VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A 23-41 V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH"

Transkript

1 Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora odbor bytový Úřadu městské části Palackého náměstí 11, Brno tel.: , fax: úřední hodiny: pondělí a středa od 8 00 do hodin Výzva k předložení nabídky na plnění díla VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A V BRNĚ - ŘEČKOVICÍCH 1. Předmět díla Předmětem díla je výměna celkem 291 ks stávajících dřevěných oken a 143 ks stávajících dřevěných balkonových sestav (okno + dveře) za plastové v bytových domech Novoměstská 7-19 a Popis stávajícího stavu : Bytové domy na Novoměstské ulici 7-19 a jsou panelové objekty s pěti nadzemními podlažími. Na nich byla provedena nástavba s byty (na domě Novoměstská 7 19 jsou v nástavbě byty mezonetové, na domě Novoměstská je nástavba dvoupodlažní). Na fasádě původní části obou objektů se nacházejí zdvojená okna rozměrů 2080/1550 mm a balkonové sestavy (složené z oken rozměru 1200/1550 a dveří rozměru 880/2350 mm). Ty vykazují netěsnosti při zavírání, některá okna a dveře mají již pokřivené rámy. Předmětem zakázky je výměna celkem 291 ks dřevěných oken a 143 dřevěných balkonových sestav v původních částech obou objektů za plastové. V bytovém domě Novoměstská 7-19 bude vyměněno 21 ks oken a 63 ks balkonových sestav. V bytovém domě Novoměstská bude vyměněno 270 ks oken a 80 ks balkonových sestav. Okna a balkonové sestavy budou zdvojené a budou vyrobeny z rámů bílé barvy, maximální hodnota koeficientu tepelného prostupu celého okna bude činit Uw = 1,20 W/m2K. Popis požadovaných prací a dodávek : 1. Demontáž celkem 291 ks stávajících dřevěných oken a 143 ks stávajících dřevěných balkonových sestav (okno+dveře) v bytových domech Novoměstská 7-19 a Přesné zaměření rozměrů oken a balkonových sestav na místě tak, aby bylo možno stanovit výrobní rozměry. Rozměry oken a balkonových sestav uvedené v příloze č. 3 jsou pouze informativní, slouží pro stanovení nabídkové ceny, nikoliv pro zadání oken do výroby. 3. Výroba a montáž 291 ks nových zdvojených plastových oken s pětikomorovým rámem v barvě bílé o rozměrech jednoho okna 2080/1550 mm, s maximální hodnotou koeficientu tepelného prostupu celého okna Uw = 1,20 W/m2K. Rozměrový náčrt nového okna je v příloze č. 3, která je součástí této výzvy. Okna budou bez dělení skel a s celoobvodovým profilovým těsněním šedé barvy. Kování bude hliníkové s bezpečnostními prvky s pojistkou proti chybné manipulaci s polohovací mikroventilací.

