SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV"

Transkript

1 Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 43 Rozeslána dne 11. října 2013 Cena Kč 66, O B S A H : 74. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkajícího se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie

2 Strana Sbírka mezinárodních smluv č. 74 / 2013 Částka SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. května 2000 byl v New Yorku přijat Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie 1 ). Jménem České republiky byl Opční protokol podepsán v New Yorku dne 26. ledna S Opčním protokolem vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky jej ratifikoval. Ratifikační listina České republiky byla uložena u generálního tajemníka Organizace spojených národů, depozitáře Opčního protokolu, dne 26. srpna Při ratifikaci Opčního protokolu byla vznesena následující námitka: Vláda České republiky posoudila výhradu k Opčnímu protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkajícímu se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie (dále jen Opční protokol ) učiněnou vládou Sultanátu Omán při přístupu k Opčnímu protokolu. Vzhledem k tomu, že Sultanát Omán ve své výhradě oznamuje omezení rozsahu aplikace ustanovení Opčního protokolu islámským právem, platnými vnitrostátními právními předpisy a dostupností hmotných zdrojů, je vláda České republiky toho názoru, že výhrada vyvolává pochybnosti o rozsahu, v jakém se Sultanát Omán zavazuje závazky plynoucí z Opčního protokolu plnit. Vláda České republiky je přesvědčena, že takto učiněná výhrada je neslučitelná s předmětem a účelem Opčního protokolu. Vláda České republiky připomíná, že mezinárodní obyčejové právo kodifikované ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu (Vídeň, 23. května 1969), konkrétně její článek 19, takovouto výhradu nepřipouští. Vláda České republiky proto vznáší námitku proti výše uvedené výhradě učiněné k Opčnímu protokolu Sultanátem Omán. Tato námitka nebrání vstupu v platnost Opčního protokolu mezi Českou republikou a Sultanátem Omán, aniž by se však Sultanát Omán mohl výše zmiňované výhrady dovolávat. Opční protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 14 odst. 1 dne 18. ledna Pro Českou republiku vstoupil v platnost podle odstavce 2 téhož článku dne 26. září Anglické znění Opčního protokolu a jeho překlad do českého jazyka se vyhlašují současně. 1 ) Úmluva o právech dítěte přijatá v New Yorku dne 20. listopadu 1989 byla vyhlášena pod č. 104/1991 Sb. a opravena pod č. 41/2010 Sb. m. s.

3 Částka 43 Sbírka mezinárodních smluv č. 74 / 2013 Strana 10065

4 Strana Sbírka mezinárodních smluv č. 74 / 2013 Částka 43

5 Částka 43 Sbírka mezinárodních smluv č. 74 / 2013 Strana 10067

6 Strana Sbírka mezinárodních smluv č. 74 / 2013 Částka 43

7 Částka 43 Sbírka mezinárodních smluv č. 74 / 2013 Strana 10069

8 Strana Sbírka mezinárodních smluv č. 74 / 2013 Částka 43

9 Částka 43 Sbírka mezinárodních smluv č. 74 / 2013 Strana 10071

10 Strana Sbírka mezinárodních smluv č. 74 / 2013 Částka 43

11 Částka 43 Sbírka mezinárodních smluv č. 74 / 2013 Strana PŘEKLAD

12 Strana Sbírka mezinárodních smluv č. 74 / 2013 Částka 43

13 Částka 43 Sbírka mezinárodních smluv č. 74 / 2013 Strana 10075

14 Strana Sbírka mezinárodních smluv č. 74 / 2013 Částka 43

15 Částka 43 Sbírka mezinárodních smluv č. 74 / 2013 Strana 10077

16 Strana Sbírka mezinárodních smluv č. 74 / 2013 Částka 43

17 Částka 43 Sbírka mezinárodních smluv č. 74 / 2013 Strana 10079

18 Strana Sbírka mezinárodních smluv č. 74 / 2013 Částka 43

19 Částka 43 Sbírka mezinárodních smluv č. 74 / 2013 Strana 10081

20 Strana Sbírka mezinárodních smluv 2013 Částka 43

21 Částka 43 Sbírka mezinárodních smluv 2013 Strana 10083

22 Strana Sbírka mezinárodních smluv 2013 Částka 43

23 Částka 43 Sbírka mezinárodních smluv 2013 Strana 10085

24 Strana Sbírka mezinárodních smluv 2013 Částka ISSN Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, Praha 415, telefon: , fax: Redakce: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, Praha 4, telefon: , fax: Administrace: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, Břeclav, tel.: , Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12, Bratislava, tel.: , fax: Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce mezinárodních smluv. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2013 činí 6 000, Kč, druhá záloha na rok 2013 činí 6 000, Kč, třetí záloha na rok 2013 činí 4 000, Kč) Vychází podle potřeby Distribuce: MORAVIAPRESS, a.s., U Póny 3061, Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) , objednávky-knihkupci , zelená linka Internetová prodejna: Drobný prodej Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: ; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-ing. Urban, Jablonecká 362, po pá 7 12 hod., tel.: , DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: ; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: , fax: ; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 Vazby Sbírek, tel.: Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne