22. srpna 2003 Cena 5,80 Kč. Zákaz kouření i rozdělávání ohňů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "22. srpna 2003 Cena 5,80 Kč. Zákaz kouření i rozdělávání ohňů"

Transkript

1 15/2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, letošní velmi horké a suché léto se chýlí ke konci a já věřím, že většina z nás s nadšením očekává příchod dní, které nebudou lámat teplotní rekordy. Možná někteří z rodičů netrpělivě očekávají datum 1. září a nástup svých dětí do školních lavic a možná některé děti s radostí očekávají začátek nového školního roku, do kterého jim všem, těm malým i těm větším, přeji hodně úspěchů. Všechny školy i školky, které jsou v majetku města, prošly v průběhu letošních prázdnin určitým vylepšením. Nejvíce město investovalo do největší školy do té modré. Byla dokončena výměna PVC v přízemí všech pavilonů, rekonstrukcí prošla školní kuchyně, většina prostor je nově vymalována. Po ničivých loňských povodních, které postihly mimo jiné i Dům dětí a mládeže na nábřeží Jana Seitze, byla díky finančnímu daru pojišťovny Allianz provedena v průběhu prázdnin rekonstrukce kotelny a uhelná kotelna byla nahrazena plynovou. Do konce letošních prázdnin budou dokončeny ještě dvě velké akce, a sice rekonstrukce zimního stadionu, včetně doopláštění, a výstavba nové skateboardové plochy s přístupovou komunikací. I tato plocha se buduje v prostoru, kterým prošla v loňském roce velká voda a s přispěním pojišťovny Kooperativa. Slavnostní otevření se předpokládá začátkem září. Město připravuje realizaci ještě jedné zajímavé akce nazvané Městské hradby nástupní městská brána včetně přístupu k lesoparku Luh. Jedná se o úpravy v lokalitě podél Židovského hřbitova a lávky přes Roušarku do areálu na Fufernách. Na základě souhlasu zastupitelstva města se zadáním stavebních úprav a oprav na zasedání dne , byla vypracována Mgr. Ing. arch. Karlem Jandou projektová dokumentace. Nyní je toto místo v morálně i technicky špatném stavu, slouží především jako spojka do areálu Fuferna a Luh. Nově navržené urbanistické a architektonické řešení zachovává stávající komunikační charakter území a doplňuje je dále o klidové místo pro posezení. Projekt konkrétně řeší především úpravu povrchů komunikací, bude použita hlavně dlažba, zhutněné štěrkové plochy a travnaté plochy. Dále bude provedena nutná oprava konstrukce mostku přes tok Roušarky a oprava a doplnění přilehlé části městských hradeb. Směrem od města bude podél hradební zdi postavena pergola z dřevěné konstrukce a za lávkou pilířová brána z režného zdiva a dřeva. Mezi hradebními zdmi budou stát pilíře s upevněnými ocelovými profily, do kterých bude v případě povodně osazováno provizorní hrazení z fošen to je součástí protipovodňových opatření. V lokalitě budou dále upraveny plochy zeleně a vysazeny nové, převážně keřovité rostliny. Místo bude doplněno dvěma lavičkami a veřejným osvětlením. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpokládaný termín realizace stavby je od do konce října Financování akce bude zajištěno částečně ze schváleného rozpočtu města na rok 2003 a částečně z programu obnovy kulturních památek Ministerstva kultury ČR. Na závěr dnešního slova starostky mi dovolte požádat vás občany o účast v anketě, kterou naleznete v tomto čísle Sušických novin. Anketa se týká Svatoboru a projektu s pracovním názvem: Svatobor žije, zajímají nás vaše názory, náměty, připomínky, kladné i záporné. Málokteré město má nad sebou tak krásný kopec jako je Svatobor a byť má město spoustu dalších nedořešených úkolů, jsem přesvědčena, že Svatobor si zaslouží naší pozornost a investici ale to vše se dočtete uvnitř Sušických novin. JUDr. JIŘINA RIPPELOVÁ Dotace z povodňového fondu Po povodních v roce 2002 zřídilo Město Sušice povodňový fond města k úhradě části nákladů spojených s opravami staveb pro bydlení poškozených povodní. Byl založen v souladu s Programem poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002, vyhlášeným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Ministerstvo je správcem programu a poskytovatelem finančních prostředků do povodňových fondů na základě žádostí měst a obcí. Prostředky fondu mohou být použity pouze na opravy statických poruch nosných konstrukcí, opravy vnějších a vnitřních omítek, střech a technického zařízení budov elektroinstalace, vodovod, kanalizace, plyn. Městské zastupitelstvo na svém zasedání , na základě žádostí vlastníků povodní poškozených bytových domů, rozhodlo o přidělení dotací z povodňového fondu města v celkové výši Kč. Dopisem náměstka ministra pro místní rozvoj byla informována starostka města JUDr. Rippelová, že ministr stanovil jako poslední termín pro podání žádostí