Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XIV. Únor 2008 Katechumeni a misie Tito lidé jsou velikým darem pro naši farnost. Na první neděli postní při farní mši svaté v 9 hodin budou vyhlášena jména těch, kteří už letos o Velikonocích budou pokřtěni. Je třeba děkovat Pánu, že po tolik let ukazuje i v naší farnosti svou přízeň k církvi a stále vzbuzuje víru v srdcích dospělých lidí. O třetí, čtvrté a páté postní neděli jim zvlášť budeme vyprošovat při skrutiniích sílu pro vítězství nad zlým duchem. Kvůli těmto obřadům jsem odmítl účast na pouti do Svaté Země. Bohužel však nebudu přítomen na první postní neděli při radostném oznámení jmen křtěnců. Budeme v té době s našimi bratry z Plzně, Didakem a Bartolomějem, na lidových misiích u Čechů v Rumunsku. Poprosil nás o to rumunský kněz, který se tam stará o české farnosti. Prosím tedy všechny čtenáře Sněženky o modlitbu za naše katechumeny, o modlitbu za biskupa Jaroslava, který je nemocný a nebude moci letos přijít, aby našim katechumenům udělil svátosti, které o Velikonocích přijmou, za biskupa Václava, který slíbil, že mezi nás přijde, za dary Ducha svatého pro nás tři misionáře, kteří budeme týden v Rumunsku a za všechny naše krajany, aby jim lidové misie přinesly užitek a potřebné milosti. Vůbec ne v poslední řadě prosím i je o modlitbu za naši farnost, aby lidé v postní době včas mysleli na svátost smíření, protože právě postní doba je časem pro obrácení. Pokud to nestihnete dříve, využijte alespoň kající bohoslužbu, která bude v našem kostele v době postní v úterý v 17 hod. menší bratr Antonín

2 Pokání, obrácení, změna směru, změna smýšlení 2 Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, kde je dobrá cesta a vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. (Jer 6,16) Obnova člověka se uskutečňuje skrze obrácení a příklon k Bohu. Nikoli jen skrze kratičkou otočku a letmý pohled jiným směrem. Uskutečňuje se ve vykročení na cestu jiným směrem. (P. Hans Buob) Co je to pokání a obrácení? Ježíš začal své působení slovy: Čiňte pokání a věřte evangeliu. (Mk 1,14) Napovědět nám může původní význam slov používaných v hebrejštině řeči Bible a židovského náboženství. Hebrejská slova používaná pro pokání znamenala v běžné hovorové řeči: změnu cesty, návrat po ní v protisměru, ale i vzdychání, pociťování lítosti. V náboženském jazyce pak vyjadřovala nové orientování se ve všem jednání, odvrácení od toho, co je zlé, a navrácení se k Bohu. Odmítnutí pokání nekajícnost pak znamená nerevidování směru cesty, upravování skutečnosti podle sebe, ubírání se cestou, která je možná momentálně, cestou menšího odporu, ale která nemusí mít pro náš život perspektivu. Choďte po všech cestách, jak jsem vám ukázal, a povede se vám dobře, praví Bůh. (Jer 7,23) Pokání v praxi Člověk, který slyší o pokání, může udělat jednu špatnou věc: obrátit se jen k sobě samému, zaměřit se jen na sebe a na své chyby. Může se sám začít všemožně pokoušet o polepšení, což se mu ale málokdy zdaří. Lze k tomu přistupovat ale i jinak: vzít výzvu evangelia celou: Čiňte pokání (obraťte se) a věřte evangeliu. (Mk 1,14) Zde již jde o něco jiného: o obrácení a věření evangeliu, které nám Bůh dal k naší záchraně a pomoci. Evangelium je totiž moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. (Řím 1,16) A věřit neznamená jen vědět, ale hlavně spolehnout se. Spolehnout se na toho, kdo přichází do našeho života jako ten, kdo zachraňuje. Na Ježíše Krista. Budeme sice dál zápolit se svými chybami, slabostmi a neschopnostmi, ale můžeme při tom všem vycházet z jiného základu: z Božího života, který nám byl v Kristu darován a který má sílu k proměně našich slabostí a našeho života. Veškerá hodnota pokání spočívá v tom, že nás znovu poutá k Bohu ve velkém a důvěrném přátelství. (KKC 1468) převzato z

