"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p a č.p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11"

Transkript

1 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název díla: "ÚzP v Bskvicích- reknstrukce budvy č.p a č.p Článek 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1 Objednatel Název: Sídl: IČO: DIČ: Zastupena: Osby právněné jednat - ve věcech technických: Bankvní spjení: Čísl účtu: Kntaktní adresa: česká republika - Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 - Nvé Měst, PSČ CZ Ing. Jiří Grunseisene, ředitele Sekce ekniky Ing. Jiří Nvtník, referent Oddělení hspdářské správy v Brně tel.: e-ail: Zdeněk Nikde, referent Oddělení dluhdbéh htnéh ajetku tel.: e-ail: Česká nárdní banka, pbčka Praha /0710 Straknice, Na Ohradě 1067, Straknice 1.2 Zhtvitel Název: Lawstav, s.r.. Sídl: Palánek 373/19A, Vyškv IČO: DIČ: CZ Jednající: Marke Látale - jednatele Zapsaná u Krajskéh sudu v Brně, ddíl C, vlžka Osby právněné jednat ve věcech sluvních: Marek Látal, jednatel, , Stránka 1 z 19

2 - ve věcech technických: Ivan Skřejpek, stavbyveducí , Bankvní spjení: Čísl účtu: Kntaktní adresa: KOMERČNÍ BANKA a.s /0100 Lawstav, s.r.., Palánek 373/19A, Vyškv splečně též" sluvní strany" Článek 2. OBECNÉ ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 2.1 Závazky bjednatele Objednatel se tut Sluvu zavazuje: a) zaplatit zhtviteli cenu za prvedení díla; b) převzít d zhtvitele díl zhtvené dle předětu Sluvy a dle Sluvu sjednaných pdínek; c) pskytnut zhtviteli sučinnst ve syslu Sluvy při realizaci díla; d) k převzetí vlastnických a jiných práv k dílu, včetně dpvědnsti za škdy na díle, a t za pdínek uvedených ve Sluvě. 2.2 Závazky zhtvitele Zhtvitel se tut Sluvu zavazuje: a) prvést díl na svůj náklad a své nebezpečí ve syslu předětu díla stanvenéh čl. 3.3 Sluvy a za pdínek tut Sluvu sjednaných; b) prvést díl řádně a ve sjednané kvalitě v dbě sjednané tut Sluvu; c) převést na bjednatele vlastnická a jiná práva k dílu, včetně dpvědnsti za škdy na díle, a t za pdínek uvedených ve Sluvě. Článek 3. PŘEDMĚT DÍLA 3.11dentifikace stavby Název investice: ÚzP v Bskvicích - reknstrukce budvy č.p a č.p Míst plnění Míste plnění veřejné zakázky je Finanční úřad pr Jihravský kraj - Úzení pracviště v Bskvicích, 17. Listpadu 6, Bskvice. 3.3 Předět díla Předěte díla je prvedení stavebních prací a ddávek v rzsahu stanvené prjektvu dkuentací pr prvádění stavby, pravcných rzhdnutí rgánů státní správy (zejéna stavebníh pvlení), dalších pdínek stanvených zadávacíi pdínkai veřejné zakázky Stránka 2 z 19

3 f "ÚzP v Bskvicích - reknstrukce budvy č. p a č.p. 2096" vedené u bjednatele pd zakázkvý čísle 30/2014 a dle nabídky zhtvitele ze dne , na základě jejichž výsledků se tat Sluva uzavírá (dále jen" díl"). Článek 4. DOBA PLNĚNÍ 4.1 Dba plnění díla pčíná účinnstí Sluvy a knčí splnění všech závazků a pvinnstí sluvních stran vyplývajících ze Sluvy. 4.2 Realizace díla prběhne ve dvu etapách, a t za prvzu Úzeníh pracviště v Bskvicích, puze s jeh částečný ezení užívání, přičež ll. etapa bude časvě navazvat na I. etapu. Zhtvitel se zavazuje v průběhu I. etapy prvést úplnu reknstrukci I. NP vč. sazení ken a nvých tpných těles, rzvdů VZU, vybudvat půdní vestavbu v pdkrví, a reknstrukci ístnstí č. 309 a 310 ve 111. NP (servrvna), přičež k předání výstavby I. etapy djde nejpzději d 7 ěsíců d předání a převzetí stanviště, a t prtkle předání a převzetí díla, pdepsaný sbai právněnýi za sluvní strany díl předat a převzít. Zhtvitel se zavazuje v průběhu ll. etapy prvést reknstrukci ll. a 111. NP a reknstrukci ktelny ve IV. NP, sazení zbývajících ken a zateplení fasády, přičež k zahájení těcht stavebních prací djde p uknčení I. etapy. Zhtvitel se dále zavazuje, že k předání výstavby ll. etapy djde nejpzději d 11 ěsíců d předání a převzetí stanviště, a t prtkle předání a převzetí díla, pdepsaný sbai právněnýi za sluvní strany díl předat a převzít. 4.2 Objednatel se zavazuje, že zhtvitele vyzve k předání a převzetí dtčených prstrů za účele prvádění díla (dále jen "staveniště") d 10 dnů d pdpisu Sluvy běa sluvníi stranai, a t na základě předávacíh prtklu předání staveniště. Zhtvitel je pvinen převzít staveniště ke stanvenéu terínu uvedenéu ve výzvě k předání a převzetí staveniště. 4.3 Zhtvitel se zavazuje předat bjednateli kpletní díl, a t prtkle předání a převzetí díla, pdepsaný sbai právněnýi za sluvní strany díl předat a převzít, přičež k předání díla djde nejpzději d ll ěsíců d předání a převzetí staveniště. 4.4 Zhtvitel je pvinen zahájit stavební práce d pěti pracvních dnů d převzetí staveniště d bjednatele Djde-li k neddržení terínů předání díla neb jeh částí z důvdů, za které zhtvitel nedpvídá, je zhtvitel pvinen tét situaci bezdkladně infrvat právněnéh zástupce bjednatele Djde-li k neddržení terínů díla neb jeh částí z důvdů na straně bjednatele, není zhtvitel v prdlení. Tat překážka bude zaznaenána ve stavební deníku včetně jejíh časvéh hraničení. Stránka 3 z 19

4 4.7. Vyvstanu-li v průběhu prvádění díla skryté překážky, které nehl bjednatel ani zhtvitel předjíat, zavazují se bě sluvní strany, že dhdnu prstřednictví ddatku ke Sluvě dpvídající řešení a učiní krky k dstranění překážek. Článek S. CENA DÍLA 5.1 Cena za zhtvení díla v rzsahu stanvené v čl. 3.3 Sluvy (dále jen "cena díla") je stanvena na základě dhdy a výsledků zadávacíh řízení veřejné zakázky, vedené bjednatele pd zakázkvý čísle 30/ Cena za díl činí ,- Kč bez DPH (slvy: deset ilinů s set čtyřicet devět tisíc krun českých) Sazba a výše DPH sazba 21% a výše ,- Kč (slvy: dva iliny dvě stě seddesát s tisíc dvě stě devadesát krun českých) Cena za díl činí ,- Kč včetně DPH (slvy: třináct ilinů st dvacet sed tisíc dvě stě devadesát krun českých) 5.3 Cena za díl se skládá z ceněnéh supisu stavebních prací, ddávek a služeb s výkaze výěr ze dne , a který je nedílnu sučástí tét Sluvy. 5.4 Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhtvitele suvisející s řádný a úplný splnění předětu díla, ddání ateriálu d ísta plnění dle čl. 3.2 Sluvy, včetně veškerých vlivů, finančních vlivů, pdínek staveniště, likvidace dpadu., vytýčení inženýrských sítí a zábrů včetně jejich vyřízení. 5.5 Cena díla je pevná a knečná. V případě, že se v suvislsti se zhtvení díla vyskytnu ptřeby bjednatele na prvedení ddatečných prací, bude cena za ddatečné práce stanvena dhdu sluvních stran v ddatku ke Sluvě v písené frě, přičež cena těcht ddatečných prací usí být v suladu s ustanvení 23 dst. 7 pís. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, tzn., že nepřekrčí 20% ceny díla. Cena jedntlivých ddatečných prací bude stanvena dle aktuální cenvé sustavy ÚRS Praha. Článek 6. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 6.1 Objednatel prhlašuje, že přijatá plnění nebudu pužita pr jeh eknicku činnst, tudíž nebudu pdléhat režiu přenesení daňvé pvinnsti ve syslu ustanvení 92a, resp. 92e zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, v platné znění. Sazba DPH bude v případě její zěny stanvena v suladu s platnýi právníi předpisy. 6.2 Objednatel nepskytuje zálhy na dílčí ani celkvé plnění díla. Stránka 4 z 19

