Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 12. 11. 2014"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne Místo konání: :00 12:30 hodin v NB 169 Přítomni: viz prezenční listina (seznam členů VR je přílohou zápisu) Program: 1. Zahájení a představení členů Vědecké rady FPH - Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 2. Obsahová a organizační změna FPH informace a diskuze - Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 3. Akreditace oboru Podniková ekonomika a management informace a diskuze - Doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. 4. Změny v doktorském studiu: A) Opatření děkana ze dne B) odvolání a jmenování oborových rad doktorského studia, odvolání a jmenování garanta oboru doktorského studia Podniková ekonomika a management - Doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 5. Různé: A) zahájení habilitačního řízení Ing. Jindřicha Špičky, Ph.D. B) vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci FPH 2014 C) charitativní projekt FPH D) schválení a jmenování členů komisí pro státní závěrečné zkoušky (včetně vedlejších specializací), obhajoby bakalářských i diplomových prací 6. Závěr zasedání Prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

2 Ad 1. Zahájení Přítomné členy VR přivítal děkan Fakulty podnikohospodářské. Byli představení všichni členové VR, byly jim předány jmenovací dekrety. Následně děkan seznámil členy VR s programem zasedání. Ad 2. Obsahová a organizační změna FPH informace a diskuze Děkan fakulty seznámil přítomné s připravovanými organizačními změnami fakulty, plánovanými pro období od 1. ledna Jedná se o reakci na obsahový posun zaměření některých kateder a zvýšení srozumitelnosti organizační struktury fakulty pro univerzitní i firemní partnery v České republice i v zahraničí. Jedná se zejména o vznik Katedry podnikání a transformaci Katedry podnikové ekonomiky na Katedru strategie. Prof. Nový vysvětlil důvody i jednotlivé kroky vedoucí k plánovanému cílovému řešení. Závěr: VR FPH návrhy jednomyslně schválila. Ad 3. Akreditace oboru Podniková ekonomika a management informace a diskuze Doc. Mikovcová seznámila Vědeckou radu se základními změnami ve struktuře studijního plánu pro navazující magisterské studium oboru Podniková ekonomika a management. Mezi povinné předměty fakulta zahrne předměty týkající se tvorby podnikových strategií, logistiky a podnikatelství. Nově uvažuje též předmět Výzkumné metody, který má zajistit zvýšení úrovně kvalifikačních prací. Ostatní předměty budou transformovány tak, aby zůstala zachována hodnota kreditu v rámci skupiny povinných předmětů. Dále fakulta uvažuje zavedení předmětu oborová specifika, který by měl stejně tak jako vedlejší specializace předcházet uvažované praxi ve firmě. Praxe bude nabízena v rámci volitelných předmětů, bude zajišťována s pomocí firemních partnerů. Dále budou transformované některé vedlejší specializace převážně z Katedry podnikové ekonomiky. Následně proběhla krátká diskuse včetně doporučení ze strany externích členů Vědecké rady. Závěr: VR FPH návrhy jednomyslně schválila. Ad 4. Změny v doktorském studiu A) Opatření děkana ze dne : doc. Lukeš přednesl hlavní body Opatření děkana, které schválily obě Oborové rady v září roku 2014, a zdůvodnil všechny změny v rámci doktorského studia. Závěr: VR FPH vzala bez připomínek toto opatření na vědomí. B) změna garanta oboru Podniková ekonomika a management Doc. Lukeš přednesl návrh na změnu garanta doktorského studijního programu Ekonomika a management oboru Podniková ekonomika a management. Současným garantem oboru byl

3 prof. Ing. Ivan Nový, CSc. a nově navrženým garantem je doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D., který je proděkanem pro vědu a doktorské studium Závěr: VR FPH návrhy jednomyslně schválila. C) odvolání a jmenování oborových rad doktorského studia Doc. Lukeš předložil návrh na odvolání obou oborových rad doktorského studia a předložil návrh na jmenování nových. Tabulka 1: Složení Oborové rady doktorského studia FPH Obor Ekonomie Jméno Společnost Garant oboru: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. proděkan, Katedra mikroekonomie, FPH VŠE Členové interní: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. proděkan, Katedra mikroekonomie, FPH VŠE Členové externí: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD. doc. Ing. Jiří Hnilica, PhD. doc. Ing. Tomáš Pavelka, CSc. doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. prof. Ing. Milan Žák, CSc. prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. Ing. Alexander Lochman, Ph.D. Katedra psychologie a sociologie řízení, FPH VŠE prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze, Katedra podnikové ekonomiky, FPH VŠE katedra mikroekonomie, FPH VŠE katedra mikroekonomie, FPH VŠE VŠEM Praha VŠFS Praha Mendelova univerzita v Brně Bacchus, a.s. Obor Podniková ekonomika a management Garant oboru: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD. proděkan, Katedra psychologie a sociologie řízení, VŠE FPH Členové interní: prof. Ing. Hana Machková, CSc. rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Ivan Nový, CSc. děkan Fakulty podnikohospodářské, Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Jiří Hnilica, PhD. prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze, katedra podnikové ekonomiky, FPH prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. proděkan Fakulty podnikohospodářské, Vysoké školy ekonomické i Praze, Katedra mikroekonomie doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD. proděkan, Katedra psychologie a sociologie řízení, FPH VŠE doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Katedra managementu, FPH VŠE doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. Katedra marketingu, FPH VŠE Členové externí: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. Masarykova univerzita Brno Mgr. Zdeněk Čáp, Ph.D. Equity Solutions, s.r.o. Praha doc. Ing. Anna Pilková, Ph.D., MBA Univerzita Komenského

4 Závěr: VR FPH návrhy jednomyslně schválila. Ad 5. Různé A) zahájení habilitačního řízení a jmenování habilitační komise Ing. Jindřicha Špičky, Ph.D. Na základě žádosti habilitanta bylo zahájeno habilitační řízení dne Dne byla na Vědecké radě Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (dále VR) v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve smyslu 72 odst. 5, zvolena komise v následujícím složení: Předseda: prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. (PEF ČZU) Vedoucí Katedry ekonomiky, Česká zemědělská univerzita v Praze, Členové: prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal Ekonomická fakulta VŠB-TÚ Ostrava prof. Ing. František Freiberg, CSc. Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulta strojní ČVUT doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D. Katedra bankovnictví a pojišťovnictví, Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc. Ústav zemědělské ekonomiky a informací Závěr: VR FPH návrhy jednomyslně schválila. Téma habilitační přednášky volila Vědecká rada z následujících témat: - Finanční kontrakty na počasí nové nástroje řízení rizika počasí - Porovnání schopnosti derivátů na počasí snižovat příjmové riziko v energetice a v zemědělství - Systémy řízení příjmových rizik v zemědělství situace, mezinárodní srovnání a perspektivy do roku 2020

5 Závěr: VR FPH schválila jako téma habilitační přednášky: - Porovnání schopnosti derivátů na počasí snižovat příjmové riziko v energetice a v zemědělství B) vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci FPH 2014 (zvoleni členové komise) Prof. Nový seznámil členy VR FPH s vyhlášením Soutěže o nejlepší publikaci FPH 2014 a požádal, aby se někdo z přítomných přihlásil a byl členem komise, která publikace vybere. Soutěž o nejlepší publikaci FPH bude realizována ve třech kategoriích 1) odborná monografie, 2) článek v časopise evidovaném v databázi Thomson Reuters či Scopus a 3) učebnice. Do komise byli vybráni tito členové VR FPH: Doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. Ing. Jiří Rusnok Ing. Vladimír Starosta C) charitativní projekt FPH Děkan fakulty informoval o záměru fakulty realizovat charitativní projekt, primárně zaměřený na pomoc handicapovaným mladým lidem. V současné době je projekt ve fázi prvotních úvah a studenti programu Honors Academia přislíbili podat konkrétní návrh do konce kalendářního roku. Současně vyzval členy VR, aby přispěli v této fázi inspirativními nápady. D) schválení a jmenování členů komise pro státní závěrečné zkoušky (včetně vedlejších specializací), obhajoby bakalářských i diplomových prací, Doc. Mikovcová předložila seznam členů komisí pro státní závěrečné zkoušky (včetně vedlejších specializací), obhajoby bakalářských i diplomových prací (seznam je přílohou zápisu) Závěr: VR FPH návrhy jednomyslně schválila. Ad 6. Závěr zasedání Děkan fakulty poděkoval všem přítomným za účast na zasedání vědecké rady, zároveň jim oznámil, že další zasedání VR FPH do konce akademického roku se budou konat ve dnech a Zapsal: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