o dotace z povodňových fondů na krajské úřady Touto cestou informujeme vlastníky povodní poškozených bytových domů o poslední možnosti uplatnění žádostí o částečnou úhradu povodňových škod na bytovém fondu. Žádost je nutné předložit Městskému úřadu Sušice, odboru majetku a rozvoje města, nejpozději do Případné dotazy zodpoví na MÚ Sušice p. Štuiber, tel , popř. ing. Marešová, tel srpna 2003 Cena 5,80 Kč Ke krátké pracovní schůzce se ve středu 13. srpna sešli u starostky města ředitel sušické nemocnice Ing. Jiří Rašek spolu se zástupci České spořitelny, a. s., Ing. Ladislavem Švejdou (ředitel klatovské pobočky), Ing. Pavlem Marešem (ředitel oblastní pobočky) a Petrem Kolovrátníkem (zástupce centrály). Do rukou starostky a ředitele nemocnice předal Ing. Mareš symbolický šek na korun, což je částka určená jako dar pro nemocnici. Ta jej využila na úhradu části nákladů potřebných k zakoupení endoskopické soupravy. as Zákaz kouření i rozdělávání ohňů Tropická vedra a nedostatek srážek v horkých srpnových dnech s sebou nesou řadu nepříjemných faktorů, mezi něž, krom nedostatku vody k zavlažování, patří rovněž ohrožení lesních porostů požáry. Odbor životního prostředí MÚ Sušice, jako orgán státní správy lesů, přijal v rámci opatření určených pro tuto situaci následující stanovisko: Uvědomujeme si vážnost současné situace v lesních porostech z možného ohrožení požárem. Lesní zákon sice umožňuje orgánu státní správy lesů podle ust. 19 odst. 3 na návrh vlastníka lesa anebo z vlastního podnětu z důvodu ochrany lesa rozhodnout o dočasném omezení, nebo vyloučení vstupu do lesa. Zatím odbor ŽP Sušice ze strany vlastníka lesa neobdržel žádný podnět a je mu známo, že zejména správci větších lesních majetků již dlouhodobě věnují zvýšenou pozornost přísnému dodržování 20 odst. 1 písm. k) a odst. 2 lesního zákona. Na základě výše uvedených ustanovení lesního zákona je v lesích zakázáno kouřit, rozdělávat, nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa. Dále je také zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně do vzdálenosti 50 m od kraje lesa. Respektování těchto ustanovení lesního zákona každým návštěvníkem lesa (včetně lesního personálu) je dostačující pro zajištění lesních porostů před možným požárem. V současném suchém počasí je zaznamenáván pohyb turistů převážně jen po lesních cestách, či vyznačených turistických trasách. Máme za to, že vzájemný pocit odpovědnosti k možnému ohrožení lesních porostů v současné povětrnostní situaci je tou nejlepší zárukou jak předejít požárům. Chápeme tedy i to, že všichni poctiví a odpovědní návštěvníci lesa chtějí při respektování výše uvedeného i nadále využívat zejména rekreačních funkcí lesa. Pokud nedojde k dalšímu výraznému zhoršení přírodních podmínek a k porušování výše uvedených ustanovení lesního zákona návštěvníky lesa, věříme, že vzájemnou spolupráci s veřejností uchráníme lesní porosty od požárů. Za doposud projevenou opatrnost všem návštěvníkům lesa a lesnímu personálu za všechny vlastníky lesa děkujeme a prosíme o zveřejnění této informace. Za orgán státní správy lesů Ing. ŠTEFAN KUBAŠÁK, MÚ Sušice Pomoci se dovoláme po celých 24 hodin Změny v přednemocniční zdravotní péči V důsledku změny řízení a financování zdravotní péče po zrušení okresů a převodu těchto činností na stávající Krajské úřady dochází k přehodnocování dosavadní organizace přednemocniční zdravotní péče. Dosavadní LSPP (lékařská služba první pomoci) tak, jak byla organizována na jednotlivých poliklinikách, je považována za nadbytečnou, drahou a málo využívanou. Tuto zdravotnickou službu plně hradil stát. V současnosti nechce státní správa přistoupit na zvyšující se mzdové požadavky praktických lékařů. V klatovském regionu byla tato služba zcela zrušena v Nýrsku a v Horažďovicích stát ji přestal platit. V Sušici byla rozhodnutím státní správy tato služba ponechána, praktičtí lékaři však nepřistoupili na nabízené finanční podmínky. Vykonávání LSPP je pro ně značně zatěžující a přistoupili prozatím na služby do hodin. Jsme proto nuceni zorganizovat celou přednemocniční péči tak, aby byla zajištěna alespoň nejlepší náhrada. Při záchranné zdravotnické službě, která je tvořena RLP (rychlou lékařskou pomocí), zde vznikne ještě posádka RZP (rychlá zdravotnická pomoc). Tato posádka pak ve složení zdravotní sestra a řidič záchranář bude poskytovat základní první pomoc v době po hodině, kdy již nebude sloužit praktický lékař na tzv. pohotovosti a charakter onemocnění nebude vyžadovat zásah lékaře RLP. Posádka RZP nebude vzhledem ke své kvalifikaci provádět definitivní ošetření nemocných na místě a tito budou převezeni vždy na ambulanci v nemocnici k ošetření lékařem RLP