Smlouva o zajištění jazykové výuky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o zajištění jazykové výuky"

Transkript

1 Smlouva o zajištění jazykové výuky uzavřené podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany Zadavatel: Zhotovitel: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15, poštovní přihrádka 77, Praha 1 za kterou je oprávněna jednat Ing. Zdeňka Pikešová, MPA, ředitelka odboru 30 - Personální IČ: DIČ: bankovní spojení: English Link, s.r.o. sídlem Praha 6, Na Beránce 57/2, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka zastoupená Ing. Kateřinou Topinkovou-jednatelkou IČ: DIČ: CZ bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu /0800 II. Předmět smlouvy Zhotovitel bude pro zadavatele zajišťovat individuální a skupinovou výuku anglického a francouzského jazyka v místě plnění, tj. v budovách Ministerstva financí (dále je MF ) v Praze a v Rokytnici nad Jizerou pro víkendové kurzy. Výuka zahrnuje: a. sylabus připravený metodickým vedením zhotovitele a vstupní interview s posluchači, dle specifikace jednotlivých kurzů, b. testování posluchačů a jejich rozřazení do skupin dle úrovně znalostí, c. průběžné testování během výuky a testování s písemným vyhodnocením v závěru každého učebního cyklu, d. důsledné vedení docházky tak, aby byla za běžný kalendářní měsíc uzavřena a v elektronické formě objednateli k dispozici k 5. dni následujícího kalendářního měsíce a v písemné formě bude přílohou daňových dokladů za výuku, e. pravidelné hospitace v kurzech, minimálně dvakrát v každém semestru, f. zpracování reportu, tj. hodnocení jazykových schopností každého posluchače dle klasifikace Společného evropského referenčního rámce, hodnocení celkového přístupu posluchače ke studiu a doporučení pro následující semestr, a to nejpozději do 14 dnů po ukončení semestru. 1

2 III. Cenové ujednání 1. Jednotková cena za plnění, poskytnuté zhotovitelem zadavateli na základě této smlouvy, se stanoví, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, dohodou smluvních stran jednotně pro individuální a skupinovou výuku anglického a francouzského jazyka: a. cena za 45 minut individuální výuky anglického jazyka 470,- Kč b. cena za 45 minut výuky - příprava na zkoušku FCE 470,- Kč c. cena za 45 minut výuky - příprava na zkoušku CAE 470,- Kč d. cena za 45 minut výuky - příprava na zkoušku CPE 470,- Kč e. cena za 45 minut výuky - nadstavbový kurz anglického jazyka 470,- Kč (pro studenty, kteří mají zkoušku úrovně B2) f. cena za 45 minut výuky- nadstavbový kurz anglického jazyka 470,- Kč (pro studenty, kteří mají zkoušku úrovně B2) g. cena za 45 minut výuky příprava na zkoušku B1 z francouzského jazyka 470,- Kč h. cena za 45 minut výuky příprava na zkoušku C1 z francouzského jazyka 470,- Kč i. cena za 45 minut výuky na víkendovém kurzu 570,- Kč Cena za plnění je uvedena bez 20 % DPH. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH dle Osvědčení o registraci Praha 6 č. spisu 2948/ Cena za celé období trvání smlouvy nedosáhne ,- Kč bez DPH. Tato částka se stanovuje jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit a která obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu smlouvy. 3. V částkách uvedených v odst. III.1 není zahrnuto poskytnutí tištěných učebnic, avšak je v nich zahrnuto poskytování učebních materiálů připravovaných lektory. 4. Cenu za plnění je možné změnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, v tomto případě jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. IV. Platební podmínky 1. Fakturace ceny výuky bude probíhat vždy zpětně podle skutečně realizovaných hodin, a to po oboustranném odsouhlasení. Podkladem k vystavení faktury a její nedílnou přílohou bude detailní rozpis skutečně realizovaných hodin a prezenční listiny jednotlivých skupinových i individuálních kurzů. Faktura bude vystavena do 7 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Zdanitelným plněním se rozumí realizovaná výuka v dohodnutém rozsahu. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den, kdy bude realizována výuka v dohodnutém rozsahu. 2. Daňový doklad bude obsahovat odvolání na číslo smlouvy a všechny údaje uvedené v 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje a náležitosti obchodní listiny uvedené v 13 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ). Dle ustanovení 57 zákona č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jazykové vzdělávání poskytované osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání v přípravných kurzech pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 44f je od daně osvobozeno. 2