2 4. Výroba a montáž 143 ks nových zdvojených plastových balkonových sestav s pětikomorovým rámem v barvě bílé o rozměrech okna 1200/1550 (1550/1550) mm a dveří 880/2350 mm, s maximální hodnotou koeficientu tepelného prostupu celého okna Uw = 1,20 W/m2K. Rozměrový náčrt nové balkonové sestavy je v příloze č. 3, která je součástí této výzvy. Okna a dveře budou bez dělení skel a s celoobvodovým profilovým těsněním šedé barvy. Kování bude hliníkové s bezpečnostními prvky s pojistkou proti chybné manipulaci s polohovací mikroventilací. 5. Součástí zakázky je výměna vnitřních parapetů za plastové v barvě bílé. Rozměry parapetů u oken 200/2080, u balkonových sestav 200/1200 (1500) mm a 200/880 mm. Stávající venkovní parapety měněny nebudou a budou natřeny bílou barvou bez základového nátěru (nátěru bude předcházet odstranění původní vrchní barvy - dá se odstranit osmirkováním). Nátěr bude proveden ve dvou vrstvách. 6. Bude provedeno utěsnění spár mezi výplní otvoru a zdí, zednické zapravení a oprava maleb v nejbližším vyměněných oken a balkonových sestav. Spára mezi rámem okna, balkonové sestavy a zdí bude z venkovní strany zapravena pružným tmelem, z vnitřní strany parotěsnou páskou. Dále bude provedeno seřízení namontovaných oken a balkonových sestav. 7. Nedílnou součástí díla je i zajištění bezpečnosti nájemníků i návštěv v bytových domech Novoměstská 7-19 a po dobu provádění prací. 8. Součástí díla bude i provedení úklidu a likvidace odpadů. 9. Práce budou prováděny tak, aby po jejich skončení v příslušném dni nezůstal žádný otvor bez výplně. 2. Doba a místo plnění zakázky: Předpokládaná doba provádění díla: duben až říjen Místem plnění je městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, bytové domy Novoměstská 7-19 a Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů: Uchazeč v nabídce doloží doklad o oprávnění k podnikání v oblasti, která tvoří předmět zakázky, a výpis z obchodního rejstříku, je-li do něj zapsán. Podává-li nabídku více osob společně, prokáže kvalifikační předpoklady každá osoba samostatně. Uvedené doklady mohou být předloženy v kopii s ověřením pravosti. 4. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny: Nabídková cena bude zpracována na celý rozsah zakázky, faktury budou vystaveny podle skutečně provedených prací. Formulář pro sestavení nabídkové ceny je v příloze č. 1 této výzvy. Současně je třeba uvést cenu za celý rozsah zakázky v krycím listu nabídky, který je přílohou č. 2 této výzvy. Nabídková cena musí být definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady, nutné k realizaci díla a likvidaci veškerých odpadů, vzniklých při plnění díla (včetně případného vlivu zvýšení cen materiálu a prací v období mezi uzavřením smlouvy o dílo a předáním díla). 5. Lhůta pro podávání nabídek: Lhůta pro podávání nabídek končí dnem v hodin.

3 6. Způsob hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny podle následujících kritérií: 1. celková nabídnutá cena, 2. záruční lhůta, 3. lhůta (doba) plnění. 7. Podávání nabídek: Nabídky se podávají v písemné formě v obálkách označených ZAKÁZKA - VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH DŘEVĚNÝCH OKEN A BALKONOVÝCH SESTAV ZA PLASTOVÉ V BYTOVÝCH DOMECH NOVOMĚSTSKÁ 7-19 A V BRNĚ-ŘEČKOVICÍCH a na přelepeních označených razítkem uchazeče a případně podpisem uchazeče, resp. jeho statutárního zástupce. Nabídky se zasílají zadavateli doporučeně poštou na adresu, uvedenou v odstavci 8, nebo se podávají osobně na sekretariátě ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, a to v každý pracovní den během lhůty pro podávání nabídek od 9.00 do hodin. 8. Zadavatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, Brno, tel.: , fax: Prohlídka místa plnění zakázky: Prohlídku místa plnění zakázky, tedy domů Novoměstká 7 19 a Novoměstská 23 41, je možno dohodnout na tel. č Ing. Libor Šimonek, technik bytového odboru. 10. Zadávací podklady Speciální zadávací dokumentace pro provádění díla není zpracovávána. Bližší informace o zadávané zakázce poskytne pan Ing. Libor Šimonek, pracovník bytového odboru ÚMČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, tel K nabídce dále připojte: a) Kopie certifikátů k nabízeným oknům, balkonovým sestavám a kování. b) Technické údaje nabízených oken, balkonových sestav a kování (zejména koeficient tepelného prostupu Uw). c) Informaci o již provedených obdobných zakázkách v posledních třech letech. d) Prohlášení o fyzickém seznámení se s místem plnění zakázky. 12. Další podmínky a) Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit nebo doplnit v průběhu výběrového řízení zadávací podmínky, a to písemně a všem účastníkům výběrového řízení shodně, nejpozději však do b) Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. c) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. Případné zrušení bude oznámeno písemně. d) Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s vypracováním nabídky. e) Případné nejasnosti si musí zájemce objasnit před podáním nabídky. f) Po skončení lhůty pro podávání nabídek jsou změny v nabídce ze strany uchazeče nepřípustné. g) Zadavatel nepřipouští dílčí plnění ze strany dodavatele. h) Zadavatel požaduje minimální záruku za dílo 5 let.

