Označení značkou CE u oken a dveří výrobková norma EN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Označení značkou CE u oken a dveří výrobková norma EN 14351-1"

Transkript

1 Označení značkou CE u oken a dveří výrobková norma EN Vysvětlivky: Náš katalog otázek a odpovědí odpovídá na četné dotazy ohledně značení CE. Odpovědi byly zjišťovány velmi starostlivě a svědomitě. Ovšem důrazně poukazujeme na to, že odpovědi představují pouze orientační pomoc a předávají dál pouze naše chápání současné právní situace. Výsledky našeho pátrání tímto nejsou právně závazné; je potřebné pravidelné přezkoumání právní stránky v jednotlivých případech. VBH tímto vylučuje odpovědnost za obsahovou správnost v zákonně přípustném rámci. 1. Obecné dotazy na téma CE: 1.1. Musí mít všechny okenní a dveřní konstrukce značku CE? Výrobková norma EN předepisuje výkonové vlastnosti pro okna a venkovní dveře bez vlastností ohledně protipožární odolnosti a těsnosti proti kouři. Oblast aplikace je popisována v článku 1. Podle něho norma EN uvádí materiálově nezávislé výkonové vlastnosti a platí pro okna (také pro střešní okna, střešní okna s ochranou proti požáru zvenku a balkonové dveře), venkovní dveře (včetně bezrámových skleněných dveří, únikových a panikových dveří) a kombinované prvky. Fáze koexistence normy EN skončí dnem Od tohoto časového okamžiku musí být všechna okna a dveře spadající do oblasti aplikace EN označena značkou CE, pokud se budou uvádět do oběhu. Výjimečně může postačit zjednodušený proces k získání značky CE, když se u stavebního výrobku jedná o individuální, a nikoliv o sériovou výrobu Musí značku CE právně poskytnout dodavatel nebo ten, kdo výrobek prodává koncovým zákazníkům (prodejce prvků)? Podle přílohy ZA.3 ( Označení CE a oštítkování ) je umístění značky CE v odpovědnosti výrobce nebo jeho zástupce zastupujícího ho v evropském hospodářském prostoru. Výrobcem je podle směrnice pro stavební výrobky/zákona o stavebních výrobcích ten, kdo stavební výrobek vyrobí a uvede do oběhu. Protože směrnice pro stavební výrobky/zákon o stavebních výrobcích posuzuje stavební výrobek připravený k zabudování, může být výrobcem také čistě montážní závod, jestliže vyrobí nějaký stavební prvek tím, že smontuje komponenty různých dodavatelů do stavu výrobku připraveného k zabudování. Za těchto předpokladů může za označení CE odpovědný také montážní závod Stačí uchovávat podklady po dobu pěti let? Podle článku normy EN musí výrobce uchovávat kompletní sadu zkušebních zpráv (protokolů) k výrobku tak dlouho, dokud se bude výrobek vyrábět, a poté minimálně ještě dalších pět let. Zpravidla proto 5 let nestačí, zejména k odvrácení nároků podle okolností je účelná delší doba (10 let?). Stav: Fragenkatalog CE - Ausland_cz Strana 1 ze 7

