právnický podzim 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "právnický podzim 2012"

Transkript

1 Havlíček Brain Team ve spolupráci s

2 2012 Pravidelné setkávání právníků PPP 2012 je koncipován jako pilotní ročník celostátní akce právnického stavu, jejímž smyslem je vytvořit novou pravidelnou platformu pro pracovní a společenská setkávání právníků bez ohledu na hranice vymezující právnické profese. Každý právník, každá právnická profese mohou nabídnout do programového schématu PPP svůj příspěvek; bude-li vyhovovat celkovým dramaturgickým pravidlům, záměrům, možnostem a kapacitám PPP, bude do programu zařazen. Završení právnické sezóny PPP by se měl stát rovněž symbolickým završením každoroční právnické sezóny a příležitostí k bilancování a ocenění. V žádném ohledu nechce konkurovat akcím již tradičním a dále fungujícím. Vytváří však příležitost, aby se některé z nich opět za podmínky, že budou vyhovovat celkovým dramaturgickým pravidlům, záměrům, možnostem a kapacitám PPP staly jejich součástí. Právnická stavovská čest Důležitým cílem PPP je vytváření pozitivní atmosféry hrdosti na příslušnost k právnickému stavu (stavovská čest). Tuto roli budou doplňovat specifi cké akce připomínající historii ch profesí, seznamující s jejich současnou podobou, informující o studijních a pracovních možnostech v ch oborech a fi rmách atd. Rozvoj právnického myšlení Výsledkem odborných akcí tvořících podstatnou část programu PPP by mělo být formování významných doktrinárních názorů právní fi lozofi e, teorie, legislativy a praxe a jejich publikace na úrovni odborné i obecně mediální. Výstupy z projektu budou zveřejněny ve sbornících a ch časopisech. Otevřenost právnického stavu Celkové vyznění PPP by mělo posilovat otevřenost právnického stavu vůči veřejnosti i médiím. Zakladatelem Pražského právnického u je JUDr. Karel Havlíček a nakladatelství Havlíček Brain Team, které též působí jako organizační základna pilotního ročníku. Spolupráci na projektu poskytla společnost epravo.cz, a. s., v čele s Mgr. Miroslavem Chocholou. podporují Městský soud v Praze, advokátní region ČAK, Právnická fakulta UK v Praze, Spolek českých právníků Všehrd, Komora soudních tlumočníků, Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism, p. o., Alltoys, s. r. o., Salzgitter Mannesmann Stahlhandel, s. r. o., Newton Technologies, a. s., Atlas Consulting, s. r. o., Panorama Lipno, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a. s., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s., Ústav práva a právní vědy, o. p. s., JUDr. Jiří Polanský, JUDr. Marie Cilinková, Exekutorský úřad Praha 5, Exekutorský úřad Přerov, Nakladatelství Leges, s. r. o., Agentura NKL Žofín, Gastro Žofín, s. r. o.

