ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR"

Transkript

1 ELEKTROCHEMIE A KOROZE Ing. Jiří Vondrák, DrSc. ÚACH AV ČR Elektrochemie: chemické reakce vyvolané elektrickým proudem a naopak vznik elektrického proudu z chemických reakcí Historie: L. Galvani - žabí stehýnka reagovala na dotyk dvou kovů ve zkratu A. Volta - první články a baterie M. Faraday - kvantitativní popis elektrolýzy Kolrausch - vodivost elektrolytů Nernst - vztah napětí a koncentrace látek u nás: J. Heyrovský - objev polarografie, Nobelova cena, teorie elektrochemických pochodů, elektroanalytické metody Význam elektrochemie pro přírodní vědy: základní vztahy mezi atomy a molekulami, jejich reakce poznání iontových vodičů analytická metoda ( stopové prvky ) Význam elektrochemie pro techniku: anorganická technologie ( chlor, fluor, alkálie, peroxid vodíku ) organická technologie a farmakochemie galvanotechnika elektrometalurgie korozní inženýrství chemické zdroje proudu ( primární, akumulátory, palivové články ) elektrochromní prvky elektrolytické kondenzátory a superkondenzátory Současný stav výzkumu v České republice ÚACH AV ČR a UETE FEI Brno - materiály pro moderní zdroje VŠCHT Praha - elektrochemická technologie anorganických látek UETE FEI Brno - aplikace olověných a alkalických akumulátorů PřF UK Praha - elektroanalytické metody PřF MU Brno - obecná elektrochemie UFCHJH AV ČR Praha - biologické aplikace Základy elektrochemie str. 1

2 Podstata elektrochemického procesu příklad: elektrolytická rafinace mědi ANODA proud I e- napětí E KATODA atom mědi e- e- roztok měďnatých sloučenin Průchod proudu: elektrony... vnějším obvodem ( elektronový vodič ) ionty... elektrolytem ( iontový vodič) sídlo elektrochemických procesů: rozhraní elektroda - elektrolyt tj. elektronový vodič - iontový vodič KOLIK? Faradayovy zákony elektron = 1 jednomocný ion potřebuji znát atomové ( molekulové ) hmotnosti JAKÉ NAPĚTÍ ( potenciál )? Nernstova rovnice E =E 0 + RT/(nF). ln ( C ) = + kt/(n.e o ). ln ( C ), C = koncentrace R = 8,3143 J/(K.mol); F = A.s/mol = C / mol E 0 = materiálová konstanta zvaná standardní potenciál ( pro c=1 ) n = mocenství iontu ( příklad : Cu n = 2 ) Základy elektrochemie str. 2

3 KOLIK? 1 elektron = 1, C / částici Chemická množstevní jednotka : 1 mol = chemicky rovnocenná 1 g vodíkových atomů obsahuje 6, částic / mol tedy náboj potřebný na elektrolýzu 1 molu jednomocné látky: 1 Faraday = 1 F = 1, C / částici. 6, částic / mol = C / mol = / 3600 Ah / mol = 26,8 Ah / mol Starší definice ampéru: 1A 1,1178 mg stříbra za 1 sekundu příklad: kolik elektřiny je třeba na 1 kg mědi? mol. hmotnost Cu : 63,5 měď : dvojmocná ( ionty Cu 2+ ) 1000 g / 63, = As neboli 844 Ah JAKÉ NAPĚTÍ ( potenciál )? uvažujeme standardní koncentrace látek ( = jednotkové ) Osa potenciálů - jako nula vzat potenciál na elektrolýzu vodíku z kyseliny o jednotkové koncentraci -3 V 0 V + 3 V Li Na Al Zn H 2 Cu O 2 Pt F 2 E = E a - E k Skutečné potenciály elektroda - roztok nelze měřit, vždy měříme měříme rozdíl mezi dvěma elektronovými vodiči ( elektrodami ) Pozor : znaménko E závisí na výběru dvojice elektrod Přiklad : elektrolýza vody... E = 1,229 V Příklady standardních potenciálů Základy elektrochemie str. 3

4 Systém E 0 Li -3,045 Na -2,714 Al -1,662 Zn -0,763 Fe -0,400 Sn -0,136 Cu +0,337 Ag -0,799 Pt +1,2 Au +1,498 H2 0 O2 +1,229 Tabulka vybraných hodnot E 0 Příklad systém Zn Cu: E = 0,377-(-0,763) = +1,140 V Znaménko rozdílu E: Cu kladná Zn záporná Zn se rozpouští, odevzdává elektrony je anodou Cu se tvoří kovová přijímá elektrony je katodou POZOR na význam pojmů anoda a katoda Při zkratu Zn a Cu dojde k cementování mědi Další příklad: Cu v roztoku kyseliny: Dvojice Cu a H 2 E = 0-(+0,337) = -0,337 V Znaménko rozdílu E: H záporný, Cu záporná neprobíhá samovolně korose není samovolně: tvorba kovové mědi při uvedení vodíku do roztoku Cu v roztoku při uvádění kyslíku: Dvojice Cu a O 2 E =1,229-(-0,337) = +0,892 V Znaménko rozdílu E: O 2 kladný, Cu záporná Korose probíhá jen za přítomnosti kyslíku Tak lze předpovídat nebezpečí koroze! Základy elektrochemie str. 4

5 Korosní diagramy ( Pourbaix ) Princip: závislost rovnovážných potenciálů na ph Míra zásaditosti prostředí ph = - log 10 C H+ Kyselina : ph = 0, alkálie : ph=14 Vývoj vodíku: H 2 2 H e - E H = - RT/ 2F. ln ( C H+ ) = - 0,0592 ph Vznik kovu ( např. kadmia, Cd ) E Cd = - 0,402 RT/2F. ln ( C Cd++ ) Pro jednotkovou koncentraci : ln(1) = 0 E Cd nezávisí na ph ( H ani OH nejsou obsazeny v základní rovnici Cd Cd e - ) Takže: Oblast nízkého ph ( kyselé roztoky ) --- probíhá koroze kovu vysokého ph ( alkalické roztoky ) kov je stabilní - lze ho elektrolyticky připravit skutečnost je díky různým chemickým reakcím složitější Základy elektrochemie str. 5

6 1 roztok - Cd(OH)2 Potenciál [V] 0 KOROZE Vodík PASIVACE kov - roztok STABILITA - POKOVENÍ kov - Cd(OH) ph Základy elektrochemie str. 6

7 Zjednodušený Pourbaixův diagram kadmia Černě : Vývoj vodíku Červeně : stavový diagram kov roztok pevný hydroxid 3 oblasti: a. pod všemi křivkami kadmia stabilní, lze galvanicky kadmiovat, korose neprobíhá b. vlevo nahoře: kovové kadmium se mění na roztok kademnatých solí c: vpravo nahoře: kadmium se povléká vrstvou málo rozpustného hydroxidu, který brání další korosi d: svislá hranice = vznik nerozpustného hydroxidu při růstu ph Pasivace kovů: Tvorba ochranných, dobře lpících vrstev na povrchu kovů Brání další korosi Příklad: Hliník při jakémkoli ph leží čára o potenciálu 1,662 V pod přímkou vývoje vodíku, a proto by koroze měla probíhat vždy. Za podmínek tvorby hydroxidu vzniká dokonale lpící vrstva, bránící další korosi. Má velkou elektrickou pevnost, je isolační princip elektrolytických kondenzátorů Pamatuj: hliník nelze vyrábět elektrolyticky z roztoků solí ve vodě! ( je vždy zápornější a připojením k zápornému pólu zdroje se místo Al vylučuje plynný vodík ). Hliníkování je ale možné z bezvodých solí a při náhradě vody jinými, absolutně suchými rozpouštědly. Základy elektrochemie str. 7

8 DRUHY KOROSE: nejčastější elektrochemická korose článek nakrátko působení: vzdušný kyslík - oxidovadlo oxid uhličitý jako slabá kyselina atmosférická znečistění ( sloučeniny síry a dusíku ) rozklad vody kovem Základy elektrochemie str. 8

9 MECHANISMY KOROZE Nejčastější: elektrochemický mechanismus A B C D vzduch voda otvůrek zředěný roztok ocel ocel koncentrovaný roztok vrstva oxidů A. Lokální článek ze dvou kovů B. Lokální článek na heterogenní slitině C. Lokální článek v kapce vody ve vzduchu D. Mechanismus důlkové koroze v chloridech ( nahromadění chloridů osmotickými silami ) Základy elektrochemie str. 9

10 PRINCIPY OCHRANY PŘED KOROZÍ a. mechanická brání přístupu agresivních činidel nátěry, pokovení. Otázka přilnavosti ( adhese ). b. konstrukční - vyloučení vodivého styku nevhodných dvojic kovů, izolační podložky, pozor na hliníkové slitiny, hliníkové radiátory topení, venkovní antény c. potlačení vývoje vodíku přídavek chemikálií inhibitory, sloučeniny olova ( olovnaté nátěrové hmoty ) atd. Příklad : stárnutí fridexu způsobeno ztrátou účinnosti inhibitorů koroze. Inhibitory se chemicky váží k povrchu kovů ( vznik monomolekulárních vrstev ) a tím blokují vývoj vodíku d. katodická ochrana udělení dostatečně záporného potenciálu, při kterém je kov stabilní. Buď z vnějšího zdroje ( ochrana elektrických zemních kabelů ) nebo obětovanou anodou blok Al nebo Mg na trupu lodi. Hliníkování mostních konstrukcí. e. volba materiálu oceli s přídavkem Cr, Ni a dalších odolnější pasivní vrstva f. pasivující nátěry minium ( Pb 3 O 4, Zn-chromát atd. ) oxidací podkladového kovu pomáhají tvořit pasivní vrstvu Základy elektrochemie str. 10

11 RYCHLOST ( KINETIKA ) ELEKTRODOVÝCH PROCESŮ Ovlivňující faktory: a. Koncentrační změny ( koncentrační polarizace ) : průběh procesu svázán s úbytkem vstupních látek a hromaděním produktů ovlivněno hydrodynamikou, mícháním atd. b. Předcházející a následné reakce: některé procesy mají složitější průběh a vlastní reagující látky vstupují do návazných reakcí, což proces zpomaluje ( příklad : galvanické vylučování mědi ze složitých elektrolytů zpomalení, avšak kvalitní povrch ) c. Odporová: vznik málo vodivých produktů D. Vlastní reakční kinetika: Butlerova Volmerova rovnice každá vratná reakce může probíhat oběma směry; k dosažení přeměny se musí potenciál zvýšit nad rovnovážnou hodnotu E R, a podle znaménka probíhá více doleva nebo doprava. Odchylka potenciálu E od potenciálu E R se nazývá přepětí η = E E R. Pro rychlost danou proudovou hustotou i ( A. m -2 ) platí : i = i 0 exp [ - αη F / RT ] - i 0 exp [ ( 1-α ) η F / RT ] kde konstanta i 0 ( výměnná proudová hustota ) znaží proud který neustále probíhá na povrchu rovnovážné elektrody v obou směrech a koeficient přenosu náboje α mívá hodnotu kolem 1/2. Tyto veličiny se určují pokusem. Například, většina inhibitorů koroze výrazně snižuje velikost i 0 reakce elektrochemického vývoje vodíku. Základy elektrochemie str. 11

