Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky: Identifikace zadavatele: Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Obec Bludov se sídlem: Jana Žižky 195, Bludov IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Profil zadavatele: d a6-1cb4999a7c77 Kontaktní osoba: Eva Kösslerová (stavební agenda) Telefon: Obsah: 1. Informace o druhu veřejné zakázky 2. Název veřejné zakázky 3. Informace o předmětu veřejné zakázky 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu 5. Lhůta pro podání nabídek 6. Místo pro podání nabídek 7. Zadávací lhůta 8. Jazyk nabídky 9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 10. Způsob zpracování nabídkové ceny 11. Obchodní, platební a jiné podmínky 12. Způsob hodnocení nabídek 13. Nabídka Stránka 1 z 8

2 Tento dokument je zároveň Výzvou k podání nabídky a zároveň Zadávací dokumentací. Pokud je v průběhu této veřejné zakázky zmíněna zadávací dokumentace, nebo výzva k podání nabídek, má se za to, že je tím míněn tento dokument. 1. Informace o druhu veřejné zakázky 1.1 Předmětná zakázka je zakázkou na stavební práce zadávanou prostřednictvím zakázky malého rozsahu. 1.2 Zadávací řízení bylo zahájeno dnem odeslání této písemné výzvy k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu. 2. Název veřejné zakázky Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení 3. Informace o předmětu veřejné zakázky 3.1 Popis předmětu plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby spočívající ve vytvoření naučných, tematických stezek, odpočinkových posezení a vybudování repliky kaple a altánu na Brusné. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen do následujících tří stavebních objektů: SO 01 Soustava stezek Předmětem je vybudování orientační systému s tabulky, terčíky, instalace interaktivních prvků, mobiliáře a vybudování dopadových ploch s provedením terénních prací v rámci naučných stezek, dále úpravy a vybudování komunikací a chodníků SO 02 Kaple historické objekty Předmětem jsou stavební práce spočívající v obnově kaple v centru obce včetně vybudování hromosvodů. Součástí stavebního objektu je též přeložka SLP (vedení v majetku Telefónica Czech Republic, a.s.), která však bude provedena v režii vlastníka a po ukončení fakturována investorovi. Přeložka SLP telefonního vedení tak není předmětem této veřejné zakázky. SO 03 Odpočinková posezení Předmětem je vybudování altánu, krytého posezení, odpočinkových posezení, instalace mobiliáře (dodávka a montáž fittnes strojů) a terénní úpravy. Podrobnější podmínky plnění předmětu veřejné zakázky jsou obsaženy v příloze této výzvy k podání nabídek Příloha č. 1 Smlouva o dílo č. 2005/2014 a její příloze č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Místem plnění je katastrální území obce Bludov. Celý předmět plnění veřejné zakázky bude realizován nejpozději do dle bodu Smlouvy o dílo č. 2005/2014, která tvoří přílohu č. 1 této výzvy. 3.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Zadavatel vymezuje předmět veřejné zakázky podle referenční klasifikace platné pro veřejné zakázky na základě Nařízení Komise č. 213/2008 takto: Stránka 2 z 8

3 Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: Název kódu CPV: Stavební úpravy pro komunikace Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: Název kódu CPV: Chodníky a jiné zpevněné povrchy Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: Název kódu CPV: Výstavba cest pro pěší Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: Název kódu CPV: Stavební práce pro elektrické vedení Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: Název kódu CPV: Služby vysazování a údržby zelených ploch Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: Název kódu CPV: Stavební práce 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu Předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovená zadavatelem činí Kč bez DPH. Jedná se o maximální nepřekročitelnou hodnotu plnění veřejné zakázky bez DPH. V případě, že nabídková cena uchazeče bude převyšovat tuto předpokládanou hodnotu, bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč z další účasti vyloučen. 5. Lhůta pro podání nabídek Zájemce podá svou nabídku nejpozději do do 9:00 hod. Nabídky se podávají písemně v uzavřené obálce opatřené v místě uzavření razítkem či podpisem oprávněné osoby zájemce označené Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov - neotvírat, na které musí být uvedena kontaktní adresa. 6. Místo pro podání nabídek Zájemce je povinen doručit nabídku buď osobně na podatelnu zadavatele na adresu sídla zadavatele Jana Žižky 195, Bludov (v pracovních dnech v hodinách 7:00 14:00 a v poslední den lhůty pouze do 9:00), nebo zaslat poštou s uvedením kontaktní osoby na adresu sídla zadavatele uvedenou v tomto bodě. 7. Zadávací lhůta 7.1 Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu 5 měsíců. Po tuto lhůtu je zájemce svou nabídkou vázán. 7.2 Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení dodavatele o výběru nejvhodnější nabídky. 8. Jazyk nabídky 8.1 Nabídka bude zpracována v českém jazyce 9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 9.1 Zadavatel požaduje prokázání této kvalifikace: Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje: a) dodavatel, a je-li dodavatelem právnická osoba pak ani tato právnická osoba, ani statutární orgán, ani žádný z členů statutárního orgánu této právnické osoby, a jeli statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, pak ani tato právnická osoba, ani její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný Stránka 3 z 8

