FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007"

Transkript

1 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) m 3 b) m 3 c) m 3 d) m 3 e) m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo na směr proudění se pohybuje pramice rychlostí 3 m/s. Jaká je výsledná rychlost pramice vzhledem ke břehu? a) 7 m/s b) 1 m/s c) 5 m/s d) 2,6 m/s e) 12 m/s 3. Jak velkou práci koná beranidlo o hmotnosti 30 kg při dopadu z výše 6 m? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 50 J b) 5 J c) 18 J d) 2 J e) 1800 J 4. Vypočtěte výslednici sil o velikostech 15 N a 20 N, které působí v stejném bodě kolmo na sebe. a) 25 N b) 35 N c) 5 N d) 1,3 N e) 0,75 N 5. Vypočítejte výkon turbíny v přehradě při rozdílu výšek hladin vody 25 m a průtoku vody o množství 20 m 3 /s turbínou. (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 a hustota vody 1000 kg/m 3 ) a) 12,5 kw b) 5 MW c) 8 kw d) 80 W e) 125 MW 6. Jak velký je hydrostatický tlak v hloubce 20 m pod hladinou mořské vody o hustotě 1030 kg/m 3? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 30,9 kpa b) 4,12 MPa c) 5,15 Pa d) 515 Pa e) 206 kpa 7. Jak velká je kinetická energie koule o hmotnosti 6 kg, která se pohybuje přímočarým rovnoměrným pohybem (bez rotace) rychlostí 4 m/s? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 24 J b) 48 J c) 240 J d) 15 J e) 6,7 J 8. Potrubím o plošném průřezu 2,5 m 2 protéká voda stálou rychlostí 0,5 m/s. Jaký objem vody vyteče za 1 minutu? a) 1,25 m 3 b) 75 m 3 c) 5 m 3 d) 300 m 3 e) 12 m 3 9. Vypočítejte práci vykonanou plynem při stálém tlaku Pa, změní-li se jeho objem z 0,4 m 3 na 1,6 m 3. a) 60 kj b) 12,5 kj c) 200 kj d) 100 kj e) J 10. Těleso o hmotnosti 6 kg je zavěšeno na svislé pružině, která se jeho tíhou prodlouží o 40 mm. Jaká je tuhost pružiny? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) m/n b) 1500 N/m c) 900 kg 2 /m d) 0,24 kg m e) 0,15 N/m 11. Jak velký proud bude procházet sériovým obvodem složeným z rezistorů o odporech 20 Ω a 40 Ω, které jsou připojeny k síti o napětí 120 V? a) 2 A b) 6 A c) 9 A d) 0,5 A e) 0,16 A Kolik je protonů v obalu elektricky neutrálního atomu izotopu rtuti 80 Hg? a) 200 b) 120 c) 80 d) 280 e) Jaký vztah platí v geometrické optice mezi úhlem dopadu α a úhlem odrazu β? a) α = β b) α < β c) α > β d) α β e) žádný Klíč: 1a, 2c, 3e, 4a, 5b, 6e, 7b, 8b, 9a, 10b, 11a, 12c, 13a. FAST (7) - FAST-F

2 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F Převeďte 200 Pa na kilopascaly (kpa). a) 2 kpa b) 0, kpa c) kpa d) 0, kpa e) 0,2 kpa 15. O jaký čas bude cyklista ve městě vzdáleném 25 km, který jede rychlostí 20 km/h, dříve než chodec, který jde rychlostí 5 km/h, jestliže vyrazí současně? a) 45 min b) 1 h 20 min c) 4 h d) 1 h 15 min e) 3 h 45 min 16. Kapalina proudí potrubím kruhového průřezu o průměru 12 cm rychlostí 2 m/s. Jakou rychlost bude mít v místě, kde se potrubí zužuje na průměr 4 cm? a) 0,66 m/s b) 96 m/s c) 0,22 m/s d) 6 m/s e) 18 m/s 17. Automobil o hmotnosti 2000 kg jede rychlostí 72 km/h. Jak velká je brzdící síla, zastaví-li za 4 s? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 6,94 N b) 36 kn c) 360 kn d) 10 kn e) 0,14 N 18. Automobil o hmotnosti 2200 kg jede rychlostí 11 m/s. Jaká je jeho kinetická energie? a) 12,1 kj b) 18,18 J c) 400 J d) 133,1 kj e) J 19. Určete rychlost kuličky o hmotnosti, 2 kg je-li její hybnost 40 kg m/s a tíhové zrychlení 10 m/s 2. a) 800 m/s b) 0,05 m/s c) 0,5 m/s d) 80 m/s e) 20 m/s 20. Jak velký přetlak kapaliny na píst o průřezu 400 mm 2 je zapotřebí ke zvednutí auta o hmotnosti 3200 kg? (hustota kapaliny je 800 kg/m 3, tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 128 kpa b) 0,125 Pa c) 1, kpa d) 80 MPa e) 100 kpa 21. Kolik tepelné energie je nutné dodat olověnému tělesu o hmotnosti 4 kg, které je zahřáté na teplotu tání, jestliže se těleso přemění z pevného skupenství na kapalné o téže teplotě? (měrné skupenské teplo tání olova je 24 kj/kg) a) 6 kj b) 384 kj c) 0,167 J d) 96 kj e) 1,5 J 22. Jaký proud prochází topnou spirálou o odporu 800 Ω, která má příkon 200 W? a) 0,3 ma b) 160 ka c) 0,25 A d) 4 A e) 0,5 A 23. Frekvence kmitů je 25 Hz. Za jakou dobu vykoná objekt jeden kmit? a) 625 s b) 0,2 s c) 25 s d) 5 s e) 0,04 s Kolik je neutronů v neutrálním atomu Radia 88 Ra? a) 44 b) 88 c) 226 d) 314 e) Čtyři stejné rezistory (každý o hodnotě 4 Ω) zapojíme do čtverce. Jaký odpor naměříme v úhlopříčce čtverce? a) 8 Ω b) 16 Ω c) 1 Ω d) 4 Ω e) 2 Ω 26. Jaká je rychlost šíření světla v diamantu o absolutním indexu lomu 2,4? (Rychlost světla ve vakuu je m/s) a) 1, m/s b) 7, m/s c) m/s d) 1, m/s e) 0, m/s Klíč: 1e, 2e, 3e, 4d, 5d, 6e, 7d, 8d, 9e, 10e, 11e, 12d, 13d. FAST (7) - FAST-F

3 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F Vyjádřete v základních jednotkách soustavy SI jednotku Pa. (pascal) a) kg m -1 s -2 b) kg m s c) m s d) kg s -2 e) kg -1 m s 28. Kolik km 3 je 5 m 3? a) km 3 b) km 3 c) km 3 d) km 3 e) km Určete tíhové zrychlení na Měsíci, kde těleso o hmotnosti 2 kg dopadne z výšky 5 m rychlostí 4 m/s. a) 3 m/s 2 b) 1,3 m/s 2 c) 40 m/s 2 d) 20 m/s 2 e) 1,6 m/s Brusný kotouč o poloměru 0,25 m má brousit s obvodovou rychlostí 200 m/s. Jakou úhlovou rychlostí se musí otáčet? a) 800 s -1 b) 50 s -1 c) s -1 d) 100 s -1 e) 1600 s Výtah má zvednout rovnoměrným pohybem náklad do výše 8 m za 4 s. Motor výtahu má při rovnoměrném pohonu výkon 16 kw. Jaká může být maximální hmotnost kabiny s nákladem? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 50 kg b) 800 kg c) 5120 kg d) 20 kg e) 3200 kg 32. V jednom rameni spojených nádob stojí nad společným rozhraním voda do výše 40 mm. Ve druhém rameni petrolej do výše 50 mm. Vypočítejte hustotu petroleje. (hustota vody je 1000 kg/m 3, tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 1563 kg/m 3 b) 640 kg/m 3 c) 200 kg/m 3 d) 1250 kg/m 3 e) 800 kg/m Jak se změní teplota železného předmětu o hmotnosti 4 kg, dodáme-li mu 900 J tepla? (měrná tepelná kapacita železa je 450 J.kg -1.K -1 ) a) o 3600 K b) o 0,5 K c) o 8 K d) 2 K e) 0,125 K 34. Jak velkou silou je ve vodě nadlehčován ocelový předmět o objemu 0,8 m 3? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2, hustota vody je 1000 kg/m 3, hustota oceli je 7800 kg/m 3 ) a) 62,4 kn b) 8 kn c) 97,5 kn d) 12,5 kn e) 125 N 35. Jak velkým tlakem působí na plochu 0,5 m 2 síla 40 N? a) 80 Pa b) 20 Pa c) 0,125 Pa d) 160 Pa e) 31,25 Pa 36. Vařič má výkon 2400 W. Za jak dlouhou dobu se přemění 2 kg ledu (teploty 0 o C) na vodu o téže teplotě? (měrné skupenské teplo tání ledu je J.kg -1 ) a) 70 s b) 278 s c) 0,01 s d) 1, s e) 4800 s 37. Čtyři stejné rezistory o hodnotě 2 Ω zapojíme do série (za sebe). Jaký celkový odpor naměříme? a) 8 Ω b) 4 Ω c) 2 Ω d) 0,5 Ω e) 16 Ω 38. Jak velkou kapacitu musí mít kondenzátor, aby při rekvenci 60 Hz měl stejně velký kapacitní odpor jako je induktivní odpor cívky o indukčnosti 200 mh? a) 200 µf b) 5 F c) 35 µf d) 500 mf e) 12 F Kolik nukleonů má železo 26 Fe? a) 56 b) 26 c) 30 d) 82 e) 0 Klíč: 1a, 2c, 3e, 4a, 5b, 6e, 7b, 8b, 9a, 10b, 11a, 12c, 13a. FAST (7) - FAST-F

4 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F Převeďte 3 N/mm 2 na Pa. a) Pa b) Pa c) 3 Pa d) Pa e) Pa 41. Vzdálenost mezi Ostravou a Brnem je 180 km. Z Ostravy vyjede motorista (do Brna) průměrnou rychlostí 90 km/h. Ve stejný okamžik vyjede z Brna motocyklista (do Ostravy) průměrnou rychlostí 60 km/h. Jak daleko od Brna se potkají? a) 60,5 km b) 30 km c) 72 km d) 120 km e) 150 km 42. Na vodorovné ploše vykoná válec 5 otáček na dráze 1,5 m. Jaký je jeho průměr? a) 0,9 m b) 3,3 m c) 7,5 m d) 0,3 m e) 0,096 m 43. Elektromotor pohánějící zdviž má trvalý příkon 2 kw. Vypočítejte účinnost elektromotoru, vyjede-li zdviž o hmotnosti 400 kg do výšky 8 m za 20 s. (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 80 % b) 20 % c) 5 % d) 95 % e) 31,25 % 44. Určete hybnost vozíčku o hmotnosti 0,6 kg, který se pohybuje rychlostí 2 m/s. a) 3 kg s m -1 b) 1,2 kg m s -1 c) 0,33 m s -1 kg -1 d) 4 kg m s -1 e) 144 kg 2 m 2 s Z můstku umístěného 45 m nad hladinou vody spadlo těleso o hmotnosti 5 kg do vody. Jakou kinetickou energii mělo těsně před dopadem na hladinu? (předpokládejte nulovou počáteční rychlost, tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 225 J b) 9 J c) 1,1 J d) 2250 J e) 30 J 46. Jak velká je vztlaková síla u tělesa o hmotnosti 4 kg zcela ponořeného v nádrži naplněné olejem? (hustota tělesa je 4000 kg/m 3, hustota oleje 800 kg/m 3 a tíhové zrychlení 10 m/s 2 ) a) 200 N b) 8 N c) N d) 0,5 N e) 0,125 N 47. Ve stěně nádoby, která je až po okraj naplněna vodou, je otvor v hloubce 1,25 m pod hladinou. Vypočítejte výtokovou rychlost vody v místě otvoru. (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 12,5 m/s b) 5 m/s c) 0,125 m/s d) 8 m/s e) 3,5 m/s 48. Na jakou hodnotu se změní objem vzduchu z 60 m 3, jestliže při konstantní teplotě 20 o C klesne tlak z hodnoty 400 Pa na 200 Pa? a) 120 m 3 b) 30 m 3 c) 1333 m 3 d) m 3 e) 67 m Zvuk odeslaný z lodi a odražený v mořské vodě od vraku se vrátil do místa vyslání na hladině za 0,8 s. V jaké hloubce je vrak? (rychlost šíření zvuku ve vodě je 1500 m/s) a) 960 m b) 600 m c) m d) 1875 m e) 34,6 m 50. Motor je připojen na napětí 110 V. Jeho výkon je 55 W. Jaká je hodnota proudu? a) 0,5 A b) 4 A c) 2 A d) 1,48 A e) 6050 A Kolik protonů obsahuje elektricky neutrální atom uranu 92 U? a) 238 b) 146 c) 92 d) 0 e) Jaký bude výkon topné spirály o odporu 1,6 kω, prochází-li jí proud 0,2 A? a) 64 W b) 320 W c) 8000 W d) 0,32 W e) 0,125 W Klíč: 1a, 2c, 3e, 4a, 5b, 6d, 7b, 8b, 9a, 10b, 11a, 12c, 13a. FAST (7) - FAST-F

5 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F Převeďte 18 km/h na m/s. a) 5 m/s b) m/s c) 0,018 m/s d) 3 m/s e) 18 m/s 54. Vozidlo z klidu dosáhne rychlosti 100 km/h za 12 s. Určete jeho střední zrychlení. a) 8,33 m/s 2 b) 0,69 m/s 2 c) 0,12 m/s 2 d) 2,31 m/s 2 e) 0,432 m/s Na těleso o hmotnosti 5 kg, které se pohybuje přímočaře bez tření rychlostí 3 m/s, působí po dobu 2 s urychlující síla 10 N. Vypočítejte konečnou rychlost tělesa. a) 4 m/s b) 103 m/s c) 7 m/s d) 11 m/s e) 300 m/s 56. Síla 150 N působí otáčivým momentem 300 N m vzhledem k jistému bodu. Na jak dlouhém rameni působí, je-li úhel mezi vektorem síly a ramene pravý? a) 0,5 m b) m c) 1 m d) 13,310-3 m e) 2 m 57. Výsadkář klesá s padákem k Zemi rovnoměrným přímočarým pohybem. Jeho hmotnost je 65 kg a hmotnost padáku je 5 kg. Jak veliká je síla odporu prostředí při tomto pohybu? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 325 N b) 700 N c) 3250 N d) 130 N e) 600 N 58. Válcová nádoba (průměr 20 cm, výška 15 cm) je po okraj zaplněna vodou (hustota vody je 1000 kg/m 3 ). Jak velkým hydrostatickým tlakem působí voda na dno nádrže? (neuvažujte atmosérický tlak, tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 3500 Pa b) 15 Pa c) 6,6 Pa d) 188,4 Pa e) 1500 Pa 59. Jak se nazývá přímá přeměna pevné áze látky na plynnou ázi? a) tání b) vypařování c) sublimace d) izotropie e) tuhnutí 60. Kolik kilogramů vody o teplotě 80 o C musíme smísit s 50 kg vody o teplotě 10 o C abychom po promísení dostali vodu teplou 30 o C? (měrná tepelná kapacita vody je 4200 J kg -1 K -1 ) a) 200 kg b) 32 kg c) 20 kg d) 125 kg e) 5 kg 61. Spotřebič o odporu 55 Ω je připojen ke zdroji 220 V. Jaký proud bude odebírán ze zdroje? a) A b) 0,25 A c) 880 A d) 4 A e) 0,072 A 62. Tři paralelně zapojené vodiče s odpory 3 Ω, 4 Ω a 12 Ω se mohou nahradit jedním odporem. Jaká je jeho hodnota? a) 144 Ω b) 19 Ω c) 6,33 Ω d) 1,5 Ω e) 0,667 Ω 63. Měděný drát má při teplotě 20 o C délku 25,17 m. Jakou délku má při teplotě 70 o C, je-li součinitel teplotní délkové roztažnosti 1, K -1? a) 25,15 m b) 25,21 m c) 25,19 m d) 25,13 m e) 25,23 mm 64. Vypočítejte, na jaké vlnové délce vysílá televizní vysílač pracující na rekvenci 88 MHz. (rychlost šíření elektromagnetických vln je m/s) a) 0,29 m b) 264 m c) 3,41 m d) 29,33 m e) m 65. Jaká je rychlost šíření světla v diamantu o absolutním indexu lomu 2,4? (rychlost světla ve vakuu je m/s) a) 5, m/s b) 1, m/s c) 7, m/s d) 1, m/s e) 0, m/s Klíč: 1a, 2d, 3c, 4e, 5b, 6e, 7c, 8c, 9d, 10d, 11c, 12c, 13b. FAST (7) - FAST-F

6 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F Převeďte 4 g cm -3 na kg m -3. a) 4000 kg m -3 b) 0,4 kg m -3 c) kg m -3 d) 4 kg m -3 e) kg m Kapky vody padají svisle rychlostí 3 m/s. Na oknech jedoucího vlaku svírají dráhy vodních kapek s vodorovným rámem okna úhel 60 o. Jakou rychlostí jede vlak? a) 1,5 m/s b) 2,6 m/s c) 5,2 m/s d) 1,73 m/s e) 0,58 m/s 68. Jak dlouho padá těleso volným pádem do studny hluboké 20 m? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 10 s b) 2 s c) 0,5 s d) 1,41 s e) 14,1 s 69. Určete vztah pro výpočet úhlové rychlosti ω rovnoměrného pohybu po kružnici znáte-li rekvenci. 1 π a) ω = b) ω = 2 π c) ω = d) ω = 2 e) ω = 2 2 π 70. Míč o hmotnosti 0,5 kg nabyl při výkopu rychlosti 4 m/s. Jak velká průměrná síla na něj působila, jestliže náraz trval 0,02 s? a) 0,04 N b) 2, N c) 100 N d) 0,16 N e) 400 N 71. Jak velká odstředivá síla působí na vagón o hmotnosti kg, který se pohybuje rychlostí 36 km/h v zatáčce o poloměru 80 m? a) 5, N b) 1, N c) 900 N d) 2, N e) 4, N 72. Ve vodní nádrži tvaru kvádru sahá voda do výšky 3 m. Jak velkým hydrostatickým tlakem působí voda na dno nádrže? (hustota vody je 1000 kg/m 3 a tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) Pa b) Pa c) 3333 Pa d) 33 Pa e) Pa 73. Jak dlouho vytékalo 600 m 3 vody rychlostí 2 m/s potrubím o průřezu 3 m 2? (hustota vody je 1000 kg/m 3 ) a) 100 s b) 400 s c) 3600 s d) 900 s e) 0,1 s 74. Fázová rychlost šíření vlnění c [m/s] se spočítá z jeho vlnové délky λ [m] a z kmitočtu (rekvence) [Hz] dle vztahu λ a) c = b) c = c) c = λ 2 π d) c = λ e) c = λ 2 λ 75. Plyn s látkovým množstvím 160 molů má hmotnost 4 kg. Vypočítejte jeho molární hmotnost. a) 0,025 kg/mol b) 40 kg/mol c) 640 kg/mol d) 1, kg/mol e) 10 kg/mol 76. Vypočítejte celkové teplo, které přijal led o hmotnosti 4 kg a teplotě 0 o C při normálním tlaku, aby se celý přeměnil ve vodu o stejné teplotě. (měrná tepelná kapacita ledu je 2100 J.kg -1.K -1, měrné skupenské teplo tání ledu je J.kg -1, měrná tepelná kapacita vody je 4200 J.kg -1.K -1 ) a)16, J b) 1, J c) 8, J d) 1, J e) 83, J Kolik nukleonů obsahuje elektricky neutrální atom Berylia 4 Be? a) 4 b) 9 c) 5 d) 13 e) Světelný paprsek dopadá ze vzduchu na vodní hladinu pod úhlem 60 o (měřen od kolmice dopadu). Určete úhel lomu. (index lomu vzduchu je 1 a index lomu vody 1,3) a) 40,5 o b) 46,2 o c) 78 o d) 48,4 o e) 41,8 o Klíč: 1a, 2d, 3b, 4b, 5c, 6d, 7a, 8a, 9d, 10a, 11b, 12b, 13e. FAST (7) - FAST-F

7 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F Mechanická vlna se v materiálu šíří rychlostí 7 mm/µs. Jaká je to rychlost v m/s? a) 7 m/s b) m/s c) 7000 m/s d) 0,007 m/s e) m/s 80. Cyklista vyrazil z Kuřimi průměrnou rychlostí 20 km/h a dojel do Tišnova vzdáleného 10 km od Kuřimi. O kolik hodin a minut musel z Kuřimi vyrazit chodec průměrnou rychlostí 4 km/h dříve než cyklista, aby dorazil do Tišnova ve stejnou dobu jako cyklista? a) 30 min b) 2 h 30 min c) 2 h d) 1 h e) 1 h 30 min 81. Jakou nejvyšší úhlovou rychlostí se může otáčet kolotoč poloměru 2 m, aby osoba o hmotnosti 50 kg sedící na okraji kolotoče měla menší dostředivé zrychlení než 8 m/s 2? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 3,125 s -1 b) 3,2 s -1 c) 2 s -1 d) s -1 e) s Určete hmotnost kmene, který vleče traktor rychlostí 18 km/h vodorovně po zemi silou 1,4 kn, je-li součinitel smykového tření 0,7. (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 200 kg b) 176,4 kg c) 49 kg d) 1000 kg e) 490 kg 83. Na železnou krychli o hraně 0,4 m působí ve vodě vztlaková síla. Určete její velikost. (tíhové zrychlení je 10 m/s 2, hustota železa 7800 kg/m 3 a hustota vody 1000 kg/m 3 ) a) 640 N b) N c) N d) 0,4992 N e) 3,12 N 84. V uzavřené nádobě při tlaku 0,5 MPa byl vzduch o teplotě 27 o C. Jaký tlak měl tento vzduch, když se ohřál na teplotu 87 o C? a) 0,6 MPa b) 1,61 MPa c) 0,139 MPa d) 11,41 MPa e) 2,4 MPa 85. Koule o hmotnosti 4 kg při dopadu vykonala práci 12 J. Z jaké výšky byla spuštěna? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2, hustota koule 7800 kg/m 3 ) a) 0,3 m b) 4,8 m c) 0,062 m d) m e) 16,25 m 86. Jakou rychlostí postupuje zvuková vlna v prostředí, ve kterém má vlnovou délku 0,7 m a kmitočet (rekvenci) 1400 Hz? a) 2000 m/s b) 0,5 mm/s c) 980 m/s d) 2857 m/s e) 6157 m/s 87. Potrubím o plošném průřezu 1,5 m 2 protéká voda stálou rychlostí 4 m/s. Jaký objem proteče za dobu 1 minuty? a) 360 m 3 b) 10 m 3 c) 0,1 m 3 d) 6 m 3 e) 2,667 m Topná spirála elektrického kalorimetru o odporu 50 Ω byla připojena po dobu 2 minuty na zdroj napětí 220 V. Jak velké množství tepla předal zdroj do kalorimetru? a) 528 J b) 116,16 kj c) 1,32 MJ d) 22 kj e) 0,4545 J 89. Vypočítejte impedanci (induktivní odpor) tlumivky o indukčnosti 2 mh, která je připojena na střídavý proud o rekvenci 60 Hz. a) 0,754 Ω b) 120 Ω c) 30 kω d) 52,36 Ω e) 173,2 Ω 90. Obecná značka prvku je A Z X. Kolik nukleonů má tento prvek? a) A b)a+z c) Z d) A-Z e) Z-A 91. Jaká je jednotka světelného toku? a) volt b) lumen c) joule d) metr e) ampér Klíč: 1c, 2c, 3c, 4a, 5a, 6a, 7a, 8c, 9a, 10b, 11a, 12a, 13b. FAST (7) - FAST-F

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek MGV_F_SS_1S1_D01_Z_MECH_Uvod_PL Člověk a příroda Fyzika Mechanika Úvod Fyzika, SI, násobky a

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

Příklady z hydrostatiky

Příklady z hydrostatiky Příklady z hydrostatiky Poznámka: Při řešení příkladů jsou zaokrouhlovány pouze dílčí a celkové výsledky úloh. Celý vlastní výpočet všech úloh je řešen bez zaokrouhlování dílčích výsledků. Za gravitační

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Přijímací zkouška z fyziky

Přijímací zkouška z fyziky 2008 var. 01 str. 1 Přijímací zkouška z fyziky Nelekejte se počtu úloh, široká nabídka Vám má pomoci. U témat, která neznáte, se nezdržujte. U úkolů 1-10 je mezi nabídnutými odpověďmi vždy právě jedna

Více

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie PRÁCE A ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Práce Pokud síla vyvolává pohyb Fyzikální veličina ( odvozená ) značka: W základní jednotka: Joule ( J ) Vztah pro výpočet práce: W = F s Práce

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem?

