HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané!"

Transkript

1 HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky Číslo 25 - prosinec Zdarma. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! každý rok má svůj začátek, ale i konec, který se právě blíží. A tak se Vám dostává do rukou prosincové číslo 2010, což signalizuje, že je tady čas vánoční. Vánoce - čas klidu a pokoje, vonícího cukroví, nazdobených vánočních stromečků, splněných přání, rozzářených dětských očí Avšak Vánoce to nejsou jen dárečky a překvapení, ale především láska, porozumění a štěstí. Štěstí hlavně v tom, že jsme spolu. Vánoce jsou o lidskosti a úctě. Při hořící svíčce se nám vybaví vzpomínky, které jsou hluboko v našich srdcích, a my vzpomínáme jen na to dobré. Během těchto pár dní se snažíme vynahradit všechen čas nejbližší rodině nebo dobrým přátelům či sousedům. Každý z nás by měl mít někoho po svém boku, na koho se může spolehnout. Věřím, že i Vy v tento čas vánoční dokážete alespoň na chvíli zapomenout na všední shon a prožijete svátky v radosti a pohodě. Blížící se nový rok nás nutí k bilancování starého roku a k plánování roku nového. Sám za sebe můžu říct, že tento rok byl pro mě těžší než roky minulé. Ve dnech 15. a 16. října proběhly komunální volby do obecních zastupitelstev měst a obcí a po lhůtách daných zákonem proběhlo ustavující zasedání, kde zvolení zastupitelé volili starostu, místostarostu, členy rad a výborů, zřizovaných dle zákona o obcích. Nejinak tomu bylo i v naší obci, v Huslenkách. Vedení obce doznalo řadu změn a poprvé v dosavadní samostatnosti obce od roku 1949 usedá do funkce místostarosty žena, paní Mgr. Helena Jurčíková. Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří přišli k volebním urnám a projevili tak zájem o dění v obci a za projevenou důvěru, které si velmi vážím. Nebudu vám vypisovat, co jsme udělali, nebudu se ani obhajovat, proč to či ono jsme neudělali. Pevně věřím, že všímavý občan naší práci vidí, a občané, kteří nechtějí vidět, ji neuvidí, i kdybychom přisvítili. Jsem rád, že mě mnozí z vás zastavují a povídají si se mnou, co je trápí nebo těší. Vaše náměty a připomínky, písemné, ústní nebo ové jsou určitě signálem, že Vy občané sledujete dění v místě, kde žijete. Za to Vám všem děkuji a doufám, že Vás i v příštím roce nezklamu. Nyní bych Vás rád alespoň v krátkosti obeznámil s tím, co nás čeká v následujících letech. Priorita obce je zcela jasná.,,čistá řeka Bečva II - odkanalizování části obce Huslenky a napojení na čistírnu odpadních vod na Hovězí. O tomto projektu se napsalo i namluvilo mnoho. Pravdou je, že podmínky se neustále měnily či upřesňovaly, ale ve skutečnosti nebylo nikde nic vidět. Dnes se připravují podklady pro stavební povolení a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene mezi obcí a vlastníkem pozemku. Nutno konstatovat, že již v roce 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění liniové stavby. K tomuto územnímu rozhodnutí se vyjadřovaly dotčené orgány státní správy. Vzhledem k velkému počtu účastníků dle 36 odst. 4 stavebního zákona byla tato stavba projednána s účastníky veřejnou vyhláškou. Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. Pevně věřím, že všichni účastníci této stavby pochopí důležitost splaškové kanalizace a budou nám nápomocni při vyjednávání. Smlouvy o budoucí smlouvě by měly být podepsány do 20. ledna 2011, aby se mohlo plynule požádat o stavební povolení. Celková délka navržené splaškové kanalizace představuje délku 10,453 km. Tato stavba přestavuje částku cca 125 mil. Kč a naše obec z rozpočtu uhradí svůj vlastní podíl ve výši 26 mil. Kč se splatností do roku A tak nás čeká velmi složité období, kdy po dobu 4 let budeme splácet roční podíly ve výši 6,5 mil. Kč při předpokládaném ročním rozpočtu 27 mil. Kč. Tato skutečnost nás povede k tomu, že z finančních důvodů nebudeme moci investovat do dalších projektů. Součástí Čisté řeky Bečva II je připravovaný projekt tzv. druhé etapy odkanalizování od MŠ Bařiny do údolí Černé. Tento projekt je ve fázi podání na územní rozhodnutí o místění liniové stavby. Na tomto projektu pracuje firma Voding s.r.o. Hranice. Zde se nám vyskytly nemalé problémy o umístění stavby, takže stále hledáme řešení, které by bylo průchodné u vlastníků pozemků. Pro podání žádosti o dotaci je nutné doložit rozhodnutí o umístění stavby s nabytí právní moci. Věřím, že zde zavládne zdravý rozum a nic nebude bránit v podání žádosti. Jsem přesvědčen, že občané naší obce chápou důležitost těchto akcí a budou vstřícní při majetkoprávním vypořádání. O toto bych si Vás, každého občana, dovolil jednotlivě co nejsrdečněji poprosit. Jsme si plně vědomi, že bez Vašeho vstřícného jednání a pomoci toto dílo nedokážeme zrealizovat. Předem Vám všem děkuji. Popřejme si do nového roku 2011 především pevné zdraví a nervy, správné rozhodování a mnoho úspěchů jak v zaměstnání tak i v rodině. Hezké prožití svátků vánočních Vám přeje starosta, zastupitelé a pracovníci Obecního úřadu. Oldřich Surala Foto: Jaroslav Pechal

2 Složení nového zastupitelstva Ing. Zdeněk Straděj Jaroslav Hrňa Ing. Radomír Kořenek, člen rady Antonín Vozák st. Antonín Vozák ml. Bc. Martin Schön Jaromír Zádilský Gustav Rožnovják Tomáš Schildberger, člen rady Jana Václavíková Ladislav Orság Mgr. Helena Jurčíková, místostarostka Oldřich Surala, starosta obce Jiří Světinský Mgr. Jarmila Kopecká, členka rady 2 HUSLENKY Č. 25, prosinec 2010

3 Informace z matriky a evidence obyvatel Statistika evidence obyvatel obce Huslenky k Počet obyvatel v naší obci roste. Ke dni zde žilo občanů. Z toho je 1088 mužů a 1081 žen. Věkový průměr všech občanů naší obce činí 39,61 let a žije zde 319 dětí do patnácti let a 442 občanů starších šedesíti let. K 30. listopadu letošního roku se v Huslenkách narodilo 16 dětí (10 chlapců a 6 děvčat) a zemřelo 18 občanů (15 mužů a 3 ženy). Do obce se přihlásilo 49 nových občanů a odstěhovalo se 25 občanů. Manželství uzavřelo 12 mladých Huslenčanů a 3 manželské páry oslavily zlatou svatbu. Naše obec pořádá dvakrát do roka pro naše nově narozené děti vítání občánků. Zpravidla v měsíci červnu a prosinci. S kulturním pásmem zde vystupují děti z mateřské školy a zájem rodičů o tuto akci je velký. Pro občany důchodového věku pořádá obec Huslenky každým rokem besedu s důchodci, kde pro změnu vystupují děti ze základní školy. Jelikož je naše obec hodně rozsáhlá, střídáme místa konání besed v restauraci U Pokorných a v restauraci Pod Černým a pro občany je vždy zajištěn autobus. Letos se tato beseda konala v restauraci Pod Černým a zúčastnilo se jí 85 našich občanů. Rovněž navštěvujeme s přáním i naše starší spoluobčany, kteří se dožijí 75, 80, 85 a více let. V letošním roce je těchto jubilantů 53 a nejstarší občanka Huslenek oslavila 98 let. Touto cestou všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme. Závěrem bych chtěla popřát všem spoluobčanům krásné a klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce. Jarmila Relovská matrikářka OÚ Navýšení ceny vodného od Zastupitelstvo obce Huslenky schválilo navýšení ceny vodného na 32 Kč za m 3. Cenu vodného ovlivňuje plno aspektů. Do změny ceny se promítá zvýšení nákladů na vstupy, energie, opravy a investic: 1) Nárůst ceny energií AT stanice v Černém byla vystrojena novou technologií 2) Pokles spotřeby vody 3) Zvýšení poplatku VaK, a.s. Vsetín za vodu převzatou pro lokalitu Uherská, která je zásobována z převaděče na Zděchov. Dále se připouští v době sucha nebo havárie do sítě voda ze Stanovnice - cena se navýšila na 18 Kč bez DPH za 1 m 3. 4) Navýšení cen materiálů při odstraňování poruch 5) Nárůst výrobní režie v důsledku rozšíření vodovodní sítě do lokalit, kde není kvalitní voda. Vážení občané, vaši sběrnou odpadovou nádobu Vám nevyvezeme v případě, že: 1) vlastníte - zakoupíte nádoby, které nelze vyprazdňovat naší svozovou technikou. (viz foto). Informace by Vám měl předat prodávající nových nádob. 2) obsahují nežádoucí odpad a to: * horký popel * větve stromů a keřů 6) Povinnost tvorby rezervy na obnovu vodovodu (ročně ,- Kč) 7) Růst potřeby chemikálií, používaných na úpravu pitné vody z důvodu rozšíření vodovodní sítě a vzrůstu cen. 8) Navýšení ceny za rozbor vzorků vody, kterou pro naši obec dělá akreditovaná laboratoř Vak, a.s. Vsetín. Obec Huslenky musí odebrat během roku celkem 9 vzorků vody. Vše je stanoveno a kontrolováno Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje, územní pracoviště Vsetín. 9) Poplatek státu za odebranou surovou vodu, ročně odebereme cca m 3 vody, za kterou zaplatíme 2,- Kč za m 3. Voda je pro život člověka nepostradatelná. Každý den ji pijeme, zaléváme s ní květiny, umýváme nádobí, pereme v ní prádlo, sprchujeme se. Bez vody není života. Je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná. * stavební odpad ( beton, cihly, omítka, sádrokarton, lepenka, azbestový odpad,...) * nebezpečný odpad ( obaly od barev, olejů, zářivky,... ) * objemný odpad (zbytky nábytku, matrace, lino,...) * zeminu a kamení V případě nejasnosti, volejte středisko svozu odpadu Žádáme, abyste tyto informace vzali na vědomí. Děkujeme. Technické služby Vsetín, s.r.o. Územní plán obce Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Je to základní právní dokument, který nabízí a stanovuje možnosti rozvoje území a dále určuje podmínky, za kterých se může uskutečnit. Vymezuje, mimo jiné, zastavěné území a zastavitelné plochy v obci. Jen na takto vyznačených plochách může stavebník získat povolení k zamýšlené stavbě. Stavební zákon označuje území nacházející se mimo plochy zastavitelné a mimo zastavěné území jako nezastavěné území a zakazuje na něm povolovat stavby. V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod. Každý investor či stavebník si proto musí ověřit, zda jeho záměry jsou v souladu s platným územním plánem. Problematika územního plánování je podrobně upravena zejm. v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Kdo schvaluje a pořizuje územní plán: Územní plán schvaluje zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce také schvaluje návrh, že se pořídí územní plán nový. Samotným pořizovatelem územního plánu není obec Huslenky, ale odborný orgán, konkrétně odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MěÚ Vsetín, který s obcí spolupracuje a odborně zaštiťuje, koordinuje a zpracovává návrh ÚP, který mu byl zadán obcí. Současný platný územní plán obce Huslenky: V současnosti, tj. až do schválení nového územního plánu, platí územní plán schválený v roce Během období jeho platnosti bylo schváleno a vydáno 9 jeho změn, poslední změna ÚP č. 10 bude schvalována na prosincovém zastupitelstvu Další změny už nejsou možné, protože v současnosti probíhá proces schvalování územního plánu nového. Nový územní plán: Zastupitelstvo obce Huslenky rozhodlo o pořízení nového ÚP v roce V současnosti je firmou Urbanistické středisko Brno, s. r. o. zpracován jeho základní návrh. Tento návrh musí projít HUSLENKY Č. 25, prosinec

4 (pokrač. ze str. 3) procesem dalšího projednávání, který koordinuje pořizovatel, tj. MěÚ Vsetín. Nejprve musí dojít k tzv. společnému projednání, kdy se k tomuto návrhu budou vyjadřovat dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad. Na základě připomínek těchto orgánů se může ÚP upravit. Poté bude následovat tzv. veřejné projednání, kdy se k návrhu nového ÚP budou moci vyjádřit vedle obce, dotčených orgánů a sousedních obcí také občané. Návrh územního plánu bude vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele a v obci Huslenky po dobu 30 dnů. Pro občany je to poslední možnost, kdy uplatnit své námitky a připomínky. Po ukončení výše uvedených projednávání bude ÚP v konečné podobě předložen zastupitelstvu obce ke schválení. Po jeho schválení se stane právně závazným. Mgr. Helena Jurčíková, místostarosta obce Placení poplatků za odpady od Občané budou platit poplatky za komunální odpad jako doposud na Obecním úřadě Huslenky. Výše poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou obce Huslenky č. 4/2009. Poplatek musí být uhrazen do 31. března ) Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka a kalendářní rok je 450,- Kč/ na 1 osobu. 