Strategický plán rozvoje města Buštěhradu do roku 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán rozvoje města Buštěhradu do roku 2018"

Transkript

1 Strategický plán rozvoje města Buštěhradu do roku 2018 Verze schválená v listopadu

2 OBSAH 1. Úvod Slovo starosty města Buštěhrad O strategickém plánování Metodika tvorby strategického plánu Realizace strategického plánu Postup prací na přípravě Strategického plánu rozvoje Města Buštěhrad Průběh zpracování Strategického plánu rozvoje města Buštěhrad Organizační struktura Analytická část Celková charakteristika města Návrhová část Záměry a cíle města Buštěhradu Klíčové oblasti Realizační část Opatření k naplnění strategických cílů Relevantní možnosti čerpání finančních zdrojů EU Další finanční zdroje v rámci Evropského hospodářského prostoru Finanční pomoc v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Národní zdroje Indikativní seznam projektových záměrů Monitorovací část Implementace Institucionální zabezpečení Financování rozvoje Postup realizace (cyklus implementace) Monitoring implementace a komunikace s okolím 105 PŘÍLOHA Č. 1 Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli města Buštěhrad PŘÍLOHA Č. 2 Formulář Projektový list PŘÍLOHA Č. 3 Akční plán pro postup do kategorie D MA21 PŘÍLOHA Č. 4 Abstrakt z přehledu o národních dotačních programech pro rok 2009 PŘÍLOHA Č. 5 Přehled časové osy a financování opatření strategických cílů 2

3 1. ÚVOD 1.1 Slovo starosty města Buštěhrad Vážení spoluobčané, důvodem pro vznik Strategického plánu rozvoje města Buštěhradu pro období (dále jen SPRM) je snaha současného zastupitelstva přistupovat k rozvoji města Buštěhrad koncepčně a plánovitě. Jeho přínosem v ideální situaci bude stav, kdy se Buštěhrad stane městem, jehož rozvoj není limitován délkou volebního období. Věřím, že existence SPRM výrazně pomůže zkvalitnit život nás všech, obyvatel našeho města. Na zpracování tohoto dokumentu se podílela řada odborníků z různých oblastí, politických představitelů města, ale i zástupci nejširší laické veřejnosti rekrutující se z aktivních obyvatel města. Veškeré podněty a připomínky byly zodpovědně posouzeny a ve většině případů i zohledněny. Tento přístup ke zpracování SPRM přispěl k tomu, že byla zpracována strategie podchycující většinu problémů a potřeb obyvatelstva, podnikatelů a organizací, které ve městě působí. K naplňování SPRM chceme dojít pravidelným zpracováním tzv. Akčních plánů, v rámci kterých budou ze SPRM vybrány úkoly určené v daném roce k realizaci. Zároveň bude zaveden princip monitorování, který bude sledovat, zda se SPRM daří naplňovat v souladu s aktuálním vývojem v našem městě a jeho okolí. Zcela zásadní pro úspěšnou realizaci SPRM je určení a přijmutí přímých institucionálních, ale i personálních odpovědností za dílčí plnění navržených úkolů. Očekáváme, že současní i budoucí političtí představitelé města v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, přijmou svou zákonnou povinnost pečovat o všestranný rozvoj svěřeného území a o potřeby jeho občanů a budou aktivně dohlížet na úspěšnou realizaci a plnění navržených strategických cílů. Současné zastupitelstvo si je vědomo obrovského potenciálu, který v sobě naše město skrývá, a proto chceme udělat vše proto, aby jeho rozvoj byl v souladu s potřebami občanů i ve prospěch návštěvníků našeho města. Věříme, že strategický rozvojový dokument napomůže plánovitému a cílenému rozvoji našeho města, ve kterém se nám všem bude dobře žít. Ing. Václav Nový starosta města Buštěhrad 3

4 1.2 O strategickém plánování Vstup České republiky do Evropské unie sebou přinesl i nové principy řízení samostatných správních celků. Mezi nimi i široce přijímaný a uznávaný princip tzv.udržitelného rozvoje, tedy rozvoje, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby. Jde o vyvážený rozvoj v ekonomické, sociální a environmentální oblasti, využívající strategické plánování a zohledňující názory a potřeby veřejnosti. Moderní veřejná správa musí přijímat také moderní metody řízení, které směřují k rozvoji daného územního celku. Jednou z metod efektivního řízení je existence strategického plánu a uplatňování principů Místní Agendy 21. Co je strategický plán rozvoje města? Strategický plán rozvoje města je v podstatě ucelený koncepční plán rozvoje města v podobě písemného dokumentu, který je základem pro další směry rozvoje města s návazností na rozvoj regionu či větších územních celků. Hlavním smyslem je organizace rozvoje města na bázi souladu jednotlivých zájmů tak, aby město prosperovalo jako celek. Strategický plán rozvoje města (SPRM) je pořizován jako dokument dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území města. Úkolem strategického plánu rozvoje města je: definovat společné zájmy města, jeho obyvatel, zájmových organizací a podnikatelských subjektů definovat předpoklady realizace těchto zájmů včetně zajištění zdrojů pro jejich financování optimalizovat podmínky pro život a podnikání ve městě koordinovat vynakládání veřejných investic definovat dlouhodobé záměry politiky města posilovat sounáležitost a odpovědnost za rozvoj města u obyvatel, veřejných institucí, NNO a podnikatelů. SPRM rozvoje města bude sloužit jako podklad pro: zpracování projektových a investičních záměrů realizovaných ve městě sestavování městského rozpočtu práce na novelizacích územního plánu, přípravě dalších rozvojových dokumentů, při zpracování projektů pro čerpání dotací apod. rozpracování programových dokumentů jednotlivých oblastí života města sestavování finančních projektů k žádostem o finanční zdroje z EU, EHP, českých národní zdrojů apod. 4

5 Součástí strategického plánu je analýza vnějších a vnitřních podmínek dosavadního vývoje, definice rozvojových příležitostí města a jeho slabých a silných stránek. Na základě tohoto hodnocení jsou definovány strategické směry a cíle rozvoje města a návrh opatření k jejich dosažení, stejně jako způsoby, jakými je následně vyhodnocováno plnění vytyčených cílů. Strategický plán je zpracován na dobu platnosti několika let a nemůže a ani nemá být rigidním materiálem, ale živým dokumentem, který je aktualizován podle měnících se vnitřních a vnějších podmínek života města. K tomu je nezbytné využití principu partnerské spolupráce a zapojení veřejnosti do všech fází strategického plánování, v případě Buštěhradu spojené s aktivním zapojením do Místní agendy 21. Při přípravě plánu, realizaci úkolů z něj vyplývajících i při kontrole jeho naplňování je vhodné pracovat ve smyslu tzv. Místní agendy 21. Místní agenda 21 (MA 21) Agenda 21 je dokument OSN, který byl přijat v roce 1992 na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (tzv. Summit Země ). Rozpracovává principy udržitelného rozvoje v globálním měřítku do jednotlivých problémových oblastí. V dokumentu je konstatováno, že problémy, se kterými se lidstvo potýká jsou takového rozsahu, že je nezbytná mezinárodní spolupráce. Místní správy jsou v Agendě 21 vyzdviženy jako ty orgány, které vlivem na vývoj v místních podmínkách ovlivňují udržitelný rozvoj v globálním měřítku. Místní správy byly vyzvány k přijetí tzv. Místních agend 21 tj. strategickým plánům vypracovaným ve spolupráci s veřejným a občanským sektorem na principech udržitelného rozvoje. (Podrobné informace o zapojení města Buštěhrad do MA21 - viz. kapitola 7). 1.3 Metodika tvorby strategického plánu Vzhledem k tomu, že neexistuje jediná všeobecně přijímaná metoda provádění strategického plánování obcí a měst, zpracovatel strategického plánu zvolil metodiku, která je definována v tomto dokumentu a popisuje jednotlivé kroky zpracování zvolené na základě současných postupů a zkušeností zpracovatele plánu. Rozvojový dokument je zpracován metodou analýz, průzkumů a strukturovaných diskusí, ze kterých jsou následně formulovány závěry pro jednotlivé postupné kroky. Pracovní skupiny posuzují a projednávají jednotlivé postupové kroky např. formou komunitního plánování a veřejné diskuse a stanovují závěry na základě konsenzu (východiska pro další postup). Uvedený postup je v různých obměnách dlouhodobě zaveden pro programování regionálního rozvoje v zemích EU a od roku 1998 v ČR a doporučován MMR ČR. Část Analytická Činnost Organizačně technická příprava, vytvoření řídící a pracovní skupiny Analýza prostředí - vyhodnocení současného stavu jako východiska pro další postup 5