2 Nějakou specifikaci, jak dlouho je třeba uchovávat podklady (dokumenty) podnikové výrobní kontroly (PVK), norma EN výslovně neobsahuje. Je třeba ovšem vycházet z toho, že podklady PVK je třeba uchovávat minimálně přesně tak dlouho, jako zkušební zprávy, přičemž k odvrácení nároků podle okolností je účelná ještě delší doba (10 let) Smí po datu prodat výrobce oken prodejci stavebních prvků okno bez značky CE? Od je označení značkou CE pro okna závazná. V okamžiku, kdy výrobce oken prodá okno prodejci stavebních prvků, ho uvede do oběhu. Proto ho musí podle směrnice pro stavební výrobky/zákona o stavebních výrobcích předtím označit značkou CE Kdo kontroluje označení značkou CE? 13 zákona o stavebních výrobcích BauPG obsahuje zákaz neoprávněně označených stavebních výrobků. Úřad příslušný podle zemského práva nebo určený zemskou vládou může zakázat uvedení do oběhu a volný pohyb zboží se stavebními výrobky a jejich označení znehodnotit nebo odstranit, pokud se označení provede neoprávněně. Příklad Bavorska: V Bavorsku jsou příslušnými úřady podle 11 vyhlášky o příslušnosti ve stavebnictví (ZustVBau) ze dne krajské správní úřady, a pokud bude stavební výrobek použit jen v oblasti působnosti stavebního dozoru, tak obce, na které se podle 5 přenese zcela úloha nižšího orgánu stavebního dozoru; příslušnost velkých krajských měst vyplývá z vyhlášky o úkolech velkých krajských měst. Příklad Bádenska-Württemberska: V Bádensku-Württembersku vyplývá příslušný úřad ze zemského stavebního řádu (LBO-BW). Věcně příslušným je zásadně nižší stavební úřad. Nižšími stavebními úřady jsou obce a správní sdružení, 46 odst. 2 LBO-BW Jaké existují notifikované zkušebny? Notifikovaná pracoviště podle zákona o stavebních výrobcích pro zkoušení, dohled a certifikaci stavebních výrobků na základě harmonizovaných norem a evropských technických schválení podle směrnice pro stavební výrobky se nacházejí v takzvaném Nando seznamu (seznam pracovišť notifikovaných u evropské komise). Informace lze získat také u DIBt. DIBt vede seznam zkušebních, dohlížecích a certifikačních pracovišť uznávaných podle zákona o stavebních výrobcích a podle zemských stavebních řádů. Stav: Fragenkatalog CE - Ausland_cz Strana 2 ze 7

3 1.7. V čem spočívá rozdíl mezi předpisy pro výrobu ze dřeva nebo z plastu? EN platí nezávisle na materiálu. Neexistují tak v principu žádné rozdíly Povede chybné označení CE vždy k předpokladu, že je výrobek vadný? Řádné označení značkou CE pochází z práva pro stavební výrobky (veřejnoprávního) a je třeba ho odlišovat od (občanskoprávních) nároků z vad. Zejména občanskoprávní odpovědnost půjde jasně posoudit asi teprve po příslušných rozsudcích Lze s investorem dohodnout v případě oboustranného souhlasu chybějící značku CE? Dohody, které jsou v rozporu se zákonným zákazem (zákaz uvedení výrobku podléhajícího povinnému označení do oběhu bez označení CE), se v principu nesmí uzavírat. Pokud se výrobek osazuje bezprostředně na stavbě, vyvstane ovšem otázka, zda je vůbec dáno nějaké uvádění do oběhu. V každém případě musí jít výrobek používat z hlediska stavebního práva a řádu Lze vyrobit speciální zákaznické konstrukce, když dosud pro takovou konstrukci není k dispozici protokol o typové zkoušce prototypu? Speciální zákaznickou konstrukci lze vyrobit, musí se však podrobit počáteční zkoušce typu (vlastní) U značky CE je uváděn výrobce. Prodejci často nechtějí odkaz na cizí výrobu. Jaké existují možnosti, že výrobce nebude uveden? Neexistuje žádná možnost neuvádět výrobce. Uvedení výrobce slouží právě k tomu, aby šlo výrobek zpětně vysledovat Jaké výkonové ukazatele je třeba povinně vést v jiných zemích? Jaké výkonové ukazatele je třeba povinně vést v jiných zemích, to závisí na tamních stavebně právních předpisech. Bližší informace budou uvedeny v nejbližších měsících. Stav: Fragenkatalog CE - Ausland_cz Strana 3 ze 7

