Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti"

Transkript

1 Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Biosolid, s.r.o. Kostelanská Staré Město IČ : Popis zařízení a přehled případných hlavních variant technologie prověřených provozovatelem Budoucí biodegradační plocha je umístěna v jihozápadní části průmyslového areálu ve Starém Městě (areál bývalého cukrovaru) v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště v sousedství stávajících i nových výrobních objektů firem (např. Hamé, Kovosteel a Entec). Stávající zabezpečená plocha se v současné době využívá jako zařízením pro sběr a výkup odpadů firmy Biosolid, s.r.o.. V květnu 2010 proběhlo zjišťovací řízení na záměr Zabezpečená plocha pro nakládání s odpady pro činnost - sběr, výkup a dočasné shromažďování mírně kontaminovaných stavebních odpadů od ropných látek na zabezpečené ploše do doby jejich předání oprávněné osobě k využití příp. odstranění v zařízení k tomu účelu určeném dle zákona o odpadech. Následně v průběhu roku 2011 proběhlo posouzení vlivů záměru Změna užívání zabezpečené plochy v areálu OTR-KS, s.r.o. ve Starém Městě, které bylo ukončeno stanoviskem MŽP. Dekontaminační plocha bude provozována jako zařízení na úpravu nebezpečných a ostatních odpadů nebo kontaminovaného materiálu s následným odstraněním. Podle přílohy č. 4 k zákonu č.185/2001 Sb. půjde o zařízení s kódem D8 - biologickou úpravu s následným odstraněním, D1- ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, R3 - získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů). Upravený odpad (materiál, výrobek) může být odstraněn nebo využit na zařízení k odstranění nebo využití odpadů (materiálu) v souladu s platnou legislativou. Technologie používané v tomto zařízení jsou založeny na biologické degradaci ropných uhlovodíků a jejich derivátů ex situ. Na dekontaminační ploše budou upravovány pomocí speciálních biodegradačních technologií odpady, které by jinak nemohly být ukládány na příslušné skládky nebo využívány na povrchu terénu. Maximální kapacita zpracovaných nebezpečných odpadů na dekontaminační ploše bude činit tun/rok při plném využití zařízení. Všechny sanační technologie, které bude provozovat společnost EPS, s.r.o. na základě smlouvy s firmou Biosolid s.r.o., jsou schváleny Státním zdravotním ústavem. Varianty O variantě umístění biodegradační linky provozovatel mimo lokalitu neuvažuje, z důvodů provázanosti objektů, provozu a technologií v areálu firmy OTR-KS, s.r.o. a vhodnosti umístnění z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí, limitů území, chráněných území, dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby obcí, komunikačního napojení, logistiky rozvozu a odvozu upravených odpadů a substrátů, apod. V provozu budou využívány varianty technologie - EPS-CLU, EPS-INOK a EPS-PAL ve vlastnictví firmy EPS, s.r.o., Kunovice. Provoz zařízení bude zahájen po nabytí právní moci integrovaného povolení. 3.Popis surovin a pomocných materiálů, dalších látek a energií Dekontaminační proces využívá elektrickou energii v nepatrném množství (provoz vzduchového dmychadla, aplikačního čerpadla). Spotřeba vody (užitkové) je odvozená od nutnosti vlhčení upravovaných odpadů a četnosti aplikace inokula (biopreparátu) a základních nutrietů (živin). Nafta případně jiné pohonné hmoty jsou využívány pro obslužné mechanismy (kolový nakladač). Základní nutrienty budou dodávány na základě celkové bilance živin a prvků v navezeném materiálu nebo odpadu. Poměry jednotlivých minerálů a živin jsou stanovovány laboratorním rozborem. Koncentrace a

