Ezopovy bajky. Ezop. 6. století p. n. l.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ezopovy bajky. Ezop. 6. století p. n. l."

Transkript

1 Ezopovy bajky Ezop 6. století p. n. l.

2 Obsah 1 První kniha Ezopova O kohoutu a perle O vlku a o beranu O lvu, vlku, koze a ovci O psu a o kusu masa O psu a o ovci O zlod ji a o slunci O vlku a o e ábu O muºi a o hadu O dvou psech O voslu a lvu O dvou my²ích O vorlu a li²ce O vorlu, hlemejºdi a vrán O havranu, sýru a li²ce O voslu a o ²t n ti O lvu a o my²i O dvou supích O lvu, kanci, bejku a voslu O vlastovici a o jiných ptácích Druhá kniha Ezopova O ºabách O zlod ji a o psu O svini souprasní a o vlku O ho e ku porodu pracující O vlku aneb psu a o jehn ti O starém psu a o pánu jeho O zajících a ºabách O vlku a kozlátku O holubu, supu a krahujci O chudém lov ku a o je²t rce O jelenu, o vlku a o ovci O havranu nebo vrán a o pávu O obrazu a o vlku O mou²e a mravenci O mou²e a o mezku O ºáb a volu O li²ce a o ápu O kol av a o hospodá i

3 3 T etí kniha Ezopova O lvu a o pastý i O voslu a frýzu O lvu a koni O zví atech a o ptácích O frejí ce a o mládenci O slaví kovi a o krah jci O li²ce a o vlku O jelenu a o lovci Fabule vynechaná O ºen a o muºi jejím umrlém O otci a nepoda ilém synu O zlém a je²t o hor²ím O vlcích, o ovcích a o psích O muºi a o seke e O rukou, nohách a b ichu O vopici a li²ce O vlku a o psu O jelenu a o volu O kramá i a o voslu O lvu a o vopici ƒtvrtá kniha Ezopova O li²ce a o hrozních O kol av a o my²ích O vlku, o pastý i a o myslivci O voslu a o lvu O rysu a sedláku O ezníku a o skopcích O jedli a o t tin O ptá níku a o ptácích O supu a o jiných ptácích O koni, o jelenu a o myslivci O starém lvu a o li²ce O nemocném oslu a o vlku O jednom velkém kozlu a t ech malých O lov ku a o lvu O ble²e a o velbloudu Z jiných soubor bajek ƒlov k a divý muº T ºko jest p irození zm niti O dvou tovary²ích

4 5.4 O ºáb, o ºabinci a o ptácích O li²ce a kohoutu O li²ce a o ko ce Li²ka a lev Oliva a fík Orel a brouk Pocestní a platan Sever a Jaso Li²ka a kozel O ko ce a kohoutu O medv du a v elách O lvu a my²i O kanci a oslu O vlku a li²ce O ºelv a ºabách Ko ka a my² Listy v t²ího formátu O lov ku pravdomluvném, o lhá i a o vopici O pávu bohyn e ené Juno a o slaví kovi O lov ku lysém a o mu²e O mravenci a o kobylce O me i a o poutníku Z jiných soubor bajek O dvou krabech O hadu, li²ce a jeºkovi Husy a e ábi Slepice zlatonosná Li²ka a trní O sedláku a mladém býku O ºíznivé vrán O v tru a dºbánu Duby a Zeus Tygr a li²ka O závistivém psu O vlku a o li²ce

5 P edmluva Romula mudrce na Knihy Ezopovy Romulus z Athén u il syna svého takto. Ezop ek byl smyslný muº, kterýº básn mi svými lidi u il, jak se v inech svých zachovávati mají, co d lati a eho nechati. A proto, aby ºivot lidský a mravy jich okázati mohl, k tomu jest básní svých uºíval, ptáky, stromy, divoká i pitomá zví ata, kozly, vlky, li²ky, lvy, voly, ovce, kozy a jiné v ci mluvící uvozuje, podlé p íleºitosti a slu²nosti jedné kaºdé rozprávky a básn. 5

6 1 První kniha Ezopova 1.1 O kohoutu a perle Kohout hraba se a hledaje sob v hnoji potravy, nalezl perlu, kteráºto na neslu²ném míst leºela. K níº ekl takto: O p edrahá v ci, jakº tak hanebn v hnoji a v lajních leºí²? Kdyby tebe n který lakomec nalezl, jak s p evelikou radostí tebe by pochytil, a ku první okrase a váºnosti tvé tebe by p ivedl. Ale já nalez²i tebe tak na mrzkém míst leºící, rad ji bych byl n co jiného nalezl, ímº bych se poºiviti mohl, neb ani já tob, ani ty mn se nehodí²." Rozprávky vyznamenání: Tuto rozprávku Ezop t m rozpráví, kte íº, kdyº jej tou, nerozum jí moci a uºitku perly této, a medu s kvítí jako v eli ky sbírati neum jí, neb t m takovým Ezop k ítání uºite ný není. 1.2 O vlku a o beranu Ezop o nevinném a proti tomu o zlobivém a zjevném k ivdá i tuto rozprávku pokládá. Vlk a beran, oba dva ºízniví jsouce, p i²li k potoku, aby pili. Vlk pil z potoku daleko naho e, a beran dole. Uhlédav pak vlk berana, ekl k n mu: Vºdycky mi, kdyº piji, kalí² vodu." Trp livý beránek ekl: Kterak bych já tob kalil vodu, pon vadº od tebe ke mn te e?" Vlk jakoby se zard l, ºe mu beran pravdu pov d l, i ekl: A co mi laje²?" Odpov d l beran: Já tob nic nelaji." Tu op t ekl vlk: P ed p l létem téº mi otec tv j d lal." Beran ekl: Já jsem je²t toho asu na sv t nebyl, aniº jsem je²t se byl narodil". Op t vlk ekl: Pole jsi mi mé tak pokazil a pohubil svým pasením a p í²tikováním, ºe zpustlo." Beránek aneb jehn eklo: Jakº to m ºe býti, v²ak je²t nemám ºádných zub v." I rozhn vav se vlk, ekl: A koli já tvejch d vod v a vejmluv zru²iti nemohu, v²ak proto chci sob z tebe istou kolací ud lati". A pochytiv tichého beránka, roztrhav jej, sn dl ho. Vyznamenání: Touto rozprávkou Ezop ukazuje a vysv d uje, ºe u nepravých a k ivdomluvných ºalobník rozum a pravda ºádného místa nemají. Takových vlk mnoho se nalézá. 1.3 O lvu, vlku, koze a ovci Jest obecné to p ísloví: S mocn j²ím sebe netovary² a své v ci v dobré mí e postaví². O tom jest taková rozprávka. Vlk, koza a ovce stovary²ili se se lvem, aby spolu na lov do jedné stráni táhli. A uhoniv²e jelena, na tvero jej rozd lili. Potom ekl lev: První díl proto beru, ºe jsem lev a nad v²emi zví aty král. Druhý díl, proto jest m j, ºe siln j²í jsem neºli vy. A t etí proto chci míti, ºe jsem touºeji b ºel neºli z vás kdo. A tvrtého kdo se dotkne, hned jsem mu nep ítelem." A tak ten nev rný a lichý lev tyto t i odhádal od díl v jejich a sám v²ecky pobral. Tato rozprávka v²ecky lidi napomíná, aby se tovary²stva sebe mocn j²ího varovali. Tu báse Crinitus v novém latinském p ekládání z e i ecké pokládá o lvu, voslu a li²ce. A kdyº vosel z rozkázání lvova, coº ulovili, na tré rozd lil, proto se velmi lev na vosla 6

7 rozhn val, a ²k íp zuby, rozkázal li²ce d liti. A li²ka hned v²ecko v jednu hromadu sloºila a lvu p ivlastnila. I líbilo se to lvu, tak ºe se vzeptal, kdo by ji tím oby ejem d liti u il? A ona odpov d la, ºe nebezpe enství, v kterémº vosel stál, to mne nau ilo". A tak ta báse oznamuje, ºe ten ² astný jest, kdoº se cizím nebezpe enstvím kaje. 1.4 O psu a o kusu masa Kdoº lakom cizího a p íli²n ºádá, potracuje své. A ehoº nalakomí, toho nepoºívá. O tom Ezop mluví takto: Pes nesa kus masa v tlam, b ºel skrze tekutou vodu. A vtom podobný kus masa v vod zdáv se sob ºe vidí, cht l také i ten pochytiti. A tak odev ev ústa, upustil ten, kterýº m l, a voda jej hned zanesla, tak ºe on jistej kus za nejistej ztratil. Protoº lakomej, kterejº mnoho ºádá, ten vºdycky málo mívá. 1.5 O psu a o ovci Pes p ed soudem vinil z p j eného chleba ovci. Ovce jemu odpírala, koucí, ºe nikdá ºádného chleba od n ho nep ijímala. Pes odvolával se, ºe chce sv domím to prokázati. To aby postavil, jemu jest pu²t no. I p ivedl vlka, kterýºto vyznával, prav se v d ti, ºe by chleba p j il pes ovci. P itom také lu ák p ítomen býti se pravil; a vcházeje lu ák, ekl k ovci: Kterak ty smí² toho zapírati, prav ci, ºe jsi nep ijímala?" A tak ovce jest t mi k ivejmi t mi sv dky p emoºena. A hned ortel jest vy en, aby ona chléb psu navrátila. I p inucena jest, ºe vlnu svou ne v as vost ící dáti musila, aby tomu, kterémuº povinna nebyla, zaplatila. Tak mnozí iní, na nevinné lsti vymej²lejíce, a svá p edsevzetí fale²nejmi sv dky a pevn utarasovanejmi lºmi upev ujíce. 1.6 O zlod ji a o slunci Coº v lov ku od p irození leºí, toho se on velmi t ºce zbaví. To tato rozprávka znamená. ƒasu jednoho sousedé m li velikou radost a pot ²ení s zlod jem na jeho svatb, nad jíce se, ºe se jiº obrátí a zlod jství p estane. K nimºto p i²ed jeden muº moudrý a vida je v takové radosti, ekl jim: Poslechn te, já vám chci radost va²i vyloºiti. Jednoho asu slunce cht lo se voºeniti. To se zdálo v²em zemím odporné, a v²ecken sv t toho trp ti nemohl, tak ºe i najvy²²ímu bohu, Jupiterovi, láli a zlo e ili. Proto se Jupiter velmi hn val, a tázal se na p í inu toho lání a zlo e ení. A jeden ekl k n mu: Nemáme nyní neº jediné slunce, to v²ecken sv t zarmucuje p íli²nou horkostí, tak ºe v²eckno p irození od ní nemocno bývá: co pak budoucího jest, kdyº slunce jiných naplodí?'" Báse tato ukazuje, ºe se lidé pro mnoºení zlých radovati nemají, neb oni s atí a oddaní sob podobné plodí. Zlí rádi zlé plodí. Po zlém plemenu rády zlé rodiny bejvají. Jeden zlod j mnoho jiných naplodí, a jeden lotr mnoho lotr v nad lá. 7

