Moravské Budějovice - aktualizace rozboru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravské Budějovice - aktualizace rozboru"

Transkript

1 Moravské Budějovice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Moravské Budějovice Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad; ČÚZK) Název obce: Moravské Budějovice Výpis katastrálních území: Jackov; Lažínky; Moravské Budějovice; Vesce; Vranín Výměra obce: 3714 ha Počet obyvatel ( ): 7524 Hustota obyvatel: 203 obyv./km 2 Typ: Město Obec s pověřeným obecním úřadem: Moravské Budějovice Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.) 1. Horninové prostředí a geologie (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Geofond - Česká geologická služba) Výskyt ložisek rostů: Výskyt dobývacích prostorů: Výskyt poddolovaných území: Výskyt sesuvných území: 2. Vodní režim (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, poskytovatel Výzkumný ústav vodohospodářský TGM) Zastavěné území v záplavovém území Q100: Název vodního toku: Jevišovka Hrozba: Ohrožení zastavěného území záplavami Zastavěné území v aktivním záplavovém území: Slabá stránka: Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území Výskyt ochranných pásem vodních zdrojů: Zařazení mezi zranitelné oblasti: Závady: ss2-zq - Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 szuovz - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje szuozq - Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 ss1-vz - Silnice I. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje Střety: nzuovz - Návrh zastavitelného území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 3. Hygiena životního prostředí (Různé zdroje dat) Existence oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví: (Zdroj: Český hydrometeorologický ústav)

2 Silná stránka: Celková kvalita ovzduší ní zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Silnice I. třídy jako zdroj zčištění ovzduší v zastavěném území: (Vymezeno zhotovitelem nad geodatabází ÚAP, poskytovatel příslušný krajský úřad) Slabá stránka: Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím Stacionární zdroj zčištění ovzduší: (Zdroj: mapový server Cenia, Výskyt starých ekologických zátěží: Výpis ekologických zátěží: TRADO s.r.o. Mor.Budějovice Hrozba: Výskyt starých ekologických zátěží Závady: ss1/zu - Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území ss2/zu - Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území Plochy k obnově bo opětovnému využití zhodnoceného území brownfields: Výpis brownfields: zchátralý objekt 4. Ochrana přírody, krajiny a památek (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, různí poskytovatelé, především Agentura ochrany přírody a krajiny) Ochrana přírody: Přírodní park - návrh: NATURA evropsky významná lokalita: Přírodní rezervace: Přírodní památka: Lokalita výskytu zvl. chráněných druhů rostlin a živočichů: Výpis lokalit zvl. výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů: Louky pod Novým rybníkem Památný strom: Výpis památných stromů: jasan u zámku; U dvou dubů Migračně významná území: Biochory: Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4. v.s.; Erodované plošiny na kyselých metamorfitech 4. v.s.; Plošiny na kyselých metamorfitech v suché oblasti 3. v.s.; Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 3. v.s.; Erodované plošina na spraších v suché oblasti 3. v.s.; Vlhké plošiny na kyselých horninách 3. v.s.; Erodované plošiny na kyselých metamorfitech v suché oblasti 3. v.s.; Plošiny na spraších v suché oblasti 3. v.s.; Pahorkatiny na pestrých metamorfitech v suché oblasti 4. v.s. Ochrana krajiny: Významné krajinné prvky registrované: Výpis významných krajinných prvků registrovaných: Duby u Rokytky, Vrása pod farou Krajinný ráz: Moravskobudějovicko, Želetavsko Ochrana památek: Archeologické naleziště: Výpis archeologických nalezišť: Velký Radvan; středověké a novověké jádro obce (4x); Kamenolom; Lom; Cihelna drůbežárna; plocha severně od města; Heřmanský kopec; Pod Heřmanským kopcem; středověké a novověké jádro obce; Blatnice I. u lesa Ochoz ; plocha blízko lesa Ochoz ; Zvěrkovice IV. Na Širokých ; u silnice do Lažík Městská památková zóna:

3 Název městské památkové zóny: Moravské Budějovice Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností městské památkové zóny Vesnická památková rezervace: Nemovité kulturní památky: Výpis movitých kulturních památek: boží muka (4x); fara; kaple sv. Anny; kaple sv. Jana Nepomuckého; kostel sv. Jiljí s kaplí sv. Michala; krucifix; masné krámy; městské opevnění; měšťanský dům (4x); pamětní kámen (3x); socha sv. Jana Nepomuckého a bl. Jana Sarkandra; spořitelna Městská; venkovská usedlost; venkovská usedlost - ovčárna; výklenková kaplička - poklona (2x); zemědělský dvůr panský; zámek Příležitost: Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností movitých kulturních památek Závady: ss1xlk - Silnice I. třídy křižuje lokální biokoridor ss2xlk - Silnice II. třídy křižuje lokální biokoridor ss2xrk - Silnice II. třídy křižuje regionální biokoridor szuokp Zastavěné území zasahuje do významného krajinného prvku registrovaného 5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa (Zdroj: ČÚZK, mapové podklady ZABAGED ) Bilance ploch podle ČÚZK (2014): výměra (ha) % z celkové výměry zemědělské půdy % z celkové výměry obce orná půda ,5 - chmelnice 0 0,0 - vinice 0 0,0 - zahrady 102 3,6 - ovocné sady 1 0,0 - trvalé travní porosty 168 5,9 - ZEMĚDĚLSKÁ PŮDA CELKEM ,0 76,5 lesní půda ,4 vodní plochy 88-2,4 zastavěné plochy 97-2,6 ostatní plochy 302-8,1 VÝMĚRA CELKEM ,0 Ekologická stabilita: Koeficient ekologické stability: 0.25 (Zdroj: ČSÚ) Střety: nzuo1b - Návrh zastavitelného území zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany 6. Veřejná dopravní a technická infrastruktura (Zdroj: vlastníci dopravní a technické infrastruktury, ČSÚ, další podklady) Dopravní infrastruktura: Napojení na silnici I. třídy: Železnice: Železniční stanice či zastávka: Železniční vlečka: Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (silnice I. třídy) Silná stránka: Kvalitní dopravní napojení (železnice) Závady: ss1-zu - Silnice I. třídy prochází zastavěným územím Dopravní dostupnost spádových sídel: výborná

4 Silná stránka: Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností Letiště: Ochranná pásma letiště: Technická infrastruktura: (Zdroj: obecní úřad) Vodovod: Kanalizace splašková: Kanalizace dešťová: Plynofikace: Silná stránka: Plynofikace obce Veřejná infrastruktura: Stanice HZS: Objekt policie ČR: 7. Sociodemografické podmínky (Zdroj: Český statistický úřad) Vývoj počtu obyvatel (k daného roku): rok počet obyvatel Počet obyvatel (2013): 7524, změna k roku 1991: pokles 4.6%, změna k roku 2001: pokles 6.0%, změna k roku 2012: pokles 0.7% Věková struktura obyvatelstva: Děti do věku 14 let (SLDB 1991): 21.4% Děti do věku 14 let (SLDB 2001): 18.2% Děti do věku 14 let (2007): 14.0% Děti do věku 14 let (2008): 13.4% Děti do věku 14 let (2013): 13.0%, změna relativního počtu k roku 2001: pokles 28.6% Hrozba: Vysoký relativní úbytek dětí Senioři ve věku 65 let a starší (SLDB 2001): 14.5% Senioři ve věku 65 let a starší (2007): 15.9% Senioři ve věku 65 let a starší (2008): 16.5% Senioři ve věku 65 let a starší (2013): 19.2%, změna relativního počtu k roku 2001: nárůst 32.4% Příležitost: Rozvoj služeb zaměřených na seniory Hrozba: Stárnutí populace Poměr počtu seniorů ve věku 65 let a více a dětí do věku 14 let: Bydlení (Zdroj: ČSÚ, územní plány obcí, katastrální úřad) r r r Počet bytů celkem Počet trvale obydlených bytů Počet domů celkem Počet trvale obydlených domů Trvale obydlené byty: Nové byty postavené v letech : 123

