právnický podzim 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "právnický podzim 2012"

Transkript

1 Havlíček Brain Team ve spolupráci s

2 2012 Pravidelné setkávání právníků PPP 2012 je koncipován jako pilotní ročník celostátní akce právnického stavu, jejímž smyslem je vytvořit novou pravidelnou platformu pro pracovní a společenská setkávání právníků bez ohledu na hranice vymezující právnické profese. Každý právník, každá právnická profese mohou nabídnout do programového schématu PPP svůj příspěvek; bude-li vyhovovat celkovým dramaturgickým pravidlům, záměrům, možnostem a kapacitám PPP, bude do programu zařazen. Završení právnické sezóny PPP by se měl stát rovněž symbolickým završením každoroční právnické sezóny a příležitostí k bilancování a ocenění. V žádném ohledu nechce konkurovat akcím již tradičním a dále fungujícím. Vytváří však příležitost, aby se některé z nich opět za podmínky, že budou vyhovovat celkovým dramaturgickým pravidlům, záměrům, možnostem a kapacitám PPP staly jejich součástí. Právnická stavovská čest Důležitým cílem PPP je vytváření pozitivní atmosféry hrdosti na příslušnost k právnickému stavu (stavovská čest). Tuto roli budou doplňovat specifi cké akce připomínající historii ch profesí, seznamující s jejich současnou podobou, informující o studijních a pracovních možnostech v ch oborech a fi rmách atd. Rozvoj právnického myšlení Výsledkem odborných akcí tvořících podstatnou část programu PPP by mělo být formování významných doktrinárních názorů právní fi lozofi e, teorie, legislativy a praxe a jejich publikace na úrovni odborné i obecně mediální. Výstupy z projektu budou zveřejněny ve sbornících a ch časopisech. Otevřenost právnického stavu Celkové vyznění PPP by mělo posilovat otevřenost právnického stavu vůči veřejnosti i médiím. Zakladatelem Pražského právnického u je JUDr. Karel Havlíček a nakladatelství Havlíček Brain Team, které též působí jako organizační základna pilotního ročníku. Spolupráci na projektu poskytla společnost epravo.cz, a. s., v čele s Mgr. Miroslavem Chocholou. podporují Městský soud v Praze, advokátní region ČAK, Právnická fakulta UK v Praze, Spolek českých právníků Všehrd, Komora soudních tlumočníků, Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism, p. o., Alltoys, s. r. o., Salzgitter Mannesmann Stahlhandel, s. r. o., Newton Technologies, a. s., Atlas Consulting, s. r. o., Panorama Lipno, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a. s., Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s., Ústav práva a právní vědy, o. p. s., JUDr. Jiří Polanský, JUDr. Marie Cilinková, Exekutorský úřad Praha 5, Exekutorský úřad Přerov, Nakladatelství Leges, s. r. o., Agentura NKL Žofín, Gastro Žofín, s. r. o.

3 2012 Rámcový program Pražského právnického u 2012 akce info Zahajovací tisková konference Tiskový briefi ng se snídaní Právnická konference: Vymahatelnost práva v ČR Hlavní referáty předních odborníků a moderovaná diskuse k nim. Téma: mechanismy vymahatelnosti práva, limity práva jako nástroje regulace, selhávání práva, atd. Hlavním garantem konference je katedra práva Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a. s. Záštitu převzal ministr spravedlnosti ČR JUDr. Pavel Blažek, Ph.D Právnická fi rma roku Vyhlášení výsledků fi remního žebříčku advokátních kanceláří, pořádaného samostatně vydavatelstvím epravo.cz, a. s. Cílem tohoto žebříčku je zjednodušit potenciálním klientům volbu advokátní kanceláře působící v České republice a vytvořit českou protiváhu zavedených mezinárodních žebříčků. Záštitu převzali předseda vlády ČR RNDr. Petr Nečas a ministr spravedlnosti ČR JUDr. Pavel Blažek, Ph.D Interdisciplinární konference: K problematice korupce Historické shrnutí protikorupčních požadavků, jejich vyhodnocení a diskuse o nejvýznamnějších problémech s korupcí spojených. Hlavním garantem konference je Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s Kulatý seminární stůl: Právo a cestování Moderovaná diskuse. Téma: základní aktuální otázky a způsoby jejich řešení (cestovní smlouva, cestovní pojištění, odpovědnost, negativní jevy spojené s cestováním, připravovaná nová úprava cestovního ruchu atd.). Hlavním partnerem kulatého stolu je Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism. Záštitu převzal Ing. Rostislav Vondruška, generální ředitel CzechTourism Kulatý seminární stůl: Aktuální právní problémy sociální politiky Moderovaná diskuse. Téma: sociální dávky, sociální služby, systém poskytovatelů sociální péče, otázky rodiny, generační solidarita atd. Podporu kulatému stolu přislíbila Právnická fakulta UK v Praze, předběžný souhlas s poskytnutím záštity vyslovil veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Právnický klub: Právnický stav spolupráce ch profesí Odborná diskuse v komorním prostředí. Téma: historické kořeny právnického stavu, aktuální situace v jednotlivých ch profesích, možnosti a meze spolupráce, související otázky odpovědnosti, etiky, dvacet let vývoje samostatného českého práva atd. Záštitu akce převezme prezident Soudcovské unie JUDr. Tomáš Lichovník Odborná debata: Vývoj, stav a perspektivy pražské justice Hlavní hosté představí informace o vývoji pražského soudnictví v uplynulých dvaceti letech, jeho současném stavu a předpokládaných perspektivách. Debatu zaštiťuje předseda Městského soudu v Praze JUDr. Jan Sváček Závěrečná tisková konference Tisková konference se zhodnocením průběhu PPP 2012 a s publikací závěrů Reprezentační ples Městského soudu v Praze Tradiční ples pořádaný HBT ve spolupráci s Městským soudem v Praze a partnery. Informace poskytuje Havlíček Brain Team Alena Malátová, Markéta Pospíšilová, Pracovní verze programu Pražského právnického u 2012 k Změna programu vyhrazena.