8 1.7 O vlku a o e ábu Kdoº zlému dob e iní, ídko odplaty dobré od n ho dochází. -Vlk poz ev kost, velikou muku m l, neb mu v ch tánu nap í v zela. Vysoce se zakazoval, ºe zaplatí a za to u iní, kdoº by mu koli od toho zlého pomohl. I povolán jest k tomu e áb s dlouhým krkem, aby vlku pomoc u inil. Ten vstr iv krk sv j v ch tán vl í, vytáhl jemu kost ven a zdravého jej u inil: a jiº od zdravého vlka, aby mu p ipov d nou mzdu dal, ºádal. A vlk takto pov d l: O v t²í nevd nosti od toho e ába, jeºto tak hluboko v mém ch tánu jako ta kost byl, a je²t ºádá ode mne záplaty. Co jsem mu mohl lep²ího ud lati, neº abych ho p i ºivot zachoval? Jeºto to mn k veliké potup a lehkosti jest." Tato báse napomíná ty, kte íº zlým sluºbu a pohodlé iní anebo n jaké dobrodiní ukazují. 1.8 O muºi a o hadu Zlému kdo pomoc iní, v d ti má, ºe dosti zle iní. Nebo za své dobré iny zlou odplatu od n ho míti bude. Pro velikou zimu a mrázy lov k jeden, lítostí hnut jsa, hada v domu svém choval a p es celou zimu jemu jísti dával. Kdyº pak zima pominula a had jiº zase jako obºil a povok ál, v²eckny v ci jedem nakva²oval. A aby vºdy milostí po sob nepoz stavoval, a laskav aby se nerozd lil, emuº kde mohl, tomu u²kodil. Tuto rozprávku mají pamatovati, kte íº dobrovoln nevd ným lidem nápomocni bývají, kte íº by rad²i p i rozd lování a rozvedení p átelství u²kodili, neº by za to, coº dobrého p ijali, n ím dobrým zase se odplatili. 1.9 O dvou psech Pokorná a pochlebná slova, anebo p kné mluvení, asto lidí p ivozuje k veliké ²kod. Protoº, abychom pochlebník v a lahodných e í podávajících nep ijímali, ale jich se varovali, Ezop tuto báse sloºil. Jednoho asu tista, jsoucí b ezí a mající se poloºiti, pokorn lahodnejmi slovy psa prosila, aby jí pop ál v pele²i své místa. Pes, dav se namluviti, p ál jí toho a hned jí z pele²e postoupil a ji tam vpustil. Ona pak kdyº tam dlouhý as leºala, a jiº mladí ºe velicí byli, prosil pes, aby se zase vyst hovala a pele² jemu vyprázdnila. Ale ona toho u initi necht la. Nevelmi mnoho potom ºádal pes op t, prose, aby mu to podlé té víry u inila, kterouº od n ho poznala, a jemu z pele²e varovala. K tomu tista nadut a hrd odpov d la: Pro mne nepráv a nespravedliv n kolikrát trápí²? Coºpak chce² proti mn a proti v²em mým býti? Pakli jsi siln j²í neºli my v²ickni, teda já tob chci z pele²e varovati." Tak asto dob í a p ív tiví skrze lahodné a pochlebné mluvení statky své ztracují a o n p icházejí. 8

9 1.10 O voslu a lvu O svémyslném, bláznovém, posm ²ném lov ku mud ec tuto báse sloºil. N kte í lidé potupují sebe vy²²í, jeºto z toho veliké zlé jim nastává. Jako tento vosel, potkav se se lvem, ekl k n mu: Pozdravuji tebe, brat e." Lev pak to snesl a nedal mu ºádné odpov di, ale potupil slova jeho a hlavou na n kynul, pomysliv sám p i sob : A já bych necht l tím marným a ni emným hovadem svejch zub v po²kvrniti, aniº bych cht l oust odev íti, abych se m l s ním vaditi. Neb kdybych se s ním o zasadil, musil bych ho nebo mne plundrujícího, aneb po kusích roztrhaného, nechati a odjíti: protoº lépe jest bláznovému hovadu to p eslechnouti." Tato báse u í, aby lidé rozumn j²í n co na bláznových sná²eti um li, a blázny aby ochra ovali, kte íº n kdy moud ej²ím n co bláznové p emluví O dvou my²ích Mnohem jest lépe v chudob bezpe n ºivu býti neºli v bohatství pro strach a starostí schnouti a vadnouti. Jakoºto báse tato oznamuje. My² domácí p es pole vandrovala, a ºádána jsouci od polní my²i, aby u ní hospodou byla, od ní jest p ijata a znamenit v její malé dupce ct na, tak ºe ºaludy a je menem nakrmena byla. Kdyº pak zase se vracela, svou cestu dokonav²i, k polní my²i se navrátila a jí prosila, aby s ní ²la a také, co by m li, jedla. Tak se stalo. I ve²li spolu do jednoho p kného domu, v kterémº byla ²piºérna aneb sklep, plný rozli ných pokrm v. Ty ukázav²i domácí my², ekla: Mnedle, jez tyto dobré pokrmy, pokudº se líbí, neb já jich mám na kaºdý den nazbyt dosti." A kdyº jiº rozli nejch pokrm v poºívaly, tehdy p ib hl b hem klí ník a u dve í se rumploval. My²i, lek²e se, utíkaly, domácí do díry sob známé, ale p espolní nebyla tu dír sv doma, tak nev d la, kam b ºeti, neº po st nách sem i tam se drala, a jiº po svém ºivotu byla pustila. Kdyº pak ten ²afá ze sklepu vy²el a dvé e po sob zamekl, ekla domácí my² k p espolní: Pro se sama d sí² tvým b háním a utíkáním? Mnedle jezme a m jme dobrou v li a p ebírajme se v t ch pokrmích, nebo neboj se, zde se nemáme o starati, neº toliko bu me vesely." Odpov d la polní my²: Schovaj sob své pokrmy a bu s nimi vesela, neb ty nemá² ºádné starosti ani pé e, ani také úzkosti aniº tebe také co trápí tito kaºdého dne zámutkové; já také dob e a st ídm na poli míti se budu, a vºdycky vesela budu, ºádné pé e o nic míti nebudu, ºádného zámutku báti se nebudu. Ale ty vºdycky pe livá bude², a nikdá sebou bezpe na nebude², vºdycky na tebe pasti nastrahovati a léceti budou, aby t polapili. Ko ky t ustavi n prohán ti budou, a pro jich pokrmy bez p estání obecn v²ichni tebe nenávid ti budou." Tato báse trestce ty lidi, kte íº se s vy²²ími stovary²ují, aby od nich n co dosíci mohli, ehoº jim ²t stí nikdá nep j ilo, aniº se jim kdy to poda ilo. Protoº mají lidé takoví pokojný ºivot vyvoliti a rad ji bezpe n j²í sebou v svém malém obydlí býti, neºli toho ºádati, coº by jejich p irození nep íslu²elo, aneb coº by jim oby ejného nebylo. 9

10 1.12 O vorlu a li²ce Velicí a mocní nemají niº²ích potupovati. Jakoº tato rozprávka oznamuje. Vorel a li²ka, p átelství s sebou a známost u iniv²e, aby od sebe daleko nebejvali, na tom se snesli. A toho p átelství potvrdili tím, ºe sob p ivykli. Vorel pak na vysokém strom hnízdo sob sloºil, a li²ka hned tu od n ho nedaleko na zemi mladé vyvedla. Kdyº pak asu n kterého vy²la, aby se popásla, vorel nemaje, co by jedl, slet v do chrastiny dol a mladé li²ky pobrav, spolu s rodinou svou je pojedl. Vrátiv²i se pak li²ka a tomu porozum v²i, co by se p ihodilo, ne tak velmi pro rodiny své smrt se rmoutila, jako pro to, ºe se pomstíti nemohla. Neb létati nemohouci, létajícího vorla uhoniti nemohla. V²ak proto z daleka stojeci (coº jest oby ej t m, kte íº se pomstíti nemohou) nep íteli svému zlo e ila a jej klela. Nemnoho pak potom, kdyº jacísi kozu ob tovali na poli, slet v vorel dol, kus té ob ti s uhlím e avým pochytiv, do hnízda vnesl. Kdyº se pak vítr strhl a ohe se roznítil, vorlí ata, nemajíce je²t ºádného pe í, ope ená na zemi spadala. A li²ka p ib h²i, p ed ním, kdyº na to vorel hled l, v²ecka je pojedla. Báse znamená, ºe ti, kte íº p átelství ru²í, a koli pomsty nemívají od nedostate n j²ích sebe pro jejich mdlobu, v²ak proto od Boha pomsty neucházejí. Tato rozprávka u í, ºe vy²²í nemají niº²ích potupovati, aby trestáni nebyli ohn m pomsty a spravedlnosti Boºí. Jakoº také stará báse o tom jest, jinými slovy, ale k témuº rozumu. A t etí také o vorlu a o hovniváli O vorlu, hlemejºdi a vrán Kdoº opat en jest a sebou bezpe en, ten se vyst íhej, aby mu skrze zlou radu u²kozeno nebylo. O tom Ezop mluví takto: Vorel pochytil hlemejºd velikého, a nohou ho sob drºe, vylet l s ním vysoko do pov t í. V²ak hlemejº tak se do své ²ko epiny vtáhl ºe mu vorel nemohl nic u²koditi, ani ho z ní vytáhnouti. Tu potkav²i jej vrána, pochlebovala mu, kouci: I cos velmi dobrou v c uhonil, ale, le ji rozbije², jísti jí nebude², a daremní tvá práce bude." Ihned vorel p ipov d l vrán kus toho lovu, aby mu k tomu radila. Vrána jemu takovou radu dala, kouci: Le nahoru aº k nebi, a pust jej na velikej kámen, a ²ko epina aneb ten ºabinec jeho se rozrazí, a tak p ed sebou pokrm leºeti uhlédáme a s veselím se poºivíme." Skrze tu lstivou radu této vrány zkaºen jest hlemejº a orlovi s vranou pokrmem u in n, a koli od p irození domkem a p epevnou ²ko epinou opat en jest O havranu, sýru a li²ce Lidé, kte íº pochlebník a e í lahodných podávajících slova p ijímají, oklamáni bejvají. Jakoº tato rozprávka ukazuje. Havran, vzav sejr na vokn, let l s ním na jeden vysoký strom. Uhlédav²i jej li²ka, zacht lo se jí toho sejra. I promluvila k n mu lahodnými slovy, koucí: O havrane, kdo jest tob podobný? Neb ºádný pták nemá takového pe í, jako ty. A nevím, aby p kn j²í pták mohl nalezen býti, kdyby toliko k té kráse n jaký hlas m l; neº tak mám za to, ºe má² hlas 10

11 p iobhroubný." Havran se radoval z té marné chvály, a cht se více zalíbiti a hlas sv j okázati, vztáh²i krk, siln zk ikl. A jakº ústa odev el, hned mu sejr vypadl. Ten pochytiv²i chytrá a lstivá li²ka, rychle jej pohltila. Teprvá havran p estal, porozum v tomu, ºe slova té li²ky líbezná s lstí a nev rou byla smí²ená. Protoº napomíná tato báse obecn, pochlebník v aby se st áhli a jich se varovali O voslu a o ²t n ti Kdo k slu²né sluºb není ustanoven a k ní se nehodí, ten nemá se t íti vy²²ímu a lep²ímu slouºiti, neb sluºba jeho p íjemná nebude. O tom sly² tuto báse : Vosel, vida ²t átko, kterak p kn od pána svého navedeno jest, ºe kaºdý den s pánem se milkují a s sebou p kn nakládají, tak ºe pán se s ním pohlazuje, jísti mu z svého stolu dává, a v²ecka eled domácí mu folkuje, myslil sám u seb: Kdyº toto tak malé nemilé zví átko tak pán m j miluje i v²eckna eled pro to ²patné lísání a umílení, jak mnohem více budou mne milovati, kdyº já se k n mu budu ulisn míti a umíleti. Mnohem lépe to se mu líbiti bude, ºe já veliký jsem a lep²ího rodu neºli pes, a k mnohým v cem jsem uºite n j²í neº to ²t n, protoº mnohem hodn ji ct n budu. A rozváºiv ty v ci vosel u sebe, uhlédal pána, an dom jde; hned b ºel proti n mu a ukázal radost svou váním svým, a zpav se, vloºil se svejmi p edními nohami pánu na ramena, a po al jemu okolo oust enichati a vokolo tvá i sem i tam se umíleti, tak ºe na n m i ²aty zmazal. A kdyº nepodobn t ºce na pánu leºel, pán zavolal na sluºebníky, aby ho té kratochvíle zbavili, a aby toho vosla prázden býti mohl. Tu v²ecka eled na vosla s sochory, s kyjmi i s kamením b ºela, a utloukli ho po h bet i po bocích, ºe v n m n kolik ºeber zlámali, a ubitého zase jej k eb íku neb k jeslem p ivázali, tak ºe ho ledvá s du²í pustili. Tato báse ukazuje, ºe ºádný nemá se vysokomysln pozdvihovati, aby se m l u v t²í sluºbu t íti, neºli by jemu náleºité bylo O lvu a o my²i A koli lov k neváºný anebo prostý stavu niº²ího vy²²ímu n co potupného nebo nepravého u iní, zvlá²t necht, a kdyº prosí, aby mu to provin ní z necht ní u in né odpu²t no bylo, má se státi, neb p ichází as odplaty, a ºe i nuzní mohou asem mocným neb bohatým prosp ti. O tom sly² takovou báse : Lev spal v lese toho asu, kdyº se polní my²i tekly a spolu pohrávaly. Z necht ní jedna z nich na lva vsko ila. Lev procítiv, rychle ji pochytil. My² ºalostiv ho prosila, aby jí tu vinu odpustil, prav ci, ºe toho svévoln neu inila, a také oznamovala jemu, kterak by jich mnoºství spolu pohrávalo, ona pak sama, nechtíc, a ºádná jiná na n ho ºe vsko ila, v²ak za milost prosí, aby ta p íhoda jí milostiv váºena byla. Lev, rozváºiv to u sebe, ºe by pomsta velmi chaterná byla proti jedné my²i, a v t²í lehkost z toho neºli est ºe by mu byla, tomu rozum je, odpustil my²i vinu a dopustil jí odjíti. My² s vd ností a s d kováním od n ho ode²la. Po n kolika pak dnech málo lev vpadl do tenat. A porozum v tomu, ºe by jat byl, po al velmi siln a ºalostiv váti a k i eti, a s velikou t ºkostí na své ne²t stí na íkati. Usly²av²i to my², hned k n mu b ºela, aby zv d la, co by to bylo, aneb jaké ne²t stí by ho 11

12 potkalo. Poznav²i pak to my², ºe by jat byl, ekla k n mu, t ²íc jej, aby se nic nebál, ºe mu se chce za dobrodiní jeho, kteréº jí byl u inil, odplatiti, a toho dobrodiní ºe jest vd na, dokázati. I v²eckny chytrosti a lsti k tomu v zení p iloºené vyhledav²i a je poznav²i, vzala p ed se práci zub v svých a po ala p ekusovati a rozvazovati v²eckny uzly té vazby, a v²ecky její chytrosti v nic obrátiv²i, tudy lva vysvobodila a vesele do lesa odeslala. Tato báse u í, ºe malých a níº²ích nemáme potupovati, neb p ichází hodina, ºe, coº jsme koli komu u inili, v²eckno se nám nahradí O dvou supích Kdoº se rád s kaºdým vadí a hadruje, ten se v pot eb své a nouzi pomocí ode v²ech opova- ºuje. O tom máme tuto báse sly²eti. ƒasu jednoho roznemohl se sup. A kdyº leºel mnoho m síc v, tak ºe ºádné nad je nem l, aby m l ºiv z stati, prosil s plá em mate e své, aby chodila po místech svatých a za n j slibovala, coº by kdoli cht li, ºe ob tovati chce, jediné aby mohl k zdraví navrácen a té nemoci prázden býti. Mát odpov d la, ºe to ráda chce u initi, ale ºe se obává, ºe z toho nic nebude, koucí: Ty jsi vºdycky prve bez bázn Boºí na sv t ºiv byl, kostely jsi zloupil, v²eckny oltá e po²kvrnil, aniº jsi které svátosti sob co váºil; kterakº tedy mám za tebe prositi?" Tuto báse sob váºiti mají ti, kte íº v h í²ích jsou, a odpu²t ní jich bez srdce skrou²eného a bez zpov di dojíti cht jí. Má jeden kaºdý lov k nejprve istým býti, chce-li od Boha v tom, za ho prosí, usly²án býti. I také ti lidé, kte íº se obecn jiº nyní rozdvojují a s kaºdým nevoli míti cht jí, vºdycky lstiv s protivností ºivi jsouce, kdyº na n jaká pot eba p ijde, tehdẠoby ejn beze v²í pomoci opu²t ni bývají O lvu, kanci, bejku a voslu Moc kdoº potratí, ten také má vysokomyslnost svou s sebe sloºiti, aby ode v²ech trestán nebyl. Jakoº tato fabule aneb rozprávka oznamuje. Lev, pro mnohá svá léta jiº jsa nestate ný, ºe i na své síle velmi zemdlen byl, tu p i²el k n mu kanec, slin se a zuby klapaje, a t mi ²kodu sob u in nou jemu odplacuje. Bejk trkal ho a ranil vob ma rohy. Vosel pak, vida ho jiº zemdleného, a an k ni emémuº není neº leºeti, v da, ºe prvé nep ítelem jeho byl, ude íl ho velmi tuze nohou v elo. Lev, vzdech²i, ekl: Kdyº jsem já p i své síle a mocí byl, tu jsem ºiv byl u veliké cti, v²em hrozný jsem byl, a v²ecka zví ata se mne bála, a kdoº jedné na mne zpomenul, kaºdý se mne zhrozil. Zase jsem mnohým dobrotivý byl, kterýchº jsem ni ímº neurazil, ale pomoc jim u inil: ti jiº v²ickni proti mn se zakyselili. A jakº mé síly a moci zbaven jsem, tak v²eckna má est s ní pominula." Tato báse napomíná a u í mocn j²í, aby p i své mocí dobrotiví a p ív tiví byli, aby niºádná pomsta po vykonání mocí na n nep i²la. 12

