Mgr.RADEK LIENERTH, Mgr. JAN BEDNAŘÍK. Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, Singingrock

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr.RADEK LIENERTH, Mgr. JAN BEDNAŘÍK. Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, Singingrock"

Transkript

1 Téma: Stanovení kritických hodnot pro jednotlivé metody jištění ve stanovišti při vedení horolezeckého výstupu. Mgr.RADEK LIENERTH, Mgr. JAN BEDNAŘÍK. Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně, Singingrock 1. Úvod Horolezectví jako sport bylo definováno v průběhu 19. století. S narůstající obtížností výstupů bylo nezbytné užití jištění. Jednoznačným veřejně chápaným symbolem horolezectví se tak až do dnešních dnů stalo lano a jeho prostřednictvím navázání lezeckých partnerů. Právě problematikou jištění a jeho specifického způsobu, tedy jištění ve stanovišti a nosností jednotlivých způsobů se zabývá naše práce. 2. Cíl výzkumu: Stanovit kritické hodnoty zatížení a porovnat uživatelské hledisko u vybraných typů jistícího stanoviště a následně doporučit nebo zamítnout k používání lezeckou veřejností. 3. Metodika výzkumu Zhodnocení druhů jistících stanovišť z uživatelského hlediska, stanovení potenciálních problémů. Změření kritických hodnot u vybraných jistících stanovišť se smyčkou s uzlem. Na základě dvou předešlých kritérií doporučit nejvhodnější způsoby jistícího stanoviště a zamítnout potenciálně chybná řešení. 4. Seznámení s problematikou Jištění bylo zprvu spíše symbolické, užívalo se metod přímých například přes skalní hrot, nebo nepřímých přes tělo. Jelikož se zpočátku nepoužívalo postupové jištění, bylo lano určeno zejména pro druholezce a pád prvolezce byl vyloučen. S rozvojem postupového jištění docházelo i k rozvoji jistící techniky schopné zachytit pád prvolezce. Za přelom v jistící technice považujeme zavedení polovičního lodního uzlu W. Münterem na počátku druhé poloviny 20. stol. Jištění polovičním lodním uzlem znamenalo možnost rozvinutí jistících metod polopřímých a přímých s využitím jistícího stanoviště Základní metody jištění ve stanovišti obr. 1 metody jištění Přímá metoda bez jistícího stanoviště je znázorněna na skice A, při zatížení lana lezcem nese zatížení skalní hrot, zatížení lana v rukou jističe je sníženo o tření lana přes povrch hrotu. Polopřímá metoda s jistícím stanovištěm je znázorněna na skice B, lezec je zajištěn ke skalnímu hrotu, ale zatížení lana lezcem

2 je přenášeno do jistícího stanoviště až prostřednictvím zatížení těla jističe. Jistič může za nepříznivých okolností nést až plné zatížení lezce. Zatížení lana v rukou jističe je sníženo třením lana v jistící pomůcce. Přímá metoda s jistícím stanovištěm je znázorněna na skice C. Kolem skalního hrotu je vytvořeno jistící stanoviště do něhož je propnuta jistící pomůcka. Váha lezce je směřována přímo na skalní hrot, zatížení rukou jističe je sníženo zajišťovací pomůckou. Jistič je nezávislý na zatížení lana Polopřímá metoda s jistícím stanovištěm Od používání přímé a nepřímé metody jištění se v současné době mimo specifické oblasti horolezectví upustilo. Většina lezců v ČR užívá dnes k jištění metody polopřímé a pro první postupové jištění užijí bodu jistícího stanoviště, bohužel aniž si uvědomují možná rizika. riziko stržení lezcem z jistícího stanoviště riziko vyššího zatížení jistícího stanoviště při vysokém pádovém faktoru riziko zranění jističe přiražením do stanoviště Riziko stržení lezcem z jistícího stanoviště nastává při pádech bez postupového jištění, nebo dobírání druholezce, některé jistící pomůcky také nemusejí mít v tomto případě dostatečnou brzdnou sílu. Jistič zpravidla skončí v napnutém sebezajištění s velmi omezenou možností jakékoliv další manipulace, pokud lezec není schopen po pádu odlehčit lano. obr. 2 zatížení prvního postupového jištění Riziko vyššího zatížení jistícího stanoviště vychází z vektorového součtu sil. Teoreticky, protože musíme eliminovat proměnné možnosti snížení rázové síly, jako je zejména dynamické jištění, můžeme pro vysvětlení použít následující příklad (viz. Obr. 2). Lezec vyvinul při pádu s faktorem 1,75 o délce 8 m rázovou sílu na jistící bod odpovídající cca 7 kn (Beal, 2004). V karabině dochází k efektu kladky, kdy je ovšem třením sníženo zatížení na straně jističe na cca 60%. (Tyto hodnoty ověřil a publikoval v rámci své práce pro DAV P. Schubert, 2002) Výsledné zatížení jistícího stanoviště nebo jednoho z jeho bodů jako prvního postupového jištění odpovídá 160 %, tedy 11,2 kn. Tato hodnota je za únosností více než poloviny běžně používaných jistících pomůcek jako jsou frendy, nebo vklíněnce. Současně můžeme na tomto případě demonstrovat i riziko naražení a zranění jističe ve stanovišti. Pozice jističe není zpravidla přímo pod jistícím bodem a pokud stojí volně na stanovišti nebo částečně visí v úvazku, je vzdálenost jistící pomůcky v jeho úvazku od jistícího bodu do 1 m. Nejvyšší zatížení lana v okamžiku zachycení pádu dosahuje v tomto případě (Obr.2) na straně jističe 4,2 kn. Touto silou je tedy jistič zvedán, přitahován směrem k jistícímu bodu. Průměrně disponovaný lezec váží kolem kg, šance bezpečného zachycení pádu je tím menší, čím menší je hmotnost jističe. V případně že jistič nemá automaticky zažito dynamické jištění nebo jistí přes samoblokační jistící pomůcku, je kolize jističe a jistícího stanoviště nevyhnutelná.

3 Přímá metoda s jistícím stanovištěm Je otázkou, proč si většina lezců v ČR oblíbila metodu polopřímého jištění, kterou je možné úspěšně aplikovat při sportovním lezení a na umělých stěnách, ale při použití ve vícedélkových cestách ji můžeme označit za potenciálně velmi nebezpečnou. MK ČHS (Metodická komise Českého horolezeckého svazu) v současné době registruje tento problém v rámci lezecké komunity ČR a právě změna přístupu k těmto jistícím návykům je jedním z cílů vzdělávání nových instruktorů. Pro přímé jištění ve stanovišti se nabízí několik možností a cílem naší práce bylo zhodnotit tato možná řešení z hlediska kritického zatížení. Přímé jištění přes stanoviště nesníží zatížení lezce v okamžiku pádu, naopak je pádový faktor dokonce vyšší, ale eliminuje na nejmenší možnou míru riziko zranění jističe a znemožnění dalších činností vedoucích k pomoci postiženému pádem. V tomto případě je nižší zejména celkové výsledné zatížení stanoviště odpovídající max. 100% zatížení vyvinutého lezcem. Za obecně uznávanou kritickou mez je pokládáno zatížení odpovídající 12 kn. Toto vychází z předpokladu, že člověk snese bez zranění maximálně zatížení odpovídající patnáctinásobku své hmotnosti, tedy 15 x 80 kg = 1200 kg = 12 kn (Procházka, 1990). Právě vzhledem k tomuto faktu jsou dnes konstruována lana jako hlavní část jistícího řetězce. Aby lano splňovalo normu, nesmí jeho rázová síla v okamžiku zachycení pádu překročit 12 kn. Z tohoto faktu vyplývá následující: Aby jistící stanoviště bylo bezpečné, musí vydržet v místě závěsu jistící pomůcky minimálně 12 kn Základní pravidla pro jistící stanoviště V našem zkoumání jsme se zaměřili na nejčastěji používané systémy jistícího stanoviště jak v jednom, tak ve dvou bodech. obr. 3 jistící stanoviště Jistící stanoviště pro jištění přímou metodou musí být schopno zachytit zatížení v obou základních směrech, tedy jak pád směrem dolů, tak i odolat tahu nahoru, v případě pádu lezce do postupového jištění následující délky. Mimo výjimečných případů, kdy je stanoviště osazeno fixním jistícím prostředkem osazeným do uměle vyvrtaného otvoru s garantovanou nosností 22 kn, používáme pro tah směrem dolů vždy dva nezávislé jistící body. V případě, že tyto dva jistící body nejsou schopny zachytit tah směrem vzhůru, vkládáme do jistícího stanoviště ještě třetí bod, který je určen právě pro tah vzhůru. Do jistícího stanoviště zapojujeme karabiny, smyčky, případně lano. Využití lana je pro tvorbu stanoviště nevýhodné zejména pro omezení využitelnosti lana v případě nehody. Zejména pro tuto nevýhodu jsme

4 vyřadili jistící stanoviště se zapojením lana z našeho zkoumání. V praxi jsou v současné době nejoblíbenější a nejpoužívanější jistící stanoviště vytvořená ze smyček, jimiž jsou jednotlivé body provázány do centrálního bodu, který je tvořen buď uzavřenou smyčkou (Obr. 3), nebo centrální karabinou. Všechny karabiny a šité smyčky používané v horolezectví musí splňovat normu 22 kn. Pokud ovšem zapojíme smyčku do jistícího stanoviště, činíme tak zpravidla pomocí uzlů, a to je jádro problému. Jestliže na smyčce nebo lanu vytvoříme uzel, snižujeme jeho garantovanou nosnost. Smyčka je v tento okamžik potenciálně nejslabším místem jistícího řetězce a právě na tuto skutečnost se zaměřuje naše měření. Jistící stanoviště hodnotíme jak po pevnostní stránce v plné nosnosti, tedy při dvou bodech na tah dolů a jednom bodě na tah dolů v případě selhání jednoho bodu, nebo přímo jako jednobodové stanoviště. 5. Hodnocení vybraných druhů jistících stanovišť z uživatelského hlediska 5.1. Vybrané druhy stanoviště v jednom jistícím bodě Jak již bylo zmíněno dříve, jistící stanoviště můžeme zřídit pouze v bodě s garantovanou minimální pevností 22 kn. Tak vysokou zátěž vydrží pouze některé druhy expanzivních nýtů, lepené borháky nebo masivní skalní hodiny. V rámci našeho výzkumu jsme se zaměřili na jištění v nýtu nebo borháku Stanoviště s centrální karabinou v nýtu nebo borháku obr. 4 centrální karabina v nýtu Použití karabiny jako centrálního bodu pro jistící stanoviště je nejrychlejší a v ideální poloze i bez jakékoliv ztráty nosnosti. Bohužel zde dochází ke kontaktu kov na kov a zejména při tahu směrem vzhůru poměrně často končí centrální karabina v jistícím bodě napříč, kdy je namáhána sebezajištěním jističe a jistící karabinou HMS. Při nejhorším možném způsobu zatížení, tedy napříč, přesně do nosu karabiny (u otevírací strany zámku), může dojít k poškození centrální karabiny a následné destrukci celého jistícího stanoviště již při cca 3 5 kn (PETZL, 2003). V tomto směru zatížení nejsou karabiny obvykle testovány. Jelikož není možné toto příčné namáhání zcela vyloučit, zaměřili jsme se při stanovení doporučeného postupu na možnosti využití smyčky.

5 Stanoviště s centrální smyčkou v nýtu, nebo boráku obr. 5 centrální oko z trojité smyčky Trojitě provlečená plochá smyčka je nejpevnějším možným spojením jistícího bodu a jistící karabiny. Na smyčce není uzel a nedochází tak ke snížení nosnosti. Nevýhodou tohoto jistícího systému je zejména nepřehledná manipulace při více lezcích ve stanovišti. Za stresové situace není možné jasně a přehledně umístit karabinu sebe zajištění, tak i karabinu jištění prvolezce. Tuto nevýhodu jsme se pokusili odstranit použitím uzlu, který by vytvořil dvě na sobě při zatížení nezávislá oka. Jedno oko určené pro sebezajištění jističe a druhé pro umístění jistící pomůcky na laně lezce. Přes různé varianty jsme nakonec zvolili lodní uzel, který z uživatelského hlediska splňoval daná kritéria, otázkou bylo, nakolik vyhovuje i po pevnostní stránce Stanoviště s využitím lodního uzlu v borháku, nebo kruhu obr. 6 lodní uzel v borháku Lodní uzel vevázaný do jistícího bodu je z uživatelského hlediska optimální kombinací. Jedno záměrně kratší oko je určeno pro umístění jistící pomůcky, delší je určeno pro sebezajištění jističe, případně i dalších spolulezců. Systém je jednoduchý a přehledný. Z uživatelského hlediska jej považujeme za nejvhodnější. Vzhledem k ostrým hranám nýtových plaket nedoporučujeme vázat tento uzel mimo oka borháků nebo kruhů z důvodu rizika naříznutí smyčky o okraj plakety Vybrané druhy jistících stanovišť ve dvou jistících bodech Jistící stanoviště na dvou bodech jsme zvolili z důvodu jeho nejčastějšího výskytu. Dvoubodové vyvázání používáme jak při spojení dvou bodů schopných snést tah dolů i vzhůru, tak jej používáme pro vyvázání dvou bodů na tah dolů a propojení se spodním, třetím bodem, určeným proti tahu vzhůru. Výrazně vyšší hodnoty zatížení se dostavují vždy při tahu dolů. Při vyvazování dvou bodů je vždy třeba dodržovat pravidla týkající se úhlu závěsu, kdy za kritickou mez je pokládáno 90 stupňů. Pro rozklad sil je optimální závěs do 60 stupňů (PETZL, 2004).

6 Vyvázání dvou bodů dvojitou dračí smyčkou a lodním uzlem obr. 10 dvojitá dračí a lodní smyčka Pokud jsou oba body jistícího stanoviště kvalitativně rovnocenné a jejich nosnost samostatně překračuje 12 kn, je možné požít systém s upřednostněním jednoho z jistících bodů, kdy druhý plní funkci zálohy. Pro tento případ je optimální využít dvojitou dračí smyčku, kterou buď vevážeme přímo do jistícího bodu, nebo spojíme s jistícím bodem pomocí karabiny. Volnou část smyčky zajistíme v druhém bodě lodním uzlem. Druhý bod nebo přímo volné oko smyčky za lodním uzlem použijeme pro umístění sebezajištění. V případě selhání preferovaného jistícího bodu se zatížení kyvadlově zhoupne do lodního uzlu v pojistném bodě. Nárůst rázové síly je v tomto okamžiku minimální. Systém je velmi přehledný a snadno ovladatelný. Z uživatelského hlediska jej můžeme plně doporučit. 6. Hodnocení vybraných druhů z hlediska kritických hodnot Pro hodnocení kritických hodnot jsme zvolili dvě kritéria hodnocení. Prvním je hodnota, při níž došlo k destrukci stanoviště v ideálních podmínkách. Druhým kritériem bylo, kdy došlo k úplné destrukci stanoviště v důsledku selhání jednoho jistícího bodu u dvoubodových stanovišť. Testovaný druh vývazu stanoviště byl zatěžován s postupným nárůstem zatížení až do přetržení smyčky, nebo ukončení testu z jiného důvodu. Pokud naměřené hodnoty překročily v průběhu testování 22 kn, byl test přerušen a klasifikován jako vyhovující. Pokud došlo k destrukci v rozmezí kn, byl výsledek zaznamenán a test klasifikován jako vyhovující. Pokud došlo k destrukci při zatížení menším než 12 kn, byl výsledek zaznamenán a označen za nevyhovující. Měření bylo prováděno na interním zařízení firmy Singingrock. Pro měření jsme použili běžné, v obchodní síti dostupné ploché šité smyčky Dynema tloušťky10 mm o deklarované nosnosti 23 kn a ploché šité smyčky Polyamid tloušťky 25 mm o deklarované nosnosti 22 kn. Oba druhy smyček byly výrobky firmy Singingrock Kritické hodnoty při optimálním zatížení jistícího stanoviště Upřesnění testu Kritická Vyhovuje / poznámky hodnota nevyhovuje Centrální karabina Trojitá smyčka dynema 10 mm Lodní smyčka 15,65 kn Ano Volný konec nezatížen, došlo v borháku k prokluzování smyčky až k šití, kde se zablokovala a zůstala až do přetržení Překrut Vůdcovský uzel 22 kn Ano Praskla karabina na 26,36 kn, s dvojitou smyčkou Vůdcovský uzel na smyčce uprostřed smyčka bez porušení.

7 Dvojitá dračí smyčka v borháku (karabině), dynema 23 kn Dvojitá dračí dynema 23 kn Dvojitá dračí smyčka smyčka v borháku (karabině), Dvojitá dračí 14,36 kn Ano - 12,09 kn Ne Přesah limitu považujeme za minimální a nedostatečný Kritické hodnoty při nejméně vhodném zatížení jistícího stanoviště, selhání jednoho bodu Upřesnění testu Kritická Vyhovuje / poznámky hodnota nevyhovuje Centrální karabina 3-6 kn Ne 3 kn při namáhání karabiny napříč v nosu (Neměřeno, zdroj PETZL), 6 kn průměrná hodnota pro destrukci karabiny při normovaném testu napříč Trojitá smyčka dynema 10 mm Lodní smyčka 15,65 kn Ano Volný konec nezatížen, došlo v borháku k prokluzování smyčky až k šití, kde se zablokovala a zůstala až do přetržení Překrut Vůdcovský uzel 14 kn Ano Při selhání jednoho bodu, přetržení smyčky s dvojitou smyčkou Vůdcovský uzel na smyčce uprostřed Dvojitá dračí smyčka v borháku (karabině), dynema 23 kn Dvojitá dračí dynema 23 kn Dvojitá dračí smyčka smyčka v borháku (karabině), Dvojitá dračí vedoucí k bodu ve vyjití z uzlu. 3 7 kn Ne Po selhání jednoho bodu začal uzel prokluzovat na 7 kn, pak už síla pulzovala kolem 3 5 kn až do rozvázání. 14,36 kn Ano - 12,09 kn Ne Přesah limitu považujeme za minimální a nedostatečný.

8 7. Výsledky výzkumu a závěry 7.1. Výsledné hodnocení jistících stanovišť Upřesnění testu Ideální namáhání Nevhodné namáhání Uživatelské hledisko Centrální karabina Ano Ne Ano NE Trojitá smyčka Ano Ano NE NE dynema 10 mm Lodní smyčka Ano Ano Ano ANO v borháku Překrut Ano Ano Ne NE Vůdcovský uzel Ano Ano Ano ANO s dvojitou smyčkou Vůdcovský uzel na Ano Ne Ano NE smyčce uprostřed Dvojitá dračí Ano Ano Ano ANO smyčka v borháku (karabině), dynema 23 kn Dvojitá dračí Ano Ano Ano ANO dynema 23 kn Dvojitá dračí smyčka smyčka v borháku (karabině), Dvojitá dračí Ano Ano Ano ANO Ne Ne Ano NE Celkové hodnocení, doporučení použití k 7.2. Závěry výzkumu Polovina sledovaných systémů jistícího stanoviště vykazuje možné chyby v uživatelském hledisku nebo v hledisku nosnosti, zejména pak při nevhodném zatížení jistícího stanoviště. S přihlédnutím k riziku, jaké může způsobit i pouze potenciální chyba, je nezbytné doporučit vyřazení těchto potenciálně chybných jistících systémů z metodiky výuky horolezectví. Velmi podnětným se stalo zejména sledování vůdcovského uzlu na středu smyčky. O jeho snížené nosnosti z hlediska anomálního namáhání se hovoří například díky problematice slaňování poměrně dlouho, nikdo ale zatím nezměřil tak nízké hodnoty sil vedoucích k jeho rozvázání. Tento fakt je zejména ve vztahu k jiným často užívaným jistícím technikám velmi podnětný a budeme se jím v budoucnu ještě zabývat. Velmi uspokojivé je zejména hodnocení využití lodního uzlu pro jistící stanoviště. Tento systém zavedený do praxe členy ČAHV (České asociace horských vůdců) vykazoval velmi příjemné uživatelské vlastnosti, ale nebylo známo, nakolik snižuje nosnost jistícího stanoviště. Hodnoty, které jsme při testu naměřili, můžeme považovat za vyhovující. Je však nezbytné doplnit, že volný konec určený pro sebe zajištění jističe musí být vždy zatížen nebo zajištěn proti prokluzu v lodním uzlu.

9 8. použitá literatura Beal M., (2004), Rázová síla teorie a praxe, Beal, 1.vydání Hill P., Start J., (2000), Manuál horolezce a horského vůdce, Železný Praha, 1. vydání Larcher M.,Zak.H, (2004), Seiltechnik, OAV Innsbruck, 2. vydání Procházka V. a kol., (1990), Horolezectví, Olympia Praha, 1. vydání Schubert P., (2002), Bezpečnost a riziko I, Freytag und Bernd, Praha, 1. vydání Schubert P., (2002), Bezpečnost a riziko II, Freytag und Bernd, Praha, 1. vydání Schubert P., (2003), Alpin Lehrplan Band Sicherheit am Berg, BLV Munchen, 4. vydání Semmel Ch., Stoper D, (2005), Sicherungsmethode, Panorama 2/05, str Semmel Ch., (2004), Die handbremse, Panorama 2/04, str

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1

Cvičební řád metodický list č. 5/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Jištění další osoby Metodický list číslo 5 VÝŠ Vydáno

Více

JIŠTĚNÍ JINÉ OSOBY Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

JIŠTĚNÍ JINÉ OSOBY Ústřední hasičská škola Jánské Koupele IMZ I - Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro JSDHO JIŠTĚNÍ JINÉ OSOBY Ústřední hasičská škola Jánské Koupele Výstup volným lezením provádějí hasiči se specializací pro práce ve výšce a nad

Více

Stahování lana v případě, že je kruh/smyce položená naplocho na skále

Stahování lana v případě, že je kruh/smyce položená naplocho na skále Slaňování Použité zdroje: - Metodika HO Šakal - www.lezec.cz - www.petzl.com OBSAH: Co je to slanění.... snímek 3 Svázání polovičního/dvojitého lana..snímek 5 Jak dolů?...snímek 6 Vlastní slanění.snímek

Více

Uzly pro provozování horolezectví a lanových technik. Skripta ČHS

Uzly pro provozování horolezectví a lanových technik. Skripta ČHS Uzly pro provozování horolezectví a lanových technik Skripta ČHS www.horosvaz.cz instruktori@horosvaz.cz Uzly... 3 1. Co vlastně který textil vydrží a co už ne?... 3 2. Terminologie k vázání uzlů... 5