3 3. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu činí 21 dnů od doručení objednateli. 4. Objednatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje nebo náležitosti dle uvedených právních předpisů. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne plynout od dne doručení opraveného daňového dokladu zadavateli. 5. Úhrada za uskutečněný předmět plnění bude provedena po obdržení daňového dokladu bezhotovostním stykem ve prospěch účtu zhotovitele číslo /0800 Česká spořitelna, a.s., Praha 6, Vítězné nám Vyskytne-li se na straně zadavatele překážka, je možné jednotlivou výuku odvolat bez finanční náhrady, pokud ji zadavatel odhlásí příslušnému kontaktnímu zaměstnanci školy nejpozději 24 hodin před jejím započetím. Pro případ pozdějšího odvolání výuky pro překážky na straně zadavatele se sjednávají stornovací poplatky ve výši 100 % ceny. V případě nutných provozních změn a po dohodě zadavatele se zhotovitelem bude tzv. náhradní výuka realizována v náhradním termínu. 7. Zhotovitel je plátcem DPH dle Osvědčení o registraci Praha 6 č. spisu 2948/2000, zapsaný u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka Nedostaví-li se lektor na výuku a zhotovitel zadavatele o této skutečnosti v přiměřeném časovém předstihu neinformuje, je zhotovitel povinen zajistit bezúplatnou náhradní výuku v nejbližším možném termínu. V. Doba plnění 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, od 1. září 2011, maximálně však do vyčerpání částky ,- Kč bez DPH. VI. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Výuka bude probíhat v prostorách zadavatele, tj. budovách MF v Praze a ve středisku Rokytnice nad Jizerou pro víkendové kurzy. Zadavatel zajistí audiotechniku. 2. Zhotovitel zajistí výuku lektory s kvalifikací v oboru výuky cizích jazyků, a v případě rodilých mluvčích s odpovídající praxí s jazykovou výukou v České republice. 3. V případě nutnosti přidělení nového lektora si objednatel vyhrazuje zkušební lhůtu 2 týdnů pravidelné výuky daného lektora. 4. Den i čas, případně rozsah výuky se mohou po vzájemné dohodě změnit. 5. Zhotovitel poskytne kontaktní osobě objednatele bezplatný on-line přístup ke studijním záznamům posluchačů objednatele na adrese 6. Smluvní strany určí kontaktní osoby a pověří je koordinací spolupráce a vedením věcných jednání v rámci plnění předmětu této smlouvy. VII. Ochrana informací 3

4 1. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu smlouvy, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou stranu. Povinnosti poskytovat informace podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. 2. Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě informace druhé strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti po dobu 5 let po ukončení platnosti této smlouvy. 3. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré podklady, mající charakter důvěrné informace, poskytnuté mu objednatelem proti zcizení nebo jinému zneužití. 4. Zhotovitel je povinen svého případného subdodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém v tomto závazkovém vztahu zavázán sám. 5. Povinnost zachovávat mlčenlivost, o níž se hovoří v tomto článku, se nevztahují na informace: které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení tohoto článku ze strany zhotovitele, které jsou zhotoviteli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od objednatele, které jsou následně zhotoviteli sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána, jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 6. Za prokázané porušení ustanovení tohoto článku má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody. VIII. Ukončení smluvního vztahu 1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení 345 obchodního zákoníku, pokud podstatné porušení této smlouvy, které je důvodem pro odstoupení od smlouvy, nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení 374 odchodního zákoníku. 2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje a) neplnění závazků spočívající zejména v neuhrazení dlužné částky po dobu 30 dnů po splatnosti daňového dokladu, b) nezajištění kvalifikovaných lektorů pro výuku anglického a francouzského jazyka, c) nezajištění suplujícího lektora pro výukové hodiny, které nebude možno zajistit dohodnutým lektorem; v krajním případě se smluvní strany mohou dohodnout na náhradním termínu výuky. 3. V případě, že se objednateli s ohledem na financování ze státního rozpočtu nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci předmětu smlouvy, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy, a to bez nároku zhotovitele na náhradu škody nebo ušlého zisku. 4. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 4

5 5. V případě odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů má objednatel v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných společností. 6. Tuto smlouvu může každá smluvní strana ukončit písemnou výpovědí podanou i bez udání důvodu s tím, že výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 7. Před uplynutím doby, na kterou se smlouva sjednává, lze platnost smlouvy ukončit oboustrannou dohodou smluvních stran. IX. Změny smlouvy Tuto smlouvu lze měnit anebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označovanými číselnou řadou po dohodě smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci stran uvedenými v záhlaví této smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná. X. Rozhodné právo Vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem. XI. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu smluvních stran. 2. Tato smlouva se podepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě. 3. Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož níže připojují podpisy svých oprávněných zástupců. V Praze dne Zhotovitel V Praze dne.. Zadavatel Ing. Kateřina Topinková Ing. Zdeňka Pikešová, MPA jednatelka English Link s.r.o. ředitelka odboru 30 - Personální 5

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví Smlouva o vedení účetnictví Objednatel: Sídlo (adresa): IČ: DIČ: zastoupený registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl., vložka dále jen "objednatel" na straně jedné a Zhotovitel: Ta-reform s.r.o. registrovaná

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

"Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru"

Svoz a likvidace komunálního odpadu a svoz velkoobjemového kontejneru SMLOUVA O PROVOZOVÁNí SLUŽEB 5141400874 I. Smluvní strany Obec Staré Sedlo se sídlem: Zámecká 100 35746 Staré Sedlo Statutární zástupce: Miroslav TONCAR, starosta obce IČ: 002 59 608 DIČ: Není plátcem

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet

o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet Smlouva o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet (dále jen Smlouva ) Číslo 46037165 mezi T-Mobile Czech Republic a.s. Sídlo: Ulice Tomíčkova 2144/1 Město Praha 4 PSČ 149 00 IČ 64949681 DIČ CZ64949681

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Číslo smlouvy Objednatele : INO/40/01/001674/2008 Číslo smlouvy Poskytovatele : OS_081020_MHMP_ReT 2008/196 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ I.1 Společnost MULTIMEDIA SOLUTION s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, PSČ

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Smlouva o platebních službách

Smlouva o platebních službách Smlouva o platebních službách číslo smlouvy: (dále jen rámcová smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, níže uvedeného

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy o dílo objednatele: (ORG 5181) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: Investiční akce: Regenerace

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy Reklamační řád platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971,, Tento reklamační řád Směnárny A.R. - Auto Rudná s.r.o. (dále jen ), upravuje způsob komunikace Směnárny A.R. s klienty či potenciálními

Více