HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HUSLENKY. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané!"

Transkript

1 HUSLENKY Zpravodaj obce Huslenky Číslo 25 - prosinec Zdarma. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! každý rok má svůj začátek, ale i konec, který se právě blíží. A tak se Vám dostává do rukou prosincové číslo 2010, což signalizuje, že je tady čas vánoční. Vánoce - čas klidu a pokoje, vonícího cukroví, nazdobených vánočních stromečků, splněných přání, rozzářených dětských očí Avšak Vánoce to nejsou jen dárečky a překvapení, ale především láska, porozumění a štěstí. Štěstí hlavně v tom, že jsme spolu. Vánoce jsou o lidskosti a úctě. Při hořící svíčce se nám vybaví vzpomínky, které jsou hluboko v našich srdcích, a my vzpomínáme jen na to dobré. Během těchto pár dní se snažíme vynahradit všechen čas nejbližší rodině nebo dobrým přátelům či sousedům. Každý z nás by měl mít někoho po svém boku, na koho se může spolehnout. Věřím, že i Vy v tento čas vánoční dokážete alespoň na chvíli zapomenout na všední shon a prožijete svátky v radosti a pohodě. Blížící se nový rok nás nutí k bilancování starého roku a k plánování roku nového. Sám za sebe můžu říct, že tento rok byl pro mě těžší než roky minulé. Ve dnech 15. a 16. října proběhly komunální volby do obecních zastupitelstev měst a obcí a po lhůtách daných zákonem proběhlo ustavující zasedání, kde zvolení zastupitelé volili starostu, místostarostu, členy rad a výborů, zřizovaných dle zákona o obcích. Nejinak tomu bylo i v naší obci, v Huslenkách. Vedení obce doznalo řadu změn a poprvé v dosavadní samostatnosti obce od roku 1949 usedá do funkce místostarosty žena, paní Mgr. Helena Jurčíková. Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří přišli k volebním urnám a projevili tak zájem o dění v obci a za projevenou důvěru, které si velmi vážím. Nebudu vám vypisovat, co jsme udělali, nebudu se ani obhajovat, proč to či ono jsme neudělali. Pevně věřím, že všímavý občan naší práci vidí, a občané, kteří nechtějí vidět, ji neuvidí, i kdybychom přisvítili. Jsem rád, že mě mnozí z vás zastavují a povídají si se mnou, co je trápí nebo těší. Vaše náměty a připomínky, písemné, ústní nebo ové jsou určitě signálem, že Vy občané sledujete dění v místě, kde žijete. Za to Vám všem děkuji a doufám, že Vás i v příštím roce nezklamu. Nyní bych Vás rád alespoň v krátkosti obeznámil s tím, co nás čeká v následujících letech. Priorita obce je zcela jasná.,,čistá řeka Bečva II - odkanalizování části obce Huslenky a napojení na čistírnu odpadních vod na Hovězí. O tomto projektu se napsalo i namluvilo mnoho. Pravdou je, že podmínky se neustále měnily či upřesňovaly, ale ve skutečnosti nebylo nikde nic vidět. Dnes se připravují podklady pro stavební povolení a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene mezi obcí a vlastníkem pozemku. Nutno konstatovat, že již v roce 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí o umístění liniové stavby. K tomuto územnímu rozhodnutí se vyjadřovaly dotčené orgány státní správy. Vzhledem k velkému počtu účastníků dle 36 odst. 4 stavebního zákona byla tato stavba projednána s účastníky veřejnou vyhláškou. Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny. Pevně věřím, že všichni účastníci této stavby pochopí důležitost splaškové kanalizace a budou nám nápomocni při vyjednávání. Smlouvy o budoucí smlouvě by měly být podepsány do 20. ledna 2011, aby se mohlo plynule požádat o stavební povolení. Celková délka navržené splaškové kanalizace představuje délku 10,453 km. Tato stavba přestavuje částku cca 125 mil. Kč a naše obec z rozpočtu uhradí svůj vlastní podíl ve výši 26 mil. Kč se splatností do roku A tak nás čeká velmi složité období, kdy po dobu 4 let budeme splácet roční podíly ve výši 6,5 mil. Kč při předpokládaném ročním rozpočtu 27 mil. Kč. Tato skutečnost nás povede k tomu, že z finančních důvodů nebudeme moci investovat do dalších projektů. Součástí Čisté řeky Bečva II je připravovaný projekt tzv. druhé etapy odkanalizování od MŠ Bařiny do údolí Černé. Tento projekt je ve fázi podání na územní rozhodnutí o místění liniové stavby. Na tomto projektu pracuje firma Voding s.r.o. Hranice. Zde se nám vyskytly nemalé problémy o umístění stavby, takže stále hledáme řešení, které by bylo průchodné u vlastníků pozemků. Pro podání žádosti o dotaci je nutné doložit rozhodnutí o umístění stavby s nabytí právní moci. Věřím, že zde zavládne zdravý rozum a nic nebude bránit v podání žádosti. Jsem přesvědčen, že občané naší obce chápou důležitost těchto akcí a budou vstřícní při majetkoprávním vypořádání. O toto bych si Vás, každého občana, dovolil jednotlivě co nejsrdečněji poprosit. Jsme si plně vědomi, že bez Vašeho vstřícného jednání a pomoci toto dílo nedokážeme zrealizovat. Předem Vám všem děkuji. Popřejme si do nového roku 2011 především pevné zdraví a nervy, správné rozhodování a mnoho úspěchů jak v zaměstnání tak i v rodině. Hezké prožití svátků vánočních Vám přeje starosta, zastupitelé a pracovníci Obecního úřadu. Oldřich Surala Foto: Jaroslav Pechal

