SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 SMLOUVA o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu vytvoření společného propagačního materiálu s názvem Hradní cesta uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ se sídlem 28. října 117, Ostrava zastoupený Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: /0800 IBAN: CZ (dále jen příjemce ) a ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ se sídlem Komenského 48, Žilina zastoupený Ing. Jurajem Blanárem, předsedou kraje IČ: DIČ: SK Bankovní spojení: Dexia banka Číslo účtu: /6500 IBAN: SK (dále jen poskytovatel ) II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Smluvní strany deklarují svůj úmysl spolupracovat na realizaci projektu vytvoření společného propagačního materiálu s názvem Hradní cesta (dále jen projekt ), jehož specifikace ve formě projektové dokumentace k projektu je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, a za účelem realizace tohoto projektu uzavírají tuto Smlouvu o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu vytvoření společného propagačního materiálu s názvem Hradní cesta (dále jen smlouva ). 2. Projektová dokumentace k projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 (dále jen projektová dokumentace ). 3. Na projektu se budou společně podílet Moravskoslezský kraj, Žilinský samosprávny kraj a Slezské vojvodství (dále též partneři projektu ). 4. Smluvní strany se dohodly, že se budou podílet na úhradě nákladů na realizaci projektu stejným dílem spolu se Slezským vojvodstvím jako třetím partnerem projektu, s nímž příjemce uzavře obdobnou smlouvu o spolupráci a spolufinancování. 5. Maximální náklady na realizaci projektu činí maximálně ,- Kč (slovy šestsettřicetdvatisíckorunčeských). Každý ze tří partnerů projektu uhradí 1/3 skutečných nákladů na realizaci projektu, maximálně ,- Kč (slovy dvěstědesettisícsedmsetkorunčeských). 1

2 III. PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Předmětem této smlouvy je spolupráce Moravskoslezského kraje a Žilinského samosprávneho kraje na realizaci projektu, vymezení jejich vzájemných práv a povinností včetně vymezení dílu jejich finanční spoluúčasti na realizaci projektu. IV. VYMEZENÍ FINANČNÍ SPOLUÚČASTI 1. Smluvní strany se dohodly, že se budou podílet na úhradě nákladů na realizaci projektu stejným dílem spolu se Slezským vojvodstvím, tj. každý partner projektu uhradí 1/3 skutečných nákladů na realizaci projektu 2. Finanční spoluúčast poskytovatele je 1/3 skutečných nákladů na realizaci projektu, maximálně ,- Kč (slovy dvěstědesettisícsedmsetkorunčeských) v přepočtu na eura dle kurzu stanoveného a vyhlášeného Evropskou centrální bankou ke dni předcházejícímu dni převzetí výstupů projektu dle projektové dokumentace poskytovatelem (dále jen finanční spoluúčast ). 3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel po převzetí výstupů projektu dle projektové dokumentace a po převzetí licence a podlicence dle čl. V. odst. 1 písm. c) na základě písemné výzvy příjemce převede na účet příjemce finanční spoluúčast. 4. Lhůta pro zaplacení finanční spoluúčasti činí 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. Dnem uhrazení je den připsání finanční spoluúčasti na účet příjemce uvedený v článku I. této smlouvy. 5. Příjemce se zavazuje finanční spoluúčast podle odst. 2 přijmout a užít výlučně k úhradě nákladů na realizaci projektu dle projektové dokumentace. 6. Příjemce se zavazuje, že po ukončení realizace projektu provede závěrečné vyúčtování dle čl. V odst. 1 písm. f) této smlouvy, a to do 40 dnů od tohoto ukončení. Ukončením realizace projektu se rozumí převzetí výstupů projektu poskytovatelem dle projektové dokumentace. V. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 1. Příjemce se zavazuje, že vykoná činnosti související s realizací projektu, a to: a) určí kontaktní osobu na výkon činností souvisejících s realizací projektu, jejíž jméno a kontaktní údaje sdělí poskytovateli písemnou nebo elektronickou formou neprodleně po jejím určení, b) vytvoří pracovní komisi, ve které bude minimálně jeden zástupce poskytovatele za účelem posouzení podkladů na realizaci projektu, c) provede v rámci projektu výběr zhotovitele na realizaci projektu v souladu s ustanovením 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) a s vybraným zhotovitelem uzavře smlouvu, ve které mj. upraví závazek zhotovitele poskytnout příjemci a poskytovateli právo dílo (výstupy projektu dle projektové dokumentace) nebo jeho část užít ke všem způsobům užití, bez množstevního, časového nebo územního omezení (licenční ujednání) včetně oprávnění příjemce a poskytovatele poskytnout licenci 3. osobám v neomezeném rozsahu (podlicence), odpovědnost zhotovitele za vady výstupů projektu dle projektové dokumentace, povinnost zhotovitele vystavit fakturu s ohledem na vady výstupů projektu dle projektové dokumentace, a další povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo projektové dokumentace, d) nepřevezme od zhotovitele výstup projektu, který má vady a uplatní u zhotovitele zaplacení sankce, e) předá kontaktní osobě poskytovatele výstupy projektu dle projektové dokumentace (propagační materiály s názvem Hradní cesta, elektronické výstupy a další výstupy) 2