4 2012 Vymahatelnost práva v ČR odborná právnická konference 7. listopadu 2012, od hod. do hod. Konferenční centrum, andel s Hotel Praha, Radlická ul. 1g, Praha 5 Vymahatelnost práva je jedním z klíčových faktorů objektivně determinujících kvalitu právního řádu. České právo se vyznačuje relativně i absolutně velmi nízkou vymahatelností, což je dáno řadou kumulujících se prvků a tendencí. Patří k nim chaotický stav a vývoj legislativy a její neustálé, mnohdy nekoncepční proměny, což jsou důvody, pro které adresát práva leckdy podobu, obsah a trendy právní regulace vůbec nezná, tedy se jen obtížně může takovým právním řádem řídit. Dalšími důvody jsou vysoká míra formalismu správního i soudního procesu, nedostatečně funkční modely organizace veřejné správy, státního zastupitelství a soudnictví, tradičně nízká úcta k právu a institucím v České republice, nedostatečná úroveň právní osvěty a výchovy atd. Kvalita a efektivnost právní úpravy a z ní vyplývající interpretační a aplikační praxe je zásadním limitem vymahatelnosti práva. Ta se stala jedním z neuralgických bodů české společnosti. Cílem konference je naznačit cesty k postupnému překonávání tohoto problému. Konferenci pořádá: Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky ve spolupráci s nakladatelstvím Havlíček Brain Team. Záštitu převzal: JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., ministr spravedlnosti České republiky. Konferenci organizuje: tým VŠMIE, a. s., pod vedením prorektora Doc. Ing. Jiřího Becka, CSc. Odborný garant konference: katedra práva VŠMIE, JUDr. Hana Neštická, vedoucí katedry práva. Přípravný výbor konference: JUDr. Hana Neštická, vedoucí katedry práva VŠMIE, předsedkyně přípravného výboru; JUDr. Karel Havlíček, ředitel HBT, šéfredaktor časopisu Soudce, ředitel Pražského právnického u 2012; Mgr. Miroslav Chochola, předseda představenstva epravo.cz; JUDr. Libor Vávra, místopředseda Městského soudu v Praze, čestný prezident Soudcovské unie, člen katedry práva VŠMIE; Mgr. Jana Havlová, PR a marketing VŠMIE. Podpora konference: Odborná konference Vymahatelnost práva v České republice je zařazena do Pražského právnického u 2012, který pořádá Havlíček Brain Team a epravo.cz, a. s. Odbornou konferenci podporují partneři školy HP Invent, Casablanca Int., AspectWorks. Vysoká školy manažerské informatiky a ekonomiky, a. s., je partnerem Pražského právnického u 2012.

5 2012 Vymahatelnost práva v ČR odborná právnická konference Program a účastníci Konferenci řídí a moderuje JUDr. Karel Havlíček, šéfredaktor časopisu Soudce. Celý průběh konference bude zachycen na zvukový záznam. Všechna vystoupení budou zařazena do sborníku konference, vybraná vystoupení nebo jejich části do časopisu Soudce. Konferenci zahájí prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc., rektor Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky, a. s., Praha. Úvodní odborné slovo pronese ředitel Ústavu státu a práva ČAV JUDr. Jan Bárta. Se základními příspěvky vystoupí na konferenci JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu (téma: Vymahatelnost jako atribut práva), JUDr. Tomáš Sokol, advokát (téma: Odpovědnost veřejné moci za vymahatelnost práva), JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR (téma: Význam předvídatelnosti soudních rozhodnutí pro vymahatelnost práva), JUDr. Jan Sváček, předseda MěS v Praze (téma: Vymahatelnost práva v systému dělby moci a role soudu), JUDr. Libor Vávra, místopředseda MěS v Praze, čestný prezident Soudcovské unie ČR (téma: Podstata pojmu vymahatelnost práva), JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D., prezidentka Unie státních zástupců (téma: Subsidiarita trestního práva a trestní právo jako ultima ratio). V diskusi vystoupí mj. JUDr. L. Derka, Mgr. P. Franc, Mgr. Š. Hájková, JUDr. J. Hřebejk, prof. JUDr. M. Karfíková, JUDr. V. Košťál, JUDr. D. Kovářová, JUDr. T. Lichovník, JUDr. L. Lisse, JUDr. L. Procházka, JUDr. J. Teryngel a další odborníci z oblasti praxe i teorie. První shrnutí průběhu konference a obrysy výstupů předloží účastníkům moderátor JUDr. Karel Havlíček. S účastníky konference se rozloučí předsedkyně konferenčního výboru JUDr. Hana Neštická, vedoucí katedry práva VŠMIE.