5 (zdroj: ČSÚ) Odpad počtu bytů v letech : 74 (Odborný odhad zhotovitele) Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně: 1.64 Občanská vybavenost: (Zdroj: obecní úřad) Základní škola: Zdravotní středisko: Silná stránka: Existence základní školy Silná stránka: Existence zdravotního střediska Výpis zařízení občanského vybavení: domov důchodců; dům s pečovatelskou službou; hospoda, restaurace; knihovna; kulturní zařízení; mateřská škola; odborné učiliště; pošta; prodejna; služby; sportovní zařízení, hřiště; střední škola; zdravotnické zařízení; základní umělecká škola; základní škola Plochy občanského vybavení celkem: ha, což je 8.8% z výměry zastavěného území (Stveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele) Zastavitelné plochy pro občanské vybavení celkem: ha, což je 117.3% nárůst ploch (Stveno na základě územních plánů obcí) Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro občanskou vybavenost Územně plánovací dokumentace: územní plán Moravské Budějovice byl schválen s účinností od a má změnu č. 1 s účinností od a změnu č. 2 s účinností od Rozvoj bydlení: Potřeba nových bytů daná zvyšováním kvality bydlení do roku 2025: 271 Potřeba nových bytů celkem do roku 2025: 407 Potřeba ploch pro bydlení včetně dopravních a jiných ploch do roku 2025: 39.1 ha Zastavitelné plochy pro bydlení celkem: ha, což je 192.6% odhadované potřeby ploch pro bydlení (Stveno na základě územních plánů obcí a porovnáno s odhadem potřeby) Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení Hrozba: Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení 9. Rekreace a cestovní ruch (Zdroj: Geodatabáze ÚAP, ČSÚ, obecní a městské úřady) Ubytovací kapacity: Počet objektů využívaných k rekreaci: 54 Intenzita individuální rekreace: 0.02 (Poměr počtu objektů druhého bydlení a počtu trvale obydlených bytů) Ubytovací zařízení: 5x Výpis ubytovacích zařízení: Hotel Stern; MPenzion; Restaurace a penzion Venuše; SOU ubytovna; ubytovna Sokol Rekreační a turistický potenciál: Architektonicky cenná stavba, soubor: Výpis architektonicky cenných staveb bo souborů: židovský hřbitov; lidová architektura (14x); moderní architektura; beseda; sokolovna; zvláštní škola Dobrovského Historicky významná stavba bo soubor: Výpis historicky významných staveb bo souborů: dům (působení Václava Venhody); dům (rodiště hudebního skladatele Ralpha Benatzky)

6 Významná stavební dominanta: Výpis významných stavebních dominant: komín; vodojem; budova JMB; kostel sv. Jiljí; silo; vysílač Radvan Urbanistická hodnota: Výpis urbanistických hodnot: ulička s pěknými domky; městská památková zóna Moravské Budějovice Významný vyhlídkový bod: Výpis významných vyhlídkových bodů: věž kostela sv. Jiljí; vyhlídka nad obcí; vyhlídka (3x) Místo významné události: Výpis míst významných událostí: Prasečí plácek (dříve zde byly trhy s dobytkem); kaple sv. Anny (1 noc zde spočinulo tělo Přemysla Otakara II.); válečný hrob (16x) Index rekreačního a turistického potenciálu: 6 (Suma jednotlivých výše uvedených složek) Příležitost: Vysoký turistický a rekreační potenciál Cyklostezka: Cyklotrasa: Hipostezka: Turistická stezka: Turistická trasa: Rekreační oblast: 10. Hospodářské podmínky (Zdroj: ČSÚ, Úřad práce ČR) Ekonomicky aktivní obyvatelstvo: Podíl zaměstnaných osob k : 10.2% Hrozba: Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké zaměstnsti Podíl ekonomicky aktivních v priméru (2011): 2.7% Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (2011): 10.1% Plochy výroby a skladování: Plochy výroby a skladování celkem: ha, což je 10.9% z výměry zastavěného území (Stveno na základě územních plánů obcí a vlastních průzkumů zhotovitele) Zastavitelné plochy pro výrobu a skladování celkem: ha, což je 184.9% nárůst ploch (Stveno na základě územních plánů obcí) Silná stránka: Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu

7 SWOT analýza - souhrn Výpis silných strák První pořízení ÚAP 2008 Celková kvalita ovzduší ní zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Kvalitní dopravní napojení (silnice I. třídy) Kvalitní dopravní napojení (železnice) Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností Plynofikace obce Existence základní školy Existence zdravotního střediska Dostatek zastavitelných ploch pro občanskou vybavenost Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu 1. aktualizace ÚAP Celková kvalita ovzduší ní zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Kvalitní dopravní napojení (silnice I. třídy) Kvalitní dopravní napojení (železnice) Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností Plynofikace obce Existence základní školy Existence zdravotního střediska Dostatek zastavitelných ploch pro občanskou vybavenost Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu 2. aktualizace ÚAP 2012 Celková kvalita ovzduší ní zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Kvalitní dopravní napojení (silnice I. třídy) Kvalitní dopravní napojení (železnice) Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností Plynofikace obce Existence základní školy Existence zdravotního střediska Dostatek zastavitelných ploch pro občanskou vybavenost Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu 3. aktualizace ÚAP 2014 Celková kvalita ovzduší ní zhoršená vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví Kvalitní dopravní napojení (silnice I. třídy) Kvalitní dopravní napojení (železnice) Výborná dostupnost obce s rozšířenou působností Plynofikace obce Existence základní školy Existence zdravotního střediska Dostatek zastavitelných ploch pro občanskou vybavenost Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu Výpis slabých strák První pořízení ÚAP 2008 Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje zčištění 1. aktualizace ÚAP Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k existenci zdroje zčištění

