Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XIV. Únor 2008 Katechumeni a misie Tito lidé jsou velikým darem pro naši farnost. Na první neděli postní při farní mši svaté v 9 hodin budou vyhlášena jména těch, kteří už letos o Velikonocích budou pokřtěni. Je třeba děkovat Pánu, že po tolik let ukazuje i v naší farnosti svou přízeň k církvi a stále vzbuzuje víru v srdcích dospělých lidí. O třetí, čtvrté a páté postní neděli jim zvlášť budeme vyprošovat při skrutiniích sílu pro vítězství nad zlým duchem. Kvůli těmto obřadům jsem odmítl účast na pouti do Svaté Země. Bohužel však nebudu přítomen na první postní neděli při radostném oznámení jmen křtěnců. Budeme v té době s našimi bratry z Plzně, Didakem a Bartolomějem, na lidových misiích u Čechů v Rumunsku. Poprosil nás o to rumunský kněz, který se tam stará o české farnosti. Prosím tedy všechny čtenáře Sněženky o modlitbu za naše katechumeny, o modlitbu za biskupa Jaroslava, který je nemocný a nebude moci letos přijít, aby našim katechumenům udělil svátosti, které o Velikonocích přijmou, za biskupa Václava, který slíbil, že mezi nás přijde, za dary Ducha svatého pro nás tři misionáře, kteří budeme týden v Rumunsku a za všechny naše krajany, aby jim lidové misie přinesly užitek a potřebné milosti. Vůbec ne v poslední řadě prosím i je o modlitbu za naši farnost, aby lidé v postní době včas mysleli na svátost smíření, protože právě postní doba je časem pro obrácení. Pokud to nestihnete dříve, využijte alespoň kající bohoslužbu, která bude v našem kostele v době postní v úterý v 17 hod. menší bratr Antonín

2 Pokání, obrácení, změna směru, změna smýšlení 2 Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, kde je dobrá cesta a vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. (Jer 6,16) Obnova člověka se uskutečňuje skrze obrácení a příklon k Bohu. Nikoli jen skrze kratičkou otočku a letmý pohled jiným směrem. Uskutečňuje se ve vykročení na cestu jiným směrem. (P. Hans Buob) Co je to pokání a obrácení? Ježíš začal své působení slovy: Čiňte pokání a věřte evangeliu. (Mk 1,14) Napovědět nám může původní význam slov používaných v hebrejštině řeči Bible a židovského náboženství. Hebrejská slova používaná pro pokání znamenala v běžné hovorové řeči: změnu cesty, návrat po ní v protisměru, ale i vzdychání, pociťování lítosti. V náboženském jazyce pak vyjadřovala nové orientování se ve všem jednání, odvrácení od toho, co je zlé, a navrácení se k Bohu. Odmítnutí pokání nekajícnost pak znamená nerevidování směru cesty, upravování skutečnosti podle sebe, ubírání se cestou, která je možná momentálně, cestou menšího odporu, ale která nemusí mít pro náš život perspektivu. Choďte po všech cestách, jak jsem vám ukázal, a povede se vám dobře, praví Bůh. (Jer 7,23) Pokání v praxi Člověk, který slyší o pokání, může udělat jednu špatnou věc: obrátit se jen k sobě samému, zaměřit se jen na sebe a na své chyby. Může se sám začít všemožně pokoušet o polepšení, což se mu ale málokdy zdaří. Lze k tomu přistupovat ale i jinak: vzít výzvu evangelia celou: Čiňte pokání (obraťte se) a věřte evangeliu. (Mk 1,14) Zde již jde o něco jiného: o obrácení a věření evangeliu, které nám Bůh dal k naší záchraně a pomoci. Evangelium je totiž moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. (Řím 1,16) A věřit neznamená jen vědět, ale hlavně spolehnout se. Spolehnout se na toho, kdo přichází do našeho života jako ten, kdo zachraňuje. Na Ježíše Krista. Budeme sice dál zápolit se svými chybami, slabostmi a neschopnostmi, ale můžeme při tom všem vycházet z jiného základu: z Božího života, který nám byl v Kristu darován a který má sílu k proměně našich slabostí a našeho života. Veškerá hodnota pokání spočívá v tom, že nás znovu poutá k Bohu ve velkém a důvěrném přátelství. (KKC 1468) převzato z