5 6.3 Veškeré prvedené práce a ddávky budu fakturvány ěsíčně na základě dílčí faktury a bjednatele dsuhlasenéh a ptvrzenéh supisu skutečně prvedených prací a ddávek v dané kalendářní ěsíci, který bude nedílnu sučástí tét faktury. Z každé dílčí faktury bude bjednatele prplacen 90% z fakturvané ceny díla. Částka ve výši 10% bude bjednatele uvlněna p dknčení díla a dstranění případných vad a neddělků na základě písené žádsti zhtvitele, a t d 30 dnů d dručení tét žádsti bjednateli. Pzastávka 10% bude zhtvitele na každé faktuře vyčíslena. 6.4 Daňvý dklad usí bsahvat veškeré náležitsti stanvené zákne č. 563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pzdějších předpisů, náležitsti daňvéh dkladu ve syslu ustanvení zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, v platné znění, a náležitsti stanvené v 435 Občanskéh zákníku. 6.5 V případě, že daňvý dklad nebude bsahvat náležitsti ve syslu dst. 6.4 Sluvy neb bude bsahvat jiné nedstatečnsti neb nesprávnsti, vrátí bjednatel zhtviteli daňvý dklad k přepracvání či dplnění náležitstí s uvedení, v če spatřuje vady dkladu, a t nejpzději d pěti dnů p její bdržení. Suhlasí-li zhtvitel s náitkai bjednatele, vystaví neprdleně daňvý dklad v pžadvané znění s uvedení nvé lhůty pr zaplacení daňvéh dkladu. Zhtvitel bere ne vědí, že v případě právněně vrácenéh daňvéh dkladu neá nárk na úrk z prdlení ve syslu Sluvy. 6.6 Vrátí-li bjednatel daňvý dklad neprávněně, zašle zhtvitel daňvý dklad zpět bjednateli, a t nejpzději d tří dnů d dručení zhtviteli, s uvedení důvdu pětvnéh zaslání a půvdní date splatnsti. 6.7 Nedjde-li k suhlasnéu stanvisku ze stran bjednatele a zhtvitele k bsahvé náplni daňvéh dkladu, resp. k rzsahu předětu fakturace, je zhtvitel právněn vystavit daňvý dklad puze v rzsahu uskutečněných stavebních prací a ddávek, který není běa straná sprný. Obsahuje-li daňvý dklad, i přes náitky bjednatele ve syslu věty první čl. 6.5 Sluvy ddávky a stavební práce, jejichž prvedení bjednatel nedsuhlasil, je bjednatel právněn takt vystavený daňvý dklad vrátit zhtviteli s uvedení důvdu. 6.8 Daňvý dklad usí bsahvat krě náležitstí stanvených čl. 6.4 Sluvy též název akce dle čl. 3.1 Sluvy, evidenční čísl Sluvy a přadvé čísl daňvéh dkladu. 6.9 Splatnst daňvéh dkladu je třicet dnů d dručení daňvéh dkladu bjednateli. V případě pchybnstí se á za t, že dne dručení je třetí den de dne předání daňvéh dkladu k pštvní přepravě. Date úhrady se rzuí datu depsání částky k úhradě z účtu bjednatele ve prspěch účtu zhtvitele. Připadne-li datu splatnsti daňvéh dkladu na den pracvníh vlna neb pracvníh klidu, psuvá se terín splatnsti na nejbližší pracvní den p tt dni Míste pr dručení daňvéh dkladu je pdatelna bjednatele na adrese: Praha 1- Nvé Měst, Lazarská 15/7, PSČ Adresa pr zasílání daňvéh dkladu je: Stránka S z 19

6 česká republika - Generální finanční ředitelství Praha 1- Nvé Měst, Lazarská 15/7, PSČ Článek 7. ZÁVAZKY A POVINNOSTI OBJEDNATELE 7.1 Objednatel je pvinen předat zhtviteli prstry, které jsu íste plnění dle čl Sluvy, za účele prvedení díla, a t zápise d stavebníh deníku. 7.2 Objednatel se zavazuje, že p dbu realizace díla zajistí v ístě plnění žnst užívání zdrje elektrické energie a zdrje pitné vdy. Na základě pdružnéh ěření, instalvanéh zhtvitele, budu částky za sptřebvané energie zhtviteli přeúčtvány. 7.3 V ráci sučinnsti sluvních stran se bjednatel zavazuje, že v nezbytně nutné rzsahu pskytne na písené vyzvání zhtvitele splupráci při zajišťvání dplňujících údajů, upřesnění pdkladů, pskytnutí vyjádření, vznikne-li ptřeba jejich pskytnutí v průběhu plnění díla, a t nejpzději d deseti pracvních dnů d písené výzvy zhtvitele. Ověření shdy pdkladů a výkresvé dkuentace předaných bjednatele se skutečnstí je v kpetenci zhtvitele, nebude-li sluvníi stranai v průběhu realizace díla stanven jinak. 7.4 Objednatel se zavazuje užnit zhtviteli jeh činnst danu plnění díla v ístě plnění při ddržvání předpisů a záknů českéh právníh řádu zhtvitele. 7.5 Objednatel je pvinen nejéně jednu týdně píseně vyzvat zhtvitele k uskutečnění kntrlníh dne na staveništi a stanvit terín knání kntrlníh dne, a t nejéně pět pracvních dnů přede v případě knání prvníh kntrlníh dne. Každý další terín knání kntrlníh dne bude stanven vždy v den knání kntrlníh dne, dsuhlasen běa zúčastněnýi stranai a zhtvitele zapsán d stavebníh deníku. Vznikne-li ptřeba knání kntrlníh dne v jiné, než stanvené terínu neb četnsti, jsu sluvní strany právněny si knání kntrlních dnů upravit a tt učinit zázna d stavebníh deníku. 7.6 Objednatel neb právněný zástupce bjednatele je pvinen při zjištění, že činnsti zhtvitele při prvádění díla nejsu v suladu se Sluvu, bezpečnstníi předpisy, předpisy chrany živtníh prstředí neb prjektvu dkuentací, píseně infrvat své zjištění zhtvitele zápise d stavebníh deníku. 7.7 Objednatel je pvinen před zahájení stavby zajistit krdinátra BOZP pr realizaci, který na základě Plánu BOZP na staveništi, vypracvaný krdinátre BOZP pr přípravu, a infrací zhtvitele ve syslu Sluvy, je pvinen upravit Plán BOZP na staveništi a kntrlvat ddržvání bezpečnstních předpisů a Plánu BOZP. 7.8 Objednatel je pvinen seznáit zhtvitele s krdinátre BOZP pr realizaci včetně rzsahu jeh pravcí na staveništi a učinit t zázna d stavebníh deníku. Stránka 6 z 19

7 Článek 8. ZÁVAZKY A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 8.1 Zhtvitel nese v plné rzsahu dpvědnst za vlastní řízení pstupu veškerých prací, za ddržvání předpisů bezpečnsti a chraně zdraví při práci a chraně živtníh prstředí. Ddávky ateriálu a prvedení stavebních prací je zhtvitel právněn zajistit prstřednictví bjednatele schválených subddavatelů. Schválení subddavatelů nezpršťuje dpvědnsti zhtvitele jeh sluvních závazků a pvinnstí plynucích ze Sluvy. 8.2 Při předání staveniště bjednatele zhtviteli určí zhtvitel dpvědnu sbu, která pvede realizaci stavby (dále jen " stavbyveducí 11 ), seznáí právněnu sbu bjednatele se stavbyveducí a určení stavbyveducíh zapíše d stavebníh deníku. 8.3 Stavbyveducí bude jak zástupce zhtvitele v průběhu realizace díla k dispzici bjednateli a usí být právněn jednat jéne zhtvitele ve věcech suvisejících s realizací díla a přijíat znáení bjednatele v suvislsti s realizací díla. Zhtvitel je pvinen předat bjednateli před předání díla dklady prkazující bezpečnst ddaných výrbků i prvedenéh díla a technicku dkuentaci nezbytnu k psuzení technických vlastnstí díla, vše v suladu se zákne č. 22/1997 Sb., technických pžadavcích na výrbky a zěně a dplnění některých záknů, v platné znění. Pkud není ve Sluvě stanven jinak, platné české technické nry jsu pr zhtvitele závazné v t syslu, že stanvují iniální pžadavky na realizaci díla. 8.4 Zhtvitel je pvinen předlžit bjednateli před zahájení díla sezna všech subddavatelů, jejichž činnst hdlá využít při prvedení díla, k dsuhlasení. O případných zěnách v tt seznau je zhtvitel pvinen neprdleně infrvat bjednatele. V důvdněných případech á bjednatel práv nvéh subddavatele dítnut a zhtvitel je pvinen tt rzhdnutí bjednatele respektvat. 8.5 Zhtvitel je pvinen vést stavební deník ve syslu ustanvení 157 zákna č. 183/2006 Sb., úzení plánvání a stavební řádu, ve znění pzdějších předpisů. 8.6 Zhtvitel je pvinen ulžit stavební deník na stavbě a užnit bjednateli jeh kntrlu. 8.7 Zhtvitel je pvinen zapisvat d stavebníh deníku rzsah prvedených prací a jiné záznay suvisející s prvedení prací, a t každdenně, čitelně a v rzsahu, ze kteréh bude seznatelný průběh a rzsah prvedených prací za každý jedntlivý den. 8.8 Zhtvitel je pvinen při realizaci díla knat s dbrnu péčí, která na ně ůže být pžadvána, přičež při své činnsti je pvinen chránit zájy a dbré jén bjednatele a pstupvat v suladu s tut Sluvu a jeh pkyny. V případě nevhdných pkynů bjednatele je zhtvitel pvinen píseně upzrnit bjednatele na nevhdnst jí daných pkynů a uvést důvd jejich nevhdnsti neb rzpru s předpisy. V případě, že zhtvitel na takvéh pkyny bjednatele píseně bezdkladně neupzrní, nese zhtvitel dpvědnst za Stránka 7 z 19

