22. srpna 2003 Cena 5,80 Kč. Zákaz kouření i rozdělávání ohňů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "22. srpna 2003 Cena 5,80 Kč. Zákaz kouření i rozdělávání ohňů"

Transkript

1 15/2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, letošní velmi horké a suché léto se chýlí ke konci a já věřím, že většina z nás s nadšením očekává příchod dní, které nebudou lámat teplotní rekordy. Možná někteří z rodičů netrpělivě očekávají datum 1. září a nástup svých dětí do školních lavic a možná některé děti s radostí očekávají začátek nového školního roku, do kterého jim všem, těm malým i těm větším, přeji hodně úspěchů. Všechny školy i školky, které jsou v majetku města, prošly v průběhu letošních prázdnin určitým vylepšením. Nejvíce město investovalo do největší školy do té modré. Byla dokončena výměna PVC v přízemí všech pavilonů, rekonstrukcí prošla školní kuchyně, většina prostor je nově vymalována. Po ničivých loňských povodních, které postihly mimo jiné i Dům dětí a mládeže na nábřeží Jana Seitze, byla díky finančnímu daru pojišťovny Allianz provedena v průběhu prázdnin rekonstrukce kotelny a uhelná kotelna byla nahrazena plynovou. Do konce letošních prázdnin budou dokončeny ještě dvě velké akce, a sice rekonstrukce zimního stadionu, včetně doopláštění, a výstavba nové skateboardové plochy s přístupovou komunikací. I tato plocha se buduje v prostoru, kterým prošla v loňském roce velká voda a s přispěním pojišťovny Kooperativa. Slavnostní otevření se předpokládá začátkem září. Město připravuje realizaci ještě jedné zajímavé akce nazvané Městské hradby nástupní městská brána včetně přístupu k lesoparku Luh. Jedná se o úpravy v lokalitě podél Židovského hřbitova a lávky přes Roušarku do areálu na Fufernách. Na základě souhlasu zastupitelstva města se zadáním stavebních úprav a oprav na zasedání dne , byla vypracována Mgr. Ing. arch. Karlem Jandou projektová dokumentace. Nyní je toto místo v morálně i technicky špatném stavu, slouží především jako spojka do areálu Fuferna a Luh. Nově navržené urbanistické a architektonické řešení zachovává stávající komunikační charakter území a doplňuje je dále o klidové místo pro posezení. Projekt konkrétně řeší především úpravu povrchů komunikací, bude použita hlavně dlažba, zhutněné štěrkové plochy a travnaté plochy. Dále bude provedena nutná oprava konstrukce mostku přes tok Roušarky a oprava a doplnění přilehlé části městských hradeb. Směrem od města bude podél hradební zdi postavena pergola z dřevěné konstrukce a za lávkou pilířová brána z režného zdiva a dřeva. Mezi hradebními zdmi budou stát pilíře s upevněnými ocelovými profily, do kterých bude v případě povodně osazováno provizorní hrazení z fošen to je součástí protipovodňových opatření. V lokalitě budou dále upraveny plochy zeleně a vysazeny nové, převážně keřovité rostliny. Místo bude doplněno dvěma lavičkami a veřejným osvětlením. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpokládaný termín realizace stavby je od do konce října Financování akce bude zajištěno částečně ze schváleného rozpočtu města na rok 2003 a částečně z programu obnovy kulturních památek Ministerstva kultury ČR. Na závěr dnešního slova starostky mi dovolte požádat vás občany o účast v anketě, kterou naleznete v tomto čísle Sušických novin. Anketa se týká Svatoboru a projektu s pracovním názvem: Svatobor žije, zajímají nás vaše názory, náměty, připomínky, kladné i záporné. Málokteré město má nad sebou tak krásný kopec jako je Svatobor a byť má město spoustu dalších nedořešených úkolů, jsem přesvědčena, že Svatobor si zaslouží naší pozornost a investici ale to vše se dočtete uvnitř Sušických novin. JUDr. JIŘINA RIPPELOVÁ Dotace z povodňového fondu Po povodních v roce 2002 zřídilo Město Sušice povodňový fond města k úhradě části nákladů spojených s opravami staveb pro bydlení poškozených povodní. Byl založen v souladu s Programem poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002, vyhlášeným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Ministerstvo je správcem programu a poskytovatelem finančních prostředků do povodňových fondů na základě žádostí měst a obcí. Prostředky fondu mohou být použity pouze na opravy statických poruch nosných konstrukcí, opravy vnějších a vnitřních omítek, střech a technického zařízení budov elektroinstalace, vodovod, kanalizace, plyn. Městské zastupitelstvo na svém zasedání , na základě žádostí vlastníků povodní poškozených bytových domů, rozhodlo o přidělení dotací z povodňového fondu města v celkové výši Kč. Dopisem náměstka ministra pro místní rozvoj byla informována starostka města JUDr. Rippelová, že ministr stanovil jako poslední termín pro podání žádostí o dotace z povodňových fondů na krajské úřady Touto cestou informujeme vlastníky povodní poškozených bytových domů o poslední možnosti uplatnění žádostí o částečnou úhradu povodňových škod na bytovém fondu. Žádost je nutné předložit Městskému úřadu Sušice, odboru majetku a rozvoje města, nejpozději do Případné dotazy zodpoví na MÚ Sušice p. Štuiber, tel , popř. ing. Marešová, tel srpna 2003 Cena 5,80 Kč Ke krátké pracovní schůzce se ve středu 13. srpna sešli u starostky města ředitel sušické nemocnice Ing. Jiří Rašek spolu se zástupci České spořitelny, a. s., Ing. Ladislavem Švejdou (ředitel klatovské pobočky), Ing. Pavlem Marešem (ředitel oblastní pobočky) a Petrem Kolovrátníkem (zástupce centrály). Do rukou starostky a ředitele nemocnice předal Ing. Mareš symbolický šek na korun, což je částka určená jako dar pro nemocnici. Ta jej využila na úhradu části nákladů potřebných k zakoupení endoskopické soupravy. as Zákaz kouření i rozdělávání ohňů Tropická vedra a nedostatek srážek v horkých srpnových dnech s sebou nesou řadu nepříjemných faktorů, mezi něž, krom nedostatku vody k zavlažování, patří rovněž ohrožení lesních porostů požáry. Odbor životního prostředí MÚ Sušice, jako orgán státní správy lesů, přijal v rámci opatření určených pro tuto situaci následující stanovisko: Uvědomujeme si vážnost současné situace v lesních porostech z možného ohrožení požárem. Lesní zákon sice umožňuje orgánu státní správy lesů podle ust. 19 odst. 3 na návrh vlastníka lesa anebo z vlastního podnětu z důvodu ochrany lesa rozhodnout o dočasném omezení, nebo vyloučení vstupu do lesa. Zatím odbor ŽP Sušice ze strany vlastníka lesa neobdržel žádný podnět a je mu známo, že zejména správci větších lesních majetků již dlouhodobě věnují zvýšenou pozornost přísnému dodržování 20 odst. 1 písm. k) a odst. 2 lesního zákona. Na základě výše uvedených ustanovení lesního zákona je v lesích zakázáno kouřit, rozdělávat, nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa. Dále je také zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 m od kraje lesa. Respektování těchto ustanovení lesního zákona každým návštěvníkem lesa (včetně lesního personálu) je dostačující pro zajištění lesních porostů před možným požárem. V současném suchém počasí je zaznamenáván pohyb turistů převážně jen po lesních cestách, či vyznačených turistických trasách. Máme za to, že vzájemný pocit odpovědnosti k možnému ohrožení lesních porostů v současné povětrnostní situaci je tou nejlepší zárukou jak předejít požárům. Chápeme tedy i to, že všichni poctiví a odpovědní návštěvníci lesa chtějí při respektování výše uvedeného i nadále využívat zejména rekreačních funkcí lesa. Pokud nedojde k dalšímu výraznému zhoršení přírodních podmínek a k porušování výše uvedených ustanovení lesního zákona návštěvníky lesa, věříme, že vzájemnou spolupráci s veřejností uchráníme lesní porosty od požárů. Za doposud projevenou opatrnost všem návštěvníkům lesa a lesnímu personálu za všechny vlastníky lesa děkujeme a prosíme o zveřejnění této informace. Za orgán státní správy lesů Ing. ŠTEFAN KUBAŠÁK, MÚ Sušice Pomoci se dovoláme po celých 24 hodin Změny v přednemocniční zdravotní péči V důsledku změny řízení a financování zdravotní péče po zrušení okresů a převodu těchto činností na stávající Krajské úřady dochází k přehodnocování dosavadní organizace přednemocniční zdravotní péče. Dosavadní LSPP (lékařská služba první pomoci) tak, jak byla organizována na jednotlivých poliklinikách, je považována za nadbytečnou, drahou a málo využívanou. Tuto zdravotnickou službu plně hradil stát. V současnosti nechce státní správa přistoupit na zvyšující se mzdové požadavky praktických lékařů. V klatovském regionu byla tato služba zcela zrušena v Nýrsku a v Horažďovicích stát ji přestal platit. V Sušici byla rozhodnutím státní správy tato služba ponechána, praktičtí lékaři však nepřistoupili na nabízené finanční podmínky. Vykonávání LSPP je pro ně značně zatěžující a přistoupili prozatím na služby do hodin. Jsme proto nuceni zorganizovat celou přednemocniční péči tak, aby byla zajištěna alespoň nejlepší náhrada. Při záchranné zdravotnické službě, která je tvořena RLP (rychlou lékařskou pomocí), zde vznikne ještě posádka RZP (rychlá zdravotnická pomoc). Tato posádka pak ve složení zdravotní sestra a řidič záchranář bude poskytovat základní první pomoc v době po hodině, kdy již nebude sloužit praktický lékař na tzv. pohotovosti a charakter onemocnění nebude vyžadovat zásah lékaře RLP. Posádka RZP nebude vzhledem ke své kvalifikaci provádět definitivní ošetření nemocných na místě a tito budou převezeni vždy na ambulanci v nemocnici k ošetření lékařem RLP nebo příslušným odborníkem. V případě, že nebude nutná hospitalizace, Oprava pokračování na str. 2 Přečtěte si ANKETA Svatobor žije na str. 11 Vyhlášení grantů 2. kolo str. 11 O čem jednala rada a zastupitelstvo města Novinky v IS K výročí narození L. Stehlíka Dokončení seriálu Správní obvod Sušice Začíná divadelní sezóna Atraktivní zájezdy v nabídce MKS Co se děje během sušické pouti str. 12. upozorňuje Nenechte si ujít! sobota 27. září 2003 Legoland Zveme vás na zájezd do Legolandu u německého města Günzburg, plného zajímavých atrakcí, miniatur známých evropských míst Informace a přihlášky v kanceláři MKS, tel MKS Sušice upozorňuje Kurz taneční a společenské výchovy začíná v hodin. Lekce budou probíhat vždy v pátek od hodin, kurz bude ukončen Závěrečným věnečkem 28. listopadu MKS stále přijímá přihlášky do kurzu! pouze chlapci! Informace na tel V minulém čísle byl na první straně uveřejněn odkaz na otištěné schválené Zásady při prodeji bytů, nebytových prostor a bytových domů v majetku Města Sušice. Záměnou textu došlo v upozornění na zmíněné zásady k chybě, takže čtenáři mohli nabýt mylného dojmu, že uvedené zásady se týkají nájmu bytů. Není tomu tak text, který byl uveřejněn na straně 12 minulého vydání SN je platný, za chybu v upozornění se čtenářům omlouváme. red

