ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE"

Transkript

1 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Soukromé střední odborné učiliště podnikání a služeb, o. p. s. Radouňka 166, Jindřichův Hradec Radouňka 166, Jindřichův Hradec Identifikátor školy: Zřizovatel: Jitka Pánová, Nedabyle 87, Nová Ves u Českých Budějovic Školský úřad: Jindřichův Hradec, Sládkova 319/II, Jindřichův Hradec Termín konání orientační inspekce: říjen 2000 Čj / Signatura og3hu301 Š

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Škola nabízí nástavbové studium pro absolventy středních odborných učilišť. Jedná se o studium skupiny L Podnikání v oborech. V tomto školním roce se vyučuje jedna třída 1. ročníku denního studia. Studuje v ní 16 žáků ve dvou oborech ( L/515 Podnikání v technických povoláních a L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb). Právní forma soukromé školy je obecně prospěšná společnost. HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk, německý jazyk, psychologie Časová dotace ve všech sledovaných předmětech odpovídá schválenému učebnímu plánu. V českém jazyce a psychologii činí celková týdenní dotace 2 vyučovací hodiny, v německém jazyce 4 vyučovací hodiny. Úroveň výuky v českém jazyce nemohla být dostatečně posouzena, neboť vyučující byl nemocen. Zástup byl zorganizován na poslední chvíli, takže zastupující odborně i pedagogicky způsobilé učitelky nebyly seznámeny s učebními osnovami a dosavadním průběhem výuky předmětu ve třídě. Učivo je podle požadavku ředitele školy rozplánováno vyučujícími v tematických plánech. V českém jazyce je plán nekonkrétní a rámcový (viz příloha). Nelze zjistit, zda záměry vyučujícího jsou v souladu s požadavky učebních osnov, zda nedochází k obsahové duplicitě, zda je zajištěna kontinuita výuky předmětu mezi jednotlivými ročníky. Učivo zapsané v třídní knize nebylo vždy v souladu s tematickým plánem. Plánování výuky v psychologii odpovídá požadavkům učebních osnov stejně jako v německém jazyce (zde se respektuje navíc to, že žáci přicházejí do školy se znalostmi začátečníků). Hospitované hodiny probíhaly v suterénu školní budovy v neútulné třídě. V prvním dni inspekce nebyla třída vytápěna a žáci pracovali v citelném chladnu. Estetická úroveň třídy byla velmi nízká, prostředí nepodnětné. Žáci používají vhodných schválených učebnic, zapůjčených školou. Učebnice již nebyly několik let inovovány (např. většina učebnic byla vydána v roce 1991). Učební pomůcky pořízené školou (krom vlastních) používá učitelka německého jazyka. Pro zbývající sledované předměty je škola pomůckami vybavena nedostatečně. Podle informací ředitele školy lze využívat velmi dobře vybavené školní knihovny pronajímatele. Není s ním však uzavřena žádná smlouva. Hodiny českého jazyka nebyly připraveny, neboť učitelky se o zastupování dozvěděly bezprostředně před vyučováním. Rutinní hodiny byly pojaty různě. Jedna jako dlouhý a obsáhlý výklad bez přerušení, při kterém nebylo jasné, které učivo je hlavní a které doplňující. Ve druhé převládala snaha vyučující seznámit žáky se zajímavostmi a působit na ně především výchovnou složkou literárního díla. Podařilo se jí vzbudit v žácích zájem. V německém jazyce zkušená učitelka používala metody, jež rychle automatizují používání správných tvarů pádů zájmen a předložek ve spojení se substantivy. Výuka nebyla vedena výlučně v cizím jazyce. Základem vyučování v psychologii byla práce s učebnicí a rozbory chování v konkrétních situacích, při nichž byla zřejmá snaha využít zkušenosti žáků. Učitelka však ve snaze odučit všechno naplánované učivo poskytovala žákům nedostatečný prostor k vyjádření jejich názorů. V žádné z hodin nebyla využita didaktická technika. Učivo bylo (až na německý jazyk) sdělováno. Práce probíhala bez vytváření možností využít individuální schopnosti žáků. Inspekční zpráva - str. 2