2 množství aplikovaných živin jsou počítány z výsledků chemických analýz, jako i hydraulické propustnosti lokality (upravovaného materiálu). Živiny budou aplikovány s použitím běžných zemědělských hnojiv schválených k používání v České republice ve formě roztoků o stanovených koncentracích v aplikačních nádržích. 4.Popis zdrojů emisí ze zařízení, popř. dalších vlivů zařízení na životní prostředí Provoz Biodegradace (technologie dekontaminace) je sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků z kontaminovaných zemin) ex situ, tj. velkým zdrojem znečišťování ovzduší. Provoz biodegradace (biodegradace materiálů s obsahem ropných a chlorovaných uhlovodíků z odpadů, vyjma kontaminovaných zemin) je středním zdrojem znečišťování ovzduší. Vzhledem ke vzdálenosti od areálu a nevýznamného vlivu na dotčených komunikacích (Kostelanská, Tovární a Brněnská) se může konstatovat, že imisní situace v okolí obytné zástavby a ubytovny nebude ovlivněno imisemi škodlivin z bodových a liniových zdrojů stavby a to ani při klimatických podmínkách nepříznivých pro rozptyl škodlivin. 5.Předpokládané množství emisí do jednotlivých složek životního prostředí Měření zatížení ovzduší prachem se nepředpokládá. Emise prachu do ovzduší budou omezovány předepsanou technologií biodegradace a v letních měsících skrápěním vodou ze záchytných jímek (popř. vodou užitkovou). Obslužné komunikace v areálu jsou pravidelně čištěny od nánosů a v případě potřeby skrápěny užitkovou vodou. Zabezpečení dekontaminační plochy proti úniku závadných látek odpovídá požadavkům platných právních předpisů. Zdrojem znečišťování ovzduší a dalších možných negativních vlivů na životní prostředí a zdraví člověka (hluk) jsou zejména tyto činnosti - doprava odpadů do provozovaného zařízení po veřejných komunikacích a manipulace s odpady a jejich úprava v zařízení (navážení a vyklápění odpadů, jejich přehrnování, provoz obslužných mechanismů). Emise do dalších složek životního prostředí (voda, půda, horninové prostředí) nebudou vznikat z důvodů stavebně-technického zabezpečení stavby biodegradační plochy a řízeným nakládáním s technologickými a odpadními vodami. 6.Charakteristika stavu dotčeného území Zájmové území se nachází při okraji údolní nivy řeky Moravy, na rozhraní rovného údolního dna a k jihovýchodu mírně ukloněné úpatní části pravého údolního svahu. Předmětné území leží v pásmu na hranicích mezi oblastí atlanticko-kontinentální a oblastí evropskokontinentální, tedy na hranici mezi přímořským a kontinentálním klimatem. Trojměstí (Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice) je zařazeno mezi lokality, vyžadující zvláštní ochranu ovzduší. Kvalita ovzduší je negativně ovlivněna rovinatým území nivy Moravy s významnými zdroji znečišťování ovzduší a silnou automobilovou dopravou, zejména na komunikaci I/55 v aglomeraci celého trojměstí. Největším znečišťovatelem ovzduší v aglomeraci trojměstí je automobilová doprava, průtah silnice I/55. Území se rozkládá v Dolnomoravském úvalu na soutoku řek Moravy a Olšavy. Z hydrologického hlediska je nejdůležitější řeka Morava, protéká městem v několika obloucích, koryto je široké metrů, je zaříznuto v hlínách, dosahuje do štěrků a je v hydraulické spojitosti s okolními podzemními vodami. Reliéf podle vodních toků je rovinatý s malým sklonem k recipientům. Zcela umělým vodním dílem je tzv. Baťův kanál, který sloužil dříve k dovozu uhlí a stavebního materiálu z jižní Moravy do Baťových závodů. Znečištění významného vodního toku Morava je nadregionálního charakteru, celkově lze konstatovat, že čistota vody má zlepšující se tendenci. Z hlediska obecné ochrany podzemních vod leží území v aluviální nivě s velkou průlinovou propustností a ochrannou podzemních vod v plném rozsahu (území s intenzivním využitím podzemní vody). Území leží v blízkosti hranice CHOPAV Kvartér řeky Moravy. Plocha pro biodegradaci neleží v ochranném pásmu vodních zdrojů. Záplavové území dle podkladů Zlínského kraje na dotčenou lokalitu nezasahuje. Staré Město obklopují bloky intenzivně obhospodařované zemědělské půdy, ochrana těchto pozemků je spojena s ochranou proti větrné a vodní erozi. Na lokalitě bývalého cukrovaru se žádné sesuvy nevyskytují. Podkladem území jsou neogenní mořské sedimenty (reprezentovány především šedomodrými jíly místy s proplástmi jemnozrnných písků) severního výběžku Vídeňské pánve (tzv. Hradišťský příkop) na třetihorním

3 magurském flyši. Geologický podklad je tvořen fluviálními písčitohlinitými až písčitými sedimenty. Na dotčených pozemcích se nenalézají žádné surovinové zdroje a jiná přírodní bohatství. Pod lokalitou a nejbližším okolí se nenachází výhradní ložiska a chráněná ložisková území a ani jejich ochranná pásma. V bezprostřední blízkosti areálu a ani v přilehlém okolí se nenachází žádný dobývací prostor, ani jeho ochranné pásmo, které by mohlo být ovlivněno. Lokalita se nenachází na území vlivů důlní činnosti poddolování. Z hydrogeologického hlediska je zájmové území součástí hydrogeologického rajonu 1651 Kvartér Dolnomoravského úvalu (ČGS, 2006). Z hydrogeologického hlediska tvoří pestré pontské jíly nepropustné podloží počevní izolátor a nadložní jíly a hlíny krycí vrstvu stropní izolátor kolektorským písčitým štěrkům a pískům. Mocnost kolektorských hornin se pohybuje obvykle kolem 6 m, mocnost stropního izolátoru kolem 4 m. V zájmovém území jsou však přirozené přírodní poměry změněny nejdříve vybudováním a poté zavážením laguny a mrtvého ramene řeky Moravy. Mělká podzemní voda trvale vyplňuje průliny údolní štěrkové terasy řeky Moravy. Tato voda trvale vytváří spojitou vodní hladinu, jejíž nadmořská výška během roku kolísá v závislosti na vodních stavech v povrchovém korytě řeky. V celé posuzované ploše je souvislý horizont podzemní vody, která je nesena podložními minimálně propustnými jíly. Zvodeň pak tvoří především výrazně propustné fluviální štěrkopísky. Na jihu chybí vrstva štěrkopísku a zvodnění je představováno hlinitopísčitými zeminami. V zájmovém území nebyly provedeny žádné průzkumy zatížení životního prostředí, tj. ověření rizika kontaminace podzemních vod, půdy a horninového podloží. Dle konzultací v zájmové území se nenalézají žádné zátěže, které by vyžadovaly sanaci území. V zájmové lokalitě nejsou evidovány žádné staré ekologické zátěže. Současný, ekologicky značně labilní stav krajiny neumožňuje udržení kvalitního, různými antropocentrickými vlivy narušeného životního prostředí. Nejbližším prvkem ÚSES je LBC Ramena, jedná se o prostor odstavených mrtvých ramen Moravy s přilehajícími porosty. Do dotčeného území předkládaný záměr nezasahuje, leží však v jeho velmi blízkém sousedství. Areál leží v ochranném pásmu ÚSES NRBK K 142 na jeho severozápadním okraji. Dotčená plocha leží (tak jak podstatná část města Staré Město a Uherské Hradiště) v zóně zvýšené péče o krajinu. Na k.ú. obce Staré Město u Uherského Hradiště se nenachází žádné velkoplošné a maloplošné zvláště chráněná území. Území záměru nezasahuje do systému NATURA2000 a neleží na území přírodního parku. Významným krajinným prvkem, je vodní tok Moravy a údolní niva řeky Moravy, kde záměr leží. Pod dotčenou lokalitou se nachází VKP - slepá ramena řeky Moravy (LBC Ramena). V dané lokalitě, určeném pro výstavbu, není zaregistrován žádný významný krajinný prvek. Areál bývalého cukrovaru leží mimo část města, které je určené k bydlení, nejedná se o území hustě zalidněné. Plocha pro biodegradaci je situována ve vzdálenosti cca 250 m od ubytovacího zařízení a cca 1 km od nejbližší obytné zástavby Starého Města. Bylo provedeno celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení provozem biodegradační linky a to v procesu EIA v dokumentaci a samostatných přílohách hlukové studie, rozptylová studie a posouzení vlivů na veřejné zdraví. 7.Popis technologie a dalších technik určených k předcházení nebo omezení emisí ze zařízení Před zahájením vlastních dekontaminačních prací bude provedena komplexní charakterizace navezeného odpadu. Tato charakterizace sestává z chemických analýz, laboratorních chemických a mikrobiologických rozborů, testů proveditelnosti a hydrogeologických testů, prováděných u navážených odpadů. Vyhodnocením dat získaných vstupní charakterizací odpadu nebo materiálu je zvolena nejvhodnější varianta bioremediační technologie, a to s ohledem především na přídavek biopreparátu, dodání základních nutrientů (obohacení N, P) a zajištění kyslíkové bilance, případně další úpravu fyzikálně-chemických podmínek (ph, těžké kovy). Do takto připraveného materiálu bude aplikován bakteriální přípravek. Aplikace přípravku je dle potřeby opakována. Dle potřeby se provádí také další překopání materiálu včetně opětovné instalace rozvodů pro vzduchování. V této fázi jsou z materiálu pravidelně odebírány vzorky k laboratornímu sledování poklesu kontaminace. Prokáže-li se pokles kontaminace u průměrného vzorku pod stanovenou mez (konečná analýza), zadá se provedení kontrolní analýzy u akreditované laboratoře. Při shodě výsledků kontrolní a konečné analýzy je možno stanovit místo konečného uložení (využití) dekontaminovaného materiálu.

4 Přeprava dekontaminovaného materiálu na místo konečného využití je realizována podle stanoveného technologického postupu. O všech postupech a způsobech nakládání s materiálem v průběhu dekontaminačního procesu jsou vedeny záznamy v provozním deníku. Provozní deník bude založen při zahájení provozu zařízení a bude uložen u obsluhy zařízení. Předmětem zápisu do provozního deníku budou skutečnosti charakteristické pro provoz zařízení a veškeré údaje z monitorování provozu zařízení. Použitý postup bioremediace lze použit pouze na snížení koncentrace ukazatelů polyaromatických uhlovodíků, chlorovaných uhlovodíků a nepolárních extrahovatelných látek u vybraných vhodných nebezpečných příp. ostatních kontaminovaných odpadů. Použitý postup nezabezpečí snížení koncentrací ostatních nebezpečných složek odpadů a těžkých kovů, vyjma polyaromatických uhlovodíků a nepolárních extrahovatelných látek. K biodegradaci mohou být také přijímány odpady kategorie ostatní, u kterých je žádoucí biologická úprava za účelem snížení obsahu nepolárních extrahovatelných látek, polyaromatických uhlovodíků a tím dosažení širších možností pro jejich další využití. Uvedené technologie budou mít z provozního hlediska, které je i cílem, eliminaci těkavých látek, které jsou součástí odbouratelných škodlivin, do ovzduší. 8.Popis opatření k předcházení vzniku, úpravě a využití odpadu Při provozu bude vznikat minimální množství odpadů. Principem biodegradace je odstranění nebezpečných odpadů úpravou odpadů biodegradací. Využití odpadů se v zařízení neprovádí. Nedojde-li u některé šarže navezeného odpadu (materiálu) ani po opakované aplikaci biopreparátu ke snížení kontaminace na stanovenou mez, je nutno pro tuto šarži zvolit jiný způsob odstranění v souladu s platnou legislativou (termické odstranění, skládkování). Přeprava kontaminovaného materiálu ke konečnému odstranění je prováděna podle stanoveného technologického postupu a v souladu s platnou legislativou. Podrobně je řešeno v provozním řádu zařízení. 9.Popis opatření k měření a monitorování emisí vypouštěných do životního prostředí Monitoring vlivu provozu dekontaminační plochy na životní prostředí spočívá v pravidelné kontrole nepropustnosti a těsnosti záchytných jímek a monitorování podzemních vod ve vrtech v areálu OTR-KS, s.r.o. Provoz dekontaminační plochy bude ovlivňovat životní prostředí pouze emisemi látek typu VOC. V rámci správního řízení o vydání IP bude předložena orgánům ochrany ovzduší žádost o upuštění od měření emisí VOC. Množství emisí bude stanovováno výpočtem na základě množství upravovaných odpadů a úrovně jejich kontaminace. Monitoring dále zahrnuje vybudování tří monitorovacích vrtů, zahajovací odběr podzemních a povrchových vod v okolí plochy, analýzu a vyhodnocení odebraných vzorků. Bude se provádět monitoring odpadních vod po zahájení provozu. 10.Porovnání zařízení s nejlepšími dostupnými technikami Dekontaminační proces je jednou z celé řady možností, jak upravovat odpady. Provoz zařízení se řídí zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. S ním úzce souvisí prováděcí vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů v platném znění, vyhl. č. 383/2001 Sb. MŽP ČR o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění a vyhl. č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a o změně vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Pro porovnání s nejlepšími dostupnými technikami bylo použito také referenčního dokumentu pro zpracování odpadu BREF Reference dokument on Best Available Techniquest for the Waste Treatment Industries (08/2005). Biodegradační plocha v kritériích nejlepších dostupných technik splňuje požadavky výše uvedených norem pro zařízení k nakládání s odpady. Stavebně-technické a technologické řešení záměru Změna užívání zabezpečené plochy v areálu OTR-KS, s.r.o. ve Starém Městě odpovídá dosaženému stupni vědeckého a technického poznání. Výhody navrženého záměru v areálu OTR-KS, s.r.o. jsou mnohé a to nejen z hlediska ekonomického. Firma OTR-KS, s.r.o. má bohaté zkušenosti z praxe při nakládání s odpady a jejich dalším využitím. 11.Popis dalších plánovaných opatření k zajištění plnění povinností preventivního charakteru

5 Opatření preventivního charakteru Provozovatel zařízení realizuje zejména tato preventivní opatření: 1. průběžné kontroly provozu zařízení, 2. pravidelné školení zaměstnanců provozu v oblastech nakládání s odpady, havarijní prevence, bezpečnosti a zdraví při práci (podle aktuálního Plánu školení), 3. praktický výcvik zásahu zaměstnanců při havarijní situaci, 4. pravidelné kontroly dodržování interních směrnic provozovatele. Hlavní navrhované závazné podmínky provozu zařízení 1. obecné podmínky: - oprávnění k podnikání v oblasti nakládání s odpady včetně nebezpečných, - schválené technologie bioremediace pro biologickou úpravu nebezpečných odpadů. 2. technické podmínky: - udržování dekontaminační plochy v dobrém technickém stavu, - okolí nebude obtěžováno zápachem nad únosnou míru, - pojištění proti riziku ekologických havárií. Systém omezování rizik spočívá v důrazném dodržování provozních řádů a havarijních plánů se zvýšeným důrazem na plnění opatření k omezení negativních vlivů zařízení na životní prostředí. Dle začlenění do kategorie bez zvýšeného požárního nebezpečí je biodegradační plocha bez zvýšeného požárního nebezpečí. V obecném měřítku lze konstatovat, že nakládání s odpady má vždy určitý omezený negativní vliv na krajinu, popř. životní prostředí. Provozovatel zařízení, společnost Biosolid, s.r.o. ve spolupráci s firmou EPS, s.r.o. se proto snaží negativní dopady v co největší míře eliminovat, aby co nejméně ovlivňovaly životní prostředí a život obyvatel v jejím okolí a to důsledným dodržováním technologie dekontaminace dle schváleného provozního řádu zařízení. Díky svému umístění má zařízení optimalizované svozové trasy, které do značné míry minimalizují zhoršování životního prostředí vlivem činnosti svozové techniky. Sama lokalizace areálu, v němž je zařízení umístěno, přispívá k tomu, že provoz zařízení ovlivňuje život obyvatel v minimální možné míře.

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE

Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE 1 EkoINPROS, spol. s r. o., Svitavská 576/46, 614 00 Brno fax : 549247570, tel. 541321255, e-mail : info@ekoinpros.eu Terénní úpravy p.č.3359 s navazujících v k.ú. SOKOLNICE NÁVRH PROVOZNÍHO ŘÁDU ZAŔÍZENÍ

Více

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2011. Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2011. Předmět úpravy. 2 Základní pojmy III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2011 o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické

Více

Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti

Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti Stručné netechnické shrnutí údajů uvedených v žádosti Identifikace žadatele Obchodní firma nebo název Právní forma Adresa sídla nebo místa podnikání Adresa pro doručování písemností (pokud se liší od výše

Více

295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 42194920, provozovna Ostrava, Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín

Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 42194920, provozovna Ostrava, Markvartovická 1148, 748 01 Hlučín Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále krajský úřad) oznamuje, že v souladu s 8 odst. 2 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda

č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

VOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ

VOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ P O S U D E K o vlivech záměru HNĚVOTÍN PZ, NOVÉ VEDENÍ 110 kv na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby...

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby... OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby...2 B.2 Celkový popis tavby...3 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu...5 B.4 Dopravní řešení...6 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU v souladu s ustanovením 6, odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU v souladu s ustanovením 6, odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí OZNÁMENÍ ZÁMĚRU v souladu s ustanovením 6, odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí Změna v užívání objektu nové výrobní haly obec Nýrsko okres Klatovy Plzeňský kraj

Více

Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Suchdol

Silniční okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Suchdol HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor životního prostředí MŽP ČR Ing. Miloslav Kuklík ředitel odboru výkonu státní správy 1 Podskalská 19 128 00 Praha Č.j.:MHMP-082378/OŽP/VI/2000/2001

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 4. 6. 2012 Č. j.: 44228/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18

IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 IP_ Univerzální výrobna hnojiv (NPK, LV, DASA) rok 2014 Stránka 1 z 18 Podmínky integrovaného povolení Stanovené limity (emisní limity, ostatní limity, limitní hodnoty) Označení části IP 1. Ochrana ovzduší

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení. integrované povolení. pro zařízení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 20. listopadu 2009 Spis: OŽPZ 955/2009 Č. j.: KULK 68633/2009 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OVZDUŠÍ PODLE ZÁKONA Č. 86/2002 SB., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Obsah 1.0 Úvod 2.0 Základní pojmy 3.0 Základní obecné povinnosti právnických a fyzických osob 3.1 Paliva

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 I. ZMĚNA Č.2. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C)

1. Žadatel 1) (k žádosti písmene A, B, C) Městský úřad Otrokovice odbor životního prostředí nám. 3. května 1340 765 23 Otrokovice A) ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍMU DÍLU ( 15 vodního zákona) B) ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S PODZEMNÍMI VODAMI

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

NÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA...

NÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 3 2.2. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.3. LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY... 4 2.4. ODOLNOST A ZABEZPEČENÍ

Více

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí

P O S U D E K. Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova. o vlivech záměru. na životní prostředí P O S U D E K o vlivech záměru Linka na stříbření a lakování zrcadel pro termosolární elektrárny Oloví u Sokolova na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu

Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Provozní bezpečnost - Problematika vzniku, monitoringu a eliminace prašné frakce, stanovení prostředí a zón s nebezpečím výbuchu Ing. Martin Kulich, Ph.D., VVUÚ, a.s., Ostrava Radvanice Jaromír Matějů,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. ledna 2014 Č. j.: 92979/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA ÚZEMÍ MĚSTA KRÁLÍKY STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika

Více

Regionální surovinová politika Libereckého kraje

Regionální surovinová politika Libereckého kraje Regionální surovinová politika Libereckého kraje Liberecký kraj má v současné době zpracovanou a schválenou Regionální surovinovou politiku Libereckého kraje z roku 2003. Regionální surovinová politika

Více

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE

VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Příloha č. 4 k vyhlášce č. 288/2013 Sb. VZOR - ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 Vysvětlivky

Více

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV 75 4112

GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV 75 4112 ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Leden 2014 MZe ČR GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY TNV 75 4112 Obsah Strana Předmluva... 2 Úvod. 3 1 Předmět normy... 4 2 Citované dokumenty...

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo : 2014-48-02 Počet stran : 8 INVESTOR : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim OBJEDNATEL : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim STAVBA : INSTALACE MOBILNÍ TRIBUNY FC KUŘIM DOKUMENTACE

Více

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

PL A TNÉ ZNĚ NÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ V. PL A TNÉ ZNĚ NÍ zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, s v y z n ačením navrhovaných změn: ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) HLAVA

Více

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI

PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKT SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI V OBCI PAŠINKA STUDIE PROVEDITELNOSTI Říjen 2011 O B S A H MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 3 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 5 2. INFORMACE O ŘEŠENÉ LOKALITĚ... 6 2.1. Charakteristika zdrojů,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 11. 2012 Č.j.: 96007/ENV/12 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organizmů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organizmy,

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje Prohlášení ke koncepci dle 10g odst. 4 a 5e zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění PRAHA prosinec 2015 Obsah: Prohlášení

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení

Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Úplné znění výrokové části integrovaného povolení Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. V souladu s 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí

Více

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad

PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad odbor životního prostředí a zemědělství Dle rozdělovníku Váš dopis zn.: Ze dne: 29. 8. 2008 Číslo jednací: OŽPZ/39598-4/08/SY Vyřizuje: Sýkora Telefon: 466 026 356 E-mail:

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ČÁST: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČÁST: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz ČÁST: B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV AKCE: STUPEŇ: REKONSTRUKCE STŘECHY

Více

1. Ochrana ovzduší a emisní limity

1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1. Ochrana ovzduší a emisní limity 1.1 Emisní limity nejsou stanoveny. Ze zařízení nedochází k vypouštění látek, pro které by byl emisní limit stanoven. 1.2 Integrované povolení se vydává ke změně stavby

Více

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016.

Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Příloha č. 1 k sp. zn. S-MHMP 276647/2016 OCP; č. j. MHMP 451340/2016/VIII/R-7/Hor ze dne 17.03.2016. Úplné znění výroku integrovaného povolení vydaného OCP MHMP (dříve OZP MHMP nebo OOP MHMP) pod č. j.

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Okružní 2099, 47001 Česká Lípa IČ: 759 72 069 tel.: 775 329 133, email: jitka.vacinova@seznam.cz. Datum zpracování záměru: 30.6.

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Okružní 2099, 47001 Česká Lípa IČ: 759 72 069 tel.: 775 329 133, email: jitka.vacinova@seznam.cz. Datum zpracování záměru: 30.6. ENERSYS, S.R.O. OZNÁMENÍ ZÁMĚRU zpracované dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění Název záměru: Sklad nebezpečných odpadů Zpracovatel záměru: Ing.

Více

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 03.12.2015 31347/ZP/2015-Čr 10.12.2015

Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 03.12.2015 31347/ZP/2015-Čr 10.12.2015 Krajský úřad Královéhradeckého kraje DP Eco-Consult s.r.o. V Lukách 446/12 503 41 Hradec Králové Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 03.12.2015 31347/ZP/2015-Čr 10.12.2015

Více

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVU PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVU PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: V Olomouci dne 10. 1. 2011 Sp. Zn.: KÚOK/68349/2010/OŽPZ/7330 Sp. a skart. znak: 208.1-A/20

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 25. května 2011 Č. j.: KULK 40055/2011 Sp. zn.: OŽPZ 380/2011 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

Budova B41 - DISTRIBUČNÍ CENTRUM SKLAD PRYŽOVÝCH VÝROBKŮ

Budova B41 - DISTRIBUČNÍ CENTRUM SKLAD PRYŽOVÝCH VÝROBKŮ Ing. Zdeněk Havel Prostřední 3449 760 01 Zlín ČKAIT 1301062, www.havelengineering.com, tel. 602786297 OZNÁMENÍ DOKUMENTACE O HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu 7 zákona č. 100/2001 Sb.

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

se mění v souladu s ustanovením 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci Umístění hlavních výrobních objektů zařízení VKS: Název objektu p.č. Příjmová stanice a rozvod páry (dočasné přerušení provozu) p.p.č. 61/1 Zásobníky měkkých surovin (dočasné přerušení provozu) st. č.

