Pravidelné bohoslužby v naší farnosti. Velikonoce. FARNÍ LISTY č. 123 Velikonoční doba 2011 FARNÍ LISTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidelné bohoslužby v naší farnosti. Velikonoce. FARNÍ LISTY č. 123 Velikonoční doba 2011 FARNÍ LISTY"

Transkript

1 Pravidelné bohoslužby v naší farnosti Bohoslužby v kostele Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař Neděle 8.00 hod. - mše sv hod. - mše sv. Úterý hod. - mše sv. Pátek hod. - mše sv. Bohoslužby v kostele Narození Panny Marie, Praha-Záběhlice Neděle 9.30 hod. - mše sv. Středa hod. - mše sv. Domov důchodců Praha 10 Záběhlice, Sněženková 2973/8 - První a třetí čtvrtek v měsíci v hod. mše sv. Příležitost ke svátosti smíření vždy před bohoslužbou. Mimo tyto termíny po domluvě s knězem - možnost i duchovního pohovoru. VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY v kostele Stětí sv. Jana Křtitele Zelený čtvrtek hod. - mše sv. na památku ustanovení Eucharistie Velký Pátek hod. - pobožnost křížové cesty hod. - velkopáteční obřady Bílá sobota hod. - vigilie Vzkříšení s přijetím iniciačních svátostí katechumeny Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 8.00 hod. - mše sv hod. - mše sv Velikonoční pondělí 8.00 hod. - mše sv. VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY v kostele Narození Panny Marie Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 9.30 hod. - mše sv Velikonoční pondělí 9.30 hod. - mše sv. Dobrovolné příspěvky na Farní Listy dávejte, prosíme, do pokladničky v kostele. Vydává: Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele, Praha-Hostivař Adresa: Domkářská 21/1, PSČ , Praha 15 Hostivař, IČ: Telefon: kněz, jáhen Číslo účtu: /0800, Česká Spořitelna na běžný provoz farnosti Číslo účtu na záchranu fresek: /0800, Česká Spořitelna FARNÍ LISTY č. 123 Velikonoční doba 2011 FARNÍ LISTY HOSTIVAŘSKO-ZÁBĚHLICKÉ Velikonoce Každý rok se na Velikonoce těšíme. Nejen proto, že přichází jaro a je více volna. Do velikonočního období vstupujeme již od Květné neděle. Prožíváme události Poslední večeře, opuštěnost Ježíše v Getsemanské zahradě, Velký pátek s křížovou cestou a ukřižováním, Bílou sobotu s adorací u Božího hrobu a slavné Vzkříšení. Při čteních o velikonoční vigilii silně vnímáme souvislost Božího volání od prvopočátku až po dnešek. Bůh miluje a stále znovu volá svůj lid. Co to tedy pro nás znamená, že Kristus vstal z mrtvých? V první řadě nám to přináší jistotu, že smrt není poslední vítěz, že to není nepřemožitelná mocnost! Ježíš nad ní zvítězil! Prošel temnotou hrobu a je živ. A to nám dává naději, že také my - po projití údolím stínu smrti - budeme živi. Budeme živi novým, slavnějším životem, který nám Kristus vydobyl. Tato jedinečná zpráva je určena všem lidem na naší zemi. Kdo tuto zprávu neodmítne a přijme Ježíše jako svého Spasitele a Pána, je zachráněn a má věčný život v Božím království. Ježíš přece řekl: Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky Naše cesta se napřimuje a usměrňuje k cíli, jímž je brána věčného života. Naděje na vzkříšení těla a život věčný je největší dar, jaký nám Kristus daroval. Je to světlo, které je před námi a usnadňuje nám život, utrpení i smrt. Je to poselství, které dává radost, chuť do života, které napřimuje zoufající, pozvedá klesající a podpírá zemdlené. Přejeme všem, aby nám to Velikonoce připomínaly a burcovaly nás ke konání dobra i chuti jít po té Boží cestě. Kristus ať nás v tom posiluje. On opravdu vstal z mrtvých. Pater Jan Pata, jáhen Josef Bernard

2 Komentáře k liturgii svatého týdne Vstupujeme do nejposvátnější části liturgického roku, do velikonočního třídení, které začíná nyní o večerní mši na Zelený čtvrtek, pokračuje na Velký pátek, vrcholí na Bílou sobotu o velikonoční vigilii a Neděli zmrtvýchvstání Páně. Je to oslava velikonočního tajemství Kristova, jeho utrpení a vzkříšení. Zelený čtvrtek mše o večeři Páně Křesťané se schází, aby slavili jako apoštolové s Ježíšem jeho Poslední večeři. Ježíš nám podává důkaz své nejvyšší lásky, své tělo a krev a dává nám příklad, abychom také my každému prokazovali službu lásky. Večerní bohoslužba má tři části: 1. Na památku Poslední večeře Ježíšovy se slaví mše svatá. 2. Odchod Ježíšův do Getsemanské zahrady znázorňuje přenesení Nejsvětější svátosti na oltář vzadu v kostele. 3. Svůj vztah k trpícímu Kristu chceme vyjádřit adorací. Opuštěnost Ježíše v Getsemanech připomíná obnažení oltářů. Při chvalozpěvu "Sláva na výsostech Bohu" se rozezní všechny zvony a pak umlknou po celou dobu utrpení Ježíše, aby znovu zazněly o Veliké noci. Ve starozákonním čtení uslyšíme předpisy o velikonoční večeři, které dal Bůh Mojžíšovi pro první Velikou noc, kdy Bůh zachránil Izrael z egyptského otroctví. Tuto noc slavili Židé každý rok jako velikonoční svátek. Ve 2. čtení popisuje Sv. Pavel jak Pán slavil svou večeři. Pán Ježíš slavil své rozloučení s apoštoly v rámci židovské velikonoční večeře. Dal jí ale jiný obsah. Stala se obětí Nového zákona a potvrzením nové smlouvy. V evangeliu nám ukáže Pán sloužící lásku, je tmelem jednoty a pramenem bratrství v církvi. Abychom lépe vyjádřili náplň bohoslužby ustanovení svátosti Těla a Krve Páně, budeme podávat sv. přijímání pod obojí způsobou. Po Poslední večeři odešel Ježíš do Getsemanské zahrady, aby se tam v modlitbě připravil na své utrpení. Odchod z večeřadla připomíná nyní přenesení Nejsvětější svátosti do naší Getsemanské zahrady vzadu v kostele. Příležitost k soukromé adoraci bude do 20 hod. Na závěr proběhne obnažení oltářů. Odnášení plátna, kříže a svící z oltáře se podle původního zvyku konalo po každé mši svaté. Nyní nám to připomíná, že Ježíš byl ve svém utrpení opuštěn od přátel a při bičování a křižování obnažen. Z kropenek se odstraní svěcená voda a nalije se až z křestního pramene při slavení velikonoční vigilie. Velký pátek Připomínáme si Ježíšovo umučení. Ne jen se smutkem, ale i s vděčností. Proto na znamení vítězného Kristova utrpení používáme na Velký pátek roucha červené barvy, barvy mučedníků i barvy královské. Obřady mají tři části: 1. Bohoslužbu slova 2. Uctívání kříže 3. Přijímání Těla Kristova Bohoslužba začíná v naprostém tichu. Uvědomujeme si, že Ježíš musel podstoupit utrpení pro hříchy všech lidí, a litujeme, že i my jsme k tomu přispěli svými hříchy. Kněz s přisluhujícími pozdraví oltář hlubokou úklonou a pak se před oltářem tiše modlí. Spolu i my rozjímáme o utrpení Ježíše Krista, které nám přineslo spásu. To nám připomene i následující bohoslužba slova a pašije. Pak zazní starobylé přímluvy, které pocházejí z prvních dob křesťanství. Budeme v nich společně prosit za církev a celý svět, za věřící i nevěřící, protože Kristus zemřel za všech lidi i za ty, kdo ho neznají. Následuje uctívání kříže. Kříž je pro nás znamením spásy: na něm zvítězil Ježíš nad hříchem a vysvobodil nás z jeho nadvlády. Proto je kříž slavnostně přinášen a my se klaníme Tomu, kdo na něm zemřel, svému Zachránci a Vykupiteli, Ježíši Kristu. Všichni máme možnost uctít kříž a to buď úklonou, pokleknutím nebo políbením. Neslavíme jen památku Ježíšovy smrti, ale také si připomínáme, že byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých. Přemohl smrt a nám získal věčný život. Nabízí nám sám sebe v eucharistii: proto jsme i dnes zváni ke svaté hostině Božího pokrmu. Po skončení velkopátečních obřadů bude kostel otevřen k soukromé adoraci asi 20 hodin. Bílá sobota velikonoční vigilie Velikonoční noc je odedávna nocí bdění pro Pána, v níž křesťané očekávají a slaví zmrtvýchvstání Pána Ježíše. Pro vyvolený národ byla veliká noc ta, kdy vyšli z egyptského otroctví. Na památku tohoto vysvobození zabíjeli velikonočního beránka. Pro nás je nadějí vysvobození z hříchu a smrti. Oslava Veliké noci má čtyři části: 1. V první části slavnosti světla si připomínáme, že vzkříšený Kristus je světlo světa. 2. Ve druhé části, v bohoslužbě slova, budeme při čteních z Písma svatého uvažovat o podivuhodných skutcích, které od počátku Bůh učinil svému lidu Staré i Nové smlouvy. 3. Třetí částí je křestní bohoslužba, kdy budou pokřtěni naši katechumeni a my všichni ostatní si obnovíme své křestní sliby. 4. Na závěr dnešní oslavy budeme slavit eucharistii jako zpečetění a další napojení na Kristovo vítězství.