3 2012 Rámcový program Pražského právnického u 2012 akce info Zahajovací tisková konference Tiskový briefi ng se snídaní Právnická konference: Vymahatelnost práva v ČR Hlavní referáty předních odborníků a moderovaná diskuse k nim. Téma: mechanismy vymahatelnosti práva, limity práva jako nástroje regulace, selhávání práva, atd. Hlavním garantem konference je katedra práva Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a. s. Záštitu převzal ministr spravedlnosti ČR JUDr. Pavel Blažek, Ph.D Právnická fi rma roku Vyhlášení výsledků fi remního žebříčku advokátních kanceláří, pořádaného samostatně vydavatelstvím epravo.cz, a. s. Cílem tohoto žebříčku je zjednodušit potenciálním klientům volbu advokátní kanceláře působící v České republice a vytvořit českou protiváhu zavedených mezinárodních žebříčků. Záštitu převzali předseda vlády ČR RNDr. Petr Nečas a ministr spravedlnosti ČR JUDr. Pavel Blažek, Ph.D Interdisciplinární konference: K problematice korupce Historické shrnutí protikorupčních požadavků, jejich vyhodnocení a diskuse o nejvýznamnějších problémech s korupcí spojených. Hlavním garantem konference je Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s Kulatý seminární stůl: Právo a cestování Moderovaná diskuse. Téma: základní aktuální otázky a způsoby jejich řešení (cestovní smlouva, cestovní pojištění, odpovědnost, negativní jevy spojené s cestováním, připravovaná nová úprava cestovního ruchu atd.). Hlavním partnerem kulatého stolu je Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism. Záštitu převzal Ing. Rostislav Vondruška, generální ředitel CzechTourism Kulatý seminární stůl: Aktuální právní problémy sociální politiky Moderovaná diskuse. Téma: sociální dávky, sociální služby, systém poskytovatelů sociální péče, otázky rodiny, generační solidarita atd. Podporu kulatému stolu přislíbila Právnická fakulta UK v Praze, předběžný souhlas s poskytnutím záštity vyslovil veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Právnický klub: Právnický stav spolupráce ch profesí Odborná diskuse v komorním prostředí. Téma: historické kořeny právnického stavu, aktuální situace v jednotlivých ch profesích, možnosti a meze spolupráce, související otázky odpovědnosti, etiky, dvacet let vývoje samostatného českého práva atd. Záštitu akce převezme prezident Soudcovské unie JUDr. Tomáš Lichovník Odborná debata: Vývoj, stav a perspektivy pražské justice Hlavní hosté představí informace o vývoji pražského soudnictví v uplynulých dvaceti letech, jeho současném stavu a předpokládaných perspektivách. Debatu zaštiťuje předseda Městského soudu v Praze JUDr. Jan Sváček Závěrečná tisková konference Tisková konference se zhodnocením průběhu PPP 2012 a s publikací závěrů Reprezentační ples Městského soudu v Praze Tradiční ples pořádaný HBT ve spolupráci s Městským soudem v Praze a partnery. Informace poskytuje Havlíček Brain Team Alena Malátová, Markéta Pospíšilová, Pracovní verze programu Pražského právnického u 2012 k Změna programu vyhrazena.

4 2012 Vymahatelnost práva v ČR odborná právnická konference 7. listopadu 2012, od hod. do hod. Konferenční centrum, andel s Hotel Praha, Radlická ul. 1g, Praha 5 Vymahatelnost práva je jedním z klíčových faktorů objektivně determinujících kvalitu právního řádu. České právo se vyznačuje relativně i absolutně velmi nízkou vymahatelností, což je dáno řadou kumulujících se prvků a tendencí. Patří k nim chaotický stav a vývoj legislativy a její neustálé, mnohdy nekoncepční proměny, což jsou důvody, pro které adresát práva leckdy podobu, obsah a trendy právní regulace vůbec nezná, tedy se jen obtížně může takovým právním řádem řídit. Dalšími důvody jsou vysoká míra formalismu správního i soudního procesu, nedostatečně funkční modely organizace veřejné správy, státního zastupitelství a soudnictví, tradičně nízká úcta k právu a institucím v České republice, nedostatečná úroveň právní osvěty a výchovy atd. Kvalita a efektivnost právní úpravy a z ní vyplývající interpretační a aplikační praxe je zásadním limitem vymahatelnosti práva. Ta se stala jedním z neuralgických bodů české společnosti. Cílem konference je naznačit cesty k postupnému překonávání tohoto problému. Konferenci pořádá: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky ve spolupráci s nakladatelstvím Havlíček Brain Team. Záštitu převzal: JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., ministr spravedlnosti České republiky. Konferenci organizuje: tým VŠMIE, a. s., pod vedením prorektora Doc. Ing. Jiřího Becka, CSc. Odborný garant konference: katedra práva VŠMIE, JUDr. Hana Neštická, vedoucí katedry práva. Přípravný výbor konference: JUDr. Hana Neštická, vedoucí katedry práva VŠMIE, předsedkyně přípravného výboru; JUDr. Karel Havlíček, ředitel HBT, šéfredaktor časopisu Soudce, ředitel Pražského právnického u 2012; Mgr. Miroslav Chochola, předseda představenstva epravo.cz; JUDr. Libor Vávra, místopředseda Městského soudu v Praze, čestný prezident Soudcovské unie, člen katedry práva VŠMIE; Mgr. Jana Havlová, PR a marketing VŠMIE. Podpora konference: Odborná konference Vymahatelnost práva v České republice je zařazena do Pražského právnického u 2012, který pořádá Havlíček Brain Team a epravo.cz, a. s. Odbornou konferenci podporují partneři školy HP Invent, Casablanca Int., AspectWorks. Vysoká školy manažerské informatiky a ekonomiky, a. s., je partnerem Pražského právnického u 2012.