4 V Brně dne Přílohy k výzvě: 1. Formulář pro sestavení nabídkové ceny 2. Krycí list nabídky 3. Rozměrový náčrt požadovaného plastového okna a balkonové sestavy Ing. Renáta Fornůsková vedoucí bytového odboru

5 Příloha č. 1: sestavení nabídkové ceny Sestavení nabídkové ceny na výměnu 291 dřevěných oken a vnitřních parapetů za plastové v bytových domech Novoměstská 7-19 a v Brně - Řečkovicích Poř.č. Text položky za 1 ks Stavební demontáže a výpomoci 1. Demontáž stávajících dřevěných oken o rozměrech 2080/1550 mm, demontáž stávajících vnitřních parapetů, včetně úklidu po bourání 2. Odvoz a likvidace starých oken a parapetů 3. Zapravení otvoru kolem plastových oken a parapetů, oprava omítky po zazdění 4. Oprava malby po zazdění plastových oken a parapetů v potřebném rozsahu 5. Zapravení spáry z venkovní strany pružným tmelem 6. Zapravení spáry z vnitřní strany parotěsnou páskou 7. Odstranění původní barvy a natření venkovních parapetů vrchní bílou barvou. Nátěr bude dvojnásobný. Nabídková celková cena pro stavební demontáže a výpomoci v potřebném rozsahu za 291 ks Výroba a montáž plastových oken 8. Výroba plastového okna rozměrů 2080/1550 mm dle rozměrového náčrtu, opatření oken kováním. Okna budou dodána včetně plastových vnitřních parapetů bílé barvy o rozměru 200/2080 mm. Před zahájením výroby nutno okna zaměřit na místě. 9. Doprava plastových oken s vnitřními parapety na jednotlivá místa montáže 10. Osazení plastových oken a vnitřních parapetů do okenního otvoru a zapěnění spár Nabídková celková cena pro výrobu a montáž plastových oken a vnitřních parapetů Nabídková celková cena pro výměnu 291oken a vnitřních parapetů bez DPH:

6 Příloha č. 1: sestavení nabídkové ceny Sestavení nabídkové ceny na výměnu 63 balkonových sestav, vnitřních parapetů a prahů za plastové v bytovém domě Novoměstská 7-19 v Brně - Řečkovicích Poř. č. Text položky za 1 ks Stavební demontáže a výpomoci 1. Demontáž stávajících dřevěných balkonových sestav (složené z oken rozměru 1200/1550 mm a dveří rozměru 880/2350 mm), demontáž stávajících vnitřních parapetů a prahů, včetně úklidu po bourání 2. Odvoz a likvidace starých balkonových sestav, parapetů a prahů 3. Zapravení otvoru kolem balkonových sestav a vnitřních parapetů, oprava omítky po zazdění 4. Oprava malby po zazdění plastových balkonových sestav a vnitřních parapetů v potřebném rozsahu 5. Zapravení spáry z venkovní strany pružným tmelem 6. Zapravení spáry z vnitřní strany parotěsnou páskou 7. Odstranění původní barvy a natření venkovních parapetů vrchní bílou barvou. Nátěr bude dvojnásobný. Nabídková celková cena pro stavební demontáže a výpomoci v potřebném rozsahu za 63 ks Výroba a montáž balkonových sestav 8. Výroba plastových balkonových sestav (složených z oken rozměru 1200/1550 mm a dveří rozměru 880/2350 mm dle rozměrového náčrtu), opatření oken a dveří kováním. Balkonové sestavy budou dodány včetně plastových vnitřních parapetů bílé barvy o rozměru 200/1200 mm a prahů bílé barvy o rozměru 200/880 mm pod balkonové dveře. Před zahájením výroby nutno okna a dveře zaměřit na místě. 9. Doprava plastových balkonových sestav s vnitřními parapety a prahy na jednotlivá místa montáže 10. Osazení plastových balkonových sestav, vnitřních parapetů a prahů do otvoru a zapěnění spár Nabídková cena pro výrobu a montáž balkonových sestav, vnitřních parapetů a prahů Nabídková celková cena pro výměnu 63 balkonových sestav, vnitřních parapetů a prahů bez DPH:

7 Příloha č. 1: sestavení nabídkové ceny Sestavení nabídkové ceny na výměnu 80 balkonových sestav, vnitřních parapetů a prahů za plastové v bytovém domě Novoměstská v Brně - Řečkovicích Poř. č. Text položky za 1 ks Stavební demontáže a výpomoci 1. Demontáž stávajících dřevěných balkonových sestav (složené z oken rozměru 1550/1550 mm a dveří rozměru 880/2350 mm), demontáž stávajících vnitřních parapetů a prahů, včetně úklidu po bourání 2. Odvoz a likvidace starých balkonových sestav, parapetů a prahů 3. Zapravení otvoru kolem balkonových sestav a vnitřních parapetů, oprava omítky po zazdění 4. Oprava malby po zazdění plastových balkonových sestav a vnitřních parapetů v potřebném rozsahu 5. Zapravení spáry z venkovní strany pružným tmelem 6. Zapravení spáry z vnitřní strany parotěsnou páskou 7. Odstranění původní barvy a natření venkovních parapetů vrchní bílou barvou. Nátěr bude dvojnásobný. Nabídková celková cena pro stavební demontáže a výpomoci v potřebném rozsahu za 80 ks Výroba a montáž balkonových sestav 8. Výroba plastových balkonových sestav (složených z oken rozměru 1550/1550 mm a dveří rozměru 880/2350 mm dle rozměrového náčrtu), opatření oken a dveří kováním. Balkonové sestavy budou dodány včetně plastových vnitřních parapetů bílé barvy o rozměru 200/1500 mm a prahů bílé barvy o rozměru 200/880 mm pod balkonové dveře. Před zahájením výroby nutno okna a dveře zaměřit na místě. 9. Doprava plastových balkonových sestav s vnitřními parapety a prahy na jednotlivá místa montáže 10. Osazení plastových balkonových sestav, vnitřních parapetů a prahů do otvoru a zapěnění spár Nabídková cena pro výrobu a montáž balkonových sestav, vnitřních parapetů a prahů Nabídková celková cena pro výměnu 80 balkonových sestav, vnitřních parapetů a prahů bez DPH:

8 Příloha č. 2: krycí list nabídky Krycí list nabídky Výměna stávajících dřevěných oken a balkonových sestav za plastové v bytových domech Novoměstská 7-19 a v Brně - Řečkovicích 1) Zhotovitel: 2) Nabídková cena za celý rozsah zakázky v souladu se zadávacími podmínkami: Výměna stávajících dřevěných oken a balkonových sestav za plastové v bytových domech Novoměstská 7-19 a v Brně - Řečkovicích (Kč) DPH (Kč) Cena s DPH (Kč) 3) Lhůta plnění: Lhůta plnění pro celého díla činí:... týdnů. 4) Záruční lhůta: Záruční lhůta na dílo činí:...měsíců.

9

sam. 250 - Česká Lípa, ul. Zhořelecká č.p. 2503-2506

sam. 250 - Česká Lípa, ul. Zhořelecká č.p. 2503-2506 sam. 250 - Česká Lípa, ul. Zhořelecká č.p. 2503-2506 Popis objektu: Jedná se o bytový dům postavený panelovou technologií typové soustavy BA.NKS, zkolaudovaný v roce 1983. Objekt má 8 nadzemních podlaží

Více

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010

Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Středníí průmysllová školla ellektrotechniická Praha 10,, V Úžllabiině 320 Firma: Č.j.: SŠ-ŘŠ/xxx/2010 Vyřizuje/linka: Jetenský/213 Praha dne 12. dubna 2010 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku s názvem. Kotěrova, Divišova čp. 828 830 generální oprava střechy Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, telefon 495 774 111 e-mail info@snhk.cz, www.snhk.cz IČ 64811069, DIČ CZ64811069, Bankovní spojení 27-315020217/0100