6 Část Část Syntetická Činnost Veřejná projednávání, zapojení veřejnosti a místních organizací při hodnocení současného stavu (kapacita, kvalita, šíře nabídky) Činnost Návrh rozvojové vize, globálních cílů a klíčových (prioritních) oblastí SWOT analýza, tj.stanovení silných a slabých stránek města, vnějších hrozeb a příležitostí Návrh strategických cílů klíčových oblastí Návrh způsobu realizace cílů, opatření a rozvojových aktivit, sestavení zásobníku projektů Veřejné projednání, zapojení veřejnosti a místních organizací do definice rozvojových priorit Dojednání finální podoby obecně akceptovatelného strategického plánu Dokončení dokumentu Základní členění vlastního dokumentu Každý SPRM by měl obsahovat následující částí: Příprava a organizační zajištění Analytická část Návrhová část Realizační část Monitorovací část Příprava a organizační zajištění Pro kvalitní a profesionální přípravu celého dokumentu je nezbytně nutné na začátku práce stanovit co možná nejpodrobněji veškeré organizační detaily, koncepci a harmonogram přípravy dokumentu. Stejně tak je důležité pečlivě zvážit zástupce a reprezentanty jednotlivých oblastí, zájmových skupin a organizací města Analytická část Analytická část dokumentu v sobě zahrnuje situační analýzu, z níž vychází podrobný popis profilu města, který je podkladem a hlavním faktografickým materiálem pro všechny další kroky procesu zpracování SPRM. Fakta a poznatky získané při zpracování profilu města jsou podklady a vstupy pro vypracování SWOT analýzy, pro definování vize rozvoje města, globálních cílů rozvoje a klíčových oblastí. Z vypracovaného profilu rovněž vychází stanovení strategických cílů a opatření. Z výše uvedeného vyplývá, že část dokumentu, která je věnována zpracování profilu města je důležitým vstupem a nedílnou součástí zpracování strategie a výrazně ovlivňuje i zaměření a výsledné návrhy řešení. Profil tvoří informační databázi důležitou pro celý proces zpracování dokumentu i pro všechny zapojené osoby. 6

7 Obsahové zaměření analýzy města Situační analýza je souhrn dílčích činností, které předcházejí zpracování profilu města. V průběhu zpracování situační analýzy dochází ke zkoumání prostředí z různých hledisek, shromáždění objektivních informací o místní situaci a postavení města ve větším celku tzn. mikroregionu, kraji nebo státě. Získané informace jsou podkladem pro zpracování SWOT analýzy, pro identifikaci kritických bodů, pro návrhy řešení a aktivit a naplňování strategických cílů. Součástí analýzy města je shromáždění informací o sociálně ekonomické situaci, zaměřené na předchozí vývoj i současnou situaci. Analýza je prováděna jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního Návrhová část Návrhová část strategického plánu obsahuje kapitoly, které v sobě zahrnují následující aktivity: Rozvojová vize města a dlouhodobé cíle SWOT analýza města Definice rozvojové vize Stanovení klíčových oblastí SWOT analýzy klíčových oblastí Stanovení strategických cílů klíčových oblastí V tvorbě strategie je nutné postupovat od globálního vnímání města, po stanovení klíčových oblastí, dále definování konkrétních úkolů, postupů a opatření, které by měly vést k naplnění rozvojové vize a strategických cílů. Rozvojová vize města Jedním z důležitých momentů v přípravě strategického plánu je formulace rozvojové vize města a k ní stanovené cíle. Tato zásadní formulace ovlivní další postup prácí na tvorbě strategie a ovlivňuje další směrování dokumentu a jeho jednotlivých částí. Jde o pohled na město jako celek. Měla by obsahovat jak stávající stav města tak jasně definovaný výhled ve stanoveném horizontu. Vize města by měla obsahovat filozofii a principy, na kterých bude strategie rozvoje založena. Vzhledem k tomu, že její definování nastává po zpracování analytického dokumentu je potřebné, aby již v tuto chvíli byly určeny oblasti, na které se další vývoj bude soustředit. Zde pomáhá stanovení globálních cílů, které na formulovanou vizi navazují a ukazují jasné směry rozvoje města. SWOT analýza města Po definování rozvojové vize a stanovení globálních cílů je jasně předurčen pohled na město pro zpracování SWOT analýzy města a dalších fází přípravy strategického dokumentu. Vize zpravidla výrazně omezí množství informací, které musí být pro analýzu brány v úvahu. 7

8 SWOT analýza je standardní metoda používaná k definování analytických poznatků o sledovaném jevu. V metodickém pojetí představuje silný nástroj pro celkovou analýzu vnitřních a vnějších činitelů a obsahuje základní techniky zpracování strategické analýzy. Jádro metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř základních skupin, na faktory vyjadřující silné nebo slabé vnitřní stránky posuzované oblasti a faktory vyjadřující příležitosti a hrozby jako vlastnosti vnějšího prostředí). Analýzou vzájemné interakce jednotlivých faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a hrozbám na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. SWOT je zkratkou slov z angličtiny: Strengths (přednosti = silné stránky), Weaknesses (nedostatky = slabé stránky), Opportunities (příležitosti), Threats (hrozby). SWOT analýza tedy vychází z předpokladu, že organizace samotné realizace akce dosáhne strategického úspěchu maximalizací předností a příležitostí a minimalizací nedostatků a hrozeb. Stanovení klíčových oblastí Výběr klíčových oblastí, na které navazuje formulace strategických cílů je rozhodujícím momentem přípravy celého dokumentu. Pro jednotlivé oblasti jsou samostatně zpracované SWOT analýzy. Výběr klíčových oblastí bude proveden na základě zpracované analýzy, profilu města, definované rozvojové vize a stanovení globálních cílů. Základnou pro část dokumentu zaměřeného na jednotlivé klíčové oblasti je práce řídící a pracovní skupiny. Je nutné, aby klíčové oblasti byly určeny uvážlivě, aby pokrývaly skutečně zásadní oblasti života města a město bylo schopno ve stanoveném horizontu dosáhnout zlepšení prostřednictvím reálných lidských a finančních zdrojů. SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza je v této fázi procesu strategického plánování zcela zaměřena na určené klíčové oblasti. Z detailně zpracované SWOT analýzy vyplynou jasně formulované strategické cíle. Využití SWOT analýzy: pro identifikaci klíčových oblastí, resp. zpřesnění definovaných klíčových oblastí jako základ pro zaměření celé rozvojové strategie města jako základ pro formulaci strategických cílů a následně opatření a rozvojových aktivit jako základ pro stanovení pozice města ve srovnání s jinými městy Stanovení strategických cílů klíčových oblastí Strategický cíl určuje definovaný směr pro rozvoj města a informaci o stavu, kterého by mělo být dosaženo realizací navržených rozvojových aktivit. Strategické cíle se odvozují od vize města o jeho budoucím vývoji, globálních cílů a výsledků SWOT analýzy. 8

