Chemické látky a přípravky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemické látky a přípravky"

Transkript

1 Část A Chemické látky a přípravky podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií

2

3 Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod Základní pojmy Obecné povinnosti Přehled povinností Právní požadavky a jejich úprava Omezení pro předávání vybraných skupin nebezpečných chemických látek a přípravků Věkové omezení při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky Zajištění odborně způsobilou osobou Školení k nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky Dokumentace pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky Požadavky na skladování chemických látek a přípravků Evidence vysoce toxických látek Odborná způsobilost Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace Pracovní podmínky pracovišť s výskytem chemických látek a přípravků Posouzení objektu či zařízení podle zákona o prevenci závažných havárií Oznamovací povinnost při "dovozu" chemické směsi (přípravku) do ČR Výběr informačních povinností z nařízení REACH Dotazník pro výběr povinností...25 Přílohy: Příloha č. 1 Výstražné symboly a označení nebezpečných vlastností...27 Příloha č. 2 Minimální množství nebezpečných látek, která jsou určující pro zařazení objektu / zařízení do skupiny A nebo B...29 e-doplňky (na Příloha ea1 Protokol o nezařazení objektu / zařízení do skupiny A nebo B podle zákona o prevenci závažných havárií Dokument: Protokol o posouzení objektu/zařízení z hlediska rizika závažné havárie a další dokumenty (Bezpečnostní karty písemná pravidla )

4

5 1. Úvod Povinnosti firem v podnikové ekologii Oblast chemických látek a chemických směsí (přípravků) lze rozdělit do třech částí. První část se zabývá podmínkami nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky na pracovištích (zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb.). Druhá část je věnována problematice závažných havárií (zákon č. 59/2006 Sb.). Mohlo by se zdát, že se tato oblast týká pouze velkých podniků, ale povinnost posoudit objekt z hlediska rizika vzniku závažné havárie je stanovena každému provozovateli, který provozuje objekt či zařízení, v němž se nachází vybraná nebezpečná chemická látka nebo přípravek. Třetí část řeší oblast samotných chemických látek a přípravků (zákon č. 350/2011 Sb. a přímo uplatnitelné předpisy EU: nařízení REACH a nařízení CLP). Tyto předpisy řeší povinnosti v oblasti klasifikace, označování, balení, tvorby bezpečnostní listů apod. Vzhledem k tomu, že je tato problematika velmi rozsáhlá a dotýká se převážně výrobců či dovozců chemických látek a přípravků, není v tomto průvodci podrobněji řešena. Základní informace o REACH naleznete v příručkách 'Příručka REACH - Chemická legislativa nejen pro chemiky' a 'První kroky pod nařízením EU REACH - informace pro výrobce, dovozce a uživatele chemických látek', které jsou na v sekci Metodické pokyny. Právní předpisy: Předpisy upravující podmínky pracovišť s výskytem chemických látek a přípravků: 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví 262/2006 Sb. Zákon, zákoník práce 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci A-1

6 Předpisy upravující prevenci závažných havárií: 59/2006 Sb. Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky 103/2006 Sb. Vyhláška o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu 250/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B 254/2006 Sb. Nařízení vlády o kontrole nebezpečných látek 255/2006 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie 256/2006 Sb. Vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií Předpisy upravující chemické látky a přípravky: 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 402/2011 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí 162/2012 Sb. Vyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi 163/2012 Sb. Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe 61/2013 Sb. o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech Přímo uplatnitelné předpisy Evropské unie: 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH) 1272/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) A-2

7 2. Základní pojmy Povinnosti firem v podnikové ekologii Pro účely prevence závažných havárií 2 zákona č. 59/2006 Sb.: Objekt Zařízení Provozovatel Nebezpečná látka Závažná havárie celý prostor, popřípadě soubor prostorů, v němž je umístěna jedna nebo více nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností, v užívání právnických osob a podnikajících fyzických osob. technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována a která zahrnuje také všechny části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací tankoviště, stroje, průmyslové dráhy a nákladové prostory. právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá nebo bude užívat objekt nebo zařízení, v němž je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována nebezpečná látka v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze A2 v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, nebo který byl zařazen do skupiny A nebo skupiny B rozhodnutím krajského úřadu. vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek, uvedené v příloze A2 v části 1 tabulce I nebo splňující kritéria stanovená v příloze A2 v části 1 tabulce II a přítomné v objektu nebo zařízení jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo meziprodukt, včetně těch látek, u kterých se dá důvodně předpokládat, že mohou vzniknout v případě havárie. mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, například závažný únik, požár nebo výbuch, která vznikla nebo jejíž vznik bezprostředně hrozí v souvislosti s užíváním objektu nebo zařízení, v němž je nebezpečná látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována, a vedoucí k vážnému ohrožení nebo k vážnému dopadu na životy a zdraví lidí, hospodářských zvířat a životní prostředí nebo k újmě na majetku. A-3

8 Vybrané pojmy z nařízení REACH (pro bod 5.12) Dovoz Dovozce fyzické uvedení na celní území Evropské unie fyzická nebo právnická osoba usazená v EU, která odpovídá za dovoz. Následný uživatel fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství jiná než výrobce nebo dovozce, která používá látku samotnou nebo obsaženou v směsi při své průmyslové nebo profesionální činnosti. Následným uživatelem není distributor ani spotřebitel. Distributor fyzická nebo právnická osoba usazená v EU, včetně maloobchodníka, která pouze skladuje a uvádí na trh látku samotnou nebo obsaženou v směsi pro třetí osoby. Výrobce detergentu fyzická nebo právnická osoba odpovědná za uvedení detergentu nebo povrchově aktivní látky pro detergent na trh; za výrobce se považuje zejména producent, dovozce, balírna pracující na vlastní účet nebo každá osoba, která mění vlastnosti detergentu nebo povrchově aktivní látky pro detergent nebo vytváří či pozměňuje jeho označení. Distributor, který nemění vlastnosti, označení nebo balení detergentu nebo povrchově aktivní látky pro detergent, se nepovažuje za výrobce, ledaže působí jako dovozce. A-4

9 3. Obecné povinnosti 44a odst. 2 zákona 258/2000 Sb. Povinnosti firem v podnikové ekologii Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je každý povinen chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, standardními větami označujícími specifickou rizikovost (R-věty) a standardními pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty). Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky se rozumí jejich výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava. A-5