3 Z FARNOSTI Masopustní setkání s přáteli z farnosti bude v úterý 5. února v 19:19 ve Farním klubu. Přednáška s promítáním Římské katakomby svědectví starokřesťanských mučedníků se koná v úterý 19. února v 19:19 v Klubu, přednáší P. Petr Alkantara Houška OFM. Všichni jsou srdečně zváni. Gratulujeme V lednu 2008 oslavila 80. narozeniny Libuška Visingerová. Můžeme ji potkat nejen každou neděli na mši svaté v 9 hod., ale i ve všední dny nebo na večerních nešporách. Do dalších let jí vyprošujeme dar zdraví, ochranu Panny Marie, hodně sil, radosti a lásky. farníci od Panny Marie Sněžné Zahájení projektu Nové Město Pražské Nový Jeruzalém 660 let od založení Nového Města Pražského V návaznosti na článek v prázdninové a říjnové Sněžence oznamuji, že připravovaný projekt Nové Město Pražské Nový Jeruzalém bude zahájen v předvečer 660. výročí založení Nového Města Pražského Karlem IV., a to slavnostní mší svatou v pátek 7. března v 18 hod. v kostele Panny Marie Sněžné za přítomnosti pozvaných představitelů města. Po mši svaté, asi od 19 hod., bude ve Farním klubu k tomuto tématu uspořádána veřejná diskuse, ke které jste všichni srdečně zváni. Božena Harmáčková Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze únor

4 Poděkování koledníkům Na počátku nového občanského roku se konala v naší republice Tříkrálová sbírka organizována Českou katolickou charitou. Jak nám na Tříkrálovém koncertě připomenul i pan kardinál Vlk, nejde v této sbírce pouze o finance, ale především o čin humanitární a evangelizační, který dosvědčuje vzájemnou solidaritu mezi lidmi. Chtěla bych Vám, koledníci, z celého srdce poděkovat za Vaši spoluúčast na Tříkrálové sbírce Zvláště všem dětem, které se zapojily hudebně po celý týden, a Vám starším, kteří jste s ochotou a laskavostí vyráželi do ulic s kasičkami. Děkuji za vytváření společenství s koledníky a za vzájemné obdarování. Jak se dokážeme vzájemně obohacovat, dokázal benefiční Tříkrálový koncert chlapeckého sboru Pueri gaudentes. Všem členům sboru patří velký dík. Vytvořili nádhernou atmosféru. Za jejich kvalitní vystoupení a otevřené srdce pro dobrou věc se jim dostalo nejkrásnějšího poděkování velice hojné účasti, která příjemně překvapila. A tak ještě jednou velký dík za Vaši velkorysost. Dle předběžných součtů naše farnost vybrala ,- Kč. Pán Bůh zaplať. Helena Podlahová koordinátorka TS 4

5 Zpívání koled Během Tříkrálové sbírky již několik roků udržuje naše farnost tradici zpívat koledy na Jungmannově náměstí. Jak nám připomenul i pan kardinál, nejde při sbírce pouze o finance, ale též o aspekt humanitární a evangelizační. Děkuji zpěvákům z farnosti i mimo ni, vám všem, kdo jste se v sobotu 5. ledna zpívání koled zúčastnili. Velký dík také patří manželům Markétě a Petrovi Lutkovým, jejichž doprovod na klávesy a kytaru dal našemu amatérskému zpívání jistotu. Letošní mrazivé počasí nás po hodinovém vystoupení přimělo udělat pauzu a jít se ohřát do Klubu, kde jsme nabrali nových sil pro druhou část vystoupení. Doufám, že jsme udělali radost nejen sobě, ale i všem kolemjdoucím, kteří se v nejednom případě ke zpívání alespoň na chvíli přidali. Bylo nám spolu dobře a Pán nám dopřál prožít krásné a užitečné vánoční odpoledne. Ještě jednou děkuji všem zpěvákům i koledníkům. Ludmila Jirsová OHLASY NA KONCERTY V kostele Na slavnost Zjevení Páně 6. ledna se v kostele P. M. Sněžné v rámci Tříkrálové sbírky uskutečnil benefiční koncert chlapeckého sboru Pueri gaudentes, který byl letos poprvé organizován ve spolupráci s naší farností sv. Ludmily na Chvalech. Za tento čin, který byl velkým přínosem pro letošní sbírku v obou farnostech, patří velký dík jeho hlavní organizátorce Heleně Podlahové, která s tímto nápadem nejen přišla, ale dotáhla ho i do úspěšného konce. Dík patří též chlapeckému sboru, který připravil svým vystoupením nádherný kulturní zážitek všem návštěvníkům koncertu. A tak nezbývá než věřit, že tento koncert byl začátkem nové tradice při spolupráci našich farností. Petra Švábová Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze únor