3 Vítáme mezi sebou naše katechumeny, kteří přijmou svátosti uvádějící do křesťanského života budou pokřtěni, biřmováni a přistoupí poprvé ke stolu Páně. Oheň, který zapálíme, je symbolem lásky a síly Ducha svatého. Oheň bude požehnán a zapálí se od něj velikonoční svíce paškál, jejíž název pochází z latinského paschale, tj. velikonoční. Paškál je symbolem vzkříšeného Krista, pravého světla, které osvěcuje každého člověka. Pět kadidlových zrn, která budou do velikonoční svíce vsazena, naznačují patero ran Ježíšových. Paškál pak bude nesen do ztemnělého kostela a na trojí zvolání: Světlo Kristovo budeme odpovídat: Sláva tobě, Pane. Od paškálu si všichni rozsvítíme své svíčky. Svíčky si ponecháme rozsvícené po dobu prvních 7 čtení, kdy se rozsvítí svíce na oltáři a celý kostel. Zpívá se chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu a přitom vyzvánějí zvony. Zároveň budeme stát a zazpíváme chvalozpěv vykoupených za velkolepá Boží díla v dějinách spásy, zejména za Kristovo vzkříšení Veliká noc je veliká tím, že v ní Kristus vstal z mrtvých, dovršil naše vykoupení a uskutečnil naše omilostnění. Toho se nám osobně dostává ve křtu. Proto se o Veliké noci již v rané církvi křtilo a i my dnes zde budeme svědky křtu a potom si připomeneme svůj vlastní křest. Před křtem budou katechumeni představeni celému farnímu společenství a poté budeme v litaniích prosit svaté o jejich přímluvu, abychom všichni dokázali uvádět závazky plynoucí z našeho křtu do svého života. Po modlitbě po litaniích bude posvěcena křestní voda. Pak bude následovat bude křest našich katechumenů, kteří se nejprve zřeknou všeho zlého a poté jednotlivě vyznají svoji víru. Po křtu (po předání bílého roucha a svíce), následuje biřmování, při kterém opět kmotři vloží svoji ruku na rameno svého kmotřence, aby tím stejně jako před chvílí u křtu vyjádřili, že jsou připraveni jim pomáhat a být jim v rámci svých sil oporou na jejich cestě víry. Po biřmování máme všichni vykonat to, nač jsme se celý půst připravovali: obnovit své křestní vyznání. Kristus Ježíš je naše budoucnost, a proto chce teď žít také v nás. A jeho život v nás začíná křtem. Ze křtu máme žít, křest v nás má růst a vydávat svůj užitek. My však víme, že jsme v tom ještě slabí. Je proto třeba se postavit celou svou bytostí za svůj křest, žít z Krista a dělat to, co on od nás očekává. To je úkol na celý život a každým rokem jak jsme schopni je třeba se otvírat víc a víc tomu, co s námi na křtu začalo. Zajímavé akce před námi: Výlet pro rodiny s dětmi Farní výlet pro rodiny s dětmi bude konat v sobotu 14. května v okolí hradu Konopiště. Srdečně zvou maminky z pondělního farního kroužku pro děti. Blíže samostatná pozvánka v LISTu. Benefiční koncert Ve čtvrtek 26. května se uskuteční v kostele v Hostivaři benefiční koncert na opravu kostela. Budeme rádi, když přijdete, poslechnete si starší písně a zavzpomínáte společně s Hankou Slavíkovou, která koncert vede. Noc kostelů Akce se koná v pátek 27. května od 18 do 24 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři Ve 20 hodin se uskuteční koncert komorního souboru SYRINX. Koncert bude přenášet Český rozhlas. Smyslem není propagace kostelů jako památek, ale příležitost projevit otevřenost církve, přiblížit příchozím křesťanství. Farní pouť V sobotu 4. června se zúčastníme poutě, která se koná v augustiniánském klášteře Svatá Dobrotivá v Zaječově u Beroun. Cestou navštívíme zámek v Hořovicích i nově rekonstruovaný zámek ve Zbirohu. Blíže samostatná pozvánka v LISTu. Výstava výkresů a prací ZUŠ Výstava prací dětí ZUŠ ve farním areálu bude letos června. Setkání s panem arcibiskupem Dukou V úterý 28. června v 18 hodin bude s námi slavit mši sv. pan arcibiskup Dominik Duka. Na setkání se zároveň oficiálně rozloučíme s paterem Matriuszem Kuzniarem a možná již také přivítáme nové kněze, kteří pak nastoupí během prázdnin. Pravidelné aktivity ve farnosti Farní káva v neděli po ranní mši sv. v Hostivaři Náboženství - mladší školní věk - úterý na faře, kontakt: Mgr. Jana Mátlová tel.: , předškolní děti - středa od , kontakt: Ing. Vlasta Rosická tel.: Příprava dospělých ke křtu a svátostem - po večerní mši sv. v úterý na faře v Hostivaři. Farní kroužek pro děti každé pondělí od hod. Setkávání Seniorů ve čtvrtek jednou za 14 dní Modlitební společenství Modlitby Matek : každou druhou středu na faře. Kontakt: Vlaďka Slowioczková tel.: Setkání farníků nad Písmem a liturgií je měsíčně, příští termín 4. května na faře. Cvičení žen každé úterý v Křesťanském gymnáziu Hostivař. Fotbal pro muže každý čtvrtek od 18 do 19 hod. v ZŠ Mendelova.

4 Hospodaření farnosti v roce 2010 Jako každý rok touto dobou pro jsme pro vás připravili informace o tom, jak naše farnost hospodaří a na co byly použity peníze ze sbírek a vašich darů. Rok 2010 probíhal ve znamení rekonstrukcí, jako konečně i ty dva roky předchozí. V roce 2009 byly postupně odhaleny a zakonzervovány fresky uvnitř kostela Stětí sv. Jana Křtitele, loni práce pokračovaly druhou etapou, dalšími archeologickými průzkumy a obnovou postranních oken kněžiště, která snad bude dokončena v letošním roce. Hlavní pozornost se však soustředila na opravu střechy našeho farního kostela v Hostivaři. Původně měla být jen vyměněna krytina, ale ukázalo se, že nosné trámy jsou napadeny dřevomorkou a jsou ve stavu daleko horším, než se předpokládalo. Pouhá výměna krytiny nestačila a bylo nutné sehnat značný obnos na chemické ošetření a výměnu poškozené konstrukce střechy. Současně s obnovou střechy proběhlo i restaurování zvonu ve věžičce kostela. Na rekonstrukci byly použity prostředky z grantu magistrátu hl. Města Prahy, daru Arcibiskupství, příspěvky z veřejné sbírky a vaše dary v celkové výši přes 1,5 mil. korun. V předvánoční době se podařilo díky podpoře MČ Praha 10 a díky firmě Eltodo Citelum s.r.o. nasvítit kostel v Záběhlicích, který krásně září nad hladinou Hamerského rybníka. Z dalších aktivit, nesmíme zapomenout na opravu opěrné zdi bývalé stodoly, která proběhla v letních měsících. Ještě stojí za zmínku dokončení koupelny v přízemí fary a kompletace vybavení farní společenské místnosti, pořízení sekačky na trávu a sněhové frézy. CO NÁS ČEKÁ DÁLE? Práce na obnově našeho kostela v Hostivaři pokračují, v nejbližším období se zaměříme na obnovu interiéru kostela. Naši pozornost si však zaslouží také kostel v Záběhlicích, kde již započala obnova misijního kříže, vstupních vrat a vývěsky. V letošním roce ještě připravujeme obnovu dláždění vstupu do kostela a vybudování chodníku k sakristii. Na tyto úmysly jsme vyhlásili před nedávnem sbírku. Jak vidíte, naše práce ještě nekončí. A je to zejména díky laskavosti vašich srdcí, příkladné pomoci a aktivitě, že se dílo obnovy naší farnosti daří. INFORMACE O HOSPODAŘENÍ V R Celkově skončilo hospodaření naší farnosti v černých číslech. O účetní hodnotu rekonstrukcí se zvýšila hodnota spravovaného majetku, která nyní přesahuje 14 milionů. Na dotacích od státních orgánů a institucí jsme přijali celkem 1,285 milionů korun. Celková výše přijatých darů a kostelních sbírek a výnos veřejné sbírky v součtu dosahuje téměř 1,4 mil korun. V těchto číslech jsou už obsaženy také výtěžky z aktivit farnosti, jako jsou pořádané koncerty nebo příjmy z pronájmu. Už tradičně naše výdaje směřují především na opravy, údržbu a rekonstrukce, další část odvádíme do svépomocného fondu Arcibiskupství a na Arcibiskupstvím vyhlášené úmysly. Nutné běžné výdaje na provoz fary a kostelů, spotřebu materiálu a běžnou údržbu a opravy kostelů a fary dosáhly 370 tisíc.. Jménem otce Mariusze, ekonomické rady i celé pastorační rady chci poděkovat zejména pravidelným přispěvatelům a dárcům a také všem, kteří se na společném díle obnovy podílejí svou prací a motlitbou. Ještě jednou upřímně děkuji a věřím, že v letošním roce společně započaté práce úspěšně dokončíme. Ve spolupráci s P. Mariuszem Ing. Eva Machová za Ekonomickou radu farnosti. Výlet pro rodiny s dětmi Zveme vás na FARNÍ VÝLET PRO RODINY S DĚTMI, který se bude konat v sobotu v okolí hradu Konopiště. Doprava je možná buď vlastním vozem přímo ke hradu, nebo společně vlakem. Z Hostivařského nádraží odjíždí vlak v 8.57 (pro zájemce je sraz v 8.45 na nádraží), příjezd do Benešova v Sraz vlakové skupiny s automobilisty bude v u vstupu do hradu (u medvědů). Čeká nás procházka po naučné stezce areálem hradu a snad i výstava Pojďte s námi do pohádky (http://www.zamek-konopiste.cz/). Celá trasa by měla být přístupná pro kočárky. S sebou doporučujeme oběd (u hradu je kiosek s párky v rohlíku a zmrzlinou), šátek, tužku a papír pro případné hry. Zpáteční vlak do Prahy jezdí každé půl hodiny, délka výletu bude tedy záležet na naší chuti a počasí. Případné dotazy směřujte na Těšíme se na vás, za maminky z pondělního vyrábění Marie Hlaváčková Velikonoční svíce velikonoční svíce a slavnost světla na počátku liturgie Vzkříšení má své kořeny v tradici prvotní církve, kdy se velikonoční noc rozzařovala světlem mnoha svící velikonoční svíce symbolizuje Krista, který zvítězil nad smrtí podle staré tradice se svíce zapaluje od posvěceného ohně na počátku liturgie konající se v noci z Bílé soboty na neděli, v níž vstal z mrtvých Kristus. Tato slavnost Vzkříšení se zahajuje vnesením zapálené svíce do úplně tmavého, zhasnutého kostela, který se celý prozáří světlem zapálená svíce se ponořuje do vody, která se posvěcuje na křestní vodu a zapaluje se od ní také křestní svíce svíce je většinou ozdobena motivem kříže, na kterém jsou voskovými hřeby zdůrazněny Kristovy rány, nad křížem je první a poslední písmeno řecké abecedy - alfa a omega - značící, že Ježíš je začátek i konec bílá barva svíce symbolizuje naději a nový život

