22. srpna 2003 Cena 5,80 Kč. Zákaz kouření i rozdělávání ohňů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "22. srpna 2003 Cena 5,80 Kč. Zákaz kouření i rozdělávání ohňů"

Transkript

1 15/2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, letošní velmi horké a suché léto se chýlí ke konci a já věřím, že většina z nás s nadšením očekává příchod dní, které nebudou lámat teplotní rekordy. Možná někteří z rodičů netrpělivě očekávají datum 1. září a nástup svých dětí do školních lavic a možná některé děti s radostí očekávají začátek nového školního roku, do kterého jim všem, těm malým i těm větším, přeji hodně úspěchů. Všechny školy i školky, které jsou v majetku města, prošly v průběhu letošních prázdnin určitým vylepšením. Nejvíce město investovalo do největší školy do té modré. Byla dokončena výměna PVC v přízemí všech pavilonů, rekonstrukcí prošla školní kuchyně, většina prostor je nově vymalována. Po ničivých loňských povodních, které postihly mimo jiné i Dům dětí a mládeže na nábřeží Jana Seitze, byla díky finančnímu daru pojišťovny Allianz provedena v průběhu prázdnin rekonstrukce kotelny a uhelná kotelna byla nahrazena plynovou. Do konce letošních prázdnin budou dokončeny ještě dvě velké akce, a sice rekonstrukce zimního stadionu, včetně doopláštění, a výstavba nové skateboardové plochy s přístupovou komunikací. I tato plocha se buduje v prostoru, kterým prošla v loňském roce velká voda a s přispěním pojišťovny Kooperativa. Slavnostní otevření se předpokládá začátkem září. Město připravuje realizaci ještě jedné zajímavé akce nazvané Městské hradby nástupní městská brána včetně přístupu k lesoparku Luh. Jedná se o úpravy v lokalitě podél Židovského hřbitova a lávky přes Roušarku do areálu na Fufernách. Na základě souhlasu zastupitelstva města se zadáním stavebních úprav a oprav na zasedání dne , byla vypracována Mgr. Ing. arch. Karlem Jandou projektová dokumentace. Nyní je toto místo v morálně i technicky špatném stavu, slouží především jako spojka do areálu Fuferna a Luh. Nově navržené urbanistické a architektonické řešení zachovává stávající komunikační charakter území a doplňuje je dále o klidové místo pro posezení. Projekt konkrétně řeší především úpravu povrchů komunikací, bude použita hlavně dlažba, zhutněné štěrkové plochy a travnaté plochy. Dále bude provedena nutná oprava konstrukce mostku přes tok Roušarky a oprava a doplnění přilehlé části městských hradeb. Směrem od města bude podél hradební zdi postavena pergola z dřevěné konstrukce a za lávkou pilířová brána z režného zdiva a dřeva. Mezi hradebními zdmi budou stát pilíře s upevněnými ocelovými profily, do kterých bude v případě povodně osazováno provizorní hrazení z fošen to je součástí protipovodňových opatření. V lokalitě budou dále upraveny plochy zeleně a vysazeny nové, převážně keřovité rostliny. Místo bude doplněno dvěma lavičkami a veřejným osvětlením. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpokládaný termín realizace stavby je od do konce října Financování akce bude zajištěno částečně ze schváleného rozpočtu města na rok 2003 a částečně z programu obnovy kulturních památek Ministerstva kultury ČR. Na závěr dnešního slova starostky mi dovolte požádat vás občany o účast v anketě, kterou naleznete v tomto čísle Sušických novin. Anketa se týká Svatoboru a projektu s pracovním názvem: Svatobor žije, zajímají nás vaše názory, náměty, připomínky, kladné i záporné. Málokteré město má nad sebou tak krásný kopec jako je Svatobor a byť má město spoustu dalších nedořešených úkolů, jsem přesvědčena, že Svatobor si zaslouží naší pozornost a investici ale to vše se dočtete uvnitř Sušických novin. JUDr. JIŘINA RIPPELOVÁ Dotace z povodňového fondu Po povodních v roce 2002 zřídilo Město Sušice povodňový fond města k úhradě části nákladů spojených s opravami staveb pro bydlení poškozených povodní. Byl založen v souladu s Programem poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002, vyhlášeným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Ministerstvo je správcem programu a poskytovatelem finančních prostředků do povodňových fondů na základě žádostí měst a obcí. Prostředky fondu mohou být použity pouze na opravy statických poruch nosných konstrukcí, opravy vnějších a vnitřních omítek, střech a technického zařízení budov elektroinstalace, vodovod, kanalizace, plyn. Městské zastupitelstvo na svém zasedání , na základě žádostí vlastníků povodní poškozených bytových domů, rozhodlo o přidělení dotací z povodňového fondu města v celkové výši Kč. Dopisem náměstka ministra pro místní rozvoj byla informována starostka města JUDr. Rippelová, že ministr stanovil jako poslední termín pro podání žádostí o dotace z povodňových fondů na krajské úřady Touto cestou informujeme vlastníky povodní poškozených bytových domů o poslední možnosti uplatnění žádostí o částečnou úhradu povodňových škod na bytovém fondu. Žádost je nutné předložit Městskému úřadu Sušice, odboru majetku a rozvoje města, nejpozději do Případné dotazy zodpoví na MÚ Sušice p. Štuiber, tel , popř. ing. Marešová, tel srpna 2003 Cena 5,80 Kč Ke krátké pracovní schůzce se ve středu 13. srpna sešli u starostky města ředitel sušické nemocnice Ing. Jiří Rašek spolu se zástupci České spořitelny, a. s., Ing. Ladislavem Švejdou (ředitel klatovské pobočky), Ing. Pavlem Marešem (ředitel oblastní pobočky) a Petrem Kolovrátníkem (zástupce centrály). Do rukou starostky a ředitele nemocnice předal Ing. Mareš symbolický šek na korun, což je částka určená jako dar pro nemocnici. Ta jej využila na úhradu části nákladů potřebných k zakoupení endoskopické soupravy. as Zákaz kouření i rozdělávání ohňů Tropická vedra a nedostatek srážek v horkých srpnových dnech s sebou nesou řadu nepříjemných faktorů, mezi něž, krom nedostatku vody k zavlažování, patří rovněž ohrožení lesních porostů požáry. Odbor životního prostředí MÚ Sušice, jako orgán státní správy lesů, přijal v rámci opatření určených pro tuto situaci následující stanovisko: Uvědomujeme si vážnost současné situace v lesních porostech z možného ohrožení požárem. Lesní zákon sice umožňuje orgánu státní správy lesů podle ust. 19 odst. 3 na návrh vlastníka lesa anebo z vlastního podnětu z důvodu ochrany lesa rozhodnout o dočasném omezení, nebo vyloučení vstupu do lesa. Zatím odbor ŽP Sušice ze strany vlastníka lesa neobdržel žádný podnět a je mu známo, že zejména správci větších lesních majetků již dlouhodobě věnují zvýšenou pozornost přísnému dodržování 20 odst. 1 písm. k) a odst. 2 lesního zákona. Na základě výše uvedených ustanovení lesního zákona je v lesích zakázáno kouřit, rozdělávat, nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa. Dále je také zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 m od kraje lesa. Respektování těchto ustanovení lesního zákona každým návštěvníkem lesa (včetně lesního personálu) je dostačující pro zajištění lesních porostů před možným požárem. V současném suchém počasí je zaznamenáván pohyb turistů převážně jen po lesních cestách, či vyznačených turistických trasách. Máme za to, že vzájemný pocit odpovědnosti k možnému ohrožení lesních porostů v současné povětrnostní situaci je tou nejlepší zárukou jak předejít požárům. Chápeme tedy i to, že všichni poctiví a odpovědní návštěvníci lesa chtějí při respektování výše uvedeného i nadále využívat zejména rekreačních funkcí lesa. Pokud nedojde k dalšímu výraznému zhoršení přírodních podmínek a k porušování výše uvedených ustanovení lesního zákona návštěvníky lesa, věříme, že vzájemnou spolupráci s veřejností uchráníme lesní porosty od požárů. Za doposud projevenou opatrnost všem návštěvníkům lesa a lesnímu personálu za všechny vlastníky lesa děkujeme a prosíme o zveřejnění této informace. Za orgán státní správy lesů Ing. ŠTEFAN KUBAŠÁK, MÚ Sušice Pomoci se dovoláme po celých 24 hodin Změny v přednemocniční zdravotní péči V důsledku změny řízení a financování zdravotní péče po zrušení okresů a převodu těchto činností na stávající Krajské úřady dochází k přehodnocování dosavadní organizace přednemocniční zdravotní péče. Dosavadní LSPP (lékařská služba první pomoci) tak, jak byla organizována na jednotlivých poliklinikách, je považována za nadbytečnou, drahou a málo využívanou. Tuto zdravotnickou službu plně hradil stát. V současnosti nechce státní správa přistoupit na zvyšující se mzdové požadavky praktických lékařů. V klatovském regionu byla tato služba zcela zrušena v Nýrsku a v Horažďovicích stát ji přestal platit. V Sušici byla rozhodnutím státní správy tato služba ponechána, praktičtí lékaři však nepřistoupili na nabízené finanční podmínky. Vykonávání LSPP je pro ně značně zatěžující a přistoupili prozatím na služby do hodin. Jsme proto nuceni zorganizovat celou přednemocniční péči tak, aby byla zajištěna alespoň nejlepší náhrada. Při záchranné zdravotnické službě, která je tvořena RLP (rychlou lékařskou pomocí), zde vznikne ještě posádka RZP (rychlá zdravotnická pomoc). Tato posádka pak ve složení zdravotní sestra a řidič záchranář bude poskytovat základní první pomoc v době po hodině, kdy již nebude sloužit praktický lékař na tzv. pohotovosti a charakter onemocnění nebude vyžadovat zásah lékaře RLP. Posádka RZP nebude vzhledem ke své kvalifikaci provádět definitivní ošetření nemocných na místě a tito budou převezeni vždy na ambulanci v nemocnici k ošetření lékařem RLP nebo příslušným odborníkem. V případě, že nebude nutná hospitalizace, Oprava pokračování na str. 2 Přečtěte si ANKETA Svatobor žije na str. 11 Vyhlášení grantů 2. kolo str. 11 O čem jednala rada a zastupitelstvo města Novinky v IS K výročí narození L. Stehlíka Dokončení seriálu Správní obvod Sušice Začíná divadelní sezóna Atraktivní zájezdy v nabídce MKS Co se děje během sušické pouti str. 12. upozorňuje Nenechte si ujít! sobota 27. září 2003 Legoland Zveme vás na zájezd do Legolandu u německého města Günzburg, plného zajímavých atrakcí, miniatur známých evropských míst Informace a přihlášky v kanceláři MKS, tel MKS Sušice upozorňuje Kurz taneční a společenské výchovy začíná v hodin. Lekce budou probíhat vždy v pátek od hodin, kurz bude ukončen Závěrečným věnečkem 28. listopadu MKS stále přijímá přihlášky do kurzu! pouze chlapci! Informace na tel V minulém čísle byl na první straně uveřejněn odkaz na otištěné schválené Zásady při prodeji bytů, nebytových prostor a bytových domů v majetku Města Sušice. Záměnou textu došlo v upozornění na zmíněné zásady k chybě, takže čtenáři mohli nabýt mylného dojmu, že uvedené zásady se týkají nájmu bytů. Není tomu tak text, který byl uveřejněn na straně 12 minulého vydání SN je platný, za chybu v upozornění se čtenářům omlouváme. red

2 strana 2 Aktuality Pomoci se dovoláme dokončení ze str. 1 bude pacient propuštěn. Ve většině případů to bude znamenat nutnost zajistit si odvoz domů na vlastní náklady. Zdravotními pojišťovnami je přesně vymezen důvod k převozu sanitním vozem a jeho indikace jsou konkrétně stanoveny. Ke změnám dojde i v sídle pohotovosti. Bude organizována v rámci přednemocniční péče záchrannou službou se sídlem v nemocnici a bude zde mít i svoji ambulanci v přízemí budovy nemocnice vedle recepce. Zde budou v rámci pohotovosti ošetřováni pacienti vyhledávající tuto zdravotnickou službu. Na poliklinice bude po 1. říjnu 2003 zrušen i dosavadní dispečink LSPP (lékařská služba první pomoci) a jeho telefonní číslo. Veškeré požadavky občanů na lékařskou pohotovostní a záchrannou službu budou jednotně volány pouze na č. 155 (v Klatovech), kde bude rozhodnuto o způsobu výjezdu. V oblasti spádu nemocnice v Sušici bude veškerá zdravotnická první pomoc organizována takto: 1. RLP (tzv. záchranka) poskytuje zdravotnické služby dále jako dosud po celých 24 hodin, zasahuje u stavů ohrožujících ži- Po osmé hodině večerní byl ve středu 6. srpna kontrolován hlídkou DI 44letý řidič ze Sušice, který řídil Š 120. Při kontrole byl vyzván k dechové zkoušce a tou mu bylo zjištěno 0,91 promile alkoholu v dechu. Řidič se podrobil lékařskému vyšetření a odběru krve, přestupek byl předán k dalšímu řešení na MÚ Sušice. vot, poskytuje na místě kvalifikovanou lékařskou péči. Neměla by být pacienty zneužívána k banálním ošetřením. 2. RZP (sestra + řidič záchranář) poskytuje služby také 24 hodin, tvoří zálohu RLP v případě její nepřítomnosti na stanovišti. Po hod poskytuje zdravotnické služby spolu s praktickým lékařem v systému LSPP účastní se výjezdů s praktickým lékařem a pracují na ambulanci. Po hodině, kdy odejde praktický lékař, bude tato posádka jezdit v systému RZP přívozy pacientů k ošetření. V sobotu a v neděli a o svátcích budou praktičtí lékaři poskytovat služby dvanáctihodinové (zřejmě od 7 00 do hod.), do rána příštího dne pak pokračuje v poskytování zdravotnických služeb posádka RZP. Pro pacienty celá tato změna v poskytování zdravotnických služeb, velmi podstatná a námi nezaviněná, přináší určité těžkosti. Zdravotnici sami ji nezavinili, my se jen v současné době co nejvíce snažíme snížit negativní dopad těchto změn na zdravotní stav naši pacientů. Občané našeho spádu si také musí uvědomit, že je nezbytné zdravotní služby využívat zodpovědně: při zhoršení zdravotního stavu V hlavní roli: alkohol V pátek 8. srpna v podvečer řídil 24letý muž z Bojanovic osobní vůz Alfa Romeo na komunikaci ve směru od Horažďovic na Sušici. Před obcí Rabí nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a po smyku havaroval mimo vozovku. Při nehodě došlo ke zranění řidiče a dvěma dalším lehkým zraněním spolujezdců. U řidiče bylo dechovou zkouškou Vosy a sršni znepříjemňují život Tento bodavý hmyz, vyskytující se v uplynulých horkých srpnových dnech v hojném množství, se usazuje ve větších počtech i na velmi nepravděpodobných místech. K chemické likvidaci hnízd vos a sršňů byli od 1. do 10. srpna přivoláni hasiči klatovského regionu celkem šestapadesátkrát(!). V uvedeném období likvidovali hasiči osm požárů, zasahovali u třinácti dopravních nehod a šestkrát byli požádáni o likvidaci olejových skvrn, vytékajících provozních kapalin z vozů nebo neznámých látek. Dopravní nehody se bohužel neobešly bez zranění, jednu z nich zaplatil řidič životem v sobotu 2. srpna krátce po půl desáté ráno zasahovali hasiči HZS Horažďovice u vážné dopravní nehody u obce Nehodív. Řidič byl nalezen mimo havarovaný vůz. Jednotka zahájila oživování, po příjezdu lékařské služby předala řidiče lékaři. Ten musel posléze konstatovat exitus. HZS KT, as v dopoledních hodinách neodkládat návštěvu svého praktického lékaře, aby bylo možné těžším poškozením zdraví včas zabránit nevolat zdravotní službu k banálním záležitostem, u kterých víme jak si poradit počítat s tím, že po hod. (v SO, NE a svátcích po hod.) přijede jen posádka RZP, která pacienta dopraví do nemocnice a v případě nepřijetí k hospitalizaci si musí pacient cestu domů hradit sám (taxi, odvoz rodinou apod.). Toto však nesmí vést k podceňování obtíží. Přednemocniční péče je organizována a poskytována proto, aby bránila rozvoji onemocnění a odvrátila mnohdy nenapravitelné poškození zdraví. Každý musí posoudit nutnost zavolání na linku 155 sám, podle svých znalostí. Pro organizaci zdravotnictví ve spádu naší nemocnice to znamená přijetí nových řidičů, zdravotních sester a jejich rychlé a co nejlepší vyškolení, v dohledné době obměnu vozů záchranné služby. Tolik v krátkosti pro základní informaci. V průběhu měsíce září znovu zopakujeme zásady volání pohotovostní služby na stránkách Sušických novin. MUDr. FRANTIŠEK MASÁK, vedoucí lékař RLP, Nemocnice Sušice, o. p. s naměřeno 1,32 promile alkoholu v dechu. Lékařskému vyšetření a odběru krve se podrobil v sušické nemocnici. Svým jednáním způsobil škodu ve výši Kč. O dva dny později, , po čtvrté hodině ranní, havaroval na silnici ve směru od Sušice k Dobršínu 29letý řidič, který usnul za volantem Š Octavia. Vůz vjel do protisměru, zde se čelně střetl s protijedoucím Seatem Toledo se čtyřčlennou osádkou. Řidič Toleda a tři spolujezdci utrpěli lehká zranění. Viník nehody z místa utekl a po dvou hodinách jej na OOP Sušice přivezl otec. Provedenou dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 2,03 promile alkoholu v dechu. Byl převezen na lékařské vyšetření a odběr krve do NsP Sušice. Způsobená škoda dosahuje výše korun. V úterý 12. srpna kontrolovala hlídka OOP Sušice 54letého muže ze Sušice, který řídil osobní vůz Š 105. Při kontrole mu bylo zjištěno 1,34 promile alkoholu v krvi. Řidič se podrobil lékařskému vyšetření a odběru krve v NsP Sušice, přestupek byl předán k dalšímu řešení na MÚ Sušice. PČR KT, as Za první srpnovou dekádu zjistili strážníci Městské policie v Sušici 62 dopravních přestupků. 