"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p a č.p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11"

Transkript

1 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název díla: "ÚzP v Bskvicích- reknstrukce budvy č.p a č.p Článek 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1 Objednatel Název: Sídl: IČO: DIČ: Zastupena: Osby právněné jednat - ve věcech technických: Bankvní spjení: Čísl účtu: Kntaktní adresa: česká republika - Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 - Nvé Měst, PSČ CZ Ing. Jiří Grunseisene, ředitele Sekce ekniky Ing. Jiří Nvtník, referent Oddělení hspdářské správy v Brně tel.: e-ail: Zdeněk Nikde, referent Oddělení dluhdbéh htnéh ajetku tel.: e-ail: Česká nárdní banka, pbčka Praha /0710 Straknice, Na Ohradě 1067, Straknice 1.2 Zhtvitel Název: Lawstav, s.r.. Sídl: Palánek 373/19A, Vyškv IČO: DIČ: CZ Jednající: Marke Látale - jednatele Zapsaná u Krajskéh sudu v Brně, ddíl C, vlžka Osby právněné jednat ve věcech sluvních: Marek Látal, jednatel, , Stránka 1 z 19

2 - ve věcech technických: Ivan Skřejpek, stavbyveducí , Bankvní spjení: Čísl účtu: Kntaktní adresa: KOMERČNÍ BANKA a.s /0100 Lawstav, s.r.., Palánek 373/19A, Vyškv splečně též" sluvní strany" Článek 2. OBECNÉ ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 2.1 Závazky bjednatele Objednatel se tut Sluvu zavazuje: a) zaplatit zhtviteli cenu za prvedení díla; b) převzít d zhtvitele díl zhtvené dle předětu Sluvy a dle Sluvu sjednaných pdínek; c) pskytnut zhtviteli sučinnst ve syslu Sluvy při realizaci díla; d) k převzetí vlastnických a jiných práv k dílu, včetně dpvědnsti za škdy na díle, a t za pdínek uvedených ve Sluvě. 2.2 Závazky zhtvitele Zhtvitel se tut Sluvu zavazuje: a) prvést díl na svůj náklad a své nebezpečí ve syslu předětu díla stanvenéh čl. 3.3 Sluvy a za pdínek tut Sluvu sjednaných; b) prvést díl řádně a ve sjednané kvalitě v dbě sjednané tut Sluvu; c) převést na bjednatele vlastnická a jiná práva k dílu, včetně dpvědnsti za škdy na díle, a t za pdínek uvedených ve Sluvě. Článek 3. PŘEDMĚT DÍLA 3.11dentifikace stavby Název investice: ÚzP v Bskvicích - reknstrukce budvy č.p a č.p Míst plnění Míste plnění veřejné zakázky je Finanční úřad pr Jihravský kraj - Úzení pracviště v Bskvicích, 17. Listpadu 6, Bskvice. 3.3 Předět díla Předěte díla je prvedení stavebních prací a ddávek v rzsahu stanvené prjektvu dkuentací pr prvádění stavby, pravcných rzhdnutí rgánů státní správy (zejéna stavebníh pvlení), dalších pdínek stanvených zadávacíi pdínkai veřejné zakázky Stránka 2 z 19

3 f "ÚzP v Bskvicích - reknstrukce budvy č. p a č.p. 2096" vedené u bjednatele pd zakázkvý čísle 30/2014 a dle nabídky zhtvitele ze dne , na základě jejichž výsledků se tat Sluva uzavírá (dále jen" díl"). Článek 4. DOBA PLNĚNÍ 4.1 Dba plnění díla pčíná účinnstí Sluvy a knčí splnění všech závazků a pvinnstí sluvních stran vyplývajících ze Sluvy. 4.2 Realizace díla prběhne ve dvu etapách, a t za prvzu Úzeníh pracviště v Bskvicích, puze s jeh částečný ezení užívání, přičež ll. etapa bude časvě navazvat na I. etapu. Zhtvitel se zavazuje v průběhu I. etapy prvést úplnu reknstrukci I. NP vč. sazení ken a nvých tpných těles, rzvdů VZU, vybudvat půdní vestavbu v pdkrví, a reknstrukci ístnstí č. 309 a 310 ve 111. NP (servrvna), přičež k předání výstavby I. etapy djde nejpzději d 7 ěsíců d předání a převzetí stanviště, a t prtkle předání a převzetí díla, pdepsaný sbai právněnýi za sluvní strany díl předat a převzít. Zhtvitel se zavazuje v průběhu ll. etapy prvést reknstrukci ll. a 111. NP a reknstrukci ktelny ve IV. NP, sazení zbývajících ken a zateplení fasády, přičež k zahájení těcht stavebních prací djde p uknčení I. etapy. Zhtvitel se dále zavazuje, že k předání výstavby ll. etapy djde nejpzději d 11 ěsíců d předání a převzetí stanviště, a t prtkle předání a převzetí díla, pdepsaný sbai právněnýi za sluvní strany díl předat a převzít. 4.2 Objednatel se zavazuje, že zhtvitele vyzve k předání a převzetí dtčených prstrů za účele prvádění díla (dále jen "staveniště") d 10 dnů d pdpisu Sluvy běa sluvníi stranai, a t na základě předávacíh prtklu předání staveniště. Zhtvitel je pvinen převzít staveniště ke stanvenéu terínu uvedenéu ve výzvě k předání a převzetí staveniště. 4.3 Zhtvitel se zavazuje předat bjednateli kpletní díl, a t prtkle předání a převzetí díla, pdepsaný sbai právněnýi za sluvní strany díl předat a převzít, přičež k předání díla djde nejpzději d ll ěsíců d předání a převzetí staveniště. 4.4 Zhtvitel je pvinen zahájit stavební práce d pěti pracvních dnů d převzetí staveniště d bjednatele Djde-li k neddržení terínů předání díla neb jeh částí z důvdů, za které zhtvitel nedpvídá, je zhtvitel pvinen tét situaci bezdkladně infrvat právněnéh zástupce bjednatele Djde-li k neddržení terínů díla neb jeh částí z důvdů na straně bjednatele, není zhtvitel v prdlení. Tat překážka bude zaznaenána ve stavební deníku včetně jejíh časvéh hraničení. Stránka 3 z 19

4 4.7. Vyvstanu-li v průběhu prvádění díla skryté překážky, které nehl bjednatel ani zhtvitel předjíat, zavazují se bě sluvní strany, že dhdnu prstřednictví ddatku ke Sluvě dpvídající řešení a učiní krky k dstranění překážek. Článek S. CENA DÍLA 5.1 Cena za zhtvení díla v rzsahu stanvené v čl. 3.3 Sluvy (dále jen "cena díla") je stanvena na základě dhdy a výsledků zadávacíh řízení veřejné zakázky, vedené bjednatele pd zakázkvý čísle 30/ Cena za díl činí ,- Kč bez DPH (slvy: deset ilinů s set čtyřicet devět tisíc krun českých) Sazba a výše DPH sazba 21% a výše ,- Kč (slvy: dva iliny dvě stě seddesát s tisíc dvě stě devadesát krun českých) Cena za díl činí ,- Kč včetně DPH (slvy: třináct ilinů st dvacet sed tisíc dvě stě devadesát krun českých) 5.3 Cena za díl se skládá z ceněnéh supisu stavebních prací, ddávek a služeb s výkaze výěr ze dne , a který je nedílnu sučástí tét Sluvy. 5.4 Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhtvitele suvisející s řádný a úplný splnění předětu díla, ddání ateriálu d ísta plnění dle čl. 3.2 Sluvy, včetně veškerých vlivů, finančních vlivů, pdínek staveniště, likvidace dpadu., vytýčení inženýrských sítí a zábrů včetně jejich vyřízení. 5.5 Cena díla je pevná a knečná. V případě, že se v suvislsti se zhtvení díla vyskytnu ptřeby bjednatele na prvedení ddatečných prací, bude cena za ddatečné práce stanvena dhdu sluvních stran v ddatku ke Sluvě v písené frě, přičež cena těcht ddatečných prací usí být v suladu s ustanvení 23 dst. 7 pís. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tzn., že nepřekrčí 20% ceny díla. Cena jedntlivých ddatečných prací bude stanvena dle aktuální cenvé sustavy ÚRS Praha. Článek 6. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 6.1 Objednatel prhlašuje, že přijatá plnění nebudu pužita pr jeh eknicku činnst, tudíž nebudu pdléhat režiu přenesení daňvé pvinnsti ve syslu ustanvení 92a, resp. 92e zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, v platné znění. Sazba DPH bude v případě její zěny stanvena v suladu s platnýi právníi předpisy. 6.2 Objednatel nepskytuje zálhy na dílčí ani celkvé plnění díla. Stránka 4 z 19

5 6.3 Veškeré prvedené práce a ddávky budu fakturvány ěsíčně na základě dílčí faktury a bjednatele dsuhlasenéh a ptvrzenéh supisu skutečně prvedených prací a ddávek v dané kalendářní ěsíci, který bude nedílnu sučástí tét faktury. Z každé dílčí faktury bude bjednatele prplacen 90% z fakturvané ceny díla. Částka ve výši 10% bude bjednatele uvlněna p dknčení díla a dstranění případných vad a neddělků na základě písené žádsti zhtvitele, a t d 30 dnů d dručení tét žádsti bjednateli. Pzastávka 10% bude zhtvitele na každé faktuře vyčíslena. 6.4 Daňvý dklad usí bsahvat veškeré náležitsti stanvené zákne č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů, náležitsti daňvéh dkladu ve syslu ustanvení zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, v platné znění, a náležitsti stanvené v 435 Občanskéh zákníku. 6.5 V případě, že daňvý dklad nebude bsahvat náležitsti ve syslu dst. 6.4 Sluvy neb bude bsahvat jiné nedstatečnsti neb nesprávnsti, vrátí bjednatel zhtviteli daňvý dklad k přepracvání či dplnění náležitstí s uvedení, v če spatřuje vady dkladu, a t nejpzději d pěti dnů p její bdržení. Suhlasí-li zhtvitel s náitkai bjednatele, vystaví neprdleně daňvý dklad v pžadvané znění s uvedení nvé lhůty pr zaplacení daňvéh dkladu. Zhtvitel bere ne vědí, že v případě právněně vrácenéh daňvéh dkladu neá nárk na úrk z prdlení ve syslu Sluvy. 6.6 Vrátí-li bjednatel daňvý dklad neprávněně, zašle zhtvitel daňvý dklad zpět bjednateli, a t nejpzději d tří dnů d dručení zhtviteli, s uvedení důvdu pětvnéh zaslání a půvdní date splatnsti. 6.7 Nedjde-li k suhlasnéu stanvisku ze stran bjednatele a zhtvitele k bsahvé náplni daňvéh dkladu, resp. k rzsahu předětu fakturace, je zhtvitel právněn vystavit daňvý dklad puze v rzsahu uskutečněných stavebních prací a ddávek, který není běa straná sprný. Obsahuje-li daňvý dklad, i přes náitky bjednatele ve syslu věty první čl. 6.5 Sluvy ddávky a stavební práce, jejichž prvedení bjednatel nedsuhlasil, je bjednatel právněn takt vystavený daňvý dklad vrátit zhtviteli s uvedení důvdu. 6.8 Daňvý dklad usí bsahvat krě náležitstí stanvených čl. 6.4 Sluvy též název akce dle čl. 3.1 Sluvy, evidenční čísl Sluvy a přadvé čísl daňvéh dkladu. 6.9 Splatnst daňvéh dkladu je třicet dnů d dručení daňvéh dkladu bjednateli. V případě pchybnstí se á za t, že dne dručení je třetí den de dne předání daňvéh dkladu k pštvní přepravě. Date úhrady se rzuí datu depsání částky k úhradě z účtu bjednatele ve prspěch účtu zhtvitele. Připadne-li datu splatnsti daňvéh dkladu na den pracvníh vlna neb pracvníh klidu, psuvá se terín splatnsti na nejbližší pracvní den p tt dni Míste pr dručení daňvéh dkladu je pdatelna bjednatele na adrese: Praha 1- Nvé Měst, Lazarská 15/7, PSČ Adresa pr zasílání daňvéh dkladu je: Stránka S z 19

6 česká republika - Generální finanční ředitelství Praha 1- Nvé Měst, Lazarská 15/7, PSČ Článek 7. ZÁVAZKY A POVINNOSTI OBJEDNATELE 7.1 Objednatel je pvinen předat zhtviteli prstry, které jsu íste plnění dle čl Sluvy, za účele prvedení díla, a t zápise d stavebníh deníku. 7.2 Objednatel se zavazuje, že p dbu realizace díla zajistí v ístě plnění žnst užívání zdrje elektrické energie a zdrje pitné vdy. Na základě pdružnéh ěření, instalvanéh zhtvitele, budu částky za sptřebvané energie zhtviteli přeúčtvány. 7.3 V ráci sučinnsti sluvních stran se bjednatel zavazuje, že v nezbytně nutné rzsahu pskytne na písené vyzvání zhtvitele splupráci při zajišťvání dplňujících údajů, upřesnění pdkladů, pskytnutí vyjádření, vznikne-li ptřeba jejich pskytnutí v průběhu plnění díla, a t nejpzději d deseti pracvních dnů d písené výzvy zhtvitele. Ověření shdy pdkladů a výkresvé dkuentace předaných bjednatele se skutečnstí je v kpetenci zhtvitele, nebude-li sluvníi stranai v průběhu realizace díla stanven jinak. 7.4 Objednatel se zavazuje užnit zhtviteli jeh činnst danu plnění díla v ístě plnění při ddržvání předpisů a záknů českéh právníh řádu zhtvitele. 7.5 Objednatel je pvinen nejéně jednu týdně píseně vyzvat zhtvitele k uskutečnění kntrlníh dne na staveništi a stanvit terín knání kntrlníh dne, a t nejéně pět pracvních dnů přede v případě knání prvníh kntrlníh dne. Každý další terín knání kntrlníh dne bude stanven vždy v den knání kntrlníh dne, dsuhlasen běa zúčastněnýi stranai a zhtvitele zapsán d stavebníh deníku. Vznikne-li ptřeba knání kntrlníh dne v jiné, než stanvené terínu neb četnsti, jsu sluvní strany právněny si knání kntrlních dnů upravit a tt učinit zázna d stavebníh deníku. 7.6 Objednatel neb právněný zástupce bjednatele je pvinen při zjištění, že činnsti zhtvitele při prvádění díla nejsu v suladu se Sluvu, bezpečnstníi předpisy, předpisy chrany živtníh prstředí neb prjektvu dkuentací, píseně infrvat své zjištění zhtvitele zápise d stavebníh deníku. 7.7 Objednatel je pvinen před zahájení stavby zajistit krdinátra BOZP pr realizaci, který na základě Plánu BOZP na staveništi, vypracvaný krdinátre BOZP pr přípravu, a infrací zhtvitele ve syslu Sluvy, je pvinen upravit Plán BOZP na staveništi a kntrlvat ddržvání bezpečnstních předpisů a Plánu BOZP. 7.8 Objednatel je pvinen seznáit zhtvitele s krdinátre BOZP pr realizaci včetně rzsahu jeh pravcí na staveništi a učinit t zázna d stavebníh deníku. Stránka 6 z 19

