ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Hostivice, okres Praha- západ Vypracovala ředitelka školy: Petra Bělohlávková Projednáno na pedagogické radě dne: Platnost ode dne: Aktualizováno: , platnost aktualizace od

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE Název a sídlo školy: Mateřská škola Hostivice, okres Praha západ Litovická Hostivice Ředitelka, statutární orgán právnické osoby: Petra Bělohlávková Kontakt : Tel.: kancelář ředitele mobilní tel kancelář ředitele školní jídelna třída medvídků www stránky:http:/www.ms.hostivice.cz Zřizovatel školy: Město Hostivice IČ: Síť škol: Kapacita MŠ: Kapacita ŠJ: Využití zařízení: Škola je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení pod IPO dětí 235 strávníků vzdělávání dětí předškolního věku 2

3 PRÁVA A POVINNOSTÍ ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola v rámci předškolního vzdělávání podporuje všestranný rozvoj dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji, podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání napomáhá vyrovnávat vývojové nerovnosti dětí před jejich vstupem do základní školy Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů dítěte poskytnutých mateřské škole se řídí zákonem o ochraně osobních údajů. Základní práva děti přijatých k předškolnímu vzdělávání právo na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a osobnosti právo na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně právo na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se vzdělávání dětí /náměty, připomínky lze projednávat u učitelky ve třídě, stížnosti se podávají písemně k rukám ředitelky a jejich vyřízení se řídí Správním řádem/ právo na poradenskou pomoc mateřské školy v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí Povinnosti zákonných zástupců zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte a důkladně zvážit zda jeho přítomnost v kolektivu neohrožuje zdraví ostatních dětí zajistit, aby po příchodu do mateřské školy bylo dítě vhodně a čistě upraveno na výzvu ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit jednání týkajících se vzdělávání dětí včas a dostatečným způsobem omlouvat nepřítomnost dítěte v předškolním zařízení oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č. 561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích 3

4 ve stanoveném termínu, tj. do 15. dne následujícího měsíce uhradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte: žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je i přihláška ke stravování potvrzení o tom, že se dítě podrobilo očkování dle očkovacího kalendáře, nebo potvrzení lékaře s odůvodněním, proč očkování nelze provést v případě postižení dítěte vyjádření odborného pracoviště o potřebných opatřeních v případě zařazení dítěte do kolektivu v případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, dohodě s rodiči a s přihlédnutím k věku a individuálním zvláštnostem dítěte, se stanoví adaptační režim, popřípadě zkušební doba/nejdéle však na dobu 3 měsíců/ doplňující prohlášen rodičů k přihlášce, požadovaná školou na základě kritérií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Rozhodnutí ředitelky o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Na základě žádosti zákonného zástupce rozhoduje ředitelka o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a dále pak podle kritérií stanovených ředitelkou a schválených zřizovatelem školy. Ukončení vzdělávání může nastat v těchto případech: a) nepřetržitá neúčast na vzdělávání po dobu delší než dva týdny bez omluvy zákonným zástupcem b) v případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla provozu mateřské školy/např. že zákonní zástupci dítěte nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu/ c) pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka na základě písemného oznámení ukončit docházku 4

5 PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování je vždy projednávána s ředitelkou školy Přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě učitelce ve třídě želviček a třídě lvíčků a to v době od 6,30 do 7,30 hod. Následně pak v kmenových třídách. Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení vzdělávání od učitelky mateřské školy ve třídě k tomu určené, popřípadě na zahradě nebo v parku školy a to v čase k tomu určeném nejpozději však do 17,00 hod. kdy se škola uzavírá. Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit vyzvedáváním další osobu: - na základě písemného pověření, jenž je opatřeno podpisem zákonného zástupce dítěte - zapsáním pověřené osoby do evidenčního listu dítěte Způsob informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, formách a obsahu vzdělávání ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnkách ve vstupních vestibulech školy, a nebo v šatně konkrétní třídy,kde je prezentován právě aktuální tematický blok. Informace o vzdělávacím obsahu lze získat i prostřednictvím internetových stránek školy. Zákonní zástupci dítěte se mohou v průběhu roku informovat o výsledcích jeho vzdělávání v době určené pro předávání dítěte/zde je však nutné akceptovat časový prostor vzhledem k práci učitelky se zbývajícím kolektivem dětí/, nebo si dohodnout individuální setkání s třídní učitelkou Na začátku školního roku svolává ředitelka třídní schůzku, na níž jsou rodiče dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy a průběhu školního roku. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů nebo domluveno individuální setkání zákonných zástupců a vedení školy. Mimořádné školní a mimoškolní akce -rodiče jsou informování formou písemných letáčků umístěných na osobní místo dítěte v šatně - sdělením pedagogickým pracovníkem zákonnému zástupci při předávání či vyzvedávání dítěte ze zařízení - písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně nebo vestibulu školy - informace v kalendáři akcí, nebo ve složce aktuálně na webových stránkách školy. 5

