Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 12. 11. 2014"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne Místo konání: :00 12:30 hodin v NB 169 Přítomni: viz prezenční listina (seznam členů VR je přílohou zápisu) Program: 1. Zahájení a představení členů Vědecké rady FPH - Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 2. Obsahová a organizační změna FPH informace a diskuze - Prof. Ing. Ivan Nový, CSc. 3. Akreditace oboru Podniková ekonomika a management informace a diskuze - Doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. 4. Změny v doktorském studiu: A) Opatření děkana ze dne B) odvolání a jmenování oborových rad doktorského studia, odvolání a jmenování garanta oboru doktorského studia Podniková ekonomika a management - Doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. 5. Různé: A) zahájení habilitačního řízení Ing. Jindřicha Špičky, Ph.D. B) vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci FPH 2014 C) charitativní projekt FPH D) schválení a jmenování členů komisí pro státní závěrečné zkoušky (včetně vedlejších specializací), obhajoby bakalářských i diplomových prací 6. Závěr zasedání Prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

2 Ad 1. Zahájení Přítomné členy VR přivítal děkan Fakulty podnikohospodářské. Byli představení všichni členové VR, byly jim předány jmenovací dekrety. Následně děkan seznámil členy VR s programem zasedání. Ad 2. Obsahová a organizační změna FPH informace a diskuze Děkan fakulty seznámil přítomné s připravovanými organizačními změnami fakulty, plánovanými pro období od 1. ledna Jedná se o reakci na obsahový posun zaměření některých kateder a zvýšení srozumitelnosti organizační struktury fakulty pro univerzitní i firemní partnery v České republice i v zahraničí. Jedná se zejména o vznik Katedry podnikání a transformaci Katedry podnikové ekonomiky na Katedru strategie. Prof. Nový vysvětlil důvody i jednotlivé kroky vedoucí k plánovanému cílovému řešení. Závěr: VR FPH návrhy jednomyslně schválila. Ad 3. Akreditace oboru Podniková ekonomika a management informace a diskuze Doc. Mikovcová seznámila Vědeckou radu se základními změnami ve struktuře studijního plánu pro navazující magisterské studium oboru Podniková ekonomika a management. Mezi povinné předměty fakulta zahrne předměty týkající se tvorby podnikových strategií, logistiky a podnikatelství. Nově uvažuje též předmět Výzkumné metody, který má zajistit zvýšení úrovně kvalifikačních prací. Ostatní předměty budou transformovány tak, aby zůstala zachována hodnota kreditu v rámci skupiny povinných předmětů. Dále fakulta uvažuje zavedení předmětu oborová specifika, který by měl stejně tak jako vedlejší specializace předcházet uvažované praxi ve firmě. Praxe bude nabízena v rámci volitelných předmětů, bude zajišťována s pomocí firemních partnerů. Dále budou transformované některé vedlejší specializace převážně z Katedry podnikové ekonomiky. Následně proběhla krátká diskuse včetně doporučení ze strany externích členů Vědecké rady. Závěr: VR FPH návrhy jednomyslně schválila. Ad 4. Změny v doktorském studiu A) Opatření děkana ze dne : doc. Lukeš přednesl hlavní body Opatření děkana, které schválily obě Oborové rady v září roku 2014, a zdůvodnil všechny změny v rámci doktorského studia. Závěr: VR FPH vzala bez připomínek toto opatření na vědomí. B) změna garanta oboru Podniková ekonomika a management Doc. Lukeš přednesl návrh na změnu garanta doktorského studijního programu Ekonomika a management oboru Podniková ekonomika a management. Současným garantem oboru byl

