MUF. Moravany University Focus. číslo 12 ročník III vychází nepravidelně 8.března 2013 ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MUF. Moravany University Focus. e-mail:časopis.muf@centrum.cz číslo 12 ročník III vychází nepravidelně 8.března 2013 ZDARMA"

Transkript

1 Podle předlohy nakreslila: L. Jakubičková. Zdroj Muf [online]. [cit ] Dostupné z WWW: Moravany University Focus MUF číslo 12 ročník III vychází nepravidelně 8.března 2013 ZDARMA

2 Slovo úvodem Ahoj kamarádi, další číslo časopisu je tady a s ním i spousta informací a fotografií ze ţivota naší školy. Jsme jiţ sice v předjaří, ale protoţe od posledního čísla utekly jiţ skoro tři měsíce a my jsme nezaháleli (fotili jsme, dokumentovali vše co děláte) vracíme se některými reportáţemi kousek zpět. V tomto díle si budete moci přečíst jak šesťáci pekli na vánoce, prohlédnou si fotografie z vánoční besídky na 1. stupni a nebo jak jsme se měli na lyţařském kurzu. Navštívili jsme také hodinu Dramatické výchovy ve 2. třídě. Od ţáků třídy jsme získali fotografie a povídání z Recyklohraní. Dozvíte se i něco víc o našich zvířecích kamarádech chovaných ve škole, o turnaji v přehazované který se koná kaţdoročně u nás ve sportovní hale a moţná ještě něco navíc. Dalším tématem bude náš 1.ročník pěvecké soutěţe, kterou pořádala paní učitelka Nosilová na druhém stupni. Také si zavzpomínáme na divadelní představení ve Slepoticích a na konec pololetí tohoto školního roku. Nesmíme zapomenout ani na pravidelné pranostiky a Šimonův komiks. To vše je tedy v tomto čísle a já vám za celou redakci přeji příjemné čtení. Dominika Novotná

3 Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou. Svatého Marka deštivo sedm týdnů blátivo. Připravily I. Kopecká a V. Kašparová O svatém Tomáši sníh bředne na kaši Svatého Josefa vítr z Moravy bude hodně trávy a kdyţ z polské strany bude zrní i slámy.

4 Praktickou část jsme zvládly lépe, řekla Verča s Denisou Marek s Danem to vzali s humorem A jak se nám to povedlo? Posuďte sami.

5 Vánoční besídka ve třídě p. uč. Flídrové. Sváteční atmosféra nepotřebuje komentář.

6 Od jsme se zúčastnili lyţařského výcviku v Malé Úpě. Byli jsme ubytováni na Moravance (jako vţdy). Sněhové podmínky celý týden před naším nástupem se stále zhoršovaly. Déšť skrápěl celé Krkonoše. Večer před odjezdem na hory se déšť změnil ve vydatné sněţení a napadlo na dané podmínky neuvěřitelných 25 cm nového sněhu. Jiţ v pondělí odpoledne jsme mohli provést první seznámení s lyţemi v bezprostřední blízkosti chaty. Posléze jsme si všichni vyzkoušeli i prudší červenou sjezdovku. Lepší lyţaři uţ zůstali této sjezdovce věrni aţ do konce kurzu. Ve středu nás čekalo navíc noční lyţování. Po celý týden dostávaly Krkonoše další příděly sněhu. Strava trošku pokulhávala, ne všechno jsme snědli. P. uč. Mottl a A. Kupcová Foto: A. Kupcová

7 Sál kulturního domu ve Slepoticích jsme zaplnili do posledního místečka Střípky z kultury vzpomínáte? Abychom si mohli zazpívat spolu s herci, bylo nutné rozdat texty.

8 Ţáci 8. třídy spolu s p. uč. Nosilovou se v hodině výtvarné výchovy seznamovali s jednotlivými výtvarnými technikami. Mimo jiné také s grafikou. A protoţe se některé grafiky opravdu vydařily, rozhodla se redakce ty nejzajímavější zveřejnit na stránkách školního časopisu. Tady jsou, tak se nechte inspirovat! Foto: redakce Muf