6 2012 Korupční prostředí v ČR (geneze, závazky, strategie) interdisciplinární konference 13. listopadu 2012 od 9.00 hod. do hod. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, U Santošky 17, Praha 5 Korupce je jedním z fenoménů současnosti. Jak ukazuje mediální obraz dnešního světa, rozhodně nejde jen o fenomén tuzemský, nýbrž s globalizací společenských a hospodářských procesů zasahuje celou planetu. Interdisciplinární konference VŠMVV Praha, zařazená do projektu, se věnuje analýze zrodu a podstaty korupce a principům boje proti ní v České republice. Konferenci pořádá: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Záštitu převzala: Mgr. Karolína Peake, místopředsedkyně vlády ČR. Na konferenci vystoupí řada významných osobností, mj. gen. Karel Randák, Nadace boje proti korupci, David Ondráčka, ředitel Transparency International, JUDr. Milan Cícer, ředitel Finančního analytického útvaru MF ČR, prof. Milan Šikula, ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd, JUDr. Pavel Zářecký, CSc., VŠMVVP, Ing. Květoslava Kořínková, CSc., VŠMVVP, Mgr. Karolína Peake, místopředsedkyně vlády ČR a další. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s., je partnerem Pražského právnického u 2012.

7 2012 Aktuální problémy cestovního ruchu kulatý seminární stůl 15. listopadu 2012, od hod. do hod. Hotel Christie, Vladislavova 20, Praha 1 Moderovaná diskuse zabývající se aktuálními otázkami cestovního ruchu (cestovní smlouva, pojištění, autorské právo, daň z přidané hodnoty, lázeňská péče, majetkové vztahy k nemovitostem podle nového občanského zákoníku, trestní i občanskoprávní odpovědnost atd.). Účastníci se pokusí nalézt odpovědi na nejpalčivější právní problémy, na které poukazují cestovní agentury, lázeňská zařízení a další subjekty cestovního ruchu. Cílem akce je formulace problematických otázek cestovního ruchu, nalezení variant optimálního řešení, příprava na účinnost nové kodifi kace soukromého práva, odstranění sporných ploch a nejednoznačností ve výkladu, identifi kace subjektů podílejících se na zpracování problémových okruhů, návrhy řešení, zpracování doporučení pro zainteresované složky, orgány a instituce. Kulatý stůl pořádá: nakladatelství Havlíček Brain Team. Záštitu převzal: Ing. Rostislav Vondruška, generální ředitel CzechTourism. Kulatý stůl organizuje: tým HBT pod vedením JUDr. Blanky Havlíčkové. Podpora kulatého stolu: Česká centrála cestovního ruchu CzechTourism, Komora soudních tlumočníků, JUDr. Jiří Polanský, advokát. Program a účastníci Diskusi řídí a moderuje JUDr. Daniela Kovářová. Celý průběh diskuse bude zachycen na zvukový záznam. Vybrané příspěvky budou zveřejněny v časopisech Soudce a Rodinné listy. Diskuse kolem kulatého stolu se mj. zúčastní tito odborníci: JUDr. J. Vlastník, JUDr. H. Chaloupková, Mgr. P. Franc, PhDr. V. Přikryl, JUDr. J. Čechová, JUDr. J. Jirsa, Ing. V. Stárek, Ing. Z. Juračka, Ing. H. Trnková, JUDr. V. Dolejš, PaedDr. J. Hejma, JUDr. Z. Karfík, JUDr. J. Rambousek, JUDr. H. Tichá, Mgr. K. Tojner, JUDr. V. Vlk, Mgr. M. Chadim, Mgr. K. Radostová a další.

8 2012 Právní aspekty sociální politiky kulatý seminární stůl 20. listopadu 2012, od hod. do hod. Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1 Moderovaná diskuse zabývající se aktuálními otázkami sociální politiky, tendencemi v současném vývoji a představami státu o jejím fungování, zejména nejčastějšími otázkami soudního rozhodování, střetem veřejného a soukromého práva v sociální oblasti, problémy propouštění ze zaměstnání a spolupráce s Úřady práce. Diskutovány budou také otázky rodiny, mezigenerační solidarity, dopadu změn v sociální a důchodové oblasti na příslušné vrstvy obyvatel, mediace atd. Cílem akce je formulace problematických otázek sociální politiky, identifi kace subjektů podílejících se na zpracování problémových okruhů, návrhy řešení, zpracování doporučení pro zainteresované složky, orgány a instituce. Akce podporuje výměnu informací, pomoc a spolupráci různorodých institucí, spadajících pod odlišná metodická vedení. Kulatý stůl pořádá: nakladatelství Havlíček Brain Team. Záštitu přislíbil: JUDr. Pavel Varvařovský, veřejný ochránce práv. Kulatý stůl organizuje: tým HBT pod vedením JUDr. Blanky Havlíčkové. Program a účastníci Diskusi řídí a moderuje JUDr. Daniela Kovářová. Celý průběh diskuse bude zachycen na zvukový záznam. Vybrané příspěvky budou zveřejněny v časopisech Soudce a Rodinné listy. S úvodním příspěvkem na téma Tendence ve vývoji sociálního práva vystoupí doc. JUDr. Věra Štangová, CSc., proděkanka Právnické fakulty UK v Praze. Hlavními příspěvky se kulatého stolu zúčastní prof. JUDr. Milana Hrušáková, děkanka Právnické fakulty UP Olomouc (téma: Ingerence státu ve věcech rodiny), JUDr. Nataša Randlová, advokátka (téma: Ukončování pracovního poměru a problémy s ním spojené), JUDr. Jiří Nykodým, soudce Ústavního soudu (téma: Soudní rozhodování sporů v rodinné a sociální oblasti), JUDr. Lubomír Ptáček, soudce Nejvyššího soudu (téma: Role Nejvyššího soudu při sjednocování rozhodovací praxe), PhDr. Miroslav Macela, Ministerstvo práce a sociálních věcí (téma: Změny v oblasti práv a povinností dítěte), JUDr. Karel Zuska, advokát (téma: Jak dál v oblasti poskytování sociálních služeb), PhDr. Dana Potočková, mediátorka (téma: Lze naplnit očekávání spojená s mediací?), a další.

9 2012 Právnický stav spolupráce ch profesí klub 22. listopadu 2012, od hod. do hod. Kavárna Adria, Národní tř. 40, Praha 1 Právnický klub je platformou pro obecnější odbornou a právně fi lozofi ckou diskusi, která se povede na téma právnické etiky a odbornosti (možnosti a meze spolupráce ch profesí, odpovědnost, kvalita interpretační a aplikační praxe, atd.) a objektivních podmínek, v nichž právníci vykonávají svou činnost (stav, kvalita a vývoj legislativy, pronikání nových prvků do kontinentálního systému práva, systém orgánů práva a jeho budoucnost, atd.). Právnický klub představuje nový prostor a programový formát moderované debaty. Nemá institucionální povahu ani ambice. Vyznačuje představu, že k diskusi bude přizván okruh odborníků, z nichž každý dostane reálnou šanci vystoupit a pronést svůj názor. Předpokládá se publikace průběhu i výstupů z debaty, a tedy v další fázi otevření možnosti, aby reagovali i ti, kteří se samotného jednání nezúčastní (tzn. aby debata posléze pokračovala na stránkách odborného tisku a aby výstupy z ní měly šanci proniknout i do obecných sdělovacích prostředků). Právnický klub pořádá: nakladatelství Havlíček Brain Team. Záštitu převzal: JUDr. Tomáš Lichovník, prezident Soudcovské unie ČR. Program a účastníci Právnický klub moderuje JUDr. Karel Havlíček. Záštitu nad první debatou právnického klubu převzal JUDr. Tomáš Lichovník, prezident Soudcovské unie ČR, který rovněž vystoupí v úvodu s úvahou na téma Je přípustné, aby se právníci scházeli? V debatě se počítá s aktivní účastí čestných prezidentů Soudcovské unie JUDr. Jaromíra Jirsy a JUDr. Libora Vávry, předsedy Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefa Baxy, místopředsedy Nejvyššího soudu JUDr. Romana Fialy, děkana Právnické fakulty UK v Praze prof. JUDr. Aleše Gerlocha, předsedy Městského soudu v Praze JUDr. Jana Sváčka, prezidentky Unie státních zástupců JUDr. Lenky Bradáčové, předních pedagogů pražské právnické fakulty prof. JUDr. Milana Bakeše, prof. JUDr. Michala Skřejpka, prof. JUDr. Marie Karfíkové, doc. JUDr. Věry Štangové, doc. JUDr. Hany Markové, prezidenta Notářské komory ČR JUDr. Martina Foukala, advokátů JUDr. Tomáše Sokola, JUDr. Josefa Douchy, JUDr. Zdeňka Karfíka, JUDr. Daniely Kovářové, soudců Mgr. Petra France, JUDr. Ladislava Derky, náměstka ministra spravedlnosti Mgr. Františka Korbela a dalších představitelů právní teorie a praxe.

10 2012 Vývoj, stav a perspektivy pražské justice úvod do odborné debaty 29. listopadu 2012, od hod. do hod. Městský soud v Praze, Spálená 6/2, Praha 2 Vedoucí představitelé pražského městského soudu informují o dvacetiletém vývoji justice v hlavním městě. Jak ukazují statistiky a analýzy, rozsah a struktura soudního nápadu se v uplynulém dvacetiletí výrazně proměnily. Městský soud v Praze zůstává jedinečným soudem v republice jak co do velikosti, tak co do šíře a výjimečnosti složení justičních agend. Pražská justice představuje největší regionální část soudní moci v České republice i počtem soudců a soudních úředníků působících v obvodu Městského soudu v Praze, ale také zvláštní povahou významné části účastníků, kteří se setkávají před pražskými soudy, nebo značnou složitostí případů civilních, obchodních, správních i trestních, jež se zde řeší. Vedení Městského soudu v Praze dlouhodobě spolupracuje s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy a s dalšími vysokoškolskými pracovišti zabývajícími se výukou práva. Pražští soudci působí v pedagogických sborech, podílejí se na publikační činnosti, tvorbě důležité judikatury, legislativních konzultacích i na přípravě odborných a teoretických děl. Současné vedení pražské justice dlouhodobě usiluje o vytvoření podmínek, jež by mladé generaci, zejména studentům ch fakult či specializací, umožňovaly seznámit se s chodem soudnictví, s praktickým uplatňováním soudní moci, s otázkami procesními, technikou soudní a soudně úřední práce, a přispívá tak důležitým způsobem ke zvyšování právní osvěty a zájmu mladých právníků o působení v justici. Tradici si již získaly Dny otevřených dveří Městského soudu v Praze. V rámci Pražského právnického u na tuto tradici navazuje projekt odborných debat s mladou právnickou generací. Vstupní informace podají a s účastníky budou diskutovat předseda Městského soudu v Praze JUDr. Jan Sváček, čestný prezident Soudcovské unie a místopředseda Městského soudu v Praze JUDr. Libor Vávra a ředitel správy Městského soudu v Praze Ing. Michael Mrzkoš. Cílem akce je přispět k zahájení odborné debaty o stavu a perspektivách pražské justice, v tomto případě v dialogu s mladou právnickou generací studenty ch oborů, a to v situaci, kdy se řeší řada podstatných aktuálních otázek týkajících se odborné přípravy na výkon soudcovské profese, systému výchovy justičních čekatelů a asistentů soudců, výběru a způsobu jmenování soudců a jejich profesní kariéry. Úvod do odborné debaty pořádá: Nakladatelství Havlíček Brain Team ve spolupráci s Městským soudem v Praze a spolkem českých právníků Všehrd. Záštitu převzal: JUDr. Jan Sváček, předseda Městského soudu v Praze.

11 2012 XII. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTSKÉHO SOUDU V PRAZE Palác Žofín Účinkují Monika Absolonová, Pavel Vítek, Martin Chodúr, country soubor Scarabeus, cimbálovka Zorky Svobodové, orchestr Josefa Hlavsy a jeho sólisté, Alexander Hemala Pořádá Havlíček Brain Team ve spolupráci s Agenturou NKL Žofín Vstupenky: 1000 Kč (Velký sál, Ochoz); 800 Kč (Malý sál); 600 Kč (Velký sál galerie); 400 Kč (Rytířský sál) OBJEDNÁVEJTE , , Vstupenky jsou po domluvě k vyzvednutí na adrese: Havlíček Brain Team Přemyslovská Praha 3 Vinohrady

12 2012 podporují Městský soud v Praze Region Praha budoucnost tvoříme hlasem výrobce a dodavatel hutních materiálů projekt rodinných domů na prodej nebo k dlouhodobému pronájmu s nejkrásnějším výhledem na Lipenské jezero MBA jinak, sebevědoměji, lépe spolupráce pořádá Havlíček Brain Team

Pražský. právnický podzim 2013

Pražský. právnický podzim 2013 Havlíček Brain Team ve spolupráci s partnery připravujeme 2013 Pravidelné setkávání právníků PPP 2013 je koncipován jako druhý ročník celostátní akce právnického stavu, jejímž smyslem je vytvořit novou

Více

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE Konference pořádaná ve spolupráci Úřadu vlády ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti

Více

pořádaný Spolkem českých právníků Všehrd Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868

pořádaný Spolkem českých právníků Všehrd Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868 Spolek českých právníků Všehrd, založen 1868 nejstarší právnický spolek v Čechách tradiční formát akce, obnovený roku 1990 návštěvnost minulých ročníků přes 1000 osob pozornost celé právnické obce, spolupráce

Více

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Pozvánka na konferenci Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Stěžejní témata: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Nový občanský zákoník jaké změny přinese nový občanský zákoník do veřejné správy

Více

Česká advokacie slavila na Pražském hradě 20 let své obnovené nezávislosti pracovně i společensky

Česká advokacie slavila na Pražském hradě 20 let své obnovené nezávislosti pracovně i společensky AD Notam č. 5/2010, str. 20 až 21. Česká advokacie slavila na Pražském hradě 20 let své obnovené nezávislosti pracovně i společensky Odbornou konferencí na téma Novodobá advokátní etika a slavnostním večerem

Více

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE Konference pořádaná ve spolupráci Úřadu vlády ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

