20 let na cestě. Slovo na cestu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "20 let na cestě. Slovo na cestu"

Transkript

1 Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě březen let na cestě Bratři a sestry, před několika dny, na Popeleční středu, jsme při mši obdrželi popelec. Jako vždy i zde liturgie nahrazuje dlouhé kázání jednoduchým gestem, symbolem. Liturgie církve je plná symbolů a ty jsou velmi silné, plné významů a myšlenek důležitých pro naše osobní prožívání víry. Také ve znamení popelce se skrývá více, než by se na první pohled mohlo zdát. Prostřednictvím tohoto obřadu se připojujeme k pradávné biblické tradici, kdy si lidé na znamení pokání roztrhli oděv, oblékli se do hrubého, nepohodlného šatu a sypali si na hlavu popel, přičemž seděli na zemi. To je jistě základní význam symbolu popelce. Popelec je však také doslova znamení na čele. Pokud se podíváme do Písma na místa, kde někdo má na čele znamení, nalezneme jich hned několik. Nejdůležitějším takovým místem ve Starém zákoně je: Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš anebo vstáváš. Přivaž si je jako znamení na ruku a jako pásek na čelo. (Dt 6,6 8) V Novém zákoně pak nalezneme: V tom městě (nebeském Jeruzalémě) bude stát Boží a Beránkův trůn a jeho služebníci mu budou sloužit. Budou hledět na jeho tvář a na čelech budou mít jeho jméno. (Zj 22,3b 4) V obou případech jde o vyznačení toho, co člověka přibližuje k Bohu. A nejsou to věci ledajaké! Jméno Boží a přikázání (či Slovo Boží všeobecně) jsou věci, které mají přece pro nás obrovský význam. Zároveň mají být napsány na čele, tedy místě, které si člověk obvykle nezakrývá. Je to jedno z mála trvale viditelných míst na lidském těle. Jméno Boží a jeho slovo by člověk neměl skrývat a stydět se za ně. Mimochodem proto si Židé při některých modlitbách dávají na čelo a levou paži krabičky, v nichž jsou citáty z Bible.

2 V Novém zákoně ovšem nalezneme i jiný text o znamení na čele: Bylo jí (druhé šelmě) dáno, aby obrazu té (první) šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení jméno šelmy nebo číslo jejího jména. (Zj 13,15 17) V životě člověka totiž může být na stejné úrovni dobro i zlo. Můžeme se přiklonit k věcem Božím, stejně tak jako k těm, které patří ke Zlému. Postní doba, kterou nyní prožíváme, nám klade velmi vážnou otázku: K čemu se přikloníš? K dobru, nebo ke zlu? Co z toho si zvolíš pro svůj další život? Rozhodnout tuto otázku je velmi vážná a závažná věc. Tady nestačí zvolit jednu z možností jen proto, že jsem byl nějak vychován, či proto, že je to přece už dopředu jasné jsem katolík a vím, co je má povinnost. Jde o život náš život, ne život někoho druhého! Život není nikdy dopředu nalajnovaný! Život se žije každý den jinak. Přeji nám, abychom z postní doby vyšli s tím, že budeme znovu naplno vědět, že patříme Kristu a že bez Krista si svůj život již nedovedeme představit. Proto pro nás připadá v úvahu pouze jediná možnost: nosit na čele, a především v srdci, jméno a přikázání Boží. otec Vladimír Ziffer ml., farář v Ostravě-Pustkovci Šimon Šimone, možná to bylo jen z přinucení nadzvednout Kristu kříž Dal jsi však příklad všem kteří s křížem v mnoha podobách půjdou v tvých šlépějích Je jich stále více lidé bez rukou bez nohou na vozíčku co denně nadzvedají Kristův kříž jako spoluvykupitelé světa Mons. Josef Veselý 2

3 Modlitba v utrpení Zajímá nás Je pravdou, že nevědomost hříchu nečiní? Pane, prosím tě o to nejtěžší, o milost, abych v každém utrpení svého života poznával kříž tvého Syna Ježíše, abych se v každém utrpení skláněl před tvou nevyzpytatelnou vůlí, abych následoval tvého Syna na jeho křížové cestě tak dlouho, jak ty budeš chtít. Ať je mé utrpení vyznáním mé víry v tvá zaslíbení, vyznáním mé naděje v tvou dobrotu a věrnost, vyznáním mé lásky, že tě miluji víc než sebe. Ať je mi kříž mého Pána vzorem, ať je mi silou, ať je mi útěchou, ať je mi světlem ve všech nocích. Jen mi dej s křížem také sílu ho nést. Amen. Lidé rádi opakují tuto zásadu. Celkem vzato je správná. Bůh soudí člověka podle jeho svědomí. Po této stránce je tedy křesťanská mravouka daleko shovívavější než zákony státní a společenské, kde platí: Neznalost zákona neomlouvá. Přesto však nesmíme všechnu odpovědnost za chyby svalovat na neznalost. Křesťan je povinen podle svých možností své náboženské vzdělání doplňovat. Není to vina lékaře, když léčil špatně pacienta, protože nerozpoznal jeho nemoc a omylem ho zabil. Můžeme však říci, že je úplně bez viny, když to byl případ, který znát měl, když jeho neznalost je zaviněna nedostatkem povinného lékařského vzdělání? To, co platí o lékaři, platí o všech. Tím spíše je křesťan povinen znát úkoly, které mu ukládá náboženství. Má své vědomosti v tomto oboru doplňovat a prohlubovat. Jde tu o zdraví duše a věčnou spásu. Zaviněná nevědomost je už sama hříchem. Zdroj: Špidlík, Tomáš: Po tvých stezkách. Brno: Societas, P. Tomáš Špidlík 3

