HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané!"

Transkript

1 HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky Číslo 25 - prosinec Zdarma. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! každý rok má svůj začátek, ale i konec, který se právě blíží. A tak se Vám dostává do rukou prosincové číslo 2010, což signalizuje, že je tady čas vánoční. Vánoce - čas klidu a pokoje, vonícího cukroví, nazdobených vánočních stromečků, splněných přání, rozzářených dětských očí Avšak Vánoce to nejsou jen dárečky a překvapení, ale především láska, porozumění a štěstí. Štěstí hlavně v tom, že jsme spolu. Vánoce jsou o lidskosti a úctě. Při hořící svíčce se nám vybaví vzpomínky, které jsou hluboko v našich srdcích, a my vzpomínáme jen na to dobré. Během těchto pár dní se snažíme vynahradit všechen čas nejbližší rodině nebo dobrým přátelům či sousedům. Každý z nás by měl mít někoho po svém boku, na koho se může spolehnout. Věřím, že i Vy v tento čas vánoční dokážete alespoň na chvíli zapomenout na všední shon a prožijete svátky v radosti a pohodě. Blížící se nový rok nás nutí k bilancování starého roku a k plánování roku nového. Sám za sebe můžu říct, že tento rok byl pro mě těžší než roky minulé. Ve dnech 15. a 16. října proběhly komunální volby do obecních zastupitelstev měst a obcí a po lhůtách daných zákonem proběhlo ustavující zasedání, kde zvolení zastupitelé volili starostu, místostarostu, členy rad a výborů, zřizovaných dle zákona o obcích. Nejinak tomu bylo i v naší obci, v Huslenkách. Vedení obce doznalo řadu změn a poprvé v dosavadní samostatnosti obce od roku 1949 usedá do funkce místostarosty žena, paní Mgr. Helena Jurčíková. Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří přišli k volebním urnám a projevili tak zájem o dění v obci a za projevenou důvěru, které si velmi vážím. Nebudu vám vypisovat, co jsme udělali, nebudu se ani obhajovat, proč to či ono jsme neudělali. Pevně věřím, že všímavý občan naší práci vidí, a občané, kteří nechtějí vidět, ji neuvidí, i kdybychom přisvítili. Jsem rád, že mě mnozí z vás zastavují a povídají si se mnou, co je trápí nebo těší. Vaše náměty a připomínky, písemné, ústní nebo ové jsou určitě signálem, že Vy občané sledujete dění v místě, kde žijete. Za to Vám všem děkuji a doufám, že Vás i v příštím roce nezklamu. Nyní bych Vás rád alespoň v krátkosti obeznámil s tím, co nás čeká v následujících letech. Priorita obce je zcela jasná.,,čistá řeka Bečva II - odkanalizování části obce Huslenky a napojení na čistírnu odpadních vod na Hovězí. O tomto projektu se napsalo i namluvilo mnoho. Pravdou je, že podmínky se neustále měnily či upřesňovaly, ale ve skutečnosti nebylo nikde nic vidět. Dnes se připravují podklady pro stavební povolení a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene mezi obcí a vlastníkem pozemku. Nutno konstatovat, že již v roce 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění liniové stavby. K tomuto územnímu rozhodnutí se vyjadřovaly dotčené orgány státní správy. Vzhledem k velkému počtu účastníků dle 36 odst. 4 stavebního zákona byla tato stavba projednána s účastníky veřejnou vyhláškou. Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. Pevně věřím, že všichni účastníci této stavby pochopí důležitost splaškové kanalizace a budou nám nápomocni při vyjednávání. Smlouvy o budoucí smlouvě by měly být podepsány do 20. ledna 2011, aby se mohlo plynule požádat o stavební povolení. Celková délka navržené splaškové kanalizace představuje délku 10,453 km. Tato stavba přestavuje částku cca 125 mil. Kč a naše obec z rozpočtu uhradí svůj vlastní podíl ve výši 26 mil. Kč se splatností do roku A tak nás čeká velmi složité období, kdy po dobu 4 let budeme splácet roční podíly ve výši 6,5 mil. Kč při předpokládaném ročním rozpočtu 27 mil. Kč. Tato skutečnost nás povede k tomu, že z finančních důvodů nebudeme moci investovat do dalších projektů. Součástí Čisté řeky Bečva II je připravovaný projekt tzv. druhé etapy odkanalizování od MŠ Bařiny do údolí Černé. Tento projekt je ve fázi podání na územní rozhodnutí o místění liniové stavby. Na tomto projektu pracuje firma Voding s.r.o. Hranice. Zde se nám vyskytly nemalé problémy o umístění stavby, takže stále hledáme řešení, které by bylo průchodné u vlastníků pozemků. Pro podání žádosti o dotaci je nutné doložit rozhodnutí o umístění stavby s nabytí právní moci. Věřím, že zde zavládne zdravý rozum a nic nebude bránit v podání žádosti. Jsem přesvědčen, že občané naší obce chápou důležitost těchto akcí a budou vstřícní při majetkoprávním vypořádání. O toto bych si Vás, každého občana, dovolil jednotlivě co nejsrdečněji poprosit. Jsme si plně vědomi, že bez Vašeho vstřícného jednání a pomoci toto dílo nedokážeme zrealizovat. Předem Vám všem děkuji. Popřejme si do nového roku 2011 především pevné zdraví a nervy, správné rozhodování a mnoho úspěchů jak v zaměstnání tak i v rodině. Hezké prožití svátků vánočních Vám přeje starosta, zastupitelé a pracovníci Obecního úřadu. Oldřich Surala Foto: Jaroslav Pechal

2 Složení nového zastupitelstva Ing. Zdeněk Straděj Jaroslav Hrňa Ing. Radomír Kořenek, člen rady Antonín Vozák st. Antonín Vozák ml. Bc. Martin Schön Jaromír Zádilský Gustav Rožnovják Tomáš Schildberger, člen rady Jana Václavíková Ladislav Orság Mgr. Helena Jurčíková, místostarostka Oldřich Surala, starosta obce Jiří Světinský Mgr. Jarmila Kopecká, členka rady 2 HUSLENKY Č. 25, prosinec 2010

3 Informace z matriky a evidence obyvatel Statistika evidence obyvatel obce Huslenky k Počet obyvatel v naší obci roste. Ke dni zde žilo občanů. Z toho je 1088 mužů a 1081 žen. Věkový průměr všech občanů naší obce činí 39,61 let a žije zde 319 dětí do patnácti let a 442 občanů starších šedesíti let. K 30. listopadu letošního roku se v Huslenkách narodilo 16 dětí (10 chlapců a 6 děvčat) a zemřelo 18 občanů (15 mužů a 3 ženy). Do obce se přihlásilo 49 nových občanů a odstěhovalo se 25 občanů. Manželství uzavřelo 12 mladých Huslenčanů a 3 manželské páry oslavily zlatou svatbu. Naše obec pořádá dvakrát do roka pro naše nově narozené děti vítání občánků. Zpravidla v měsíci červnu a prosinci. S kulturním pásmem zde vystupují děti z mateřské školy a zájem rodičů o tuto akci je velký. Pro občany důchodového věku pořádá obec Huslenky každým rokem besedu s důchodci, kde pro změnu vystupují děti ze základní školy. Jelikož je naše obec hodně rozsáhlá, střídáme místa konání besed v restauraci U Pokorných a v restauraci Pod Černým a pro občany je vždy zajištěn autobus. Letos se tato beseda konala v restauraci Pod Černým a zúčastnilo se jí 85 našich občanů. Rovněž navštěvujeme s přáním i naše starší spoluobčany, kteří se dožijí 75, 80, 85 a více let. V letošním roce je těchto jubilantů 53 a nejstarší občanka Huslenek oslavila 98 let. Touto cestou všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme. Závěrem bych chtěla popřát všem spoluobčanům krásné a klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce. Jarmila Relovská matrikářka OÚ Navýšení ceny vodného od Zastupitelstvo obce Huslenky schválilo navýšení ceny vodného na 32 Kč za m 3. Cenu vodného ovlivňuje plno aspektů. Do změny ceny se promítá zvýšení nákladů na vstupy, energie, opravy a investic: 1) Nárůst ceny energií AT stanice v Černém byla vystrojena novou technologií 2) Pokles spotřeby vody 3) Zvýšení poplatku VaK, a.s. Vsetín za vodu převzatou pro lokalitu Uherská, která je zásobována z převaděče na Zděchov. Dále se připouští v době sucha nebo havárie do sítě voda ze Stanovnice - cena se navýšila na 18 Kč bez DPH za 1 m 3. 4) Navýšení cen materiálů při odstraňování poruch 5) Nárůst výrobní režie v důsledku rozšíření vodovodní sítě do lokalit, kde není kvalitní voda. Vážení občané, vaši sběrnou odpadovou nádobu Vám nevyvezeme v případě, že: 1) vlastníte - zakoupíte nádoby, které nelze vyprazdňovat naší svozovou technikou. (viz foto). Informace by Vám měl předat prodávající nových nádob. 2) obsahují nežádoucí odpad a to: * horký popel * větve stromů a keřů 6) Povinnost tvorby rezervy na obnovu vodovodu (ročně ,- Kč) 7) Růst potřeby chemikálií, používaných na úpravu pitné vody z důvodu rozšíření vodovodní sítě a vzrůstu cen. 8) Navýšení ceny za rozbor vzorků vody, kterou pro naši obec dělá akreditovaná laboratoř Vak, a.s. Vsetín. Obec Huslenky musí odebrat během roku celkem 9 vzorků vody. Vše je stanoveno a kontrolováno Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje, územní pracoviště Vsetín. 9) Poplatek státu za odebranou surovou vodu, ročně odebereme cca m 3 vody, za kterou zaplatíme 2,- Kč za m 3. Voda je pro život člověka nepostradatelná. Každý den ji pijeme, zaléváme s ní květiny, umýváme nádobí, pereme v ní prádlo, sprchujeme se. Bez vody není života. Je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná. * stavební odpad ( beton, cihly, omítka, sádrokarton, lepenka, azbestový odpad,...) * nebezpečný odpad ( obaly od barev, olejů, zářivky,... ) * objemný odpad (zbytky nábytku, matrace, lino,...) * zeminu a kamení V případě nejasnosti, volejte středisko svozu odpadu Žádáme, abyste tyto informace vzali na vědomí. Děkujeme. Technické služby Vsetín, s.r.o. Územní plán obce Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Je to základní právní dokument, který nabízí a stanovuje možnosti rozvoje území a dále určuje podmínky, za kterých se může uskutečnit. Vymezuje, mimo jiné, zastavěné území a zastavitelné plochy v obci. Jen na takto vyznačených plochách může stavebník získat povolení k zamýšlené stavbě. Stavební zákon označuje území nacházející se mimo plochy zastavitelné a mimo zastavěné území jako nezastavěné území a zakazuje na něm povolovat stavby. V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod. Každý investor či stavebník si proto musí ověřit, zda jeho záměry jsou v souladu s platným územním plánem. Problematika územního plánování je podrobně upravena zejm. v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Kdo schvaluje a pořizuje územní plán: Územní plán schvaluje zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce také schvaluje návrh, že se pořídí územní plán nový. Samotným pořizovatelem územního plánu není obec Huslenky, ale odborný orgán, konkrétně odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MěÚ Vsetín, který s obcí spolupracuje a odborně zaštiťuje, koordinuje a zpracovává návrh ÚP, který mu byl zadán obcí. Současný platný územní plán obce Huslenky: V současnosti, tj. až do schválení nového územního plánu, platí územní plán schválený v roce Během období jeho platnosti bylo schváleno a vydáno 9 jeho změn, poslední změna ÚP č. 10 bude schvalována na prosincovém zastupitelstvu Další změny už nejsou možné, protože v současnosti probíhá proces schvalování územního plánu nového. Nový územní plán: Zastupitelstvo obce Huslenky rozhodlo o pořízení nového ÚP v roce V současnosti je firmou Urbanistické středisko Brno, s. r. o. zpracován jeho základní návrh. Tento návrh musí projít HUSLENKY Č. 25, prosinec