3 Vztahy ve třídě byly vstřícné. Žáci zjevně vyučujícím důvěřovali. Projevovali o vyučování zájem. Většího prostoru se jim dostalo jen v německém jazyce a jedné hodině českého jazyka. Jinak byli pasivním objektem vzdělávání. Písemné maturitní práce z českého jazyka ze školního roku 1999/2000 byly napsány na zajímavá témata. V protokolu o maturitní zkoušce bylo zapsáno 5 témat, což je v rozporu s 9 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 442, o ukončování studia ve středních školách a učilištích, jenž předepisuje 4 témata (na tiskopisu protokolu bylo jedno z témat, které si žáci nevybrali, červeně přeškrtnuto, aniž bylo zřejmé, kdo tuto úpravu učinil). Práce byly poměrně krátké, maximálně 2 strany textu, formátu A 4. Některé neodpovídaly deklarovanému slohovému útvaru. Opraveny byly ledabyle (bylo v nich ponecháno mnoho pravopisných a slohových chyb). Posudky učitele nebyly mnohdy v souladu s obsahem a úrovní prací. Při hodnocení byl kladen zřetel na pravopis (viz přílohy). Výuka měla celkově průměrnou úroveň. Matematika Výuka předmětu probíhá podle platných osnov pro nástavbové studium v jednodušší variantě. Učební plán předpokládá dvouhodinovou dotaci v 1. i 2. ročníku. V tomto školním roce se vyučuje pouze jeden 1. ročník, pro který učitelka sestavila časový tematický plán. Stanovila v něm výukové cíle, které koriguje vzhledem k aktuálnímu složení třídy. Učitelka splňuje požadavky odborné a pedagogické způsobilosti, má několikaleté zkušenosti s nástavbovým studiem, což příznivě ovlivňuje kvalitu výuky. Výuka probíhala v kmenové třídě v suterénu školní budovy. Nedostatkem byla malá tabule. Potřebné pomůcky byly k dispozici. Žáci mají každý svoji sbírku úloh. Učitelka používala při výuce zpětný projektor. Hospitované hodiny byly věnovány úvodnímu tématu, kterým byla systematizace, doplnění a prohlubování učiva tříletých učebních oborů. Byly procvičovány matematické dovednosti nutné pro úpravy algebraických výrazů. Práce s žáky byla obtížná, protože učitelka se musela vyrovnávat s nízkými a rozdílnými vstupními znalostmi žáků. Uplatňovala proto ve všech fázích hodiny individuální přístup, který byl, vzhledem k nízkému počtu žáků, efektivní. Organizace výuky umožňovala každému žákovi pracovat individuálním tempem. Potíže nastávaly při aplikaci učiva. Doplnit a rozšířit znalosti a dovednosti žáků tak, aby odpovídaly požadavkům 3. vzdělanostní úrovně a byl tak naplněn obecný cíl předmětu v tomto typu studia, bude proto velice obtížné. V průběhu hospitovaných hodin používala učitelka motivační výzvy. Motivovala žáky pochvalou a pozitivním hodnocením po každé správné odpovědi. Oceňovala i snahu a pokrok. Při zadávání úkolů respektovala zásadu přiměřenosti. Za tím účelem měla shromážděn a zkopírován bohatý příkladový materiál. Přes krátkou dobu od začátku školního roku znala dobře možnosti jednotlivých žáků. Komunikace učitelky se žáky byla založena na vzájemné důvěře. Učitelka vyžadovala přesné vyjadřování a správné používání matematické terminologie, čímž rozvíjela komunikativní schopnosti žáků. Vzdělávání v matematice má velmi dobrou úroveň. Práce s počítačem Předmět je v souladu s učebním plánem vyučován v prvním ročníku ve dvouhodinové dotaci, stejná dotace je plánována i pro ročník druhý. Učivo předepsané osnovou rozčlenila učitelka do dvou let. Časový tematický plán se člení do všech šesti předepsaných celků učiva. Obsahuje požadované cílové dovednosti, které jsou stanoveny s ohledem na aktuální stav třídy a požadavky praxe. Učitelka splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti, má delší praxi s výukou Inspekční zpráva - str. 3

