Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 12. 11. 2014"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne Místo konání: :00 12:30 hodin v NB 169 Přítomni: viz prezenční listina (seznam členů VR je přílohou zápisu) Program: 1. Zahájení a představení členů Vědecké rady FPH - Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 2. Obsahová a organizační změna FPH informace a diskuze - Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 3. Akreditace oboru Podniková ekonomika a management informace a diskuze - Doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. 4. Změny v doktorském studiu: A) Opatření děkana ze dne B) odvolání a jmenování oborových rad doktorského studia, odvolání a jmenování garanta oboru doktorského studia Podniková ekonomika a management - Doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 5. Různé: A) zahájení habilitačního řízení Ing. Jindřicha Špičky, Ph.D. B) vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci FPH 2014 C) charitativní projekt FPH D) schválení a jmenování členů komisí pro státní závěrečné zkoušky (včetně vedlejších specializací), obhajoby bakalářských i diplomových prací 6. Závěr zasedání Prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

2 Ad 1. Zahájení Přítomné členy VR přivítal děkan Fakulty podnikohospodářské. Byli představení všichni členové VR, byly jim předány jmenovací dekrety. Následně děkan seznámil členy VR s programem zasedání. Ad 2. Obsahová a organizační změna FPH informace a diskuze Děkan fakulty seznámil přítomné s připravovanými organizačními změnami fakulty, plánovanými pro období od 1. ledna Jedná se o reakci na obsahový posun zaměření některých kateder a zvýšení srozumitelnosti organizační struktury fakulty pro univerzitní i firemní partnery v České republice i v zahraničí. Jedná se zejména o vznik Katedry podnikání a transformaci Katedry podnikové ekonomiky na Katedru strategie. Prof. Nový vysvětlil důvody i jednotlivé kroky vedoucí k plánovanému cílovému řešení. Závěr: VR FPH návrhy jednomyslně schválila. Ad 3. Akreditace oboru Podniková ekonomika a management informace a diskuze Doc. Mikovcová seznámila Vědeckou radu se základními změnami ve struktuře studijního plánu pro navazující magisterské studium oboru Podniková ekonomika a management. Mezi povinné předměty fakulta zahrne předměty týkající se tvorby podnikových strategií, logistiky a podnikatelství. Nově uvažuje též předmět Výzkumné metody, který má zajistit zvýšení úrovně kvalifikačních prací. Ostatní předměty budou transformovány tak, aby zůstala zachována hodnota kreditu v rámci skupiny povinných předmětů. Dále fakulta uvažuje zavedení předmětu oborová specifika, který by měl stejně tak jako vedlejší specializace předcházet uvažované praxi ve firmě. Praxe bude nabízena v rámci volitelných předmětů, bude zajišťována s pomocí firemních partnerů. Dále budou transformované některé vedlejší specializace převážně z Katedry podnikové ekonomiky. Následně proběhla krátká diskuse včetně doporučení ze strany externích členů Vědecké rady. Závěr: VR FPH návrhy jednomyslně schválila. Ad 4. Změny v doktorském studiu A) Opatření děkana ze dne : doc. Lukeš přednesl hlavní body Opatření děkana, které schválily obě Oborové rady v září roku 2014, a zdůvodnil všechny změny v rámci doktorského studia. Závěr: VR FPH vzala bez připomínek toto opatření na vědomí. B) změna garanta oboru Podniková ekonomika a management Doc. Lukeš přednesl návrh na změnu garanta doktorského studijního programu Ekonomika a management oboru Podniková ekonomika a management. Současným garantem oboru byl