9 Stanovení strategických cílů navazuje na výběr klíčových oblastí, zaměřuje se na tyto klíčové oblasti a tvoří základní rámec pro přijímání rozhodnutí o opatřeních a rozvojových aktivitách. Strategické cíle by měly být formulovány s vědomím reálnosti, musí být jasné a stručné, musí ukazovat směr a formulovat očekávaný výsledek. Stanovení cílů, stejně jako předtím stanovení klíčových oblastí by mělo být konsensem všech osob zainteresovaných na přípravě a realizaci strategického plánu. Vazba mezi cíli a SWOT analýzou Formulace strategických cílů musí být v souladu s definicemi faktorů ve SWOT analýze. Cíle by měly využívat identifikované silné stránky města. Cíle by měly eliminovat identifikované slabé stránky města. Cíle by měly využívat identifikované příležitosti rozvoje města. Cíle by měly reagovat na identifikovaná ohrožení rozvoje města Realizační část Stanovení opatření a rozvojových aktivit Jde o formulaci, jakým způsobem dosáhnout naplnění formulovaných strategických cílů. Opatření můžeme vnímat jako specifickou cestu (program, projekt), jejíž prostřednictvím je dosahováno strategických cílů. Ke každému strategickému cíli existuje zpravidla více než jedno opatření. Časový horizont jejich trvání může být různý, ale vždy v rámci časového úseku, pro který se strategie rozvoje města připravuje. Opatření musí být realistické a dosažitelné. Lidské, finanční a institucionální zdroje potřebné k dosažení, musí být k dispozici, nebo alespoň identifikovatelné. Některé zdroje lze nalézt v rámci města nebo regionu. Jiné lze získat od institucí na národní úrovni nebo soukromého sektoru, případně na úrovni EU (strukturální fondy), nebo pravděpodobněji kombinací všech výše uvedených možností. U každého opatření by měly být zvažovány tyto faktory: Popis opatření Instituce odpovědné za realizaci Časový rámec Zdroje financování Ke každému opatření bývá zpravidla přiřazena řada rozvojových aktivit. Musí proto následovat výběr těch nejdůležitějších. Bývá obvyklé, že pro implementaci SPRM vedení města definuje akční plán, který specifikuje akce a projekty a přesný časový harmonogram jejich realizace. Akční plán by měl být aktualizován pravidelně nejlépe jednou ročně v návaznosti na sestavování městského rozpočtu. 9

10 1.3.5 Monitorovací část Postupnou realizací akčního plánu dochází k naplňování rozvojových aktivit a strategických cílů. Tato část dokumentu umožňuje průběžný a jasný monitoring naplňování cílů plánu. V rámci monitoringu plánu budou každoročně sestavován akční plán, ve kterém budou definovány aktuální opatření resp. projektové záměry, jejich finanční náročnost, termín realizace a možnosti získání zdrojů na pokrytí jejich nákladů. Je tedy nezbytné, aby ve stanovených obdobích (1x ročně) probíhalo vyhodnocení postupu realizace strategického plánu a přínosů dosažených pro rozvoj města. Na základě těchto hodnocení s přihlédnutím k aktuální situaci města a k dalším vnějším i vnitřním faktorům by měl každý rok vznikat akční plán, který bude po uplynutí jednoho roku vyhodnocen a připraven nový na další rok. 1.4 Realizace strategického plánu Proces postupného uskutečňování návrhů strategického plánu se nazývá implementace. Implementace je složitým procesem, jehož funkčnost je závislá na: politické vůli a vstřícnosti představitelů samosprávy k potřebám města vyvážené koncepci, systému přípravy a realizace projektů organizační struktuře a způsobu práce na naplňování plánu spolupráci zainteresovaných subjektů (města, veřejnosti, neziskových organizací, mikroregionu, podnikatelů, partnerů apod.) komunikaci, publicitě a osvětě kontrole zpětné vazbě Implementace strategického plánu nemůže vytvářet nové organizační struktury, instituce a organizace, ale měla by vhodným způsobem využívat existující organizační strukturu a institucionální rámec. Pro řízení implementace je ale nezbytné ustanovit implementační (řídící a pracovní) skupinu, kterou většinou tvoří dosavadní členové řídící a pracovní skupiny pro zpracování SPRM. Výkonnou složkou implementační skupiny je manažer rozvoje města. Tuto funkci by měl převzít zaměstnanec městského úřadu. Předpokladem pro fungování managementu strategického plánu je přesné stanovení kompetencí implementační skupiny k výkonné jednotce manažerovi rozvoje města. Cyklus implementace strategického plánu má tři základní fáze, které vyžadují provádění nutných a opakovaných činností: A. Přípravná fáze - hodnocení projektů dle stanovených kritérií - rozhodnutí o zařazení projektu do potenciálu - průběžná aktualizace potenciálu projektů 10

11 B. Návrh akčního plánu C. Realizace akčního plánu - návrh způsobu podpory projektů - výběr projektů do akčního plánu pro realizaci v daném období - schválení vybraných projektů - realizace projektů - kontrola, monitoring a zajištění udržitelnosti projektů Přípravná fáze Identifikace projektů (základní výběr projektů do potenciálu) Základním úkolem implementační skupiny je vytvářet nové projektové záměry vycházející ze strategického plánu, trvale podněcovat zainteresované subjekty k jejich vzniku a vést o nich systematický přehled. Díky této činnosti je vytvořena řada záměrů, které tvoří základnu pro realizace opatření vedoucích k jejímu naplnění a seznamu potenciálních předkladatelů projektových záměrů. Důležitou platformou pro získávání nových námětů je komunikace s veřejností, podnikatelskými subjekty, neziskovými organizacemi, spolky a dalšími organizacemi působícími na území města. Hodnocení projektů dle stanovených kritérií Dle předem daného postupu jednotliví předkladatelé projektů připravují a předkládají své záměry k posouzení implementační skupině. Implementační skupina zhodnotí podle specifických ukazatelů kvalitu projektu, jeho soulad se strategickými cíli a opatřeními relevantní klíčové oblasti a rozhodne o zařazení projektu do potenciálu Realizační fáze Ze zpracovaného potenciálu jsou na základě dohody všech zúčastněných a zainteresovaných subjektů stanoveny prioritní projekty. Kritéria, která musí být při výběru prioritních projektů zohledněna: soulad s ostatními cíli strategického plánování reálnost záměru a schopnost jeho realizace finanční náročnost projektu způsob financování projektu harmonogram přípravy a realizace projektu vliv na ŽP, sociální dopady Potenciál projektů musí být pravidelně aktualizován a upravován dle současné situace v rozvoji města. Z potenciálu projektů je následně sestavován akční plán na určité období (zpravidla 1 rok). Podmínky úspěšného akčního plánu: reálnost provedení záměru a finanční zdroje vhodné časové období 1-2 roky 11