10 A-6

11 4. Přehled povinností A-7 Povinnosti firem v podnikové ekologii V této kapitole jsou uvedeny povinnosti, které stanovuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Jednotlivé povinnosti jsou podrobněji rozvedeny v páté kapitole. bod povinnost předpisy Právnické a fyzické osoby nesmějí poskytovat nebezpečné chemické látky a přípravky klasifikované jako vysoce toxické jiným než oprávněným osobám. Firmy nesmějí prodávat nebezpečné chemické látky a přípravky klasifikované jako vysoce toxické, toxické nebo žíravé v prodejních automatech a do přinesených nádob. Právnické a fyzické osoby jsou povinni dodržovat stanovená věková omezení při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické nebo žíravé. Firmy smějí nakládat s látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito látkami mají zabezpečeno osobou odborně způsobilou. Fyzické osoby, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, musí být prokazatelně proškoleny. Firma je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, písemná pravidla o bezpečnosti. Firmy jsou povinny skladovat nebezpečné chemické látky a přípravky klasifikované jako vysoce toxické podle stanovených podmínek. Firmy, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, jsou povinny vést evidenci těchto chemických látek a přípravků. K zabezpečení nakládání s vysoce toxickými látkami a přípravky je nutná odborná způsobilost. Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů. Na pracovištích s výskytem rizikových faktorů je zaměstnavatel povinen plnit stanovené povinnosti. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, v němž je umístěna jedna nebo více nebezpečných látek, je povinna provést jeho posouzení. Osoby, které dováží směsi ze zemí mimo EU do ČR, nebo dodavatelé, kteří vozí směsi z EU do ČR, musí plnit oznamovací povinnost na Ministerstvo zdravotnictví. 44a odst. 3 a 5 zákona 258/2000 Sb. 44a odst. 4, 6 a 7 zákona 258/2000 Sb. 44a odst. 8 zákona 258/2000 Sb. 44a odst. 9 zákona 258/2000 Sb. 44a odst. 10 zákona 258/2000 Sb. 44a odst. 11 zákona 258/2000 Sb. 44a odst. 12 zákona 258/2000 Sb. 44b z. 258/2000 Sb., vyhl. č. 428/2004 Sb z. 258/2000 Sb. zákony č. 262/06 Sb., 258/00 Sb., 309/06 Sb., NV č. 361/07 Sb., vyhl.č. 432/03 Sb. 3-4 z. 59/2006 Sb. 22 a 36 zákona 350/2011 Sb., vyhl. 61/2013 Sb.

12 bod povinnost předpisy 5.13 Každý účastník dodavatelského řetězce s látkou nebo směsi má povinnost sdělit nejbližšímu účastníkovi nebo distributorovi proti směru dodavatelského řetězce nové informace o nebezpečných vlastnostech používaných látek či směsí. Zaměstnavatelé musí umožnit pracovníkům a jejich zástupcům přístup k informacím uvedených v bezpečnostních listech. čl. 34 a 35 nařízení REACH A-8

13 5. Právní požadavky a jejich úprava Povinnosti firem v podnikové ekologii 5.1 Omezení pro předávání vybraných skupin nebezpečných chemických látek a přípravků Právnické a fyzické osoby nesmějí poskytovat nebezpečné chemické látky a přípravky klasifikované jako vysoce toxické jiným než oprávněným osobám. Firmy nesmějí prodávat nebezpečné chemické látky a přípravky klasifikované jako vysoce toxické, toxické nebo žíravé v prodejních automatech a do přinesených nádob. Předpisy: 44a odst. 3 a 5 zákona 258/2000 Sb. Příručka: A-CHLP 7.1 Komentář: Právnické a fyzické osoby nesmějí prodávat, darovat ani jiným způsobem poskytovat nebezpečné chemické látky a přípravky klasifikované jako vysoce toxické jiným fyzickým nebo právnickým osobám, nejsou-li tyto osoby oprávněny k nakládání s těmito chemickými látkami a přípravky podle 44b zákona - bod 5.8 (tj. firmy, které mají nakládání s těmito chemickými látkami a přípravky zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou). Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání nesmějí prodávat nebezpečné chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako vysoce toxické, toxické nebo žíravé v prodejních automatech a do přinesených nádob. 5.2 Věkové omezení při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky Právnické a fyzické osoby jsou povinni dodržovat stanovená věková omezení při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické nebo žíravé. Předpisy: 44a odst. 4, 6 a 7 zákona 258/2000 Sb. Příručka: A-CHLP 7.2 Komentář: Právnické a fyzické osoby nesmějí prodávat ani darovat nebezpečné chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako toxické nebo žíravé a) osobám mladším 18 let, b) osobám zcela nebo zčásti zbaveným způsobilosti k právním úkonům. A-9

14 Fyzické osoby starší 15 let a mladší 18 let smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako toxické nebo žíravé jen v rámci přípravy na povolání a pod přímým dozorem odpovědné osoby. S nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické mohou nakládat jen v rámci přípravy na povolání a pod přímým dohledem osoby s odbornou způsobilostí podle 44b zákona (bod 5.8). Fyzické osoby starší 10 let a mladší 18 let smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako žíravé, jestliže tyto chemické látky a přípravky jsou součástí výrobků, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy na hračky (nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky). 5.3 Zajištění odborně způsobilou osobou Firmy smějí nakládat s látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito látkami mají zabezpečeno osobou odborně způsobilou. Předpisy: 44a odst. 8 zákona 258/2000 Sb. Příručka: A-CHLP 7.3 Komentář: Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou podle 44b zákona (bod 5.8). Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky může vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně způsobilá prokazatelně zaškolila. Opakované proškolení se provádí nejméně jedenkrát za rok. O školení a proškolení musí být pořízen písemný záznam, který je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna uchovávat po dobu 3 let. Ustanovení tohoto bodu se nevztahuje na provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle 58 zákona 258/2000 Sb. A-10

15 5.4 Školení k nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky Fyzické osoby, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R- větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, musí být prokazatelně proškoleny. Předpisy: 44a odst. 9 zákona 258/2000 Sb. Příručka: A-CHLP 7.1 Komentář: Fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, musí být prokazatelně seznámeny s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a chemických přípravků, se kterými nakládají, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky a zásadami první předlékařské pomoci. Podle zákona 258/2000 Sb. se toto školení týká pouze pracovníků, kteří nakládají s výše uvedenými nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky. Další právní předpisy (např. z oblasti bezpečnosti práce) však požadují, aby byli proškoleni všichni pracovníci, kteří nakládají s jakýmikoliv nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky. Je tedy vhodné v rámci běžných školení bezpečnosti práce rozšířit osnovu školení i o problematiku chemických látek a přípravků. Obsah školení by měl být zpracován podle používaných nebezpečných chemických látek a přípravků. Interval periodických školení se určuje na základě používaných nebezpečných látek, pro školení k nakládání s vysoce toxickými látkami a přípravky (bod 5.3) nejméně jednou ročně. Příklad osnovy školení pracovníků: - Základní pojmy (chemická látka, přípravek, klasifikace, R a S věty). - Způsobilost osob pro nakládání s chemickými látkami a přípravky. - Povinnosti osob při nakládání s chemickými látkami a přípravky. - Výstražné symboly nebezpečnosti. A-11