4 1.13. Za jakých podmínek mohou výrobci využívat osvědčení systémových dodavatelů k označení CE? Výrobkové normy k tomu zpravidla neposkytují žádné informace. Údaje o úkolech systémových dodavatelů se nacházejí zpravidla v dokumentu Guidance Paper M. Podle něho pod označením Cascading ITT (kaskádovaná počáteční zkouška typu) může výsledky zkoušek systémových dodavatelů používat zpracovatel za následujících podmínek: Používání stejných komponent Systémový dodavatel dá k dispozici zpracovatelské směrnice Zpracovatel je odpovědný za správné zpracování výrobků a za jejich uvedení do oběhu Zpracovatel zahrnul zpracovatelské směrnice systémového dodavatele do své podnikové výrobní kontroly (PVK) 2. Označení 2.1. Jaké mandátové (povinné) vlastnosti musí být v Německu uváděny s výkonovými ukazateli? Výkonové ukazatele se musí uvádět tehdy, pokud stavební právo (národní) klade požadavky na mandátové (povinné) vlastnosti podle přílohy ZA některé EN normy. Klade-li stavební právo (řád) nějaké požadavky (dodatečné), značka CE musí vykazovat třídy/výkonové stupně. V tomto případě se nesmí používat volitelná varianta NPD (není určen výkon). Stavební právo (národní) v Německu klade vyhláškou o šetření energií (EnEV) například požadavky na součinitel prostupu tepla a na průvzdušnost Co se stane při nesprávném použití, např. při chybném označení značkou CE? Příslušný členský stát EU je povinen se postarat o správné používání označení CE. Pokud bylo označení umístěno neoprávněně, musí se výrobek okamžitě stáhnout z oběhu, nebo omezit jeho volný pohyb. 3. Konstrukce a speciální konstrukce: 3.1. Potřebují speciální konstrukce, jako jsou zvedací/posuvné dveře značku CE? Také zvedací/posuvné dveře podléhají normě EN a musí se příslušným způsobem označit značkou CE. Stav: Fragenkatalog CE - Ausland_cz Strana 4 ze 7

5 3.2. Co je to výrobková řada? Výrobková řada je tvořena výrobky, které vykazují identické vlastnosti. Podle článku normy EN lze pro účely zkoušek sdružovat okna a venkovní dveře do výrobkových řad, u kterých se předpokládá, že je vybraná vlastnost pro všechna okna a venkovní dveře této řady stejná. Jeden výrobek může podle EN patřit ohledně různých vlastností do různých řad. Není-li například vybraná vlastnost některého kyvného okna identická s touto vlastností u některého okna IV 68, je zařazení do jedné výrobkové řady vyloučeno. Potřebné zkoušky se proto musí provést jak pro kyvné okno, tak i pro okno IV Nesmí se již vyrábět nadměrné velikosti? Smí se vyrábět nadměrné velikosti. Aby šly uvést do oběhu, vyžadují však konstrukce s nadměrnými velikostmi počáteční zkoušku typu (vlastní) příp. značku CE Musí výrobci plastových oken označovat své výrobky? Ohledně plastových oken neplatí žádná zvláštnost. Také tato okna je třeba označovat značkou CE. Rovněž ve sféře plastových oken jsou činní systémoví výrobci. Norma EN platí nezávisle na materiálu Musí se zkoušet každý systém s každým kováním, nebo stačí označení CE ze strany výrobce kování? EN platí pro příslušná kování, pokud jsou k dispozici. Příloha A popisuje vzájemné působení (interakci) mezi vlastnostmi a součástmi. Při výměně kování podle toho platí: Pokud existují zdokumentované doklady podle příslušných norem pro kování, že vlastnosti kování odpovídají vlastnostem vyměněných kování (aplikováno při počáteční zkoušce typu), není nutné zkoušku opakovat. Systémoví dodavatelé zde nabízejí různá řešení Jaké odchylky od zkoušeného prvku jsou přípustné, a od kdy jsou zapotřebí nové zkoušky? Odchylky od zkoušeného prvku jsou přípustné a leží ve sféře kompetence výrobce. Výrobce musí dávat pozor na to, aby výměna komponent, jakož změna konstrukce a rozměrů neměla za následek zhoršení výkonových vlastností. Stav: Fragenkatalog CE - Ausland_cz Strana 5 ze 7

