SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ"

Transkript

1 SMLOUVA o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu vytvoření společného propagačního materiálu s názvem Hradní cesta uzavřená dle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ se sídlem 28. října 117, Ostrava zastoupený Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: /0800 IBAN: CZ (dále jen příjemce ) a ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ se sídlem Komenského 48, Žilina zastoupený Ing. Jurajem Blanárem, předsedou kraje IČ: DIČ: SK Bankovní spojení: Dexia banka Číslo účtu: /6500 IBAN: SK (dále jen poskytovatel ) II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Smluvní strany deklarují svůj úmysl spolupracovat na realizaci projektu vytvoření společného propagačního materiálu s názvem Hradní cesta (dále jen projekt ), jehož specifikace ve formě projektové dokumentace k projektu je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, a za účelem realizace tohoto projektu uzavírají tuto Smlouvu o spolupráci a spolufinancování při realizaci projektu vytvoření společného propagačního materiálu s názvem Hradní cesta (dále jen smlouva ). 2. Projektová dokumentace k projektu je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 (dále jen projektová dokumentace ). 3. Na projektu se budou společně podílet Moravskoslezský kraj, Žilinský samosprávny kraj a Slezské vojvodství (dále též partneři projektu ). 4. Smluvní strany se dohodly, že se budou podílet na úhradě nákladů na realizaci projektu stejným dílem spolu se Slezským vojvodstvím jako třetím partnerem projektu, s nímž příjemce uzavře obdobnou smlouvu o spolupráci a spolufinancování. 5. Maximální náklady na realizaci projektu činí maximálně ,- Kč (slovy šestsettřicetdvatisíckorunčeských). Každý ze tří partnerů projektu uhradí 1/3 skutečných nákladů na realizaci projektu, maximálně ,- Kč (slovy dvěstědesettisícsedmsetkorunčeských). 1

2 III. PŘEDMĚT SMLOUVY 1. Předmětem této smlouvy je spolupráce Moravskoslezského kraje a Žilinského samosprávneho kraje na realizaci projektu, vymezení jejich vzájemných práv a povinností včetně vymezení dílu jejich finanční spoluúčasti na realizaci projektu. IV. VYMEZENÍ FINANČNÍ SPOLUÚČASTI 1. Smluvní strany se dohodly, že se budou podílet na úhradě nákladů na realizaci projektu stejným dílem spolu se Slezským vojvodstvím, tj. každý partner projektu uhradí 1/3 skutečných nákladů na realizaci projektu 2. Finanční spoluúčast poskytovatele je 1/3 skutečných nákladů na realizaci projektu, maximálně ,- Kč (slovy dvěstědesettisícsedmsetkorunčeských) v přepočtu na eura dle kurzu stanoveného a vyhlášeného Evropskou centrální bankou ke dni předcházejícímu dni převzetí výstupů projektu dle projektové dokumentace poskytovatelem (dále jen finanční spoluúčast ). 3. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel po převzetí výstupů projektu dle projektové dokumentace a po převzetí licence a podlicence dle čl. V. odst. 1 písm. c) na základě písemné výzvy příjemce převede na účet příjemce finanční spoluúčast. 4. Lhůta pro zaplacení finanční spoluúčasti činí 30 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení. Dnem uhrazení je den připsání finanční spoluúčasti na účet příjemce uvedený v článku I. této smlouvy. 5. Příjemce se zavazuje finanční spoluúčast podle odst. 2 přijmout a užít výlučně k úhradě nákladů na realizaci projektu dle projektové dokumentace. 6. Příjemce se zavazuje, že po ukončení realizace projektu provede závěrečné vyúčtování dle čl. V odst. 1 písm. f) této smlouvy, a to do 40 dnů od tohoto ukončení. Ukončením realizace projektu se rozumí převzetí výstupů projektu poskytovatelem dle projektové dokumentace. V. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 1. Příjemce se zavazuje, že vykoná činnosti související s realizací projektu, a to: a) určí kontaktní osobu na výkon činností souvisejících s realizací projektu, jejíž jméno a kontaktní údaje sdělí poskytovateli písemnou nebo elektronickou formou neprodleně po jejím určení, b) vytvoří pracovní komisi, ve které bude minimálně jeden zástupce poskytovatele za účelem posouzení podkladů na realizaci projektu, c) provede v rámci projektu výběr zhotovitele na realizaci projektu v souladu s ustanovením 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách ) a s vybraným zhotovitelem uzavře smlouvu, ve které mj. upraví závazek zhotovitele poskytnout příjemci a poskytovateli právo dílo (výstupy projektu dle projektové dokumentace) nebo jeho část užít ke všem způsobům užití, bez množstevního, časového nebo územního omezení (licenční ujednání) včetně oprávnění příjemce a poskytovatele poskytnout licenci 3. osobám v neomezeném rozsahu (podlicence), odpovědnost zhotovitele za vady výstupů projektu dle projektové dokumentace, povinnost zhotovitele vystavit fakturu s ohledem na vady výstupů projektu dle projektové dokumentace, a další povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo projektové dokumentace, d) nepřevezme od zhotovitele výstup projektu, který má vady a uplatní u zhotovitele zaplacení sankce, e) předá kontaktní osobě poskytovatele výstupy projektu dle projektové dokumentace (propagační materiály s názvem Hradní cesta, elektronické výstupy a další výstupy) 2