16 - Přehled nejčastěji používaných nebezpečných látek a přípravků ve firmě. - Specifická rizikovost látek a přípravků používaných ve firmě. - Pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky. - Bezpečnostní listy látek a přípravků s nimiž je ve firmě nakládáno. - Balení nebezpečných látek a přípravků (zejména náhradní obaly). - Označování nebezpečných látek a přípravků (zejména náhradní obaly). - Skladování nebezpečných látek a přípravků. - Zásady pro zásah v případě úniku látek a přípravků. - Odpady látek a přípravků s nebezpečnými vlastnostmi. - Zásady ochrany zdraví při nakládání s látkami a přípravky. - Zásady předlékařské první pomoci. 5.5 Dokumentace pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky Firma je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R- větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, písemná pravidla o bezpečnosti. Předpisy: 44a odst. 10 zákona 258/2000 Sb. Příručka: A-CHLP 7.1 Komentář: Právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání je povinna vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky. Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti a musí obsahovat zejména informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek a chemických A-12

17 přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě. Text pravidel je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna projednat s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti (příslušná hygienická stanice). Grafické symboly pro tvorbu bezpečnostní dokumentace a vzorová pravidla pro vybrané látky a přípravky (bezpečnostní karty) jsou k dispozici v on-line Průvodci podnikovou ekologií ( Příklady pravidel jsou v e-doplňcích. 5.6 Požadavky na skladování chemických látek a přípravků Firmy jsou povinny skladovat nebezpečné chemické látky a přípravky klasifikované jako vysoce toxické podle stanovených podmínek. Předpisy: 44a odst. 11 zákona 258/2000 Sb. Příručka: A-CHLP 7.4 Komentář: Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou povinny skladovat nebezpečné chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako vysoce toxické v prostorách, které jsou uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Při skladování musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení uskladněných chemických látek a chemických přípravků a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví lidu. Mimo tyto specifické požadavky se na skladování nebezpečných látek a přípravků samozřejmě vztahují další požadavky například požadavky stanovené zákonem o vodách (viz část C body 5.6, ). 5.7 Evidence vysoce toxických látek Firmy, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, jsou povinny vést evidenci těchto chemických látek a přípravků. Předpisy: 44a odst. 12 zákona 258/2000 Sb. Příručka: A-CHLP 7.5 A-13

18 Komentář: Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, jsou povinny vést evidenci těchto chemických látek a chemických přípravků. Evidence se vede pro každou nebezpečnou chemickou látku a chemický přípravek odděleně a evidenční záznamy musí obsahovat údaje o přijatém a vydaném množství, stavu zásob a jméno osoby (název nebo firmu), které byly chemická látka nebo chemický přípravek vydány. Evidenční záznamy se uchovávají nejméně po dobu 5 let po dosažení nulového stavu zásob nebezpečné chemické látky nebo chemického přípravku. Ustanovení tohoto bodu se nevztahuje na provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace. 5.8 Odborná způsobilost K zabezpečení nakládání s vysoce toxickými látkami a přípravky je nutná odborná způsobilost. Předpisy: 44b zákona 258/2000 Sb., vyhláška č. 428/2004 Sb. Příručka: A-CHLP 7.6 Komentář: Firmy smějí nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické jen tehdy, jestliže nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou (viz bod 5.3). Za fyzické osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, nejde-li o výrobu, dovoz nebo prodej nebezpečných chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a o výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, se považují: a) absolventi vysokých škol, kteří: - získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství nebo farmacie, nebo v akreditovaných A-14

19 magisterských studijních programech v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, - získali vysokoškolské vzdělání v oblasti oborů chemie, - získali vysokoškolské vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů se zaměřením na chemii, nebo - získali vysokoškolské vzdělání a mají doklad o absolvování speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví ( 54 zákona č. 20/1966 Sb.) nebo doklad o absolvování celoživotního vzdělávání v oboru toxikologie ( 98 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách), - získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, popřípadě v rámci programu celoživotního vzdělávání v tomto oboru ( 82 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči), b) fyzické osoby, které mají jiné vzdělání, než je uvedeno v písmenu a), a které se podrobily úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a mají osvědčení o odborné způsobilosti k nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické. Orgán ochrany veřejného zdraví vydá uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, nejpozději do 30 dnů ode dne vykonání zkoušky osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické. Za vydání osvědčení se platí správní poplatek. Osvědčení je platné po dobu 5 let ode dne jeho vydání. Další podrobnosti stanovuje vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické. Za fyzické osoby odborně způsobilé pro výrobu, dovoz nebo prodej nebezpečných chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické se považují fyzické osoby odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání). Problematika zkoušky odborné způsobilosti přesahuje rámec tohoto průvodce a je podrobněji řešena v naší publikaci Příručka pro oblast životního prostředí. A-15

20 5.9 Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů. Předpisy: zákona 258/2000 Sb. Komentář: Ochrannou dezinfekcí, dezinsekcí a deratizací je činnost směřující k ochraně zdraví fyzických osob a k ochraně životních a pracovních podmínek před původci a přenašeči infekčních onemocnění, škodlivými a epidemiologicky významnými členovci, hlodavci a dalšími živočichy. Člení se na a) běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, která jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů směřuje k předcházení vzniku infekčních onemocnění a výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů, b) speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, kterou je odborná činnost cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a, zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších živočichů. Osoba, která provádí ochrannou dezinfekci, dezinsekci nebo deratizaci, - smí použít jen přípravky, jejichž uvedení na trh bylo povoleno a musí dodržet návod k jejich použití stanovený výrobcem, - může použít přípravky a postupy jen v míře nezbytně nutné tak, aby účelu ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace bylo dosaženo a životní a pracovní podmínky nebyly ohroženy či poškozeny, - je povinna kontrolovat její účinnost. Běžnou ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby provádět každá osoba, a to jako součást čištění a běžných technologických a pracovních postupů. Speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných členovců, hlodavců a dalších A-16

21 živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má povinnost podle věty první vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku České republiky organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní. Bližší podmínky pro provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace jsou uvedeny v zákona Pracovní podmínky pracovišť s výskytem chemických látek a přípravků Na pracovištích s výskytem rizikových faktorů je zaměstnavatel povinen plnit stanovené povinnosti. Předpisy: zákony č.262/06 Sb., 258/00 Sb., 309/06 Sb., NV č.361/07 Sb., vyhl.č.432/03 Sb. Příručka: A CHLP 12.0 Komentář: Zajištění bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci upravuje zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další předpisy. V následujícím textu jsou zmíněny některé základní požadavky na pracoviště, na kterých se vyskytují chemické látky a přípravky. Rizikové faktory pracovních podmínek ( 7-8 zákona č. 309/2006 Sb.): Jestliže se na pracovištích zaměstnavatele vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální, chemické (například karcinogeny), biologické činitele, prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky. Nelze-li překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je zaměstnavatel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů. A-17