6 V neděli 6. ledna jsem spolu s několika chvalskými farníky byl na Tříkrálovém koncertu u P. M. Sněžné. Sbor Pueri gaudentes na nás skutečně udělal vynikající dojem, koncert se nám moc líbil. Je vidět a především slyšet, že onu radost nemají jen ve svém názvu, ale že jí skutečně i žijí a svým zpěvem dávají dál svému Tvůrci, jenž, jak praví breviářový hymnus, jim dal hlasy takové, a všem posluchačům, jejichž potlesk a ohlasy po koncertě vydaly o tom jasné svědectví. Myslím, že to byl výtečný a dobře připravený duchovní počin. Dnes je radosti zapotřebí všude, a tak jsem za ni vděčný, i za radost ze setkání s panem kardinálem, s otcem provinciálem a mnohými vašimi farníky při posezení v Klubu. A ještě jedno poděkování: vaši kněží chodí vypomáhat do chvalské farnosti, jsou tam oblíbeni a jsou vždy pro nás milou návštěvou a povzbuzením. Za všechny chvalské farníky jim tedy děkuji. Doufám, že spolupráce našich farností bude i nadále pokračovat a úspěšně se rozvíjet ke chvále Boží a spáse nesmrtelných duší. Všechny čtenáře srdečně zdraví Ladislav Souček, administrátor v Praze-Chvalech (a také ve Vinoři, Satalicích, Klánovicích a Jirnech) V Klubu Podle církevního kalendáře skončila doba vánoční v neděli 13. ledna 2008, ale vánoční atmosféra a její písně v nás ještě nějakou dobu doznívají. Tuto krásnou dobu jsme si ještě prodloužili následujícího dne, v pondělí 14. ledna, kdy se konalo v romantickém prostředí podzemního sálu Farního klubu u Panny Marie Sněžné setkání se členy Státní opery Praha. Dvě ženy a dva muži dokázali svým zpěvem, hrou na housle a klavír vytvořit nádhernou atmosféru. Nadšené ovace, kterými jim přítomní děkovali za umělecký zážitek, se dají srovnat s ovacemi velkých koncertních sálů. Přítomní slyšeli známé i méně známé melodie od Händla, Mozarta, Vivaldiho, Dvořáka a dalších skladatelů. Ljuba Alabozova-Popova a Martina Podéšťová krásně zpívaly společně, a také se na pódiu střídaly. Adolf Melichar perfektně a vytrvale doprovázel účinkující na klavír po celou dobu programu. Vít Bulíček nádherně zpíval nebo hrál na housle. Všichni umělci koncertovali s radostí, i když za sebou měli náročný den. Po vystoupení si ještě našli čas na posezení s posluchači při malém občerstvení. V Klubu nebylo přeplněno a ten, kdo zůstal doma, o hodně přišel. Josef Nový DOPORUČUJEME Česká křesťanské akademie, ekologická sekce, zve na besedu Základy přírodě a člověku přátelského stavění, voda v krajině a symbióza přírody s architekturou ( smysl a význam energetických úspor, hospodaření s vodou, smysl zadržování vody) v úterý v 17:30, klášter Emauzy (přízemí), Praha 2, Vyšehradská 49. UKŽ pořádá přednášku s promítáním na téma Kypr ve středu od 14:30 do 16:30 ve Farním klubu P. M. Sněžné, přednáší RNDr. Ondřej Bartušek. 6