4 Farní maškarní ples Jednu neděli si děti odnášely ze mše svaté pozvánku na Farní maškarní ples. Děti, které chodí do scholky, o něm věděly už dříve. A tak nezbývalo, než se těšit a připravovat masku. Den D nastal 1. února. Odpoledne jsme se sešli ve vyhřáté a krásně vyzdobené učebně náboženství v kostele sv. Vojtěcha. Visely tady barevné balónky, girlandy, byla připravena muzika a spousta rekvizit pro pobavení dětí. Přivítali nás všemi dětmi známí a oblíbení broučci vůbec nikdo nepoznal, že pod maskami se skrývají vedoucí scholky Mirka a Magda a otec Aleš. Potom už si děti hrály, tancovaly, zpívaly, dováděly, soutěžily Nejvíce se líbila štafeta ve dvou družstvech a z ní asi skákání v pytli. Nechybělo bohaté a velmi chutné občerstvení s pitným režimem. Ten byl důsledně dodržován. Nakonec byly děti odměněny za své výkony. Každé si v tombole vylosovalo svou výhru. Kdo vydržel až do úplného konce, mohl si také odnést kupu balónků z výzdoby. Zbývá už jen dodat velké díky našich dětí organizátorům. Děkujeme za krásné odpoledne a těšíme se na vás zase za rok. Michaela Lukašáková a Emilka 4

5 Půst očima dětí Jak vnímají postní sebezapření naše děti (ve věkovém rozmezí 4 až 9 let): Můžeme si odpustit něco, co máme rádi. Nebudeme se pořád dívat na televizi. Já nebudu jíst sladkosti. Nebudu hrát na počítači a nebudu jíst čokoládu. Já nebudu jíst řízek s bramborovou kaší a mrkvičkovým salátem, to já miluju! Nebudu na počítači hledat to, co mě baví. Já nebudu jíst čipsy, mám je moc ráda. Já si neudělám na výletě piknik. Kdybych byl velký, jel bych na dovolenou, a přesto bych chodil do práce. Děti ze scholky 5

6 Národní eucharistický kongres Eucharistie představuje poklad církve, vzácné dědictví, které jí Pán zanechal. A církev jej s nesmírnou péčí ochraňuje, když ji slaví den co den při mši svaté. [...] Eucharistie je Pán Ježíš, který se daruje za život světa [Jan 6,51] (Benedikt XVI., Anděl Páně, ). Aby si věřící tuto skutečnost připomněli a oživili ji ve svém vědomí, čeští a moravští biskupové svolávají na rok 2015 Národní eucharistický kongres, který vyvrcholí na podzim ve dnech v Brně. Bude předstupněm slavení 51. mezinárodního eucharistického kongresu, jež se uskuteční v lednu 2016 v Cebu na Filipínách. V centru přípravy pak má být zdůrazněna ve všech farnostech slavnost Těla a Krve Páně (Božího Těla) 4. června Kromě adorace Nejsvětější svátosti a eucharistického procesí je ještě jiná forma úcty k eucharistii, a tou jsou eucharistické kongresy. Mohou být lokální, regionální nebo pro celou Církev. Cílem těchto kongresů je hlubší prozkoumání některých aspektů eucharistického tajemství a jeho veřejná oslava v duchu lásky a jednoty. Aby bylo možné správně připravit kongres, je třeba vzít v úvahu zejména tyto základní prvky: - Příprava podle úrovně různých skupin věřících důkladnou katechezí o eucharistii, zejména o tajemství Krista žijícího a působícího v církvi; - Aktivní účast na posvátné liturgii, přispívající k naslouchání Božímu slovu, zbožné a v bratrském duchu prožívané společenství; - Vyhledávání a přijímání nezbytných opatření pro sociální díla v duchu lidského pokroku a spravedlivého rozdělování dober dle vzoru prvních skupin křesťanů, aby evangelijní kvas působil jako síla pro stavbu současné společnosti. Po dostatečné době přípravy, můžeme začít slavení eucharistického kongresu. Samotný kongres by měl být prováděn v souladu se stanovenými normami: - Oslava eucharistie by měla být skutečným centrem a vrcholem, ke kterému se vztahují všechny projekty a různé pobožnosti; - Bohoslužby Slova, katechetické semináře a přednášky na veřejných setkáních by měly být zaměřené na hluboké prozkoumání tématu a jeho praktické aspekty v životě; - Je třeba dbát na vytvoření příležitostí pro společné modlitby nebo dlouhodobé adorace před Nejsvětější svátostí vystavenou v určených kostelech, které jsou vhodné pro tento druh uctívání; - Uspořádávání průvodů, ve kterých se ponese Nejsvětější svátost ulicemi s ohledem na sociální a náboženské místní podmínky. Prožívání eucharistického kongresu zcela nevyčerpá všechny možnosti uctívání Krista v eucharistii. Kongres má zapůsobit také na naši individuální eucharistickou zbožnost. 6 otec Marcin Kieras, farář ve Slavkově