2) Poplatek za stavbu sloužící k rekreaci 450,- Kč/ na 1 stavbu. 3) Poplatek v mimo svozové oblasti, u kterých není možno provádět systematický svoz odpadu, a kteří mají trvalý pobyt v těžko přístupných a odlehlých lokalitách pro tyto poplatníky se stanovuje poplatek ve výši 150,- Kč/na 1 osobu. Jedná se pouze o poplatníky trvale bydlící v Huslenkách čp.: 39, 40, 108, 109, 121, 203, 326, 327, 339, 340, 342, 345, 361, 362, 363, 364, 366, 404, 405, 585, 706 a ) Poplatníci, kteří vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a tato se nachází na samotách pro tyto poplatníky se stanovuje poplatek ve výši 300,-Kč/na 1 stavbu a jedná se pouze o tyto nemovitosti čp./e.č.: 30, 31, 42, 43, 100, 101, 102, 177, 178, 336, 365, 388, 389, 395, 059 a ) Poplatníci ze vzdálenějšího místa, kteří mají možnost dovážet popelnici ke svozovému pásmu, mají poplatek ve výši 350,-Kč. Jedná se pouze o poplatníky, dle trvalého pobytu na čp.: 7, 8, 555, 48, 49, 126, 129, 159, 176, 187, 207, 233, 249, 284, 302, 307, 317, 331, 332, 467, 533, 534, 621, 669 6) osoby trvale bydlící v Huslenkách, kde není možno provádět svoz odpadu a kde jsou umístěny kontejnery - 225,-Kč/ na 1 osobu. Počet svozů v měsíci : OÚ Huslenky - svoz odpadu v roce x 2 x 2,5 x 2 x 2 x 2,5 x 2 x 2 x 2,5 x 2 x 2 x 2,5 x Měsíc / 2011: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. interval svozu Komunální odpad - SKO čtvrtek (1/2 obce jeden týden, 2/2 obce další týden) Podle původní projektové dokumentace připadlo kulaté výročí na 29. září 2010, kdy uplynulo plných 100 let od kolaudace Gravitačního vodovodu pro město Vsetín. V Huslenkách si významné výročí připomínáme zejména pro to, že z původního vodovodu Kychová Vsetín zůstaly po 100 letech v provozu nejdůležitější části a to jsou zdroje pitné vody na severní straně Makyty nad údolím Kychová. Prameniště, jako zdroj podzemní pitné vody, je tvořeno soustavou pramenů Tisová a Planá. Zatímco Tisová jímá vodu z pramenních jímek a svádí do sběrných objektů v oblasti Plané byly nalezeny průzkumem drobné vývěry a ty byly podchyceny jímacími zářezy. Pitná voda z obou těchto zdrojů je gravitačně přivedena k akumulátoru Kychová, který původně sloužil, jako let Kychovského gravitačního vodovodu přerušovací komora s malou akumulací. V roce 1936 bylo provedeno zkapacitnění zdrojů vybudováním pomalé pískové filtrace přístavbou akumulátoru s odběrem vody z potůčku od prameniště Planá. Součástí stoletého vodovodu je i původní ocelové potrubí o průměru 125 mm, které prochází údolím Kychová až po obecní úřad a část tohoto potrubí byla již vyměněna. V rámci výstavby skupinového vodovodu Karolinka Vsetín, kde byla i vybudována přípojka pro plnění vody do vodovodu Huslenky v případě nedostatku vody v prameništi, byl postaven vodojem Lucky vrch o kapacitě 250 m3. Vodojem je napojen na zdroj Kychová. K tomuto výročí vydávají Služby Obce Huslenky, s.r.o. ve spolupráci s Vodovody a kanalizacemi Vsetín, a.s. a obcí Huslenky brožuru, kterou připravuje paní Denisa Halašová a v návaznosti na to proběhne v lednu 2011 v Galerii Huslenky jubilejní výstava. P. Sívková 4 HUSLENKY Č. 25, prosinec 2010

5 V tomto školním roce dochází do mateřské školy celkem 54 dětí 29 děvčátek a 25 chlapců. Jsou rozděleni podle věku do dvou tříd s novým pojmenováním: - 1. třída (27 mladších dětí) - U Sněhurky - 2. třída (27 starších dětí) - U Krtečka Od září do vánoc proběhla spousta vydařených akcí nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče: - Se svou pohádkou a tanečkem děti vystoupily na Huslenských oslavách. - Starší děti 5x navštívily solnou jeskyni na Vsetíně U Růžičků a moc se jim tam líbilo. - Na tvořivém odpoledni maminky s dětmi vytvořily krásné podzimní dekorace, dýňová strašidla, sušené vazby a vyzdobily tím mateřskou školu. - Proběhla soutěž malých zpěváčků Sedmihlásek. - Celá školka se zapojila do soutěže ve sběru PET víček. - Částkou 1.855,- korun jsme přispěli na charitativní činnost. - Na Advetní slavnosti se nás v mateřské škole sešlo opravdu mnoho. Děti svými světýlky osvětlily tu správnou cestu, po níž se má člověk dát, společně jsme si zazpívali kánon a pochutnali si na vánočním cukroví od maminek. - Svým pásmem básní a písní jsme přivítali na OÚ naše nejmladší občánky. - 4x k nám zavítaly divadelní společnosti se svými kouzelnými pohádkami. - Velmi vydařená byla vánoční dílna pořádaná kulturním střediskem na Hovězí. Slamění čerti na výstavě vypadali jako živí a ne každý se odvážil jít k nim blíže. - Nezapomněl nás navštívit i Mikuláš s Andělem a dokonce přivedli i čerta. Děti slíbily, že budou poslouchat, zlobit jen trošičku, a tak dostaly sladkou nadílku. - Starší děti navštívily huslenskou základní školu rády si zacvičily ve velké tělocvičně a v keramické dílně vyrobily vánoční dárek pro své blízké. - A protože jsme si společně nazdobili vánoční stromeček, Ježíšek mám pod něj nadělil spoustu krásných dárků. To se máme! Na tom, že je nám v naší školičce príma, má velkou zásluhu i náš zřizovatel - Obecní úřad v Huslenkách. Děkujeme již bývalým členům rady i zastupitelstva za spolupráci. Novým představitelům obce přejeme hodně sil a pevné nervy při plánování a rozhodování. Na závěr bychom chtěli popřát i všem našim spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2011 to nejcennější pevné zdraví! Děti a zaměstnanci mateřské školy. Zimní hádanka Ze tří koulí tělo má, v ruce koště držívá. Místo nosu mrkvička, uhlíky jsou očička. Jde z něj sice mráz a chlad, ale každý ho má rád. Na dvoře ho postavíme, může nás i ohlídat. Pichlavá hádanka Zelený je celý rok, neudělá ani krok. Zajíčkům dá pelíšky, zahřeje jim kožíšky. (jehličnatý strom) (sněhulák) ZÁPIS DĚTÍ do mateřské školy Huslenky Bařiny č. 587 pro školní rok proběhne v měsíci dubnu 2011 (termín bude upřesněn). Žádost o přijetí si mohou rodiče vyzvedávat od 1. února 2011 v MŠ. Telefon: , mobil: HUSLENKY Č. 25, prosinec

6 Co možná o nás nevíte - naši školu letos navštěvuje 89 žáků z Huslenek, Halenkova, Nového Hrozenkova a Vsetína - počty žáků se v naší škole pohybují od 13 do 22 ve třídě - učíme se podle školního vzdělávacího programu ZŠ Huslenky - anglický jazyk vyučujeme už od 1. třídy - již třetí rok úspěšně učíme děti počátečnímu čtení tzv. genetickou metodou. Začínáme číst a psát velkými tiskacími písmeny. Již v prvních týdnech školní docházky čtou naši žáci texty a zapisují své myšlenky. Přirozeně rozvíjí svoji zvídavost, chápou smysl čtení a rozumí přečtenému textu. Díky této metodě se u nás velmi zlepšila úroveň čtenářských dovedností a máme ve škole mnoho nadšených malých čtenářů, kteří zvládnou za rok přečíst i několik desítek knih, což nemá ve srovnání s minulostí obdoby. - pokrok je vidět všude kolem nás, tak se snažíme i v matematice měnit přístup a pohled na tuto přírodovědnou disciplínu. Systematicky již třetí rok pracujeme nejen na zvládnutí základních matematických dovedností, ale snažíme se pomocí nových metod rozvíjet logické myšlení a prostorovou orientaci již od 1. třídy - individuálně se věnujeme dětem s poruchami učení i žákům mimořádně nadaným - při přijímacím řízení na gymnázium se naši loňští žáci umístili mezi nejlepšími - každoročně pořádáme lyžařský výcvik, vloni také odpolední a víkendové lyžování pro rodiče a děti Ze života ZŠ Huslenky - staráme se o volný čas našich žáků. V letošním školním roce si naši žáci mohou vybrat z nabídky 15 kroužků a nepovinných předmětů (např. sborový zpěv, náboženství, pohybové hry, výtvarný kroužek, keramika, taneční kroužek, florbal, stolní tenis, šachy, angličtina, počítače, divadelní kroužek, flétna, kytara a zdravotní kroužek) - pořádáme nejrůznější akce nejen pro školu, ale i pro veřejnost (např. Drakiádu, pěveckou soutěž Huslenský slavíček, Adventní koncert, Živý Betlém, Den otevřených dveří, Rodičovský maškarní ples, Masopust na sněhu, Vynášení Morény, Koncert pro maminky, Školní