nebo příslušným odborníkem. V případě, že nebude nutná hospitalizace, Oprava pokračování na str. 2 Přečtěte si ANKETA Svatobor žije na str. 11 Vyhlášení grantů 2. kolo str. 11 O čem jednala rada a zastupitelstvo města Novinky v IS K výročí narození L. Stehlíka Dokončení seriálu Správní obvod Sušice Začíná divadelní sezóna Atraktivní zájezdy v nabídce MKS Co se děje během sušické pouti str. 12. upozorňuje Nenechte si ujít! sobota 27. září 2003 Legoland Zveme vás na zájezd do Legolandu u německého města Günzburg, plného zajímavých atrakcí, miniatur známých evropských míst Informace a přihlášky v kanceláři MKS, tel MKS Sušice upozorňuje Kurz taneční a společenské výchovy začíná v hodin. Lekce budou probíhat vždy v pátek od hodin, kurz bude ukončen Závěrečným věnečkem 28. listopadu MKS stále přijímá přihlášky do kurzu! pouze chlapci! Informace na tel V minulém čísle byl na první straně uveřejněn odkaz na otištěné schválené Zásady při prodeji bytů, nebytových prostor a bytových domů v majetku Města Sušice. Záměnou textu došlo v upozornění na zmíněné zásady k chybě, takže čtenáři mohli nabýt mylného dojmu, že uvedené zásady se týkají nájmu bytů. Není tomu tak text, který byl uveřejněn na straně 12 minulého vydání SN je platný, za chybu v upozornění se čtenářům omlouváme. red

2 strana 2 Aktuality Pomoci se dovoláme dokončení ze str. 1 bude pacient propuštěn. Ve většině případů to bude znamenat nutnost zajistit si odvoz domů na vlastní náklady. Zdravotními pojišťovnami je přesně vymezen důvod k převozu sanitním vozem a jeho indikace jsou konkrétně stanoveny. Ke změnám dojde i v sídle pohotovosti. Bude organizována v rámci přednemocniční péče záchrannou službou se sídlem v nemocnici a bude zde mít i svoji ambulanci v přízemí budovy nemocnice vedle recepce. Zde budou v rámci pohotovosti ošetřováni pacienti vyhledávající tuto zdravotnickou službu. Na poliklinice bude po 1. říjnu 2003 zrušen i dosavadní dispečink LSPP (lékařská služba první pomoci) a jeho telefonní číslo. Veškeré požadavky občanů na lékařskou pohotovostní a záchrannou službu budou jednotně volány pouze na č. 155 (v Klatovech), kde bude rozhodnuto o způsobu výjezdu. V oblasti spádu nemocnice v Sušici bude veškerá zdravotnická první pomoc organizována takto: 1. RLP (tzv. záchranka) poskytuje zdravotnické služby dále jako dosud po celých 24 hodin, zasahuje u stavů ohrožujících ži- Po osmé hodině večerní byl ve středu 6. srpna kontrolován hlídkou DI 44letý řidič ze Sušice, který řídil Š 120. Při kontrole byl vyzván k dechové zkoušce a tou mu bylo zjištěno 0,91 promile alkoholu v dechu. Řidič se podrobil lékařskému vyšetření a odběru krve, přestupek byl předán k dalšímu řešení na MÚ Sušice. vot, poskytuje na místě kvalifikovanou lékařskou péči. Neměla by být pacienty zneužívána k banálním ošetřením. 2. RZP (sestra + řidič záchranář) poskytuje služby také 24 hodin, tvoří zálohu RLP v případě její nepřítomnosti na stanovišti. Po hod poskytuje zdravotnické služby spolu s praktickým lékařem v systému LSPP účastní se výjezdů s praktickým lékařem a pracují na ambulanci. Po hodině, kdy odejde praktický lékař, bude tato posádka jezdit v systému RZP přívozy pacientů k ošetření. V sobotu a v neděli a o svátcích budou praktičtí lékaři poskytovat služby dvanáctihodinové (zřejmě od 7 00 do hod.), do rána příštího dne pak pokračuje v poskytování zdravotnických služeb posádka RZP. Pro pacienty celá tato změna v poskytování zdravotnických služeb, velmi podstatná a námi nezaviněná, přináší určité těžkosti. Zdravotnici sami ji nezavinili, my se jen v současné době co nejvíce snažíme snížit negativní dopad těchto změn na zdravotní stav naši pacientů. Občané našeho spádu si také musí uvědomit, že je nezbytné zdravotní služby využívat zodpovědně: při zhoršení zdravotního stavu V hlavní roli: alkohol V pátek 8. srpna v podvečer řídil 24letý muž z Bojanovic osobní vůz Alfa Romeo na komunikaci ve směru od Horažďovic na Sušici. Před obcí Rabí nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a po smyku havaroval mimo vozovku. Při nehodě došlo ke zranění řidiče a dvěma dalším lehkým zraněním spolujezdců. U řidiče bylo dechovou zkouškou Vosy a sršni znepříjemňují život Tento bodavý hmyz, vyskytující se v uplynulých horkých srpnových dnech v hojném množství, se usazuje ve větších počtech i na velmi nepravděpodobných místech. K chemické likvidaci hnízd vos a sršňů byli od 1. do 10. srpna přivoláni hasiči klatovského regionu celkem šestapadesátkrát(!). V uvedeném období likvidovali hasiči osm požárů, zasahovali u třinácti dopravních nehod a šestkrát byli požádáni o likvidaci olejových skvrn, vytékajících provozních kapalin z vozů nebo neznámých látek. Dopravní