12 soulad a podpora dohoda všech zainteresovaných stran přesná definice projektových záměrů způsob jejich podpory harmonogram projektu personální zabezpečení realizace projektu Rozhodování zastupitelstva města o podpoře vybraných projektů, resp. o schválení akčního plánu, musí probíhat v souladu s nastavenými rozhodovacími mechanismy městské samosprávy. Základní podmínky realizace projektů: kvalitní a bezpečný legislativní rámec realizace projektu mezi žadatelem a městem definování závazků města a žadatele příjemce podpory, a to po celou dobu přípravy, realizace, monitoringu a udržitelnosti projektu volba vhodného způsobu financování kofinancování, vhodný dotační titul, bankovní úvěr apod Kontrola, monitoring a udržitelnost projektů Kontrola a monitoring znamenají pečlivé a soustavné vyhodnocování aktuálního stavu projektu, naplňování jeho cílů, stanovených kritérií, dodržování závazků a efektivního způsobu financování, a to nejen ve fázi přípravy a realizace, ale také ve fázi tzv. udržitelnosti projektu (tj. minimální doba, po kterou musí projekt být provozován v plném rozsahu). I v této fázi je podmínkou kvalitní a otevřená komunikace všech zainteresovaných subjektů. Z výše uvedeného vyplývá, že celý proces přípravy a realizace strategického plánu nutně musí provázet princip partnerství. Partnerství je jedním z principů, na kterém je založeno fungování základních evropských mechanismů, včetně MA21. Pro vyvážený přístup k rozvoji města je důležité partnerství mezi veřejným, neziskovým a soukromým sektorem. Jde o aktivní účast na přípravě, realizaci i udržitelnosti projektu. Partnery mohou být místní, nadregionální i zahraniční subjekty, které mají trvalý zájem na kvalitním uskutečnění a fungování projektu. Poskytují odbornou a morální podporu projektu, přirozeným způsobem provádějí kontrolu ve všech fázích projektového cyklu, pomáhají při řešení krizových situací a naplňují řadu dalších neopominutelných zásad nutných pro úspěšnou realizaci projektových záměrů. 12

13 2. POSTUP PRACÍ NA PŘÍPRAVĚ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BUŠTĚHRAD 2.1 Průběh zpracování Strategického plánu rozvoje města Buštěhrad O zadání zpracování Strategického plánu rozvoje města Buštěhrad rozhodlo Zastupitelstvo města Buštěhrad. Doba vzniku a účinnosti dokumentu je spjata s dalším rozvojovým obdobím města, ale také s tzv. druhým programovacím obdobím podpory Evropské unie (tj. období ). SPRM vedle své funkce rozvojového dokumentu města plní i funkci podpůrného dokumentu pro možnost čerpání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie a EHP Harmonogram přípravy SPRM: Krok Aktivita Termín 1. Organizační příprava 03/ /2008 Struktura dokumentu, metodika dokumentu, management dokumentu 2. Analytická část Dotazníkové šetření, průzkum názorů veřejnosti Veřejné projednávání s občany Schůzky se zástupci spolků Profil města 04-08/ / / /2009 Analýza vnitřních a vnějších vztahů města 3. Návrhová část SWOT analýza města Vize a cíle Určení klíčových oblastí 09-12/ /2009 Stanovení strategických cílů 4. Veřejné projednání Veřejné debaty s obyvateli Buštěhradu Schůzky se zástupci spolků Projednávání SPRM na jednáních zastupitelstva 09-10/ / / Vypracování 1. verze SPRM 02-03/ Realizační část 03-05/2009 Stanovení opatření a rozvojových aktivit 7. Kompletní sestavení dokumentu 05-09/ Veřejné projednání 09-10/ / Zveřejnění a schválení strategického plánu 10/

14 2.1.2 Vypracování analytické části Situační analýza města byla prováděna jak z hlediska kvantitativního, tak z hlediska kvalitativního. Kvantitativní analýza je však nutně omezena na současnou úroveň klíčových ekonomických a demografických ukazatelů a trendů. Informace pro vypracování situační analýzy byly získávány z následujících zdrojů: Český statistický úřad (ČSÚ): ČSÚ vytváří a spravuje různé databáze, které jsou různě obsáhlé a různě aktualizované. Pro zpracování strategického plánu jsou použity databáze a údaje v členění podle krajů a podle okresů. Nejpodrobnější data lze získat ze Sčítání lidu, domů a bytů, které se naposledy konalo k Vzhledem k poměrně dlouhé době, která uplynula od posledního sčítání lidu jsou některá data pro zpracování analýzy nepoužitelná. Statistiky a dokumenty městského úřadu Městský úřad disponuje některými údaji a koncepčními dokumenty zpracovanými pro město, které poskytují informace podrobnější a aktuálnější než ČSÚ. Místní organizace, podniky, správci a majitelé technické infrastruktury apod. (individuální data) Místní šetření (průzkum názorů veřejnosti) - anketa Průzkum názorů veřejnosti V rámci zpracování profilu města probíhal průzkum názorů obyvatel města Buštěhrad, jehož cílem bylo zjistit názory občanů na aktuální situaci, problémy a potřeby města, včetně představ o jeho dalším rozvoji. Již v roce 2007 byla na webových stránkách města uveřejněna anketa Jaká oblast je pro vás prioritou v rozvoji našeho města?, které se zúčastnilo 136 občanů. Z ankety vyplynuly tyto priority: Oblast Počet respondentů v % Školství 9 Kultura 9 Sport 15 Ekologie 17 Výstavba (např. komunikace, zámek, ) 32 Podrobný průzkum probíhal formou anonymního dotazníkového šetření mezi obyvateli města a dále šetření pomocí řízených telefonních rozhovorů. Průzkum byl realizován v květnu až červenci Celkem bylo sesbíráno a vyhodnoceno 142 dotazníků a bylo uskutečněno 22 řízených rozhovorů. Byla uskutečněna také setkání s občany formou kulatých stolů (červen a září 2009), při nichž byli účastníci seznámeni s postupem přípravy plánu a mohli vyjádřit své připomínky. 14

15 Výsledky šetření byly zohledněny při zpracování SPRM. Vyhodnocení dotazníkového šetření je uvedeno v příloze č. 1. (Vzhledem k tomu, že ne všichni dotázaní se vyjádřili ke všem uvedeným otázkám, byl u každé otázky stanoven skutečný počet odpovědí a z tohoto počtu pak vychází procentuální vyhodnocení.) Po dokončení plánu bylo jeho definitivní znění odsouhlaseno zastupitelstvem města za účasti občanů. Struktura analytické části SPRM Buštěhrad Situační analýza vyprofilovala podrobný popis města, který je utříděn do následujících kapitol: Obyvatelstvo Infrastruktura Komunikující město Památky a CR Sport, kultura a využití volného času Vzdělání Životní prostředí Sociální služby, zdravotnictví 2.2 Organizační struktura Proces strategického plánování budoucího rozvoje města je hledáním a formulací konsensu mezi představiteli řady různých institucí ve městě. Zastupitelstvo města schvaluje návrh na zpracování Strategického plánu, jeho obsahovou část a výsledný dokument schvaluje a projednává Strategický plán návrh obsahové části, dílčí dokumenty, výsledný dokument Řídící a pracovní skupina připravuje proces tvorby Strategického plánu a podílí se na jeho realizaci projednává a schvaluje jednotlivé postupné kroky při vytváření SPRM zajišťuje dodržování zvolené koncepce, koordinaci a realizaci dílčích kroků tvorby SPRM a dohlíží nad postupem prací při jeho aktualizaci stanovuje základní východiska (vize, vymezení klíčových oblastí) na základě výstupů jednotlivých kroků zpracovává návrhy strategie pro jednotlivé klíčové oblasti, projednává návrhy dokumentů, stanovuje priority zajišťuje vnitřní a vnější komunikaci koordinuje spolupracující organizace 15

16 předkládá Strategický plán k projednání radě města zajišťuje implementaci plánu Spolupracující organizace (partneři) účastní se práce ve skupinách zprostředkovávají informace o postupu práce na Strategickém plánu v rámci svých kontaktů připomínkují pracovní verze dokumentu Veřejnost formuluje náměty vyjadřuje připomínky k návrhům dílčích výstupů a výsledného dokumentu podílí se na práci pracovních nebo expertních pracovních skupin Poradenská společnost zajišťuje metodiku aktualizace strategického plánu, sleduje postup tak, aby byly dodrženy zvolené principy realizuje průzkumy, zapojení veřejnosti, doprovodné akce zpracovává komunikační strategii zajišťuje zohlednění principů udržitelného rozvoje připravuje a moderuje pracovní jednání zpracovává výstupy jednání do konečné podoby dokumentu 16