7 20 let na Cestě Za uplynulých dvacet let vyšla v Cestě spousta pěkných článků. Přinášíme Vám další z nich. A proto se postím Vždycky jsem měl v životosprávě systém. Kdykoliv jsem měl hlad, nasytil jsem se. Byl jsem zvyklý žaludku vyhovět, kdykoliv si o to řekl. Slovo půst bylo pro mne aktuální jenom na Popeleční středu a Velký pátek, a to s problémy. Při návštěvě Medžugorje jsem prožil krásný pocit z přítomnosti Panny Marie. Až tam jsem si uvědomil její výzvy a živá poselství. Byl jsem tímto pocitem tak osloven, že jsem se rozhodl po návratu domů něco ve svém životě změnit. Pouť do Medžugorje jsem chtěl obětovat za obrácení mých sourozenců a mých spolupracovníků. Čím dál víc jsem si uvědomoval výzvy Panny Marie k modlitbě a půstu. Říkal jsem si, že Panna Maria nás žádá o modlitbu za obrácení světa, ale co my pro to děláme? Nestačí jenom prosit v modlitbě, ale také je potřeba přinést nějakou oběť. A proto jsem se rozhodl, že zkusím aspoň jeden den v týdnu vydržet o chlebu a vodě. Bylo to pro mě těžké, ale říkal jsem si: Já na to nestačím. Jediné, co mohu udělat, je to, že nebudu jíst. Ale abych to psychicky vydržel, o to se musí postarat Panna Maria. A dnes můžu říct, že to pro mne není problém. Mám radost, že za obrácení mých blízkých dokážu přinést oběť. Jsem přesvědčen, že tato malá oběť v mém životě má cenu. Ježíš se obětoval na kříži proto, že věděl, že to Bůh přijme, že to není zbytečné, cílem bylo naše spasení. Proto každá naše oběť, byť i malá, za něčí obrácení není zbytečná. Bůh ji přijme a vyslyší. A za to, že jsem k tomuto poznání dospěl, děkuji Panně Marii. Pavel Koukal, Všechovice zpravodaj Cesta, březen

8 Pohádka o síle víry Na pustém ostrově žil starý poustevník, velmi pevný ve své víře. Každého dne zrána připlouvala z pevniny děvečka od krav a vozila mu v člunu čerstvé mléko, jeho jedinou potravu. Jednoho dne dívka nepřijela. Příštího jitra se omlouvala, že se člun rozbil a oprava zabrala mnoho času. Poustevník se rozzlobil: Ó malověrná, obořil se na zděšené děvče, což nevíš, že svatí mužové chodí přes rozbouřené vody suchou nohou, jen se jménem Božím na rtech? A ty máš tak málo víry, že mě necháš o hladu jen proto, že musíš mít člun? Děvečka se zastyděla. Od toho dne už nikdy svou ranní návštěvu nevynechala. Dík za vaši dobrou radu, Otče, řekla jednou skromně. Od té doby, co chodím po hladině s Božím jménem na rtech, jsem všude mnohem rychleji. Poustevníka zamrazilo. Vůbec nechápal, že by prosté děvče od krav, které nikdy nepřečetlo svatou knihu, neumrtvovalo tělo půstem a snad se ani moc nemodlilo, dovedlo dělat takové zázraky. Rozhodl se, že to musí vidět. Šel doprovodit dívku na břeh a vskutku! K jeho úžasu pronesla jméno Boží, skočila z útesu, snesla se na hladinu a běžela po vlnách suchou nohou, lehce, jako když letí vlaštovka! Poustevníkovo staré srdce se zachvělo závistí. Když to dokáže ona, řekl si v duchu, jak by to nesvedl takový světec jako já! Podkasal si roucho a s hlasitým mumláním Božího jména se vrhl z útesu. Ale běda! Propadl až na dno a jal se nedůstojně plácat v divých vlnách, až se nad ním děvče slitovalo a zalykajíc se smíchy ho z vody vytáhlo. Jak je to možné? bědoval poustevník, vytřásaje si mořské řasy z uší. Proč já, všude pověstný svou velkou vírou, nedokážu to, co holka z kravína? 8

9 Vaše víra, Otče, asi nebude tak velká, usmálo se děvče. Vždyť jste si před skokem vykasal roucho, abyste si ho nenamočil. Kdybyste opravdu věřil v moc Božího jména přenést vás k břehu suchou nohou, nebylo by vás to vůbec napadlo! Daniela Fischerová, Bajt 5/92 zpravodaj Cesta, červenec, srpen 1995 In memoriam Marie Morysová (* 9. února března 2004) Přátelství s květinami Květina je zvláštní Boží dar, který nás provází od narození až po hrob. Nevěsta nese kytici jako znamení své vnitřní krásy. Maminkám dáváme kytku při narození dítěte. Když má někdo svátek, snažíme se jej potěšit květinami. A když se loučíme s našimi drahými, klademe květiny k rakvím jako výraz vděčnosti. Toho si byla dobře vědoma paní Marie Morysová, když celý svůj život prožívala přátelství s květinami. Narodila se ve Vršovicích 9. února Měla dva bratry a bylo pro ni bolestné, když jeden zahynul ve válce. Prožila 30 let šťastného manželství, ale zase přišla bolest nad smrtí manžela. Měla především radost ze svých tří synů a jedné dcery a pak z osmi vnoučat. Všem se snažila předávat co nejvíce své mateřské a babičkovské lásky. A v údobí, kdy se mohla radovat ze všech mladých ratolestí, začínají se projevovat zdravotní potíže. Chtě nechtě musela podstoupit náročnou operaci srdce. Všechno dobře dopadlo. Ale letos po Vánocích musela znovu do nemocnice. Přes všechnu lékařskou péči a přes všechna naše přání smrt udělala tečku za jejím pozemským putováním. Jsme jí všichni vděční, že mnoho ze svého volného času věnovala výzdobě našich chrámů. S láskou a citem přispívala k tomu, aby květiny i na oltáři byly ke slávě Boží. Někdy bereme tak docela samozřejmě krásu a výzdobu našich chrámů. Zapomínáme, kolik je za tím vším hodin obětavé práce. Kéž nám tedy všechna krása našich oltářů stále připomíná paní Morysovou, abychom na ni stále s vděčností vzpomínali. Mons. Josef Veselý zpravodaj Cesta, květen