3 způsobem, v množství, v kvalitě dle projektové dokumentace, licenci a podlicenci na místě sídlo poskytovatele. f) předá poskytovateli spolu s písemnou výzvou podle čl. IV. odst. 3 této smlouvy originál závěrečného vyúčtování projektu včetně kopie konečné faktury a platebních příkazů po ukončení realizace projektu. g) v průběhu realizace projektu bude aktivně informovat poskytovatele o stavu realizace projektu a o provedených pracích, h) zabezpečí realizaci výstupů projektu dle projektové dokumentace v termínu do , i) dodá výstupy projektu poskytovateli bezodkladně po jejích převzetí od zhotovitele, j) odevzdání a převzetí výstupů projektu se uskuteční písemným potvrzením poskytovatele o jejích převzetí, k) doručit kontaktní osobě poskytovatele návrh výstupů projektu včetně grafického návrhu, fotografií a textu před tiskem výstupů projektu na posouzení a schválení poskytovatelem, a to v termínu do , l) připomínky poskytovatele zapracovat do návrhu výstupů projektu a takto upravený návrh výstupů projektu opětovně doručit poskytovateli k posouzení a schválení. m) zabezpečit, aby návrh výstupů projektu dle projektové dokumentace zhotovitel vytiskl až po jeho písemném schválení poskytovatelem nebo pokud se poskytovatel k návrhu výstupů projektu písemně nevyjádřil. 2. Poskytovatel se zavazuje, že vykoná činnosti související s realizací projektu, a to: a) v rámci projektu bude vystupovat jako partner projektu, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, b) určí kontaktní osobu na výkon činností souvisejících s realizací projektu, jejíž jméno sdělí příjemci, c) bude spolupracovat při projektu. Spoluprací se rozumí: příprava podmínek zadávací dokumentace na realizaci projektu, bude poskytovat příjemci konzultace, aktivní účast na všech korekturách projektu a všech dalších činnostech vyplývajících z projektové dokumentace, d) bude realizovat a účastnit se na vlastní náklady společné prezentace na 3 dohodnutých hradech či zámcích, vždy jeden hrad nebo zámek na území jednoho z partnerů projektu v Moravskoslezském kraji, Žilinském samosprávnem kraji a Slezském vojvodství. Náklady na tuto prezentaci nejsou zahrnuty v tomto projektu a každý partner si je hradí sám. e) poskytne názvy pěti subjektů TOP atraktivit Žilinského samosprávneho kraja, a to v termínu do , posoudí a schválí návrhy výstupů projektu ve lhůtě 5 pracovních dní po dni jejich doručení poskytovateli, f) v případě, že využije svoje právo uvedené v předcházejícím písmenu tohoto odstavce smlouvy, je povinný svoje vyjádření k návrhu výstupů projektu zaslat na ovou adresu kontaktní osoby příjemce. 3. Poskytovatel je oprávněn požadovat od příjemce v průběhu realizace projektu informace o stavu plnění realizace projektu a provedených pracích, příp. nahlédnout do příslušných dokladů nebo požadovat poskytnutí jejich kopie (faktury, výkazy provedených prací apod.) a je oprávněn vyjadřovat se k podkladům výstupů projektu. Příjemce je povinen poskytovateli tyto informace neodkladně poskytnout, případně mu umožnit do výše uvedených dokladů nahlédnout nebo mu poskytnout jejich kopie a dále je povinen vyjádření poskytovatele k podkladům výstupů projektu respektovat tím, že zabezpečí aby toto vyjádření zhotovitel respektoval. 3

4 VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 1. Každá ze smluvních stran může od smlouvy písemně odstoupit, pokud druhá smluvní strana smlouvu poruší podstatným způsobem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: a) nepřevedení finanční spoluúčasti podle čl. IV odst. 3 této smlouvy poskytovatelem ve stanovené lhůtě, b) použití finančních prostředků finanční spoluúčasti převedených podle čl. IV odst. 3 této smlouvy příjemcem v rozporu s touto smlouvou, c) pokud příjemce nerealizuje projekt v souladu s touto smlouvou nebo projektovou dokumentací nebo odmítá poskytovateli poskytnout informace o realizaci projektu, nebo neumožní poskytovateli vyjádřit se k podkladům výstupů projektu nebo nerespektuje toto vyjádření tím, že nezabezpečí aby toto vyjadření zhotovitel respektoval, d) neposkytnutí součinnosti ze strany poskytovatele, e) porušení povinnosti uvedené v čl. V. odst. 1. písm. e) nebo písm. f) nebo písm. g) této smlouvy příjemcem, f) neposkytnutí součinnosti ze strany příjemce. 2. Smluvní strana může v souladu s odstavcem 1 tohoto článku od smlouvy odstoupit pouze tehdy, pokud strana, která porušila smlouvu podstatným způsobem, nesplní svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta. Tato lhůta nesmí být kratší než 7 kalendářních dnů. Jestliže však strana, která porušila smlouvu podstatným způsobem, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může druhá strana od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění nebo před jejím uplynutím. 3. Odstoupení je účinné dnem, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 4. Smluvní strany se dohodly, že pokud některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupí, smlouva se ruší od počátku a poskytovatelé a příjemce jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 5. V případě, že příjemce použije finanční spoluúčast nebo její část na jiný účel než účel sjednaný touto smlouvou v čl. III. této smlouvy nebo poruší některou z jiných podmínek použití finanční spoluúčasti stanovených v této smlouvě nebo v zákoně č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlech veřejné správy a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech ), dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. 31 zákona o rozpočtových pravidlech. V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. 31 zákona o rozpočtových pravidlech, zavazuje se vrátit poskytovateli finanční spoluúčast ve výši porušení rozpočtové kázně a uhradit poskytovateli sankce za porušení rozpočtové kázně. VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran. 2. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, s výjimkou právních vztahů vyplývajících z čl. VI. odst. 5 této smlouvy, které se řídí slovenským právním řádem. 3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Postoupení práv a povinností z této smlouvy podléhá předchozímu písemnému schválení druhé smluvní strany. 4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží příjemce a jeden obdrží poskytovatel. 4

5 5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího zveřejnění poskytovatelem. 6. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 Projektová dokumentace. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Schváleno: Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne., usnesením číslo.. a Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení 5 zákona č. 302/2001 Z.z. o, ve znění pozdějších předpisů: Schváleno: Zastupitelstvem Žilinského samosprávneho kraje dne, usnesením číslo. V Ostravě dne. V Žilině dne.... za příjemce Ing. Jaroslav Palas hejtman Moravskoslezského kraje.... za poskytovatele Ing. Juraj Blanár předseda Žilinského samosprávneho kraje 5

6 Příloha č. 1 smlouvy : Projektová dokumentace k projektu Hradní cesta PARTNEŘI PROJEKTU: Moravskoslezský kraj Žilinský samosprávný kraj Slezské vojvodství