20 let Ústavy České republiky

20 let Ústavy České republiky 20 let Ústavy České republiky Ohlédnutí zpět a pohled vpřed Vědecká konference pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha a předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Svazem léčebných lázní, Lázněmi Luhačovice a městem Luhačovice pořádají 14.KONFERENCI SLM ČR Hotel Společenský dům, Lázně Luhačovice

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ

INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše X. ročník mezinárodní konference INTERNET, KONKURENCESCHOPNOST A BEZPEČNOST ORGANIZACÍ Informační a datová bezpečnost, krizové řízení a strategické rozhodování

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Příloha č. 2. Profesní životopisy funkcionářů Městského soudu v Praze

Příloha č. 2. Profesní životopisy funkcionářů Městského soudu v Praze Příloha č. 2 Profesní životopisy funkcionářů Městského soudu v Praze JUDR. LIBOR VÁVRA 2013 - dosud Předseda 2011-2013 1999-2011 Obvodní soud pro Prahu 1 Předseda 1995-1999 1989-1995 Obvodní soud pro Prahu

Více

Přehled aktivit za rok 2015

Přehled aktivit za rok 2015 14.3.2016 Přehled aktivit za rok 2015 Praxe a stáže na PF UK Přehled současného stavu 412 studentů prošlo úspěšně praxemi na celé fakultě v akademickém roce 2014/2015 Z toho 256 odbornými praxemi v soudnictví,

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma 2. stupeň ZŠ základní Občanská nauka Soudní moc

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Ekonomika a právo v podnikání

Ekonomika a právo v podnikání VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Ekonomika a právo v podnikání Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku. Magisterský studijní obor. Garant oboru: Prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek,

Více

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání

Postavení a úloha neuniverzitních veřejných a soukromých vysokých škol v systému terciárního vzdělávání Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ve spolupráci s Vysokou školou logistiky, o.p.s. a Vysokou školou polytechnickou Jihlava si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci Postavení

Více

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010

Olomouc, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám května 2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd pořádá ve spolupráci s Archivem UP v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE. tvorba zákonů v rovině moci výkonné. JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády

SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE. tvorba zákonů v rovině moci výkonné. JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE tvorba zákonů v rovině moci výkonné JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády 1 Počátek procesu většinu zákonů připravují orgány moci výkonné málo známý proces (na

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví:

BULLETIN. 176. Žofínské fórum. K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: BULLETIN 176. Žofínské fórum K aktuálním otázkám českého zdravotnictví: Kdo bude léčit? O vzdělávání lékařů, platech a odchodech do zahraničí. Novela zákona o zdravotních službách 23. března 2015 176.

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT,

Z á p i s. JUDr. Marie RUSOVÁ, MUDr. Vladimír ŘÍHA, dne 3. března posl. JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, MUDr. Petr KOTT, Z á p i s z 59. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 2., 3. a 4. března 2005 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363)

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) Z á p i s z 36. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 1. 12. 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

Z á p i s. Nepřítomni: posl. PhDr. Robin BÖHNISCH, Mgr. Vladimír DLOUHÝ, Mgr. Daniel ROVAN, JUDr. Hana ŠEDIVÁ, Ing.

Z á p i s. Nepřítomni: posl. PhDr. Robin BÖHNISCH, Mgr. Vladimír DLOUHÝ, Mgr. Daniel ROVAN, JUDr. Hana ŠEDIVÁ, Ing. Z á p i s z 58. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 28. května 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE

NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE KONFERENCE DIPLOMAT HOTEL PRAGUE, Evropská 15, Praha 6 Termín konání: 27. 11. 2014 Partnerem akce je Unie zaměstnavatelských svazů ČR 2 Zdravotnictví 2015 V České republice unikátní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

Státní zástupci. JUDr. Igor Stříž. I. náměstek nejvyššího státního zástupce Vzdělání: 1 / 26

Státní zástupci. JUDr. Igor Stříž. I. náměstek nejvyššího státního zástupce Vzdělání: 1 / 26 JUDr. Igor Stříž I. náměstek nejvyššího státního zástupce +420 542 512 130 Vzdělání: 1 / 26 1982-1986 - Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Profesní dráha: 1986 - právní čekatel u vojenské prokuratury,

Více

Informace o projektu APSYS

Informace o projektu APSYS Informace o projektu APSYS Název projektu: Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV Poskytovatel podpory: Evropský sociální fond, přes MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

STATUT soutěže Právník roku

STATUT soutěže Právník roku STATUT soutěže Právník roku Preambule Pořadatelé projektu soutěže Právník roku (dále jen Soutěž ) Česká advokátní komora a akciová společnost EPRAVO.CZ deklarují společnou vůli propagovat a popularizovat

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí ZA KVALITOU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

VÝROČNÍ KONFERENCE ČAEK * 27. 28. dubna 2010 * Placený obsah sítí a služeb elektronických komunikací Pod záštitou: Ministra vnitra České republiky Ing. Martina Peciny, MBA Rektora Českého vysokého učení