6 Příloha Schváleno Vědeckou radou Fakulty podnikohospodářské dne Členové komise pro státní zkoušky a obhajoby bakalářských a diplomových prací Katedra Arts managementu Předseda pro obor AM doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. prof. M.A. Petr Dostál, Ph.D. prof. Václav Riedlbauch Člen pro obor AM odb.as. Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D. odb.as. Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D. odb.as. Mgr. Mario Kubaš, Ph.D. odb.as. Ing. Milan Lindner, Ph.D. odb.as. Mgr. Markéta Dianová, MBA odb.as. Mgr. Barbara Hucková, MBA odb.as. PhDr. Anna Janištinová odb.as. PhDr. Zuzana Malcová Ing. Zdeněk Novák odb.as. PhDr. Irena Tyslová Katedra logistiky doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. prof. Ing. Petr Pernica, CSc. doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. Člen pro obor PE Ing. Petr Jirsák, Ph.D. Ing. Petr Kolář, Ph. D. Ing. Michal Mervart, Ph.D. Ing. Bedřich Rathouský, Ph.D. Ing. Marek Vinš, Ph.D. Člen komise pro obhajoby ve VS Ing. Veronika Červinská Ing. Jakub Jančík Ing. James Huňak Ing. Lenka Kršňáková Ing. Petra Novotná

7 Katedra managementu prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. prof. Ing. Milan Malý, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. doc. Ing. Mikuláš Pichanič, CSc. Člen pro obor AM a PE Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. Ing. Alena Plášková, CSc. Ing. Emil Antušák, Ph.D. Ing. Felipe Martínez, Ph.D. Ing. Hana Svobodová, Ph.D. Ing. Helena Hrůzová, CSc. Ing. Ivana Svobodová, Ph.D. Ing. Martin Kešner, Ph.D. Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Ing. Oto Potluka, Ph.D. Ing. Vlastimil Mejdrech, Ph.D. Richard Brunet-Thornton, Doctor of Philosophy Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D. Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová Ing. Jana Müllerová Ing. Ladislav Hartman Ing. Lucie Vrbová Ing. Monika Barton, MBA Ing. Ondřej Hykš Katedra marketingu doc. Ing. Jana Boučková, CSc. doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. Člen pro obor AM a PE Ing. Jitka Černá, Ph.D. Ing. Olga Horová, Ph.D. Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. Ing. Oldřich Vávra, CSc. Ing. Markéta Procházková, Ph.D. Ing. David Říha, Ph.D.

8 Ing. Václav Stříteský, Ph.D. Mgr. Marek Tahal, Ph.D. Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D. Ing. Ondřej Pešek Mgr. Marek Novinský Ing. Dagmar Skokanová, Ph.D. Člen komise BS Ing. Daniela Kolouchová Ing. Martin Machek Katedra personalistiky prof. Ing. Zuzana Dvořáková,CSc. prof. Ing. Jiří Kleibl,CSc. doc. Ing. Otakar Němec,CSc. Člen pro obor PE Ing. Kateřina Legnerová, MBA PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D. Martin John David Quigley, LL.M. Ing. Marek Stříteský, Ph.D. JUDr. David Šmíd, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc. doc. Ing. Jan Heřman, CSc. doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová Ph.D. doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. prof. Ing. Miloslav Synek, CSc. Člen pro obor PE Ing. Petr Boukal, Ph.D. Ing. Dagmar Čámská Ing. Jiří Klečka, Ph.D. Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D. Ing. Josef Krause, Ph.D. Ing. et Ing. Ondřej Machek, Ph.D. Ing. Pavel Mikan