Více

Navrhovatel: Hanácká kyselka s.r.o, Horní Moštěnice 547, 751 17 Horní Moštěnice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Navrhovatel: Hanácká kyselka s.r.o, Horní Moštěnice 547, 751 17 Horní Moštěnice VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/106638/STAV/ZEM/Ba Přerov, dne 27.12.2012 Č.j.:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ v právním stavu po vydání změny č. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU JESENNÝ V PRÁVNÍM STAVU PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Zastupitelstvo obce Jesenný, jako příslušný správní orgán, vydalo Změnu č. 1 Územního plánu Jesenný dne : 3.12.2015 usnesením

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 1. 2015 Č.j.: 42/ENV/15 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti

RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Autor RNDr. Jan Pretel Organizace Český hydrometeorologický ústav, Praha Název textu Předpoklady výskytu zvýšené sekundární prašnosti Blok BK14 - Sekundární prašnost Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn

GALVAN CZ s.r.o. Galvanovna GALVAN CZ, Provozovna Oderská Integrované povolení čj. MSK 87709/2007 ze dne 23.11.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší

č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 64/2014 Sb. (k 1.5.2014) mění 28, 29 a 36 87/2014 Sb. (k 1.6.2014) mění 11, 12, 15, 17, 20, 37, 39, 41

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší

201/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Strana 1 / 81. ze dne 2. května 2012. o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 (1) Ochranou ovzduší se rozumí předcházení znečišťování ovzduší

Více

PŘÍLOHA Č. 1 ke stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru

PŘÍLOHA Č. 1 ke stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru PŘÍLOHA Č. 1 ke stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu 2 na životní prostředí č. j. 12289/ENV/15 ze dne 9. 3. 2015: Vypořádání vyjádření k posudku zpracovatelem

Více

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc.

Vzorkování pro analýzu životního prostředí. RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Vzorkování pro analýzu životního prostředí RNDr. Petr Kohout doc.ing. Josef Janků CSc. Letní semestr 2014 Vzorkování pro analýzu životního prostředí - N240003 1. Úvod do problematiky vzorkování 2. Faktory

Více

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007

Cihelna Hlučín s.r.o., 748 11 Hlučín. Integrované povolení čj. MSK 131052/2007 ze dne 3.12.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.

Sbírka zákonů ČR. Předpis č. 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 201/2012 Zákon o ochraně ovzduší Ze dne 02.05.2012 Částka 69/2012 Účinnost od 01.09.2012 Aktuální verze 201 ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší Parlament se usnesl

Více

ROZHODNUTÍ. záměr IO 01 Hrubé terénní úpravy - Kvasiny. nebude posuzován podle zákona EIA. Odůvodnění

ROZHODNUTÍ. záměr IO 01 Hrubé terénní úpravy - Kvasiny. nebude posuzován podle zákona EIA. Odůvodnění Krajský úřad Královéhradeckého kraje Obdrží: viz rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25482/ZP/2015-Čr 05.11.2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor

Více

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí

Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí I. Přikryl, ENKI, o.p.s., Třeboň Vody vznikající v souvislosti s těžbou uhlí Abstrakt Práce hodnotí různé typy vod, které vznikají v souvislosti s těžbou uhlí, z hlediska jejich ekologické funkce i využitelnosti

Více

Těžba uhlí a posthornická krajina v česko-polském pohraničí

Těžba uhlí a posthornická krajina v česko-polském pohraničí LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ A MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ V POSTHORNICKÉ KRAJINĚ Aktivity spojené s těžbou nerostných surovin, zejména s těžbou černého uhlí jsou tak jako jiné aktivity ovlivňující krajinu a její funkce

Více

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě

Studny ZDENĚK ZELINKA. Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny 158 ZDENĚK ZELINKA Kopané a vrtané studny bez sporů se sousedy a škodlivých látek ve vodě Studny Zdeněk Zelinka GRADA PUBLISHING Obsah Úvod... 7 1 Co je podzemní voda... 8 1.1 Voda průlinová...

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod

Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod Sanace kontaminovaného území Plzeň Libušín kombinací několika sanačních metod Jana Kolářová 1, Petr Kvapil 2, Vít Holeček 2 1) DEKONTA a.s., Volutová 2523, 158 00 Praha 5 2) AQUATEST a.s., Geologická 4,

Více

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ

BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ Partnerství pro rozvoj vzdělávání a komunikace v ochraně přírody reg. číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0073 BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ Daniel Vařecha LEGISLATIVA 67 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Více

o závazných částech územního plánu města Napajedla Změna č. 1 územního plánu města Napajedla lokalita Z1 6 Zámoraví

o závazných částech územního plánu města Napajedla Změna č. 1 územního plánu města Napajedla lokalita Z1 6 Zámoraví Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o závazných částech územního plánu města Napajedla Změna č. 1 územního plánu města Napajedla lokalita Z1 6 Zámoraví Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí Č. j.: 30359/ENV/16 V Praze dne 16. května 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