3 prof. Ing. Ivan Nový, CSc. a nově navrženým garantem je doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D., který je proděkanem pro vědu a doktorské studium Závěr: VR FPH návrhy jednomyslně schválila. C) odvolání a jmenování oborových rad doktorského studia Doc. Lukeš předložil návrh na odvolání obou oborových rad doktorského studia a předložil návrh na jmenování nových. Tabulka 1: Složení Oborové rady doktorského studia FPH Obor Ekonomie Jméno Společnost Garant oboru: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. proděkan, Katedra mikroekonomie, FPH VŠE Členové interní: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. proděkan, Katedra mikroekonomie, FPH VŠE Členové externí: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD. doc. Ing. Jiří Hnilica, PhD. doc. Ing. Tomáš Pavelka, CSc. doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. prof. Ing. Milan Žák, CSc. prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. Ing. Alexander Lochman, Ph.D. Katedra psychologie a sociologie řízení, FPH VŠE prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze, Katedra podnikové ekonomiky, FPH VŠE katedra mikroekonomie, FPH VŠE katedra mikroekonomie, FPH VŠE VŠEM Praha VŠFS Praha Mendelova univerzita v Brně Bacchus, a.s. Obor Podniková ekonomika a management Garant oboru: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD. proděkan, Katedra psychologie a sociologie řízení, VŠE FPH Členové interní: prof. Ing. Hana Machková, CSc. rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Ivan Nový, CSc. děkan Fakulty podnikohospodářské, Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Jiří Hnilica, PhD. prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze, katedra podnikové ekonomiky, FPH prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. proděkan Fakulty podnikohospodářské, Vysoké školy ekonomické i Praze, Katedra mikroekonomie doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD. proděkan, Katedra psychologie a sociologie řízení, FPH VŠE doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Katedra managementu, FPH VŠE doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. Katedra marketingu, FPH VŠE Členové externí: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. Masarykova univerzita Brno Mgr. Zdeněk Čáp, Ph.D. Equity Solutions, s.r.o. Praha doc. Ing. Anna Pilková, Ph.D., MBA Univerzita Komenského

4 Závěr: VR FPH návrhy jednomyslně schválila. Ad 5. Různé A) zahájení habilitačního řízení a jmenování habilitační komise Ing. Jindřicha Špičky, Ph.D. Na základě žádosti habilitanta bylo zahájeno habilitační řízení dne Dne byla na Vědecké radě Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (dále VR) v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve smyslu 72 odst. 5, zvolena komise v následujícím složení: Předseda: prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. (PEF ČZU) Vedoucí Katedry ekonomiky, Česká zemědělská univerzita v Praze, Členové: prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal Ekonomická fakulta VŠB-TÚ Ostrava prof. Ing. František Freiberg, CSc. Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulta strojní ČVUT doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D. Katedra bankovnictví a pojišťovnictví, Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc. Ústav zemědělské ekonomiky a informací Závěr: VR FPH návrhy jednomyslně schválila. Téma habilitační přednášky volila Vědecká rada z následujících témat: - Finanční kontrakty na počasí nové nástroje řízení rizika počasí - Porovnání schopnosti derivátů na počasí snižovat příjmové riziko v energetice a v zemědělství - Systémy řízení příjmových rizik v zemědělství situace, mezinárodní srovnání a perspektivy do roku 2020

5 Závěr: VR FPH schválila jako téma habilitační přednášky: - Porovnání schopnosti derivátů na počasí snižovat příjmové riziko v energetice a v zemědělství B) vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci FPH 2014 (zvoleni členové komise) Prof. Nový seznámil členy VR FPH s vyhlášením Soutěže o nejlepší publikaci FPH 2014 a požádal, aby se někdo z přítomných přihlásil a byl členem komise, která publikace vybere. Soutěž o nejlepší publikaci FPH bude realizována ve třech kategoriích 1) odborná monografie, 2) článek v časopise evidovaném v databázi Thomson Reuters či Scopus a 3) učebnice. Do komise byli vybráni tito členové VR FPH: Doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. Ing. Jiří Rusnok Ing. Vladimír Starosta C) charitativní projekt FPH Děkan fakulty informoval o záměru fakulty realizovat charitativní projekt, primárně zaměřený na pomoc handicapovaným mladým lidem. V současné době je projekt ve fázi prvotních úvah a studenti programu Honors Academia přislíbili podat konkrétní návrh do konce kalendářního roku. Současně vyzval členy VR, aby přispěli v této fázi inspirativními nápady. D) schválení a jmenování členů komise pro státní závěrečné zkoušky (včetně vedlejších specializací), obhajoby bakalářských i diplomových prací, Doc. Mikovcová předložila seznam členů komisí pro státní závěrečné zkoušky (včetně vedlejších specializací), obhajoby bakalářských i diplomových prací (seznam je přílohou zápisu) Závěr: VR FPH návrhy jednomyslně schválila. Ad 6. Závěr zasedání Děkan fakulty poděkoval všem přítomným za účast na zasedání vědecké rady, zároveň jim oznámil, že další zasedání VR FPH do konce akademického roku se budou konat ve dnech a Zapsal: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