nehody se bohužel neobešly bez zranění, jednu z nich zaplatil řidič životem v sobotu 2. srpna krátce po půl desáté ráno zasahovali hasiči HZS Horažďovice u vážné dopravní nehody u obce Nehodív. Řidič byl nalezen mimo havarovaný vůz. Jednotka zahájila oživování, po příjezdu lékařské služby předala řidiče lékaři. Ten musel posléze konstatovat exitus. HZS KT, as v dopoledních hodinách neodkládat návštěvu svého praktického lékaře, aby bylo možné těžším poškozením zdraví včas zabránit nevolat zdravotní službu k banálním záležitostem, u kterých víme jak si poradit počítat s tím, že po hod. (v SO, NE a svátcích po hod.) přijede jen posádka RZP, která pacienta dopraví do nemocnice a v případě nepřijetí k hospitalizaci si musí pacient cestu domů hradit sám (taxi, odvoz rodinou apod.). Toto však nesmí vést k podceňování obtíží. Přednemocniční péče je organizována a poskytována proto, aby bránila rozvoji onemocnění a odvrátila mnohdy nenapravitelné poškození zdraví. Každý musí posoudit nutnost zavolání na linku 155 sám, podle svých znalostí. Pro organizaci zdravotnictví ve spádu naší nemocnice to znamená přijetí nových řidičů, zdravotních sester a jejich rychlé a co nejlepší vyškolení, v dohledné době obměnu vozů záchranné služby. Tolik v krátkosti pro základní informaci. V průběhu měsíce září znovu zopakujeme zásady volání pohotovostní služby na stránkách Sušických novin. MUDr. FRANTIŠEK MASÁK, vedoucí lékař RLP, Nemocnice Sušice, o. p. s naměřeno 1,32 promile alkoholu v dechu. Lékařskému vyšetření a odběru krve se podrobil v sušické nemocnici. Svým jednáním způsobil škodu ve výši Kč. O dva dny později, , po čtvrté hodině ranní, havaroval na silnici ve směru od Sušice k Dobršínu 29letý řidič, který usnul za volantem Š Octavia. Vůz vjel do protisměru, zde se čelně střetl s protijedoucím Seatem Toledo se čtyřčlennou osádkou. Řidič Toleda a tři spolujezdci utrpěli lehká zranění. Viník nehody z místa utekl a po dvou hodinách jej na OOP Sušice přivezl otec. Provedenou dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 2,03 promile alkoholu v dechu. Byl převezen na lékařské vyšetření a odběr krve do NsP Sušice. Způsobená škoda dosahuje výše korun. V úterý 12. srpna kontrolovala hlídka OOP Sušice 54letého muže ze Sušice, který řídil osobní vůz Š 105. Při kontrole mu bylo zjištěno 1,34 promile alkoholu v krvi. Řidič se podrobil lékařskému vyšetření a odběru krve v NsP Sušice, přestupek byl předán k dalšímu řešení na MÚ Sušice. PČR KT, as Za první srpnovou dekádu zjistili strážníci Městské policie v Sušici 62 dopravních přestupků. 45 z nich vyřešili blokovou pokutou, osm domluvou a ve zbývajících 9 případech bylo na vozidlo umístěno předvolání pro řidiče. Nepopulární botičku nasadili celkem osmadvacetkrát. Za uvedené období bylo dále řešeno 41 přestupků proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě. O pomoc se na MP obrátili občané celkem třicetkrát, ve většině případů se jednalo o nápravu občanského soužití a řešení drobných krádeží. Během nočních služeb musela Od 2. července letošního roku fungují Technické služby města Sušice jako společnost s ručením omezením a jejich nový název je Sušické technické služby, s. r. o. Hlavním důvodem této změny je zprůhlednění a zefektivnění hospodaření (nová společnost je plátcem DPH). Rozsah činností nové společnosti zůstal zachován, v případě volných kapacit může nabídnout své služby i ostatním subjektům. V rámci zkvalitnění činnosti v oblasti úklidu a údržby města vytvořily SuTeS, s. r. o., ve spolupráci s Úřadem práce patnáct pracovních míst. Jedná se o manuální činnost zejména při úklidu chodníků, komunikací a travnatých ploch. Z fotografie je zřejmé, Hlavní zaměření projektu Otavská plavba (partnerství měst Sušice, Horažďovice, Strakonice a Písek) tkví v propagaci regionu Pootaví formou letáků, skládaček, pohlednic, informačních listů, v současné době se připravují turistická razítka a natočení videokazety, která by dokumentovala průběh celého toku Otavy. Na existenci projektu je důležitá dostupnost a celistvost informací Dárcům krve Plánované odběry krve budou probíhat na stanovených místech v době od 14 do hodin Velhartice Sušice Klatovy Sušice Klatovy Vandalové sklízeli u kašny hlídka policie v pátek 8. srpna důrazně domluvit mladíkovi, který svým hlasitým projevem rušil noční klid, o den později v ranních hodinách pak asistovala Policii ČR při zásahu během rvačky v ul. Klostermannova. Dva dny po sobě z pátku na sobotu a ze soboty na neděli neznámý pachatel (pachatelé) vytrhal květiny a stromky kolem kašny na náměstí. Z občanů bydlících kolem náměstí opět nikdo nic neviděl a neslyšel, pouze neznámý mladík, jehož odváželo taxi, oznámil