5 2012 Vymahatelnost práva v ČR odborná právnická konference Program a účastníci Konferenci řídí a moderuje JUDr. Karel Havlíček, šéfredaktor časopisu Soudce. Celý průběh konference bude zachycen na zvukový záznam. Všechna vystoupení budou zařazena do sborníku konference, vybraná vystoupení nebo jejich části do časopisu Soudce. Konferenci zahájí prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc., rektor Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a. s., Praha. Úvodní odborné slovo pronese ředitel Ústavu státu a práva ČAV JUDr. Jan Bárta. Se základními příspěvky vystoupí na konferenci JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu (téma: Vymahatelnost jako atribut práva), JUDr. Tomáš Sokol, advokát (téma: Odpovědnost veřejné moci za vymahatelnost práva), JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR (téma: Význam předvídatelnosti soudních rozhodnutí pro vymahatelnost práva), JUDr. Jan Sváček, předseda MěS v Praze (téma: Vymahatelnost práva v systému dělby moci a role soudu), JUDr. Libor Vávra, místopředseda MěS v Praze, čestný prezident Soudcovské unie ČR (téma: Podstata pojmu vymahatelnost práva), JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., prezidentka Unie státních zástupců (téma: Subsidiarita trestního práva a trestní právo jako ultima ratio). V diskusi vystoupí mj. JUDr. L. Derka, Mgr. P. Franc, Mgr. Š. Hájková, JUDr. J. Hřebejk, prof. JUDr. M. Karfíková, JUDr. V. Košťál, JUDr. D. Kovářová, JUDr. T. Lichovník, JUDr. L. Lisse, JUDr. L. Procházka, JUDr. J. Teryngel a další odborníci z oblasti praxe i teorie. První shrnutí průběhu konference a obrysy výstupů předloží účastníkům moderátor JUDr. Karel Havlíček. S účastníky konference se rozloučí předsedkyně konferenčního výboru JUDr. Hana Neštická, vedoucí katedry práva VŠMIE.

6 2012 Korupční prostředí v ČR (geneze, závazky, strategie) interdisciplinární konference 13. listopadu 2012 od 9.00 hod. do hod. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, U Santošky 17, Praha 5 Korupce je jedním z fenoménů současnosti. Jak ukazuje mediální obraz dnešního světa, rozhodně nejde jen o fenomén tuzemský, nýbrž s globalizací společenských a hospodářských procesů zasahuje celou planetu. Interdisciplinární konference VŠMVV Praha, zařazená do projektu, se věnuje analýze zrodu a podstaty korupce a principům boje proti ní v České republice. Konferenci pořádá: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Záštitu převzala: Mgr. Karolína Peake, místopředsedkyně vlády ČR. Na konferenci vystoupí řada významných osobností, mj. gen. Karel Randák, Nadace boje proti korupci, David Ondráčka, ředitel Transparency International, JUDr. Milan Cícer, ředitel Finančního analytického útvaru MF ČR, prof. Milan Šikula, ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd, JUDr. Pavel Zářecký, CSc., VŠMVVP, Ing. Květoslava Kořínková, CSc., VŠMVVP, Mgr. Karolína Peake, místopředsedkyně vlády ČR a další. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s., je partnerem Pražského právnického u 2012.