7 Technická specifikace vytvoření společného propagačního materiálu s názvem Hradní cesta Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného kraje a Slezského vojvodství I. Úvod Území, které je tvořené sousedícími správními celky Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného kraje a Slezského vojvodství tvoří v širším měřítku destinaci, kterou lze z hlediska cestovního ruchu propagovat a nabízet jako jeden celek. Celé území je návštěvníky vnímáno jako oblast s bohatou historií, typickými gastronomickými specialitami a přírodními, kulturními a technickými krásami. Celá oblast je navíc protkána hustou sítí pěších a cyklistických tras, které turistovi umožňují krásy této oblasti poznávat a navštěvovat. Projekt spolupráce tří přeshraničních regionů na společném propagačním materiálu navazuje na dlouhodobou spolupráci těchto regionů v oblasti cestovního ruchu. Vytvořený propagační materiál bude sloužit pro společnou propagaci cestovního ruchu v tomto území. Cílem tohoto propagačního materiálu je oslovení potenciálního domácího a příhraničního návštěvníka a představení konkrétních příležitostí a tipů k cestování na daném území. Představení propagačního materiálu proběhne na společné tiskové konferenci nebo konferencích. Těchto tiskových konferencí se budou účastnit zástupci všech tří spolupracujících krajů (tiskové konference nejsou kalkulovány v této zakázce). Cílená prezentace propagačního materiálu a společného území: každý z našich 3 krajů vytipuje 1 hrad nebo zámek na svém území, kde proběhne společná 1-denní prezentace všech 3 krajů. Načasovaná může být na počátek letní sezóny při otevírání hradů a zámků. Koncepce může být následující: 1 trojpult u hlavního vchodu do vytipovaného hradu/zámku, účast zástupců našich 3 krajů. Bude zde probíhat nabídka tohoto nového propagačního materiálu, dále např. ochutnávka specialit z každého kraje apod. Cílem této společné prezentace je upozornit a představit milovníkům hradů a zámků další blízká území sousedních krajů a v nich nejkrásnější památky a pozvat k návštěvě. Také upozornit na spolupráci mezi našimi kraji (tato prezentace není kalkulována do této zakázky). II. Specifikace požadavku na zakázku Vytvoření propagačního materiálu Předmětem této zakázky je komplexní vytvoření a dodání propagačního materiálu s názvem Hradní cesta včetně překladů do jazykových mutací a jeho následné distribuce (příprava na klíč příprava textů včetně překladů a korektur, dodání fotografií, sazby, tisku v požadovaném množství a distribuce) podle bodů této přílohy. Materiál bude tvořen brožurou. Vytipované objekty (hrady a zámky) zvolené zástupci zúčastněných krajů (každý kraj bude mít vytipováno 5 TOP atraktivit) budou popsány v brožuře. Celkem se bude jednat o 15 TOP objektů ze tří krajů (5 TOP objektů z Moravskoslezského kraje, 5 TOP objektů z Žilinského samosprávného kraje a 5 TOP objektů ze Slezského vojvodství). Dále bude materiál doplněn výčtem dalších hradů a zámků v každém z těchto tří krajů (např. formou uvedení názvu, odkazu na web, fotografie apod.). Popis jednotlivých TOP objektů v brožuře (zajistí zhotovitel, podléhá schválení objednatele): - název objektu - stručný a poutavý popis objektu - fotografie - kontaktní adresa objektu, informace o dojezdu a parkování k jednotlivým objektům (auto, MHD, veřejná doprava) - přístupnost (např. bezbariérovost) a otevírací doba - odkaz na webové stránky, a telefon 1

8 Fotografie - image fotografie včetně fotografií vztahujících se k popisovaným atraktivitám dodá zhotovitel. Zhotovitel poskytne návrhy fotografií, které Moravskoslezský kraj, Žilinský samosprávný kraj a Slezské vojvodství odsouhlasí. Nebude-li některý z krajů souhlasit s určitou fotografií, dodá daný kraj fotografii vlastní ve zhotovitelem požadované kvalitě, jedná se však o zcela výjimečné opatření, neboť zhotovitel je povinen dodat ke každému popisovanému objektu fotografie co nejlepší kvality (tzn. k 15 TOP objektům a dále fotografie vztahující se k tématu). Odlišení jednotlivých oblastí v brožuře budou barevně odlišeny tři oblasti (Moravskoslezský kraj, Žilinský samosprávný kraj, Slezské vojvodství), navrhne zhotovitel a podléhá schválení objednatele. 1. Technická specifikace: Brožura: Formát: 120 x 200 mm Barevnost: 4/4 Materiál: blok 52 stran, papír 100 g křída mat obálka 4 strany, papír 150 g křída mat Počet stránek: stránky obálky Vazba: min. V2 2. Jazykové mutace s korekturami rodilým mluvčím: materiál bude multimutační v těchto jazycích: ČJ nebo SJ + PJ + AJ vše v jednom materiálu tedy trojjazyčně 3. Množství Materiál bude vydán v celkovém množství ks Prezentace na internetu: Propagační brožura bude zpracována také pro internetovou prezentaci, kde bude možné materiál volně stáhnout. Bude zpracován ve formátu pdf a bude ke stažení na internetových stránkách Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného kraje a Slezského vojvodství. Kromě tištěné podoby bude propagační materiál dodán v elektronické podobě na CD ve formátu ostrého tiskového pdf nebo v postskript.pf pro případné dotisky a ve formátu pdf v rozlišení 72 dpi pro umístění na webu v počtu 4 ks (1 ks pro Moravskoslezský kraj, 1 ks pro Žilinský samosprávný kraj, 1 ks pro Slezské vojvodství, 1 ks rezerva, která zůstane u Moravskoslezského kraje). Materiál je určen pro individuální domácí návštěvníky v České republice, na Slovensku a v Polsku a pro přeshraniční návštěvníky. 4. Distribuce Součástí zakázky je distribuce vyrobených propagačních materiálů do sídla objednatele Moravskoslezského kraje a partnerských krajů (Žilinský samosprávný kraj, Slezské vojvodství). Jazyková mutace - možnosti Moravskoslezský kraj Žilinský samosprávný kraj Slezské vojvodství Celkem ČJ nebo SJ + PJ + AJ ks (ČJ + PJ + AJ) ks (SJ + PJ + AJ) ks (PJ + ČJ + AJ) ks Adresy jednotlivých distribučních bodů: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ul. 28. října 117, Ostrava odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ Komenského 48, Žilina 2