4 (pokrač. ze str. 3) procesem dalšího projednávání, který koordinuje pořizovatel, tj. MěÚ Vsetín. Nejprve musí dojít k tzv. společnému projednání, kdy se k tomuto návrhu budou vyjadřovat dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad. Na základě připomínek těchto orgánů se může ÚP upravit. Poté bude následovat tzv. veřejné projednání, kdy se k návrhu nového ÚP budou moci vyjádřit vedle obce, dotčených orgánů a sousedních obcí také občané. Návrh územního plánu bude vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele a v obci Huslenky po dobu 30 dnů. Pro občany je to poslední možnost, kdy uplatnit své námitky a připomínky. Po ukončení výše uvedených projednávání bude ÚP v konečné podobě předložen zastupitelstvu obce ke schválení. Po jeho schválení se stane právně závazným. Mgr. Helena Jurčíková, místostarosta obce Placení poplatků za odpady od Občané budou platit poplatky za komunální odpad jako doposud na Obecním úřadě Huslenky. Výše poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou obce Huslenky č. 4/2009. Poplatek musí být uhrazen do 31. března ) Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka a kalendářní rok je 450,- Kč/ na 1 osobu. 2) Poplatek za stavbu sloužící k rekreaci 450,- Kč/ na 1 stavbu. 3) Poplatek v mimo svozové oblasti, u kterých není možno provádět systematický svoz odpadu, a kteří mají trvalý pobyt v těžko přístupných a odlehlých lokalitách pro tyto poplatníky se stanovuje poplatek ve výši 150,- Kč/na 1 osobu. Jedná se pouze o poplatníky trvale bydlící v Huslenkách čp.: 39, 40, 108, 109, 121, 203, 326, 327, 339, 340, 342, 345, 361, 362, 363, 364, 366, 404, 405, 585, 706 a ) Poplatníci, kteří vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a tato se nachází na samotách pro tyto poplatníky se stanovuje poplatek ve výši 300,-Kč/na 1 stavbu a jedná se pouze o tyto nemovitosti čp./e.č.: 30, 31, 42, 43, 100, 101, 102, 177, 178, 336, 365, 388, 389, 395, 059 a ) Poplatníci ze vzdálenějšího místa, kteří mají možnost dovážet popelnici ke svozovému pásmu, mají poplatek ve výši 350,-Kč. Jedná se pouze o poplatníky, dle trvalého pobytu na čp.: 7, 8, 555, 48, 49, 126, 129, 159, 176, 187, 207, 233, 249, 284, 302, 307, 317, 331, 332, 467, 533, 534, 621, 669 6) osoby trvale bydlící v Huslenkách, kde není možno provádět svoz odpadu a kde jsou umístěny kontejnery - 225,-Kč/ na 1 osobu. Počet svozů v měsíci : OÚ Huslenky - svoz odpadu v roce x 2 x 2,5 x 2 x 2 x 2,5 x 2 x 2 x 2,5 x 2 x 2 x 2,5 x Měsíc / 2011: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. interval svozu Komunální odpad - SKO čtvrtek (1/2 obce jeden týden, 2/2 obce další týden) Podle původní projektové dokumentace připadlo kulaté výročí na 29. září 2010, kdy uplynulo plných 100 let od kolaudace Gravitačního vodovodu pro město Vsetín. V Huslenkách si významné výročí připomínáme zejména pro to, že z původního vodovodu Kychová Vsetín zůstaly po 100 letech v provozu nejdůležitější části a to jsou zdroje pitné vody na severní straně Makyty nad údolím Kychová. Prameniště, jako zdroj podzemní pitné vody, je tvořeno soustavou pramenů Tisová a Planá. Zatímco Tisová jímá vodu z pramenních jímek a svádí do sběrných objektů v oblasti Plané byly nalezeny průzkumem drobné vývěry a ty byly podchyceny jímacími zářezy. Pitná voda z obou těchto zdrojů je gravitačně přivedena k akumulátoru Kychová, který původně sloužil, jako let Kychovského gravitačního vodovodu přerušovací komora s malou akumulací. V roce 1936 bylo provedeno zkapacitnění zdrojů vybudováním pomalé pískové filtrace přístavbou akumulátoru s odběrem vody z potůčku od prameniště Planá. Součástí stoletého vodovodu je i původní ocelové potrubí o průměru 125 mm, které prochází údolím Kychová až po obecní úřad a část tohoto potrubí byla již vyměněna. V rámci výstavby skupinového vodovodu Karolinka Vsetín, kde byla i vybudována přípojka pro plnění vody do vodovodu Huslenky v případě nedostatku vody v prameništi, byl postaven vodojem Lucky vrch o kapacitě 250 m3. Vodojem je napojen na zdroj Kychová. K tomuto výročí vydávají Služby Obce Huslenky, s.r.o. ve spolupráci s Vodovody a kanalizacemi Vsetín, a.s. a obcí Huslenky brožuru, kterou připravuje paní Denisa Halašová a v návaznosti na to proběhne v lednu 2011 v Galerii Huslenky jubilejní výstava. P. Sívková 4 HUSLENKY Č. 25, prosinec 2010