6 Způsob omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsob informování o jejich zdravotním stavu Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost a délku nepřítomnosti osobně, zápisem do sešitu v šatně, telefonicky na čísle , ,třída Medvídků na tel. č nebo na ové adrese: a to nejpozději do hod, den před nepřítomností dítěte V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte a jejího důvodu. Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky, stanovené ředitelkou MŠ ve vnitřním předpisu, zveřejněném na nástěnkách ve vestibulu školy úhrada stravného je hrazena vždy do 15. dne následujícího měsíce děti předškolního věku, které navštěvují poslední ročník předškolního vzdělávání mají vzdělávání bezúplatné (školský zákon, 123 odst. 2). V případě odkladu školní docházky a po vyčerpání dvanáctiměsíčního bezplatného vzdělávání, opět zákonný zástupce hradí školskému zařízení úplatu ve stanovené výši úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 500,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14, 6, odst.2). osvobozen od úplaty může být zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, 6, odst. 3). rodiče, kterých se týká osvobození, podají u ředitelky školy žádost a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku. výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy. Způsob platby Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, 35, odst. 1 d). 6

7 Platba probíhá bankovním převodem na účet školy. Přidělení variabilního symbolu řeší při nástupu dítěte do mateřské školy vedoucí školní jídelny. Stravování Dítě se v zařízení stravuje 3xdenně. Pitný režim během celého dne jsou dětem k dispozici volně přístupné nápoje Jídelníčky sestavuje vedoucí stravovny ve spolupráci s hlavní kuchařkou. Jídelní lístky jsou vystaveny ve vestibulu školy a na webových stránkách. Stravování ve třídě medvídků zajišťuje stravovna základní školy ve stejném množství a kvalitě. Děti z této třídy svačí ve své třídě a na obědy dochází do školní jídelny v budově. Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy b) řídí se školním řádem mateřské školy, c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole Mateřská škola v Hostivici je devítitřídní škola s celodenním provozem od 6,30 do 17,00 hodin. Jedna třída mateřské školy je umístěna v ZUŠ Hostivice se stejnou dobou provozu. V době letních prázdnin může ředitelka po dohodě se zřizovatelem běžný provoz omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nižšího počtu dětí docházejících v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod.. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům nejméně 2 měsíce předem. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit, nebo přerušit i v jiném období. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole bezodkladně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne. Denní režim mateřské školy hlavní budova, Litovická 107 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v tomto základním denním režimu: Hry a činnosti podle zájmu dětí, volná hra, práce ve skupinách, částečně řízené činnosti Pohybové aktivity, komunikační kruh Hygiena, dopolední svačina Řízené činnosti, práce ve skupinách, volná hra Pobyt venku Hygiena, oběd Hygiena, příprava na odpočinek 7

8 Pobyt na lehátku (předčítání, spánek, odpočinek, klidové aktivity) Hygiena, odpolední svačina Hry a činnosti dle zájmu dětí/v případě vhodného počasí lze tyto aktivity zařadit ven/ Denní režim mateřské školy třída Medvídků, U Zámecké zdi Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá an třídě Medvídků v tomto základním denním režimu: Hry a činnosti podle zájmu dětí, volná hra, práce ve skupinách, částečně řízené činnosti Pohybové aktivity, komunikační kruh Hygiena, dopolední svačina Řízené činnosti, práce ve skupinách, volná hra 9, Pobyt venku 11, Hygiena, oběd Hygiena, příprava na odpočinek Pobyt na lehátku (předčítání, spánek, odpočinek, klidové aktivity) Hygiena, odpolední svačina Hry a činnosti dle zájmu dětí/v případě vhodného počasí lze tyto aktivity zařadit ven/ Předávání a vyzvedávání dětí zákonnými zástupci - děti se přijímají v době od 6.30 hod. do 8.30 hod. -ve třídě Medvídků od 6,30-8,00 hod. - poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká - po předchozí dohodě s učitelkou lze předávat děti i v pozdějším čase - věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně - rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat učitelce a předat případné aktuální informace - rodiče za děti zodpovídají až do osobního předání učitelce - rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné - děti z MŠ mohou vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí nebo osoby jimi pověřené - rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu a opět dochází k osobnímu předání mezi rodiče a učitelkou - rodiče jsou povinni používat v celé budově školy náhradní obutí nebo návleky na obuv - děti, které chodí domů po obědě si vyzvedávají rodiče v době od ,00 hod - v odpoledních hodinách se děti zpravidla rozcházejí mezi 15,00-17,00 hod -při mimoškolních akcích kdy jsou současně přítomni rodiče i pedagogické pracovnice zodpovídají za své děti rodiče,nebo jimi pověřená třetí osoba Délka pobytu dětí v MŠ: Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Dítě může chodit do MŠ: a) na celý den b) na dopoledne se stravou c)dále pak podle individuálních potřeb po dohodě s učitelkou na třídě Pobyt venku: za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny 8