6 3.7. Musí truhláři, kteří vyrábějí polotovary vchodových dveří sami, označovat tyto polotovary značkou CE? Každý výrobce - také každý výrobce polotovarů - je odpovědný za označení svého výrobku značkou CE. Znamená to, že také pro vchodové dveře z plochých dveřních křídel platí odpovídající požadavky pro označení CE (protokoly o typové zkoušce prototypu, podniková výrobní kontrola, návod na údržbu a provádění servisu, atd.) 3.8. Od kdy bude vyžadována značka CE pro pokojové dveře? Směrodatnou výrobkovou normou pro vnitřní dveře (bez požadavků na protikouřovou a protipožární ochranu) je výrobková norma , která je momentálně k dispozici jako návrh. Vnitřní dveře budou podléhat povinnosti označení CE, když vyprší fáze koexistence normy EN Kdy se tak stane, nelze v současnosti ještě posoudit. 4. PVK 4.1. Je povinný návod na údržbu a provádění servisu? Článek 6 normy EN určuje, ke kterým bodům musí výrobce dát k dispozici údaje. Mimo jiné musí dát k dispozici údaje o servisu, o používání v souladu s určením, jakož informace ohledně bezpečnosti při užívání Musí být v PVK zdokumentován každý jednotlivý dílec, který se vyrábí? Specifikace ohledně podnikové výrobní kontroly se nachází v článku 7.3 normy EN Podle něho musí systém podnikové výrobní kontroly obsahovat metodické postupy, pravidelné inspekce a dotazy a/nebo hodnocení a realizaci výsledků s ohledem na kontrolu surovin a dalších vstupních materiálů nebo součástí, vybavení, výrobní metodu a výrobek. Systém podnikové výrobní kontroly musí být vhodný pro druh a metodu výroby, např. velikost výrobní dávky, typ výrobku. Z toho plyne, že se nakonec nemusí dokumentovat každý jednotlivý dílec. Musí se však provádět namátkové zkoušky, jejichž četnost se musí například orientovat podle velikosti výrobní dávky, a jejichž výsledky je třeba zdokumentovat. Stav: Fragenkatalog CE - Ausland_cz Strana 6 ze 7

7 5. Řešení VBH 5.1. Jak vysoký bude příspěvek na náklady, kdyby chtěl některý výrobce využívat protokoly o typové zkoušce prototypu společnosti VBH? Pokud by chtěl některý výrobce využívat výsledky počáteční zkoušky typu (ITT) společnosti VBH, připadá na to nákladový paušál. Vznikají pouze poplatky za zpracování každého dokladu, a sice jako jednorázové náklady. Není třeba platit žádné licenční poplatky! První doklad (osvědčení) s kompletními podklady bude stát CZK, druhý doklad stojí CZK a každý další stojí CZK. Za změny v dokladu nebo za jeho prodloužení (po 3 letech) je v současnosti účtována částka CZK. Doklady získávají platnost v délce 2-3 roků. Uvedené částky se rozumí bez DPH. 6. Fasáda 6.1. Je v rámci označení CE pro zavěšené fasády přípustné, odlišně od příslušné systémové zkoušky výrobce, použít alternativní sloupkové a příčkové spojky od partnera na trhu, který disponuje rovněž schválením stavebního dozoru? Výrobková norma směrodatná pro zavěšené fasády je EN Přezkušuje se kompletní zavěšená fasáda; součásti zavěšené fasády se nemusí označovat a oštítkovávat zvlášť, je to ve sféře kompetence výrobce aby rozhodl, zda jsou zapotřebí další zkoušky. Budou-li zachovány hlavní konstrukční vlastnosti, lze vycházet z toho, že při nepatrných změnách nejsou zapotřebí dodatečné zkoušky. Ze stavebně právního hlediska je pro spojky zapotřebí schválení stavebního dozoru. Doporučujeme zde vyjasnění s notifikovaným zkušebním ústavem, který prováděl zkoušky fasády Může výrobce, který využívá výsledků počáteční zkoušky typu systémového dodavatele, používat součásti (např. sloupek/křížová spojka), které neodebírá od tohoto systémového dodavatele? V principu může výrobce provést počáteční zkoušku typu některého výrobku, který je tvořen součástmi různých dodavatelů. Pokud by chtěl výrobce některý výrobce využít již existujících výsledků zkoušek (Cascading ITT/kaskádovaná počáteční zkouška typu), tak je vázán ustanoveními příslušné dohody o kaskádování typových zkoušek. Musí prověřit, zda tato dohoda vylučuje použití cizích součástí nebo nikoliv. Vysvětlivky: Náš katalog otázek a odpovědí odpovídá na četné dotazy ohledně značení CE. Odpovědi byly zjišťovány velmi starostlivě a svědomitě. Ovšem důrazně poukazujeme na to, že odpovědi představují pouze orientační pomoc a předávají dál pouze naše chápání současné právní situace. Výsledky našeho pátrání tímto nejsou právně závazné; je potřebné pravidelné přezkoumání právní stránky v jednotlivých případech. VBH tímto vylučuje odpovědnost za obsahovou správnost v zákonně přípustném rámci. Stav: Fragenkatalog CE - Ausland_cz Strana 7 ze 7

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 18.6.2010 Úřední věstník Evropské unie L 153/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad)

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad) Sborníky technické harmonizace 2007 ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES (překlad) Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ top-normy PŘÍRUČKA SPRÁVNÉ PRAXE PRO BEZPEČNÝ PROVOZ VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO HRY A SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen apod.) V ČESKÉ REPUBLICE Zadavatel Řešitel Odborný gestor,

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

QSV. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech.

QSV. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá. Naším společným cílem je vysoký standard kvality při nízkých nákladech. Tato Dohoda o zajištění kvality a ochraně životního prostředí se uzavírá mezi Kemmerich GmbH & Co. KG Albert Kemmerich Straße 1-3 57439 Attendorn Německo a -dále nazývanou (fa) Kemmerich - - dále nazývanou

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Všeobecné podmínky pro certifikaci výrobků platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN 45011 pro posuzování a certifikaci výrobků

Všeobecné podmínky pro certifikaci výrobků platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN 45011 pro posuzování a certifikaci výrobků 1. Všeobecně Všeobecné podmínky pro certifikaci výrobků platí v rámci certifikačního orgánu dle ČSN EN 45011 pro posuzování a certifikaci výrobků TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994 142 21 Praha 4 ( s

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Zakázka Veřejná zakázka zadaná jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu

Více

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky 54/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. března 2015 o technických požadavcích na zdravotnické prostředky Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice

Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice Všeobecné nákupní podmínky společností v rámci skupiny MAHLE se sídlem v České republice, platné pro dodavatele se sídlem v České republice 1. Rozhodné podmínky a) Následující všeobecné nákupní podmínky

Více

RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE. Svazek I

RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE. Svazek I RUKOVĚŤ SPOTŘEBITELE Svazek I září 2003 Ing. Karel Novák, Ing. Libor Dupal Praha, zář í 2003 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ / CZECH CONSUMERS ASSOCIATION Budějovická 73, 140 00 Praha 4 tel/fax: 261262280/261262268,

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

Značky a informace na obuvi a textilu

Značky a informace na obuvi a textilu průvodce Značky a spotřebitele informace na Podepsat obuvi a textilu můžeš, přečíst mus 1 1 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Značky a informace na obuvi a textilu Miroslava Dostálová

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

O d ů v o d n ě n í. I. Obecná část. A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů O d ů v o d n ě n í I. Obecná část A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Navrhovaná vyhláška je vydávána k provedení zákona č. /2014 Sb., kterým se mění

Více

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY POMŮCKA PRO PŘÍJEMCE GRANTŮ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO VYKLÁDÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z HLEDISKA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V POSTAVENÍ DOTOVANÉHO ZADAVATELE Obsah 1 Úvodní slovo... 1 2 Pojmy zadávání veřejných

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

ze dne 6. července 2005

ze dne 6. července 2005 22.7.2005 CS Úřední věstník Evropské unie L 191/29 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/32/ES ze dne 6. července 2005 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign energetických spotřebičů

Více

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory

Doplněk č. 1 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 10 Doplněk č. 1 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Dotazy a odpovědi, vzory podle právního

Více

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 RO-ÚSC GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování rozpočtu a účetnictví pro územní samosprávné celky pro rok 2014 verze 1.10.19.01 RO-ÚSC platná

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA Přehled A) Informace o společnosti Partner Bank B) Zařazení zákazníka C) Řešení konfliktů zájmů (zásady) D) Zásady společnosti Partner Bank týkající se provedení zakázky (prováděcí

Více

ZÁKON o hospodaření energií

ZÁKON o hospodaření energií Strana 982 Sbírka zákonů č. 61 / 2008 61 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 359/2003 Sb., zákonem č. 694/2004

Více

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK

Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání. Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Projekt UNIV 3 podpora procesů uznávání Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK 1 Metodika tvorby programů dalšího vzdělávání k profesním kvalifikacím NSK Publikace byla

Více