3 prof. Ing. Ivan Nový, CSc. a nově navrženým garantem je doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D., který je proděkanem pro vědu a doktorské studium Závěr: VR FPH návrhy jednomyslně schválila. C) odvolání a jmenování oborových rad doktorského studia Doc. Lukeš předložil návrh na odvolání obou oborových rad doktorského studia a předložil návrh na jmenování nových. Tabulka 1: Složení Oborové rady doktorského studia FPH Obor Ekonomie Jméno Společnost Garant oboru: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. proděkan, Katedra mikroekonomie, FPH VŠE Členové interní: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. proděkan, Katedra mikroekonomie, FPH VŠE Členové externí: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD. doc. Ing. Jiří Hnilica, PhD. doc. Ing. Tomáš Pavelka, CSc. doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. prof. Ing. Milan Žák, CSc. prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. Ing. Alexander Lochman, Ph.D. Katedra psychologie a sociologie řízení, FPH VŠE prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze, Katedra podnikové ekonomiky, FPH VŠE katedra mikroekonomie, FPH VŠE katedra mikroekonomie, FPH VŠE VŠEM Praha VŠFS Praha Mendelova univerzita v Brně Bacchus, a.s. Obor Podniková ekonomika a management Garant oboru: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD. proděkan, Katedra psychologie a sociologie řízení, VŠE FPH Členové interní: prof. Ing. Hana Machková, CSc. rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Ivan Nový, CSc. děkan Fakulty podnikohospodářské, Vysoké školy ekonomické v Praze doc. Ing. Jiří Hnilica, PhD. prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze, katedra podnikové ekonomiky, FPH prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. proděkan Fakulty podnikohospodářské, Vysoké školy ekonomické i Praze, Katedra mikroekonomie doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, PhD. proděkan, Katedra psychologie a sociologie řízení, FPH VŠE doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Katedra managementu, FPH VŠE doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. Katedra marketingu, FPH VŠE Členové externí: prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. Masarykova univerzita Brno Mgr. Zdeněk Čáp, Ph.D. Equity Solutions, s.r.o. Praha doc. Ing. Anna Pilková, Ph.D., MBA Univerzita Komenského

4 Závěr: VR FPH návrhy jednomyslně schválila. Ad 5. Různé A) zahájení habilitačního řízení a jmenování habilitační komise Ing. Jindřicha Špičky, Ph.D. Na základě žádosti habilitanta bylo zahájeno habilitační řízení dne Dne byla na Vědecké radě Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (dále VR) v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve smyslu 72 odst. 5, zvolena komise v následujícím složení: Předseda: prof. Ing. Miroslav Svatoš, CSc. (PEF ČZU) Vedoucí Katedry ekonomiky, Česká zemědělská univerzita v Praze, Členové: prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal Ekonomická fakulta VŠB-TÚ Ostrava prof. Ing. František Freiberg, CSc. Ústav řízení a ekonomiky podniku, Fakulta strojní ČVUT doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D. Katedra bankovnictví a pojišťovnictví, Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc. Ústav zemědělské ekonomiky a informací Závěr: VR FPH návrhy jednomyslně schválila. Téma habilitační přednášky volila Vědecká rada z následujících témat: - Finanční kontrakty na počasí nové nástroje řízení rizika počasí - Porovnání schopnosti derivátů na počasí snižovat příjmové riziko v energetice a v zemědělství - Systémy řízení příjmových rizik v zemědělství situace, mezinárodní srovnání a perspektivy do roku 2020

5 Závěr: VR FPH schválila jako téma habilitační přednášky: - Porovnání schopnosti derivátů na počasí snižovat příjmové riziko v energetice a v zemědělství B) vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci FPH 2014 (zvoleni členové komise) Prof. Nový seznámil členy VR FPH s vyhlášením Soutěže o nejlepší publikaci FPH 2014 a požádal, aby se někdo z přítomných přihlásil a byl členem komise, která publikace vybere. Soutěž o nejlepší publikaci FPH bude realizována ve třech kategoriích 1) odborná monografie, 2) článek v časopise evidovaném v databázi Thomson Reuters či Scopus a 3) učebnice. Do komise byli vybráni tito členové VR FPH: Doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. Ing. Jiří Rusnok Ing. Vladimír Starosta C) charitativní projekt FPH Děkan fakulty informoval o záměru fakulty realizovat charitativní projekt, primárně zaměřený na pomoc handicapovaným mladým lidem. V současné době je projekt ve fázi prvotních úvah a studenti programu Honors Academia přislíbili podat konkrétní návrh do konce kalendářního roku. Současně vyzval členy VR, aby přispěli v této fázi inspirativními nápady. D) schválení a jmenování členů komise pro státní závěrečné zkoušky (včetně vedlejších specializací), obhajoby bakalářských i diplomových prací, Doc. Mikovcová předložila seznam členů komisí pro státní závěrečné zkoušky (včetně vedlejších specializací), obhajoby bakalářských i diplomových prací (seznam je přílohou zápisu) Závěr: VR FPH návrhy jednomyslně schválila. Ad 6. Závěr zasedání Děkan fakulty poděkoval všem přítomným za účast na zasedání vědecké rady, zároveň jim oznámil, že další zasedání VR FPH do konce akademického roku se budou konat ve dnech a Zapsal: prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