5 V tomto školním roce dochází do mateřské školy celkem 54 dětí 29 děvčátek a 25 chlapců. Jsou rozděleni podle věku do dvou tříd s novým pojmenováním: - 1. třída (27 mladších dětí) - U Sněhurky - 2. třída (27 starších dětí) - U Krtečka Od září do vánoc proběhla spousta vydařených akcí nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče: - Se svou pohádkou a tanečkem děti vystoupily na Huslenských oslavách. - Starší děti 5x navštívily solnou jeskyni na Vsetíně U Růžičků a moc se jim tam líbilo. - Na tvořivém odpoledni maminky s dětmi vytvořily krásné podzimní dekorace, dýňová strašidla, sušené vazby a vyzdobily tím mateřskou školu. - Proběhla soutěž malých zpěváčků Sedmihlásek. - Celá školka se zapojila do soutěže ve sběru PET víček. - Částkou 1.855,- korun jsme přispěli na charitativní činnost. - Na Advetní slavnosti se nás v mateřské škole sešlo opravdu mnoho. Děti svými světýlky osvětlily tu správnou cestu, po níž se má člověk dát, společně jsme si zazpívali kánon a pochutnali si na vánočním cukroví od maminek. - Svým pásmem básní a písní jsme přivítali na OÚ naše nejmladší občánky. - 4x k nám zavítaly divadelní společnosti se svými kouzelnými pohádkami. - Velmi vydařená byla vánoční dílna pořádaná kulturním střediskem na Hovězí. Slamění čerti na výstavě vypadali jako živí a ne každý se odvážil jít k nim blíže. - Nezapomněl nás navštívit i Mikuláš s Andělem a dokonce přivedli i čerta. Děti slíbily, že budou poslouchat, zlobit jen trošičku, a tak dostaly sladkou nadílku. - Starší děti navštívily huslenskou základní školu rády si zacvičily ve velké tělocvičně a v keramické dílně vyrobily vánoční dárek pro své blízké. - A protože jsme si společně nazdobili vánoční stromeček, Ježíšek mám pod něj nadělil spoustu krásných dárků. To se máme! Na tom, že je nám v naší školičce príma, má velkou zásluhu i náš zřizovatel - Obecní úřad v Huslenkách. Děkujeme již bývalým členům rady i zastupitelstva za spolupráci. Novým představitelům obce přejeme hodně sil a pevné nervy při plánování a rozhodování. Na závěr bychom chtěli popřát i všem našim spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2011 to nejcennější pevné zdraví! Děti a zaměstnanci mateřské školy. Zimní hádanka Ze tří koulí tělo má, v ruce koště držívá. Místo nosu mrkvička, uhlíky jsou očička. Jde z něj sice mráz a chlad, ale každý ho má rád. Na dvoře ho postavíme, může nás i ohlídat. Pichlavá hádanka Zelený je celý rok, neudělá ani krok. Zajíčkům dá pelíšky, zahřeje jim kožíšky. (jehličnatý strom) (sněhulák) ZÁPIS DĚTÍ do mateřské školy Huslenky Bařiny č. 587 pro školní rok proběhne v měsíci dubnu 2011 (termín bude upřesněn). Žádost o přijetí si mohou rodiče vyzvedávat od 1. února 2011 v MŠ. Telefon: , mobil: HUSLENKY Č. 25, prosinec