8 vady a škdu, které vznikly v důsledku nevhdných pkynů bjednateli, zhtviteli neb třetí sbě. 8.9 Zhtvitel je pvinen jednat tak, aby ddávky a pskytnuté služby bjednateli zajistil za ptiálních kvalitativních pdínek Zhtvitel je pvinen k prvedení díla pužít výhradně nvé a nepužité ateriály a výrbky Zhtvitel je pvinen na pžádání bjednatele prkázat, že pužité ateriály, výrbky a zařízení při realizaci díla plně dpvídají ateriálů, výrbků a zařízení, které zhtvitel uvedl v nabídce jak ateriály, výrbky a zařízení splňující technické pdínky zadavatele stanvené v zadávací dkuentaci k veřejné zakázce Zhtvitel je pvinen vybavit a dhlížet na pužívání sbních chranných pracvních prstředků svýi zaěstnanci a zaěstnanci subddavatelů při realizaci díla, přičež jejich rzsah a určení bude dpvídat prvzní pdínká Zhtvitel je pvinen značit pracvní děvy svých zaěstnanců vlastní lge a zabezpečit značení pracvních děvů zaěstnanců subddavatele lge příslušnéh subddavatele Zhtvitel je pvinen značit a zabezpečit staveniště ve syslu příslušných právních předpisů Zhtvitel je pvinen užnit pvěřený zástupců bjednatele neb příslušný veřejnprávní rgánů prvádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnsti práce, chrany živtníh prstředí, kvality práce, ddržvání prjektvé dkuentace a udržvání přádku na staveništi Zhtvitel je pvinen přijut právněné připínky právněnéh zástupce bjednatele p předchzí písené upzrnění, a ihned přijut nápravná patření a zjednat nápravu v suladu se Sluvu, platnýi právníi předpisy neb prjektvu dkuentací. V případě vážných závad je právněný zástupce bjednatele právněn kažitě přerušit prváděnu činnst zhtvitele až d jejich dstranění Zhtvitel je pvinen s bjednatele prjednávat a knzultvat zpracvávané typy dkuentace před jejich knečný zpracvání zhtvitele. Připínky bjednatele nezbavují zhtvitele dpvědnsti za kvalitu a rzsah prvedení díla Zhtvitel je pvinen vyvinut axiální sučinnst při knání kntrlníh dne, jehž terín knání stanví na základě písené výzvy bjednatel. Zhtvitel, resp. stavbyveducí, v důvdněných případech i zástupce subddavatele, je pvinen se kntrlníh dne zúčastnit. Na kntrlní dni bude kntrlván stav plnění Sluvy zhtvitele, psuzení dsaženéh pstupu, psuzení plánů návrhů buducích činnstí a další účelné blasti suvisející s plnění Stránka 8 z 19

9 díla. Zázna průběhu kntrlníh dne, závěry a další pstupy při realizaci díla, dsuhlasené běa zúčastněnýi stranai, zaznaená zhtvitel neb stavbyveducí d stavebníh deníku Zhtvitel je pvinen vyzvat bjednatele k prvěření prací, které hdlá uknčit zakrytí v následující pracvní den a tít se stanu nepřístupnýi, a t zápise d stavebníh deníku nejéně tři pracvní dny přede. O výsledku takt prvěřených prací zapíše zhtvitel zázna d stavebníh deníku a pdpise jej dsuhlasí bjednatel. Nesplní-li zhtvitel pvinnst ve syslu věty první tht dstavce, je pvinen užnit bjednateli prvedení prvěření prací v ddatečné terínu, přičež nese náklady s tí spjené. Nedstaví-li se bjednatel k prvěření prací, ačkliv byl k tu řádně vyzván, je zhtvitel právněn pkračvat v prvádění prací. Bude-li bjednatel pžadvat prvěření prací, je zhtvitel pvinen u tt užnit, přičež náklady na zpřístupnění ddatečně kntrlvanéh ísta nese bjednatel. V případě zjištění, že práce byly prvedeny v rzpru s dkuentací a řádný prvedení, nese náklady ddatečné kntrly zhtvitel Veškeré inženýrské práce suvisející s prvedení díla, jakýi jsu např. výkresy, výpčty, prspekty, texty, tisky, certifikáty, supisy, anuály, zprávy atp. prvedené zhtvitele v suladu se Sluvu budu vyhtveny v české jazyce a předány bjednateli k psuzení. P zapracvání připínek bjednatele je zhtvitel pvinen předat knečná vyhtvení veškerých ateriálů a dkuentů suvisejících s realizací díla v pčtu vyhtvení stanvených Sluvu bjednateli. Při jejich přípravě a vyhtvení je zhtvitel pvinen uplatnit znalsti, zkušensti a pečlivst v íře nezbytné pr inženýrské zpracvání díla tak, aby kvalitu a rzsahe zpracvání byly v axiální žné íře inializvány ddatečné stavební práce a vícepráce při prjektvání Zhtvitel je pvinen p celu dbu realizace díla aktualizvat výkresvu dkuentaci v suladu se skutečný stave dpvídající psledníu aktualizvanéu stavu se zaznaenanýi zěnai a úpravai prti půvdníu stavu. K tét dkuentaci zhtvitel užní vlný přístup bjednateli neb právněnéu zástupci bjednatele za účele inspekce a kntrly Zhtvitel se zavazuje nezahájit práce na díle neb jeh části dříve, než bjednatel dsuhlasí dkuentaci pr její prvedení Zhtvitel zajistí bezpečné a nezávadné skladvání výrbků a ntážníh zařízení na staveništi Zhtvitel zajistí úklid staveniště v průběhu prvádění díla Zhtvitel se zavazuje k údržbě staveniště přiěřeně k rzsahu a charakteru prváděných prací. Zhtvitel uskladní neb dstraní nadbytečné ateriály, dpad, zbytky ateriálů neb ntážní zařízení, které nebude dál pužívat při prvádění díla. Kunikace je pvinen zhtvitel uklidit bez zbytečnéh dkladu p jejich znečištění zhtvitele. Stránka 9 z 19