hlídce, že nějaké dívky trhají u kašny stromek. Hlídka bohužel vandaly již nezastihla. as, MP že mají práce víc než dost; je namáhavá ale především záslužná jak můžeme sami posoudit výraznou měrou přispívá ke zlepšení vzhledu našeho města. Pro letošní rok jsou zmíněná pracovní místa vytvořena na tři měsíce (do konce září), ale v příštím roce chtějí Sušické technické služby, s. r. o., využít této možnosti zaměstnání dalších pracovních sil po dobu nejméně půl roku. Ani v letních tropických dnech pracovníci SuTeS, s. r. o., nezahálejí i nadále je nutné udržovat veřejnou zeleň, komunikace, veřejné osvětlení, provoz městského koupaliště a připravit zimní stadion na novou sezónu, která by v případě příznivého počasí mohla být zahájena již v prvním zářijovém Dostupné informace o celé řece Otavě v kterémkoliv ze zúčastněných měst. A protože informačním médiem č. 1 je v současné době internet, dohodla se zúčastněná města na realizaci webové prezentace. Dalším společným produktem je tedy nová internetová týdnu. Na zimním stadionu proběhla v letních měsících dostavba šaten včetně dokončení opláštění, takže po úspěšné kolaudaci stavby může být ZS zprovozněn právě o několik týdnů dříve než v minulých letech. Zároveň se slavnostním zahájením provozu stadionu v dokončené hale předá město do užívání TJ také novou plochu pro skateboard nacházející se v prostoru před stadionem. Kromě běžné údržby vozovek byl pro zvýšení bezpečnosti obyvatel v ulici Na Stráni u křižovatky s ul. Mánesova v srpnu instalován zpomalovací práh, aby motoristé při sjíždění po komunikaci z parkoviště pod kaplí Anděla Strážce byli nuceni zpomalit. text a foto zb aplikace kterou realizovala firma ŠumavaNet.CZ. Právě pro ty, kteří chtějí bez starostí prožít dny volna v prostředí krásné řeky, jsou zde soustředěny informace o ubytování, stravování, službách při celém toku řeky, zajímavostech na trase, aktuálních akcích. Najdete zde i popis celého projektu v kostce, prezentace jednotlivých měst, historii, památky, kontakty na informační střediska, informace jsou i v německé a anglické mutaci. Pro zájemce jsou zde ke stažení i nejnovější verze infolistů, určené k vytištění. Celá databáze je interaktivní, všechna čtyři zúčastněná města mohou kdykoli provádět aktualizace a inovace. Své dotazy, ale i podněty, připomínky a nápady ohledně internetových stránek můžete zasílat formou formuláře anebo na adresu Celý projekt se mohl uskutečnit díky podpoře Jihočeského kraje. Formou příspěvku obdrželo Město Sušice a Město Strakonice finanční prostředky, každé ve výši Kč, na vytvoření, provoz a propagaci webových stránek Otavské plavby. Doufejme, že budeme moci i v budoucnosti zviditelňovat region Pootaví. eb Sušice znovu upoutala Mezinárodní víkend v Kötztingu Naše německé partnerské město Kötzting slaví tento rok 50. výročí povýšení na město. V rámci oslav proběhl od 4. do 6. července evropský víkend za účasti reprezentantů partnerství evropských měst Douzelage z Belgie, Anglie, Nizozemí, Rakouska a České republiky. Své zastoupení zde měla samozřejmě i Sušice. Důležitou součástí byl tzv. Gourmet Markt, jehož hlavní poslání spočívalo v prezentaci zemí a jednotlivých měst. Díky přímému kontaktu s návštěvníky akce mohlo dojít k seznámení s naším regionem, a to jak formou propagačních a informačních materiálů, tak i ochutnávek specialit daného kraje. Díky vstřícnosti a ochotě několika sušických firem mohla Sušice doslova oslnit pestrou nabídkou typických produktů našeho kraje jak zúčastněná města, tak návštěvníky akce. Velké díky patří následujícím firmám: Gio Style Pap, a. s., Pekařství Rendl, Spak VSD Austria, a. s., Solo Sirkárna, a. s, Sušické uzeniny, a. s., Studio Garden, Západočeské konzumní družstvo Sušice. Je třeba podotknout, že zde slavil velký úspěch i Taneční klub Fialka, který se sérií standardních a latinskoamerických tanců reprezentoval Sušici v rámci vystoupení hudebních a tanečních skupin. Doufejme, že jsme i touto akcí přispěli ke zviditelnění našeho regionu a inspirovali k jeho návštěvě. eb