Více

BEZPEČNOST V REGIONECH

BEZPEČNOST V REGIONECH si Vás dovoluje pozvat na II. mezinárodní vědeckou konferenci BEZPEČNOST V REGIONECH která se uskuteční dne 27. dubna 2016 pod záštitou plk. Mgr. Ing. Rostislava Richtera ředitele Institutu ochrany obyvatel

Více

Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 16. 3. 2012

Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 16. 3. 2012 Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 16. 3. 2012 Účast: Hosté: podle prezenční listiny Mgr. Mgr. J. Petrov,LL.M. Program: I. Projednání Výroční zprávy za rok 2011 II. Návrh nových lektorů dosud

Více

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE

SCIENTIFIC REFLECTION OF SECURITY SCIENCE POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE a AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE katedra informatiky a manažmentu pořádají VIRTUÁLNÍ VĚDECKOU KONFERENCI s mezinárodní účastí SCIENTIFIC REFLECTION OF

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU KATEDRA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UNIVERZITA OBRANY FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU KATEDRA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ UNIVERZITA OBRANY FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU KATEDRA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Příprava profesionálů v obranných a bezpečnostních silách Training of Professionals in Defence and Security forces 2010

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu

Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu Principy a základní teze k profesní komoře vzniklé ze zákona včetně reflexe konzultačního procesu Mgr. David Pospíšil ředitel Odbor sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí Historie legislativního

Více

britského parlamentu a odborník v této oblasti Gary Waller, dodává místopředseda představenstva ČAEK Jan Dašovský.

britského parlamentu a odborník v této oblasti Gary Waller, dodává místopředseda představenstva ČAEK Jan Dašovský. připravuje kongres s mezinárodní účastí Pirátské aktivity v prostředí Internetu Ožehavé téma předmětem mezinárodní diskuze V Praze dne 14. března 2012 Pirátské aktivity na Internetu, jejich vývoj a důsledky

Více

KONFERENCE ČAEK * 6. KVĚTNA 2008 * CZECH BROADBAND CAEC 2008 Hotel CROWNE PLAZA PRAGUE, Koulova 15, Praha 6 Pod záštitou: rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka,

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Vedoucí autorského kolektivu komentáře

Vedoucí autorského kolektivu komentáře Seznam autorů Vedoucí autorského kolektivu komentáře prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. katedra občanského práva Právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. vedoucí katedry občanského

Více

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů aktuální údaje 1. pololetí roku 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů aktuální údaje 1. pololetí roku 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů aktuální údaje 1. pololetí roku 2014 Poradci Ministryně / vedoucí ÚSÚ Jméno a příjmení

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Autor: PhDr. Renata Vystrčilová, Ph.D. Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu

Autor: PhDr. Renata Vystrčilová, Ph.D. Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu Autor: PhDr. Renata Vystrčilová, Ph.D. Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu JA organizační složka státu zřízena zákonem o soudech a soudcích č. 6/2002 Sb. unikátní

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

Moravská galerie v Brně Husova Brno

Moravská galerie v Brně Husova Brno Moravská galerie v Brně Husova 18 622 26 Brno Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2015 a 2016 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět

Více

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU. Ministerstvo financí ČR SHRNUTÍ VÝSTUPŮ VEŘEJNÉ KONZULTACE MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ NA FINANČNÍM TRHU Ministerstvo financí ČR l i s t o p a d 2 0 0 8 1 M I N I S T E R S TVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY L E T E N S

Více

Zkušební okruhy z předmětu organizace justice

Zkušební okruhy z předmětu organizace justice Zkušební okruhy z předmětu organizace justice Okruhy ke zkoušce: 1. Soudnictví (pojem, druhy, prameny právní úpravy) 1 Stavinohová Hlavsa, s. 61 74 Winterová 15 29 2 Zahradníková s. 17 26, 33 čl. 81 až

Více

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Seznam autorů Vedoucí autorského kolektivu komentáře prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. katedra občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. vedoucí katedry občanského

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy

Antropologie na začátku 3. tisíciletí a její perspektivy Česká společnost antropologická ve spolupráci s Katedrou antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Pořádá mezinárodní doktorandskou konferenci Antropologie na začátku

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o činnosti odborného zázemí. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková. místopředsedkyně ČSSD

38. SJEZD ČSSD. Zpráva o činnosti odborného zázemí. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková. místopředsedkyně ČSSD 38. SJEZD ČSSD Zpráva o činnosti odborného zázemí Praha 13. 14. 3. 2015 Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková místopředsedkyně ČSSD 38. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 38. sjezd ČSSD schvaluje Zprávu o činnosti

Více

Z á p i s

Z á p i s Z á p i s z 52. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 25. a 26. února 2009 v Brně na výjezdním zasedání výboru -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti 230000

Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti 230000 Vedoucí Úřadu vlády ČR 100000 Náměstkyně vedoucího Úřadu vlády ČR pro řízení Sekce ekonomické a správní 110000 Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti

Více

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE

EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD a GALERIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Program mezinárodní vědecké konference EVROPSKÁ UNIE A SOUČASNÁ MIGRAČNÍ KRIZE Konference se koná pod

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc. ředitel ústavu pro péči o matku a dítě

doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc. ředitel ústavu pro péči o matku a dítě Výroční zpráva 2010 Úvodní slovo Nadační fond pro zdraví dětí byl založen v březnu roku 2007 ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí. Zakladatelem a hlavním sponzorem nadačního fondu

Více

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři...

OBSAH. Seznam autorů...ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory...xi Seznam zkratek... XV Seznam předpisů citovaných v komentáři... OBSAH Seznam autorů.....................................................ix Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.....................xi Seznam zkratek...................................................

Více

Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne

Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne Zápis ze zasedání Rady Justiční akademie ze dne 6. 10. 2008 Účast: Omluveni: dle prezenční listiny Mgr. F. Korbel, Ph.D. JUDr. F. Ištvánek JUDr. Z. Koudelka, Ph.D. JUDr. M. Tomková Hosté: JUDr. D. Kovářová

Více

Obsah. Obsah. O autorech... V Slovo úvodem...xi Předmluva...XVII Obsah... XIX Seznam použitých zkratek...xxv

Obsah. Obsah. O autorech... V Slovo úvodem...xi Předmluva...XVII Obsah... XIX Seznam použitých zkratek...xxv XIX O autorech... V Slovo úvodem...xi Předmluva...XVII... XIX Seznam použitých zkratek...xxv Kapitola I. Preambule... 1 1 Právní rámec... 1 2 činnosti advokáta... 4 Kapitola II. Výkon advokacie... 13 1.

Více

SEZNAM AUTORŮ. prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

SEZNAM AUTORŮ. prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně SEZNAM AUTORŮ Vedoucí autorského kolektivu komentáře prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. katedra občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí autorského kolektivu svazku I prof. JUDr.

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století

Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století #opendatacz Otevřená data: zdroj příležitostí, nápadů a inovací pro Českou republiku ve 21. století Aneb Jak v Česku otevíráme data Michal Kubáň 7.11. 2015, Brno Konference Open Alt 2015 Fond Otakara Motejla

Více

Témata BP a DP pro AR 2014/15 - ÚRVP

Témata BP a DP pro AR 2014/15 - ÚRVP Témata BP a DP pro AR 2014/15 - ÚRVP RNDr. Pavel Bednář, Ph.D. 1. Hodnocení a příprava využití dotací z Programu rozvoje venkova v obcích ČR 2. Wellness jako nástroj rozvoje cestovního ruchu v obcích a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1. Cíl: Seznámit s posláním reklamy v rámci integrované marketingové komunikace. Reklama - ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. prof. PhDr. D. Pavlů, CSc. PhDr. Ladislav Lašek Ing. Petr Indra Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti

Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného na nezaopatřené děti Doporučená výchozí rozmezí pro stanovení výše výživného za účelem sjednocení rozhodovací praxe soudů v otázkách výživného Ministerstvo spravedlnosti 2010 1 P ř e d k l á d a c í z p r á v a I. Základní

Více

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR

Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Zápis z 301. zasedání předsednictva TA ČR Číslo jednací TACR/41-20/2016 Datum a čas: 26. 5. 2016, 9:30 12:30 h Místo konání: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Miroslav Janeček, CSc. (MJ),

Více

Usnesení. Představenstvo Hospodářské komory České republiky. 30. ledna 2013, Praha

Usnesení. Představenstvo Hospodářské komory České republiky. 30. ledna 2013, Praha Usnesení Představenstvo Hospodářské komory České republiky 30. ledna 2013, Praha Přítomni: Dvořák Martin, Dvořák Rostislav, Ernest Karel, Hlinka Pavel, Hrabák Václav, Juračka Zdeněk, Kleinová Lidmila,

Více

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc.

PhDr. Martin CHVÁL, Ph.D. doc. PhDr. Martina ŠMEJKALOVÁ, Ph.D. PhDr. Ivana KOLÁŘOVÁ, CSc. Mgr. Jitka ALTMANOVÁ. doc. RNDr. Eduard FUCHS, CSc. Nezávislá odborná komise, která je poradním orgánem při přezkoumávání žádostí žadatelů v procesu přezkoumání výsledků zkoušek z didaktických testů pro rok 2014 (podle 82 školského zákona). Rozpočtové prostředky

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení

Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení Fórum techniky a vzdělávání pro průmysl v Jihomoravském kraji 2016 a jednání u Kulatého stolu, včetně závěrů a doporučení Dne 10. 6. 2016 se uskutečnila v gesci Biology Parku Brno, Krajské hospodářské

Více

Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina

Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina Zápis z 5. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 28. dubna 2014 od 10,30 hodin v Malé aule Karolina Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr.

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru ze 74. schůze dne 2. listopadu 2005

USNESENÍ ústavně právního výboru ze 74. schůze dne 2. listopadu 2005 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období 211 USNESENÍ ústavně právního výboru ze 74. schůze dne 2. listopadu 2005 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více