10 8.26 Zhtvitel pnechá na staveništi takvé ateriály, vybavení a ntážní zařízení, jejichž ptřebnst je žné uvažvat v suvislsti se splnění díla dle předětu Sluvy, a t až d dby předání díla. Zhtvitel se zavazuje k jejich uístění v ístě, kde nebudu překážet běžnéu prvzu bjednatele Zhtvitel je pvinen p předání díla vyklidit a dstranit ze staveniště všechny ateriály, zbytky a ntážní zařízení, které nebude ptřebvat pr dstranění případných vad a neddělků. Přílhu prtklu předání a převzetí díla bude písená dhda sluvních stran likvidaci staveniště včetně knečné úpravy plch staveniště a jeh vrácení bjednateli, včetně udání terínu vyklizení staveniště Zhtvitel je pvinen na svje náklady ukládat neb likvidvat dpady, které vznikly jeh činnstí, neb zajistit předání dpadu právněné sbě. Zhtvitel dpvídá za nakládání s dpady dle platné právní legislativy. Zhtvitel je pvinen zajistit předání dpadu právněné sbě k jejich převzetí ve syslu zákna č. 185/2001 Sb., dpadech a zěně některých dalších záknů, ve znění pzdějších předpisů. Zhtvitel je pvinen předlžit bjednateli d pátéh pracvníh dne následujícíh ěsíce přehled za uplynulý kalendářní ěsíc druzích a nžství dpadů a dklad jejich předání sbě právněné k převzetí ve syslu výše uvedenéh zákna Zhtvitel je pvinen znáit bez zbytečnéh dkladu bjednateli, že zjistil při prvádění díla skryté překážky, týkající se ísta, kde á být díl prveden, a tyt překážky znežňují prvedení díla dhdnutý způsbe. Zárveň je pvinen navrhnut bjednateli způsb zěny díla. D dsažení dhdy zěně díla je zhtvitel právněn prvádění díla přerušit. Nedhdnu-li se sluvní strany v přiěřené lhůtě na zěně Sluvy, ůže kterákliv sluvní strana d Sluvy dstupit Zhtvitel je pvinen předat iniálně s dní před zahájení prací na staveništi krdinátru BOZP pr realizaci infrace rizicích vyplývajících z prváděné činnsti, pracvní a technlgické pstupy řešící bezpečnst práce, a p zapčetí prací na staveništi vyvinut sučinnst s krdinátre BOZP při plnění dalších pžadavků stanvených zákne č. 309/2006 Sb., zajištění dalších pdínek bezpečnsti a chrany zdraví při práci, ve znění pzdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., pžadavky na bezpečnst a chranu zdraví při práci na staveništi Náklady na zavedení veškerých ptřebných energií z íst existujících výstupů d íst sptřeby jsu náklade zhtvitele. Zhtvitel je tít dpvědný za veškerá patření, prvz u údržbu suvisející s ddávku energií na staveniště d ísta výstupu energií d ddavatele až p íst knečné sptřeby zhtvitele. Zhtvitel je pvinen všechny ateriály a zařízení využívané v suvislsti s dčasný dběre energií d ísta výstupů d íst sptřeby dstranit, a t nejpzději d sedi dnů p předání díla Zhtvitel nese dpvědnst za instalaci ěření sptřeby energií. Stránka 10 z 19

11 8.33 Zhtvitel uhradí náklady za dběr energií a pitné vdy v rzsahu příslušné skutečně debranéu nžství na základě přeúčtvání nákladů, fakturvaných bjednateli sluvníi ddavatelskýi rganizacei. Článek 9. PŘEPRAVA MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ 9.1 Zhtvitel zajišťuje dpravu, vykládku a skladvání ateriálu a zařízení v ístě plnění na své náklady. 9.2 Zhtvitel je dpvědný za zajištění řádnéh balu a balení pr veškerý ateriál a zařízení, které v suvislsti s plnění díla bude ddáván, a t v závislsti na jejich pvaze tak, aby nedšl k jejich pškzení neb ztrátě běhe plnění předětu sluvy. Článek 10. PŘEDÁNÍ DÍLA 10.1 Míste předání díla je íst plnění předětu Sluvy Zhtvitel je pvinen vyzvat bjednatele k předání a ke zpětnéu převzetí staveniště ve lhůtě iniálně S dní před teríne stanvený k předání a převzetí staveniště O předání a převzetí díla bude zhtvitele vyhtven prtkl předání a převzetí díla, a t ve dvu vyhtveních s platnstí riginálu, přičež každá ze sluvních stran bdrží jedn vyhtvení Prtkl předání a převzetí díla bude pdepsán právněnýi zástupci sluvních stran Prtkl předání a převzetí díla bude bsahvat iniálně následující uvedené údaje: a) název díla; b) datu a íst předání a převzetí díla; c) zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedení jéna a funkce právněných zástupců stran; d) ppis díla, které je předěte předání a převzetí; e) ppis vad a neddělků s teríny jejich dstranění; f) stanviska zúčastněných stran k závěrů předání a převzetí; g) pdpisy právněných zástupců stran Zhtvitel je pvinen sučasně s předání díla předat bjednateli: a) Atesty a dklady prkazující pžadvané vlastnsti pužitých ateriálů při realizaci díla, včetně dkladů ve syslu zákna č. 22/1997 Sb., technických pžadavcích na výrbky a zěně a dplnění některých záknů, ve znění pzdějších předpisů; Stránka ll z 19

12 b) Zápisy a svědčení stanvené platnýi právníi předpisy neb ČSN, týkající se ateriálu, zařízení a veškerých prváděných prací v suvislsti s předěte díla; c) Záruční listy k ddanéu ateriálu a výrbků; d) Dklad dbrné likvidaci neb dklad předání dpadu sbě právněné; e) Stavební deník v riginále; f) Dkuentaci skutečnéh prvedení stavby, a t v listinné a digitální verzi na nsiči CD ve frátu PDF, DOC, XLS, DWG v pčtu tří vyhtvení Objednatel je právněn dítnut převzetí díla, pkud díl vykazuje pdstatné vady, které brání užívání neb jej ezují. Důvdy způsbující nepřevzetí díla bjednatele d zhtvitele sdělí bjednatel píseně zhtviteli ve lhůtě pěti pracvních dnů d plánvanéh terínu předání a převzetí díla Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dknčenéh díla i před uplynutí dby plnění ve syslu tét Sluvy. Článek 11. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY 11.1 Vlastnické práv k předětu díla á bjednatel v suladu s ustanvení 2599 dst. 1 Občanskéh zákníku Zhtvitel se zavazuje k dškdnění bjednatele v případě, že v suvislsti s prvedení díla bude vůči bjednateli uplatněn práv na náhradu škdy třetí sbu. Třetí sbu se rzuí též zaěstnanec zhtvitele Vlastnické práv k dkuentaci přechází ze zhtvitele na bjednatele dne převzetí dkuentace Vlastnické práv k ateriálu přechází ze zhtvitele na bjednatele kažike jeh pevnéh zapracvání d stavby Zhtvitel dpvídá za škdy a ztráty na díle až d předání díla bjednateli Nebezpečí škdy na díle přechází na bjednatele dne pdpisu prtklu předání a převzetí díla Zhtvitel dpvídá za škdy způsbené bjednateli neb třetí sbě vadný plnění díla neb prušení jiných právních pvinnstí Zhtvitel dpvídá zejéna za škdy způsbené třetí sbá v suvislsti s plnění díla ve lhůtě záruky za díl, včetně ztrát na ajetku zaěstnanců, dzrvých rgánů a zástupců bjednatele, dále dpvídá za veškerá zranění, včetně necí a úrtí všech sb, u nichž bude prkázána suvislst s plnění díla, budu vztaženy ke kvalitě prvedení díla neb budu vycházet z pchybení při prvedení díla, a dále za škdy na zdraví, živtě a ajetku bjednatele, jeh Stránka 12 z 19

13 zaěstnanců a třetích sb i p uplynutí lhůty záruky za díl, pkud takvá škda bude způsbena prušení právních pvinnstí zhtvitele Zhtvitel dpvídá za prušení práva jiné sby z průyslvéh neb duševníh vlastnictví v důsledku pužití předětu díla, jestliže k tut prušení djde pdle právníh řádu české republiky a zhtvitel t věděl v dbě uzavření Sluvy. Článek 12. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY 12.1 Zhtvitel ručí p dbu záruční lhůty za kvalitu ddanéh ateriálu, ddávek, zařízení, včetně jeh částí, zvláště pak za správnu technicku kncepci a knstrukci, kvalitu pžitých ateriálů při celkvé realizaci díla a za dbrné pstupy a vedení, číž zaručuje funkčnst a užitnst díla dle Sluvy Na zhtvené díl zhtvitel pskytuje záruku na jakst v délce 60 ěsíců. Tat záruční dba se vztahuje na celý předět tét sluvy. Záruční dba pčíná běžet dne předání a převzetí díla bez vad a neddělků V případě pravy neb výěny vadnéh ateriálu neb jedntlivých dílů zařízení se prdlužuje záruční lhůta délku dby, p kteru bjednatel neůže prvzvat zařízení v důsledku zjištěnéh nedstatku a prací sěřujících k jejíu dstranění. V případě, že se pr závadnst některéh z dílů zařízení nehl prvzvat zařízení jak celek, prdlužuje se záruční lhůta pr celkvé zařízení. Pr vyěněné díly neb jejich části pskytne zhtvitel bjednateli záruční lhůtu za ddané zbží v půvdní rzsahu ve syslu čl Sluvy, která pčne běžet dne sknčení reklaačníh řízení neb dne výěny Zjistí-li bjednatel v průběhu záruční lhůty jakékliv nedstatky neb vady díla, které jsu v rzpru se sluvníi pdínkai dle tét Sluvy, je pvinen bez zbytečnéh dkladu je písenu fru sdělit zhtviteli (prstřednictví elektrnické pšty neb faxe) s uvedení jejich stručnéh ppisu a prjevů. V případě, že bjednatel takvu vadu neb nedstatek díla zjistí bezprstředně před uplynutí záruční lhůty, je pvinen sdělit tut skutečnst zhtviteli ve lhůtě nejpzději d třiceti dnů p uplynutí záruční lhůty Zhtvitel je pvinen ptvrdit přijetí reklaace ve syslu čl Sluvy bjednateli, a t nejpzději d tří pracvních dnů, písenu fru (prstřednictví elektrnické pšty neb faxe) včetně sdělení svéh stanviska k přijaté reklaaci. Tat lhůta se nevztahuje na přijetí reklaace v případě havárie (nečekávané náhlé závady, která vylučuje neb pdstatný způsbe ztěžuje užívání díla). V tt případě je lhůta pr dstranění havárie d 24 hdin d znáení bjednatele Pvažuje-li t zhtvitel za nutné, vyšle nejpzději d tří pracvních dnů svéh zástupce ke kntrle charakteru a rzsahu vady, která je předěte reklaace. Stránka 13 z 19

14 12.8 Zhtvitel je pvinen přijut právněnu reklaaci d bjednatele, a t prtklárně, s uvedení ppisu vady a technicky zdůvdněnu lhůtu k jejíu dstranění Zhtvitel je pvinen v nejkratší žné lhůtě dstranit vady neb nedstatky díla na vlastní náklady, a t i v případě, že byl žn ze strany bjednatele zjištění vadnsti díla shledat dříve Nevyšle-li zhtvitel svéh zástupce k psuzení vady díla ve syslu a lhůtě stanvené čl Sluvy, neb nedstraní vadu ve lhůtě nejkratší žné, technicky bhajitelné lhůtě, je bjednatel právněn p předchzí písené znáení zhtviteli dstranit vadu sá neb prstřednictví třetí sby, a t na účet zhtvitele, bez pškzení svých práv, plynucích ze záruky na díl, a zhtvitel je pvinen nahradit bjednateli náklady s dstranění vady spjené. Ttéž platí i v případě, že se sluvní strany při zahájení reklaačníh řízení nedhdnu na technicky bhajitelné lhůtě k dstranění vad Zhtvitel nedpvídá za vady způsbené ddržení nevhdných pkynů daných u bjednatele, jestliže zhtvitel na nevhdnst těcht pkynů upzrnil a bjednatel na jejich ddržení trval neb jestliže tut nevhdnst nehl zjistit Zhtvitel je pvinen zaručit bjednateli, že výrbky, které jsu sučástí realizace díla dle tét Sluvy, budu plně funkční a prvzuschpné a budu splňvat stanvené paraetry kladené na bezpečnst a technicku nárčnst stanvené Sluvu. Článek 13. POJIŠTENÍ ZHOTOVITELE 13.1 Zhtvitel dpvídá v plné rzsahu za škdy způsbené bjednateli neb třetí sbě, které vznikly v důsledku jeh činnsti při plnění předětu díla dle tét Sluvy. V případě vzniku škdy, ve syslu věty první tht článku, nese náklady na dstranění zhtvitel. Odstranění škdy je zhtvitel pvinen prvést bez zbytečnéh dkladu a infrvat tt bjednatele písenu fru Zhtvitel prhlašuje, že á uzavřenu platnu sluvu na pjištění dpvědnsti za způsbenu škdu v rzsahu pjistných rizik iniálně na pškzení, zničení, ztrátu dcizení neb jiné škdy na díle neb jeh části, které na ně hu vzniknut v průběhu realizace díla Zhtvitel prhlašuje, že á uzavřenu pjistnu sluvu na pjištění dpvědnsti ve syslu čl Sluvy, platnu p celu dbu účinnsti Sluvy, vedenu u ČSOB pjišťvny, a.s. (pjišťvací dů) pd č ve znění jejíh ddatku č. 1 ze dne d výše škdy iniálně Kč (slvy čtyřicet ilinů krun českých). Kpii tét sluvy předlží zhtvitel bjednateli před pdpise Sluvy. Článek 14. SMLUVNÍ POKUTY Stránka 14 z 19

15 14.1 Nedknčí-li zhtvitel ddávky, stavební práce, ntážní práce a další činnsti, které prvádí v suvislsti s plnění předětu Sluvy, ve lhůtě pr splnění předětu díla, z důvdů, za které bjednatel nedpvídá, je pvinen zaplatit bjednateli sluvní pkutu ve výši 0,5 % ze sjednané celkvé ceny díla za každý i zapčatý kalendářní den prdlení Nedstraní-li zhtvitel vady a neddělky stanvené v prtklu předání a převzetí díla ve lhůtě stanvené Sluvu z důvdu, za které bjednatel nedpvídá, je pvinen zaplatit bjednateli sluvní pkutu ve výši 5.000,-Kč (slvy: pět tisíc krun českých} za každu takvu vadu neb neddělek, a t za každý i zapčatý den prdlení Neddrží-li zhtvitel lhůtu stanvenu k vyklizení staveniště neb jiných prstr stanvených k prvádění díla, je pvinen zaplatit bjednateli sluvní pkutu ve výši 5.000,--Kč (slvy: pět tisíc krun českých)za každý i zapčatý den prdlení Nezaplatí-li bjednatel daňvý dklad - fakturu ve lhůtě její splatnsti, je pvinen zaplatit zhtviteli úrk z prdlení z dlužné částky za každý i zapčatý den prdlení ve výši stanvené nařízení vlády č. 351/2013 Sb., který se určuje výše úrku z prdlení a nákladů spjených s uplatnění phledávky, určuje děna likvidátra, likvidačníh správce a člena rgánu právnické sby jenvanéh sude a upravují některé tázky Obchdníh věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických sb Sluvní pkuty uhradí zhtvitel na účet bjednatele na základě penalizační faktury vystavené bjednatele ve lhůtě splatnsti třicet dnů d jejíh bdržení Zaplacení jakékliv sluvní pkuty dle Sluvy nezbavuje zhtvitele dpvědnsti za případnu škdu a bjednatele práva na náhradu takvé škdy, kteru bjednateli nesplnění svéh závazku způsbí Výše sluvních pkut uplatněných bjednatele vůči zhtviteli nepřesáhne v celkvé sučtu 40% z celkvé ceny díla. Článek 15. UKONČENÍ SMLOUVY 15.1 Sluva ůže být sluvníi stranai uknčena dhdu neb dstupení d Sluvy Objednatel je právněn dstupit d Sluvy v případě pdstatnéh prušení sluvních pvinnstí ze strany zhtvitele, kterýi jsu zejéna: a) zhtvitel převedl závazky ze Sluvy plynucí na třetí sbu; b) zhtvitel neb subddavatelé pakvaně a hrubý způsbe pruší v blasti bezpečnsti práce, prtipžární chrany, chrany zdraví při práci neb jiné bezpečnstní předpisy; c) zhtvitel z důvdů, za které dpvídá, nesplnil terín dknčení díla více než šedesát dnů; d) zhtvitel nezahájil stavební práce v terínu d pěti pracvních dnů d převzetí staveniště; I Stránka 15 z 19

16 e) nedstranění vad díla ve lhůtě stanvené pdle čl. 12; f) přes písené upzrnění bjednatele prvádí díl s nedstatečnu dbrnu péčí, v rzpru s prjektvu dkuentací, platnýi technickýi nrai, becně závaznýi předpisy, případně pkyny bjednatele; g) bezdůvdně přeruší prvedení díla; h) vykazují-li prváděné práce již v průběhu prvádění díla nedstatky neb dprují takvé práce usí zhtvitel nahradit bezvadnýi pracei, pkud zhtvitel dhdnuté s bjednatele vadné práce nedstraní. sluvě, ve lhůtě 15.3 Objednatel je dále právněn d Sluvy dstupit v případě, že : a) na ajetek zhtvitele byl prhlášen knkurz neb pvlen vyrvnání; b) návrh na prhlášení knkurzu na zhtvitele byl zaítnut pr nedstatek ajetku zhtvitele; c) zhtvitel vstupí d likvidace Zhtvitel je právněn dstupit d Sluvy v případě prdlení bjednatele s úhradu závazků p dbu delší než šedesát dnů Djde-li k dstupení d sluvy z důvdů na straně zhtvitele, je zhtvitel pvinen prvést veškerá patření k zabránění vzniku škd na rzpracvané díle d dby, než bjednatel zajistí náhradníh zhtvitele. Objednatel á v tt případě nárk na úhradu vícenákladů vynalžených na dknčení díla a na náhradu škd vzniklých prdlužení terínu dknčení díla Odstupení d Sluvy zanikají v rzsahu jeh účinků práva a pvinnsti sluvních stran. Tí nejsu dtčena práva třetích sb nabytá v dbré víře Odstupení d Sluvy se nedtýká práva na zaplacení sluvní pkuty neb úrku z prdlení, pkud již dspěl, práva na náhradu škdy vzniklé prušení sluvní pvinnsti, ani ujednání, které zavazuje sluvní strany i p dstupení d Sluvy, zejéna řešení sprů V případě zániku tét Sluvy dhdu sluvních stran, rzhdnutí sudu neb dstupení kterékliv ze sluvních stran d Sluvy á zhtvitel nárk na náhradu pěrné části sluvní ceny dpvídající rzsahu prvedených prací ke dni zániku tét sluvy včetně nákladů na již zakupený či závazně bjednaný ateriál. Prplacený ateriál se v tt případě stává ajetke bjednatele Účinky dstupení d Sluvy nastávají kažike dručení písenéh prjevu vůle dstupit d tét Sluvy druhé sluvní straně. Odstupení d sluvy se nedtýká zejéna nárku na náhradu škdy, sluvní pkuty a pvinnsti lčenlivsti. Článek 16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 16.1 Není-li ve Sluvě stanven jinak, platí pr právní vztahy plynucí ze Sluvy ustanvení Občanskéh zákn íku. Stránka 16 z 19