3 Z FARNOSTI Masopustní setkání s přáteli z farnosti bude v úterý 5. února v 19:19 ve Farním klubu. Přednáška s promítáním Římské katakomby svědectví starokřesťanských mučedníků se koná v úterý 19. února v 19:19 v Klubu, přednáší P. Petr Alkantara Houška OFM. Všichni jsou srdečně zváni. Gratulujeme V lednu 2008 oslavila 80. narozeniny Libuška Visingerová. Můžeme ji potkat nejen každou neděli na mši svaté v 9 hod., ale i ve všední dny nebo na večerních nešporách. Do dalších let jí vyprošujeme dar zdraví, ochranu Panny Marie, hodně sil, radosti a lásky. farníci od Panny Marie Sněžné Zahájení projektu Nové Město Pražské Nový Jeruzalém 660 let od založení Nového Města Pražského V návaznosti na článek v prázdninové a říjnové Sněžence oznamuji, že připravovaný projekt Nové Město Pražské Nový Jeruzalém bude zahájen v předvečer 660. výročí založení Nového Města Pražského Karlem IV., a to slavnostní mší svatou v pátek 7. března v 18 hod. v kostele Panny Marie Sněžné za přítomnosti pozvaných představitelů města. Po mši svaté, asi od 19 hod., bude ve Farním klubu k tomuto tématu uspořádána veřejná diskuse, ke které jste všichni srdečně zváni. Božena Harmáčková Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze únor

4 Poděkování koledníkům Na počátku nového občanského roku se konala v naší republice Tříkrálová sbírka organizována Českou katolickou charitou. Jak nám na Tříkrálovém koncertě připomenul i pan kardinál Vlk, nejde v této sbírce pouze o finance, ale především o čin humanitární a evangelizační, který dosvědčuje vzájemnou solidaritu mezi lidmi. Chtěla bych Vám, koledníci, z celého srdce poděkovat za Vaši spoluúčast na Tříkrálové sbírce Zvláště všem dětem, které se zapojily hudebně po celý týden, a Vám starším, kteří jste s ochotou a laskavostí vyráželi do ulic s kasičkami. Děkuji za vytváření společenství s koledníky a za vzájemné obdarování. Jak se dokážeme vzájemně obohacovat, dokázal benefiční Tříkrálový koncert chlapeckého sboru Pueri gaudentes. Všem členům sboru patří velký dík. Vytvořili nádhernou atmosféru. Za jejich kvalitní vystoupení a otevřené srdce pro dobrou věc se jim dostalo nejkrásnějšího poděkování velice hojné účasti, která příjemně překvapila. A tak ještě jednou velký dík za Vaši velkorysost. Dle předběžných součtů naše farnost vybrala ,- Kč. Pán Bůh zaplať. Helena Podlahová koordinátorka TS 4

5 Zpívání koled Během Tříkrálové sbírky již několik roků udržuje naše farnost tradici zpívat koledy na Jungmannově náměstí. Jak nám připomenul i pan kardinál, nejde při sbírce pouze o finance, ale též o aspekt humanitární a evangelizační. Děkuji zpěvákům z farnosti i mimo ni, vám všem, kdo jste se v sobotu 5. ledna zpívání koled zúčastnili. Velký dík také patří manželům Markétě a Petrovi Lutkovým, jejichž doprovod na klávesy a kytaru dal našemu amatérskému zpívání jistotu. Letošní mrazivé počasí nás po hodinovém vystoupení přimělo udělat pauzu a jít se ohřát do Klubu, kde jsme nabrali nových sil pro druhou část vystoupení. Doufám, že jsme udělali radost nejen sobě, ale i všem kolemjdoucím, kteří se v nejednom případě ke zpívání alespoň na chvíli přidali. Bylo nám spolu dobře a Pán nám dopřál prožít krásné a užitečné vánoční odpoledne. Ještě jednou děkuji všem zpěvákům i koledníkům. Ludmila Jirsová OHLASY NA KONCERTY V kostele Na slavnost Zjevení Páně 6. ledna se v kostele P. M. Sněžné v rámci Tříkrálové sbírky uskutečnil benefiční koncert chlapeckého sboru Pueri gaudentes, který byl letos poprvé organizován ve spolupráci s naší farností sv. Ludmily na Chvalech. Za tento čin, který byl velkým přínosem pro letošní sbírku v obou farnostech, patří velký dík jeho hlavní organizátorce Heleně Podlahové, která s tímto nápadem nejen přišla, ale dotáhla ho i do úspěšného konce. Dík patří též chlapeckému sboru, který připravil svým vystoupením nádherný kulturní zážitek všem návštěvníkům koncertu. A tak nezbývá než věřit, že tento koncert byl začátkem nové tradice při spolupráci našich farností. Petra Švábová Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze únor