6 Co možná o nás nevíte - naši školu letos navštěvuje 89 žáků z Huslenek, Halenkova, Nového Hrozenkova a Vsetína - počty žáků se v naší škole pohybují od 13 do 22 ve třídě - učíme se podle školního vzdělávacího programu ZŠ Huslenky - anglický jazyk vyučujeme už od 1. třídy - již třetí rok úspěšně učíme děti počátečnímu čtení tzv. genetickou metodou. Začínáme číst a psát velkými tiskacími písmeny. Již v prvních týdnech školní docházky čtou naši žáci texty a zapisují své myšlenky. Přirozeně rozvíjí svoji zvídavost, chápou smysl čtení a rozumí přečtenému textu. Díky této metodě se u nás velmi zlepšila úroveň čtenářských dovedností a máme ve škole mnoho nadšených malých čtenářů, kteří zvládnou za rok přečíst i několik desítek knih, což nemá ve srovnání s minulostí obdoby. - pokrok je vidět všude kolem nás, tak se snažíme i v matematice měnit přístup a pohled na tuto přírodovědnou disciplínu. Systematicky již třetí rok pracujeme nejen na zvládnutí základních matematických dovedností, ale snažíme se pomocí nových metod rozvíjet logické myšlení a prostorovou orientaci již od 1. třídy - individuálně se věnujeme dětem s poruchami učení i žákům mimořádně nadaným - při přijímacím řízení na gymnázium se naši loňští žáci umístili mezi nejlepšími - každoročně pořádáme lyžařský výcvik, vloni také odpolední a víkendové lyžování pro rodiče a děti Ze života ZŠ Huslenky - staráme se o volný čas našich žáků. V letošním školním roce si naši žáci mohou vybrat z nabídky 15 kroužků a nepovinných předmětů (např. sborový zpěv, náboženství, pohybové hry, výtvarný kroužek, keramika, taneční kroužek, florbal, stolní tenis, šachy, angličtina, počítače, divadelní kroužek, flétna, kytara a zdravotní kroužek) - pořádáme nejrůznější akce nejen pro školu, ale i pro veřejnost (např. Drakiádu, pěveckou soutěž Huslenský slavíček, Adventní koncert, Živý Betlém, Den otevřených dveří, Rodičovský maškarní ples, Masopust na sněhu, Vynášení Morény, Koncert pro maminky, Školní jarmark, Den dětí, Rozloučení s páťáky apod.) - spolupracujeme se slovenskou školou v Jasenici, s irskou školou v Dublinu a rozvíjíme spolupráci s anglickými školami - spolupracujeme se Slováckým divadlem Uherské Hradiště, herci k nám přijíždějí s divadelním představením nebo scénickým čtením - druhý rok hrajeme školní ligu v miniházené žáků. Na celostátním turnaji v Polance nad Odrou se naši žáci umístili na druhém místě mezi druháky a čtvrťáky - Česká školní inspekce zhodnotila výsledky výchovně vzdělávacího procesu v naší škole jako výborné a vynikající, nabídku volnočasových aktivit za nadstandartní. - pedagogičtí pracovníci školy věnují v rámci prázdnin až 100 hodin svému sebevzdělávání, bez kterého by nebylo možné zlepšovat metody výuky, vyučovat angličtinu ve všech ročnících, pracovat s problémovými žáky atd. - díky projektu příhraniční spolupráce se nám podařilo vybudovat v areálu školní zahrady dětské hřiště - spolupracujeme s Nadací DKS, s jejich přispěním jsme vybavili třídní knihovničky nejlepšími doporučovanými dětskými knihami ze zlatého fondu české literatury, také jsme získali finance na nákup nových CD přehrávačů. Nadace nám přispěla i na jarní lyžování na Kyčerce, které jsme pořádali pro rodiče s dětmi - v rámci projektu Strom života život stromu jsme na zahradě školy zasadili lípu, o kterou se celá škola staráme - probíhá kurz angličtiny pro dospělé 6 HUSLENKY Č. 25, prosinec 2010