2 Složení nového zastupitelstva Ing. Zdeněk Straděj Jaroslav Hrňa Ing. Radomír Kořenek, člen rady Antonín Vozák st. Antonín Vozák ml. Bc. Martin Schön Jaromír Zádilský Gustav Rožnovják Tomáš Schildberger, člen rady Jana Václavíková Ladislav Orság Mgr. Helena Jurčíková, místostarostka Oldřich Surala, starosta obce Jiří Světinský Mgr. Jarmila Kopecká, členka rady 2 HUSLENKY Č. 25, prosinec 2010

3 Informace z matriky a evidence obyvatel Statistika evidence obyvatel obce Huslenky k Počet obyvatel v naší obci roste. Ke dni zde žilo občanů. Z toho je 1088 mužů a 1081 žen. Věkový průměr všech občanů naší obce činí 39,61 let a žije zde 319 dětí do patnácti let a 442 občanů starších šedesíti let. K 30. listopadu letošního roku se v Huslenkách narodilo 16 dětí (10 chlapců a 6 děvčat) a zemřelo 18 občanů (15 mužů a 3 ženy). Do obce se přihlásilo 49 nových občanů a odstěhovalo se 25 občanů. Manželství uzavřelo 12 mladých Huslenčanů a 3 manželské páry oslavily zlatou svatbu. Naše obec pořádá dvakrát do roka pro naše nově narozené děti vítání občánků. Zpravidla v měsíci červnu a prosinci. S kulturním pásmem zde vystupují děti z mateřské školy a zájem rodičů o tuto akci je velký. Pro občany důchodového věku pořádá obec Huslenky každým rokem besedu s důchodci, kde pro změnu vystupují děti ze základní školy. Jelikož je naše obec hodně rozsáhlá, střídáme místa konání besed v restauraci U Pokorných a v restauraci Pod Černým a pro občany je vždy zajištěn autobus. Letos se tato beseda konala v restauraci Pod Černým a zúčastnilo se jí 85 našich občanů. Rovněž navštěvujeme s přáním i naše starší spoluobčany, kteří se dožijí 75, 80, 85 a více let. V letošním roce je těchto jubilantů 53 a nejstarší občanka Huslenek oslavila 98 let. Touto cestou všem oslavencům ještě jednou srdečně blahopřejeme. Závěrem bych chtěla popřát všem spoluobčanům krásné a klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a spokojenosti v novém roce. Jarmila Relovská matrikářka OÚ Navýšení ceny vodného od Zastupitelstvo obce Huslenky schválilo navýšení ceny vodného na 32 Kč za m 3. Cenu vodného ovlivňuje plno aspektů. Do změny ceny se promítá zvýšení nákladů na vstupy, energie, opravy a investic: 1) Nárůst ceny energií AT stanice v Černém byla vystrojena novou technologií 2) Pokles spotřeby vody 3) Zvýšení poplatku VaK, a.s. Vsetín za vodu převzatou pro lokalitu Uherská, která je zásobována z převaděče na Zděchov. Dále se připouští v době sucha nebo havárie do sítě voda ze Stanovnice - cena se navýšila na 18 Kč bez DPH za 1 m 3. 4) Navýšení cen materiálů při odstraňování poruch 5) Nárůst výrobní režie v důsledku rozšíření vodovodní sítě do lokalit, kde není kvalitní voda. Vážení občané, vaši sběrnou odpadovou nádobu Vám nevyvezeme v případě, že: 1) vlastníte - zakoupíte nádoby, které nelze vyprazdňovat naší svozovou technikou. (viz foto). Informace by Vám měl předat prodávající nových nádob. 2) obsahují nežádoucí odpad a to: * horký popel * větve stromů a keřů 6) Povinnost tvorby rezervy na obnovu vodovodu (ročně ,- Kč) 7) Růst potřeby chemikálií, používaných na úpravu pitné vody z důvodu rozšíření vodovodní sítě a vzrůstu cen. 8) Navýšení ceny za rozbor vzorků vody, kterou pro naši obec dělá akreditovaná laboratoř Vak, a.s. Vsetín. Obec Huslenky musí odebrat během roku celkem 9 vzorků vody. Vše je stanoveno a kontrolováno Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje, územní pracoviště Vsetín. 9) Poplatek státu za odebranou surovou vodu, ročně odebereme cca m 3 vody, za kterou zaplatíme 2,- Kč za m 3. Voda je pro život člověka nepostradatelná. Každý den ji pijeme, zaléváme s ní květiny, umýváme nádobí, pereme v ní prádlo, sprchujeme se. Bez vody není života. Je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná. * stavební odpad ( beton, cihly, omítka, sádrokarton, lepenka, azbestový odpad,...) * nebezpečný odpad ( obaly od barev, olejů, zářivky,... ) * objemný odpad (zbytky nábytku, matrace, lino,...) * zeminu a kamení V případě nejasnosti, volejte středisko svozu odpadu Žádáme, abyste tyto informace vzali na vědomí. Děkujeme. Technické služby Vsetín, s.r.o. Územní plán obce Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Je to základní právní dokument, který nabízí a stanovuje možnosti rozvoje území a dále určuje podmínky, za kterých se může uskutečnit. Vymezuje, mimo jiné, zastavěné území a zastavitelné plochy v obci. Jen na takto vyznačených plochách může stavebník získat povolení k zamýšlené stavbě. Stavební zákon označuje území nacházející se mimo plochy zastavitelné a mimo zastavěné území jako nezastavěné území a zakazuje na něm povolovat stavby. V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod. Každý investor či stavebník si proto musí ověřit, zda jeho záměry jsou v souladu s platným územním plánem. Problematika územního plánování je podrobně upravena zejm. v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Kdo schvaluje a pořizuje územní plán: Územní plán schvaluje zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce také schvaluje návrh, že se pořídí územní plán nový. Samotným pořizovatelem územního plánu není obec Huslenky, ale odborný orgán, konkrétně odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MěÚ Vsetín, který s obcí spolupracuje a odborně zaštiťuje, koordinuje a zpracovává návrh ÚP, který mu byl zadán obcí. Současný platný územní plán obce Huslenky: V současnosti, tj. až do schválení nového územního plánu, platí územní plán schválený v roce Během období jeho platnosti bylo schváleno a vydáno 9 jeho změn, poslední změna ÚP č. 10 bude schvalována na prosincovém zastupitelstvu Další změny už nejsou možné, protože v současnosti probíhá proces schvalování územního plánu nového. Nový územní plán: Zastupitelstvo obce Huslenky rozhodlo o pořízení nového ÚP v roce V současnosti je firmou Urbanistické středisko Brno, s. r. o. zpracován jeho základní návrh. Tento návrh musí projít HUSLENKY Č. 25, prosinec

4 (pokrač. ze str. 3) procesem dalšího projednávání, který koordinuje pořizovatel, tj. MěÚ Vsetín. Nejprve musí dojít k tzv. společnému projednání, kdy se k tomuto návrhu budou vyjadřovat dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad. Na základě připomínek těchto orgánů se může ÚP upravit. Poté bude následovat tzv. veřejné projednání, kdy se k návrhu nového ÚP budou moci vyjádřit vedle obce, dotčených orgánů a sousedních obcí také občané. Návrh územního plánu bude vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele a v obci Huslenky po dobu 30 dnů. Pro občany je to poslední možnost, kdy uplatnit své námitky a připomínky. Po ukončení výše uvedených projednávání bude ÚP v konečné podobě předložen zastupitelstvu obce ke schválení. Po jeho schválení se stane právně závazným. Mgr. Helena Jurčíková, místostarosta obce Placení poplatků za odpady od Občané budou platit poplatky za komunální odpad jako doposud na Obecním úřadě Huslenky. Výše poplatku je stanovena obecně závaznou vyhláškou obce Huslenky č. 4/2009. Poplatek musí být uhrazen do 31. března ) Celková sazba poplatku na jednoho poplatníka a kalendářní rok je 450,- Kč/ na 1 osobu. 2) Poplatek za stavbu sloužící k rekreaci 450,- Kč/ na 1 stavbu. 3) Poplatek v mimo svozové oblasti, u kterých není možno provádět systematický svoz odpadu, a kteří mají trvalý pobyt v těžko přístupných a odlehlých lokalitách pro tyto poplatníky se stanovuje poplatek ve výši 150,- Kč/na 1 osobu. Jedná se pouze o poplatníky trvale bydlící v Huslenkách čp.: 39, 40, 108, 109, 121, 203, 326, 327, 339, 340, 342, 345, 361, 362, 363, 364, 366, 404, 405, 585, 706 a ) Poplatníci, kteří vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a tato se nachází na samotách pro tyto poplatníky se stanovuje poplatek ve výši 300,-Kč/na 1 stavbu a jedná se pouze o tyto nemovitosti čp./e.č.: 30, 31, 42, 43, 100, 101, 102, 177, 178, 336, 365, 388, 389, 395, 059 a ) Poplatníci ze vzdálenějšího místa, kteří mají možnost dovážet popelnici ke svozovému pásmu, mají poplatek ve výši 350,-Kč. Jedná se pouze o poplatníky, dle trvalého pobytu na čp.: 7, 8, 555, 48, 49, 126, 129, 159, 176, 187, 207, 233, 249, 284, 302, 307, 317, 331, 332, 467, 533, 534, 621, 669 6) osoby trvale bydlící v Huslenkách, kde není možno provádět svoz odpadu a kde jsou umístěny kontejnery - 225,-Kč/ na 1 osobu. Počet svozů v měsíci : OÚ Huslenky - svoz odpadu v roce x 2 x 2,5 x 2 x 2 x 2,5 x 2 x 2 x 2,5 x 2 x 2 x 2,5 x Měsíc / 2011: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. interval svozu Komunální odpad - SKO čtvrtek (1/2 obce jeden týden, 2/2 obce další týden) Podle původní projektové dokumentace připadlo kulaté výročí na 29. září 2010, kdy uplynulo plných 100 let od kolaudace Gravitačního vodovodu pro město Vsetín. V Huslenkách si významné výročí připomínáme zejména pro to, že z původního vodovodu Kychová Vsetín zůstaly po 100 letech v provozu nejdůležitější části a to jsou zdroje pitné vody na severní straně Makyty nad údolím Kychová. Prameniště, jako zdroj podzemní pitné vody, je tvořeno soustavou pramenů Tisová a Planá. Zatímco Tisová jímá vodu z pramenních jímek a svádí do sběrných objektů v oblasti Plané byly nalezeny průzkumem drobné vývěry a ty byly podchyceny jímacími zářezy. Pitná voda z obou těchto zdrojů je gravitačně přivedena k akumulátoru Kychová, který původně sloužil, jako let Kychovského gravitačního vodovodu přerušovací komora s malou akumulací. V roce 1936 bylo provedeno zkapacitnění zdrojů vybudováním pomalé pískové filtrace přístavbou akumulátoru s odběrem vody z potůčku od prameniště Planá. Součástí stoletého vodovodu je i původní ocelové potrubí o průměru 125 mm, které prochází údolím Kychová až po obecní úřad a část tohoto potrubí byla již vyměněna. V rámci výstavby skupinového vodovodu Karolinka Vsetín, kde byla i vybudována přípojka pro plnění vody do vodovodu Huslenky v případě nedostatku vody v prameništi, byl postaven vodojem Lucky vrch o kapacitě 250 m3. Vodojem je napojen na zdroj Kychová. K tomuto výročí vydávají Služby Obce Huslenky, s.r.o. ve spolupráci s Vodovody a kanalizacemi Vsetín, a.s. a obcí Huslenky brožuru, kterou připravuje paní Denisa Halašová a v návaznosti na to proběhne v lednu 2011 v Galerii Huslenky jubilejní výstava. P. Sívková 4 HUSLENKY Č. 25, prosinec 2010