9 důvodem zkrácení či úplného vynechání pobytu venku je: silný vít nebo déšť, inverze nebo teplota pod 10 C, stejně tak i vysoká teplota vzduchu v letním období Změna režimu Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkursí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ, OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ A NÁSILÍ Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání a) mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte. b) k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí. V případě zajištění bezpečnosti při denním pobytu venku, kdy nelze zajistit účast obou třídních učitelek dojde ke spojení oddělení tak, aby počet dětí na jednoho ped. pracovníka nepřesáhl 20 dětí. c) při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí vedení mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy. d) při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. e) při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. f) k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. g) při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí. Provoz osobního výtahu Při využití osobního výtahu je nutno dodržovat všechna bezpečnostní opatření spojená s jeho provozem. V době kdy není dítě předáno do péče učitelky odpovídá za bezpečnost svého dítěte zákonní zástupci. Dítě nesmí používat výtah bez dozoru dospělé osoby. V případě poruchy je nutno použít zvonek umístěný v kabině výtahu, nesnažit se otevřít dveře, vyčkat příchodu strojníka. Při neodborné manipulaci hrozí velké nebezpečí úrazu! 9

10 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a) důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. b) v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních c) důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání Po dobu pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují učitelky, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a úmyslně nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole Zákonní zástupci jsou povinni chovat se po dobu svého pobytu v mateřské škole tak, aby nepoškozovali majetek školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásit tuto skutečnost některému z pracovníků školy Zabezpečení budovy MŠ Školní budova je volně přístupná pouze v době, stanovené pro příchod dětí, nebo v době,kdy je určeným zaměstnancem zajištěn dozor a kontrola osob přicházejících do školy. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali bez kontroly po budově. Další bezpečnostní opatření Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů. Zákonní zástupci zajistí, aby děti nenosily do mateřské školy peníze a ozdoby z drahých kovů. Mateřská škola neručí za ztrátu a neposkytuje náhradu. Závěrečná ustanovení Ředitelka prokazatelně seznámí se školním řádem zaměstnance a přiměřeným způsobem žáky školy a informuje zákonné zástupce o jeho vydání, platnosti, změnách a aktualizacích. 10

11 Zveřejní školní řád na přístupném místě ve škole. Podpis ředitele: Razítko školy: Platnost školního řádu Od 1. dubna 2011 do odvolání Aktualizace provedena v dubnu 2014 a její platnost od

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Mnichovice, okres Praha - východ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.:2/2014 2014/2015 Vypracoval: Schválil: Mgr.Zdeňka Holá Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 176 /2013 Spisový znak A. 1. Skartační znak Vypracoval: Schválil:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Rájec-Jestřebí, okres Blansko Školní 446, 679 02 Rájec-Jestřebí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Schválil: Mgr. Jaroslav Brázda, ředitel školy Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Žabčice, Brno venkovse sídlem Školní 447, 664 63 Žabčice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 37. Školní řád Mateřské školy Č.j.: 127/2014 Vypracoval: Mgr. Kateřina Svobodová, ředitelka

Více

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO. Školní řád Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO Školní řád Ředitelka Mateřské školy v souladu s 30 odst. 1 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace Školní řád mateřské školy Pohádka Strakonická 211, Liberec 9, 460 07 Příspěvková organizace I. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Dlouhá 540, příspěvková organizace IČO: 72745266 Odloučené pracoviště: MŠ Školní 518 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Ředitelka mateřské školy v souladu s 30 Zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy. Přijímání dětí do MŠ Děti jsou přijímány k začátku školního roku, v jiném termínu tehdy, je-li volná kapacita školy. Do MŠ jsou přijímány

Více