6 Příloha Schváleno Vědeckou radou Fakulty podnikohospodářské dne Členové komise pro státní zkoušky a obhajoby bakalářských a diplomových prací Katedra Arts managementu Předseda pro obor AM doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. prof. M.A. Petr Dostál, Ph.D. prof. Václav Riedlbauch Člen pro obor AM odb.as. Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D. odb.as. Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D. odb.as. Mgr. Mario Kubaš, Ph.D. odb.as. Ing. Milan Lindner, Ph.D. odb.as. Mgr. Markéta Dianová, MBA odb.as. Mgr. Barbara Hucková, MBA odb.as. PhDr. Anna Janištinová odb.as. PhDr. Zuzana Malcová Ing. Zdeněk Novák odb.as. PhDr. Irena Tyslová Katedra logistiky doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. prof. Ing. Petr Pernica, CSc. doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. Člen pro obor PE Ing. Petr Jirsák, Ph.D. Ing. Petr Kolář, Ph. D. Ing. Michal Mervart, Ph.D. Ing. Bedřich Rathouský, Ph.D. Ing. Marek Vinš, Ph.D. Člen komise pro obhajoby ve VS Ing. Veronika Červinská Ing. Jakub Jančík Ing. James Huňak Ing. Lenka Kršňáková Ing. Petra Novotná

7 Katedra managementu prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. prof. Ing. Milan Malý, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. doc. Ing. Mikuláš Pichanič, CSc. Člen pro obor AM a PE Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. Ing. Alena Plášková, CSc. Ing. Emil Antušák, Ph.D. Ing. Felipe Martínez, Ph.D. Ing. Hana Svobodová, Ph.D. Ing. Helena Hrůzová, CSc. Ing. Ivana Svobodová, Ph.D. Ing. Martin Kešner, Ph.D. Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Ing. Oto Potluka, Ph.D. Ing. Vlastimil Mejdrech, Ph.D. Richard Brunet-Thornton, Doctor of Philosophy Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D. Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová Ing. Jana Müllerová Ing. Ladislav Hartman Ing. Lucie Vrbová Ing. Monika Barton, MBA Ing. Ondřej Hykš Katedra marketingu doc. Ing. Jana Boučková, CSc. doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. Člen pro obor AM a PE Ing. Jitka Černá, Ph.D. Ing. Olga Horová, Ph.D. Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. Ing. Oldřich Vávra, CSc. Ing. Markéta Procházková, Ph.D. Ing. David Říha, Ph.D.

8 Ing. Václav Stříteský, Ph.D. Mgr. Marek Tahal, Ph.D. Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D. Ing. Ondřej Pešek Mgr. Marek Novinský Ing. Dagmar Skokanová, Ph.D. Člen komise BS Ing. Daniela Kolouchová Ing. Martin Machek Katedra personalistiky prof. Ing. Zuzana Dvořáková,CSc. prof. Ing. Jiří Kleibl,CSc. doc. Ing. Otakar Němec,CSc. Člen pro obor PE Ing. Kateřina Legnerová, MBA PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D. Martin John David Quigley, LL.M. Ing. Marek Stříteský, Ph.D. JUDr. David Šmíd, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc. doc. Ing. Jan Heřman, CSc. doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová Ph.D. doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. prof. Ing. Miloslav Synek, CSc. Člen pro obor PE Ing. Petr Boukal, Ph.D. Ing. Dagmar Čámská Ing. Jiří Klečka, Ph.D. Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D. Ing. Josef Krause, Ph.D. Ing. et Ing. Ondřej Machek, Ph.D. Ing. Pavel Mikan