17 16.2 Spry vzniklé z tét Sluvy neb v suvislsti s ní se budu sluvní strany snažit řešit dhdu. V případě, že k dhdě nedjde, pak prstřednictví becných sudů Zhtvitel prhlašuje, že ddávky nejsu chráněny práve z průyslvéh vlastnictví neb duševníh vlastnictví třetích sb. V případě spru nese zhtvitel všechny důsledky vzniklé z prušení práva třetích sb Zhtvitel prhlašuje, že uhradí bjednateli všechny výlhy neb škdy, které budu vůči bjednateli uplatněny z titulu užívání díla v ráci plnění Sluvy neb z titulu jiných právních vad díla neb jeh části Budu-li uplatněna práva třetích sb vůči bjednateli v suvislsti s díle, zavazuje se zhtvitel k sučinnsti při prjednávání záležitstí na vlastní náklad Zhtvitel není právněn na staveništi instalvat infrační neb reklaní vývěsky a tabule bez předchzíh písenéh suhlasu bjednatele Zhtvitel suhlasí s uveřejnění Sluvy a jejich ddatků na internetvých stránkách bjednatele a na prfilu zadavatele Každá ze sluvních stran je pvinna bezdkladně uvědit druhu sluvní stranu zěně údajů v čl. 1 tét Sluvy Zhtvitel není právněn převést práva a pvinnsti plynucí z tét Sluvy třetí sbě bez písenéh suhlasu bjednatele. Prušení tét pvinnsti je pd sankcí dstupení d Sluvy Zhtvitel se zavazuje předat bjednateli sezna všech subddavatelů, již za plnění subddávky uhradil více než 10% z celkvé ceny díla ve syslu ustanvení 147a dst. 4 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů Jakékli zěny ateriálu či technlgií budu přede knzultvány a píseně dhdnuty s bjednatele zápise ve stavební deníku. Pkud djde ke zěná, které nebudu píseně dsuhlaseny bjednatele, ůže bjednatel pžadvat prvedení prací dle rzpčtu neb dhdy neb pnechat záěnu bez nárku zhtvitele na vyrvnání ceny za záěnu. Článek 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 17.1 Zhtvitel prhlašuje, že se dstatečně seznáil se všei pdklady vztahujícíi se k dílu a s pdínkai staveniště, že je pvažuje za dstatečné ke stanvení reálných terínů dknčení díla a ke stanvení ceny díla. Stránka 17 z 19

18 17.2 Zěny tét Sluvy jsu platné puze fru písených ddatků ke Sluvě, řádně číslvaných a datvaných, pdepsaných běa sluvníi stranai Uplatňuje-li některá ze sluvních stran nárky vůči druhé sluvní straně, usí tak činit písenu fru prkazatelně dručenu sluvní straně. Za datu uplatnění nárku se pvažuje datu předání dpručenéh dpisu pskytvateli pštvních služeb Opene-li některá ze sluvních stran uplatnit svá práva neb vyžadvat plnění, která jí přísluší ze Sluvy neb becně závazných právních předpisů, neznaená t, že se takvých práv a plnění vzdává Sluvní strany se zavazují zachvávat lčenlivst všech skutečnstech, které se dzví v suvislsti s plnění díla, včetně veškerých skutečnstí, které se v téže suvislsti dzvěděly druhé sluvní straně. Zhtvitel se zavazuje zajistit plnění tét pvinnsti i ze strany všech jeh subddavatelů, kteří se na plnění díla pdíleli. Tít není dtčena pvinnst uveřejňvání infrací ve syslu zákna č. 106/1999 Sb., svbdné přístupu k infrací, ve znění pzdějších předpisů, a pvinnst uveřejňvání ve syslu ustanvení 146 a násl. zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů Zhtvitel se zavazuje užnit výkn rgánů finanční kntrly ve syslu zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle, ve znění pzdějších předpisů, a při výknu jejich činnsti ji pskytnut veškeru ptřebnu sučinnst Sluva je vyhtvena ve čtyřech stejnpisech s platnstí riginálu a každá ze sluvních stran bdrží p dvu vyhtveních. Článek 18. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 18.1 Tat Sluva je platná a účinná dne pdpisu Sluvy běa sluvníi stranai Stane-li se některé z ustanvení tét Sluvy neplatný, statní ustanvení Sluvy zůstávají v platnsti. V tt případě se sluvní strany zavazují vyvinut axiální sučinnst veducí k náhradě neplatnéh neb neúčinnéh ustanvení Sluvy platný a účinný ustanvení bdbnéh význau Veškerá ujednání i text Sluvy jsu irelevantní. Stránka 18 z 19

19 Článek 19. SEZNAM PŘÍLOH 19.1 Nedílnu sučástí Sluvy jsu přílhy: Přílha č. 1 - Oceněný celkvý supis stavebních prací, ddávek a služeb včetně pdružných supisů ze dne ll , který byl nedílnu sučástí nabídky uchazeče. Sluvní strany prhlašují, že se seznáily s celý bsahe Sluvy, včetně jejich přílh, neají pchybnsti výkladu znění Sluvy, uzavírají jí svbdně a vážně, a na důkaz th připjují své pdpisy V Praze dne..... v v Ve Vyskve, dne ;l.~=~ e;s~:í Ing. Jiří GrUnseisen ředitel Sekce ekniky za zhtvitele Lawstav, s.r.. Marek Látal jednatel ~awstav CD Ul s.r.n Palánek 373/19.6., Vyškv, PSČ IČ: r9, DIČ: CZ Tf!l.lfax: Stránka 19 z 19

20

21 t""runa c. 1 ~ruvy POLOŽKOVtROZPOČET Rzpčet Reknstrukce budvy JKSO Objekt Název bjektu SKP 01 Reknstrukce budvy Měrná jedntka Stavba Název stavby Pčet jedntek FU v Bskvicích Náklady na.j. Prjektant Typ rzpčtu Zpracvatel prjektu Objednatel Ddavatel Lawstav, s.r.. Zakázkvé čísl Rzpčtval Bc. Kail Sukal Pčet listů ROZPOČTOV~NÁKLADY Základní rzpčtvé náklady Ostatní rzpčtvé náklady HSV celke Zařízení staveniště z PSV celke Kpletační činnst (IČO) R M práce celke N M ddávky celke ZRN celke HZS ZRN+HZS Ostatní náklady neuvedené ZRN+st.náklady+HZS Ostatní náklady celke Vypracval Za zhtvitele Za bjednatele Jén: Bc. Kail Sukal Jén: Marek Látal Jén : Datu : Datu: Datu : Pdpis: Pdpis: Pdpis: Základ pr DPH 21,0 % Kč DPH 21,0 % Kč Základ pr DPH 0,0 % O Kč DPH 0,0 % O Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Pznáka : Zpracván prgrae BUILDpwer, RTS, a.s. Strana 1