9 Moravany Na ukončení prvního pololetí školního roku 2012/13 naše škola uspořádala různé soutěţe. První z nich byl běh do schodů na druhém stupni. Běhalo se 3x nahoru i dolů. Této soutěţe se zúčastnilo 23 nejodváţnějších, někdo běţel i vícekrát aby si vylepšil čas. První místo získal Ríša Hynek, z děvčat Kristýna Hendrychová. Další soutěţí byl Útěk moravanského farmáře, která obsahovala běh 1x po schodech nahoru a dolů v holinkách a klobouku, s vejcem na lţičce a v druhé ruce s kufrem. Při tomto běhu nebylo o legraci nouze. Tato soutěţ byla náročná na soustředěnost. Slušivé brýle pro časomíru zapůjčila agentura Kristýny H.. Další soutěţí bylo luštění sudoku a piškvorky. Zájemci se sešli na učebně 7. a 8. třídy a napětí zde by se dalo krájet. Na prvním stupni proběhli sportovní soutěţe ve sportovní hale a po té si to ţáci rozdali v Člověče nezlob se ve svých třídách. Výherní listiny jsou zveřejněny na školních nástěnkách. Zajímavé fotografie přinášíme na našich stránkách. Časomíra a rozhodčí v jedné osobě p. uč. Kubce Foto na této straně: redakce Muf Káťa udrţuje vajíčko na lţičce i očima. Hlavně to v závěru nepokazit! Kristýna s Petrou soustředění před startem?

10 Moravany 31. ledna 2013 soutěţili ţáci druhého ročníku ve hře Člověče, nezlob se. V naší třídě vyhrál Ondřej Jirout. Další soutěţe probíhaly v hale. Teprve, kdyţ všechny soutěţe skončily, potom se rozdávalo vysvědčení Zájem o soutěţe je patrný na první pohled. Foto: L. Flídrová L. Flídrová Foto: Muf

11 Jak si 7. třída pořídila morčata. Foto: Muf domeček Štístka a Sněhurky První myšlenka o tom, ţe budeme mít morčata se zrodila v hlavě p. uč. Mottla. Ještě před tímto jsme si hráli na farmáře, a to kdyţ jsme pěstovali bylinky. Kdyţ jsme sklidili úrodu, vrhli jsme se na chov morčat. Mnoho lidí si myslí, ţe je to jen tak chovat morče, ale opak je pravdou. Denně musíte této chlupaté kuličce s očima jako korálky měnit vodu, doplňovat potravu, jednou za čas také vyměnit podestýlku. Kdyţ se rozhodnou ukázat nám jaký dovedou udělat nepořádek, je potřeba to uklidit, jinak bychom měli problém s paní Janouškovou. Občas kdyţ zapomeneme vyměnit podestýlku, je to ve třídě na plynové masky. Takţe vidíte, ţe starat se o morčata není ţádná legrace. Ale my jsme rádi, ţe Štístka a Sněhurku máme. L. Rybenská

12 Chováme hlodavce Jistě jste jiţ potkali na chodbě šesťáky s jejich mazlíčky. Proč si je pořídili a co o nich vědí nám za všechny napsala A. Kubíková. Takto se k sobě mají. V takovém domečku ţijí. Foto na této straně redakce Muf

13 Moravany se konal turnaj Holického regionu v přehazované 4. a 5. tříd. Letos se bohuţel nepřihlásilo ţádné druţstvo z jiné školy, a tak se o putovní pohár poprala jen naše škola. Slabá účast je dána celkovou neutěšenou situací ve školství, kde se hledají peníze. I suplování za učitele na sportovních akcích je zátěţí. Ale nyní jiţ k utkání samotnému. Obě třídy nastoupily s odhodláním vybojovat pohár za kaţdou cenu. Čtvrťáci, byť o rok mladší se pustili do soupeře nebojácně a první polovina utkání skončila spravedlivou remízou 7:7. Během přestávky si oba soupeři upřesnili taktiku pro rozhodující část zápasu. Zde byl asi zlomový moment, protoţe v úvodních minutách druhého poločasu čtvrťáci nezachytili nástup a pátá třída si vytvořila náskok 5:0. Od tohoto okamţiku byla hra zase srovnaná. Konečný výsledek poločasu byl 12:8 pro starší páťáky. Z toho je patrné, ţe nebýt ztráty v úvodu, vítězství by připadlo 4. třidě, Ţádné KDYBY v tomto případě nic neřeší. Gratulace a putovní pohár připadly páté třídě, čtvrťákům druhé místo a moţnost se poprat o vítězství v příštím roce. F. Mottl Kouč vítězného týmu sleduje dodrţování pravidel stejně bedlivě jako rozhodčí. Foto: Januš, Mottl

