Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR."

Transkript

1 MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR Informační podpora TRINS, Databáze nebezpečných látek Vlastimil Svoboda

2 TRINS Transportní a informační nehodový systém systém při nehodách spojených s přepravou či skladováním nebezpečných látek pomoc je poskytována na základě Dohody o spolupráci od roku 1996 národní koordinační středisko je ostatní složka IZS UNIPETROL RPA, s.r.o. Litvínov 27 členských společností a 34 středisek TRINS

3 TRINS Transportní a informační nehodový systém nepřetržitá pomoc je poskytována prostřednictvím operačních středisek TRINS údaje a informace k výrobkům a látkám zkušenosti z praxe praktické pomoci při odstraňování škod a likvidaci mimořádné události Pomoc TRINS se vyžaduje prostřednictvím OPIS HZS (IZS).

4 TRINS Systém pomoci Standardně je v případě nehody prvotně kontaktován s žádostí o pomoc výrobce, obchodník nebo příjemce zboží. 1. stupeň telefonická porada bezplatné podání informace, konzultace s odborníkem 2. stupeň porada v místě zásahu vyslání odborníka - specialisty do místa zásahu 3. stupeň praktická pomoc v místě zásahu vyslání sil a prostředků do místa zásahu

5 TRINS Systém pomoci 3. stupeň praktická pomoc v místě zásahu jen na základě žádosti prostřednictvím OPIS HZS (IZS). pro vymezený počet nebezpečných látek střediska TRINS mají právo odmítnout poskytnutí této praktické pomoci: v případě již probíhajícího řešení mimořádné události v areálu společnosti, při nasazení SaP mimo areál společnosti pokud by byla poskytnutím SaP v daném okamžiku vážně ohrožena bezpečnost vlastních provozů

6 TRINS Ručení a odpovědnost plánovaná pomoc na vyžádání v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o IZS nebo v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. o PO účast při zásahu neznamená změnu odpovědnosti státních složek HZS odpovědnost se vztahuje i na případně vzniklé škody třetím subjektům středisko TRINS nenese odpovědnost za případně vzniklé škody během zásahu náhradu škod třetím osobám se řeší v souladu s výše uvedenými zákony

7 TRINS Náhrada výdajů a škod vzniklé společnosti zákon č. 133/1985 Sb., o PO 29, 30 a 31 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS činnost společnosti TRINS na základě žádosti bude považována za poskytnutí osobní a věcné pomoci podle 19 a 20 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně nebo za poskytování plánované pomoci na vyžádání podle 21 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS

8 Databáze nebezpečných látek

9 Databáze nebezpečných látek MedisAlarm firma Medistyl více než látek všechny látky ze Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek, včetně ropných produktů a derivátů v tomto seznamu uvedených. všechny látky, které jsou vyjmenovány a klasifikovány jako nebezpečné ADR/RID další vybrané látky, které jsou uvedeny v normách týkající se pesticidů, biocidů, ochrany zdraví při práci atd.

10 Databáze nebezpečných látek MedisAlarm je členěn do 8 kapitol: identifikační a klasifikační údaje (CAS, EINECS, indexová čísla, klasifikace látky podle platné legislativy a dle ADR základní vlastnosti a způsoby hašení údaje o hořlavosti a reaktivitě látky, způsobech hašení, opatření v místě havárie a způsobech likvidace fyzikální a chemické vlastnosti bod tání, bod varu, hustota, rozpustnost, tenze par atd. přeprava a skladování první pomoc a zdravotní ošetření toxicita toxikologické a ekotoxikologické informace legislativa a předpisy (např. hygienické limity apod.) legislativa a předpisy (vztah látky k legislativě)

11 Databáze nebezpečných látek ADRem, RIDem firma DEKRA Automobil a.s. zpracovává Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR informace o tom, které požadavky musí být respektovány při přepravě nebezpečných věcí vyhledává látky podle UN čísla, názvu látky vede databázi nákladních listů zobrazuje označení vozidla zobrazí, které obaly je možné pro zvolenou látku použít a příklady kódů typů obalů zobrazí, jaké technické požadavky musí konkrétní vozidlo plnit

12 Databáze nebezpečných látek Informační systém DOK Celostátní informační systém pro záchranné a likvidační práce v oblasti mobilních zdrojů nebezpečí v dopravě. Ministerstvo dopravy a spojů zabezpečuje pro potřeby správních úřadů a základních složek integrovaného záchranného systému celostátní informační systém pro záchranné a likvidační práce v oblasti mobilních zdrojů nebezpečí v dopravě. MINISTERSTVO DOPRAVY

13 Databáze nebezpečných látek ERG, ERICards systém při nehodách spojených s přepravou nebezpečných látek

14 Zdroje informací o NL Toxikologické informační středisko databáze chemických a biologických látek nutná registrace cílem TIS je poradit pro danou konkrétní situaci, pro konkrétního postiženého člověka nebo zvíře, co nejvhodnější a nejúčinnější postup vedoucí k jeho záchraně telefonická pomoc: ,

15 infekční nemoci Zdroje informací o NL Státní zdravotní ústav mikrobiologické analýzy Státní zdravotní ústav Šrobárova 48 Praha 10, Tel.:

16 celostátní evidence zdrojů ionizujícího záření a pracovišť s nimi zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření systémy státní evidence obsahující řadu databází s údaji charakterizujícími: ozáření osob Zdroje informací o NL Centrální registr ZIZ - SÚJB zdroje ionizujícího záření i subjekty s nimi nakládající databáze zahrnující příslušné správní akty, zejména vydaná povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření

17 Modelování úniku NL ROZEX Alarm aplikace umožňující efektivně modelovat úniky NL a vytvářet prognózy havarijních projevů podpora pro zasahující složky IZS modelových řešení možných úniků NL přímá provázanost s MedisAlarm a GIS

18 Téma: Informační podpora TRINS, Databáze NL Děkuji za pozornost! kpt. Bc. Vlastimil SVOBODA lektor, instruktor HZS MV-GŘ HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS středisko Brno kancelář č. D-109 tel.: (950) Zpracováno a aktualizováno: