BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze"

Transkript

1 BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou ambulanci. Před použitím rozložte matraci na dno vany. Jakmile naplníte vanu vodou, můžete zařízení zapnout. Z matrace začne vystupovat množství vzduchových bublinek, které budou jemně masírovat Vaše tělo. Zvýší se rychlost krevního oběhu. Tím působí zařízení vodoléčebně a pečuje o zdraví. S opravou se můžete obrátit na reklamační oddělení firmy ARTTEC. Před každým zásahem do výrobku doporučujeme kontaktovat servisní středisko nebo výrobce. Hlavní vlastnosti: Teplé bublinky Nastavitelný výkon Účinné působení bublinek Vzduchem naplněná matrace měkce podpírá Vaše tělo hlavní část přívod vzduchu směr proudění vzduchu bublinková matrace Důležitá upozornění 1. Ihned po převzetí výrobku zkontrolujte zda během transportu nedošlo k poškození obsahu a zda je výrobek kompletní. 2. Pokud zjistíte nedostatky obsažené v bodě 1, ihned kontaktujte nejlépe písemnou formou prodejce! Na pozdější reklamace nebude brán zřetel!!! 1

2 Síťový přívod Rukojeť Řídící panel Výstup vzduchu Vstup vzduchu Matrace naplněná vzduchem Dálkové ovládání Hadice Upozornění 1. Před použitím si přečtěte, prosím, pečlivě návod k použití. 2. Netahejte za síťový přívod, neohýbejte ho, nezkracujte ani neovinujte. Mohl by se poškodit a způsobit úraz. 3. Neponořujte přístroj do vody. 4. Přístroj nerozdělávejte a znovu neskládejte. 5. Před použitím přístroje zkontrolujte, zda napětí sítě odpovídá hodnotě na typovém štítku. 6. Po použití a před přenášením, čistěním a před jakoukoliv údržbovou činností vytáhněte síťový přívod ze zásuvky. 7. Nevytahujte síťovou vidlici vlhkou rukou. 8. Při vytahování síťové vidlice netahejte za šňůru přívodu. 9. Jestliže přístroj nepracuje nebo došlo k závadě, odpojte síťové napájení a zařízení zašlete výrobci do jeho servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby nedošlo k ohrožení. 10. Jestliže je síťový přívod poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zastoupením nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrožení. 11. Nečistěte přístroj vodou. 12. Části obsahující živé části, kromě části napájených bezpečným malým napětím nepřesahujícím 12 V, musí být nepřístupné osobě ve vaně. 13. Části obsahující elektrické součásti, kromě dálkového ovládání, musí být umístěny nebo upevněny tak, aby nemohly spadnout do vany. 14. Přístroj by měl být připojen přes proudový chránič s vybavovacím proudem nepřesahujícím 30 ma. 15. Při používání nepokládejte přístroj na mokrý povrch. Udržujte povrch během používání suchý 16. Nebezpečí: Nenahrazujte hadici libovolným typem. Musí být použita hadice dodaná s přístrojem. 17. Před použitím vždy vyčistěte vodu z hadice. 18. Žádná část přístroje nesmí být umístěna během používání nad lázní. 2

3 Návod k použití: 1. Příprava k použití Sestavení Zasuňte konec vzduchové hadice s přírubou do výstupního otvoru vzduchu na přístroji a pak otáčejte proti směru hodinových ručiček až na doraz. (Obr. 1) Připojte opačný konec hadice do otvoru vstupu vzduchu do matrace. (Obr. 2) připojení odpojení Umístění matrace Nejprve nalijte do vany trochu vody. Pak položte do vany matraci. Přitlačte ji ke dnu tak silně, aby přísavky na spodní straně matrace přilnuly k vaně. Umístění dálkového ovládání a hlavní části přístroje Umístěte dálkové ovládání a hlavní část přístroje mimo dosah vody a) Přísavka na dálkovém ovládání umožňuje jeho upevnění k hladkým povrchům. (Obr. 3) b) Dálkové ovládání je vzduchotěsné. Přesto jej neponořujte do vody. odpojení připojení 2. Zapnutí přístroje Po naplnění vany vodou, zasuňte síťový přívod do zásuvky. Zapněte přístroj. Každý ovládací krok bude doprovázen zvukovým signálem. Indikační světlo ukáže probíhající stav. Stlačení tlačítka umožňuje volbu vhodné činnosti opakovaně dokola. 3

4 3. Ovládání řídícího panelu Zvolte režim činnosti, kterou potřebujete. Stiskněte tlačítko Massage (masáž) nebo Program. Program Představuje speciální režim činnosti. Jsou možné tři typy programu: 1, 2 nebo 3. Speed (rychlost) Udává rychlost výstupu bublinek. Poskytuje tři druhy volby: High (vysoká), Medium (střední) a Low (nízká). Timer (časový spínač) Umožňuje volbu doby činnosti, kterou potřebujete. Jsou tři možnosti: 15 min., 30 min. a 60 min. Heat (vyhřívání) Informuje o činnosti ohřevu. Stisknutím se zapne tvorba teplých bublinek. ON / OFF (síť) hlavní vypínač přístroje. Massage (masáž) Normální typ masáže. Strength (výkon) Volba výkonu tvorby bublinek. Jsou k dispozici tři možnosti: High (vysoký výkon), Medium (střední výkon) a Low (nízký výkon). Hlavní ovládání Dálkové ovládání Massage Program Timer Program Speed Strenght Massage HI Timer Heat Speed HI MED ON / OFF Heat Strenght MED LO ON / OFF LO 4. Jak používat dálkové ovládání Namiřte infračervený zářič na dálkovém ovládání na infračervené čidlo na řídícím panelu hlavní části přístroje. Pak stiskněte odpovídající tlačítko pro činnost, kterou potřebujete. Tlačítka na dálkovém ovládání odpovídají tlačítkům na řídícím panelu hlavní části přístroje. Dosah dálkového ovládání: max. 7 m (vzdušnou čárou). Úhel vyzařování: max

5 Údržba 1. Skladování Po použití nejprve odpojte síťový přívod. Pak rozpojte spojení mezi jednotlivými částmi. Umístěte matraci podle obrázku nebo ji po vyčistění a vysušení uložte zpět do krabice. 2. Čistění přístroje Nečistěte povrch přístroje benzinem nebo olejovitými kapalinami. Nečistěte jej nylonovým kartáčem (statická elektřina). Otřete jej vodou nebo neutrálním detergentem. Před otíráním přístroje mokrý hadřík vyždímejte. 3. Odstraňování závad Pokud je síťový přívod poškozen, odpojte přístroj ihned ze síťové zásuvky. Síťový přívod musí být vyměněn pověřeným zástupcem výrobce, protože výměna vyžaduje zvláštní nástroje a servisní technologii. Závada Možný důvod odstranění Netvoří se bublinky Dálkové ovládání nefunguje 1. Vidlice není v zásuvce 2. Přístroj je vypnut 1. Baterie jsou vybité 2. Zářič není namířen na čidlo přijímače 1. Zasuňte vidlici do zásuvky 2. Zapněte přístroj 1. Vyměňte baterie 2. Zaměřte na čidlo přijímače Technické údaje Model Příkon Jmenovité napětí Jmenovitý kmitočet BUBLÍK 450 W V Hz Po skončení životnosti výrobku je nutné ho odevzdat do specializované sběrny elektroodpadu 5

6 Záruční list - CZ Vyplní prodejce: Typ výrobku: Datum výroby: Vážení zákazníci, právě jste si zakoupili značkový výrobek se zárukou. Faktura/prodejka č.: Výrobní číslo: Datum prodeje: Prodejce (název, telefon): razítko + podpis Naše výrobky jsou vyráběny a zkoušeny podle zvláštních směrnic o kvalitě. Podléhají mezinárodní záruce firmy ARTTEC s.r.o. za bezchybnou kvalitu a odborné zpracování materiálů, za pečlivou montáž všech dílů a za funkčnost a spolehlivost konstrukce. Pokud má přístroj poruchu, musí být opraven způsobilým odborníkem. Nikdy se nesnažte závadu odstranit sami!!! Na přístroj je poskytovaná záruka od data prodeje po dobu 24 měsíců pro soukromé použití. Nároky na garanční výkony zanikají, pokud je příslušná závada způsobená nesprávným zacházením, změnami provedenými zákazníkem nebo třetí osobou. Přístroj nesmí být používaný k jiným účelům než k vířivým masážním koupelím. Do koupelí používejte pouze nepěnící přísady. Dálkový ovladač nedávejte do blízkosti silného tepelného zdroje. Při uplatňování záruky přiložte k přístroji krátký popis závady a kopii faktury. Vyplněný záruční list převzal dne: Podpis, jméno: ARTTEC s.r.o. Rosická 358, CZ Tetčice Sídlo firmy: tel.: , fax: Reklamační oddělení: tel.: , fax: , mob: , 6