5 Pozvání na farní pouť Vážení farníci, Pastorační rada Vás co nejsrdečněji zve na farní pouť, která se bude konat v sobotu 4. června 2011 Navštívíme pouť, která se koná v augustiniánském klášteře Svatá Dobrotivá v Zaječově u Berouna Na místo se dopravíme autobusem, který bude odjíždět od fary v Hostivaři v 8,00 hodin. Nejprve navštívíme zámek v Hořovicích, Předpokládaný příjezd je kolem 9,30 Po prohlídce zámku je v Hořovicích zajištěn oběd následně se účastníme poutní mše svaté v klášterním kostele Svatá Dobrotivá Po mši plánujeme návštěvu nově rekonstruovaného zámku ve Zbirohu Návrat do 19,00 hodin. předběžná cena zájezdu je 300 Kč + vstupné do zámků Zájemci, zapisujte se do archů, které jsou pro tyto účely připraveny v sakristii kostelů, v Hostivaři i Záběhlicích Nezapomeňte zde uvést na sebo kontakt (adresu, telefon nebo mail) Účastnický poplatek se vybírá tamtéž nejpozději do 29. května 2011 Věříme, že farní pouť bude už tradičně příležitostí ke společné motlitbě a ke sblížení členů našeho společenství Srdečně zve Pastorační rada ČEKAT Z velikonočních zamyšlení od Carla Carretta Všechno začalo dnem, kdy jsem měl na opuštěném místě v poušti na Sahaře sen, že mě zavalil velký balvan, pod kterým jsem usnul, abych si odpočinul. Byl jsem doveden před Boží soud a byl jsem souzen podle lásky: podle ničeho jiného. Protože jsem nedal svou přikrývku chudému, byl jsem poslán do očistce, a abych z něho vyšel, musel jsem učinit skutek dokonalé lásky, jenž měl být rovný skutku lásky Ježíšovy. Nebyl jsem toho schopen. Od té doby uplynulo mnoho let, až právě včera, na Velký pátek, kdy jsem se znovu zamýšlel nad Ježíšovým utrpením, cítil jsem se jako tenkrát pod tím velkým balvanem. Nejsem schopen dokonalé lásky, nemám sílu, abych Ježíše následoval až na Kalvárii. Je to vůbec pro mě možné? A kdybych se cítil tak silný, schopný, nebyl bych snad proto horší, než jaký jsem? To je pravda, kterou jsem objevil na základě své dlouhé a namáhavé náboženské zkušenosti. Kdyby záleželo jen na mě, nebyl bych toho schopen nikdy! Musí se něco stát, něco změnit; musí se někde zablýskat, musí někdo přijít, musí něco zajiskřit, aby... abych se stal schopným. Já sám to ale nikdy nebudu moci objevit, uspíšit, předvídat. Mohu jenom čekat v modlitbách, s láskou, v pláči a s pokorou. Takové je poslání člověka na zemi. Bůh, který je Bohem nemožného, přijde náhle, dotkne se mé duše a učiní mě schopným, abych ho následoval tam, kam on určil, že mě dovede, jako lotra tehdy na Velký pátek odpoledne. Pán skutečně vstal aleluja Myšlenka na velikonoční dobu: Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. (1 Kor 6,14) Požehnán buď muž, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody. (Jr 17,7)

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 4 duben 2012 PROČ SLAVÍME VELIKONOCE A CO NÁM PŘIPOMÍNAJÍ? Často dnes slyšíme, že Velikonoce jsou svátkem jara. Původně tomu v pohanských dobách tak

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Panna Maria, Prostřednice všech milostí Květen 2006 Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice Panna Maria, Prostřednice všech milostí Maria je vznešená hvězda vyšlá z Jakuba, její paprsek osvětluje

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Duben 2011. Metoděje na Velkou Moravu máme na přání našich biskupů věnovat Neděle: - ráno 7:30 7:55 9:00 9:25