12 Dílčí a celkové závislosti proudu na potenciálu ( polarizační křivky): 0.04 Polarizační křivka : Proudová hustota ( A/m2 ) anodická katodická celková přepětí ( V ) Pro přepětí η > 0.1 V lze zanedbat zpětnou větev a závislost proudu na napětí pak je logaritmická. Základy elektrochemie str. 12

13 ELEKTROKRYSTALIZACE A GALVANOTECHNIKA Tvorba krystalů: seskupení prvních zárodků obtížné, trůst zárodků je snazší Některé kovy ( Pb, Sn ) vytvářejí chomáče jehličkovitých krystalů Potřeba leskutvorných přísad Jindy: využíváme obtížný vývoj vodíku na kovu( Zn ). Proto můžeme vytvářet povlaky i tam kde to Pourbaixův diagram zakazuje. oblast blízko rovnovážného stavu, kdy ještě vyloučení kovu je možné pokovování možné u vodivých materiálů zvodivění izolantů: vakuovým napařením nebo chemicky druhy galvanických povlaků: okrasné ochranné ( korosní ochrana ) zlepšení kontaktů zlepšení pájitelnosti zvýšení tvrdosti, renovace opotřebených dílů Eloxování: elektrochemické vytvoření ochranného oxidu na hliníku Základy elektrochemie str. 13

14 ELEEKTROCHEMICKÉ ZDROJE PROUDU: Olověný akumulátor : kladná elektroda záporná PbO 2 + H 2 SO 4 PbSO 4 Pb + H 2 SO 4 PbSO 4 H 2 SO 4 50 % nadbytek, 30 % roztok olovo jen 30 % funkční hmoty Wh / kg Konstrukce podle určení : startovací - mřížky slitina Pb+Sb, zaplněny hmotou staniční trubkové NEVÝHODY: Velké samovybíjení ( napětí větší než napětí na elektrolýzu vody ) Ideální akumulátor : bez spotřeby elektrolytu Základy elektrochemie str. 14

15 Vlastnosti elektrod : přijímání a vydávání iontů z - do elektrolytu bez makroskopických změn látky s mikroskopicky orevřenou stavbou nepatrné změny = dlouhá životnost nepatrné množství elektrolytu Rocking chair baterie ( houpací židle) Články NiFe a NiCd Záporná elektroda : Fe + 2 OH - Fe(OH) e - Kladná elektroda : 2 [ Ni(OH) e - Ni(OH) 2 + OH - ] ještě není splněna podmínka malých změn - přesto výhodnější životnost Hustota energie ( Wh/kg ) stejná jako Pb aku - malé napětí Technologie : kapsové elektrody : ocelový plech, dutiny vyplněny hmotou sintrované elektrody : karbonylový nikl jako nosič nasycený solemi a chemicky vysrážený kov - výkonné, drahé, spolehlivé ( letectví ) plastem pojené elektrody ( vývoj UETE FEI ) - prášky pojené plastem PTFE ), kalandrování a lisováni na nosnou síťku - levné Základy elektrochemie str. 15

16 Články metalhydridové Přiblížení ideálu : záporná elektroda místo reakce Cd Cd e - ( vznik nových látek ) reakce vstupu vodíku do intersticiálních míst vhodných kovových slitin Učebnicový příklad : rozpouštění vodíku v paladiu - drahé, další nedostatky, lze zlepšit slitinou Pd-Ag rozpouštění vodíku v oceli - vodíková koroze, křehnutí - malá životnost Mischmetal - původně slitina Fe a kovů vzácných zemin ; ferrocer kamínky do zapalovačů dnes : Fe - La, Ni - La, Ni - Ti - Zr slitiny výběr tak aby nepodléhaly nevratné korozi plastem pojené elektrody, přídavek elektrokatalyzátorů ( Pt kovy ) Kladná elektroda : Ni(OH) 2 zvolená tak aby : vybitý stav : Me + Ni(OH) 2... nabitý stav MeH + NiOOH, tj. přesun vodíku velmi výkonné akumulátory, dnes aspoň 800 cyklů, 80 Wh/kg Použití : elektromobily ruční nářadí Základy elektrochemie str. 16

17 Interkalační a inserční sloučeniny v bateriích Interkalace : původně přestupné dny do kalendáře vrstevnaté látky : grafit, MoS 2, CoO 2 schopnost přijímat ionty H +, Li + a j. Idealizovaný pohled na vstup cizích částic mezi atomární vrstvy grafitu CoO 2 + Li + + e - LiCoO 2 další látky : tunelová struktura bloková struktura lineární ( polymery ) Ideální elektrody baterií Kladná katoda suché baterie Leclanchéovy : inserce H do MnO 2 - vratné více energie : lithium - vyšší napětí na článek - až 4,2 V problém : nemožnost vodných roztoků použití organických rozpouštědel - propylen karbonát aj. + lithné soli gelové elektrolyty - např. poly methyl metakrylát + Li - sůl + org. kapalina anody : kovové lithium nebo lithné interkalační elektrody Základy elektrochemie str. 17

18 Lithiové baterie : katoda ( kladná ) : interkalační elektroda - MnO 2 - řada baterií CR interkalát fluorografit CF BR a další. Použití : mikroelektronika, primární baterie Jako sekundární ( tj. akumulátory ) nevhodné - při nabíjení se kovové lithium vylučuje jako houba, prach atd. a ztrácí kontakt Strach z hořlavého lithia Lithno-iontové baterie : katoda - interkalační s vysokým kladným napětím dnes obvykle V 2 O 5 nebo CoO 2 anoda - interkalační elektroda s velmi záporným napětím - grafit katoda i anoda : směsi plastem pojené ( PTFE ) nalisované na síťku elektrolyt : tenká fólie gelového elektrolytu svinuto do svitku Dnes běžné : Wh/kg, očekávání až 250 Wh-kg velmi dobrá životnost není požární nebezpečí vysoké proudové zatížení - vhodné pro elektromobily rychlé nabíjení - dnes 3 h, očekávání 1 hodina i méně Základy elektrochemie str. 18

19 SUPERKONDENZÁTORY 2 shodné elektrody akumulátoru: E =0 přijímá náboj, vzniká rozdíl napětí chování podobné kondenzátoru Dnešní konstrukce: Polarizovaná elektroda elektrochemicky inertní v inertním elektrolytu neprobíhají elektrochemické reakce, avšak okolo ní vzniká prostorový náboj mechanismus obdobný jako vznik prostorového náboje v P-A nebo Schottkyho přechodu kov polovodič má li elektroda náboj +, přitahuje záporné ionty a odpuzuje ionty kladné řádově 10-4 až 10 3 F / cm 2 skutečného povrchu příklad : uhlíková elektroda, technologie plastem pojené porézní elektrody, například cm 2 / 1 cm 2 povrchu fólie ( i více ) tedy až 0,1 Farad na 1 cm 2 fólie k tomu vhodný elektrolyt dovolené napětí 1 2 V, velká životnost krátkodobé zdroje napětí, zálohování, vyrovnání velkého odběru po krátkou dobu Základy elektrochemie str. 19

99710b45zw.PDF

99710b45zw.PDF 1 2 1 4 C && Zn H H H H H Cl H O H N H H H CH C H C H 3 2 5 3 7 H H H H CH 3 C2H 5 H H H O H H O K K O NO 2 H O NO 2 NO O 2 C2H5 H O C2H5 C H O C2H3 2 5 H H H O H H O 1826 O

Více

é SI 12g C = 6 12 = 1 H2( g) + O2( g) H2O( l) + 286kJ ( 1) 2 1 1 H 2( g) + O2( g) H2O( l) H = 286kJ mol ( 2) 2 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) 34kJ 2 1 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) H = + 34kJ mol 2 1 N

Více

五花八门宝典(一).doc

五花八门宝典(一).doc BBS...5... 11...23...26...31...46...49...54...55...57...59...62... 110... 114... 126... 132... 149 I "108" 1 2 3 4 BBS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 M ( ) Kg S ( ) A ( ) K (

Více

+ 7 1 5, Cl Cl + 4 + 6 HSO4 S S S + 6 + 6 HSO4 S S S 0 + 6 + 4 + S S S S + 7 + KMnO 4 Mn Mn + + + [I ] 0 1M 0 I E Fe3+ / Fe+ ( 0771. ) E 1 /1 ( 0536. ) 3+ 3+ + 3+ Fe I I Fe + I = Fe + I [ Fe ] = [ I ]

Více

untitled

untitled [] [] [] 15.1 1 2 Cu 2+ 2e=Cu Zn 2+ 2e=Zn 2H + 2eH 2 Cu2e=Cu 2+ Ni2e=Ni 2+ 2OH 2e=H 2 O 1/2O 2 2Cl 2e=Cl 2 1 1. 2. 15.2 z+ ze l H 3 O + e 2 1 H 2 O 2a H 2 O e 2 1 OH 2b O 2 2H 2 O 4e4OH 3 z+ ze 4 z+ (zh)e

Více

接 地 ( 首 批 9 个 ) 湖 南 省 唯 一 的 国 家 级 出 口 加 工 区 然 后 我 们 走 访 了 位 于 长 沙 附 近 的 一 些 下 游 加 工 类 企 业 二 企 业 的 生 产 流 程 和 原 材 料 的 构 成 在 这 里, 我 们 走 访 了 数 家 郴 州 当 地 的

接 地 ( 首 批 9 个 ) 湖 南 省 唯 一 的 国 家 级 出 口 加 工 区 然 后 我 们 走 访 了 位 于 长 沙 附 近 的 一 些 下 游 加 工 类 企 业 二 企 业 的 生 产 流 程 和 原 材 料 的 构 成 在 这 里, 我 们 走 访 了 数 家 郴 州 当 地 的 报 告 周 期 : 报 告 类 别 : 4 月 17 日 专 题 / 调 研 分 析 师 信 息 : 刘 潇 闫 伟 021-65227130 期 货 走 基 层 之 湖 南 有 色 调 研 记 调 研 时 间 :2012 年 4 月 9 日 -4 月 13 日 一 前 言 2012 年 是 中 国 期 货 市 场 发 展 之 路 上 的 又 一 个 大 年, 新 品 种 推 出 与 创 新 业 务

