Vývoj procesních ukazatelů odvozených z doporučení vydaných v klinických doporučených postupech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj procesních ukazatelů odvozených z doporučení vydaných v klinických doporučených postupech"

Transkript

1 Vývoj procesních ukazatelů odvozených z doporučení vydaných v klinických doporučených postupech Příloha5c Závěrečné zprávy projektu č. NS /2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb Obsah Přehled použitých výrazů a zkratek...2 Úvod, vztah doporučení, kritérium, ukazatel...2 Lokalizace KD v procesu péče a logické definice ukazatele...3 Blokové schéma procesu péče (zjednodušeno)...4 Přehled klíčových doporučení a návrhů procesních ukazatelů...5 Datové zdroje pro procesní ukazatele...7 Dnes dostupná administrativní data...7 Dodatečný sběr dat...8 Datové definice procesních ukazatelů...8 Příklad přehledu datových definic procesních ukazatelů u rakoviny pankreatu Ukazatele založené na provedení výkonu Ukazatele založené na podání léku nebo jiného materiálu Vývojový diagram pro komplexní léčbu rakoviny pankreatu Vývoj obecných procesních ukazatelů pro onkologickou péči Úvod Obecný vývojový diagram onkologické péče Obecná doporučení pro onkologickou péči Stručný popis jednotlivých doporučení a souvisejících ukazatelů Věcné a datové definice ukazatelů Příklad výpočtu konkrétních procesních ukazatelů pro vybranou diagnózu zhoubný novotvar rekta (C20) Souhrn a doporučení... 52

2 Přehled použitých výrazů a zkratek Poznámka: výklad obecných pojmů a zkratek je uveden v samostatné příloze 4L VÝKLAD POUŽÍVANÝCH POJMŮ A ZKRATEK. Výraz Zkratka Výklad Adherence - V tomto případě míra dodržování doporučení Dermatomyozitida DM Autoimunitní nervosvalové onemocnění Doporučený postup NRC DP Obecný název pro základní entitu vyjadřující jakýkoliv způsob doporučení používaný ve velkých systémech řešících výzkum nebo podporu kvality, výkonnosti a dalších vlastností zdravotních služeb Guillainův-Barréův syndrom GBS Autoimunitní nervosvalové onemocnění Chronická zánětlivá demyelinizační CIDP Autoimunitní nervosvalové onemocnění polyneuropatie Intravenózní lidský imunoglobulin IVIG Léčebná metoda pro autoimunitní nervosvalová onemocnění Klinické doporučení KD Základní prvek KDP Klinický doporučený postup NRC KDP Jedná se o odborný základ KS bez měřitelných klinických kritérií a indikátorů výkonnosti a kvality péče Klinické kritérium KK Kritérium odvozené z klinického doporučení Klinický standard NRC KS Klinický doporučený postup doplněný dle metodiky NRC o měřitelná kritéria a ukazatele kvality a efektivity péče, ekonomické aspekty a stať určenou pro pacienty. Výraz je používán výhradně v rámci metodik NRC. Multifokální motorická neuropatie MMN Autoimunitní nervosvalové onemocnění Myasthenia gravis MG Autoimunitní nervosvalové onemocnění Národní onkologický registr NOR - Polymyozitida PM Autoimunitní nervosvalové onemocnění Ústav zdravotnické informatiky a statistiky ÚZIS Výměnná plazmaferéza VPF Léčebná metoda pro autoimunitní nervosvalová onemocnění NRC Explicitně stanovený termín vykládaný týmem NRC výhradně pro účely projektu Vývoj Národní sady standardů zdravotních služeb Úvod, vztah doporučení, kritérium, ukazatel Procesní ukazatele jsou odvozovány z klíčových doporučení vydaných v KDP. Představují míru dodržování (adherence) jednotlivých doporučení. Jsou definovány prostřednictvím tzv. klinických kritérií, která formulují jednoznačným způsobem nějaký významný aspekt doporučení, podle kterého lze míru adherence měřit. Klinická kritéria lze vztáhnout ke konkrétním aspektům kvality (ev. efektivity) péče, která jsou obsažena v doporučeních. Proto i procesní ukazatele jsou ukazateli kvality (ev. efektivity) péče a aspekty kvality jsou spojujícím článkem doporučení, klinického kritéria i procesního ukazatele. Doporučení zaměřené na aspekty kvality Klinická kriteria logicky přesně popisující aspekty kvality Procesní ukazatel měřící míru naplněného kriteria vyjádřenou v % všech případů v klinických doporučených postupech Stránka 2 z 52

3 Tento vztah je podrobněji popsán v PŘÍLOZE 3L VZTAH DOPORUČENÍ, KRITÉRIUM, UKAZATEL. Lokalizace KD v procesu péče a logické definice ukazatele KD a z nich odvozená klinická kritéria mají své místo v procesu péče. Tento vztah vyjadřujeme s pomocí vývojového diagramu s označenými místy lokalizace doporučení. Každé doporučení lze lokalizovat k nějaké části procesu péče. Naše metodika používá (na základě zkušeností z projektu) zjednodušené zobrazení procesu péče formou tzv. blokového schéma, které do jisté míry agreguje některé sousedící kroky procesu do bloků, které lze vztáhnout ke konkrétní jedné roli poskytovatele (např. ambulantní specialista). Červený rámeček s číslem lokalizuje části procesu, ve kterých se vyskytují konkrétní doporučení. Následuje příklad blokového schématu procesu péče použitý v TKNEU0001 Technologický klinický standard pro léčbu pacientů s autoimunitními nervosvalovými onemocněními intravenózním lidským imunoglobulinem a výměnnou plazmaferézou. v klinických doporučených postupech Stránka 3 z 52

4 Blokové schéma procesu péče (zjednodušeno) Pacient s podezřením na diagnózu CIDP, MMN, MG, PM/DM nebo GBS 1 Provedení diferenciálně diagnostických vyšetření: klinické vyšetření, laboratorní vyšetření. Konzultace s Centrem pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění (v případě PM/DM i v Terciárních revmatologických centrech) Ambulantní specialista Potvrzena diagnóza CIDP, MMN, MG, PM/ DM nebo GBS Zjištěna jiná etiologie obtíží Jiný proces Indikována léčba IVIG nebo VPF NE Jiný proces ANO 2 Léčba intravenózním lidským imunoglobulinem (IVIG) Centrum pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění 3 Léčba výměnnou plazmaferézou (VPF) Předání do následné péče Legenda: Start/konec Rozhodování Stav Akce Spojnice - proces Spojnice role (odpovědnost v procesu) Role BUĎ A NEBO Vazba na klíčová doporučení v klinických doporučených postupech Stránka 4 z 52

5 Lokalizace v procesu Pořadí doporučení Síla doporučení Národní referenční centrum Přehled klíčových doporučení a návrhů procesních ukazatelů Doporučení Kód a krátký název neregistr. návrhu ukazatele Neregistrovaný návrh ukazatele - definice Diagnostiku a léčbu autoimunitních nervosvalových onemocnění je vhodné konzultovat v Centrech pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění (v případě PM/DM i v Terciárních revmatologických centrech). 2. Léčbu autoimunitních nervosvalových onemocnění IVIG a VPF je vhodné provádět v Centrech pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění (v případě léčby IVIG u PM/DM i v Terciárních revmatologických centrech). 3. Léčbu autoimunitních nervosvalových onemocnění pomocí VPF nebo jinou adekvátní eliminační metodu je možné provádět ve zdravotnickém zařízení vybaveném jednotkou intenzivní péče (optimálně typu 2I9 dle platného Sazebníku výkonů nebo multioborovou s ošetřovacím dnem minimálně 00658) a odpovídajícím separátorem krevních elementů nebo přístrojem pro extrakorporální imunoadsorpci. 4. IVIG v dávce 0,4 g/kg/den po 5 dnů (alternativně 1g/kg/den po 2 dny) či VPF jsou léky první volby u GBS a mají stejnou účinnost 5. IVIG má méně vedlejších účinků než VPF, a proto se u GBS dává přednost IVIG 6. Podání IVIG po VPF nevede u GBS ke zlepšení, a proto se nedoporučuje 7. Děti s GBS, které mají celkově lepší prognózu, mají být léčeny v prvé řadě IVIG 8. Nemocní s GBS, kteří se po IVIG zlepší a následně se objeví relaps, mají dostat druhou kůru IVIG 9. Nemocní s GBS, kteří se nezlepšili po prvé kůře IVIG, nemají dostat druhou kůru IVIG D 03/P1 Míra centralizace konzultací pacientů s AINSO 03/P2 Míra centralizace konzultací v TRC s PM/DM D 03/P3 Míra centralizace léčby IVIG a VPF 03/P4 Míra centralizace léčby v TRC s PM/DM D 03/P5 Míra centralizace léčby VPF na JIP Podíl pacientů s autoimunitním nervosvalovým onemocněním, u kterých byla provedena konzultace v Centru pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění Podíl pacientů s PM/DM, u kterých byla provedena konzultace i v Terciárních revmatologických centrech (TRC) Podíl pacientů léčených IVIG a VPF v Centrech pro diagnostiku a léčbu nervosvalových onemocnění Podíl pacientů léčených IVIG u PM/DM i v Terciárních revmatologických centrech (TRC) Podíl pacientů léčených VPF ve zdravotnickém zařízení vybaveném jednotkou intenzivní péče a separátorem A 03/P6 Podíl pacientů s léčbou IVIG nebo VPF v dávce dle doporučení B 03/P7 Podíl pacientů léčených primárně IVIG B 03/P8 Podíl pacientů léčených IVIG po VPF C 03/P9 Podíl dětí s GBS léčených primárně IVIG D 03/P10 Podíl pacientů s GBS s opakovanou léčbou IVIG za podmínek dle doporučení D 03/P11 Podíl pacientů s GBS s opakovanou léčbou IVIG v rozporu s podmínkami uvedenými v doporučení v klinických doporučených postupech Stránka 5 z 52

6 Lokalizace v procesu Pořadí doporučení Síla doporučení Národní referenční centrum Doporučení Kód a krátký název neregistr. návrhu ukazatele Neregistrovaný návrh ukazatele - definice U středně těžké až těžké disability u senzitivně-motorické CIDP použít jako postup 1. volby IVIG nebo glukokortikoidy. 11. Pokud jsou IVIG a glukokortikoidy u CIDP neúčinné, je vhodné použít VPF 12. Pokud pacient s CIDP reaguje pozitivně na léčbu 1. volby, je vhodné pokračovat až do dosažení maximálního efektu a pak snižovat dávku až na nejnižší, která je efektivní 13. Pacient s CIDP by se měl podílet na výběru léčby 1. volby vysvětlením předností a rizik jednotlivých léčebných postupů 14. Vzhledem k chybění alternativní léčby u MMN je vhodné IVIG použít jako léčebný postup 1. volby 2 g/kg/během 2-5 dnů 15. Pokud je IVIG u MMN účinný, je nutné zvážit opakované podávání 16. Při opakovaném podávání IVIG u MMN postupně snižovat dávku a přesvědčit se, zda pacient opakovaně potřebuje IVIG 17. Frekvence podávání IVIG u MMN musí být individuální obvykle 1 g/kg/2-4 týdny nebo 2 g/kg 4-8 týdnů 18. IVIG se doporučuje u DM jako léčba třetí linie v kombinaci s prednizonem, a to u pacientů, kteří mají po adekvátní léčbě glukokortikoidy a jejich kombinaci s imunosupresívy nedostatečný efekt 19. IVIG se doporučuje u DM v kombinaci s jinou imunosupresivní medikací v případě nutnosti snížení dávky kortikoidů 20. IVIG se doporučuje u těžkých, život ohrožujících DM ke zvážení jako léčba 1. volby, a to současně s další imunosupresivní medikací B 03/P12 Podíl pacientů se středně těžkou až těžkou disabiliou u senzitivněmotorické CIDP léčených primárně IVIG nebo glukokortikoidy A 03/P13 Podíl pacientů s CIDP léčených VPF za podmínek dle doporučení D 03/P14 Podíl pacientů s CIDP léčených VPF za podmínek dle doporučení D 03/P15 Podíl pacientů s CIDP průkazně (záznamem v dokumentaci) informovaných o volbě léčby A 03/P16 Podíl pacientů s MMN léčených primárně IVIG v dávce dle doporučení C 03/P17 Podíl pacientů s MMM léčených opakovaně IVIG po zlepšení po prvé kůře D 03/P18 Podíl pacientů s MMN léčených opakovaně IVIG za podmínek dle doporučení D 03/P19 Podíl pacientů s MMN léčených IVIG v dávkování dle doporučení B 03/P20 Podíl pacientů s DM léčených IVIG po neúspěšné léčbě glukokortikoidy v jejich kombinaci s imunosupresívy C 03/P21 Podíl pacientů s DM léčených IVIG v kombinaci s jinou imunosupresivní medikací léčbou v případě nutnosti snížení dávky kortikoidů D 03/P22 Podíl pacientů s DM, ukterých byl proveden záznam v dokumentaci o provedení rozvahy dle doporučení v klinických doporučených postupech Stránka 6 z 52

7 Lokalizace v procesu Pořadí doporučení Síla doporučení Národní referenční centrum Doporučení Kód a krátký název neregistr. návrhu ukazatele Neregistrovaný návrh ukazatele - definice IVIG je nutno zvážit u pacientů s DM, u kterých je nedostatečný efekt konvenční imunosupresivní léčby první linie 22. VPF je doporučována u MG jako krátkodobá léčba zvl. u těžkých případů k navození remise a v přípravě k operaci C 03/P23 Podíl pacientů s DM, ukterých byl proveden záznam v dokumentaci o provedení rozvahy dle doporučení B 03/P24 Podíl pacientů s MG léčených VPF za podmínek dle doporučení Opakovaná VPF není u MG doporučena jako léčba k dosažení trvalé remise 24. U MG jsou IVIG a VPF stejně účinné A Nelze stanovit klinické kritérium B 03/P25 Podíl pacientů s MG léčených opakovaně VPF v rozporu s podmínkami uvedenými v doporučení Nelze definovat procesní ukazatel Pro zajištění efektivní léčby je vhodné sledovat doporučené ukazatele kvality a výkonnosti 26. Zajištění nového sběru dat je vhodné a nezbytné pro zpracování potřebného spektra ukazatelů a je určeno především pro pracoviště splňující požadavky na centralizaci péče A 03/P26 Podíl případů s úplným záznamem údajů v Registru AINSO D 03/P27 Podíl NMC využívajících plně registr AINSO Jak bylo popsáno v úvodu, procesní ukazatel je definován na základě klinického kritéria a vyjadřuje procenta případů, u kterých bylo toto kritérium naplněno. Ve výše uvedené tabulce je toto kritérium vynecháno pro nedostatek místa, ale lze jej odvodit z definice ukazatele. Datové zdroje pro procesní ukazatele Dnes dostupná administrativní data Tzv. administrativní data (angl. ekvivalent administrative data ) jsou data sbírána na celonárodní úrovni v jednotném datovém rozhraní, podle jednotné metodiky a pro účely dané nějakou národní autoritou (data pro zdravotní pojišťovny, data pro národní zdravotnickou statistiku ÚZIS, data národních registrů např. NOR atd.). Výhody administrativních dat jsou následující: 1. Jednotné rozhraní a metodika 2. Většinou celopopulační rozsah 3. Většinou velmi dlouhé časové řady (data sbírána mnoho let v minulosti podle jednotné metodiky) 4. Nízké náklady (data se sbírají pro jiné účely, většinou s využitím státních zdrojů) v klinických doporučených postupech Stránka 7 z 52

8 Nevýhody administrativních dat jsou následující: 1. Jejich obsah a struktura byly navrženy pro jiný účel, proto jsou z klinického hlediska někdy/často neúplná a nepřesná. 2. Bývají většinou velmi málo klinicky specifická. 3. Jejich sběr není založen na procesním principu. 4. Jejich konsolidované zpracování se často citelně opožďuje za reálným časem. Pro náš projekt jsme měli k dispozici zčásti agregované výkazy pro zdravotní pojišťovny, ovšem pouze ze segmentu akutní lůžkové péče a data NOR v omezeném rozsahu. Dodatečný sběr dat Dodatečný sběr dat je nutný v případě, že chceme zpracovávat procesní ukazatele tak, aby pokrývaly podstatnou část procesu péče a umožňovaly implementovat KS do klinické praxe. Tento dodatečný sběr dat lze zajistit v rámci implementace KS na konkrétních pracovištích a to v rozsahu, který je nezbytný. Lze využít informační systém, nebo sběr realizovat v papírové formě prostřednictvím protokolů se sběrnými formuláři. Další možností je speciálně navržený centrální registr, který zajistí sběr vybraných dat v jednotném rozhraní a jednotné metodice pro všechna zainteresovaná pracoviště. Příklady řešení dodatečného sběru dat spadají do problematiky implementace, a proto je uvádíme také v PŘÍLOZE 6A IMPLEMENTACE KS DO KLINICKÉ PRAXE. Datové definice procesních ukazatelů Po ose KD KK vzniká logická definice ukazatele. V případě procesních ukazatelů se vesměs jedná o podíl případů, kterým byla poskytnuta péče podle KD ze všech pacientů stejné klinické skupiny, která je předmětem KS. Data popisující postup, který je předmětem ukazatele, mohou být data administrativní (např. výkazy pro zdravotní pojišťovny, nebo data NOR), nebo data sbíraná dodatečně v rozhraní, které bylo navrženo předně podle potřeba doporučení. Data použitelná pro výpočet ukazatelů musí mít parametrickou povahu. Informace, které lze z takových dat odvodit se týkají definice pacienta, jeho nemoci, provedených výkonů a různých podmínek poskytování péče. Patří sem především: Informace o pacientovi 1. pacienta 2. Demografické údaje pacienta 3. Ev. další informace o pacientovi Informace o nemoci 1. Diagnózy hlavní a vedlejší, komorbidity a komplikace, 2. Další specifikace typu nemoci nad rámec diagnóz 3. Různá skóre závažnosti stavu nebo pokročilosti nemoci 4. Ev. další informace o nemoci Informace o případu 1. případu 2. Datum zahájení a ukončení případu 3. Typ případu (segment péče, účel péče, intenzita péče a další) 4. Parametry zahájení a ukončení případu (např. podmínky přijetí k hospitalizaci, nebo způsob ukončení hospitalizace 5. Ev. další informace o případu v klinických doporučených postupech Stránka 8 z 52

9 Informace o poskytovateli 1. poskytovatele (nemocnice) 2. pracoviště (oddělení) 3. Parametry poskytovatele a pracoviště (typ nemocnice, typ provozu, odbornost a obor oddělení a další) 4. Ev. další informace o poskytovateli Informace o výkonech 1. Kód a název poskytnutých výkonů 2. Datum provedení 3. Ev. další informace o výkonech Informace o vývoji stavu pacienta 1. Progrese, regrese 2. Reakce na léčbu 3. Toxicita léčby 4. Ev. další informace o léčbě ukazatele sestává z následujících skupin informací: 1. KS, kterého se ukazatel týká 2. klinického stavu, kterého se ukazatel týká (diagnózy a další klinické klasifikace) 3. objektu poskytovatele, kterého se ukazatel týká (celá nemocnice, oddělení) 4. Proměnné a vzorec výpočtu ukazatele 5. Matematické operátory a podmínky (dělení, omezení věkem a další) 6. Jednotky a formát výsledku (%, podíl, absolutní číslo, relativní číslo atd.) U procesních ukazatelů se vesměs jedná o podíl dvou proměnných, tj. počtu případů dané klinické definice, které splnily podmínky vydané v KD a počet všech případů dané klinické definice. v klinických doporučených postupech Stránka 9 z 52