Rozhodnutí. 9. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 9. změna IP ) právnické osobě:

Rozhodnutí. 9. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 9. změna IP ) právnické osobě: Spisová zn.: OZPZ 468/2015 Kle KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Rozhodnutí Krajský úřad

Více

AQUATEST a.s. - sanace

AQUATEST a.s. - sanace SLOVNAFT a.s. TERMINÁL KOŠICE PREZENTACE PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ APLIKACE NPAL A FENTONOVA ČINIDLA (METODA ISCO) Mgr. Richard Hampl, Mgr. Jan Patka, AQUATEST, a.s ÚVOD O AREÁLU ZÁJMU OBSAH PREZENTACE POSTUP

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

OZNÁMENÍ posouzení vlivů záměru na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 sb. PŘÍRODNÍ BAZÉN - BOROVANY. Záměr:

OZNÁMENÍ posouzení vlivů záměru na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 sb. PŘÍRODNÍ BAZÉN - BOROVANY. Záměr: OZNÁMENÍ posouzení vlivů záměru na životní prostředí dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 sb. Záměr: PŘÍRODNÍ BAZÉN - BOROVANY květen 2008 BAPO s.r.o. Komořany 230 683 01 Rousínov Ing. Radim Kolář Obsah

Více

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95

R O Z H O D N U T Í. podle 13 odst. 3 zákona. Se sídlem: Ralsko Boreček čp. 30, pošta Mimoň, PSČ 471 24 S přiděleným IČ: 40 23 02 95 Adresátům dle rozdělovníku Liberec 9. února 2007 Sp. Zn. ORVZŽP/1160/2006 Č. j. KULK/79093/2006 Vyřizuje: Ing. Petr Beneš Tel.: 485 226 389 R O Z H O D U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje

Více

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn

Depos Horní Suchá, a.s. Skládka odpadů Solecká Integrované povolení čj. ŽPZ/2802/03/Kl ze dne 17. 9. 2003, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele zařízení Obchodní firma nebo

Více

Technická zpráva. Obsah

Technická zpráva. Obsah Technická zpráva Obsah 1 Základní údaje...3 1.1 Identifikační údaje stavby...3 1.2 Účastníci výstavby...3 1.2.1 Investor...3 1.2.2 Projektant...3 1.2.3 Zhotovitel stavby...3 1.3 Další údaje...3 1.3.1 Účel

Více

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP )

Rozhodnutí. 3. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení (dále jen 3. změna IP ) KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Spisová zn.: OZP 573/2009 Kle Rozhodnutí Krajský úřad kraje Vysočina,

Více

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. k návrhu koncepce

STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí. k návrhu koncepce Č. j.: 33800/ENV/16 V Praze dne 13. května 2016 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Územní plán města Karlovy Vary

Územní plán města Karlovy Vary Územní plán města Karlovy Vary ZMĚNA č. 1/2015 k.ú. Tašovice sever (NÁVRH) Záznam o účinnosti Změna č. 1/2015 Územního plánu města Karlovy Vary Správní orgán: Zastupitelstvo města Karlovy Vary Jméno a

Více

STANOVISKO. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848.

STANOVISKO. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848. V Praze dne: 17.9.2007 Číslo jednací: 137719/2007/KUSK/OŽP-Ve Vyřizuje: Ing. Martina Veverková, l. 848 dle rozdělovníku STANOVISKO podle 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 79449/2015 Olomouc 4. 9. 2015 SpZn: KÚOK/70147/2015/OŽPZ/7265 vyřizuje: Mgr. Vojtěch Cvek

Více

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení B.1 Celková situace stavby 1:10 000 B.2 Koordinační situace Ortofotomapa 1:10 000 B.3.1 Situace dotčených pozemků SO 101 1:2 000 B.3.2 Situace dotčených

Více

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení

R O ZHO D N U T Í. o změně č. 3 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/7052/14 Spis. zn.: ZN/1634/ŽP/14 Počet listů: 9 Počet příloh: 4 Počet listů příloh: 128 Vyřizuje: Mgr.

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 11. května 2004 Č. j.: KULK/2714/2003 Vyřizuje: Ing. Petr Čech Tel.: 485226391 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad ) jako příslušný

Více

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGICKOU LIKVIDACI AUTOVRAKŮ KOMÁROV

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGICKOU LIKVIDACI AUTOVRAKŮ KOMÁROV OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Záměr: ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGICKOU LIKVIDACI AUTOVRAKŮ KOMÁROV Oznamovatel: P+P METAL CZ s.r.o. Cyrilská

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 31. 5. 2012 č.j.: 43646/ENV/12 STANOVISKO ČESKÉ REPUBLIKY K NAVRHOVANÉ ČINNOSTI podle čl. 4 Úmluvy o posuzování vlivů

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů N á v r h ZÁKON ze dne 2009, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více