17 3. ANALYTICKÁ ČÁST 3.1 Celková charakteristika města Kraj: Středočeský Okres: Kladno Nadmořská výška: m n.m. Katastrální území: 761 ha Počet obyvatel: Průměrný věk: 40,7 let Buštěhrad je město ve Středočeském kraji nacházející se 5 km východně od Kladna. Spadá do bývalého okresu Kladno a je součástí mikroregionu Údolí Lidického potoka. Na východě sousedí s katastrálním územím Číčovice a na jihu s katastrální územím Lidice a Hřebeč. Geologické a půdní poměry Buštěhrad stejně jako jiné obce tohoto mikroregionu patří do oblasti Kladenské tabule VA 2B, která je tvořena převážně sprašemi a téměř nepropustným podložím skládajícím se z pleistocenních spraší a sprašové hlíny (kvartér). Charakteristické půdní typy této oblasti jsou hlavně černozemě, černozemě karbonátové, rendziny a rendziny hnědé, nacházejí se zde kvalitní bonity zemědělské půdy 1. a 2. třídy ochrany. Na katastrálním území Buštěhradu se nenacházejí žádná ložiska nerostných surovin. Hydrologické poměry Městem protéká Buštěhradský potok s plochou povodí 8,165 km 2 a průměrným dlouhodobým ročním průtokem 28 l.s -1. Je součástí povodí Vltavy, kam je odváděn Zákolanským potokem. V centru města vytváří dvě vodní plochy Starý a Nový rybník. Potok je na většině míst doplňován břehovými porosty, není však ani v nově schváleném územním plánu navržen jako biokoridor. Základní klimatické údaje Oblast města spadá do první mírně teplé a mírně suché klimatické oblasti (T2). Ta se vyznačuje dlouhým teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím a teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou a suchou až velmi suchou zimou. Průměrná roční teplota vzduchu je 7,5 8,5 C a roční srážkový úhrn je mm. Rovněž spadá do první sněhové oblasti (sněhové zatížení 0,7 kn/m2). Sněhová pokrývka se 17

18 zde udrží kolem 50 dnů s maximální průměrnou výškou sněhu 20 cm. Tento fakt silně ovlivňuje i vegetaci. Díky tomu, že se Buštěhrad rozkládá na náhorní plošině, která je téměř bez lesního porostu v oblasti poměrně suchého klimatu, je vystavován ohrožení větrnou a vodní erozí. Rajonizace Území Buštěhradu patří do výrobní oblasti řepařské, subtypu řepařsko ječného, který je charakteristický habrovou dubinou (Querceto - Carpinetum), kde má větší podíl habr než bříza, je zde přimíšen jasan s bylinným patrem bohatším o vlhkomilné druhy. Listnaté domácí dřeviny: javor babyka (Acer campestre), javor mléč (Acer platanoides), habr obecný (Carpinus betulus), střemcha obecná (Prunus padus), dub letní (Quercus robur), lípa srdčitá (Tilia cordata), dřín obecný (Cornus mas), líska obecná (Corylus avellana), brslen evropský (Euonymus europea), kalina tušalaj (Viburnum lantana), kalina obecná (Viburnum opulus), zimolez obecný (Lonicera xylosteum) Jehličnaté domácí dřeviny: jalovec obecný (Juniperus communis), modřín opadavý (Larix decidua), borovice lesní (Pinus sylvestris), tis červený (Taxus baccata) Územní systém ekologické stability (ÚSES) Na katastrálním území Buštěhradu není v současné době vytvořen ÚSES. V platném územním plánu je ale navržen. Jedná se o lokální ÚSES se dvěma lokálními biocentry a pěti lokálními biokoridory. Regionální ani nadregionální ÚSES není na katastrálním území zastoupen. Biogeografické členění, geobotanická mapa, mapa potencionální přirozené vegetace Katastrální území Buštěhradu leží ve dvou bioregionech: 1.2 Řipský, 1.5 Českobrodský a dvou biochorách: -2BE a -2BD. Dle mapy Potencionální přirozené vegetace patří toto území do Černýšové dubohabřiny a dle Geobotanického členění spadá pod dubo - habrové háje. Ochrana přírody Na území města Buštěhrad se nenachází žádný přírodní park, památka či strom nebo jiný prvek ochrany přírody. Celý okres Kladno patří k oblastem s nejvíce postiženým životním prostředím v České republice, ale v současné době se poměrně výrazně zlepšuje stav ovzduší. 18

19 3.1.1 Obyvatelstvo Obyvatelstvo podle věku Obyvatelstvo celkem v tom ve věku Zdroj: MěÚ Buštěhrad Obyvatelstvo 15-leté a starší podle nejvyššího ukončeného vzdělání v % Bez vzdělání Základní a neukončené základní Vyučení a střední odborné bez maturity Úplné střední s maturitou Vyšší odborné a nástavbové Vysokoškolské Nezjištěné Okres - Kladno 0,65 24,29 38,73 24,61 3,47 6,94 1,29 Buštěhrad 0,26 22,97 38,02 26,95 2,95 7,66 1,19 Zdroj: ČSÚ Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel Rok Počet obyvatel Zdroj: MěÚ Buštěhrad

20 Graf číslo 1 Demografický vývoj obyvatelstva počet obyvatel roky Zdroj: ČSÚ Dlouhodobý vývoj počtu domů V roce 1998 bylo v Buštěhradě 683 domů, resp. čísel popisných, k bylo v Buštěhradě 876 domů, resp. čísel popisných. Rozvojová zóna Největší rozvojovou zónou v rámci města je zóna Ořešín, kde se předpokládá výstavba řadových domů se 130 bytovými jednotkami. Další pozemky jsou soukromé a jsou na různých místech města. Předpokládaný počet bytových jednotek, které zde mají vzniknout je Infrastruktura Město má od roku 2005 vypracovaný územní plán. V prosinci 2008 proběhla změna č. 1 územního plánu, která nabyla právní moci a v současné době je probíhá změna č. 2 a připravuje se změna č. 3. V bezprostředním okolí města se nachází významné silniční komunikace regionálního i nadregionálního významu a průmyslová zóna Kladno východ (část bývalého areálu SONP Kladno). Tyto komunikace a jejich příští rozvoj s sebou nesou pro město příležitosti a zároveň představují i ohrožení kvality života v Buštěhradu. Silnice a chodníky ve městě se nacházejí ve velmi špatném stavu (mj. následky plynofikace obce v 90. letech minulého století a budování kanalizace v letech ). Ve významné části nových lokalit, které vznikly v posledních cca letech nejsou komunikace prakticky řešeny. Nově vybudované lokality nejsou připojeny na kanalizaci. Spolu s růstem města souvisí i nárůst dopravy uvnitř města spojený se všemi negativy, které jsou s tímto jevem spojeny (bezpečnost, prašnost apod.). Ve velmi špatné stavu je většina městských schodišť. 20