10 STÁŘÍ JE DAR tak si ho užívejme! Milí čtenáři, v sobotu 14. února jsme měli celodenní duchovní obnovu na téma Výchova svědomí. Zpráva o ní se teprve připravuje, ale můžete se těšit, že v příštím čísle se všechno dozvíte. Chtěla bych Vás ještě upozornit na přednášku otce PhDr. Mgr. Pavla Moravce, která se bude konat 17. března. Otec Pavel bude pro nás mít určitě zajímavě zpracované téma Jak se nenechávat manipulovat aneb o pravdivých vztazích. Výlet vlakem do Bruntálu vyřezávaný pohyblivý betlém V září, při naší návštěvě Bruntálu, nás náš průvodce pozval, abychom se o Vánocích přijeli podívat na jejich betlém. A tak jsme se rozhodli, že pojedeme. V pondělí 19. ledna se nás dvacet sešlo na Východním nádraží v Opavě a šťastně jsme dojeli do Bruntálu. Jeli jsme se podívat na velmi kvalitní řezbářskou práci pana Josefa Nedomlela ze Starého Města u Bruntálu (je také autorem křížové cesty na Uhlířský vrch) na betlém, který je pohyblivý a je umístěn v kostele Nanebevzetí Panny Marie, v kapli sv. Kříže. V kostele nás uvítal náš starý známý, pastorační asistent pan Karel Peschke, následovala jím vedená bohoslužba slova a po ní prohlídka betléma s výkladem. Pan Peschke nás seznámil s detaily betléma. V panoramatu betlém a jsme poznali kostel, ve kterém je umístěn, zámek v Bruntále i v Hradci nad Moravicí, mlýn, důl apod. Ve vyřezávání betléma pokračuje syn pana Nedomlela František, který betlém stále doplňuje o nové stavby. Průvodce nás potom seznámil i s historií kostela a odpověděl na naše dotazy. Také nám sdělil, že o Vánocích se na tento zajímavý betlém přišlo podívat návštěvníků. Stojí to opravdu za to zhlédnout toto řezbářské dílo, proto se tam o letošních Vánocích zajeďte podívat. Karel Klein Evangelium pro rodinu naší doby průběh, otazníky, hledání biskupské synody V úterý 20. ledna jsme měli příležitost vyslechnout přednášku otce Petra Smolka, který se uvedenému tématu věnoval v širších souvislostech. V první části přednášky nás podrobně seznámil s přípravnými dokumenty. 10

11 Synoda (doslova společná cesta) je církevní sněm biskupů, který má za cíl projednat a urovnat záležitosti týkající se církevní nauky a praxe. Na rozdíl od koncilu trvá kratší dobu. Podle papeže Františka synoda není parlament, je to společné jednání biskupů s papežem a je tady prostor pro působení Ducha Svatého. Téma synody bylo zveřejněno , následovalo rozeslání dopisů a dotazníků do všech farností. Projev kardinála Waltera Kaspera v říjnu 2013 otevřel přípravu na synodu. Vlastní jednání synody probíhalo od do Synody se zúčastnilo 161 biskupů a dalších 62 zástupců ti ale nemají právo hlasovat. V polovině synody byl zveřejněn dokument, ve kterém byly shrnuty dosavadní diskuse. Tento vyvolal velký mediální ohlas. V další části přednášky otec uvedl důležitá rozebíraná témata: Pastorační výzvy pro rodinu rozebírána současná situace harmonická rodina je v menšině, přibývá neuspořádaných rodin (rozvrácené rodiny, domácí násilí, osamělé matky, homosexuálové). Rozbor dotazníků ukázal, že mezi lidmi stále existuje touha po harmonické rodině. Církev hledá odpovědi na problémy rodin, existuje rozdíl mezi naukou církve a skutečnou situací rodin, mezi církví a kulturní sférou, problémem je i přílišný individualismus, rozdílnost závažných problémů v různých částech světa (Evropa lidé žijí bez svazku, Afrika polygamie, Japonsko přílišný tlak na výkonnost). Naslouchání nutnost vnímání církve podmínek a problémů rodin, přijímat lidi a pomáhat jim v hledání, dynamika milosrdenství a pravdy. Pohled na Krista Božská pedagogika v rodinách, Bůh si nás vede. Podporovat a pomáhat silným i křehkým. Pastorační perspektivy rodiny mají šířit evangelium příkladem, i malým dětem ukazovat ideál křesťanské rodiny. Ocenit pozitivní a nebát se odsoudit negativní věci. Vidět kříže zraněných rodin. Přijímat s respektem osoby jinak sexuálně zaměřené, ale nedávat do roviny rodiny a homosexuální svazky. Předávání života v rodinách a výchova ve víře. Očekávání ve zmateném světě jasně ukázat křesťanský ideál rodiny. Hledat vstřícný krok i k těm, kteří stojí mimo církev. Sjednocení kněžské praxe v otázkách manželství. Jednání III. mimořádné synody byla ukončena a jednání budou pokračovat na IV. řádné biskupské synodě v termínu od do V závěrečné promluvě papež František uvedl: Drazí bratři a sestry, máme ještě rok na to, aby v duchovním rozlišování uzrály navržené myšlenky, nalezli jsme konkrétní řešení mnoha těžkostí a nesčetných výzev, jimž musí čelit rodiny, a další odpovědi na sklíčenost, která rodiny obestírá a dusí. Otci Petrovi děkujeme. Jeho přednáška nám umožnila vidět šířeji problematiku synody a vybízí nás k modlitbám. Marie Matyášková 11