7 Článek 8. ZÁVAZKY A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 8.1 Zhtvitel nese v plné rzsahu dpvědnst za vlastní řízení pstupu veškerých prací, za ddržvání předpisů bezpečnsti a chraně zdraví při práci a chraně živtníh prstředí. Ddávky ateriálu a prvedení stavebních prací je zhtvitel právněn zajistit prstřednictví bjednatele schválených subddavatelů. Schválení subddavatelů nezpršťuje dpvědnsti zhtvitele jeh sluvních závazků a pvinnstí plynucích ze Sluvy. 8.2 Při předání staveniště bjednatele zhtviteli určí zhtvitel dpvědnu sbu, která pvede realizaci stavby (dále jen " stavbyveducí 11 ), seznáí právněnu sbu bjednatele se stavbyveducí a určení stavbyveducíh zapíše d stavebníh deníku. 8.3 Stavbyveducí bude jak zástupce zhtvitele v průběhu realizace díla k dispzici bjednateli a usí být právněn jednat jéne zhtvitele ve věcech suvisejících s realizací díla a přijíat znáení bjednatele v suvislsti s realizací díla. Zhtvitel je pvinen předat bjednateli před předání díla dklady prkazující bezpečnst ddaných výrbků i prvedenéh díla a technicku dkuentaci nezbytnu k psuzení technických vlastnstí díla, vše v suladu se zákne č. 22/1997 Sb., technických pžadavcích na výrbky a zěně a dplnění některých záknů, v platné znění. Pkud není ve Sluvě stanven jinak, platné české technické nry jsu pr zhtvitele závazné v t syslu, že stanvují iniální pžadavky na realizaci díla. 8.4 Zhtvitel je pvinen předlžit bjednateli před zahájení díla sezna všech subddavatelů, jejichž činnst hdlá využít při prvedení díla, k dsuhlasení. O případných zěnách v tt seznau je zhtvitel pvinen neprdleně infrvat bjednatele. V důvdněných případech á bjednatel práv nvéh subddavatele dítnut a zhtvitel je pvinen tt rzhdnutí bjednatele respektvat. 8.5 Zhtvitel je pvinen vést stavební deník ve syslu ustanvení 157 zákna č. 183/2006 Sb., úzení plánvání a stavební řádu, ve znění pzdějších předpisů. 8.6 Zhtvitel je pvinen ulžit stavební deník na stavbě a užnit bjednateli jeh kntrlu. 8.7 Zhtvitel je pvinen zapisvat d stavebníh deníku rzsah prvedených prací a jiné záznay suvisející s prvedení prací, a t každdenně, čitelně a v rzsahu, ze kteréh bude seznatelný průběh a rzsah prvedených prací za každý jedntlivý den. 8.8 Zhtvitel je pvinen při realizaci díla knat s dbrnu péčí, která na ně ůže být pžadvána, přičež při své činnsti je pvinen chránit zájy a dbré jén bjednatele a pstupvat v suladu s tut Sluvu a jeh pkyny. V případě nevhdných pkynů bjednatele je zhtvitel pvinen píseně upzrnit bjednatele na nevhdnst jí daných pkynů a uvést důvd jejich nevhdnsti neb rzpru s předpisy. V případě, že zhtvitel na takvéh pkyny bjednatele píseně bezdkladně neupzrní, nese zhtvitel dpvědnst za Stránka 7 z 19

8 vady a škdu, které vznikly v důsledku nevhdných pkynů bjednateli, zhtviteli neb třetí sbě. 8.9 Zhtvitel je pvinen jednat tak, aby ddávky a pskytnuté služby bjednateli zajistil za ptiálních kvalitativních pdínek Zhtvitel je pvinen k prvedení díla pužít výhradně nvé a nepužité ateriály a výrbky Zhtvitel je pvinen na pžádání bjednatele prkázat, že pužité ateriály, výrbky a zařízení při realizaci díla plně dpvídají ateriálů, výrbků a zařízení, které zhtvitel uvedl v nabídce jak ateriály, výrbky a zařízení splňující technické pdínky zadavatele stanvené v zadávací dkuentaci k veřejné zakázce Zhtvitel je pvinen vybavit a dhlížet na pužívání sbních chranných pracvních prstředků svýi zaěstnanci a zaěstnanci subddavatelů při realizaci díla, přičež jejich rzsah a určení bude dpvídat prvzní pdínká Zhtvitel je pvinen značit pracvní děvy svých zaěstnanců vlastní lge a zabezpečit značení pracvních děvů zaěstnanců subddavatele lge příslušnéh subddavatele Zhtvitel je pvinen značit a zabezpečit staveniště ve syslu příslušných právních předpisů Zhtvitel je pvinen užnit pvěřený zástupců bjednatele neb příslušný veřejnprávní rgánů prvádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnsti práce, chrany živtníh prstředí, kvality práce, ddržvání prjektvé dkuentace a udržvání přádku na staveništi Zhtvitel je pvinen přijut právněné připínky právněnéh zástupce bjednatele p předchzí písené upzrnění, a ihned přijut nápravná patření a zjednat nápravu v suladu se Sluvu, platnýi právníi předpisy neb prjektvu dkuentací. V případě vážných závad je právněný zástupce bjednatele právněn kažitě přerušit prváděnu činnst zhtvitele až d jejich dstranění Zhtvitel je pvinen s bjednatele prjednávat a knzultvat zpracvávané typy dkuentace před jejich knečný zpracvání zhtvitele. Připínky bjednatele nezbavují zhtvitele dpvědnsti za kvalitu a rzsah prvedení díla Zhtvitel je pvinen vyvinut axiální sučinnst při knání kntrlníh dne, jehž terín knání stanví na základě písené výzvy bjednatel. Zhtvitel, resp. stavbyveducí, v důvdněných případech i zástupce subddavatele, je pvinen se kntrlníh dne zúčastnit. Na kntrlní dni bude kntrlván stav plnění Sluvy zhtvitele, psuzení dsaženéh pstupu, psuzení plánů návrhů buducích činnstí a další účelné blasti suvisející s plnění Stránka 8 z 19

9 díla. Zázna průběhu kntrlníh dne, závěry a další pstupy při realizaci díla, dsuhlasené běa zúčastněnýi stranai, zaznaená zhtvitel neb stavbyveducí d stavebníh deníku Zhtvitel je pvinen vyzvat bjednatele k prvěření prací, které hdlá uknčit zakrytí v následující pracvní den a tít se stanu nepřístupnýi, a t zápise d stavebníh deníku nejéně tři pracvní dny přede. O výsledku takt prvěřených prací zapíše zhtvitel zázna d stavebníh deníku a pdpise jej dsuhlasí bjednatel. Nesplní-li zhtvitel pvinnst ve syslu věty první tht dstavce, je pvinen užnit bjednateli prvedení prvěření prací v ddatečné terínu, přičež nese náklady s tí spjené. Nedstaví-li se bjednatel k prvěření prací, ačkliv byl k tu řádně vyzván, je zhtvitel právněn pkračvat v prvádění prací. Bude-li bjednatel pžadvat prvěření prací, je zhtvitel pvinen u tt užnit, přičež náklady na zpřístupnění ddatečně kntrlvanéh ísta nese bjednatel. V případě zjištění, že práce byly prvedeny v rzpru s dkuentací a řádný prvedení, nese náklady ddatečné kntrly zhtvitel Veškeré inženýrské práce suvisející s prvedení díla, jakýi jsu např. výkresy, výpčty, prspekty, texty, tisky, certifikáty, supisy, anuály, zprávy atp. prvedené zhtvitele v suladu se Sluvu budu vyhtveny v české jazyce a předány bjednateli k psuzení. P zapracvání připínek bjednatele je zhtvitel pvinen předat knečná vyhtvení veškerých ateriálů a dkuentů suvisejících s realizací díla v pčtu vyhtvení stanvených Sluvu bjednateli. Při jejich přípravě a vyhtvení je zhtvitel pvinen uplatnit znalsti, zkušensti a pečlivst v íře nezbytné pr inženýrské zpracvání díla tak, aby kvalitu a rzsahe zpracvání byly v axiální žné íře inializvány ddatečné stavební práce a vícepráce při prjektvání Zhtvitel je pvinen p celu dbu realizace díla aktualizvat výkresvu dkuentaci v suladu se skutečný stave dpvídající psledníu aktualizvanéu stavu se zaznaenanýi zěnai a úpravai prti půvdníu stavu. K tét dkuentaci zhtvitel užní vlný přístup bjednateli neb právněnéu zástupci bjednatele za účele inspekce a kntrly Zhtvitel se zavazuje nezahájit práce na díle neb jeh části dříve, než bjednatel dsuhlasí dkuentaci pr její prvedení Zhtvitel zajistí bezpečné a nezávadné skladvání výrbků a ntážníh zařízení na staveništi Zhtvitel zajistí úklid staveniště v průběhu prvádění díla Zhtvitel se zavazuje k údržbě staveniště přiěřeně k rzsahu a charakteru prváděných prací. Zhtvitel uskladní neb dstraní nadbytečné ateriály, dpad, zbytky ateriálů neb ntážní zařízení, které nebude dál pužívat při prvádění díla. Kunikace je pvinen zhtvitel uklidit bez zbytečnéh dkladu p jejich znečištění zhtvitele. Stránka 9 z 19

10 8.26 Zhtvitel pnechá na staveništi takvé ateriály, vybavení a ntážní zařízení, jejichž ptřebnst je žné uvažvat v suvislsti se splnění díla dle předětu Sluvy, a t až d dby předání díla. Zhtvitel se zavazuje k jejich uístění v ístě, kde nebudu překážet běžnéu prvzu bjednatele Zhtvitel je pvinen p předání díla vyklidit a dstranit ze staveniště všechny ateriály, zbytky a ntážní zařízení, které nebude ptřebvat pr dstranění případných vad a neddělků. Přílhu prtklu předání a převzetí díla bude písená dhda sluvních stran likvidaci staveniště včetně knečné úpravy plch staveniště a jeh vrácení bjednateli, včetně udání terínu vyklizení staveniště Zhtvitel je pvinen na svje náklady ukládat neb likvidvat dpady, které vznikly jeh činnstí, neb zajistit předání dpadu právněné sbě. Zhtvitel dpvídá za nakládání s dpady dle platné právní legislativy. Zhtvitel je pvinen zajistit předání dpadu právněné sbě k jejich převzetí ve syslu zákna č. 185/2001 Sb., dpadech a zěně některých dalších záknů, ve znění pzdějších předpisů. Zhtvitel je pvinen předlžit bjednateli d pátéh pracvníh dne následujícíh ěsíce přehled za uplynulý kalendářní ěsíc druzích a nžství dpadů a dklad jejich předání sbě právněné k převzetí ve syslu výše uvedenéh zákna Zhtvitel je pvinen znáit bez zbytečnéh dkladu bjednateli, že zjistil při prvádění díla skryté překážky, týkající se ísta, kde á být díl prveden, a tyt překážky znežňují prvedení díla dhdnutý způsbe. Zárveň je pvinen navrhnut bjednateli způsb zěny díla. D dsažení dhdy zěně díla je zhtvitel právněn prvádění díla přerušit. Nedhdnu-li se sluvní strany v přiěřené lhůtě na zěně Sluvy, ůže kterákliv sluvní strana d Sluvy dstupit Zhtvitel je pvinen předat iniálně s dní před zahájení prací na staveništi krdinátru BOZP pr realizaci infrace rizicích vyplývajících z prváděné činnsti, pracvní a technlgické pstupy řešící bezpečnst práce, a p zapčetí prací na staveništi vyvinut sučinnst s krdinátre BOZP při plnění dalších pžadavků stanvených zákne č. 309/2006 Sb., zajištění dalších pdínek bezpečnsti a chrany zdraví při práci, ve znění pzdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., pžadavky na bezpečnst a chranu zdraví při práci na staveništi Náklady na zavedení veškerých ptřebných energií z íst existujících výstupů d íst sptřeby jsu náklade zhtvitele. Zhtvitel je tít dpvědný za veškerá patření, prvz u údržbu suvisející s ddávku energií na staveniště d ísta výstupu energií d ddavatele až p íst knečné sptřeby zhtvitele. Zhtvitel je pvinen všechny ateriály a zařízení využívané v suvislsti s dčasný dběre energií d ísta výstupů d íst sptřeby dstranit, a t nejpzději d sedi dnů p předání díla Zhtvitel nese dpvědnst za instalaci ěření sptřeby energií. Stránka 10 z 19

11 8.33 Zhtvitel uhradí náklady za dběr energií a pitné vdy v rzsahu příslušné skutečně debranéu nžství na základě přeúčtvání nákladů, fakturvaných bjednateli sluvníi ddavatelskýi rganizacei. Článek 9. PŘEPRAVA MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ 9.1 Zhtvitel zajišťuje dpravu, vykládku a skladvání ateriálu a zařízení v ístě plnění na své náklady. 9.2 Zhtvitel je dpvědný za zajištění řádnéh balu a balení pr veškerý ateriál a zařízení, které v suvislsti s plnění díla bude ddáván, a t v závislsti na jejich pvaze tak, aby nedšl k jejich pškzení neb ztrátě běhe plnění předětu sluvy. Článek 10. PŘEDÁNÍ DÍLA 10.1 Míste předání díla je íst plnění předětu Sluvy Zhtvitel je pvinen vyzvat bjednatele k předání a ke zpětnéu převzetí staveniště ve lhůtě iniálně S dní před teríne stanvený k předání a převzetí staveniště O předání a převzetí díla bude zhtvitele vyhtven prtkl předání a převzetí díla, a t ve dvu vyhtveních s platnstí riginálu, přičež každá ze sluvních stran bdrží jedn vyhtvení Prtkl předání a převzetí díla bude pdepsán právněnýi zástupci sluvních stran Prtkl předání a převzetí díla bude bsahvat iniálně následující uvedené údaje: a) název díla; b) datu a íst předání a převzetí díla; c) zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedení jéna a funkce právněných zástupců stran; d) ppis díla, které je předěte předání a převzetí; e) ppis vad a neddělků s teríny jejich dstranění; f) stanviska zúčastněných stran k závěrů předání a převzetí; g) pdpisy právněných zástupců stran Zhtvitel je pvinen sučasně s předání díla předat bjednateli: a) Atesty a dklady prkazující pžadvané vlastnsti pužitých ateriálů při realizaci díla, včetně dkladů ve syslu zákna č. 22/1997 Sb., technických pžadavcích na výrbky a zěně a dplnění některých záknů, ve znění pzdějších předpisů; Stránka ll z 19

12 b) Zápisy a svědčení stanvené platnýi právníi předpisy neb ČSN, týkající se ateriálu, zařízení a veškerých prváděných prací v suvislsti s předěte díla; c) Záruční listy k ddanéu ateriálu a výrbků; d) Dklad dbrné likvidaci neb dklad předání dpadu sbě právněné; e) Stavební deník v riginále; f) Dkuentaci skutečnéh prvedení stavby, a t v listinné a digitální verzi na nsiči CD ve frátu PDF, DOC, XLS, DWG v pčtu tří vyhtvení Objednatel je právněn dítnut převzetí díla, pkud díl vykazuje pdstatné vady, které brání užívání neb jej ezují. Důvdy způsbující nepřevzetí díla bjednatele d zhtvitele sdělí bjednatel píseně zhtviteli ve lhůtě pěti pracvních dnů d plánvanéh terínu předání a převzetí díla Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dknčenéh díla i před uplynutí dby plnění ve syslu tét Sluvy. Článek 11. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY 11.1 Vlastnické práv k předětu díla á bjednatel v suladu s ustanvení 2599 dst. 1 Občanskéh zákníku Zhtvitel se zavazuje k dškdnění bjednatele v případě, že v suvislsti s prvedení díla bude vůči bjednateli uplatněn práv na náhradu škdy třetí sbu. Třetí sbu se rzuí též zaěstnanec zhtvitele Vlastnické práv k dkuentaci přechází ze zhtvitele na bjednatele dne převzetí dkuentace Vlastnické práv k ateriálu přechází ze zhtvitele na bjednatele kažike jeh pevnéh zapracvání d stavby Zhtvitel dpvídá za škdy a ztráty na díle až d předání díla bjednateli Nebezpečí škdy na díle přechází na bjednatele dne pdpisu prtklu předání a převzetí díla Zhtvitel dpvídá za škdy způsbené bjednateli neb třetí sbě vadný plnění díla neb prušení jiných právních pvinnstí Zhtvitel dpvídá zejéna za škdy způsbené třetí sbá v suvislsti s plnění díla ve lhůtě záruky za díl, včetně ztrát na ajetku zaěstnanců, dzrvých rgánů a zástupců bjednatele, dále dpvídá za veškerá zranění, včetně necí a úrtí všech sb, u nichž bude prkázána suvislst s plnění díla, budu vztaženy ke kvalitě prvedení díla neb budu vycházet z pchybení při prvedení díla, a dále za škdy na zdraví, živtě a ajetku bjednatele, jeh Stránka 12 z 19

13 zaěstnanců a třetích sb i p uplynutí lhůty záruky za díl, pkud takvá škda bude způsbena prušení právních pvinnstí zhtvitele Zhtvitel dpvídá za prušení práva jiné sby z průyslvéh neb duševníh vlastnictví v důsledku pužití předětu díla, jestliže k tut prušení djde pdle právníh řádu české republiky a zhtvitel t věděl v dbě uzavření Sluvy. Článek 12. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY 12.1 Zhtvitel ručí p dbu záruční lhůty za kvalitu ddanéh ateriálu, ddávek, zařízení, včetně jeh částí, zvláště pak za správnu technicku kncepci a knstrukci, kvalitu pžitých ateriálů při celkvé realizaci díla a za dbrné pstupy a vedení, číž zaručuje funkčnst a užitnst díla dle Sluvy Na zhtvené díl zhtvitel pskytuje záruku na jakst v délce 60 ěsíců. Tat záruční dba se vztahuje na celý předět tét sluvy. Záruční dba pčíná běžet dne předání a převzetí díla bez vad a neddělků V případě pravy neb výěny vadnéh ateriálu neb jedntlivých dílů zařízení se prdlužuje záruční lhůta délku dby, p kteru bjednatel neůže prvzvat zařízení v důsledku zjištěnéh nedstatku a prací sěřujících k jejíu dstranění. V případě, že se pr závadnst některéh z dílů zařízení nehl prvzvat zařízení jak celek, prdlužuje se záruční lhůta pr celkvé zařízení. Pr vyěněné díly neb jejich části pskytne zhtvitel bjednateli záruční lhůtu za ddané zbží v půvdní rzsahu ve syslu čl Sluvy, která pčne běžet dne sknčení reklaačníh řízení neb dne výěny Zjistí-li bjednatel v průběhu záruční lhůty jakékliv nedstatky neb vady díla, které jsu v rzpru se sluvníi pdínkai dle tét Sluvy, je pvinen bez zbytečnéh dkladu je písenu fru sdělit zhtviteli (prstřednictví elektrnické pšty neb faxe) s uvedení jejich stručnéh ppisu a prjevů. V případě, že bjednatel takvu vadu neb nedstatek díla zjistí bezprstředně před uplynutí záruční lhůty, je pvinen sdělit tut skutečnst zhtviteli ve lhůtě nejpzději d třiceti dnů p uplynutí záruční lhůty Zhtvitel je pvinen ptvrdit přijetí reklaace ve syslu čl Sluvy bjednateli, a t nejpzději d tří pracvních dnů, písenu fru (prstřednictví elektrnické pšty neb faxe) včetně sdělení svéh stanviska k přijaté reklaaci. Tat lhůta se nevztahuje na přijetí reklaace v případě havárie (nečekávané náhlé závady, která vylučuje neb pdstatný způsbe ztěžuje užívání díla). V tt případě je lhůta pr dstranění havárie d 24 hdin d znáení bjednatele Pvažuje-li t zhtvitel za nutné, vyšle nejpzději d tří pracvních dnů svéh zástupce ke kntrle charakteru a rzsahu vady, která je předěte reklaace. Stránka 13 z 19

14 12.8 Zhtvitel je pvinen přijut právněnu reklaaci d bjednatele, a t prtklárně, s uvedení ppisu vady a technicky zdůvdněnu lhůtu k jejíu dstranění Zhtvitel je pvinen v nejkratší žné lhůtě dstranit vady neb nedstatky díla na vlastní náklady, a t i v případě, že byl žn ze strany bjednatele zjištění vadnsti díla shledat dříve Nevyšle-li zhtvitel svéh zástupce k psuzení vady díla ve syslu a lhůtě stanvené čl Sluvy, neb nedstraní vadu ve lhůtě nejkratší žné, technicky bhajitelné lhůtě, je bjednatel právněn p předchzí písené znáení zhtviteli dstranit vadu sá neb prstřednictví třetí sby, a t na účet zhtvitele, bez pškzení svých práv, plynucích ze záruky na díl, a zhtvitel je pvinen nahradit bjednateli náklady s dstranění vady spjené. Ttéž platí i v případě, že se sluvní strany při zahájení reklaačníh řízení nedhdnu na technicky bhajitelné lhůtě k dstranění vad Zhtvitel nedpvídá za vady způsbené ddržení nevhdných pkynů daných u bjednatele, jestliže zhtvitel na nevhdnst těcht pkynů upzrnil a bjednatel na jejich ddržení trval neb jestliže tut nevhdnst nehl zjistit Zhtvitel je pvinen zaručit bjednateli, že výrbky, které jsu sučástí realizace díla dle tét Sluvy, budu plně funkční a prvzuschpné a budu splňvat stanvené paraetry kladené na bezpečnst a technicku nárčnst stanvené Sluvu. Článek 13. POJIŠTENÍ ZHOTOVITELE 13.1 Zhtvitel dpvídá v plné rzsahu za škdy způsbené bjednateli neb třetí sbě, které vznikly v důsledku jeh činnsti při plnění předětu díla dle tét Sluvy. V případě vzniku škdy, ve syslu věty první tht článku, nese náklady na dstranění zhtvitel. Odstranění škdy je zhtvitel pvinen prvést bez zbytečnéh dkladu a infrvat tt bjednatele písenu fru Zhtvitel prhlašuje, že á uzavřenu platnu sluvu na pjištění dpvědnsti za způsbenu škdu v rzsahu pjistných rizik iniálně na pškzení, zničení, ztrátu dcizení neb jiné škdy na díle neb jeh části, které na ně hu vzniknut v průběhu realizace díla Zhtvitel prhlašuje, že á uzavřenu pjistnu sluvu na pjištění dpvědnsti ve syslu čl Sluvy, platnu p celu dbu účinnsti Sluvy, vedenu u ČSOB pjišťvny, a.s. (pjišťvací dů) pd č ve znění jejíh ddatku č. 1 ze dne d výše škdy iniálně Kč (slvy čtyřicet ilinů krun českých). Kpii tét sluvy předlží zhtvitel bjednateli před pdpise Sluvy. Článek 14. SMLUVNÍ POKUTY Stránka 14 z 19

15 14.1 Nedknčí-li zhtvitel ddávky, stavební práce, ntážní práce a další činnsti, které prvádí v suvislsti s plnění předětu Sluvy, ve lhůtě pr splnění předětu díla, z důvdů, za které bjednatel nedpvídá, je pvinen zaplatit bjednateli sluvní pkutu ve výši 0,5 % ze sjednané celkvé ceny díla za každý i zapčatý kalendářní den prdlení Nedstraní-li zhtvitel vady a neddělky stanvené v prtklu předání a převzetí díla ve lhůtě stanvené Sluvu z důvdu, za které bjednatel nedpvídá, je pvinen zaplatit bjednateli sluvní pkutu ve výši 5.000,-Kč (slvy: pět tisíc krun českých} za každu takvu vadu neb neddělek, a t za každý i zapčatý den prdlení Neddrží-li zhtvitel lhůtu stanvenu k vyklizení staveniště neb jiných prstr stanvených k prvádění díla, je pvinen zaplatit bjednateli sluvní pkutu ve výši 5.000,--Kč (slvy: pět tisíc krun českých)za každý i zapčatý den prdlení Nezaplatí-li bjednatel daňvý dklad - fakturu ve lhůtě její splatnsti, je pvinen zaplatit zhtviteli úrk z prdlení z dlužné částky za každý i zapčatý den prdlení ve výši stanvené nařízení vlády č. 351/2013 Sb., který se určuje výše úrku z prdlení a nákladů spjených s uplatnění phledávky, určuje děna likvidátra, likvidačníh správce a člena rgánu právnické sby jenvanéh sude a upravují některé tázky Obchdníh věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických sb Sluvní pkuty uhradí zhtvitel na účet bjednatele na základě penalizační faktury vystavené bjednatele ve lhůtě splatnsti třicet dnů d jejíh bdržení Zaplacení jakékliv sluvní pkuty dle Sluvy nezbavuje zhtvitele dpvědnsti za případnu škdu a bjednatele práva na náhradu takvé škdy, kteru bjednateli nesplnění svéh závazku způsbí Výše sluvních pkut uplatněných bjednatele vůči zhtviteli nepřesáhne v celkvé sučtu 40% z celkvé ceny díla. Článek 15. UKONČENÍ SMLOUVY 15.1 Sluva ůže být sluvníi stranai uknčena dhdu neb dstupení d Sluvy Objednatel je právněn dstupit d Sluvy v případě pdstatnéh prušení sluvních pvinnstí ze strany zhtvitele, kterýi jsu zejéna: a) zhtvitel převedl závazky ze Sluvy plynucí na třetí sbu; b) zhtvitel neb subddavatelé pakvaně a hrubý způsbe pruší v blasti bezpečnsti práce, prtipžární chrany, chrany zdraví při práci neb jiné bezpečnstní předpisy; c) zhtvitel z důvdů, za které dpvídá, nesplnil terín dknčení díla více než šedesát dnů; d) zhtvitel nezahájil stavební práce v terínu d pěti pracvních dnů d převzetí staveniště; I Stránka 15 z 19

16 e) nedstranění vad díla ve lhůtě stanvené pdle čl. 12; f) přes písené upzrnění bjednatele prvádí díl s nedstatečnu dbrnu péčí, v rzpru s prjektvu dkuentací, platnýi technickýi nrai, becně závaznýi předpisy, případně pkyny bjednatele; g) bezdůvdně přeruší prvedení díla; h) vykazují-li prváděné práce již v průběhu prvádění díla nedstatky neb dprují takvé práce usí zhtvitel nahradit bezvadnýi pracei, pkud zhtvitel dhdnuté s bjednatele vadné práce nedstraní. sluvě, ve lhůtě 15.3 Objednatel je dále právněn d Sluvy dstupit v případě, že : a) na ajetek zhtvitele byl prhlášen knkurz neb pvlen vyrvnání; b) návrh na prhlášení knkurzu na zhtvitele byl zaítnut pr nedstatek ajetku zhtvitele; c) zhtvitel vstupí d likvidace Zhtvitel je právněn dstupit d Sluvy v případě prdlení bjednatele s úhradu závazků p dbu delší než šedesát dnů Djde-li k dstupení d sluvy z důvdů na straně zhtvitele, je zhtvitel pvinen prvést veškerá patření k zabránění vzniku škd na rzpracvané díle d dby, než bjednatel zajistí náhradníh zhtvitele. Objednatel á v tt případě nárk na úhradu vícenákladů vynalžených na dknčení díla a na náhradu škd vzniklých prdlužení terínu dknčení díla Odstupení d Sluvy zanikají v rzsahu jeh účinků práva a pvinnsti sluvních stran. Tí nejsu dtčena práva třetích sb nabytá v dbré víře Odstupení d Sluvy se nedtýká práva na zaplacení sluvní pkuty neb úrku z prdlení, pkud již dspěl, práva na náhradu škdy vzniklé prušení sluvní pvinnsti, ani ujednání, které zavazuje sluvní strany i p dstupení d Sluvy, zejéna řešení sprů V případě zániku tét Sluvy dhdu sluvních stran, rzhdnutí sudu neb dstupení kterékliv ze sluvních stran d Sluvy á zhtvitel nárk na náhradu pěrné části sluvní ceny dpvídající rzsahu prvedených prací ke dni zániku tét sluvy včetně nákladů na již zakupený či závazně bjednaný ateriál. Prplacený ateriál se v tt případě stává ajetke bjednatele Účinky dstupení d Sluvy nastávají kažike dručení písenéh prjevu vůle dstupit d tét Sluvy druhé sluvní straně. Odstupení d sluvy se nedtýká zejéna nárku na náhradu škdy, sluvní pkuty a pvinnsti lčenlivsti. Článek 16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 16.1 Není-li ve Sluvě stanven jinak, platí pr právní vztahy plynucí ze Sluvy ustanvení Občanskéh zákn íku. Stránka 16 z 19

17 16.2 Spry vzniklé z tét Sluvy neb v suvislsti s ní se budu sluvní strany snažit řešit dhdu. V případě, že k dhdě nedjde, pak prstřednictví becných sudů Zhtvitel prhlašuje, že ddávky nejsu chráněny práve z průyslvéh vlastnictví neb duševníh vlastnictví třetích sb. V případě spru nese zhtvitel všechny důsledky vzniklé z prušení práva třetích sb Zhtvitel prhlašuje, že uhradí bjednateli všechny výlhy neb škdy, které budu vůči bjednateli uplatněny z titulu užívání díla v ráci plnění Sluvy neb z titulu jiných právních vad díla neb jeh části Budu-li uplatněna práva třetích sb vůči bjednateli v suvislsti s díle, zavazuje se zhtvitel k sučinnsti při prjednávání záležitstí na vlastní náklad Zhtvitel není právněn na staveništi instalvat infrační neb reklaní vývěsky a tabule bez předchzíh písenéh suhlasu bjednatele Zhtvitel suhlasí s uveřejnění Sluvy a jejich ddatků na internetvých stránkách bjednatele a na prfilu zadavatele Každá ze sluvních stran je pvinna bezdkladně uvědit druhu sluvní stranu zěně údajů v čl. 1 tét Sluvy Zhtvitel není právněn převést práva a pvinnsti plynucí z tét Sluvy třetí sbě bez písenéh suhlasu bjednatele. Prušení tét pvinnsti je pd sankcí dstupení d Sluvy Zhtvitel se zavazuje předat bjednateli sezna všech subddavatelů, již za plnění subddávky uhradil více než 10% z celkvé ceny díla ve syslu ustanvení 147a dst. 4 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů Jakékli zěny ateriálu či technlgií budu přede knzultvány a píseně dhdnuty s bjednatele zápise ve stavební deníku. Pkud djde ke zěná, které nebudu píseně dsuhlaseny bjednatele, ůže bjednatel pžadvat prvedení prací dle rzpčtu neb dhdy neb pnechat záěnu bez nárku zhtvitele na vyrvnání ceny za záěnu. Článek 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 17.1 Zhtvitel prhlašuje, že se dstatečně seznáil se všei pdklady vztahujícíi se k dílu a s pdínkai staveniště, že je pvažuje za dstatečné ke stanvení reálných terínů dknčení díla a ke stanvení ceny díla. Stránka 17 z 19

18 17.2 Zěny tét Sluvy jsu platné puze fru písených ddatků ke Sluvě, řádně číslvaných a datvaných, pdepsaných běa sluvníi stranai Uplatňuje-li některá ze sluvních stran nárky vůči druhé sluvní straně, usí tak činit písenu fru prkazatelně dručenu sluvní straně. Za datu uplatnění nárku se pvažuje datu předání dpručenéh dpisu pskytvateli pštvních služeb Opene-li některá ze sluvních stran uplatnit svá práva neb vyžadvat plnění, která jí přísluší ze Sluvy neb becně závazných právních předpisů, neznaená t, že se takvých práv a plnění vzdává Sluvní strany se zavazují zachvávat lčenlivst všech skutečnstech, které se dzví v suvislsti s plnění díla, včetně veškerých skutečnstí, které se v téže suvislsti dzvěděly druhé sluvní straně. Zhtvitel se zavazuje zajistit plnění tét pvinnsti i ze strany všech jeh subddavatelů, kteří se na plnění díla pdíleli. Tít není dtčena pvinnst uveřejňvání infrací ve syslu zákna č. 106/1999 Sb., svbdné přístupu k infrací, ve znění pzdějších předpisů, a pvinnst uveřejňvání ve syslu ustanvení 146 a násl. zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů Zhtvitel se zavazuje užnit výkn rgánů finanční kntrly ve syslu zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle, ve znění pzdějších předpisů, a při výknu jejich činnsti ji pskytnut veškeru ptřebnu sučinnst Sluva je vyhtvena ve čtyřech stejnpisech s platnstí riginálu a každá ze sluvních stran bdrží p dvu vyhtveních. Článek 18. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 18.1 Tat Sluva je platná a účinná dne pdpisu Sluvy běa sluvníi stranai Stane-li se některé z ustanvení tét Sluvy neplatný, statní ustanvení Sluvy zůstávají v platnsti. V tt případě se sluvní strany zavazují vyvinut axiální sučinnst veducí k náhradě neplatnéh neb neúčinnéh ustanvení Sluvy platný a účinný ustanvení bdbnéh význau Veškerá ujednání i text Sluvy jsu irelevantní. Stránka 18 z 19

19 Článek 19. SEZNAM PŘÍLOH 19.1 Nedílnu sučástí Sluvy jsu přílhy: Přílha č. 1 - Oceněný celkvý supis stavebních prací, ddávek a služeb včetně pdružných supisů ze dne ll , který byl nedílnu sučástí nabídky uchazeče. Sluvní strany prhlašují, že se seznáily s celý bsahe Sluvy, včetně jejich přílh, neají pchybnsti výkladu znění Sluvy, uzavírají jí svbdně a vážně, a na důkaz th připjují své pdpisy V Praze dne..... v v Ve Vyskve, dne ;l.~=~ e;s~:í Ing. Jiří GrUnseisen ředitel Sekce ekniky za zhtvitele Lawstav, s.r.. Marek Látal jednatel ~awstav CD Ul s.r.n Palánek 373/19.6., Vyškv, PSČ IČ: r9, DIČ: CZ Tf!l.lfax: Stránka 19 z 19

20

21 t""runa c. 1 ~ruvy POLOŽKOVtROZPOČET Rzpčet Reknstrukce budvy JKSO Objekt Název bjektu SKP 01 Reknstrukce budvy Měrná jedntka Stavba Název stavby Pčet jedntek FU v Bskvicích Náklady na.j. Prjektant Typ rzpčtu Zpracvatel prjektu Objednatel Ddavatel Lawstav, s.r.. Zakázkvé čísl Rzpčtval Bc. Kail Sukal Pčet listů ROZPOČTOV~NÁKLADY Základní rzpčtvé náklady Ostatní rzpčtvé náklady HSV celke Zařízení staveniště z PSV celke Kpletační činnst (IČO) R M práce celke N M ddávky celke ZRN celke HZS ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené ZRN+st.náklady+HZS Ostatní náklady celke Vypracval Za zhtvitele Za bjednatele Jén: Bc. Kail Sukal Jén: Marek Látal Jén : Datu : Datu: Datu : Pdpis: Pdpis: Pdpis: Základ pr DPH 21,0 % Kč DPH 21,0 % Kč Základ pr DPH 0,0 % O Kč DPH 0,0 % O Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Pznáka : Zpracván prgrae BUILDpwer, RTS, a.s. Strana 1

22 ll Stavba : FU v Bskvicích ll Objekt: 101 Reknstrukce budvy Rzpčet : Reknstrukce budvy REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Ddávka Mntáž 13 Hlubené vykpávky Pře í stění výkpku Knstrukce ze zein Základy Zdi pdpěrné a vlné Stěny a příčky Kunikace Upravy pvrchů vn i třní Úpravy pvrchů vnější Pdlahy a pdlahvé knstrukce Výplně tvrů Lešení a stavební výtahy Dknčvací knstrukce na pzeních stavl Burání knstrukcí Prrážení tvrů Staveništní přesun ht Izlace prti vdě Izlace tepelné Zdravtechnická instalace Vnitřní plynvd Ústřední vytápění Knstrukce sklbetnvé Knstrukce tesařské Knstrukce klepířské Krytiny tvrdé Knstrukce truhlářské Knstrukce záečnické Prtipžární uzávěry Pdlahy z dlaždic a bklady Pdlahy pvlakvé Pdlahy ze syntetických ht Obklady keraické Nátěry Malby M21 Elektrntáže M22 Mntáž sdělvací a zabezp. techniky M24 Mntáže vzduchtechnických zař ízení Přesuny suti a vyburaných ht CELKEM OBJEKT 2417n VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY HZS NázevVRN Kč % Základna Zařízení staveniště , Kpletační činnst (lcd) , CELKEM VRN 0, Kč Zpracván prgrae BUILDpwer, RTS, a.s. Strana 2

23 Stavba: Objekt: P.č. Čísl plžky Díl: ROO Díl: 16 Celke za ROO Díl: 17 Celke za ROO UOO ROO RT2 Díl: 27 Celke za ROO ROO ROO RT4 Díl: 31 Celke za R ROO ROO ROO ROO ROO ROO RT RT RT ROO ROO A Díl: 34 Celke za ROO RT RT RT RT FU v Bskvicích 01 Reknstrukce budvy Hlubené vykpávky Plžkvý rzpčet Název plžky Vykpávka v uzavřených prstrách v hr Hlubené _vyk}2áv/cy Přeístění vý_kp_ku Vdrvné přeístění výkpku z hr.1-4 d Přefstěnl výkpku Knstrukce ze zein Ulžení sypaniny na skládku Skládkvné zeina Zásyp ja, rýh, šachet se zhutnění Obsyp ptrubí bez prhzení sypaniny s ddání štěrkpísku frakce O Knstrukce ze zein Základy Zelezbetn základvých desek C 20/25 Zelezbetn základvých pasů C 20/25 Výztuž základvých pasů z betnárské celi 1 O 505 Výztuž základvých pasů ze svařvaných sítí svařvanu sítí drát 6,0 ka 100/ Základ_y_ Zdi pdpěrné a vlné Ktveni dzdívek pcí ikrhřebů Zazdívka tvrů plchy d 4 cihlai na MVC Zdiv nsné cihelné z CO P20 na MG 5 dzdívky, zazdfvky tvrů Zdiv z kera.tvárnic tl. 175 Mntáž ZB překladů d 1 05 c ddatečně d rýh Mntáž ZB překladů d 180 c ddatečně d rýh Mntáž ZB překladů d 240 c ddatečně d rýh Osazení celvých válcvaných nsníků d č. 12 včetně ddávky prfilu I č.1 O Osazení celvých válcvaných nsníků č včetně ddávky prfilu I č.14 Osazení celvých válcvaných nsníků č.22 a vyšší včetně ddávky prfilu I č.26 Vyrvnání zdiva pd ítku altu ze SMS tl. 30 Osazvání strpních desek š. d 60, dl. d 90 c Překlad železbetnvý RZP 209x12x19 V Překlad železbetnvý RZP 119/14/19 V Překlad železbetnvý RZP 159/14/19 V Překlad železbetnvý RZP 149x24x19 P Překlad železbetnvý RZP 89/12/14 v Deska strpní plná PZO 59/29/9 31 Zdi pdpěrné a vlné Stěny a příčky Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 Příčka sádrkartn. cel.kce, 1 x plášť. tl. 75 desky prtipžární tl. 12,5, izlace tl. 5 c Příčka sádrkartn. cel.kce, 1 x plášť. tl.125 desky standard tl. 12,5, izlace tl. 5 c Příčka sádrkartn. cel.kce, 2x plášť. tl.125 desky standard tl. 12,5, izlace tl. 5 c Příčka sádrkartn. cel.kce, 2x plášť desky standard tl. 12,5, izlace tl. 5 c MJ t t t kus 3 3 kus kus kus t t t kus kus kus kus kus kus kus I Rzpčet: Reknstrukce budvy nžství cena I MJ celke (Kč) 15, , , ,46 9,33 250, , ,65 9,33 15,00 139,90 14,92 180, ,07 6,45 90,00 580,76 5,90 740, , ,25 3, , ,42 0, , ,95 0, , ,80 0, , , ,87 38,00 600, ,00 5, , ,63 15, , ,80 5,93 700, ,50 6,00 160,00 960,00 10,00 185, ,00 1,00 220,00 220,00 0, , ,60 0, , ,10 0, , ,80 214,65 110, ,12 2,00 125,00 250,00 1,00 490,00 490,00 4,00 330, ,00 3,00 400, ,00 3,00 600, ,00 6,00 160,00 960,00 2,00 135,00 270, ,54 4,38 550, ,33 4,03 550, ,60 19,43 570, ,25 63,39 730, ,63 92,01 775, ,92 ll Zpracván prgrae BUILDpwer, RTS, a.s. Strana 3

24 Plžkvý rzpčet FU v Bskvicích 01 Reknstrukce budv Rzpčet: O D Reknstrukce budv P.č. Čfsl plžky ROO RT ROO RA RV RT RT ROO RZ ROO ROO UOO R Díl: 5 Celke za ROD ROO RT2 Díl: 61 Celke za RT RT ROO ROO Díl: 62 Celke za ROO RT RV RT UOO ROO Díl: 63 Celke za ROO ROO ROO ROO Název plž~ Uprava sádrkartnvé příčky pr sazení WC Pdhled sádrkartnvý na zavěšenu cel. knstr. desky prtipžární tl. 12,5 rn, bez izlace Příplatek k pdhledu sádrkart. za tl. desek 15 Obklad stěn sádrkartne na celvu knstrukci desky standard tl. 12,5 2x, bez izlace Obklad stěn sádrkartne na celvu knstrukci desky prtipžární tl. 15, izlace tl. 5 c Obklad tráů sádrkartne třístranný d 0,5/0,5 desky prtipžární tl. 12,5 Obklad slup sádrkartne čtyřstranný d 0,5/0,5 desky prtipžární tl. 12,5 Uktvení příček k cihel.knstr. ktvai na hžd. Předstěna SDK,tl.55,1x cel.kce CD,1x RB 12,5 bez ddávky izlace Přizdívka stění s zube z cihel, kapsy d 15 c Přizdívka stění s zube z cihel, kapsy d 30 c SOK příčka 220 inst 2xRFI12,5 Pdhled sádrkartnvý na zavěšenu cel. knstr. desky standard tl. 12,5, vč. izlace tl Stěny a plíčky Kunikace Pdklad pd dlažbu ze štěrkpísku tl. d 1 O c Dlažba z dlaždic betnvých d písku, tl. 40 Osazení záhn. brubníků d lže z C 12/15 s pěru včetně brubníku 50/5/20 c 5 Kunikace Upravy pvrchů vnitřní Oprava váp.flek strpů d 10% plchy- štukvých s pužití suché altvé sěsi Oprava vápen.ítek stěn d 10% pl.- štukvých s pužití suché altvé sěsi Oítka vnitřní zdiva, MVC, štukvá Oítka vápenná vnitřníh stění- štukvá 61 Upravypvrchů vnltfnl Upravy pvrchů vnější Zakrývání výplní vnějších tvrů z lešení Zateplvací systé, skl, XPS tl. 140 s ítku siliknvu prbarvenu Zateplvací systé, skl, XPS tl. 140 zaknčený stěrku I s výztužnu tkaninu Labda= 0,036 W-1 K-1 Labda= 0,036 W-1K-1 Zatepl.syst., fasáda, iner.desky PV 140 s ítku siliknvu prbarvenu Labda= 0,036 W -1K-1. KZS začišťvací kenní lišta Očištění fasád tlakvu vdu slžitst Upravy pvrchů vnější Pdlahy a pdlahvé knstrukce Dplnění rýh betne v dsavadních azaninách Mazanina betnvá tl. 5-8 c C 16/20 Mazanina betnvá tl c C 20/25 Příplatek za stržení pvrchu azaniny tl. 12 c I MJ kus I I nžství cena I MJ celke (Kč) 3, , ,00 90,88 470, ,60 90,88 25, ,00 100,09 495, ,41 80,30 490, ,02 29,11 540, ,40 13,10 700, ,00 66,24 65, ,60 12,64 390, ,73 1,62 800, ,00 3, , ,00 10, , ,20 46,16 590, , ,87 70,00 690,90 9,87 320, ,40 33,90 185, , ,80 688,71 31, , ,68 25, ,90 736,53 205, ,94 129,82 360, , ,85 27, ,95 4, , ,42 29, , ,00 643, , ,71 310,38 36, ,68 761,11 14, , ,33 2, , ,50 2, , ,20 5, , ,75 5,89 100,00 589,30 Zpracván prgrae BUILDpwer, RTS, a.s. Strana 4

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA

Evropská unie KUPNÍ SMLOUVA KUMSPe@SG7AG ÍWRyvvSKSÍ-ZSKY fljtaj fají/ufíhvciřad í TíPITi SMLUVY (DDATKU) -J- **** * * * * Investie d vaší budunstí vrpská unie *** PDPRVÁN Z VRPSKÉH FNDU Mravskslezsk PR RGINÁLNÍ RZVJ KUPNÍ SMLUVA

Více

c. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo; 1805/2014/KŘ /dále jen dodatek"/

c. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb, číslo; 1805/2014/KŘ /dále jen dodatek/ KUMSPSI76A. < " " " evrpský scální *** fnd V ČR EVRPSKÁ UNIE PERAČNÍ PRGRAM" PDPRUJEME - LIDSKÉ ZDRJE VAŠI BUDUCNST A ZAMĚSTNANST www.esfcr.cz c. ke Sluvě pskytvání služeb, čísl; 805/204/KŘ /dále jen ddatek"/

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva É INTEGROVANÝ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I Kraj Vysčina Kupní smluva KUJIP80T4EON uzavřená na základě dhdy smluvních stran pdle ustanvení 409 a následujících zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník,

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vodafone SrWS^T^Mí 11 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Vdafne SrWS^T^Mí uzavřená v suladu s ustanvením 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník mezi Mravskslezský kraj 28. října 117 70218 Ostrava IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek"/ [^RAVSKOSUSŠK^

č.l ke smlouvě o díločíslo: 02758/2014/ÍM /dále jen dodatek/ [^RAVSKOSUSŠK^ KUMSP00QE4E5 PERAČNÍ PRGRAM ŽIVTNÍ PRSTŘEDÍ EVRPSKÁ UNIE fnd sudržnsti Prvedu, vzduch a přírdu č.l Veřejná zakázka č. 100/2015 ke sluvě dílčísl: 02758/2014/ÍM /dále jen ddatek"/ [^RAVSKSUSŠK^ CÍW.0 SMLUVY

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku čísl smluvy kupujícíh: čísl smluvy prdávajícíh: «Návrh» Kupní smluva uzavřená pdle 409 a násl. bchdníh zákníku 1.1. Prdávající: Prdávající: I. Smluvní strany Zapsaný v Obchdním rejstříku vedeném u v ddíl,

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

HI-avÍ uěsr PRAHA MAGISTRÁr HI-nvÍH věsra PRAHY DBR ŽtvrÍH PRsrŘBÍ 'me I Dmeček - dpady s.r.. Dřevčická 44 08 00 Praha 0 IC Váš dpis zn' Vyřizuje l 64048772 I telefn Datum Ing.Kříčkvál236004383 23,06.20

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Miletín, IČ: 00271811 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbr eknmický ddělení metdiky a kntrly SpZn: ČJ: Zpráva výsledku přezkumání hspdaření města Miletín, IČ: 00271811 za rk 2014 Přezkumání se uskutečnil ve dnech: - 12.11.2014-13.11.2014-29.4.2015-30.4.2015

Více

I. Smluvní strany. Mgr. Věro- Pálkovou 70890692 náměstkyní hejtmana krsye CZ70890692 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

I. Smluvní strany. Mgr. Věro- Pálkovou 70890692 náměstkyní hejtmana krsye CZ70890692 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. KUMSP00QK8E7 KUPNÍ SMLUVA.MÍÍK^VSK.SI.FZSK.VK.RA.' * KRAJSKY CKAD I._. ', CISL SMLUVY (DDATKU) -T 4.0 ď\.jví zkr. -jh'i I. Sluvní strany 1. Mravskslezský kraj se sídle: 28. října 117, 702 18 strava zastupen:

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více