6 V neděli 6. ledna jsem spolu s několika chvalskými farníky byl na Tříkrálovém koncertu u P. M. Sněžné. Sbor Pueri gaudentes na nás skutečně udělal vynikající dojem, koncert se nám moc líbil. Je vidět a především slyšet, že onu radost nemají jen ve svém názvu, ale že jí skutečně i žijí a svým zpěvem dávají dál svému Tvůrci, jenž, jak praví breviářový hymnus, jim dal hlasy takové, a všem posluchačům, jejichž potlesk a ohlasy po koncertě vydaly o tom jasné svědectví. Myslím, že to byl výtečný a dobře připravený duchovní počin. Dnes je radosti zapotřebí všude, a tak jsem za ni vděčný, i za radost ze setkání s panem kardinálem, s otcem provinciálem a mnohými vašimi farníky při posezení v Klubu. A ještě jedno poděkování: vaši kněží chodí vypomáhat do chvalské farnosti, jsou tam oblíbeni a jsou vždy pro nás milou návštěvou a povzbuzením. Za všechny chvalské farníky jim tedy děkuji. Doufám, že spolupráce našich farností bude i nadále pokračovat a úspěšně se rozvíjet ke chvále Boží a spáse nesmrtelných duší. Všechny čtenáře srdečně zdraví Ladislav Souček, administrátor v Praze-Chvalech (a také ve Vinoři, Satalicích, Klánovicích a Jirnech) V Klubu Podle církevního kalendáře skončila doba vánoční v neděli 13. ledna 2008, ale vánoční atmosféra a její písně v nás ještě nějakou dobu doznívají. Tuto krásnou dobu jsme si ještě prodloužili následujícího dne, v pondělí 14. ledna, kdy se konalo v romantickém prostředí podzemního sálu Farního klubu u Panny Marie Sněžné setkání se členy Státní opery Praha. Dvě ženy a dva muži dokázali svým zpěvem, hrou na housle a klavír vytvořit nádhernou atmosféru. Nadšené ovace, kterými jim přítomní děkovali za umělecký zážitek, se dají srovnat s ovacemi velkých koncertních sálů. Přítomní slyšeli známé i méně známé melodie od Händla, Mozarta, Vivaldiho, Dvořáka a dalších skladatelů. Ljuba Alabozova-Popova a Martina Podéšťová krásně zpívaly společně, a také se na pódiu střídaly. Adolf Melichar perfektně a vytrvale doprovázel účinkující na klavír po celou dobu programu. Vít Bulíček nádherně zpíval nebo hrál na housle. Všichni umělci koncertovali s radostí, i když za sebou měli náročný den. Po vystoupení si ještě našli čas na posezení s posluchači při malém občerstvení. V Klubu nebylo přeplněno a ten, kdo zůstal doma, o hodně přišel. Josef Nový DOPORUČUJEME Česká křesťanské akademie, ekologická sekce, zve na besedu Základy přírodě a člověku přátelského stavění, voda v krajině a symbióza přírody s architekturou ( smysl a význam energetických úspor, hospodaření s vodou, smysl zadržování vody) v úterý v 17:30, klášter Emauzy (přízemí), Praha 2, Vyšehradská 49. UKŽ pořádá přednášku s promítáním na téma Kypr ve středu od 14:30 do 16:30 ve Farním klubu P. M. Sněžné, přednáší RNDr. Ondřej Bartušek. 6

7 MYŠLENKY O vytrvalosti s MUDr. Maxem Kašparů Není těžké se nadchnout, těžší je nadšení udržet. Není těžké hrát, těžší je přijmout prohru. Není těžké se stát knězem, těžší je žít jako kněz. Není těžké zabloudit, těžší je najít cestu zpátky. Na světě budete mít soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. (J 6,33) Jakost stromu se pozná podle ovoce. Z trní se nesklízejí fíky ani z bodláku hrozny. Člověk je schopen konat skutečné dobro jen tehdy, je-li jeho srdce plné dobra. Když je však jeho srdce naplněno zlem, šíří jen zlo. (Volně podle Bible) Těžké doby jsou chvílemi ničemů ale zase také velikých charakterů. V pohromách ukazuje lidská bytost vše, čeho je v nejhorším i v nejlepším schopna, celý svůj rub a líc. (Josef Čapek) Modlitební inspirace Ty jsi, Pane, světlo světa. Osvěť můj rozum, abych všechno, co je, viděl správně, abych to viděl ve Tvém světle, abych všechna světla světa viděl před Tebou pohasínat, Tys Světlo světa. Přehršle báječně bláznivých bonmotů 1. Čím menší nadání, tím víc člověk nadává. 2. I v trápení k nám mluví Bůh jenže jakýmsi cizím jazykem. 3. Pravdu dlužíme lidem častěji nežli peníze. 4. Všichni lidé vypadají stejně, když svítí slunce. Začnou se lišit teprve tehdy, když se rozprší. (Vybráno z dílny P. Kosorina.) I stvořil Bůh člověka k obrazu svému. (Gn 1,27) Bůh chtěl mít na světě někoho, s kým by mohl hovořit, kdo by mu rozuměl, komu by mohl být přítelem a kdo by mu splácel lásku láskou. Proto neseme nejen podobu otce a matky, ale i podobu Boha. Tím se lišíme od zvířat. Je to naše největší sláva a vyznamenání. Random Thought To quarrel with a neighbor is foolish. A man with good sense holds his tongue. Hádat se s bližním je bláznivé. Rozumný člověk raději mlčí. Hádanka nakonec: Ve kterém pražském kostele je část ostatků sv. Valentina? (v kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě) Myšlenky vybírá a zasílá Charles Tvrzník Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze únor