Více

3 2010 9 20 25 ...1..4.... 4.... 5... 7 9.. 41.. 42.... 42 2008 2010 9 20 25 Cu-Ni-Pt-Pd-Cr-Ti-V 22 130 630 300 IAGOD 1 973 l. ( ) 2 3 2. ( ) 3. E-mail kchhy2010@gmail.com 13910520152 13578875758 13154370506

Více

1 ( CIP) /,. :, ISBN X753 CIP ( 2005 ) : : : : /

1 ( CIP) /,. :, ISBN X753 CIP ( 2005 ) : : : : / ( 50474050) ( 20040533011) 1 ( CIP) /,. :, 2005. 12 ISBN 7-81105-260-1............. X753 CIP ( 2005 ) 151885 : : 410083 : 0731-8876770 : 0731-8710482 880 1230 1 /32 11. 25 277 2006 3 1 2006 3 1 ISBN 7-81105-260-1

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBB7C6C0B1A8B8E6CAE9D7CAD6CA312E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBB7C6C0B1A8B8E6CAE9D7CAD6CA312E646F63> 天 锰 新 材 料 生 产 项 目 环 境 影 响 报 告 书 编 制 人 员 名 单 表 主 持 编 制 机 构 : 重 庆 市 环 境 保 护 工 程 设 计 研 究 院 有 限 公 司 编 制 主 持 人 职 ( 执 ) 业 资 登 记 ( 注 册 证 ) 姓 名 专 业 类 别 格 证 书 编 号 编 号 肖 骏 0008882 B31060080400 化 工 石 化 医 药 类 本 人

Více

中华人民共和国国家标准

中华人民共和国国家标准 1 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 9 10 11 3 1 1.1 30% 20% 20% 45-50% 30% 15% 10000 50 5000 2.5 3 100 100 m 2 600 4 5 3000 4 38% 10% 24% 10 0.82t/m

Více

` * *

` * * 05 1 1989 1994 1999 2004` * 2000 4000 10000 20000 * 2 1986 1989 1991 1993 1994 1995 2 15 41 50 80 120 130 200 1500 3500 4000 7000 10000 3 lm/w Ra 13 100 18 100 21 100 55 40 60 80 70 90 75 100 65 95 ϕ

Více

試料分解と目的元素精製法_2010日本分析化学会

試料分解と目的元素精製法_2010日本分析化学会 H2007T(10:3011:00) ICPAES,ICPMS 22416 http://www.caa.go.jp/safety/pdf/100419kouhyou_1.pdf http://www.caa.go.jp/safety/pdf/100419kouhyou_1.pdf 2010-07-28 Cd0.4 ppm232 * CODEX STAN 193-1995, Rev.3-2007 Web

Více

1 { ph

1 { ph !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7 3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15 4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 21!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 30!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Více

1 2 m v e 2 ö e m e m e m e m e e m m 1 1840 e m e m 2 v r Å Å Å 9999 10000 2 n λ = b( 2 2 ) n 2 Å 1 1854 1919 λ 1 1 1 2 2 λ = R ( Z H n ) 1 1 1 2 2 λ R H ( ) n f ni Z Z E ν = h mvr = n h 2π mvr = nh

Více

( ) 1. HCO - 3 ( OH - ) ( 1.3) 2. ( 1.4) -64-

( ) 1. HCO - 3 ( OH - ) ( 1.3) 2. ( 1.4) -64- -63- (antagonism) Berger(1962) 21 11 3 9 ph 0.1% 0.1% 0.1mg/kg ( ) 1. HCO - 3 ( OH - ) ( 1.3) 2. ( 1.4) -64- ( 1.5) 3. CO 2 +K + Ca 2+ + N 4 1.3 H+ K + Ca 2+ NH 4+ +4 H 2 O CO 2 +HCO - 3 K + K + HCO -

Více

Microsoft Word - Z8I11A0-102.doc

Microsoft Word - Z8I11A0-102.doc 自 然 考 科 學 測 試 題 關 鍵 解 析 前 言 物 理 科 今 年 自 然 科 考 題 共 68 題, 其 中 物 理 科 占 了 17 題, 今 年 的 題 目 難 度 屬 中 偏 易, 考 題 分 配 十 分 平 均 由 於 是 新 課 綱 第 一 次 學 測, 所 以 新 的 內 容 大 致 上 均 入 題, 大 都 為 物 理 科 普 知 識 就 算 是 第 二 部 分 的 考 題,

Více

YYHX.mps

YYHX.mps 第 七 章 配 位 化 合 物 和 生 物 元 素 自 然 界 有 一 类 组 成 较 为 复 杂, 在 理 论 上 和 应 用 上 都 十 分 重 要 的 化 合 物, 这 类 化 合 物 的 核 心 部 分 是 以 配 位 键 相 连, 故 称 为 配 位 化 合 物, 简 称 配 合 物 近 几 十 年 来, 随 着 科 学 的 发 展 近 代 物 理 仪 器 的 涌 现 和 实 验 技 术

Více

用 矿 物 质 丰 富 的 盐 炼 成 的 竹 盐 是 科 学 Contents 可 以 解 决 矿 物 质 缺 乏 的 生 命 之 盐 - 竹 盐 2 什 么 是 矿 物 质? 3 盐 不 是 单 纯 的 氯 化 钠 4 难 道 盐 是 高 血 压 的 元 凶 吗? 5 推 荐 用 盐 补 充 体 内 缺 乏 矿 物 质 8 什 么 是 竹 盐? 10 盐 与 竹 盐 的 成 分 分 析 11 竹

Více

zyk00217zw.PDF

zyk00217zw.PDF NH NO N 2H O 4 2 2 2 1 1 N2 + O2 === NO 2 2 /K 1000 1500 1811 2033 8.86 10 5 3.30 10 3 1.14 10 2 2.21 10 2 CaC2 N 2 CaCN 2C 1000 Na 2CO 34CN 2 2NaCN3CO /Pa NH / 1.01 5.05 1.01 3.03 6.06 10 6 10 6 10 7

Více

zw.PDF

zw.PDF 1 He2+ 4 2 2.1 SI C SI kg * u ** e -1.6022 10-19 -1 9.1096 10-31 0.00055 p +1.6022 10-19 +1 1.6726 10-27 1.0073 n 0 1.6749 10-27 1.0087 H 1.673 10-27 1.008 * 1 ** u 12 C=12.000000 1u=1.6605 10-27 kg

Více

(CIP) : / :,, :,2000.5 ISBN 7-04 - 008822-3 - - N - 42 CIP (2000)60397 55 100009 010-64054588 010-64014048 / 8501168 1/ 32 7.875

(CIP) : / :,, :,2000.5 ISBN 7-04 - 008822-3 - - N - 42 CIP (2000)60397 55 100009 010-64054588 010-64014048  /  8501168 1/ 32 7.875 ( ) (CIP) : / :,, :,2000.5 ISBN 7-04 - 008822-3 - - N - 42 CIP (2000)60397 55 100009 010-64054588 010-64014048 http:/ / www.hep.edu.cn 8501168 1/ 32 7.875 190 000 8.40, ( ) 1 16 16 16 18 21 22 24 24 24

Více

3 3 4 4 3 3 3 1 6 ( n) 85 U 0 9 85 1 90 1 U + n + Kr + 3 n 9 36 0 =1 sp sp 3 sp 14. H + 1 O = H O( ) + 68 NH + 3 O = 3 1 N + 3H O( ) +18 N + 3 H = NH 3 CO( ) + 1 O ( ) = CO ( ) + 67. 6 (1) () (3) (4)

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B2C4A44BB3B92020B8ADADB1AC49AACEAD6EBBE22E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B2C4A44BB3B92020B8ADADB1AC49AACEAD6EBBE22E646F63> 第 八 章 葉 面 施 肥 要 領 植 物 葉 片 兩 面 有 很 多 氣 孔, 可 以 吸 收 噴 在 葉 片 上 溶 液 狀 態 的 肥 料, 也 可 直 接 透 過 葉 片 角 質 層 細 胞 壁 和 原 形 質 膜 而 進 入 細 胞 內 部, 這 就 是 葉 面 施 肥 葉 面 施 肥 為 土 壤 施 肥 以 外, 補 充 養 分 的 一 個 經 濟 有 效 的 辦 法 葉 面 肥 料 一

Více

MnO - 4 MnO 2-2+ MnO Mn - MnO MnO 4 4 2 CH2 = CH2 + Br2 BrH2C CH2Br CaS + 2H O = Ca( OH) + H S 2 2 2 Ca P + 6H O = 3Ca( OH) + 2PH 3 2 2 2 3 Ca As + 6H O = 3Ca( OH) + 2AsH 3 2 2 2 3 k Cr O + 4H SO + 3H

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBB7B0ECBAAFA1B232303133A1B331343039BAC5B8BDBCFE332E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBB7B0ECBAAFA1B232303133A1B331343039BAC5B8BDBCFE332E646F63> 附 件 3 铅 冶 炼 废 气 治 理 工 程 技 术 规 范 ( 征 求 意 见 稿 ) 编 制 说 明 项 目 名 称 : 铅 冶 炼 废 气 治 理 工 程 技 术 规 范 项 目 统 一 编 号 :2011-17 承 担 单 位 : 云 南 亚 太 环 境 工 程 设 计 研 究 有 限 公 司 昆 明 冶 金 研 究 院 昆 明 有 色 冶 金 设 计 研 究 院 股 份 公 司 云 南

Více

蔬菜有機栽培

蔬菜有機栽培 1 2 (1) (2) (3) (4) (ph ) ph 5.5~7.0 (ph 6.0 ) (ph 7.5 ) 8.0 a. ( ) b. ( ) c. 3 (

Více

侧 为 两 个 半 电 池 习 惯 上 把 正 极 写 在 右 边, 负 极 写 在 左 边 1.1.1.2 电 位 分 析 法 的 分 类 和 特 点 电 位 分 析 法 是 将 一 支 电 极 电 位 与 被 测 物 质 的 活 ( 浓 ) 度 1 有 关 的 电 极 ( 称 指 示 电 极 )

侧 为 两 个 半 电 池 习 惯 上 把 正 极 写 在 右 边, 负 极 写 在 左 边 1.1.1.2 电 位 分 析 法 的 分 类 和 特 点 电 位 分 析 法 是 将 一 支 电 极 电 位 与 被 测 物 质 的 活 ( 浓 ) 度 1 有 关 的 电 极 ( 称 指 示 电 极 ) 1 电 位 分 析 法 1.1 基 本 原 理 1.2 直 接 电 位 法 1.3 电 位 滴 定 法 1.4 实 验 1.1 基 本 原 理 1.1.1 概 述 1.1.2 电 位 分 析 法 的 理 论 依 据 1.1.3 参 比 电 极 1.1.4 指 示 电 极 1.1.1 概 述 电 位 分 析 法 是 电 化 学 分 析 法 的 一 个 重 要 组 成 部 分 电 化 学 分 析 是 利

Více

( ) 039 (CIP) /. :, ISBN TS CIP ( 2005) : : : : * ( ) : ( 010 ) / www. cip. com. cn

( ) 039 (CIP) /. :, ISBN TS CIP ( 2005) : : : : * ( ) : ( 010 ) / www. cip. com. cn ( ) 039 (CIP) /. :, 2005. 3 ISBN 7-5025-6678-3... -. TS211. 4 CIP ( 2005) 012222 : : : : * ( 3 100029 ) : ( 010 ) 64982530 http:/ / www. cip. com. cn * 850mm 1168mm 1/ 32 7 196 2005 4 1 2005 4 1 ISBN 7-5025-6678-3/

Více

教师招聘中学化学1-11.FIT)

教师招聘中学化学1-11.FIT) 教 师 招 聘 考 试 中 学 化 学 历 年 真 题 汇 编 试 卷 渊 一 冤 渊 时 间 院 员 圆 园 分 钟 满 分 院 员 缘 园 分 冤 一 尧 单 项 选 择 题 渊 每 小 题 圆 分 袁 共 缘 园 分 冤 员 援 石 墨 烯 是 由 碳 原 子 构 成 的 单 层 片 状 结 构 的 新 材 料 渊 结 构 示 意 图 如 图 所 示 冤 袁 可 由 石 墨 剥 离 而 成 袁

Více

PR1.S72

PR1.S72 第 三 章 蔬 菜 类 原 料 教 学 目 标 : (1) 了 解 蔬 菜 类 原 料 的 概 念 品 质 要 求 及 常 用 蔬 菜 类 原 料 品 种 的 名 称 产 地 产 季 和 上 市 季 节 (2) 理 解 蔬 菜 类 原 料 的 化 学 成 分 蔬 菜 类 原 料 品 种 与 蔬 菜 制 品 的 性 质 特 点 (3) 掌 握 蔬 菜 类 原 料 的 分 类 方 法 和 烹 饪 运 用

Více

Unit_19(C)N.indd

Unit_19(C)N.indd 5 19 19.1 18 3-19.1 (II) Mg(s) Mg 2+ (aq) + 2e + 2e 2e Mg 2+ Cu 2+ (II) 19.1-24 ionic half-equation 19 (II) Cu 2+ (aq) + 2e Cu(s) Mg(s) Mg 2+ (aq) + 2e Cu 2+ (aq) + 2e Cu(s) Mg(s) + Cu 2+ (aq) Mg 2+ (aq)

Více

tbjxD219zw.PDF

tbjxD219zw.PDF nm 1nm=10-9m CO 2 CO 2 1 1 A+B=AB 2H + O 2H O 2 2 2 AB=A+B A+BC=AC+B MnO 2 2KClO3 2KCl3O2 Zn+2HCl==ZnCl +H AB+CD=AD+CB NaOH+HC==NaCl+H O 1-2 S + O2 SO2 CuO + H Cu + H O 2 2 2 3 2Fe + 3CO 2 Fe O +

Více

LJY164.S72

LJY164.S72 第 3 章 肉 用 牛 生 产 技 术 本 章 提 要 本 章 主 要 介 绍 了 肉 用 牛 品 种, 肉 用 牛 的 体 型 外 貌 特 征 及 选 择 方 法, 繁 殖 母 牛 的 饲 养 管 理 技 术, 重 点 介 绍 了 肉 用 牛 的 肥 育 技 术 学 完 本 章, 要 求 了 解 优 良 肉 用 牛 品 种 特 征 和 育 肥 牛 的 选 择 要 求, 掌 握 肉 用 牛 生 产

Více

cm CO Na CO HC NaO H CO SO

cm CO Na CO HC NaO H CO SO cm CO Na CO HC NaO H CO SO C H Na CO CaCO Na CO CaCO ml mm mm cm cm b a b c d K CO A B C D E F G H F C A D B H G C F A KC O MnO MnO KC O MnO KClO MH NO H SO N H N O H SO NaO H Na O ml Na O O NaO

Více

2008 GUANGDONG WEILIANG YUANSU KEXUE : g/ d a : b : a/ b Ag As Au Cd Ce 1817

2008 GUANGDONG WEILIANG YUANSU KEXUE : g/ d a : b : a/ b Ag As Au Cd Ce 1817 2008 GUANGDONG WEILIANG YUANSU KEXUE 15 2 : 1006 2 446X (2008) 02 2 00152 17. (, 201800) :,, ;, : ; ; ; ; : R 15313 : A, () () ( ) () () () [ 1 ],, 1,, ( ) 1996 1997, 4 ( ), 12 42 [ 2 ], (1) 1, 36, 17

Více

2 ( 1 ( 1 1m( (100cm( (1000mm( ( ( 1km( (1000m 1m(10 6 m 4 1nm(10 9 m 1 ( (A (B (C 1 ( 2 5 (D 1 ( 2 ( ( ( 3 ( 1 ( 1 ( 1 1 ( 1 ( 1 ( ( ( ( 1 1L( ( 1000

2 ( 1 ( 1 1m( (100cm( (1000mm( ( ( 1km( (1000m 1m(10 6 m 4 1nm(10 9 m 1 ( (A (B (C 1 ( 2 5 (D 1 ( 2 ( ( ( 3 ( 1 ( 1 ( 1 1 ( 1 ( 1 ( ( ( ( 1 1L( ( 1000 1 0 1 1/3~2/3 ( ( ( 4 ( 1 ( ( ( ( ( 1 ( ( 1 ( 1 ( ( ( 1 ( ( ( 1 ( 1/3 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ( 1 ( 1 1m( (100cm( (1000mm( ( ( 1km( (1000m 1m(10 6 m 4 1nm(10 9 m 1 ( (A (B (C 1 ( 2 5 (D 1 ( 2 ( ( ( 3 (

Více

) 1 : (1) ZR4-6 (2) 1 000ml 6 6 1 000mL :,, (3) : Al2 ( SO4 ) 3103050607080mg/ L (4) ZR4-6 ( ),, (5),, 2 (6) 500r/ min 30s, 150r/ min 5 min, 80r/ min

) 1 : (1) ZR4-6 (2) 1 000ml 6 6 1 000mL :,, (3) : Al2 ( SO4 ) 3103050607080mg/ L (4) ZR4-6 ( ),, (5),, 2 (6) 500r/ min 30s, 150r/ min 5 min, 80r/ min (1), (2),,,,, :,, ; ;, : 4 1000mL, 2 ; 1000mL, 100mL, 10mL, 2mL,,,,, ph, : Al2 ( SO4 )3 ; FeCl3 6 ; 2 ; 2 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1 ) 1 : (1) ZR4-6 (2) 1 000ml 6 6 1 000mL :,, (3) : Al2 ( SO4 ) 3103050607080mg/

Více

Microsoft Word - 09.可逆电池电动势.doc

Microsoft Word - 09.可逆电池电动势.doc 第 九 章 可 逆 电 池 的 电 动 势 及 其 应 用 教 材 分 析 : 本 章 介 绍 可 逆 电 池 的 条 件, 电 动 势 的 测 定, 电 池 的 书 写 方 法, 以 及 可 逆 电 池 的 热 力 学, 电 池 电 动 势 产 生 的 机 理, 电 池 电 动 势 的 计 算 以 及 电 池 电 动 势 测 定 的 应 用 等 有 关 内 容, 是 物 理 化 学 中 电 化 学

Více

71 亡 環 境 鴛 應 該 叫 叫 叫 ' 般 稱 或 仔 指 它 且 叫 少 ; 淡 冬 于 冬 海 淡 誤 它 感 潮 鹹 淡 感 潮 漲 潮 貨 運 汐 止 峽 等 岸 算 海 延 伸 並 l l.-a' 108 字 義 航 運 稱 江 接 著 才 谷 此 格 講 並 和 俗 稱 雷 仔 '

71 亡 環 境 鴛 應 該 叫 叫 叫 ' 般 稱 或 仔 指 它 且 叫 少 ; 淡 冬 于 冬 海 淡 誤 它 感 潮 鹹 淡 感 潮 漲 潮 貨 運 汐 止 峽 等 岸 算 海 延 伸 並 l l.-a' 108 字 義 航 運 稱 江 接 著 才 谷 此 格 講 並 和 俗 稱 雷 仔 ' 遷 避 五 千 禹 觀 念 搬 扛 喝 及 灌 溉 愈 近 愈 瀕 居 災 鄰 回 宋 楚 瑜.. 奇 怪! 什 整 像 萊 茵 7 野 107 格 算 常 同 陸 江 歐 洲 腦 般 每 真 71 亡 環 境 鴛 應 該 叫 叫 叫 ' 般 稱 或 仔 指 它 且 叫 少 ; 淡 冬 于 冬 海 淡 誤 它 感 潮 鹹 淡 感 潮 漲 潮 貨 運 汐 止 峽 等 岸 算 海 延 伸 並 l l.-a'

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D2033A1A25F484A203737372D323031355FBFD5C6F8BACDB7CFC6F820BFC5C1A3CEEFD6D0BDF0CAF4D4AACBD8B5C4B2E2B6A820B5E7B8D0F1EEBACFB5C8C0EBD7D3CCE5B7A2C9E4B9E2C6D7B7A82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2033A1A25F484A203737372D323031355FBFD5C6F8BACDB7CFC6F820BFC5C1A3CEEFD6D0BDF0CAF4D4AACBD8B5C4B2E2B6A820B5E7B8D0F1EEBACFB5C8C0EBD7D3CCE5B7A2C9E4B9E2C6D7B7A82E646F63> 中 华 人 民 共 和 国 国 家 环 境 保 护 标 准 HJ 777-2015 空 气 和 废 气 颗 粒 物 中 金 属 元 素 的 测 定 电 感 耦 合 等 离 子 体 发 射 光 谱 法 Ambient air and waste gas from stationary sources emission -Determination of metal elements in ambient

Více

的 浓 度 为 0.1125 mol/ L. 7. 痕 量 Au 3+ 的 溶 液 在 盐 酸 介 质 中 能 被 阴 离 子 交 换 树 脂 交 换 而 得 到 富 集, 这 时 Au 3+ 是 以 AuCl 4 - 形 式 被 交 换 到 树 脂 上 去 的 8. 将 Fe 3+ 和 Al 3+

的 浓 度 为 0.1125 mol/ L. 7. 痕 量 Au 3+ 的 溶 液 在 盐 酸 介 质 中 能 被 阴 离 子 交 换 树 脂 交 换 而 得 到 富 集, 这 时 Au 3+ 是 以 AuCl 4 - 形 式 被 交 换 到 树 脂 上 去 的 8. 将 Fe 3+ 和 Al 3+ 二 填 空 题 原 子 吸 收 1. 空 心 阴 极 灯 是 一 种 ( 锐 性 ) 光 源, 它 的 发 射 光 谱 具 有 ( 谱 线 窄 强 度 大 ) 特 点 当 灯 电 流 升 高 时, 由 于 ( 自 吸 变 宽 热 变 宽 ) 的 影 响, 导 致 谱 线 轮 廓 ( 变 宽 ), 测 量 灵 敏 度 ( 下 降 ), 工 作 曲 线 ( 线 性 关 系 变 差 ), 灯 寿 命 (

Více

酸檸檬?鹼檸檬??食物的酸鹼性.doc

酸檸檬?鹼檸檬??食物的酸鹼性.doc 篇 名 : 酸 檸 檬? 鹼 檸 檬? 食 物 的 酸 鹼 性 作 者 : 何 國 維 國 立 埔 里 高 工 化 工 科 二 年 乙 班 指 導 老 師 : 余 志 輝 老 師 壹 前 言 食 物, 是 人 類 每 天 的 能 量 的 來 源, 無 論 酸 甜 苦 辣, 各 式 各 樣 的 食 物 隨 處 可 見, 頗 具 豐 富 性 及 變 化 性, 令 人 食 指 大 動 但 是, 日 前 科

Více

YHX171.S72

YHX171.S72 第 三 章 合 理 营 养 与 膳 食 指 南 第 一 节 合 理 营 养 与 我 国 的 膳 食 结 构 一 食 品 营 养 与 人 体 健 康 ( 一 ) 营 养 缺 乏 1. 营 养 不 良 营 养 不 良 是 在 发 展 中 国 家 多 见 于 儿 童 的 比 较 严 重 的 营 养 问 题 贫 困 自 然 灾 害 战 争 等 所 造 成 的 食 物 短 缺 是 导 致 儿 童 营 养 不

Více

本省香菇太空包之栽培根據農業年報之調查統計民國七十六年段木香菇產量為2205公噸佔45

本省香菇太空包之栽培根據農業年報之調查統計民國七十六年段木香菇產量為2205公噸佔45 1 1 1 2 1. 2. 45%; 1.44% 2 39.74 3 33.96 2 3 8.40% 9.17% 13,255 2,775 53,020 4,500 / 2,000 / 20 / 1. 30 8 50 75 C60% (1) (2) ph EC (3) ( ) (5060) 1 N=1.26 1. P=1.54 K=12.05mg/kg 2. 24 3.C/N=22 4.N/P=2

Více

<433A5C446F63756D656E747320616E642053657474696E67735C41646D696E6973747261746F725CD7C0C3E65CB9ABCABEB8E55C31D6D3C9BDBAEAD4B4BFF3D2B5B1A8B8E6A3A8B9ABCABEA3A92E646F63>

<433A5C446F63756D656E747320616E642053657474696E67735C41646D696E6973747261746F725CD7C0C3E65CB9ABCABEB8E55C31D6D3C9BDBAEAD4B4BFF3D2B5B1A8B8E6A3A8B9ABCABEA3A92E646F63> 钟 山 县 宏 源 矿 业 有 限 公 司 金 盘 地 铅 锌 银 矿 环 境 影 响 报 告 书 公 示 稿 中 国 有 色 桂 林 矿 产 地 质 研 究 院 有 限 公 司 二 零 一 五 年 八 月 目 录 前 言...1 1 建 设 项 目 的 特 点... 1 2 环 境 影 响 评 价 的 工 作 过 程... 1 3 关 注 的 主 要 环 境 问 题... 2 4 环 境 影 响

Více

二 招 生 类 别 及 人 数 音 乐 体 育 美 术 共 计 划 招 收 30 人 体 育 :7 人, 其 中 田 径 3 人 羽 毛 球 2 人 篮 球 2 人 ( 篮 球 只 招 男 生 ) 美 术 :15 人 音 乐 :8 人, 其 中 器 乐 3 人 声 乐 2 人 舞 蹈 3 人 三 报

二 招 生 类 别 及 人 数 音 乐 体 育 美 术 共 计 划 招 收 30 人 体 育 :7 人, 其 中 田 径 3 人 羽 毛 球 2 人 篮 球 2 人 ( 篮 球 只 招 男 生 ) 美 术 :15 人 音 乐 :8 人, 其 中 器 乐 3 人 声 乐 2 人 舞 蹈 3 人 三 报 岳 阳 市 第 十 五 中 学 岳 阳 市 十 五 中 2016 年 音 体 美 特 长 生 招 生 及 专 业 测 试 方 案 为 满 足 学 生 个 性 发 展 需 要, 丰 富 我 校 教 育 教 学 内 容 和 校 园 文 化 生 活, 根 据 市 教 育 局 统 一 部 署, 结 合 本 校 的 实 际 情 况, 今 年 我 校 特 招 收 部 分 音 体 美 特 长 生, 为 保 证 专

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CEF7B2D8C7FDC1FACDADBFF3B1A8B8E6CAE9BCF2B1BE>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CEF7B2D8C7FDC1FACDADBFF3B1A8B8E6CAE9BCF2B1BE> 西 藏 巨 龙 铜 业 有 限 公 司 驱 龙 铜 多 金 属 矿 10 万 t/d 采 选 工 程 环 境 影 响 报 告 书 简 本 建 设 单 位 : 西 藏 巨 龙 铜 业 有 限 公 司 二 一 二 年 十 一 月 目 录 1 建 设 项 目 概 况...1 1.1 建 设 地 点 及 相 关 背 景...1 1.2 项 目 概 况...2 1.2.1 生 产 规 模 及 产 品 方 案...

Více

【中文名称】盐酸;氢氯酸

【中文名称】盐酸;氢氯酸 1 ... 1... 9... 9... 10... 11... 11... 12... 13... 13... 14... 14... 15 1357-1357-3.3.1.1.3.7 HMTA... 16... 16... 17... 17... 18... 19... 19... 20... 20 33-4--13H-... 21 33-4--13H-... 21... 22 EDTA...

Více

目 錄 第 一 章 緒 論 第 一 節 研 究 背 景 與 動 機... 2 第 二 節 研 究 目 的... 2 第 三 節 研 究 方 法... 2 第 二 章 溫 泉 的 歷 史... 3 第 三 章 溫 泉 法 律 與 分 布 第 一 節 溫 泉 的 法 律 / 定 義... 5 第 二 節

目 錄 第 一 章 緒 論 第 一 節 研 究 背 景 與 動 機... 2 第 二 節 研 究 目 的... 2 第 三 節 研 究 方 法... 2 第 二 章 溫 泉 的 歷 史... 3 第 三 章 溫 泉 法 律 與 分 布 第 一 節 溫 泉 的 法 律 / 定 義... 5 第 二 節 修 平 科 技 大 學 應 用 日 語 系 題 目 : 日 本 の 温 泉 と 台 湾 の 温 泉 指 導 教 師 : 古 瀨 和 彥 老 師 姓 名 : 袁 緣 姓 名 : 楊 錡 學 號 :BX99063 學 號 :BX99512 中 華 民 國 103 年 01 月 10 日 目 錄 第 一 章 緒 論 第 一 節 研 究 背 景 與 動 機... 2 第 二 節 研 究 目 的... 2 第

Více

Fe O + 3CO = 2Fe + 3CO 2 3 2 160 256 1500 x 160 1500 = 2 56 x 2 = 56 1500 x 160 = 1050 x x 100 12 38 12 100 38 316 = = =. x x 1000 37 2 137 2 37 2 1000 137 2 271 = = =.... 36 100 40 100 40 36

Více

Microsoft Word - Report - Non-ferrous CN ?????????????.doc

Microsoft Word - Report - Non-ferrous CN ?????????????.doc 有 色 金 属 行 业 实 施 循 环 经 济 试 点 单 位 进 展 及 措 施 建 议 中 国 有 色 金 属 工 业 协 会 再 生 金 属 分 会 二 七 年 十 月 摘 要 有 色 金 属 工 业 是 资 源 型 产 业, 是 国 民 经 济 的 重 要 组 成 部 分 改 革 开 放 以 来, 中 国 有 色 金 属 工 业 通 过 不 断 深 化 改 革, 调 整 结 构, 实 现 了

Více

EXAMINATION RULES

EXAMINATION RULES 考 試 規 則 : 1. 競 賽 者 必 須 在 考 試 前 10 分 鐘 到 達 考 場 2. 競 賽 者 不 可 以 攜 帶 任 何 工 具, 但 是 個 人 所 需 要 的 醫 藥 用 品 及 器 具 不 在 此 限 3. 競 賽 者 必 須 坐 在 指 定 的 位 置 4. 在 考 試 開 始 前, 競 賽 者 必 須 檢 查 大 會 提 供 的 文 具 及 任 何 工 具 ( 筆 尺 計

Více

1,, 90%,,,,, (, ),,, 1. 2. 3. 1., 90%, 40%, 2 ( ) 2.5% ph, (3) : 2. (3 ) 99%, (40 5 ), ph( 1% ) 6.0 7.5, : 3.,,, 1 088 ;,,,1% ph 12.5, 72.2 ph : 4.,,, 300,,, : 5.,,, ph 6.5 8.5,, ( ) 3, : 6.,,,,, : 7.

Více

Microsoft Word - Book 8 將軍行.doc

Microsoft Word - Book 8 將軍行.doc 宇 宙 生 靈 學 修 行 者 第 八 部 將 軍 行 ( 疏 第 二 十 四 篇 二 0 八 集 至 二 一 六 集 合 訂 本 ) 作 者 : 妙 航 玄 昊 玄 鑫 整 理 目 錄 第 二 0 八 集 劍 馬 嘶 鳴 第 二 0 九 集 該 當 何 斷 第 二 一 0 集 流 水 落 花 第 二 一 一 集 一 往 情 深 第 二 一 二 集 冷 面 藏 情 第 二 一 三 集 心 海 湖 平

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,,,,, ; 4,, 2 ; 4,,,,,, ; 6, 4 2,,, ; 1,, 2, 2,, 1, 1,, 1 2,, 375 3200,,, 95 425, 124 9,, 1 , : ; ; ; ( );,,,,,,,,,, 2 :,? 2040,,,,,,,,,,,,,,, 0.09, 46, 57 20 25, 12 20, 15, 30 10 22,, - 5, - 7.5 2 5,

Více

CIP ) /. :, 2005 ( ) ISBN R CIP (2005 ) : : : : (022 ) : ww w.tjkjcb s.co m.cn / 32 6.

CIP ) /. :, 2005 ( ) ISBN R CIP (2005 ) : : : : (022 ) : ww w.tjkjcb s.co m.cn / 32 6. 编 著 黄 长 胜 冬 虫 夏 草 天 津 科 学 技 术 出 版 社 CIP ) /. :, 2005 ( ) ISBN 7-5308-3929-2.......... R282.71 CIP (2005 ) 027415 : : : : 35 300051 (022 )23332393 : ww w.tjkjcb s.co m.cn 787 960 1/ 32 6.25 93 000 2005

Více

3.3-1 VOCs (PPM) (kcal/ncm) ( ) (Nm 3 /min) ( ) (g/mole) (mmhg) 1,000-10,000 50 10-2,800 40 45-130 250-10,000 30-2,800 5,000 60 10 ( ) 50 30 20 2,800

3.3-1 VOCs (PPM) (kcal/ncm) ( ) (Nm 3 /min) ( ) (g/mole) (mmhg) 1,000-10,000 50 10-2,800 40 45-130 250-10,000 30-2,800 5,000 60 10 ( ) 50 30 20 2,800 3.3 3.3-1 1. (1) (2) 1 3.3-1 VOCs (PPM) (kcal/ncm) ( ) (Nm 3 /min) ( ) (g/mole) (mmhg) 1,000-10,000 50 10-2,800 40 45-130 250-10,000 30-2,800 5,000 60 10 ( ) 50 30 20 2,800 50-10,000 2,800 86 5 3.3-2 2

Více

第 13 章 氢和稀有气体

第 13 章 氢和稀有气体 第 11 章 氢 和 稀 有 气 体 教 学 要 求 1 掌 握 氢 原 子 的 性 质 成 键 特 征 氢 化 物 2 了 解 稀 有 气 体 的 原 子 结 构 性 质 和 用 途 教 学 重 点 氢 的 物 理 性 质 与 化 学 性 质 教 学 难 点 稀 有 气 体 化 合 物 的 性 质 教 学 时 数 4 学 时 教 学 内 容 11-1 氢 11-2 稀 有 气 体 教 学 方 法

Více

40,,, (CIP) /.:, ISBN P641.5 CIP ( 2004) KUANGQUANSHU I WENQUANSHUI DE KANCHAPINGJIA YU KAIFA LIYONG : : : : 31, 100

40,,, (CIP) /.:, ISBN P641.5 CIP ( 2004) KUANGQUANSHU I WENQUANSHUI DE KANCHAPINGJIA YU KAIFA LIYONG : : : : 31, 100 40,,, (CIP) /.:,2004. 4 ISBN 7-116 - 04049-8.... P641.5 CIP ( 2004) 015147 KUANGQUANSHU I WENQUANSHUI DE KANCHAPINGJIA YU KAIFA LIYONG : : : : 31, 100083 : ( 010 ) 82324508 ( ) : http:/ / www.gph. com.

Více

物質科學_化學篇

物質科學_化學篇 物 質 科 學 化 學 篇 ( 上 ) 講 義 編 者 : 陳 義 忠 55 物 質 科 學 _ 化 學 篇 ( 上 ) 第 四 章 溶 液 4-1 溶 液 的 性 質 : 1. 溶 液 : (1) 由 兩 種 或 兩 種 以 上 的 純 物 質 混 合 而 成 的 均 勻 混 合 物, 稱 為 溶 液 包 含 固 態 液 態 及 氣 態 () 溶 液 由 溶 質 和 溶 劑 所 組 成 在 形 成

Více

佛教招〔2016〕9号--佛山市教育局关于调整面向全市招收艺术特长生音乐专业考试内容及大纲的通知.doc

佛教招〔2016〕9号--佛山市教育局关于调整面向全市招收艺术特长生音乐专业考试内容及大纲的通知.doc 佛 山 市 教 育 局 主 动 公 开 佛 教 招 2016 9 号 佛 山 市 教 育 局 关 于 调 整 面 向 全 市 招 收 艺 术 特 长 生 音 乐 专 业 考 试 内 容 及 大 纲 的 通 知 各 区 教 育 局, 市 直 属 学 校 : 广 东 省 普 通 高 考 艺 术 特 长 生 音 乐 专 业 基 础 技 能 测 试 的 总 分 合 成 方 面 从 今 年 起 进 行 调 整,

Více

全國新住民火炬計畫(草案)

全國新住民火炬計畫(草案) 全 國 新 住 民 火 炬 計 畫 行 動 方 案 中 華 民 國 101 年 6 月 21 日 內 政 部 台 內 移 字 第 1010932941 號 教 育 部 臺 國 ( 一 ) 字 第 1010112838B 號 會 銜 函 頒 101 年 7 月 24 日 內 政 部 核 定 修 正 一 計 畫 緣 起 隨 著 全 球 化 人 口 快 速 且 頻 繁 的 移 動, 我 國 人 跨 國 (

Více

<4D F736F F D20BFB9CBA5C0CFCAB3C1C6CAB3C6D72020CFC2>

<4D F736F F D20BFB9CBA5C0CFCAB3C1C6CAB3C6D72020CFC2> 抗 衰 老 食 疗 食 谱 第 十 一 章 老 年 营 养 保 健 第 一 节 老 年 人 注 意 保 肾 饮 水 注 意 : 人 体 内 许 多 有 毒 的 代 谢 产 物 主 要 经 肾 脏 排 泄 因 此, 保 持 一 定 的 饮 水 量 是 很 重 要 的, 每 日 饮 水 1500-2000 毫 升 为 宜 即 使 口 不 渴, 也 应 适 当 饮 水, 夏 日 或 汗 多 时, 应 增

Více

t H θ m [] Q Q q [] 9. 69kJ g q 32.0 620kJmol - 1 0. 500g mol C(s) 1 2 O (g) = CO(g) 2 SI n mol H 2H+H22H2+O2 [N2H41+O2g N2g+2H2O1] 1.2.3 qp qv [4] 1 C( ) O 2 (g) = CO(g), ( 2), 2 CO(g) CO (g),co(g) +

Více

YS1.mps

YS1.mps 影 视 与 戏 剧 特 征 化 妆 影 视 与 戏 剧 特 征 化 妆 是 化 妆 艺 术 范 畴 内 具 有 代 表 性 的 内 容, 是 掌 握 了 基 础 化 妆 的 前 提 下, 进 入 较 深 入 的 造 型 化 妆 阶 段 影 视 戏 剧 特 征 化 妆 其 妆 型 显 著, 效 果 突 出, 既 是 专 业 影 视 戏 剧 化 妆 的 基 本 内 容 之 一, 又 可 以 在 影 视

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AFB4A7C7A555B2D5C2B4A657B3E62E646F63> 中 華 民 國 大 專 校 院 100 學 年 度 排 球 運 動 聯 賽 排 球 隊 職 員 名 單 一 般 男 生 組 不 分 級 共 56 所 學 校, 總 計 1083 位 隊 職 員 校 名 : 國 立 嘉 義 大 學 (0018) 校 址 :[600] 嘉 義 市 鹿 寮 里 學 府 路 300 號 聯 絡 人 / 電 話 : 鍾 宇 政 / 05-271#7271 校 長 : 李 明

Více

d5.indd

d5.indd 舟 山 渔 业 2013 年 第 5 期 内 部 资 料 免 费 赠 阅 目 录 舟 山 渔 业 2013 年 第 5 期 ( 双 月 刊 总 第 141 期 ) (1990 年 10 月 创 刊 ) 主 办 单 位 : 舟 山 市 海 洋 与 渔 业 局 舟 山 市 海 洋 与 渔 业 经 济 学 会 舟 山 市 水 产 学 会 舟 山 市 水 产 流 通 与 加 工 协 会 舟 山 市 远 洋

Více

(CIP) : /. :, 2003 ISBN T S CIP (2003) ( 1 : ) : * : :

(CIP) : /. :, 2003 ISBN T S CIP (2003) ( 1 : ) : * : : ( ) (CIP) : /. :, 2003 ISBN 7-5045-4037-4... - - - - -. T S934. 3 CIP (2003) 097666 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 14. 25 353 2004 4 1 2004 4 1 : : 26. 00 : 010-64929211 : 010-64911190 : http : / / www.class.com.cn

Více

DIN EN ISO 4042

DIN EN ISO 4042 1 DIN EN ISO 4042 ISO 4042: 1999 1999 10 EN ISO 4042 1999 DIN CEN/TC 185 ISO 4042 DIN EN ISO 3269 DIN EN ISO 15330*) ISO 3269 ISO 15330 EN 2 1999 10 99 DIN ISO 4042 1992-06 DIN EN ISO 4042 1999-10 NA 1

Více

製圖科

製圖科 機 械 材 料 平 時 試 卷 單 元 : 第 九 章 班 級 : 座 號 : 姓 名 : 一 選 擇 題 : 100% 1.( ) 韌 煉 銅 是 以 (A) 乾 式 冶 煉 法 (B) 濕 式 冶 煉 法 (C) 熔 融 精 製 法 (D) 電 解 法 煉 出 來 的 2.( ) 鎂 適 合 於 (A) 常 溫 加 工 (B) 高 溫 加 工 (C) 低 冷 處 理 3.( ) 內 燃 機 活

Více

目 录 目 录 目 录... I 前 言... 1 1 总 论... 3 1.1 编 制 目 的... 3 1.2 编 制 依 据... 3 1.2.1 法 律 法 规... 3 1.2.2 部 门 规 章... 4 1.2.3 技 术 导 则 与 规 范... 5 1.2.4 有 关 规 划 及

目 录 目 录 目 录... I 前 言... 1 1 总 论... 3 1.1 编 制 目 的... 3 1.2 编 制 依 据... 3 1.2.1 法 律 法 规... 3 1.2.2 部 门 规 章... 4 1.2.3 技 术 导 则 与 规 范... 5 1.2.4 有 关 规 划 及 国 环 评 证 甲 字 第 1909 号 南 京 石 臼 湖 固 城 湖 堤 防 防 洪 能 力 提 升 工 程 环 境 影 响 报 告 书 ( 报 批 稿 ) 建 设 单 位 : 南 京 水 利 局 编 制 单 位 : 河 海 大 学 二 〇 一 四 年 六 月 目 录 目 录 目 录... I 前 言... 1 1 总 论... 3 1.1 编 制 目 的... 3 1.2 编 制 依 据...

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf 1 9 9 9 ( ) 063,, :,,,,,,,,,, ( CIP ) /. - :, 1999. 2 ISBN7 113 03209 5.... N 0 CIP ( 98) 198 : : : ( 100054, 8 ) : : : : 787 1092 1/ 16 : 11. 25 : 280 : 1999 3 1 1999 3 1 : 1 5000 : ISBN 7 113 03209 5/

Více

11 ü ü Ø Ø ü Ø Ø d Ø Ø ü Ø Ø π Ø Ø Ø 1. A A [ Ni(en) 2 ] Cl 2 B K 2 [ PtCl 6 ] C (NH 4 )[ Cr(NH 3 ) 2 (SCN) 4 ] D Li [ AlH 4 ] 2. [Co(en)(C 2 O 4 ) 2 ] ( ) A 3 B 4 C 5 D 6 D 3 D A [ Pt Cl 2 (NH 3 ) 4 ]

Více

1 S P Cl Pro 2 K Na Ca Mg K Na Ca Mg % 1 6%-9% 2 1%-3% 3 70%-80% 4 P Ca Fe Cu Co Zn Se Mn Mo Ni Cr P Ca 5 VB V B1 Vpp V B2 B3 VE

1 S P Cl Pro 2 K Na Ca Mg K Na Ca Mg % 1 6%-9% 2 1%-3% 3 70%-80% 4 P Ca Fe Cu Co Zn Se Mn Mo Ni Cr P Ca 5 VB V B1 Vpp V B2 B3 VE 1 2 1 V Pro 2 3 1 Pro 2 Fe2+ Fe3+ 3 Vc 4 Vc 5 1-12% 45-64% 4 1 S P Cl Pro 2 K Na Ca Mg K Na Ca Mg 3 1-2 11-14% 1 6%-9% 2 1%-3% 3 70%-80% 4 P Ca Fe Cu Co Zn Se Mn Mo Ni Cr P Ca 5 VB V B1 Vpp V B2 B3 VE

Více

FeS 2 在 晶 體 中 為 Fe 2+ S 22ˉ 故 選 (A) 4. 下 圖 代 表 某 反 應 座 標 圖, 下 列 敘 述 何 者 錯 誤? (A) B - A 為 活 化 能 (B) A - C 為 反 應 熱 (C) B 代 表 活 化 錯 合 物 的 相 對 能 量 (D) B -

FeS 2 在 晶 體 中 為 Fe 2+ S 22ˉ 故 選 (A) 4. 下 圖 代 表 某 反 應 座 標 圖, 下 列 敘 述 何 者 錯 誤? (A) B - A 為 活 化 能 (B) A - C 為 反 應 熱 (C) B 代 表 活 化 錯 合 物 的 相 對 能 量 (D) B - 1. 在 含 有 0.050 M MgCl 2 及 1.0 M 氨 的 1.00 升 水 溶 液 中, 頇 加 入 多 少 克 的 氯 化 銨, 才 能 使 鎂 的 鹽 類 不 沉 澱? Mg(OH) 2 的 K sp 為 1.5 10-11,NH 3 的 K b 為 1.8 10-5 (A) 50 g (B) 56 g (C) 5.0 g (D) 4.3 g 答 案 :(B) [Mg 2+ ] =

Více

LYC239A.S72

LYC239A.S72 第 三 章 黄 酒 酿 造 工 艺 黄 酒 是 我 国 的 民 族 特 产 和 传 统 食 品, 也 是 世 界 上 最 古 老 的 饮 料 酒 之 一, 是 以 谷 物 为 主 要 原 料, 利 用 酒 药 麦 曲 或 米 曲 中 含 有 的 多 种 微 生 物 的 共 同 作 用, 酿 制 而 成 的 发 酵 酒 第 一 节 原 料 和 辅 料 黄 酒 生 产 的 主 要 原 料 是 酿 酒 用

Více

1952 1959 2450 1047 1960 1966 3760 1773 1970 1979 3767 1158 1980 1989 4155 2038 N O 3 2 86 6. 1 X M1/ M2 = V2 V1 M1/ M2 352 / 349 = 1.0043 ϕ 1

Více

除 列 明 的 外 商 投 资 准 入, 禁 止 ( 限 制 ) 外 商 投 资 国 家 以 及 中 国 缔 结 或 者 参 加 的 国 际 条 约 规 定 禁 止 ( 限 制 ) 的 产, 禁 止 外 商 投 资 危 害 国 家 安 全 和 社 会 安 全 的 项 目, 禁 止 从 事 损 害 社

除 列 明 的 外 商 投 资 准 入, 禁 止 ( 限 制 ) 外 商 投 资 国 家 以 及 中 国 缔 结 或 者 参 加 的 国 际 条 约 规 定 禁 止 ( 限 制 ) 的 产, 禁 止 外 商 投 资 危 害 国 家 安 全 和 社 会 安 全 的 项 目, 禁 止 从 事 损 害 社 法 令 名 称 上 海 市 人 民 政 府 关 于 公 布 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 外 商 投 资 准 入 特 别 管 理 措 施 ( 负 面 清 单 )(2013 年 ) 的 公 告 发 布 单 位 上 海 市 政 府 发 文 字 号 沪 府 发 [2013]75 号 发 布 日 期 2013.09.29 实 施 日 期 2013.09.29 时 效 性 现 行 有 效

Více

第四章 自然环境及社会经济概况

第四章 自然环境及社会经济概况 证 书 编 号 : 国 环 评 证 乙 字 第 2904 号 崇 左 红 狮 水 泥 窑 协 同 处 置 10 万 吨 / 年 工 业 废 物 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 公 示 稿 ) 建 设 单 位 : 崇 左 红 狮 环 保 科 技 有 限 公 司 编 制 单 位 : 广 西 宇 宏 环 保 咨 询 有 限 公 司 编 制 时 间 : 二 〇 一 五 年 十 一 月 前 言 项

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf 1 1 1 5 10 12 13 13 16 19 26 31 33 37 38 38 49 53 60 63 79 81 81 92 112 129 132 135 144 149 150 150 155 158 1 165 178 187 191 193 194 194 207 212 217 218 223 231 233 234 234 239 245 247 251 256 259 261

Více

zyk00124zw.PDF

zyk00124zw.PDF A B=AB( ) AB=AB( ) 4P 50 2 === 2P 2 O 5 2KClO 3 2KCl 3O 2 NH 3 H 2 O CO 2 =NH 4 HCO 3 2KMnO 4 K 2 MnO 4 MnO 2 O 2 CO CO 2 ( ) 1.250 / 1.977 / 1 1 1 0.02 2CO O2 2CO 2 CO CuO Cu CO 2 CO 2 C 2CO Ca(OH) 2

Více

[Co(NH 3 ) 6 ] 3 [PtCl 4 ] 2 [SiF 6 ] 2 [Cu(H 2 O) 6 ] 2 [Cu(NH 3 ) 4 ] 2 [Co(NH 3 ) 6 ]Cl 3 K 4 [Fe(CN) 6 ][Cu(NH 3 ) 4 ]SO 4 F Cl Br I O OH S 2 CN H 2 O NH 3 KCl MgCl 2 KMgCl 3 (KClMgCl 2 ) 2 KCl PtCl

Více

校园之星

校园之星 K K K Keration K K K K K K K K Kt GF K K ppm CO Fe Fe Mn Cu TiFeMnCr NiYU Fe Fe Smaragdos Al O Al O A Sio F OH Opal Zr SiO BaSO Fe O ph Na BOH H O FeMnAl MgFeSiAl

Více

2002 /. - :, 2003. 11 ISBN 7-116-03953-8. 2.. - - -2002. F129. 9 CIP ( 2002) 099154 2002 NIAN Z HONGGUO GUOTUZ IYUAN BAOGAO : : : : 31, 100083 : ( 010

2002 /. - :, 2003. 11 ISBN 7-116-03953-8. 2.. - - -2002. F129. 9 CIP ( 2002) 099154 2002 NIAN Z HONGGUO GUOTUZ IYUAN BAOGAO : : : : 31, 100083 : ( 010 2002 /. - :, 2003. 11 ISBN 7-116-03953-8. 2.. - - -2002. F129. 9 CIP ( 2002) 099154 2002 NIAN Z HONGGUO GUOTUZ IYUAN BAOGAO : : : : 31, 100083 : ( 010) 82324508( ) ; ( 010) 82324580( ) : http: / /www.

Více

AL O 2SiO 2H O AL O 2SiO + 2H O CaCO3 + CaO CO2 CaSO4 + CaO SO3 CaSO3 + CaO SO2 2AL O + 6SiO 3AL O 2SiO + 4SiO

AL O 2SiO 2H O AL O 2SiO + 2H O CaCO3 + CaO CO2 CaSO4 + CaO SO3 CaSO3 + CaO SO2 2AL O + 6SiO 3AL O 2SiO + 4SiO AL Si O OH 4 2 2 5 K AL Si O 2 3 8 2 3 8 2 3 8 Na AL Si O Ca AL Si O AL O 2SiO 2H O AL O 2SiO + 2H O 2 3 2 2 2 3 2 2 CaCO3 + CaO CO2 CaSO4 + CaO SO3 CaSO3 + CaO SO2 2AL O + 6SiO 3AL O 2SiO + 4SiO 2 3 2

Více

云锡肺癌高发研究进展

云锡肺癌高发研究进展 云 南 个 旧 现 场 介 绍 1 姚 树 祥 2 黄 绍 锵 3 常 润 生 黄 玉 辉 4 姚 明 鉴 5 乔 友 林 第 一 节 一 般 情 况 一 地 理 地 貌 与 矿 产 资 源 ( 一 ) 地 理 地 貌 云 南 省 个 旧 市 位 于 云 南 省 南 部, 红 河 北 岸, 北 回 归 线 横 贯 市 区 北 郊, 东 与 蒙 自 县 接 壤, 南 隔 红 河, 与 元 阳 金 平

Více

* 0 ) = >? 0 0 0 ! "! "!!!!!" " " "! "" = = = = = =! = = = 0 = = = = > 252.50 252.00 0 11 0 12 0 13 0 14 252.45 252.00 251.70 251.40 30 0 21 0 22 0 23 0 24 251.90 251.60 251.28 250.95 30 251.50 0 31 251.60