3 Zasedání rady města Aktuality strana 3 Zasedání zastupitelstva města Třinácté jednání Rady města v Sušici se konalo dne 16. července Rada přijala následující usnesení. RM schválila návrh poptávkového řízení pro poskytnutí investičního úvěru na akci rekonstrukce budovy radnice a uložila vedoucímu finančního odboru oslovit uvedené banky: Česká spořitelna, a. s., Komerční banka, a. s., GE Capital bank, a. s., ČSOB, a. s. RM souhlasila s nákupem 100 ks jmenovek INFOMAG pro zaměstnance MÚ za cenu do 109 Kč/kus včetně DPH. RM schválila smlouvu o dílo č. 01/2003 o dodávce inženýrských a projektových prací spojených se zaměřením současného stavu objektu chaty s rozhlednou Svatobor mezi Městem Sušice a mezi Ing. Jiřím Lejskem v částce Kč. RM schválila smlouvu o dodávce architektonických, projektových a inženýrských prací na koordinaci činnosti specialistů, zpracování návrhu zadání stavby a zpracování návrhu stavby studie na stavební úpravy, přístavby a modernizace chaty s rozhlednou Svatobor mezi Městem Sušice a Ing. Karlem Jandou v částce Kč vč. DPH. RM schválila smlouvu o dodávce architektonických, projektových a inženýrských prací zhotovení Ideového konceptu rozvojové studie Svatobor žije mezi Městem Sušice a Ing. Karlem Jandou, V rybníčkách 590, Sušice, v částce Kč včetně DPH. RM schválila pracovní skupinu, která se bude podílet na činnostech týkajících se rozhledny s chatou Svatobor v tomto složení: Jaroslava Koutná, Eva Beníšková, Ing. Petr Kocman, Jan Květoň, Josef Křivanec, Ing. Václav Rada, Ing. Josef Kutil, Jan Tomas, Ing. Věra Marešová, Jiří Mentl, JUDr. Jiřina Rippelová, Ing. Václav Toman, Jaroslav Peer, Milan Pokorný. RM souhlasila s podáním vyspecifikovaných žádostí pro Společný fond malých projektů SFMP CZ0112, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Centrum pro regionální rozvoj ČR, zastoupené RRA Šumava, o. p. s. RM schválila pronájem anténního prostoru na rozhledně Svatobor pro p. Jiřího Vítovce za roční nájemné Kč a návrh předložené smlouvy o nájmu s výpovědní lhůtou 3 měsíce. RM schválila pronájem části oplocení o ploše 0,6 m 2 pro reklamní účely společnosti Na Modré, s. r. o. za roční nájemné 500 Kč ročně podle Vyhlášky o místních poplatcích a návrh předložené smlouvy o nájmu. RM schválila pronájem tenisového kurtu a potřebných nebytových prostor jako zázemí na pozemkové parcele č. 236/6 k. ú. Sušice u objektu 255/II slečně Martě Schwarzkopfové za roční nájemné Kč a schválila i návrh předložené nájemní smlouvy. RM schválila pronájem garáže panu Josefu Matejzelovi v objektu č. p. 793 ul. Pod Antonínem, Sušice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce za cenu 500 Kč měsíčně a pověřila Odbor majetku a rozvoje města vypracováním nájemní smlouvy. RM schválila prodloužení povoleného pronájmu nebytových prostor mezi Českou spořitelnou, a. s., a Emilem Charvátem Efekt Trading na termín za předpokladu uzavření řádné podnájemní smlouvy. RM uložila OMRM zadat zpracování geometrického plánu, který bude respektovat urbanistickou studii č. P/11/VS sever, Sušice Pražská a souhlasila s vypsáním výběrového řízení na odprodej nově vzniklého pozemku na ppč v k. ú. Sušice. RM schválila pronájem anténního prostoru na chatě Svatobor pro občanské sdružení FIXnet za roční nájemné Kč a návrh předložené smlouvy o nájmu s výpovědní lhůtou 3 měsíce. RM odkládá výkup části pozemku 1340/1 v k. ú. Sušice na příští jednání rady města po závěru jednání a doporučení stanoviska komise majetku a rozvoje města. RM souhlasila se záměrem prodeje 6 bytových jednotek v bytovém domě čp. 762 ul. Studentská, Sušice, s příslušným podílem společných prostor, společných částí domu a pozemku stpč v k. ú. Sušice nad Otavou, stávajícím nájemcům těchto bytů. Rada souhlasila se zveřejněním záměru na úřední desce a se zadáním zpracování Prohlášení vlastníka a Znaleckého posudku. RM schválila oslovení firem na akci: Městské hradby nástupní městská brána včetně přístupu k lesoparku LUH a hodnotící komisi ve složení: Ing. P. Kocman, Ing. K. Janda, Ing. V. Marešová, J. Koutná a V. Hrabý. RM souhlasila s nabídnutím vybouraných dřevěných oken z budovy radnice občanům za cenu vlastního odvozu a uložila investičnímu technikovi informovat veřejnost také prostřednictvím městského rozhlasu. RM souhlasila a doporučila ZM provést rozpočtovou změnu na dodávku a montáž 4 ks umyvadlových baterií v celk. ceně ,50 Kč vč. DPH do restaurace Sokolovna. Částka bude čerpána z položky rezerva na provozní výdaje. RM schválila realizaci akce (v rámci vyčleněných rozpočtových prostředků) Přeložení žulových desek před památníkem TGM mezi Městem Sušice a firmou ZETES Klatovy, s. r. o., v částce Kč včetně DPH a pověřila starostku podpisem smlouvy o dílo. RM schválila roční účetní závěrku Sušických městských lesů, s. r. o., za rok 2002 s tím, že zisk ve výši Kč bude ponechán společnosti SML např. k opravám lesních cest. RM schválila dle Stanov společnosti SML část III., čl , písm. c) a d) odměny členům dozorčí rady a jednateli společnosti za 1. pololetí 2003 dle přílohy. RM vzala na vědomí informaci o uzavření smlouvy o spolupráci v rámci jednotného systému dopravního zpravodajství. RM vzala na vědomí informaci o činnosti MěÚ za I. pololetí roku 2003 a uložila tajemníkovi připravit k návrh na změnu organizačního řádu úřadu. RM vzala na vědomí hospodaření Nemocnice