Duben 2011. Metoděje na Velkou Moravu máme na přání našich biskupů věnovat Neděle: - ráno 7:30 7:55 9:00 9:25 POŘAD BOHOSLUŽEB VE SMÍCHOVSKÉ A HLUBOČEPSKÉ FARNOSTI Neděle: 8:00 9:30 18:00 sv. Václav 11:15 sv. Gabriel 8:3010:15 Zlíchov 16:00 sv. Vavřinec (9:30 se zohledněním přítomnosti rodin s malými dětmi) Pátek

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

DUBEN 2012. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM DUBEN 2012 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Dám si Dr.Ing............... 02 Velikonoční přání............. 03 Svatý týden a Velikonoce 2012 04 Vedeni Duchem svatým......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Velikonoce podle ritu římskokatolické církve

Velikonoce podle ritu římskokatolické církve Velikonoce podle ritu římskokatolické církve Kontext Křesťanské Velikonoce je potřeba vnímat v kontextu významného židovského svátku pesach ( překročení, přeskočení ). Obsahem pesachu je oslava Boha Zachránce.

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

MICHAEL - SVATÝ DUCH. č.82/velikonoce 2015

MICHAEL - SVATÝ DUCH. č.82/velikonoce 2015 DÁRCE PRAVDY MICHAEL - SVATÝ DUCH občasník farnosti Staré Město č.82/velikonoce 2015 Jednou Sokrates potkal Xenofonta, srdečně se s ním pozdravil a začal se ho vyptávat na to, kde je možné koupit různé

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 9 Číslo 44 Březen 2014 SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH

PEREGRÍNEK. Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 9 Číslo 44 Březen 2014 SLOVO OTCE MARIUSZE ZE ŽIVOTA SVATÝCH Zpravodaj pro farnosti Moravany a Ořechov Ročník 9 Číslo 44 Březen 2014 SLOVO OTCE MARIUSZE Neděle malé velikonoce během týdne Milí farníci, blížící se velikonoční svátky opět nabízí možnost zamyslet se

Více

12 13 / 2016 20. 3. 2016

12 13 / 2016 20. 3. 2016 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ n a L i p n ě 12 13 / 2016 20. 3. 2016 CHRISTUS SURREXIT VERE, A L L E L U I A! KRISTUS VPRAVDĚ Z MRTVÝCH VSTAL, A L E L U J A! v Což v nás nehořelo srdce, když k nám cestou mluvil a

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVIII. Březen 2012 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, v únoru byli ohlášeni kandidáti na křest o letošních Velikonocích. Měli přijít

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Zpravodaj. obce Dobratice

Zpravodaj. obce Dobratice Zpravodaj obce Dobratice www.dobratice.cz Dne 18. 3. 2010 č. 3/2010 Další zasedání zastupitelstva Obce Dobratice se bude konat ve středu 14. dubna 2010 v 17. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu

Více

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod.,

Svatý rok milosrdenství V neděli 13. prosince 2015 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Táboře-Klokotech v 10.00 hod., Svatý rok milosrdenství 15. března 2015 papež František oznámil slavení mimořádného Svatého roku milosrdenství, který začne otevřením Svaté brány ve vatikánské bazilice sv. Petra o slavnosti Neposkvrněného

Více

č. 1/16 Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich Současný kříž před oltářem v Kamenici nad Lipou

č. 1/16 Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich Současný kříž před oltářem v Kamenici nad Lipou Kamenice nad Lipou, Těmice, Lidmaň a Mnich č. 1/16 Současný kříž před oltářem v Kamenici nad Lipou Kristův kříž je nejvyšším důkazem milosrdenství a lásky Boha k nám: Ježíš nás miloval až do krajnosti

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

Milí farníci a poutníci,

Milí farníci a poutníci, 3/1993 Milí farníci a poutníci, denně sledujeme televizní noviny a čteme tištěné. O vánocích přichází novina nejradostnější: Narodil se Kristus Pán, veselme se! Všem Vám posílám od trůnu Panny Marie Křtinské

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Číslo 04 ročník 12 Vyšlo 6. 4. 2014 DOBRÉ RÁNO, PŘÁTELÉ!

Číslo 04 ročník 12 Vyšlo 6. 4. 2014 DOBRÉ RÁNO, PŘÁTELÉ! ZPRAVODAJ PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BOSKOVICE A SVITÁVKA Číslo 04 ročník 12 Vyšlo 6. 4. 2014 DOBRÉ RÁNO, PŘÁTELÉ! Prožíváme postní dobu, která nás jaksi připoutává ke Kristovu kříži. V pobožnostech

Více

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti. Velikonoce: život je silnější než smrt. Pravidelné aktivity. FARNÍ LISTY č. 129 Velikonoce 2012 FARNÍ LISTY

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti. Velikonoce: život je silnější než smrt. Pravidelné aktivity. FARNÍ LISTY č. 129 Velikonoce 2012 FARNÍ LISTY Pravidelné bohoslužby v naší farnosti Bohoslužby v kostele Stětí sv. Jana Křtitele - Hostivař Neděle 8.00 hod. - mše sv. 11.00 hod. - mše sv. Úterý 18.00 hod. - mše sv. Čtvrtek 18.00 hod. - mše sv. Pátek

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice

FOGLIK. Jaro 2010. Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice FOGLIK Jaro 2010 Časopis žáků ZŠ a MŠ Hněvošice Nadvláda zimy nenávratně končí. Země se odívá do jarního šatu a člověk žasne nad dokonalou harmonií barev, vůní, tvarů, nad kouzlem rodícího se života. Všude

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje 3 2013 POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013 Víra v lásku vzbuzuje lásku My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. (1 Jan 4, 16) Drazí

Více

Dolni Poustevna, Loben dava, Mikulašovice, Vilémov

Dolni Poustevna, Loben dava, Mikulašovice, Vilémov Postní doba 2010 Dolni Poustevna, Loben dava, Mikulašovice, Vilémov Řimskokatolicki uřad, Lobendavska 112, 407 82 Dolní Poustevna, te l. 412 331 543 cena : podle možnosti I kdyby duše byla jako rozkládající

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80

Slyš, Izraelův pastýři, skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby, probuď svou sílu a přijď nás zachránit. Žalm 80 30. 11. 2014 Ročník XXI., číslo 48 první neděle adventní Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník Mohelnice,

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Michael. č.39/velikonoce 2006

Michael. č.39/velikonoce 2006 Michael občasník farnosti Staré Město č.39/velikonoce 2006 Je velikonoční ráno. Pro tebe vstal Pán z mrtvých. Probuď se, nejsi sám! V tvých rukách je potvrzení nebo vyvrácení svědectví, že Kristus je Světlo

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně BŘEZEN 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Listopad 2010 Foto: David Kolba

Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice Listopad 2010 Foto: David Kolba Slůvko s. 2, Z farní kroniky s. 2, Zprávy z farnosti s. 3, Svátosti a svátostiny s. 4, Tříletá příprava s. 4, Podněty a úvahy s. 4, Slovníček s. 6, Události, reportáže s. 7 Římskokatolické farnosti Prostějov-Vrahovice

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 101/duben A.D. 2013 z d a r m a Kristus vstal z mrtvých, aleluja! Vážení a milí, tak je nás zase o 43 více. Sdílíme se všemi velkou radost z Velikonoční

Více

DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ

DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ 12 prosinec 2005 DOBA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ Otevírá se pro nás další nový církevní rok. Na jeho začátku je doba adventní a vánoční. Následující řádky nám mohou připomenout základní význam celé doby vánoční

Více

v Getsemanech a snažme se uskutečnit jeho prosbu: "Bděte a modlete se se z oltáře se podle původního zvyku konalo

v Getsemanech a snažme se uskutečnit jeho prosbu: Bděte a modlete se se z oltáře se podle původního zvyku konalo POUTNÍK ROČNÍK XVI DUBEN 2012 Blíží se oslava Velikonoc. V jednotlivých dnech Svatého týdne si budeme připomínat důležité události Ježíšova života: loučení s apoštoly, utrpení a smrt a zmrtvýchvstání.

Více

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

FÍKOVNÍK. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. ZPRAVODAJ Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha & Salesiánského střediska mládeže DDM Č. Budějovice 3/2014 květen - červen 23. ROČNÍK FÍKOVNÍK Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

ŽALM 118 Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! TUTO NEDĚLI 16. DUBNA NA VZKŘÍŠENÍ - SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ

ŽALM 118 Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho! TUTO NEDĚLI 16. DUBNA NA VZKŘÍŠENÍ - SBÍRKA NA KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ F IN FORMACE A R N Í 16. 4. 2006 Ročník XIII. číslo 16 SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ vébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn,

Více

07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015

07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015 07-08/2015 ČERVENEC SRPEN 2015 Prázdniny nejsou prázdné dny Nastávají nám dny, které tak toužebně očekávali především školáci a studenti, ale nejen oni. Dospělí se těší na dovolenou a i věkem pokročilejší

Více

Příručka praktikanta

Příručka praktikanta Příručka praktikanta O středisku Historie Začátky oratoře Salesiáni Dona Boska začali působit v českých zemích v roce 1927. V Brně začala jejich činnost až příchodem P. Františka Lepaříka v roce 1939.

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

Z FARNOSTI F A R N Í P O U Ť

Z FARNOSTI F A R N Í P O U Ť Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 3 Ročník XIV. Březen 2008 Katechumeni a misie II Je to moderní a in, když všechno má své pokračování. Ovšem většinou ty dvojky už nejsou

Více

farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ÚNOR - BŘEZEN 2015

farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ÚNOR - BŘEZEN 2015 farní list pro farnosti Březina, Boseň, Dolní Krupá, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň ÚNOR - BŘEZEN 2015 Postní doba je vybídnutím, ale i pomocí k obnovení mého vztahu k Bohu, k bližním

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Závěrečné setkání kandidátů k biřmování SLAVÍME SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ PRŮBĚH A VÝZNAM OBŘADU metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Blíží se

Více

6. 3. Katecheze pro děti II. stupně ZŠ

6. 3. Katecheze pro děti II. stupně ZŠ Pracovní list si pak žáci odnáší domů. Animátor nabídne rodičům žáků Loudalčin misálek, který byl zpracován pod záštitou řádu dominikánů v Olomouci. Ten si žák doma vymaluje a může si jej nosit s sebou

Více

IN FORMACE A R N Í. 26. 2. 2006 Ročník XIII. číslo 9 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMACE A R N Í. 26. 2. 2006 Ročník XIII. číslo 9 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ F IN FORMACE A R N Í 26. 2. 2006 Ročník XIII. číslo 9 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Zvole, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV

MŠE V ŘÍMSKOTALICKÉ FARNOSTI STARÁ BOLESLAV MŠE V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BRANDÝS NAD LABEM Farní kostel Obrácení sv. Pavla neděle 8:30; pondělí 18:00; středa 8:30; čtvrtek 18:00; pátek 18:00 hod. Lázně Toušeň - sv. Floriána neděle 10:15; úterý

Více

Dal ho obléci do bílých šatů a poslal ho nazpět k Pilátovi. 20. 3. 2016 Ročník XXIII., číslo 11 KVĚTNÁ NEDĚLE

Dal ho obléci do bílých šatů a poslal ho nazpět k Pilátovi. 20. 3. 2016 Ročník XXIII., číslo 11 KVĚTNÁ NEDĚLE 20. 3. 2016 Ročník XXIII., číslo 11 KVĚTNÁ NEDĚLE Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn, Lubník Mohelnice,

Více

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku

VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku VÝCHOVNĚ PASTORAČ NÍ PROJEKT Domu Ignáce Stuchlého ve Fryštáku Mgr. Michael Martinek 1. CHARAKTERISTIKA Dům Ignáce Stuchlého (dále jen DIS) je pobytovým výchovně vzdělávacím zařízením pro mládež. Patří

Více

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon

Úvodní slovo. Cíle obecně prospěšné společnosti Eljon Úvodní slovo Poprvé jsem vstoupila do budovy dnešního střediska Eljon téměř před deseti lety. Byl večer, tma, okolní krajinu pokryl první sníh. Tehdy jsem spatřila, mírně řečeno, ubohé stavení. Byla jsem

Více

Myšlenky na měsíc prosinec

Myšlenky na měsíc prosinec MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ, RENOTSKÉ A MEDLOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 4 Ročník 1 0 Číslo 1 2 Myšlenky na měsíc prosinec PAPEŽ FRANTIŠEK LUMEN FIDEI SVĚTLO VÍRY Vydalo Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří

Více

FARNÍ INFORMACE VELIKONOCE č.2/2005 pesach - Židovské Velikonoce datum

FARNÍ INFORMACE VELIKONOCE č.2/2005 pesach - Židovské Velikonoce datum FARNÍ INFORMACE Vydává: Římskokatolická farnost děkanství Děčín I Křížová 1267/25, 405 01 Děčín I Tel.: 412 516 095 E-mail: faradc1@tiscali.cz ( Vydáváno pro vlastní potřebu ) VELIKONOCE č.2/2005 Velikonoce

Více

IN FORMACE A R N Í. 26. 8. 2007 Ročník IX. číslo 34 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

IN FORMACE A R N Í. 26. 8. 2007 Ročník IX. číslo 34 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ F IN FORMACE A R N Í 26. 8. 2007 Ročník IX. číslo 34 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice, Hoštejn,

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Srdce farnosti ročník 2012

Srdce farnosti ročník 2012 Srdce farnosti ročník 2012 číslo 1 leden únor BULLETIN ze života římskokatolické farnosti v Lysé nad Labem Zamyšlení na přelomu roku Na konci roku pokaždé zaznamenávám zvláštní jev. Proč tolik lidí, tolik

Více

Šance na přežití. Život za smrtí život na věky slibuje Ježíš těm, kdo v něj uvěří. Jak tomu rozumět?

Šance na přežití. Život za smrtí život na věky slibuje Ježíš těm, kdo v něj uvěří. Jak tomu rozumět? Listopad 2007 Šance na přežití Život za smrtí život na věky slibuje Ježíš těm, kdo v něj uvěří. Jak tomu rozumět? Po druhé světové válce šel v Londýně po ulici katolický kněz. Najednou se k němu rozběhl

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha únor 2012 9. ročník, č. 2 Vážení a milí čtenáři, lidové rčení: Únor bílý, pole sílí jistě každý z nás zná.

Více

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM

LISTOPAD 2011. Z obsahu: ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM LISTOPAD 2011 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM Z obsahu: Až budu umírat............ 02 O smrti, víře a naději........... 02 Vzpomeneme a pomůžeme....... 03 Rosteme v poznání......... 05 Ptali jste se.... 06

Více

Fiat Svatodušní 2015

Fiat Svatodušní 2015 Fiat Svatodušní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice E. Vella: Svolávání moci Ducha svatého Duch Svatý je důležitý. On má naši modlitbu vést. Svatý Duch není luxusem. On je nutností.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více