚH ODBORNÉ PRAXE ŽÁKŮ TŘÍDY EPE4 STUDIJNÍHO OBORU ELEKTROTECHNIKA Střední škola technická a dopravní Ostrava-Vítkovice, p. o. Moravská 2/964, 703 00 Ostrava-Vítkovice PRŮBĚH ODBORNÉ PRAXE ŽÁKŮ TŘÍDY EPE4 STUDIJNÍHO OBORU ELEKTROTECHNIKA 2015-2016 V průběhu čtvrtého ročníku

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

Doprava kdysi a dnes

Doprava kdysi a dnes Doprava kdysi a dnes Dopravu používá člověk odnepaměti. Už když dávný lovec ulovil zvěř a nesl si ji na zádech do svého příbytku, používal vlastně dopravu, aniž by to tak nazýval. Význam dopravy si uvědomovaly

Více

2. Všechny platné ŽP aktivované v čipových kartách vydávaných ZSSK opravňují jejich držitele ve vlacích

2. Všechny platné ŽP aktivované v čipových kartách vydávaných ZSSK opravňují jejich držitele ve vlacích Dle úpravy Tarifu jízdného a přepravného ze dne 8.9.2014 zůstávají prolongační částky pro roky 2015, 2016 a 2017 ve stejné výši jako v roce 2014!!! Tímto došlo k naplnění dohod mezi MD a OC z roku 2010

Více

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016 Ukončení zimního semestru 2015 / 2016 Vážení tutoři, Vážení posluchači, zasílám Vám informace k promoci a Závěrečným seminářům pro leden 2016. Promoce se bude konat v úterý 26. 1. 2016 od 11,00 hodin v

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Odbor Technologie dopravy tel. 59 740 1152. DOPRAVNĚ PROVOZNÍ KOMISE 6. 12. 2012 Zápis č. 44

Odbor Technologie dopravy tel. 59 740 1152. DOPRAVNĚ PROVOZNÍ KOMISE 6. 12. 2012 Zápis č. 44 Odbor Technologie dopravy tel. 59 740 1152 DOPRAVNĚ PROVOZNÍ KOMISE 6. 12. 2012 Zápis č. 44 Přítomni: Ing. Hladký, Ing. Chovanec, Kurtas, Fister, Ing. Meczner, Carbol, Maloušová, Pokorný, Franek. 31. Připomínky

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. v Dopravním podniku města Pardubic a.s.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. v Dopravním podniku města Pardubic a.s. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Dopravním podniku města Pardubic a.s. u příležitosti 55 let trolejbusové dopravy a 57 let MHD v Pardubicích Vozové jízdní řády pro mimořádné jízdy historických a moderních trolejbusů

Více

společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding

společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding společenská setkání semináře, přednášky firemní prezentace svatby oslavy, hostiny filmové produkce teambuilding Nabízíme Vám k pronájmu atraktivní prostory v Pisárkách v areálu vily Stiassni (během socialistické

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 8 - ŘIDIČ DVOUNÁPRAVOVÉ TRAMVAJE

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 8 - ŘIDIČ DVOUNÁPRAVOVÉ TRAMVAJE Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost 120030 oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 8 - ŘIDIČ DVOUNÁPRAVOVÉ TRAMVAJE 2/6 1. Motorový vůz musí být obsazen:

Více

V TECHNICE JE BUDOUCNOST

V TECHNICE JE BUDOUCNOST V TECHNICE JE BUDOUCNOST - METODICKÉ POKYNY PRO PEDAGOGY - Vážené pedagožky, vážení pedagogové, velmi nás těší, že jste pro své žáky vybrali některý z programů projektu Národního technického muzea V technice

Více

Základní informace k dopravě a pohybu po městě

Základní informace k dopravě a pohybu po městě Základní informace k dopravě a pohybu po městě Vzhledem k rekonstrukci třídy 1. máje je omezena tramvajová doprava a je nahrazena autobusovou linkou X, která jezdí z Hlavního (vlakového) nádraží na zastávku

Více

Číslo 18/2012 Vyšlo

Číslo 18/2012 Vyšlo INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 18/2012 Vyšlo 16.10.2012 Obsah Tramvajová výluka Ţelivského Vozovna Strašnice... 1 Tramvajová výluka Malostranská Chotkovy sady... 1 Trvalé změny PID od 10. 10. 2012... 2 20

Více

Základní přehled intervalů jednotlivých linek:

Základní přehled intervalů jednotlivých linek: Změny systému městské hromadné dopravy od 9. prosince 2012 - podrobné informace DOPRAVNÍ PODNIK měst u a Litvínova, a.s., připravuje optimalizaci městské hromadné dopravy. Veškeré změny vstoupí v platnost

Více

Dopravu místo tramvají až do dubna příštího roku převzaly autobusy na lince X17. Pak tramvaje pojedou po novém mostě.

