BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST Připraveno podle směrnice (ES) č. 1907/2006, dodatek II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST Připraveno podle směrnice (ES) č. 1907/2006, dodatek II."

Transkript

1 BEZPEČNOSTNÍ DATOVÝ LIST Připraveno podle směrnice (ES) č. 1907/2006, dodatek II. XA4063/ DATUM PŘÍPRAVY OZNAČENÍ PŘÍPRAVKU A VÝROBCE 1.1 IDENTIFIKÁTOR VÝROBKU XA4063/00 POJIVO PRO MOŘIDLA 1.2 PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY NEBO SMĚSI A NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ barva 1.3 PODROBNÉ ÚDAJE O DODAVATELI BEZPEČNOSTNÍHO LISTU DOVOZCE: COLORA spol s.r.o. Stavební Hradec Králové Czech republic DIC: CZ OZNACENÍ VYROBCE: SAYERLACK S.r.l. - Con Unico Socio Via del Fiffo, Pianoro (BO) Italia - C.P. 18 TELEFON V PŘÍPADĚ NOUZE Informace o předpisech Lékařská služba první pomoci OZNAČENÍ RIZIK 2.1 KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI 2.2 PRVKY OZNAČENÍ R VĚTY S VĚTY S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. 2.3 DALŠÍ NEBEZPEČNOST 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 3.1 LÁTKY 3.2 SMĚSI % podle hmotnosti Číslo CAS Číslo EC KLASIFIKACE EC (67/548/EC, 1272/2008/EC) 2, Repr.Cat.3;R63 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol Repr. 2, H361d 2, (2-Ethoxyethoxy)-ethanol INFORMACE O RAKOVINOTVORNÝCH ÚČINCÍCH Podrobné toxikologické údaje naleznete v části 11. page 1 of 5

2 Podrobné toxikologické údaje naleznete v části POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 POPIS PRVNÍ POMOCI OČI: Vyplachujte oči velkým množstvím vody po dobu 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc. POKOŽKA: Omyjte postiženou oblast důkladně vodou a mýdlem. Kontaminovaný oděv svlékněte a před dalším použitím vyperte. INHALACE: V případě zasažení je nutné vzdálit se od zdroje. Obnovte dýchání. Zajistěte teplo a ticho. POŽITÍ: Nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc. 4.2 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ AKUTNÍ A OPOŽDĚNÉ SYMPTOMY A ÚČINKY 4.3 POKYN TÝKAJÍCÍ SE OKAMŽITÉ LÉKAŘSKÉ POMOCI A ZVLÁŠTNÍHO OŠETŘENÍ 5. OPATŘENÍ PŘI HAŠENÍ POŽÁRU KLASIFIKACE HOŘLAVOSTI Není relevantní 5.1 HASIVA Oxid uhličitý, prášková hasiva, alkoholová pěna 5.2 ZVLÁŠTNÍ NEBEZPEČNOST VYPLÝVAJÍCÍ Z LÁTKY NEBO SMĚSI Uzavřené nádoby mohou vybuchnout (z důvodu nahromadění tlaku), pokud jsou vystaveny extrémně vysokým teplotám. V případě havárie může nadměrné vystavení působení produktů rozkladu ohrozit zdraví. Příznaky se nemusejí projevit okamžitě. Vyhledejte lékařské ošetření. 5.3 POKYNY PRO HASIČE Je nutné použít kompletní sadu ochranných prostředků včetně samostatného dýchacího přístroje. Stříkání vodou může být neúčinné. V případě použití vody se doporučují rozprašovací trysky. Vodu je možné použít na chlazení uzavřených nádob, aby nedošlo k nahromadění tlaku a možnému samovznícení nebo explozi při vystavení extrémně vysokým teplotám. 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 6.1 OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOB, OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A NOUZOVÉ POSTUPY Odstraňte všechny zápalné zdroje. Prostor větrejte. Postupujte podle bezpečnostních pokynů uvedených v částech 7 a OPATŘENÍ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zamezte, aby se produkt dostal do kanalizace nebo vodních zdrojů. Pokud se produkt dostane do kanalizace, upozorněte místní úřady na ochranu vodních zdrojů. V případě kontaminace toků, řek nebo jezer se obraťte na úřady zabývající se ochranou životního prostředí. 6.3 METODY A MATERIÁL PRO OMEZENÍ ÚNIKU A PRO ČIŠTĚNÍ Odstraňte inertním absorbentem. 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1 OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ 7.2 PODMÍNKY PRO BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ LÁTEK A SMĚSÍ VČETNĚ NESLUČITELNÝCH LÁTEK A SMĚSÍ Nepoužívanou nádobu skladujte uzavřenou. Obsah přenášejte pouze do schválených nádob s úplným a řádným označením. Neužívejte vnitřně. Uchovávejte mimo dosah dětí. 7.3 SPECIFICKÉ KONEČNÉ/SPECIFICKÁ KONEČNÁ POUŽITÍ 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 8.1 KONTROLNÍ PARAMETRY Číslo CAS Složka STEL TWA PPM MG/M3 PPM MG/M (2-Methoxyethoxy)ethanol ES možnost závažného proniknutí pokožkou FR možnost závažného proniknutí pokožkou GB možnost závažného proniknutí pokožkou PL 50 možnost závažného proniknutí pokožkou 8.2 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE page 2 of 5

3 8.2 OMEZOVÁNÍ EXPOZICE VHODNÉ TECHNICKÉ KONTROLY Doporučuje se místní odsávání. Všeobecné odsávání je přípustné, pokud je míra vystavení materiálům uvedená v části 3 pod příslušnými limity INDIVIDUÁLNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ VČETNĚ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ Používejte pouze při zajištění odpovídajícího větrání. Zabraňte kontaktu s pokožkou a vniknutí do očí. Zabraňte vdechování výparů a jemných kapek vznikajících při stříkání. Po použití si umyjte ruce. Toto povrstvení může obsahovat materiály klasifikované jako dráždivé částice (uvedené jako prach v části 3), které se mohou vyskytovat v nebezpečném množství pouze při pískování nebo broušení suché vrstvy. Pokud v části 3 nejsou uvedeny žádné konkrétní typy prachu, platí limity pro dráždivý prach ACGIH TLV 10 mg/m3 (celkové množství prachu), 3 mg/m3 (vdechnutelná frakce). A) OCHRANAOČÍ A OBLIČEJE Použijte bezpečnostní brýle s bočními kryty bez perforace. B) OCHRANA KŮŽE I) OCHRANA RUKOU Používejte rukavice, které jsou doporučeny dodavatelem rukavic pro ochranu před materiály uvedenými v části 3. II) JINÁ OCHRANA C) OCHRANA DÝCHACÍCH CEST Jestliže není možné odvětráním dosáhnout míry vystavení osob pod příslušnými limity, použijte řádně nasazený respirátor filtrující organické výpary/částice schválený institutem NIOSH/MSHA pro ochranu před materiály uvedenými v části 3. Při pískování nebo broušení suché vrstvy je nutné použít respirátor proti prachu/jemným kapkám schválený institutem NIOSH/MSHA pro filtraci prachu, který může vznikat z tohoto produktu, podkladového nátěru nebo brusného prostředku. D) TEPELNÉ NEBEZPEČÍ OMEZOVÁNÍ EXPOZICE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1 INFORMACE O ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH A CHEMICKÝCH VLASTNOSTECH VZHLED tekutina ZÁPACH zápach barvy HMOTNOST PRODUKTU 1026 g/l 8,57 lb/gal MĚRNÁ HUSTOTA 1,03 BOD VZNÍCENÍ > 100 C > 212 F DOLNÍ LIMIT PRO VÝBUCH (LEL) Není relevantní % HORNÍ LIMIT PRO VÝBUCH (UEL) Není relevantní % BOD VARU C F BOD TÁNÍ OBJEM TĚKAVÉ LÁTKY 71% RYCHLOST VYPAŘOVÁNÍ Pomaleji než éter HUSTOTA VÝPARŮ Těžší než vzduch ROZPUSTNOST VE VODĚ Není relevantní ph 7,4 9.2 DALŠÍ INFORMACE 10. STABILITA A REAKTIVITA 10.1 REAKTIVITA 10.2 CHEMICKÁ STABILITA Stabilní 10.3 MOŽNOST NEBEZPEČNÝCH REAKCÍ 10.4 PODMÍNKY, KTERÝM JE TŘEBA ZABRÁNIT 10.5 NESLUČITELNÉ MATERIÁLY 10.6 NEBEZPEČNÉ PRODUKTY ROZKLADU Spalováním: Oxid uhličitý, oxid uhelnatý page 3 of 5

4 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE CHRONICKÁ ZDRAVOTNÍ RIZIKA Žádná ze složek tohoto produktu není na seznamu karcinogenních látek IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny), NTP (Národní toxikologický program) nebo OSHA (Úřad pro pracovní bezpečnost a zdravotní administraci). 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 12.1 TOXICITA 12.2 PERZISTENCE A ROZLOŽITELNOST 12.3 BIOAKUMULAČNÍ POTENCIÁL 12.4 MOBILITA V PŮDĚ 12.5 VÝSLEDKY POSOUZENÍ PBT A VPVB 12.6 JINÉ NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY 13. INFORMACE O LIKVIDACI ZPŮSOB LIKVIDACE ODPADU Odpad z tohoto produktu není nebezpečný ve smyslu definice v zákonu o zachování a obnově zdrojů (RCRA) 40 CFR 261. Spalte ve schváleném zařízení. Nespalujte uzavřenou nádobu. Likvidujte v souladu s federálními, státními a místními směrnicemi týkajícími se znečištění. 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU Multi-modal shipping descriptions are provided for informational purposes and do not consider container sizes. The presence of a shipping description for a particular mode of transport (ocean, air, etc.), does not indicate that the product is packaged suitably for that mode of transport. All packaging must be reviewed for suitability prior to shipment, and compliance with the applicable regulations is the sole responsibility of the person offering the product for transport. IMO IATA/ICAO ADR/RID 15: INFORMACE O PŘEDPISECH 15.1 NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ/SPECIFICKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY TÝKAJÍCÍ SE LÁTKY NEBO SMĚSI Celkové množství těkavých organických sloučenin (VOC): 13,00 % Celkové množství těkavého organického uhlíku: 6,80 % 15.2 POSOUZENÍ CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI 16. DALŠÍ INFORMACE ÚPLNÝ TEXT OZNAČENÍ R JE UVEDEN V ČÁSTI 3. (67/548/EC, 1272/2008/EC) R63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky. H361d Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Tento bezpečnostní datový list je připraven podle směrnice (ES) č. 1907/2006, dodatek II. page 4 of 5

5 Tento bezpečnostní datový list je připraven podle směrnice (ES) č. 1907/2006, dodatek II. Výše uvedené informace se vztahují na tento produkt v jeho aktuálním složení a jsou sestaveny na základě informací dostupných v současné době. Přidání redukčních činidel nebo dalších aditiv do tohoto produktu může výrazným způsobem změnit složení a nebezpečnost produktu. Vzhledem k tomu, že podmínky použití nemůžeme ovlivnit, neposkytujeme žádné záruky, vyjádřené ani předpokládané, a nepřebíráme žádnou zodpovědnost v souvislosti s jakýmkoli použitím těchto informací. page 5 of 5

Bezpečnostní list. Výjimka 15-20 Žádné Žádné Žádné Žádné Patentované organické materiály

Bezpečnostní list. Výjimka 15-20 Žádné Žádné Žádné Žádné Patentované organické materiály Bezpečnostní list ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: EPSON Ink Cartridge T8503 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití: určená

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SERVISOL SOLDAMOP NO CLEAN OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

: Sikadur -30 Normal Part A

: Sikadur -30 Normal Part A ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pattex Polystyren Strana 1 z 6 Č. BL. : 425023 Datum revize: 16.04.2014 Datum revize v ČR: 06.05.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pattex Polystyren ODDÍL

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Obchodní název látky Identifikační číslo Registrační číslo Synonyma Polyvinylacetal 70775950

Více

List bezpečnostních údajů materiálu

List bezpečnostních údajů materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku SOLDABSORB OTHER 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití specialita 1.3 Podrobné údaje o dodavateli

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 02

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: DEO Korfu Strana 1 z 9 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: DEO Korfu, řada ALFA CLASSIC PREMIUM

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM

BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 ETERFIX PRIM ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Látka / směs: Směs Číslo PN037/1995 Další názvy směsi Eterfix PRIM 1.2. Příslušná určená použití směsi Určená použití

Více

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku

1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku Datum vydání: 30.04.2001 Strana 1 (celkem 7) 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Chemický název látky/obchodní název přípravku: arabinol Registrační číslo: Číslo

Více

Bezpečnostní list materiálu

Bezpečnostní list materiálu Bezpečnostní list materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: EPSON Ink Cartridge T0791 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika SikaFast 5221 Comp. B ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání/datum revize

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 453/2010 - Česká republika ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) UNIVERSAL základ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Univerzální základní nátěr vhodný

Více

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part B (RTU) Datum revize: 1.4.2013. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Nizozemsko Telefon +31 45 5471471

Bezpečnostní datový list Rapicide PA Part B (RTU) Datum revize: 1.4.2013. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Nizozemsko Telefon +31 45 5471471 Část 1. Označení látky/směsi a firmy/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kód(y) výrobku ML02 0125 Název výrobku Čistá látka/směs Směs 1.2 Náležitá použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Doporučené

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Sikafloor 2530 W (A) ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 Pritt Pen 40ml Strana 1 z 6 Č. BL. : 392751 Datum revize: 25.04.2014 Datum revize v ČR: 05.05.2014 1.1 Identifikátor výrobku Pritt Pen 40ml ODDÍL 1: Identifikace

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika primersil ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku primersil

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 13.6.2014 Strana : 1/6 Datum revize :

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 13.6.2014 Strana : 1/6 Datum revize : Datum vydání : 13.6.2014 Strana : 1/6 1. Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku 1.1 Identifikátor výrobku : CAR SELF DETERGENTE PER IMPIANTI SELF-SERVICE 1.2 Příslušná určená použití látky

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: WC REVO UNI červené Strana 1 z 8 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: WC REVO UNI červené, řada

Více

Název výrobku : 8500-6797 - Inorganic Anion Buffer Solution, Part Number 8500-6797. Uvedená použití

Název výrobku : 8500-6797 - Inorganic Anion Buffer Solution, Part Number 8500-6797. Uvedená použití BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Part No. 8500-6797 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. SikaFast -3141Comp.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. SikaFast -3141Comp. BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika SikaFast -3141Comp. A ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. : Polycrystalline Silicon. : RECSiliconMSDS@recgroup.com

BEZPEČNOSTNÍ LIST. : Polycrystalline Silicon. : RECSiliconMSDS@recgroup.com Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Název výrobku Číslo EC 2311308

Více