9 odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu SLEZSKÉ VOJVODSTVÍ (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) ul. Ligonia 46, Katowice Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Struktura propagačního materiálu: - obálka: titulní strana název materiálu (vč. jazykových mutací), image fotografie dle tématu, loga zúčastněných krajů vnitřní strana zaznačení předmětné oblasti v rámci Evropy a střední Evropy zadní strana kontakty na spolupracující kraje - 1. strana brožury společný úvod k propagačnímu materiálu (v jazykových mutacích) - 2. a 3. strana brožury obsah (seznam atraktivit) - u částí vztahujících se k jednotlivým krajům: o 6 stran: úvod ke každému kraji (v jazykových mutací) 2 stránky pro každý kraj, o popis TOP 5 atraktivit z každého kraje v jazykových mutacích vč. fotografií: v části Moravskoslezského kraje popis v ČJ, PJ, AJ v části Žilinského samosprávného kraje popis v SJ, PJ, AJ v části Slezského vojvodství popis v PJ, ČJ, AJ celkem 30 stránek ( každá atraktivita 2 strany celkem pro každý kraj 10 stran). + 6 stran: na konci části vztahující se ke každému kraji popis seznam s uvedením www dalších atraktivit v kraji (v jazykovým mutacích) na 2 stránky pro každý kraj + 6 stran: pro mapky 3 krajů vč. legendy a měřítka mapy pro mapku každého kraje 2 strany + 1 strana a zadní vnitřní strana obálky: pro přehledovou mapu celého území se zaznačenými atraktivitami (piktogramy) brožura bude obsahovat celkem 52 stran + 4 strany obálky III. Harmonogram realizace díla listopad 2011 prosinec 2011 únor 2012 březen 2012 vyhlášení veřejné zakázky výběr zhotovitele, podpis smlouvy, zahájení realizace ukončení realizace předání díla 3

KUI1SP00SA3SW í a. 1 fl

KUI1SP00SA3SW í a. 1 fl KUI1SP00SA3SW í a. 1 fl SMLOUVA o spolupráci a spolufinancování společné prezentace Moravskoslezského kraje a partnera na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně Z. SMLUVNÍ STRANY 1. MORAVSKOSLEZSKY Kf*A3 se

Více

(pro označení poskytovatele 1, poskytovatele 2 a poskytovatele 3 se používá též pojem poskytovatelé")

(pro označení poskytovatele 1, poskytovatele 2 a poskytovatele 3 se používá též pojem poskytovatelé) se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno zastoupený JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem kraje IČ: 708 88 337 DIČ: CZ70888337 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Čísio účtu: 351416620267/0100 (dále

Více

DODATEK Č. 1 SMLOUVY ~ " ~ o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu Mapa zážitků Moravy a Slezska" SMLUVNÍ STRANY

DODATEK Č. 1 SMLOUVY ~  ~ o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu Mapa zážitků Moravy a Slezska SMLUVNÍ STRANY KurispeesFVQx L n DODATEK Č. 1 SMLOUVY ~ " ~ o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu Mapa zážitků Moravy a Slezska" rok i T.R C. \ z.kr. odb. '' _.!Kb..'i! SMLUVNÍ STRANY JIHOMORAVSKY KRAJ

Více

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66

Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j /2016/RMI/MJA/SML/66 Smlouva o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Česká Třebová č.j. 13775/2016/RMI/MJA/SML/66 uzavřená podle 10a zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o dílo č. 02/2014

Smlouva o dílo č. 02/2014 Smlouva o dílo č. 02/2014 podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku uzavřená níže uvedeného, dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Objednatel: sídlo: Ústav územního rozvoje Jakubské nám.