9 Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. Ing. Patrik Sieber, Ph.D. Ing. Peter Slunčík, Ph.D. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Ing. Hana Vávrová, Ph.D. Mgr. Petr Zámečník Člen pro obor AM Ing. Petr Boukal, Ph.D. Ing. Dagmar Čámská Ing. Jiří Klečka, Ph.D. Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D. Ing. Josef Krause, Ph.D. Ing. et Ing. Ondřej Machek, Ph.D. Ing. Pavel Mikan Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. Ing. Patrik Sieber, Ph.D. Ing. Peter Slunčík, Ph.D. doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Ing. Hana Vávrová, Ph.D. Mgr. Petr Zámečník Katedra psychologie a sociologie řízení doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. prof. Ing. Ivan Nový, CSc. doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Člen pro obor PE PhDr. Emilie Franková, Ph.D. PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D. Ing. Hana Lorencová, Ph.D. PhDr. Eva Kašparová, Ph.D. Mgr. Tereza Králová, Ph.D. PhDr. Alois Surynek, Ph.D. Člen komise pro obhajoby DP a BP Mgr. Ing. Lenka Malinová

10 Ing. Michal Andera Ing. Jan Mareš Ing. Zuzana Ticháková Katedra mikroekonomie prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc. doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D. doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D. doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. doc. PhDr. Jaroslav Krameš, CSc. Člen pro obor PE Ing. Jana Soukupová, CSc. Ing. Petr Makovský, Ph.D. Ing. Lada Rusmichová, CSc. Ing. RNDr. Jiří Dobrylovský, Ph.D. Ing. Marta Nečadová, Ph.D. Ing. Zuzana Džbánková, Ph.D. PhDr. Petr Adámek, Ph.D. Ing. Eva Kaňková, Ph.D.

11 Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Externí členové Vědecké rady Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. Doc. MgA. Jan Burian Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra podnikového hospodářství, vedoucí Národní divadlo Praha, ředitel Mgr. Zdeněk Čáp, Ph.D., MBA Ing. Arch. Naděžda Goryczková Ing. Petr Knap, MBA Mgr. Karel Ksandr Doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. Ing. Pavel Pilát Doc. Ing. Anna Pilková, Ph.D., MBA Ing. František Piškanin Doc. Ing. Marie Přibová, CSc. Ing. Jiří Rusnok Prof. Ing. Ĺuboslav Szabó, CSc. Equity Solutions s.r.o., řídící partner Národní památkový ústav, generální ředitelka Ernst & Young, s.r.o., partner, poradenství pro oblast zvyšování výkonnosti Národní technické muzeum, generální ředitel Univerzita Hradec Králové, Katedra managementu, vedoucí Metrostav a.s., generální ředitel Univerzita Komenského, Fakulta managmentu, Katedra stratégie a podnikania, vedoucí HOPI HOLDING a.s., majitel společnosti Marketingová konzultantka Česká národní banka, člen bankovní rady Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita, děkan

12 Ing. Vladimír Starosta Dr. Andreas Ueltzhöffer Ing. Milan Vašina Ing. Jan Žižka O. K. Trans Praha spol. s r.o., společník firmy ČESMAD-Bohemia, prezident Advokát, Ueltzhöffer Klett Jakubec & Partneři, advokátní kancelář T-Mobile Czech Republic, a.s., generální ředitel Mondi Štětí a.s., ředitel a předseda představenstva Interní členové Vědecké rady Prof. Ing. Ivan Nový, Csc. Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. Doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. Doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. Doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. Doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. Děkan fakulty Proděkan pro zahraniční vztahy, statutární zástupce, vedoucí Katedry mikroekonomie Proděkanka pro pedagogickou činnost Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium Proděkan pro spolupráci s praxí a PR, Katedra marketingu, vedoucí Prorektor VŠE pro mezinárodní vztahy a informační systémy, Katedra podnikové ekonomiky, vedoucí Katedra managementu, vedoucí Katedra psychologie a sociologie řízení, vedoucí Katedra logistiky, vedoucí Prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. Prof. Václav Riedlbauch Katedra personalistiky, vedoucí Katedra Arts managementu, zástupce vedoucího

13 Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. Doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc. Doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. Doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc. Doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. Prof. Ing. Petr Pernica, CSc. Katedra Arts managementu, vedoucí Katedra managementu, zástupce vedoucího Katedra mikroekonomie, zástupce vedoucího Katedra psychologie a sociologie řízení, zástupce vedoucí Katedra podnikové ekonomiky Katedra marketingu Katedra podnikové ekonomiky Katedra podnikové ekonomiky Katedra logistiky

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management

Seznam odborníků pro komise státních doktorských zkoušek a obhajob doktorských disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management Schváleno na zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 18. 02. 2015 disertačních prací - Obor Podniková ekonomika a management zkratka pracoviště doc. Ing. Jiří

Více

Zpráva. o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014

Zpráva. o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014 Zpráva o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014 1. Hlavní činnost Zpracováno dle struktury v ifis v tis. Kč Tabulka č.1 Rozpočet provozních prostředků FPH VŠE v roce 2014 v tis.

Více

Zápis z oborové rady doktorského studia FPH

Zápis z oborové rady doktorského studia FPH Zápis z oborové rady doktorského studia FPH 15. 2. 2017 Přítomni: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc., doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D., doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., prof. Ing. Milan Žák, CSc., prof.

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 16. 10. 2013

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 16. 10. 2013 1/7 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 16. 10. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1) Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 2) Habilitační

Více

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13 1/10 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 13. 03. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 2. Habilitačního

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Vedení VŠE v Praze do 31. 1. 2003 Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro rozvoj a informační systém, statutární zástupce rektorky

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 2. května 2012 Přítomni: podle prezenční listiny Program 1. Zahájení 2. Projednání výroční zprávy FF

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne

ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne ZÁPIS Č. 14 ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY ESF MU konaného dne 19. 10. 2016 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Úvodní slovo děkana, schválení programu 2. Návrh na složení komise pro habilitační řízení

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 15. 04. 2013 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 15. 04. 2013 Čas: 13:00 hod. Přítomni: Omluveni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. prof.

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 18. 02. 2015 Místo konání: 18.02.2015 09:00 12:30 hodin v NB 169 Přítomni: viz prezenční listina (uložena na Děkanátu

Více

Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 19. března 2015

Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 19. března 2015 Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 19. března 2015 Přítomni: doc. Beránek, doc. Cudlínová, Dr. Ing. Dvořák, prof. Hron, doc. Faltová Leitmanová, doc. Jílek, RNDr. Klufová, doc. Kouřilová,

Více

Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 12. listopadu 2015

Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 12. listopadu 2015 Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 12. listopadu 2015 Přítomni: doc. Beran, doc. Beránek, doc. Cudlínová, Dr. Ing. Dvořák, doc. Holečková, prof. Hron, doc. Faltová Leitmanová, doc. Jílek,

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 7. června 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU konaného dne 7. června 2016 Čas konání: 14:00 14:30 hod. Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU Přítomni: 34 členů (dle prezenční

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady

Česká zemědělská univerzita v Praze. Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Zápis z jednání Vědecké rady 8. 4. 2016 Dne 8. dubna 2016 proběhlo zasedání Vědecké rady FTZ. Přítomni byli níže uvedení členové. Přítomní

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně konaného dne 10. dubna 2014