2 strana 2 Aktuality Pomoci se dovoláme dokončení ze str. 1 bude pacient propuštěn. Ve většině případů to bude znamenat nutnost zajistit si odvoz domů na vlastní náklady. Zdravotními pojišťovnami je přesně vymezen důvod k převozu sanitním vozem a jeho indikace jsou konkrétně stanoveny. Ke změnám dojde i v sídle pohotovosti. Bude organizována v rámci přednemocniční péče záchrannou službou se sídlem v nemocnici a bude zde mít i svoji ambulanci v přízemí budovy nemocnice vedle recepce. Zde budou v rámci pohotovosti ošetřováni pacienti vyhledávající tuto zdravotnickou službu. Na poliklinice bude po 1. říjnu 2003 zrušen i dosavadní dispečink LSPP (lékařská služba první pomoci) a jeho telefonní číslo. Veškeré požadavky občanů na lékařskou pohotovostní a záchrannou službu budou jednotně volány pouze na č. 155 (v Klatovech), kde bude rozhodnuto o způsobu výjezdu. V oblasti spádu nemocnice v Sušici bude veškerá zdravotnická první pomoc organizována takto: 1. RLP (tzv. záchranka) poskytuje zdravotnické služby dále jako dosud po celých 24 hodin, zasahuje u stavů ohrožujících ži- Po osmé hodině večerní byl ve středu 6. srpna kontrolován hlídkou DI 44letý řidič ze Sušice, který řídil Š 120. Při kontrole byl vyzván k dechové zkoušce a tou mu bylo zjištěno 0,91 promile alkoholu v dechu. Řidič se podrobil lékařskému vyšetření a odběru krve, přestupek byl předán k dalšímu řešení na MÚ Sušice. vot, poskytuje na místě kvalifikovanou lékařskou péči. Neměla by být pacienty zneužívána k banálním ošetřením. 2. RZP (sestra + řidič záchranář) poskytuje služby také 24 hodin, tvoří zálohu RLP v případě její nepřítomnosti na stanovišti. Po hod poskytuje zdravotnické služby spolu s praktickým lékařem v systému LSPP účastní se výjezdů s praktickým lékařem a pracují na ambulanci. Po hodině, kdy odejde praktický lékař, bude tato posádka jezdit v systému RZP přívozy pacientů k ošetření. V sobotu a v neděli a o svátcích budou praktičtí lékaři poskytovat služby dvanáctihodinové (zřejmě od 7 00 do hod.), do rána příštího dne pak pokračuje v poskytování zdravotnických služeb posádka RZP. Pro pacienty celá tato změna v poskytování zdravotnických služeb, velmi podstatná a námi nezaviněná, přináší určité těžkosti. Zdravotnici sami ji nezavinili, my se jen v současné době co nejvíce snažíme snížit negativní dopad těchto změn na zdravotní stav naši pacientů. Občané našeho spádu si také musí uvědomit, že je nezbytné zdravotní služby využívat zodpovědně: při zhoršení zdravotního stavu V hlavní roli: alkohol V pátek 8. srpna v podvečer řídil 24letý muž z Bojanovic osobní vůz Alfa Romeo na komunikaci ve směru od Horažďovic na Sušici. Před obcí Rabí nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a po smyku havaroval mimo vozovku. Při nehodě došlo ke zranění řidiče a dvěma dalším lehkým zraněním spolujezdců. U řidiče bylo dechovou zkouškou Vosy a sršni znepříjemňují život Tento bodavý hmyz, vyskytující se v uplynulých horkých srpnových dnech v hojném množství, se usazuje ve větších počtech i na velmi nepravděpodobných místech. K chemické likvidaci hnízd vos a sršňů byli od 1. do 10. srpna přivoláni hasiči klatovského regionu celkem šestapadesátkrát(!). V uvedeném období likvidovali hasiči osm požárů, zasahovali u třinácti dopravních nehod a šestkrát byli požádáni o likvidaci olejových skvrn, vytékajících provozních kapalin z vozů nebo neznámých látek. Dopravní nehody se bohužel neobešly bez zranění, jednu z nich zaplatil řidič životem v sobotu 2. srpna krátce po půl desáté ráno zasahovali hasiči HZS Horažďovice u vážné dopravní nehody u obce Nehodív. Řidič byl nalezen mimo havarovaný vůz. Jednotka zahájila oživování, po příjezdu lékařské služby předala řidiče lékaři. Ten musel posléze konstatovat exitus. HZS KT, as v dopoledních hodinách neodkládat návštěvu svého praktického lékaře, aby bylo možné těžším poškozením zdraví včas zabránit nevolat zdravotní službu k banálním záležitostem, u kterých víme jak si poradit počítat s tím, že po hod. (v SO, NE a svátcích po hod.) přijede jen posádka RZP, která pacienta dopraví do nemocnice a v případě nepřijetí k hospitalizaci si musí pacient cestu domů hradit sám (taxi, odvoz rodinou apod.). Toto však nesmí vést k podceňování obtíží. Přednemocniční péče je organizována a poskytována proto, aby bránila rozvoji onemocnění a odvrátila mnohdy nenapravitelné poškození zdraví. Každý musí posoudit nutnost zavolání na linku 155 sám, podle svých znalostí. Pro organizaci zdravotnictví ve spádu naší nemocnice to znamená přijetí nových řidičů, zdravotních sester a jejich rychlé a co nejlepší vyškolení, v dohledné době obměnu vozů záchranné služby. Tolik v krátkosti pro základní informaci. V průběhu měsíce září znovu zopakujeme zásady volání pohotovostní služby na stránkách Sušických novin. MUDr. FRANTIŠEK MASÁK, vedoucí lékař RLP, Nemocnice Sušice, o. p. s naměřeno 1,32 promile alkoholu v dechu. Lékařskému vyšetření a odběru krve se podrobil v sušické nemocnici. Svým jednáním způsobil škodu ve výši Kč. O dva dny později, , po čtvrté hodině ranní, havaroval na silnici ve směru od Sušice k Dobršínu 29letý řidič, který usnul za volantem Š Octavia. Vůz vjel do protisměru, zde se čelně střetl s protijedoucím Seatem Toledo se čtyřčlennou osádkou. Řidič Toleda a tři spolujezdci utrpěli lehká zranění. Viník nehody z místa utekl a po dvou hodinách jej na OOP Sušice přivezl otec. Provedenou dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 2,03 promile alkoholu v dechu. Byl převezen na lékařské vyšetření a odběr krve do NsP Sušice. Způsobená škoda dosahuje výše korun. V úterý 12. srpna kontrolovala hlídka OOP Sušice 54letého muže ze Sušice, který řídil osobní vůz Š 105. Při kontrole mu bylo zjištěno 1,34 promile alkoholu v krvi. Řidič se podrobil lékařskému vyšetření a odběru krve v NsP Sušice, přestupek byl předán k dalšímu řešení na MÚ Sušice. PČR KT, as Za první srpnovou dekádu zjistili strážníci Městské policie v Sušici 62 dopravních přestupků. 45 z nich vyřešili blokovou pokutou, osm domluvou a ve zbývajících 9 případech bylo na vozidlo umístěno předvolání pro řidiče. Nepopulární botičku nasadili celkem osmadvacetkrát. Za uvedené období bylo dále řešeno 41 přestupků proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě. O pomoc se na MP obrátili občané celkem třicetkrát, ve většině případů se jednalo o nápravu občanského soužití a řešení drobných krádeží. Během nočních služeb musela Od 2. července letošního roku fungují Technické služby města Sušice jako společnost s ručením omezením a jejich nový název je Sušické technické služby, s. r. o. Hlavním důvodem této změny je zprůhlednění a zefektivnění hospodaření (nová společnost je plátcem DPH). Rozsah činností nové společnosti zůstal zachován, v případě volných kapacit může nabídnout své služby i ostatním subjektům. V rámci zkvalitnění činnosti v oblasti úklidu a údržby města vytvořily SuTeS, s. r. o., ve spolupráci s Úřadem práce patnáct pracovních míst. Jedná se o manuální činnost zejména při úklidu chodníků, komunikací a travnatých ploch. Z fotografie je zřejmé, Hlavní zaměření projektu Otavská plavba (partnerství měst Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písek) tkví v propagaci regionu Pootaví formou letáků, skládaček, pohlednic, informačních listů, v současné době se připravují turistická razítka a natočení videokazety, která by dokumentovala průběh celého toku Otavy. Na existenci projektu je důležitá dostupnost a celistvost informací Dárcům krve Plánované odběry krve budou probíhat na stanovených místech v době od 14 do hodin Velhartice Sušice Klatovy Sušice Klatovy Vandalové sklízeli u kašny hlídka policie v pátek 8. srpna důrazně domluvit mladíkovi, který svým hlasitým projevem rušil noční klid, o den později v ranních hodinách pak asistovala Policii ČR při zásahu během rvačky v ul. Klostermannova. Dva dny po sobě z pátku na sobotu a ze soboty na neděli neznámý pachatel (pachatelé) vytrhal květiny a stromky kolem kašny na náměstí. Z občanů bydlících kolem náměstí opět nikdo nic neviděl a neslyšel, pouze neznámý mladík, jehož odváželo taxi, oznámil hlídce, že nějaké dívky trhají u kašny stromek. Hlídka bohužel vandaly již nezastihla. as, MP že mají práce víc než dost; je namáhavá ale především záslužná jak můžeme sami posoudit výraznou měrou přispívá ke zlepšení vzhledu našeho města. Pro letošní rok jsou zmíněná pracovní místa vytvořena na tři měsíce (do konce září), ale v příštím roce chtějí Sušické technické služby, s. r. o., využít této možnosti zaměstnání dalších pracovních sil po dobu nejméně půl roku. Ani v letních tropických dnech pracovníci SuTeS, s. r. o., nezahálejí i nadále je nutné udržovat veřejnou zeleň, komunikace, veřejné osvětlení, provoz městského koupaliště a připravit zimní stadion na novou sezónu, která by v případě příznivého počasí mohla být zahájena již v prvním zářijovém Dostupné informace o celé řece Otavě v kterémkoliv ze zúčastněných měst. A protože informačním médiem č. 1 je v současné době internet, dohodla se zúčastněná města na realizaci webové prezentace. Dalším společným produktem je tedy nová internetová týdnu. Na zimním stadionu proběhla v letních měsících dostavba šaten včetně dokončení opláštění, takže po úspěšné kolaudaci stavby může být ZS zprovozněn právě o několik týdnů dříve než v minulých letech. Zároveň se slavnostním zahájením provozu stadionu v dokončené hale předá město do užívání TJ také novou plochu pro skateboard nacházející se v prostoru před stadionem. Kromě běžné údržby vozovek byl pro zvýšení bezpečnosti obyvatel v ulici Na Stráni u křižovatky s ul. Mánesova v srpnu instalován zpomalovací práh, aby motoristé při sjíždění po komunikaci z parkoviště pod kaplí Anděla Strážce byli nuceni zpomalit. text a foto zb aplikace kterou realizovala firma ŠumavaNet.CZ. Právě pro ty, kteří chtějí bez starostí prožít dny volna v prostředí krásné řeky, jsou zde soustředěny informace o ubytování, stravování, službách při celém toku řeky, zajímavostech na trase, aktuálních akcích. Najdete zde i popis celého projektu v kostce, prezentace jednotlivých měst, historii, památky, kontakty na informační střediska, informace jsou i v německé a anglické mutaci. Pro zájemce jsou zde ke stažení i nejnovější verze infolistů, určené k vytištění. Celá databáze je interaktivní, všechna čtyři zúčastněná města mohou kdykoli provádět aktualizace a inovace. Své dotazy, ale i podněty, připomínky a nápady ohledně internetových stránek můžete zasílat formou formuláře anebo na adresu Celý projekt se mohl uskutečnit díky podpoře Jihočeského kraje. Formou příspěvku obdrželo Město Sušice a Město Strakonice finanční prostředky, každé ve výši Kč, na vytvoření, provoz a propagaci webových stránek Otavské plavby. Doufejme, že budeme moci i v budoucnosti zviditelňovat region Pootaví. eb Sušice znovu upoutala Mezinárodní víkend v Kötztingu Naše německé partnerské město Kötzting slaví tento rok 50. výročí povýšení na město. V rámci oslav proběhl od 4. do 6. července evropský víkend za účasti reprezentantů partnerství evropských měst Douzelage z Belgie, Anglie, Nizozemí, Rakouska a České republiky. Své zastoupení zde měla samozřejmě i Sušice. Důležitou součástí byl tzv. Gourmet Markt, jehož hlavní poslání spočívalo v prezentaci zemí a jednotlivých měst. Díky přímému kontaktu s návštěvníky akce mohlo dojít k seznámení s naším regionem, a to jak formou propagačních a informačních materiálů, tak i ochutnávek specialit daného kraje. Díky vstřícnosti a ochotě několika sušických firem mohla Sušice doslova oslnit pestrou nabídkou typických produktů našeho kraje jak zúčastněná města, tak návštěvníky akce. Velké díky patří následujícím firmám: Gio Style Pap, a. s., Pekařství Rendl, Spak VSD Austria, a. s., Solo Sirkárna, a. s, Sušické uzeniny, a. s., Studio Garden, Západočeské konzumní družstvo Sušice. Je třeba podotknout, že zde slavil velký úspěch i Taneční klub Fialka, který se sérií standardních a latinskoamerických tanců reprezentoval Sušici v rámci vystoupení hudebních a tanečních skupin. Doufejme, že jsme i touto akcí přispěli ke zviditelnění našeho regionu a inspirovali k jeho návštěvě. eb