12 Program na březen: všechna setkání (kromě výletů) začínají v 16 hodin v Denním stacionáři pro seniory na Kylešovské ulici číslo 4, v domě U svaté Anežky, pokud není uvedeno jiné místo informativní schůzka, vzpomínka na Mons. Josefa Veselého přednáška sestry Ludmily Němcové na téma Činnost saleziánů v Ostravě a v TV NOE přednáška otce PhDr. Mgr. Pavla Moravce na téma Jak se nenechávat manipulovat aneb o pravdivých vztazích bude v pastoračním středisku minoritského kláštera i pro širší veřejnost poutní výlet do Ostravy-Pustkovce, Krásného Pole a do ostravského planetária, odjezd z Rybího trhu v 7.30, provázet nás bude otec Vladimír Ziffer, cena celkem 280 Kč (jízdné 120 Kč, oběd 100 Kč, vstupné do planetária 60 Kč), závazné přihlášky přijímá paní Anna Foldynová na tel. číslech nebo a pan Karel Klein na tel. čísle K zamyšlení za Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení CHO Drahomíra Ziffrová Vážení čtenáři Cesty, v žalmu 8,4-5 čteme povzdech plný údivu, který pronesl žalmista, když pozoroval nebesa, měsíc a hvězdy a obdivoval v nich velkolepé Boží dílo: Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Na otázku Co je člověk? nemáme dodnes jednoznačnou odpověď. Záleží na tom, odkud se na člověka díváme. Ten, kdo uznává jako skutečnost jen rozvíjející se hmotu, řekne, že člověk je nejvyvinutější živočich. Přívrženec duchovních nauk bude tvrdit, že člověk je duše uzavřená v těle nebo jiskra božství uvězněná v hmotě. Psycholog vám řekne, že člověk je bytost odlišující sebe od svého okolí a rozeznávající tedy subjekt a objekt. Z toho plyne, že má zvláštní vědomí, odlišné od vědomí všech jiných živých bytostí. Religionista řekne: člověk je jediná bytost, která pohřbívá své mrtvé, a to proto, že smrt je pro ni problém, s nímž se musí vyrovnat. Proč? Protože něco tuší o věčnosti, ale ví, že je smrtelný. Z tohoto rozporu roste otázka po smyslu života, která je pro člověka příznačná. Z této otázky po smyslu rostou náboženství, která se na ni pokoušejí dát odpověď. Tak je otázka po smyslu vlastně klíčem k našemu lidství. Vraťme se však k Písmu. V pohledu Písma to, co tvoří člověka člověkem, je jeho vztah k Bohu. Tento vztah není ovšem u všech lidí stejný, ale to nic nemění na základním faktu: kdyby tu nebylo Stvořitele, nebylo by stvoření, a kdyby Bůh na člověka nepamatoval a neutvrzoval ho ve vztahu k sobě samému, i naše lidství by pominulo. Teprve vztah zakládá lidství vztah k Bohu a k bližnímu. 12

13 Ale to je jen část onoho povzdechu, který pokračuje slovy: (A co je) syn člověka, že se ho ujímáš? Žalmista jistě myslí na to, jak se Hospodin ujímá Izraele v jeho bídě, jako vysvoboditel. Bůh i na nás pamatuje a ujímá se nás. Ale jak, ptají se mnozí. Vždyť to nevidíme! Udělal Bůh vůbec něco, oč bychom se mohli v každé situaci opřít? Odpovědí je, že Bůh se nejdříve a zcela zřetelně ujal toho, kdo se pro naše hříchy vydal na smrt. Bůh se tohoto Syna člověka ujal jedinečným způsobem. Vzkřísil ho a dal mu jméno nad každé jméno (Fp 2,9). To máme v Novém zákoně zřetelně před očima a v něm a jím se ujímá i nás. Ujal se nás tím, že poslal Syna člověka Vykupitele. V něm nás přišel navštívit Bůh sám, jak vyznává Zachariáš (L 1,68). A to je důležité slovo do našeho života. I když se nám někdy zdá, že jsme v něčem sami, že Bůh odešel někam daleko, zapomněl na nás a v tom všem nás nechal, je to jen naše krátkozrakost. On na nás, lidičky křehké, všelijak provinilé a porouchané, stále pamatuje. V tom se zakládá naše lidství i naše naděje. Bůh je blízko. Pamatuje, navštěvuje, ujímá se. Protože miluje. Dřív než my jeho. Můžeme tedy nakonec říci: Co je člověk? Ten, koho Bůh miluje. A to je evangelium. Děkujeme ti věrný Stvořiteli, že se ve své lásce skláníš ke svým tvorům. Zvláště pak za to, že jsi k nám přišel v Ježíši Kristu a v něm proměnil ze své milosti naše bloudění v cestu k sobě. Dej nám radovat se, že na konci našeho putování nás očekáváš ty sám. Amen. Zdroj: Heller, Jan: Stezka ve skalách. Praha: Kalich, Senioři z Klubu sv. Anežky 13