22 ll Stavba : FU v Bskvicích ll Objekt: 101 Reknstrukce budvy Rzpčet : Reknstrukce budvy REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Ddávka Mntáž 13 Hlubené vykpávky Pře í stění výkpku Knstrukce ze zein Základy Zdi pdpěrné a vlné Stěny a příčky Kunikace Upravy pvrchů vn i třní Úpravy pvrchů vnější Pdlahy a pdlahvé knstrukce Výplně tvrů Lešení a stavební výtahy Dknčvací knstrukce na pzeních stavl Burání knstrukcí Prrážení tvrů Staveništní přesun ht Izlace prti vdě Izlace tepelné Zdravtechnická instalace Vnitřní plynvd Ústřední vytápění Knstrukce sklbetnvé Knstrukce tesařské Knstrukce klepířské Krytiny tvrdé Knstrukce truhlářské Knstrukce záečnické Prtipžární uzávěry Pdlahy z dlaždic a bklady Pdlahy pvlakvé Pdlahy ze syntetických ht Obklady keraické Nátěry Malby M21 Elektrntáže M22 Mntáž sdělvací a zabezp. techniky M24 Mntáže vzduchtechnických zař ízení Přesuny suti a vyburaných ht CELKEM OBJEKT 2417n VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY HZS NázevVRN Kč % Základna Zařízení staveniště , Kpletační činnst (lcd) , CELKEM VRN 0, Kč Zpracván prgrae BUILDpwer, RTS, a.s. Strana 2

23 Stavba: Objekt: P.č. Čísl plžky Díl: ROO Díl: 16 Celke za ROO Díl: 17 Celke za ROO UOO ROO RT2 Díl: 27 Celke za ROO ROO ROO RT4 Díl: 31 Celke za R ROO ROO ROO ROO ROO ROO RT RT RT ROO ROO A Díl: 34 Celke za ROO RT RT RT RT FU v Bskvicích 01 Reknstrukce budvy Hlubené vykpávky Plžkvý rzpčet Název plžky Vykpávka v uzavřených prstrách v hr Hlubené _vyk}2áv/cy Přeístění vý_kp_ku Vdrvné přeístění výkpku z hr.1-4 d Přefstěnl výkpku Knstrukce ze zein Ulžení sypaniny na skládku Skládkvné zeina Zásyp ja, rýh, šachet se zhutnění Obsyp ptrubí bez prhzení sypaniny s ddání štěrkpísku frakce O Knstrukce ze zein Základy Zelezbetn základvých desek C 20/25 Zelezbetn základvých pasů C 20/25 Výztuž základvých pasů z betnárské celi 1 O 505 Výztuž základvých pasů ze svařvaných sítí svařvanu sítí drát 6,0 ka 100/ Základ_y_ Zdi pdpěrné a vlné Ktveni dzdívek pcí ikrhřebů Zazdívka tvrů plchy d 4 cihlai na MVC Zdiv nsné cihelné z CO P20 na MG 5 dzdívky, zazdfvky tvrů Zdiv z kera.tvárnic tl. 175 Mntáž ZB překladů d 1 05 c ddatečně d rýh Mntáž ZB překladů d 180 c ddatečně d rýh Mntáž ZB překladů d 240 c ddatečně d rýh Osazení celvých válcvaných nsníků d č. 12 včetně ddávky prfilu I č.1 O Osazení celvých válcvaných nsníků č včetně ddávky prfilu I č.14 Osazení celvých válcvaných nsníků č.22 a vyšší včetně ddávky prfilu I č.26 Vyrvnání zdiva pd ítku altu ze SMS tl. 30 Osazvání strpních desek š. d 60, dl. d 90 c Překlad železbetnvý RZP 209x12x19 V Překlad železbetnvý RZP 119/14/19 V Překlad železbetnvý RZP 159/14/19 V Překlad železbetnvý RZP 149x24x19 P Překlad železbetnvý RZP 89/12/14 v Deska strpní plná PZO 59/29/9 31 Zdi pdpěrné a vlné Stěny a příčky Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 Příčka sádrkartn. cel.kce, 1 x plášť. tl. 75 desky prtipžární tl. 12,5, izlace tl. 5 c Příčka sádrkartn. cel.kce, 1 x plášť. tl.125 desky standard tl. 12,5, izlace tl. 5 c Příčka sádrkartn. cel.kce, 2x plášť. tl.125 desky standard tl. 12,5, izlace tl. 5 c Příčka sádrkartn. cel.kce, 2x plášť desky standard tl. 12,5, izlace tl. 5 c MJ t t t kus 3 3 kus kus kus t t t kus kus kus kus kus kus kus I Rzpčet: Reknstrukce budvy nžství cena I MJ celke (Kč) 15, , , ,46 9,33 250, , ,65 9,33 15,00 139,90 14,92 180, ,07 6,45 90,00 580,76 5,90 740, , ,25 3, , ,42 0, , ,95 0, , ,80 0, , , ,87 38,00 600, ,00 5, , ,63 15, , ,80 5,93 700, ,50 6,00 160,00 960,00 10,00 185, ,00 1,00 220,00 220,00 0, , ,60 0, , ,10 0, , ,80 214,65 110, ,12 2,00 125,00 250,00 1,00 490,00 490,00 4,00 330, ,00 3,00 400, ,00 3,00 600, ,00 6,00 160,00 960,00 2,00 135,00 270, ,54 4,38 550, ,33 4,03 550, ,60 19,43 570, ,25 63,39 730, ,63 92,01 775, ,92 ll Zpracván prgrae BUILDpwer, RTS, a.s. Strana 3

24 Plžkvý rzpčet FU v Bskvicích 01 Reknstrukce budv Rzpčet: O D Reknstrukce budv P.č. Čfsl plžky ROO RT ROO RA RV RT RT ROO RZ ROO ROO UOO R Díl: 5 Celke za ROD ROO RT2 Díl: 61 Celke za RT RT ROO ROO Díl: 62 Celke za ROO RT RV RT UOO ROO Díl: 63 Celke za ROO ROO ROO ROO Název plž~ Uprava sádrkartnvé příčky pr sazení WC Pdhled sádrkartnvý na zavěšenu cel. knstr. desky prtipžární tl. 12,5 rn, bez izlace Příplatek k pdhledu sádrkart. za tl. desek 15 Obklad stěn sádrkartne na celvu knstrukci desky standard tl. 12,5 2x, bez izlace Obklad stěn sádrkartne na celvu knstrukci desky prtipžární tl. 15, izlace tl. 5 c Obklad tráů sádrkartne třístranný d 0,5/0,5 desky prtipžární tl. 12,5 Obklad slup sádrkartne čtyřstranný d 0,5/0,5 desky prtipžární tl. 12,5 Uktvení příček k cihel.knstr. ktvai na hžd. Předstěna SDK,tl.55,1x cel.kce CD,1x RB 12,5 bez ddávky izlace Přizdívka stění s zube z cihel, kapsy d 15 c Přizdívka stění s zube z cihel, kapsy d 30 c SOK příčka 220 inst 2xRFI12,5 Pdhled sádrkartnvý na zavěšenu cel. knstr. desky standard tl. 12,5, vč. izlace tl Stěny a plíčky Kunikace Pdklad pd dlažbu ze štěrkpísku tl. d 1 O c Dlažba z dlaždic betnvých d písku, tl. 40 Osazení záhn. brubníků d lže z C 12/15 s pěru včetně brubníku 50/5/20 c 5 Kunikace Upravy pvrchů vnitřní Oprava váp.flek strpů d 10% plchy- štukvých s pužití suché altvé sěsi Oprava vápen.ítek stěn d 10% pl.- štukvých s pužití suché altvé sěsi Oítka vnitřní zdiva, MVC, štukvá Oítka vápenná vnitřníh stění- štukvá 61 Upravypvrchů vnltfnl Upravy pvrchů vnější Zakrývání výplní vnějších tvrů z lešení Zateplvací systé, skl, XPS tl. 140 s ítku siliknvu prbarvenu Zateplvací systé, skl, XPS tl. 140 zaknčený stěrku I s výztužnu tkaninu Labda= 0,036 W-1 K-1 Labda= 0,036 W-1K-1 Zatepl.syst., fasáda, iner.desky PV 140 s ítku siliknvu prbarvenu Labda= 0,036 W -1K-1. KZS začišťvací kenní lišta Očištění fasád tlakvu vdu slžitst Upravy pvrchů vnější Pdlahy a pdlahvé knstrukce Dplnění rýh betne v dsavadních azaninách Mazanina betnvá tl. 5-8 c C 16/20 Mazanina betnvá tl c C 20/25 Příplatek za stržení pvrchu azaniny tl. 12 c I MJ kus I I nžství cena I MJ celke (Kč) 3, , ,00 90,88 470, ,60 90,88 25, ,00 100,09 495, ,41 80,30 490, ,02 29,11 540, ,40 13,10 700, ,00 66,24 65, ,60 12,64 390, ,73 1,62 800, ,00 3, , ,00 10, , ,20 46,16 590, , ,87 70,00 690,90 9,87 320, ,40 33,90 185, , ,80 688,71 31, , ,68 25, ,90 736,53 205, ,94 129,82 360, , ,85 27, ,95 4, , ,42 29, , ,00 643, , ,71 310,38 36, ,68 761,11 14, , ,33 2, , ,50 2, , ,20 5, , ,75 5,89 100,00 589,30 Zpracván prgrae BUILDpwer, RTS, a.s. Strana 4

