ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE"

Transkript

1 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště České Budějovice Inspekční zpráva Soukromé střední odborné učiliště podnikání a služeb, o. p. s. Radouňka 166, Jindřichův Hradec Radouňka 166, Jindřichův Hradec Identifikátor školy: Zřizovatel: Jitka Pánová, Nedabyle 87, Nová Ves u Českých Budějovic Školský úřad: Jindřichův Hradec, Sládkova 319/II, Jindřichův Hradec Termín konání orientační inspekce: říjen 2000 Čj / Signatura og3hu301 Š

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Škola nabízí nástavbové studium pro absolventy středních odborných učilišť. Jedná se o studium skupiny L Podnikání v oborech. V tomto školním roce se vyučuje jedna třída 1. ročníku denního studia. Studuje v ní 16 žáků ve dvou oborech ( L/515 Podnikání v technických povoláních a L/521 Podnikání v oborech obchodu a služeb). Právní forma soukromé školy je obecně prospěšná společnost. HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk, německý jazyk, psychologie Časová dotace ve všech sledovaných předmětech odpovídá schválenému učebnímu plánu. V českém jazyce a psychologii činí celková týdenní dotace 2 vyučovací hodiny, v německém jazyce 4 vyučovací hodiny. Úroveň výuky v českém jazyce nemohla být dostatečně posouzena, neboť vyučující byl nemocen. Zástup byl zorganizován na poslední chvíli, takže zastupující odborně i pedagogicky způsobilé učitelky nebyly seznámeny s učebními osnovami a dosavadním průběhem výuky předmětu ve třídě. Učivo je podle požadavku ředitele školy rozplánováno vyučujícími v tematických plánech. V českém jazyce je plán nekonkrétní a rámcový (viz příloha). Nelze zjistit, zda záměry vyučujícího jsou v souladu s požadavky učebních osnov, zda nedochází k obsahové duplicitě, zda je zajištěna kontinuita výuky předmětu mezi jednotlivými ročníky. Učivo zapsané v třídní knize nebylo vždy v souladu s tematickým plánem. Plánování výuky v psychologii odpovídá požadavkům učebních osnov stejně jako v německém jazyce (zde se respektuje navíc to, že žáci přicházejí do školy se znalostmi začátečníků). Hospitované hodiny probíhaly v suterénu školní budovy v neútulné třídě. V prvním dni inspekce nebyla třída vytápěna a žáci pracovali v citelném chladnu. Estetická úroveň třídy byla velmi nízká, prostředí nepodnětné. Žáci používají vhodných schválených učebnic, zapůjčených školou. Učebnice již nebyly několik let inovovány (např. většina učebnic byla vydána v roce 1991). Učební pomůcky pořízené školou (krom vlastních) používá učitelka německého jazyka. Pro zbývající sledované předměty je škola pomůckami vybavena nedostatečně. Podle informací ředitele školy lze využívat velmi dobře vybavené školní knihovny pronajímatele. Není s ním však uzavřena žádná smlouva. Hodiny českého jazyka nebyly připraveny, neboť učitelky se o zastupování dozvěděly bezprostředně před vyučováním. Rutinní hodiny byly pojaty různě. Jedna jako dlouhý a obsáhlý výklad bez přerušení, při kterém nebylo jasné, které učivo je hlavní a které doplňující. Ve druhé převládala snaha vyučující seznámit žáky se zajímavostmi a působit na ně především výchovnou složkou literárního díla. Podařilo se jí vzbudit v žácích zájem. V německém jazyce zkušená učitelka používala metody, jež rychle automatizují používání správných tvarů pádů zájmen a předložek ve spojení se substantivy. Výuka nebyla vedena výlučně v cizím jazyce. Základem vyučování v psychologii byla práce s učebnicí a rozbory chování v konkrétních situacích, při nichž byla zřejmá snaha využít zkušenosti žáků. Učitelka však ve snaze odučit všechno naplánované učivo poskytovala žákům nedostatečný prostor k vyjádření jejich názorů. V žádné z hodin nebyla využita didaktická technika. Učivo bylo (až na německý jazyk) sdělováno. Práce probíhala bez vytváření možností využít individuální schopnosti žáků. Inspekční zpráva - str. 2

