FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006 2007"

Transkript

1 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F Převeďte 37 mm 3 na m 3. a) m 3 b) m 3 c) m 3 d) m 3 e) m 3 2. Voda v řece proudí rychlostí 4 m/s. Kolmo na směr proudění se pohybuje pramice rychlostí 3 m/s. Jaká je výsledná rychlost pramice vzhledem ke břehu? a) 7 m/s b) 1 m/s c) 5 m/s d) 2,6 m/s e) 12 m/s 3. Jak velkou práci koná beranidlo o hmotnosti 30 kg při dopadu z výše 6 m? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 50 J b) 5 J c) 18 J d) 2 J e) 1800 J 4. Vypočtěte výslednici sil o velikostech 15 N a 20 N, které působí v stejném bodě kolmo na sebe. a) 25 N b) 35 N c) 5 N d) 1,3 N e) 0,75 N 5. Vypočítejte výkon turbíny v přehradě při rozdílu výšek hladin vody 25 m a průtoku vody o množství 20 m 3 /s turbínou. (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 a hustota vody 1000 kg/m 3 ) a) 12,5 kw b) 5 MW c) 8 kw d) 80 W e) 125 MW 6. Jak velký je hydrostatický tlak v hloubce 20 m pod hladinou mořské vody o hustotě 1030 kg/m 3? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 30,9 kpa b) 4,12 MPa c) 5,15 Pa d) 515 Pa e) 206 kpa 7. Jak velká je kinetická energie koule o hmotnosti 6 kg, která se pohybuje přímočarým rovnoměrným pohybem (bez rotace) rychlostí 4 m/s? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 24 J b) 48 J c) 240 J d) 15 J e) 6,7 J 8. Potrubím o plošném průřezu 2,5 m 2 protéká voda stálou rychlostí 0,5 m/s. Jaký objem vody vyteče za 1 minutu? a) 1,25 m 3 b) 75 m 3 c) 5 m 3 d) 300 m 3 e) 12 m 3 9. Vypočítejte práci vykonanou plynem při stálém tlaku Pa, změní-li se jeho objem z 0,4 m 3 na 1,6 m 3. a) 60 kj b) 12,5 kj c) 200 kj d) 100 kj e) J 10. Těleso o hmotnosti 6 kg je zavěšeno na svislé pružině, která se jeho tíhou prodlouží o 40 mm. Jaká je tuhost pružiny? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) m/n b) 1500 N/m c) 900 kg 2 /m d) 0,24 kg m e) 0,15 N/m 11. Jak velký proud bude procházet sériovým obvodem složeným z rezistorů o odporech 20 Ω a 40 Ω, které jsou připojeny k síti o napětí 120 V? a) 2 A b) 6 A c) 9 A d) 0,5 A e) 0,16 A Kolik je protonů v obalu elektricky neutrálního atomu izotopu rtuti 80 Hg? a) 200 b) 120 c) 80 d) 280 e) Jaký vztah platí v geometrické optice mezi úhlem dopadu α a úhlem odrazu β? a) α = β b) α < β c) α > β d) α β e) žádný Klíč: 1a, 2c, 3e, 4a, 5b, 6e, 7b, 8b, 9a, 10b, 11a, 12c, 13a. FAST (7) - FAST-F

2 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F Převeďte 200 Pa na kilopascaly (kpa). a) 2 kpa b) 0, kpa c) kpa d) 0, kpa e) 0,2 kpa 15. O jaký čas bude cyklista ve městě vzdáleném 25 km, který jede rychlostí 20 km/h, dříve než chodec, který jde rychlostí 5 km/h, jestliže vyrazí současně? a) 45 min b) 1 h 20 min c) 4 h d) 1 h 15 min e) 3 h 45 min 16. Kapalina proudí potrubím kruhového průřezu o průměru 12 cm rychlostí 2 m/s. Jakou rychlost bude mít v místě, kde se potrubí zužuje na průměr 4 cm? a) 0,66 m/s b) 96 m/s c) 0,22 m/s d) 6 m/s e) 18 m/s 17. Automobil o hmotnosti 2000 kg jede rychlostí 72 km/h. Jak velká je brzdící síla, zastaví-li za 4 s? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 6,94 N b) 36 kn c) 360 kn d) 10 kn e) 0,14 N 18. Automobil o hmotnosti 2200 kg jede rychlostí 11 m/s. Jaká je jeho kinetická energie? a) 12,1 kj b) 18,18 J c) 400 J d) 133,1 kj e) J 19. Určete rychlost kuličky o hmotnosti, 2 kg je-li její hybnost 40 kg m/s a tíhové zrychlení 10 m/s 2. a) 800 m/s b) 0,05 m/s c) 0,5 m/s d) 80 m/s e) 20 m/s 20. Jak velký přetlak kapaliny na píst o průřezu 400 mm 2 je zapotřebí ke zvednutí auta o hmotnosti 3200 kg? (hustota kapaliny je 800 kg/m 3, tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 128 kpa b) 0,125 Pa c) 1, kpa d) 80 MPa e) 100 kpa 21. Kolik tepelné energie je nutné dodat olověnému tělesu o hmotnosti 4 kg, které je zahřáté na teplotu tání, jestliže se těleso přemění z pevného skupenství na kapalné o téže teplotě? (měrné skupenské teplo tání olova je 24 kj/kg) a) 6 kj b) 384 kj c) 0,167 J d) 96 kj e) 1,5 J 22. Jaký proud prochází topnou spirálou o odporu 800 Ω, která má příkon 200 W? a) 0,3 ma b) 160 ka c) 0,25 A d) 4 A e) 0,5 A 23. Frekvence kmitů je 25 Hz. Za jakou dobu vykoná objekt jeden kmit? a) 625 s b) 0,2 s c) 25 s d) 5 s e) 0,04 s Kolik je neutronů v neutrálním atomu Radia 88 Ra? a) 44 b) 88 c) 226 d) 314 e) Čtyři stejné rezistory (každý o hodnotě 4 Ω) zapojíme do čtverce. Jaký odpor naměříme v úhlopříčce čtverce? a) 8 Ω b) 16 Ω c) 1 Ω d) 4 Ω e) 2 Ω 26. Jaká je rychlost šíření světla v diamantu o absolutním indexu lomu 2,4? (Rychlost světla ve vakuu je m/s) a) 1, m/s b) 7, m/s c) m/s d) 1, m/s e) 0, m/s Klíč: 1e, 2e, 3e, 4d, 5d, 6e, 7d, 8d, 9e, 10e, 11e, 12d, 13d. FAST (7) - FAST-F