Dopravu místo tramvají až do dubna příštího roku převzaly autobusy na lince X17. Pak tramvaje pojedou po novém mostě. PRAHA - Po 32 letech byl v pondělí 7. říj slavnostně ukončen provoz provizorního tramvajového mostu přes Vltavu mezi Holešovicemi a Trojou v Praze. Podle svého typického zvuku ho Pražané přezdívali "Rámusák".

Více

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016

Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Program akcí Muzea Mladoboleslavska v září 2016 Muzeum Mladoboleslavska hrad: Paměť města kapitoly z dějin Mladé Boleslavi od 17. do počátku 20. století Venkov v proměnách času Muzejní herna Muzeion Dlouhodobá

Více

Ing. Zuzana Čechová, Ph. D. Louny,

Ing. Zuzana Čechová, Ph. D. Louny, ČD a autobusová doprava Ing. Zuzana Čechová, Ph. D. Louny, 8.10.2015 Agenda 1. Projekty spolupráce ČD a autobus 2. Konkurenceschopnost vlak vs autobus v dálkové dopravě 3. Rozhodovací mechanismus o budoucím

Více

Vzdělávací exkurze do Švýcarska

Vzdělávací exkurze do Švýcarska Simona Prachařová 3. C Vzdělávací exkurze do Švýcarska Ve dnech 25. 10. 29. 10. se někteří žáci vyššího gymnázia zúčastnili exkurze do Švýcarska. Velké Meziříčí jsme opustili ve středu večer. Cesta byla

Více

Otázky z problematiky TR 10 pro zaměstnance se zkouškou O-04a

Otázky z problematiky TR 10 pro zaměstnance se zkouškou O-04a Page 1 of 5 PROCESNÍ LISTY ČÍM SE ŘÍDÍME POKYNY A INFORMACE NOVINKY KONTAKTY Úvod / Pokyny a informace / Příprava na zkoušky / Testové otázky osobní přepravy TESTOVÉ OTÁZKY OSOBNÍ PŘEPRAVY Otázky z problematiky

Více

Odjezd z Jihlavského autobusového nádraží v sobotu 9.6. 2012 v 10:40 hod. z nástupiště 30 Očekávaný příjezd do Prahy na Aut. Nádraží Florenc je okolo

Odjezd z Jihlavského autobusového nádraží v sobotu 9.6. 2012 v 10:40 hod. z nástupiště 30 Očekávaný příjezd do Prahy na Aut. Nádraží Florenc je okolo Odjezd z Jihlavského autobusového nádraží v sobotu 9.6. 2012 v 10:40 hod. z nástupiště 30 Očekávaný příjezd do Prahy na Aut. Nádraží Florenc je okolo 12:10 hod. Pojede se autobusem STUDENT AGENCY, s.r.o.

Více

Nabídka štítových stěn

Nabídka štítových stěn Nabídka štítových stěn Praha Náměstí hrdinů - 5. května Magistrála směr centrum Prahy, před Nuselským mostem a Kongresovým palácem Popis: Nejznámější příjezd do centra Prahy po hlavní tepně České republiky

Více

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - D8 Řidič dvounápravové tramvaje

ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ. Přezkoušení - D8 Řidič dvounápravové tramvaje ZKOUŠKA ŘIDIČŮ TRAMVAJÍ Přezkoušení - D8 Řidič dvounápravové tramvaje Jméno: ID testu: Os. č. Útvar: Řidič dvounápravové tramvaje 1) Motorový vůz musí být obsazen: 1 b. b) a) řidičem ID otázky: 3480 b)

Více

Úvod ceník 2013 Ostrava

Úvod ceník 2013 Ostrava Ceník 203 Ostrava Úvod ceník 203 Ostrava Úvod Rencar Praha, a.s. patří společně se společnostmi JCDecaux, Městský mobiliář, Avenir, Europlakat a CLV ČR do celosvětové skupiny JCDecaux. JCDecaux je celosvětovým

Více

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, TARIF

SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, TARIF Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost oddělení Výcvik a vzdělávání Tramvaje SOUBOR TESTOVÝCH OTÁZEK ZKOUŠKA D 1 - ŘIDIČ TRAMVAJE LINKOVÉ VEDENÍ, SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY, TARIF Platí

Více

Globus - Globus - Sklárna - Divadlo - Malá Hradební - Hlavní nádraží ČD - Kamenný Vrch - Karla IV. linka č. Globus - Nové Předlice - Divadlo - Kamenný Vrch - Karla IV. Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

Odbor Technologie dopravy tel. 59 740 1152. DOPRAVNĚ PROVOZNÍ KOMISE 1. 11. 2012 Zápis č. 43

Odbor Technologie dopravy tel. 59 740 1152. DOPRAVNĚ PROVOZNÍ KOMISE 1. 11. 2012 Zápis č. 43 Odbor Technologie dopravy tel. 59 740 1152 DOPRAVNĚ PROVOZNÍ KOMISE 1. 11. 2012 Zápis č. 43 Přítomni: Ing. Hladký, Huvar, Kurtas, Fister, Ing. Meczner, Carbol, Maloušová, Pokorný, Franek. 31. Připomínky

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. září / říjen Marek Poustka

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. září / říjen Marek Poustka ŠKOLA STROJVEDOUCÍ září / říjen 2014 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Výnos č.1 k předpisu SŢDC D1 Výnos číslo 1 Uvedené změny v návěstění musí být v kolejišti provedeny k 13.12.2014

Více

LODM ČR 2013 DOPRAVA

LODM ČR 2013 DOPRAVA LODM ČR 2013 DOPRAVA Abyste se mohli dostat nejen na Vaše sportovní aktivity, ale i na slavnostní ceremoniály či abyste mohli povzbudit Vaše kamarády v jiných sportovních odvětvích, připravili jsme pro

Více

Polep v bílém pruhu po celé délce obou boků a na zádi vozu (autobusy i na dveřích) Rozšíření grafiky nad zadní a boční okna: 1 rok 10 000 Kč

Polep v bílém pruhu po celé délce obou boků a na zádi vozu (autobusy i na dveřích) Rozšíření grafiky nad zadní a boční okna: 1 rok 10 000 Kč CELOVOZOVÁ REKLAMA Pronájem 1. rok 2. rok 3. rok Odstranění Výroba od TRAMVAJE T3 150 000 140 000 130 000 20 000 od 50 000 Souprava 2 x T3 265 000 255 000 245 000 40 000 od 100 000 ASTRA 190 000 180 000

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

Pátek Neděle Rally zážitek - Komárov. Pátek Shakedown - Žlutavy

Pátek Neděle Rally zážitek - Komárov. Pátek Shakedown - Žlutavy PŘEPRAVNÍ OPATŘENÍ Přepravní opatření číslo: 7001/11/2017 Důvod opatření: ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNIC - BARUM RALLY ZLÍN 2017 Rozhodnutí : Magistrát města Zlína č.j. : Platí od: 24.8.2017 do: 27.8.2017 Úprava

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Anketa: Nejpřehlednější vývěska? Nejméně přehledná? A B C D Standardy obsaditelnosti o Midibus 30 osob o Standardní autobus 60 osob o Kloubový autobus

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama

Webové stránky. Grafické studio. charakteristika reklamní plochy Venkovní reklama Venkovní reklama Provozujeme a neustále aktualizujeme vlastní síť reklamních nosičů billboardů a megabordů. V oblasti velkoplošné reklamy disponujeme nejširší nabídkou ploch v Libereckém kraji. Webové

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

Jakub Hradil. Václav Brejška

Jakub Hradil. Václav Brejška 100 let vozovny Strašnice 8. 10. 1908 2008 Jakub Hradil Václav Brejška Jakub Hradil Václav Brejška Spolek pražské kolejové dopravy Praha 2008-2 - Předmluva Dne 8. 10. 2008 oslavila pražská tramvajová doprava

Více