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. SMLOUVA O DÍLO č... /2010 uzavřená podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) SMLUVNÍ STRANY Královéhradecký kraj

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. SMLUVNÍ STRANY II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Evidenční číslo smlouvy: 9122/2016/SKT/HAD/SMLD/28 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu sportovní činnosti a odměn trenérům mládeže pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12

Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Příloha č. 4 Licenční smlouva a smlouva o poskytování podpory Český rozhlas zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem: Praha 2, Vinohradská 12 Zastoupený:

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9.

Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 schválená RM 20/28R/2015 dne 23.9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 uzavřená dle zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění Poskytovatel: Město Šluknov se sídlem nám. Míru 1,

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

17P;~t.II: I~~_~'Ui1(l

17P;~t.II: I~~_~'Ui1(l OBEC KOROZLUKY Došlo: 19. 02. 2015 Smlouva o poskytnutí dotace C.;.: 5q 17P;~t.II: I~~_~'Ui1(l z Fondu Hospodářské a sociální rady Mostecka, z. s. na podporu projektů vyhlášené pro členy HSRM dne 13. 1.

Více

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S M L O U V A o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (uzavřená dle 51 občanského zákoníku) I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: Ing.

Více

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI

Dodávka nového osobního automobilu Škoda Fabia Combi 1,2 TSI M ě s t s k ý o b v o d S t a t u t á r n í m ě s t o P a r d u b i c e M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I Úřad městského obvodu Pardubice VI Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního

Více

S m l o u v a o p o s k y t n u t í g r a n t u z r o z p o č t u m ě s t a N y m b u r k a

S m l o u v a o p o s k y t n u t í g r a n t u z r o z p o č t u m ě s t a N y m b u r k a S m l o u v a o p o s k y t n u t í g r a n t u z r o z p o č t u m ě s t a N y m b u r k a evidenční číslo smlouvy: GR II 12/2015 Čl. I. SMLUVNÍ STRANY Město Nymburk se sídlem Náměstí Přemyslovců 163,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1038/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 25.11.2014 Smlouva o dílo - kniha "Praha 3 známá neznámá" Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í I 1. smlouvu

Více

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. ev. číslo smlouvy: ev. číslo smlouvy: SMLOUVA O DÍLO 1. Karlovarský kraj Sídlo: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary IČO: 70891168 DIČ: CZ70891168 Zastoupený: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Jakub Pánik, náměstek

Více

Poskytnutí investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, územnímu odboru Karviná

Poskytnutí investiční dotace Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, územnímu odboru Karviná STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/6794/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení strategií a plánování Šimerda Jan Bc. Materiál pro 26. zasedání Zastupitelstva

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č.

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídky NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Smlouva o dílo na zpracování Aktualizace Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje do roku 2020 č. D/xxxx/2016/STR uzavřená níže uvedeného

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015

Smlouvu o poskytnutí mimořádného jednorázového příspěvku na Opravu domovního fondu na území Prahy 1 pro rok 2015 Níže uvedené smluvní strany: název: Městská část Praha 1 sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 zastoupená: ing Oldřichem Lomeckým, starostou MČ Praha 1 IČ: 00063410 bank. spojení: Česká Spořitelna

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU

č. UZSVM/O/18426/2015-HMSU II an / i / U l n KUMSP88D6WZT MORAVSKOSLEZSKY KRAJ - KRAJI )1IWC 29917/O/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/O/18426/2015-HMSU joř. číslo Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č../2015 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné

SMLOUVA O DILO. mezi. na straně jedné Dne, měsíce a roku uvedeného na straně 6, podle zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) a ve smyslu ustanovení 536 a násl. citovaného zákona, je uzavřena tato: SMLOUVA O

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 989/2016. č. 911 ze dne Smlouva o dílo - prezentační publikace o Praze 3

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 989/2016. č. 911 ze dne Smlouva o dílo - prezentační publikace o Praze 3 č.j.: 989/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 911 ze dne 06.12.2016 Smlouva o dílo - prezentační publikace o Praze 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í II. III. 1.