14 slavík Moravany Dne se na 1.stupni naší školy konala pěvecká soutěţ Perníkový slavík. Přišlo méně zpěváků neţ loni, nejpočetnější skupina byla z druhého ročníku. Výkony byly velmi dobré. Na prvním místě se umístila Kateřina Svatoňová, Lucie Lechmanová, Anita Pokorná, Veronika Stříbrná a Eliška Michalegová. Jediným zpěvákem byl Adam Hájek, který se umístil na druhém místě. Všem soutěţícím děkuji za účast a doufám, ţe se nás příští rok sejde více. Kaţdý jistě tuší o co jde, ale věděli jste, ţe: SUDOKU: Tuto hru vymyslel Howard Garns v roce 1979 a publikoval ji pod názvem Number Place. Své velké obliby se dočkala v Japonsku, odkud se později vrátila zpět pod názvem Sudoku. Ve světě je Sudoku vydáváno v mnoha periodikách. Moravany Dne 4.3 se pět nejúspěšnějších luštitelů sudoku z 2. stupně naší školy zúčastnilo krajské soutěţe ve Vysokém Mýtě. Tento rok byl o tuto soutěţ opravdu velký zájem, o to více nás potěšily výsledky našich reprezentantů. Výsledková listina a) Celkové pořadí škol: 1. G Vysoké Mýto 2. ZŠ Moravany 3. G Holice 4. ZŠ Horní Čermná 5. G Ústí nad Orlicí b) Umístění žáků v rámci naší školy: 1. Petra Kropáčková 2. Kristýna Hendrychová 3. Vendula Palatová 4. Richard Hynek 5. Jana Polednová

15 Vše řídila, ale i nás povzbuzova la p. uč. Nosilová Velkou pomocí nám byly texty písní. Troška nervozity a soustředění před soutěţí. Pořadí v soutěţi jsme si losovali. Foto: Muf Porota byla přísná, ale spravedlivá. Moravany Dne se sešli ţáci 2. stupně v 7. třídě na pěvecké soutěţi: Moravanský slavík, aby si zazpívali a poměřili své schopnosti mezi sebou. Dívky se snaţili nejen o perfektní zazpívání povinné lidové písně, ale i o originalitu při zpívání. Druhá píseň byla podle internetu. Chlapci pojali soutěţ humorně i s pohybovým doprovodem. Ţáci 7. ročníku vytvořili porotu, která výkony zpěváků a zpěvaček ohodnotila. P. uč. Nosilová přidala prémiové body a vítězkami a vítězi se stali: Dívky: 1. Polednová Jana 1. Kaplanová Petra 2. Kaplanová Jana 3. Kropáčková Petra Chlapci: 1. Hájek Jakub 2. Kaplan Pavel 3. Dubský Radek D. Nosilová

16

17 Přinášíme vám naše názory. A jaký je ten váš? Ţáci 9. tř. Palo Habera je členem soutěţe Superstar, kde působí v roli zlého muţe a je jeden z nejlepších porotců. Zatímco Eva Farná by v této porotě neměla co pohledávat. Chová se jako desetiletý fracek a shazuje vystupující. Kdyby v této soutěţi nebyla, měla by superstar větší sledovanost. Místo E. Farný by tam měli dát staršího a zkušenějšího člověka, který s tím má zkušenosti.

18 Dramatická výchova aneb hrajeme divadlo Moravany Ţáci 2.třídy v rámci dramatické výchovy nacvičují s paní učitelkou Nosilovou divadelní představení Jak pejsek a kočička vařili dort. Děti měly na rukou různé maňásky vystupující v pohádce: pejska a kočičku, zlého psa, holčičku s chlapečkem. Divadlo hrají s pomocí kulis, které si sami vyrobili. Vedle kulis stojí jeden ţák - pomocník, který v rukou drţí hrnec na přísady do dortu. Děti, které nehrají a sedí, odpovídají paní učitelce na otázky, co všechno dáme do dortu. Přísady do dortu si děti vyráběly a kreslily sami. Při nacvičování bylo znát, ţe je hraní baví. Vţdyť si přece hrají a to navíc ve škole a při vyučovaní. připravily: K. Barvová a L. Kašparová Foto: redakce Muf

