SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 SMLOUVA o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu vytvoření společného propagačního materiálu s názvem Hradní cesta uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ se sídlem 28. října 117, Ostrava zastoupený Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: /0800 IBAN: CZ (dále jen příjemce ) a ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ se sídlem Komenského 48, Žilina zastoupený Ing. Jurajem Blanárem, předsedou kraje IČ: DIČ: SK Bankovní spojení: Dexia banka Číslo účtu: /6500 IBAN: SK (dále jen poskytovatel ) II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Smluvní strany deklarují svůj úmysl spolupracovat na realizaci projektu vytvoření společného propagačního materiálu s názvem Hradní cesta (dále jen projekt ), jehož specifikace ve formě projektové dokumentace k projektu je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, a za účelem realizace tohoto projektu uzavírají tuto Smlouvu o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu vytvoření společného propagačního materiálu s názvem Hradní cesta (dále jen smlouva ). 2. Projektová dokumentace k projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 (dále jen projektová dokumentace ). 3. Na projektu se budou společně podílet Moravskoslezský kraj, Žilinský samosprávny kraj a Slezské vojvodství (dále též partneři projektu ). 4. Smluvní strany se dohodly, že se budou podílet na úhradě nákladů na realizaci projektu stejným dílem spolu se Slezským vojvodstvím jako třetím partnerem projektu, s nímž příjemce uzavře obdobnou smlouvu o spolupráci a spolufinancování. 5. Maximální náklady na realizaci projektu činí maximálně ,- Kč (slovy šestsettřicetdvatisíckorunčeských). Každý ze tří partnerů projektu uhradí 1/3 skutečných nákladů na realizaci projektu, maximálně ,- Kč (slovy dvěstědesettisícsedmsetkorunčeských). 1

2 III. PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Předmětem této smlouvy je spolupráce Moravskoslezského kraje a Žilinského samosprávneho kraje na realizaci projektu, vymezení jejich vzájemných práv a povinností včetně vymezení dílu jejich finanční spoluúčasti na realizaci projektu. IV. VYMEZENÍ FINANČNÍ SPOLUÚČASTI 1. Smluvní strany se dohodly, že se budou podílet na úhradě nákladů na realizaci projektu stejným dílem spolu se Slezským vojvodstvím, tj. každý partner projektu uhradí 1/3 skutečných nákladů na realizaci projektu 2. Finanční spoluúčast poskytovatele je 1/3 skutečných nákladů na realizaci projektu, maximálně ,- Kč (slovy dvěstědesettisícsedmsetkorunčeských) v přepočtu na eura dle kurzu stanoveného a vyhlášeného Evropskou centrální bankou ke dni předcházejícímu dni převzetí výstupů projektu dle projektové dokumentace poskytovatelem (dále jen finanční spoluúčast ). 3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel po převzetí výstupů projektu dle projektové dokumentace a po převzetí licence a podlicence dle čl. V. odst. 1 písm. c) na základě písemné výzvy příjemce převede na účet příjemce finanční spoluúčast. 4. Lhůta pro zaplacení finanční spoluúčasti činí 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. Dnem uhrazení je den připsání finanční spoluúčasti na účet příjemce uvedený v článku I. této smlouvy. 5. Příjemce se zavazuje finanční spoluúčast podle odst. 2 přijmout a užít výlučně k úhradě nákladů na realizaci projektu dle projektové dokumentace. 6. Příjemce se zavazuje, že po ukončení realizace projektu provede závěrečné vyúčtování dle čl. V odst. 1 písm. f) této smlouvy, a to do 40 dnů od tohoto ukončení. Ukončením realizace projektu se rozumí převzetí výstupů projektu poskytovatelem dle projektové dokumentace. V. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 1. Příjemce se zavazuje, že vykoná činnosti související s realizací projektu, a to: a) určí kontaktní osobu na výkon činností souvisejících s realizací projektu, jejíž jméno a kontaktní údaje sdělí poskytovateli písemnou nebo elektronickou formou neprodleně po jejím určení, b) vytvoří pracovní komisi, ve které bude minimálně jeden zástupce poskytovatele za účelem posouzení podkladů na realizaci projektu, c) provede v rámci projektu výběr zhotovitele na realizaci projektu v souladu s ustanovením 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) a s vybraným zhotovitelem uzavře smlouvu, ve které mj. upraví závazek zhotovitele poskytnout příjemci a poskytovateli právo dílo (výstupy projektu dle projektové dokumentace) nebo jeho část užít ke všem způsobům užití, bez množstevního, časového nebo územního omezení (licenční ujednání) včetně oprávnění příjemce a poskytovatele poskytnout licenci 3. osobám v neomezeném rozsahu (podlicence), odpovědnost zhotovitele za vady výstupů projektu dle projektové dokumentace, povinnost zhotovitele vystavit fakturu s ohledem na vady výstupů projektu dle projektové dokumentace, a další povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo projektové dokumentace, d) nepřevezme od zhotovitele výstup projektu, který má vady a uplatní u zhotovitele zaplacení sankce, e) předá kontaktní osobě poskytovatele výstupy projektu dle projektové dokumentace (propagační materiály s názvem Hradní cesta, elektronické výstupy a další výstupy) 2

3 způsobem, v množství, v kvalitě dle projektové dokumentace, licenci a podlicenci na místě sídlo poskytovatele. f) předá poskytovateli spolu s písemnou výzvou podle čl. IV. odst. 3 této smlouvy originál závěrečného vyúčtování projektu včetně kopie konečné faktury a platebních příkazů po ukončení realizace projektu. g) v průběhu realizace projektu bude aktivně informovat poskytovatele o stavu realizace projektu a o provedených pracích, h) zabezpečí realizaci výstupů projektu dle projektové dokumentace v termínu do , i) dodá výstupy projektu poskytovateli bezodkladně po jejích převzetí od zhotovitele, j) odevzdání a převzetí výstupů projektu se uskuteční písemným potvrzením poskytovatele o jejích převzetí, k) doručit kontaktní osobě poskytovatele návrh výstupů projektu včetně grafického návrhu, fotografií a textu před tiskem výstupů projektu na posouzení a schválení poskytovatelem, a to v termínu do , l) připomínky poskytovatele zapracovat do návrhu výstupů projektu a takto upravený návrh výstupů projektu opětovně doručit poskytovateli k posouzení a schválení. m) zabezpečit, aby návrh výstupů projektu dle projektové dokumentace zhotovitel vytiskl až po jeho písemném schválení poskytovatelem nebo pokud se poskytovatel k návrhu výstupů projektu písemně nevyjádřil. 2. Poskytovatel se zavazuje, že vykoná činnosti související s realizací projektu, a to: a) v rámci projektu bude vystupovat jako partner projektu, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, b) určí kontaktní osobu na výkon činností souvisejících s realizací projektu, jejíž jméno sdělí příjemci, c) bude spolupracovat při projektu. Spoluprací se rozumí: příprava podmínek zadávací dokumentace na realizaci projektu, bude poskytovat příjemci konzultace, aktivní účast na všech korekturách projektu a všech dalších činnostech vyplývajících z projektové dokumentace, d) bude realizovat a účastnit se na vlastní náklady společné prezentace na 3 dohodnutých hradech či zámcích, vždy jeden hrad nebo zámek na území jednoho z partnerů projektu v Moravskoslezském kraji, Žilinském samosprávnem kraji a Slezském vojvodství. Náklady na tuto prezentaci nejsou zahrnuty v tomto projektu a každý partner si je hradí sám. e) poskytne názvy pěti subjektů TOP atraktivit Žilinského samosprávneho kraja, a to v termínu do , posoudí a schválí návrhy výstupů projektu ve lhůtě 5 pracovních dní po dni jejich doručení poskytovateli, f) v případě, že využije svoje právo uvedené v předcházejícím písmenu tohoto odstavce smlouvy, je povinný svoje vyjádření k návrhu výstupů projektu zaslat na ovou adresu kontaktní osoby příjemce. 3. Poskytovatel je oprávněn požadovat od příjemce v průběhu realizace projektu informace o stavu plnění realizace projektu a provedených pracích, příp. nahlédnout do příslušných dokladů nebo požadovat poskytnutí jejich kopie (faktury, výkazy provedených prací apod.) a je oprávněn vyjadřovat se k podkladům výstupů projektu. Příjemce je povinen poskytovateli tyto informace neodkladně poskytnout, případně mu umožnit do výše uvedených dokladů nahlédnout nebo mu poskytnout jejich kopie a dále je povinen vyjádření poskytovatele k podkladům výstupů projektu respektovat tím, že zabezpečí aby toto vyjádření zhotovitel respektoval. 3

4 VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 1. Každá ze smluvních stran může od smlouvy písemně odstoupit, pokud druhá smluvní strana smlouvu poruší podstatným způsobem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: a) nepřevedení finanční spoluúčasti podle čl. IV odst. 3 této smlouvy poskytovatelem ve stanovené lhůtě, b) použití finančních prostředků finanční spoluúčasti převedených podle čl. IV odst. 3 této smlouvy příjemcem v rozporu s touto smlouvou, c) pokud příjemce nerealizuje projekt v souladu s touto smlouvou nebo projektovou dokumentací nebo odmítá poskytovateli poskytnout informace o realizaci projektu, nebo neumožní poskytovateli vyjádřit se k podkladům výstupů projektu nebo nerespektuje toto vyjádření tím, že nezabezpečí aby toto vyjadření zhotovitel respektoval, d) neposkytnutí součinnosti ze strany poskytovatele, e) porušení povinnosti uvedené v čl. V. odst. 1. písm. e) nebo písm. f) nebo písm. g) této smlouvy příjemcem, f) neposkytnutí součinnosti ze strany příjemce. 2. Smluvní strana může v souladu s odstavcem 1 tohoto článku od smlouvy odstoupit pouze tehdy, pokud strana, která porušila smlouvu podstatným způsobem, nesplní svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta. Tato lhůta nesmí být kratší než 7 kalendářních dnů. Jestliže však strana, která porušila smlouvu podstatným způsobem, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může druhá strana od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění nebo před jejím uplynutím. 3. Odstoupení je účinné dnem, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 4. Smluvní strany se dohodly, že pokud některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupí, smlouva se ruší od počátku a poskytovatelé a příjemce jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 5. V případě, že příjemce použije finanční spoluúčast nebo její část na jiný účel než účel sjednaný touto smlouvou v čl. III. této smlouvy nebo poruší některou z jiných podmínek použití finanční spoluúčasti stanovených v této smlouvě nebo v zákoně č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlech veřejné správy a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech ), dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. 31 zákona o rozpočtových pravidlech. V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. 31 zákona o rozpočtových pravidlech, zavazuje se vrátit poskytovateli finanční spoluúčast ve výši porušení rozpočtové kázně a uhradit poskytovateli sankce za porušení rozpočtové kázně. VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran. 2. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, s výjimkou právních vztahů vyplývajících z čl. VI. odst. 5 této smlouvy, které se řídí slovenským právním řádem. 3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Postoupení práv a povinností z této smlouvy podléhá předchozímu písemnému schválení druhé smluvní strany. 4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží příjemce a jeden obdrží poskytovatel. 4

5 5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího zveřejnění poskytovatelem. 6. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 Projektová dokumentace. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Schváleno: Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne., usnesením číslo.. a Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení 5 zákona č. 302/2001 Z.z. o, ve znění pozdějších předpisů: Schváleno: Zastupitelstvem Žilinského samosprávneho kraje dne, usnesením číslo. V Ostravě dne. V Žilině dne.... za příjemce Ing. Jaroslav Palas hejtman Moravskoslezského kraje.... za poskytovatele Ing. Juraj Blanár předseda Žilinského samosprávneho kraje 5

6 Příloha č. 1 smlouvy : Projektová dokumentace k projektu Hradní cesta PARTNEŘI PROJEKTU: Moravskoslezský kraj Žilinský samosprávný kraj Slezské vojvodství

7 Technická specifikace vytvoření společného propagačního materiálu s názvem Hradní cesta Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného kraje a Slezského vojvodství I. Úvod Území, které je tvořené sousedícími správními celky Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného kraje a Slezského vojvodství tvoří v širším měřítku destinaci, kterou lze z hlediska cestovního ruchu propagovat a nabízet jako jeden celek. Celé území je návštěvníky vnímáno jako oblast s bohatou historií, typickými gastronomickými specialitami a přírodními, kulturními a technickými krásami. Celá oblast je navíc protkána hustou sítí pěších a cyklistických tras, které turistovi umožňují krásy této oblasti poznávat a navštěvovat. Projekt spolupráce tří přeshraničních regionů na společném propagačním materiálu navazuje na dlouhodobou spolupráci těchto regionů v oblasti cestovního ruchu. Vytvořený propagační materiál bude sloužit pro společnou propagaci cestovního ruchu v tomto území. Cílem tohoto propagačního materiálu je oslovení potenciálního domácího a příhraničního návštěvníka a představení konkrétních příležitostí a tipů k cestování na daném území. Představení propagačního materiálu proběhne na společné tiskové konferenci nebo konferencích. Těchto tiskových konferencí se budou účastnit zástupci všech tří spolupracujících krajů (tiskové konference nejsou kalkulovány v této zakázce). Cílená prezentace propagačního materiálu a společného území: každý z našich 3 krajů vytipuje 1 hrad nebo zámek na svém území, kde proběhne společná 1-denní prezentace všech 3 krajů. Načasovaná může být na počátek letní sezóny při otevírání hradů a zámků. Koncepce může být následující: 1 trojpult u hlavního vchodu do vytipovaného hradu/zámku, účast zástupců našich 3 krajů. Bude zde probíhat nabídka tohoto nového propagačního materiálu, dále např. ochutnávka specialit z každého kraje apod. Cílem této společné prezentace je upozornit a představit milovníkům hradů a zámků další blízká území sousedních krajů a v nich nejkrásnější památky a pozvat k návštěvě. Také upozornit na spolupráci mezi našimi kraji (tato prezentace není kalkulována do této zakázky). II. Specifikace požadavku na zakázku Vytvoření propagačního materiálu Předmětem této zakázky je komplexní vytvoření a dodání propagačního materiálu s názvem Hradní cesta včetně překladů do jazykových mutací a jeho následné distribuce (příprava na klíč příprava textů včetně překladů a korektur, dodání fotografií, sazby, tisku v požadovaném množství a distribuce) podle bodů této přílohy. Materiál bude tvořen brožurou. Vytipované objekty (hrady a zámky) zvolené zástupci zúčastněných krajů (každý kraj bude mít vytipováno 5 TOP atraktivit) budou popsány v brožuře. Celkem se bude jednat o 15 TOP objektů ze tří krajů (5 TOP objektů z Moravskoslezského kraje, 5 TOP objektů z Žilinského samosprávného kraje a 5 TOP objektů ze Slezského vojvodství). Dále bude materiál doplněn výčtem dalších hradů a zámků v každém z těchto tří krajů (např. formou uvedení názvu, odkazu na web, fotografie apod.). Popis jednotlivých TOP objektů v brožuře (zajistí zhotovitel, podléhá schválení objednatele): - název objektu - stručný a poutavý popis objektu - fotografie - kontaktní adresa objektu, informace o dojezdu a parkování k jednotlivým objektům (auto, MHD, veřejná doprava) - přístupnost (např. bezbariérovost) a otevírací doba - odkaz na webové stránky, a telefon 1

8 Fotografie - image fotografie včetně fotografií vztahujících se k popisovaným atraktivitám dodá zhotovitel. Zhotovitel poskytne návrhy fotografií, které Moravskoslezský kraj, Žilinský samosprávný kraj a Slezské vojvodství odsouhlasí. Nebude-li některý z krajů souhlasit s určitou fotografií, dodá daný kraj fotografii vlastní ve zhotovitelem požadované kvalitě, jedná se však o zcela výjimečné opatření, neboť zhotovitel je povinen dodat ke každému popisovanému objektu fotografie co nejlepší kvality (tzn. k 15 TOP objektům a dále fotografie vztahující se k tématu). Odlišení jednotlivých oblastí v brožuře budou barevně odlišeny tři oblasti (Moravskoslezský kraj, Žilinský samosprávný kraj, Slezské vojvodství), navrhne zhotovitel a podléhá schválení objednatele. 1. Technická specifikace: Brožura: Formát: 120 x 200 mm Barevnost: 4/4 Materiál: blok 52 stran, papír 100 g křída mat obálka 4 strany, papír 150 g křída mat Počet stránek: stránky obálky Vazba: min. V2 2. Jazykové mutace s korekturami rodilým mluvčím: materiál bude multimutační v těchto jazycích: ČJ nebo SJ + PJ + AJ vše v jednom materiálu tedy trojjazyčně 3. Množství Materiál bude vydán v celkovém množství ks Prezentace na internetu: Propagační brožura bude zpracována také pro internetovou prezentaci, kde bude možné materiál volně stáhnout. Bude zpracován ve formátu pdf a bude ke stažení na internetových stránkách Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného kraje a Slezského vojvodství. Kromě tištěné podoby bude propagační materiál dodán v elektronické podobě na CD ve formátu ostrého tiskového pdf nebo v postskript.pf pro případné dotisky a ve formátu pdf v rozlišení 72 dpi pro umístění na webu v počtu 4 ks (1 ks pro Moravskoslezský kraj, 1 ks pro Žilinský samosprávný kraj, 1 ks pro Slezské vojvodství, 1 ks rezerva, která zůstane u Moravskoslezského kraje). Materiál je určen pro individuální domácí návštěvníky v České republice, na Slovensku a v Polsku a pro přeshraniční návštěvníky. 4. Distribuce Součástí zakázky je distribuce vyrobených propagačních materiálů do sídla objednatele Moravskoslezského kraje a partnerských krajů (Žilinský samosprávný kraj, Slezské vojvodství). Jazyková mutace - možnosti Moravskoslezský kraj Žilinský samosprávný kraj Slezské vojvodství Celkem ČJ nebo SJ + PJ + AJ ks (ČJ + PJ + AJ) ks (SJ + PJ + AJ) ks (PJ + ČJ + AJ) ks Adresy jednotlivých distribučních bodů: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ul. 28. října 117, Ostrava odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ Komenského 48, Žilina 2

9 odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu SLEZSKÉ VOJVODSTVÍ (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) ul. Ligonia 46, Katowice Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Struktura propagačního materiálu: - obálka: titulní strana název materiálu (vč. jazykových mutací), image fotografie dle tématu, loga zúčastněných krajů vnitřní strana zaznačení předmětné oblasti v rámci Evropy a střední Evropy zadní strana kontakty na spolupracující kraje - 1. strana brožury společný úvod k propagačnímu materiálu (v jazykových mutacích) - 2. a 3. strana brožury obsah (seznam atraktivit) - u částí vztahujících se k jednotlivým krajům: o 6 stran: úvod ke každému kraji (v jazykových mutací) 2 stránky pro každý kraj, o popis TOP 5 atraktivit z každého kraje v jazykových mutacích vč. fotografií: v části Moravskoslezského kraje popis v ČJ, PJ, AJ v části Žilinského samosprávného kraje popis v SJ, PJ, AJ v části Slezského vojvodství popis v PJ, ČJ, AJ celkem 30 stránek ( každá atraktivita 2 strany celkem pro každý kraj 10 stran). + 6 stran: na konci části vztahující se ke každému kraji popis seznam s uvedením www dalších atraktivit v kraji (v jazykovým mutacích) na 2 stránky pro každý kraj + 6 stran: pro mapky 3 krajů vč. legendy a měřítka mapy pro mapku každého kraje 2 strany + 1 strana a zadní vnitřní strana obálky: pro přehledovou mapu celého území se zaznačenými atraktivitami (piktogramy) brožura bude obsahovat celkem 52 stran + 4 strany obálky III. Harmonogram realizace díla listopad 2011 prosinec 2011 únor 2012 březen 2012 vyhlášení veřejné zakázky výběr zhotovitele, podpis smlouvy, zahájení realizace ukončení realizace předání díla 3

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Poskytovatel : Město Český Těšín Zastoupené: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města nám.čsa 1, 737 01 Český Těšín IČ: 00297437 CZ00297437 Bankovní

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu pro poskytování dotací v oblasti kultury v roce 2015 Smluvní strany č. B 13 7285/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O

S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y. M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O S t a t u t á r n í m ě s t o K a r l o v y V a r y a M E D I A a. s. S M L O U V A O D Í L O K a r l o v y V a r y, 2014 Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají Statutární město Karlovy Vary Moskevská

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zpracování mediální kampaně a její realizace

Zpracování mediální kampaně a její realizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací rezervací Strana 1 (celkem 5) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Smluvní strany: Město Česká

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE

IV. ÚČELOVÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE j Mi }Rf\\ ^KuSLh/NK V M< ~.s ícrajskv"uraď ČÍSLO SMLOUVY ;DODATKU;' SMLOUVA ^ - ^ í - SS\ S& K o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem:

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Lípa č. B 09 - xxx/2015 1. Město Česká Lípa sídlo: nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: 00260428 DIČ: CZ00260428 bankovní

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0396/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015.

mezi: 1.2. Dotace ve výši 220.000,- Kč je poskytnutá v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2015. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Pičín (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obec

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NÁZEV ZAKÁZKY VÝBĚR DODAVATELE SLUŽEB PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU 2014-2015 Číslo zakázky 2/2014 Rozhodnutí o zakázce Rada

Více

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy

(ID O01338.0001) Čl. 1 Smluvní strany. Čl. 2 Předmět smlouvy ZK-04-2015-04, př. 1 počet stran: 6 RK-17-2015-10, př. 1 počet stran: RK-17-2015-xx, př. 1 6 Počet stran: 6 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

FitCraft Recyklace s.r.o.

FitCraft Recyklace s.r.o. Smlouva o zajištění plnění povinností provozovatele Solární elektrárny při nakládání s elektroodpadem ze Solárních panelů (dále jen Smlouva ) Číslo smlouvy Objednatele:. Číslo smlouvy Zhotovitele:.. uzavřená

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

VZOR PID... stejnopis č.

VZOR PID... stejnopis č. Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č. 2245 ze dne 19. 8. 2014 VZOR PID... stejnopis č. mezi: SMLOUVA č. DOT../2015 o poskytnutí účelové dotace - grantu č... na zachování či obnovu památkové hodnoty a podstaty

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Evidenční číslo smlouvy: Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012. Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), Smluvní strany

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0344/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

RÁMCOVÁ SMLOUVA. na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. RÁMCOVÁ SMLOUVA na poskytování služeb uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 1 Identifikace zakázky Název veřejné zakázky: Doprava pro SPŠ Tábor, Komenského

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. SMLOUVA O PROVEDENÍ TRENÉRSKÉ ČINNOSTI uzavřená v rozsahu a za podmínek zejména dle 2430-2444 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli tito účastníci (dále smluvní

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/0343/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 34 číslo bankovního

Více

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha - Ďáblice Zastupitelstvo městské části 3. zasedání dne 25. 3. 2015 USNESENÍ č. 36/15/ZMČ k poskytnutí účelové dotace Českému svazu ochránců přírody Zastupitelstvo MČ po projednání I.

Více

fffj e/ , 'do fr^m^l)m -

fffj e/ , 'do fr^m^l)m - W-K \V! A'iA! /vf :,R KUř1SP80HSE5N ; fffj e/, 'do fr^m^l)m - D : a-,[> > SMLOUVA O ZAJIŠTĚNI PROHLÍDEK TEL ZEMŘELÝCH I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON ZADAVATELSKÉ ČINNOSTI A ADMINISTRACI PROJEKTŮ:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON ZADAVATELSKÉ ČINNOSTI A ADMINISTRACI PROJEKTŮ: PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA VÝKON ZADAVATELSKÉ ČINNOSTI A ADMINISTRACI PROJEKTŮ: Zateplení objektu ZŠ Školní 246 v k.ú.petřvald u Karviné a Zateplení objektu MŠ 2.května 1654 v k.ú.petřvald u Karviné I. Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

Příloha č.4. se sídlem: [ ] jednající:

Příloha č.4. se sídlem: [ ] jednající: Příloha č.4 Smlouva o implementaci a pronájmu informačního systému v rámci realizace projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Smlouva o poskytnutí dotace č. SON/OSVZ/153/15. uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o poskytnutí dotace č. SON/OSVZ/153/15. uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o poskytnutí dotace č. SON/OSVZ/153/15 uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele.

1. Preambule. 2. Výše dotace a úhrada. Celková výše dotace činí X,- Kč. Zdrojem krytí dotace je v plné výši rozpočet Poskytovatele. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z programu Dotační program obce Hrušovany u Brna 2014-2018 podle 10a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Více

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY

S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 1 S M L O U V A č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov 1. Město Mikulov se sídlem: zastoupen: Náměstí 1, 692 20 Mikulov I. SMLUVNÍ STRANY a IČ: 7000283347 DIČ: CZ 00283347 bankovní

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o.

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. SMLOUVA O DÍLO dále jen Smlouva uzavřená podle paragrafu 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku - v platném znění (dále jen "obchodního zákoníku")

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

uzavřená podie 1746, odst. 2 a násl. zákona č. 89/201 ZBb., občanský zákoník Číslo účtu: 1650676349/0800

uzavřená podie 1746, odst. 2 a násl. zákona č. 89/201 ZBb., občanský zákoník Číslo účtu: 1650676349/0800 Evidenční číslo smlouvy SMO: 1256/2015/OSR uzavřená podie 1746, odst. 2 a násl. zákona č. 89/201 ZBb., občanský zákoník Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava zastoupené primátorem Ing. Tomášem Macurou, MBA

Více

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany

uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Přetavba Ordinace praktického lékaře na malometrážní byt uzavřená podle & 536 a násl. obchodního zákoníku Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Obecní úřad Sibřina Se sídlem: Říčanská 15,

Více

Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku)

Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku) Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví ( 508 a násl. obchodního zákoníku) Smluvní strany: Společnost: MEDISPA, zájmové sdružení právnických osob DIČ: CZ75053829 sídlem: Závodní 353/88, 360

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník )

Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP ze dne 19. 8.2014 PID Stejnopis č. Vzor Smlouva o poskytnutí účelové dotace grantu DOTXXXXXXX/20XX podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku

Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku Podmínky pro poskytování služby Digitalizace na zakázku... 1 I. ÚVOD... 1 II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 2 1. Objednávka digitalizace... 2 2. Lhůta a

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU ČÍSLO SMLOUVY: CZ/FMP/0X/0000 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Poskytovatel finančního příspěvku název: Region Bílé Karpaty sídlo: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, Česká republika

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

POPTÁVKA NA NÁKUP FOTOGRAFIÍ

POPTÁVKA NA NÁKUP FOTOGRAFIÍ POPTÁVKA NA NÁKUP FOTOGRAFIÍ Zadavatel poptávky: Vysočina Tourism, příspěvková organizace Věžní 26, 586 01 Jihlava IČO: 28263693 zastoupená Ing. Tomášem Čihákem, ředitelem Kontaktní osoba: Ing. Romana

Více

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti

uzavřeli podle ustanovení 50a, b, občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o rezervaci nemovitosti Společnost SPS Císařka, s.r.o., se sídlem Praha 2, Jana Masaryka 165/22, PSČ 120 00, IČ 284 78 568, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 144552 číslo účtu na kupní

Více

SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB

SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB Příloha č. 2 Návrh smlouvy SMLOUVA O DODÁVCE SLUŽEB uzavřená mezi těmito smluvními stranami Dodavatel: místo podnikání: adresa kanceláře: IČ: DIČ: telefon: e-mail: bankovní spojení: číslo účtu: a Objednatel:

Více

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY

Mandátní smlouva PŘEDMĚT SMLOUVY Mandátní smlouva uzavřená podle ust. 566 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění Číslo smlouvy mandanta : Číslo smlouvy mandatáře : I. SMLUVNÍ STRANY Mandant : statutární orgán: osoba

Více

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení

Článek V. Sankční podmínky. Článek VI. Závěrečná ustanovení Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č.8/2015 Smluvní strany Obec Hodonice, se sídlem Obecní 287, 671 25 Hodonice zast. Bc. Pavlem Houštěm, starostou obce IČ: 00 29 27 88 DIČ: CZ 00292788 bankovní

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více