5 V tomto školním roce dochází do mateřské školy celkem 54 dětí 29 děvčátek a 25 chlapců. Jsou rozděleni podle věku do dvou tříd s novým pojmenováním: - 1. třída (27 mladších dětí) - U Sněhurky - 2. třída (27 starších dětí) - U Krtečka Od září do vánoc proběhla spousta vydařených akcí nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče: - Se svou pohádkou a tanečkem děti vystoupily na Huslenských oslavách. - Starší děti 5x navštívily solnou jeskyni na Vsetíně U Růžičků a moc se jim tam líbilo. - Na tvořivém odpoledni maminky s dětmi vytvořily krásné podzimní dekorace, dýňová strašidla, sušené vazby a vyzdobily tím mateřskou školu. - Proběhla soutěž malých zpěváčků Sedmihlásek. - Celá školka se zapojila do soutěže ve sběru PET víček. - Částkou 1.855,- korun jsme přispěli na charitativní činnost. - Na Advetní slavnosti se nás v mateřské škole sešlo opravdu mnoho. Děti svými světýlky osvětlily tu správnou cestu, po níž se má člověk dát, společně jsme si zazpívali kánon a pochutnali si na vánočním cukroví od maminek. - Svým pásmem básní a písní jsme přivítali na OÚ naše nejmladší občánky. - 4x k nám zavítaly divadelní společnosti se svými kouzelnými pohádkami. - Velmi vydařená byla vánoční dílna pořádaná kulturním střediskem na Hovězí. Slamění čerti na výstavě vypadali jako živí a ne každý se odvážil jít k nim blíže. - Nezapomněl nás navštívit i Mikuláš s Andělem a dokonce přivedli i čerta. Děti slíbily, že budou poslouchat, zlobit jen trošičku, a tak dostaly sladkou nadílku. - Starší děti navštívily huslenskou základní školu rády si zacvičily ve velké tělocvičně a v keramické dílně vyrobily vánoční dárek pro své blízké. - A protože jsme si společně nazdobili vánoční stromeček, Ježíšek mám pod něj nadělil spoustu krásných dárků. To se máme! Na tom, že je nám v naší školičce príma, má velkou zásluhu i náš zřizovatel - Obecní úřad v Huslenkách. Děkujeme již bývalým členům rady i zastupitelstva za spolupráci. Novým představitelům obce přejeme hodně sil a pevné nervy při plánování a rozhodování. Na závěr bychom chtěli popřát i všem našim spoluobčanům klidné prožití vánočních svátků a do nového roku 2011 to nejcennější pevné zdraví! Děti a zaměstnanci mateřské školy. Zimní hádanka Ze tří koulí tělo má, v ruce koště držívá. Místo nosu mrkvička, uhlíky jsou očička. Jde z něj sice mráz a chlad, ale každý ho má rád. Na dvoře ho postavíme, může nás i ohlídat. Pichlavá hádanka Zelený je celý rok, neudělá ani krok. Zajíčkům dá pelíšky, zahřeje jim kožíšky. (jehličnatý strom) (sněhulák) ZÁPIS DĚTÍ do mateřské školy Huslenky Bařiny č. 587 pro školní rok proběhne v měsíci dubnu 2011 (termín bude upřesněn). Žádost o přijetí si mohou rodiče vyzvedávat od 1. února 2011 v MŠ. Telefon: , mobil: HUSLENKY Č. 25, prosinec

6 Co možná o nás nevíte - naši školu letos navštěvuje 89 žáků z Huslenek, Halenkova, Nového Hrozenkova a Vsetína - počty žáků se v naší škole pohybují od 13 do 22 ve třídě - učíme se podle školního vzdělávacího programu ZŠ Huslenky - anglický jazyk vyučujeme už od 1. třídy - již třetí rok úspěšně učíme děti počátečnímu čtení tzv. genetickou metodou. Začínáme číst a psát velkými tiskacími písmeny. Již v prvních týdnech školní docházky čtou naši žáci texty a zapisují své myšlenky. Přirozeně rozvíjí svoji zvídavost, chápou smysl čtení a rozumí přečtenému textu. Díky této metodě se u nás velmi zlepšila úroveň čtenářských dovedností a máme ve škole mnoho nadšených malých čtenářů, kteří zvládnou za rok přečíst i několik desítek knih, což nemá ve srovnání s minulostí obdoby. - pokrok je vidět všude kolem nás, tak se snažíme i v matematice měnit přístup a pohled na tuto přírodovědnou disciplínu. Systematicky již třetí rok pracujeme nejen na zvládnutí základních matematických dovedností, ale snažíme se pomocí nových metod rozvíjet logické myšlení a prostorovou orientaci již od 1. třídy - individuálně se věnujeme dětem s poruchami učení i žákům mimořádně nadaným - při přijímacím řízení na gymnázium se naši loňští žáci umístili mezi nejlepšími - každoročně pořádáme lyžařský výcvik, vloni také odpolední a víkendové lyžování pro rodiče a děti Ze života ZŠ Huslenky - staráme se o volný čas našich žáků. V letošním školním roce si naši žáci mohou vybrat z nabídky 15 kroužků a nepovinných předmětů (např. sborový zpěv, náboženství, pohybové hry, výtvarný kroužek, keramika, taneční kroužek, florbal, stolní tenis, šachy, angličtina, počítače, divadelní kroužek, flétna, kytara a zdravotní kroužek) - pořádáme nejrůznější akce nejen pro školu, ale i pro veřejnost (např. Drakiádu, pěveckou soutěž Huslenský slavíček, Adventní koncert, Živý Betlém, Den otevřených dveří, Rodičovský maškarní ples, Masopust na sněhu, Vynášení Morény, Koncert pro maminky, Školní jarmark, Den dětí, Rozloučení s páťáky apod.) - spolupracujeme se slovenskou školou v Jasenici, s irskou školou v Dublinu a rozvíjíme spolupráci s anglickými školami - spolupracujeme se Slováckým divadlem Uherské Hradiště, herci k nám přijíždějí s divadelním představením nebo scénickým čtením - druhý rok hrajeme školní ligu v miniházené žáků. Na celostátním turnaji v Polance nad Odrou se naši žáci umístili na druhém místě mezi druháky a čtvrťáky - Česká školní inspekce zhodnotila výsledky výchovně vzdělávacího procesu v naší škole jako výborné a vynikající, nabídku volnočasových aktivit za nadstandartní. - pedagogičtí pracovníci školy věnují v rámci prázdnin až 100 hodin svému sebevzdělávání, bez kterého by nebylo možné zlepšovat metody výuky, vyučovat angličtinu ve všech ročnících, pracovat s problémovými žáky atd. - díky projektu příhraniční spolupráce se nám podařilo vybudovat v areálu školní zahrady dětské hřiště - spolupracujeme s Nadací DKS, s jejich přispěním jsme vybavili třídní knihovničky nejlepšími doporučovanými dětskými knihami ze zlatého fondu české literatury, také jsme získali finance na nákup nových CD přehrávačů. Nadace nám přispěla i na jarní lyžování na Kyčerce, které jsme pořádali pro rodiče s dětmi - v rámci projektu Strom života život stromu jsme na zahradě školy zasadili lípu, o kterou se celá škola staráme - probíhá kurz angličtiny pro dospělé 6 HUSLENKY Č. 25, prosinec 2010