jarmark, Den dětí, Rozloučení s páťáky apod.) - spolupracujeme se slovenskou školou v Jasenici, s irskou školou v Dublinu a rozvíjíme spolupráci s anglickými školami - spolupracujeme se Slováckým divadlem Uherské Hradiště, herci k nám přijíždějí s divadelním představením nebo scénickým čtením - druhý rok hrajeme školní ligu v miniházené žáků. Na celostátním turnaji v Polance nad Odrou se naši žáci umístili na druhém místě mezi druháky a čtvrťáky - Česká školní inspekce zhodnotila výsledky výchovně vzdělávacího procesu v naší škole jako výborné a vynikající, nabídku volnočasových aktivit za nadstandartní. - pedagogičtí pracovníci školy věnují v rámci prázdnin až 100 hodin svému sebevzdělávání, bez kterého by nebylo možné zlepšovat metody výuky, vyučovat angličtinu ve všech ročnících, pracovat s problémovými žáky atd. - díky projektu příhraniční spolupráce se nám podařilo vybudovat v areálu školní zahrady dětské hřiště - spolupracujeme s Nadací DKS, s jejich přispěním jsme vybavili třídní knihovničky nejlepšími doporučovanými dětskými knihami ze zlatého fondu české literatury, také jsme získali finance na nákup nových CD přehrávačů. Nadace nám přispěla i na jarní lyžování na Kyčerce, které jsme pořádali pro rodiče s dětmi - v rámci projektu Strom života život stromu jsme na zahradě školy zasadili lípu, o kterou se celá škola staráme - probíhá kurz angličtiny pro dospělé 6 HUSLENKY Č. 25, prosinec 2010

7 - nabízíme podporu při řešení krizových situací v rodinách Co plánujeme - realizujeme projekt Aeroškola s Mařenkou a Marienkou, díky kterému máme v obci dětské hřiště a možnost navštěvovat se ZŠ Huslenky a ZŠ Jasenica navzájem. Pro děti jsou tato setkání přínosná nejen tím, že mají možnost získat nové kamarády, ale také se dovídají zajímavosti ze společenského a kulturního života na Slovensku a učí se rozumět slovenskému jazyku - v rámci projektu EU peníze školám budeme individualizovat výuku českého jazyka, matematiky a angličtiny, škola bude mít možnost pořídit nové moderní pomůcky, výukové programy a vybavení, část finančních prostředků investujeme do vzdělávání pedagogů, aby se výuka v naší škole co nejvíce přiblížila výuce ve vyspělých evropských státech - testování školy v rámci evropských pravidel - výuku angličtiny v 5. třídě prostřednictvím e-learningu - lyžařský výcvik ve spolupráci s Nadací DKS - Masopust na sněhu - Rodičovský maškarní ples v restauraci pod Černým Stromový jarmark v červnu - rekonstrukci školního nisaplastového hřiště - rekonstrukci šaten - interaktivní semináře a přednášky pro rodiče Co nás trápí - příliš volná výchova v některých rodinách a uplatňování kultu dítěte, kdy děti z domu neznají svoje hranice. Při tom právě ty jim dávají jasné mantinely, ve kterých se mohou svobodně pohybovat. Škola samozřejmě učí, kde tyto hranice jsou, ale pokud v některých případech spolupráce školy a rodiny vázne, tyto hranice děti jen těžko v budoucnu budou hledat. - je podceňovaná výchova vzorem, dítě se přirozeně chová tak, jak to vidí kolem sebe, nestačí jen říkat, musíš to a ono. Takže vulgarita některých malých školáků, agresivita, neurvalé chování, drzost vůči dospělým a starším je samozřejmostí a říkat ve škole, že se to nesmí, že to není slušné, se míjí účinkem. Takové dítě ani přesně nerozumí tomu, co říkáte, protože norma chování, kterou zná, je úplně jiná. O vlivu televize a počítačových her víme své, ale je na rodičích, aby stanovili jasná pravidla. - přibývá dětí, které mají problémy se sociálně adaptovat, nedokáží přirozeně komunikovat se svými vrstevníky a jen těžko si hledají své místo ve skupině. - Snažíme se být dětem oporou a společně s ostatními problém postupně odstraňovat. K úspěšnému řešení nám napomáhá podstatně menší počet žáků ve třídách, než je obvyklé ve velkých školách. Co nás těší - zájem dětí i rodičů o dění ve škole - podpora, trpělivost, ohleduplnost a pochopení rodičů, které velmi oceňujeme, zvláště při pořádání různých akcí, kde děti prezentují, co se naučily. Vystoupení