22 Rizikové faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance stanovuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Podmínky ochrany zdraví při práci s chemickými faktory (NV č. 361/2007 Sb.): Chemické faktory se člení na chemické faktory obecné, olovo, chemické karcinogeny, mutageny, látky toxické pro reprodukci, azbest a pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity. Hygienickým limitem chemické látky se rozumí přípustný expoziční limit (PEL) nebo nejvyšší přípustná koncentrace (NPK). Přípustný expoziční limit chemické látky nebo prachu je celosměnový časově vážený průměr koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž může být podle současného stavu znalostí vystaven zaměstnanec v osmihodinové nebo kratší směně týdenní pracovní doby, aniž by u něho došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození zdraví, k ohrožení jeho pracovní schopnosti a výkonnosti. Nejvyšší přípustná koncentrace je taková koncentrace chemické látky, které nesmí být zaměstnanec v žádném úseku směny vystaven. Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace jsou upraveny v příloze č. 2 k NV č. 361/2007 Sb. Kategorizace prací ( zákona č. 258/2000 Sb.): Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a jejich rizikovosti pro zdraví se práce zařazují do kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví vyhláška č. 432/2003 Sb. Hodnocení rizika a minimální ochranná opatření stanoví zvláštní právní předpis (NV č. 361/2007 Sb., NV č. 148/2006 Sb., NV č. 1/2008 Sb.). Za práce - kategorie první se považují práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví, - kategorie druhé se považují práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé podle přílohy č. 1 k vyhl.č. 432/2003 Sb., A-18

23 - kategorie třetí se považují práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a práce naplňující další kritéria pro zařazení práce do kategorie třetí podle přílohy č. 1 k vyhl.č. 432/2003 Sb., přičemž expozice fyzických osob, které práce vykonávají, není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření, a dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci související s prací, - kategorie čtvrté se považují práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření. Problematika pracovních podmínek pracovišť s výskytem chemických látek je podrobněji řešena v naší publikaci Příručka pro oblast životního prostředí Posouzení objektu či zařízení podle zákona o prevenci závažných havárií Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, v němž je umístěna jedna nebo více nebezpečných látek, je povinna provést jeho posouzení. Předpisy: 3-4 zákona č. 59/2006 Sb. Příručka: A-ZH 3.0 Komentář: Tento bod řeší část zákona o prevenci závažných haváriích týkající se všech firem, v jejichž objektech či zařízeních je umístěna vybraná nebezpečná látka či přípravek (a to bez ohledu na jejich množství - seznam látek a přípravků, kterých se povinnost týká, je uveden v příloze A2). Na základě posouzení je pak stanoven rozsah následných povinností podle zákona o prevenci závažných havárií. Vzhledem k zásadnímu významu jednotlivých pojmů, si vždy ověřte jejich přesný význam v kapitole 2 (hlavně pojmy objekt, zařízení, nebezpečná látka či přípravek, umístění nebezpečné látky apod.). A-19

24 Posouzení objektu nebo zařízení: Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, je povinna: a) zpracovat seznam, ve kterém je uveden druh, množství, klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení (dále jen "seznam"), b) přijmout všechna nezbytná opatření k prevenci závažných havárií a omezení jejich následků na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek, c) na základě seznamu navrhnout zařazení objektu nebo zařízení do příslušné skupiny v případě, kdy množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je stejné nebo větší, než je množství uvedené v příloze A2 v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, d) pokud je v objektu nebo zařízení umístěno více nebezpečných látek v množství menším, než je uvedeno v příloze A2 v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, provést součet poměrných množství umístěných nebezpečných látek podle vzorce uvedeného v příloze A2 v části 2. Firma, která užívá objekt nebo zařízení, navrhne zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A, pokud: množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je stejné nebo větší, než je množství uvedené v příloze A2 v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II a současně je menší než je množství uvedené v příloze A2 v části 1 sloupci 2 tabulky I nebo tabulky II, nebo v případě, že není dosaženo množství nebezpečné látky podle písmene a), součet poměrných množství nebezpečných látek zjištěný podle přílohy A2 v části 1 tabulce I a tabulce II podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze A2 v části 2 je roven nebo je větší než 1. Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, navrhne zařazení objektu nebo zařízení do skupiny B, pokud množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je stejné nebo větší, než je množství uvedené v příloze A2 v části 1 sloupci 2 tabulky I nebo tabulky II, nebo A-20

25 v případě, že není dosaženo množství nebezpečné látky podle písmene a), součet poměrných množství nebezpečných látek zjištěný podle přílohy A2 v části 1 tabulce I a tabulce II podle vzorce a za podmínek uvedených v příloze A2 v části 2 je roven nebo je větší než 1. Povinnosti provozovatelů objektů či zařízení skupiny A či B přesahují rámec tohoto průvodce a jsou podrobněji řešeny v naší publikaci Příručka pro oblast životního prostředí. Protokol o nezařazení: Jestliže právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, zjistí, že se na ni nevztahují povinnosti navrhnout zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B, ale množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je větší než 2 % množství nebezpečné látky uvedené v příloze A2 v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, je povinna tuto skutečnost protokolárně zaznamenat, protokol včetně seznamu uložit pro účely předložení kontrolním orgánům a stejnopis protokolu včetně seznamu zaslat krajskému úřadu. Jestliže právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení, zjistí, že se na ni nevztahují povinnosti navrhnout zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B, ale množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo zařízení je menší nebo rovno 2 % množství nebezpečné látky uvedené v příloze A2 v části 1 sloupci 1 tabulky I nebo tabulky II, je povinna tuto skutečnost protokolárně zaznamenat a protokol včetně seznamu uložit pro účely předložení kontrolním orgánům. V protokolu firma uvede: - identifikační údaje objektu nebo zařízení, - prohlášení o nezařazení, - seznam, ve kterém je uveden druh, množství, klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení, - místo, datum a podpis fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Vzor protokolu o posouzení objektu či zařízení je uveden v e-doplňcích v příloze ea1. A-21