4 čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jsem-li zahraniční právnická osoba podávající nabídku prostřednictvím své organizační složky, pak čestně prohlašuji, že tento předpoklad vedle výše uvedených osob splňuje rovněž vedoucí této organizační složky, a to jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) dodavatel, a je-li dodavatelem právnická osoba pak ani tato právnická osoba, ani statutární orgán, ani žádný z členů statutárního orgánu této právnické osoby, a jeli statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, pak ani tato právnická osoba, ani její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jsem-li zahraniční právnická osoba podávající nabídku prostřednictvím své organizační složky, pak čestně prohlašuji, že tento předpoklad vedle výše uvedených osob splňuje rovněž vedoucí této organizační složky, a to jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) dodavatel v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) dodavatel není v likvidaci, f) dodavatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla dodavatele, g) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla dodavatele, h) dodavatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla dodavatele, i) dodavatel nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad i na tyto osoby, j) dodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) dodavateli nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů: Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů písm. a) až k) předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za uchazeče, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Dodavatel může použít čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této výzvy k podání nabídek. Stránka 4 z 8

5 Profesní kvalifikační předpoklady dle 54 ZVZ Profesní kvalifikační předpoklady splní dodavatel, který disponuje: a) výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů: Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů - písm. a) předložením prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence. Výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence nesmí být k datu podání nabídky starší 90 kalendářních dnů, - písm. b) předložením prosté kopie oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména živnostenského oprávnění, které pokrývá předmět plnění veřejné zakázky, nebo předložením samotného oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky. Technické kvalifikační předpoklady dle 56 ZVZ Technické kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který disponuje: a) seznamem významných stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu, doby realizace a finančního objemu, který musí obsahovat minimálně: - 1 významnou zakázku, jejíž předmětem či součástí byla výstavba chodníků či jiných zpevněných povrchů v minimální finanční hodnotě ,-Kč - 1 významnou zakázku jejíž předmětem byla dřevostavba či byly součástí zakázky realizované tesařské či truhlářské práce v minimální finanční hodnotě ,-Kč - 1 významnou zakázku jejíž součástí byla stavba občanské vybavenosti (občanského vybavení) o minimální finanční hodnotě ,-Kč bez DPH Prokázání technických kvalifikačních předpokladů: Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu: - písm. a) předložením seznamu realizovaných významných dodávek formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude vyplývat realizace minimálně 1 významné zakázky, jejíž předmětem či součástí byla výstavba chodníků či jiných zpevněných povrchů v minimální finanční hodnotě ,-Kč, dále 1 významné zakázky jejíž předmětem či součástí byla dřevostavba či byly součástí zakázky realizované tesařské či truhlářské práce v minimální finanční hodnotě ,-Kč a 1 významné zakázky jejíž předmětem či součástí byla stavba občanské vybavenosti (občanského vybavení) o minimální finanční hodnotě ,-Kč bez DPH Z předloženého čestného prohlášení musí jednoznačně vyplývat místo realizace, doba dokončení, výše zadavatelem požadované skutečnosti a kontakt na osobu objednatele, která je schopna potvrdit řádné plnění. Zadavatel si tímto vyhrazuje právo ověřit údaje předložené uchazečem za účelem prokázání kvalifikace u třetích osob. 9.2 Uchazeč, se kterým má být podle tohoto ZVZ uzavřena smlouva, může být zadavatelem před uzavřením smlouvy o dílo vyzván o předložení originálů nebo Stránka 5 z 8