Sušice, o. p. s., za rok 2002 a 1 5/2003. RM vzala na vědomí výroční zprávu Nemocnice Sušice, o. p. s., za rok 2002, vývoj hospodaření za rok 2002 a vývoj ekonomických ukazatelů za 1 5/2003. RM doporučila ZM schválit rozpočtovou změnu ve výši 1,5 mil. Kč na rekonstrukci objektu onkologického oddělení, a to navýšení položky č. 6121, 3622, org z položky rezervy na investice. RM doporučila ZM přijetí investičního úvěru ve výši 10 mil. Kč (z předpokládané a schválené rozpočtové rezervy na rok 2004 a 2005 na investice nemocnice) jehož příjemcem bude Nemocnice Sušice, o. p. s., a záruku a splácení tohoto úvěru ponese město. Částka 10 mil. Kč bude použita na: doplatek monitor. systému JIP Kč (březen 2004); doplatek biochemického analyzátoru Kč (březen 2004); nemocniční informační systém SW + HW Kč (splátky, červenec 2003); teplovodní kotelna Kč (říjen 2003, možné spl.). RM doporučila ZM ponechat v kompetenci ředitele nemocnice možné přesunutí částek mezi jednotlivými tituly. RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 42/2002/J mezi Městem Sušice a firmou JI- HOSPOL, a. s., Strakonice ohledně rozšíření dodávky rekonstrukce objektu radnice čp. 138 Sušice v částce Kč včetně DPH a pověřila starostku podpisem smlouvy o dílo. RM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 29/2001/P mezi Městem Sušice a firmou Šumavaplan, s. r. o., Sušice na dodávku projektové dokumentace rozšířeného zadání rekonstrukce objektu radnice čp. 138 v Sušici v celkové částce ve výši Kč včetně DPH a pověřila starostku podpisem smlouvy o dílo. RM schválila Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě č. 29/2002/I mezi Městem Sušice a firmou Šumavaplan, s. r. o., Sušice na zajištění činnosti TDI rozšířeného zadání rekonstrukce objektu radnice čp. 138 v Sušici v celkové částce ve výši Kč včetně DPH a pověřila starostku podpisem smlouvy o dílo. RM schválila smlouvu o dílo mezi Městem Sušice a firmou Šumavaplan, s. r. o., Sušice na dodávku projektu interiéru a spolupráce při zajištění této dodávky pro rekonstruovaný objekt radnice čp. 138 v Sušici v celkové částce Kč včetně DPH dle návrhu smlouvy. Mimořádné 14. jednání RM z 23. července RM schválila poskytnutí příspěvku ve výši Kč pro Sbor dobrovolných hasičů ve Chmelné, oproti předloženým fakturám za nákup materiálu, na zhotovení oplocení u sportovního hřiště ve Chmelné. RM rozhodla o výpovědi smlouvy o nájmu ze dne uzavřené mezi Městem Sušice a Nemocnicí Sušice, o. p. s. Patnácté zasedání RM se konalo 28. července RM souhlasila s výměnou nájemců dvou městských bytů paní Jindrou Kalivodovou, Kaštanová 1159, Sušice, a paní Michaelou Simetovou, Kaštanová 1164, Sušice. RM souhlasila s prodloužením podnájmu městského bytu ul. U Kapličky 721, Sušice nájemce pana Romana Holého pro pana Marka Melíška do RM odložila přidělení bytu 0+1/IV. kat. ul. Pod Kalichem 66, Sušice s tím, že bude předloženo stanovisko odboru sociálních věcí. RM souhlasila s přidělením bytu 1+1/III. kat. ul. Pod Kalichem 125, Sušice, Martinu a Pavlovi Novým na dobu určitou jednoho roku pod podmínkou, že uvolní byt 2+1/I. kat. ul. Tichá, Sušice. RM souhlasila s přidělením bytu 1+1/III. kat. ul. Nádražní 356, Sušice, panu Vladimíru Zachovi na dobu určitou jednoho roku. RM odložila přidělení bytu 0+1/ I kat. ul. Kaštanová 1160, Sušice, na příští jednání rady. RM souhlasila s navrženým postupem při vyřizování žádostí nájemníků o záměnu vany za sprchový kout. Rada města revokovala své usnesení č. 274 ze dne a souhlasila s úpravou bytu č. 3 ul. Pod Kalichem 66, Sušice s tím, že náklady nepřesáhnou 15 tis. Kč. RM bere na vědomí zápis bytové komise ze dne RM navrhla ZM výkup části pozemku parc. č. 1340/1 o výměře cca 52 m 2 za 200 Kč/m 2 pro zajištění přístupu k lokalitě Pod Kalichem. RM uložila OMRM a odboru výstavby a ÚP předložit do konce září RM ke schválení všechny zpracované studie rozvojových lokalit. RM doporučila ZM prodej parcely č. 358/23 k. ú. Sušice nad Otavou o výměře 785 m 2 manželům Mourkovým, Marii Herynkové Jiřímu Valíkovi a manželům Rakovým, všichni bytem Smetanova 669 Sušice II za cenu 250 Kč za m 2. Kupující zároveň uhradí i všechny náklady s prodejem spojené, včetně poměrných částí ceny za zpracování geometrického plánu. RM souhlasila se záměrem pronájmu stavební parcely č. 13/2 k. ú. Dolní Staňkov a se zveřejněním záměru na úřední desce. RM souhlasila se snížením nájemného na částku Kč ročně v kiosku Penzionu pro důchodce v Sušici pro nájemce p. Marii Hozmanovou od RM Sušice revokovala usnesení č. 270 ze dne týkající se Dohody o užívání objektu bývalé strážnice Muničního skladu Rok mezi Městem Sušice a Osadním výborem občanů Zaluží a Milčic. RM uložila OMRM