7 2012 Aktuální problémy cestovního ruchu kulatý seminární stůl 15. listopadu 2012, od hod. do hod. Hotel Christie, Vladislavova 20, Praha 1 Moderovaná diskuse zabývající se aktuálními otázkami cestovního ruchu (cestovní smlouva, pojištění, autorské právo, daň z přidané hodnoty, lázeňská péče, majetkové vztahy k nemovitostem podle nového občanského zákoníku, trestní i občanskoprávní odpovědnost atd.). Účastníci se pokusí nalézt odpovědi na nejpalčivější právní problémy, na které poukazují cestovní agentury, lázeňská zařízení a další subjekty cestovního ruchu. Cílem akce je formulace problematických otázek cestovního ruchu, nalezení variant optimálního řešení, příprava na účinnost nové kodifi kace soukromého práva, odstranění sporných ploch a nejednoznačností ve výkladu, identifi kace subjektů podílejících se na zpracování problémových okruhů, návrhy řešení, zpracování doporučení pro zainteresované složky, orgány a instituce. Kulatý stůl pořádá: nakladatelství Havlíček Brain Team. Záštitu převzal: Ing. Rostislav Vondruška, generální ředitel CzechTourism. Kulatý stůl organizuje: tým HBT pod vedením JUDr. Blanky Havlíčkové. Podpora kulatého stolu: Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism, Komora soudních tlumočníků, JUDr. Jiří Polanský, advokát. Program a účastníci Diskusi řídí a moderuje JUDr. Daniela Kovářová. Celý průběh diskuse bude zachycen na zvukový záznam. Vybrané příspěvky budou zveřejněny v časopisech Soudce a Rodinné listy. Diskuse kolem kulatého stolu se mj. zúčastní tito odborníci: JUDr. J. Vlastník, JUDr. H. Chaloupková, Mgr. P. Franc, PhDr. V. Přikryl, JUDr. J. Čechová, JUDr. J. Jirsa, Ing. V. Stárek, Ing. Z. Juračka, Ing. H. Trnková, JUDr. V. Dolejš, PaedDr. J. Hejma, JUDr. Z. Karfík, JUDr. J. Rambousek, JUDr. H. Tichá, Mgr. K. Tojner, JUDr. V. Vlk, Mgr. M. Chadim, Mgr. K. Radostová a další.

8 2012 Právní aspekty sociální politiky kulatý seminární stůl 20. listopadu 2012, od hod. do hod. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1 Moderovaná diskuse zabývající se aktuálními otázkami sociální politiky, tendencemi v současném vývoji a představami státu o jejím fungování, zejména nejčastějšími otázkami soudního rozhodování, střetem veřejného a soukromého práva v sociální oblasti, problémy propouštění ze zaměstnání a spolupráce s Úřady práce. Diskutovány budou také otázky rodiny, mezigenerační solidarity, dopadu změn v sociální a důchodové oblasti na příslušné vrstvy obyvatel, mediace atd. Cílem akce je formulace problematických otázek sociální politiky, identifi kace subjektů podílejících se na zpracování problémových okruhů, návrhy řešení, zpracování doporučení pro zainteresované složky, orgány a instituce. Akce podporuje výměnu informací, pomoc a spolupráci různorodých institucí, spadajících pod odlišná metodická vedení. Kulatý stůl pořádá: nakladatelství Havlíček Brain Team. Záštitu přislíbil: JUDr. Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv. Kulatý stůl organizuje: tým HBT pod vedením JUDr. Blanky Havlíčkové. Program a účastníci Diskusi řídí a moderuje JUDr. Daniela Kovářová. Celý průběh diskuse bude zachycen na zvukový záznam. Vybrané příspěvky budou zveřejněny v časopisech Soudce a Rodinné listy. S úvodním příspěvkem na téma Tendence ve vývoji sociálního práva vystoupí doc. JUDr. Věra Štangová, CSc., proděkanka Právnické fakulty UK v Praze. Hlavními příspěvky se kulatého stolu zúčastní prof. JUDr. Milana Hrušáková, děkanka Právnické fakulty UP Olomouc (téma: Ingerence státu ve věcech rodiny), JUDr. Nataša Randlová, advokátka (téma: Ukončování pracovního poměru a problémy s ním spojené), JUDr. Jiří Nykodým, soudce Ústavního soudu (téma: Soudní rozhodování sporů v rodinné a sociální oblasti), JUDr. Lubomír Ptáček, soudce Nejvyššího soudu (téma: Role Nejvyššího soudu při sjednocování rozhodovací praxe), PhDr. Miroslav Macela, Ministerstvo práce a sociálních věcí (téma: Změny v oblasti práv a povinností dítěte), JUDr. Karel Zuska, advokát (téma: Jak dál v oblasti poskytování sociálních služeb), PhDr. Dana Potočková, mediátorka (téma: Lze naplnit očekávání spojená s mediací?), a další.