13 1.19 O vlastovici a o jiných ptácích Kte íº dobré rady neposlouchají, asto k veliké ²kod p icházejí. To tato báse znamená. Kdyº jednoho asu v²ickni ptáci pole vid li strojiti, konop a len na n síti, nic sob toho neváºili. Ale vlastovice, dob e tomu rozum je, co to rozsívání p inese, v²em pták m to oznámila, jak by to velmi ²kodlivá v c jim byla. Ale oni toho nedbali. Potom vop t, kdyº jiº len a konop poodrostly, vlastovice k nim ekla: Pomn te, ºe toto nám k zlému p ijde. Protoº po me a vytrhejme to, nebo hned jakº dozrá, budou z toho tenátka vízti a vosídla nám nastrahovati, a tak my skrz lidskou lest a strojení lapáni budem." V²ichni ptáci potupili radu její a jí se posmívali. Porozum v²i tomu vlastovice, od nich se odd lila a k lidem do dom v se vst hovala, aby obydlé její pod st echami bezpe n j²í bylo. A kte íº radou její spraviti se necht li, vºdycky v starosti jsou, aby pod pom e zlapáni nebyli. Tuto báse svévolní pamatovati mají, kterýmº se zdá, ºe jejich p edsevzetí jest najlep²í, a jinejch rady poslouchati necht jí. 13

14 2 Druhá kniha Ezopova 2.1 O ºabách V d ti se má, ºe básn vymy²leny jsou proto, aby lidem jejich dobré i zlé skutky oznámily. Neb ºádný dobrý ani zlý neslove, neº toliko sám lov k. A protoº chci já ºivot lidský i jejich oby eje tuto zav íti a k tomu rozumu n které básn vypsati o zachovávání dobrých i zlých lidí. Neb ten lov k bezpe n ºiv jest, kterýº se ºádného nebojí, jako oni athenien²tí m ² ané toho asu, kdyº se jim najlépe vedlo, a kdyº ve v²í svobod ºivi byli, ºádného se nebojíce, vespolek sami sob se v²í pilností slouºíce. Potom z té bezpe nosti a svobodného bydla neuºite né a marné, ni emné rady uposlech²e, ú adu ºádali, kterýº by zlo ince zkrocoval a pro jejich nepravosti trestal. Tudy p i²li lidé k velikému strachu. N kte í pak, kte íº trestáni býti m li, byli od trestání zpro²t ni pro jiné, od kterýchº prvé dosti bídn a hanebn uráºeni byli. A kte íº novými ustanoveními a zákony obtíºeni byli, ti se báli ²kody a hanby, ne proto, ºe ú edníci jejich ost í a z iví byli, ale proto, ºe oni takové z ivosti nep ivykli. A tak pod t mi ustanoveními a cizí v lí musili jako sluºebníci poslu²ni a poddani býti. To jest jim p evelmi t ºké bylo. A potom to t ºce trpíce, velice se rmoutili a sob stejskali. Proti t m Ezop takovou báse sloºil. Prvních as v, kdyº ºáby byly beze v²í starosti, ºádného se nebály, v luºích a jeze ích p ebývajíce, od ºádného suºovány nebyly, samy mezi sebou neuºite n se pohnuv²e, aby s k ikem a s ºádostí p ed Jupitera p edstoupily, na tom se snesly, aby od n ho krále ºádaly, kterýº by vinné trestati um l. Té ºádosti jejích zasmál se Jupiter a prosby jích nep ijal. A ony potom op t k n mu volaly, kdyº jim ºádné znamení dáno nebylo, ºe by ºádost jejich usly²ána byla, a je²t více neºli prvé k i ely, v e²t ly a kukaly. Dobrotivý Jupiter sprostným a nevinným ºabám na ºádost jejich svrhl klápet a do mo idla jim jej pustil. Zvuku a plesknutí jeho v²ecky lek²e se, kamº která v d la, prchaly. Potom jedna vystr ív²i hlavu z vody, aby nového krále uhlídati mohla a jej poznati, porozum v²i tomu, ºe by klápet byl, svolala v²eckny jiné ºáby, aby na toho krále pohled ly. N které s velikým strachem a s t esením plynuly a nového krále pozdravovaly, v²ak s bázlivým srdcem to inily. Porozum v²e pak tomu, ºe v n m du²e není, vskákav²e na n j, poznaly, ºe d evo bylo: tu teprvá nohami po n m ²lapaly. A zase s velikým k ikem na boha Jupitera ºádost vzloºily, aby je králem obda il. Tu teprvá Jupiter dal jím ápa, ten je jednu po druhé mordoval a ony pla íce a toho ºelejíce aº k nebi hlasy své vztahovaly, volajíce: O boºe Jupiter, spomoz nám, anebo v²ecky zahyneme." On odpov d l jim: Kdyº jste krále ºádaly, já jsem vám ho dáti necht l. Po druhé jste ºádost na mne vzloºily, tu jsem vám dal milostivého a dobromyslného, toho jste potupily, jím jste pohrzely a nohami jste po n m ²lapaly. Potom jsem vám dal na va²i p ílí²nou a neslu²nou ºádost tohoto krále, kteréhoº nyní máte, toho míti musíte, neb jste dobrotivého sob váºiti neum ly, aniº jste ho také snésti mohly, aneb sob zachovati um ly." 2.2 O zlod ji a o psu Tuto rozprávku máme sly²eti o podvodnících a jiné oklamávajících. No ní zlod j, v²ed jednoho asu do n jakého domu, aby v n m kradl, i trel na psa. Kterémuº, kdyº ho uhlédal, 14

15 chleba podával, aby na n j ne²t kal, ale aby utichl a lehl. I sly²eti, ºe by ten pes m l k tomu zlod jovi promluviti: Dává²-li mi tento chléb pro milosti, ili ºe mne podvesti chce², aby[s] to odnesl, ímº pán m j, já i v²eckna ele v domu ºivi jsme, tehda mi to pov z? Pon vadº mi nyní ko chléb dává², míní²-li mi potom také dávati, kdyby[s] vynesl, coº by v domu bylo? A nebo chce²-li nade mnou lítost míti, kdyº bych hlad trp l? Já nechci, aby mí tento chléb hrdlo mé zacpati m l, aby jazyk m j ml eti m l a mn v²ecku milost potratiti; ale chci já proti tob st kati, pána i v²ecku ele ze sna probudíti a oznámiti, ºe v dom zlod j jest. Neb já tímto tvým p ítomným chlebem pohrdám a budoucí dobré rad ji p emej²lím; protoº pre hned odejdi, aneb já ²t kati budu a tebe oznámím." O jak p eostraºitý tento pes jest, kterýº nechce pro chléb oklamán býti, ani svého pána milostí ztratiti. Na tuto báse mají ºroutové pamatovati, kte íº prohodují a proºerou v²ecko, kdeº co mají. 2.3 O svini souprasní a o vlku ƒlov k mysl svou má tak ustanoviti, aby zlému v iti nemínil. K tomu jest tato báse sloºena. Svin veliká b ezí, kdyº se jí as vopra²ení blíºil, a kdyº s vzdycháním v bolestech p i pra²ení leºela, p i²el k ní vlk, ka: Sestra, nyní nastává tob prasení; to aby bylo bezpe né a ² astné, chci pomoc u initi a p i tob postáti a místo ch vino zastati." Poznav²i pak a porozum v²i nev rné a lstivé rad svin b ezí, odvrhla od sebe ta fale²ná a k ivá slova, a potupiv²i sluºbu jeho, ekla: Brat e, mé pra²ení bezpe n j²í bude, kdyº ty pre odejde². Protoº já tebe prosím, aby mn té cti ponechal, abych já svá prasátka sama na sv tlo vynesla, pro poctivost mate e rodi ky tvé. Neb jakº mnoho ve mn leºí, v²eckno se tvé sluºby d sí." A jakº vlk ode²el, zpro²t na jest od b emena svého. Kdyby pak byla slov m ne²lechetníka toho uv ila, tehdy by byla musila i s prasaty svými beze v²í lítosti z sv ta svedena býti. 2.4 O ho e ku porodu pracující ƒasto se stává, ºe pé e veliká a starost konec dobrej bé e, a veliká bolest a úzkost v smích se obracuje. Jakoº i tato báse o tom sv dectví vydává. Hora jedna, t hotná jsouci, kdyº porodití m la, velice k i ela, sob stejskala a t ºce dycht la, hrozn i eci a na íkajíci tak velmi, ºe v²ecka ta krajina zvuk její sly²ela a z toho velice zarmoucena byla, a v²ickni se obecn báli a na mysli zmámeni byli pro velikej h mot její a hluk. Po tom pak p evelikém stonání a na íkání porodíla my². A hned to porození rozest íno a rozhlá²eno bylo po v²í té zemi, a kte íº se byli leklí, zase se posilnili, a z toho nic nebylo, ehoº o ekávali, a ta jejich báze obrácena jest v ºert. 2.5 O vlku aneb psu a o jehn ti Dobrotivost, ta práv otce i matku iní i p átelskou dov rnost d tem, a ne samo porození aneb zplození. To z této básn poznati budeme moci. Jeh átko p idrºelo se koz. I p i²ed k n mu pes, ekl: Coº ty tu d lá²? V²ak tvé mate e zde není." A okázal mu daleko na poli, ºe by tam mát jeho s jinejmi ovcemi byla. K tomu 15