10 Příklad přehledu datových definic procesních ukazatelů u rakoviny pankreatu Ukazatele založené na provedení výkonu (vybrané příklady) Kód Lokalizace doporučení ve VD Obsah doporučení D1 1 Lékař, který zjistí u pacienta příznaky Ca pankreatu, provede fyzikální vyšetření břicha D2 1 Lékař, který zjistí u pacienta příznaky Ca pankreatu, provede fyzikální hrudníku a srdce D3 2 Před rozhodováním o léčebném postupu je provedeno kompletní laboratorní vyšetření včetně sérových nádorových markerů (především CA 19 9) D4 3 Před rozhodováním o léčebném postupu je provedeno alternativně CT, US, AG, nebo MRCP (magnetická rezonance cholangiopankreatikografie) D5 4 Před rozhodováním o léčebném postupu je provedeno alternativně endoskopické vyšetření Esofagogastroduodenoskopie (EGD), ERCP, Endoskopická ultrasonografie (EUS), výkonu 51011, 51012, 51013, 51021, 51022, 51023, 11011, 11012, 11013, 11021, 11012, NÁDOROVÉ ANTIGENY CA - TYPU, TUMORMARKERY CA 19-9, CA 15-3, CA 72-4, CA , 89613, 89615, 89617, 89619, 47302, 89723, 89411, 89415, 89417, 89715, 89719, 89725, 89513, 89514, 09137, 09139, 09135, CHOLANGIOPANKREATOGRAFIE (ERCP) - ENDOSKOPICKÁ ČÁST, ENDOSKOPICKÁ ULTRASONOGRAFIE) Ukazatele založené na podání léku nebo jiného materiálu (vybrané příklady) Kód doporučení Lokalizace ve VD Obsah doporučení D7 6 Je provedena radikální resekce pankreatu a současně podána adjuvantní terapie D10 8 U metastazujícího nádoru je poskytnuta alternativně léčba bolesti, endoskopická léčba v případě biliární či duodenální obstrukce, v případě neúspěchu endoskopického přístupu je alternativou perkutánní biliární drenáž pod US nebo CT kontrolou, chemoterapie (v závislosti na celkovém stavu přípravku skupina připravku = chemoterapie analgetika Časový údaj o provedení po provedení výkonu po provedení výkonu stadia a gradingu v NOR ANO nemocného). Lokalizaci ve VD prosím porovnejte s čísly v červených rámečcích na následujícím blokovém schématu procesu péče. ANO v klinických doporučených postupech Stránka 10 z 52

11 Vývojový diagram pro komplexní léčbu rakoviny pankreatu (zjednodušeno) Klinický obraz typický pro ca pankreatu 1 Klinické vyšetření, fyzikální vyšetření břicha, hrudníku a srdce Praktický lékař, gastroenterolog nebo chirurg s special. způsobilostí 2 Kompletní laboratorní vyšetření včetně sérových nádorových markerů (především CA 19-9) Laboratoř biochemická, nebo NM 3 Zobrazovaní metody (Ultrasonografie (US), ní tomografie (CT), Magnetická rezonance - cholangiopankreatikografie (MRCP), Angiografie (AG) Radiodiagnostické oddělení 4 Endoskopické vyšetření Esofagogastroduodenoskopie (EGD), ERCP, Endoskopická ultrasonografie (EUS), Endoskopické oddělení 5 Pacient přijat do KOC - ukončena základní diagnostika onemocnění, stanoven staging a grading tumoru, zhodnocen rozsah onemocnění a stav, stanovena strategie léčby Multioborový tým v KOC Radikálně resekabilní nádor Lokálně pokročilý nádor Metastazující nádor pankreatu 6 9 R0 Radikální resekce pankreatu a adjuvantní terapie Pooperační péče, léčba krátkodobých pooperačních komplikací Standardní nebo intenzivní chirurgické oddělení Standardní onkologické oddělení 8 Léčba bolesti, endoskopická léčba v případě biliární či duodenální obstrukce, v případě neúspěchu endoskopického přístupu je alternativou perkutánní biliární drenáž pod US nebo CT kontrolou, Chemoterapie (v závislosti na celkovém stavu nemocného). 7 Chemoterapie, radioterapie, biliodigestivní anastomóza, gastroenteroanastomóza, endoskopické zavedení duodenobiliárního stentu, endoskopické zavedení duodenálního metalického stentu, chemoterapie (5FU) s radioterapií, alternativou je podávání samotné chemoterapie (Gemcitabin), léčba bolesti. Předání do následné péče Legenda: Start/konec Spojnice - proces Spojnice role (odpovědnost v procesu) Stav Akce BUĎ A NEBO Vazba na klíčová doporučení Role v klinických doporučených postupech Stránka 11 z 52

12 Vývoj obecných procesních ukazatelů pro onkologickou péči Úvod V rámci našeho projektu jsme se věnovali vývoji procesních ukazatelů v oboru neurologie (konkrétně pro problematiku cerebrovaskulární a neuromuskulární) a pak také detailně vývoji procesních ukazatelů pro péči o pacienty se zhoubnými nádory. Cílem nebylo spočítat konkrétní ukazatele u jednotlivých nemocnic a takto hodnotit kvalitu jejich péče, ale navrhnout a v praxi ověřit metodiku vývoje procesních ukazatelů. Výběr oblasti péče o pacienty se zhoubnými nádory byl zvolen z následujících metodických důvodů: 1. Onkologická péče je velmi složitý, ale poměrně dobře systematizovatelný problém, který je zajímavý z hlediska metodiky vývoje procesních ukazatelů. 2. Péče o pacienty se zhoubnými nádory je multidisciplinární a přináší tak do vývoje metodik nový, velmi důležitý aspekt mající významný vliv na kvalitu a efektivitu péče. 3. Onkologická péče pracuje se širokým spektrem jednotných systematických parametrů, jako je stádium nádoru, fáze léčby, cíl léčby, biologická aktivita nádoru, neadjuvantní a adjuvantní terapie a dalšími, které jsou metodicky shodně interpretovatelné na většinu onkologických oblastí. 4. Onkologickou problematiku lze z valné části popsat dvěma celonárodně sbíranými administrativními datovými zdroji (výkazy pro zdravotní pojišťovny a Národní onkologický registr). Data jsou za určitých podmínek dobře použitelná přesto, že jejich sběr byl původně navržen pro jiné účely (úhrada péče a epidemiologie nádorů). Obecný vývojový diagram onkologické péče Pokusili jsme se navrhnout některé společné aspekty procesu onkologické péče do jednoho vývojového diagramu (viz. obrázek 1 níže). Tento diagram je samozřejmě velmi zjednodušený a je navržen výhradně pro teoretické účely. Je zřejmé, že v individuálních klinických situacích nebude v jednotlivých detailech platit, protože postupy onkologické péče závisí na mnoha faktorech, jako je základní typ nádoru, jeho pokročilost (stádium), celkový stav výkonnosti, odezva na předchozí léčbu a její toxicita atd. Pro záznam reálného průběhu stonání a léčby je třeba zajistit detailní, individuální, parametrický sběr dat. Ten by se ale měl opírat o klíčová doporučení daného KS. Taková data k dispozici nemáme, proto jsme pracovali spíše na úrovni obecného modelu a zkoumali možnosti jeho užitečného použití u některých typů nádorů. Jedním ze zásadních závěrů našeho výzkumu bylo poznání o důležitosti klíčových doporučení pro správnou formulaci parametrického sběru dat. Z toho vyvozujeme doporučení, aby tzv. klinické registry zajišťující parametrický sběr dat byly pokud možno definovány na základě, nebo v úzké spojitosti s logikou klíčových doporučení KDP. v klinických doporučených postupech Stránka 12 z 52

13 Obrázek 1 Obecný diagram Obecná doporučení pro onkologickou péči Níže uvedené oblasti platí do jisté míry obecně u většiny onkologických KS. Zde uvádíme konkrétní KD a doplňujeme informaci, do jaké míry je možné je převést na měřitelná KK a procesní ukazatele. Důležitými parametry, kterých se doporučení týkají, jsou: Cíl doporučení vyjadřuje většinou konkrétní aspekt kvality, nebo efektivity péče, který má doporučení ovlivnit Fáze a typ onkologické péče Skupiny ukazatelů, které lze k doporučení přiřadit, ze kterého lze ukazatele počítat Zde uvedená KD a ukazatele jsou formulovány obecně a je třeba počítat s tím, že u jednotlivých klinických skupin bude třeba v řadě případů formulace a definice upravit podle konkrétních KD pro daný klinický stav. v klinických doporučených postupech Stránka 13 z 52

