Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XIV. Únor 2008 Katechumeni a misie Tito lidé jsou velikým darem pro naši farnost. Na první neděli postní při farní mši svaté v 9 hodin budou vyhlášena jména těch, kteří už letos o Velikonocích budou pokřtěni. Je třeba děkovat Pánu, že po tolik let ukazuje i v naší farnosti svou přízeň k církvi a stále vzbuzuje víru v srdcích dospělých lidí. O třetí, čtvrté a páté postní neděli jim zvlášť budeme vyprošovat při skrutiniích sílu pro vítězství nad zlým duchem. Kvůli těmto obřadům jsem odmítl účast na pouti do Svaté Země. Bohužel však nebudu přítomen na první postní neděli při radostném oznámení jmen křtěnců. Budeme v té době s našimi bratry z Plzně, Didakem a Bartolomějem, na lidových misiích u Čechů v Rumunsku. Poprosil nás o to rumunský kněz, který se tam stará o české farnosti. Prosím tedy všechny čtenáře Sněženky o modlitbu za naše katechumeny, o modlitbu za biskupa Jaroslava, který je nemocný a nebude moci letos přijít, aby našim katechumenům udělil svátosti, které o Velikonocích přijmou, za biskupa Václava, který slíbil, že mezi nás přijde, za dary Ducha svatého pro nás tři misionáře, kteří budeme týden v Rumunsku a za všechny naše krajany, aby jim lidové misie přinesly užitek a potřebné milosti. Vůbec ne v poslední řadě prosím i je o modlitbu za naši farnost, aby lidé v postní době včas mysleli na svátost smíření, protože právě postní doba je časem pro obrácení. Pokud to nestihnete dříve, využijte alespoň kající bohoslužbu, která bude v našem kostele v době postní v úterý v 17 hod. menší bratr Antonín

2 Pokání, obrácení, změna směru, změna smýšlení 2 Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, kde je dobrá cesta a vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. (Jer 6,16) Obnova člověka se uskutečňuje skrze obrácení a příklon k Bohu. Nikoli jen skrze kratičkou otočku a letmý pohled jiným směrem. Uskutečňuje se ve vykročení na cestu jiným směrem. (P. Hans Buob) Co je to pokání a obrácení? Ježíš začal své působení slovy: Čiňte pokání a věřte evangeliu. (Mk 1,14) Napovědět nám může původní význam slov používaných v hebrejštině řeči Bible a židovského náboženství. Hebrejská slova používaná pro pokání znamenala v běžné hovorové řeči: změnu cesty, návrat po ní v protisměru, ale i vzdychání, pociťování lítosti. V náboženském jazyce pak vyjadřovala nové orientování se ve všem jednání, odvrácení od toho, co je zlé, a navrácení se k Bohu. Odmítnutí pokání nekajícnost pak znamená nerevidování směru cesty, upravování skutečnosti podle sebe, ubírání se cestou, která je možná momentálně, cestou menšího odporu, ale která nemusí mít pro náš život perspektivu. Choďte po všech cestách, jak jsem vám ukázal, a povede se vám dobře, praví Bůh. (Jer 7,23) Pokání v praxi Člověk, který slyší o pokání, může udělat jednu špatnou věc: obrátit se jen k sobě samému, zaměřit se jen na sebe a na své chyby. Může se sám začít všemožně pokoušet o polepšení, což se mu ale málokdy zdaří. Lze k tomu přistupovat ale i jinak: vzít výzvu evangelia celou: Čiňte pokání (obraťte se) a věřte evangeliu. (Mk 1,14) Zde již jde o něco jiného: o obrácení a věření evangeliu, které nám Bůh dal k naší záchraně a pomoci. Evangelium je totiž moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. (Řím 1,16) A věřit neznamená jen vědět, ale hlavně spolehnout se. Spolehnout se na toho, kdo přichází do našeho života jako ten, kdo zachraňuje. Na Ježíše Krista. Budeme sice dál zápolit se svými chybami, slabostmi a neschopnostmi, ale můžeme při tom všem vycházet z jiného základu: z Božího života, který nám byl v Kristu darován a který má sílu k proměně našich slabostí a našeho života. Veškerá hodnota pokání spočívá v tom, že nás znovu poutá k Bohu ve velkém a důvěrném přátelství. (KKC 1468) převzato z