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Veřejná zakázka je financována z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příloha č. 5 SMLOUVA O DÍLO č.../2010 uzavřená dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany Královehradecký kraj Se sídlem: Pivovarské náměstí 1245/2,

Více

S M L O U V A o poskytnutí účelové neinvestiční dotace

S M L O U V A o poskytnutí účelové neinvestiční dotace S M L O U V A o poskytnutí účelové neinvestiční dotace I. SMLUVNÍ STRANY statutární město Karviná se sídlem: zastoupeno: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát Tomášem Hanzelem, primátorem města IČ:

Více

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU

ZSVfVt/O/314/2015-HMSU . ^-.-...-.^-...^.^^^j^ajskýúřaoj 362/0/2015-HfViSU Č.j.: UZSVM/O/314/2015-HMSU se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava,

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 381/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 360 ze dne 21.05.2014,,Analýza příležitostí nového operačního programu: OP Praha - Pól růstu pro období 2014-2020" Rada městské

Více

SMLOUVA O REALIZACI ROZVOJE A PODPORY VINAŘSKÉ TURISTIKY NA MORAVĚ A V ČECHÁCH

SMLOUVA O REALIZACI ROZVOJE A PODPORY VINAŘSKÉ TURISTIKY NA MORAVĚ A V ČECHÁCH SMLOUVA O REALIZACI ROZVOJE A PODPORY VINAŘSKÉ TURISTIKY NA MORAVĚ A V ČECHÁCH 2017-18 uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

o poskytnutí neinvestiční dotace č..

o poskytnutí neinvestiční dotace č.. 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Více

SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16

SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16 SMLOUVA o poskytnutí grantu č. S-16 město Lipník nad Bečvou Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou IČO: 00301493 Zastoupené: Ing. Miloslavem Přikrylem, starostou Bankovní spojení: Číslo

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Smlouva č.:2016/00322/oe-or Poskytovatel dotace: Městská část Praha 3 Sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 zastoupená: Ing. Vladislavou

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

Smlouva o dílo. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smlouva o dílo uzavřena v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. Město Strakonice zastoupené starostou Ing.

Více

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín

Veřejnoprávní smlouva č. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Český Těšín Příloha č. 3: Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu vybraných historických prvků v Městské památkové zóně Český Těšín pro rok 2017 Veřejnoprávní smlouva č. o

Více

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Smlouva o poskytnutí finanční dotace pro rok 2016 uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle 159 a násl. zákona č. 500/2004

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 532 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 532 ze dne č.j.: 585/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 532 ze dne 20.07.2016 Výběr dodavatele na vypracování studie k akci "Úprava veřejného prostoru - Koněvova, Pod Lipami, Osiková,

Více

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice

dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice SMLOUVA O DÍLO dle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb., v platném znění 1. Objednatel: Město Hořice Sídlo: Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 380/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 359 ze dne 21.05.2014,,Strategie využití celostátních operačních programů na období 2014-2020" Rada městské části I. s c h v a

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok 2016

o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok 2016 Evidenční číslo smlouvy: 9152/2016/SKT/HAD/SMLD/37 Smlouva o poskytnutí finanční dotace z Programu na podporu projektů zaměřených na opravu, údržbu a modernizaci sportovních a kulturních zařízení pro rok

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

Návrh smlouvy o dílo č. j. KRPK-20569/ČJ VZ

Návrh smlouvy o dílo č. j. KRPK-20569/ČJ VZ Návrh smlouvy o dílo č. j. KRPK-20569/ČJ-2010-1900VZ Česká republika - Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se sídlem Sokolovská 108/A, 360 05 Karlovy Vary Zastoupená plk. Mgr. Oldřichem Tomáškem,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D Í L O uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 631 a násl. Občanského zákoníku č.

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI dle ustanovení 1746 odst. 2 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění)

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI dle ustanovení 1746 odst. 2 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění) SMLOUVA O SPOLUPRÁCI dle ustanovení 1746 odst. 2 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění) Smluvní strany. se sídlem. IČ: DIČ: společnost zapsaná zastoupena (dále jen Poskytovatel ) a

Více

:. QMQ^ * IQ.jí. [jřs KUMSP00F54V8

:. QMQ^ * IQ.jí. [jřs KUMSP00F54V8 MOLW.-.-Jt Í.-,Í : / } ; AR/. : A'- -\.< -. C Í.-.I i - :,\'j i ]i.;x \ ; A _,; ) v, ; KUMSP00F54V8 :. QMQ^ * IQ.jí. [jřs / SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE TEXT SMLOUVY BUDE DÁLE UPŘESNĚN PŘI SCHVALOVÁNÍ DOTACÍ Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení * 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1.1. Objednatel: Obec Psáry sídlem: Pražská 137, 25244 Psáry IČO: 00241 580