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok

Smluvní strany L^_ji<±čish' 1 -y ok -rl'j J'*J JŤ KUMSP00QID62 \ y^x! K M>L } -' vv (OODATKLJ)_ " r Smluvní strany L^_ji

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže "Pojištění je dobrá rada"

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Pojištění je dobrá rada ÚPLNÁ PRAVIDLA sutěže "Pjištění je dbrá rada" Tat pravidla sutěže (dále jen "Pravidla") upravují sptřebitelsku sutěž "Pjištění je dbrá rada" (dále jen "Sutěž") jak jediný závazný a úplný dkument. 1. Přadatel

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všeobecné smluvní podmínky" nebo "VZP")

Obecné smluvní podmínky spolku Univerzitní liga, z.s. (dále jen Všeobecné smluvní podmínky nebo VZP) Smluvní pdmínky Obecné smluvní pdmínky splku Univerzitní liga, z.s. (dále jen "Všebecné smluvní pdmínky" neb "VZP") I. Smluvní vztah 1. Účastníky smluvníh vztahu jsu: A. Univerzitní liga, z.s. se sídlem

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Smlouva o dílo č. VR 18/2015

Smlouva o dílo č. VR 18/2015 v v ZS Na Sutce 28, čp. 440, Praha 8, k.ů. Trja "Stavební pravy a zhtvení nvých plcení" a v MS Na Pěšinách 13, čp. 1720, Praha 8 - k.ú.kbylisy "Stavební pravy" Smluva díl č. VR 18/2015 uzavřená mezi níže

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky. Stránka 1 z 8 platné od 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky Stránka 1 z 8 platné d 1. 1. 2014 Obchdní pdmínky internetvéh bchdu VOPIČÁK.CZ prvzvanéh na základě smluvy sdružení živnstníků Pavel Janušek Michal Halunek Mezi Šklami 2471/10 Uzbecká 1463/1

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE

SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE SMLOUVA O LICENCI A O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ APLIKACE Tat smluva: je uzavírána mezi splečnstí Art f All s.r.., se sídlem: Praha 3, Rháčva 188/37, PSČ 13000, Česká republika, IČ: 46991654, DUNS: 495931529 a

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

Á Á Áž Ě č ů ě č Č é ř č Ů é ě ý ž é ě ěš ž ě ý ř ě é ý ě č č ě ř ž é ž ě úč ů ý ů ů ž ě é ř ě š č ů š š é ů é č ě ý Í ý ř ě ř ý ř ý ě č ý ž ě ř ý ý ň ěř Ů ř ý ů úč ů č ž ž ě š é ř ý ů ě Š ý ů ž ě ů č

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j

* ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/; v ~~ -y,- - -j III fcumsp00getéa SMLOUVA na prvedení Analýzy utsurcingu tiskvých služeb IMOKÁVSÍVOSŠ r/3ky K-.RAJ K.RAJSK.Y ÚŘAD * ] dsi.ť, S\i*,'JUVV (DODATKU} -;-i Smluvní strany ;' '/"; v ~~ -y,- - -j i Blíh : /Wf

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz

Obchodní podmínky pro prodej na internetovém obchodu www.mimibazarnataliri.cz Obchdní pdmínky pr prdej na internetvém bchdu www.mimibazarnataliri.cz I. Úvdní ustanvení Tyt bchdní pdmínky pr prdej zbží na internetu (dále jen bchdní pdmínky ) splečnsti 1.Fajne s.r.., sídlem Skla Tůmy

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze

Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Správa účelvých zařízení Vaníčkva 7, 160 17 Praha 6 Dmvní řád vyskšklské kleje ČVUT v Praze 1. Vyskšklská klej je účelvým zařízením ČVUT, které služí k ubytvání studentů

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele.

2) Účastník je fyzická nebo právnická osoba, která na základě Smlouvy o poskytování připojení do Internetu užívá služeb Poskytovatele. Všebecné pdmínky pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pdmínky pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Patrik Rsenkranc, Nad Opatvem 2030/9,

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78. Sídlo: Praha 1, Jindřišská 873/27, PSČ 110 00 IČO: 256 09 688 Pravidla marketingvé akce s názvem SOUTĚŽ S VODAFONE KREDITNÍ KARTOU Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingvé akce Sutěž s Vdafne Kreditní kartu (dále jen "marketingvá akce"). Tat

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t d i c k ý n á v d Energetickéh regulačníh úřadu k pdávání žádstí udělení, změny neb zrušení licencí pdle zákna č. 458/2000 Sb., pdmínkách pdnikání a výknu státní správy v energetických dvětvích a

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 01.07.2014 Rzdělvník: Základní právní

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz

Obchodní podmínky e-shopu Vinylfloor.cz Obchdní pdmínky e-shpu Vinylflr.cz Tyt bchdní pdmínky upravují v suladu s ustanvením 1751 dst. 1 zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku (dále jen bčanský zákník ) vzájemná práva a pvinnsti smluvních stran

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OSTRAVA,.p.s. Jahnva 12, 709 00 Ostrava-Mariánské Hry Telefn: 599 455 121, www.css-strava.cz PRAVIDLA POSKYTOVANÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Dkument je přílhu č. 3, každé smluvy pskytvání

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/157/2013 Obchdní splečnst CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírvé nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném Krajským sudem v Ústí n.l., v

Více

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE

Pojišťovna České spořitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Obecná certifikační politika Pojišťovny České spořitelny a.s. SMĚRNICE Pjišťvna České spřitelny, a. s. Směrnice č. 4/2006 Pjišťvny České spřitelny a.s. SMĚRNICE Věc: Číselná řada: 4/2006 Ruší se interní předpis č.: Odbrný garant: Ing. Antnín Pacák Datum vydání: 1. 2. 2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y

V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y Internetvé připjení Kabelvá televize Pzemní a satelitní příjem V Š E O B E C N É P O D M N Í N K Y PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ PŘÍSTUP K SÍTI INTERNET (dále jen p

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí

Legislativa a interní normy pro účely boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML/CFT) a mezinárodních sankcí Legislativa a interní nrmy pr účely bje prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu (AML/CFT) a mezinárdních sankcí Zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI 1. Úvd a účel PREVENCE A OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU, POVINNOST IDENTIFIKACE Tent dkument je věnván základnímu výkladu pvinnstí a patření v bji prti praní

Více

./v. komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu pro Město. Sumperk

./v. komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního odpadu pro Město. Sumperk MU 7*/Z,L l l l l lł l vn, ní v i právu ipćlu H V žx^\ ;7j?i fi fn!\ aisi m ui v,? aa nng, ntervaný systém říení Pčet stran 9, Výtisk čísl 1 ně /v mluva ajištění sběru, dvu a dstranění (využití) směsnéh,

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ.

1. Provozovatelem služby je Michal Nezbeda Eudata.cz, IČ: 02843391, která je uvedena v kontaktních informacích na Internetových stránkách EUDATA.CZ. Všebecné smluvní pdmínky EUDATA.CZ Dba trvání Smluvy Smluva pskytvání Internetvých služeb EUDATA.CZ (dále jen Smluva) se uzavírá na dbu určitu, pkud není smluvními stranami dhdnut jinak neb speciálními

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky I. Úvdní ustanvení II. Objednávka a uzavření kupní smluvy III. Zaslání zbží IV. Odstupení d kupní smluvy (vrácení zbží) V. Další práva a pvinnsti smluvních stran

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14

ŠKOLNÍ ŘÁD. Soukromá mateřská škola Jahoda, Vybíralova 969, Praha 14 ŠKOLNÍ ŘÁD Sukrmá mateřská škla Jahda, Vybíralva 969, Praha 14 1. Úvdní ustanvení Šklní řád upravuje pdrbnsti výknu práv a pvinnstí záknných zástupců dětí v Sukrmé mateřské škle Jahda, Vybíralva 969, Praha

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci prjektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fnd dalšíh vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100 Manuál

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

Document imaging, Digitalizace - Sure we can

Document imaging, Digitalizace - Sure we can Dcument imaging, Digitalizace - Sure we can Splečnsti TNT Expres Česká republika a HANDICAP vdi se spjily s cílem pskytvat maximální a plně prfesinální služby v blasti lgistiky, dpravy, expresních zásilek,

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více