7 - nabízíme podporu při řešení krizových situací v rodinách Co plánujeme - realizujeme projekt Aeroškola s Mařenkou a Marienkou, díky kterému máme v obci dětské hřiště a možnost navštěvovat se ZŠ Huslenky a ZŠ Jasenica navzájem. Pro děti jsou tato setkání přínosná nejen tím, že mají možnost získat nové kamarády, ale také se dovídají zajímavosti ze společenského a kulturního života na Slovensku a učí se rozumět slovenskému jazyku - v rámci projektu EU peníze školám budeme individualizovat výuku českého jazyka, matematiky a angličtiny, škola bude mít možnost pořídit nové moderní pomůcky, výukové programy a vybavení, část finančních prostředků investujeme do vzdělávání pedagogů, aby se výuka v naší škole co nejvíce přiblížila výuce ve vyspělých evropských státech - testování školy v rámci evropských pravidel - výuku angličtiny v 5. třídě prostřednictvím e-learningu - lyžařský výcvik ve spolupráci s Nadací DKS - Masopust na sněhu - Rodičovský maškarní ples v restauraci pod Černým Stromový jarmark v červnu - rekonstrukci školního nisaplastového hřiště - rekonstrukci šaten - interaktivní semináře a přednášky pro rodiče Co nás trápí - příliš volná výchova v některých rodinách a uplatňování kultu dítěte, kdy děti z domu neznají svoje hranice. Při tom právě ty jim dávají jasné mantinely, ve kterých se mohou svobodně pohybovat. Škola samozřejmě učí, kde tyto hranice jsou, ale pokud v některých případech spolupráce školy a rodiny vázne, tyto hranice děti jen těžko v budoucnu budou hledat. - je podceňovaná výchova vzorem, dítě se přirozeně chová tak, jak to vidí kolem sebe, nestačí jen říkat, musíš to a ono. Takže vulgarita některých malých školáků, agresivita, neurvalé chování, drzost vůči dospělým a starším je samozřejmostí a říkat ve škole, že se to nesmí, že to není slušné, se míjí účinkem. Takové dítě ani přesně nerozumí tomu, co říkáte, protože norma chování, kterou zná, je úplně jiná. O vlivu televize a počítačových her víme své, ale je na rodičích, aby stanovili jasná pravidla. - přibývá dětí, které mají problémy se sociálně adaptovat, nedokáží přirozeně komunikovat se svými vrstevníky a jen těžko si hledají své místo ve skupině. - Snažíme se být dětem oporou a společně s ostatními problém postupně odstraňovat. K úspěšnému řešení nám napomáhá podstatně menší počet žáků ve třídách, než je obvyklé ve velkých školách. Co nás těší - zájem dětí i rodičů o dění ve škole - podpora, trpělivost, ohleduplnost a pochopení rodičů, které velmi oceňujeme, zvláště při pořádání různých akcí, kde děti prezentují, co se naučily. Vystoupení a prezentace dětí nebývají dokonalé, ale moc důležité pro rozvoj jejich osobnosti. - děti se nebojí, dokáží zpívat, mluvit, tancovat, hrát divadlo i na veřejnosti - naši školu navštěvují žáci z jiných obcí, protože domácí atmosféra a rodinné prostředí, kde žádné dítě není anonymní a má možnosti všestranného vyžití pod jednou střechou není běžnou samozřejmostí - přestože jsou některé kroužky placené, pomáháme rodinám šetřit finanční prostředky za dopravu do kroužků, sportovních oddílů a uměleckých škol v okolních městech - vrací se k nám bývalí žáci, dělají nám radost, že nacházejí uplatnění v životě, dále rozvíjejí svůj talent, který jsme jim pomohli objevit - každoročně k nám chodí na praxi naše žákyně, nyní studentky pedagogických škol - jsou děti, které rády chodí do školy a škola je baví Poděkování - patří celému pedagogickému sboru Mgr. J. Chromčákové, Mgr. I. Heryánové, Mgr. L. Kopecké, Mgr. J. Himmerové, L. Brhíkové, L. Píškové, M. Filákovi, Mgr. E. Dominikové a všem ostatním zaměstnancům školy Z. Václavíkové, M. Kovaříkové, M. Hodulákové, J. Kovaříkové, J. Maňákové, J. Maňákovi a D. Juřicové za mimořádné pracovní nasazení a spolehlivost - rodičům, zvláště paní A. Černotové a rodičům z rodičovského sdružení a rady školy za přízeň, podporu, pomoc a ochotu spolupracovat - p e d a g o g ů m a v e d o u - c í m k r o u ž k ů - p a n u B ě l í č k o v i a Himmerovi - Obecnímu úřadu v Huslenkách za finanční podporu, důvěru a pomoc - panu J. Světinskému za technickou pomoc při veřejných akcích školy - všem našim sponzorům Přání Všem čtenářům přeji za nás všechny ze ZŠ Huslenky pevné zdraví a šťastný rok Mgr. Vladislava Bednářová, ředitelka ZŠ Huslenky HUSLENKY Č. 25, prosinec