Více

Doškolení instruktorů 25. 28.1.2007 Vysoké Taury, Rudolfshutte

Doškolení instruktorů 25. 28.1.2007 Vysoké Taury, Rudolfshutte Doškolení instruktorů 25. 28.1.2007 Vysoké Taury, Rudolfshutte Termín konání: 25. 28.1.2007, zahájení kurzu 25.1.2007, sraz v 15.00 na parkovišti lanovky Enzingerboden, nafasování materiálu a v 16.00 výjezd

Více

Propozice kurzu ČHS pro instruktory RCI a HAL 29.4.-4.5.2014

Propozice kurzu ČHS pro instruktory RCI a HAL 29.4.-4.5.2014 Propozice kurzu ČHS pro instruktory RCI a HAL 29.4.-4.5.2014 1. část přijímací zkouška, metodika Brno 29.4.-1.5.2014 2. část záchranné techniky Drátník 1.5.-4.5.2014 1.část Termín: 29.4.-1.5.2014 Zahájení:

Více

Záchranné techniky. G. Záchranné techniky

Záchranné techniky. G. Záchranné techniky Záchranné techniky Vzdělávací materiály slouží jako pomůcka pro vzdělávání instruktorů a nováčků Českého horolezeckého svazu ve všech stupních vzdělávacího procesu. Použití tohoto materiálu k jiným účelům

Více

IMZ I - Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro JSDHO ZÁKLADY LANOVÉ TECHNIKY UZLY. Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

IMZ I - Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro JSDHO ZÁKLADY LANOVÉ TECHNIKY UZLY. Ústřední hasičská škola Jánské Koupele IMZ I - Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro JSDHO ZÁKLADY LANOVÉ TECHNIKY UZLY Ústřední hasičská škola Jánské Koupele UZLY Uzly jsou používány k uvazování, jištění, spojování lan, popruhů

Více

Kurz cvičiteľov skalného lezenia 2010 Horolezecká škola slovenského horolezeckého spolku JAMES. Seminární práce. Jistící řetězec

Kurz cvičiteľov skalného lezenia 2010 Horolezecká škola slovenského horolezeckého spolku JAMES. Seminární práce. Jistící řetězec Kurz cvičiteľov skalného lezenia 2010 Horolezecká škola slovenského horolezeckého spolku JAMES Seminární práce Jistící řetězec Vypracoval Pavel David Obsa h 1. Úvod 2. Složení jistícího řetězce 2.1 Materiál

Více

JIŠTĚNÍ TOP ROPE JIŠTĚNÍ TOP ROPE

JIŠTĚNÍ TOP ROPE JIŠTĚNÍ TOP ROPE JIŠTĚNÍ TOP ROPE SOURCE: WWW.LEZEC.CZ 1/6 1 TOP ROPE Tímto způsobem se rozumí lezení s horním jištěním. Lano je vedeno ve vratným bodem na vrchu skály nebo cesty a jistič stojí na zemi. Lezení způsobem

Více

NAVÁZÁNÍ NA BEDERNÍ ÚVAZ

NAVÁZÁNÍ NA BEDERNÍ ÚVAZ NAVÁZÁNÍ NA BEDERNÍ ÚVAZ SOURCE: WWW.LEZEC.CZ 1/6 1 SPRÁVNÉ ZPŮSOBY NAVÁZÁNÍ NA BEDERNÍ ÚVAZEK... 2 1.1 Obecná pravidla... 2 1.2 Postřehy... 2 2 NEJVHODNĚJŠÍ NAVAZOVACÍ UZLY... 2 2.1 Osmičkový uzel...

Více

KURZ HOROLEZECTVÍ - část 4.

KURZ HOROLEZECTVÍ - část 4. KURZ HOROLEZECTVÍ - část 4. HO Baník Karviná, o.s.. - 1 - OBSAH 1. SLAŇOVÁNÍ - ÚVOD 3 2. SLAŇOVÁNÍ SE SLAŇOVACÍ POMŮCKOU 3 3. SLAŇOVÁNÍ BEZ SLAŇOVACÍ POMŮCKY 5 4. ZASTAVENÍ SLANĚNÍ 5 5. VYTVOŘENÍ SLAŇÁKU

Více

Standard vzdělávacího procesu. instruktorů skalního lezení RCI

Standard vzdělávacího procesu. instruktorů skalního lezení RCI Standard vzdělávacího procesu instruktorů skalního lezení RCI 27. listopadu 2009 Jiří Vogel V1/R8 1 z 14 1 Obsah Tento materiál slouží jako standard pro vzdělávací proces ve výuce instruktorů skalního

Více

OBSAH: Stručná teorie uzlování snímek 3 Terminologie. snímek 5 Základní pravidla vázání uzlů. snímek 6 Základní rozdělení uzlů v horolezectví...snímek

OBSAH: Stručná teorie uzlování snímek 3 Terminologie. snímek 5 Základní pravidla vázání uzlů. snímek 6 Základní rozdělení uzlů v horolezectví...snímek Uzly v horolezectví Použité zdroje: - Metodika HO Šakal - Metodika ClimbOn - info@hudy OBSAH: Stručná teorie uzlování snímek 3 Terminologie. snímek 5 Základní pravidla vázání uzlů. snímek 6 Základní rozdělení

Více

Zkvalitnění výuky modulu Arboristický blokna VOŠ zahradnické CZ.1.07/2.1.00/ LANA VE STROMOLEZENÍ

Zkvalitnění výuky modulu Arboristický blokna VOŠ zahradnické CZ.1.07/2.1.00/ LANA VE STROMOLEZENÍ Zkvalitnění výuky modulu Arboristický blokna VOŠ zahradnické CZ.1.07/2.1.00/13.0031 LANA VE STROMOLEZENÍ LANA VE STROMOLEZENÍ Lano je základní nástroj používaný ve stromolezení. Stromolezecké lano neslouží

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu LEZENÍ. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu LEZENÍ. Volitelný předmět Charakteristika vyučovacího předmětu LEZENÍ Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Lezení Hodiny jsou čerpány z disponibilních hodin. Pro

Více

Standard vzdělávacího procesu. instruktorů sportovního lezení SCI

Standard vzdělávacího procesu. instruktorů sportovního lezení SCI Vzdělávací standard Standard vzdělávacího procesu instruktorů sportovního lezení SCI 21. prosince 2013 Jiří Vogel V1/R4 1 z 12 Vzdělávací standard 1 Obsah Tento materiál slouží jako standard pro vzdělávací

Více

HAL. Standard vzdělávacího procesu. instruktorů horolezectví. Vzdělávací standard Instruktor horolezectví - HAL

HAL. Standard vzdělávacího procesu. instruktorů horolezectví. Vzdělávací standard Instruktor horolezectví - HAL Vzdělávací standard Standard vzdělávacího procesu instruktorů horolezectví HAL 11. února 2009 Jiří Vogel V1/R3 1 z 14 1 Obsah Vzdělávací standard Tento materiál slouží jako standard pro vzdělávací proces

Více

3. Lanové techniky ve vodní záchraně. 3.1. Sebezajištění a jištění zřízení stanoviště - 25 -

3. Lanové techniky ve vodní záchraně. 3.1. Sebezajištění a jištění zřízení stanoviště - 25 - 3. Lanové techniky ve vodní záchraně 3.1. Sebezajištění a jištění zřízení stanoviště Při práci, kdy hrozí pád do hloubky nebo by mohl být záchranář stažen působením sil do vodního toku je zapotřebí se

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky Článek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou činnost provozovanou na skalách

Více

LEZCE TIPY PRO. PÉČE O LANO Lano poskytuje optimální provozní vlastnosti jen v případě, že je správně používáno a pečlivě ošetřováno.