8 SVÁTEČNÍ KRÁTKÉ POČTENÍ Rozvážný nerozvážný Rozvážný člověk bere především sebe takového, jaký je. Nepřivírá oči, ani se na sebe nedívá skrz prsty. Přijímá se se vším, co je v něm a na něm stinného i světlého. Rozvážný člověk však i jiné bere takové, jací jsou, se vším, co je v nich a na nich světlého i stinného. Snaží se, aby nepodlehl předsudkům a aby tak nepřehlížel stíny u těch, jimž je nakloněn, a naopak, aby viděl něco dobrého i na těch, kdo jsou mu nesympatičtí. Nerozčiluje se příliš, že jsou ti druzí takoví, jací jsou. Netrpí, řekněme to tak, mesiášským komplexem, tedy posedlostí zachraňovat, dychtivostí předělat každého, kdo není podle jeho míry. Přesvědčen, že ho tak vykoupí. Rozvážný člověk konečně bere i svět takový, jaký je. Svět je takový, jaký je, ať je to člověku milé nebo nemilé. Zavírat oči před realitou světa, protože je nepříjemná, je skutečně bída. Takový člověk nepřispívá k uzdravení světa. Nenávist neuzdravuje, pohrdání nevzpružuje. Jenom láska podporuje život a povznáší ho. Také Boha musíme brát takového, jaký je. Člověk by si leckdy přál, aby Bůh jednal jinak, aby měřil jiným metrem. Člověk nerozumí jeho záměrům. Jsou lidé, kteří by chtěli, aby Bůh byl trochu rychlejší v odplatách, a nelíbí se jim lidové přísloví Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Přáli by si rychlejší a přímější Boží zásah. Jiní se nedovedou smířit s tím, že Otec, jak řekl Ježíš, dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Oni by odepřeli slunce a déšť těm, které považují za nehodné. Jiní by rychleji obraceli hříšníky a byli by méně snášenliví než Pán. Přáli by si jiný svět, než je ten, který stvořil On. Takže i Boha musíme brát takového, jaký je. Není tedy rozvážný ten, kdo chodí světem se zachmuřenou tváří, kdo šetří úsměvy, kdo se kaboní a svírá rty a má zaťatý obličej, nýbrž ten, kdo podle své povahy přijímá sebe, druhé i Boha takové, jací jsou. Vybraná ukázka je knihy Ivana Goluba: Odvaha pro všední den (Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2000) Poznámka: Ivan Golub je chorvatským básníkem a také profesorem teologie v Záhřebu. Narodil se v roce Podle staré mnišské zásady neradí jiným nic jiného než to, co sám zkusil na sobě a prožil intenzivně. Své eseje uvádí vyznáním pravdy: Žiju sobě i jiným... Tuto knihu jsem napsal Tobě i sobě. Sváteční krátká počtení vybírá a zasílá Charles Tvrzník Vidíš-li bratra nebo sestru, vidíš Boha. (Origenes) 8