9 2012 Právnický stav spolupráce ch profesí klub 22. listopadu 2012, od hod. do hod. Kavárna Adria, Národní tř. 40, Praha 1 Právnický klub je platformou pro obecnější odbornou a právně fi lozofi ckou diskusi, která se povede na téma právnické etiky a odbornosti (možnosti a meze spolupráce ch profesí, odpovědnost, kvalita interpretační a aplikační praxe, atd.) a objektivních podmínek, v nichž právníci vykonávají svou činnost (stav, kvalita a vývoj legislativy, pronikání nových prvků do kontinentálního systému práva, systém orgánů práva a jeho budoucnost, atd.). Právnický klub představuje nový prostor a programový formát moderované debaty. Nemá institucionální povahu ani ambice. Vyznačuje představu, že k diskusi bude přizván okruh odborníků, z nichž každý dostane reálnou šanci vystoupit a pronést svůj názor. Předpokládá se publikace průběhu i výstupů z debaty, a tedy v další fázi otevření možnosti, aby reagovali i ti, kteří se samotného jednání nezúčastní (tzn. aby debata posléze pokračovala na stránkách odborného tisku a aby výstupy z ní měly šanci proniknout i do obecných sdělovacích prostředků). Právnický klub pořádá: nakladatelství Havlíček Brain Team. Záštitu převzal: JUDr. Tomáš Lichovník, prezident Soudcovské unie ČR. Program a účastníci Právnický klub moderuje JUDr. Karel Havlíček. Záštitu nad první debatou právnického klubu převzal JUDr. Tomáš Lichovník, prezident Soudcovské unie ČR, který rovněž vystoupí v úvodu s úvahou na téma Je přípustné, aby se právníci scházeli? V debatě se počítá s aktivní účastí čestných prezidentů Soudcovské unie JUDr. Jaromíra Jirsy a JUDr. Libora Vávry, předsedy Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefa Baxy, místopředsedy Nejvyššího soudu JUDr. Romana Fialy, děkana Právnické fakulty UK v Praze prof. JUDr. Aleše Gerlocha, předsedy Městského soudu v Praze JUDr. Jana Sváčka, prezidentky Unie státních zástupců JUDr. Lenky Bradáčové, předních pedagogů pražské právnické fakulty prof. JUDr. Milana Bakeše, prof. JUDr. Michala Skřejpka, prof. JUDr. Marie Karfíkové, doc. JUDr. Věry Štangové, doc. JUDr. Hany Markové, prezidenta Notářské komory ČR JUDr. Martina Foukala, advokátů JUDr. Tomáše Sokola, JUDr. Josefa Douchy, JUDr. Zdeňka Karfíka, JUDr. Daniely Kovářové, soudců Mgr. Petra France, JUDr. Ladislava Derky, náměstka ministra spravedlnosti Mgr. Františka Korbela a dalších představitelů právní teorie a praxe.