14 Dětem : 200 let od narození svatého Jana Boska Konečně knězem Během gymnazijních studií uzrálo povolání Jana Boska ke kněžství. Rozhodl se vstoupit do semináře v Chieri. Podle tehdejšího zvyku svlékl začínající bohoslovec ve své farnosti světský šat a pan farář jej oblékl do posvěcené kleriky. Maminka Markéta mu k tomu řekla: Když ses narodil, zasvětila jsem tě Panně Marii, když jsi odcházel na studie, doporučovala jsem ti především úctu a oddanost k Panně Marii, nyní tě prosím, odevzdej se jí úplně. Miluj ty, kteří ji milují, a staneš-li se knězem, rozšiřuj neustále oddanou úctu k této milostivé Matičce Na slunečních hodinách na dvoře chierského semináře býval nápis: Afflictis lente, celeres gaudentibus horae Zasmušilým jdou pomalu, veselým hodiny utíkají. Když Bosko tento nápis četl poprvé, zaradoval se a pravil: Budeme veselí a léta nám uplynou rychle. Bosko byl skutečně seminaristou veselým, sotva však zazněl zvonek zvoucí ke studiu, ustoupila veselost vážnosti, tichosti a soustředění. Nikdo neviděl Boska rozhněvaného, nikdo ho neslyšel stěžovat si na stravu, na pořádek a podobné věci. Nesmíme si však myslet, že mu šlo všechno lehce. I on musel svou povahu a její živé sklony často velmi namáhavě přemáhat. Šest let seminárního života uteklo jako sen. V sobotu před svátkem Nejsvětější Trojice ho posvětil turínský arcibiskup mons. Fransoni na kněze. První mše svatá Dona Boska byla tichá, od světa téměř nepozorovaná. Nedá se vypsat, co při ní prožíval novokněz. Všechna studia, všechny námahy a trampoty, všechna příprava na kněžství stojí za milost první mše svaté. Don Bosko se rozhodl prohloubit si svá studia a naučit se kněžskému způsobu života v kněžském ústavu v Turíně. Ve městě se v té době hodně stavělo, a tak se sem hrnulo mnoho mladých dělníků. Jedni se učili řemeslu zedníky a tesaři, jiní se museli spokojit s mícháním malty a nošením cihel. Ubytovali se, jak mohli, někteří obývali po pěti nebo po šesti podkrovní světničky nebo půdy turínských domů. Kromě pracující mládeže poznal Don Bosko ještě mnoho mládeže jiné, potulující se po městě bez práce a bez noclehu. Zdržovali se zvláště na okraji města, na pobřeží řeky

15 Pádu a na místech vyhlédnutých na staveniště. Mnoho jich pocházelo ze zanedbaných rodin; jiné rodiče posílali, aby žebrali a kradli. Don Bosko pozoroval, že tito mladí lidé nežijí dobře. Starší kazili mladší. V malých hloučcích se pohybovali po městě nebo hráli o peníze; rouhavá a sprostá slova byla slyšet na všech stranách. Když se k nim Don Bosko přiblížil, někteří utekli, jiní se mu posmívali, další si ho nevšímali. Když se vracel smutný domů, vzpomněl si, že takové scény jednou už viděl a prožil ve snu. Vzpomněl si i na vzácnou paní, která mu ve snu slíbila, že mu pomůže získat zkaženou mládež pro Krista. Poklekl k vroucí modlitbě a prosil Pannu Marii, aby uspíšila, co mu ve snu předpověděla. Pramen: P. Alberti, Světec Don Bosko jáhen Josef Janšta ilustrace Marie Hankeová Co se děje v CZŠ svaté Ludmily Karnevalové veselí K zimním měsícům patří plesové a karnevalové veselí. Občanské sdružení Aktovka připravilo pro příznivce školy již 5. plesové setkání v Domoradovicích. Možnost setkat se, pobavit a zatančit si využilo mnoho rodičů, ale také absolventů školy. Sdružení Aktovka pamatovalo také na děti. První maškarní ples pro děti se vydařil. Také ve škole pedagogové připravili dva karnevaly a to jak na opavské pobočce, tak i ve škole v Hradci. Spousta opravdu krásných masek si zatančila i zasoutěžila a užila si spoustu legrace s učitelkami, které se pro tentokrát proměnily v čarodějnice a víly. 15

16 Poděkování V polovině školního roku tradičně přichází období nejrůznějších soutěží a olympiád. Velikou radost máme ze skvělého úspěchu Lenky Kopfové, která s plným počtem bodů zvítězila v okresním kole matematické olympiády. Překvapil také Vít Šimeček, žák osmé třídy, který vybojoval v okresním kole matematické olympiády mezi opavskými deváťáky skvělé třetí místo. Se svým výborným slohovým projevem v okresním kole olympiády českého jazyka obsadila krásné čtvrté místo Barbora Larischová. Skvělé sportovní úspěchy se také podařily školním taekwondistům. Po celoročním snažení v roce 2014 byli v sobotu 7. února v Praze vyhodnocení nejlepší borci taekwondo ČR. Za náš oddíl získali titul vítěz národní ligy Konstance Kolková a Daniel Joura. Ve Valentýnském turnaji, který se uskutečnil o týden později v pražské sportovní hale Slavia, získali naši sportovci krásné třetí místo. Všem žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. Postní doba Po všem radostném plesání a veselí jsme vstoupili do doby postní. Pod vedením našeho spirituála otce Petra Kříbka se snažíme více ztišit, a tak lépe naslouchat a porozumět výzvě k obrácení se. K tomu nám může pomoci společná modlitba křížové cesty i skutky lásky s almužnou. Tuto tichou dobu můžeme využít ke společnému prohloubení víry v duchu myšlenek připravovaného Eucharistického kongresu. Marie Šoltisová 16