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem? TESTOVÉ ÚLOHY (správná je vždy jedna z nabídnutých odpovědí) 1. Jaká je hmotnost vody v krychlové nádobě na obrázku, která je vodou zcela naplněna? : (A) 2 kg (B) 4 kg (C) 6 kg (D) 8 kg 20 cm 2. Jeden

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 24. 7. 212 Název zpracovaného celku: KINEMATIKA I FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Fyzikální veličiny popisují vlastnosti, stavy a změny hmotných

Více

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6. Tématický plán Hodiny: Září 7 Říjen 8 Litopad 8 Proinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6 Σ = 73 h Hodiny Termín Úvod Kinematika 8 + 1 ½ říjen Dynamika 8 + 1 konec litopadu Energie 5

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Úvod. rovinný úhel např. ϕ radián rad prostorový úhel např. Ω steradián sr

Úvod. rovinný úhel např. ϕ radián rad prostorový úhel např. Ω steradián sr Úvod Fyzikální veličina je jakákoliv objektivní vlastnost hmoty, jejíž hodnotu lze změřit nebo spočítat. Fyzikálním veličinám přiřazujeme určitou hodnotu (velikost). Hodnota dané veličiny je udávána prostřednictvím

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA V

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA V STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA V HYDROMECHANIKA PRACOVNÍ SEŠIT Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

Název DUM: Změny skupenství v příkladech

Název DUM: Změny skupenství v příkladech Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Změny skupenství

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Práce - výkon (pracovní list)

Práce - výkon (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram Práce - výkon (pracovní list) Ing. Miroslava Maříková VY_52_INOVACE_F.Ma.23-1 - Předmět: FYZIKA Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /8.roč./ Téma:

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

8.1 Elektronový obal atomu

8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2,08 10 18 C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1..00/1.79 Název DUM: Hydrostatický tlak

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE

VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE 1. Vnitřní energie (U) Vnitřní energie je energie uložená v těleseh. Je těžké určit absolutní hodnotu. Pro většinu dějů to není nezbytné, protože ji nejsme shopni uvolnit

Více

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika

Mˇeˇren ı vlastn ı indukˇcnosti Ondˇrej ˇ Sika Obsah 1 Zadání 3 2 Teoretický úvod 3 2.1 Indukčnost.................................. 3 2.2 Indukčnost cívky.............................. 3 2.3 Vlastní indukčnost............................. 3 2.4 Statická

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT,

1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, 1. ÚVOD 1.1 SOUSTAVA FYZIKÁLNÍCH VELIČIN, KONSTANT, JEDNOTEK A JEJICH PŘEVODŮ FYZIKÁLNÍ VELIČINY Fyzikálními veličinami charakterizujeme a popisujeme vlastnosti fyzikálních objektů parametry stavů, ve

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA IV

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA IV STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA IV DYNAMIKA PRACOVNÍ SEŠIT Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Soustava SI, převody jednotek

Soustava SI, převody jednotek Variace 1 Soustava SI, převody jednotek Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Co je fyzika, jednotky

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Základní pojmy a jednotky

Základní pojmy a jednotky Základní pojmy a jednotky Tlak: p = F S [N. m 2 ] [kg. m. s 2. m 2 ] [kg. m 1. s 2 ] [Pa] (1) Hydrostatický tlak: p = h. ρ. g [m. kg. m 3. m. s 2 ] [kg. m 1. s 2 ] [Pa] (2) Převody jednotek tlaku: Bar

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek Název projektu: Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Příjemce: SPŠ strojnická a SOŠ profesora Švejcara Plzeň, Klatovská 109 Tento projekt

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY G Gymnázium Hranice

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu

Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 1. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu ymnázium Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 1. ročník

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Fyzika navazuje

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Soustava SI FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