3 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F Vyjádřete v základních jednotkách soustavy SI jednotku Pa. (pascal) a) kg m -1 s -2 b) kg m s c) m s d) kg s -2 e) kg -1 m s 28. Kolik km 3 je 5 m 3? a) km 3 b) km 3 c) km 3 d) km 3 e) km Určete tíhové zrychlení na Měsíci, kde těleso o hmotnosti 2 kg dopadne z výšky 5 m rychlostí 4 m/s. a) 3 m/s 2 b) 1,3 m/s 2 c) 40 m/s 2 d) 20 m/s 2 e) 1,6 m/s Brusný kotouč o poloměru 0,25 m má brousit s obvodovou rychlostí 200 m/s. Jakou úhlovou rychlostí se musí otáčet? a) 800 s -1 b) 50 s -1 c) s -1 d) 100 s -1 e) 1600 s Výtah má zvednout rovnoměrným pohybem náklad do výše 8 m za 4 s. Motor výtahu má při rovnoměrném pohonu výkon 16 kw. Jaká může být maximální hmotnost kabiny s nákladem? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 50 kg b) 800 kg c) 5120 kg d) 20 kg e) 3200 kg 32. V jednom rameni spojených nádob stojí nad společným rozhraním voda do výše 40 mm. Ve druhém rameni petrolej do výše 50 mm. Vypočítejte hustotu petroleje. (hustota vody je 1000 kg/m 3, tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 1563 kg/m 3 b) 640 kg/m 3 c) 200 kg/m 3 d) 1250 kg/m 3 e) 800 kg/m Jak se změní teplota železného předmětu o hmotnosti 4 kg, dodáme-li mu 900 J tepla? (měrná tepelná kapacita železa je 450 J.kg -1.K -1 ) a) o 3600 K b) o 0,5 K c) o 8 K d) 2 K e) 0,125 K 34. Jak velkou silou je ve vodě nadlehčován ocelový předmět o objemu 0,8 m 3? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2, hustota vody je 1000 kg/m 3, hustota oceli je 7800 kg/m 3 ) a) 62,4 kn b) 8 kn c) 97,5 kn d) 12,5 kn e) 125 N 35. Jak velkým tlakem působí na plochu 0,5 m 2 síla 40 N? a) 80 Pa b) 20 Pa c) 0,125 Pa d) 160 Pa e) 31,25 Pa 36. Vařič má výkon 2400 W. Za jak dlouhou dobu se přemění 2 kg ledu (teploty 0 o C) na vodu o téže teplotě? (měrné skupenské teplo tání ledu je J.kg -1 ) a) 70 s b) 278 s c) 0,01 s d) 1, s e) 4800 s 37. Čtyři stejné rezistory o hodnotě 2 Ω zapojíme do série (za sebe). Jaký celkový odpor naměříme? a) 8 Ω b) 4 Ω c) 2 Ω d) 0,5 Ω e) 16 Ω 38. Jak velkou kapacitu musí mít kondenzátor, aby při rekvenci 60 Hz měl stejně velký kapacitní odpor jako je induktivní odpor cívky o indukčnosti 200 mh? a) 200 µf b) 5 F c) 35 µf d) 500 mf e) 12 F Kolik nukleonů má železo 26 Fe? a) 56 b) 26 c) 30 d) 82 e) 0 Klíč: 1a, 2c, 3e, 4a, 5b, 6e, 7b, 8b, 9a, 10b, 11a, 12c, 13a. FAST (7) - FAST-F

4 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F Převeďte 3 N/mm 2 na Pa. a) Pa b) Pa c) 3 Pa d) Pa e) Pa 41. Vzdálenost mezi Ostravou a Brnem je 180 km. Z Ostravy vyjede motorista (do Brna) průměrnou rychlostí 90 km/h. Ve stejný okamžik vyjede z Brna motocyklista (do Ostravy) průměrnou rychlostí 60 km/h. Jak daleko od Brna se potkají? a) 60,5 km b) 30 km c) 72 km d) 120 km e) 150 km 42. Na vodorovné ploše vykoná válec 5 otáček na dráze 1,5 m. Jaký je jeho průměr? a) 0,9 m b) 3,3 m c) 7,5 m d) 0,3 m e) 0,096 m 43. Elektromotor pohánějící zdviž má trvalý příkon 2 kw. Vypočítejte účinnost elektromotoru, vyjede-li zdviž o hmotnosti 400 kg do výšky 8 m za 20 s. (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 80 % b) 20 % c) 5 % d) 95 % e) 31,25 % 44. Určete hybnost vozíčku o hmotnosti 0,6 kg, který se pohybuje rychlostí 2 m/s. a) 3 kg s m -1 b) 1,2 kg m s -1 c) 0,33 m s -1 kg -1 d) 4 kg m s -1 e) 144 kg 2 m 2 s Z můstku umístěného 45 m nad hladinou vody spadlo těleso o hmotnosti 5 kg do vody. Jakou kinetickou energii mělo těsně před dopadem na hladinu? (předpokládejte nulovou počáteční rychlost, tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 225 J b) 9 J c) 1,1 J d) 2250 J e) 30 J 46. Jak velká je vztlaková síla u tělesa o hmotnosti 4 kg zcela ponořeného v nádrži naplněné olejem? (hustota tělesa je 4000 kg/m 3, hustota oleje 800 kg/m 3 a tíhové zrychlení 10 m/s 2 ) a) 200 N b) 8 N c) N d) 0,5 N e) 0,125 N 47. Ve stěně nádoby, která je až po okraj naplněna vodou, je otvor v hloubce 1,25 m pod hladinou. Vypočítejte výtokovou rychlost vody v místě otvoru. (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 12,5 m/s b) 5 m/s c) 0,125 m/s d) 8 m/s e) 3,5 m/s 48. Na jakou hodnotu se změní objem vzduchu z 60 m 3, jestliže při konstantní teplotě 20 o C klesne tlak z hodnoty 400 Pa na 200 Pa? a) 120 m 3 b) 30 m 3 c) 1333 m 3 d) m 3 e) 67 m Zvuk odeslaný z lodi a odražený v mořské vodě od vraku se vrátil do místa vyslání na hladině za 0,8 s. V jaké hloubce je vrak? (rychlost šíření zvuku ve vodě je 1500 m/s) a) 960 m b) 600 m c) m d) 1875 m e) 34,6 m 50. Motor je připojen na napětí 110 V. Jeho výkon je 55 W. Jaká je hodnota proudu? a) 0,5 A b) 4 A c) 2 A d) 1,48 A e) 6050 A Kolik protonů obsahuje elektricky neutrální atom uranu 92 U? a) 238 b) 146 c) 92 d) 0 e) Jaký bude výkon topné spirály o odporu 1,6 kω, prochází-li jí proud 0,2 A? a) 64 W b) 320 W c) 8000 W d) 0,32 W e) 0,125 W Klíč: 1a, 2c, 3e, 4a, 5b, 6d, 7b, 8b, 9a, 10b, 11a, 12c, 13a. FAST (7) - FAST-F

5 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F Převeďte 18 km/h na m/s. a) 5 m/s b) m/s c) 0,018 m/s d) 3 m/s e) 18 m/s 54. Vozidlo z klidu dosáhne rychlosti 100 km/h za 12 s. Určete jeho střední zrychlení. a) 8,33 m/s 2 b) 0,69 m/s 2 c) 0,12 m/s 2 d) 2,31 m/s 2 e) 0,432 m/s Na těleso o hmotnosti 5 kg, které se pohybuje přímočaře bez tření rychlostí 3 m/s, působí po dobu 2 s urychlující síla 10 N. Vypočítejte konečnou rychlost tělesa. a) 4 m/s b) 103 m/s c) 7 m/s d) 11 m/s e) 300 m/s 56. Síla 150 N působí otáčivým momentem 300 N m vzhledem k jistému bodu. Na jak dlouhém rameni působí, je-li úhel mezi vektorem síly a ramene pravý? a) 0,5 m b) m c) 1 m d) 13,310-3 m e) 2 m 57. Výsadkář klesá s padákem k Zemi rovnoměrným přímočarým pohybem. Jeho hmotnost je 65 kg a hmotnost padáku je 5 kg. Jak veliká je síla odporu prostředí při tomto pohybu? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 325 N b) 700 N c) 3250 N d) 130 N e) 600 N 58. Válcová nádoba (průměr 20 cm, výška 15 cm) je po okraj zaplněna vodou (hustota vody je 1000 kg/m 3 ). Jak velkým hydrostatickým tlakem působí voda na dno nádrže? (neuvažujte atmosérický tlak, tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 3500 Pa b) 15 Pa c) 6,6 Pa d) 188,4 Pa e) 1500 Pa 59. Jak se nazývá přímá přeměna pevné áze látky na plynnou ázi? a) tání b) vypařování c) sublimace d) izotropie e) tuhnutí 60. Kolik kilogramů vody o teplotě 80 o C musíme smísit s 50 kg vody o teplotě 10 o C abychom po promísení dostali vodu teplou 30 o C? (měrná tepelná kapacita vody je 4200 J kg -1 K -1 ) a) 200 kg b) 32 kg c) 20 kg d) 125 kg e) 5 kg 61. Spotřebič o odporu 55 Ω je připojen ke zdroji 220 V. Jaký proud bude odebírán ze zdroje? a) A b) 0,25 A c) 880 A d) 4 A e) 0,072 A 62. Tři paralelně zapojené vodiče s odpory 3 Ω, 4 Ω a 12 Ω se mohou nahradit jedním odporem. Jaká je jeho hodnota? a) 144 Ω b) 19 Ω c) 6,33 Ω d) 1,5 Ω e) 0,667 Ω 63. Měděný drát má při teplotě 20 o C délku 25,17 m. Jakou délku má při teplotě 70 o C, je-li součinitel teplotní délkové roztažnosti 1, K -1? a) 25,15 m b) 25,21 m c) 25,19 m d) 25,13 m e) 25,23 mm 64. Vypočítejte, na jaké vlnové délce vysílá televizní vysílač pracující na rekvenci 88 MHz. (rychlost šíření elektromagnetických vln je m/s) a) 0,29 m b) 264 m c) 3,41 m d) 29,33 m e) m 65. Jaká je rychlost šíření světla v diamantu o absolutním indexu lomu 2,4? (rychlost světla ve vakuu je m/s) a) 5, m/s b) 1, m/s c) 7, m/s d) 1, m/s e) 0, m/s Klíč: 1a, 2d, 3c, 4e, 5b, 6e, 7c, 8c, 9d, 10d, 11c, 12c, 13b. FAST (7) - FAST-F

6 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F Převeďte 4 g cm -3 na kg m -3. a) 4000 kg m -3 b) 0,4 kg m -3 c) kg m -3 d) 4 kg m -3 e) kg m Kapky vody padají svisle rychlostí 3 m/s. Na oknech jedoucího vlaku svírají dráhy vodních kapek s vodorovným rámem okna úhel 60 o. Jakou rychlostí jede vlak? a) 1,5 m/s b) 2,6 m/s c) 5,2 m/s d) 1,73 m/s e) 0,58 m/s 68. Jak dlouho padá těleso volným pádem do studny hluboké 20 m? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 10 s b) 2 s c) 0,5 s d) 1,41 s e) 14,1 s 69. Určete vztah pro výpočet úhlové rychlosti ω rovnoměrného pohybu po kružnici znáte-li rekvenci. 1 π a) ω = b) ω = 2 π c) ω = d) ω = 2 e) ω = 2 2 π 70. Míč o hmotnosti 0,5 kg nabyl při výkopu rychlosti 4 m/s. Jak velká průměrná síla na něj působila, jestliže náraz trval 0,02 s? a) 0,04 N b) 2, N c) 100 N d) 0,16 N e) 400 N 71. Jak velká odstředivá síla působí na vagón o hmotnosti kg, který se pohybuje rychlostí 36 km/h v zatáčce o poloměru 80 m? a) 5, N b) 1, N c) 900 N d) 2, N e) 4, N 72. Ve vodní nádrži tvaru kvádru sahá voda do výšky 3 m. Jak velkým hydrostatickým tlakem působí voda na dno nádrže? (hustota vody je 1000 kg/m 3 a tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) Pa b) Pa c) 3333 Pa d) 33 Pa e) Pa 73. Jak dlouho vytékalo 600 m 3 vody rychlostí 2 m/s potrubím o průřezu 3 m 2? (hustota vody je 1000 kg/m 3 ) a) 100 s b) 400 s c) 3600 s d) 900 s e) 0,1 s 74. Fázová rychlost šíření vlnění c [m/s] se spočítá z jeho vlnové délky λ [m] a z kmitočtu (rekvence) [Hz] dle vztahu λ a) c = b) c = c) c = λ 2 π d) c = λ e) c = λ 2 λ 75. Plyn s látkovým množstvím 160 molů má hmotnost 4 kg. Vypočítejte jeho molární hmotnost. a) 0,025 kg/mol b) 40 kg/mol c) 640 kg/mol d) 1, kg/mol e) 10 kg/mol 76. Vypočítejte celkové teplo, které přijal led o hmotnosti 4 kg a teplotě 0 o C při normálním tlaku, aby se celý přeměnil ve vodu o stejné teplotě. (měrná tepelná kapacita ledu je 2100 J.kg -1.K -1, měrné skupenské teplo tání ledu je J.kg -1, měrná tepelná kapacita vody je 4200 J.kg -1.K -1 ) a)16, J b) 1, J c) 8, J d) 1, J e) 83, J Kolik nukleonů obsahuje elektricky neutrální atom Berylia 4 Be? a) 4 b) 9 c) 5 d) 13 e) Světelný paprsek dopadá ze vzduchu na vodní hladinu pod úhlem 60 o (měřen od kolmice dopadu). Určete úhel lomu. (index lomu vzduchu je 1 a index lomu vody 1,3) a) 40,5 o b) 46,2 o c) 78 o d) 48,4 o e) 41,8 o Klíč: 1a, 2d, 3b, 4b, 5c, 6d, 7a, 8a, 9d, 10a, 11b, 12b, 13e. FAST (7) - FAST-F

7 TEST Z FYZIKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČÍSLO FAST-F Mechanická vlna se v materiálu šíří rychlostí 7 mm/µs. Jaká je to rychlost v m/s? a) 7 m/s b) m/s c) 7000 m/s d) 0,007 m/s e) m/s 80. Cyklista vyrazil z Kuřimi průměrnou rychlostí 20 km/h a dojel do Tišnova vzdáleného 10 km od Kuřimi. O kolik hodin a minut musel z Kuřimi vyrazit chodec průměrnou rychlostí 4 km/h dříve než cyklista, aby dorazil do Tišnova ve stejnou dobu jako cyklista? a) 30 min b) 2 h 30 min c) 2 h d) 1 h e) 1 h 30 min 81. Jakou nejvyšší úhlovou rychlostí se může otáčet kolotoč poloměru 2 m, aby osoba o hmotnosti 50 kg sedící na okraji kolotoče měla menší dostředivé zrychlení než 8 m/s 2? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 3,125 s -1 b) 3,2 s -1 c) 2 s -1 d) s -1 e) s Určete hmotnost kmene, který vleče traktor rychlostí 18 km/h vodorovně po zemi silou 1,4 kn, je-li součinitel smykového tření 0,7. (tíhové zrychlení je 10 m/s 2 ) a) 200 kg b) 176,4 kg c) 49 kg d) 1000 kg e) 490 kg 83. Na železnou krychli o hraně 0,4 m působí ve vodě vztlaková síla. Určete její velikost. (tíhové zrychlení je 10 m/s 2, hustota železa 7800 kg/m 3 a hustota vody 1000 kg/m 3 ) a) 640 N b) N c) N d) 0,4992 N e) 3,12 N 84. V uzavřené nádobě při tlaku 0,5 MPa byl vzduch o teplotě 27 o C. Jaký tlak měl tento vzduch, když se ohřál na teplotu 87 o C? a) 0,6 MPa b) 1,61 MPa c) 0,139 MPa d) 11,41 MPa e) 2,4 MPa 85. Koule o hmotnosti 4 kg při dopadu vykonala práci 12 J. Z jaké výšky byla spuštěna? (tíhové zrychlení je 10 m/s 2, hustota koule 7800 kg/m 3 ) a) 0,3 m b) 4,8 m c) 0,062 m d) m e) 16,25 m 86. Jakou rychlostí postupuje zvuková vlna v prostředí, ve kterém má vlnovou délku 0,7 m a kmitočet (rekvenci) 1400 Hz? a) 2000 m/s b) 0,5 mm/s c) 980 m/s d) 2857 m/s e) 6157 m/s 87. Potrubím o plošném průřezu 1,5 m 2 protéká voda stálou rychlostí 4 m/s. Jaký objem proteče za dobu 1 minuty? a) 360 m 3 b) 10 m 3 c) 0,1 m 3 d) 6 m 3 e) 2,667 m Topná spirála elektrického kalorimetru o odporu 50 Ω byla připojena po dobu 2 minuty na zdroj napětí 220 V. Jak velké množství tepla předal zdroj do kalorimetru? a) 528 J b) 116,16 kj c) 1,32 MJ d) 22 kj e) 0,4545 J 89. Vypočítejte impedanci (induktivní odpor) tlumivky o indukčnosti 2 mh, která je připojena na střídavý proud o rekvenci 60 Hz. a) 0,754 Ω b) 120 Ω c) 30 kω d) 52,36 Ω e) 173,2 Ω 90. Obecná značka prvku je A Z X. Kolik nukleonů má tento prvek? a) A b)a+z c) Z d) A-Z e) Z-A 91. Jaká je jednotka světelného toku? a) volt b) lumen c) joule d) metr e) ampér Klíč: 1c, 2c, 3c, 4a, 5a, 6a, 7a, 8c, 9a, 10b, 11a, 12a, 13b. FAST (7) - FAST-F

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj 1 2 3 4 5 6 7 8 Jakou maximální rychlostí může projíždět automobil zatáčku (o poloměru 50 m) tak, aby se navylila voda z nádoby (hrnec válec o poloměru

Více

SBORNÍK PŘÍKLADŮ Z FYZIKY

SBORNÍK PŘÍKLADŮ Z FYZIKY SBORNÍK PŘÍKLADŮ Z FYZIKY 1 OBSAH MECHANIKA...4 Jednotky, převody a základní vztahy...4 Pohyb rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený...7 Pády, vrhy... 1 Pohyb otáčivý... 16 Hybnost... 18 Energie, práce výkon...

Více

4. Žádná odpověď není správná -0

4. Žádná odpověď není správná -0 1. Auto rychlé zdravotnické pomoci jelo první polovinu dráhy rychlostí v1 = 90 km.h -1, druhou polovinu dráhy rychlostí v2 = 72 km.h -1. Určete průměrnou rychlost. 1. 81,5 km.h -1-0 2. 80 km.h -1 +0 3.

Více

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ 1. Vyjádřete v základních jednotkách soustavy SI jednotku Pa (Pascal). 2 + kg m 1 s 2 - kg m 2 s - kg m s 1 3 - kg m 2 s 2. Vyhledejte správný převodní vztah pro 5 mm μs 1. + 5000 m s 1-5 km h 1,005 m

Více

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy,

Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika. Čas k řešení je 120 minut (6 minut na úlohu): snažte se nejprve rychle vyřešit ty nejsnazší úlohy, Státní bakalářská zkouška. 9. 05 Fyzika (učitelství) Zkouška - teoretická fyzika (test s řešením) Jméno: Pokyny k řešení testu: Ke každé úloze je správně pouze jedna odpověď. Čas k řešení je 0 minut (6

Více

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA

TÉMA: Molekulová fyzika a tepelné děje v plynech VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA U.. vnitřní energie tělesa ( termodynamické soustavy) je celková kinetická energie neuspořádaně se pohybujících částic tělesa ( molekul, atomů, iontů) a celková potenciální energie vzájemné polohy těchto

Více

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme? 5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10 19 C, k = 9 10 9 N m 2 C 2, ε 0 = 8,85 10 12 C 2 N 1 m 2. 5.6 Kolik elementárních nábojů odpovídá náboji 1 µc? 5.7 Novodurová tyč získala

Více

SBÍRKA ÚLOH Z FYSIKY. Gymnázium F. X. Šaldy. pro přípravu k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám do vysokých škol a k práci ve fysikálním semináři

SBÍRKA ÚLOH Z FYSIKY. Gymnázium F. X. Šaldy. pro přípravu k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám do vysokých škol a k práci ve fysikálním semináři Gymnázium F. X. Šaldy PŘEDMĚTOVÁ KOMISE FYSIKY SBÍRKA ÚLOH Z FYSIKY pro přípravu k maturitní zkoušce, k přijímacím zkouškám do vysokých škol a k práci ve fysikálním semináři Sazba: Honsoft, 2006 2007.

Více

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO

II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO II. VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO 2.1 Vnitřní energie tělesa a) celková energie (termodynamické) soustavy E tvořena kinetickou energií E k jejího makroskopického pohybu jako celku potenciální energií

Více

Soubor příkladů z fyziky pro bakalářskou fyziku VŠB TUO prof. ing. Libor Hlaváč, Ph.D.

Soubor příkladů z fyziky pro bakalářskou fyziku VŠB TUO prof. ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Soubor příkladů z fyziky pro bakalářskou fyziku VŠB TUO prof. ing. Libor Hlaváč, Ph.D. 1. Za jaký čas a jakou konečnou rychlostí (v km/hod.) dorazí automobil na dolní konec svahu dlouhého 50 m a skloněného

Více

Předmět: Seminář z fyziky

Předmět: Seminář z fyziky Pracovní list č. 1: Kinematika hmotného bodu a) Definujte základní kinematické veličiny, charakterizujte tečné a normálové zrychlení. b) Proveďte rozbor charakteristik jednotlivých konkrétních neperiodických

Více

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI?

FYZIKA na LF MU cvičná. 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? FYZIKA na LF MU cvičná 1. Který z následujících souborů jednotek neobsahuje jen základní nebo odvozené jednotky soustavy SI? A. kandela, sekunda, kilogram, joule B. metr, joule, kalorie, newton C. sekunda,

Více

Příklad 1. Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ p 1 = p 2 F 1 = F 2 S 1 S 2.

Příklad 1. Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ p 1 = p 2 F 1 = F 2 S 1 S 2. VII Mechanika kapalin a plynů Příklady označené symbolem( ) jsou obtížnější Příklad 1 Jak velká vztlakovásíla bude zhruba působit na ocelové těleso o objemu 1 dm 3 ponořené do vody? /10 N/ Stručné řešení:

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_4_Mechanická práce a energie Ing. Jakub Ulmann 4 Mechanická práce a energie 4.1 Mechanická práce 4.2

Více

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek

Fyzikální veličiny. Převádění jednotek Fyzikální veličiny Vlastnosti těles, které můžeme měřit nebo porovnávat nazýváme fyzikální veličiny. Značka fyzikální veličiny je písmeno, kterým se název fyzikální veličiny nahradí pro zjednodušení zápisu.

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ATOM, ELEKTRONOVÝ OBAL 1) Sestavte tabulku: a) Do prvního sloupce

Více

b=1.8m, c=2.1m. rychlostí dopadne?

b=1.8m, c=2.1m. rychlostí dopadne? MECHANIKA - PŘÍKLADY 1 Příklad 1 Vypočítejte síly v prutech prutové soustavy, je-li zatěžující síla F. Rozměry prutů jsou h = 1.2m, b=1.8m, c=2.1m. Příklad 2 Vypočítejte zrychlení tělesa o hmotnosti m

Více

S = 2. π. r ( r + v )

S = 2. π. r ( r + v ) horní podstava plášť výška válce průměr podstavy poloměr podstavy dolní podstava Válec se skládá ze dvou shodných podstav (horní a dolní) a pláště. Podstavou je kruh. Plášť má tvar obdélníka, který má

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 1 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1201_základní_pojmy_1_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 05_2_Kinematika hmotného bodu Ing. Jakub Ulmann 2 Kinematika hmotného bodu Nejstarším odvětvím fyziky,

Více

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek 6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z FYZIKY:

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z FYZIKY: TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z FYZIKY: školní rok : 2007 / 2008 třída : 4.A zkoušející : Mgr. Zbyněk Bábíček 1. Kinematika hmotného bodu 2. Dynamika hmotného bodu 3. Mechanická práce a energie 4. Gravitační

Více

Relativistická dynamika

Relativistická dynamika Relativistická dynamika 1. Jaké napětí urychlí elektron na rychlost světla podle klasické fyziky? Jakou rychlost získá při tomto napětí elektron ve skutečnosti? [256 kv, 2,236.10 8 m.s -1 ] 2. Vypočtěte

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II Sbírka příkladů pro ekonomické obory kombinovaného studia Dopravní fakulty Jana Pernera (PZF2K)

Více

R w I ź G w ==> E. Přij.

R w I ź G w ==> E. Přij. 1. Na baterii se napojily 2 stejné ohřívače s odporem =10 Ω každý. Jaký je vnitřní odpor w baterie, jestliže výkon vznikající na obou ohřívačích nezávisí na způsobu jejich napojení (sériově nebo paralelně)?

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_368 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena Krejčíková

Více

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN Rovnováha, Síly na rovinné stěny CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN Příklad č. 1: Nákladní automobil s cisternou ve tvaru kvádru o rozměrech H x L x B se pohybuje přímočarým pohybem po nakloněné rovině se zrychlením

Více

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. ročníku 1 hodinu týdně a v 7. až 9. ročníku 2 hodiny

Více

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: Mechanika tekutin a rovnice kontinuity Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Příklady Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho

Více

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika

R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A. R10.1 Fotovoltaika Fyzika pro střední školy II 84 R10 F Y Z I K A M I K R O S V Ě T A R10.1 Fotovoltaika Sluneční záření je spojeno s přenosem značné energie na povrch Země. Její velikost je dána sluneční neboli solární

Více

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE

Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE Opakování PRÁCE, VÝKON, ÚČINNOST, ENERGIE 1 Rozhodni a zdůvodni, zda koná práci člověk, který a) vynese tašku do prvního patra, b) drží činku nad hlavou, c) drží tašku s nákupem na zastávce autobusu, d)

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin Rychlostní snímače průtoku Rychlostní snímače průtoku vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny v STŘ. Ta závisí vzhledem k rychlostnímu

Více

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11)

OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2010/11) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 20/11) (UČEBNÍ MATERIÁLY Prima Macháček M., Rojko M. a kol. kolem nás 1, Scientia Motivace ke studiu fyziky Motivace ke studiu fyziky 4 Vlastnosti látek Rozlišení kapalin a plynů, odlišnosti

Více

12. Termomechanika par, Clausius-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

12. Termomechanika par, Clausius-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par 1/2 1. Určovací veličiny pracovní látky 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 3. Směsi plynů, měrné tepelné kapacity plynů 4. První termodynamický zákon 5. Základní vratné

Více

Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika

Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika Témata pro přípravu k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů obor strojírenství, zaměření počítačová grafika Práce budou provedeny na PC pomocí CAD, CAM, Word a vytištěny. Součástí práce může

Více

Pracovní list: Hustota 1

Pracovní list: Hustota 1 Pracovní list: Hustota 1 1. Doplň zápis: g kg 1 = cm 3 m 3 2. Napiš, jak se čte jednotka hustoty: g.. cm 3 kg m 3 3. Doplň značky a základní jednotky fyzikálních veličin. Napiš měřidla hmotnosti a objemu.

Více

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda KAPALINY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vlastnosti molekul kapalin V neustálém pohybu Ve stejných vzdálenostech, nejsou ale vázány Působí na sebe silami: odpudivé x přitažlivé Vlastnosti kapalin

Více

3. TEKUTINY A TERMIKA 3.1 TEKUTINY

3. TEKUTINY A TERMIKA 3.1 TEKUTINY 3. TEKUTINY A TERMIKA 3.1 TEKUTINY 3.1.1 TEKUTINY, TLAK, HYDROSTATICKÝ A ATMOSFÉRICKÝ TLAK, VZTLAKOVÁ SÍLA Tekutiny: kapaliny a plyny Statika kapalin a plynů = Hydrostatika a Aerostatika Tlak v tekutině

Více

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF

Úlohy pro 52. ročník fyzikální olympiády, kategorie EF FO52EF1: Dva cyklisté Dva cyklisté se pohybují po uzavřené závodní trase o délce 1 200 m tak, že Lenka ujede jedno kolo za dobu 120 s, Petr za 100 s. Při tréninku mohou vyjet buď stejným směrem, nebo směry

Více

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou... 4. 2.4 Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5 Obsah 1 Tekutiny 1 2 Tlak 2 2.1 Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou.............. 3 2.2 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4 2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou............. 4

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. katedra fyziky F Y Z I K A I I UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ katedra fyziky F Y Z I K A I I Sbírka příkladů pro studijní obory DMML, TŘD, MMLS a AID prezenčního studia DFJP RNDr. Jan Z a j í c, CSc., 2006 VII.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí)

TEKUTINOVÉ POHONY. Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) TEKUTINOVÉ POHONY TEKUTINOVÉ POHONY Pneumatické (medium vzduch) Hydraulické (medium kapaliny s příměsí) Přednosti: dobrá realizace přímočarých pohybů dobrá regulace síly, která je vyvozena motorem (píst,

Více

Kinematika hmotného bodu pohyb přímočarý, pohyb po kružnici Sada 1 - Kinematika 26/79 Rychlík jedoucí rychlostí 120 km.h -1 brzdí se záporným zrychlením a = -0,3 m.s -2. V jaké vzdálenosti před stanicí

Více

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky

FYZIKA, SI, NÁSOBKY A DÍLY, SKALÁR A VEKTOR, PŘEVODY TEORIE. Fyzika. Fyzikální veličiny a jednotky Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek MGV_F_SS_1S1_D01_Z_MECH_Uvod_PL Člověk a příroda Fyzika Mechanika Úvod Fyzika, SI, násobky a

Více

Příklady 2 - Kinematika - 27.9.2007

Příklady 2 - Kinematika - 27.9.2007 Příklady 2 - Kinematika - 27.9.2007 1. Počáteční poloha míčku je dána polohovým vektorem r 1 = ( 3, 2, 5), koncová poloha je určena vektorem r 2 = (9, 2, 8). Určete vektor posunutí míčku. Určete velikost

Více

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, 664 49, Ostopovice.

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, 664 49, Ostopovice. Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 39!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k

Více

fyzika v příkladech 1 a 2

fyzika v příkladech 1 a 2 Sbírka pro předmět Středoškolská fyzika v příkladech 1 a 2 Mechanika: kapaliny a plyny zadání 1. Ve dně nádoby je otvor, kterým vytéká voda. Hladina vody v nádobě je 30 cm nade dnem. Jakou rychlostí vytéká

Více

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa

laboratorní řád, bezpečnost práce metody fyzikálního měření, chyby měření hustota tělesa Vyučovací předmět Fyzika Týdenní hodinová dotace 2 hodiny Ročník 1. Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy používá s porozuměním učivem zavedené fyzikální

Více

17. Střela hmotnosti 20 g zasáhne rychlostí 400 ms -1 strom. Do jaké hloubky pronikne, je-li průměrný odpor dřeva R = 10 4 N?

17. Střela hmotnosti 20 g zasáhne rychlostí 400 ms -1 strom. Do jaké hloubky pronikne, je-li průměrný odpor dřeva R = 10 4 N? 1. Za jaký čas a jakou konečnou rychlostí (v km/hod.) dorazí automobil na dolní konec svahu dlouhého 25 m a skloněného o 7 0 proti vodorovné rovině, jestliže na horním okraji začal brzdit na hranici možností

Více

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie TEPELNÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení

Více

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? MECHANICKÁ PRÁCE 1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? l = s = 6 cm = 6 10 2 m F = 120 N W =? (J) W = F. s W = 6 10 2 120 = 7,2 W = 7,2 J

Více

Dynamika hmotného bodu

Dynamika hmotného bodu Mechanika příklady pro samostudium Dynamika hmotného bodu Příklad 1: Určete konstantní sílu F, nutnou pro zrychlení automobilu o hmotnosti 1000 kg z klidu na rychlost 20 m/s během 10s. Dáno: m = 1000 kg,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner Vyučovací předmět fyzika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v těchto hodinových dotacích: 6.

Více

Práce. Práce se značí:

Práce. Práce se značí: Práce Z fyzikálního hlediska konáme práci, jestliže působíme určitou silou po nějaké dráze, tj. jestliže působíme silou na těleso a způsobíme tím jeho pohyb. F Práce se značí: Jednotka: W J (joule) Jestliže

Více

[381 m/s] 12. Ocelovou součást o hmotnosti m z = 4 kg, měrném teple c z = 420 J/kgK, zahřátou na teplotu t z = 900 C ponoříme do olejové lázně o

[381 m/s] 12. Ocelovou součást o hmotnosti m z = 4 kg, měrném teple c z = 420 J/kgK, zahřátou na teplotu t z = 900 C ponoříme do olejové lázně o 3 - Termomechanika 1. Hustota vzduchu při tlaku p l = 0,2 MPa a teplotě t 1 = 27 C je ρ l = 2,354 kg/m 3. Jaká je jeho hustota ρ 0 při tlaku p 0 = 0,1MPa a teplotě t 0 = 0 C [1,29 kg/m 3 ] 2. Určete objem

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT: Fyzika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles

Více

(1) Řešení. z toho F 2 = F1S2. 3, 09 m/s =. 3, 1 m/s. (Proč se zde nemusí převádět jednotky?)

(1) Řešení. z toho F 2 = F1S2. 3, 09 m/s =. 3, 1 m/s. (Proč se zde nemusí převádět jednotky?) () Která kapalina se více odlišuje od ideální kapaliny, voda nebo olej? Zdůvodněte Popište princip hydraulického lisu 3 Do nádob A, B, C (viz tabule), které mají stejný obsah S dna, je nalita voda do stejné

Více

Příklady: 7., 8. Práce a energie

Příklady: 7., 8. Práce a energie Příklady: 7., 8. Práce a energie 1. Dělník tlačí bednu o hmotnosti m = 25, 0 kg vzhůru po dokonale hladké nakloněné rovině o úhlu sklonu α = 25. Působí na ni při tom stálou silou F o velikosti F = 209

Více

MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN

MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN MOLEKULOVÁ FYZIKA KAPALIN Struktura kapalin Povrchová vrstva kapaliny Povrchová energie, povrchová síla, povrchové napětí Kapilární tlak Kapilarita Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. STRUKTURA KAPALIN Tvoří

Více

Stereometrie pro učební obory

Stereometrie pro učební obory Variace 1 Stereometrie pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz 1. Vzájemná poloha prostorových

Více

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie PRÁCE A ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Práce Pokud síla vyvolává pohyb Fyzikální veličina ( odvozená ) značka: W základní jednotka: Joule ( J ) Vztah pro výpočet práce: W = F s Práce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 8. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7/1 (Prometheus), M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika 8/1

Více

Zákon zachování energie - příklady

Zákon zachování energie - příklady DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-13 Téma: ZZE - příklady Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý VÝKLAD Zákon zachování energie - příklady 1.) Jakou má polohovou energii

Více

Příklady z hydrostatiky

Příklady z hydrostatiky Příklady z hydrostatiky Poznámka: Při řešení příkladů jsou zaokrouhlovány pouze dílčí a celkové výsledky úloh. Celý vlastní výpočet všech úloh je řešen bez zaokrouhlování dílčích výsledků. Za gravitační

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D07_Z_OPAK_M_Mechanika_kapalin_a_plynu_T Člověk a příroda Fyzika Mechanika kapalin

Více

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy:

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy: Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Tematická oblast: PSK1-10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Ukázka fyzikálních principů, na kterých

Více

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10

Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP. Termodynamika. Příklad 10 Zadání příkladů řešených na výpočetních cvičeních z Fyzikální chemie I, obor CHTP Termodynamika Příklad 1 Stláčením ideálního plynu na 2/3 původního objemu vzrostl při stálé teplotě jeho tlak na 15 kpa.

Více

Sada pracovních listů fyzika. Fyzika 7. ročník CZ.1.07/1.1.16/02.0079

Sada pracovních listů fyzika. Fyzika 7. ročník CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Sada pracovních listů fyzika Fyzika 7. ročník CZ.1.07/1.1.16/02.0079 Sada pracovních listů je zaměřena na opakování, upevnění a procvičování učiva 7. ročníku. Světelné jevy, mechanické vlastnosti látek.

Více

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů Mechanika tekutin Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů Vlastnosti kapalin a plynů Tekutiny = kapaliny + plyny Ideální kapalina - dokonale tekutá - bez vnitřního tření - zcela

Více

Rotační skořepiny, tlakové nádoby, trubky. i Výpočet bez chyb. ii Informace o o projektu?