7 - nabízíme podporu při řešení krizových situací v rodinách Co plánujeme - realizujeme projekt Aeroškola s Mařenkou a Marienkou, díky kterému máme v obci dětské hřiště a možnost navštěvovat se ZŠ Huslenky a ZŠ Jasenica navzájem. Pro děti jsou tato setkání přínosná nejen tím, že mají možnost získat nové kamarády, ale také se dovídají zajímavosti ze společenského a kulturního života na Slovensku a učí se rozumět slovenskému jazyku - v rámci projektu EU peníze školám budeme individualizovat výuku českého jazyka, matematiky a angličtiny, škola bude mít možnost pořídit nové moderní pomůcky, výukové programy a vybavení, část finančních prostředků investujeme do vzdělávání pedagogů, aby se výuka v naší škole co nejvíce přiblížila výuce ve vyspělých evropských státech - testování školy v rámci evropských pravidel - výuku angličtiny v 5. třídě prostřednictvím e-learningu - lyžařský výcvik ve spolupráci s Nadací DKS - Masopust na sněhu - Rodičovský maškarní ples v restauraci pod Černým Stromový jarmark v červnu - rekonstrukci školního nisaplastového hřiště - rekonstrukci šaten - interaktivní semináře a přednášky pro rodiče Co nás trápí - příliš volná výchova v některých rodinách a uplatňování kultu dítěte, kdy děti z domu neznají svoje hranice. Při tom právě ty jim dávají jasné mantinely, ve kterých se mohou svobodně pohybovat. Škola samozřejmě učí, kde tyto hranice jsou, ale pokud v některých případech spolupráce školy a rodiny vázne, tyto hranice děti jen těžko v budoucnu budou hledat. - je podceňovaná výchova vzorem, dítě se přirozeně chová tak, jak to vidí kolem sebe, nestačí jen říkat, musíš to a ono. Takže vulgarita některých malých školáků, agresivita, neurvalé chování, drzost vůči dospělým a starším je samozřejmostí a říkat ve škole, že se to nesmí, že to není slušné, se míjí účinkem. Takové dítě ani přesně nerozumí tomu, co říkáte, protože norma chování, kterou zná, je úplně jiná. O vlivu televize a počítačových her víme své, ale je na rodičích, aby stanovili jasná pravidla. - přibývá dětí, které mají problémy se sociálně adaptovat, nedokáží přirozeně komunikovat se svými vrstevníky a jen těžko si hledají své místo ve skupině. - Snažíme se být dětem oporou a společně s ostatními problém postupně odstraňovat. K úspěšnému řešení nám napomáhá podstatně menší počet žáků ve třídách, než je obvyklé ve velkých školách. Co nás těší - zájem dětí i rodičů o dění ve škole - podpora, trpělivost, ohleduplnost a pochopení rodičů, které velmi oceňujeme, zvláště při pořádání různých akcí, kde děti prezentují, co se naučily. Vystoupení a prezentace dětí nebývají dokonalé, ale moc důležité pro rozvoj jejich osobnosti. - děti se nebojí, dokáží zpívat, mluvit, tancovat, hrát divadlo i na veřejnosti - naši školu navštěvují žáci z jiných obcí, protože domácí atmosféra a rodinné prostředí, kde žádné dítě není anonymní a má možnosti všestranného vyžití pod jednou střechou není běžnou samozřejmostí - přestože jsou některé kroužky placené, pomáháme rodinám šetřit finanční prostředky za dopravu do kroužků, sportovních oddílů a uměleckých škol v okolních městech - vrací se k nám bývalí žáci, dělají nám radost, že nacházejí uplatnění v životě, dále rozvíjejí svůj talent, který jsme jim pomohli objevit - každoročně k nám chodí na praxi naše žákyně, nyní studentky pedagogických škol - jsou děti, které rády chodí do školy a škola je baví Poděkování - patří celému pedagogickému sboru Mgr. J. Chromčákové, Mgr. I. Heryánové, Mgr. L. Kopecké, Mgr. J. Himmerové, L. Brhíkové, L. Píškové, M. Filákovi, Mgr. E. Dominikové a všem ostatním zaměstnancům školy Z. Václavíkové, M. Kovaříkové, M. Hodulákové, J. Kovaříkové, J. Maňákové, J. Maňákovi a D. Juřicové za mimořádné pracovní nasazení a spolehlivost - rodičům, zvláště paní A. Černotové a rodičům z rodičovského sdružení a rady školy za přízeň, podporu, pomoc a ochotu spolupracovat - p e d a g o g ů m a v e d o u - c í m k r o u ž k ů - p a n u B ě l í č k o v i a Himmerovi - Obecnímu úřadu v Huslenkách za finanční podporu, důvěru a pomoc - panu J. Světinskému za technickou pomoc při veřejných akcích školy - všem našim sponzorům Přání Všem čtenářům přeji za nás všechny ze ZŠ Huslenky pevné zdraví a šťastný rok Mgr. Vladislava Bednářová, ředitelka ZŠ Huslenky HUSLENKY Č. 25, prosinec