26 5.12 Oznamovací povinnost při "dovozu" chemické směsi (přípravku) do ČR Osoby, které dováží směsi ze zemí mimo EU do ČR, nebo dodavatelé, kteří vozí směsi z EU do ČR, musí plnit oznamovací povinnost na Ministerstvo zdravotnictví. Předpisy: 22 a 36 zákona 350/2011 Sb. o chemických látkách/směsích, vyhl. 61/2013 Sb. Příručka: A-CHLP 5.0 Komentář: Dovoz "ze světa" do Evropské unie: Dovozce nebo následný uživatel, který jako první uvádí na trh Evropské unie na území České republiky směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, je povinen do 45 dnů ode dne, kdy tuto směs poprvé uvedl na trh, poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace o jejím vlivu na zdraví včetně informací o jejím úplném složení a fyzikálněchemických vlastnostech v elektronické podobě a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Výrobce, který uvádí na trh Evropské unie na území České republiky detergent, je povinen do 45 dnů ode dne, kdy tento detergent uvedl na trh poprvé, poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace obsažené v datovém listu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o detergentech (Nařízení EU č. 648/2004 o detergentech) v elektronické podobě. "Dovoz" z Evropské unie do ČR: Dodavatel, který na území České republiky uvádí na trh směs z jiného členského státu Evropské unie, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, je povinen do 45 dnů ode dne, kdy tuto směs poprvé uvedl na trh, poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace o jejím vlivu na zdraví včetně informací o jejím složení a fyzikálně-chemických vlastnostech obsažených v bezpečnostním listu v elektronické podobě a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Distributor, který na území České republiky uvádí na trh detergent z jiného členského státu Evropské unie, je povinen do 45 dnů ode dne, kdy tento detergent poprvé uvedl na trh, poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace zveřejněné výrobcem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o detergentech (Nařízení EU č. 648/2004 o detergentech) v elektronické podobě. A-22

27 Všechny výše uvedené povinné osoby jsou povinny každou změnu informací poskytnutých Ministerstvu zdravotnictví oznámit ve lhůtě 45 dnů od změny informací. Rozsah požadovaných informací stanovuje vyhláška 61/2013 Sb. o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech Výběr informačních povinností z nařízení REACH Každý účastník dodavatelského řetězce s látkou nebo směsi má povinnost sdělit nejbližšímu účastníkovi proti směru řetězce nové informace o nebezpečných vlastnostech látek či směsí. Zaměstnavatelé musí umožnit pracovníkům a jejich zástupcům přístup k informacím uvedených v bezpečnostních listech. Předpisy: článek 34 a 35 nařízení REACH Komentář: Povinnost sdělovat informace o látkách a směsích proti směru dodavatelského řetězce (Článek 34): Každý účastník dodavatelského řetězce s látkou nebo směsi má povinnost sdělit nejbližšímu účastníkovi nebo distributorovi proti směru dodavatelského řetězce nové informace o nebezpečných vlastnostech bez ohledu na dotčená použití a veškeré další informace, které by mohly zpochybnit vhodnost opatření k řízení rizik stanovených v jemu dodaném bezpečnostním listu a které jsou sdělovány pouze pro určená použití. Distributoři předávají tyto informace nejbližšímu účastníkovi nebo distributorovi proti směru dodavatelského řetězce. Přístup k bezpečnostním listům na pracovišti (Článek 35): Zaměstnavatelé musí umožnit pracovníkům a jejich zástupcům přístup k informacím uvedených v bezpečnostních listech látek nebo směsí, které pracovníci používají nebo jejichž účinkům mohou být během své práce vystaveni. Není přesněji stanoveno, jakou formou to má být zajištěno. Záleží tedy na Vás, co je pro Vás podnik vhodnější (vyvěšení BL na pracovišti či na firemní síti, školení pracovníků, zpracování výtahů z BL apod.). Podle praktických zkušeností z kontrol, je nejjistější zpřístupnění bezpečnostních listů či zpracování výtahů z BL pro jednotlivá pracoviště. A-23

28 A-24

29 6. Dotazník pro výběr povinností Povinnosti firem v podnikové ekologii Následující dotazník umožňuje rychlý výběr povinností, které se na firmu vztahují podle rozsahu nakládání s chemickými látkami a přípravky. V případě kladné odpovědi na otázku v dotazníku, je příslušná povinnost uvedena v odkazu na kapitolu 5. QA1 QA2 QA3 QA4 QA5 QA6 QA7 QA8 otázka Nakládáte s nebezpečnými chemickými látkami klasifikovanými jako vysoce toxické? Nakládáte s nebezpečnými chemickými látkami klasifikovanými jako toxické? Nakládáte s nebezpečnými chemickými látkami klasifikovanými jako žíravé? Nakládáte s nebezpečnými chemickými látkami klasifikovanými jako karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61? Mohou se u Vás vykytovat infekční onemocnění, škodliví a epidemiologicky významní členovci, hlodavci a další živočiši (povinnost provádění běžné dezinfekce, dezinsekce a deratizace). Vyskytují se na Vašich pracovištích rizikové faktory (faktory fyzikální, chemické (například karcinogeny), biologické činitele, prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky)? Užíváte objekt nebo zařízení, v němž je umístěna jedna nebo více vybraných nebezpečných látek (seznam látek a přípravků je uveden v příloze č. A2)? Dovážíte směsi ze zemí mimo EU do ČR, nebo jste dodavatel, který vozí směsi z EU do ČR? odkaz na povinnosti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, , 5.2, 5.4, , 5.2, 5.4, , QA9 Používáte nebo distribuujete chemické látky nebo směsi? 5.13 A-25

30 A-26

31 Příloha A1 (příloha č. 5 vyhlášky č. 402/2011 Sb.) Výstražné symboly a označení nebezpečných vlastností (platí už jen pro směsi) E O F+ výbušný oxidující extrémně hořlavý F T+ T vysoce hořlavý vysoce toxický toxický Xn C Xi zdraví škodlivý žíravý dráždivý N nebezpečný pro životní prostředí A-27

32 Symboly nebezpečnosti podle CLP: Nařízení CLP zavádí nové výstražné symboly nebezpečnosti, které se liší od stávajících symbolů nebezpečnosti podle zákona o nebezpečných látkách a směsích (symboly platí povinně pro látky a dobrovolně pro směsi). A-28

33 Příloha A2 (příloha č. 1 zákona č. 59/2006 Sb.) Minimální množství nebezpečných látek, která jsou určující pro zařazení objektu / zařízení do skupiny A nebo B Část 1 Zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B 1. Nebezpečná látka umístěná v objektu nebo zařízení pouze v množství stejném nebo menším než 2 % množství nebezpečné látky uvedené v tabulce I nebo tabulce II nebude pro účely výpočtu celkového umístěného množství nebezpečné látky uvažována, pokud její umístění v objektu nebo zařízení je takové, že nemůže působit jako iniciátor závažné havárie nikde na jiném místě objektu nebo zařízení. 2. Pokud nebezpečná látka nebo více nebezpečných látek uvedených v tabulce I náleží také do některé skupiny s vybranou nebezpečnou vlastností uvedené v tabulce II, použije se pro jejich zařazení do skupiny A nebo skupiny B množství uvedené v tabulce I. 3. Jde-li o nebezpečnou látku, která má více nebezpečných vlastností uvedených v tabulce II, použije se pro její zařazení do skupiny A nebo skupiny B nejnižší množství z množství uvedených u jejích nebezpečných vlastností v tabulce II. 4. Posuzování nebezpečných vlastností čistých chemických látek, chemických směsí a chemických přípravků se provádí podle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Posouzení nebezpečných vlastností výbušnin se provádí přednostně podle Mezinárodní smlouvy o silniční přepravě nebezpečných věcí (vyhláška č. 64/1987 Sb.), kterou je Česká republika vázána (dále jen "Dohoda ADR"). 5. V případě, že je nebezpečná látka umístěna na více místech objektu nebo zařízení, provede se součet všech dílčích množství jednoho druhu nebezpečné látky, která jsou v objektu nebo zařízení umístěna. Tento součet je výchozím množstvím nebezpečné látky, podle kterého se objekt nebo zařízení zařadí do skupiny A nebo B. 6. Pro účely tohoto zákona se plynem rozumí každá látka, jejíž absolutní tlak par při teplotě 20 C se rovná 101,3 kpa neboje větší. 7. Pro účely tohoto zákona se kapalinou rozumí každá látka, která není definována jako plyn a která není pevnou látkou při teplotě 20 C a standardním tlaku 101,3 kpa. 8. V případě, že ve sloupci 1 tabulky I není uvedeno kvalifikační množství nebezpečné látky, je pro tuto látku stanovena pouze skupina B. A-29

34 Tabulka I - Jmenovitě vybrané nebezpečné látky Položka Nebezpečné látky A-30 množství v tunách sloupec 1 sloupec 2 1. Dusičnan amonný (viz poznámku 1) Dusičnan amonný (viz poznámku 2) Dusičnan amonný (viz poznámku 3) Dusičnan amonný (viz poznámku 4) Dusičnan draselný (viz poznámku 5) Dusičnan draselný (viz poznámku 6) Oxid arseničný, kyselina arseničná nebo její soli Oxid arsenitý, kyselina arsenitá nebo její soli 0,1 9. Brom Chlór Sloučeniny niklu ve formě inhalovatelného prášku (oxid nikelnatý, oxid nikličitý, sulfid nikelnatý, disulfid triniklu, oxid niklitý) 12. Ethylenimin Fluor Formaldehyd (koncentrace 90 %) Vodík Chlorovodík (zkapalněný) Alkyly olova Zkapalněné extrémně hořlavé plyny (včetně LPG) a zemní plyn Acetylen Ethylenoxid Propylenoxid Methanol ,4-Methylenbis(2-chloranilin) nebo soli ve formě prášku 0, Methyl-isokyanát 0, Kyslík Toluen-diisokyanát Karbonyl dichlorid (fosgen) 0,3 0, Arsenovodík (arsin) 0, Fosforovodík (fosfin) 0, Chlorid sirnatý Oxid sírový

35 32. Ropné produkty: (a) automobilové a jiné benzíny (b) petroleje (včetně paliva pro tryskové motory) (c) plynové oleje (zahrnující motorové nafty, topné oleje pro domácnosti a jiné směsi plynových olejů) 33. Polychlorované dibenzofurany a polychlorované dibenzodioxiny (včetně TCDD), počítané jako TCDD ekvivalent (viz poznámku 7) 34. Tyto KARCINOGENY v koncentracích větších než 5 % hmotnostních: 4-aminobifenyl nebo jeho soli, benzotrichlorid, benzidin nebo jeho soli, bis(chlormethyl) ether, chlormethyl methyl ether, 1,2- dibromethan, diethyl sulfát, dimethyl sulfát, dimethylkarbamoyl chlorid, 1,2-dibrom-3-chlorpropan, 1,2-dimethyl hydrazin, dimethyl nitrosoamin, hexamethylfosfotriamid, hydrazin, 2-nafthylamin nebo jeho soli, 4- nitrodifenyl a 1,3 propansulton ,001 0,5 2 Poznámka 1 k Tabulce I Dusičnan amonný (5 000/10 000) - hnojiva schopná samovolného rozkladu. Používá se pro vícesložková/směsná hnojiva (vícesložková/směsná hnojiva obsahující dusičnan amonný s fosforečnanem a/nebo uhličitanem draselným), u kterých je obsah dusíku z dusičnanu amonného - 15,75 % hmotnostních (obsah dusíku z dusičnanu amonného 15,75 % hmotnostních odpovídá dusičnanu amonnému o koncentraci 45 %) až 24,5 % hmotnostních (obsah dusíku z dusičnanu amonného 24,5 % hmotnostních odpovídá dusičnanu amonnému o koncentraci 70 %), a které obsahují celkem ne více než 0,4 % spalitelných/organických látek nebo splňují požadavky zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů. - 15,75 % hmotnostních (obsah dusíku z dusičnanu amonného 15,75 % hmotnostních odpovídá dusičnanu amonnému o koncentraci 45 %) nebo méně a spalitelné látky nejsou omezeny, a které jsou podle mezinárodní úmluvy (Doporučení OSN pro přepravu nebezpečného zboží: Příručka pro zkoušky a kritéria, část III, pododdíl 38/2) schopny samovolného rozkladu. Poznámka 2 k Tabulce I Dusičnan amonný (1 250/5 000) - jakost pro hnojiva. Používá se pro hnojiva na bázi dusičnanu amonného a pro vícesložková/směsná hnojiva na bázi dusičnanu amonného, u kterých je obsah dusíku z dusičnanu amonného - větší než 24,5 % hmotnostních kromě směsí dusičnanu amonného s dolomitem, vápencem a/nebo uhličitanem vápenatým o čistotě alespoň 90 %, - větší než 15,75 % hmotnostních u směsí dusičnanu amonného a síranu amonného, - větší než 28 % hmotnostních (obsah dusíku z dusičnanu amonného 28 % hmotnostních odpovídá dusičnanu amonnému o koncentraci 80 %), u směsí dusičnanu amonného s dolomitem, vápencem a/nebo uhličitanem vápenatým o čistotě alespoň 90 %, a které splňují požadavky zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů. Poznámka 3 k Tabulce I Dusičnan amonný (350/2 500) - průmyslová jakost. Používá se pro - dusičnan amonný a přípravky z dusičnanu amonného, jejichž obsah dusíku z dusičnanu amonného je - 24,5 % až 28 % hmotnostních a které neobsahují více než 0,4 % spalitelných látek, - více než 28 % hmotnostních, a které neobsahují více než 0,2 % spalitelných látek, - vodné roztoky dusičnanu amonného, ve kterých je koncentrace dusičnanu amonného větší než 80 % hmotnostních. A-31

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha

Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami. 11. 4. 2013 - Praha www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Aktuální semináře EKOnovin naleznete na internetu www.ekonoviny.cz Seminář Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami Hlavní témata semináře:

Více

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384

Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Ing. Michal SKŘEBSKÝ 606 788 384 Cíl Naučit vnímat vedoucí pracovníky ochranu životního prostředí jako součást každodenní práce, včetně výchovného působení na své okolí. Orientovat se v základních dokumentech

Více

NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY

NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY 1. ČÁST A: NOVÝ CHEMICKÝ ZÁKON PODLE ZÁKONA Č. 350/2011 SB. O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A SMĚSÍCH a PODLE ZÁKONA Č. 258/2000 SB. O OCHRANĚ

Více

Svaz chemického průmyslu České republiky

Svaz chemického průmyslu České republiky Svaz chemického průmyslu České republiky si Vás dovoluje pozvat na SEMINÁŘ 2. září 2008 ROSMARIN BUSINESS CENTER, Dělnická 213/12, Praha 7 http://www.schp.cz K tématu Nová evropská politika chemických

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi

Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Ing. Hana Krejsová H.krejsova@seznam.cz Tel.: 724400555 724278705 Použity podklady Ing. Martynka O čem budeme hovořit: Nařízení REACH bezpečnostní

Více

Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi

Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Povinnosti při nakládání s chemickými látkami a směsmi Ing. Hana Krejsová H.krejsova@seznam.cz Tel.: 724400555 724278705 Použity podklady Ing. Martynka

Více

Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006

Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně

Více

Bezpečnostní list. dle Nařízení ES 1907/2006 REACH

Bezpečnostní list. dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Bezpečnostní list dle Nařízení ES 1907/2006 REACH Novela přílohy II Nařízení 453/2010 kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon EP-22, EP-32 Cartridge for Laser Beam Printer Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Toner

Více

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 350/2011 Sb. ZÁKON ze dne 27. října 2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Platnost od 1. 1. 2012 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o

Více

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení).

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). ~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). Poskytovatel pracovnělékařských služeb: (uvést identifikační údaje) Zaměstnavateli:

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

Legislativa zabývající se problematikou azbestu

Legislativa zabývající se problematikou azbestu Legislativa zabývající se problematikou azbestu Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany

Více

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa

6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 6.Legislativa v dopravě, různé pohledy a možnosti dopravy 1. Legislativní proces 2. Monitoring legislativy EU 3. Kvalifikace řidičů-legislativa 1.Legislativní proces Legislativní proces má několik fází:

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku BC - 02 Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Černý inkoust do bublinkových tiskáren 1.3. Obchodní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle Nařízení ES č. 1907/2006) Easy glasspost. Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 Datum vydání: 24.5.2013 Strana 1 z 5 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: Kompozitní čepy s

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258 Čj.: KHSSC 45619/2014 PROTOKOL o kontrole pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ INFORMAČNÍ SERVIS Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Požární ochrana, Corporate security PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK ZAMĚSTNANCŮ Právní úprava : S právní účinnosti od 1. dubna 2013 byl zákon

Více

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL

EL, 1 ): 1) 10 2) 1. 3) EL 4) EL 5) EL Označování e-liquidů, základů (bází) a mixů bázi s obsahem nikotinu podle předpisů EU a navozujících zákonů a vyhlášek České republiky v souladu s předpisy EU V dubnu 2012 byla většina dovozců a prodejců

Více

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 201/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM Podle Zákona č.262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších úprav,

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek

Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek Ing. Hana Malinová ČIŽP Ředitelství Odbor odpadového hospodářství, odd. chemických látek 10.11.2011 Praha 1 České inspekce životního

Více

Směrnice ředitele č. / 2011

Směrnice ředitele č. / 2011 ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE PRAHA Ev. č.: / 2011 - ÚVN V Praze dne. července 2011 Výtisk číslo: Počet listů: Přílohy neutajované: / Schvaluji: ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha plukovník prof.

Více

PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE? Dagmar Žitníková Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE? Dagmar Žitníková Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR PRACOVNÍ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍKŮ OHROŽENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍ PÉČE? Dagmar Žitníková Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR ZDRAVOTNICKÝ PRACOVNÍK Jaký má být? efektivní výkonný vysoce kvalitní vzdělaný

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Bezpečnostní list Počet stran 4

Bezpečnostní list Počet stran 4 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Ink Tank BCI-3ePM Photo Další názvy: 1.2. Doporučený účel použití: Zásobník inkoustu pro barvu

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu * 201 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2010 o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.,

Více

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH

Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Registrace chemických látek v rámci nařízení REACH Daniela Bittnerová ReachSpektrum, s.r.o., Dělnická 12, Praha 7 Daniela.Bittnerova@reachspektrum.eu tel.: 266 793 591 Nařízení REACH Nařízení Evropského

Více

Bezpečnostní list Počet stran 5

Bezpečnostní list Počet stran 5 Strana 1 1. Identifikace látky/přípravku a firmy 1.1 Chemický název látky/ Obchodní název přípravku Canon Color BJ Cartridge BC - 21e Bezpečnostní list je vztažen k obsahu tiskové kazety. Pokud budou dodrženy

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY V CHEMII. Robert Prucek

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY V CHEMII. Robert Prucek UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY V CHEMII Robert Prucek Olomouc, 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Historie... 4 3. Nařízení EP a Rady č.

Více

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ A ZAMĚSTNAVATELŮ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0103.docx

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Strana 1 z 7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička

Strana 1 z 7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička Strana 1 z 7 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička Čs.armády 485 572 01 Polička Vážená paní (pane), provedli jsme pro Vás zhodnocení nakládání s odpady, s chemickými látkami a přípravky.

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň PROVOZNÍ ŘÁD Školní jídelna a Školní kuchyň Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1. 10. 2012 Závaznost: pro všechny zaměstnance Vypracovala:

Více

Harmonizace norem na pyrotechnické výrobky v CEN TC 212

Harmonizace norem na pyrotechnické výrobky v CEN TC 212 Harmonizace norem na pyrotechnické výrobky v CEN TC 212 ČÚZZS Praha 2009 Ing. Milan Kukla Úvodem Oblast pyrotechniky zaznamenala prudký rozvoj, zejména po zahájení regulace používání pyrotechnických výrobků.

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

Informace k nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.

Informace k nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. Informace k nařízení (ES) č. 1907/2006 REACH MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc. Státní zdravotní ústav, ztravni@szu.cz 25. konzultační den v SZÚ, listopad 2008 nařízení REACH vžitá zkratka NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více

Mariánská 260, 261 01 Příbram

Mariánská 260, 261 01 Příbram ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace výrobku: Obchodní název: Chemický název: Registrační číslo: Nepodléhá registraci Číslo CAS: Směs Číslo ES/EINECS: 1.2 Příslušná

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Věc Působnost Účinnost Číslo jednací Vypracoval Předkládá Schválil UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 6/2009 Seznam prací zakázaných těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do devátého měsíce po porodu a mladistvým

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Nová chemická legislativa REACH

Nová chemická legislativa REACH RNDr. Hana Střížová Hygiena práce hana.strizova@fm.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Nařízení EP a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických

Více

(5) V pochybnostech, kdo je pořádající osobou, se má za to, že pořádající osobou je osoba, která zotavovací akci podle odstavce 3 ohlásila.

(5) V pochybnostech, kdo je pořádající osobou, se má za to, že pořádající osobou je osoba, která zotavovací akci podle odstavce 3 ohlásila. Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona: 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 86/2002 Sb., 13/2002 Sb., 120/2002 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003

Více

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2970 Sbírka zákonů č. 277 / 2013 277 ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1914 Sbírka zákonů č. 148 / 2010 Částka 52 148 ZÁKON ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová

POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKŮ podle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a dalších zákonů Mgr. Ivana Svozilová Podnikající fyzická osoba (P FO) je po zahájení živnosti ve vztahu k FÚ povinna podat

Více

Nanometeriály a nanotechnologie z hlediska hygieny práce. M. Hornychová

Nanometeriály a nanotechnologie z hlediska hygieny práce. M. Hornychová Nanometeriály a nanotechnologie z hlediska hygieny práce M. Hornychová 23. konzultační den 1 Co v nejbližší době bychom měli v ČR řešit udělat si evidenci - jaké máme nanoprocesy získávat dostatečné znalosti

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ str. 1 Povinnosti zaměstnavatelů Zabezpečení hlavních zásad pracovněprávních vztahů Z rozsáhlých povinností zaměstnavatele je třeba na prvním místě zmínit povinnost zabezpečit dodržování

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008,

243/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008, 243/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

Klasifikace látek a směsí

Klasifikace látek a směsí Klasifikace látek a směsí Dle nařízení EP a Rady EU 1272/2008/EC (CLP) Ing. Hana Krejsová Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Centrum ekologie, toxikologie a analytiky Rybitví č.p. 296, Rybitví 533

Více

HLAVA I Základní ustanovení

HLAVA I Základní ustanovení 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 86/2002

Více

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Tyto otázky a odpovědi vám pomohou připravit se na první dotazy, které vám zákazníci položí ohledně změn v označování výrobků Castrol podle GHS v roce 2014 a 2015. GHS OTÁZKA: Co to

Více

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková

Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků. Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Aktuální změny v legislativě zdravotnických prostředků Odbor farmacie Mgr. Kateřina Pavlíková Základní ustanovení Nový zákon o zdravotnických prostředcích účinnost: 1.4 2015 sjednocuje význam pojmů tak,

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

Nové označení etiket přípravků na ochranu rostlin podle nařízení CLP

Nové označení etiket přípravků na ochranu rostlin podle nařízení CLP Nové označení etiket přípravků na ochranu rostlin podle nařízení CLP Zdeňka Trávníčková Státní zdravotní ústav, ztravni@szu.cz seminář POR na Ministerstvu zemědělství,14.11.2013 1 Dodavatel přípravku na

Více

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY

ÚČEL NOVELY HLAVNÍ ZMĚNY Elektronovela zákona o odpadech Stručný průvodce zákonem č. 184/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech Novela č. 184/2014 Sb.: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti osob a výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví. HLAVA I Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti osob a výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví. HLAVA I Základní ustanovení 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 254/2001 Sb., č. 274/2001 Sb., č. 13/2002 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 86/2002

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín VNITŘNí SMĚRNICE č.4/2013 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Nový Kramolín Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst.6 zák.č.

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 160 ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovnělékařská péče, kde jsem vybral nejdůležitější pasáže vztahující se k BOZP.

dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovnělékařská péče, kde jsem vybral nejdůležitější pasáže vztahující se k BOZP. Dobrý den, dnes Vám zasílám informace k tématu Pracovnělékařská péče, kde jsem vybral nejdůležitější pasáže vztahující se k BOZP. (Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách) Zákon definuje

Více

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE ZÁKLADNÍ POVINNOSTI BOZP V POTRAVINÁŘSKÉM PROVOZE POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Odpovědnost za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve firmě mají všichni vedoucí zaměstnanci na všech stupních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

INSTRUKCE PRO NAKLÁDÁNÍ S AZBESTOVÝMI MATERIÁLY A ODPADY

INSTRUKCE PRO NAKLÁDÁNÍ S AZBESTOVÝMI MATERIÁLY A ODPADY INSTRUKCE PRO NAKLÁDÁNÍ S AZBESTOVÝMI MATERIÁLY A ODPADY listopad 2012 Evidenční číslo dokumentace: 49112 Výtisk číslo: 1 Zpracoval: Ing. Jan Mičán, odborný zástupce pověřené osoby MŽP ČR a MZD ČR Vyhotoveno

Více

ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 258 ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNĺ

Více

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.

Více

Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce) www.traditionalandwild.eu

Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce) www.traditionalandwild.eu Tento projekt je realizován v rámci programu CENTRAL EUROPE a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce)

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek..

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006. o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.. Chemická legislativa Ing. Hana Krejsová H.krejsova@seznam.cz Tel.: 724400555 724278705 Květen 2013 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Vymezení povinných subjektů ohlašujících do Integrovaného registru znečišťování z pohledu MPO

Vymezení povinných subjektů ohlašujících do Integrovaného registru znečišťování z pohledu MPO Žďár nad Sázavou 27.-28.11.2012 Právní předpisy: Evropská legislativa: Rozhodnutí Rady EU č. 2006/61/ES ze dne 2. prosince 2005 o uzavření Protokolu EHK OSN o registrech úniků a přenosů znečišťujících

Více

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích ZÁKON ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

Více

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK

NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI LÁTEK Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií (GHS) je systém Organizace spojených národů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa Envi Group s.r.o. Příčná 2186, 347 01 Tachov tel. 606 638 325 fax: 374 725 509 email: info@envigroup.cz www.envigroup.cz komplexní řešení podnikové ekologie a EMS www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Září

Více

PROFIL PŘEDPISU: Na straně (od-do): 3789-3797 Rozeslána dne: 22. června 2006. Datum přijetí: 23. května 2006 Datum účinnosti od: 1.

PROFIL PŘEDPISU: Na straně (od-do): 3789-3797 Rozeslána dne: 22. června 2006. Datum přijetí: 23. května 2006 Datum účinnosti od: 1. Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více