7 MYŠLENKY O vytrvalosti s MUDr. Maxem Kašparů Není těžké se nadchnout, těžší je nadšení udržet. Není těžké hrát, těžší je přijmout prohru. Není těžké se stát knězem, těžší je žít jako kněz. Není těžké zabloudit, těžší je najít cestu zpátky. Na světě budete mít soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. (J 6,33) Jakost stromu se pozná podle ovoce. Z trní se nesklízejí fíky ani z bodláku hrozny. Člověk je schopen konat skutečné dobro jen tehdy, je-li jeho srdce plné dobra. Když je však jeho srdce naplněno zlem, šíří jen zlo. (Volně podle Bible) Těžké doby jsou chvílemi ničemů ale zase také velikých charakterů. V pohromách ukazuje lidská bytost vše, čeho je v nejhorším i v nejlepším schopna, celý svůj rub a líc. (Josef Čapek) Modlitební inspirace Ty jsi, Pane, světlo světa. Osvěť můj rozum, abych všechno, co je, viděl správně, abych to viděl ve Tvém světle, abych všechna světla světa viděl před Tebou pohasínat, Tys Světlo světa. Přehršle báječně bláznivých bonmotů 1. Čím menší nadání, tím víc člověk nadává. 2. I v trápení k nám mluví Bůh jenže jakýmsi cizím jazykem. 3. Pravdu dlužíme lidem častěji nežli peníze. 4. Všichni lidé vypadají stejně, když svítí slunce. Začnou se lišit teprve tehdy, když se rozprší. (Vybráno z dílny P. Kosorina.) I stvořil Bůh člověka k obrazu svému. (Gn 1,27) Bůh chtěl mít na světě někoho, s kým by mohl hovořit, kdo by mu rozuměl, komu by mohl být přítelem a kdo by mu splácel lásku láskou. Proto neseme nejen podobu otce a matky, ale i podobu Boha. Tím se lišíme od zvířat. Je to naše největší sláva a vyznamenání. Random Thought To quarrel with a neighbor is foolish. A man with good sense holds his tongue. Hádat se s bližním je bláznivé. Rozumný člověk raději mlčí. Hádanka nakonec: Ve kterém pražském kostele je část ostatků sv. Valentina? (v kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě) Myšlenky vybírá a zasílá Charles Tvrzník Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze únor

8 SVÁTEČNÍ KRÁTKÉ POČTENÍ Rozvážný nerozvážný Rozvážný člověk bere především sebe takového, jaký je. Nepřivírá oči, ani se na sebe nedívá skrz prsty. Přijímá se se vším, co je v něm a na něm stinného i světlého. Rozvážný člověk však i jiné bere takové, jací jsou, se vším, co je v nich a na nich světlého i stinného. Snaží se, aby nepodlehl předsudkům a aby tak nepřehlížel stíny u těch, jimž je nakloněn, a naopak, aby viděl něco dobrého i na těch, kdo jsou mu nesympatičtí. Nerozčiluje se příliš, že jsou ti druzí takoví, jací jsou. Netrpí, řekněme to tak, mesiášským komplexem, tedy posedlostí zachraňovat, dychtivostí předělat každého, kdo není podle jeho míry. Přesvědčen, že ho tak vykoupí. Rozvážný člověk konečně bere i svět takový, jaký je. Svět je takový, jaký je, ať je to člověku milé nebo nemilé. Zavírat oči před realitou světa, protože je nepříjemná, je skutečně bída. Takový člověk nepřispívá k uzdravení světa. Nenávist neuzdravuje, pohrdání nevzpružuje. Jenom láska podporuje život a povznáší ho. Také Boha musíme brát takového, jaký je. Člověk by si leckdy přál, aby Bůh jednal jinak, aby měřil jiným metrem. Člověk nerozumí jeho záměrům. Jsou lidé, kteří by chtěli, aby Bůh byl trochu rychlejší v odplatách, a nelíbí se jim lidové přísloví Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Přáli by si rychlejší a přímější Boží zásah. Jiní se nedovedou smířit s tím, že Otec, jak řekl Ježíš, dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Oni by odepřeli slunce a déšť těm, které považují za nehodné. Jiní by rychleji obraceli hříšníky a byli by méně snášenliví než Pán. Přáli by si jiný svět, než je ten, který stvořil On. Takže i Boha musíme brát takového, jaký je. Není tedy rozvážný ten, kdo chodí světem se zachmuřenou tváří, kdo šetří úsměvy, kdo se kaboní a svírá rty a má zaťatý obličej, nýbrž ten, kdo podle své povahy přijímá sebe, druhé i Boha takové, jací jsou. Vybraná ukázka je knihy Ivana Goluba: Odvaha pro všední den (Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000) Poznámka: Ivan Golub je chorvatským básníkem a také profesorem teologie v Záhřebu. Narodil se v roce Podle staré mnišské zásady neradí jiným nic jiného než to, co sám zkusil na sobě a prožil intenzivně. Své eseje uvádí vyznáním pravdy: Žiju sobě i jiným... Tuto knihu jsem napsal Tobě i sobě. Sváteční krátká počtení vybírá a zasílá Charles Tvrzník Vidíš-li bratra nebo sestru, vidíš Boha. (Origenes) 8