3 Zasedání rady města Aktuality strana 3 Zasedání zastupitelstva města Třinácté jednání Rady města v Sušici se konalo dne 16. července Rada přijala následující usnesení. RM schválila návrh poptávkového řízení pro poskytnutí investičního úvěru na akci rekonstrukce budovy radnice a uložila vedoucímu finančního odboru oslovit uvedené banky: Česká spořitelna, a. s., Komerční banka, a. s., GE Capital bank, a. s., ČSOB, a. s. RM souhlasila s nákupem 100 ks jmenovek INFOMAG pro zaměstnance MÚ za cenu do 109 Kč/kus včetně DPH. RM schválila smlouvu o dílo č. 01/2003 o dodávce inženýrských a projektových prací spojených se zaměřením současného stavu objektu chaty s rozhlednou Svatobor mezi Městem Sušice a mezi Ing. Jiřím Lejskem v částce Kč. RM schválila smlouvu o dodávce architektonických, projektových a inženýrských prací na koordinaci činnosti specialistů, zpracování návrhu zadání stavby a zpracování návrhu stavby studie na stavební úpravy, přístavby a modernizace chaty s rozhlednou Svatobor mezi Městem Sušice a Ing. Karlem Jandou v částce Kč vč. DPH. RM schválila smlouvu o dodávce architektonických, projektových a inženýrských prací zhotovení Ideového konceptu rozvojové studie Svatobor žije mezi Městem Sušice a Ing. Karlem Jandou, V rybníčkách 590, Sušice, v částce Kč včetně DPH. RM schválila pracovní skupinu, která se bude podílet na činnostech týkajících se rozhledny s chatou Svatobor v tomto složení: Jaroslava Koutná, Eva Beníšková, Ing. Petr Kocman, Jan Květoň, Josef Křivanec, Ing. Václav Rada, Ing. Josef Kutil, Jan Tomas, Ing. Věra Marešová, Jiří Mentl, JUDr. Jiřina Rippelová, Ing. Václav Toman, Jaroslav Peer, Milan Pokorný. RM souhlasila s podáním vyspecifikovaných žádostí pro Společný fond malých projektů SFMP CZ0112, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR, zastoupené RRA Šumava, o. p. s. RM schválila pronájem anténního prostoru na rozhledně Svatobor pro p. Jiřího Vítovce za roční nájemné Kč a návrh předložené smlouvy o nájmu s výpovědní lhůtou 3 měsíce. RM schválila pronájem části oplocení o ploše 0,6 m 2 pro reklamní účely společnosti Na Modré, s. r. o. za roční nájemné 500 Kč ročně podle Vyhlášky o místních poplatcích a návrh předložené smlouvy o nájmu. RM schválila pronájem tenisového kurtu a potřebných nebytových prostor jako zázemí na pozemkové parcele č. 236/6 k. ú. Sušice u objektu 255/II slečně Martě Schwarzkopfové za roční nájemné Kč a schválila i návrh předložené nájemní smlouvy. RM schválila pronájem garáže panu Josefu Matejzelovi v objektu č. p. 793 ul. Pod Antonínem, Sušice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce za cenu 500 Kč měsíčně a pověřila Odbor majetku a rozvoje města vypracováním nájemní smlouvy. RM schválila prodloužení povoleného pronájmu nebytových prostor mezi Českou spořitelnou, a. s., a Emilem Charvátem Efekt Trading na termín za předpokladu uzavření řádné podnájemní smlouvy. RM uložila OMRM zadat zpracování geometrického plánu, který bude respektovat urbanistickou studii č. P/11/VS sever, Sušice Pražská a souhlasila s vypsáním výběrového řízení na odprodej nově vzniklého pozemku na ppč v k. ú. Sušice. RM schválila pronájem anténního prostoru na chatě Svatobor pro občanské sdružení FIXnet za roční nájemné Kč a návrh předložené smlouvy o nájmu s výpovědní lhůtou 3 měsíce. RM odkládá výkup části pozemku 1340/1 v k. ú. Sušice na příští jednání rady města po závěru jednání a doporučení stanoviska komise majetku a rozvoje města. RM souhlasila se záměrem prodeje 6 bytových jednotek v bytovém domě čp. 762 ul. Studentská, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč v k. ú. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto bytů. Rada souhlasila se zveřejněním záměru na úřední desce a se zadáním zpracování Prohlášení vlastníka a Znaleckého posudku. RM schválila oslovení firem na akci: Městské hradby nástupní městská brána včetně přístupu k lesoparku LUH a hodnotící komisi ve složení: Ing. P. Kocman, Ing. K. Janda, Ing. V. Marešová, J. Koutná a V. Hrabý. RM souhlasila s nabídnutím vybouraných dřevěných oken z budovy radnice občanům za cenu vlastního odvozu a uložila investičnímu technikovi informovat veřejnost také prostřednictvím městského rozhlasu. RM souhlasila a doporučila ZM provést rozpočtovou změnu na dodávku a montáž 4 ks umyvadlových baterií v celk. ceně ,50 Kč vč. DPH do restaurace Sokolovna. Částka bude čerpána z položky rezerva na provozní výdaje. RM schválila realizaci akce (v rámci vyčleněných rozpočtových prostředků) Přeložení žulových desek před památníkem TGM mezi Městem Sušice a firmou ZETES Klatovy, s. r. o., v částce Kč včetně DPH a pověřila starostku podpisem smlouvy o dílo. RM schválila roční účetní závěrku Sušických městských lesů, s. r. o., za rok 2002 s tím, že zisk ve výši Kč bude ponechán společnosti SML např. k opravám lesních cest. RM schválila dle Stanov společnosti SML část III., čl , písm. c) a d) odměny členům dozorčí rady a jednateli společnosti za 1. pololetí 2003 dle přílohy. RM vzala na vědomí informaci o uzavření smlouvy o spolupráci v rámci jednotného systému dopravního zpravodajství. RM vzala na vědomí informaci o činnosti MěÚ za I. pololetí roku 2003 a uložila tajemníkovi připravit k návrh na změnu organizačního řádu úřadu. RM vzala na vědomí hospodaření Nemocnice Sušice, o. p. s., za rok 2002 a 1 5/2003. RM vzala na vědomí výroční zprávu Nemocnice Sušice, o. p. s., za rok 2002, vývoj hospodaření za rok 2002 a vývoj ekonomických ukazatelů za 1 5/2003. RM doporučila ZM schválit rozpočtovou změnu ve výši 1,5 mil. Kč na rekonstrukci objektu onkologického oddělení, a to navýšení položky č. 6121, 3622, org z položky rezervy na investice. RM doporučila ZM přijetí investičního úvěru ve výši 10 mil. Kč (z předpokládané a schválené rozpočtové rezervy na rok 2004 a 2005 na investice nemocnice) jehož příjemcem bude Nemocnice Sušice, o. p. s., a záruku a splácení tohoto úvěru ponese město. Částka 10 mil. Kč bude použita na: doplatek monitor. systému JIP Kč (březen 2004); doplatek biochemického analyzátoru Kč (březen 2004); nemocniční informační systém SW + HW Kč (splátky, červenec 2003); teplovodní kotelna Kč (říjen 2003, možné spl.). RM doporučila ZM ponechat v kompetenci ředitele nemocnice možné přesunutí částek mezi jednotlivými tituly. RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 42/2002/J mezi Městem Sušice a firmou JI- HOSPOL, a. s., Strakonice ohledně rozšíření dodávky rekonstrukce objektu radnice čp. 138 Sušice v částce Kč včetně DPH a pověřila starostku podpisem smlouvy o dílo. RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 29/2001/P mezi Městem Sušice a firmou Šumavaplan, s. r. o., Sušice na dodávku projektové dokumentace rozšířeného zadání rekonstrukce objektu radnice čp. 138 v Sušici v celkové částce ve výši Kč včetně DPH a pověřila starostku podpisem smlouvy o dílo. RM schválila Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 29/2002/I mezi Městem Sušice a firmou Šumavaplan, s. r. o., Sušice na zajištění činnosti TDI rozšířeného zadání rekonstrukce objektu radnice čp. 138 v Sušici v celkové částce ve výši Kč včetně DPH a pověřila starostku podpisem smlouvy o dílo. RM schválila smlouvu o dílo mezi Městem Sušice a firmou Šumavaplan, s. r. o., Sušice na dodávku projektu interiéru a spolupráce při zajištění této dodávky pro rekonstruovaný objekt radnice čp. 138 v Sušici v celkové částce Kč včetně DPH dle návrhu smlouvy. Mimořádné 14. jednání RM z 23. července RM schválila poskytnutí příspěvku ve výši Kč pro Sbor dobrovolných hasičů ve Chmelné, oproti předloženým fakturám za nákup materiálu, na zhotovení oplocení u sportovního hřiště ve Chmelné. RM rozhodla o výpovědi smlouvy o nájmu ze dne uzavřené mezi Městem Sušice a Nemocnicí Sušice, o. p. s. Patnácté zasedání RM se konalo 28. července RM souhlasila s výměnou nájemců dvou městských bytů paní Jindrou Kalivodovou, Kaštanová 1159, Sušice, a paní Michaelou Simetovou, Kaštanová 1164, Sušice. RM souhlasila s prodloužením podnájmu městského bytu ul. U Kapličky 721, Sušice nájemce pana Romana Holého pro pana Marka Melíška do RM odložila přidělení bytu 0+1/IV. kat. ul. Pod Kalichem 66, Sušice s tím, že bude předloženo stanovisko odboru sociálních věcí. RM souhlasila s přidělením bytu 1+1/III. kat. ul. Pod Kalichem 125, Sušice, Martinu a Pavlovi Novým na dobu určitou jednoho roku pod podmínkou, že uvolní byt 2+1/I. kat. ul. Tichá, Sušice. RM souhlasila s přidělením bytu 1+1/III. kat. ul. Nádražní 356, Sušice, panu Vladimíru Zachovi na dobu určitou jednoho roku. RM odložila přidělení bytu 0+1/ I kat. ul. Kaštanová 1160, Sušice, na příští jednání rady. RM souhlasila s navrženým postupem při vyřizování žádostí nájemníků o záměnu vany za sprchový kout. Rada města revokovala své usnesení č. 274 ze dne a souhlasila s úpravou bytu č. 3 ul. Pod Kalichem 66, Sušice s tím, že náklady nepřesáhnou 15 tis. Kč. RM bere na vědomí zápis bytové komise ze dne RM navrhla ZM výkup části pozemku parc. č. 1340/1 o výměře cca 52 m 2 za 200 Kč/m 2 pro zajištění přístupu k lokalitě Pod Kalichem. RM uložila OMRM a odboru výstavby a ÚP předložit do konce září RM ke schválení všechny zpracované studie rozvojových lokalit. RM doporučila ZM prodej parcely č. 358/23 k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 785 m 2 manželům Mourkovým, Marii Herynkové Jiřímu Valíkovi a manželům Rakovým, všichni bytem Smetanova 669 Sušice II za cenu 250 Kč za m 2. Kupující zároveň uhradí i všechny náklady s prodejem spojené, včetně poměrných částí ceny za zpracování geometrického plánu. RM souhlasila se záměrem pronájmu stavební parcely č. 13/2 k. ú. Dolní Staňkov a se zveřejněním záměru na úřední desce. RM souhlasila se snížením nájemného na částku Kč ročně v kiosku Penzionu pro důchodce v Sušici pro nájemce p. Marii