3 způsobem, v množství, v kvalitě dle projektové dokumentace, licenci a podlicenci na místě sídlo poskytovatele. f) předá poskytovateli spolu s písemnou výzvou podle čl. IV. odst. 3 této smlouvy originál závěrečného vyúčtování projektu včetně kopie konečné faktury a platebních příkazů po ukončení realizace projektu. g) v průběhu realizace projektu bude aktivně informovat poskytovatele o stavu realizace projektu a o provedených pracích, h) zabezpečí realizaci výstupů projektu dle projektové dokumentace v termínu do , i) dodá výstupy projektu poskytovateli bezodkladně po jejích převzetí od zhotovitele, j) odevzdání a převzetí výstupů projektu se uskuteční písemným potvrzením poskytovatele o jejích převzetí, k) doručit kontaktní osobě poskytovatele návrh výstupů projektu včetně grafického návrhu, fotografií a textu před tiskem výstupů projektu na posouzení a schválení poskytovatelem, a to v termínu do , l) připomínky poskytovatele zapracovat do návrhu výstupů projektu a takto upravený návrh výstupů projektu opětovně doručit poskytovateli k posouzení a schválení. m) zabezpečit, aby návrh výstupů projektu dle projektové dokumentace zhotovitel vytiskl až po jeho písemném schválení poskytovatelem nebo pokud se poskytovatel k návrhu výstupů projektu písemně nevyjádřil. 2. Poskytovatel se zavazuje, že vykoná činnosti související s realizací projektu, a to: a) v rámci projektu bude vystupovat jako partner projektu, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, b) určí kontaktní osobu na výkon činností souvisejících s realizací projektu, jejíž jméno sdělí příjemci, c) bude spolupracovat při projektu. Spoluprací se rozumí: příprava podmínek zadávací dokumentace na realizaci projektu, bude poskytovat příjemci konzultace, aktivní účast na všech korekturách projektu a všech dalších činnostech vyplývajících z projektové dokumentace, d) bude realizovat a účastnit se na vlastní náklady společné prezentace na 3 dohodnutých hradech či zámcích, vždy jeden hrad nebo zámek na území jednoho z partnerů projektu v Moravskoslezském kraji, Žilinském samosprávnem kraji a Slezském vojvodství. Náklady na tuto prezentaci nejsou zahrnuty v tomto projektu a každý partner si je hradí sám. e) poskytne názvy pěti subjektů TOP atraktivit Žilinského samosprávneho kraja, a to v termínu do , posoudí a schválí návrhy výstupů projektu ve lhůtě 5 pracovních dní po dni jejich doručení poskytovateli, f) v případě, že využije svoje právo uvedené v předcházejícím písmenu tohoto odstavce smlouvy, je povinný svoje vyjádření k návrhu výstupů projektu zaslat na ovou adresu kontaktní osoby příjemce. 3. Poskytovatel je oprávněn požadovat od příjemce v průběhu realizace projektu informace o stavu plnění realizace projektu a provedených pracích, příp. nahlédnout do příslušných dokladů nebo požadovat poskytnutí jejich kopie (faktury, výkazy provedených prací apod.) a je oprávněn vyjadřovat se k podkladům výstupů projektu. Příjemce je povinen poskytovateli tyto informace neodkladně poskytnout, případně mu umožnit do výše uvedených dokladů nahlédnout nebo mu poskytnout jejich kopie a dále je povinen vyjádření poskytovatele k podkladům výstupů projektu respektovat tím, že zabezpečí aby toto vyjádření zhotovitel respektoval. 3