LEZCE TIPY PRO. PÉČE O LANO Lano poskytuje optimální provozní vlastnosti jen v případě, že je správně používáno a pečlivě ošetřováno. TIPY PRO LEZCE PÉČE O LANO Lano poskytuje optimální provozní vlastnosti jen v případě, že je správně používáno a pečlivě ošetřováno. Kontrola lana Pečlivě veďte evidenci pádů. Před lezením projeďte lano

Více

Horolezecké názvosloví. 1) Terén 2) Lezecké činnosti 3) Materiál

Horolezecké názvosloví. 1) Terén 2) Lezecké činnosti 3) Materiál Horolezecké názvosloví 1) Terén 2) Lezecké činnosti 3) Materiál Horolezecké názvosloví Pojmy s nimiž se v horolezectví setkáváme se týkají především tří základních oblastí. Názvy skalních útvarů, horský

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-1388/IZS-2006 Praha 10. května 2006 Počet listů: 3 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... Generální ředitel

Více

KOMBINOVANÝ ÚVAZ KOMBINOVANÝ ÚVAZ

KOMBINOVANÝ ÚVAZ KOMBINOVANÝ ÚVAZ KOMBINOVANÝ ÚVAZ SOURCE: WWW.LEZEC.CZ 1/5 1 KOMBINACE BEDERNÍHO A HRUDNÍHO ÚVAZU - KOMBINOVANÝ ÚVAZEK Tento způsob navázání považujeme v současné době za nejvhodnější pro většinu lezeckých nebo horolezeckých

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky 1 Pravidla lezení ve skalních oblastech České republiky Článek 1 Úvod (1) Tato pravidla (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou činnost provozovanou na lezeckých objektech na území České republiky

Více

ZÁSADY SLANĚNÍ Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

ZÁSADY SLANĚNÍ Ústřední hasičská škola Jánské Koupele IMZ I - Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro JSDHO ZÁSADY SLANĚNÍ Ústřední hasičská škola Jánské Koupele SLANĚNÍ Slaňování je činnost, která umožňuje bezpečný sestup po laně při použití vhodných

Více

Vybrané lanové techniky pro záchranu a sebezáchranu v horolezectví

Vybrané lanové techniky pro záchranu a sebezáchranu v horolezectví Vybrané lanové techniky pro záchranu a sebezáchranu v horolezectví Mgr. Radek Lienerth a kol. V Brně 2006 1 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Základní materiál pro provedení záchrany a sebezáchrany... 3 2 Problematika

Více

HOROLEZECKÁ ABECEDA. Tomáš Frank, Tomáš Kublák a kolektiv. Z obsahu knihy: Kapitola 1. O LANECH A UZLOVÁNÍ

HOROLEZECKÁ ABECEDA. Tomáš Frank, Tomáš Kublák a kolektiv. Z obsahu knihy: Kapitola 1. O LANECH A UZLOVÁNÍ Tomáš Frank, Tomáš Kublák a kolektiv Z obsahu knihy: Kapitola 1. O LANECH A UZLOVÁNÍ Úvodní kapitola knihy se věnuje tématu, které spojuje všechny lezecké a lanové techniky. Tedy v první řadě samotným

Více

SEBEJIŠTĚNÍ, PRACOVNÍ POLOHOVÁNÍ

SEBEJIŠTĚNÍ, PRACOVNÍ POLOHOVÁNÍ IMZ I - Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro JSDHO SEBEJIŠTĚNÍ, PRACOVNÍ POLOHOVÁNÍ Ústřední hasičská škola Jánské Koupele SEBEJIŠTĚNÍ VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU Pokud hrozí nebezpečí pádu,

Více

2006 technické informace

2006 technické informace 2006 technické informace 2006 obsah www.singingrock.cz 03 navazování 04 uzly 06 lana 09 via ferraty 10 budování stanoviště 12 lezení 13 bouldering 14 normy Upozornění: Horolezectví, bouldering, canyoning,

Více

Testy chemických malt pro kruhy a borháky

Testy chemických malt pro kruhy a borháky Testy chemických malt pro kruhy a borháky Testované malty 1. Malta Wurth, Wit C 140 2. Den Braven, FIX-O-CIM 3. Chemická malta CM PS (výrobce dodavatel neuveden) 4. Ampule Fischer RM chemická kotva 1.

Více

Seminář VHT. Vyprošťování v horském terénu po pádu do trhliny nebo skalní průrvy

Seminář VHT. Vyprošťování v horském terénu po pádu do trhliny nebo skalní průrvy Sekce vysokohorské turistiky KČT Metodická informace č. 1/2016 Seminář VHT ( 27. 29. 5. 2016 ve Strašicích a okolních skalních terénech) Vyprošťování v horském terénu po pádu do trhliny nebo skalní průrvy

Více

Lezecký materiál pro HZS Jčk České Budějovice

Lezecký materiál pro HZS Jčk České Budějovice Lezecký materiál pro HZS Jčk České Budějovice Dodávka musí být realizována jako celek. Doprava na KŘ Č. Budějovice bude zahrnuta v ceně zakázky. Dodavatel zajistí bezplatné proškolení min. 2 osob, do 30

Více

G. Záchranné techniky

G. Záchranné techniky 1 Obsah Materiál pro výuku záchranných technik slouží jako podklad pro vzdělávací proces ve výuce instruktorů a nováčků Českého horolezeckého svazu. 1 Obsah... 1 2 Požadavky na provádění záchranných technik...

Více

Tato brožura je základním informačním materiálem pro účastníky kurzu Slaňování a základy lanové techniky. Obsahuje velmi stručný popis používaného

Tato brožura je základním informačním materiálem pro účastníky kurzu Slaňování a základy lanové techniky. Obsahuje velmi stručný popis používaného S LAŇO VÁ NÍ A ZÁK LAD Y LA NO VÉ TECHNIKY BROŽURA SE ZÁKLADNÍMI INFORMACEMI PRO KURZ 3.11.2007 AUTOŘI: SABINA HORYNOVÁ, MARTIN HOVANEC 1 Úvod Tato brožura je základním informačním materiálem pro účastníky

Více

Záchrana na laně pomocí lezeckých technik a vybavení

Záchrana na laně pomocí lezeckých technik a vybavení MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Centrum univerzitního sportu Záchrana na laně pomocí lezeckých technik a vybavení Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Taťána Straková, Ph.D.

Více

OOPP - osobní ochranný pracovní prostředek. HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky. TS technická služba. Hasič instruktor hasič s

OOPP - osobní ochranný pracovní prostředek. HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky. TS technická služba. Hasič instruktor hasič s OOPP - osobní ochranný pracovní prostředek. HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky. TS technická služba. Hasič instruktor hasič s absolvovanou odbornou přípravou, splňující stanovené požadavky,

Více

Jistící pomůcky pro horolezectví

Jistící pomůcky pro horolezectví Jistící pomůcky pro horolezectví Radek Lienerth V Brně 2006 Jistící pomůcky pro horolezectví... 3 1 Základní členění jistících (slaňovacích) pomůcek... 3 1.1 HMS... 3 1.2 ATC, Tube, Kyblíky... 5 1.2.1

Více

O karabinách. dvě platné normy pro karabiny:

O karabinách. dvě platné normy pro karabiny: O karabinách Karabiny se používají hlavně jako spojovací prvek jistícího řetězce, ale v poslední době i jako funkční součástka jistítek a šplhadel. Ve spojení s lanem k vázání polouzlů (Za polouzel považuji

Více

POUŽÍVANÝ MATERIÁL...