6 úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Případné nesplnění této povinnosti se bude považovat za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. 9.3 Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle a) subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění profesní kvalifikace podle a). 10. Způsob zpracování nabídkové ceny 10.1 Nabídková cena bude v nabídce stanovena jako částka za plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH včetně všech poplatků a to ve struktuře výkazu výměr obsaženého v rámci přílohy č. 1 Smlouvy o dílo č. 2005/2014 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 11. Obchodní, platební a jiné podmínky 11.1 Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v rámci přílohy č. 1 této výzvy k podání nabídek Smlouva o dílo č. 2005/2014 a jejích přílohách Zadavatel nepřipouští variant nabídek 11.3 Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení veřejné zakázky bez udání důvodů. 12. Způsob hodnocení nabídek Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Nabídková cena 100% Jedná se o nabídkovou cenu za kompletní dodávku předmětu plnění bez DPH stanovenou dle bodu 5 této zadávací dokumentace. Nejlépe bude zadavatelem hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Ostatní nabídky budou seřazeny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny k nejvyšší nabídkové ceně. Takto bude stanoveno výsledné pořadí nabídek. 13. Nabídka 13.1 Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem oprávněné osoby zájemce, označené názvem veřejné zakázky Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení a s uvedením výzvy Neotvírat. Na obálce musí být vyznačeny identifikační údaje o zájemci obsahující obchodní firmu, sídlo, právní formu, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, byla-li přidělena. Dále musí být na obálce uvedena adresa, na niž je možné zaslat případné oznámení. Stránka 6 z 8

7 13.2 V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o zájemci. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce (včetně příloh) a podepsána na krycím listu oprávněnou osobou uchazeče. Každý uchazeč může předložit pouze 1 nabídku Uchazeč předloží nabídku v jednom výtisku, který bude označen na krycím listě názvem originál. Doporučení zadavatele: Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Veškeré výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou Uchazeč předloží nabídku též v elektronické podobě na CD; tato povinnost se netýká dokladů prokazujících splnění kvalifikace uchazeče. Každý uchazeč předloží nabídku v elektronické podobě ve formátu PDF i v MS Office Žádáme, aby nabídka byla po obsahové stránce předložena v následující struktuře: krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou uchazeče obsahující identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, úplnou adresu uchazeče pro poštovní styk, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této veřejné zakázky, IČ, DIČ, telefon, fax, ). Uchazeč může použít vzor předložený zadavatelem v rámci přílohy č. 3 této výzvy k podání nabídek; doklady prokazující splnění kvalifikace; celková nabídková cena dle bodu č. 10 zadávací dokumentace doplněná do výkazu výměr v rámci přílohy č. 1 Smlouvy od dílo Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr doplněná Smlouva o dílo č. 2005/2014 včetně jejích příloh (příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, příloha č. 2 - Harmonogram prováděných prací). Příloha č. 1 Smlouvy o dílo může být uchazečem předložena v elektronické podobě na CD či USB, kromě její části nazvané Výkazy výměr, která musí být uchazečem předložena v rámci nabídky vyplněná v papírové podobě. Doklady dle bodu 9. 3 výzva k podání nabídek za předpokladu prokazování části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele) případné další relevantní dokumenty dle uvážení uchazeče Dodavatel, který podal nabídku individuálně nebo společně s dalšími dodavateli, se nemůže účastnit na nabídkách v témže zadávacím řízení jako subdodavatel, prostřednictvím kterého jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Porušení tohoto pravidla má za následek vyřazení z účasti v zadávacím řízení všech touto skutečností dotčených nabídek Dodavatel je oprávněn po zadavateli písemně nebo elektronicky u kontaktní sosoby požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být dodavateli doručena alespoň 2 dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Stránka 7 z 8

8 Přílohy: Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek Smlouva o dílo č. 2005/2014 včetně jejích příloh (příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, příloha č. 2 - Harmonogram prováděných prací). Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídek Vzor čestného prohlášení k základní kvalifikace Příloha č. 3 k Výzvě k podání nabídek Vzor krycího listu V Bludově dne:... Ing. Pavel Ston Starosta obce Stránka 8 z 8