21 Infrastruktura města Potřebná infrastruktura města je vyřešena. Nedořešená místa jsou v rozvojových lokalitách nebo v obtížně přístupných částech města. Infrastruktura Popis stávajícího stavu Elektrická energie Nadzemní vedení 22kV a 110 kv z TR 110/22kV z Dříně. Vodovod Podél severního okraje města je VTL DN 300 pro Poldi. Z něho DN 80 ukončená v RS Buštěhrad. Postupně se buduje STL distribuční síť. Prameniště Buštěhrad je mimo provoz.vodovodní síť obce je napojena Voda do čerpací stanice v Buštěhradě, která je v majetku VKN,a.s., kam je ale dodávána voda z jiných pramenišť (Vrutice, Klíčava). Kanalizace Splašková kanalizace a ČOV je vybudována. Kanalizace není dořešena v nových lokalitách Za hřbitovem a Na Chmelnici. Telefon Stávající (nová, digitální) ATÚ Buštěhrad vybudována a dostatečnou kapacitou. Doprava Buštěhrad leží poblíž rychlostní komunikace R I/7 (Praha Slaný Louny Chomutov), která vznikla v 70. letech 20. století a stále splňuje všechny podmínky na ni kladené. Rychlostní komunikace R I/7 byla vybudována v 70. letech 20.století a splňuje podmínky kladené i v současnosti na komunikaci tohoto typu. Severní obchvat Buštěhradu II/101 (v úseku Buštěhrad Kralupy nad Vltavou) je součástí Územního plánu velkého územního celku Pražského regionu, který byl projednán a schválen. V současné době je projednávána realizace obchvatu a přeložky komunikace I/61. Realizace v průběhu 4 6 let. Problémem je dopravní obslužnost průmyslové zóny. Městem projíždí velký počet kamionů, (a to i v noci), které nerespektují dopravní značení a zkracují si cestu přes Buštěhrad. Velmi zatížená je především Tyršova ulice, ve které je i škola. Situaci by vyřešilo vybudování severního obchvatu pod Buštěhradskou haldou, ale realizace záměru se dá očekávat nejdříve za 4 6 let. V průmyslové zóně se čeká nárůst počtu průmyslových podniků, takže město má enormní zájem na vybudování této komunikace. Velký provoz je také v Kladenské ulici, kterou projíždějí autobusy Praha Kladno. Průjezdnost města je i ve špičkách většinou dobrá. Kvalita komunikací je dobrá. Na místních komunikacích se v důsledku výstavby kanalizace a postupného sesedání podloží objevují výmoly, které se však město snaží průběžně opravovat. Parkovacích míst je v Buštěhradě dostatek. Dříve bývaly problémy s parkováním v době pořádání Burzy. Nyní je situace lepší, protože pro návštěvníky Burzy je v její blízkosti zřízeno parkování na poli. Dopravní značení je v dostatečném rozsahu a kvalitě a odpovídá potřebám města. 21

22 V západní části intravilánu Buštěhradu, konkrétně na křižovatce u vodojemu, je navrhován kruhový objezd z důvodu zpomalení dopravy a zlepšení průchodnosti této rušné části. Hromadná doprava Hromadná doprava je realizována autobusy, spojuje Buštěhrad s Prahou, Kladnem a okolními obcemi. Ve městě jsou dvě autobusové zastávky. Buštěhrad nemá vlakové spojení. Cyklistická doprava V územně plánovací dokumentaci je navržen samostatný cyklistický okruh do Kladna, ke kterému je však nutné dobudování dodatkových zařízení. Snahou je, aby cyklostezka měla výstup na západě do kladenské kotliny a východě do pražské kotliny. Cyklistická doprava ve městě a jeho okolí bude řešena za účasti mikroregionu Údolí Lidického potoka viz kapitola Komunikující město. Trasa existující cyklistické stezky spojující obce mikroregionu Údolí Lidického potoka byla pozměněna. Vede i částí historického jádra města (podél zámku a kostela) a dále pokračuje k východnímu nově navrženému rybníku a zpět se vrací podél plánované nově vzniklé výstavby na původní trasu (u hřbitova), kde je navržen lesopark s dřevěnými odpočívadly a přístřeškem. Cílem je vytvoření klidnější trasy cyklostezky (podél Buštěhradského potoka) a její prodloužení i do intravilánu Buštěhradu. Trasa cyklostezky byla pozměněna i v obci Makotřasy a tím vznikla možnost dvou příjezdů do Buštěhradu (přímo podél zemědělského podniku, autobazaru a kolem východní strany hřbitova a druhá od obce Číčovice). V části podél komunikace 1. třídy bude pro cyklisty vytvořen samostatný pruh z důvodu rušné dopravy. Dodržena budou ochranná pásma a specifická pravidla dle zákona č. 13 / 1993 Sb. O pozemních komunikacích v aktuálním znění a jeho prováděcích předpisů a dle příslušných ČSN. V rámci mikroregionu Údolí Lidického potoka je navržen cyklistický okruh, který je nutné dostavět. V současnosti je značená cyklotrasa Hřebeč Lidice Číčovice Buštěhrad. (Strategie rozvoje dobrovolného svazku obcí mikroregion Údolí Lidockého potoka, 2002) Bezpečnost V Buštěhradě není služebna policie ČR ani zde není zřízena městská policie. Existuje veřejnoprávní smlouva mezi městem a obcí Stehelčeves, která obecní policii má a nabízí okolním obcím pomoc jejich strážníků. Ti se v Buštěhradě zaměřují na dopravu a pořádek. Jejich přítomnost představuje i důležitý prvek prevence trestné činnosti. Strážníci slouží v Buštěhradě 2 hodiny denně, v případě potřeby je možné je zavolat kdykoliv. Druhá veřejnoprávní smlouva je uzavřena mezi městem Buštěhrad a městem Kladno na působení městské policie, zaměřená na dopravu a dodržování veřejného pořádku na buštěhradských trzích. Buštěhrad spadá pod okrsek Státní policie ČR Kladno - venkov. Péče o svěřené území je z jejich strany nedostatečná. Důvodem jsou nízké početní stavy policistů. 22

23 3.1.3 Komunikující město Důvod, způsob založení a působnost: Městský úřad vznikl na základě zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) - účinnost od Samostatná působnost podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Úseky MěÚ: Matrika Evidence obyvatel Vnitřní správa Účtárna Výbory MěÚ: Výbor pro výstavbu Finanční výbor Kontrolní výbor Sociální a zdravotní výbor Kulturní a sportovní výbor Grantový a dotační výbor Výbor pro životní prostředí T echnické služby Technické služby jsou podle organizačního řádu součástí MěÚ a zajišťující například: údržbu chodníků, zastávek úklid košů a okolí kontejnerů údržbu a prořezávání zeleně, pálení větví v areálu zámeckého dvora údržbu a revize techniky údržbu veřejného rozhlasu údržbu veřejného osvětlení opravy a instalace dopravních značek na komunikacích města rozvoz popelnic svoz vánočních stromků přípravu prostor v kulturním středisku na zasedání zastupitelstva města a vítání občánků opravy, likvidaci následků vandalských činů Městský úřad je dobře fungující institucí. 23

24 Městský úřad Buštěhrad se od února 2008 zapojil do projektu CZECH POINT, díky kterému mají obyvatelé města jednodušší přístup k výpisům z některých databází, např. zde mohou získat výpis z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, z bodového hodnocení osoby apod. Aktuální informace o rozpočtu města jsou uvedeny na webových stránkách Veřejně přístupný internet je v městské knihovně, od ledna 2006 jej také místním seniorům nabízí DPS Buštěhrad. Město Buštěhrad provozuje kvalitní webové stránky www. mestobustehrad.cz (oceněné v soutěži Zlatý erb) a vydává časopis Buštěhradský zpravodaj. I přesto tuto nabídku je mezi občany rozšířeno povědomí o tom, že město málo komunikuje a vůči svému okolí aktivně nekomunikuje téměř vůbec. Chce-li být svými obyvateli i svým okolím město vnímáno jako kvalitní partner pro spolupráci, je nezbytně nutné posílit komunikaci města jak směrem dovnitř tak i ke svému okolí. B uštěhrad jako součást Mikroregionu Údolí Lidického potoka (ÚLP) Členské obce mikroregionu: Buštěhrad Číčovice Dolany Hřebeč Lidice Makotřasy Malé Přítočno Pletený Újezd Velké Přítočno Stehelčeves Mikroregion má zpracované dokumenty Plán práce DSO mikroregionu ULP na rok a Strategie rozvoje DSO Mikroregion Údolí Lidického potoka na léta Strategie je dokument, reprezentující dobrovolný svazek obcí Mikroregion údolí Lidického potoka a předpoklad rozvoje území. Mikroregion Údolí Lidického potoka si pro svoji činnost definoval 3 zásadní náměty, na kterýc h chce systematicky pracovat: Rekultivace a ozelenění údolí Lidického potoka studii zpracovala Katedra krajinné architektury České zemědělské univerzity Praha a zahrnuje celý mikroregion. Pro každou obec byly vytvořeny 2 alternativy ozelenění a rekultivace. Dne proběhla slavnostní prezentace těchto studií, kde jednotliví autoři prezentovali své 24

25 práce. V současné době by měla nastat další etapa tzn. na základě zadání obcí, která studie byla vybraná, dokončí katedra dokument na úroveň realizačního projektu. Po dopracování všech studií dostanou jednotlivé obce i mikroregion realizační projekt Rekultivace a ozelenění údolí Lidického potoka. Tento dokument bude základním podkladovým materiálem pro přípravu žádostí o finanční podporu ze zdrojů Evropské unie. Cyklostezka definice tohoto úkolu obsahuje náměty jednotlivých obcí regionu pro vybudování cyklotras a cyklostezek. Existuje mapa 1:25000, která obsahuje výhled, jak by cyklostezky a cyklotrasy měly vypadat. Potřeby mikroregionu se podařilo zakomponovat do generálního územního plánu Středočeského krajského úřadu. Hlavním úkolem je vybudování cyklostezky, která by propojila obce od Pleteného Újezda po Číčovice. Bude měřit 45 km. Celkový finanční rozsah této stavby je cca 60 mil. Kč. Bude muset být budována po etapách, tzn. definovat jednotlivé úseky, které by mohly být postupně budovány. V současné době jsou k dispozici finanční zdroje na první etapu - 8 km trasy. Mikroregion musí určit, která část bude ta první. Nabízejí se následující varianty: optimální varianta, propojit střed mikroregionu Hřebeč, Lidice, Makotřasy, ale obce nemají cyklostezky zahrnuty v územním plánu. Druhá možnost je směrem na západ propojit Pletený Újezd s Koženou Horou a další úsek kolem Pleteného Újezdu. Vedení mikroregionu bude muset v budování postupovat dle skutečnosti, která je zanesena v územním plánu nebo získané finanční zdroje investovat do zlepšení stavu některých polních cest, které jsou cyklisty již využívány. Vše bude probíhat za účasti a finanční pomoci Středočeského kraje. Projekt má podporu kraje a potenciál získat finanční zdroje z rozpočtu kraje i EU. Výstavba v průmyslové zóně Kladno východ - tento záměr je velmi závažný. Výstavba v průmyslové zóně Kladno východ, za Třineckými železárnami (obrovská plocha 600 ha), na které chtějí investoři uskutečňovat podnikatelské záměry a budovat různé investiční objekty. Toto řešení představuje vážnou hrozbu pro životní prostředí území, především Buštěhradu, ale také celého regionu. V současné době není vyřešena obslužnost této zóny a existuje představa, že veškerý stavební materiál bude do zóny navážen komunikací v těsné blízkosti Buštěhradu. Znamenalo by to navíc 1000 nákladních vozů denně. Mikroregion se rozhodl velice ostře a důsledně celou záležitost monitorovat a sledovat. Nyní má mikroregin asi obyvatel, a je proto nezbytné, aby do dalšího vývoje tohoto území zasahoval. Jde o strategickou záležitost a cílem je, aby byla vyřešena obslužnost průmyslové zóny dříve než se začnou uskutečňovat jednotlivé podnikatelské záměry. Bude vybudován aglomerační oblouk sever, ze zóny kolem Buštěhradské haldy, dále by se komunikace napojila na komunikaci R7 Slaný Praha. Tlak musí být především na dodržení návaznosti jednotlivých činností. Nejdříve musí být vybudována obslužná komunikace, což je však stavba finančně i časově velmi náročná (předpokládá se dobu 5 6 let) a teprve následně je možné začít uskutečňovat jednotlivé investiční záměry, které mohou být hotové v období 1 roku. Je třeba dodržet podmínku, že dříve než bude zajištěna obslužnost zóny nebudou prováděny žádné investice. Jde o zcela zásadní zásah do rozvoje regionu a celé oblasti a dotýká se všech obcí. K dalším aktuálním úkolům patří uskutečnění plánovaného setkání mikroregionů Středočeského kraje s přesahem vybraných mikroregionů mimo Středočeský kraj. Setkání se uskuteční na téma podíl mikroregionů na krajinné tvorbě, územní politice, životním prostředí, čerpání finančních zdrojů EU apod. Setkání by se mělo uskutečnit na podzim roku

26 Práce mikroregionu je aktivní a přesně cílená a podařilo se pro ni získat starosty všech obcí (valné hromady mikroregionu mají 100% účast), a proto je možné řešit záležitosti, jak aktuální tak ty, které jsou nadčasové a mohou zajistit regulovaný a trvale udržitelný rozvoj regionu. Pro shrnutí uvádíme soupis řešených oblastí Mikroregionu Údolí Lidického potoka: Ozelenění a rekultivace Údolí Lidického potoka, s možností likvidace černých skládek v předmětném území Řešení zásadních dopravních problémů, zejména v souvislosti s rozvojem průmyslové zóny Kladno - východ Výstavba cyklostezek. Rozvoj cestovního ruchu mikroregionu Rekonstrukce a výstavba chodníků v jednotlivých obcích Tématický zájezd mikroregionu na Moravu Konference členů mikroregionu DSO ÚLP a mikroregionů Středočeského kraje a vybraných mikroregionů z České republiky Mikroregion nemá vlastní samostatné webové stránky, prezentaci svých aktivit provádí prostřednictvím webových stránek jednotlivých obcí a regionálních médií. Více na /?more=14#msg14. Zapojení Buštěhradu do Mikroregionu Údolí Lidického potoka vytváří platformu pro řešení regionálních a nadregionálních aspektů, a proto musí být zohledněno i v tvorbě SPRM, který je vytvořen mj. jako pomůcka, která podporuje možnost čerpat finančních prostředků EU, a to nejen prostřednictvím města, ale i mikroregionu. Město si samo musí definovat vlastní postavení v rámci mikroregionu, a proto je nanejvýš nutné, aby bylo přesně definováno jeho zapojení do mikroregionu Památky a CR Z historie města Osídlení Buštěhradu a jeho okolí je díky nálezům neolitických sídlišť doloženo již v období druhé poloviny 6.tisíciletí před Kristem. V roce 1497 dekretem krále Vladislava II. Jagellonského byl Buštěhrad povýšen na město. Historicky cenné jsou zbytky původního hradu, tj. kamenná brána a kruhová bašta, které jsou patrné v městské zástavbě zvané Starý hrad. Touto částí města vede i Stezka historií Buštěhradu, která označuje historicky zajímavé budovy, např. kostel Povýšení sv. kříže, morový sloup a bývalý pivovar. Hrad byl během třicetileté války vypálen. Areál bývalého hradu leží v centru zámku a zámeckého parku, které jsou od července roku 2003 ve vlastnictví města. Jde o dosti rozsáhlý barokní zámek, na jehož úpravách se podíleli i významní barokní architekti. Přes jeho neblahý stav ho lze klasifikovat jako poměrně autenticky zachovalý a rozhodně pro svůj region neobyčejně významný. Zámek je spojený s řadou význačných jmen naší i světové historie pobývali zde francouzský král Karel X. i korunní princové Rudolf a Karel, geolog Joachim Barrande, spisovatel Francois René Vicomt de Chateaubriand a další. Zámek byl zachráněn na poslední chvíli před úplnou devastací. Nyní probíhá jeho postupná rekonstrukce. Buštěhrad se dosud neprofiluje jako turisticky přitažlivé místo. Ačkoli leží v blízkosti Lidic 26