POUŽÍVANÝ MATERIÁL... 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 10 1.1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 10 1.2 TECHNICKÉ NORMY UPRAVUJÍCÍ PRÁCE VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU... 11 1.2.1 Význam normy... 11 1.2.2 Seznam norem v oblasti prací ve výšce a nad

Více

LEZECKÁ STĚNA SPORTOVNÍ CENTRUM POD JULISKOU

LEZECKÁ STĚNA SPORTOVNÍ CENTRUM POD JULISKOU LEZECKÁ STĚNA SPORTOVNÍ CENTRUM POD JULISKOU -1- Lezení na umělé stěně (soutěžní lezení), je dnes už nedílnou součástí horolezectví. Asi málo horolezců, dalo by se říci, před nedávnou dobou, by si dokázalo

Více

Zpráva o dynamických zkouškách borháků Raveltik

Zpráva o dynamických zkouškách borháků Raveltik Zpráva o dynamických zkouškách borháků Raveltik Z diskusí o nosnosti borháků vyplynuly tyto otázky: Jak se chová borhák při opakovaném zatížení pádem horolezce? Snižuje nosnost borháku neprovařený kořen

Více

IMZ I - Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro JSDHO ZÁSADY VYTVÁŘENÍ KOTEVNÍCH BODŮ. Ústřední hasičská škola Jánské Koupele

IMZ I - Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro JSDHO ZÁSADY VYTVÁŘENÍ KOTEVNÍCH BODŮ. Ústřední hasičská škola Jánské Koupele IMZ I - Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro JSDHO ZÁSADY VYTVÁŘENÍ KOTEVNÍCH Ústřední hasičská škola Jánské Koupele Kotevní body, které jsou použity v záchranných pracích ve výšce jsou hlavní

Více

Metodický list číslo 3 VÝŠ Vydáno dne: 21. 12. 2004 Stran: 8. slaněním,

Metodický list číslo 3 VÝŠ Vydáno dne: 21. 12. 2004 Stran: 8. slaněním, Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Sebezáchrana slaněním nouzové způsoby slanění Metodický

Více

Fyzikální úlohy s Youtube

Fyzikální úlohy s Youtube Fyzikální úlohy s Youtube Pavel Kabrhel Univerzita Hradec Králové, Základní škola SNP Hradec Králové, pavel.kabrhel@uhk.cz Abstrakt Příspěvek se věnuje možnostem využití internetového serveru YouTube při

Více

Základní techniky záchrany osob

Základní techniky záchrany osob Základní techniky záchrany osob Je téměř nemožné standardizovat nebo stanovit procedury pro provádění záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou. Cílem tohoto materiálu je poskytnout základní výchozí

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MVCRX00Q6FAG Č.j. MV-97684-1/PO-PVP-2011 Kódové označení: ZOP LEZ Praha 6. března 2012 listů: 12 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav

Více

Únosnost kompozitních konstrukcí

Únosnost kompozitních konstrukcí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav letadlové techniky Únosnost kompozitních konstrukcí Optimalizační výpočet kompozitních táhel konstantního průřezu Technická zpráva Pořadové číslo:

Více

P O U Č E N Í. Obecná ustanovení:

P O U Č E N Í. Obecná ustanovení: P O U Č E N Í o povinnostech studentů z hlediska dodržování pravidel bezpečnosti práce, ochrany zdraví, požární ochrany a předcházení škodám při výuce na TV kurzech a při ostatní výuce TV. Obecná ustanovení:

Více

TECHNIKY UPOZORNĚNÍ SPORTOVNÍ LEZENÍ VÍCEDÉLKOVÉ SPORTOVNÍ CESTY POHYB PO SNĚHU KOMBINOVANÝ TERÉN LEZENÍ V LEDU CANYONING SPELEOLOGIE VIA FERRATA

TECHNIKY UPOZORNĚNÍ SPORTOVNÍ LEZENÍ VÍCEDÉLKOVÉ SPORTOVNÍ CESTY POHYB PO SNĚHU KOMBINOVANÝ TERÉN LEZENÍ V LEDU CANYONING SPELEOLOGIE VIA FERRATA UPOZORNĚNÍ TEHNIKY Pozor! Činnosti ve výškách jsou svojí podstatou nebezpečné a mohou vést k vážným zraněním nebo i ke smrti. Pozorně prostudujte informace obsažené v tomto katalogu a seznamte se s instrukcemi,

Více

Metodický list číslo 1 VÝŠ Vydáno dne: Stran: 14. I. Lano

Metodický list číslo 1 VÝŠ Vydáno dne: Stran: 14. I. Lano Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Základy lanové techniky Uzly I. Lano Metodický list

Více

Lano Canyon Wet. Lano Dynamika

Lano Canyon Wet. Lano Dynamika Horolezecké lana Lano Canyon Wet Výborná uzlovatelnost, zachování měkkosti i po opakovaném několikanásobném namočení a zářivé barvy kontrastující s barvou vody, maximální oděruvzdornost a zvýšená odolnost

Více

Návrh obsahu základního výcviku lanových technik pro speciální útvary Policie České republiky

Návrh obsahu základního výcviku lanových technik pro speciální útvary Policie České republiky UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Návrh obsahu základního výcviku lanových technik pro speciální útvary Policie České republiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: kpt. Mgr.

Více

Provozní řád Horolezecké arény

Provozní řád Horolezecké arény Provozní řád Horolezecké arény Provozovatel: HMS, U Vleku 76, 460 14 Liberec, IČ 01208942 Horolezecká aréna provozovaná provozovatelem (dále jen aréna ) je určena výhradně pro výcvik sportovní aktivity

Více

Použití postrojů pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou. Zařazení činností ve výšce a nad volnou hloubkou do režimů

Použití postrojů pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou. Zařazení činností ve výšce a nad volnou hloubkou do režimů Hasičský záchranný sbor České republiky Metodický materiál Použití postrojů pro práce ve výšce a nad volnou hloubkou Zařazení činností ve výšce a nad volnou hloubkou do režimů HZS Moravskoslezského kraje

Více

obr. 1 obr. 2 Cvičební řád metodický list č. 4/VÝŠ 1

obr. 1 obr. 2 Cvičební řád metodický list č. 4/VÝŠ 1 Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Název: Slanění Metodický list číslo 4 VÝŠ Vydáno dne: 21. 12.

Více

ZÁCHRANA OSOB ZE STÍSNĚNÝCH PROSTOR POMOCÍ LANOVÉ TECHNIKY

ZÁCHRANA OSOB ZE STÍSNĚNÝCH PROSTOR POMOCÍ LANOVÉ TECHNIKY ZÁCHRANA OSOB ZE STÍSNĚNÝCH PROSTOR POMOCÍ LANOVÉ TECHNIKY 1. POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ. 2. PRŮZKUM. 3. POUŽÍVANÉ VYBAVENÍ. 4. JIŠTĚNÍ A VYTVOŘENÍ KOTEVNÍCH BODŮ. 5. ZPŮSOB VSTUPU DO PROSTORU. 6. POUŽITÍ DÝCHACÍHO

Více

Jevištní technologie Stavovské divadlo

Jevištní technologie Stavovské divadlo Jevištní technologie Stavovské divadlo NÁZEV TEXT A ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jeviště Šířka jeviště celkem 18,82 m Šířka hracího prostoru 14 m Šířka portálových věží 9,56 m Hloubka od hrany orchestřiště 16,61 m Výška