6 Příloha Schváleno Vědeckou radou Fakulty podnikohospodářské dne Členové komise pro státní zkoušky a obhajoby bakalářských a diplomových prací Katedra Arts managementu Předseda pro obor AM doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. prof. M.A. Petr Dostál, Ph.D. prof. Václav Riedlbauch Člen pro obor AM odb.as. Mgr. Jan Hanzlík, Ph.D. odb.as. Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D. odb.as. Mgr. Mario Kubaš, Ph.D. odb.as. Ing. Milan Lindner, Ph.D. odb.as. Mgr. Markéta Dianová, MBA odb.as. Mgr. Barbara Hucková, MBA odb.as. PhDr. Anna Janištinová odb.as. PhDr. Zuzana Malcová Ing. Zdeněk Novák odb.as. PhDr. Irena Tyslová Katedra logistiky doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. prof. Ing. Petr Pernica, CSc. doc. Ing. Lubomír Zelený, CSc. Člen pro obor PE Ing. Petr Jirsák, Ph.D. Ing. Petr Kolář, Ph. D. Ing. Michal Mervart, Ph.D. Ing. Bedřich Rathouský, Ph.D. Ing. Marek Vinš, Ph.D. Člen komise pro obhajoby ve VS Ing. Veronika Červinská Ing. Jakub Jančík Ing. James Huňak Ing. Lenka Kršňáková Ing. Petra Novotná

7 Katedra managementu prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. prof. Ing. Milan Malý, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D. doc. Ing. Mikuláš Pichanič, CSc. Člen pro obor AM a PE Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. Ing. Alena Plášková, CSc. Ing. Emil Antušák, Ph.D. Ing. Felipe Martínez, Ph.D. Ing. Hana Svobodová, Ph.D. Ing. Helena Hrůzová, CSc. Ing. Ivana Svobodová, Ph.D. Ing. Martin Kešner, Ph.D. Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA Ing. Oto Potluka, Ph.D. Ing. Vlastimil Mejdrech, Ph.D. Richard Brunet-Thornton, Doctor of Philosophy Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D. Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová Ing. Jana Müllerová Ing. Ladislav Hartman Ing. Lucie Vrbová Ing. Monika Barton, MBA Ing. Ondřej Hykš Katedra marketingu doc. Ing. Jana Boučková, CSc. doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. Člen pro obor AM a PE Ing. Jitka Černá, Ph.D. Ing. Olga Horová, Ph.D. Mgr. Zuzana Chytková, Ph.D. Ing. Oldřich Vávra, CSc. Ing. Markéta Procházková, Ph.D. Ing. David Říha, Ph.D.

8 Ing. Václav Stříteský, Ph.D. Mgr. Marek Tahal, Ph.D. Ing. Marcela Zamazalová, Ph.D. Ing. Ondřej Pešek Mgr. Marek Novinský Ing. Dagmar Skokanová, Ph.D. Člen komise BS Ing. Daniela Kolouchová Ing. Martin Machek Katedra personalistiky prof. Ing. Zuzana Dvořáková,CSc. prof. Ing. Jiří Kleibl,CSc. doc. Ing. Otakar Němec,CSc. Člen pro obor PE Ing. Kateřina Legnerová, MBA PhDr. Marcela Palíšková, Ph.D. Martin John David Quigley, LL.M. Ing. Marek Stříteský, Ph.D. JUDr. David Šmíd, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc. doc. Ing. Jan Heřman, CSc. doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. doc. Ing. Jiří Novotný, CSc. doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová Ph.D. doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. prof. Ing. Miloslav Synek, CSc. Člen pro obor PE Ing. Petr Boukal, Ph.D. Ing. Dagmar Čámská Ing. Jiří Klečka, Ph.D. Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D. Ing. Josef Krause, Ph.D. Ing. et Ing. Ondřej Machek, Ph.D. Ing. Pavel Mikan