4 předmětu ve škole, kde je zaměstnána v hlavním pracovním poměru. Výuka probíhá v odborné učebně, kterou má škola pronajatu. Učebna je vybavena počítači PC-AT, které pracují v lokální počítačové síti a jsou vybaveny potřebným softwarem. Třída se dělí při výuce na dvě skupiny (po osmi žácích). Každý žák pracuje na svém počítači. Struktura a organizace hospitovaných hodin byla zvolena přiměřeně k možnostem žáků. Poznatky o počítačích získané v předchozí odborné přípravě jsou u žáků třídy nízké. Proto žáci byli v úvodních hodinách seznámeni se základními částmi počítače a způsoby jeho obsluhy. V hospitovaných hodinách pracovali s textovým editorem, prováděli změny a úpravy textu. Organizační pokyny učitelky byly jasné a srozumitelné. Vzhledem k počtu žáků ve skupině se mohla učitelka věnovat každému individuálně. Organizace výuky umožňovala žákům pracovat individuálním tempem. Výuka probíhala v dvouhodinových blocích. Vyučovací čas byl efektivně využit. Žáci jsou motivováni především nutností získat základní znalosti a dovednosti vpráci s počítačem, aby mohli používat aplikační programy potřebné v profesní oblasti. Učitelka ověřovala u každého žáka pochopení zadávaných úkolů a podle toho volila tempo výuky. V závěru hodiny provedla hodnocení výkonu žáků a analýzu nejčastějších chyb. Žáci v hospitovaných hodinách respektovali dohodnutá organizační pravidla. Komunikace s učitelkou je založena na vzájemné důvěře. Žáci se výuky zúčastňují aktivně, se zájmem plní zadávané úkoly. Projevuje se u nich pozitivní vztah k výuce. Vzdělávání v předmětu probíhá na velmi dobré úrovni. Ekonomické předměty Časová dotace sledovaných předmětů je v souladu s učebním plánem. Členění učiva do jednotlivých ročníků je provedeno podle schválené učební osnovy a je učiteli rozpracováno do tematických plánů. Pro předmět provoz obchodu a provozovny byla ve škole k dispozici učební osnova, ale učitel zpracoval svůj tematický plán podle učebnice, která nebyla ČŠI předložena. Plánování a příprava na výuku pro předměty ekonomika podniku a management byly v souladu s cíli předmětů. Učitelé dodržovali zásadu soustavnosti a spojení teorie s praxí. Předměty provoz obchodu a provozovny a management vyučují učitelé bez odborné způsobilosti, ekonomiku podniku vyučuje učitel bez pedagogické způsobilosti. Neodbornost byla patrná při výuce provozu obchodu a provozovny. Výuka probíhala v kmenové učebně, která je vybavena pouze zpětným projektorem. Management byl vyučován v odborné učebně SOŠ, vybavené audiovizuální technikou. Tato učebna však není zřizovatelem zařazena do smlouvy o pronájmu. Žáci mají od školy zapůjčené učebnice (mimo předmět provoz obchodu a provozovny), při výuce nebyly využity. Základní pomůckou při učení jsou sešity. Didaktická technika nebyla ve sledovaných hodinách využita. Hodiny ekonomiky podniku a managementu zahájili učitelé opakováním, na zadávané otázky si však odpovídali sami. Následoval výklad nové látky. Učitelé se snažili zařazovat co nejvíce praktických příkladů a vedli tak žáky ke schopnosti aplikovat učivo. Žáci sledovali výklad se zájmem, pořizovali si samostatně zápis do sešitu. Přestože byli vyzýváni k aktivní účasti, nevyužili nabízený prostor k vyjádření svých názorů. Hodina výuky předmětu provozu obchodu a provozovny proběhla formou diktování probíraného tématu. Žáci celou hodinu pasivně a bez přemýšlení, zapisovali do sešitu poznámky, které jim slouží pak jako studijní materiál. Učitel v krátkých vstupech uvedl příklady, které však neodpovídaly realitě, byly zastaralé. Bezprostřední příprava na výuku byla nedostatečná. V žádné hodině nebyla využita didaktická technika. Neprobíhalo prověřování znalostí žádnou z možných forem. Komunikace ve třídě byla založena na vzájemné důvěře. Žáci přijímali zvolené metody práce Inspekční zpráva - str. 4

5 bez připomínek. Komunikativní dovednosti a schopnosti žáků jsou zatím na velmi nízké úrovni. Kvalita vzdělávání v ekonomických předmětech probíhá na průměrné úrovni. Hodnocení kvality vzdělávání Sledované předměty se vyučují v dotaci stanovené v učebním plánu. Plánování a příprava výuky vykazovala výrazné nedostatky v předmětech provoz obchodu a provozovny a český jazyk. Výrazné nedostatky se objevily při opravě a hodnocení maturitních prací z českého jazyka a literatury. Personální a materiální podmínky výuky jsou na průměrné úrovni. Formy a metody práce učitelů vykazovaly v některých případech slabá místa. Motivace a komunikace probíhala na průměrné úrovni. Kvalita vzdělávání ve sledovaných předmětech vykazovala negativa a pozitiva téměř v rovnováze. HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ Plánování Záměrem školy je připravovat absolventy tříletých učebních oborů pro podnikatelské činnosti formou nástavbového studia. Ředitel školy předpokládá, že v příštím školním roce bude ve škole první i druhý ročník denního studia. Vyučované obory jsou zapsány v rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaném MŠMT ČR dne , čj / Ředitel školy zpracoval učební plán, který vychází z dokumentů schválených MŠMT ČR. V učebním plánu školy byly zjištěny dílčí nedostatky (nebyl zařazen předmět chod firmy vyučovaný ve druhém ročníku, předmět provoz obchodu a provozovny byl vyučován v dotaci 2 hodiny místo jednohodinové dotace), které ředitel do skončení inspekční činnosti odstranil. Součástí učebního plánu jsou nepovinné předměty (jazyková konverzace, technika administrativy, propagace a aranžování, estetická výchova), ale v tomto školním roce se nevyučují. Plánování činnosti školy je pouze krátkodobé, vychází ze zájmu žáků o nástavbové studium. Organizování Ředitel školy současně řídí dvě školy. Jedna má sídlo v Českých Budějovicích, druhá v Jindřichově Hradci, kde je přítomen jeden den v týdnu. Ve škole v Jindřichově Hradci je pověřena vedením a organizováním výuky zástupkyně ředitele pro pedagogické záležitosti. Povinností, která vyplývá z popisu práce zástupkyně ředitele, je také kontrolní a hospitační činnost. Výuka je v plné míře zajištěna externími učiteli, kteří dochází na jednotlivé hodiny. V případě nepřítomnosti učitele zajišťuje zástupkyně ředitele zastupování, nebo vyučuje svůj předmět. Jednotlivé učitele kontaktuje telefonicky. Informace pro žáky předává třídní učitel, ředitel i zástupkyně ředitele. Učitelé jsou informováni při pedagogických radách nebo při přítomnosti ve škole. Ve škole je vedena dokumentace stanovená právní normou, její administrativní úroveň je dobrá. Při kontrole dokumentace maturitních zkoušek školního roku 1999/2000 bylo zjištěno, že do nástavbového studia L/521 Podnikání v oboru obchodu a služeb byla zařazena absolventka tříletého učebního oboru H/002 Technickoadministrativní pracovník, což je v rozporu s přílohou č. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách. Inspekční zpráva - str. 5

6 Organizace vyučování se řídí rozvrhem hodin, ve kterém jsou zařazeny všechny předměty v dotaci stanovené učebním plánem (zjištěný rozdíl u předmětu provoz obchodu a provozovny byl odstraněn). Rozvrh hodin je sestaven s ohledem na časové možnosti učitelů. Vyplývá z toho, že se některé předměty vyučují ve vícehodinových blocích jeden den v týdnu. Zajištění zastupování je problematické. Výroční zpráva o činnosti školy popisuje stav v souladu s ustanovením 17e, odst. 2, zákona č. 564/1990 Sb., o státní zprávě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Vedení a motivování pracovníků Všichni učitelé, kteří ve škole působí, mají s ředitelem uzavřenu dohodu o provedení práce a docházejí pouze na výuku stanovenou rozvrhem hodin. Výuku takto zajišťuje 14 učitelů, včetně zástupkyně ředitele. Z tohoto počtu 12 splňuje podmínky odborné i pedagogické způsobilosti, jeden učitel nesplňuje pedagogickou způsobilost a jedna učitelka nesplňuje ani odbornou, ani pedagogickou způsobilost. Vyučovací povinnosti nejsou přiděleny vždy v souladu s odborností učitelů. Z celkového počtu týdně odučených hodin je 36 % vyučováno bez odborné způsobilosti a 18 % bez pedagogické způsobilosti. Neodborně se vyučují následující předměty: základy společenských věd, psychologie, zeměpis, právní nauka, provoz obchodu a provozovny, marketing a účetnictví. Vzhledem k tomu, že všichni učitelé jsou externí zaměstnanci, nerealizuje ředitel školy systém vedení a motivování pracovníků. Kontrolní mechanizmy Kontrolu výchovně vzdělávacího procesu provádí ředitel a zástupkyně ředitele. V tomto školním roce provedla podle zápisů v třídní knize zástupkyně ředitele 4 hospitace v hodinách. Závěry z nich projednala s učiteli ústně. Není z nich pořízen zápis. Ředitel školy hospitoval 1 hodinu. Vedení pedagogické dokumentace a další kontrolní činnost vykonává zástupkyně ředitele. Vzhledem k tomu, že soukromá škola nemá vlastní budovu, není potřeba provádět kontrolu provozu školy. Hospodaření školy je vedeno u zřizovatele v Českých Budějovicích kam zástupkyně ředitele postupuje veškerou hospodářskou korespondenci. Hodnocení kvality řízení Škola neplánuje svoji činnost dlouhodobě, její existence závisí na zájmu žáků. Organizace výchovně vzdělávacího procesu je zajištěna na dobré úrovni zástupkyní ředitele. Vzhledem k tomu, že všichni učitelé pracují jako externí zaměstnanci, nastávají někdy problémy se zajištěním výuky. Nepřítomnost učitele znamená výuku jiného předmětu než je stanoven rozvrhem hodin. Od začátku školního roku byl rozvrh hodin dodržen pouze v jednom týdnu. Systém vedení a motivování pracovníků není realizován. Kontrola výchovně vzdělávacího procesu probíhá náhodně, s učiteli jsou výsledky projednány. Zápisy z kontrol nebyly k dispozici. Řízení a organizování provozu školy probíhá na průměrné úrovni. Inspekční zpráva - str. 6

7 DALŠÍ VÝZNAMNÁ ZJIŠTĚNÍ Soukromá škola využívá prostory státní střední odborné školy na adrese Jáchymova 478/II, Jindřichův Hradec. Sídlo školy je na jiné adrese než je uvedeno na rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Soukromé SOU má se státní školou uzavřenu smlouvu o pronájmu nebytových prostor, ale využívá i prostory, které nejsou ve smlouvě uvedeny (kabinet, odborná učebna, knihovna). VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol čj / , vydané dne Povinná dokumentace školy stanovená 38a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva o pronájmu prostor, ve kterých probíhá výuka, sepsaná mezi SOŠ Jindřichův Hradec a Soukromým SOU podnikání a služeb o. p. s. ze dne , včetně přílohy. Výroční zpráva o činnosti školy a zpráva o hospodaření za školní rok 1999/2000. ZÁVĚR Podmínky výuky. Vyučovací povinnosti učitelů nejsou vždy přiděleny v souladu s jejich odborností. Výuka je zajištěna v pronajatých prostorách státní střední školy, učebny jsou dostatečně prostorné se standardním vybavením. Kmenová učebna v suterénu školy nepůsobí estetickým dojmem, prostředí je nepodnětné. Škola půjčuje žákům učebnice, učební pomůcky nejsou doplňovány a modernizovány. Ve vlastnictví školy jsou 2 osobní počítače, které slouží pro výuku. Ostatní PC vpronajaté učebně výpočetní techniky jsou majetkem státní školy. Podmínky pro výuku jsou na průměrné úrovni. Hodnocení vzdělávání. Ve výuce sledovaných předmětů byly většinou voleny metody a formy práce odpovídající stanoveným výukovým cílům. Vhodných metod nebylo použito ve sledovaných hodinách českého jazyka a provozu obchodu. Vzhledem k malému počtu žáků ve třídě uplatňovali někteří učitelé individuální přístup. Vzdělávání probíhá na průměrné úrovni. Hodnocení řízení. Provozu školy zajišťuje v plné míře zástupkyně ředitele. Jejím hlavním úkolem je zajistit výuku v případech nepřítomnosti některých učitelů. Kontrolu výchovně vzdělávacího procesu provádí ředitel a zástupkyně ředitele. Kontrolní činnost je nahodilá. V řídící práci jsou pozitiva a negativa téměř v rovnováze. Prostředky přidělené ze státního rozpočtu byly plně využity na mzdy a zákonné odvody učitelů. Školné pro první ročník je stanoveno na Kč ,-, pro druhý ročník na Kč ,- pro jednoho žáka. Výdaje na učebnice a učební pomůcky činily v loňském roce Kč ,-. V činnosti školy jsou pozitiva a negativa téměř v rovnováze. Inspekční zpráva - str. 7

8 Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy Razítko Školní inspektoři Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu Ing. Jana Grammetbauerová... Členové týmu Jiří Horák, prom. historik... Mgr. Lidmila Schleissová... V Českých Budějovicích dne 2. listopadu Přílohy Tematický plán z předmětu český jazyk a literatura Písemné maturitní práce z českého jazyka a literatury - 4 práce Tematický plán z předmětu provoz obchodu a provozovny Kopie výučního listu číslo DC Rozhodnutí o zařazení do sítě škol čj / Smlouva o pronájmu nebytových prostor ze dne Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy Datum převzetí inspekční zprávy: Razítko Ředitel školy Podpis Mgr. Lubomír Pána... Inspekční zpráva - str. 8

9 Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení činnosti školy dle 18 odst. 3, 4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Dle 19 odst. 8 téhož zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. Hodnotící stupnice Stupeň Vynikající Velmi dobrý Průměrný Pouze vyhovující Nevyhovující Plní, je v souladu Neplní, není v souladu Širší slovní hodnocení Zcela mimořádný, příkladný Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň Negativa a pozitiva téměř v rovnováze, průměrná úroveň Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu. Dodržuje, čerpá účelně, efektivně Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně Inspekční zpráva - str. 9

10 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Školský úřad Jindřichův Hradec, Sládkova 319/II, PSČ Zřizovatel Jitka Pánová, Nedabyle 87, Nová Ves u Českých Budějovic Datum předání/odeslání inspekční zprávy Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI / /00 Připomínky ředitele školy Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text Připomínky nepodány. Š

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Integrovaná střední škola podnikání a služeb Lidická 135, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 170 403 Zřizovatel: MŠMT ČR Karmelitská

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Pavlov Pavlov 100, 588 33 Stonařov Identifikátor školy: 600 117 278 Zřizovatel: Obecní úřad, Pavlov 188, 588 33 Stonařov

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště Velké Poříčí, Náchodská 285 Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Speciální mateřská škola pro děti s vadami řeči a Speciální základní škola pro žáky s vadami řeči Olomouc - Svatý Kopeček, Bohumíra Dvorského

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední odborné učiliště Litovel, Komenského 677 Komenského 677, 784 01 Litovel Identifikátor: 600 017 087 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Integrovaná střední škola Revoluční 220, České Velenice, PSČ 378 10 Identifikátor: 600 170 373 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Chyba!Chyba! Záložka není definována. ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Romská střední škola sociální, s.r.o. Macharova, 280 00 Kolín Identifikátor školy: 610 450

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní umělecká škola, Potštát 36 753 62 Potštát Identifikátor: 600 004 414 Zřizovatel: Školský úřad Přerov, Bří Hovůrkových 17, 751

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. armády 210, okres Tábor Čs. armády 210, 391 81 Veselí nad Lužnicí Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Osmileté gymnázium Buďanka, o. p. s. Holečkova 31a, 150 00 Praha 5 Identifikátor školy: 600 005 593 Zřizovatel:MENSA ČESKÉ REPUBLIKY, Borského

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karla Vokáče Strašice, okres Rokycany 338 45 Strašice 531 Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva AHOL - Střední odborná škola, s. r. o. Dušní 8/1106, 703 00 Ostrava-Vítkovice Identifikátor školy: 600 017 664 Zřizovatel: JUDr. Josef

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Školní 108, 373 61 Hrdějovice Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Štěpánov, okres Olomouc Dolní 78, 783 13 Štěpánov Identifikátor školy: 600 140 776 Zřizovatel: Obec Štěpánov, Horní 444,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Obrataň 148 394 12 Obrataň 148 Identifikátor školy: 600 061 434 Zřizovatel: Obec Obrataň, 394 12 Obrataň Školský úřad Pelhřimov,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední odborná škola, Střední

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Konstantinovy Lázně, okres Tachov Školní 22, 349 52 Konstantinovy Lázně Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Obchodní akademie, Praha 6, Krupkovo náměstí 4 Krupkovo náměstí 4, 160 00 Praha 6 Identifikátor

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Poláčkova 1067 Poláčkova 1067, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor školy: 600 037

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192, okres Frýdek-Místek 739 32

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Věrovany, okres Olomouc 783 76 Věrovany 102 Identifikátor školy: 600 140 342 Zřizovatel: obec Věrovany, 783 76 Věrovany

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy, Pod Šachtami 335, Příbram IV Pod Šachtami 335, 261 02 Příbram IV Identifikátor

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola, Praha 13, Mládí 135 155 00 Praha 5, Mládí 135 Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Základní škola Bosonožská 9, Brno Bosonožská 9/381, 625 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 546 Zřizovatel: Městská část Brno - Starý Lískovec,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 E. Valenty 52, 796 03 Prostějov Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Škvorec Tyršova 130, 250 83 Škvorec Identifikátor školy: 600 052 231 Zřizovatel: obec Škvorec Školský úřad Praha-východ,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Habry, okres Havlíčkův Brod V Zahradách 18, 582 81 Habry Identifikátor školy: 600 086 640 Zřizovatel: Město Habry, Žižkovo

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Prostějov, Lidická 2 Lidická 2, 796 65 Prostějov Identifikátor: 610 300 580 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště LIBEREC Inspekční zpráva Základní škola Liberec Vrchlického 17 Vrchlického 17, 460 14 Liberec 14 Identifikátor školy: 600 080 005 Zřizovatel: Město Liberec, nám.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Karlovy Vary Inspekční zpráva Základní škola Svatava, okres Sokolov Mládežnická 359, 357 03 Svatava Identifikátor školy: 600 073 149 Termín konání orientační inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Integrovaná střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava- Poruba, Příčná 1108 Příčná 1108, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor školy:

Více

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA

I N S P E KČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště I N S P E KČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Havlíčkovo gymnázium, Havlíčkův Brod, Štáflova 2063 Štáflova 2063, 580

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Chomutov, ak.

Česká republika Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Chomutov, ak. Česká republika Česká školní inspekce Ústecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Chomutov, ak. Heyrovského 4539 ak. Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Střední odborné učiliště nábytkářské a technické, Praha 5, Nový Zlíchov 1 Nový Zlíchov 1/1063, 150 05 Praha 5 Identifikátor školy:600 005

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, okres Břeclav Hraničářů 617 E, 692 01 Mikulov Identifikátor školy: 600 112 667 Zřizovatel: Město

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Obecnice, okres Příbram 262 21 Obecnice 255 Identifikátor školy: 600 054 527

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Bohdíkov, okres Šumperk Bohdíkov 114, 789 64 Bohdíkov Identifikátor: 600 147 941 Zřizovatel: Obec Bohdíkov 163, 789 64

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Mateřská škola Kralovice

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Mateřská škola Kralovice ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Kralovice Mírová 607, 331 41 Kralovice Identifikátor školy: 600 071

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 Prokopa Velikého 633, 280 02 Kolín IV. Identifikátor školy: 600 045 358 Zřizovatel:

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a. Kpt. Vajdy 1a, Ostrava

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a. Kpt. Vajdy 1a, Ostrava Česká republika Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a Kpt. Vajdy 1a, 700 03 Ostrava Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Středisko praktického vyučování DOMITA, spol. s r. o. Tábor, Stránského Stránského 2291, Tábor

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Středisko praktického vyučování DOMITA, spol. s r. o. Tábor, Stránského Stránského 2291, Tábor Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Středisko praktického vyučování DOMITA, spol. s r. o. Tábor, Stránského 2291 Stránského 2291, 390 50 Tábor Identifikátor zařízení: 600 018 717

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola,orel, okres Chrudim Orel 71, 538 21 Slatiňany Identifikátor: 600 090 663 Zřizovatel: Obec Orel, Orel 67, 538 21 Slatiňany

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Střední odborné učiliště strojírenské, Třemošnice, Sportovní 322 Sportovní 322, 538 43 Třemošnice Identifikátor: 600 011 941 Zřizovatel:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní jídelna při Soukromé zvláštní a pomocné škole pro žáky s více vadami, s. r. o. Sokolská 1, 739 32 Vratimov Identifikátor: 600 026

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Soukromé střední odborné učiliště nábytkářské Koryna, s. r. o., Masarykova 260, Koryčany Adresa: Masarykova 260, 768 05 Koryčany Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště PLZEŇ Inspekční zpráva Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101 Pražská 101, 440 59 Louny Identifikátor školy: 600 082 881 Zřizovatel: Město Louny, Mírové

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328. Balbínova 328, Příbram II,

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328. Balbínova 328, Příbram II, ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský Inspektorát oblastní pracoviště Inspekční zpráva Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328 Balbínova 328, Příbram II, 261 81 Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Caritas - Vyšší odborná škola sociální Olomouc Křížkovského 6, 771 11 Olomouc Identifikátor školy: 600 020 576 Zřizovatel: Arcibiskupství

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Adresa: Husova 1, 370 21 České Budějovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí Identifikátor: 600 013 065 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školní jídelna Sušice Nuželická ul. 25, okres Klatovy Nuželická 25, 342 01 Sušice III. Identifikátor: 600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 871

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 Vranovská 65/1364, 614 00 Brno - Husovice

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. PB - Střední škola managementu Vodňany, s. r. o.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. PB - Střední škola managementu Vodňany, s. r. o. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA PB - Střední škola managementu Vodňany, s. r. o. Kodádkova 453/II, 389 01 Vodňany Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Základní škola Březůvky Školní 125, 763 45 Březůvky Identifikátor školy: 600 114 325 Zřizovatel: Obecní úřad Březůvky 1, 763 45 Březůvky

Více

Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory. Stříbrné Hory 65, Přibyslav

Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory. Stříbrné Hory 65, Přibyslav Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory Stříbrné Hory 65, 582 22 Přibyslav Identifikátor školy: 600 086 062

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. Křížkovského 48, 664 34 Kuřim Identifikátor: 600 014 029 Zřizovatelé: Ing.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42. Havlíčkova 42, Kolín IV

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42. Havlíčkova 42, Kolín IV ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42 Havlíčkova 42, 280 00 Kolín IV Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Ústecký inspektorát. Inspekční zpráva. Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Inspekční zpráva Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101 Pražská 101, 440 59 Louny Identifikátor školy: 600 082 881 Termín konání tematické

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva 2. základní škola Štětí, Školní 559, okres Litoměřice 411 08 Štětí, Školní 559 Identifikátor školy: 600 165 973 Zřizovatel: Město

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická škola, Kolín, Karoliny Světlé 135. Karoliny Světlé 135, Kolín

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická škola, Kolín, Karoliny Světlé 135. Karoliny Světlé 135, Kolín ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická škola, Kolín, Karoliny Světlé 135 Karoliny Světlé 135, 280 50 Kolín Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Základní škola Uherský Ostroh Školní 400, 687 24 Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště Identifikátor školy: 600 124 525 Zřizovatel: město

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní jídelna Obchodní a bankovní akademie Karviná, s. r. o. Leonovova 1795, Karviná - Hranice Leonovova 1795 733 01 Karviná - Hranice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Lužnice. Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí. Identifikátor školy: 600 060 217

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Lužnice. Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí. Identifikátor školy: 600 060 217 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Lužnice Adresa: Lužnice 109, 378 16 Lomnice nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 217 Termín konání inspekce:7.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 Nusle Identifikátor školy: 600 037 151 Termín

Více

Inspekční zpráva. Havlíčkovo gymnázium

Inspekční zpráva. Havlíčkovo gymnázium ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Havlíčkovo gymnázium Štáflova 2063, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikátor školy: 600 011 500 Zřizovatel: MŠMT ČR, Karmelitská 7, 118 12

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Integrovaná střední škola technická, Rakovník, Gen. Kholla 2501/II Gen. Kholla 2501/II, 269 01 Rakovník Identifikátor školy:600

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní umělecká škola Hrotovice, okres Třebíč Lidická 305, 675 55 Hrotovice Identifikátor: 600 122 387 Zřizovatel: Město Hrotovice,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Štramberk, okres Nový Jičín Zauličí 485, 742 66 Štramberk Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola s ročníky 1. stupně Vlčice 542 41 Vlčice 193 Identifikátor školy: 600 102 238 Zřizovatel: Obec Vlčice, 542 41 Vlčice

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Školní družina a školní klub Základní školy německo-českého porozumění a Gymnázia Thomase Manna, o.p.s. Žernosecká 1597, 182 00 Praha 8

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Školní jídelna při CM církevní ZŠ, s.r.o. Lerchova 65/344, 602 00 Brno Identifikátor: 600034241 Zřizovatelé: Zdeněk Pokorný, Komenského 201,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 211/99-11017 Signatura: bm2fs203 Oblastní pracoviště č. 13 Olomouc Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední zemědělská škola, Olomouc, U

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva II. soukromá mateřská škola Sluníčko, s. r. o. Na Zlaté stoce 12, 370 05 České Budějovice Identifikátor zařízení: 600 000 478

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Kosmonautů 4, Havířov Podlesí Kosmonautů 4/1319, 736 01 Havířov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Školní družina při ZŠ Holešov, Smetanovy sady 630 Smetanovy sady 630, 769 01 Holešov Identifikátor školy: 600 118 517 Zřizovatel školy: Město

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995. Adresa: Školní 995, Trhové Sviny. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995. Adresa: Školní 995, Trhové Sviny. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Trhové Sviny, Školní 995 Adresa: Školní 995, 374 01 Trhové Sviny Identifikátor školy: 600 008 037 Termín konání inspekce: 20. a 23.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 - Jižní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čelechovice na Hané Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 133 48/99-11036 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: bm3cs108 Okresní pracoviště Prostějov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Čelechovice na Hané Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Sportovní gymnázium a Gymnázium Kladno Plzeňská 3103 Plzeňská ul. č. 3103 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 171 728 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Břehy, okres Pardubice. Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč. Identifikátor školy: 600 096 599 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Břehy, okres Pardubice Břehy, Obránců míru 40, 535 01 Přelouč Identifikátor školy: 600 096 599 Termín konání inspekce: 19. a

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice Klostermannova 365,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Vyšší dopravní akademie, Česká Třebová, Habrmanova 1540 Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Identifikátor: 600 013 162 Zřizovatel:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště spojů, Tábor, Bydlinského Bydlinského 2474, Tábor. Identifikátor školy:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště spojů, Tábor, Bydlinského Bydlinského 2474, Tábor. Identifikátor školy: ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště spojů, Tábor, Bydlinského 2474 Bydlinského 2474, 390

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Semín, okres Pardubice Adresa:Semín 102, 535 01 Přelouč Identifikátor školy: 600 096 475 Zřizovatel: Obec Semín 138,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva M + J plus - školní jídelna s.r. o. Tyršova 611, 667 01 Židlochovice Identifikátor: 600 034 267 Zřizovatel: Milan Schönwälder, Dvořákova

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více