Hozmanovou od RM Sušice revokovala usnesení č. 270 ze dne týkající se Dohody o užívání objektu bývalé strážnice Muničního skladu Rok mezi Městem Sušice a Osadním výborem občanů Zaluží a Milčic. RM uložila OMRM projednat s osadním výborem společné využívání objektu v Albrechticích. RM schválila podepsání Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Český Telecom, a. s., se sídlem Olšanská 55/54, Praha 3. RM schválila zpětvzetí žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na akci: Sušice Nuželická 4., 5., 6. etapa. RM schválila uzavření smlouvy s firmou Silnice Klatovy, a. s., Vídeňská 190/I, Klatovy na provedení akce: Skateboardové hřiště v ceně Kč s termínem provedení prací v 08/2003. RM pověřila starostku města podpisem kupních smluv na prodej bytových jednotek č. 1 až 5, domu čp. 784, Smetanova ul., Sušice. RM schválila dodatek č. 2/03 k mandátní smlouvě s Bytservisem, s. r. o., ze dne , měnící výši mandátní odměny s ohledem na změnu počtu spravovaných bytových jednotek. RM schválila předloženou smlouvu o zprostředkování prodeje areálu ČOV s Realitní Kanceláří Müller Reality/Immobilien, s. r. o., a pověřila starostku města podpisem této smlouvy. RM schválila Smlouvu o budoucí Smlouvě o nájmu bytu uzavřenou s každým z budoucích uživatelů bytů uvedených v přiloženém seznamu. RM pověřila starostku města JUDr. Rippelovou podpisem v bodu 1 uvedených smluv s účastníky výstavby 96 b. j. v Kaštanové ulici v Sušici. RM souhlasila s uzavřením smlouvy mezi Městem Sušice a p. I. Čámským o provádění odborných prací na úseku požární ochrany. RM pověřila starostku podpisem smlouvy. RM schválila mimořádný finanční příspěvek na uspořádání dětského letního tábora Kamensko u Blovic pro občanské sdružení Pionýr ve výši Kč. as Mimořádné 7. zasedání Zastupitelstva města Sušice se konalo 23. července ZM schválilo v souladu s 20 odst. 7) a 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednaný návrh zadání změny Územního plánu města Sušice. ZM rozhodlo dle 31 odst. 2) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, spojit zpracování a projednání konceptu řešení s návrhem změny Územního plánu města Sušice. ZM uložilo pořizovateli předat zadání změny Územního plánu města Sušice zpracovateli této změny Projektovému atelieru AD, s. r. o., Ing. arch. Jaroslav Daněk, Husova 4, České Budějovice. ZM schválilo rozpočtovou změnu ve výši 1,5 mil. Kč na akci Rekonstrukce RTO. Tato částka bude čerpána ve výši 1 mil. Kč z položky Rezerva na investice a ve výši 0,5 mil. Kč z položky Rezerva na provozní výdaje. ZM schválilo nákup nemocničního informačního systému SW a HW do výše 5 mil. Kč. ZM schválilo přijetí střednědobého úvěru do výše 5 mil. Kč, jehož příjemcem bude Nemocnice Sušice, o. p. s., a zajištění a splácení tohoto úvěru ponese město. ZM vzalo na vědomí hospodaření Nemocnice Sušice, o. p. s., za rok 2002 a prvních pět měsíců roku zastupitelstvo města schválilo rozpočtovou změnu v položce Skateboardové hřiště ve výši 450 tis. Kč. Částka ve výši 100 tis. Kč by byla použita z položky Lesopark Luh a částka ve výši 350 tis. Kč z položky Rezerva na provozní výdaje. as Novinky v nabídce Informačního střediska Den Sušice 2003 na videokazetách. Rádi bychom vás informovali o tom, že celý průběh květnových oslav Den Sušice 2003 byl zdokumentován na videokazety, které jsou k zapůjčení ve Videopůjčovně Vacek v Havlíčkově ulici. Výtěžek bude věnován na konto Nemocnice Sušice, o. p. s. Pokud chcete videokazetu vlastnit, máte možnost koupě v Městském informačním středisku Sušice. Obrázky ze staré Sušice. To je název reprezentativní publikace dobových fotografií ze Sušice z přelomu 19. a 20. století, čerpající materiály ze soukromé sbírky publicisty Milana Pokorného ze Sušice. Knihu, vydanou nakladatelem Martinem Křížem, si můžete zakoupit rovněž v Městském informační středisku za cenu 230 Kč. Další novinkou v nabídce Informačního střediska je kniha s názvem Sušice objektivem 20. století (svědectví o městě a životě v Sušici 20. století) z nakladatelství Dr. Radovana Rebstöcka. Tato zajímavá publikace je v IS k dostání za doporučenou cenu 249 Kč. eb Město Sušice nabízí k pronajmutí tyto volné nebytové prostory: jednu místnost s malým skladem a částí chodby ve 2. patře budovy čp. 132/III v Sušici (budova býv. rehabilitace) jednu sklepní místnost v rekonstruovaném objektu býv. pravé interny čp. 131/III v Sušici o výměře 26,5 m 2. pět místností, chodba a sociální zařízení o výměře 148 m 2 v přízemí objektu č. p. 255/II. (budova bývalé divize) Bližší informace o konkrétních podmínkách pronájmu poskytne Odbor majetku a rozvoje města městského úřadu, tel nebo osobně radnice čís. dveří 222 nebo 224. Pravidelná zasedání zastupitelstva města Sušice se v roce 2003 uskuteční: 17. září, 12. listopadu, 17. prosince. Jednání budou probíhat v budově Sokolovny od hod. Pravidelná jednání městské rady: 25. srpna 2003