9 Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. Ing. Patrik Sieber, Ph.D. Ing. Peter Slunčík, Ph.D. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Ing. Hana Vávrová, Ph.D. Mgr. Petr Zámečník Člen pro obor AM Ing. Petr Boukal, Ph.D. Ing. Dagmar Čámská Ing. Jiří Klečka, Ph.D. Mgr. Jiří Kotáb, Ph.D. Ing. Josef Krause, Ph.D. Ing. et Ing. Ondřej Machek, Ph.D. Ing. Pavel Mikan Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. Ing. Patrik Sieber, Ph.D. Ing. Peter Slunčík, Ph.D. doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D. Ing. Petra Štamfestová, Ph.D. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Ing. Hana Vávrová, Ph.D. Mgr. Petr Zámečník Katedra psychologie a sociologie řízení doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. prof. Ing. Ivan Nový, CSc. doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Člen pro obor PE PhDr. Emilie Franková, Ph.D. PhDr. Zuzana Hubinková, Ph.D. Ing. Hana Lorencová, Ph.D. PhDr. Eva Kašparová, Ph.D. Mgr. Tereza Králová, Ph.D. PhDr. Alois Surynek, Ph.D. Člen komise pro obhajoby DP a BP Mgr. Ing. Lenka Malinová

10 Ing. Michal Andera Ing. Jan Mareš Ing. Zuzana Ticháková Katedra mikroekonomie prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. doc. Ing. Lubomíra Breňová, CSc. doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D. doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D. doc. Ing. Pavel Sirůček, Ph.D. doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. doc. PhDr. Jaroslav Krameš, CSc. Člen pro obor PE Ing. Jana Soukupová, CSc. Ing. Petr Makovský, Ph.D. Ing. Lada Rusmichová, CSc. Ing. RNDr. Jiří Dobrylovský, Ph.D. Ing. Marta Nečadová, Ph.D. Ing. Zuzana Džbánková, Ph.D. PhDr. Petr Adámek, Ph.D. Ing. Eva Kaňková, Ph.D.

11 Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze Externí členové Vědecké rady Prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. Doc. MgA. Jan Burian Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra podnikového hospodářství, vedoucí Národní divadlo Praha, ředitel Mgr. Zdeněk Čáp, Ph.D., MBA Ing. Arch. Naděžda Goryczková Ing. Petr Knap, MBA Mgr. Karel Ksandr Doc. Ing. Hana Mohelská, Ph.D. Ing. Pavel Pilát Doc. Ing. Anna Pilková, Ph.D., MBA Ing. František Piškanin Doc. Ing. Marie Přibová, CSc. Ing. Jiří Rusnok Prof. Ing. Ĺuboslav Szabó, CSc. Equity Solutions s.r.o., řídící partner Národní památkový ústav, generální ředitelka Ernst & Young, s.r.o., partner, poradenství pro oblast zvyšování výkonnosti Národní technické muzeum, generální ředitel Univerzita Hradec Králové, Katedra managementu, vedoucí Metrostav a.s., generální ředitel Univerzita Komenského, Fakulta managmentu, Katedra stratégie a podnikania, vedoucí HOPI HOLDING a.s., majitel společnosti Marketingová konzultantka Česká národní banka, člen bankovní rady Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita, děkan

12 Ing. Vladimír Starosta Dr. Andreas Ueltzhöffer Ing. Milan Vašina Ing. Jan Žižka O. K. Trans Praha spol. s r.o., společník firmy ČESMAD-Bohemia, prezident Advokát, Ueltzhöffer Klett Jakubec & Partneři, advokátní kancelář T-Mobile Czech Republic, a.s., generální ředitel Mondi Štětí a.s., ředitel a předseda představenstva Interní členové Vědecké rady Prof. Ing. Ivan Nový, Csc. Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. Doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. Doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D. Doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. Doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. Doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. Doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. Děkan fakulty Proděkan pro zahraniční vztahy, statutární zástupce, vedoucí Katedry mikroekonomie Proděkanka pro pedagogickou činnost Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium Proděkan pro spolupráci s praxí a PR, Katedra marketingu, vedoucí Prorektor VŠE pro mezinárodní vztahy a informační systémy, Katedra podnikové ekonomiky, vedoucí Katedra managementu, vedoucí Katedra psychologie a sociologie řízení, vedoucí Katedra logistiky, vedoucí Prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. Prof. Václav Riedlbauch Katedra personalistiky, vedoucí Katedra Arts managementu, zástupce vedoucího