9 Soutěžíme se Sněženkou Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze únor

10 VYSVĚTLUJEME Skrutinia Skrutinia jsou obřady, které mají očišťovat mysl i srdce katechumenů, tzn. lidí, připravujících se na přijetí svátosti křtu o velikonoční vigilii. Posilují je proti pokušení, pomáhají jim, aby uzrál jejich správný úmysl a povzbuzují je, aby rozhodněji pokračovali ve snaze milovat Boha. Jádrem skrutinií jsou jednoduché exorcismy těmito obřady jsou čekatelé křtu vyprošťováni z následků hříchu a z ďábelského vlivu, jsou posilováni na své duchovní cestě a otevírají svá srdce k přijetí Spasitelových darů. Skrutinia jsou tři proto, aby katechumeni získali hluboké poznání Krista Vykupitele, který je živá voda (evangelijní správa o samařské ženě), světlo (evangelium o slepém), vzkříšení a život (evangelium o vzkříšení Lazara). Z vlastní zkušenosti musím říci, že skrutinia opravdu plní svou funkci, totiž že očišťují mysl a srdce a umožňují tak člověku lepší připravenost na křest. Zvláště když se za něho modlí takové farní společenství, jako je to naše. (Píše Martin Jusko z římskokatolické farnosti v Čáslavi.) převzato z internetu LUCIÁN DĚTEM MANDALA MANDALA = zobrazení kruhu. Slovo samotné pochází ze staroindického jazyka a znamená kruh. V buddhistické tradici byla používána jako meditační znak. S myšlenkou mandaly se ale setkáváme ve všech kulturách po celém světě, ať už v podobě okenní rozety v gotických chrámech, starobylého plánu města, půdorysu kláštera nebo kultovních míst rozličných kultur. Mandala může být vzor, struktura, motiv, symbol, vždy má ale podobu kruhu, v němž je všechno soustředěno kolem středu. Letošní mandaly jsou ve znamení OHNĚ A VODY. Jsou to dva symboly Velikonoční noci, ke kterým budeme po celou postní dobu směřovat. Oheň se zapaluje před vchodem do kostela. Od něho pak velikonoční svíce, paškál. Tuto svíci nese jáhen nebo kněz do úplně tmavého kostela. A od této svíce, která je znamením vzkříšeného Krista, si zapálíme my všichni, kteří jsme se v kostele shromáždili, své vlastní svíčky. Skrze Ježíše Krista chce dát Bůh vzkříšení a život i nám. Voda je pro náš život nezbytná. Potřebujeme ji nejen k pití, ale také když se chceme osvěžit a umýt. O každé velikonoční noci se voda slavnostně žehná. Tím si připomínáme svůj vlastní křest. 10

11 POSTNÍ MANDALA Můžeš si vybrat, jestli jsou na obrázku plamínky ohně anebo vlny vody. Vždycky, když se ti povede v postní době nad sebou vyhrát, někoho potěšit, a přiblížit se tak k Velikonocům, tak si kousek mandaly vybarvi Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze únor

12 Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné všední dny: 7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory) neděle: 9:00, 10:15 (pro rodiny s dětmi), 11:30, 18:00 denně: 17:25 modlitba růžence (v postě mimo pátek a neděli) čtvrtek: adorace v kapli sv. Michala v pátek a neděli: 17:15 křížová cesta PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ Únor So Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) Ne 4. neděle v mezidobí Út 19:19 Masopustní setkání s přáteli Klub St Popeleční středa přísný půst 19:15 Katecheze pro dospělé (dále každou středu) fara Čt 18:00 Mše sv. připravovaná mládeží (dále každý čtvrtek) kaple So 15:00 Knihařská dílna Klárky Brožové (poplatek 20,- na materiál) Klub Exkurze do barokní františkánské knihovny (Lucián) Ne 9:00 1. neděle postní - budou oznámena jména novokřtěnců Prodej křesťanských knih Klub Pá 18:00 Připomínka 14 umučených bratří, pozván je kardinál M. Vlk Po 19:19 Pastorační rada fara Út 19:19 Přednáška s promítáním: Římské katakomby - P. Petr Alkantara Klub St 14:30 Přednáška s promítáním: Kypr (UKŽ) Klub Ne 9:00 První skrutinium Ne 9:00 Druhé skrutinium (9. března bude třetí skrutinium) Pá 18:00 Slavnostní mše sv. k zahájení projektu: Nové Město Pražské Nový Jeruzalém 12 As 19:00 po ukončení bohoslužby následuje beseda v Klubu Farní kancelář u Panny Marie Sněžné Pondělí - 14:00-17:30 Úterý - 14:00-17:00 Středa 9:00-11:30 14:00-17:30 Čtvrtek - 14:00-15:30 Pátek 9:00-11:30 - kostel Klub Tel. na faru: , Jungmannovo nám. 18, Praha 1-Nové Město, farář: P. Antonín Klaret Dąbrowski OFM, tel: , web: Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: , Uzávěrka březnového čísla je Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1. Náklady na vytištění jednoho čísla jsou 8,- Kč. Dobrovolné příspěvky vhazujte do pokladničky v kostele.