Rotační skořepiny, tlakové nádoby, trubky. i Výpočet bez chyb. ii Informace o o projektu? Rotační skořepiny, tlakové nádoby, trubky i Výpočet bez chyb. ii Informace o o projektu? Kapitola vstupních parametrů 1. Výběr materiálu a nastavení jednotek 1.1 Jednotky výpočtu 1.2 Materiál SI Units

Více

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790

Více

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep

(2) 2 b. (2) Řešení. 4. Platí: m = Ep (1) 1. Zaveďte slovy fyzikální veličinu účinnost 2. Vyjádřete 1 Joule v základních jednotkách SI. 3. Těleso přemístíme do vzdálenosti 8,1 m, přičemž na ně působíme silou o velikosti 158 N. Jakou práci

Více

Úlohy 1. kola 54. ročníku Fyzikální olympiády Databáze pro kategorie E a F

Úlohy 1. kola 54. ročníku Fyzikální olympiády Databáze pro kategorie E a F Úlohy 1. kola 54. ročníku Fyzikální olympiády Databáze pro kategorie E a F 1. Sjezdové lyžování Závodní dráha pro sjezdové lyžování má délku 1 800 m a výškový rozdíl mezi startem a cílem je 600 m. Nahradíme

Více

Jak zapisujeme hustotu látky

Jak zapisujeme hustotu látky Jak zapisujeme hustotu látky Uvedení jednotky je nutné, bez uvedení jednotky by byl zápis špatně. Co znamená, vyjádření hustoty? Hustota mědi je 8 960 kg/m 3... znamená, že 1 metr krychlový mědi má hmotnost

Více

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. Termika Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději. 1. Vnitřní energie Brownův pohyb a difúze látek prokazují, že částice látek jsou v neustálém neuspořádaném pohybu. Proto mají kinetickou

Více

Mechanická práce, výkon a energie pro učební obory

Mechanická práce, výkon a energie pro učební obory Variace 1 Mechanická práce, výkon a energie pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1.

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny

Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 1: Určení výtokové rychlosti kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY FYZIKÁLNA 2. ročník šestiletého studia

Více

7. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. i.

7. Na těleso o hmotnosti 10 kg působí v jednom bodě dvě navzájem kolmé síly o velikostech 3 N a 4 N. Určete zrychlení tělesa. i. Newtonovy pohybové zákony 1. Síla 60 N uděluje tělesu zrychlení 0,8 m s-2. Jak velká síla udělí témuž tělesu zrychlení 2 m s-2? BI5147 150 N 2. Těleso o hmotnosti 200 g, které bylo na začátku v klidu,

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory Anotace: Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistor, paralelní zapojení, sériové zapojení Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská

Více

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou.

1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLŮ Vlastnosti kovů a jejich slitin jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Z hlediska použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé dělení

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

Clemův motor vs. zákon zachování energie

Clemův motor vs. zákon zachování energie Clemův motor vs. zákon zachování energie (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2009 V učebnicích fyziky se traduje, že energii nelze ani získat z ničeho, ani ji zničit, pouze ji lze přeměnit na jiný druh. Z této

Více

Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky krychle o hraně délky a cm.

Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky krychle o hraně délky a cm. Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky krychle o hraně délky a cm. 8 cm u s = 11,3137085 cm pomocí Pythagorovy věty z pravoúhlého ABC u t = 13,85640646 cm opět pomocí Pythagorovy věty z pravoúhlého ACA'

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

Přijímací zkouška z fyziky

Přijímací zkouška z fyziky 2008 var. 01 str. 1 Přijímací zkouška z fyziky Nelekejte se počtu úloh, široká nabídka Vám má pomoci. U témat, která neznáte, se nezdržujte. U úkolů 1-10 je mezi nabídnutými odpověďmi vždy právě jedna

Více

Doprovodné otázky pro studenty, kvízy, úkoly aj.

Doprovodné otázky pro studenty, kvízy, úkoly aj. Doprovodné otázky pro studenty, kvízy, úkoly aj. Otázky: 1. Jak se projeví menší hustota ledu v porovnání s vodou při zamrzání vodních nádrží a toků? 2. Jaký jev se nazývá anomálie vody? 3. Vysvětlete

Více

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo Molekulová fyzika a termika Základní poznatky Základní poznatky Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo Termika = část fyziky zabývající se studiem vlastností látek a jejich změn souvisejících s teplotou

Více

OVMT Měření základních technických veličin

OVMT Měření základních technických veličin Měření základních technických veličin Měření síly Měření kroutícího momentu Měření práce Měření výkonu Měření ploch Měření síly Hlavní jednotkou síly je 1 Newton (N). Newton je síla, která uděluje volnému

Více

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w 3. DOPRAVA PLYNŮ Ve výrobních procesech se často dopravují a zpracovávají plyny za tlaků odlišných od tlaku atmosférického. Podle poměru stlačení, tj. poměru tlaků před a po kompresi, jsou stroje na dopravu

Více

Prototyp kilogramu. Průřez prototypu metru

Prototyp kilogramu. Průřez prototypu metru Prototyp kilogramu Průřez prototypu metru 1.Fyzikální veličiny a jednotky 2.Mezinárodní soustava jednotek 3.Vektorové a skalární veličiny 4.Skládání vektorů 1. Fyzikální veličiny a jednotky Fyzikální veličiny

Více

2.1 2.2. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

2.1 2.2. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! FYZIKA DIDAKTICKÝ TEST FYM0D11C0T01 Maximální bodové hodnocení: 45 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 20 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

Řešení testu 1b. Fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika) NOFY021. 19. listopadu 2015

Řešení testu 1b. Fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika) NOFY021. 19. listopadu 2015 Řešení testu b Fyzika I (Mechanika a olekulová fyzika) NOFY0 9. listopadu 05 Příklad Zadání: Kulička byla vystřelena vodorovně rychlostí 0 /s do válcové roury o průěru a koná pohyb naznačený na obrázku.

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

6. Elektromagnetické záření

6. Elektromagnetické záření 6. Elektromagnetické záření - zápis výkladu - 34. až 35. hodina - A) Elektromagnetické vlny a záření (učebnice strana 86-95) Kde všude se s nimi setkáváme? Zapneme-li rozhlasový nebo televizní přijímač

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 58

Identifikátor materiálu: ICT 2 58 Identifikátor materiálu: ICT 58 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity

Více

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

TZB - VZDUCHOTECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JIŘÍ HIRŠ, GÜNTER GEBAUER TZB - VZDUCHOTECHNIKA MODUL BT02-11 HLUK A CHVĚNÍ VE VZDUCHOTECHNICE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU

Více