3 Z FARNOSTI Masopustní setkání s přáteli z farnosti bude v úterý 5. února v 19:19 ve Farním klubu. Přednáška s promítáním Římské katakomby svědectví starokřesťanských mučedníků se koná v úterý 19. února v 19:19 v Klubu, přednáší P. Petr Alkantara Houška OFM. Všichni jsou srdečně zváni. Gratulujeme V lednu 2008 oslavila 80. narozeniny Libuška Visingerová. Můžeme ji potkat nejen každou neděli na mši svaté v 9 hod., ale i ve všední dny nebo na večerních nešporách. Do dalších let jí vyprošujeme dar zdraví, ochranu Panny Marie, hodně sil, radosti a lásky. farníci od Panny Marie Sněžné Zahájení projektu Nové Město Pražské Nový Jeruzalém 660 let od založení Nového Města Pražského V návaznosti na článek v prázdninové a říjnové Sněžence oznamuji, že připravovaný projekt Nové Město Pražské Nový Jeruzalém bude zahájen v předvečer 660. výročí založení Nového Města Pražského Karlem IV., a to slavnostní mší svatou v pátek 7. března v 18 hod. v kostele Panny Marie Sněžné za přítomnosti pozvaných představitelů města. Po mši svaté, asi od 19 hod., bude ve Farním klubu k tomuto tématu uspořádána veřejná diskuse, ke které jste všichni srdečně zváni. Božena Harmáčková Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze únor

4 Poděkování koledníkům Na počátku nového občanského roku se konala v naší republice Tříkrálová sbírka organizována Českou katolickou charitou. Jak nám na Tříkrálovém koncertě připomenul i pan kardinál Vlk, nejde v této sbírce pouze o finance, ale především o čin humanitární a evangelizační, který dosvědčuje vzájemnou solidaritu mezi lidmi. Chtěla bych Vám, koledníci, z celého srdce poděkovat za Vaši spoluúčast na Tříkrálové sbírce Zvláště všem dětem, které se zapojily hudebně po celý týden, a Vám starším, kteří jste s ochotou a laskavostí vyráželi do ulic s kasičkami. Děkuji za vytváření společenství s koledníky a za vzájemné obdarování. Jak se dokážeme vzájemně obohacovat, dokázal benefiční Tříkrálový koncert chlapeckého sboru Pueri gaudentes. Všem členům sboru patří velký dík. Vytvořili nádhernou atmosféru. Za jejich kvalitní vystoupení a otevřené srdce pro dobrou věc se jim dostalo nejkrásnějšího poděkování velice hojné účasti, která příjemně překvapila. A tak ještě jednou velký dík za Vaši velkorysost. Dle předběžných součtů naše farnost vybrala ,- Kč. Pán Bůh zaplať. Helena Podlahová koordinátorka TS 4

5 Zpívání koled Během Tříkrálové sbírky již několik roků udržuje naše farnost tradici zpívat koledy na Jungmannově náměstí. Jak nám připomenul i pan kardinál, nejde při sbírce pouze o finance, ale též o aspekt humanitární a evangelizační. Děkuji zpěvákům z farnosti i mimo ni, vám všem, kdo jste se v sobotu 5. ledna zpívání koled zúčastnili. Velký dík také patří manželům Markétě a Petrovi Lutkovým, jejichž doprovod na klávesy a kytaru dal našemu amatérskému zpívání jistotu. Letošní mrazivé počasí nás po hodinovém vystoupení přimělo udělat pauzu a jít se ohřát do Klubu, kde jsme nabrali nových sil pro druhou část vystoupení. Doufám, že jsme udělali radost nejen sobě, ale i všem kolemjdoucím, kteří se v nejednom případě ke zpívání alespoň na chvíli přidali. Bylo nám spolu dobře a Pán nám dopřál prožít krásné a užitečné vánoční odpoledne. Ještě jednou děkuji všem zpěvákům i koledníkům. Ludmila Jirsová OHLASY NA KONCERTY V kostele Na slavnost Zjevení Páně 6. ledna se v kostele P. M. Sněžné v rámci Tříkrálové sbírky uskutečnil benefiční koncert chlapeckého sboru Pueri gaudentes, který byl letos poprvé organizován ve spolupráci s naší farností sv. Ludmily na Chvalech. Za tento čin, který byl velkým přínosem pro letošní sbírku v obou farnostech, patří velký dík jeho hlavní organizátorce Heleně Podlahové, která s tímto nápadem nejen přišla, ale dotáhla ho i do úspěšného konce. Dík patří též chlapeckému sboru, který připravil svým vystoupením nádherný kulturní zážitek všem návštěvníkům koncertu. A tak nezbývá než věřit, že tento koncert byl začátkem nové tradice při spolupráci našich farností. Petra Švábová Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze únor