8 2. aktualizace ÚAP 2012 Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím 3. aktualizace ÚAP 2014 Zhoršená kvalita ovzduší vzhledem k průjezdu silniční dopravy zastavěným územím Zastavěné území v aktivní zóně záplavového území Výpis příležitostí První pořízení ÚAP 2008 Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností městské památkové zóny Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností movitých kulturních památek Rozvoj služeb zaměřených na seniory Vysoký turistický a rekreační potenciál 1. aktualizace ÚAP Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností městské památkové zóny Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností movitých kulturních památek Rozvoj služeb zaměřených na seniory Vysoký turistický a rekreační potenciál Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků 2. aktualizace ÚAP 2012 Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností městské památkové zóny Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností movitých kulturních památek Rozvoj služeb zaměřených na seniory Vysoký turistický a rekreační potenciál Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků 3. aktualizace ÚAP 2014 Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností městské památkové zóny Rozvoj cestovního ruchu daný přítomností movitých kulturních památek Rozvoj služeb zaměřených na seniory Vysoký turistický a rekreační potenciál Rozvoj investiční výstavby vzhledem k vyšší hladině cen pozemků Výpis hrozeb První pořízení ÚAP 2008 Ohrožení zastavěného území záplavami Výskyt starých ekologických zátěží Vysoký relativní úbytek dětí 1. aktualizace ÚAP Ohrožení zastavěného území záplavami Výskyt starých ekologických zátěží Vysoký relativní úbytek dětí Stárnutí populace Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké zaměstnsti 2. aktualizace ÚAP 2012 Ohrožení zastavěného území záplavami Výskyt starých ekologických zátěží Vysoký relativní úbytek dětí Stárnutí populace Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké zaměstnsti 3. aktualizace ÚAP 2014 Ohrožení zastavěného území záplavami Výskyt starých ekologických zátěží Vysoký relativní úbytek dětí

9 Stárnutí populace Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení Narušení sociální struktury obce vzhledem k vysoké zaměstnsti

10 Vyhodnocení vyváženosti vztahu územních podmík Příznivé životní prostředí (aktualizace ÚAP ) Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/možné): 67% (2+0/3+0) Míra gativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/možné): 50% (1+1/3+1) Dílčí hodnocení životního prostředí: Dobré (počet bodů: 1) Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP - RURÚ: + Hospodářský rozvoj (aktualizace ÚAP ) Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/možné): 62% (3+5/4+9) Míra gativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/možné): 29% (1+1/5+2) Dílčí hodnocení hospodářského rozvoje: Velmi dobrý (počet bodů: 2) Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP - RURÚ: + Soudržnost společenství obyvatel území (aktualizace ÚAP ) Míra pozitivních jevů (silné stránky a příležitosti - získané/možné): 63% (5+0/8+0) Míra gativních jevů (slabé stránky a ohrožení - získané/možné): 33% (0+4/3+9) Dílčí hodnocení soudržnosti obyvatel území: Velmi dobrá (počet bodů: 2) Hodnocení podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP - RURÚ: + Vývoj v čase: Vyváženost (první pořízení ÚAP ) Dobrá (počet bodů: 3) Vyváženost (1. aktualizace ÚAP ) Dobrá (počet bodů: 3) Vyváženost (2. aktualizace ÚAP ) Velmi dobrá (počet bodů: 5) Vyváženost (3. aktualizace ÚAP ) Velmi dobrá (počet bodů: 5) Zařazení obce podle metodického sdělení OÚP MMR k aktualizaci ÚAP - RURÚ: Kategorie 1