a prezentace dětí nebývají dokonalé, ale moc důležité pro rozvoj jejich osobnosti. - děti se nebojí, dokáží zpívat, mluvit, tancovat, hrát divadlo i na veřejnosti - naši školu navštěvují žáci z jiných obcí, protože domácí atmosféra a rodinné prostředí, kde žádné dítě není anonymní a má možnosti všestranného vyžití pod jednou střechou není běžnou samozřejmostí - přestože jsou některé kroužky placené, pomáháme rodinám šetřit finanční prostředky za dopravu do kroužků, sportovních oddílů a uměleckých škol v okolních městech - vrací se k nám bývalí žáci, dělají nám radost, že nacházejí uplatnění v životě, dále rozvíjejí svůj talent, který jsme jim pomohli objevit - každoročně k nám chodí na praxi naše žákyně, nyní studentky pedagogických škol - jsou děti, které rády chodí do školy a škola je baví Poděkování - patří celému pedagogickému sboru Mgr. J. Chromčákové, Mgr. I. Heryánové, Mgr. L. Kopecké, Mgr. J. Himmerové, L. Brhíkové, L. Píškové, M. Filákovi, Mgr. E. Dominikové a všem ostatním zaměstnancům školy Z. Václavíkové, M. Kovaříkové, M. Hodulákové, J. Kovaříkové, J. Maňákové, J. Maňákovi a D. Juřicové za mimořádné pracovní nasazení a spolehlivost - rodičům, zvláště paní A. Černotové a rodičům z rodičovského sdružení a rady školy za přízeň, podporu, pomoc a ochotu spolupracovat - p e d a g o g ů m a v e d o u - c í m k r o u ž k ů - p a n u B ě l í č k o v i a Himmerovi - Obecnímu úřadu v Huslenkách za finanční podporu, důvěru a pomoc - panu J. Světinskému za technickou pomoc při veřejných akcích školy - všem našim sponzorům Přání Všem čtenářům přeji za nás všechny ze ZŠ Huslenky pevné zdraví a šťastný rok Mgr. Vladislava Bednářová, ředitelka ZŠ Huslenky HUSLENKY Č. 25, prosinec

8 Zpráva o činnosti jednoty Orel Halenkov - Huslenky Stručné informace o činnosti jednoty Orla Halenkov-Huslenky od prázdninového vydání obecního zpravodaje začnou nejvýznamnější událostí pro Orly, kterou je celorepubliková pouť na sv. Hostýně. Tentokrát se uskutečnila o víkendu Několik členů jednoty se na ni vydalo pěšky už v sobotu z Rajnochovic Trojáku a další přijeli v neděli, aby zde byli přítomni bohatému sportovnímu, kulturnímu a duchovnímu programu. Šachisté uspořádali v sobotu již XIII. ročník župního přeboru v šachu, který se uskutečnil v sále restaurace Pod Černým. Otevřeného turnaje se zúčastnilo 16 dětí a 14 dospělých. Nejúspěšnějšími hráči byli A. Jašková mezi děvčaty, J. Schön v mladších žácích, Pa. Hrbáček mezi staršími žáky (všichni z Huslenek), v kategorii dospělých E. Vlachopulos z Karolinky. Kromě toho se členové šachového kroužku pod vedením M. Bělíčka intenzivně připravují na další ročník mezinárodního šachového turnaje šachových nadějí 1.VASTO Grand Prix, ve kterém jim přejeme mnoho úspěšných šachových partií. Florbalisté zahájili přípravu na další sezonu koncem října v tělocvičně ZŠ Halenkov a opět se přihlásili do OFL kategorie mužů, kde byli společně s Havířovem, Hranicemi, Vizovicemi a Zlínem zařazeni do divize Střed. Soupisku tvoří 26 hráčů mezi kterými jsou i hráči juniorského a žákovského věku, mimochodem velmi šikovní, protože na vytvoření juniorského či žákovského družstva není zatím dostatečný počet hráčů. Již v listopadu a prosinci proběhly 2 turnaje ve Slavičíně a v Hovězí. Další turnaje s naší účastí se uskuteční v novém roce v Hranicích a 6.2. v Havířově. Z výsledků: Halenkov-Huslenky Havířov 13:0, Hranice 4:1, Vizovice 6:0 a 7:1, Zlín 3:1 a 2:3. Na závěr krátká pozvánka na lyžařský vlek v Černém U Kuželů, který zahájil sezonu již v pátek a na který jste všichni místní i přespolní příznivci lyžování srdečně zváni. Ceny vstupenek zůstaly stejné jako minulou sezonu, tedy dopoledne nebo odpoledne pro děti 60 Kč a pro dospělé 80 Kč a večerní lyžování pro děti 80 Kč a pro dospělé 100 Kč. Aktuální informace o provozu lyžařského vleku můžete najít na webkameře, která je na internetových stránkách obce Huslenky. Orel jednota Halenkov-Huslenky přeje všem občanům příjemné a klidné prožití Vánoc a úspěšný vstup do