13 Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. Doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. Doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc. Doc. Ing. Jan Koudelka, CSc. Doc. Ing. Helena Sedláčková, CSc. Doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. Prof. Ing. Petr Pernica, CSc. Katedra Arts managementu, vedoucí Katedra managementu, zástupce vedoucího Katedra mikroekonomie, zástupce vedoucího Katedra psychologie a sociologie řízení, zástupce vedoucí Katedra podnikové ekonomiky Katedra marketingu Katedra podnikové ekonomiky Katedra podnikové ekonomiky Katedra logistiky

Zpráva. o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014

Zpráva. o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014 Zpráva o hospodaření Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze v roce 2014 1. Hlavní činnost Zpracováno dle struktury v ifis v tis. Kč Tabulka č.1 Rozpočet provozních prostředků FPH VŠE v roce 2014 v tis.

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 16. 10. 2013

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 16. 10. 2013 1/7 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 16. 10. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1) Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 2) Habilitační

Více

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-01/13 1/10 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 13. 03. 2013 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 2. Habilitačního

Více

3 Složení orgánů VŠE v Praze 3.1 Vedení VŠE v Praze Rektorka doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. a statutární zástupce rektorky (do 30. 6. 2005)

Více

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25.

Zápis z vědecké rady Z VR/ F3-01/09. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. Strana 1/ 5 Program: 1. Zahájení - prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 25. února 2009 2. Habilitační řízení PhDr. Ing.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 13. 4. 2015 Místo konání: Děkanát FZV UP v Olomouci, Tř. Svobody 8 pracovna děkana Datum: 13. 4. 2015 Čas:

Více

Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 19. března 2015

Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 19. března 2015 Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 19. března 2015 Přítomni: doc. Beránek, doc. Cudlínová, Dr. Ing. Dvořák, prof. Hron, doc. Faltová Leitmanová, doc. Jílek, RNDr. Klufová, doc. Kouřilová,

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 05. 03. 2014

Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 05. 03. 2014 1/7 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 05. 03. 2014 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1) Zahájení 2) Habilitační řízení - Mgr. Ing. Martin

Více

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební 2006 Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava (do 17.11.2006) Doc. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU

Více

Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 16. února 2012

Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 16. února 2012 Zápis z Vědecké rady Ekonomické fakulty konané dne 16. února 2012 Přítomni: doc. Rolínek, doc. Beran, doc. Holečková, Ing. Jandík, doc. Macháček, prof. Svatoš, doc. Tuček, doc. Zentková, prof. Živělová,

Více

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9

V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 V Praze 05. 03. 2015 Č.j. 12-2/2015-UK3LF počet listů: 9 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 5. března 2015 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012

Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Zápis ze zasedání vědecké rady FP VUT v Brně, konaného dne 11. května 2012 Přítomni: doc. Putnová, prof. Geršlová, prof. Honzík, prof. Hřebíček, doc. Chalupský, prof. Jurová, doc. Koch, prof. Koráb, Ing.

Více

Z Á P I S z vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 23. 9. 2009

Z Á P I S z vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 23. 9. 2009 Z Á P I S z vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 23. 9. 2009 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Omluveni: prof. Ing. Jana Stávková, CSc. doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., prof.

Více

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia

ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004. Název projektu: Mezinárodní ekonomická, politická a právní studia ZPRÁVA O REALIZACI ROZVOJOVÉHO PROJEKTU V ROCE 2004 Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Evidenční číslo: 590 Garant: doc. JUDr. Zbyněk Švarc Další řešitelé: viz příloha 3 Výsledky projektu v porovnání

Více

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005

ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 ZÁPIS Č. 3 Z JEDNÁNÍ AS FS DNE 29. 11. 2005 Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni Ing. Petr Kočí, Ph.D., Ing. Jiří Fries, Ph.D., nepřítomen Ing. Michal Richtář), 5 členů studentské komory

Více

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011

Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Zápis ze zasedání vědecké rady FCHI konané 21. ledna 2011 Přítomno: 24 členů VR dle presenční listiny. Program zasedání VR 1. Zahájení 2. Volba skrutátorů pro tajné hlasování 3. Habilitační řízení Ing.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 14

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 14 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 14 ze 14. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 9. února 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti

Více

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-02/13

Zápis z vědecké rady Z VR / F3-02/13 1/10 Zápis ze zasedání Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, které se konalo dne 19. 06. 2013, které se konalo v areálu Břevnovského kláštera Přítomni: viz prezenční listina Program: 1)

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Institut komunikačních studií a žurnalistiky

Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Institut komunikačních studií a žurnalistiky Smetanovo nábřeží 995/1, 110 01 Praha 1 bakalářské studium: telefon 222 112 260, fax 222 112 219 bakalářské studium

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Strana 1 z 7 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 11.05.2015 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno Potřebné kvórum 1. 1. Volba zapisovatele, ověřovatele a programu ANO 2. 2. Schválení účetní

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 16 z 16. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 17. května 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ZA ROK 2014 Předkládá:: I. Nový děkan fakulty 6. 5. 2015 Datum a podpis: Schválil: Akademický senát FPH 13. 5. 2015

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Ukončení činnosti Výborů Zastupitelstva města Liberec a správní rad fondů statutárního města

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Rozpis žáků u maturitní zkoušky

Rozpis žáků u maturitní zkoušky Třída: 4.AG - Gymnázium (rok nástupu 2011) Předseda: Mgr. Ivan Šupík Místopředseda: Mgr. Věra Houdková Třídní: Mgr. Eva Plhová Místnost: D5 - pečovatelství sp. ANJ Anglický jazyk - Mgr. Milena Šmehlíková

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Marketingové řízení památkových objektů. Petr Dostál, Jitka Černá a kolektiv

Marketingové řízení památkových objektů. Petr Dostál, Jitka Černá a kolektiv Marketingové řízení památkových objektů Petr Dostál, Jitka Černá a kolektiv Marketingové řízení památkových objektů Petr Dostál, Jitka Černá a kolektiv I. vydání 2014 Vydalo nakladatelství Ekopress, s.

Více

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE

Obor NMgr: Komerční elektrotechnika KE doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. děkan Univerzitní 26, 306 14 Plzeň tel.: 377634000, fax: 377634002 e-mail: fel@fel.zcu.cz V Plzni 27. 2. 2015 V souladu s 53 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

Více

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1 Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ 5. schůze číslo UR15_0160 ze dne 03.02.2015 Jmenování členů komisí Rady MČ Praha 1 a Správní rady Nemocnice Na Františku Rada městské části související

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA FSE UJEP Datum konání: 12. 2.2014 Čas od 12.30 do 15.30 hod Jednání řídil: RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. děkan Jednání zapsala: Alena Trefilová Místo konání: Přítomni: FSE

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 1. 6. 2009 dopoledne Petra Zuzana Svobodová (4.A) Český jazyk a literatura 7:30 7:45 Mgr. Libuše Kovářová / Mgr. Andrea Zadinová / Anglický jazyk 8:30 8:45 Mgr. Silvie Průchová / Mgr. Diana

Více

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky

Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky Ing. Ondřej Brožka Akreditační komise pro akreditaci vzdělávacího programu k provádění rekvalifikace Rozpočtové prostředky organizace ANO ANO Ministerstvo zemědělství Mgr. Libor Dvořák Ing. Marcela Hauptmanová

Více

VÍTĚZOVÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2008 - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÍTĚZOVÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2008 - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VÍTĚZOVÉ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE MATEMATICKÝ KLOKAN 2008 - KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ NÁZEV SOUTĚŢE Kategorie Umístění Jméno a příjmení Vysílající škola MATEMATICKÝ KLOKAN klokánek Ulman Jiří ZŠ Jičín, Ţeleznická

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Zápis ze zasedání Vědecké rady FF OU konaného dne 19. dubna 2005 Přítomni: podle prezenční listiny Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení PhDr. Alfreda

Více

Doktorské studium 2015-2016

Doktorské studium 2015-2016 Doktorské studium 015-01 Doktorské studium 015-01 Karviná, 18.3.015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS Doktorské

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16

Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 PR 01/2015 Strana č. 1 z 5 Příkaz rektorky PR 01/2015 Přijímání uchazečů pro AR 2015/16 Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 2.