3 Vztahy ve třídě byly vstřícné. Žáci zjevně vyučujícím důvěřovali. Projevovali o vyučování zájem. Většího prostoru se jim dostalo jen v německém jazyce a jedné hodině českého jazyka. Jinak byli pasivním objektem vzdělávání. Písemné maturitní práce z českého jazyka ze školního roku 1999/2000 byly napsány na zajímavá témata. V protokolu o maturitní zkoušce bylo zapsáno 5 témat, což je v rozporu s 9 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 442, o ukončování studia ve středních školách a učilištích, jenž předepisuje 4 témata (na tiskopisu protokolu bylo jedno z témat, které si žáci nevybrali, červeně přeškrtnuto, aniž bylo zřejmé, kdo tuto úpravu učinil). Práce byly poměrně krátké, maximálně 2 strany textu, formátu A 4. Některé neodpovídaly deklarovanému slohovému útvaru. Opraveny byly ledabyle (bylo v nich ponecháno mnoho pravopisných a slohových chyb). Posudky učitele nebyly mnohdy v souladu s obsahem a úrovní prací. Při hodnocení byl kladen zřetel na pravopis (viz přílohy). Výuka měla celkově průměrnou úroveň. Matematika Výuka předmětu probíhá podle platných osnov pro nástavbové studium v jednodušší variantě. Učební plán předpokládá dvouhodinovou dotaci v 1. i 2. ročníku. V tomto školním roce se vyučuje pouze jeden 1. ročník, pro který učitelka sestavila časový tematický plán. Stanovila v něm výukové cíle, které koriguje vzhledem k aktuálnímu složení třídy. Učitelka splňuje požadavky odborné a pedagogické způsobilosti, má několikaleté zkušenosti s nástavbovým studiem, což příznivě ovlivňuje kvalitu výuky. Výuka probíhala v kmenové třídě v suterénu školní budovy. Nedostatkem byla malá tabule. Potřebné pomůcky byly k dispozici. Žáci mají každý svoji sbírku úloh. Učitelka používala při výuce zpětný projektor. Hospitované hodiny byly věnovány úvodnímu tématu, kterým byla systematizace, doplnění a prohlubování učiva tříletých učebních oborů. Byly procvičovány matematické dovednosti nutné pro úpravy algebraických výrazů. Práce s žáky byla obtížná, protože učitelka se musela vyrovnávat s nízkými a rozdílnými vstupními znalostmi žáků. Uplatňovala proto ve všech fázích hodiny individuální přístup, který byl, vzhledem k nízkému počtu žáků, efektivní. Organizace výuky umožňovala každému žákovi pracovat individuálním tempem. Potíže nastávaly při aplikaci učiva. Doplnit a rozšířit znalosti a dovednosti žáků tak, aby odpovídaly požadavkům 3. vzdělanostní úrovně a byl tak naplněn obecný cíl předmětu v tomto typu studia, bude proto velice obtížné. V průběhu hospitovaných hodin používala učitelka motivační výzvy. Motivovala žáky pochvalou a pozitivním hodnocením po každé správné odpovědi. Oceňovala i snahu a pokrok. Při zadávání úkolů respektovala zásadu přiměřenosti. Za tím účelem měla shromážděn a zkopírován bohatý příkladový materiál. Přes krátkou dobu od začátku školního roku znala dobře možnosti jednotlivých žáků. Komunikace učitelky se žáky byla založena na vzájemné důvěře. Učitelka vyžadovala přesné vyjadřování a správné používání matematické terminologie, čímž rozvíjela komunikativní schopnosti žáků. Vzdělávání v matematice má velmi dobrou úroveň. Práce s počítačem Předmět je v souladu s učebním plánem vyučován v prvním ročníku ve dvouhodinové dotaci, stejná dotace je plánována i pro ročník druhý. Učivo předepsané osnovou rozčlenila učitelka do dvou let. Časový tematický plán se člení do všech šesti předepsaných celků učiva. Obsahuje požadované cílové dovednosti, které jsou stanoveny s ohledem na aktuální stav třídy a požadavky praxe. Učitelka splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti, má delší praxi s výukou Inspekční zpráva - str. 3

4 předmětu ve škole, kde je zaměstnána v hlavním pracovním poměru. Výuka probíhá v odborné učebně, kterou má škola pronajatu. Učebna je vybavena počítači PC-AT, které pracují v lokální počítačové síti a jsou vybaveny potřebným softwarem. Třída se dělí při výuce na dvě skupiny (po osmi žácích). Každý žák pracuje na svém počítači. Struktura a organizace hospitovaných hodin byla zvolena přiměřeně k možnostem žáků. Poznatky o počítačích získané v předchozí odborné přípravě jsou u žáků třídy nízké. Proto žáci byli v úvodních hodinách seznámeni se základními částmi počítače a způsoby jeho obsluhy. V hospitovaných hodinách pracovali s textovým editorem, prováděli změny a úpravy textu. Organizační pokyny učitelky byly jasné a srozumitelné. Vzhledem k počtu žáků ve skupině se mohla učitelka věnovat každému individuálně. Organizace výuky umožňovala žákům pracovat individuálním tempem. Výuka probíhala v dvouhodinových blocích. Vyučovací čas byl efektivně využit. Žáci jsou motivováni především nutností získat základní znalosti a dovednosti vpráci s počítačem, aby mohli používat aplikační programy potřebné v profesní oblasti. Učitelka ověřovala u každého žáka pochopení zadávaných úkolů a podle toho volila tempo výuky. V závěru hodiny provedla hodnocení výkonu žáků a analýzu nejčastějších chyb. Žáci v hospitovaných hodinách respektovali dohodnutá organizační pravidla. Komunikace s učitelkou je založena na vzájemné důvěře. Žáci se výuky zúčastňují aktivně, se zájmem plní zadávané úkoly. Projevuje se u nich pozitivní vztah k výuce. Vzdělávání v předmětu probíhá na velmi dobré úrovni. Ekonomické předměty Časová dotace sledovaných předmětů je v souladu s učebním plánem. Členění učiva do jednotlivých ročníků je provedeno podle schválené učební osnovy a je učiteli rozpracováno do tematických plánů. Pro předmět provoz obchodu a provozovny byla ve škole k dispozici učební osnova, ale učitel zpracoval svůj tematický plán podle učebnice, která nebyla ČŠI předložena. Plánování a příprava na výuku pro předměty ekonomika podniku a management byly v souladu s cíli předmětů. Učitelé dodržovali zásadu soustavnosti a spojení teorie s praxí. Předměty provoz obchodu a provozovny a management vyučují učitelé bez odborné způsobilosti, ekonomiku podniku vyučuje učitel bez pedagogické způsobilosti. Neodbornost byla patrná při výuce provozu obchodu a provozovny. Výuka probíhala v kmenové učebně, která je vybavena pouze zpětným projektorem. Management byl vyučován v odborné učebně SOŠ, vybavené audiovizuální technikou. Tato učebna však není zřizovatelem zařazena do smlouvy o pronájmu. Žáci mají od školy zapůjčené učebnice (mimo předmět provoz obchodu a provozovny), při výuce nebyly využity. Základní pomůckou při učení jsou sešity. Didaktická technika nebyla ve sledovaných hodinách využita. Hodiny ekonomiky podniku a managementu zahájili učitelé opakováním, na zadávané otázky si však odpovídali sami. Následoval výklad nové látky. Učitelé se snažili zařazovat co nejvíce praktických příkladů a vedli tak žáky ke schopnosti aplikovat učivo. Žáci sledovali výklad se zájmem, pořizovali si samostatně zápis do sešitu. Přestože byli vyzýváni k aktivní účasti, nevyužili nabízený prostor k vyjádření svých názorů. Hodina výuky předmětu provozu obchodu a provozovny proběhla formou diktování probíraného tématu. Žáci celou hodinu pasivně a bez přemýšlení, zapisovali do sešitu poznámky, které jim slouží pak jako studijní materiál. Učitel v krátkých vstupech uvedl příklady, které však neodpovídaly realitě, byly zastaralé. Bezprostřední příprava na výuku byla nedostatečná. V žádné hodině nebyla využita didaktická technika. Neprobíhalo prověřování znalostí žádnou z možných forem. Komunikace ve třídě byla založena na vzájemné důvěře. Žáci přijímali zvolené metody práce Inspekční zpráva - str. 4

5 bez připomínek. Komunikativní dovednosti a schopnosti žáků jsou zatím na velmi nízké úrovni. Kvalita vzdělávání v ekonomických předmětech probíhá na průměrné úrovni. Hodnocení kvality vzdělávání Sledované předměty se vyučují v dotaci stanovené v učebním plánu. Plánování a příprava výuky vykazovala výrazné nedostatky v předmětech provoz obchodu a provozovny a český jazyk. Výrazné nedostatky se objevily při opravě a hodnocení maturitních prací z českého jazyka a literatury. Personální a materiální podmínky výuky jsou na průměrné úrovni. Formy a metody práce učitelů vykazovaly v některých případech slabá místa. Motivace a komunikace probíhala na průměrné úrovni. Kvalita vzdělávání ve sledovaných předmětech vykazovala negativa a pozitiva téměř v rovnováze. HODNOCENÍ KVALITY ŘÍZENÍ Plánování Záměrem školy je připravovat absolventy tříletých učebních oborů pro podnikatelské činnosti formou nástavbového studia. Ředitel školy předpokládá, že v příštím školním roce bude ve škole první i druhý ročník denního studia. Vyučované obory jsou zapsány v rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaném MŠMT ČR dne , čj / Ředitel školy zpracoval učební plán, který vychází z dokumentů schválených MŠMT ČR. V učebním plánu školy byly zjištěny dílčí nedostatky (nebyl zařazen předmět chod firmy vyučovaný ve druhém ročníku, předmět provoz obchodu a provozovny byl vyučován v dotaci 2 hodiny místo jednohodinové dotace), které ředitel do skončení inspekční činnosti odstranil. Součástí učebního plánu jsou nepovinné předměty (jazyková konverzace, technika administrativy, propagace a aranžování, estetická výchova), ale v tomto školním roce se nevyučují. Plánování činnosti školy je pouze krátkodobé, vychází ze zájmu žáků o nástavbové studium. Organizování Ředitel školy současně řídí dvě školy. Jedna má sídlo v Českých Budějovicích, druhá v Jindřichově Hradci, kde je přítomen jeden den v týdnu. Ve škole v Jindřichově Hradci je pověřena vedením a organizováním výuky zástupkyně ředitele pro pedagogické záležitosti. Povinností, která vyplývá z popisu práce zástupkyně ředitele, je také kontrolní a hospitační činnost. Výuka je v plné míře zajištěna externími učiteli, kteří dochází na jednotlivé hodiny. V případě nepřítomnosti učitele zajišťuje zástupkyně ředitele zastupování, nebo vyučuje svůj předmět. Jednotlivé učitele kontaktuje telefonicky. Informace pro žáky předává třídní učitel, ředitel i zástupkyně ředitele. Učitelé jsou informováni při pedagogických radách nebo při přítomnosti ve škole. Ve škole je vedena dokumentace stanovená právní normou, její administrativní úroveň je dobrá. Při kontrole dokumentace maturitních zkoušek školního roku 1999/2000 bylo zjištěno, že do nástavbového studia L/521 Podnikání v oboru obchodu a služeb byla zařazena absolventka tříletého učebního oboru H/002 Technickoadministrativní pracovník, což je v rozporu s přílohou č. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb., o středních školách. Inspekční zpráva - str. 5

6 Organizace vyučování se řídí rozvrhem hodin, ve kterém jsou zařazeny všechny předměty v dotaci stanovené učebním plánem (zjištěný rozdíl u předmětu provoz obchodu a provozovny byl odstraněn). Rozvrh hodin je sestaven s ohledem na časové možnosti učitelů. Vyplývá z toho, že se některé předměty vyučují ve vícehodinových blocích jeden den v týdnu. Zajištění zastupování je problematické. Výroční zpráva o činnosti školy popisuje stav v souladu s ustanovením 17e, odst. 2, zákona č. 564/1990 Sb., o státní zprávě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Vedení a motivování pracovníků Všichni učitelé, kteří ve škole působí, mají s ředitelem uzavřenu dohodu o provedení práce a docházejí pouze na výuku stanovenou rozvrhem hodin. Výuku takto zajišťuje 14 učitelů, včetně zástupkyně ředitele. Z tohoto počtu 12 splňuje podmínky odborné i pedagogické způsobilosti, jeden učitel nesplňuje pedagogickou způsobilost a jedna učitelka nesplňuje ani odbornou, ani pedagogickou způsobilost. Vyučovací povinnosti nejsou přiděleny vždy v souladu s odborností učitelů. Z celkového počtu týdně odučených hodin je 36 % vyučováno bez odborné způsobilosti a 18 % bez pedagogické způsobilosti. Neodborně se vyučují následující předměty: základy společenských věd, psychologie, zeměpis, právní nauka, provoz obchodu a provozovny, marketing a účetnictví. Vzhledem k tomu, že všichni učitelé jsou externí zaměstnanci, nerealizuje ředitel školy systém vedení a motivování pracovníků. Kontrolní mechanizmy Kontrolu výchovně vzdělávacího procesu provádí ředitel a zástupkyně ředitele. V tomto školním roce provedla podle zápisů v třídní knize zástupkyně ředitele 4 hospitace v hodinách. Závěry z nich projednala s učiteli ústně. Není z nich pořízen zápis. Ředitel školy hospitoval 1 hodinu. Vedení pedagogické dokumentace a další kontrolní činnost vykonává zástupkyně ředitele. Vzhledem k tomu, že soukromá škola nemá vlastní budovu, není potřeba provádět kontrolu provozu školy. Hospodaření školy je vedeno u zřizovatele v Českých Budějovicích kam zástupkyně ředitele postupuje veškerou hospodářskou korespondenci. Hodnocení kvality řízení Škola neplánuje svoji činnost dlouhodobě, její existence závisí na zájmu žáků. Organizace výchovně vzdělávacího procesu je zajištěna na dobré úrovni zástupkyní ředitele. Vzhledem k tomu, že všichni učitelé pracují jako externí zaměstnanci, nastávají někdy problémy se zajištěním výuky. Nepřítomnost učitele znamená výuku jiného předmětu než je stanoven rozvrhem hodin. Od začátku školního roku byl rozvrh hodin dodržen pouze v jednom týdnu. Systém vedení a motivování pracovníků není realizován. Kontrola výchovně vzdělávacího procesu probíhá náhodně, s učiteli jsou výsledky projednány. Zápisy z kontrol nebyly k dispozici. Řízení a organizování provozu školy probíhá na průměrné úrovni. Inspekční zpráva - str. 6

7 DALŠÍ VÝZNAMNÁ ZJIŠTĚNÍ Soukromá škola využívá prostory státní střední odborné školy na adrese Jáchymova 478/II, Jindřichův Hradec. Sídlo školy je na jiné adrese než je uvedeno na rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Soukromé SOU má se státní školou uzavřenu smlouvu o pronájmu nebytových prostor, ale využívá i prostory, které nejsou ve smlouvě uvedeny (kabinet, odborná učebna, knihovna). VÝČET DOKLADŮ, O KTERÉ SE INSPEKČNÍ ZJIŠTĚNÍ OPÍRÁ Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol čj / , vydané dne Povinná dokumentace školy stanovená 38a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva o pronájmu prostor, ve kterých probíhá výuka, sepsaná mezi SOŠ Jindřichův Hradec a Soukromým SOU podnikání a služeb o. p. s. ze dne , včetně přílohy. Výroční zpráva o činnosti školy a zpráva o hospodaření za školní rok 1999/2000. ZÁVĚR Podmínky výuky. Vyučovací povinnosti učitelů nejsou vždy přiděleny v souladu s jejich odborností. Výuka je zajištěna v pronajatých prostorách státní střední školy, učebny jsou dostatečně prostorné se standardním vybavením. Kmenová učebna v suterénu školy nepůsobí estetickým dojmem, prostředí je nepodnětné. Škola půjčuje žákům učebnice, učební pomůcky nejsou doplňovány a modernizovány. Ve vlastnictví školy jsou 2 osobní počítače, které slouží pro výuku. Ostatní PC vpronajaté učebně výpočetní techniky jsou majetkem státní školy. Podmínky pro výuku jsou na průměrné úrovni. Hodnocení vzdělávání. Ve výuce sledovaných předmětů byly většinou voleny metody a formy práce odpovídající stanoveným výukovým cílům. Vhodných metod nebylo použito ve sledovaných hodinách českého jazyka a provozu obchodu. Vzhledem k malému počtu žáků ve třídě uplatňovali někteří učitelé individuální přístup. Vzdělávání probíhá na průměrné úrovni. Hodnocení řízení. Provozu školy zajišťuje v plné míře zástupkyně ředitele. Jejím hlavním úkolem je zajistit výuku v případech nepřítomnosti některých učitelů. Kontrolu výchovně vzdělávacího procesu provádí ředitel a zástupkyně ředitele. Kontrolní činnost je nahodilá. V řídící práci jsou pozitiva a negativa téměř v rovnováze. Prostředky přidělené ze státního rozpočtu byly plně využity na mzdy a zákonné odvody učitelů. Školné pro první ročník je stanoveno na Kč ,-, pro druhý ročník na Kč ,- pro jednoho žáka. Výdaje na učebnice a učební pomůcky činily v loňském roce Kč ,-. V činnosti školy jsou pozitiva a negativa téměř v rovnováze. Inspekční zpráva - str. 7

8 Složení inspekčního týmu a datum vyhotovení inspekční zprávy Razítko Školní inspektoři Titul, jméno a příjmení Podpis Vedoucí týmu Ing. Jana Grammetbauerová... Členové týmu Jiří Horák, prom. historik... Mgr. Lidmila Schleissová... V Českých Budějovicích dne 2. listopadu Přílohy Tematický plán z předmětu český jazyk a literatura Písemné maturitní práce z českého jazyka a literatury - 4 práce Tematický plán z předmětu provoz obchodu a provozovny Kopie výučního listu číslo DC Rozhodnutí o zařazení do sítě škol čj / Smlouva o pronájmu nebytových prostor ze dne Datum a podpis ředitele školy stvrzující převzetí inspekční zprávy Datum převzetí inspekční zprávy: Razítko Ředitel školy Podpis Mgr. Lubomír Pána... Inspekční zpráva - str. 8

9 Předmětem inspekce bylo dílčí zhodnocení činnosti školy dle 18 odst. 3, 4 zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. Dle 19 odst. 8 téhož zákona může ředitel školy podat připomínky k obsahu inspekční zprávy České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí. Hodnotící stupnice Stupeň Vynikající Velmi dobrý Průměrný Pouze vyhovující Nevyhovující Plní, je v souladu Neplní, není v souladu Širší slovní hodnocení Zcela mimořádný, příkladný Výrazná převaha pozitiv, drobné a formální nedostatky, nadprůměrná až spíše nadprůměrná úroveň Negativa a pozitiva téměř v rovnováze, průměrná úroveň Převaha negativ, výrazné nedostatky, citelně slabá místa Zásadní nedostatky, které ohrožují průběh výchovně-vzdělávacího procesu. Dodržuje, čerpá účelně, efektivně Nedodržuje, nečerpá účelně, efektivně Inspekční zpráva - str. 9

10 Další adresáti inspekční zprávy Adresát Školský úřad Jindřichův Hradec, Sládkova 319/II, PSČ Zřizovatel Jitka Pánová, Nedabyle 87, Nová Ves u Českých Budějovic Datum předání/odeslání inspekční zprávy Podpis příjemce nebo čj. jednacího protokolu ČŠI / /00 Připomínky ředitele školy Datum Čj. jednacího protokolu ČŠI Text Připomínky nepodány. Š

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí

Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Inspekční zpráva Soukromé osmileté gymnázium Rájec Jestřebí, o. p. s. Komenského 240, 679 02 Rájec - Jestřebí Identifikátor školy: 600 013 260 Zřizovatel: Jitka Taussiková, Bezručova 3, 678 01 Blansko

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá obchodní akademie - studium při zaměstnání, ŠKOLA 2000, s.r.o. Ječná 30/517, 120 00 Praha 2 Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Olomouc Inspekční zpráva Moravské reálné gymnázium spol. s r. o. Olomouc Nešverova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 017 036 Termín konání orientační inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Základní škola Nýdek 293, okres Frýdek-Místek 739 96 Nýdek č. 293 Identifikátor školy: 600 134 059 Zřizovatel: Obec Nýdek, 739 96 Nýdek

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Speciální školy při FN Motol, Praha 5, V Úvalu 1 V Úvalu 1/84, 150 18 Praha 5 - Motol Identifikátor školy: 600 021 041 Zřizovatel: Školský

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Hradec Králové Inspekční zpráva Základní škola, Vrchlabí, Náměstí Míru 283, okres Trutnov Adresa: Náměstí Míru 283, 543 01 Vrchlabí Identifikátor školy: 600102408 Termín

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Podskalská 10, 128 46 Praha 2

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10. Podskalská 10, 128 46 Praha 2 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední průmyslová škola potravinářské technologie, Praha 2, Podskalská 10 Podskalská 10, 128 46 Praha 2 Identifikátor školy: 600 004 856 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Moravičany, okres Šumperk 789 82 Moravičany 213 Identifikátor školy: 600 148 157 Termín konání orientační inspekce: 29. březen,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Starodubečská 413, Praha 10 - Dubeč Starodubečská 413, 107 00 Praha 10 - Dubeč Identifikátor