9 Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. Ing. Patrik Sieber, Ph.D. Ing. Peter Slunčík, Ph.D. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Ing. Hana Vávrová, Ph.D. Mgr. Petr Zámečník Člen pro obor AM Ing. Petr Boukal, Ph.D. Ing. Dagmar Čámská Ing. Jiří Klečka, Ph.D. Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D. Ing. Josef Krause, Ph.D. Ing. et Ing. Ondřej Machek, Ph.D. Ing. Pavel Mikan Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. Ing. Patrik Sieber, Ph.D. Ing. Peter Slunčík, Ph.D. doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Ing. Hana Vávrová, Ph.D. Mgr. Petr Zámečník Katedra psychologie a sociologie řízení doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. prof. Ing. Ivan Nový, CSc. doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Člen pro obor PE PhDr. Emilie Franková, Ph.D. PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D. Ing. Hana Lorencová, Ph.D. PhDr. Eva Kašparová, Ph.D. Mgr. Tereza Králová, Ph.D. PhDr. Alois Surynek, Ph.D. Člen komise pro obhajoby DP a BP Mgr. Ing. Lenka Malinová

10 Ing. Michal Andera Ing. Jan Mareš Ing. Zuzana Ticháková Katedra mikroekonomie prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc. doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D. doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D. doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. doc. PhDr. Jaroslav Krameš, CSc. Člen pro obor PE Ing. Jana Soukupová, CSc. Ing. Petr Makovský, Ph.D. Ing. Lada Rusmichová, CSc. Ing. RNDr. Jiří Dobrylovský, Ph.D. Ing. Marta Nečadová, Ph.D. Ing. Zuzana Džbánková, Ph.D. PhDr. Petr Adámek, Ph.D. Ing. Eva Kaňková, Ph.D.

11 Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Externí členové Vědecké rady Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. Doc. MgA. Jan Burian Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra podnikového hospodářství, vedoucí Národní divadlo Praha, ředitel Mgr. Zdeněk Čáp, Ph.D., MBA Ing. Arch. Naděžda Goryczková Ing. Petr Knap, MBA Mgr. Karel Ksandr Doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. Ing. Pavel Pilát Doc. Ing. Anna Pilková, Ph.D., MBA Ing. František Piškanin Doc. Ing. Marie Přibová, CSc. Ing. Jiří Rusnok Prof. Ing. Ĺuboslav Szabó, CSc. Equity Solutions s.r.o., řídící partner Národní památkový ústav, generální ředitelka Ernst & Young, s.r.o., partner, poradenství pro oblast zvyšování výkonnosti Národní technické muzeum, generální ředitel Univerzita Hradec Králové, Katedra managementu, vedoucí Metrostav a.s., generální ředitel Univerzita Komenského, Fakulta managmentu, Katedra stratégie a podnikania, vedoucí HOPI HOLDING a.s., majitel společnosti Marketingová konzultantka Česká národní banka, člen bankovní rady Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita, děkan

12 Ing. Vladimír Starosta Dr. Andreas Ueltzhöffer Ing. Milan Vašina Ing. Jan Žižka O. K. Trans Praha spol. s r.o., společník firmy ČESMAD-Bohemia, prezident Advokát, Ueltzhöffer Klett Jakubec & Partneři, advokátní kancelář T-Mobile Czech Republic, a.s., generální ředitel Mondi Štětí a.s., ředitel a předseda představenstva Interní členové Vědecké rady Prof. Ing. Ivan Nový, Csc. Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. Doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. Doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. Doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. Doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. Děkan fakulty Proděkan pro zahraniční vztahy, statutární zástupce, vedoucí Katedry mikroekonomie Proděkanka pro pedagogickou činnost Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium Proděkan pro spolupráci s praxí a PR, Katedra marketingu, vedoucí Prorektor VŠE pro mezinárodní vztahy a informační systémy, Katedra podnikové ekonomiky, vedoucí Katedra managementu, vedoucí Katedra psychologie a sociologie řízení, vedoucí Katedra logistiky, vedoucí Prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. Prof. Václav Riedlbauch Katedra personalistiky, vedoucí Katedra Arts managementu, zástupce vedoucího