Více

Záchranné a hasičské systémy

Záchranné a hasičské systémy Záchranné a hasičské systémy Vše pro úspěšný zásah pod jednou střechou! katalog výstroje, výzbroje a zařízení nejen pro hasiče 07 Práce ve výškách a hloubkách 3 07 00 000 Protipádové bezpeč. postroje odpovídají

Více

Základy lanové techniky ve vodní záchraně. Jaromír Partigo Loskot

Základy lanové techniky ve vodní záchraně. Jaromír Partigo Loskot Základy lanové techniky ve vodní záchraně Jaromír Partigo Loskot Základy lanové techniky ve vodní záchraně Zpracování: Text: Jaromír Loskot Jaromír Loskot Kresba na titulní straně: Kája Saudek (originál

Více

Specifikace předmětu plnění část 2 Vybavení pro záchranné práce ve výškách a na vodě

Specifikace předmětu plnění část 2 Vybavení pro záchranné práce ve výškách a na vodě Příloha č. 1 výzvy Specifikace předmětu plnění část 2 Vybavení pro záchranné práce ve výškách a na vodě 1. Slaňovací brzda typ I 2 ks Slaňovací zařízení jiného typu než u položek č. 2, 3, 4, 5 a 6, pro

Více

SLAŇOVÁNÍ SOURCE: WWW.LEZEC.CZ 1/6

SLAŇOVÁNÍ SOURCE: WWW.LEZEC.CZ 1/6 SLAŇOVÁNÍ SOURCE: WWW.LEZEC.CZ 1/6 Slaňování Slanění patří mezi tradiční lezecké činnosti a slouží k sestupu v příkrém lezeckém terénu. Sestup po laně pomocí slanění se využívá také při práci ve výškách,

Více

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 2. cvičení SPOJE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Na spojování prvků ocelových konstrukcí se obvykle používají spoje šroubové (bez předpětí), spoje třecí a spoje svarové. Šroubové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího

Více

Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách

Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách Článek 1 Úvod (1) Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách (dále jen Pravidla ) se vztahují na pískovcové lezecké objekty

Více

Úrazy v horolezectví 2014-2015. Lucie Bloudková 26.Pelikánův seminář, 24.-25.10.2015 Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica

Úrazy v horolezectví 2014-2015. Lucie Bloudková 26.Pelikánův seminář, 24.-25.10.2015 Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica Úrazy v horolezectví 2014-2015 Lucie Bloudková 26.Pelikánův seminář, 24.-25.10.2015 Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica Celkový počet úrazů Rok 2014 Celkem 25 úrazů, 4 smrtelné 21 mužů, 4 ženy Věk 15-66 let,

Více

Vrtané vazby. Petr Masařík

Vrtané vazby. Petr Masařík Vrtané vazby Petr Masařík Vázání korun stromů Bezpečnostní vazby Podstatná součást zajištění oslabené biomechanické vitality stromů. Statické zajištění korun stromů Dynamické zajištění korun stromů Biomechanická

Více

PROVOZNÍ ŘÁD UMĚLÉ HOROLEZECKÉ STĚNY OBJEKTU KRAJINSKÁ

PROVOZNÍ ŘÁD UMĚLÉ HOROLEZECKÉ STĚNY OBJEKTU KRAJINSKÁ PROVOZNÍ ŘÁD UMĚLÉ HOROLEZECKÉ STĚNY OBJEKTU KRAJINSKÁ Část I BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1) Nepřekračovat maximální počet současně lezoucích osob na umělé horolezecké stěně (dále UHS) vedle sebe. Maximální

Více

NOUZOVÉ ZPŮSOBY SLANĚNÍ

NOUZOVÉ ZPŮSOBY SLANĚNÍ IMZ I - Základy práce ve výšce a nad volnou hloubkou pro JSDHO NOUZOVÉ ZPŮSOBY SLANĚNÍ Ústřední hasičská škola Jánské Koupele NOUZOVÉ ZPŮSOBY SLANĚNÍ V operačním řízení každý hasič může řešit situaci,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 28 Speciální

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Adam Just

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Adam Just Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Adam Just Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy Výuka na umělé lezecké stěně Education on artificial

Více

Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice. tělocvična Šalounova ulice č. p. 2164, Hořice 508 01

Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice. tělocvična Šalounova ulice č. p. 2164, Hořice 508 01 1. Provozní řád cvičné horolezecké stěny Gymnázia, SOŠ, SOU a VOŠ, Hořice tělocvična Šalounova ulice č. p. 2164, Hořice 508 01 Lezecká stěna je určena pouze pro lezení (horolezení) s jištěním certifikovanými

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO LANO S HÁKEM

NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ A ÚDRŽBA PRO LANO S HÁKEM BRANO a.s, 747 41 Hradec nad Moravicí Česká republika tel.:+420/ 553 632 318, 553 632 345 fax:+420/ 553 632 407, 553 632 151 http://www.brano.cz info@brano.cz NÁVOD K POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY, PROVOZ

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

CD ASS - nerezový lankový systém

CD ASS - nerezový lankový systém CD ASS - nerezový lankový systém CD DISK ZASÍLÁME ZDARMA! Na CD naleznete výkresovou dokumentaci prvků - nerezového lankového systému, určenou hlavně pro projektanty, architekty a montážní firmy. Pro Vaši

Více

Koncepce činností jednotek požární ochrany ve výškách a nad volnými hloubkami

Koncepce činností jednotek požární ochrany ve výškách a nad volnými hloubkami Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO- 3156/IZS-2001 V Praze dne 21. prosince 2001 Počet listů: 52 Koncepce činností jednotek požární ochrany ve výškách a nad

Více

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami.

Roznášení svěrné síly z hlav, resp. matic šroubů je zajištěno podložkami. 4. cvičení Třecí spoje Princip třecích spojů. Návrh spojovacího prvku V třecím spoji se smyková síla F v přenáší třením F s mezi styčnými plochami spojovaných prvků, které musí být vhodně upraveny a vzájemně

Více

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...8 1.1 OBECNÁ USTANOVENÍ...8 1.2 TECHNICKÉ NORMY UPRAVUJÍCÍ PRÁCE VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU...8 1.2.1 Význam normy...

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...8 1.1 OBECNÁ USTANOVENÍ...8 1.2 TECHNICKÉ NORMY UPRAVUJÍCÍ PRÁCE VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU...8 1.2.1 Význam normy... 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...8 1.1 OBECNÁ USTANOVENÍ...8 1.2 TECHNICKÉ NORMY UPRAVUJÍCÍ PRÁCE VE VÝŠCE A NAD VOLNOU HLOUBKOU...8 1.2.1 Význam normy...8 1.2.2 Seznam norem v oblasti prací ve výšce a nad volnou

Více

TECH-INFO možno vyjmout a používat samostatně. tech-info

TECH-INFO možno vyjmout a používat samostatně. tech-info TECH-INFO možno vyjmout a používat samostatně. tech-info CZ tech-info Základní bezpečnostní pravidla pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou vycházejí z platných zákonů a vládních nařízení České Republiky

Více

PROVOZNÍ ŘÁD VNITŘNÍ LEZECKÉ STĚNY

PROVOZNÍ ŘÁD VNITŘNÍ LEZECKÉ STĚNY PROVOZNÍ ŘÁD VNITŘNÍ LEZECKÉ STĚNY Provozovatel: DDM Symfonie Poděbrady, Za Nádražím 56, Poděbrady 290 01 Výrobce: Makak climbing s.r.o. Stěna DDM Symfonie Poděbrady byla vybudována z prostředků Evropského

Více

GEWA - břemenová traverza, typ WTS

GEWA - břemenová traverza, typ WTS GEWA - břemenová traverza, typ WTS se 2 jistícími háky Tyto traverzy mají dva pevně umístěné jistící háky a uprostřed závěsné oko pasující na zátěžový hák dle DIN 15401. K dodání také s 2- pramenným úvazkem