8 Zpráva o činnosti jednoty Orel Halenkov - Huslenky Stručné informace o činnosti jednoty Orla Halenkov-Huslenky od prázdninového vydání obecního zpravodaje začnou nejvýznamnější událostí pro Orly, kterou je celorepubliková pouť na sv. Hostýně. Tentokrát se uskutečnila o víkendu Několik členů jednoty se na ni vydalo pěšky už v sobotu z Rajnochovic Trojáku a další přijeli v neděli, aby zde byli přítomni bohatému sportovnímu, kulturnímu a duchovnímu programu. Šachisté uspořádali v sobotu již XIII. ročník župního přeboru v šachu, který se uskutečnil v sále restaurace Pod Černým. Otevřeného turnaje se zúčastnilo 16 dětí a 14 dospělých. Nejúspěšnějšími hráči byli A. Jašková mezi děvčaty, J. Schön v mladších žácích, Pa. Hrbáček mezi staršími žáky (všichni z Huslenek), v kategorii dospělých E. Vlachopulos z Karolinky. Kromě toho se členové šachového kroužku pod vedením M. Bělíčka intenzivně připravují na další ročník mezinárodního šachového turnaje šachových nadějí 1.VASTO Grand Prix, ve kterém jim přejeme mnoho úspěšných šachových partií. Florbalisté zahájili přípravu na další sezonu koncem října v tělocvičně ZŠ Halenkov a opět se přihlásili do OFL kategorie mužů, kde byli společně s Havířovem, Hranicemi, Vizovicemi a Zlínem zařazeni do divize Střed. Soupisku tvoří 26 hráčů mezi kterými jsou i hráči juniorského a žákovského věku, mimochodem velmi šikovní, protože na vytvoření juniorského či žákovského družstva není zatím dostatečný počet hráčů. Již v listopadu a prosinci proběhly 2 turnaje ve Slavičíně a v Hovězí. Další turnaje s naší účastí se uskuteční v novém roce v Hranicích a 6.2. v Havířově. Z výsledků: Halenkov-Huslenky Havířov 13:0, Hranice 4:1, Vizovice 6:0 a 7:1, Zlín 3:1 a 2:3. Na závěr krátká pozvánka na lyžařský vlek v Černém U Kuželů, který zahájil sezonu již v pátek a na který jste všichni místní i přespolní příznivci lyžování srdečně zváni. Ceny vstupenek zůstaly stejné jako minulou sezonu, tedy dopoledne nebo odpoledne pro děti 60 Kč a pro dospělé 80 Kč a večerní lyžování pro děti 80 Kč a pro dospělé 100 Kč. Aktuální informace o provozu lyžařského vleku můžete najít na webkameře, která je na internetových stránkách obce Huslenky. Orel jednota Halenkov-Huslenky přeje všem občanům příjemné a klidné prožití Vánoc a úspěšný vstup do roku L. Kovařík, sekretář jednoty Futsalové dění Jak jsem psal v minulém zpravodaji, v naši obci působí futsalový tým, který hraje i mistrovské soutěže. V sezóně se mu podařilo vybojovat postup do Okresního přeboru. V této soutěži si mužstvo v sezóně ze začátku vybíralo nováčkovskou daň a v prvních dvou turnajích získalo jeden bod a krčilo se na chvostu tabulky této soutěže. V následujících pěti turnajích to nebylo o nic lepší, týmu se z osmi utkání podařilo získat sedm bodů a po odehraných dvanácti utkání byl v tabulce okresního přeboru na posledním jedenáctém místě. V tuto dobu to vypadalo na sestup a jen výhry ve zbývajících čtyřech turnajích (osm zápasů) nás mohl v soutěži udržet. A již následující dva zápasy to potvrdili, mužstvo se zvedlo a dvěma výhrami zahájilo stíhací jízdu za záchranou. I v dalších zápasech se dařilo bodovat a mužstvo tabulkou stoupalo vzhůru. V posledním turnaji remízou a výhrou potvrdilo svoji zlepšenou formu a v tabulce Okresního přeboru obsadilo ze ziskem třiceti bodů, devět výher, tři remíze a osm proher, výborné páté místo. Toto umístění bylo umožněno výrazným zlepšením v posledních čtyřech turnajích, kdy náš oddíl získal dvaadvacet bodů. V létě, jak už se stalo zvykem, náš oddíl uspořádal již tradiční turnaj ve futsale HSK Cup na hřišti Střelnice. Byl to již 11.ročník. Letos se do turnaje přihlásilo pouze čtrnáct týmů, protože počet turnajů v tomto období vzrostl a týmy si již vybírají. Hrálo se v třech skupinách ze kterých dvanáct týmů postoupilo do play off. Zde sítem vyřazovacích utkání se do finále dostali týmy KZB Gořalé a Dinotice. Z vítězství se nakonec radoval tým Dinotice. V sezóně došlo ve futsalových soutěžích k reorganizaci a z Okresního přeboru se stala Okresní soutěž I.třídy. Naše družstvo se minulou sezónu poučilo a po odehraných třech turnajích je ze ziskem dvanácti bodů na třetím místě soutěže. M. Černovský Dolní řada zleva Kopecký T., Plánka P., Vozák A. Václavík O., Černovský M., Šimčík J. Horní řada zleva Tydlačka Pe., Orság L., Bláha P., Labaj L., Tydlačka Pa., Mazáč P. 8 HUSLENKY Č. 25, prosinec 2010

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Začátek: Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 14. 5. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 14. 5. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Začátek: Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 14. 5. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není.

12/2016 PROSINEC Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Náš Domov 12/2016 PROSINEC 2016 Tím nejkrásnějším dárkem není, co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska, pohlazení, nad takový dar žádný není. Přeji Vám všem co nejvíce potřebujeme ZDRAVÍ, co stále hledáme

Více

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%.

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%. Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2012/2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Havířská celkem 25 dotazníků. Návratnost byla 19

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

KRONIKA PROSINEC 2016

KRONIKA PROSINEC 2016 KRONIKA PROSINEC 2016 ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU U KAPLIČKY V neděli 4.12. děti ze ZŠ a MŠ zpívaly u kapličky. Místní se sešli na hezké akci, do které se pod záštitou obecního úřadu kromě školy zapojily

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 29. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne 20. ledna 2016 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 29. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne 20. ledna 2016 v kanceláři starosty obce Zápis z 29. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne 20. ledna 2016 v kanceláři starosty obce Přítomni: Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká, Bc. Martin Schön, Antonín Vozák ml. Začátek:

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2010 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? Jste spokojeni s provozní dobou mateřské školy?

Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? Jste spokojeni s provozní dobou mateřské školy? ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE 2014 1. Prostředí a provoz MŠ Jste spokojeni s prostředím vymezeným pro třídu vašeho dítěte a s ostatním prostředím? 1 2% 29% 59% Jste spokojeni s

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Začátek: Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 11. 11. 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Jurčíková Helena, Mgr. Kopecká Jarmila,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018

Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Tematický plán pro školní družinu 2017/2018 Září měsíc přátelství a seznamování seznamujeme se - hrajeme seznamovací hry ve třídě i na školním hřišti (prvňáčci), povídáme si, jak jsme prožili prázdniny

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání

VÁNOCE 2017 VÁNOCE VÁNOCE Nabídka novoročních přání VÁNOCE 2017 VÁNOCE 2017 VÁNOCE Nabídka novoročních přání 2016 a kalendářů Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly navrhnuty a vyrobeny v

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více