ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST"

Transkript

1 ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako jáhna. Chtěl bych Vám nejprve poděkovat za Vaše modlitby a oběti, za setkání s Vámi. Děkuji Vám také, že jste mne přijali do Vaší farnosti. Zároveň bych Vás chtěl všechny srdečně pozvat na mé kněžské svěcení a primiční mše svaté. Víte uvědomuji si, že mne Pán Bůh obdaroval velkým darem, ale dar kněžství není jen má zásluha, ale milost Boží vymodlená a obětovaná často nemocnými a trpícími. Proto mi dovolte, abych Vás poprosil o to, abyste se již dnes také vy začaly modlit a obětovat za nová kněžská povolání právě z Vašich rodin. V následujících řádcích můžete nahlédnout do mého života, jak si mne Pán Bůh vedl a stále vede. jáhen Antonín Jáhen Antonín Fiala se narodil dne 28. května 1980 v Olomouci jako čtvrté dítě v pořadí Marii a Josefu Fialovým. Pokřtěn byl 8. června 1980 v olomoucké katedrále. Později se celá rodina (sourozenci Josef, Marie a Barbora) přestěhovala na vesnici do obce Skrbeň, asi 10 km západně od Olomouce. Bůh poslal do rodiny Antonína i velkou milost, byla to a stále je nemoc jeho starší sestry Barunky. Jak říká Pán Ježíš: Na takových dětech se mají zjevit Boží skutky. A opravdu se tak stalo. Pán Bůh si provázel Antonína již v jeho dětství, mládí i dospívání. V sedmi letech přijal poprvé svaté přijímání a stal se věrným ministrantem. V 18 letech přijal svátost křesťanské dospělosti sv. biřmování. Po základní škole v Horce nad Moravou se vyučil mechanikem a opravářem strojů a zařízení na Středním odborném učilišti v Olomouci. Poté se přihlásil na dvouleté nástavbonáš jáhen 1

2 vé studium v Chomutově, které úspěšně absolvoval. Následný rok a půl strávil na civilní službě na faře v Charvátech u Olomouce u stařičkého kněze P. Antonína Kryla, s myšlenkou poznat život kněze. Po civilní službě nastoupil do strojírenského průmyslu v Moravských železárnách v Olomouci Řepčíně jako frézař. Po krátké, ale zato životně praktické zkušenosti (rok a půl) byl přijat 23. dubna 2002 do Teologického konviktu v Olomouci. Po přípravném ročníku v Konviktu začal studovat Cyrilometodějskou fakultu v Olomouci, provázenou společným pobytem s bohoslovci v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Antonín, ačkoli byl vědecky formován na fakultě a duchovně v semináři, si přesto musel a chtěl najít sám cestu k osobnímu a důvěrnému přátelství s Pánem Ježíšem. Na jeho budoucí kněžské povolání měla podstatný vliv jeho babička a dědeček, kteří ho v dětství vychovávali - babička k modlitbě a dědeček k práci. Na jeho život dále měli vliv i rodiče se sourozenci, ale i bratranci a sestřenice, strýcové a tety, spousta kněží a řeholních sestřiček a také manželé, rodiny s dětmi a přátelé. S pomocí Boží, po náročném absolvování studia na CMTF UP roku 2009, hluboké touze stát se knězem a odevzdán do rukou Panny Marie a Sv. Antonína Paduánského, byl Antonín promován magistrem teologie a 20. června 2009 v olomoucké katedrále sv. Václava vysvěcen na jáhna. Svou jáhenskou praxi doposud vykonává a krásně prožívá v naší farnosti Kyjov. Dá-li Pán Bůh, tak v sobotu dne 26. června 2010, v 9.30 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci přijme kněžské svěcení. V rodině našeho jáhna Antonína nejde o první kněžské povolání, knězem byl i jeho prastrýc P. Josef Lávička (redemptorista). Z farnosti Skrbeň vzešli čtyři kněží. Naposledy ve Skrbeni byla primice 6. července Jáhen Antonín tedy bude v pořadí pátým knězem rodákem pocházejícím ze Skrbeně. primiční mše svaté SKRBEŇ U OLOMOUCE neděle 4. července hod. na sokolském hřišti KYJOV neděle 11. července hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie Po mši sv. v Kyjově budu udělovat novokněžské požehnání a odpoledne od 14:30 jste všichni srdečně zváni na primiční farní odpoledne na farskou zahradu k přátelskému posezení. 2

3 Chtěl bych také poprosit rodiče, aby Vaše děti se oblékly za družičky a ministranty i krojované. To platí jak na primici ve Skrbeni (oblékání družiček, ministrantů, krojovaných ve škole ve Skrbeni), tak i na primici v Kyjově 11. července (sraz na faře je od 9 hodin, potom vyjde společný průvod). primiční slavnost ve skrbeni NEDĚLE 4. ČERVENCE :00 - modlitba sv. růžence před tribunou na sokolském hřišti (pro ty, kteří nepůjdou průvodem) 14:00 - rodičovské požehnání novoknězi v kostele sv. Floriána 14:30 - odchod průvodu s primiciantem od kostela 15:00 - primiční mše svatá (sokolské hřiště Skrbeň), po mši svaté občerstvení pro všechny a posezení při hudbě. Hraje Nákelanka. Z Kyjova bude na primici ve Skrbeni vypraven autobus. Přihlaste se v sakristii nebo na faře. Srdečně zve, děkuje a v modlitbě pamatuje jáhen Antonín velehrad 2010 CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI neděle 4. července 13:00-19:00 prezentace prorodinných aktivit, charitativních a nadačních organizací, hnutí a komunit, vzdělávacích zařízení a institucí, ekologických iniciativ. 16:00 mše svatá v bazilice pro zdravotně postižené. 19:30 večer lidí dobré vůle na nádvoří před bazilikou. Na koncertě vystoupí přední interpreti různých žánrů z České republiky i ze zahraničí a budou představeny důležité charitativní projekty. Od 20:00 přímý přenos Českou televizí a Českým rozhlasem 1 Radiožurnálem. 20:00 24:00 adorace v bazilice vedená hnutími a komunitami s přímluvnými modlitbami. NÁRODNÍ POUŤ pondělí 5. července 8:30 mše svatá koncelebrovaná novokněžími z České republiky 10:30 slavnostní poutní mše svatá na nádvoří před bazilikou Hlavní celebrant: Miloslav kardinál Vlk, kazatel: Mons. ThLic. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský. Koncelebrují biskupové Čech, Moravy a Slezska. 3

4 dětem Milí chlapci a děvčata, blíží se zase velké prázdniny, a to je určitě důvod k radosti. Možná se ještě teď snažíte vylepšit si některé známky, a pak už jen budete čekat na poslední školní den. Ale ani o volných dnech nezapomeňte na Pána Boha. Tak jako mluvíte s rodiči, můžete mluvit i s Bohem. Víte přece, že je všude s námi. Modlitba je už to, že na Boha myslíme, je to tzv. vnitřní modlitba. Modlíme se samozřejmě i nahlas. Známé modlitby umíme zpaměti, jiné zase čteme.také anděla strážného prosíme, zvláště o prázdninách, kdy budeme zažívat různá dobrodružství, aby nás chránil a střežil, i když ho nevidíme. Je to náš věrný ochránce, kterého Bůh každému z nás určil, aby nás provázel celým životem. Ke strážnému andělu se můžeme modlit známou modlitbou Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj... Kdo ji ještě neumí, najde ji v kancionálu na straně 15, modlitba č V deštivých prázdninových dnech si můžete ověřit, co znáte z Písma a seznámit se s životem sv. Norberta, jehož svátek si připomínáme začátkem června. Krásné prožití prázdnin, zotavení na těle i na duchu, ochranu andělů strážných i P. Marie přeje M.H. příběh Jeden muž se ztratil v poušti. Dlouho hledal nějaké lidi a vodu, až byl téměř vyčerpaný. Namáhavě se vlekl kamenitou plání, a najednou zahlédl před sebou zelené palmy, a dokonce slyšel zurčení vody.nezaradoval se, ale začal si sklíčeně stěžovat na svůj osud: Teď mě ještě ke všemu pronásleduje přelud! To si tak se mnou zahrává moje fantazie. Vidím před sebou to, čeho je plná celá má bytost. A ve skutečnosti přede mnou vůbec nic není. Ztratil poslední naději na záchranu, začal blouznit nakonec upadl na zem. Ani se nepokusil vstát, a krátký čas ho našli dva beduíni. Ten chudák už byl ale mrtvý. Rozumíš tomu? zeptal se první beduín. Tak blízko s vodou, dva kroky od datlových palem, z kterých u padaly datle skoro do úst! Jak je to možné? Druhý potřásl hlavou a řekl: Byl to moderní člověk. Bruno Ferrero

5 OVĚŘME SI ZNALOST PÍSMA V Písmu svatém k nám mluví sám Bůh. Celý život se proto máme snažit Boží slovo poznávat, chápat, a také uskutečňovat ve svém životě. Všechny následující věty jsou z evangelia sv. Lukáše. Najdi k začátku každé věty správné dokončení. Do tabulky dole dopiš pak k číslu, kterým věta začíná, písmeno ze správného konce téže věty. Tak vyluštíš tajenku.

6 informace Pouť ke cti Neposkrvněného Srdce Panny Marie neděle 13. června 9:00 mše svatá v kapli Nejčistšího Srdce Panny Marie v Sobůlkách Zakončení školního roku středa 23. června farní kostel v 17:00 mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní na farní zahradě hry, písničky, soutěže a táborák Kněžské svěcení sobota 26. června 9:30 Olomouc, katedrála sv. Václava Farní den neděle 11. července areál fary od 14:30 Poutní mše svatá ke cti sv. Anny neděle 25. července kaplička sv. Anny v Bukovanech v 15:00 Poutní slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE neděle 15. srpna Mše svaté ve farním kostele v 7:30, 9:00, 10:30 a večer v 18:30. Před farním kostelem v 10:15 přivítání poutních průvodů se sochami Panny Marie. V 10:30 slavná mše svatá ve farním kostele. Pouť ke cti sv. Rocha úterý 17. srpna mše svatá v kapli sv. Rocha v 17:00 Zásvětná pouť naší farnosti v Žarošicích neděle 22. srpna 10:15 pobožnost křížové cesty 11:00 mše svatá v poutním kostele Upozornění: V neděli 22. srpna nebude ve farním kostele mše svatá v 10:30. Zahájení školního roku neděle 5. září farní kostel v 10:30 mše svatá za děti, školní mládež, studenty, rodïče, učitele a vychovatele Díkůvzdání za úrodu neděle 12. září farní kostel v 9:00 mše svatá na poděkování za úrodu Redakční rada: o. Josef Lambor Jiří Berka Ondřej Krajtl Své příspěvky můžete doručit komukoli z výše uvedených nebo do schránky v kostele. Zpravodaj vydává Římskokatolická farnost Kyjov nepravidelně pro vlastní potřebu. Neprodejné.