45 z nich vyřešili blokovou pokutou, osm domluvou a ve zbývajících 9 případech bylo na vozidlo umístěno předvolání pro řidiče. Nepopulární botičku nasadili celkem osmadvacetkrát. Za uvedené období bylo dále řešeno 41 přestupků proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě. O pomoc se na MP obrátili občané celkem třicetkrát, ve většině případů se jednalo o nápravu občanského soužití a řešení drobných krádeží. Během nočních služeb musela Od 2. července letošního roku fungují Technické služby města Sušice jako společnost s ručením omezením a jejich nový název je Sušické technické služby, s. r. o. Hlavním důvodem této změny je zprůhlednění a zefektivnění hospodaření (nová společnost je plátcem DPH). Rozsah činností nové společnosti zůstal zachován, v případě volných kapacit může nabídnout své služby i ostatním subjektům. V rámci zkvalitnění činnosti v oblasti úklidu a údržby města vytvořily SuTeS, s. r. o., ve spolupráci s Úřadem práce patnáct pracovních míst. Jedná se o manuální činnost zejména při úklidu chodníků, komunikací a travnatých ploch. Z fotografie je zřejmé, Hlavní zaměření projektu Otavská plavba (partnerství měst Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písek) tkví v propagaci regionu Pootaví formou letáků, skládaček, pohlednic, informačních listů, v současné době se připravují turistická razítka a natočení videokazety, která by dokumentovala průběh celého toku Otavy. Na existenci projektu je důležitá dostupnost a celistvost informací Dárcům krve Plánované odběry krve budou probíhat na stanovených místech v době od 14 do hodin Velhartice Sušice Klatovy Sušice Klatovy Vandalové sklízeli u kašny hlídka policie v pátek 8. srpna důrazně domluvit mladíkovi, který svým hlasitým projevem rušil noční klid, o den později v ranních hodinách pak asistovala Policii ČR při zásahu během rvačky v ul. Klostermannova. Dva dny po sobě z pátku na sobotu a ze soboty na neděli neznámý pachatel (pachatelé) vytrhal květiny a stromky kolem kašny na náměstí. Z občanů bydlících kolem náměstí opět nikdo nic neviděl a neslyšel, pouze neznámý mladík, jehož odváželo taxi, oznámil hlídce, že nějaké dívky trhají u kašny stromek. Hlídka bohužel vandaly již nezastihla. as, MP že mají práce víc než dost; je namáhavá ale především záslužná jak můžeme sami posoudit výraznou měrou přispívá ke zlepšení vzhledu našeho města. Pro letošní rok jsou zmíněná pracovní místa vytvořena na tři měsíce (do konce září), ale v příštím roce chtějí Sušické technické služby, s. r. o., využít této možnosti zaměstnání dalších pracovních sil po dobu nejméně půl roku. Ani v letních tropických dnech pracovníci SuTeS, s. r. o., nezahálejí i nadále je nutné udržovat veřejnou zeleň, komunikace, veřejné osvětlení, provoz městského koupaliště a připravit zimní stadion na novou sezónu, která by v případě příznivého počasí mohla být zahájena již v prvním zářijovém Dostupné informace o celé řece Otavě v kterémkoliv ze zúčastněných měst. A protože informačním médiem č. 1 je v současné době internet, dohodla se zúčastněná města na realizaci webové prezentace. Dalším společným produktem je tedy nová internetová týdnu. Na zimním stadionu proběhla v letních měsících dostavba šaten včetně dokončení opláštění, takže po úspěšné kolaudaci stavby může být ZS zprovozněn právě o několik týdnů dříve než v minulých letech. Zároveň se slavnostním zahájením provozu stadionu v dokončené hale předá město do užívání TJ také novou plochu pro skateboard nacházející se v prostoru před stadionem. Kromě běžné údržby vozovek byl pro zvýšení bezpečnosti obyvatel v ulici Na Stráni u křižovatky s ul. Mánesova v srpnu instalován zpomalovací práh, aby motoristé při sjíždění po komunikaci z parkoviště pod kaplí Anděla Strážce byli nuceni zpomalit. text a foto zb aplikace kterou realizovala firma ŠumavaNet.CZ. Právě pro ty, kteří chtějí bez starostí prožít dny volna v prostředí krásné řeky, jsou zde soustředěny informace o ubytování, stravování, službách při celém toku řeky, zajímavostech na trase, aktuálních akcích. Najdete zde i popis celého projektu v kostce, prezentace jednotlivých měst, historii, památky, kontakty na informační střediska, informace jsou i v německé a anglické mutaci. Pro zájemce jsou zde ke stažení i nejnovější verze infolistů, určené k vytištění. Celá databáze je interaktivní, všechna čtyři zúčastněná města mohou kdykoli provádět aktualizace a inovace. Své dotazy, ale i podněty, připomínky a nápady ohledně internetových stránek můžete zasílat formou formuláře anebo na adresu Celý projekt se mohl uskutečnit díky podpoře Jihočeského kraje. Formou příspěvku obdrželo Město Sušice a Město Strakonice finanční prostředky, každé ve výši Kč, na vytvoření, provoz a propagaci webových stránek Otavské plavby. Doufejme, že budeme moci i v budoucnosti zviditelňovat region Pootaví. eb Sušice znovu upoutala Mezinárodní víkend v Kötztingu Naše německé partnerské město Kötzting slaví tento rok 50. výročí povýšení na město. V rámci oslav proběhl od 4. do 6. července evropský víkend za účasti reprezentantů partnerství evropských měst Douzelage z Belgie, Anglie, Nizozemí, Rakouska a České republiky. Své zastoupení zde měla samozřejmě i Sušice. Důležitou součástí byl tzv. Gourmet Markt, jehož hlavní poslání spočívalo v prezentaci zemí a jednotlivých měst. Díky přímému kontaktu s návštěvníky akce mohlo dojít k seznámení s naším regionem, a to jak formou propagačních a informačních materiálů, tak i ochutnávek specialit daného kraje. Díky vstřícnosti a ochotě několika sušických firem mohla Sušice doslova oslnit pestrou nabídkou typických produktů našeho kraje jak zúčastněná města, tak návštěvníky akce. Velké díky patří následujícím firmám: Gio Style Pap, a. s., Pekařství Rendl, Spak VSD Austria, a. s., Solo Sirkárna, a. s, Sušické uzeniny, a. s., Studio Garden, Západočeské konzumní družstvo Sušice. Je třeba podotknout, že zde slavil velký úspěch i Taneční klub Fialka, který se sérií standardních a latinskoamerických tanců reprezentoval Sušici v rámci vystoupení hudebních a tanečních skupin. Doufejme, že jsme i touto akcí přispěli ke zviditelnění našeho regionu a inspirovali k jeho návštěvě. eb

3 Zasedání rady města Aktuality strana 3 Zasedání zastupitelstva města Třinácté jednání Rady města v Sušici se konalo dne 16. července Rada přijala následující usnesení. RM schválila návrh poptávkového řízení pro poskytnutí investičního úvěru na akci rekonstrukce budovy radnice a uložila vedoucímu finančního odboru oslovit uvedené banky: Česká spořitelna, a. s., Komerční banka, a. s., GE Capital bank, a. s., ČSOB, a. s. RM souhlasila s nákupem 100 ks jmenovek INFOMAG pro zaměstnance MÚ za cenu do 109 Kč/kus včetně DPH. RM schválila smlouvu o dílo č. 01/2003 o dodávce inženýrských a projektových prací spojených se zaměřením současného stavu objektu chaty s rozhlednou Svatobor mezi Městem Sušice a mezi Ing. Jiřím Lejskem v částce Kč. RM schválila smlouvu o dodávce architektonických, projektových a inženýrských prací na koordinaci činnosti specialistů, zpracování návrhu zadání stavby a zpracování návrhu stavby studie na stavební úpravy, přístavby a modernizace chaty s rozhlednou Svatobor mezi Městem Sušice a Ing. Karlem Jandou v částce Kč vč. DPH. RM schválila smlouvu o dodávce architektonických, projektových a inženýrských prací zhotovení Ideového konceptu rozvojové studie Svatobor žije mezi Městem Sušice a Ing. Karlem Jandou, V rybníčkách 590, Sušice, v částce Kč včetně DPH. RM schválila pracovní skupinu, která se bude podílet na činnostech týkajících se rozhledny s chatou Svatobor v tomto složení: Jaroslava Koutná, Eva Beníšková, Ing. Petr Kocman, Jan Květoň, Josef Křivanec, Ing. Václav Rada, Ing. Josef Kutil, Jan Tomas, Ing. Věra Marešová, Jiří Mentl, JUDr. Jiřina Rippelová, Ing. Václav Toman, Jaroslav Peer, Milan Pokorný. RM souhlasila s podáním vyspecifikovaných žádostí pro Společný fond malých projektů SFMP CZ0112, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR, zastoupené RRA Šumava, o. p. s. RM schválila pronájem anténního prostoru na rozhledně Svatobor pro p. Jiřího Vítovce za roční nájemné Kč a návrh předložené smlouvy o nájmu s výpovědní lhůtou 3 měsíce. RM schválila pronájem části oplocení o ploše 0,6 m 2 pro reklamní účely společnosti Na Modré, s. r. o. za roční nájemné 500 Kč ročně podle Vyhlášky o místních poplatcích a návrh předložené smlouvy o nájmu. RM schválila pronájem tenisového kurtu a potřebných nebytových prostor jako zázemí na pozemkové parcele č. 236/6 k. ú. Sušice u objektu 255/II slečně Martě Schwarzkopfové za roční nájemné Kč a schválila i návrh předložené nájemní smlouvy. RM schválila pronájem garáže panu Josefu Matejzelovi v objektu č. p. 793 ul. Pod Antonínem, Sušice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce za cenu 500 Kč měsíčně a pověřila Odbor majetku a rozvoje města vypracováním nájemní smlouvy. RM schválila prodloužení povoleného pronájmu nebytových prostor mezi Českou spořitelnou, a. s., a Emilem Charvátem Efekt Trading na termín za předpokladu uzavření řádné podnájemní smlouvy. RM uložila OMRM zadat zpracování geometrického plánu, který bude respektovat urbanistickou studii č. P/11/VS sever, Sušice Pražská a souhlasila s vypsáním výběrového řízení na odprodej nově vzniklého pozemku na ppč v k. ú. Sušice. RM schválila pronájem anténního prostoru na chatě Svatobor pro občanské sdružení FIXnet za roční nájemné Kč a návrh předložené smlouvy o nájmu s výpovědní lhůtou 3 měsíce. RM odkládá výkup části pozemku 1340/1 v k. ú. Sušice na příští jednání rady města po závěru jednání a doporučení stanoviska komise majetku a rozvoje města. RM souhlasila se záměrem prodeje 6 bytových jednotek v bytovém domě čp. 762 ul. Studentská, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč v k. ú. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto bytů. Rada souhlasila se zveřejněním záměru na úřední desce a se zadáním zpracování Prohlášení vlastníka a Znaleckého posudku. RM schválila oslovení firem na akci: Městské hradby nástupní městská brána včetně přístupu k lesoparku LUH a hodnotící komisi ve složení: Ing. P. Kocman, Ing. K. Janda, Ing. V. Marešová, J. Koutná a V. Hrabý. RM souhlasila s nabídnutím vybouraných dřevěných oken z budovy radnice občanům za cenu vlastního odvozu a uložila investičnímu technikovi informovat veřejnost také prostřednictvím městského rozhlasu. RM souhlasila a doporučila ZM provést rozpočtovou změnu na dodávku a montáž 4 ks umyvadlových baterií v celk. ceně ,50 Kč vč. DPH do restaurace Sokolovna. Částka bude čerpána z položky rezerva na provozní výdaje. RM schválila realizaci akce (v rámci vyčleněných rozpočtových prostředků) Přeložení žulových desek před památníkem TGM mezi Městem Sušice a firmou ZETES Klatovy, s. r. o., v částce Kč včetně DPH a pověřila starostku podpisem smlouvy o dílo. RM schválila roční účetní závěrku Sušických městských lesů, s. r. o., za rok 2002 s tím, že zisk ve výši Kč bude ponechán společnosti SML např. k opravám lesních cest. RM schválila dle Stanov společnosti SML část III., čl , písm. c) a d) odměny členům dozorčí rady a jednateli společnosti za 1. pololetí 2003 dle přílohy. RM vzala na vědomí informaci o uzavření smlouvy o spolupráci v rámci jednotného systému dopravního zpravodajství. RM vzala na vědomí informaci o činnosti MěÚ za I. pololetí roku 2003 a uložila tajemníkovi připravit k návrh na změnu organizačního řádu úřadu. RM vzala na vědomí hospodaření Nemocnice Sušice, o. p. s., za rok 2002 a 1 5/2003. RM vzala na vědomí výroční zprávu Nemocnice Sušice, o. p. s., za rok 2002, vývoj hospodaření za rok 2002 a vývoj ekonomických ukazatelů za 1 5/2003. RM doporučila ZM schválit rozpočtovou změnu ve výši 1,5 mil. Kč na rekonstrukci objektu onkologického oddělení, a to navýšení položky č. 6121, 3622, org z položky rezervy na investice. RM doporučila ZM přijetí investičního úvěru ve výši 10 mil. Kč (z předpokládané a schválené rozpočtové rezervy na rok 2004 a 2005 na investice nemocnice) jehož příjemcem bude Nemocnice Sušice, o. p. s., a záruku a splácení tohoto úvěru ponese město. Částka 10 mil. Kč bude použita na: doplatek monitor. systému JIP Kč (březen 2004); doplatek biochemického analyzátoru Kč (březen 2004); nemocniční informační systém SW + HW Kč (splátky, červenec 2003); teplovodní kotelna Kč (říjen 2003, možné spl.). RM doporučila ZM ponechat v kompetenci ředitele nemocnice možné přesunutí částek mezi jednotlivými tituly. RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 42/2002/J mezi Městem Sušice a firmou JI- HOSPOL, a. s., Strakonice ohledně rozšíření dodávky rekonstrukce objektu radnice čp. 138 Sušice v částce Kč včetně DPH a pověřila starostku podpisem smlouvy o dílo. RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 29/2001/P mezi Městem Sušice a firmou Šumavaplan, s. r. o., Sušice na dodávku projektové dokumentace rozšířeného zadání rekonstrukce objektu radnice čp. 138 v Sušici v celkové částce ve výši Kč včetně DPH a pověřila starostku podpisem smlouvy o dílo. RM schválila Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 29/2002/I mezi Městem Sušice a firmou Šumavaplan, s. r. o., Sušice na zajištění činnosti TDI rozšířeného zadání rekonstrukce objektu radnice čp. 138 v Sušici v celkové částce ve výši Kč včetně DPH a pověřila starostku podpisem smlouvy o dílo. RM schválila smlouvu o dílo mezi Městem Sušice a firmou Šumavaplan, s. r. o., Sušice na dodávku projektu interiéru a spolupráce při zajištění této dodávky pro rekonstruovaný objekt radnice čp. 138 v Sušici v celkové částce Kč včetně DPH dle návrhu smlouvy. Mimořádné 14. jednání RM z 23. července RM schválila poskytnutí příspěvku ve výši Kč pro Sbor dobrovolných hasičů ve Chmelné, oproti předloženým fakturám za nákup materiálu, na zhotovení oplocení u sportovního hřiště ve Chmelné. RM rozhodla o výpovědi smlouvy o nájmu ze dne uzavřené mezi Městem Sušice a Nemocnicí Sušice, o. p. s. Patnácté zasedání RM se konalo 28. července RM souhlasila s výměnou nájemců dvou městských bytů paní Jindrou Kalivodovou, Kaštanová 1159, Sušice, a paní Michaelou Simetovou, Kaštanová 1164, Sušice. RM souhlasila s prodloužením podnájmu městského bytu ul. U Kapličky 721, Sušice nájemce pana Romana Holého pro pana Marka Melíška do RM odložila přidělení bytu 0+1/IV. kat. ul. Pod Kalichem 66, Sušice s tím, že bude předloženo stanovisko odboru sociálních věcí. RM souhlasila s přidělením bytu 1+1/III. kat. ul. Pod Kalichem 125, Sušice, Martinu a Pavlovi Novým na dobu určitou jednoho roku pod podmínkou, že uvolní byt 2+1/I. kat. ul. Tichá, Sušice. RM souhlasila s přidělením bytu 1+1/III. kat. ul. Nádražní 356, Sušice, panu Vladimíru Zachovi na dobu určitou jednoho roku. RM odložila přidělení bytu 0+1/ I kat. ul. Kaštanová 1160, Sušice, na příští jednání rady. RM souhlasila s navrženým postupem při vyřizování žádostí nájemníků o záměnu vany za sprchový kout. Rada města revokovala své usnesení č. 274 ze dne a souhlasila s úpravou bytu č. 3 ul. Pod Kalichem 66, Sušice s tím, že náklady nepřesáhnou 15 tis. Kč. RM bere na vědomí zápis bytové komise ze dne RM navrhla ZM výkup části pozemku parc. č. 1340/1 o výměře cca 52 m 2 za 200 Kč/m 2 pro zajištění přístupu k lokalitě Pod Kalichem. RM uložila OMRM a odboru výstavby a ÚP předložit do konce září RM ke schválení všechny zpracované studie rozvojových lokalit. RM doporučila ZM prodej parcely č. 358/23 k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 785 m 2 manželům Mourkovým, Marii Herynkové Jiřímu Valíkovi a manželům Rakovým, všichni bytem Smetanova 669 Sušice II za cenu 250 Kč za m 2. Kupující zároveň uhradí i všechny náklady s prodejem spojené, včetně poměrných částí ceny za zpracování geometrického plánu. RM souhlasila se záměrem pronájmu stavební parcely č. 13/2 k. ú. Dolní Staňkov a se zveřejněním záměru na úřední desce. RM souhlasila se snížením nájemného na částku Kč ročně v kiosku Penzionu pro důchodce v Sušici pro nájemce p. Marii Hozmanovou od RM Sušice revokovala usnesení č. 270 ze dne týkající se Dohody o užívání objektu bývalé strážnice Muničního skladu Rok mezi Městem Sušice a Osadním výborem občanů Zaluží a Milčic. RM uložila OMRM projednat s osadním výborem společné využívání objektu v Albrechticích. RM schválila podepsání Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Český Telecom, a. s., se sídlem Olšanská 55/54, Praha 3. RM schválila zpětvzetí žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na akci: Sušice Nuželická 4., 5., 6. etapa. RM schválila uzavření smlouvy s firmou Silnice Klatovy, a. s., Vídeňská 190/I, Klatovy na provedení akce: Skateboardové hřiště v ceně Kč s termínem provedení prací v 08/2003. RM pověřila starostku města podpisem kupních smluv na prodej bytových jednotek č. 1 až 5, domu čp. 784, Smetanova ul., Sušice. RM schválila dodatek č. 2/03 k mandátní smlouvě s Bytservisem, s. r. o., ze dne , měnící výši mandátní odměny s ohledem na změnu počtu spravovaných bytových jednotek. RM schválila předloženou smlouvu o zprostředkování prodeje areálu ČOV s Realitní Kanceláří Müller Reality/Immobilien, s. r. o., a pověřila starostku města podpisem této smlouvy. RM schválila Smlouvu o budoucí Smlouvě o nájmu bytu uzavřenou s každým z budoucích uživatelů bytů uvedených v přiloženém seznamu. RM pověřila starostku města JUDr. Rippelovou podpisem v bodu 1 uvedených smluv s účastníky výstavby 96 b. j. v Kaštanové ulici v Sušici. RM souhlasila s uzavřením smlouvy mezi Městem Sušice a p. I. Čámským o provádění odborných prací na úseku požární ochrany. RM pověřila starostku podpisem smlouvy. RM schválila mimořádný finanční příspěvek na uspořádání dětského letního tábora Kamensko u Blovic pro občanské sdružení Pionýr ve výši Kč. as Mimořádné 7. zasedání Zastupitelstva města Sušice se konalo 23. července ZM schválilo v souladu s 20 odst. 7) a 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednaný návrh zadání změny Územního plánu města Sušice. ZM rozhodlo dle 31 odst. 2) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, spojit zpracování a projednání konceptu řešení s návrhem změny Územního plánu města Sušice. ZM uložilo pořizovateli předat zadání změny Územního plánu města Sušice zpracovateli této změny Projektovému atelieru AD, s. r. o., Ing. arch. Jaroslav Daněk, Husova 4, České Budějovice. ZM schválilo rozpočtovou změnu ve výši 1,5 mil. Kč na akci Rekonstrukce RTO. Tato částka bude čerpána ve výši 1 mil. Kč z položky Rezerva na investice a ve výši 0,5 mil. Kč z položky Rezerva na provozní výdaje. ZM schválilo nákup nemocničního informačního systému SW a HW do výše 5 mil. Kč. ZM schválilo přijetí střednědobého úvěru do výše 5 mil. Kč, jehož příjemcem bude Nemocnice Sušice, o. p. s., a zajištění a splácení tohoto úvěru ponese město. ZM vzalo na vědomí hospodaření Nemocnice Sušice, o. p. s., za rok 2002 a prvních pět měsíců roku zastupitelstvo města schválilo rozpočtovou změnu v položce Skateboardové hřiště ve výši 450 tis. Kč. Částka ve výši 100 tis. Kč by byla použita z položky Lesopark Luh a částka ve výši 350 tis. Kč z položky Rezerva na provozní výdaje. as Novinky v nabídce Informačního střediska Den Sušice 2003 na videokazetách. Rádi bychom vás informovali o tom, že celý průběh květnových oslav Den Sušice 2003 byl zdokumentován na videokazety, které jsou k zapůjčení ve Videopůjčovně Vacek v Havlíčkově ulici. Výtěžek bude věnován na konto Nemocnice Sušice, o. p. s. Pokud chcete videokazetu vlastnit, máte možnost koupě v Městském informačním středisku Sušice. Obrázky ze staré Sušice. To je název reprezentativní publikace dobových fotografií ze Sušice z přelomu 19. a 20. století, čerpající materiály ze soukromé sbírky publicisty Milana Pokorného ze Sušice. Knihu, vydanou nakladatelem Martinem Křížem, si můžete zakoupit rovněž v Městském informační středisku za cenu 230 Kč. Další novinkou v nabídce Informačního střediska je kniha s názvem Sušice objektivem 20. století (svědectví o městě a životě v Sušici 20. století) z nakladatelství Dr. Radovana Rebstöcka. Tato zajímavá publikace je v IS k dostání za doporučenou cenu 249 Kč. eb Město Sušice nabízí k pronajmutí tyto volné nebytové prostory: jednu místnost s malým skladem a částí chodby ve 2. patře budovy čp. 132/III v Sušici (budova býv. rehabilitace) jednu sklepní místnost v rekonstruovaném objektu býv. pravé interny čp. 131/III v Sušici o výměře 26,5 m 2. pět místností, chodba a sociální zařízení o výměře 148 m 2 v přízemí objektu č. p. 255/II. (budova bývalé divize) Bližší informace o konkrétních podmínkách pronájmu poskytne Odbor majetku a rozvoje města městského úřadu, tel nebo osobně radnice čís. dveří 222 nebo 224. Pravidelná zasedání zastupitelstva města Sušice se v roce 2003 uskuteční: 17. září, 12. listopadu, 17. prosince. Jednání budou probíhat v budově Sokolovny od hod. Pravidelná jednání městské rady: 25. srpna 2003

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 11.10.2007 Usnesení č. 240 /07-271 /07 240/07 Volba návrhové komise 241/07 Schválení programu 242/07 Kontrola usnesení ZM 243/07

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě

U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 30. 6. 2011 v Modravě Místostarosta obce navrhnul přijetí usnesení: 1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že bere na vědomí a schvaluje

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 10 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 10 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice číslo 10 konané dne 13. 4. 2015 Usnesení č.98/15 RM žádost pana Jindřicha Šťávy, bytem Brtnice, na pronájem pozemku p. č. 1410/36 v k. ú. Brtnice, o výměře cca 80 m2. Usnesení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Nová Ves, okr. Liberec konaného dne 23. 5. 2016 Přítomni: Omluveni: Zapisovatel: pí. Hajnová, p. Portele, p. Kobliha, p. Pokorný, Mgr. Baran, Bc. Lövl, p. Uzel p.

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 53/2010-2014 a č. 54/2010-2014 Tisk 1041/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 55. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo v pondělí 11. 8. 2014 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011

z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 z 16. schůze Rady města Rumburka, konané dne 3. března 2011 1. Schválení programu Usnesení č. 181/2011 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 16. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Usnesení č.39/ , 00 Kč

Usnesení č.39/ , 00 Kč Rada města Konice dne 30.01.2017: Usnesení č.39/2017 1. Rada města Konice v souladu s 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění jmenuje

Více

MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: ,

MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: , SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Milošem Peterou, IČ: 00239500, a (dále jen pronajímatel) na straně jedné GRYGAROVÁ Libuše,..,IČ

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ

SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ SMLOUVA O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ MĚSTO NYMBURK, se sídlem Nymburk, Nám. Přemyslovců 163, zastoupené starostou Ing. Tomášem Machem Ph.D., IČ 00239500, bankovní spojení 19-0504359359/0800 ČS

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 4. 3. 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda

Více

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM

USNESENÍ. ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února /2015/RM USNESENÍ ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou konané dne 2. února 2015 2/2015/RM I. RM bere na vědomí: 02.2015/3RM-b) Rada města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o kontrole plnění usnesení

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Bc. Omastová. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček. Omluveni: Bc. Omastová. Rada po projednání: z 96. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 11. ledna 2010 od 16:00 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNR3-33/2016 Datum jednání: 10.02.2016 Program jednání (USN-R3-732/2016) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Program jednání 4. Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, Nádražní 476,

Více

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE

USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE Sp. zn.: METR_S 3272/2016 USNESENÍ Z 15. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 12.09.2016 Program: 1. Zahájení, programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 64/2016-15 2. Revitalizace

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku dne: 11.09.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-50-2016 Termín jednání 31. srpna 2016 Začátek jednání 15:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

schvaluje 1. rozpočtové opatření ve výši 11 tis. Kč na úhradu faktury za zhotovení žaluzií pro Vzdělávací a informační centrum Kojetín knihovna (kap.

schvaluje 1. rozpočtové opatření ve výši 11 tis. Kč na úhradu faktury za zhotovení žaluzií pro Vzdělávací a informační centrum Kojetín knihovna (kap. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 12. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 8. července 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty, Městský úřad Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února /2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února /2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 27. února 2006 1/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 1.2006/1ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2008 Usnesení č. 638 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.06.2008. Usnesení č. 639 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o poskytnutí grantu

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 23.03.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 256/16/RM/2015 Schválení programu 16. zasedání

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu:

SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne Návrh programu: SOUBOR USNESENÍ z 60. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 20.4.2016 Návrh programu: 1. Schválení programu jednání RM 2. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu ul. Xxxxxxx 3. Žádost o

Více

S O U B O R U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne

S O U B O R U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne S O U B O R U S N E S E N Í z 1. schůze Rady Jihočeského kraje dne 7. 1. 2003 Program: 1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje Usnesení č. 1/2003/RK 2. Návrh na zřízení komise Usnesení č. 2/2003/RK

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 2. 12. 2013 čís. 1080/74 1094/74 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 1 konané dne 11. ledna 2012 Přítomni: Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, p. Šenkýř Jednání rady města bylo přítomno

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 27. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 27. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 27. jednání datum konání: 14.11.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 14.11.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM27/2016 Ocenění za mimořádnou reprezentaci města Bc.

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-20-2015 Termín jednání 15. června 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/029/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/029/15 ze dne číslo 1/029/15 k návrhu na schválení programu 29. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 29. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 29. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

Usnesení z 16. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 16. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 16. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 27.4.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/16/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 8/14/RM/2015, 9/14/RM/2015, 11/14/RM/2015,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Usnesení Rady města Brumov-Bylnice. ze dne pod číslem 329/2008. Různé: Změna systému vytápění pro podporované byty

Usnesení Rady města Brumov-Bylnice. ze dne pod číslem 329/2008. Různé: Změna systému vytápění pro podporované byty Usnesení Rady města Brumov-Bylnice ze dne 14. 1. 2008 pod číslem 329/2008 329/2008 - Změna systému vytápění pro podporované byty v objektu bývalé měšťanské školy Různé: Změna systému vytápění pro podporované

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více