Více

电 化 电 化 学 学 第 2 讲 原 电 池 一 教 学 目 标 理 解 原 电 池 的 工 作 原 理 并 正 确 书 写 电 极 反 应 和 总 反 应 方 程 式 知 识 导 航 构 造 条 件 构 造 及 工 作 原 理 工 作 原 理 燃 料 电 池 原 电 池 电 极 反 应 及 现

电 化 电 化 学 学 第 2 讲 原 电 池 一 教 学 目 标 理 解 原 电 池 的 工 作 原 理 并 正 确 书 写 电 极 反 应 和 总 反 应 方 程 式 知 识 导 航 构 造 条 件 构 造 及 工 作 原 理 工 作 原 理 燃 料 电 池 原 电 池 电 极 反 应 及 现 www.xdf.cn 1 电 化 电 化 学 学 第 2 讲 原 电 池 一 教 学 目 标 理 解 原 电 池 的 工 作 原 理 并 正 确 书 写 电 极 反 应 和 总 反 应 方 程 式 知 识 导 航 构 造 条 件 构 造 及 工 作 原 理 工 作 原 理 燃 料 电 池 原 电 池 电 极 反 应 及 现 象 常 规 电 池 新 型 电 池 综 合 训 练 二 教 学 重 点 和

Více

中華民國 第49屆中小學科學展覽會

中華民國 第49屆中小學科學展覽會 中 華 民 國 第 50 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 R 作 品 說 明 書 國 小 組 生 物 科 080313 窗 台 綠 光 ~ 無 臭 堆 肥 發 酵 緩 衝 劑 對 無 底 洞 植 栽 的 探 討 學 校 名 稱 : 臺 北 縣 永 和 市 秀 朗 國 民 小 學 作 者 : 指 導 老 師 : 小 四 劉 晉 嘉 小 四 劉 家 妤 蘇 秀 麗 朱 鄭 盟 小 四 鄭 旨 妤 小

Více

一 中国科学院大连化学物理所成果 13 项 丙烷一步氧化制丙烯酸中试研究 负责人 杨维慎 电话 0411-84379073 联络人 楚文玲 王红心 传真 0411-84379180 学科领域 精细化工 项目阶段 中试放大 项目简介及应用领域 技术特点

一 中国科学院大连化学物理所成果 13 项 丙烷一步氧化制丙烯酸中试研究 负责人 杨维慎 电话 0411-84379073 联络人 楚文玲 王红心 传真 0411-84379180   学科领域 精细化工 项目阶段 中试放大 项目简介及应用领域 技术特点 中 科 院 所 属 院 所 及 其 它 院 所 成 果 选 编 目 录 ( 一 ) 中 国 科 学 院 大 连 化 学 物 理 所 成 果 (13 项 )... 2 ( 二 ) 中 国 科 学 院 海 洋 所 成 果 (10 项 )... 18 ( 三 ) 中 国 科 学 院 青 岛 生 物 能 源 研 究 所 成 果 (15 项 )... 38 ( 四 ) 中 国 科 学 院 烟 台 海 岸 带

Více

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 规 模 化 猪 场 种 公 猪 健 康 养 殖 及 人 工 授 精 技 术 安 徽 科 技 学 院 闻 爱 友 重 要 性 认 识!! 种 猪 是 猪 场 生 产 的 命 脉 母 猪 好 好 一 窝, 公 猪 好 好 一 坡 重 要 性 认 识!! 种 公 猪 质 量 直 接 关 系 到 猪 场 生 产 效 益 种 猪 的 健 康 是 猪 群 健 康 的 源 头 加 强 种 公 猪 饲 养 管 理,

Více

中 财 期 货 保 证 金 账 号 户 名 开 户 银 行 账 号 上 海 中 财 期 货 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 上 海 期 货 大 厦 支 行 1001173219006506775 上 海 中 财 期 货 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 大 连 商 品 交 易 所 支

中 财 期 货 保 证 金 账 号 户 名 开 户 银 行 账 号 上 海 中 财 期 货 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 上 海 期 货 大 厦 支 行 1001173219006506775 上 海 中 财 期 货 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 大 连 商 品 交 易 所 支 客 户 操 作 指 导 手 册 ( 行 情 交 易 银 期 转 账 ) 2012 版 上 海 中 财 期 货 有 限 公 司 SHANGHAI ZHONGCAI FUTURES CO.,LTD. 中 财 期 货 保 证 金 账 号 户 名 开 户 银 行 账 号 上 海 中 财 期 货 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 上 海 期 货 大 厦 支 行 1001173219006506775 上

Více

上汽通用汽车有限公司金桥北厂别克品牌Delta平台EREV轿车及其变型车项目环境影响报告书

上汽通用汽车有限公司金桥北厂别克品牌Delta平台EREV轿车及其变型车项目环境影响报告书 上 汽 通 用 汽 车 有 限 公 司 金 桥 北 厂 别 克 品 牌 Delta 平 台 EREV 轿 车 及 其 变 型 车 项 目 环 境 影 响 报 告 书 编 制 人 员 名 单 表 编 制 主 持 人 姓 名 职 ( 执 ) 业 资 格 证 书 编 号 登 记 ( 注 册 证 ) 编 号 专 业 类 别 蔡 莹 00000350 B18040010500 冶 金 机 电 类 本 人 签

Více

1

1 糕 深 莫 測 蘿 蔔 糕 製 作 與 探 究 科 別 : 生 活 與 應 用 科 學 科 組 別 : 國 小 組 關 鍵 詞 : 在 來 米 蘿 蔔 糕 抑 菌 中 藥 1 摘 要 本 實 驗 主 要 探 討 蘿 蔔 糕 的 製 作 方 法 並 改 善 蘿 蔔 糕 口 感 及 延 長 保 存 期 限 在 研 究 一 我 們 找 出 蘿 蔔 絲 水 和 在 來 米 的 最 佳 比 例 是 2:2.5:1

Více

4. 下 列 有 关 系 保 内 物 质 含 量 比 值 的 关 系, 正 确 的 是 A. 细 胞 内 结 合 水 / 自 由 水 的 比 值, 种 子 萌 发 时 比 休 眠 时 高 B. 人 体 细 胞 内 O /CO 的 比 值, 线 粒 体 内 比 细 胞 质 基 质 高 C. 神 经 纤

4. 下 列 有 关 系 保 内 物 质 含 量 比 值 的 关 系, 正 确 的 是 A. 细 胞 内 结 合 水 / 自 由 水 的 比 值, 种 子 萌 发 时 比 休 眠 时 高 B. 人 体 细 胞 内 O /CO 的 比 值, 线 粒 体 内 比 细 胞 质 基 质 高 C. 神 经 纤 绝 密 启 用 前 015 年 普 通 高 等 学 校 招 生 全 国 统 一 考 试 ( 山 东 卷 ) 理 科 综 合 注 意 事 项 : 1. 本 试 卷 分 第 I 卷 和 第 II 卷 两 部 分, 共 1 页 满 分 300 分 考 试 用 时 150 分 钟 答 题 前, 考 生 务 必 用 0.5 毫 米 黑 色 签 字 笔 将 自 己 的 姓 名 座 号 考 生 号 县 区 和 科

Více

总 前 言 农 牧 业 资 源 调 查 和 农 牧 业 区 划 是 实 现 现 代 化 农 业 的 基 础 工 作 根 据 1980 年 青 海 省 农 牧 业 区 划 委 员 会 第 二 次 农 牧 业 区 划 会 议, 关 于 县 级 农 业 自 然 资 源 调 查 和 农 业 区 划 工 作

总 前 言 农 牧 业 资 源 调 查 和 农 牧 业 区 划 是 实 现 现 代 化 农 业 的 基 础 工 作 根 据 1980 年 青 海 省 农 牧 业 区 划 委 员 会 第 二 次 农 牧 业 区 划 会 议, 关 于 县 级 农 业 自 然 资 源 调 查 和 农 业 区 划 工 作 青 海 县 果 洛 藏 族 自 治 州 久 治 县 畜 牧 业 区 划 果 洛 州 农 牧 业 区 划 办 公 室 果 洛 州 畜 牧 业 区 划 大 队 一 九 八 七 年 十 二 月 1 总 前 言 农 牧 业 资 源 调 查 和 农 牧 业 区 划 是 实 现 现 代 化 农 业 的 基 础 工 作 根 据 1980 年 青 海 省 农 牧 业 区 划 委 员 会 第 二 次 农 牧 业 区

Více

Ps22Pdf

Ps22Pdf CO SO N H H O N H SO N H SO SO H O N H H SO CO ppm CO ppm NO NO ppm NO ppm NO NO N O ppm NO m I O SO T PMCO N OO I O I O g m a lppm PPm PPm PPm nl l a a l ll lmg ph p H p H ph p H mv ph p H p H p H p

Více

( ) 63 ( ) 68 ( ) 72 ( ) 77 ( ) 85 ( ) 91 ( ) ( ) 98 ( ) 103 ( ) 107 ( ) 111 ( ) 114 ( ) 117 ( ) 121 ( ) 125 ( ) 127 ( ) ( ) 133 ( ) 139

( ) 63 ( ) 68 ( ) 72 ( ) 77 ( ) 85 ( ) 91 ( ) ( ) 98 ( ) 103 ( ) 107 ( ) 111 ( ) 114 ( ) 117 ( ) 121 ( ) 125 ( ) 127 ( ) ( ) 133 ( ) 139 1 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 7 ( ) 9 ( ) 10 16 ( ) 16 ( ) 17 ( ) 19 ( ) 23 ( ) 25 ( ) 26 30 ( ) 30 ( ) 46 50 ( ) 50 ( ) 52 1 ( ) 63 ( ) 68 ( ) 72 ( ) 77 ( ) 85 ( ) 91 ( ) 94 98 ( ) 98 ( ) 103 ( ) 107 ( ) 111 ( )

Více

ο ο ο ο 100 A 1000 A 20A 100 A 20A ο ο 20 A 327 ] [Al OH SO ] 3 m n 2 m 4 m n 3 2 ([Fe ( OH) ( SO ) ] [Fe OH Cl ] 2 m 4 m 3-2 n 2 m 6-m n D

Více

-2 4 - cr 5 - 15 3 5 ph 6.5-8.5 () 450 mg/l 0.3 mg/l 0.1 mg/l 1.0 mg/l 1.0 mg/l () 0.002 mg/l 0.3 mg/l 250 mg/l 250 mg/l 1000 mg/l 1.0 mg/l 0.05 mg/l 0.05 mg/l 0.01 mg/l 0.001 mg/l 0.01 mg/l () 0.05 mg/l

Více