Více

SMLOUVA O DÍLO - návrh

SMLOUVA O DÍLO - návrh Příloha č.4 Evidenční č. smlouvy: 0000/2015 Spis č.: 719/2015 č.j.: 0000/2015/TZ SMLOUVA O DÍLO - návrh č. 3/2015/OMM uzavřena podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany

Více

Smlouva o poskytnutí příspěvku SD/KHEJ/416/12. II. Smluvní strany

Smlouva o poskytnutí příspěvku SD/KHEJ/416/12. II. Smluvní strany KUJCP00YB5P7 Smlouva o poskytnutí příspěvku SD/KHEJ/416/12 I. Úvodní ustanovení Rada Jihočeského kraje rozhodla usnesením č. 479/2012/RK-91 ze dne 29. 5. 2012 podle 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000

Více

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO SMLOUVU O DÍLO: Čl. I. Předmět smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 4 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 Zastoupená: Ing. Pavlína Kulhánková, pověřená řízením odboru ekologie

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo:

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ludslavice číslo: 2016 0003 (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více

Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15. dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15. dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUÍ1SP00SHDCN Veřejná zakázka č. 150 / 2015 Smlouva o poskytnutí prostoru v týdeníku EURO a deníku E15 dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže uvedeného dne, měsíce

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi účastníky: SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov zastupuje: Mgr. Jan Mareš, primátor IČ:

Více

Smlouva, ^ ^ rok SMLUVNÍ STRANY

Smlouva, ^ ^ rok SMLUVNÍ STRANY KUMSP00RN4BU ímobavsiibsi.bxiský ícřai - ť-.y.jskv oiw-?5to MLOUVY (DODATKU i _. -

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

SMLOUVA O DÍLO. smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy

SMLOUVA O DÍLO. smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy Č.j: 23175/2008-15/862 Číslo V CES: xxxx Číslo úkolu: 3661/5166/8/73 SMLOUVA O DÍLO Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15 zastoupená: PhDr.

Více

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany

Návrh. SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM. 1. Smluvní strany Návrh SMLOUVA O DÍLO č. 17/2011/OMM uzavřena podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Více

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva )

Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Nového Města na Moravě (dále jen smlouva ) 1. Město Nové Město na Moravě sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupené: Michalem Šmardou, starostou IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města

S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města S M L O U V A č.. /.. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Poskytovatel : Město Český Těšín Zastoupené: Ing. Vítem Slováčkem, starostou města nám.čsa 1, 737 01 Český Těšín IČ: 00297437 CZ00297437 Bankovní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příloha č. 4 I. Obecné ustanovení a předmět smlouvy Zastupitelstvo městské části Praha 14 /dále jen MČ Praha 14/ rozhodlo svým usnesením č. /ZMČ/201 ze dne o poskytnutí

Více

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma

Obec Hrádek, Hrádek u Znojma VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Hrádek číslo: (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) mezi: Poskytovatelem dotace: Obcí

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smlouva o dílo. uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Obchodní firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Bankovní

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č.

Více

Mandátní smlouva návrh

Mandátní smlouva návrh Mandátní smlouva návrh uzavřená podle 566 a následně zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy: Smluvní strany: Mandatář Jméno: Se sídlem: Jednající osobou:

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U

S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U Podrobná zadávací dokumentace Návrh obchodních podmínek číslo smlouvy objednatele:... S M L O U V A O D I S T R I B U C I T I S K U uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení 724 a násl.

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU Název

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU Název Příloha B Krajský úřad Číslo poskytovatele: 00/2010 Číslo příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ustanovením 36 písm. c), d) a 59 odst. 2 písm.a) zákona č. 129/2000 Sb.

Více

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací rezervací Strana 1 (celkem 5) Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Česká Lípa v rámci Programu regenerace městských památkových zón a rezervací Smluvní strany: Město Česká

Více

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv

Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv Licenční smlouva a smlouva o postoupení práv uzavřená podle 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Článek 1 Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obchodní jméno : Město Semily Sídlo : Husova 82, 513 13 Semily Zastoupený

Více

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města

Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města Čj.: MULA 13676/2012 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56 6 V/5 Smlouva o poskytnutí příspěvku z účelové dotace a příspěvku z rozpočtu města dle 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

čl. 1 Smluvní strany čl. 2 Předmět a účel smlouvy

čl. 1 Smluvní strany čl. 2 Předmět a účel smlouvy RK-02-2016-xx, př. 2 Počet stran: 9 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více