projednat s osadním výborem společné využívání objektu v Albrechticích. RM schválila podepsání Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Český Telecom, a. s., se sídlem Olšanská 55/54, Praha 3. RM schválila zpětvzetí žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na akci: Sušice Nuželická 4., 5., 6. etapa. RM schválila uzavření smlouvy s firmou Silnice Klatovy, a. s., Vídeňská 190/I, Klatovy na provedení akce: Skateboardové hřiště v ceně Kč s termínem provedení prací v 08/2003. RM pověřila starostku města podpisem kupních smluv na prodej bytových jednotek č. 1 až 5, domu čp. 784, Smetanova ul., Sušice. RM schválila dodatek č. 2/03 k mandátní smlouvě s Bytservisem, s. r. o., ze dne , měnící výši mandátní odměny s ohledem na změnu počtu spravovaných bytových jednotek. RM schválila předloženou smlouvu o zprostředkování prodeje areálu ČOV s Realitní Kanceláří Müller Reality/Immobilien, s. r. o., a pověřila starostku města podpisem této smlouvy. RM schválila Smlouvu o budoucí Smlouvě o nájmu bytu uzavřenou s každým z budoucích uživatelů bytů uvedených v přiloženém seznamu. RM pověřila starostku města JUDr. Rippelovou podpisem v bodu 1 uvedených smluv s účastníky výstavby 96 b. j. v Kaštanové ulici v Sušici. RM souhlasila s uzavřením smlouvy mezi Městem Sušice a p. I. Čámským o provádění odborných prací na úseku požární ochrany. RM pověřila starostku podpisem smlouvy. RM schválila mimořádný finanční příspěvek na uspořádání dětského letního tábora Kamensko u Blovic pro občanské sdružení Pionýr ve výši Kč. as Mimořádné 7. zasedání Zastupitelstva města Sušice se konalo 23. července ZM schválilo v souladu s 20 odst. 7) a 31 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, projednaný návrh zadání změny Územního plánu města Sušice. ZM rozhodlo dle 31 odst. 2) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, spojit zpracování a projednání konceptu řešení s návrhem změny Územního plánu města Sušice. ZM uložilo pořizovateli předat zadání změny Územního plánu města Sušice zpracovateli této změny Projektovému atelieru AD, s. r. o., Ing. arch. Jaroslav Daněk, Husova 4, České Budějovice. ZM schválilo rozpočtovou změnu ve výši 1,5 mil. Kč na akci Rekonstrukce RTO. Tato částka bude čerpána ve výši 1 mil. Kč z položky Rezerva na investice a ve výši 0,5 mil. Kč z položky Rezerva na provozní výdaje. ZM schválilo nákup nemocničního informačního systému SW a HW do výše 5 mil. Kč. ZM schválilo přijetí střednědobého úvěru do výše 5 mil. Kč, jehož příjemcem bude Nemocnice Sušice, o. p. s., a zajištění a splácení tohoto úvěru ponese město. ZM vzalo na vědomí hospodaření Nemocnice Sušice, o. p. s., za rok 2002 a prvních pět měsíců roku zastupitelstvo města schválilo rozpočtovou změnu v položce Skateboardové hřiště ve výši 450 tis. Kč. Částka ve výši 100 tis. Kč by byla použita z položky Lesopark Luh a částka ve výši 350 tis. Kč z položky Rezerva na provozní výdaje. as Novinky v nabídce Informačního střediska Den Sušice 2003 na videokazetách. Rádi bychom vás informovali o tom, že celý průběh květnových oslav Den Sušice 2003 byl zdokumentován na videokazety, které jsou k zapůjčení ve Videopůjčovně Vacek v Havlíčkově ulici. Výtěžek bude věnován na konto Nemocnice Sušice, o. p. s. Pokud chcete videokazetu vlastnit, máte možnost koupě v Městském informačním středisku Sušice. Obrázky ze staré Sušice. To je název reprezentativní publikace dobových fotografií ze Sušice z přelomu 19. a 20. století, čerpající materiály ze soukromé sbírky publicisty Milana Pokorného ze Sušice. Knihu, vydanou nakladatelem Martinem Křížem, si můžete zakoupit rovněž v Městském informační středisku za cenu 230 Kč. Další novinkou v nabídce Informačního střediska je kniha s názvem Sušice objektivem 20. století (svědectví o městě a životě v Sušici 20. století) z nakladatelství Dr. Radovana Rebstöcka. Tato zajímavá publikace je v IS k dostání za doporučenou cenu 249 Kč. eb Město Sušice nabízí k pronajmutí tyto volné nebytové prostory: jednu místnost s malým skladem a částí chodby ve 2. patře budovy čp. 132/III v Sušici (budova býv. rehabilitace) jednu sklepní místnost v rekonstruovaném objektu býv. pravé interny čp. 131/III v Sušici o výměře 26,5 m 2. pět místností, chodba a sociální zařízení o výměře 148 m 2 v přízemí objektu č. p. 255/II. (budova bývalé divize) Bližší informace o konkrétních podmínkách pronájmu poskytne Odbor majetku a rozvoje města městského úřadu, tel nebo osobně radnice čís. dveří 222 nebo 224. Pravidelná zasedání zastupitelstva města Sušice se v roce 2003 uskuteční: 17. září, 12. listopadu, 17. prosince. Jednání budou probíhat v budově Sokolovny od hod. Pravidelná jednání městské rady: 25. srpna 2003