11 Určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích Závady urbanistické, dopravní, hygienické a environmentální Urbanistické závady První pořízení ÚAP ss2-zq - Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 szuovz - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje szuozq - Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q aktualizace ÚAP ss2-zq - Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 szuovz - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje szuozq - Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q aktualizace ÚAP ss2-zq - Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 szuovz - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje szuozq - Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 ss1-vz - Silnice I. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje ss1-zu - Silnice I. třídy prochází zastavěným územím 3. aktualizace ÚAP ss2-zq - Silnice II. třídy prochází záplavovým územím Q100 szuovz - Zastavěné území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje szuozq - Zastavěné území zasahuje do záplavového území Q100 ss1-zu - Silnice I. třídy prochází zastavěným územím szuokp Zastav. území zasahuje do významného krajinného prvku registr. Dopravní závady První pořízení ÚAP ss2xze - Silnice II. třídy křižuje úrovňově železniční trať 1. aktualizace ÚAP Žádné závady byly nalezeny 2. aktualizace ÚAP Žádné závady byly nalezeny 3. aktualizace ÚAP Žádné závady byly nalezeny Hygienické závady První pořízení ÚAP ss1/zu - Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území ss2/zu - Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 1. aktualizace ÚAP ss1/zu - Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území ss2/zu - Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 2. aktualizace ÚAP ss1/zu - Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území ss2/zu - Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území 3. aktualizace ÚAP ss1/zu - Silnice I. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území ss2/zu - Silnice II. třídy zatěžuje exhalacemi zastavěné území ss1-vz - Silnice I. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje Environmentální závady První pořízení ÚAP ss1xlk - Silnice I. třídy křižuje lokální biokoridor ss2xlk - Silnice II. třídy křižuje lokální biokoridor ss2xrk - Silnice II. třídy křižuje regionální biokoridor 1. aktualizace ÚAP ss1xlk - Silnice I. třídy křižuje lokální biokoridor ss2xlk - Silnice II. třídy křižuje lokální biokoridor ss2xrk - Silnice II. třídy křižuje regionální biokoridor 2. aktualizace ÚAP ss1xlk - Silnice I. třídy křižuje lokální biokoridor ss2xlk - Silnice II. třídy křižuje lokální biokoridor ss2xrk - Silnice II. třídy křižuje regionální biokoridor ss1xlk - Silnice I. třídy křižuje lokální biokoridor

12 3. aktualizace ÚAP ss1xlk - Silnice I. třídy křižuje lokální biokoridor ss2xlk - Silnice II. třídy křižuje lokální biokoridor ss2xrk - Silnice II. třídy křižuje regionální biokoridor Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území Střety se záměry dopravními První pořízení ÚAP Žádné střety byly nalezeny 1. aktualizace ÚAP Žádné střety byly nalezeny 2. aktualizace ÚAP Žádné střety byly nalezeny 3. aktualizace ÚAP Žádné střety byly nalezeny Střety se záměry technické infrastruktury První pořízení ÚAP Žádné střety byly nalezeny 1. aktualizace ÚAP Žádné střety byly nalezeny 2. aktualizace ÚAP Žádné střety byly nalezeny 3. aktualizace ÚAP Žádné střety byly nalezeny Střety se záměry ochrany přírody První pořízení ÚAP Žádné střety byly nalezeny 1. aktualizace ÚAP Žádné střety byly nalezeny 2. aktualizace ÚAP Žádné střety byly nalezeny 3. aktualizace ÚAP Žádné střety byly nalezeny Střety záměrů na provedení změn v území s limity využití území Střety urbanistických záměrů První pořízení ÚAP nzuo1b - Návrh zastav. území zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany nzuolk - Návrh zastavitelného území zasahuje do lokálního biokoridoru nzuork - Návrh zastavitelného území zasahuje do regionálního biokoridoru nzuovz - Návrh zastav. území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 1. aktualizace ÚAP nzuo1b - Návrh zastav. území zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany nzuork - Návrh zastavitelného území zasahuje do regionálního biokoridoru nzuovz - Návrh zastav. území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroj 2. aktualizace ÚAP nzuo1b - Návrh zastav. území zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany nzuork - Návrh zastavitelného území zasahuje do regionálního biokoridoru nzuovz - Návrh zastav. území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje 3. aktualizace ÚAP nzuo1b - Návrh zastav. území zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany nzuovz - Návrh zastav. území zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje Střety dopravních záměrů První pořízení ÚAP ns1-vz - Návrh silnice I. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje ns1-zu - Návrh silnice I. třídy prochází zastavěným územím ns1xlk - Návrh silnice I. třídy křižuje lokální biokoridor ns2-1b - Návrh silnice II. třídy vede přes zemědělskou půdu I. třídy ochrany 1. aktualizace ÚAP ns1-vz - Návrh silnice I. třídy prochází ochranným pásmem vodního zdroje ns1-zu - Návrh silnice I. třídy prochází zastavěným územím ns1xlk - Návrh silnice I. třídy křižuje lokální biokoridor 2. aktualizace ÚAP Žádné střety byly nalezeny 3. aktualizace ÚAP Žádné střety byly nalezeny