13 Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. Doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc. Doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. Doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc. Doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. Prof. Ing. Petr Pernica, CSc. Katedra Arts managementu, vedoucí Katedra managementu, zástupce vedoucího Katedra mikroekonomie, zástupce vedoucího Katedra psychologie a sociologie řízení, zástupce vedoucí Katedra podnikové ekonomiky Katedra marketingu Katedra podnikové ekonomiky Katedra podnikové ekonomiky Katedra logistiky

Zpráva. o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014

Zpráva. o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014 Zpráva o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014 1. Hlavní činnost Zpracováno dle struktury v ifis v tis. Kč Tabulka č.1 Rozpočet provozních prostředků FPH VŠE v roce 2014 v tis.

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

1.3 Složení orgánů VŠE v Praze. 1.3.1 Vedení VŠE v Praze. Rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

1.3 Složení orgánů VŠE v Praze. 1.3.1 Vedení VŠE v Praze. Rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. 1 Úvod 1.1 Vysoká škola ekonomická v Praze, její fakulty Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) má šest fakult. Pět fakult sídlí v Praze na adrese nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Žižkov. Jsou to tyto

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Seznam publikační činnosti doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

Seznam publikační činnosti doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Knižní monografie Seznam publikační činnosti doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. HNILICA, Jiří, FOTR, Jiří. Aplikovaná analýza rizika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2009. 261 s. ISBN 978-80-247-2560-4. KISLINGEROVÁ,

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice A. Základní údaje 1. Adresa fakulty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice Telefon: 038/7771111 Fax: 038/5300122 IČO: 60076658 DIČ: 077-60076658

Více

Maturitní zkouška jaro 2015

Maturitní zkouška jaro 2015 Komise I. 36-47-M/01 Stavebnictví Třída 4. A 7. 5. Německý jazyk D(od 8:00) Praktická část z odborných předmětů: 12.5. - 13. 5. 2014 Předseda komis : Ing. Martin Prikner Ing. Alice Turanská Petr Kryl,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2013 2. 7. dubna 2013 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2014 8. 10. dubna 2014 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

V Praze 01. 10. 2014 Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6

V Praze 01. 10. 2014 Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6 V Praze 01. 10. 2014 Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 1. října 2014 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie Jméno Příjmení Tituly Specializační obory nelékařských zdravotnických povolání Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie 1. Vlastimil Král RNDr., CSc. 2. Ivo Lochman RNDr., CSc. 3. Helena Marečková

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR

Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR Datum: 28. ledna 2014 Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký, Miloslav Nerad, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., Mgr. Miloš Rejchrt, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., JUDr.

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 7. 10.

Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 7. 10. Zápis ze zasedání Oborové rady doktorského studijního programu Ekonomika a management Fakulty podnikatelské VUT v Brně konaného dne 7. 10. 2013 Přítomni: prof. Čapek, prof. Jurová, doc. Kocmanová, prof.

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016)

PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PSYCHOLOGIE (jednooborové bakalářské studium) B 7701 Psychologie (Platnost akreditace: 16.2. 2010 10.2. 2016) PŘEDMĚTY SPOLEČNÉHO TEORETICKÉHO ÁKLADU POVINNÉ 1 S společný základ S 1 Název předmětu Úvod

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení platnosti akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138)

12:30-13:15. 13:20-14:05 ATK100024 - Sociologie kultury a+b Doc. Martin Matějů (306) ATK100013 - Psychologie kultury c+d PhDr. Karel Hnilica (138) Pátek Čtvrtek Středa Úterý Pondělí ZS 2010/2011 1. ročník 2. ročník 3. ročník 09:10-09:55 10:00-10:45 10:50-11:35 11:40-12:25 ATK100007 - Psychologie kultury a+b PhDr. Karel Hnilica (138) 12:30-13:15 13:20-14:05

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE ZA ROK 2007 Výroční zpráva Fakulty podnikohospodářské za rok 2007 1/32 VÝROČNÍ ZPRÁVA FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE ZA ROK 2007 Zpracoval: J. Veber děkan fakulty Datum a podpis: 23. dubna 2008 Schválil: akademický