9 Soutěžíme se Sněženkou Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze únor

10 VYSVĚTLUJEME Skrutinia Skrutinia jsou obřady, které mají očišťovat mysl i srdce katechumenů, tzn. lidí, připravujících se na přijetí svátosti křtu o velikonoční vigilii. Posilují je proti pokušení, pomáhají jim, aby uzrál jejich správný úmysl a povzbuzují je, aby rozhodněji pokračovali ve snaze milovat Boha. Jádrem skrutinií jsou jednoduché exorcismy těmito obřady jsou čekatelé křtu vyprošťováni z následků hříchu a z ďábelského vlivu, jsou posilováni na své duchovní cestě a otevírají svá srdce k přijetí Spasitelových darů. Skrutinia jsou tři proto, aby katechumeni získali hluboké poznání Krista Vykupitele, který je živá voda (evangelijní správa o samařské ženě), světlo (evangelium o slepém), vzkříšení a život (evangelium o vzkříšení Lazara). Z vlastní zkušenosti musím říci, že skrutinia opravdu plní svou funkci, totiž že očišťují mysl a srdce a umožňují tak člověku lepší připravenost na křest. Zvláště když se za něho modlí takové farní společenství, jako je to naše. (Píše Martin Jusko z římskokatolické farnosti v Čáslavi.) převzato z internetu LUCIÁN DĚTEM MANDALA MANDALA = zobrazení kruhu. Slovo samotné pochází ze staroindického jazyka a znamená kruh. V buddhistické tradici byla používána jako meditační znak. S myšlenkou mandaly se ale setkáváme ve všech kulturách po celém světě, ať už v podobě okenní rozety v gotických chrámech, starobylého plánu města, půdorysu kláštera nebo kultovních míst rozličných kultur. Mandala může být vzor, struktura, motiv, symbol, vždy má ale podobu kruhu, v němž je všechno soustředěno kolem středu. Letošní mandaly jsou ve znamení OHNĚ A VODY. Jsou to dva symboly Velikonoční noci, ke kterým budeme po celou postní dobu směřovat. Oheň se zapaluje před vchodem do kostela. Od něho pak velikonoční svíce, paškál. Tuto svíci nese jáhen nebo kněz do úplně tmavého kostela. A od této svíce, která je znamením vzkříšeného Krista, si zapálíme my všichni, kteří jsme se v kostele shromáždili, své vlastní svíčky. Skrze Ježíše Krista chce dát Bůh vzkříšení a život i nám. Voda je pro náš život nezbytná. Potřebujeme ji nejen k pití, ale také když se chceme osvěžit a umýt. O každé velikonoční noci se voda slavnostně žehná. Tím si připomínáme svůj vlastní křest. 10

11 POSTNÍ MANDALA Můžeš si vybrat, jestli jsou na obrázku plamínky ohně anebo vlny vody. Vždycky, když se ti povede v postní době nad sebou vyhrát, někoho potěšit, a přiblížit se tak k Velikonocům, tak si kousek mandaly vybarvi Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze únor