6 V neděli 6. ledna jsem spolu s několika chvalskými farníky byl na Tříkrálovém koncertu u P. M. Sněžné. Sbor Pueri gaudentes na nás skutečně udělal vynikající dojem, koncert se nám moc líbil. Je vidět a především slyšet, že onu radost nemají jen ve svém názvu, ale že jí skutečně i žijí a svým zpěvem dávají dál svému Tvůrci, jenž, jak praví breviářový hymnus, jim dal hlasy takové, a všem posluchačům, jejichž potlesk a ohlasy po koncertě vydaly o tom jasné svědectví. Myslím, že to byl výtečný a dobře připravený duchovní počin. Dnes je radosti zapotřebí všude, a tak jsem za ni vděčný, i za radost ze setkání s panem kardinálem, s otcem provinciálem a mnohými vašimi farníky při posezení v Klubu. A ještě jedno poděkování: vaši kněží chodí vypomáhat do chvalské farnosti, jsou tam oblíbeni a jsou vždy pro nás milou návštěvou a povzbuzením. Za všechny chvalské farníky jim tedy děkuji. Doufám, že spolupráce našich farností bude i nadále pokračovat a úspěšně se rozvíjet ke chvále Boží a spáse nesmrtelných duší. Všechny čtenáře srdečně zdraví Ladislav Souček, administrátor v Praze-Chvalech (a také ve Vinoři, Satalicích, Klánovicích a Jirnech) V Klubu Podle církevního kalendáře skončila doba vánoční v neděli 13. ledna 2008, ale vánoční atmosféra a její písně v nás ještě nějakou dobu doznívají. Tuto krásnou dobu jsme si ještě prodloužili následujícího dne, v pondělí 14. ledna, kdy se konalo v romantickém prostředí podzemního sálu Farního klubu u Panny Marie Sněžné setkání se členy Státní opery Praha. Dvě ženy a dva muži dokázali svým zpěvem, hrou na housle a klavír vytvořit nádhernou atmosféru. Nadšené ovace, kterými jim přítomní děkovali za umělecký zážitek, se dají srovnat s ovacemi velkých koncertních sálů. Přítomní slyšeli známé i méně známé melodie od Händla, Mozarta, Vivaldiho, Dvořáka a dalších skladatelů. Ljuba Alabozova-Popova a Martina Podéšťová krásně zpívaly společně, a také se na pódiu střídaly. Adolf Melichar perfektně a vytrvale doprovázel účinkující na klavír po celou dobu programu. Vít Bulíček nádherně zpíval nebo hrál na housle. Všichni umělci koncertovali s radostí, i když za sebou měli náročný den. Po vystoupení si ještě našli čas na posezení s posluchači při malém občerstvení. V Klubu nebylo přeplněno a ten, kdo zůstal doma, o hodně přišel. Josef Nový DOPORUČUJEME Česká křesťanské akademie, ekologická sekce, zve na besedu Základy přírodě a člověku přátelského stavění, voda v krajině a symbióza přírody s architekturou ( smysl a význam energetických úspor, hospodaření s vodou, smysl zadržování vody) v úterý v 17:30, klášter Emauzy (přízemí), Praha 2, Vyšehradská 49. UKŽ pořádá přednášku s promítáním na téma Kypr ve středu od 14:30 do 16:30 ve Farním klubu P. M. Sněžné, přednáší RNDr. Ondřej Bartušek. 6

7 MYŠLENKY O vytrvalosti s MUDr. Maxem Kašparů Není těžké se nadchnout, těžší je nadšení udržet. Není těžké hrát, těžší je přijmout prohru. Není těžké se stát knězem, těžší je žít jako kněz. Není těžké zabloudit, těžší je najít cestu zpátky. Na světě budete mít soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. (J 6,33) Jakost stromu se pozná podle ovoce. Z trní se nesklízejí fíky ani z bodláku hrozny. Člověk je schopen konat skutečné dobro jen tehdy, je-li jeho srdce plné dobra. Když je však jeho srdce naplněno zlem, šíří jen zlo. (Volně podle Bible) Těžké doby jsou chvílemi ničemů ale zase také velikých charakterů. V pohromách ukazuje lidská bytost vše, čeho je v nejhorším i v nejlepším schopna, celý svůj rub a líc. (Josef Čapek) Modlitební inspirace Ty jsi, Pane, světlo světa. Osvěť můj rozum, abych všechno, co je, viděl správně, abych to viděl ve Tvém světle, abych všechna světla světa viděl před Tebou pohasínat, Tys Světlo světa. Přehršle báječně bláznivých bonmotů 1. Čím menší nadání, tím víc člověk nadává. 2. I v trápení k nám mluví Bůh jenže jakýmsi cizím jazykem. 3. Pravdu dlužíme lidem častěji nežli peníze. 4. Všichni lidé vypadají stejně, když svítí slunce. Začnou se lišit teprve tehdy, když se rozprší. (Vybráno z dílny P. Kosorina.) I stvořil Bůh člověka k obrazu svému. (Gn 1,27) Bůh chtěl mít na světě někoho, s kým by mohl hovořit, kdo by mu rozuměl, komu by mohl být přítelem a kdo by mu splácel lásku láskou. Proto neseme nejen podobu otce a matky, ale i podobu Boha. Tím se lišíme od zvířat. Je to naše největší sláva a vyznamenání. Random Thought To quarrel with a neighbor is foolish. A man with good sense holds his tongue. Hádat se s bližním je bláznivé. Rozumný člověk raději mlčí. Hádanka nakonec: Ve kterém pražském kostele je část ostatků sv. Valentina? (v kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě) Myšlenky vybírá a zasílá Charles Tvrzník Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze únor

8 SVÁTEČNÍ KRÁTKÉ POČTENÍ Rozvážný nerozvážný Rozvážný člověk bere především sebe takového, jaký je. Nepřivírá oči, ani se na sebe nedívá skrz prsty. Přijímá se se vším, co je v něm a na něm stinného i světlého. Rozvážný člověk však i jiné bere takové, jací jsou, se vším, co je v nich a na nich světlého i stinného. Snaží se, aby nepodlehl předsudkům a aby tak nepřehlížel stíny u těch, jimž je nakloněn, a naopak, aby viděl něco dobrého i na těch, kdo jsou mu nesympatičtí. Nerozčiluje se příliš, že jsou ti druzí takoví, jací jsou. Netrpí, řekněme to tak, mesiášským komplexem, tedy posedlostí zachraňovat, dychtivostí předělat každého, kdo není podle jeho míry. Přesvědčen, že ho tak vykoupí. Rozvážný člověk konečně bere i svět takový, jaký je. Svět je takový, jaký je, ať je to člověku milé nebo nemilé. Zavírat oči před realitou světa, protože je nepříjemná, je skutečně bída. Takový člověk nepřispívá k uzdravení světa. Nenávist neuzdravuje, pohrdání nevzpružuje. Jenom láska podporuje život a povznáší ho. Také Boha musíme brát takového, jaký je. Člověk by si leckdy přál, aby Bůh jednal jinak, aby měřil jiným metrem. Člověk nerozumí jeho záměrům. Jsou lidé, kteří by chtěli, aby Bůh byl trochu rychlejší v odplatách, a nelíbí se jim lidové přísloví Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Přáli by si rychlejší a přímější Boží zásah. Jiní se nedovedou smířit s tím, že Otec, jak řekl Ježíš, dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Oni by odepřeli slunce a déšť těm, které považují za nehodné. Jiní by rychleji obraceli hříšníky a byli by méně snášenliví než Pán. Přáli by si jiný svět, než je ten, který stvořil On. Takže i Boha musíme brát takového, jaký je. Není tedy rozvážný ten, kdo chodí světem se zachmuřenou tváří, kdo šetří úsměvy, kdo se kaboní a svírá rty a má zaťatý obličej, nýbrž ten, kdo podle své povahy přijímá sebe, druhé i Boha takové, jací jsou. Vybraná ukázka je knihy Ivana Goluba: Odvaha pro všední den (Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000) Poznámka: Ivan Golub je chorvatským básníkem a také profesorem teologie v Záhřebu. Narodil se v roce Podle staré mnišské zásady neradí jiným nic jiného než to, co sám zkusil na sobě a prožil intenzivně. Své eseje uvádí vyznáním pravdy: Žiju sobě i jiným... Tuto knihu jsem napsal Tobě i sobě. Sváteční krátká počtení vybírá a zasílá Charles Tvrzník Vidíš-li bratra nebo sestru, vidíš Boha. (Origenes) 8