4 VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 1. Každá ze smluvních stran může od smlouvy písemně odstoupit, pokud druhá smluvní strana smlouvu poruší podstatným způsobem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: a) nepřevedení finanční spoluúčasti podle čl. IV odst. 3 této smlouvy poskytovatelem ve stanovené lhůtě, b) použití finančních prostředků finanční spoluúčasti převedených podle čl. IV odst. 3 této smlouvy příjemcem v rozporu s touto smlouvou, c) pokud příjemce nerealizuje projekt v souladu s touto smlouvou nebo projektovou dokumentací nebo odmítá poskytovateli poskytnout informace o realizaci projektu, nebo neumožní poskytovateli vyjádřit se k podkladům výstupů projektu nebo nerespektuje toto vyjádření tím, že nezabezpečí aby toto vyjadření zhotovitel respektoval, d) neposkytnutí součinnosti ze strany poskytovatele, e) porušení povinnosti uvedené v čl. V. odst. 1. písm. e) nebo písm. f) nebo písm. g) této smlouvy příjemcem, f) neposkytnutí součinnosti ze strany příjemce. 2. Smluvní strana může v souladu s odstavcem 1 tohoto článku od smlouvy odstoupit pouze tehdy, pokud strana, která porušila smlouvu podstatným způsobem, nesplní svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta. Tato lhůta nesmí být kratší než 7 kalendářních dnů. Jestliže však strana, která porušila smlouvu podstatným způsobem, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může druhá strana od smlouvy odstoupit bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty k plnění nebo před jejím uplynutím. 3. Odstoupení je účinné dnem, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 4. Smluvní strany se dohodly, že pokud některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupí, smlouva se ruší od počátku a poskytovatelé a příjemce jsou povinni vrátit si poskytnutá plnění. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 5. V případě, že příjemce použije finanční spoluúčast nebo její část na jiný účel než účel sjednaný touto smlouvou v čl. III. této smlouvy nebo poruší některou z jiných podmínek použití finanční spoluúčasti stanovených v této smlouvě nebo v zákoně č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlech veřejné správy a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech ), dopustí se porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. 31 zákona o rozpočtových pravidlech. V případě, že se příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. 31 zákona o rozpočtových pravidlech, zavazuje se vrátit poskytovateli finanční spoluúčast ve výši porušení rozpočtové kázně a uhradit poskytovateli sankce za porušení rozpočtové kázně. VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Smluvní strany berou na sebe práva a povinnosti z této smlouvy pro ně vyplývající, a pokud by mezi nimi vznikly spory o těchto právech a povinnostech, budou řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran. 2. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, s výjimkou právních vztahů vyplývajících z čl. VI. odst. 5 této smlouvy, které se řídí slovenským právním řádem. 3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Postoupení práv a povinností z této smlouvy podléhá předchozímu písemnému schválení druhé smluvní strany. 4. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží příjemce a jeden obdrží poskytovatel. 4

5 5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího zveřejnění poskytovatelem. 6. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 Projektová dokumentace. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Schváleno: Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne., usnesením číslo.. a Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení 5 zákona č. 302/2001 Z.z. o, ve znění pozdějších předpisů: Schváleno: Zastupitelstvem Žilinského samosprávneho kraje dne, usnesením číslo. V Ostravě dne. V Žilině dne.... za příjemce Ing. Jaroslav Palas hejtman Moravskoslezského kraje.... za poskytovatele Ing. Juraj Blanár předseda Žilinského samosprávneho kraje 5

6 Příloha č. 1 smlouvy : Projektová dokumentace k projektu Hradní cesta PARTNEŘI PROJEKTU: Moravskoslezský kraj Žilinský samosprávný kraj Slezské vojvodství

7 Technická specifikace vytvoření společného propagačního materiálu s názvem Hradní cesta Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného kraje a Slezského vojvodství I. Úvod Území, které je tvořené sousedícími správními celky Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného kraje a Slezského vojvodství tvoří v širším měřítku destinaci, kterou lze z hlediska cestovního ruchu propagovat a nabízet jako jeden celek. Celé území je návštěvníky vnímáno jako oblast s bohatou historií, typickými gastronomickými specialitami a přírodními, kulturními a technickými krásami. Celá oblast je navíc protkána hustou sítí pěších a cyklistických tras, které turistovi umožňují krásy této oblasti poznávat a navštěvovat. Projekt spolupráce tří přeshraničních regionů na společném propagačním materiálu navazuje na dlouhodobou spolupráci těchto regionů v oblasti cestovního ruchu. Vytvořený propagační materiál bude sloužit pro společnou propagaci cestovního ruchu v tomto území. Cílem tohoto propagačního materiálu je oslovení potenciálního domácího a příhraničního návštěvníka a představení konkrétních příležitostí a tipů k cestování na daném území. Představení propagačního materiálu proběhne na společné tiskové konferenci nebo konferencích. Těchto tiskových konferencí se budou účastnit zástupci všech tří spolupracujících krajů (tiskové konference nejsou kalkulovány v této zakázce). Cílená prezentace propagačního materiálu a společného území: každý z našich 3 krajů vytipuje 1 hrad nebo zámek na svém území, kde proběhne společná 1-denní prezentace všech 3 krajů. Načasovaná může být na počátek letní sezóny při otevírání hradů a zámků. Koncepce může být následující: 1 trojpult u hlavního vchodu do vytipovaného hradu/zámku, účast zástupců našich 3 krajů. Bude zde probíhat nabídka tohoto nového propagačního materiálu, dále např. ochutnávka specialit z každého kraje apod. Cílem této společné prezentace je upozornit a představit milovníkům hradů a zámků další blízká území sousedních krajů a v nich nejkrásnější památky a pozvat k návštěvě. Také upozornit na spolupráci mezi našimi kraji (tato prezentace není kalkulována do této zakázky). II. Specifikace požadavku na zakázku Vytvoření propagačního materiálu Předmětem této zakázky je komplexní vytvoření a dodání propagačního materiálu s názvem Hradní cesta včetně překladů do jazykových mutací a jeho následné distribuce (příprava na klíč příprava textů včetně překladů a korektur, dodání fotografií, sazby, tisku v požadovaném množství a distribuce) podle bodů této přílohy. Materiál bude tvořen brožurou. Vytipované objekty (hrady a zámky) zvolené zástupci zúčastněných krajů (každý kraj bude mít vytipováno 5 TOP atraktivit) budou popsány v brožuře. Celkem se bude jednat o 15 TOP objektů ze tří krajů (5 TOP objektů z Moravskoslezského kraje, 5 TOP objektů z Žilinského samosprávného kraje a 5 TOP objektů ze Slezského vojvodství). Dále bude materiál doplněn výčtem dalších hradů a zámků v každém z těchto tří krajů (např. formou uvedení názvu, odkazu na web, fotografie apod.). Popis jednotlivých TOP objektů v brožuře (zajistí zhotovitel, podléhá schválení objednatele): - název objektu - stručný a poutavý popis objektu - fotografie - kontaktní adresa objektu, informace o dojezdu a parkování k jednotlivým objektům (auto, MHD, veřejná doprava) - přístupnost (např. bezbariérovost) a otevírací doba - odkaz na webové stránky, a telefon 1

8 Fotografie - image fotografie včetně fotografií vztahujících se k popisovaným atraktivitám dodá zhotovitel. Zhotovitel poskytne návrhy fotografií, které Moravskoslezský kraj, Žilinský samosprávný kraj a Slezské vojvodství odsouhlasí. Nebude-li některý z krajů souhlasit s určitou fotografií, dodá daný kraj fotografii vlastní ve zhotovitelem požadované kvalitě, jedná se však o zcela výjimečné opatření, neboť zhotovitel je povinen dodat ke každému popisovanému objektu fotografie co nejlepší kvality (tzn. k 15 TOP objektům a dále fotografie vztahující se k tématu). Odlišení jednotlivých oblastí v brožuře budou barevně odlišeny tři oblasti (Moravskoslezský kraj, Žilinský samosprávný kraj, Slezské vojvodství), navrhne zhotovitel a podléhá schválení objednatele. 1. Technická specifikace: Brožura: Formát: 120 x 200 mm Barevnost: 4/4 Materiál: blok 52 stran, papír 100 g křída mat obálka 4 strany, papír 150 g křída mat Počet stránek: stránky obálky Vazba: min. V2 2. Jazykové mutace s korekturami rodilým mluvčím: materiál bude multimutační v těchto jazycích: ČJ nebo SJ + PJ + AJ vše v jednom materiálu tedy trojjazyčně 3. Množství Materiál bude vydán v celkovém množství ks Prezentace na internetu: Propagační brožura bude zpracována také pro internetovou prezentaci, kde bude možné materiál volně stáhnout. Bude zpracován ve formátu pdf a bude ke stažení na internetových stránkách Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného kraje a Slezského vojvodství. Kromě tištěné podoby bude propagační materiál dodán v elektronické podobě na CD ve formátu ostrého tiskového pdf nebo v postskript.pf pro případné dotisky a ve formátu pdf v rozlišení 72 dpi pro umístění na webu v počtu 4 ks (1 ks pro Moravskoslezský kraj, 1 ks pro Žilinský samosprávný kraj, 1 ks pro Slezské vojvodství, 1 ks rezerva, která zůstane u Moravskoslezského kraje). Materiál je určen pro individuální domácí návštěvníky v České republice, na Slovensku a v Polsku a pro přeshraniční návštěvníky. 4. Distribuce Součástí zakázky je distribuce vyrobených propagačních materiálů do sídla objednatele Moravskoslezského kraje a partnerských krajů (Žilinský samosprávný kraj, Slezské vojvodství). Jazyková mutace - možnosti Moravskoslezský kraj Žilinský samosprávný kraj Slezské vojvodství Celkem ČJ nebo SJ + PJ + AJ ks (ČJ + PJ + AJ) ks (SJ + PJ + AJ) ks (PJ + ČJ + AJ) ks Adresy jednotlivých distribučních bodů: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ul. 28. října 117, Ostrava odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ Komenského 48, Žilina 2

9 odbor regionálneho rozvoja a cestovného ruchu SLEZSKÉ VOJVODSTVÍ (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) ul. Ligonia 46, Katowice Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej Struktura propagačního materiálu: - obálka: titulní strana název materiálu (vč. jazykových mutací), image fotografie dle tématu, loga zúčastněných krajů vnitřní strana zaznačení předmětné oblasti v rámci Evropy a střední Evropy zadní strana kontakty na spolupracující kraje - 1. strana brožury společný úvod k propagačnímu materiálu (v jazykových mutacích) - 2. a 3. strana brožury obsah (seznam atraktivit) - u částí vztahujících se k jednotlivým krajům: o 6 stran: úvod ke každému kraji (v jazykových mutací) 2 stránky pro každý kraj, o popis TOP 5 atraktivit z každého kraje v jazykových mutacích vč. fotografií: v části Moravskoslezského kraje popis v ČJ, PJ, AJ v části Žilinského samosprávného kraje popis v SJ, PJ, AJ v části Slezského vojvodství popis v PJ, ČJ, AJ celkem 30 stránek ( každá atraktivita 2 strany celkem pro každý kraj 10 stran). + 6 stran: na konci části vztahující se ke každému kraji popis seznam s uvedením www dalších atraktivit v kraji (v jazykovým mutacích) na 2 stránky pro každý kraj + 6 stran: pro mapky 3 krajů vč. legendy a měřítka mapy pro mapku každého kraje 2 strany + 1 strana a zadní vnitřní strana obálky: pro přehledovou mapu celého území se zaznačenými atraktivitami (piktogramy) brožura bude obsahovat celkem 52 stran + 4 strany obálky III. Harmonogram realizace díla listopad 2011 prosinec 2011 únor 2012 březen 2012 vyhlášení veřejné zakázky výběr zhotovitele, podpis smlouvy, zahájení realizace ukončení realizace předání díla 3