Více

TECHNICKÉ STRÁNKY 146 OSVĚTLENÍ 164 HRÁTKY NA LANĚ 182 CANYONING - POKRAČOVÁNÍ 184 SESTUP PŘI SPELEOLOGII 166 PŘELANĚNÍ (TYROLSKÝ TRAVERS)

TECHNICKÉ STRÁNKY 146 OSVĚTLENÍ 164 HRÁTKY NA LANĚ 182 CANYONING - POKRAČOVÁNÍ 184 SESTUP PŘI SPELEOLOGII 166 PŘELANĚNÍ (TYROLSKÝ TRAVERS) THNIKÉ STRÁNKY 146 OSVĚTLNÍ 164 HRÁTKY N LNĚ 182 NYONING - POKRČOVÁNÍ 148 OSVĚTLNÍ 166 PŘLNĚNÍ (TYROLSKÝ TRVRS) 184 SSTUP PŘI SPLOLOGII 150 ZÁHRN 168 PŘLNĚNÍ - POKRČOVÁNÍ 186 VÝSTUP PŘI SPLOLOGII 152 VYSOKOHORSKÁ

Více

ADRENALIN 35. Mobilní lanový park. Technické požadavky na prostor: Plocha o průměru 10 m.

ADRENALIN 35. Mobilní lanový park. Technické požadavky na prostor: Plocha o průměru 10 m. ADRENALIN 35 Mobilní lanový park rovnováha Mobilní lanový park Pořádáte den dětí, slavnost či jinou akci a nemáte kotvení pro nízké lanové překážky? Naše mobilní lanové centrum z nízkých lanových překážek

Více

Práce s motorovou pilou

Práce s motorovou pilou 28. 1. 2013, Brno Připravil: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. Ing. Tomáš Zemánek, Ph.D. Ústav lesnické a dřevařské techniky Práce s motorovou pilou Postupy při práci s motorovou pilou ve výjimečných situacích

Více

jeřábová lana, řetězy... textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované

jeřábová lana, řetězy... textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované textilní vazáky - nekonečné - ploché s oky - vícepramenné - kombinované Co by bylo dobré vědět, než si objednáte textilní pás? Pár doporučení a rad jak na textil. Výběr textilních pásů Textilní pásy se

Více

Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSG PFEIFER pro průchozí montáž

Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSG PFEIFER pro průchozí montáž Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSG PFEIFER pro průchozí montáž Zátěžové smyčky LSG PFEIFER jsou určeny k dodatečné vestavbě v blízkosti okraje na spodní stranu stropu výtahových šachet. Slouží

Více

Stromolezení. Téma 3.: Konstrukce a materiál textilních lan. 27.3. 2012, Brno. Připravili: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. Ing.

Stromolezení. Téma 3.: Konstrukce a materiál textilních lan. 27.3. 2012, Brno. Připravili: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. Ing. 27.3. 2012, Brno Připravili: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. Ing. Pavel Nevrkla Ústav lesnické a dřevařské techniky Stromolezení Téma 3.: Konstrukce a materiál textilních lan strana 2 Úvod Pro práce ve

Více

*MVCRX008KC9M* MVCRX008KC9M prvotní identifikátor

*MVCRX008KC9M* MVCRX008KC9M prvotní identifikátor *MVCRX008KC9M* MVCRX008KC9M prvotní identifikátor Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky METODIKA PROVÁDĚNÍ KONTROL PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNÍ TECHNIKY A

Více

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky. Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky. Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu Práce ve výškách zahrnuje práce, při nichž hrozí pády z výšky nebo do volné hloubky. Protože se jedná o vysoce rizikové činnosti, které jsou příčinou až 40% smrtelných pracovních úrazů, je nezbytné použití

Více

Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků

Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků Systém nízkoúrovňových válečkových a řetězových dopravníků Bc. Vít Hanus Vedoucí práce: Ing. František Starý Abstrakt Tématem práce je návrh a konstrukce modulárního systému válečkových a řetězových dopravníků

Více

Záchrana z výšky a volné hloubky

Záchrana z výšky a volné hloubky Záchrana z výšky a volné hloubky pomocí lanové techniky lanové dráhy Záchrana z výšky a volné hloubky Záchrana lanovou technikou Výšky: Výškové budovy Záchrana z lanových drah Záchrana ze stromů Ochrana

Více

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I. DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I. Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám -

Více

Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách

Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách Pravidla lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách Preambule Horolezci ctí krásy a hodnoty přírodou vytvořených skalních útvarů a jedinečných skalních měst na území České republiky i kdekoli jinde

Více

TECH - INFO 2014 / CZ

TECH - INFO 2014 / CZ TECH-INFO 2014 / CZ OBSAH 4 základní vybavení 6 než začneme lézt 10 základní dovednosti 18 lezení na umělé stěně 20 vícedélkové lezení 22 via ferraty 24 pohyb po ledovci 26 pád do trhliny 28 laviny 29

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Záchrana osob ze stromů Způsoby výstupu na strom

Záchrana osob ze stromů Způsoby výstupu na strom HZS Moravskoslezského kraje HZS Jihomoravského kraje Učiliště požární ochrany Velké Poříčí Metodický materiál Záchrana osob ze stromů Způsoby výstupu na strom V Ostravě 14. března 2008 kpt. Ing. Richard

Více

5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 %

5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 % 5. VDI4707 2009 VDI4707 určuje velikost potřebného výkonu v klidovém stavu (všech komponentů) a tzv. specifickou spotřebu jízdy (účinnost jízdy). A výsledná známka je vypočítána z těchto dvou hodnot v

Více

ADRENALINOVÉ ATRAKCE PRONÁJEM

ADRENALINOVÉ ATRAKCE PRONÁJEM ADRENALINOVÉ ATRAKCE PRONÁJEM Tomáš Vavřina, IČ: 02997053 ADRENALIN 30 Horolezecká stěna VZHŮRU DO OBLAK Malá mobilní horolezecká stěna, typu skládačka, je určena pro děti i dospělé. Na stěně se může pohybovat

Více

Uzly v horolezectví. Navázáním uzlu na lano se snižuje nosnost lana téměř o polovinu ( o 50%)!!!

Uzly v horolezectví. Navázáním uzlu na lano se snižuje nosnost lana téměř o polovinu ( o 50%)!!! Uzly v horolezectví Stručná teorie uzlování Navázáním uzlu na lano se snižuje nosnost lana téměř o polovinu ( o 50%)!!! Způsobují to tři základní jevy: 1. Mechanické a tepelné (třením) namáhání lana dané

Více

Metodické Peklo Lekce 1

Metodické Peklo Lekce 1 1) Sedák Metodické Peklo Lekce 1 - sedací úvaz, složený z bederního pásu a nohavic. Nohavice na moderních sedácích jsou nastavitelné doporučeno (snadné navlečení v těžším terénu ) Použití sedáku - sportovní

Více

20.5.2013, Brno Připravil: Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. ZÁVADY PŘI ZKOUŠKÁCH NÁBYTKU A JEJICH VZTAH K NORMÁM

20.5.2013, Brno Připravil: Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. ZÁVADY PŘI ZKOUŠKÁCH NÁBYTKU A JEJICH VZTAH K NORMÁM 20.5.2013, Brno Připravil: Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. ZÁVADY PŘI ZKOUŠKÁCH NÁBYTKU A JEJICH VZTAH K NORMÁM Bezpečný výrobek strana 2 Požadavky vyplývající ze zákonných předpisů Zákon č. 22/1997 Sb. o technických

Více