14 Cíl doporučení Formuluje konkrétně, čeho má dané doporučení dosáhnout. Příkladem může být dosažení maximální míry pokrytí populace preventivními programy, dosáhnout co nejvyššího podílu pacientů, u kterých bude strategie péče stanovena na základě včasného stagingu a to v rámci multidisciplinárního týmu, dosáhnout co nejvyššího podílu pacientů, u kterých bude provedena R0 resekce na pracovišti, které splňuje předpoklad dostatečného počtu operací, nebo dosáhnout maximálního podílu pacientů, kde bude dle doporučení po R0 resekci podána adjuvantní terapie. Konkrétní cíle doporučení jsou uvedeny u každého navrženého ukazatele (viz KAPITOLA STRUČNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH DOPORUČENÍ A SOUVISEJÍCÍCH UKAZATELŮ, STR. 15). Určení fází a typu péče Kombinaci fáze a typu péče jsme určili následujícími prvky. Jedná se vlastně o dvojdimenzionální klasifikaci (kterou bychom tedy mohli použít i jako dvě dimenze). Prevence Primární diagnostika Diagnostika v dalším průběhu onemocnění Primární terapie lokálního onemocnění Primární terapie lokálně pokročilého onemocnění Primární terapie metastatického onemocnění Následná léčba lokálního onemocnění Následná léčba terapie lokálně pokročilého onemocnění Následná léčba metastatického onemocnění Dispenzarizace po primární léčbě Celý proces Skupiny ukazatelů podle typu Rozlišujeme: Procesní ukazatele zaměřené na preventivní programy Procesní ukazatele zaměřené na proces diagnostiky a léčby Ukazatele centralizace péče Objemové ukazatele Výsledkové ukazatele Ukazatele utilizace Datové zdroje Rozlišujeme administrativní datové zdroje a sběr dodatečných, klinicky relevantních dat. V některých případech nám dnes data chybí, což je u daných doporučení a návrhů ukazatelů dále prezentovaných výslovně uvedeno (viz KAPITOLA STRUČNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH DOPORUČENÍ A SOUVISEJÍCÍCH UKAZATELŮ, STR. 15). Základními datovými zdroji použitými pro výpočet procesních ukazatelů jsou Národní onkologický registr (NOR) a data vykázaná nemocnicemi plátcům zdravotní péče (PZP). Data registru NOR zachycují především epidemiologické a základní klinické faktory onkologické péče. Kromě demografických údajů zaznamenávají výsledky procesu primární diagnostiky (MKN a MKN-O klasifikace nemoci, TNM klasifikace nádorů, další doplňující parametry) a základní průběh primární léčby (aplikované léčebné modality, data jejich zahájení a místo provedení). Přesný popis průběhu primární léčby a její výsledek však registr nezaznamenává. Také následná léčba je zde popsána nedostatečně pomocí tzv. kontrolních hlášení novotvaru, vykazovaných v pravidelných jedno- až v klinických doporučených postupech Stránka 14 z 52

15 pětiletých intervalech. Reálná dostupnost úplné sady hlášení NOR za konkrétní rok bývá se zpožděním přibližně 2 3 let, kvalita vyplňování pak obvykle závisí na možnostech pracovníků, kteří jsou k tomuto účelu zvlášť vyčleněni a školeni. Naproti tomu data vykazovaná zdravotním pojišťovnám (PZP) popisují poměrně podrobně průběh jednotlivých vyšetření, provedených zákroků a aplikovaných léčiv a jiného materiálu při léčbě pacienta. Jejich nevýhodou je ovšem absence téměř jakýchkoliv klinických údajů, snad s výjimkou diagnózy onemocnění, pro kterou byla léčba provedena (i ta však není příliš spolehlivým zdrojem informací). Vykazování se provádí pomocí tzv. dokladů o poskytnuté péči, jejichž struktura a obsah se liší podle typu poskytnuté péče (hospitalizační, ambulantní a vyžádaná péče, léčiva vydaná na recept, výjezdy rychlé záchranné služby, lázeňské pobyty atd.). Jejich vykazování se provádí pravidelně, v měsíčních intervalech, takže nedochází ke zpoždění v dostupnosti dat. Pro hodnocení poskytnuté onkologické péče je třeba často tyto uvedené zdroje kombinovat. Data registru NOR poskytnou základní klinické údaje (diagnóza, stádium, datum diagnózy apod.), data vykázaná pojišťovnám pak poslouží k podrobnému popisu péče, která byla pacientovi v zařízení poskytnuta. Napárování obou datových zdrojů je provedeno přes anonymizovanou identifikaci pacienta a časové období péče, zaznamenané v těchto údajích. Napárování je možné provést pouze nad daty jednotlivých zdravotnických zařízení, která jsou schopná poskytnout sice anonymizované, ale přesto jednoznačně navzájem přiřaditelné identifikace pacientů z obou datových zdrojů. Oba datové zdroje je možno použít také pro získání celorepublikových hodnot: export dat registru NOR poskytovaný pro potřeby analýz České onkologické společnosti, aktualizovaný vždy jednou ročně s daty uzavřenými cca 2 3 roky zpětně. Data vykázaná pojišťovnám má k dispozici NRC pro zařízení, provádějící hospitalizační péči o pacienty, se zpožděním přibližně dvou let. Oba datové zdroje mají anonymizovány jak údaje o pacientech, tak o zdravotnických zařízeních poskytující péči, přičemž postup jejich anonymizace není shodný. Tyto celorepublikové exporty proto není možné spolu v současnosti propojit a je možno použít je pouze samostatně pro získání celorepublikových referenčních hodnot některých sledovaných ukazatelů. Hodnoty těch ukazatelů, které vyžadují spojení dat NOR s daty PZP, proto na celorepublikové úrovni nebudou k dispozici. Stručný popis jednotlivých doporučení a souvisejících ukazatelů 1 Cíl doporučení: pokrytí populace prevencí a snižování záchytů nádorů ve vyšších stadiích Formulace doporučení: jsou doporučeny konkrétní screeningové metody a jejich provádění za konkrétních klinických podmínek. Skupina ukazatelů: procesní ukazatele míry pokrytí screeningovými vyšetřeními zaměřenými na KRK, Ca prsu a gynekologické malignity jsou součástí Národní sady ukazatelů zdravotních služeb, nejsou zaměřeny na jednotlivé poskytovatele péče, ale na kvalitu systému preventivní péče v regionálním členění. : výkazy péče zdravotním pojišťovnám v rozhraní VZP : ukazatele jsou součástí Národní sady ukazatelů zdravotních služeb. v klinických doporučených postupech Stránka 15 z 52

16 Konkrétní ukazatele: Kód Název QO0215xD1 Pokrytí mamografickým screeningem QO0216xD2 Pokrytí mamografií mimo screening QO0217xD2 Pokrytí screeningem kolorektálního karcinomu QO0247xD2 Pokrytí screeningem kolorektálního karcinomu od roku 2009 QO0219xD2 Pokrytí rizikové populace kolonoskopií QO0221xD1 Pokrytí gynekologickou preventivní prohlídkou QO0222xD2 Pokrytí odběrem materiálu z děložního hrdla 2 Cíl doporučení: kvalitní a úplné využití diagnostických metod Formulace doporučení: Před rozhodováním o strategii mezioborové péče jsou provedena vyšetření: 1. vyšetření typu CT, MRI, PET, RTG, US, AG (výběr dle doporučení), 2. laboratorní vyšetření (výběr dle doporučení), 3. testy nádorových markerů, 4. vyšetření histologie, cytologie. Skupina ukazatelů: procesní ukazatele míry naplnění vydaných doporučení klinického standardu Konkrétní ukazatele: (Použita metoda záznamu a třídění návrhů ukazatelů NRC) Registrace ukazatele PU2.1 Podíl pacientů s vyšetřením zobrazovacími metodami Nový název ukazatele Podíl pacientů s vyšetřením zobrazovacími metodami Národní onkologický registr Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, jejichž diagnóza byla stanovena (mimo jiné) na základě výsledku zobrazovacích metod. x= pacienti s vyšetřením zobrazovacími metodami dle NOR y= pacienti ve sledované skupině, kteří byli v ZZ diagnostikovaní dle NOR, mimo pitvu a DCO Diagnóza nebo skupina diagnóz Entita, pro kterou je Zdravotnická zařízení měření prováděno vybrané zdravotnické zařízení všechna zdravotnická zařízení v ČR (celorepublikový průměr) Standardizace a způsob Nebyla provedena žádná speciální standardizace. statistické prezentace Záznamy v registru NOR zachycují v parametru Zjištěno při metody, které byly použity ke stanovení diagnózy. Sledovanou možností je zde Zobrazovací metody, ze které však není možno zjistit konkrétní v klinických doporučených postupech Stránka 16 z 52

17 Předpokládané zkreslení zobrazovací metodu (RTG, CT, MR, angiografie, PET ad.). Přesná sémantika této položky v NOR však není exaktně definována. Výstupy ukazatele mohou být silně ovlivněny kvalitou vyplňování parametru Zjištěno při. Další zkreslení může nastat chybami při vykazování zdravotnického zařízení, které provedlo diagnostiku onemocnění. Výsledky pro jednotlivá zdravotnická zařízení mohou být výrazně zkreslena malým počtem případů. Registrace ukazatele PU2.2 Podíl pacientů s vyšetřením konkrétní zobrazovací metodou Nový název ukazatele Podíl pacientů s vyšetřením konkrétní zobrazovací metodou Národní onkologický registr (NOR) Data vykazovaná plátcům zdravotní péče (PZP) Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, u kterých bylo před datem stanovení diagnózy proveden definovaný výkon zobrazovacího vyšetření. x= pacienti, kteří mají v PZP vykázán některý z definovaných výkonů do měsíce před datem stanovení DG y= pacienti ve sledované skupině, kteří byli v ZZ diagnostikovaní dle NOR, mimo pitvu a DCO Entita, pro kterou je měření prováděno Diagnóza nebo skupina diagnóz Zdravotnická zařízení Standardizace a způsob statistické prezentace Nebyla provedena žádná speciální standardizace. Předpokládané zkreslení V datech PZP je možno dohledat konkrétní výkony zobrazovacích metod u pacienta. Hledány jsou vybrané výkony dle konkrétního doporučení metodu (RTG, CT, MR, angiografie, PET ad.), které byly provedeny v období do 1 měsíce před stanovením diagnózy v NOR. Zkreslení může nastat chybami při vykazování zdravotnického zařízení, které provedlo diagnostiku onemocnění. Výsledky pro jednotlivá zdravotnická zařízení mohou být výrazně zkreslena malým počtem případů. Registrace ukazatele PU2.3 Podíl pacientů s laboratorním vyšetřením Nový název ukazatele Podíl pacientů s laboratorním vyšetřením v klinických doporučených postupech Stránka 17 z 52

18 Národní onkologický registr Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, jejichž diagnóza byla stanovena (mimo jiné) na základě výsledku laboratorních vyšetření (včetně nádorových markerů). x= pacienti s laboratorním vyšetřením dle NOR y= pacienti ve sledované skupině, kteří byli v ZZ diagnostikovaní dle NOR, mimo pitvu a DCO Diagnóza nebo skupina diagnóz Entita, pro kterou je Zdravotnická zařízení měření prováděno vybrané zdravotnické zařízení všechna zdravotnická zařízení v ČR (celorepublikový průměr) Standardizace a způsob Nebyla provedena žádná speciální standardizace. statistické prezentace Předpokládané zkreslení Záznamy v registru NOR zachycují metody, které byly použity ke stanovení diagnózy. Sledovanou možností je zde Laboratorní vyšetření, ze které však není možno zjistit konkrétní druh vyšetření (markery, genetická vyšetření aj.). Přesná sémantika této položky v NOR však není exaktně definována. Výstupy ukazatele mohou být silně ovlivněny kvalitou vyplňování parametru Zjištěno při. Další zkreslení může nastat chybami při vykazování zdravotnického zařízení, které provedlo diagnostiku onemocnění. Výsledky pro jednotlivá zdravotnická zařízení mohou být výrazně zkreslena malým počtem případů. Registrace ukazatele PU2.4 Podíl pacientů s konkrétním laboratorním vyšetřením Nový název ukazatele Podíl pacientů s konkrétním laboratorním vyšetřením Národní onkologický registr (NOR) Data vykazovaná plátcům zdravotní péče (PZP) Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, u kterých bylo před datem stanovení diagnózy proveden definovaný výkon zobrazovacího vyšetření. x= pacienti, kteří mají v PZP vykázán některý z definovaných výkonů laboratorního vyšetření do měsíce před datem stanovení DG y= pacienti ve sledované skupině, kteří byli v ZZ diagnostikovaní dle NOR, mimo pitvu a DCO v klinických doporučených postupech Stránka 18 z 52

19 Entita, pro kterou je měření prováděno Diagnóza nebo skupina diagnóz Zdravotnická zařízení Standardizace a způsob statistické prezentace Nebyla provedena žádná speciální standardizace. Předpokládané zkreslení V datech PZP je možno dohledat některé konkrétní laboratorní výkony u pacienta. Hledány jsou vybrané výkony dle konkrétního doporučení metodu (např. markery CA19-9 ad.), které byly provedeny v období do 1 měsíce před stanovením diagnózy v NOR. Většina laboratorních vyšetření (např. hormonální receptory) však nemá specifický kód výkonu. Zkreslení může nastat chybami při vykazování zdravotnického zařízení, které provedlo diagnostiku onemocnění. Výsledky pro jednotlivá zdravotnická zařízení mohou být výrazně zkreslena malým počtem případů. Registrace ukazatele PU2.5 Podíl pacientů s provedenou histologií Nový název ukazatele Podíl pacientů s provedenou histologií Národní onkologický registr Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, jejichž diagnóza byla stanovena (mimo jiné) na základě výsledku histologie. x= pacienti s provedenou histologií dle NOR y= pacienti ve sledované skupině, kteří byli v ZZ diagnostikovaní dle NOR, mimo pitvu a DCO Diagnóza nebo skupina diagnóz Entita, pro kterou je Zdravotnická zařízení měření prováděno vybrané zdravotnické zařízení všechna zdravotnická zařízení v ČR (celorepublikový průměr) Standardizace a způsob Nebyla provedena žádná speciální standardizace. statistické prezentace Předpokládané zkreslení Záznamy v registru NOR zachycují metody, které byly použity ke stanovení diagnózy. Sledovanou možností je zde Histologie. Výstupy ukazatele mohou být ovlivněny kvalitou vyplňování parametru Zjištěno při. Další zkreslení může nastat chybami při vykazování zdravotnického zařízení, které provedlo diagnostiku onemocnění. Výsledky pro jednotlivá zdravotnická zařízení mohou být výrazně zkreslena malým počtem případů. v klinických doporučených postupech Stránka 19 z 52

20 Registrace ukazatele PU2.5 Podíl pacientů s provedenou cytologií Nový název ukazatele Podíl pacientů s provedenou cytologií Národní onkologický registr Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, jejichž diagnóza byla stanovena (mimo jiné) na základě výsledku cytologie. x= pacienti s provedenou cytologií dle NOR y= pacienti ve sledované skupině, kteří byli v ZZ diagnostikovaní dle NOR, mimo pitvu a DCO Diagnóza nebo skupina diagnóz Entita, pro kterou je Zdravotnická zařízení měření prováděno vybrané zdravotnické zařízení všechna zdravotnická zařízení v ČR (celorepublikový průměr) Standardizace a způsob Nebyla provedena žádná speciální standardizace. statistické prezentace Záznamy v registru NOR zachycují metody, které byly použity ke stanovení diagnózy. Sledovanou možností je zde Cytologie. Výstupy ukazatele mohou být ovlivněny kvalitou vyplňování parametru Zjištěno při. Další zkreslení může nastat chybami při vykazování Předpokládané zkreslení zdravotnického zařízení, které provedlo diagnostiku onemocnění. Výsledky pro jednotlivá zdravotnická zařízení mohou být výrazně zkreslena malým počtem případů. Registrace ukazatele PU2.7 Podíl pacientů s endoskopickým vyšetřením Nový název ukazatele Podíl pacientů s endoskopickým vyšetřením Národní onkologický registr Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, jejichž diagnóza byla stanovena (mimo jiné) na základě výsledku endoskopického vyšetření. x= pacienti s endoskopickým vyšetřením dle NOR y= Pacienti ve sledované skupině, kteří byli v ZZ diagnostikovaní dle NOR, mimo pitvu a DCO v klinických doporučených postupech Stránka 20 z 52

21 Diagnóza nebo skupina diagnóz Entita, pro kterou je Zdravotnická zařízení měření prováděno vybrané zdravotnické zařízení všechna zdravotnická zařízení v ČR (celorepublikový průměr) Standardizace a způsob Nebyla provedena žádná speciální standardizace. statistické prezentace Záznamy v registru NOR zachycují metody, které byly použity ke stanovení diagnózy. Sledovanou možností je zde Endoskopie, ze které však není možno zjistit konkrétní endoskopickou metodu (rektoskopie, esofagoskopie aj.). Výstupy ukazatele mohou být silně ovlivněny kvalitou vyplňování parametru Zjištěno při. Další zkreslení může nastat chybami při Předpokládané zkreslení vykazování zdravotnického zařízení, které provedlo diagnostiku onemocnění. Výsledky pro jednotlivá zdravotnická zařízení mohou být výrazně zkreslena malým počtem případů. Registrace ukazatele PU2.8 Podíl pacientů s konkrétním endoskopickým vyšetřením Nový název ukazatele Podíl pacientů s konkrétním endoskopickým vyšetřením Národní onkologický registr (NOR) Data vykazovaná plátcům zdravotní péče (PZP) Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, u kterých bylo před datem stanovení diagnózy proveden definovaný výkon endoskopického vyšetření. x= pacienti, kteří mají v PZP vykázán některý z definovaných výkonů do měsíce před datem stanovení DG y= pacienti ve sledované skupině, kteří byli v ZZ diagnostikovaní dle NOR, mimo pitvu a DCO Entita, pro kterou je Diagnóza nebo skupina diagnóz měření prováděno Zdravotnická zařízení Standardizace a způsob Nebyla provedena žádná speciální standardizace. statistické prezentace V datech PZP je možno dohledat konkrétní endoskopické výkony u pacienta. Hledány jsou vybrané výkony dle konkrétního doporučení metodu (rektoskopie, esofagoskopie aj.), které byly provedeny v období do 1 měsíce před stanovením diagnózy v NOR. Zkreslení může nastat chybami při vykazování zdravotnického zařízení, které provedlo diagnostiku onemocnění. Výsledky pro jednotlivá Předpokládané zkreslení zdravotnická zařízení mohou být výrazně zkreslena malým počtem případů. v klinických doporučených postupech Stránka 21 z 52

22 3 Cíl doporučení: centralizace péče s naplněním kvalifikačních a technických požadavků a požadavků na erudici a zkušenost Formulace doporučení: Je doporučeno, aby byli pacienti diagnostikováni a léčeni v zařízeních zařazených do systému KOC/KOS a aby tato zařízení prováděla dostatečný počet výkonů (dle doporučení KS). Skupiny ukazatelů: 1. Strukturální ukazatele míry centralizace péče 2. Objemové ukazatele : výkazy péče zdravotním pojišťovnám v rozhraní VZP : ukazatele jsou součástí Národní sady ukazatelů zdravotních služeb. Konkrétní ukazatele: Ukazatele centralizace Kód QV0028xD1 QV0030xD1 QV0031xD1 QV0032xD1 QV0033xD1 QV0034xD1 QV0035xD1 QV0037xD1 QV0038xD1 QV0041xD1 Název Objemové ukazatele Kód QV0036xD1 QV0070xD1 QV0072xD1 QV0102xXX QV0104xXX QV0228xD1 QV0233xD1 QV0244xXX QV0246xXX QV0249xD1 QV0267xD1 QV0268xD1 QV0269xD1 QV0270xD1 QV0271xD1 Míra centralizace operačních výkonů pro Ca anu Míra centralizace operačních výkonů na tlustém střevě a konečníku pro Ca Míra centralizace amputace konečníku sec. Miles Míra centralizace amputace konečníku sec. Miles pro Ca rekta nebo anu Míra centralizace resekcí jícnu Míra centralizace resekcí jícnu pro Ca Míra centralizace resekcí pankreatu Míra centralizace resekcí nebo amputací rekta Míra centralizace resekcí nebo amputací rekta pro Ca Míra centralizace resekčních výkonů na játrech pro metastázy Ca Název Míra centralizace resekcí pankreatu pro Ca výkonů resekce jícnu výkonů resekce pankreatu operačních výkonů na štítné žláze a přištítných tělískách operačních výkonů na štítné žláze pro Ca resekčních výkonů na tlustém střevě a konečníku výkonů amputace konečníku sec. Miles neradikálních výkonů na pankreatu pro Ca neradikálních výkonů na pankreatu ne pro Ca výkonů resekce nebo amputace rekta pro Ca výkonů amputace konečníku sec. Miles pro Ca rekta nebo anu resekčních výkonů na játrech resekčních výkonů na játrech pro metastázy Ca výkonů na játrech pro metastázy Ca výkonů na játrech v klinických doporučených postupech Stránka 22 z 52

23 Kód QV0272xD1 QV0273xXX QV0274xD1 QV0275xD1 QV0276xD1 QV0290xXX QV0291xXX QV0319xXX QV0323xXX QV0331xXX QV0359xXX QV0364xXX QV0366xXX QV0367xXX QV0369xXX Název resekčních výkonů na tlustém střevě a konečníku pro Ca operačních výkonů pro Ca anu výkonů resekce nebo amputace rekta výkonů resekce pankreatu pro Ca výkonů resekce jícnu pro Ca resekčních výkonů na prsu resekčních výkonů na prsu pro Ca případů s hysterektomií případů s prostatektomií případů s resekcí ledviny nebo nefrektomií resekčních výkonů na plicích resekčních výkonů na plicích u bronchogenního karcinomu hospitalizovaných pro bronchogenní karcinom plic hospitalizací pro maligní pleurální mezoteliom případů s výkonem cystektomie 4 Cíl doporučení: stanovení úplných závěrů primární diagnostiky Formulace doporučení: Výsledkem primární diagnostiky by měla být stanovená primární klinická diagnóza novotvaru, TNM klasifikace a klinické stadium (u diagnóz se zavedenou TNM klasifikací) a morfologická diagnóza. Skupiny ukazatelů: 1. Procesní ukazatele míry stanovení stadia dle klasifikace TNM (počítáme z dat NOR jako podíl pacientů s non ctx, ptx, cnx, pnx, cmx, pmx, nebo lze použít celkové zhodnocení stadia nádoru uvedené v NOR před a po provedení operace a histologie) 2. Procesní ukazatel míry zhodnocení stavu sentinelové uzliny (počítáme z NOR) 3. Procesní ukazatel pokrytí morfologickou diagnózou (Závazné pokyny NZIS pro NOR, str. 14). Výskyt s hlášení s morfologickým kódem 3333/3 (klasifikace MKN-O-3), počítáme z NOR. v klinických doporučených postupech Stránka 23 z 52

24 Konkrétní ukazatele: Registrace ukazatele PU4.1 Podíl pacientů se stanoveným předléčebným stadiem Nový název ukazatele Podíl pacientů se stanoveným předléčebným stadiem Národní onkologický registr (NOR) Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, u kterých byla stanovena kompletní předléčebná TNM klasifikace novotvaru x= podmnožina pacientů y s vyplněnou předléčebnou TNM klasifikací (bez X nebo s X nerozhodujícím o stadiu) y= pacienti ve sledované skupině diagnostikovaní v ZZ dle NOR, mimo onemocnění se stadiem nezjištěných z objektivních příčin (bez TNM klasifikace, pitva, DCO, časné úmrtí, odmítnutí léčby) Entita, pro kterou je Diagnóza nebo skupina diagnóz měření prováděno Zdravotnická zařízení Standardizace a způsob Nebyla provedena žádná speciální standardizace. statistické prezentace Předpokládané zkreslení U záznamů NOR se eviduje klinická TNM klasifikace novotvaru dle mezinárodního standardu. Hledáme pacienty diagnostikované ve sledovaném zařízení, kteří mají vyplněnu korektní kombinaci hodnot TNM, umožňující výpočet klinického stadia. Vynechávají se pacienti, u nichž nemohlo být stadium určeno z objektivních příčin. Zkreslení může nastat chybami při vykazování zdravotnického zařízení, které provedlo diagnostiku onemocnění. Výsledky pro jednotlivá zdravotnická zařízení mohou být výrazně zkreslena malým počtem případů. Registrace ukazatele PU4.2 Podíl pacientů se stanoveným pooperačním stadiem Nový název ukazatele Podíl pacientů se stanoveným pooperačním stadiem Národní onkologický registr (NOR) Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, u kterých byla po tumor odstraňující operaci stanovena kompletní postresekční TNM klasifikace novotvaru v klinických doporučených postupech Stránka 24 z 52

25 x= podmnožina pacientů y s vyplněnou postresekční TNM klasifikací (bez X nebo s X nerozhodujícím o stadiu) y= pacienti ve sledované skupině s tumor odstraňující operací v ZZ dle NOR, mimo onemocnění se stadiem nezjištěných z objektivních příčin (bez TNM klasifikace, pitva, DCO, časné úmrtí, odmítnutí léčby) Entita, pro kterou je Diagnóza nebo skupina diagnóz měření prováděno Zdravotnická zařízení Standardizace a způsob Nebyla provedena žádná speciální standardizace. statistické prezentace Předpokládané zkreslení U záznamů NOR se eviduje patologická (pooperační) TNM klasifikace novotvaru dle mezinárodního standardu. Hledáme pacienty s tumor odstraňující operací ve sledovaném zařízení, kteří mají vyplněnu korektní kombinaci hodnot ptnm, umožňující výpočet pooperačního stadia. Vynechávají se pacienti, u nichž nemohlo být stadium určeno z objektivních příčin. V případě, že není vyplněna hodnota pm, použije se místo ní hodnota M z předléčebné klasifikace, neboť hodnocení vzdálených metastáz se obvykle neprovádí v rámci postresekční klasifikace tumoru. Zkreslení může nastat chybami při vykazování zdravotnického zařízení, které provedlo diagnostiku onemocnění. Výsledky pro jednotlivá zdravotnická zařízení mohou být výrazně zkreslena malým počtem případů. Registrace ukazatele PU4.3 Podíl pacientů s vyhodnocením sentinelové uzliny (uzlin) Nový název ukazatele Podíl pacientů s vyhodnocením sentinelové uzliny (uzlin) Národní onkologický registr (NOR) Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, u kterých bylo po tumor odstraňující operaci provedeno vyhodnocení zasažení sentinelové mízní uzliny (uzlin) buňkami nádoru. x= podmnožina pacientů y s vyplněným údajem o zasažení sentinelové mízní uzliny y= pacienti ve sledované skupině s tumor odstraňující operací v ZZ dle NOR, mimo onemocnění se stadiem nezjištěných z objektivních příčin (bez TNM klasifikace, pitva, DCO, časné úmrtí, odmítnutí léčby) Entita, pro kterou je Diagnóza nebo skupina diagnóz měření prováděno Zdravotnická zařízení v klinických doporučených postupech Stránka 25 z 52

26 Standardizace a způsob statistické prezentace Předpokládané zkreslení Nebyla provedena žádná speciální standardizace. Jednou z položek sledovaných v NOR je záznam o vyhodnocení sentinelové mízní uzliny po chirurgickém zákroku. Ukazatel se vyhodnocuje u pacientů s tumor odstraňující operací provedenou v ZZ. Ukazatel může být silně ovlivněn kvalitou vyplňování tohoto údaje v NOR. Zkreslení může nastat také chybami při vykazování zdravotnického zařízení, které provedlo resekci nádoru. Výsledky pro jednotlivá zdravotnická zařízení mohou být výrazně zkreslena malým počtem případů. PU4.4 Podíl pacientů s odebráním požadovaného počtu uzlin při Registrace ukazatele chirurgickém zákroku Nový název ukazatele Podíl pacientů s odebráním požadovaného počtu uzlin při chirurgickém zákroku Národní onkologický registr (NOR) Období onkologické péče: Primární diagnostika Podíl počtu onemocnění, u kterých byl při tumor odstraňující operaci odebrán alespoň požadovaný počet regionálních mízních uzlin pro hodnocení jejich zasažení buňkami nádoru x= podmnožina pacientů y se záznamem o odebrání alespoň požadovaného počtu regionálních mízních uzlin dle konkrétního doporučení y= pacienti ve sledované skupině s tumor odstraňující operací v ZZ dle NOR, mimo onemocnění se stadiem nezjištěných z objektivních příčin (bez TNM klasifikace, pitva, DCO, časné úmrtí, odmítnutí léčby) Entita, pro kterou je Diagnóza nebo skupina diagnóz měření prováděno Zdravotnická zařízení Standardizace a způsob Nebyla provedena žádná speciální standardizace. statistické prezentace Předpokládané zkreslení V záznamu NOR nalezneme údaj o počtu odebraných uzlin při radikálním chirurgickém zákroku. Tento údaj je možno porovnat s doporučením pro sledovanou diagnózu. Záznam splňuje kritérium pokud je údaj o počtu odebraných uzlin vyplněn a má stejnou nebo vyšší hodnotu, než je požadována daným doporučením. Ukazatel může být silně ovlivněn kvalitou vyplňování údaje o počtu odebraných uzlin v NOR. Zkreslení může nastat také chybami při v klinických doporučených postupech Stránka 26 z 52

Metodika oceňování hospitalizačního případu

Metodika oceňování hospitalizačního případu Metodika oceňování hospitalizačního případu pro rok 2016 Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Petr Mašek Spoluautoři: Tým DRG Restart, zástupci referenčních nemocnic Verze: 1.0 Datum:

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 013 Autor / Autoři: autoři: tým DRG Restart Verze: 013 Datum: 18. 12. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého náměstí 4, P. O.