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600006409 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního systému: M2 (uč. sexta) Místo konání (místnost) určené

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Obr. 1: Hotel Myslivna

Obr. 1: Hotel Myslivna Akce: Kick-off Meeting - zahájení projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Komplexní vzdělávání lidských zdrojů v mlékařství (CZ.1.07/2.3.00/09.0081) Věc: Zápis z pracovního jednání Datum: 8.10.2009

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 10. dubna 2015

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 10. dubna 2015 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 10. dubna 2015 Přítomni: doc. Dohnalová, prof. Doupovec, doc. Fecenko, prof. Freiberg, prof. Hynek, doc. Kocmanová, doc. Koch, prof. Koráb, doc.

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Příprava implementace univerzitního informačního systému mysap VARIAS Education

Příprava implementace univerzitního informačního systému mysap VARIAS Education B3-03/6-RR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORKY (RR) B3-03/6-RR Příprava implementace univerzitního informačního systému mysap VARIAS Education Obsah: I. Vedení projektu, pracovní týmy II.

Více

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B)

Anna Kadlecová (4.B) Šárka Macháčková (4.B) Natalie Křivková (4.B) Nikola Hejlová (4.B) Veronika Kocourová (4.B) Jiří Sazama (4.B) SOŠ cestovního ruchu Pardubice, U Josefa 118 Třída: 4.A - cestovní ruchu (rok nástupu 2011) Třída: 4.B - cestovní ruch (rok nástupu 2011) Třída: 5.D - dálkové studium (rok nástupu 2010) Třída: *4.A - cestovní

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A Pardubice 16. 2. 2014 Zpracoval: B. Šiška Dohrávka 17. kola: 11.02 SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A LORENC Lukáš 339 0:2 436 VENCL Jan PELIKÁN Jiří 465 2:0 410 STEJSKAL Jakub

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

ZÁPIS z Vědecké rady UHK

ZÁPIS z Vědecké rady UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, www.uhk.cz ZÁPIS z Vědecké rady UHK ze dne 23. 4. 2008 Přítomni: prof. PhDr. Lubomír Brokl, prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc., doc. PhDr.

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010

Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti. Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Aktualizace dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávací, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti Vysoké školy finanční a správní pro rok 2010 Praha říjen 2009 1 OBSAH 1. Východiska aktualizace dlouhodobého

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Jmenování místopředsedy a dalších členů zkušební maturitní komise pro maturitní zkoušky třídy 4.AS ve školním roce 2010/11

Jmenování místopředsedy a dalších členů zkušební maturitní komise pro maturitní zkoušky třídy 4.AS ve školním roce 2010/11 tel: 318 682 961, fax 318 682 964 maturitní zkoušky třídy 4.AS ve školním roce 2010/11 Ing. Lenka KASTNEROVÁ (jmenována KÚ Středočeského kraje, čj. 022907/2011/KUSK ) Ing. Ladislav PIVOŇKA PhDr. Věra SPLÍTKOVÁ

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

MAS Sedlčansko, o.p.s.

MAS Sedlčansko, o.p.s. Z ÁP I S z jednání Valného shromáždění členů MAS Sedlčansko, o.p.s., které se konalo 7. 10. 2014 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Krásné Hoře nad Vltavou Program: 1. Zahájení, zvolení

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

Vysoká škola obchodní v Praze

Vysoká škola obchodní v Praze O NÁS Jsme jednou z nejstarších a největších soukromých vysokých škol v České republice. Věříme, že pro řadu studentů vaší střední školy jsme správnou volbou pro získání kvalitního vysokoškolského vzdělání

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

Habilitační řízení ukončená 2015

Habilitační řízení ukončená 2015 Habilitační řízení ukončená 2015 Dr. Justyna Łapińska Ekonomika a management Pracoviště uchazeče v době konání habilitace: Fakulta ekonomických věd a managementu Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni,

Více

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 V Y H L Á Š K A Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 Studenti kombinované formy studia bakalářského studijního programu EEKR-BK i navazujícího magisterského studijního programu EEKR-ML1 (EEKR-ML)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více