Zápis ze zasedání Vědecké rady Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně konaného dne 10. dubna 2014 Zápis ze zasedání Vědecké rady Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně konaného dne 10. dubna 2014 Přítomni: Dle prezenční listiny (z 28 členů VR přítomno 27) Omluveni: prof. Ing. Alena

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 05. 03. 2014

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 05. 03. 2014 1/7 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 05. 03. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1) Zahájení 2) Habilitační řízení - Mgr. Ing. Martin

Více

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební 2006 Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava (do 17.11.2006) Doc. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU

Více

Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 16. února 2012

Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 16. února 2012 Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 16. února 2012 Přítomni: doc. Rolínek, doc. Beran, doc. Holečková, Ing. Jandík, doc. Macháček, prof. Svatoš, doc. Tuček, doc. Zentková, prof. Živělová,

Více

Akademický senát FSv ČVUT

Akademický senát FSv ČVUT Akademický senát FSv ČVUT Zápis z 26. zasedání AS FSv, které se konalo dne 13. 11. 2013 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: prof. Kohoutková, prof. Máca, Ing. Vlasák, doc. Čiháková Dr. Šibrava zahájil

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Přítomni: doc. Putnová, prof. Geršlová, prof. Honzík, prof. Hřebíček, doc. Chalupský, prof. Jurová, doc. Koch, prof. Koráb, Ing.

Více

Den otevřených dveří 2016

Den otevřených dveří 2016 Den otevřených dveří 2016 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová studijní referentka O fakultě Poslání fakulty: vychovávat budoucí odborníky

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství. Zápis z jednání Vědecké rady Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta tropického zemědělství Zápis z jednání Vědecké rady 11. 12. 2015 Dne 11. prosince 2015 proběhlo zasedání Vědecké rady FTZ. Přítomni byli níže uvedení členové

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 15. května 2014

Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 15. května 2014 Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 15. května 2014 Přítomni: prof. Bečvářová, doc. Beran, doc. Cudlínová, doc. Holátová, prof. Hron, doc. Faltová Leitmanová, Ing. Jandík, doc. Jílek, RNDr.

Více

Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014

Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014 Zápis ze společného zasedání odstupujícího a nově zvoleného AS HGF VŠB TU Ostrava dne 6. června 2014 Členové odstupujícího senátu: Přítomni: Černota, Polínková, Kučerová R., Staněk, Kučerová L., Václavík,

Více

Z Á P I S z vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 23. 9. 2009

Z Á P I S z vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 23. 9. 2009 Z Á P I S z vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 23. 9. 2009 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Omluveni: prof. Ing. Jana Stávková, CSc. doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., prof.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta akademický rok 2009/2010 Úvodní informace pro 1. ročníky ÚFŘP bakalářské studium navazující magisterské studium Ekonomická fakulta: doktorské

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni,

Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, Zápis z jednání Vědecké rady Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, které se konalo dne 16. prosince 2015 od 15.30 hod. v budově Fakulty právnické ZČU, Sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, zasedací

Více

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013

Státní zkušební komise pro podzimní termín SZZ 2012/2013 Podle Zákona č.111/1998 Sb., 53 a Vyhlášky děkanky č. 19VD/2012, čl.3 stanovila FPE Komise pro pedagogiku a psychologii: Předseda: Doc. PaedDr. Ladislav P o d r o u ž e k, Ph.D. Místopředseda: PhDr. Dagmar

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 14

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 14 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 14 ze 14. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 9. února 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti

Více

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-02/13

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-02/13 1/10 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 19. 06. 2013, které se konalo v areálu Břevnovského kláštera Přítomni: viz prezenční listina Program: 1)

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně konaného dne 23. dubna 2009

Zápis ze zasedání Vědecké rady Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně konaného dne 23. dubna 2009 Zápis ze zasedání Vědecké rady Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně konaného dne 23. dubna 2009 Přítomni: Omluveni: Dle prezenční listiny (21 členů VR) Prof. Ing. Kabát, CSc., Ing. Karel Ditrich-Nespěšný,

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management... 3 3.2 Hospodářská

Více

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla

Mendelova univerzita v Brně. Ondřej Švehla Mendelova univerzita v Brně Ondřej Švehla Obsah 2 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně... 3 3 Studijní obory na PEF Mendelu... 3 3.1 Ekonomika a management...