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní umělecká škola Zábřeh, Farní 9 789 01 Zábřeh Identifikátor: 600 004 449 Zřizovatel: Školský úřad, Lautnerova 1, 787 01 Šumperk

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola v Kroměříži

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Církevní základní škola v Kroměříži ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Církevní základní škola v Kroměříži Velké náměstí 49, 767 01 Kroměříž Identifikátor školy: 600 118 592 Termín

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Živanice, okres Pardubice

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Živanice, okres Pardubice Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Živanice, okres Pardubice 533 42 Živanice 46 Identifikátor školy: 600 096 505 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98. Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora. Identifikátor školy: 600 046 346 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 Kremnická 98, 28 401 Kutná Hora Identifikátor školy: 600 046 346 Termín konání inspekce: 18. - 21.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Plzeň Inspekční zpráva Základní umělecká škola Plasy, Klášter 2 Adresa: Klášter 2, 331 01 Plasy Identifikátor: 600071529 Zřizovatel: Město Plasy, Plzeňská 285,

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o.

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o. Česká republika Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie Emila Holuba a střední škola veterinární prevence, s.r.o. Sokolova 4, 619 00

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava, s.r.o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. Identifikátor školy: 650 003 551

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava, s.r.o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka. Identifikátor školy: 650 003 551 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava, s.r.o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 650 003 551 Termín konání

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15

Česká republika Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15 Česká republika Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15 Pivovarská 15, 466 01 Jablonec nad Nisou 600 078 566

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město. Identifikátor školy: 600 006 662

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město. Identifikátor školy: 600 006 662 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola Olešská s.r.o. Švehlova 2900, 106 00 Praha 10 Zahradní město Identifikátor školy: 600 006 662 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pomocná škola internátní, Jaroměř, Palackého 142 Adresa: Palackého 142, 551 01 Jaroměř Identifikátor

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Radim, okres Kolín

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Radim, okres Kolín Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Radim, okres Kolín 281 03 Radim 9 Identifikátor školy: 600 045 315 Termín konání orientační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno. Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary. Identifikátor školy: 600 044 441 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Velvary, okres Kladno Adresa: Školní 269, 273 24 Velvary Identifikátor školy: 600 044 441 Termín konání inspekce: 10.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zemědělská škola, Humpolec, Školní 764 Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce: 15.

Více

ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE ZPRÁVA ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední odborné učiliště lesnické a Učiliště Svoboda nad Úpou identifikátor školy: 600 012 981 Zřizovatel: Ministerstvo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Předškolní 420. Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice. Identifikátor školy: 600037461

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Předškolní 420. Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice. Identifikátor školy: 600037461 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Předškolní 420 Předškolní 420, 148 00 Praha 4 Kunratice Identifikátor školy: 600037461

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Verneřice, okres Děčín. Mírové nám. 141, 407 25 Verneřice. Identifikátor školy: 600 076 393

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Verneřice, okres Děčín. Mírové nám. 141, 407 25 Verneřice. Identifikátor školy: 600 076 393 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Verneřice, okres Děčín Mírové nám. 141, 407 25 Verneřice Identifikátor školy: 600 076 393 Termín konání inspekce: 14. 16. duben

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola, Kroměříž, 1. máje 221. 1. máje 221, 767 59 Kroměříž

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola, Kroměříž, 1. máje 221. 1. máje 221, 767 59 Kroměříž Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola, Kroměříž, 1. máje 221 1. máje 221, 767 59 Kroměříž Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ. okresní pracoviště Kutná Hora. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ. okresní pracoviště Kutná Hora. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 3 Praha-východ okresní pracoviště Kutná Hora Inspekční zpráva Základní škola Čáslav, Masarykova 357 286 01 Čáslav Identifikátor ředitelství: 600 046 362 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Letohrad, ulice U Dvora 745, okr. Ústí nad Orlicí. U Dvora 745, 561 51 Letohrad. Identifikátor školy: 600 104 192

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Letohrad, ulice U Dvora 745, okr. Ústí nad Orlicí. U Dvora 745, 561 51 Letohrad. Identifikátor školy: 600 104 192 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Letohrad, ulice U Dvora 745, okr. Ústí nad Orlicí U Dvora 745, 561 51 Letohrad Identifikátor školy: 600 104 192 Termín konání

Více