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODROBNÉ PODMÍNKY. Zlepšení tepelně-technických vlastností haly. Ostrava-Vítkovice II.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODROBNÉ PODMÍNKY. Zlepšení tepelně-technických vlastností haly. Ostrava-Vítkovice II. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODROBNÉ PODMÍNKY pro výběrové řízení na dodavatele projektu Zlepšení tepelně-technických vlastností haly Ostrava-Vítkovice II. Společnost Chválkovické sklady Olomouc a.s. vypisuje

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Botičská 1, 128 01 Praha 2 Naše značka: Vyřizuje / tel.: V Praze GB 246/2015 Pejčochová / 224920848 9. 6. 2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na stavební

Více

Rekonstrukce budov SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1

Rekonstrukce budov SPŠ sdělovací techniky, Panská 3, Praha 1 Oslovená firma Kontaktní osoba Ulice č. PSČ Obec Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠST228/2015 Ing. Vladimír Ruml 4.5.2015 Věc: Výzva k podání nabídky více zájemců k účasti na zadávacím řízení na zakázku malého

Více

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení hejtman Ing. Jiří Rozbořil Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel.: +420 585 508 847 fax: +420 585 508 851 e-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TEL

Více

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 38 odst. 1 zákona Vás zadavatel vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P. O. BOX 77 118 10 Praha 1 Tel.: 257042417 V Praze dne 17. července 2014 PID: 0 Č. j.: MF-52221/2014/9001/Se Věc: Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném

Více

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky

Celková rekonstrukce bytu č. 1 v domě v Jungmannově ul. č.p. 286, Roztoky Zadavatel Město Roztoky se sídlem MÚ Roztoky, Nám. 5. května č.p. 2 252 63 Roztoky IČ: 002 41 610 jehož jménem společnost MIVA PRAHA Facility Management, a.s. pověřená výkonem zadavatelské činnosti vyzývá

Více

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.)

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace (dále jen KSÚS KK, p.o.) podle zákona č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro

Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS + EZS - 3.etapa, 1.patro Výběrové řízení formou poptávky na dodavatele stavby M Ě S T O S O K O L O V Vás poptává k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Rekonstrukce vnitřních prostor MěÚ + EPS

Více

Velichov dětské hřiště (dále jen Stavba ).

Velichov dětské hřiště (dále jen Stavba ). Obec Velichov zastoupená Ing. Markétou Moravcovou, starostkou obce, v souladu s 18 odst. 5) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, si Vás dovoluje vyzvat k předložení nabídky na

Více

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00

Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 Společenství vlastníků Valentova 1729-1731, Praha 4, 140 00 se sídlem: Praha 4, Valentova 1730, Praha 4, 149 00 vyhlašují výběrové řízení na akci Revitalizace panelového domu Valentova 1729 1731, Praha

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku na stavební práce ZŠ Valtická SVAZEK 1 PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: 13223/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Ing.Ctibor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

Místní komunikace v Mirkovicích

Místní komunikace v Mirkovicích Obec Mirkovice Mirkovice 19 382 32 Velešín IČ: 002 46 000 Zadávací dokumentace v rámci zakázky Místní komunikace v Mirkovicích v souladu s pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH BÍTOUCHOVĚ DODÁVKA STAVEBNÍHO MATERIÁLU ZMĚNA STAVBY Č.P. 80 PŘÍSTAVBA GARÁŽE V SEMILECH - BÍTOUCHOVĚ A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE (VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU) ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY : MĚSTO SEMILY 1/7 A ÚVOD ZJEDNODUŠENÝ POPIS ZÁMĚRU Předmětem

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Certifikát ISO 9001:2001 Tímto vyzývá uchazeče k podání nabídky, prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci (dále jen ZD) na veřejnou zakázku Zadávanou v souladu s postupy a finančními limity

Více

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Stěhovací služby oddělení molekulární genetiky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více