Více

Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem. Funkční období AS FSE UJEP:

Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem. Funkční období AS FSE UJEP: Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem Funkční období AS FSE UJEP: 1. 1. 2014 31. 12. 2016 3. rok funkčního období: 2016 Obsah Zprávy o činnosti AS FSE

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Přítomno: 24 členů VR dle presenční listiny. Program zasedání VR 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing.

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Zápis ze zasedání VR FZV UP

Zápis ze zasedání VR FZV UP Zápis ze zasedání VR FZV UP 16. 4. 2012 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkanky Datum: 16. 4. 2012 Čas: 14.00 hod Přítomni: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc. Mgr. et Mgr. Petra

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 16. února 2017

Zápis z 2. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 16. února 2017 Zápis z 2. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu konaného dne 16. února 2017 Přítomni: Hosté: prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek, JUDr. Ivan Barančík, MUDr. Josef Fontana,

Více

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Smetanovo nábřeží 995/1, 110 01 Praha 1 bakalářské studium: telefon 222 112 260, fax 222 112 219 bakalářské studium

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Katedra ekonomiky (182)

Katedra ekonomiky (182) Katedra ekonomiky (182) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra ekonomiky zajišťovala výuku předmětů, které poskytují především teoretické základy pro aplikované ekonomické disciplíny,

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava

Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, Opava Matematický ústav v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava Zápis z 9. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 19. června 2002 Přítomni: Ger, Klapka, Lenc, Marvan, Mikeš, Smítal, Smítalová,

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 16 z 16. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 17. května 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti

Více

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období

Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období Konečné výsledky voleb do Akademického senátu ZČU na volební období 2018-2020 Volby do Akademického senátu ZČU proběhly v termínu 6. 10. 11. 2017 v následujících volebních celcích: Fakulta aplikovaných

Více

Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 1, Opava. Zápis z 27. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 15.

Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 1, Opava. Zápis z 27. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 15. Matematický ústav v Opavě, Na Rybníčku 1, 746 01 Opava Zápis z 27. zasedání Vědecké rady Matematického ústavu v Opavě dne 15. února 2012 Přítomni: Černohorský, Engliš, Ger, Kowalski, Mikeš, Sergyeyev,

Více

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2014 na Vysoké škole finanční a správní

Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2014 na Vysoké škole finanční a správní Vyhodnocení výsledků dosažených z účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum prováděný v roce 2014 na Vysoké škole finanční a správní Praha, 31. 3. 2015 Zpracoval: Odbor vědy, výzkumu a operačních

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK ČASOVÝ PLÁN STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Porodní asistence 5349B Porodní asistentka R007 Prezenční Akademický rok: 2012/2013 Státní závěrečná zkouška: 10.

Více

Zápis č. 17. České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, Praha 6, Thákurova 7

Zápis č. 17. České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, Praha 6, Thákurova 7 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 17 ze 17. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 10. listopadu 2016 od 9 hodin ve velké

Více

Den otevřených dveří 2015

Den otevřených dveří 2015 Den otevřených dveří 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka pro pedagogiku doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. proděkan pro spolupráci s praxí a PR Ing. Pavel Mikan systémový integrátor Hana Dudová

Více

Konečné výsledky voleb do AS ZČU

Konečné výsledky voleb do AS ZČU Západočeská univerzita v Plzni Volební komise VK AS ZČU Konečné výsledky voleb do AS ZČU Volební celek FAV 1 Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová 39 2 RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. 32 3 Ing. Marek Brandner, Ph.D.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.A - cestovní ruch (rok nástupu 2013) Třída: 5.D - dálkové studium (rok nástupu 2012) Třída: *4.A - cestovní ruch (rok nástupu 2012) Termín: pondělí 11. 9. 2017 dopoledne Předseda: Mgr. Jiří Leden