17 Centrum pro rodinu středisko Opava Kontakt: Masarykova 39, minoritský klášter, 1. patro; , mobil: mobil: ; internetové stránky: osobní kontakt: Po Pá od 8 do 14 hodin. Biblické židovské tance Je možné přijít se nezávazně podívat bez přihlášení. Tance začínají 4. března, vždy ve středy od 19 do 21 hodin v Církevní základní škole v Opavě-Jaktaři. Přihlášky a informace: Jana Dostálová, , Výtvarné tvoření madeirové kraslice a zdobení vajíček pomocí docopatch V sobotu 7. března od 15 do 19 hodin zveme všechny zájemce, zvlášť maminky s dětmi, do pastoračního střediska minoritského kláštera přijít si vyzkoušet dvě techniky zdobení velikonočních vajíček. První je vhodná spíš pro dospělé a druhou zvládnou i děti předškolního věku. Materiál bude zajištěn, s sebou je třeba si vzít jen plochý štětec. Cena: za spotřebovaný materiál. Přihlášky: , Postní duchovní obnova pro manželské páry Uskuteční se v sobotu 14. března v Církevní základní škole sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí. Témata: Co bylo a je posilou pro naše manželství manželé Večeřovi a Vztahy rodiče a děti v Bibli P. Lumír Tkáč. Začátek je v 9 hodin. Cena: 400 Kč/pár. Přihlášky: , Adorace pro maminky Uskuteční se ve středu 25. března ve 20 hodin v minoritském klášteře. Víkend pro ženy Ženy všeho věku zveme na poutní místo Cvilín u Krnova, kde mohou strávit víkend i jako přípravu na Velikonoce, a to v termínu března. Program: přednášky Intimita v manželství a Žena z Bible Rút: Gita Vyleťalová, Jeho ranami jsme uzdraveni: P. Sebastian Gruca. Dále: vzájemné sdílení, večerní tvoření, biblický tanec jako modlitba, adorace, křížová cesta, chvíle ticha, možnost svátosti smíření, mše svaté. Víkend začíná v pátek v 18 hodin a končí v neděli ve 13 hodin. Cena: 700 Kč. Přihlášky: , Jana Dostálová 17

18 Charita Opava Kontakt: Přemyslovců 26, Opava-Jaktař; telefon a fax: , , ; internetové stránky: www. charitaopava.cz. MŮJ SVĚT: Dvě vítězství do Opavy! Jména hned dvou Opavanů zazní v pondělí 23. března v 17 hodin v historické výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě na slavnostní vernisáži oceněných snímků sedmého ročníku fotosoutěže MŮJ SVĚT. Ve dvou kategoriích tohoto celorepublikového klání, které pořádá Charita Opava pro zaměstnance, dobrovolníky a klienty všech Charit České republiky, totiž zvítězili Martin Žídek a Miroslava Baranová z našeho města. O vítězích ovšem rozhodla odborná porota ve složení Jindřich Štreit a Jiří Siostrzonek z Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě a Zdeněk Kovařík ze spolupořádající firmy ASEKOL během anonymního hodnocení více než tří stovek zaslaných snímků. Kdybych nevěděl, že autory těchto fotografií jsou amatéři, byl bych přesvědčen, že jsou dílem profesionála, řekl s uznáním předseda poroty, světoznámý profesionální fotograf a pedagog Jindřich Štreit. Mezi oceněnými jsou zaměstnanci, dobrovolníci i klienti celkem sedmi Charit z celé České republiky. Vždy se do Opavy těším, uvedl další porotce Zdeněk Kovařík z ASEKOLu, který podotkl, že i když rozhodování nebývá právě jednoduché, vládne zde příjemná atmosféra a fotky jsou rok od roku lepší. Také za společnost ASEKOL jsem rád, že jsme přizváni ke spolupráci na tomto smysluplném projektu, zvláště že s Charitou Opava, konkrétně s Chráněnou technickou dílnou ve Velkých Hošticích, spolupracujeme už dlouhá léta. Slavnostní vernisáž, na níž budete moci spatřit nejen vítězné fotografie, ale dohromady třicet snímků, které vybrala porota, proběhne v pondělí 23. března v 17 hodin v historické výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě. Vstup je zdarma. Jak to vidím já 1. Miroslava Baranová Portrét 1. Martin Žídek 18