roku L. Kovařík, sekretář jednoty Futsalové dění Jak jsem psal v minulém zpravodaji, v naši obci působí futsalový tým, který hraje i mistrovské soutěže. V sezóně se mu podařilo vybojovat postup do Okresního přeboru. V této soutěži si mužstvo v sezóně ze začátku vybíralo nováčkovskou daň a v prvních dvou turnajích získalo jeden bod a krčilo se na chvostu tabulky této soutěže. V následujících pěti turnajích to nebylo o nic lepší, týmu se z osmi utkání podařilo získat sedm bodů a po odehraných dvanácti utkání byl v tabulce okresního přeboru na posledním jedenáctém místě. V tuto dobu to vypadalo na sestup a jen výhry ve zbývajících čtyřech turnajích (osm zápasů) nás mohl v soutěži udržet. A již následující dva zápasy to potvrdili, mužstvo se zvedlo a dvěma výhrami zahájilo stíhací jízdu za záchranou. I v dalších zápasech se dařilo bodovat a mužstvo tabulkou stoupalo vzhůru. V posledním turnaji remízou a výhrou potvrdilo svoji zlepšenou formu a v tabulce Okresního přeboru obsadilo ze ziskem třiceti bodů, devět výher, tři remíze a osm proher, výborné páté místo. Toto umístění bylo umožněno výrazným zlepšením v posledních čtyřech turnajích, kdy náš oddíl získal dvaadvacet bodů. V létě, jak už se stalo zvykem, náš oddíl uspořádal již tradiční turnaj ve futsale HSK Cup na hřišti Střelnice. Byl to již 11.ročník. Letos se do turnaje přihlásilo pouze čtrnáct týmů, protože počet turnajů v tomto období vzrostl a týmy si již vybírají. Hrálo se v třech skupinách ze kterých dvanáct týmů postoupilo do play off. Zde sítem vyřazovacích utkání se do finále dostali týmy KZB Gořalé a Dinotice. Z vítězství se nakonec radoval tým Dinotice. V sezóně došlo ve futsalových soutěžích k reorganizaci a z Okresního přeboru se stala Okresní soutěž I.třídy. Naše družstvo se minulou sezónu poučilo a po odehraných třech turnajích je ze ziskem dvanácti bodů na třetím místě soutěže. M. Černovský Dolní řada zleva Kopecký T., Plánka P., Vozák A. Václavík O., Černovský M., Šimčík J. Horní řada zleva Tydlačka Pe., Orság L., Bláha P., Labaj L., Tydlačka Pa., Mazáč P. 8 HUSLENKY Č. 25, prosinec 2010

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Začátek: Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 23. 9. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 23. 9. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Hosté: Omluven: Neomluven: Začátek: Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 23. 9. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Schildberger Tomáš, Vozák Antonín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Příprava na Vánoce. Mikuláš

Příprava na Vánoce. Mikuláš Příprava na Vánoce Advent Advent je začátek liturgického roku, období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 6 září - listopad 2009 BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA Dvě kolečková křesla zakoupili vsetínští úředníci za prostředky, které

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 15. 12. 2014 v obřadní síni obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 15. 12. 2014 v obřadní síni obecního úřadu Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 15. 12. 2014 v obřadní síni obecního úřadu Přítomní: Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Mgr. Kopecká Jarmila, Světinský Jiří, Václavíková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2010/ 2011. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2010/ 2011. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová Výroční zpráva o činnosti školy 2010/ 2011 Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová 1 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo: Základní škola Huslenky, okres Vsetín příspěvková organizace Zřizovatel,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2015 INFORMACE PRO OBČANY: V měsíci září se zasedání zastupitelstva nekonalo. Často mě zastavují občané s otázkou, kam s objemným odpadem. Odpad, který se nevejde do popelnice, mohou

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více