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ PRŮVODCE PROJEKTEM STRATEGICKÝ ROZVOJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ PRINCIPY UDRŽITELNOSTI/UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PROJEKT STRATEGICKÝ ROZVOJ MČ PRAHA-LIBUŠ RESPEKTUJÍCÍ

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Tvorba strategického plánu obce Květnice

Tvorba strategického plánu obce Květnice Tvorba strategického plánu obce Květnice 1. schůzka strategické komise Milan Polívka, zastupitel koordinátor tvorby SP 19. června 2012 Květnice Strategický plán (SP) Koncept tvorby, struktura Internetová

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 23. 11. 2011 Č. j.: 92265/ENV/11 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy

Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy 2010-2014 Strategický plán rozvoje obce Vnorovy 2010-2014 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA OBCE... 2 1.1 METODIKA... 3 1.2. METODICKÝ POSTUP A POJMOSLOVÍ... 3 1. 3. ZÁKLADNÍ

Více

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013

STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 STRATEGICKY PLAN MC PRAHA LYSOLAJE NA ROK 2013 Obsah 1. Úvod... 2 2. Realizace a monitoring strategického plánu... 2 2.1. Realizace strategického plánu... 2 2.2. Organizační změny systém projektového řízení...

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Akční plán 2010. Akční plán města Říčany na rok 2010

Akční plán 2010. Akční plán města Říčany na rok 2010 Akční plán města Říčany na rok 2010 leden 2010 1 Úvod Zpracování Akčního plánu je krokem k realizaci Strategického plánu rozvoje města Říčany. Jedná se o dokument, který posouvá strategie a opatření identifikovaná

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě

Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě Metodické doporučení MPSV č. 3/2009 k vytvoření individuálního plánu péče o dítě VYTVOŘENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE O DÍTĚ V okamžiku, kdy sociální pracovnice a přizvaní odborníci a organizace dokončili

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Prezentace Strategického plánu: Ing. Petr Šnejdar

Prezentace Strategického plánu: Ing. Petr Šnejdar ZÁPIS ÚVODNÍ VEŘEJNÝ SEMINÁŘ Strategický plán rozvoje města Opava a posouzení jeho vlivů na životní prostředí (SEA SPRMO) 21. června 2007, Aula Slezské univerzity v Opavě, od 16.00 hod. 1 I. Základní údaje:

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ:

METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ: MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 METODIKA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ: POSTUP PŘÍPRAVY, ZPRACOVÁNÍ A REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA Konzultant: SPF Group, v.o.s.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2. FÁZE Jednání Pracovní skupiny, 7.11.2011

DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2. FÁZE Jednání Pracovní skupiny, 7.11.2011 1 / 19 Ing. Martin Vachtl 2 / 19 DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2.FÁZE Zpracovatel: Sdružení SJM-GEPARDI-2 SUDOP PRAHA a.s. Jacobs Consultancy spol. s r.o. MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Subdodavatelé:

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 Cíle zpracovávaného dokumentu Hlavním cílem dokumentu je vytvořit strategický dokument,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka

Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Manuál pro vodohospodářský model konsolidované FA/FEA pro projekty v PO1 - Zelená louka Model verze 17.2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz

Více

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS

Základní metodika pro tvorbu priorit, cílů a opatření 2.KPSS Pracovní metodika pro tvorbu 1) SWOT analýz 2) priorit a 3) cílů, opatření a aktivit 2. KPSS města ČK Metodika obsahuje vzorový příklad pro tvorbu cílů a opatření 1) SWOT analýza *Pozn.: převzato z metodik

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Marketing dálkových tras v ČR Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Definice dálkových cyklotras nadregionální, značené cyklotrasy sloužící především cykloturistice, které splňují minimální standardy na délku,

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 872014 Obsah prezentace 1 Základní informace o MAS 2 Analytická

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 15. 5. 2012 Č. j.: 36025/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Historie revolvingových fondů Phare

Historie revolvingových fondů Phare Historie revolvingových fondů Phare PHARE Environmental Fund (1995-1998) - půjčeno 90.7 mil.kč. 10 obcím Business Environmental Programme (1999-2000) - půjčeno 22,32 mil.kč.5 firmám Bank Fund for Municipalities

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 3. července 2014 Č. j.: 45714/ENV/14 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR!

JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! JAK NA FINANCOVÁNÍ VAŠICH PROJEKTŮ ZA PODPORY DOTACÍ? A NEB NA CO SI DÁT POZOR! Jakub Zahrádka Marketingový ředitel EUcentrum OBSAH o Kdo jsme? o Z řad našich zákazníků o Co je naším cílem o Jak začít?

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

APES Úspory energie a EPC, Energetický management

APES Úspory energie a EPC, Energetický management APES Úspory energie a EPC, Praha, 27.listopadu 2012 Energetický management města ě Litoměřice Schéma prezentace MA 21 v LTM MA 21 a Energetika Plánované aktivity MA 21 v Litoměřicích Popis, principy a

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Dopravně strategické dokumenty ČR Dopravní politika ČR 2005 2013 (Aktualizace 2010 2011) Dopravní politika ČR 2014

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Management. Ing. Martin Kocman

Management. Ing. Martin Kocman Management Ing. Martin Kocman XX. hodina 6.10.2011 Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění)

Z á s a d y PROGRAMU IV. Údržba a provoz sportovních zařízení. (plné znění) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-23407/2012-50_P-4 Z á s a d y PROGRAMU IV Údržba a provoz sportovních zařízení (plné znění) Zásady Programu IV Údržba a provoz sportovních zařízení

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015

Přehled aktivit členů a pozorovatelů FoRS v rámci EYD 2015 Zpracovaný k 24. 6. 2015 Aktivity členů FoRS vztažené k Evropskému roku rozvoje 2015 a přípravě nové rozvojové agendy, která bude v roce 2015 schválena, jsou široce rozkročeny co do témat, metod práce,

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Uplatňování principů Leader na Vysočině

Uplatňování principů Leader na Vysočině Uplatňování principů Leader na Vysočině 8. 6. 2015 Chocerady Uplatňování principů Leader na Vysočině Projekt - Uplatňování principů Leader na Vysočině, opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce PRV

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 1 Metodika

Více

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů Primárním účelem nástroje ADVANTA je pokrýt aktuální potřeby správy projektového portfolia. Jak postupně roste úroveň akceptace a integrace do prostředí

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014

Strategické plánování Olomouckého kraje. Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 Strategické plánování Olomouckého kraje Seminář Zemědělství a venkov v Olomouckém kraji po roce 2014 9. června 2014 I. Strategie na úrovni EU Obecné vize rozvoje a strategie v oblastech regulovaných EU

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015

NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015 NABÍDKA ZAHRADNICTVÍ NOVÁK Jaro 2015 WWW STRÁNKY www.zahradnictvi-novak.cz email: alanovak@volny.cz PODMÍNKY ODBĚRU A OBJEDNÁVKY Uvedené ceny jsou bez DPH Dopravu si hradí odběratel sám Při větším odběru

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. 5. 2012 Č. j.: 38561/ENV/12 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 Hospodářsky slabé oblasti území, vykazující na základě

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování

Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování Měření a výpočet kapacity vodovodních přivaděčů - matematické modelování Ing. Jan Berka; Ing. Rostislav Kasal Ph.D.; Ing. Jan Cihlář VRV a.s. Úvod Matematické modelování je moderním nástrojem pro posouzení

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Martina Petržilková, kontakt: tel.: 222 871

Více