Obecne zavazna vyhlaska obce Hradcovice cislo 2/ mistnich poplatcich. CAST PRVNi ZAKLADNi USTANOVENi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obecne zavazna vyhlaska obce Hradcovice cislo 2/2008 0 mistnich poplatcich. CAST PRVNi ZAKLADNi USTANOVENi"

Transkript

1 Obecne zavazna vyhlaska obce Hradcovice cislo 2/ mistnich poplatcich Zastupitelstvo obce Hradcovice se na svem zasedani dne usneslo vydat a podle ustanoveni 14 odst. 2 zakona c. 565/1990 Sb., 0 mistnich poplatcich, ve meni pozdejsich predpisu, a v souladu s ustanovenim loa 84 zakona c. 128/2000 Sb., 0 obcich, ve meni pozdejsich predpisu, tuto obecne zavaznou vyhlasku. CAST PRVNi ZAKLADNi USTANOVENi CJanek 1 (1) Obec Hradcovice zavadi a vybira tyto mistni poplatky: a) poplatek ze psu, b) poplatek za uzivani vefejneho prostranstvi, c) poplatek ze vstupneho, d) poplatek za provozovany vyhemi hraci pnstroj e) poplatek z ubytovaci kapacity (2) Vykon spravy mistnich poplatku provadi Obecni urad v Hradcovicich. Na nzeni 0 poplatcich se vztahuje zakon c. 337/1992 Sb., 0 sprave dani a poplatku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, neni-li zakonem c. 565/1990 Sb., 0 mistnich poplatcich, ve zneni pozdejsich pfedpisu, stanoveno jinak. Poplatku podlehaji psi starsi tfi mesic\!. CAST DRUHA HLAVA I POPLATEK ZE PSU Clanek 2 Predmet poplatku Clanek 3 Poplatnik Poplatek ze psu plati drzitel psa. Drzitelem je fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera ma trvaly pobyt nebo sidlo na uzemi Ceske republiky. Clanek 4 Ohlasovaci povinnost (1) Poplatnikje povinen ohlasit spravci poplatku pisemne nebo ustne do protokolu do 15 dnu vznik sve poplatkove povinnosti, tj. dovrseni stari psa tfi mesicu nebo zapoceti drzeni psa starsiho. Stejn)'m zpusobem a ve stejne Ihute je poplatnik povinen ohlasit zanik sve poplatkove povinnosti.

2 (2) Povinnost ohlasit drzeni psa ma i osoba, ktera je od placeni poplatku podle zakona 0 mistnich poplatcich nebo podle teto vyhlasky osvobozena. Duvod pro osvobozeni musi poplatnik spravci poplatku prokazat. (3) Poplatnik je rovnez povinen ohlasit spravci poplatku kazdou skutecnost, ktera ma vliv na rysi jeho poplatkove povinnosti nebo na vznik a zanik osvobozeni, a to do 15 dnu ode dne, kdy tato skutecnost nastala. (4) Pfi plneni ohlasovaci povinnosti je poplatnik povinen soucasne sdelit spravci poplatku pfijmeni, jmeno nebo nazev pravnicke o.?;oby, trvaly pobyt nebo sidlo, rodne cislo nebo ICa. Clanek 5 Vznik a zanik poplatkove povinnosti (1) Poplatkova povinnost vznika v kalendamim mesici, ve kterem pes dovrsil stari tri mesicu. Poplatek se plati za kazdy i zapocaty kalendami mesic. (2) Zanikne-li poplatkova povinnost ( napr. liliyn psa, jeho ztrata, darovani nebo prodej), poplatek se plati i za zapocaty kalendami mesic. Clanek 6 Poplatek cini za kalendarni rok : a) za psa 100,- Kc b) za druheho a kazdeho dalsiho psa 150,- Kc c) za psa, jehoz drzitelem je pozivatel invalidniho, starobniho, vdovskeho a vdoveckeho duchodu, ktery je jeho jedinym zdrojem pfijmu anebo pozivatel sirotciho duchodu 100,- Kc d) za druheho a kazdeho dalsiho psa, jehoz drzitelem je osoba v pism. c) 150,- Kc Clanek 7 (1) Poplatekje splatny nejpozdeji do pnslusneho kalendamiho roku. (2) Vznikne-li poplatkova povinnost po temlinu splatnosti, je poplatek splatny nejpozdeji do 15 dn11 ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla. Clanek 8 Osvobozeni ad poplatkuje osvobozen drzitel psa, kterymje a) osoba nevidoma, bezmocna a osoba s tezkym zdravotnim postizenim, ktere byl priznan III. stupen mimoradnych vyhod podle zvlastniho pravniho predpisu, b) osoba provadejici vycvik psu urcenych k doprovodu techto osob, c) osoba provozujici utulek zfizeny obci pro ztracene nebo opustene psy, d) osoba, ktere stanovi povinnost drzeni a pouzivani psa zvlastni pravni predpis.