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu ANO 2. 2. Schválení účetní

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

1. zasedání ze dne

1. zasedání ze dne 1. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení 01-00 AS ČVUT FD souhlasil s tím, aby legislativní komise byla pro 1. zasedání i komisí volební. Usnesení 01-01 AS ČVUT FD schválil zápis ze 22. zasedání AS ČVUT

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze

Katedra informačních technologií Vysoké školy ekonomické v Praze Výsledky žebříčku úspěšných studentů za školní rok 2008/2009 v oborech Informatika a Informační systémy a technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze Absolventi navazujícího magisterského studijního

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ZA ROK 2014 Předkládá:: I. Nový děkan fakulty 6. 5. 2015 Datum a podpis: Schválil: Akademický senát FPH 13. 5. 2015

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU ČZU DNE 25. ZÁŘÍ 2014 přítomni dle prezenční listiny prof. Ing. Jan Vašák, CSc., prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc., Ing. Vlastimil Mikšík, Ph. D., Ing. Jan Nevoral, prof.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP Datum konání: 12. 2.2014 Čas od 12.30 do 15.30 hod Jednání řídil: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. děkan Jednání zapsala: Alena Trefilová Místo konání: Přítomni: FSE

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 4. října 2016

Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU. konaného dne 4. října 2016 Zápis ze zasedání Vědecké rady Právnické fakulty MU konaného dne 4. října 2016 Čas konání: 14:00 16:00 hod. Místo konání: zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty MU Přítomni: 36 členů (dle prezenční

Více

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. děkan Univerzitní 26, 306 14 Plzeň tel.: 377634000, fax: 377634002 e-mail: fel@fel.zcu.cz V Plzni 27. 2. 2015 V souladu s 53 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky Ing. Ondřej Brožka Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Rozpočtové prostředky organizace ANO ANO Ministerstvo zemědělství Mgr. Libor Dvořák Ing. Marcela Hauptmanová

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Marketingové řízení památkových objektů. Petr Dostál, Jitka Černá a kolektiv

Marketingové řízení památkových objektů. Petr Dostál, Jitka Černá a kolektiv Marketingové řízení památkových objektů Petr Dostál, Jitka Černá a kolektiv Marketingové řízení památkových objektů Petr Dostál, Jitka Černá a kolektiv I. vydání 2014 Vydalo nakladatelství Ekopress, s.

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE

ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE ZÁPIS Č. 4 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 14. 2. 2006 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluven Ing. Radim Janalík, CSc.), 8 členů studentské komory AS FS, hosté: děkan FS prof. Ing. Petr Horyl, CSc., proděkan

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne tokol o hlasování na shromáždění SVJ konaném dne.0.0 Strana z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne.0.0 Otázky Č. ot. Znění otázky. SSV schvaluje zapisovatelkou paní Kittlerovou, za skrutátora

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Zápis z jednání oborové rady obor Sustainable Rural Development (4106 V023) 10. 11. 2015 ZÁPIS Z OBOROVÉ RADY FTZ ze dne 10. 11. 2015 Přítomni:

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011

Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011 Zápis ze zasedání Akademického senátu Právnické fakulty Masarykovy univerzity konaného dne 09. února 2011 Konání: 09. února 2011, 11.30 h Místo zasedání: Zasedací místnost děkanátu Právnické fakulty, místnost

Více

1 Úvod. 1.1 Vysoká škola ekonomická v Praze, její fakulty

1 Úvod. 1.1 Vysoká škola ekonomická v Praze, její fakulty 1 Úvod 1.1 Vysoká a ekonomická v Praze, její fakulty Vysoká a ekonomická v Praze (VŠE) má šest fakult. Pět fakult sídlí v Praze na adrese nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Žižkov. Jsou to tyto fakulty:

Více