9 Soutěžíme se Sněženkou Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze únor

10 VYSVĚTLUJEME Skrutinia Skrutinia jsou obřady, které mají očišťovat mysl i srdce katechumenů, tzn. lidí, připravujících se na přijetí svátosti křtu o velikonoční vigilii. Posilují je proti pokušení, pomáhají jim, aby uzrál jejich správný úmysl a povzbuzují je, aby rozhodněji pokračovali ve snaze milovat Boha. Jádrem skrutinií jsou jednoduché exorcismy těmito obřady jsou čekatelé křtu vyprošťováni z následků hříchu a z ďábelského vlivu, jsou posilováni na své duchovní cestě a otevírají svá srdce k přijetí Spasitelových darů. Skrutinia jsou tři proto, aby katechumeni získali hluboké poznání Krista Vykupitele, který je živá voda (evangelijní správa o samařské ženě), světlo (evangelium o slepém), vzkříšení a život (evangelium o vzkříšení Lazara). Z vlastní zkušenosti musím říci, že skrutinia opravdu plní svou funkci, totiž že očišťují mysl a srdce a umožňují tak člověku lepší připravenost na křest. Zvláště když se za něho modlí takové farní společenství, jako je to naše. (Píše Martin Jusko z římskokatolické farnosti v Čáslavi.) převzato z internetu LUCIÁN DĚTEM MANDALA MANDALA = zobrazení kruhu. Slovo samotné pochází ze staroindického jazyka a znamená kruh. V buddhistické tradici byla používána jako meditační znak. S myšlenkou mandaly se ale setkáváme ve všech kulturách po celém světě, ať už v podobě okenní rozety v gotických chrámech, starobylého plánu města, půdorysu kláštera nebo kultovních míst rozličných kultur. Mandala může být vzor, struktura, motiv, symbol, vždy má ale podobu kruhu, v němž je všechno soustředěno kolem středu. Letošní mandaly jsou ve znamení OHNĚ A VODY. Jsou to dva symboly Velikonoční noci, ke kterým budeme po celou postní dobu směřovat. Oheň se zapaluje před vchodem do kostela. Od něho pak velikonoční svíce, paškál. Tuto svíci nese jáhen nebo kněz do úplně tmavého kostela. A od této svíce, která je znamením vzkříšeného Krista, si zapálíme my všichni, kteří jsme se v kostele shromáždili, své vlastní svíčky. Skrze Ježíše Krista chce dát Bůh vzkříšení a život i nám. Voda je pro náš život nezbytná. Potřebujeme ji nejen k pití, ale také když se chceme osvěžit a umýt. O každé velikonoční noci se voda slavnostně žehná. Tím si připomínáme svůj vlastní křest. 10

11 POSTNÍ MANDALA Můžeš si vybrat, jestli jsou na obrázku plamínky ohně anebo vlny vody. Vždycky, když se ti povede v postní době nad sebou vyhrát, někoho potěšit, a přiblížit se tak k Velikonocům, tak si kousek mandaly vybarvi Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze únor