3 HLAVA II POPLATEK ZA UZIV ANI VEREJNEHO PROSTRANSTVI y, " y,, Clanek 9 Predmet poplatku (1) Poplatek se vybira za zvlastni uiivani verejneho prostranstvi, kterym se rozumi provadeni vykopovych praci, umisteni docasnych staveb a zafizeni slouiicich pro poskytovani prodeje a sluieb, pro umisteni stavebnich nebo reklamnich zafizeni, zafizeni cirkusu, lunaparku a jinych obdobnych atrakci, umisteni skladek, vyhrazeni trvaleho parkovaciho mista a uiivani tohoto prostranstvi pro kulturni, sportovni a reklamni akce nebo potfeby tvorby filmovych a televiznich del. (2) Z akci poradanych na verejnem prostranstvi, jejichz yytezek je urcen na charitativni a verejne prospesne ucely, se poplatek neplati. Clanek 10 Verejne prostranstvi Vefejnym prostranstvim jsou naves, ulice, silnice, mistni komunikace v techto castech: v Hradcovicich ulice Hlavni, U NadraZi, Ujezdy, Do Chrastky, U Hfbitova, Kilt, SlThrady, Dolni konec, Zakovarnf, Stara cesta, prostranstvi pfed Obecnim Ufadem a pohostinstvim, ve Lhotce ulice Hlavni, U Bytovky, za Humny, Za skolou. Dale parky a vefejna zelen, jakoz i dalsi prostory pfistupne kazdemu bez omezeni. Ve spomych pnpadech, zda jde 0 vefejne prostranstvi, rozhodne spravce poplatku. Clanek 11 Poplatnik Poplatek plati fyzicke i pravnicke osoby, ktere uzivaji vefejne prostranstvi zpusobem uvedenym v Cl. 9, odst. 1). Uziva-li tutez cast vefejneho prostranstvi nekolik uzivatelu spolecne, odpovidaji za zaplaceni celeho poplatku spolecne a nerozdilne. Obecni urad mtize ulozit zaplaceni poplatku kteremukoliv z nich. Clanek 12 Ohlasovaci povinnost (1) Poplatnik je povinen ohlasit spravci poplatku pisernne nebo ustne do protokolu uiivani vefejneho prostranstvi pfed jeho zapocetim. (2) Pfi pinelli ohlasovaci povinnosti je poplatnik povinen tez sdelit spravci poplatku ucel, rozsah a dobu uiivani. (3) Pfi pinelli ohlasovaci povinnosti je poplatnik povinen sdelit spravci poplatku pfijmeni, jmeno nebo nazev pravnicke osoby, bydliste nebo sidlo, rodne cislo nebo ICO. Jde-li 0 fyzickou nebo pravnickou osobu, ktera je podnikatelskym subjektem, uvede tez cisla uctu u penefuich ustavu, na nichz jsou soustfedeny penezm prostfedky z jeji podnikatelske cinnosti.

4 a Clanek 13 Vznik a zanik poplatkove povinnosti Poplatek se plat! od prveho dne, kdy doslo k uzivani verejneho prostranstvi zpusobem uvedenym v CI. 9. teto obecne zavazne vyhlasky az do dne, kdy toto uzivani skoncilo. Clanek 14 kazdy i zapocaty den uzivani vefejneho (1) Poplatek cini za kazdy i zapocaty m2 prostranstvi : a) za provadeni rykoporych praci b) za umisteni docasne stavby slouzici pro poskytovani prodeje c) za umisteni docasne stavby slouzici pro poskytovani sluzeb d) za umisteni zafizeni slouziciho pro poskytovani prodeje e) za umisteni zafizeni slouziciho pro poskytovani sluzeb f) za umisteni stavebniho zafizeni g) za umisteni reklamniho zafizeni h) za umisteni a provoz lunaparku, cirkusu a jinych obdobnych atrakci ch)za umisteni skladek i) za vyhrazeni trvaleho parkovaciho mista j) za uzivani vefej. prostranstvi pro kulturni, sportovni a reklamni akce k) za uzivani vefej. prostranstvi pro potfeby tvorby film. a televiznich del 1) v dobe konani hodu za umisteni zafizeni slouziciho pro poskyt. prodeje 1,--Kc 5,--Kc 4,-- Kc 5,--Kc 4,--Kc 2,-- Kc 1,--Kc 5,--Kc 0,50 Kc 1,-- Kc 1,--Kc 5,--Kc 10,-- Kc (2) Z akci pofadanych na vefejnem prostranstvi, jejichz v)rtezek je urcen na charitativni a vefejne prospesne ucely, se poplatek neplati. Clanek 15 Poplatnikje povinen zaplatit poplatek piedem pied zapocetim uzivanl, CJanek 16 Osvobozeni (1) Od poplatku za uzivani vefejneho prostranstvi jsou osvobozeni uzivatele tohoto prostranstvi, ktefi zde pofadaji akci bez vstupneho. (2) Vznik naroku na osvobozeni od placeni poplatku je poplatnik povinen spravci poplatku ohlasit pisemne nebo ustne do protokolu: a) ve lhute stanovene v cl. 12 teto obecne zavazne vyhlasky, b) v pfipade vzniku osvobozeni po spinelli ohlasovaci povinnosti ve lhute do 1 dne ode dne, kdy nastala skutecnost zakladajici narok na osvobozeni. (3) StejnYm zpusobem a ve stejne lhute je poplatnik povinen ohlasit zanik naroku na osvobozeni.

5 HLA V A III POPLA TEK ZE VSTUPNEHO Clanek 17 Predmet poplatku (1) Poplatek ze vstupneho se vybira ze vstupneho na kultumi, sportovni, prodejni a reklamni akce, snizeneho 0 dan z pfidane hodnoty,je-li v cene vstupneho obsazena. (2) Z akci, jejichz cely v)'tezek je urcen na charitativni a vefejne prospesne ucely, se poplatek neplati. Clanek 18 V stupne Clanek 20 Ohlasovaci povinnost (1) Poplatnik je povinen nejpozdeji 3 pracovni dny pied konanirn akce ohlasit spravci poplatku pisemne nebo ustne do protokolu druh akce, datum a hodinu jejiho konani a rysi vstupneho. (2) Poplatnik je povinen spravci poplatku sdelit pfijrneni, jrneno nebo nazev pravnicke osoby, bydliste nebo sidlo, rodne cislo nebo ICO. Jde-li 0 fyzickou nebo pravnickou osobu, ktera je podnikatelskyrn subjektern, uvede tez cisla uctu u peneznich ustavli, na nichz jsou vedeny penefui prostfedky zjeji podnikatelske cinnosti. (3) Do 15 dnll po skonceni akce je poplatnik povinen oznarnit spravci poplatku celkovou vysi vybraneho vstupneho snizenou 0 dan z pfidane hodnoty, jestlize byla v cene vstupneho obsazena. (4) U akci, jejichz cely v}rtezek byl pouzit na charitativni a vefejne prospesne ucely, je poplatnik povinen tuto skutecnost spravce poplatku prokazat. Clanek 21 (1) z Uhrnne castky vybraneho vstupneho cini pro: a) kulturni akce b) sportovni akce c) prodejni akce d) reklamni akce (2) pausalni castkou cini 200,- Kc. 5 % 5% 10% 10% Clanek 22 Poplatek je splatny : a) do 10 dnti ode dne poradani akce, b) pn placeni pausalni castkou nejpozdeji do posledniho dne mesice, ve kterem byla akce poradana.