19 Demontáţ mobilních telefonů. Rozebírání mobilního telefonu není nebezpečné, pokud nedojde k poškození jednotlivých součástek nebo nepouţíváme oheň. Víte, ţe mobil můţe obsahovat: 56% plastů 8% mědi 9% hliníku 8% ţeleza 5% oxidu křemíku 4% křemíku zbytek: nikl, cín, chrom, olovo, stříbro, zlato, antimon, Foto: Muf kobalt? Kdyţ jsme rozebírali staré a nefunkční mobily, byla to pro nás nejen zábava, ale i zkušenost. Povídali jsme si, co v těchto uţitečných přístrojích je a nestačili jsme se divit. Pan uč. Kubec nám to skvěle oţivoval svými komentáři. Kdyţ jsme telefony rozmontovali, vyfotil si to. Naštěstí si nikdo kvalitními šroubováky ze Sovětského svazu (zapůjčené od p. uč. Mottla) nepropíchl ruku, ale ani nicjiného. Kaţdopádně jsme rádi, ţe jsme si to mohli zkusit. L Rybenská

20 Povolit šroubky nebylo někdy jednoduché. Čí šikovné ruce si s tím poradily? Cílem letošního Recyklohraní bylo ekologicky zlikvidovat jiţ nepouţívané mobily. Těch jsme měli doma několik. Také jsme se dozvěděli z čeho se skládají a z čeho jsou jednotlivé díly vyrobeny. Dále jsme zjišťovali, které součástky lze znovu pouţít ve výrobě, tedy recyklovat. A co ještě? Hlavně jak ochránit přírodu. ţáci 6 a 8. tř. Moravany Nejdůleţitější nástroje Foto: redakce Muf Někdy jsme museli pouţít mírné násilí, Pavel to ví. Iva s Radkem poctivě vyhledávají informace a doplňují.

21 Foto: redakce Muf V letošním Recyklohraní jsme ekologicky likvidovali vyslouţilé mobily. S pomocí internetu jsme řešili i teoretické úlohy. Jednotlivé díly jsme pečlivě třídili Po úspěšné demontáţi jsme řešili zadané otázky.

22

23

24

25

26

27

28 Účastníci mohli psát vzkazy jednotlivým redakcím časopisů na přiloţené papíry. Dne jsme se v Brně zúčastnili celorepublikového kola Školní časopis roku Já (uč. Pavel Kubec), Pepa Novák a Iva Hamzová z 8. třídy a náš kreslič komiksů Šimon Šrámek ze 4. třídy. Po příjezdu na Střední polytechnickou školu v Brně v 9.00 hod jsme si prohlédli soutěţní časopisy z ostatních škol. Potom nás v hod. přivítali organizátoři soutěţe v aule školy a krátce pohovořili o organizaci soutěţe a průběhu finálového dne. Představili hosty novináře, fotoreportéry a cestovatele (naše vzory), kteří vedli pracovní dílny s různým zaměřením a které byly jakýmsi bonusem za odvedenou práci jednotlivými redakcemi školních časopisů. Pepa se Šimonem se zúčastnili pracovní dílny Jinakost v Africe cestovatele a reportéra p. Švejnohy o ţivotě domorodých obyvatel Etiopie. Celé vyprávění bylo doprovázeno promítáním fotografií a ukázkou originálních předmětů, které pouţívají afričtí domorodci. Iva byla na pracovní dílně Školní časopisy, kterou vedl p. Kantor a kde se představovaly časopisy v tom, v čem jsou nejlepší (obsah, grafika ). Já jsem se účastnil pracovní dílny na téma Autorský zákon, který měl za cíl vysvětlit nám, jak správně postupovat při tvorbě časopisu, abychom jej neporušovali. Bylo to velmi zajímavé a rovněţ to pro nás byla dobrá zkušenost. Ve hodin, po krátké svačině, došlo k vyhlášení výsledků. Ţádnou z cen jsme nedostali, nicméně samotný postup do republikového kola pro náš mladý časopis nám byl zadostiučiněním. Jak jsme se s dětmi shodli, nevzdáme to a za rok to zkusíme znovu. Náš časopis Muf se snaţí být kaţdým následujícím číslem lepší, propracovanější a tak budeme mít snad větší šanci příště. P. Kubec Foto: Muf Pozn. redakce: 27. února 2013 jsme odeslali přihlášku do letošního kola. Drţte nám pěsti! Krátce před zahájením v aule