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Vzdělávací program nástavbového oboru * KOLOPROKTOLOGIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2. Specializovaný výcvik v délce minimálně 36 měsíců...2

Více

Metodika sestavení případu hospitalizace

Metodika sestavení případu hospitalizace Metodika sestavení případu hospitalizace Verze 013 Autor / Autoři: autoři: tým DRG Restart Verze: 013 Datum: 18. 1. 015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého náměstí 4, P. O. Box 60,

Více

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3 Obsah C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP, č. j. 20854/2013/OZS 1 Cíle a výstupy

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů

Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Využití ukazatelů kvality a efektivity péče v implementaci klinických doporučených postupů Příloha 5d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum

Více

Přehled použitých výrazů a zkratek

Přehled použitých výrazů a zkratek Orgány vývoje klinických standardů a proces plánování Příloha 4b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Návrh koncepce oboru

Návrh koncepce oboru Návrh koncepce oboru Aktualizovaný návrh na znění koncepce oboru ortopedie s přihlédnutím k plánovanému vstupu ČR do Evropské unie 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU 1.1. Hlavní číslo odbornosti 606 a 503, tzn.

Více

Přílohy. Obchodní strategie firmy STAPRO společnost s ručením omezeným

Přílohy. Obchodní strategie firmy STAPRO společnost s ručením omezeným Přílohy Obchodní strategie firmy STAPRO společnost s ručením omezeným Seznam příloh 1. Prezentace Analýza kvality onkologické péče prováděné z dostupných dat (STAPRO a CBA české onkologie) 2. Základní

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH slinivky břišní OBSAH Co je slinivka břišní?.............................. 2 Co jsou to nádory?................................ 3 Jaké jsou rizikové faktory pro vznik rakoviny

Více

Development of National Coding Standards within the Czech DRG System

Development of National Coding Standards within the Czech DRG System EC TWINNING PROJECT Development of National Coding Standards within the Czech DRG System CZ2005/IB/SO/03 Prague, 23 September 2008 Aplikace výstupů projektů TF04 a TF05 v prostředíčeské republiky, navazující

Více

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ

CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ CÍL 8: SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ DO ROKU 2020 BY SE MĚLA SNÍŽIT NEMOCNOST, ČETNOST ZDRAVOTNÍCH NÁSLEDKŮ A PŘEDČASNÁ ÚMRTNOST V DŮSLEDKU HLAVNÍCH CHRONICKÝCH NEMOCÍ NA NEJNIŽŠÍ MOŽNOU ÚROVEŇ Nejčastějšími

Více

RNDr. Tomáš Pavlík, PhD. RNDr. Jiří Jarkovský, PhD. Doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

RNDr. Tomáš Pavlík, PhD. RNDr. Jiří Jarkovský, PhD. Doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD. Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Metodika vı cerozme rne analy zy Na rodnı ho registru hospitalizovany ch za u c elem vy be ru reprezentativnı sı te poskytovatelu zdravotnı ch sluz eb CČR RNDr. Tomáš Pavlík, PhD. RNDr. Jiří Jarkovský,

Více

Národní zdravotní registry podle zákona o zdravotních službách

Národní zdravotní registry podle zákona o zdravotních službách ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA tel. 257216810, fax 257219280 www.lkcr.cz E-mail: pravni@clkcr.cz PRÁVNÍ ODDĚLENÍ Kancelář v Olomouci: Lékařská 291/2, 150 00 Praha 5 Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc 2 Národní zdravotní

Více

MANUÁL PRO ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA

MANUÁL PRO ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA MANUÁL PRO ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA metodický materiál Pracovní skupiny pro zdravotní plány a politiky při Ministerstvu zdravotnictví Obsah: 1. Úvod do problematiky 2. Indikátory zdravotního stavu 3. Postup

Více

Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní

Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní Karcinom pankreatu - zhoubný nádor slinivky břišní Autor: Aneta Balejová Jde o velmi závažné nádorové onemocnění s vysokou úmrtností. Slinivka břišní je vnitřní orgán dlouhý 18-20cm. Nachází se v zadní

Více

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní neurologický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Plzeňský kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Důvod předložení a cíle

Důvod předložení a cíle DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. I. OBECNÁ ČÁST A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvod předložení a cíle Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně

Více

QA0221 - Pokrytí gynekologickou preventivní prohlídkou

QA0221 - Pokrytí gynekologickou preventivní prohlídkou QA0221 - Pokrytí gynekologickou preventivní prohlídkou DOKUMENTACE K HODNOCENÍ UKAZATELE Obsah: 1. Base ukazatele... 2 2. Návrh ukazatele... 2 2.1. Identifikace a zařazení ukazatele dle vlastností... 2

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu. J.Minařík, V.Ščudla

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu. J.Minařík, V.Ščudla Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 16 Vydáno: 26. ŘÍJNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných

Více

Léčba vzácných onemocnění

Léčba vzácných onemocnění legislativní rámec pro léčbu vzácných onemocnění Mgr. Filip Vrubel 17. června 2011 ředitel odboru farmacie Legislativní rámec léčby vzácných onemocnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/83/ES

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Institut managementu zdravotnických služeb Diplomová práce Bc. Petra Češkovičová 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu

Více

Vztah doporučení, kritérium, ukazatel

Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Vztah doporučení, kritérium, ukazatel Příloha 3l Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj

Více

CHRONICKÁ PANKREATITIDA - standard Petr Dítě

CHRONICKÁ PANKREATITIDA - standard Petr Dítě CHRONICKÁ PANKREATITIDA - standard Petr Dítě CHARAKTERISTIKA NEMOCI Chronická pankreatitida je progresivní zánětlivý proces, kdy pankreatická tkáň je postupně nahrazena vazivem. Důsledkem je exokrinní

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu Obsah Cíle, kritéria a harmonogram projektu...

B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu Obsah Cíle, kritéria a harmonogram projektu... Obsah B. Zhodnocení dosažených výsledků z hlediska stanovených cílů a harmonogramu projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP,

Více

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU)

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU) 17.5.2014 L 147/71 ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI ze dne 10. března 2014, kterým se stanoví kritéria a podmínky, jež musí splnit evropské referenční sítě a poskytovatelé zdravotní péče, kteří

Více

Karta mého srdce - portál pojištěnců Zaměstnanecké pojišťovny Škoda

Karta mého srdce - portál pojištěnců Zaměstnanecké pojišťovny Škoda Karta mého srdce - portál pojištěnců Zaměstnanecké pojišťovny Škoda Ing. Zdeněk Vitásek, MBA ředitel odboru organizace a IS, ZPŠ Ing. Vladimír Šolc, DMS STYRAX Consulting, a. s. Stručně o Zaměstnanecké

Více

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ

Nádorová. onemocnění plic ONKOLOGIE IVANA PÁLKOVÁ JANA SKŘIČKOVÁ ONKOLOGIE Nádorová onemocnění plic Každá epocha lidských dějin má své dominující nemoci. V minulém století to byla, vedle civilizačních chorob, především nádorová onemocnění. Změnu nelze očekávat ani ve

Více

Zdravotnická dokumentace Základní záznam zdravotnického zařízení. Dita Svobodová

Zdravotnická dokumentace Základní záznam zdravotnického zařízení. Dita Svobodová Zdravotnická dokumentace Základní záznam zdravotnického zařízení Dita Svobodová Zdravotnická dokumentace Má-li současná zdravotní péče splňovat požadavky na kvalitu, bezpečnost a efektivitu, musí být:

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR 5.12. 2013 Seminář stav screeningových programů zhoubných nádorů v ČR a význam adresného zvaní občanů

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro plenární zasedání RHSD konané dne 1. prosince 2014. Současná situace ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro plenární zasedání RHSD konané dne 1. prosince 2014. Současná situace ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro plenární zasedání RHSD konané dne 1. prosince 2014 Současná situace ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění...3

Více

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA: Přihlášením se do programu mamografického (MG) screeningu (viz podmínky přihlášky k MG screeningu a

Více

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010 Metodický pokyn evaluace komunikačních plánů OP 2007-2010 červenec 2010 Zpracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a společnost HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz - 1/35 Metodický pokyn evaluace komunikačních

Více

Příloha I. Seznam názvů, lékové formy, množství účinné látky v lécích, způsob podávání a uchazeči v členských státech

Příloha I. Seznam názvů, lékové formy, množství účinné látky v lécích, způsob podávání a uchazeči v členských státech Příloha I Seznam názvů, lékové formy, množství účinné látky v lécích, způsob podávání a uchazeči v členských státech 1 Členský stát EU/EHS Název společnosti uchazeče, adresa (Smyšlený název) Název Množství

Více

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi)..

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1.1 Buněčný cyklus 1.1.1 Mitogenní signalizace a zahájení buněčného cyklu 1.1.2 G1 fáze buněčného cyklu a její reštrikční bod 1.1.3 S fáze: replikace DNA 1.1.4

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

OPONENTSKÝ POSUDEK DIZERTAČNÍ PRÁCE

OPONENTSKÝ POSUDEK DIZERTAČNÍ PRÁCE OPONENTSKÝ POSUDEK DIZERTAČNÍ PRÁCE Uchazeč: MUDr. Ing. Kamil Zeman Pracoviště: Interní kardiologická klinika Fakultní nemocnice Brno, Interní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. Studijní program:

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

28. INDIKACE NUTRIČNÍ PODPORY ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH

28. INDIKACE NUTRIČNÍ PODPORY ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH 28. INDIKACE NUTRIČNÍ PODPORY ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH Indikace k nutriční podpoře onkologických pacientů vycházejí z platných standardů ESPEN, publikovaných pro enterální výživu (EV) v roce 2006 a pro parenterální

Více

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU INFORMACE PRO PACIENTY ZÁŘÍ 2010 Technologický

Více

Indikace diagnostické, screeningové a dispenzární kolonoskopie

Indikace diagnostické, screeningové a dispenzární kolonoskopie Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu Subkatedra gastroenterologie

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89

6 BŘIŠNÍ STĚNA A KÝLY (Filip Pazdírek) 83 6.1 Kýly 83 6.2 Záněty a nádory 88 6.3 Vývojové vady 89 OBSAH PŘEDMLUVA 7 1 CHIRURGIE KRKU (Petr Bavor) 17 1.1 Krční cysty, uzliny 17 1.2 Záněty, nádory 18 1.3 Štítná žláza 18 1.4 Příštítná tělíska 29 1.5 Útlakové krční syndromy 31 2 HRUDNÍ CHIRURGIE (Ronald

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

Epidemiologie, 4. seminář. SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii

Epidemiologie, 4. seminář. SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii Epidemiologie, 4. seminář SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii PREVENCE (zabránění vzniku nemoci) Primární prevence cílem je zabránit vzniku nemoci pokles incidence Sekundární prevence záchyt existujícího

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH prostaty OBSAH Co je prostata?................................... 2 Co jsou nádory?.................................. 3 Co je zbytnění prostaty benigní hyperplazie prostaty?.............................