6 Clanek 23 Osvobozeni (I) ad poplatkujsou osvobozeny akce, ktere pofadaji neziskove organizace. (2) Ncirok na osvobozeni od placeni poplatku je poplatnik povinen nahl.f1sit spravci poplatku soucasne s ohlasovaci povinnosti podle ct. 20 teto obecne zavazne vyhlasky. HLAVA IV POPLATEK ZA PROVOZOV ANY VYHERNi HRACi PRiSTROJ Clanek 24 Piedmet poplatku Poplatku podlehci kazdy povoleny vyhemi hraci pnstroj. Clanek 25 Poplatnik Poplatek plati provozovatel vyhemiho hraciho pnstroje. Clanek 26 Ohlasovacf povinnost (1) Poplatnik je povinen ohlasit pisemne spravci poplatku do 5 dnti uvedeni vyhemiho hraciho pfistroje do provozu. Tuto skutecnost dolozi protokolem ve smyslu ustanoveni 5 vyhlasky c. 223/1993 Sb., 0 hracich pfistrojich, ve zneni pozdejsich pfedpisti. StejnYm zptisobem a ve stejne Ihtite je povinen poplatnik oznamit spravci poplatku ukonceni provozu vyhemiho hraciho pfistroje. (2) Pfi plneni ohlasovaci povinnosti je poplatnik povinen sdelit spravci poplatku nazev pravnicke osoby, sidlo, ICa, cisla ucm u peneznich ustavu, na nichz jsou soustfedeny penefui prostfedky z jeji podnikatelske cinnosti. Clanek 27 Vznik a zanik poplatkove povinnosti (1) Poplatek se plati ode dne uvedeni povoleneho vyhemiho hraciho pfistroje do provozu. (2) Poplatkova povinnost zanika dnem, ve kterem byl provoz vyhemiho hraciho pfistroje ukoncen. Clanek 28 na tfi mesice cini 5000 Kc. V pfipade, ze ryhemi hraci pfistroj bude provozovany po dobu kratsi nez tfi mesice bude poplatek vymeren v pomeme vysi. Clanek 29 Poplatek je splatny nejpozdeji do posledniho dne pnslusneho ctvrtleti. Bude-li provoz vyherniho hraciho pnstroje povolen na mene nez 3 mesice, je poplatek splatny ke dni, ve kterem vznikci poplatkovci povinnost.

7 HLAVA V POPLATEK Z UBYTOV ACt KAPACITY Clanek 30 Predmet poplatku Poplatek se vybira z ubytovaci kapacity v zafizenich urcenych k pfechodnemu ubytovani za uplatu. Poplatek se plati za kazde vyuz.ite I\iZko a den. Clanek 31 Poplatnik Poplatek plati ubytovatel, kterym je fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera pfechodne ubytovani poskytla. Clanek 32 Oznamovaci povinnost (1) Ubytovatel je povinen spravci poplatku pisemne nebo ustne do protokolu oznamit zahajeni cinnosti spocivajici v poskytovani prechodneho ubytovani ve lhute do 30 dnu ode dne pravni moci povoleni k teto cinnosti, a do 15 dnu ode dne faktickeho zahajeni teto cinnosti. Ubytovatel obdobnym zpusobem a ve stejnych lhutach oznami spravci poplatku ukonceni cinnosti spocivajici v poskytovani prechodneho ubytovani. (2) Pi'i plneni oznamovaci povinnosti je ubytovatel povinen sdelit spravci poplatku pfijmeni, jmeno nebo nazev pravnicke osoby, bydliste nebo sidlo, rodne cislo nebo ICa. (3) Ubytovatel je povinen vest v pisemne podobe evidencni knihu, do ktere zapisuje dobu ubytovl:ini, jmeno, pfijmeni, adresu mista trvaleho pobytu nebo misto bydliste v zahranici a cislo obcanskeho prukazu nebo cestovniho dokladu fyzicke osoby, ktere ubytovani poskytl. Zapisy do evidencni knihy musi by! uvedeny prehledne a srozumitelne. Tyto zapisy musi by! usporadany postupne z casoveho hlediska. Clanek 33 Poplatek cini za kaz.de vyuzite luzko a den 2,- Kc. Clanek 34 Poplatek je splatny nejpozdeji do posledniho dne ctvrtleti, tedy k 31.3., 30.6., a 31.12, daneho roku. CJanek 35 Osvobozeni (1) Poplatku nepodleha: a) ubytovaci kapacita, pokud by zafizeni slouzilo pro pfechodne ubytovani studenm a zakli v dobe jejich skolni dochazky. b) ubytovani kapacita, pokud by zafizeni slouzilo pro ubytovani pracovnikli fyzickych nebo pravnickych osob, ktere toto zafizeni vlastni nebo k nemu maji pravo hospodafeni.

8 c) ubytovaci kapacita, pokud by zafizeni slouzilo socialnim nebo charitativnim ucellim nebo pfechodnemu ubytovani osob postizenych zivelnou pohromou. d) ubytovaci kapacita, pokud by zafizeni slouzilo pro ubytovani osob, jejichz naklady na ubytovani by hradila obec. (3) Vznik naroku na osvobozeni od placeni poplatku je poplatnik povinen spravci poplatku oznamit pisemne nebo ustne do protokolu ve Ihute splatnosti poplatku. StejnYm zpusobem a ve stejne Ihute je poplatnik povinen oznamit zanik naroku na osvobozeni. CAST TRETi spolecna UST ANOVENi Clanek 36 (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) vcas nebo ve spravne vysi, vymefi obec poplatek platebnim v)rmerem. Vcas nezaplacene (neodvedene) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) cast muze obec zv)rsit az na trojnasobek. Vymefene poplatky se zaokrouhluji na cele koruny nahoru. (2) Pokud poplatnik nesplni ve stanovene Ihute svoji ohlasovaci povinnost vyplyvajici z teto obecne zavazne vyhlasky nebo ulozenou rozhodnutim podle zakona c. 337/1992 Sb., 0 sprave dani a poplatku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, muze mu spravce poplatku opakovane ulozit pokutu za nepenezite pinelli ve smyslu ustanoveni 37 a 37a citovaneho zakona. Clanek 37 (1) Pokud poplatnik nesplni svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecne zavaznou vyhlaskou, lze dluine castky vyment nebo doment do 3 let od konce kalendamiho roku, ve kterem poplatkova povinnost vznikla. (2) Byl-li pied uplynutim teto lhuty ucinen Ukon smefujici k vymefeni nebo domefeni poplatku, bezi tfileta lhuta znovu od konce roku, v nem.z byl poplatnik nebo platce 0 tomto Ukonu pisemne uvedomen. Vymefit nebo domefit poplatek lze nejpozdeji do 10 let od konce kalendamiho roku, ve kterem poplatkova povinnost vznikla. CJanek 38 Spravce poplatku muze na zadost poplatnika z duvodu odstraneni tvrdosti poplatek nebo jeho pfislusenstvi zcela nebo castecne prominout..

9 17 CAST CTVRT A USTANOVENizRUSOVACi Clanek 39 CAST pata ijcinnost CJanek 40 /

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 č. j. 4260/15/7100-40123 Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] S účinností od 1. 1. 2015

Více

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí

VPP KPV 2014. Všeobecné pojistné podmínky pro Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO OBSAH ČÁST A. OBECNÁ ČÁST. Cizí pojistné nebezpečí ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

VPP OC 2014. Všeobecné pojistné podmínky Obecná část OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Cizí pojistné nebezpečí. Povinnosti účastníků pojištění

VPP OC 2014. Všeobecné pojistné podmínky Obecná část OBSAH ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Cizí pojistné nebezpečí. Povinnosti účastníků pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SAZKAmobil Tyto všeobecné podmínky (dále jen VOP ) jsou vydané v souladu s 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6

České dráhy, a.s. ČD SPPO. Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu. Změna č. 6 České dráhy, a.s. ČD SPPO Smluvní přepravní podmínky Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu Změna č. 6 Schváleno rozhodnutím člena představenstva ČD zodpovědného za úsek osobní dopravy Ing. Michala

Více

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání

221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o vojácích z povolání 221/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o vojácích z povolání Změna: 155/2000 Sb. Změna: 129/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. Změna: 254/2002 Sb. (část) Změna: 546/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb. Změna: 261/2007

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel

České dráhy, a. s. Tarif. Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel České dráhy, a. s. ČD TR 10 Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel Schváleno rozhodnutím ředitele odboru osobní dopravy a přepravy DOP dne 5. června 2000 č.j.: 57842 / 2000

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více