16 eklo jeh átko: Já té mate e nehledám, kterẠmne po ala anebo dev t m síc v ºivot svém nosila a mne na sv tlo vynesla, ale to pravím, ºe tato koza práv jest mát má, kteráºto krmí mne a své vým k poºívání dávajíci chová, svým vlastním d tem utrhujíc, abych já tím více mléka m lo." Pes op t ekl k jehn ti: V²ak jest to tvá pravá mát, kterẠtebe porodila." Odpov d lo jeh átko: Pravda jest, coº praví², ale v²ak jest slu²né, a od p irození to dopu²t no, aby dít, v bezpe ném míst poru ené, právem narozeno bylo. V²ak tomu rozum jíc mát má, ºe dít její toliko ov áku k st iºení a k dojení a ezníku k zabití uºite né by bylo, protoº m ona sem dala, kdeº bych v rozko²i se chovalo bez st iºení, abych bezpe n j²í sebou mezi kozly a kozami bylo, neºli tam u ovcí a u mate e, kterẠmne nosila a porodila. Protoº odejdi, neb tebe neuposlechnu." 2.6 O starém psu a o pánu jeho Niºádnej nemá v ku starého potupovati ani také vyhán ti ven, ale má rozváºiti skutky v ku jeho mladého. Nebo ºádá²-li se ve cti zstarati, um jº staré lidi v poctivosti míti. A také, kdyº se zstará², zase téº váºen bude². A a koli starej v k nic state ného nem º p sobiti, v²ak proto pomysli na udatnost mladosti jeho. O tom sly² tuto báse. Starý pes ustavi n od mladosti pánu slouºil, po lovích i ²tvaní. A jsa jiº p i letech a v kem obtíºen, a pro zstarání lénivý i choulostivý, zuby jeho p ední ztup ly a n které vypr²ely, tak ºe zajíce chvátiti nemohl ani, kteréhoº chytil, dodrºeti, ale kaºdý mu se vyd el, beze v²eho u²kození. A onde i onde po lese toho psa na se pod²tívali, nebojíce se ho. I rozhn val se pán velice na toho psa, a trestal ho, jako by nic neum l a p i myslivosti cvi ený nebyl. Pes myslivci aneb pánu takovou odpov d dal: O pane, léta má ím déle jsou beze v²í síly a mnohem mdlej²í neº léta mladá, zubové moji ztup li a n kte í vypadali. N kdy jsem pak state ný byl a ke v²em lov m poºite ný, tak ºe jsi udatenství mé mnohdykrát chválil, jiº pak haní² v zstaralosti iny mé. Prosím tebe, rozpome se na p ede²lé iny mé, a p íjemn j²í nyni ké udatenství mé u tebe, se koliv k mohu býti, bude." Tato báse u í nás, ºe v zstaralosti nemáme t ch potupovati a sob neváºiti, kte íºto nám v mladosti v rn slouºili. 2.7 O zajících a ºabách Kaºdou p íhodu máme trp liv sná²eti a asu místo dáti. Protoº lov k své zlé trp ti má a z nedostatk v jiných lidí trp livosti u iti se má. Jakoº tato báse u í. Kdyº jednoho asu zajíci velmi ²tváni a hon ni byli, tak ºe, pochybujíce jiº o zdraví svém, zoufav²e sob, myslili se sami pomordovati, neºli by v takové starosti a v tom nebezpe enství býti m li. A jiº tu radu o zmordování sebe zav ev²e, jednomysln v houf b ºeli k rybníku, aby se ztopili, u kteréhoº mnoºství ºab na b ehu sed lo. Kdyº pak zajíce b ºící vid ly, v²eckny do vody vskákaly a tam se schovaly. Porozum v²e pak tomu zajícové, jeden z nich ekl: Já vidím, ºe jiní je²t jsou, jeºto se bojí a strachují snad více neºli my; protoº mi se slu²né zdá, abychom my v na²em stavu stáli a trp liví byli jako i jiní, a abychom jho neb b emeno p irození trp liv sná²eli, kteréº nám to dalo, abychom s prací a s starostí ºivi byli. Neb ten as p ijde, ºe na²e práce a starost v pokoj se nám obrátí." 16

17 2.8 O vlku a kozlátku Chvalitebná v c jest p i d tech, kdyº rodi p ikázání zachovávají. Jakoº báse tato oznamuje. Koza, umíniv²i, ºe by na pastvu vyjíti ven cht la, napomínala kozlátko, aby ºádnému neotvíralo ani k sob koho pou²t lo, neb mnoho svobodné zv i chodí a okolo ov inc obchází, zda by co sob mohla uhoniti. A u iniv²i to napomenutí, ²la na pastvu, kde by se poºiviti mohla, a nechala kozlátka v chlév zav eného. Potom hned, jakº ode²la, p i²el vlk: ten stoje p ed dve mi, p etvá el se a hlas sv j p em oval, jako by kozka me ela, a ºádal kozlátka, aby mu dvé e odev elo. Ale kozlátko tomu, hledíc skulinou, porozum lo, ºe by mát jeho nebyla, a eklo: Já dob e sly²ím hlas matky mé, ale ty jsi nep ítel m j a hledá² mne podvesti a oklamati, a pod tím vymy²leným hlasem mate e mé ºádá² krve mé. Protoº klu²iº, neb tebe sem nepustím." Tak, kdoº poslouchá nau ení star²ích svých, nem º neº bezpe en sebou býti. 2.9 O holubu, supu a krahujci Kdoº se poru í pod obranu zlého a poddá, aneb pomocí od n ho hledá, svou v²ecknu nad ji potracuje. ƒasu jednoho, kdyº velmi holubi p ed supy neb lu áky létali a u veliké starosti byli, ºe se po nich shán li, vzali sob krahujce za obránci, domnívajíce se, ºe potom sebou bezpe n j²í budou. Ale krahujec vokázal se k nim jakoºto trestce viny jich, a jedl holuby jeden po druhém. I ekl jeden z nich: O jak mnohem snesitedln j²í v c byla, aby se lu áci po nás shán li, neº aby nás tento vochránce tak hubiti m l. Neb skrze kteréhoº jsme se domnívali, ºe bychom m li ochrán ni býti, od n ho sjíti musíme. Ale spravedliv se nám d je, pon vadº jsme tak nesmysln velikého nep ítele na²eho sob za ochránce proti nep íteli men²ímu vzali." 2.10 O chudém lov ku a o je²t rce Kdoº jiným u²kodil, toho vºdycky ve zlém domn ní mají míti a p ed ním se vyst íhati a nikdá se mu v²eho dov iti nemají. Jakoº tato fabule to vysv tluje. Je²t rka p ivykla k jednoho chudého lov ka stolu choditi, a tu drobty od n ho krmena byla, kte íº s stolu toho chudého padali. Kdyº pak ten chudej tu je²t rku tak choval, v²ickni jeho inové ² astn se jemu vedli, a skrze ní p i²el k velikému bohatství. Nemnoho pak potom rozhn val se ten lov k na tu je²t rku a velmi ji sekerou ranil, a hned po malém asu upadl zase v chudobu. Z toho porozum l, ºe v²eckno ²t stí, kteréº prvé m l, pro tu dobrotivost, kterouº ²t d e k je²t rce zachovával, tak ² astn se mu vedlo, a potom ºe zase v chudobu upadl jediné pro to, ºe ranil je²t rku. I ºelel toho velice a prosil té je²t rky, aby mu tu vinu odpustila, a ºe jest jemu toho s pravou v rou ºel, coº jí nepráv u inil. Jemuºto je²t rka odpov d la, kouci: Protoºe toho py e², chci já tob tu vinu odpustiti, ale kdyº rána zahojena bude. V²ak proto pro ²rám nech já tob docela nev ím. A a já s tebou se smí ím, v²ak proto nezapomenu na nev ru sekery." Tak vºdycky má ve zlém domn ní býti ten, kdoº druhého v em svévoln urazí. 17

18 2.11 O jelenu, o vlku a o ovci ƒastokrát k ivdá i a li²í skrze lest a k ivý jazyk nev rn lidem iní. O tom sly² tuto rozprávku. Jelen vinil ovci z korce obilé, ºe by mu dluºna byla a na jmenovitý den dáti p i ekla. A to u inil p ed vlkem, ºe on toho pov dom byl. Ovce, bojecí se vlka, pro veliký strach dluºnicí se býti p iznala, v²ak dal²ího roku ºádala. A kdyº ten pominul, op t od ovce, aby mu tomu dosti u inila, míti cht l. Ovce odpov d la: Jdi a u e² sob na vrb, a chce²-li obilé míti, vo pole a vlka nech, a po lesích b há, v²ak já tob nic povinovata nejsem. še jsem já se pak tehdy k dluhu znala, k tomu jest mne strach vlka p ivedl. Oba dva jste plní lichoty a nev ry. Nedám vám nic, neb vám nic dluºna nejsem." Tato báse u í lidi svého hled ti, a oznamuje, ºe p inucená p ísaha nic neváºí O havranu nebo vrán a o pávu šádný se cizím nemá chlubiti ani vyná²eti, ale rad ji kaºdý má, coº svého má a coº mu p irození dalo, p i tom z stati. O tom jest tato báse. Havran, pozdvih²i se v své mysli, tak sm lý byl, ºe, kteréº pe í páv m vypr²elo, to sbíraje, jím se ozdoboval, a tak py²ný býti po al, ºe jiº k havran m se znáti necht l, ale je potupoval a páv se p idrºel. Vidouce pak pávi ni emného a neznámého havrana, a tomu porozum v²e, ºe by v jejich ²atech u v t²í poctivosti drºán býti cht l, rozhn vali se na n j a zvytrhovali mu v²ecko cizí pe í; tak ho kousali a rvali, ºe ho za mrtvého ode²li, velmi ho zraniv²e. Ok áv pak zase nebohý havran, styd l se zase k svému pokolení navrátiti, neb je p íli² potupoval a py²nou myslí jímí pohrdal, toho asu, kdyº byl v pávové pe í p istrojený. V²ak pro to, kdyº s strachem k nim p i²el, z havran jeden ekl k n mu: Pov z mi, nestydí²-li se za svou hrdou mysl, ºes se vej²e vypínati cht l, neºli na pokolení tvé slu²í? Kdyby[s] ty byl v svých ²atech z stal, kteréº tob p irození dalo, nebyl by[s] od nás mezi cizí tovary²stvo hnán. Také by[s] od páv v oberván a otrhán nebyl, aniº by byli sm li s tebou tak ukrutn nakládati a tebe tak aº témé do smrti zraniti." Protoº jest najlep²í v c, aby kaºdý na svém stavu dosti m l O obrazu a o vlku O nemnoho moudrém lov ku báse takovou Ezop pokládá. Vlk, nalez²i na poli p kn vy ezanej a ut ²ený obraz, asto sem i tam jej obraceje, poznal na n m, ºe ºádného smyslu ani rozumu nemá, i ekl: O p eut ²ený obrázku, ²koda, ºe nemá² v hlav mozku." Tato báse jest na ty lidi sloºena, kte íº u veliké cti a sláv posazeni jsouce, ani um ní ani jakého rozumu mají. A také na p kné, neplodné ºeny, o kterýchº jest p ísloví, ºe jsou obrazové bez milosti O mou²e a mravenci Kdoº se sám chválí, asto ho jiní han jí a posmívají se mu. 18

19 Jakoº se jedné mou²e p ihodilo, kterẠse s mravencem o v t²í est a chválu, kdo by z nich míti m l, zasadila. A p edkem moucha po ala se vysoce chváliti a chlubiti svou velikou mocí, kterou by m la, kouci k mravenci: Coº umí², ºe chvála tvá jest na²í podobná? Tvé obydlí jest v d rách a v skalních rozsedlinách, mé jest na palácích královských. Já pokrm v královských poºívám, ty se je menem a obilím ºiví², nápoj sv j z zem vytahuje² a sse², ale já piji ze zlatnic a st íbrnic. A kdyº se svaté ob ti p sobá, já nejprvn j²í jsem, kterẠst ev voku²uji. Králi na hlavu sedám, v²ech najp kn j²ích panen a paní se dotejkám, jejich líce mile líbám, ehoº ty ni ehéhoº dojíti nem ºe². Protoº ty a pokolení tvé hodno jest potupy a pohan ní." Mravenec zase ekl k mu²e: Jak hanebný a mrzký pták jsi ty, sv j nepokoj a svou ne est vychvaluje². Pov z mi, kdo jest vd en tvé p ítomnosti? Jak jsi vzácna u král v a u p kných paní, panen, o kterýchº jsi se zmínila, kterýmº ty v²ete n a sm le proti jejich v²í vÿli po hlavách i po lících létá²? A je²t praví², ºe to má² v své moci, a toho nepraví², jak za nevzácného host tebe mají. Kamºkoli p ijde², odev²ud t ºenou a s velikým hlukem t po v²ech místech honí, jako n jakého nep ítele. A toliko v lét n ím jsi, v zim ºádný neví, kam se d je². Ale já vºdycky v dobré mysli trvám, v zim jsem bezpe en sebou v obydlí svém, vºdycky jsem zdráv, vesele ºiv jsem. Ale ty, kdyº ºiva jsi, ohá kami t zahán jí, kteréº pro tebe obzvlá²tn d lají a jednají." Tato báse jest proti nepokojným, kte íº by se toliko vºdycky rádi hryzli a vadili, a jenom proto, beze v²eho uºitku, aby se t mi v cmi, kteréº hanebné a mrzké jsou, chlubili O mou²e a o mezku ƒas a místo astokrát stra²livého a mdlého sm lého proti v t²ímu a siln j²ímu iní, a p sobí, ºe najstra²liv j²í, kte íº ºádnému ²koditi nemohou, k v t²ímu doufání neºli jiné p ivozuje. O tom Ezop takovou báse sloºil. Moucha jedna, vsed²i na mezka podlé voje, hn viv ho trestala, kouci.- Jaks tak lenivý, jdi rychleji, neb já tebe v elo zabudnu, aby[s] sp ²n ji ²el." Mezek k tomu ekl Já se tvejch slov kusa nebojím, neº toho, kterýº na sedle sedí, a ústa má uzdou spravuje a udidly mnou, kamº chce, hejbe, maje mne po své v li, a k tomu bi em praskaje, p ed se mne ºene. Toho se já bojím a ne tebe, neb sob tebe nic neváºím, a koli se zdá² zpurná a stra²livá v slovích svých, v²ak ºádnému silnému nic u initi nem ºe². Protoº nedrº mnoho o sob, neb s nic býti nem ºe²." 2.16 O ºáb a volu Nuzní, kdyº se v své mysli pozdvihnou, domnívajíce se, ºe by mocným podobni býti mohli, takoví padají a pro svou vysokou mysl zkaºení bývají, jakoº tato rozprávka oznamuje. šába, vidoucí vola na pastv, sama u sebe myslila: Kdyby[s] ty také svou svraskalou k ºi rozdula a roztáhla, mohla by[s] dob e tak veliká býti, jako jest ten v l." A po av²i se nadýmati, vzeptala se ºáb te, kouci: Zdá-li se, ºe tak veliká jsem jako ten v l?" šáb odpov d lo: Nikoli". A ona op t je²t více se nadula, koucí: Jiº-li?" šáb odpov d lo, ºe ºádného podobenství není. A po t etí se naduv²i, rozpukla se a um ela. 19

20 Z toho ono obecné p ísloví po²lo: Nep íli² se nadejmaj, aby se[s] nerozpukl", to jest: Nemá² býti py²ným a vysokomyslným, neb sob tebe nic váºiti nebudou." 2.17 O li²ce a o ápu ƒeho sob nechce², ne i toho jinému. O tom praví tato báse. Li²ka zvala ápa k ve e i, a kdyº p i²el, p edstavila p ed n j na velikém talé i ídkou ka²i. A tu li²ka po své v li lízala, ale áp nemohl jí ni ímº uºíti, neº musil zase dom la nej jíti. Po n kolika pak dnech málo zval áp zase li²ku k sob k ve e i a postavil p ed ni velmi strojné jídlo v sklenné, vysoké a úzké nádob. I po al sám najprvé jísti svými dlouhými pysky, potom pobízel li²ky, aby jedla. Ale li²ka hned porozum la lsti ápov. K níºto áp ekl: Jakoºs ty mn svého pokrmu ud lila, tak vezmi jej sob zase. Jestliºe se pak to nelíbí, odpust mi, neb jest odplata vzájem. A také hanba a pohan ní zase pohan ním má zaplacena býti." Tato báse u í, ºe se ºádnej ²tváti nemá, a ºe kaºdej to trp liv sám snésti má, coº druhému u inil O kol av a o hospodá i ƒasto se stává, ºe uºite ná sluºba se neodplacuje, p edkem, kdyº dobrým úmyslem, aby slouºeno bylo, se ned je. Tak tato báse praví. V domu jednom my²í mnoho pochytala kol ava, potom sama od hospodá e domu byla polapena. I porozum v²i tomu, ºe by ji pán zabiti cht l, ekla k n mu: Pane, má² mi milostiv býtí, neb jsem d m tv j istila a n mecké my²i z n ho vyprazd ovala." K tomu hospodá ekl: Toho jsi ty k mému dobrému ne ínila, ale sob k uºitku a ku pokrmu, a také, aby, coº ony jedly, ty sama jísti mohla, kdyº by ony zlapány byly, a snad je²t aby[s] i jinam nosila. Protoº není pot ebí, abych já tob z té sluºby d koval. Kdyby[s] ty mi byla takovou sluºbu pro mé a ne pro své dobré inila, teda by bylo slu²né, a bych milostiv byl a tob se za to odplatil. Ale takto musí² um íti." 3 T etí kniha Ezopova 3.1 O lvu a o pastý i Mohoutní mají vd ni býti a pamatovati na dobrodiní, kterẠse jim asem od chudých d jí, a kdyº n co dobrého od nich p ijali. Neb a koli dlouho se nevodplatí, v²ak proto nemají v zapomenutí p icházeti. O tom tato báse nám oznamuje. ƒasu jednoho, kdyº se po lese lev toulal, hledaje sob pokrmu, i vstoupil tuze na n jaký osten, kterýº mu uváz²i v noze z stal. Ta mu tak byla otekla a opuchla, ºe na ní dostoupiti nemohl. I ²ed k jednomu pastý i p es pole, kulhal a více toliko na t ech nohách skákal, a proti pastý i vocasem vrt, k n mu se dobrotiv ukazoval. V²ak proto se nicmén nebál pastý, 20

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Ilustrace Hedvika Vilgusová Aventinum, Praha 1996 OBSAH Kohout a perla... 3 Myš, žába a luňák... 4 Orel, hlemýžď a vrána... 5 Lev a myš... 6 Pes a kus masa... 7 Moucha a

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání)

Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) Mt 4, 1-11: Povzbuzení k boji s ďábly ( Předpostní kázání) V minulých nedělích jsme slyšeli odpověď na otázku, kdo je Ježíš. Při jeho jordánském křtu bylo bezpečně zjeveno, že je milovaným a vyvoleným

Více

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím.

dětí. Těžká nemoc, která pak pomalu stravovala její síly, byla jí odpovědí Ježíšovou na její nabídku a naplňovala ji vnitřním štěstím. Krátký životopis Narodila se 19. července 1924 jako dcera rolníka Aloise Zelíka a jeho manželky Anny, rozené Jirsákové, v Napajedlích č. 302. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavě

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Pohádka Kráska a zvíře Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků

Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Bible pro děti představuje Ježíš si vybírá dvanáct pomocníků Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il. sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se

Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il. sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se Písemná práce z eského jazyka 1. Diktát:.......... 2. Dopl správn y-ý i-í Mez národní leti t b lo zapln no letadl. Vel ký lustr se rozzá il sv tl Vos se brání ihadl. Po neb plují mrá ky. Na Lab se zv ila

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI Téma měsíce: Zvířata v Bibli a jak si je Bůh použil PŘEHLED 1) Velryba - Boží tichá komůrka 2) Havran - Boží záchranný letecký most 3) Holubice - Boží posel 4) Oslátko - Boží

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL III/2/P VY_32_INOVACE_P19. Po adové íslo: 19. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení:

VZD LÁVACÍ MATERIÁL III/2/P VY_32_INOVACE_P19. Po adové íslo: 19. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Jind iška N mcová III/2/P VY_32_INOVACE_P19 Po adové íslo: 19. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: 7.6. 2012 Datum ov ení: 11.6. 2012 Vzd lávací oblast

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni:

Květná neděle. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Diskuze. Ježíš Kristus je náš Král a Bůh. Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Květná neděle Téma Ježíš Kristus je náš Král a Bůh Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Potřeby Popsat jak vypadají a co dělají králové Vysvětlit v čem se Kristus liší od světských vládců Podle

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami

Lidé se Rolfa Musmanna už mockrát ptali, zda se mezi maskami čertů s vypoulenýma očima, tvářemi zlých démonů, vyřezávanými dračími hlavami a lebkami NÁVŠTĚVA DÉMONA Když si Rolf Musmann vybalil svačinu, byla jedna hodina po půlnoci. Svačina vlastně není to pravé slovo. Moje milá žena bude muset vymyslet nějaký nový název, rozhodl se. Možná půlnoční

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ

JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ KAY POLLAK 65 JAK BÝT MÉNĚ ZRANITELNÝ Zdalipak je tedy pravda, že: Když se cítím rozhněvaný nebo se na někoho rozčílím, svědčí to o tom, že jsem si nesprávně nebo nedostatečně vysvětlil skutečnost. Hněvám-li

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983)

Zlatý kolovrat. Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Zlatý kolovrat Divadelní inscenace dle stejnojmenné básně publikované ve sbírce Kytice (dříve Kytice z pověstí národních - 1983) Původní báseň: Karel Jaromír Erben Scénář sestavil: Ondřej Turek Král přijíždí

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech Bytového družstva

Více

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši:

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra Na mořském břehu často uvidíte rybáře

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012

Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Mistrovství České republiky juniorů 2012, 23. ledna 2012 Od 3. do 5. února 2012 se v Brně uskutečnilo Mistrovství ČR juniorů, na kterém nechyběla výprava Juniorské školy squashe. Níže si můžete přečíst,

Více

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE

6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE 6. DIDAKTICKÁ JEDNOTKA PREVENCE KONFLIKTŮ, KOMUNIKACE Úvod Pro bezproblémové vztahy ve školním prostředí je třeba znát dynamiku interakcí a pravidla komunikace. Je nutné, aby všichni měli možnost se svobodně

Více

Kocourek Modroočko. literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd. CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě

Kocourek Modroočko. literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd. CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě Kocourek Modroočko literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě POMŮCKY: obrázky zavřené oči, otevřené modré oči, hlava kocourka

Více

Príbehy víly Brezinky

Príbehy víly Brezinky Lenka Vydrová Príbehy víly Brezinky KAZDA Kapitola I. překvapení Slunce zvědavě vyjuklo z peřin a namířilo první zářivé paprsky na lesní palouček. Všechno živé jako kdyby čekalo na tento jemný pokyn a

Více

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952 Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku Alžběta Čerevková učo: 330952 Úvod Středověk je považován za zlatý věk koně, neboť využití tohoto všestranného zvířete můžeme pozorovat

Více

Materiál slouží k přiblížení a pochopení křesťanského svátku Velikonoc, konkrétně předvelikonočních nedělí.

Materiál slouží k přiblížení a pochopení křesťanského svátku Velikonoc, konkrétně předvelikonočních nedělí. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Téma Předvelikonoční neděle I. Ročník 3. Anotace Materiál slouží k přiblížení

Více

JITKA A LADISLAV LENKOVI

JITKA A LADISLAV LENKOVI CO ZAŽIL STROJVEDOUCÍ? Zajímavé vyprávění o setkání s neznámými bytostmi se v březnu roku 1993 podařilo zachytit spolupracovníkům projektu Záře panu Vlastimilu Brůčkovi a Ireně Hůlové z Amatérského pozorovacího

Více

Bitva poblíž Uherského Brodu

Bitva poblíž Uherského Brodu Bitva poblíž Uherského Brodu Druhá polovina 15. století byla lítých bitev plna. Ve středoevropském prostoru se přetahovali o moc uherský král Matyáš Korvín a český husitský král Jiří z Poděbrad. Místem

Více

http://palmknihy.cz/index.php? x=2214

http://palmknihy.cz/index.php? x=2214 www.palmknihy.cz Dobře tak, že je smrt na světě Karel Jaromír Erben http://palmknihy.cz/index.php? x=2214 Dobře tak, že je smrt na světě Kapitola 1 Dobře tak, že je smrt na světě Karel Jaromír Erben Zveřejněno

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210. Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210. Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název DUM: VY_32_INOVACE_4B_6_Řecké_báje_a_pověsti Vyučovací předmět: Dějepis

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz DOPORUČUJEME Vojtěch Rakous: Doma židovské obrázky Soubor povídek Doma byl první knihou, která uvedla do české literatury židovské obyvatele venkova a maloměsta jako jeho přirozenou součást. S humorem

Více

Moji přátelé, společníci a učitelé

Moji přátelé, společníci a učitelé PRVNÍ KAPITOLA Moji přátelé, společníci a učitelé Zpoza stromů se vynořil anděl a světlo, které ho obklopovalo, stále sílilo. Anděl se zjevil v lidské podobě. Byl vysoký a elegantní. Vycházela z něho záře,

Více

Křížová cesta s prosbami

Křížová cesta s prosbami Křížová cesta s prosbami Úvod. Veliký a mocný Pane ve slově i v činu, chceme si v této chvíli při naší pobožnosti připomenout velikost Tvé oběti života a učit se přijímat kříž, neboť Ty pokračuješ ve své

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I.termín. 1. Vypište z textu a) 3 slova významově souřadná se slovem zajíc:

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I.termín. 1. Vypište z textu a) 3 slova významově souřadná se slovem zajíc: ČESKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: Milí uchazeči a uchazečky, přijímací zkouškou vás bude provázet mírně upravený text Davida Grossmanna, jehož název je záměrně vypuštěn. Není-li

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE

ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE ŠKOLNÍ ČASOPIS 2013 2014 JARO JE TADY REDAKCE Když se zima už nachýlí, někdy v druhé polovině února či počátkem března, když jednou zrána uslyšíte nesměle zahvízdat kosa JARO JE TADY. Ilustrace k textu

Více

Základní škola Pelhřimov Komenského 1326 (7. 9. ročník) (informatika program malování)

Základní škola Pelhřimov Komenského 1326 (7. 9. ročník) (informatika program malování) Základní škola Pelhřimov Komenského 1326 (7. 9. ročník) (informatika program malování) Holčička a její oblíbená čokoláda Jednoho krásného dne si malá holčička Martinka rozbalila svojí oblíbenou čokoládu

Více

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací

JANA ČERMÁKOVÁ. Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací Identifikátor materiálu: EU 4 33, příběh Tématická oblast: český jazyk - literatura 1. ročníku Materiál obsahuje dva pracovní listy. Úkolem prvního listu je čtení s porozuměním, úkolem druhého listu je

Více

Karel Jaromír Erben. Život a dílo

Karel Jaromír Erben. Život a dílo Karel Jaromír Erben Život a dílo Karel Jaromír Erben ( 7.11.1811 21.11.1870) český básník, prozaik, jazykovědec, historik,folklorista, překladatel a sběratel lidové tvorby představitel literárního romantismu

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 Družstvo Tobrucká 713, družstvo Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6 IČO: 25148826, tel: 235363485, mob: 602 941235, e-mail: tobrucka713@seznam.cz

Více

Perfektní skrýš KAPITOLA PRVNÍ

Perfektní skrýš KAPITOLA PRVNÍ KAPITOLA PRVNÍ Perfektní skrýš Kale musel schovat červené semínko, které nalezli předešlého dne v sekvoji. Rozhodl se, že hradní knihovna bude tím nejbezpečnějším místem. Šel až do obrovského sálu, v němž

Více

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu.

Velké poslání má Juda, stejně velké poslání máme ale i my. Vždyť neseme podobné jméno jako on, jméno křesťan, tj. Kristův člověk, Patřící Kristu. 1 Juda (Gn 49, 8-12) Tobě, Judo, tobě vzdají čest tví bratři. Na šíji nepřátel dopadne tvá ruka; synové tvého otce se ti budou klanět. Mládě lví je Juda. S úlovkem, můj synu, vystoupil jsi vzhůru. Stočil

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

Více

podobenství strýčka Lukáše

podobenství strýčka Lukáše Podobenství o rozsévači Podobenství o rozsévači Základní text: Lukáš 8, 4-15 2. Timoteovi 3, 16-17 Kdo a proč nám dal Bibli? Vysvětli na praktických životních situacích, co se nám může stát při zvěstování

Více

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj.

Král s královnou vychází na jeviště, král usedá na trůn a královna si sedá vedle něj. Jak Mojmír ke štěstí přišel Anotace: Divadelní scénář pohádky vhodný k dramatizaci s dětmi. SCÉNA I. ZÁMEK Stařenka 1: Za devatero horami, za devatero řekami bylo nebylo jedno malé královstvíčko. Tomu

Více

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství

Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení. Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Festival 2012 Autoři Ukázky Duo Duo - z autorského čtení Duo Duo - z autorského čtení Verše přeložila Magdalena Rytinová. Na hoře bláznovství Jdu vstříc dešti, kapky deště a nebe, podobné ohromné skále,

Více

průvodce bezpečnějším braním

průvodce bezpečnějším braním průvodce bezpečnějším braním Tento průvodce je určen výhradně lidem drogově závislým. Proto prosíme náhodné čtenáře, aby se nad ním nepohoršovali, neboť jeho obsahem pouze reagujeme na realitu drogové

Více

Jaroslav Konvička. Kdysi dávno v budoucnu

Jaroslav Konvička. Kdysi dávno v budoucnu Jaroslav Konvička Kdysi dávno v budoucnu Malířův obraz Kdysi dávno v budoucnu žil ve velmi zanedbávaném domě starý a poněkud rozmrzelý malíř. Každý týden mu jeho sousedka nosila vajíčka. Jednou s sebou

Více

O škůdcích - chytání myší

O škůdcích - chytání myší O škůdcích - chytání myší Sedm rad, jak na myši Na venkově lidé často čelí invazi myší, ve městech bývají problémem potkani. Čtěte, jaké zbraně jsou nejúčinnější. Obsah O škůdcích - chytání myší... 1 Obsah...