13 Střety jiných záměrů První pořízení ÚAP Žádné střety byly nalezeny 1. aktualizace ÚAP Žádné střety byly nalezeny 2. aktualizace ÚAP Žádné střety byly nalezeny 3. aktualizace ÚAP Žádné střety byly nalezeny Vysvětlivky značení závad a střetů: o zasahuje do - prochází x křižuje / zatěžuje exhalacemi s n stav návrh (podklad ÚP)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Dříteň. Osobnosti Rudolf Dvořák (1860 1920), orientalista MUDr. Mořic Baštýř (1835-1894), stomatolog

Dříteň. Osobnosti Rudolf Dvořák (1860 1920), orientalista MUDr. Mořic Baštýř (1835-1894), stomatolog Dříteň Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Hřbitov

Více

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion

Homole. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Restaurace Zdravotnické zařízení Penzion Homole Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Zhotovitel RURÚ: Městský úřad Trhové Sviny

Více

ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANANLITICKÉ PODKLADY ORP BLOVICE 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 Úvod Třetí úplná aktualizace územně analitických podkladů (dále jen ÚAP ) obce s rozšířenou působností Blovice navazuje na předchozí úplnou

Více

Přehled mateřských škol a základních škol k datu 09/2014-15 mateřských škol a 14 základních škol.

Přehled mateřských škol a základních škol k datu 09/2014-15 mateřských škol a 14 základních škol. České Budějovice Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Lanškroun AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ

ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Lanškroun 2014 2. část 3. úplná aktualizace ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ pro správní území obce s rozšířenou působností Lanškroun Pořizovatel:

Více

V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE 31.12.2014.

V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE 31.12.2014. M Ě S T S K Ý Ú Ř AD P R AC H A T I C E V e l k é n á m ě s t í 3, 3 8 3 0 1 P r a c h a t i c e 31.12.2014 III. AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ ORP PRACHATICE svazek A PODKLADY svazek A PODKLADY

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 Obsah Dokument územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Žamberk - 3. úplná aktualizace 2014 je členěn

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ O R L O V Á A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 3. úplná aktualizace 2014 OBSAH DOKUMENTACE OBSAH: A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (včetně doplňujících grafů

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Část C,D,E,F) Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Obec Kurdějov, Kurdějov

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Písek AKTUALIZACE 2012 Část B RURÚ Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000 I.2.c)

Více

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.)

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) prosinec 2014 Pořizovatel: Obecní úřad Strážné 543 52 Strážné v zastoupení: Tomáš

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY

Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY Územní plán STRUHAŘOV PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST vypracoval atelier M.A.A.T. listopad 2011 1 OBSAH: Seznam použitých zkratek str. 7 Preambule str. 8 1 Důvody pro pořízení ÚP a stanovení hlavních cílů

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA DHV CR spol. s r.o., prosinec 2010 DHV CR spol. s r.o., 2010 1 Zadavatel Město Bílina Městský úřad Bílina, úřad

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

Rozbor Udržitelného Rozvoje Území ÚAP území ORP Veselí nad Moravou 2010

Rozbor Udržitelného Rozvoje Území ÚAP území ORP Veselí nad Moravou 2010 Aktualizace původního projektu, který byl spolufinancován z prostředků EU Rozbor Udržitelného Rozvoje Území ÚAP území ORP Veselí nad Moravou 2010 Původní zpracování Územně analytických podkladů správního

Více

U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4 Číslo zakázky zhotovitele: Číslo zakázky objednatele:

U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4 Číslo zakázky zhotovitele: Číslo zakázky objednatele: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Odůvodnění územního plánu Lázně Bělohrad Stupeň - fáze: Návrh Objednatel Město Lázně Bělohrad náměstí K. V. Raise 35, 57 81 Lázně Bělohrad Pořizovatel: Městský úřad Lázně

Více

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce 5 2. Vyhodnocení koordinace využívání území

Více

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území územní plán města Javorník

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KUTNÁ HORA

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KUTNÁ HORA ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KUTNÁ HORA ORP: 2112 VYPRACOVALI: Ing. Vlastimil Kapička Mgr. Věra Klimentová ZPRACOVÁNO K DATU: 3/2009 SPOLUPRACOVAL: Ing. arch. Miroslav Tůma ZPRACOVATELÉ

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více