10 2012 Vývoj, stav a perspektivy pražské justice úvod do odborné debaty 29. listopadu 2012, od hod. do hod. Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Vedoucí představitelé pražského městského soudu informují o dvacetiletém vývoji justice v hlavním městě. Jak ukazují statistiky a analýzy, rozsah a struktura soudního nápadu se v uplynulém dvacetiletí výrazně proměnily. Městský soud v Praze zůstává jedinečným soudem v republice jak co do velikosti, tak co do šíře a výjimečnosti složení justičních agend. Pražská justice představuje největší regionální část soudní moci v České republice i počtem soudců a soudních úředníků působících v obvodu Městského soudu v Praze, ale také zvláštní povahou významné části účastníků, kteří se setkávají před pražskými soudy, nebo značnou složitostí případů civilních, obchodních, správních i trestních, jež se zde řeší. Vedení Městského soudu v Praze dlouhodobě spolupracuje s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a s dalšími vysokoškolskými pracovišti zabývajícími se výukou práva. Pražští soudci působí v pedagogických sborech, podílejí se na publikační činnosti, tvorbě důležité judikatury, legislativních konzultacích i na přípravě odborných a teoretických děl. Současné vedení pražské justice dlouhodobě usiluje o vytvoření podmínek, jež by mladé generaci, zejména studentům ch fakult či specializací, umožňovaly seznámit se s chodem soudnictví, s praktickým uplatňováním soudní moci, s otázkami procesními, technikou soudní a soudně úřední práce, a přispívá tak důležitým způsobem ke zvyšování právní osvěty a zájmu mladých právníků o působení v justici. Tradici si již získaly Dny otevřených dveří Městského soudu v Praze. V rámci Pražského právnického u na tuto tradici navazuje projekt odborných debat s mladou právnickou generací. Vstupní informace podají a s účastníky budou diskutovat předseda Městského soudu v Praze JUDr. Jan Sváček, čestný prezident Soudcovské unie a místopředseda Městského soudu v Praze JUDr. Libor Vávra a ředitel správy Městského soudu v Praze Ing. Michael Mrzkoš. Cílem akce je přispět k zahájení odborné debaty o stavu a perspektivách pražské justice, v tomto případě v dialogu s mladou právnickou generací studenty ch oborů, a to v situaci, kdy se řeší řada podstatných aktuálních otázek týkajících se odborné přípravy na výkon soudcovské profese, systému výchovy justičních čekatelů a asistentů soudců, výběru a způsobu jmenování soudců a jejich profesní kariéry. Úvod do odborné debaty pořádá: Nakladatelství Havlíček Brain Team ve spolupráci s Městským soudem v Praze a spolkem českých právníků Všehrd. Záštitu převzal: JUDr. Jan Sváček, předseda Městského soudu v Praze.

11 2012 XII. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE Palác Žofín Účinkují Monika Absolonová, Pavel Vítek, Martin Chodúr, country soubor Scarabeus, cimbálovka Zorky Svobodové, orchestr Josefa Hlavsy a jeho sólisté, Alexander Hemala Pořádá Havlíček Brain Team ve spolupráci s Agenturou NKL Žofín Vstupenky: 1000 Kč (Velký sál, Ochoz); 800 Kč (Malý sál); 600 Kč (Velký sál galerie); 400 Kč (Rytířský sál) OBJEDNÁVEJTE , , Vstupenky jsou po domluvě k vyzvednutí na adrese: Havlíček Brain Team Přemyslovská Praha 3 Vinohrady

12 2012 podporují Městský soud v Praze Region Praha budoucnost tvoříme hlasem výrobce a dodavatel hutních materiálů projekt rodinných domů na prodej nebo k dlouhodobému pronájmu s nejkrásnějším výhledem na Lipenské jezero MBA jinak, sebevědoměji, lépe spolupráce pořádá Havlíček Brain Team