19 Vítězné fotografie fotosoutěže Můj svět: Portrét 1. Martin Žídek, Charita Opava, 2. Petr Vlček, Charita Nový Jičín, 3. Bára Branná, Charita Český Těšín. Život kolem nás 1. Richard Bouda, Charita Brno, 2. Dita Valachová, Oblastní Charita Pardubice, 3. Jan Šustr, Oblastní Charita Žďár nad Sázavou. Jak to vidím já 1. Miroslava Baranová, Charita Opava, 2. Renata Preissová, Farní Charita Roudnice nad Labem, 3. Martin Lýsek, Charita Jablunkov. Burza dětského oblečení Oblíbenou Burzu dětského oblečení pořádá ve středu 25. března od 8.30 do 12 hodin mateřské centrum Charity Opava Neškola. Akce se koná v prvním poschodí minoritského kláštera na Masarykově třídě 39 a k dispozici bude jako již tradičně herna pro děti s dozorem i malé občerstvení. Pomozte Charitě pomáhat přes DMS Šedesát tisíc korun tak velká částka se v letech nasbírala díky dárcovským SMS, takzvaným DMS, které posílali občané Opavy Charitě Opava. Projekt dárcovských SMS, který musel být na čas z administrativních důvodů přerušen, se nyní vrací. Akce byla úspěšná, solidarita lidí byla větší, než jsme počítali. Děkujeme, pomohli jste mnoha lidem. A co člověk, to pohnutý životní příběh, uvedl ředitel Charity Opava Jan Hanuš. I proto je nyní dárcovská DMS zpět. Třicet korun. Pro mnohé bezvýznamný obnos, a přesto i tato nevelká suma může pomoci lidem, kteří jsou v těžké životní situaci. I málo totiž zmůže hodně. Třicet korun je nevelký obnos, ale jen pro představu Charita Opava za ně zorganizuje krátký výlet pro člověka s mentálním postižením, koupí tři kila hlíny na výrobu deseti hrníčků v charitních chráněných dílnách nebo pomůže hodinu a půl hlídat dítě rodičů v nouzi. Stejných třicet korun je třeba, aby charitní sestřičky dojely pomoci hospicovému pacientovi. Nejeden z vás takto prostřednictvím Charity Opava pomáhal bližnímu v nouzi. Charita Opava pomáhá občanům Opavy a okolí déle než pětadvacet let a ve městě poskytuje více než polovinu všech sociálních služeb. Díky nim se lépe žije dětem, seniorům, potřebným, lidem se zdravotním postižením či těžce nemocným. Staronová akce POMOZTE NÁM V OPAVĚ POMÁHAT spočívá v odeslání jediné DMS ROK, jejímž prostřednictvím je odesílateli po dobu jednoho roku každý měsíc automaticky stažena jedna DMS v hodnotě třiceti korun. Mnoho malých finančních darů dohromady je vkladem do pocitu bezpečí nás všech. Budete-li to v budoucnu potřebovat, my na oplátku pomůžeme vám, ubezpečuje ředitel Charity Opava Jan Hanuš. A co je třeba udělat? Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK CHARITAOPAVA na číslo Děkujeme!!! 19

20 Úžasné dvacetiletí Denního stacionáře pro seniory Úžasné dvacetiletí pomoci stovkám lidí má za sebou Denní stacionář pro seniory, provozovaný Charitou Opava. Kulaté narozeniny si zde připomenou v březnu a opravdu bude co slavit. Původní klub pro seniory, v němž se důchodci setkávali po ranní mši na kafíčku a besedě, se postupem let změnil v profesionální stacionář, který se za dobu své existence postaral již o více než tři sta seniorů z Opavy a okolí. Ve stacionáři dnes zaměstnankyně Charity Opava profesionálně pečují o osoby postižené nemocemi stáří, které se již bez pomoci druhého neobejdou. Máme smíšenou skupinu klientů, a to jak lidi s poruchami paměti a Alzheimerovou chorobou, tak lidi s tělesným omezením. Ke všem přistupujeme individuálně tak, abychom naplnili jejich rozdílné potřeby, upřesňuje vedoucí stacionáře Jana Řehulková. Mezi nejoblíbenější aktivity zde patří například trénování paměti, arteterapie i různé pracovní činnosti. Denní stacionář pro seniory působil od svého vzniku až do roku 2013 v minoritském klášteře na Masarykově třídě. V odpoledních a večerních hodinách se zde konaly přednášky, besedy a komponované pořady. S nárůstem zájmu o tyto služby v něm začalo být trochu těsno. V květnu roku 2013 se proto stacionář přestěhoval do domu sv. Anežky na Kylešovské ulici 4, kde našel větší prostory a tím pádem i větší pohodlí pro klienty. K domu patří také malá zahrádka, která bývá v teplých dnech využita k venkovním aktivitám a posezení. Blízkost městského parku u muzea pak dává možnost procházek. Rekonstrukce nového stacionáře umožnila navýšit kapacitu na dvacet klientů denně a byla vlastně dárkem občanů Opavska svým seniorům, protože byla financována z výtěžku Tříkrálové sbírky. Tříkrálovka na Opavsku překonala očekávání! Rekordní částka korun se vybrala na Opavsku během letošní Tříkrálové sbírky. Koledníci Charity Opava tak vybrali o více než 170 tisíc více než loni! To, že by letošní sbírka mohla být opět rekordní, napovídalo již rozpečeťování opavských pokladniček. V největším městě, ve kterém Charita Opava koleduje, se totiž vybralo korun, což je o téměř 110 tisíc korun více než loni! Rekordní výsledek pak už jen dotvrdily okolní obce, které vybraný obnos z roku 2014 překročily o 70 tisíc korun. Všem z celého srdce děkujeme, s Vašimi dary budeme nakládat skutečně odpovědně, do poslední koruny pomůžou potřebným, vzkazuje všem lidem, kteří pomohli, ředitel Charity Opava Jan Hanuš. O tom, co vše bude možno za utržené peníze pořídit, bude Charita Opava pravidelně informovat. Chceme totiž, abyste se z tohoto našeho společného díla mohli také radovat, vždyť na něm máte ohromný podíl, dodává Hanuš. Přehled výsledků po jednotlivých obcích najdete na 20 Charita Opava

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku 01/2016 LEDEN 2016 Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku Ať tě Hospodin ochraňuje! Důležitými prostředky Boží ochrany při našem putování může také -dobré prožívání církevního roku, -dodržování Desatera,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více