Více

Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina

Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

1.3 Složení orgánů VŠE v Praze. 1.3.1 Vedení VŠE v Praze. Rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.

1.3 Složení orgánů VŠE v Praze. 1.3.1 Vedení VŠE v Praze. Rektor prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. 1 Úvod 1.1 Vysoká škola ekonomická v Praze, její fakulty Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) má šest fakult. Pět fakult sídlí v Praze na adrese nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Žižkov. Jsou to tyto

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

Maturitní zkouška jaro 2015

Maturitní zkouška jaro 2015 Komise I. 36-47-M/01 Stavebnictví Třída 4. A 7. 5. Německý jazyk D(od 8:00) Praktická část z odborných předmětů: 12.5. - 13. 5. 2014 Předseda komis : Ing. Martin Prikner Ing. Alice Turanská Petr Kryl,

Více

Určení pedagogického kolektivu a pedagogických vedoucích pro akademický rok 2013/2014

Určení pedagogického kolektivu a pedagogických vedoucích pro akademický rok 2013/2014 UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Určení pedagogického kolektivu a pedagogických vedoucích pro akademický rok 2013/2014 V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany (dále

Více

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa

Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Realizační týmy pokusného ověřování programu Pohyb a výživa Řídící tým Hlavní manažer projektu Finanční manažerka projektu Hlavní koordinátor projektu Koordinátorka pro oblast pohybu Koordinátorka pro

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová Kateřina, Ing. SZIF Katerina.Adamcova@szif.cz náhradník

JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová Kateřina, Ing. SZIF Katerina.Adamcova@szif.cz náhradník Elektronická verze - Prezenční listina k 1. zasedání Monitorovacího výbor PRV, 23. 6. 2015 Místo konání: Hotel Floret, Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová

Více

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010

Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Zápis ze zasedání Akademického senátu Fakulty zdravotnických věd UP č. 15/2010 ze dne 13.05.2010 Přítomno: dle prezenční listiny 7 senátorů, od 13:11 8 senátorů, od 14:03 9 senátorů Omluveni: Eva Hlinková,

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ A HOTELOVÁ s.r.o. ZN: MZ2016/008 Určení oponentů maturitních prací ve školním roce 2015/2016 Podle 15 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. o podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitou, ve znění pozdějších

Více

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE

Odborný poradní orgán MŠMT pro program INGO II, VES 2014 Zdroj financování členů Statut Jednací řád Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE Odborný poradní orgán pro program INGO II, VES 2014 Rozpočtové prostředky organizace ANO NE ANO NE prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. RNDr. Jana Bystřická Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Ing. Jiřina

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice

1. Adresa fakulty. 2. Vedení fakulty. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice A. Základní údaje 1. Adresa fakulty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Studentská 13 370 05 České Budějovice Telefon: 038/7771111 Fax: 038/5300122 IČO: 60076658 DIČ: 077-60076658

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Klavír. 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice. 3 Fialová Šárka ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. 4 Koblin Anděla ZUŠ Chrudim Zlaté pásmo

Klavír. 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č. Budějovice. 3 Fialová Šárka ZUŠ Habrmanova Hradec Králové. 4 Koblin Anděla ZUŠ Chrudim Zlaté pásmo Úterý 5.5. 2015 velký sál, výsledková listina Kategorie 5-6 let 8:05 Jméno: Škola/učitel: Umístění 1 Benešová Barbora ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem Eduard Makovský 2 Duníková Barbora ZUŠ B. Jeremiáše Č.

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Strana 1 z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne 7.4.2016 Otázky Č. ot. Znění otázky Schváleno 1. Zpráva o hospodaření a schválení účetní závěrky za roky 2014 a 2015 ANO Potřebné kvórum

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Pozvánka na konferenci Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Stěžejní témata: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Nový občanský zákoník jaké změny přinese nový občanský zákoník do veřejné správy

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Průvodce prezenčním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské

Průvodce prezenčním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská nám. Winstona Churchilla 4, 130 67 Praha 3 http://fph.vse.cz Průvodce prezenčním studiem a další informace Fakulty podnikohospodářské (včetně

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Seznam publikační činnosti doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.

Seznam publikační činnosti doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. Knižní monografie Seznam publikační činnosti doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. HNILICA, Jiří, FOTR, Jiří. Aplikovaná analýza rizika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2009. 261 s. ISBN 978-80-247-2560-4. KISLINGEROVÁ,

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura

středa 18. 5. 2016 sp. - Český jazyk a literatura Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTB - oktáva B (rok nástupu 2008) Předseda: Mgr. Eva Zahutová Místopředseda: Mgr. Jaroslava Kaňková Třídní:

Více

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov

Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina. Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Zápis a usnesení z řádné Valné hromady občanského sdružení FOKUS Vysočina Dne 18. června 2013, Hotel Slavie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov Přítomni: viz Příloha č. 1 Prezenční listina 1. Zahájení Valné

Více