Více

Jak se ČNB stará o českou korunu

Jak se ČNB stará o českou korunu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Jak se ČNB stará o českou korunu Esej na odborné téma Jméno: Nicola Lužíková Ročník: 3. JAK SE ČNB STARÁ O

Více

Martina Kopecká účastníkům představuje praktickou část a podává instrukce -

Martina Kopecká účastníkům představuje praktickou část a podává instrukce - Duchovní na lince důvěry V úvodu Eva Cudlínová představuje sebe a roli duchovní na lince v teoretické rovině, dotýká se témat, které jsou spojeny s duchovním životem každého z nás a popisuje odlišnosti

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku Prodávající: a I. Smluvní strany Mgr. Pavel Klán Praha 1 Malá Strana, Jánský vršek 9 na základě usnesení Krajského obchodního soudu v Praze

Více

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ Účastníci: děti a učitelky Mateřské školy Orlová Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace Program vedli: lektoři občanského sdružení ROZCHODNÍK - Ostrava

Více

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp.

Můj ptáček s kroužkem jak krev červeným zpívá, ach běda, běda, holoubkovi, že nebude už s ním, zpívá, ach běda, bě cip-cíp, cip-cíp. Jorinda a Joringel Uprostřed jednoho hlubokého a hustého lesa stál starý zámek. Žila v něm stařena, úplně sama byla to mocná čarodějnice. Ve dne na sebe brala podobu kočky nebo sovy, večer však získala

Více

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane.

Křestní vyznání: Prosím rodiče a kmotry, aby předstoupili s Miriam před stůl Páně. Shromáždění povstane. 1 Vršovice 29.11.2009 Pozdrav: V tuto první neděli adventní, při které budeme moci prožít radost křtu malé Miriam, vám přeji milost a mír od Hospodina, který nás svolal dohromady do tohoto shromáždění

Více

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS

Přicházející Král MICHAL KLESNIL. Nakladatelství KMS Přicházející Král MICHAL KLESNIL Nakladatelství KMS Praha 2012 Ing. Michal Klesnil Vydalo Nakladatelství KMS, s. r. o. Primátorská 41, 180 00 Praha 8 První vydání 2012 Třetí svazek edice Nad Biblí Biblické

Více

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích

Tak mě tady máš. Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Tak mě tady máš Znáš všechna ta místa Na mapách, kde chtěli jsme jít Co teď jsou úplně čistá jak První sníh a poslední smích Rozum a cit hlad nebo žízeň Na duši klid jen v hlavě mi zní I když chci spát

Více

Rasy Feldaru Pravidla pro hraní ras Dodate ná pravidla

Rasy Feldaru Pravidla pro hraní ras Dodate ná pravidla Rasy Feldaru (v.0.2) Ve feldaru žije poměrně velké množství nejrůznějších ras. Staré rasy se již ve Feldaru vyskytují velmi zřídka z důvodu míšení, válek a pogromů, kterými Feldar v minulosti prošel. Ačkoliv

Více

Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete

Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete TAJEMSTVÍ SÍLY SRDCE Tajemství ve vašem srdci Denně utváříte svůj život a vztahy k lidem a nasazujete k tomu spoustu dovedností a energie. Tato energie působí ven do světa, dotýká se lidí a spouští děje.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje včelaření

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje včelaření Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje včelaření Jméno a příjmení: Alex Truhlář Třída: 5. A Školní rok: 2015/16 Garant/konzultant: Jiří Rejsek Datum odevzdání: 21. 3. 2016 OBSAH

Více

Příloha 2. Texty části příběhu Sabiry a Halita

Příloha 2. Texty části příběhu Sabiry a Halita Příloha 2 Texty části příběhu Sabiry a Halita Jmenuješ se Sabira a pocházíš ze severní Gruzie. Jsi členkou ortodoxní muslimské komunity, které se v jinak křesťanské zemi nežije příliš dobře. Své každodenní

Více

VYHODNOCENÍ NA KONCI HRY

VYHODNOCENÍ NA KONCI HRY Jsi jedním ze šesti postav v záchranném člunu na moři. Ty, tvůj nejbližší přítel, tvůj nepřítel a několik dalších mazaných postav. Každé kolo, budeš moci provést akci (např. veslovat, změnit místo, přepadnout

Více

Mezi námi draky. Hynek GRADA PUBLISHING. ilustrace Zdeňka Študlarová

Mezi námi draky. Hynek GRADA PUBLISHING. ilustrace Zdeňka Študlarová Mezi námi draky Hynek Klimek ilustrace Zdeňka Študlarová GRADA PUBLISHING Hynek Klimek STRAŠIDLÁŘ Mezi námi draky Ilustrace Zdeňka Študlarová TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

VY_32_INOVACE_02.12 1/8 3.2.02.12 Měkkýši Měkkýši živočichové s měkkým tělem

VY_32_INOVACE_02.12 1/8 3.2.02.12 Měkkýši Měkkýši živočichové s měkkým tělem 1/8 3.2.02.12 živočichové s měkkým tělem cíl - popsat stavbu těla jednotlivých živočišných tříd - rozlišit různé způsoby života, stavby těla, životně důležitých orgánů - název podle měkkého, nečlánkovaného

Více

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD

Viktor Dyk. Krysař VYŠEHRAD Viktor Dyk Krysař VYŠEHRAD Illustrations Jaroslav Šerých dědicové, 2016 ISBN 978-80-7429-686-4 I A vaše jméno? Nejmenuji se; jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař. Muž, který takto mluvil, stál

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY Č. 4 Třídy 5.B Ahoj spolužáci 1. až 5. tříd! V tomto vánočním čísle na vás čeká spousta čtení a luštění. Vánoční příběh, pohádkový test, pohádka Hrnečku vař, kterou jistě neznáte. Nechybí

Více

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.)

ROMANTICKÁ SCENÉRIE. ( Z CYKLU ZNÁM RUCE TVOŘÍCÍ A RUCE BOŘÍCÍ.) PAVEL NOVOTNÝ Malířská a grafická tvorba od r.1967, restaurátorská tvorba a bezpečnostní ošetření malířských děl od r.1975 Zakládající člen Unie výtvarných umělců České republiky r.1990 ROMANTICKÁ SCENÉRIE.

Více

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení...

Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... Obsah Předmluva...13 Bůh je věčně Tentýž: Láska, síla, harmonie a léčení... 17 Prostřednictvím svobodné vůle jsme sami zodpovědní za své způsoby chování. My sami rozhodujeme: pro život nebo proti životu...17

Více

Vektory. Vektorové veli iny

Vektory. Vektorové veli iny Vektor je veli ina, která má jak velikost tak i sm r. Ob tyto vlastnosti musí být uvedeny, aby byl vektor stanoven úpln. V této ásti je návod, jak vektory zapsat, jak je s ítat a od ítat a jak je pouºívat

Více

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) 1475 1720. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 97 278

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) 1475 1720. Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 97 278 Dědické právo (NOZ) Úprava dědického práva Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) 1475 1720 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 97 278 Klíčové pojmy dědického práva NOZ řada nových

Více

Zdeněk Kocián. Čistej vzduch. (Poryvy větru lomcují s otevřenými okenicemi. Dešťové kapky dopadají na okno.)

Zdeněk Kocián. Čistej vzduch. (Poryvy větru lomcují s otevřenými okenicemi. Dešťové kapky dopadají na okno.) Zdeněk Kocián Čistej vzduch I. (Poryvy větru lomcují s otevřenými okenicemi. Dešťové kapky dopadají na okno.) Muž: To je počasí, že by psa nevyhnal. (Zvuk zavření okna. Vítr i déšť zeslábne.) Muž: Uf,

Více

Jediný muž mého života se postavil uprostřed kuchyně a rozhodně, tak jak to umí jen on, prohlásil:

Jediný muž mého života se postavil uprostřed kuchyně a rozhodně, tak jak to umí jen on, prohlásil: aneb dítěti lopatičku a sobě... trošku klidu. Část první. Pláč i smích... Povedená večeře. Jediný muž mého života se postavil uprostřed kuchyně a rozhodně, tak jak to umí jen on, prohlásil: 1 / 8 Nebudu

Více

Lucie Sára Závodná. Život hraje blues. Ukázka z knihy

Lucie Sára Závodná. Život hraje blues. Ukázka z knihy Lucie Sára Závodná Život hraje blues Ukázka z knihy Olomouc 2015 3 18 Děti už dávno nebyly malé Bóže bylo jedenáct, Karlíkovi už čtrnáct let - ale na Pavla si zvykly rychle. Získal si je svou upřímností

Více

Ale nikdo stáda, nehlídal, nikdo nelovil ryby a nikdo nenaslouchal ptačímu zpěvu.

Ale nikdo stáda, nehlídal, nikdo nelovil ryby a nikdo nenaslouchal ptačímu zpěvu. Český jazyk 1 Otázka číslo: 1 Která z těchto vět je napsána bez chyb? Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byly plné ryb. Modrá obloha se zhlížela ve vodách a vody byli plné ryb. Modrá obloha se vzhlížela

Více

Věta jednoduchá v češtině

Věta jednoduchá v češtině Věta jednoduchá v češtině 16. Cvičení na větné členy - souhrn Mgr. Jana Zemanová 2. pololetí školního roku 2012 / 2013 Český jazyk 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška768 1. Zapište do tabulky

Více

Plánujete miminko? Připravte se včas

Plánujete miminko? Připravte se včas Press kit Plánujete miminko? Připravte se včas 1 Několik zásad na začátek Každá nastávající maminka si prochází složitým obdobím, kdy se snaží dbát na to, aby svému tělu dodala vše potřebné pro správný

Více

Týden od 23. března do 29. března 2008

Týden od 23. března do 29. března 2008 Týden od 23. března do 29. března 2008 Texty na tento týden: Mt 14,14; 15,32; 20,34; Mk 1,41; L 6,12.13; 16,19 31; 17,4.5; 18,9 14; Ko 1,14; 1 Tm 5,16 Základní verš Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Poznáš mě? Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_38_03 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Jarmila

Více

Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině.

Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině. Otázka: Rodinné právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Wolfarine Obecně o rodinném právu Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině. Jde především

Více