12 Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné všední dny: 7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory) neděle: 9:00, 10:15 (pro rodiny s dětmi), 11:30, 18:00 denně: 17:25 modlitba růžence (v postě mimo pátek a neděli) čtvrtek: adorace v kapli sv. Michala v pátek a neděli: 17:15 křížová cesta PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ Únor So Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) Ne 4. neděle v mezidobí Út 19:19 Masopustní setkání s přáteli Klub St Popeleční středa přísný půst 19:15 Katecheze pro dospělé (dále každou středu) fara Čt 18:00 Mše sv. připravovaná mládeží (dále každý čtvrtek) kaple So 15:00 Knihařská dílna Klárky Brožové (poplatek 20,- na materiál) Klub Exkurze do barokní františkánské knihovny (Lucián) Ne 9:00 1. neděle postní - budou oznámena jména novokřtěnců Prodej křesťanských knih Klub Pá 18:00 Připomínka 14 umučených bratří, pozván je kardinál M. Vlk Po 19:19 Pastorační rada fara Út 19:19 Přednáška s promítáním: Římské katakomby - P. Petr Alkantara Klub St 14:30 Přednáška s promítáním: Kypr (UKŽ) Klub Ne 9:00 První skrutinium Ne 9:00 Druhé skrutinium (9. března bude třetí skrutinium) Pá 18:00 Slavnostní mše sv. k zahájení projektu: Nové Město Pražské Nový Jeruzalém 12 As 19:00 po ukončení bohoslužby následuje beseda v Klubu Farní kancelář u Panny Marie Sněžné Pondělí - 14:00-17:30 Úterý - 14:00-17:00 Středa 9:00-11:30 14:00-17:30 Čtvrtek - 14:00-15:30 Pátek 9:00-11:30 - kostel Klub Tel. na faru: , Jungmannovo nám. 18, Praha 1-Nové Město, farář: P. Antonín Klaret Dąbrowski OFM, tel: , web: Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: , Uzávěrka březnového čísla je Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1. Náklady na vytištění jednoho čísla jsou 8,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Z FARNOSTI F A R N Í P O U Ť

Z FARNOSTI F A R N Í P O U Ť Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 3 Ročník XIV. Březen 2008 Katechumeni a misie II Je to moderní a in, když všechno má své pokračování. Ovšem většinou ty dvojky už nejsou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XX. Září 2014 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, začínáme novou sezonu, nový školní rok. Tento školní rok má pro naši farnost dvě

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XX. Prosinec 2014 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, listopadový program jsme naplnili, máme po vizitaci, máme novou pastorační

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 5 Ročník XVI. Květen 2010 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, začátkem měsíce v úterý 4. května si připomeneme posvěcení našeho kostela

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014

Římskokatolická farnost Přibyslav LEDEN 2015 28. PROSINCE 2014 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 farář P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 kaplan P. Pavel Sandtner: 605 727 555 kaplan P. Antonín Pavlas: 604 170 227

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

mimořádné číslo ŘÍJEN 2011 - informace MODLITBA RŮŽENCE

mimořádné číslo ŘÍJEN 2011 - informace MODLITBA RŮŽENCE MARTiNOViNy mimořádné číslo říjen 2011 FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY ŘÍJEN 2011 - informace MODLITBA RŮŽENCE Jako každoročně tak i letos je měsíc říjen více věnován modlitbě růžence, ke které nás zvláště

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník VIII. Únor 2002 Připravuje se františkánská odpověď na výzvy naší doby Po listopadu 1989 se znovu vracejí bratři františkáni do svého kláštera

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH:

Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: Vydává Římskokatolický farní úřad v Pardubicích OBSAH: ZE ŽIVOTA FARNOSTI... str. 2 Jak dopadly volby nové Pastorační rady ZPRÁVY Z DIECÉZE.. str. 3 Blahopřání Otec biskup opět mezi námi Diecézní setkání

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015

Rozpis bohoslužeb ve farnosti a okolí od 24. května do 31. května 2015 od 24. května do 31. května 2015 24.5. Seslání Ducha svatého - slavnost Úterý 26.5. 18.00 Mše svatá L. Bělohrad Středa 27.5. 19.00 Mše svatá + Májová pobožnost Červená Třemešná Čtvrtek 28.5. 18.00 Mše

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více