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ SUŠICKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Pohotovost pro dospělé: Nemocnice Sušice o.p.s. tel: 376 530 111 15:30-7:00 Praktičtí lékaři pro dospělé: MUDr. Nová Kateřina Poliklinika, Náměstí Svobody 2/I, Sušice 342 01 kontakt:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě Místostarosta obce navrhnul přijetí usnesení: 1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C. Viktor Pokorný, odbor školství, kultury a sportu Ing. Dana Štefanová, odbor rozvojových projektů

S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C. Viktor Pokorný, odbor školství, kultury a sportu Ing. Dana Štefanová, odbor rozvojových projektů S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C 10. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 11. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Přijetí dotace Ministerstva financí ČR ve výši 19,210 mil Kč na akci Objekt základní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy.

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy. Z Á P I S 9. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 3. března 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň

PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: 05.12.2012 Oznámení o konání 2. zasedání Zastupitelstva Plzeňského

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs

1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs Projednaný program 46. RPK 19.1.2015: Zahájení, úvodní formality 1. Dar pro první občánky Plzeňského kraje roku 2015 - Václav Šlajs 2. Vyhlášení dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef Lácha Omluven: Vlasta Tišlerová,

Více

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin.

Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Zápis ze 009. jednání Rady městské části Praha - Ďáblice konaného dne 28. 03. 2011 od 12:30 hodin. Přítomni: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Ing. Tomáš Dvořák,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu

z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu z 34. schůze Rady Města Nový Bydžov konané dne 3. 5. 2004 od 15:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu --------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Navrátil, Ing. Vosáhlo, PaedDr.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 74. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 7.10.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Oznámení konání společného jednání o návrhu změny č. 3 ÚPnSÚ Chrášťany a výzva k uplatnění stanoviska

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 16. února 2011 v 19.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva p. Anna Šatrová, p. Pavel Valeš 16 občanů

Více