8 Zpráva o činnosti jednoty Orel Halenkov - Huslenky Stručné informace o činnosti jednoty Orla Halenkov-Huslenky od prázdninového vydání obecního zpravodaje začnou nejvýznamnější událostí pro Orly, kterou je celorepubliková pouť na sv. Hostýně. Tentokrát se uskutečnila o víkendu Několik členů jednoty se na ni vydalo pěšky už v sobotu z Rajnochovic Trojáku a další přijeli v neděli, aby zde byli přítomni bohatému sportovnímu, kulturnímu a duchovnímu programu. Šachisté uspořádali v sobotu již XIII. ročník župního přeboru v šachu, který se uskutečnil v sále restaurace Pod Černým. Otevřeného turnaje se zúčastnilo 16 dětí a 14 dospělých. Nejúspěšnějšími hráči byli A. Jašková mezi děvčaty, J. Schön v mladších žácích, Pa. Hrbáček mezi staršími žáky (všichni z Huslenek), v kategorii dospělých E. Vlachopulos z Karolinky. Kromě toho se členové šachového kroužku pod vedením M. Bělíčka intenzivně připravují na další ročník mezinárodního šachového turnaje šachových nadějí 1.VASTO Grand Prix, ve kterém jim přejeme mnoho úspěšných šachových partií. Florbalisté zahájili přípravu na další sezonu koncem října v tělocvičně ZŠ Halenkov a opět se přihlásili do OFL kategorie mužů, kde byli společně s Havířovem, Hranicemi, Vizovicemi a Zlínem zařazeni do divize Střed. Soupisku tvoří 26 hráčů mezi kterými jsou i hráči juniorského a žákovského věku, mimochodem velmi šikovní, protože na vytvoření juniorského či žákovského družstva není zatím dostatečný počet hráčů. Již v listopadu a prosinci proběhly 2 turnaje ve Slavičíně a v Hovězí. Další turnaje s naší účastí se uskuteční v novém roce v Hranicích a 6.2. v Havířově. Z výsledků: Halenkov-Huslenky Havířov 13:0, Hranice 4:1, Vizovice 6:0 a 7:1, Zlín 3:1 a 2:3. Na závěr krátká pozvánka na lyžařský vlek v Černém U Kuželů, který zahájil sezonu již v pátek a na který jste všichni místní i přespolní příznivci lyžování srdečně zváni. Ceny vstupenek zůstaly stejné jako minulou sezonu, tedy dopoledne nebo odpoledne pro děti 60 Kč a pro dospělé 80 Kč a večerní lyžování pro děti 80 Kč a pro dospělé 100 Kč. Aktuální informace o provozu lyžařského vleku můžete najít na webkameře, která je na internetových stránkách obce Huslenky. Orel jednota Halenkov-Huslenky přeje všem občanům příjemné a klidné prožití Vánoc a úspěšný vstup do roku L. Kovařík, sekretář jednoty Futsalové dění Jak jsem psal v minulém zpravodaji, v naši obci působí futsalový tým, který hraje i mistrovské soutěže. V sezóně se mu podařilo vybojovat postup do Okresního přeboru. V této soutěži si mužstvo v sezóně ze začátku vybíralo nováčkovskou daň a v prvních dvou turnajích získalo jeden bod a krčilo se na chvostu tabulky této soutěže. V následujících pěti turnajích to nebylo o nic lepší, týmu se z osmi utkání podařilo získat sedm bodů a po odehraných dvanácti utkání byl v tabulce okresního přeboru na posledním jedenáctém místě. V tuto dobu to vypadalo na sestup a jen výhry ve zbývajících čtyřech turnajích (osm zápasů) nás mohl v soutěži udržet. A již následující dva zápasy to potvrdili, mužstvo se zvedlo a dvěma výhrami zahájilo stíhací jízdu za záchranou. I v dalších zápasech se dařilo bodovat a mužstvo tabulkou stoupalo vzhůru. V posledním turnaji remízou a výhrou potvrdilo svoji zlepšenou formu a v tabulce Okresního přeboru obsadilo ze ziskem třiceti bodů, devět výher, tři remíze a osm proher, výborné páté místo. Toto umístění bylo umožněno výrazným zlepšením v posledních čtyřech turnajích, kdy náš oddíl získal dvaadvacet bodů. V létě, jak už se stalo zvykem, náš oddíl uspořádal již tradiční turnaj ve futsale HSK Cup na hřišti Střelnice. Byl to již 11.ročník. Letos se do turnaje přihlásilo pouze čtrnáct týmů, protože počet turnajů v tomto období vzrostl a týmy si již vybírají. Hrálo se v třech skupinách ze kterých dvanáct týmů postoupilo do play off. Zde sítem vyřazovacích utkání se do finále dostali týmy KZB Gořalé a Dinotice. Z vítězství se nakonec radoval tým Dinotice. V sezóně došlo ve futsalových soutěžích k reorganizaci a z Okresního přeboru se stala Okresní soutěž I.třídy. Naše družstvo se minulou sezónu poučilo a po odehraných třech turnajích je ze ziskem dvanácti bodů na třetím místě soutěže. M. Černovský Dolní řada zleva Kopecký T., Plánka P., Vozák A. Václavík O., Černovský M., Šimčík J. Horní řada zleva Tydlačka Pe., Orság L., Bláha P., Labaj L., Tydlačka Pa., Mazáč P. 8 HUSLENKY Č. 25, prosinec 2010

Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje.

Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje. HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 20 - BŘEZEN 2008. ZDARMA. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! Není tomu tak dávno, kdy někteří z nás teprve nedávno odstrojili vánoční stromeček, a máme tady svátky

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK

4/2010 NESEM CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK 4/2010 NESEM VÁM Y... NOVIN CO BYCH ZMĚNIL NA VÁNOCÍCH NÁZORY ZASTUPITELŮ PŘEDSTAVUJEME NOVÉ REŽISÉRY HVOZDENSKÝ SLAVÍK úvodník VÁNOČNÍ PÍSEŇ Jaroslav Seifert Rolničky slyším, slyším hlasy, myslím si:

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, než se pustím do bilancování uplynulého času, chtěl bych Vám všem nejprve poděkovat za to, že jste šli k volbám do obecního zastupitelstva, které proběhly

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

Březolupský zpravodaj

Březolupský zpravodaj Poločas Užívám podobný titulek jako v roce 2000 a 2004. To proto, že zase uplynula polovina funkčního období zastupitelstva a není marné provést jistou rekapitulaci. Jestliže byl rok 2007 označen jako

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

A zase jsme o rok starší. Obsah:

A zase jsme o rok starší. Obsah: Obsah: - Zimní údržba komunikací - Jak je to s roznosem Zpravodaje - 90krát daroval svou krev - Pan František Přivřel mezi oceněnými - Podzimní setkání - Všichni soutěžící se umístili - Jubilejní rok S

Více

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce.

Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. 1 6 Příjemné prožití vánočních svátků vám přeje vedení UMČ Praha 20 a redakce. Hornopočernický zpravodaj listopad 2012 Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2012 do 6. 1. 2013 VÝSTAVA NÁDRAŽÍ

Více

Vamberecký. zpravodaj

Vamberecký. zpravodaj Vamberecký Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naší třídu. To jsme mívali napsáno na tabuli poslední týden před Vánocemi a, kupodivu, učitelé to respektovali. Klid byl, pokud jsme věřili na Ježíška.

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám ZPRAVODAJ Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH Původní obecní hospoda U Barmana 1667-1958 Džbánečku maličký které ruce tě vykouzlily ty můj milý? Džbánečku kulatý ty malý prťatý pestře zbarvený

Více

Vánoční rozhovor s učitelem náboženství Petrem Gabrhelem

Vánoční rozhovor s učitelem náboženství Petrem Gabrhelem TELNICE www.telnice.eu TELNICKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 3 PROSINEC 2008 Sokolské oslavy vzniku ČSR Adventní pohlazení ve škole Drakiáda na Orlovně Vánoční rozhovor s učitelem náboženství Petrem Gabrhelem

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ

KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ Kněždubský zpravodaj 4/2013 1 strana ČTVRTLETNÍK OBCE KNĚŽDUBSKÝ ZPRAVODAJ 4/2013 www.knezdub.cz strana 2 Kněždubský zpravodaj 4/2013 Obsah 1. Úvodní slovo 2. Nejdůležitější body z usnesení ZO za období

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 2/2013 1 2 2/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z městské rady a zastupitelstva USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Strážnice konané dne 3. 12. 2012 Osobní údaje byly dle

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011

OBZOR SLOVO STAROSTY VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 ROK 2011 HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2011 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU VÁNOČNÍ STROM STR. 2 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 2 Z RADNICE STR. 5 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA ROČNÍK

Více

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15

Tlumačovské. Z obsahu novin 2-5 7 12 14 15 Tlumačovské Ročník XXII Cena 5 Kč Vánoce mezi volbami Pravda zvítězí, ale dá to fušku. Karel Čapek. Možná si mnozí myslíme, že Vánoce jsou svátky, které se pravidelně opakují. To je sice pravda, ale přece

Více