12 Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné všední dny: 7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory) neděle: 9:00, 10:15 (pro rodiny s dětmi), 11:30, 18:00 denně: 17:25 modlitba růžence (v postě mimo pátek a neděli) čtvrtek: adorace v kapli sv. Michala v pátek a neděli: 17:15 křížová cesta PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ Únor So Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) Ne 4. neděle v mezidobí Út 19:19 Masopustní setkání s přáteli Klub St Popeleční středa přísný půst 19:15 Katecheze pro dospělé (dále každou středu) fara Čt 18:00 Mše sv. připravovaná mládeží (dále každý čtvrtek) kaple So 15:00 Knihařská dílna Klárky Brožové (poplatek 20,- na materiál) Klub Exkurze do barokní františkánské knihovny (Lucián) Ne 9:00 1. neděle postní - budou oznámena jména novokřtěnců Prodej křesťanských knih Klub Pá 18:00 Připomínka 14 umučených bratří, pozván je kardinál M. Vlk Po 19:19 Pastorační rada fara Út 19:19 Přednáška s promítáním: Římské katakomby - P. Petr Alkantara Klub St 14:30 Přednáška s promítáním: Kypr (UKŽ) Klub Ne 9:00 První skrutinium Ne 9:00 Druhé skrutinium (9. března bude třetí skrutinium) Pá 18:00 Slavnostní mše sv. k zahájení projektu: Nové Město Pražské Nový Jeruzalém 12 As 19:00 po ukončení bohoslužby následuje beseda v Klubu Farní kancelář u Panny Marie Sněžné Pondělí - 14:00-17:30 Úterý - 14:00-17:00 Středa 9:00-11:30 14:00-17:30 Čtvrtek - 14:00-15:30 Pátek 9:00-11:30 - kostel Klub Tel. na faru: , Jungmannovo nám. 18, Praha 1-Nové Město, farář: P. Antonín Klaret Dąbrowski OFM, tel: , web: Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: , Uzávěrka březnového čísla je Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1. Náklady na vytištění jednoho čísla jsou 8,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Z FARNOSTI F A R N Í P O U Ť

Z FARNOSTI F A R N Í P O U Ť Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 3 Ročník XIV. Březen 2008 Katechumeni a misie II Je to moderní a in, když všechno má své pokračování. Ovšem většinou ty dvojky už nejsou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

FARNÍ LIST SRPEN 2016

FARNÍ LIST SRPEN 2016 FARNÍ LIST SRPEN 2016 Milí farníci, srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte k dispozici

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXI. Září 2015 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zdravím vás na začátku nového školního roku, tedy i nové farní sezony. Je tady

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Ročník XXII. Září 2016 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Září 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, tak zase začíná nová pastorační sezona, nebo chcete-li nový školní rok. Novinkou

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XXII. Duben 2016 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, nastala nám doba velikonoční a ta nám připomíná mnoho příprav, které buď už

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Z FARNOSTI Přijďte zpívat koledy v sobotu 5. ledna 2008 od 14 hod. před kostel Panny Marie Sněžné. Na kytaru a klávesy doprovázejí manželé Lutkovi. Tř

Z FARNOSTI Přijďte zpívat koledy v sobotu 5. ledna 2008 od 14 hod. před kostel Panny Marie Sněžné. Na kytaru a klávesy doprovázejí manželé Lutkovi. Tř Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 1 Ročník XIV. Leden 2008 Nový rok Čas je úžasný dar. My lidé jsme tak nedokonalí a máme tolik chyb, dopouštíme se tolika omylů! Čas je

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce

Markéta 2/ Postní doba a Velikonoce Markéta 2/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Jaroslav Vokoun. finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství

Jaroslav Vokoun. finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství Jaroslav Vokoun finále středověké zbožnosti Karmelitánské nakladatelství Vzdor všemu vědeckému bádání se myšlenku, že středověk byl temný, daří odstranit z všeobecného kulturního povědomí stejně málo,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XX. Prosinec 2014 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, listopadový program jsme naplnili, máme po vizitaci, máme novou pastorační

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI

Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Katechetika I. KŘESTNÍ KATECHUMENÁT: ZDROJ INSPIRACE PRO KATECHEZI V CÍRKVI Inspirace katecheze prvky katechumenátu Poslání k národům = vzor veškeré misijní činnosti církve, křestní katechumenát, který

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XX. Září 2014 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, začínáme novou sezonu, nový školní rok. Tento školní rok má pro naši farnost dvě

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ

Pořad bohoslužeb ve FARNÍM KOSTELE VE VSETÍNĚ v týdnu od 22. 5. - 29. 5. 2016 21. týden 21. 5. Památka sv.kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků 7:30 MÁJOVÁ Za syna Jana Klvánka, živou a Klvánkovu a Orságovu, duše v očistci a nová kněžská

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více