Soustava SI FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Soustava SI FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Mezinárodní soustava jednotek SI Systéme Internationald Unités (Mezinárodní soustava jednotek) zavedena dohodou v roce 1960 Rozdělení Základní jednotky Odvozené

Více

TEST: Mgr SIPZ Varianta: 0 Tisknuto:10/09/2013 3) dnes se u laiků doporučuje již pouze srdeční masáž

TEST: Mgr SIPZ Varianta: 0 Tisknuto:10/09/2013 3) dnes se u laiků doporučuje již pouze srdeční masáž TEST: Mgr SIPZ Varianta: 0 Tisknuto:10/09/2013 1. Jaký je poměr KPR u dospělého člověka pro laickou veřejnost? 1) poměr nádechů ke počtu stlačení hrudníku je 2:30 2) ani jedna z uvedených odpovědí není

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 9. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_17_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanika

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

ÚLOHA 1 Ladi = 100 Hz = 340 m/s Úkoly: lnovou d él é ku k periodu T frekvenci f =? vlnovou délku =?

ÚLOHA 1 Ladi = 100 Hz = 340 m/s Úkoly: lnovou d él é ku k periodu T frekvenci f =? vlnovou délku =? ÚLOHA 1 Ladička má rekvenci 100 Hz. Kmitá ve vzduchu, kde je rychlost zvuku přibližně c 340 m/s. Úkoly: a) Jak lze u zvuku charakterizovat vlnovou délku λ? b) Jak lze u zvuku charakterizovat periodu T?

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření:

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9. 6.07. Fyzika - FYZ Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět fyzika

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Implementace ŠVP

FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Implementace ŠVP Projekt Efektivní Učení Reformou oblastí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Implementace ŠVP Učivo

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: FYZIKA PRVNÍ MGR. JÜTTNEROVÁ 3.. 04 Název zpracovaného celku: MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA Studuje tělesa na základě jejich částicové struktury.

Více

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků FYZIKA 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Fyzika je samostatně vyučována v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Časová dotace byla posílena v 6. a 8.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme

Více

Molekulová fyzika a termika

Molekulová fyzika a termika Molekulová fyzika a termika Fyzika 1. ročník Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace výuky oboru Informační technologie MěSOŠ Klobouky u Brna Mgr. Petr Kučera 1 Obsah témat v kapitole Molekulová fyzika

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník FYZIKA Newtonovy zákony 7. ročník říjen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.6.1 Fyzika (F) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika vede žáky k hledání a poznávání fyzikálních

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

1. KLASICKÁ MECHANIKA: - mechanika hmotných bodů - kinematika a dynamika křivočarých pohybů

1. KLASICKÁ MECHANIKA: - mechanika hmotných bodů - kinematika a dynamika křivočarých pohybů 1. KLASICKÁ MECHANIKA: - mechanika hmotných bodů - kinematika a dynamika křivočarých pohybů Mechanika hmotných bodů - kinematika a dynamika křivočarých pohybů: D1) Pohyb hmotného bodu je dán rovnicí s

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní roztažnost Teorie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní roztažnost souvisí se změnou rozměru zahřívaného těles Při zahřívání se tělesa zvětšují, při ochlazování

Více

1 mm = 0,01 dm 1 m = 1 000 mm 1 mm = 0,001 m 1 km = 1 000 m 1 m = 0,001 km

1 mm = 0,01 dm 1 m = 1 000 mm 1 mm = 0,001 m 1 km = 1 000 m 1 m = 0,001 km Téma: Převody jednotek fyzikálních veličin A. Pravidla pro převody jednotek v desítkové soustavě převádíme-li z jednotky větší na menší číslo bude větší násobíme 10, 100, 1 000, 1 000 000 posuneme desetinou

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení:

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení: Obecné informace: Počet úloh: 30 Časový limit: 60 minut Max. možný počet bodů: 30 Min. možný počet bodů: 8 Povolené pomůcky: modrá propisovací tužka obyčejná tužka pravítko kružítko mazací guma Poznámky:

Více

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek MGV_F_SS_1S2_D16_Z_MECH_Proudeni_kapalin_bernoulliho_ rovnice_realna_kapalina_aerodynamika_kridlo_pl

Více