Více

REVIZNÍ SYSTÉM VZP 2 0 1 6 SEMINÁŘ STAPRO S.R.O. NEMOCNICE NA HOMOLCE 14. 12. 2015 PRAHA. zdenka.salcman_kucerova@vzp.cz

REVIZNÍ SYSTÉM VZP 2 0 1 6 SEMINÁŘ STAPRO S.R.O. NEMOCNICE NA HOMOLCE 14. 12. 2015 PRAHA. zdenka.salcman_kucerova@vzp.cz REVIZNÍ SYSTÉM VZP 2 0 1 6 SEMINÁŘ STAPRO S.R.O. NEMOCNICE NA HOMOLCE 14. 12. 2015 PRAHA Z. S. KUČEROVÁ, OKRZP ÚSTŘEDÍ VZP ČR zdenka.salcman_kucerova@vzp.cz REVIZE V NEMOCNICÍCH P R I O R I T Y 1.Akutní

Více

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání Vzdělávací program oboru REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní, chirurgický nebo pediatrický kmen v délce

Více

Úprava klasifikace DRG 010.2013 Aktualizace MKN-10

Úprava klasifikace DRG 010.2013 Aktualizace MKN-10 Úprava klasifikace DRG 010.2013 Aktualizace MKN-10 Návrh řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2012 Národní referenční centrum Autor: Petr Čech Datum: 17.9.2012 Úprava klasifikace DRG 009.2012 Aktualizace

Více

Centrální databáze nežádoucích událostí

Centrální databáze nežádoucích událostí Centrální databáze nežádoucích událostí srovnání zdravotnických zařízení 4.čtvrtletí 2009 Kabinet veřejného zdravotnictví 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Obsah Centrální databáze nežádoucích

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru nukleární medicína je získání potřebných teoretických a praktických dovedností v

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 800 MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ZVLÁŠTNÍ ASPEKTY AUDITY ÚČETNÍCH ZÁVĚREK SESTAVENÝCH V SOULADU S RÁMCEM PRO (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo

Více

MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun

MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun MAPA RIZIK ZABRAŇUJÍCÍCH V PŘÍSTUPU K INFORMACÍM města Lanškroun Zpracovala: Kristýna Andrlová Oživení, o. s., duben 2012 Obsah Hlavní zjištění...2 Hlavní doporučení...2 Metodika tvorby mapy rizik...3

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH varlat OBSAH Co jsou varlata................................... 2 Co jsou nádory................................... 3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete......

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví

NÁRODNÍ PLÁN. ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost. Motto: a rozvoj českého zdravotnictví NÁRODNÍ PLÁN ROZVOJE ehealth Motto: ehealth je zásadním předpokladem pro udržitelnost a rozvoj českého zdravotnictví České národní fórum pro ehealth občanské sdružení se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha

Více

ZKUŠENOSTI Z KONTROL A NÁMĚTY K DALŠÍMU ŘEŠENÍ REALIZACE MAMÁRNÍHO SCREENINGU Z PRAXE REVIZNÍHO LÉKAŘE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

ZKUŠENOSTI Z KONTROL A NÁMĚTY K DALŠÍMU ŘEŠENÍ REALIZACE MAMÁRNÍHO SCREENINGU Z PRAXE REVIZNÍHO LÉKAŘE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ZKUŠENOSTI Z KONTROL A NÁMĚTY K DALŠÍMU ŘEŠENÍ REALIZACE MAMÁRNÍHO SCREENINGU Z PRAXE REVIZNÍHO LÉKAŘE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY Autor: Spolupráce: MUDr. Hynek Dolanský MUDr. Katarína Klosová Ing. Ján Masár

Více

Novinky a trendy v léčbě autoimunitních (dysimunitních) nervosvalových onemocnění. J. Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno

Novinky a trendy v léčbě autoimunitních (dysimunitních) nervosvalových onemocnění. J. Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno Novinky a trendy v léčbě autoimunitních (dysimunitních) nervosvalových onemocnění J. Bednařík Neurologická klinika LFMU a FN Brno Cíl a obsah přednášky Obecné trendy ve výzkumu a praktickém managementu

Více

LOGICKÝ RÁMEC. jednotlivých krajích ČR

LOGICKÝ RÁMEC. jednotlivých krajích ČR Globální cíl 1: Funkční síť infekčních pracovišť Očekávané benefity: Plně funkční síť lůžkových a ambulantních infekčních pracovišť; Adekvátní počet kvalifikovaného odborného personálu v oboru infekční

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ ONKOLOGIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb.

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb. 98/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci ve znění vyhlášek č. 236/2013 Sb. a č. 364/2015 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona

Více

Přednáška VŠFS. Koncepty a řízení firemního nákupu

Přednáška VŠFS. Koncepty a řízení firemního nákupu Přednáška VŠFS Koncepty a řízení firemního nákupu Cíle Cílem této prezentace je seznámit vás se základními cíli, koncepty a nástroji profesionálního nákupu. Přestože je dnešní přednáška nezbytně zkratkou,

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA Cíl specializačního vzdělávání... Minimální požadavky na specializační vzdělávání.... Základní interní nebo radiologický kmen v délce minimálně 4 měsíců....

Více

Diagnostika a management iatrogenních endoskopických perforací - stanovisko Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie (ESGE)

Diagnostika a management iatrogenních endoskopických perforací - stanovisko Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie (ESGE) Diagnostika a management iatrogenních endoskopických perforací - stanovisko Evropské společnosti gastrointestinální endoskopie (ESGE) Uvedený dokument je doslovným překladem oficiálního dokumentu European

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ NEUROLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je vychovat specialistu v oboru dětská neurologie, tedy oboru, jenž se zabývá normálním i

Více

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 INFORMAČNÍ MAPA

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE

MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE MAMOGRAFICKÝ SCREENING V ČESKÉ REPUBLICE Výsledky prvního roku projektu AUTOŘI: Adam Svobodník Daniel Klimeš Helena Bartoňková Jan Daneš Miroslava Skovajsová Oldřich Coufal Ladislav Dušek ČASOVÝ VÝVOJ

Více

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO

VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO VÝUKOVÉ VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PRO PROGRAMY SCREENINGU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ PRSU, TLUSTÉHO STŘEVA A KONEČNÍKU A HRDLA DĚLOŽNÍHO O. Májek, J. Daneš, M. Zavoral, V. Dvořák, D. Klimeš, D. Schwarz, J. Gregor,

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Interpretace akreditačních standardů a indikátorů SAK, o.p.s., a národní legislativy

Interpretace akreditačních standardů a indikátorů SAK, o.p.s., a národní legislativy Výstupy z interpretačního semináře SAK, o.p.s. konaného dne 18. 12. 2010 akreditačních standardů a indikátorů SAK, o.p.s., a národní legislativy Zpracovali: MUDr. David Marx, PhD. MUDr. František Vlček,

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2015/2016 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

STRUKTURA PROJEKTU CA PANKREAKTU

STRUKTURA PROJEKTU CA PANKREAKTU Vstupní parametry STRUKTURA PROJEKTU CA PANKREAKTU 1. Vstupní parametry 1. Výška [cm] (reálné číslo) 2. Hmotnost pacienta v době diagnózy [kg] (reálné číslo) 3. BMI v době diagnózy (reálné číslo) 4. Hmotnost

Více

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči?

Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Je možné efektivně používat procesně orientované pracovní postupy při zdravotní péči? Miloš Suchý 1, Martina Pátá 1, Richard Matyáš 2 1 Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví,

Více

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Hodnocení kvality v programech screeningu zhoubných nádorů RNDr. Ondřej Májek Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Screeningové

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 6 11. 9. 2013 Souhrn Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v

Více

1. Důvod předložení a cíle

1. Důvod předložení a cíle O d ů v o d n ě n í OBECNÁ ČÁST A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie. Vít Procházka

Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie. Vít Procházka Diferenciální diagnostika lymfadenomegalie a splenomegalie Vít Procházka Motto Sebelepší hematoonkolog se neobejde bez spolupráce s lékařem prvního kontaktu. Mezioborová spolupráce je základem správné

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Eliška Dosedělová

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Eliška Dosedělová UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Interní oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Eliška Dosedělová Test okultního krvácení stále užitečný ve screeningu kolorektálního

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Projekt IKARUS. u nádorů prsu

Projekt IKARUS. u nádorů prsu Incidence Kostních příhod u nádorů prsu Projekt IKARUS Projekt I K A R U S zjištění Incidence Kostních příhod u nádorů prsu u nádorů prsu Zjištění Incidence Kostních příhod Statistické zhodnocení prospektivní

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 5. 11. 2014 7 Souhrn Činnost oboru radiologie a zobrazovacích metod v Libereckém

Více

Akční plán č. 8b: Zvýšení dostupnosti návazné péče

Akční plán č. 8b: Zvýšení dostupnosti návazné péče Zdraví 2020 Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Akční plán č. 8b: Zvýšení dostupnosti návazné péče Ministerstvo zdravotnictví 2015 Ministerstvo zdravotnictví 2015 Obsah 1. Shrnutí...

Více

Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok Gadobutrolum Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Gadobutrolum

Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok Gadobutrolum Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Gadobutrolum Sp.z. sukls177880/2014 a k sp.zn. sukls129971/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok Gadobutrolum Gadovist 1,0 mmol/ml injekční roztok v předplněné injekční

Více